เด็กแอ๊ค โพสต์ 1-3-2009 04:30:24

แนวข้อสอบ พรฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่ 1

<h1 style="font-weight: normal;">ข้อ 1 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปเช่นใด?<br>ก. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.<br>ข. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.ก.<br>ค. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.<br>ง. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.บ.<br><br>ข้อ 2 ในพระราชกฤษฏีกานี้ คำว่า “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า อย่างไร?<br>ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ข. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ค. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ง. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br><br>ข้อ 3 “ข้าราชการ ” ตามพระราชกฤษฏีกานี้หมายความรวมถึงใครบ้าง?<br>ก. พนักงาน<br>ข. ลูกจ้าง<br>ค. ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ<br>ง. ถูกหมด<br><br>ข้อ 4 “รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า อย่างไร?<br>ก. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ<br>ข. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฏีกา<br>ค. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง<br>ง. ถูกหมดทั้ง <br><br>ข้อ 5 ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พระราชกฤษฏีกานี้<br>ก.นายกรัฐมนตรี<br>ข.ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาระบบราชการไทย<br>ค.คณะรัฐมนตรี<br>ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย<br><br>ข้อ 6 ข้อใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี<br>ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน<br>ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ<br>ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ<br>ง.ถูกหมดทุกข้อ<br><br>ข้อ 7 ข้อใดผิดเรื่องของบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี<br>ก. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น<br>ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์<br>ค. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ<br>ง. มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br><br>ข้อ 8 การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่ออะไรบ้าง?(ข้อใดผิด)<br>ก.เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน<br>ข.เพื่อ ความสงบและปลอดภัยของสังคม ส่วนรวม<br>ค.เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีงาม<br>ง.เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ<br><br>ข้อ 9 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ บริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้<br>ก. การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา<br>ข. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถ ตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น<br>ค.ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน<br>ง.ทุกข้อที่กล่าวมา<br><br><br>ข้อ 10 ข้อใดผิดหลักแนวทางการบริหารราชการการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ?<br>ก. ข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา<br>ข.ส่วน ราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น<br>ค.ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว<br>ง. การดำเนินการตามต่าง ๆที่กล่าวมาให้ประชาชนกำหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม<br><br></h1>

mac2009 โพสต์ 13-7-2009 17:06:08

ขอบคุณคร๊าบบบบบ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: แนวข้อสอบ พรฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่ 1