BuaNaka โพสต์ 28-7-2008 16:03:32

เอาใจช่วยให้ผ่าน
:D :$

nokact โพสต์ 29-7-2008 17:30:34

คำตอบมันมี 2 แบบ ถ้าถาม 2537 (ตอนวันเกิดครั้งแรก พรบ .ฉบับบนี้ประกาศ 2 ธค. 2537 บังคับใช้ 2 มีค. 2538 )
ถ้าถาม พรบ.สภาตำบลและอบต. (ฉบับที่ 5ข้อสังเกต จะบอกเลยว่าฉบับที่ 5 หมายความว่าเขาถามตัวแก้ไขล่าสุด ประกาศใช้ 22 ธค. 2546 บังคับใช้ 23 ธค. 2546)

เด็กแอ๊ค โพสต์ 31-7-2008 07:42:59

ถ้าข้อสอบถามเช่นนี้จริง "พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล <span style="color: Red;">บังคับใช้วันไหน</span> <br>ก. 26 มกราคม 2537 ข.26 กันยายน 2537 ค. 26 พฤศจิกายน 2537 ง. 26 ธันวาคม 2537<br><br>ตัวเลือกที่ให้มาผิดทั้งหมด เพราะไม่มีคำตอบถูก เพราะ<br>วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 2 ธันวาคม 2537 นับไปอีก 90 วันตามมาตรา 2 จึงจะบังคับใช้ ซึ่งวันบังคับใช้จริงๆ แล้วคือ วันที่ 2 มีนาคม 2538<br>ถ้าจะตอบว่า 26 พฤศจิกายน 2537 ควรจะต้องถามว่า "พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล<span style="color: Red;"> <span style="color: Black;">พ.ศ. 2537</span> ให้ไว้ </span>ณ วันที่เท่าไร"<br><br>ฉะนั้นต้องมั่นใจนะว่าถามว่า "บังคับใช้" ถ้าเช่นนั้นไปขอคะแนนฟรีจากจังหวัดได้เลย แต่ต้องแน่ใจก่อนนะว่าไม่ได้ถามว่า "ให้ไว้" ไม่งั้นหน้าแตกนะ อาจารย์บอกว่า ดูจากช้อยส์ ส่อแววว่าจะถามว่า "ให้ไว้" มากกว่า ไม่ได้ถามว่า "บังคับใช้"<br>
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ถึง อ.แอ๊คกรุป ถึงข้อสอบ อยุธ