งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46886|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. ; `+ X: m M; T' F* H, `: w) d วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ % u6 b; l) p! s7 e I+ zทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด 3 z; ^- U+ u7 Z

$ v) G3 G* ?/ c) l" Y0 X6 Z& @

 

0 ?( H i$ B& R: {8 _5 S6 g

 

: R9 [4 a* w/ c% w7 U7 u

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 8 w5 T+ ~, i* p( l Bโดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

: |# r( C) b$ J

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. & l8 @) z1 J/ m( A! k มีดังต่อไปนี้

, s7 S: S+ ^" s0 t- G

 

$ {0 s+ L' _( f: D( h

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ : ?( x6 F2 D6 W, V. }3 F ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

' @7 V P, q: y7 P/ u4 ]+ O* v5 s

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

- x( k- k6 G% H& J, K( M5 o

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 : Z* b" V u* g9 e แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

" m3 F+ ^/ Z. _2 i! L# w

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. : ]7 l* Y4 i3 m- S2545

& Y* G4 x5 R) Q0 b) A

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. / h) c4 F1 ?/ e0 o3 {9 f( U# H/ w2539

" m& J& b: j4 O# f

    5) พ.ร.บ. # E, b; e. e4 y; D2 R2 H ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4 x, l+ g- ^; a; p- | b" X

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ; q: a6 I% e. j' P 2540

0 V1 I+ B7 ?7 F0 J; Y1 P0 ^

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 , |1 s4 j! u2 x/ z9 _; @4 e, U$ p0 n แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

( @0 K$ O6 t/ Z

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 / S: l6 B* s2 V. p, \& B/ J8 H

3 l9 e$ j+ d! T' F: b0 u/ e

    9) พ.ร.บ. 9 e5 F% H) S: Y& k: kกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 R/ u6 |/ K: p' G3 t0 d) [. h

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0 ~2 |; ^) U! f5 ?$ |* Z' z) F5 F

, P" ?3 u$ R1 p0 X

  11) พ.ร.บ. ; N# z7 }) y d1 z ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

6 K8 v8 h J, F& @+ ^. q% c

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น . Z- |2 r {& A5 q

- Q# L0 Q( g; H, H3 {

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 5 h, n7 H- W8 [# Q 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

E$ r3 a: M/ i! `: S

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 1 @0 L, j: S! a* Z2 i0 [$ qแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

' E+ ~9 {" P9 A* U

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 / s6 a) b5 y* k3 F' i$ u! @. H0 qแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

) o3 b/ {- g7 L, w' E

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

+ M* o4 N8 G+ x% y

 

; C+ x T+ y0 L

2. # t+ `7 i$ F) e+ D กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

, f/ U5 V% `% ~0 F* k: Y7 P6 ^

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ # M2 D- E4 L7 a9 L; K ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

. C2 p: s' e' {- e# {

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 $ a3 p3 p* C0 o5 `* d# U7 m( Cสำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

! V4 o0 f% p: [1 D0 \' P4 z8 P' e7 D

            - ระเบียบ มท " W/ m% Q0 o$ w1 z7 k; m& @- ` ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

$ |5 A( A9 j r

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ ( _( r0 \/ Z% }* L# h+ U! Vรวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

& s7 m6 \9 L8 a- u9 ~; l% g

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ! g @* D, ?- |5 ^% c: a' s( Y ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

" }6 t: u7 n: h; {) Q* ^* r! {. m) [' V

            - หลักพัฒนาชุมชน

. j: m% F0 p& `: B8 \

            - P* U$ V5 c4 F4 V% hความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

y+ T% X/ ~) w

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ 0 Z4 y0 m' {7 T8 I% H ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

/ Y+ \: s/ n4 R

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 0 w W) W1 k! D& tแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

2 T# i1 n7 i" I

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

: A8 W5 [* [# D5 b( X

            - วิชาการศึกษา

3 f( m3 H& ~% ~7 r4 |' G# \ H- i4 U

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ $ n n% E; C& _& S" qเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

- S' U+ U9 R1 ?9 R& H; L( J

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8 \& N1 y1 Z4 Y) j

" T# G1 N/ s# ]* n6 M/ ~7 m \

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

2 v7 r7 d- l! X8 H4 j. |- }9 z

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

- Q2 ~( N; h: a5 u; Q8 ~# A- a

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

( h- E( d# C6 {, x' ^) A# ^

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. . S% r& m) N0 T9 k0 l และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

# q, S/ _( p- o; e7 `# }8 }2 ?1 U

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 7 V4 e7 M& [# ]: {) o2 y. A: E# a ตรวจเงิน ของ อปท.

/ z/ ]4 n1 |- Q& A H

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ & d7 e5 ?: Y3 e5 a5 x 1

; M& A1 v/ T# U% m8 a* E0 a

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. * T9 h4 C- Q; h D" P และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

0 Q3 c3 u- _/ x! e

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 5 b/ u$ `/ W( l' }4 u ตรวจเงิน ของ อปท.

/ V4 [; P0 N0 E% n! ]5 l) D

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ + B \. F1 f/ w$ D( k% `; Q1

/ y, V! e; A8 S2 X) q

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี $ p Z& G. Q( Hพ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

* N+ i: t# k8 c( m: u

            - การเขียนหนังสือราชการ

$ ?: f3 }% O; Z0 X

            - 3 z- M& v. b1 _ L( x* q2 }1 x' b; `ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

: K7 e. v9 @2 N" @( D

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

; r2 u3 \. c/ p! g4 d

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

( g9 Q* K2 X R' ]# z& W% b# ]

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

u6 N' Y8 ~5 m* v3 Q5 ^+ c

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

z/ M% i( ~, N

            - พ.ร.บ. 2 c. _7 z5 x" A( q7 T ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

0 ]9 _/ i( P9 N4 R3 P

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

. ^. D) o. p0 r: n; s) w9 e

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 & f7 W. c* L; _0 j4 }1 \2 A0 Xและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

/ R1 _0 m2 d8 I! I* _! f" T- n' G

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. - V$ Y+ V% Y1 ?, B- s! I) Jและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

2 q, F" S z2 [# y

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 5 j: I! b2 y) p: e ตรวจเงิน ของ อปท.

3 t1 z# p+ J# w+ h/ ]9 Z9 g

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 6-3-2015 04:25 , Processed in 0.203748 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้