เด็กแอ๊ค โพสต์ 15-1-2010 17:27:11

ผลสอบภาค ข. อบจ.นนทบุรี

<p align="center"><b><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="6">
                        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ<span lang="th">์</span>สอบ ภาค
                        <span lang="th">ค</span><br>
                        </font></b>
                        <a style="text-decoration: none;" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/prakad.pdf">
                                                                <font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17"></font><span lang="th"><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="5"> </font>
                        <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="5">ดาวน์โหลด หนังสือประกาศ </font> </span>
                        </a></p>
               
               
                       
                       
                               
                                       
                                       
                                                <table id="table4" style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#13a1d0" cellpadding="2">
                                                        <tbody><tr>
                                                                <td align="center" background="images/bgcs1.jpg" bgcolor="#13a1d0" height="30"><b>
                                                                <font color="#ffffff" face="Tahoma" size="3">&nbsp;ระ<span lang="th">ดับ
                                                                1</span></font></b></td>
                                                                <td align="center" background="images/bgcs1.jpg" bgcolor="#13a1d0" height="30"><b>
                                                                <font color="#ffffff" face="Tahoma" size="3">&nbsp;ระ<span lang="th">ดับ
                                                                2</span></font></b></td>
                                                                <td align="center" background="images/bgcs1.jpg" bgcolor="#13a1d0" height="30"><b>
                                                                <font color="#ffffff" face="Tahoma" size="3">&nbsp;ระ<span lang="th">ดับ
                                                                3</span></font></b></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a style="text-decoration: none;" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/001.pdf"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.การคลัง 1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/021.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.การเงินและบัญชี</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/031.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                สารวัตรนักเรียน</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/002.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.การเงินและบัญชี 1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/022.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.ธุรการ</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/032.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                สันทนาการ</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/003.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.บันทึกข้อมูล1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/023.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.ป้องกันฯ</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/033.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                สถาปนิก</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/004.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000">&nbsp;</font><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.ป้องกันฯ1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/024.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.พัฒนาชุมชน</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/034.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                วิศวกรสุขาภิบาล</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/005.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000">&nbsp;</font><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.พัฒนาชุมชน1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/025.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.ส่งเสริมสุขภาพ</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/035.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                วิศวกรสิ่งแวดล้อม</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/006.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.พัสดุ1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/026.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.สาธารณสุขชุมชน</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/036.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                วิศวกรโยธา</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/008.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                ช่างเขียนแบบ1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/027.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จพง.ห้องสมุด</a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/037.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                บรรณารักษ์</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/009.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000">&nbsp;</font><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                ช่างเครื่องกล1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/028.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นายช่างเขียนแบบ</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/038.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นิติกร</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/010.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                ช่าง</font><span lang="th"><font color="#000000">โยธา1</font></span></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/029.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นายช่างผังเมือง</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/039.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นักสังคมสงเคราะห์</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/011.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                ช่างสำรวจ1</font></a></font></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step2-2/0210.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นายช่างไฟฟ้า</font></a></td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/040.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นักผังเมือง</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2"><span lang="th">&nbsp;</span><a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/012.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                ธุรการ1</font></a></font></td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/041.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นวก.สิ่งแวดล้อม</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma">&nbsp;</font><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><a style="text-decoration: none;" target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step1-2/013.pdf"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.ห้องสมุด1</font></a></font></td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/042.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นวก.ส่งเสริมสุขภาพ</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/043.pdf" style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                </font><font color="#000000">นวก</font><font color="#000000">.ศึกษา</font></a></font></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/044.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นวก.วัฒนธรรม</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/045.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นวก.พัสดุ</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/046.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นวก.เงินและบัญชี</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/047.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                นวก.คลัง</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/048.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                </font><font face="Tahoma" size="2">
                                                                <font color="#000000">เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</font></font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/049.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.ระบบงานคอมฯ</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                        <tr>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
                                                                <td align="left" bgcolor="#ffffff">
                                                                <a target="_blank" href="http://203.150.8.202/%7Enontpro/Step3-2/050.pdf" style="text-decoration: none;">
                                                                <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://203.150.8.202/%7Enontpro/images/pdf.jpg" width="16" border="0" height="17">
                                                                จนท.ตรวจสอบภายใน</font></a></td>
                                                        </tr>
                                                </tbody></table>
                                                <b><font color="#ff0000" size="6">***หมายเหตุ</font></b><font size="6">
                                                </font><font color="#ff0000" size="6">:</font><font color="#ff0000" size="5">
                                                เอกสารทั้งหมดจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ<br>
                                                กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ฝ่า<span lang="th">ย</span>บุคคล<span lang="th">
                                                </span>อบจ.นบ.และท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ</font>

aunjong โพสต์ 15-1-2010 20:12:07

ตอบกลับ 3# Guest from 118.172.75.x

aunjong โพสต์ 15-1-2010 20:18:20

ของคุณอาจารย์ACTค่ะสอบติดนน

aunjong โพสต์ 15-1-2010 20:19:09

ขอบคุณอาจารย์ACT สอบติดอบจ.นน

aunjong โพสต์ 15-1-2010 20:20:07

ขอบคุณ อ.นวรัตน์ด้วยค่ะ

aunjong โพสต์ 15-1-2010 20:21:31

ระดับ 1 สัมภาษณ์ 30 -31 ค่ะ ช่วยตอบ

aunjong โพสต์ 18-1-2010 14:30:15

มีสอบสัมภาษณ์ 2 วัน 30-31
แล้วจะตรวจสอบได้จากไหนว่าสอบวันไหน เวลาใด
โทรถามก็ไม่บอก
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

aunjong โพสต์ 18-1-2010 16:53:17

ดูกำหนดการสัมภาษณ์ 30 -31
วัน เวลา ที่
www.nont-pro.go.th
ด้านขวามือ สีส้มๆๆๆๆๆ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ผลสอบภาค ข. อบจ.นนทบุรี