งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46479|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. ; n& t1 v. ~, Y& {) \1 n6 G, Q5 ` วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ ! G- f0 z1 z& c n" L5 }5 A7 P ทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด ; N( x% T/ d% |) V

- n% n+ F4 ?: z' r

 

/ p8 T8 Z" m" N% f

 

* w9 N9 f' p6 s: f

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 8 m6 n9 Z$ l. ~+ A* k โดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

8 z% }+ b2 k$ J1 N6 |3 g

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. % ]6 r7 P8 F1 K3 E) n! V! E มีดังต่อไปนี้

) i8 L8 B( ] G% ]; Q

 

z1 Q0 J) `5 l

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 9 G" u% w7 j H6 j ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

% G+ _% N( V6 R; N( |- p# W/ U

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

) Q4 h2 k2 B, M* e

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 + n6 o* z4 r# r4 f' A แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

8 A: ^& L5 S& C9 {4 J4 M% T; X

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. + h _" t. ^( Z% }2545

* t0 p( I7 G! ]- J ^" D( }

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 0 h4 t0 k; H3 Z6 E N 2539

- ?8 z: m" f0 _1 \8 s" J( c/ |

    5) พ.ร.บ. # L3 ~. v, p- L6 w: z+ | G+ tความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

- X% g) l+ b$ g' g" U, n" Q) B

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ; o2 A% Y2 T$ k( L2 N$ i2540

. b5 Q9 b& Z2 k$ j3 |( ^; R

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 6 i' I7 c7 ]7 N7 U- oแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

0 }# k- L0 c2 l5 r3 F8 `* m0 A

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 ! |& W1 H$ f8 x3 }% Q( u

% c) A4 L/ q) h/ ]5 h

    9) พ.ร.บ. ) f% L2 t( F7 P% T) Dกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ^; a, Z* \; D' f' p' _! Y& L! _

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น # q. { T8 V0 Z6 _. n8 [* w/ f

5 f$ C! {* M' @% n; R7 T, R

  11) พ.ร.บ. 3 f$ Q/ E, G9 V& ]ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

: z P9 z$ Q6 F0 @

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 8 R( b) ]5 e* \9 ~6 v

: M, i9 P2 G4 z+ \

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ' i! x) J/ v3 `7 q; N! q# e* g+ C1 S 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

* b3 W1 ~3 x) K/ A/ S1 x

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 8 t% f; [; h) U1 V: uแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

+ z& B9 g. @0 v# r3 g% u) y/ _

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 % c0 h9 x* h9 C; qแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

% j$ B$ E7 i4 v5 {& K2 |

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

* m3 G8 z6 l" ^& b5 q4 i' @0 n

 

1 I4 F. z0 [* Y( Z% m( v7 p3 l/ ^: h

2. ) v: W$ K# B, x% s- T i กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

5 g5 |4 p A3 H* S$ G

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ ' A2 J; O: s' A7 J" ~5 [ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

3 s( L# G- D! Z, a8 G- e

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 9 ~9 L" P* ]3 X1 Nสำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

1 k; w. Y' ?$ x- o: H6 n- V

            - ระเบียบ มท ( Q. L! H' y1 q8 W& eว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

_1 o! ~7 N9 p$ A9 c. m

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ . T7 ~5 y/ Q0 ? F% U รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

& Y8 I) l2 K0 V

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี % Z8 n C' k N3 g) \ ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

4 i2 C( V) d) x- P. b; ~

            - หลักพัฒนาชุมชน

- w- n \8 ^; X# p

            - . `3 ^. T3 C+ _" `% ^ ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

& Z) E0 u; `) I9 z! V0 \ {% T2 n

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ 4 E: s( o7 Y8 l" P* V: f6 yป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

* U2 ^# Y9 b4 U, @+ U# \, H

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / t; j1 b' H2 L/ q3 U9 B8 ^8 X แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

6 R/ Y2 g/ `2 @7 ~7 M) U5 B

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

; Q" Y5 O( ]$ n

            - วิชาการศึกษา

# D; x4 c$ s# z+ d. D

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ 6 }+ Y# } q( o6 E: |เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

# y4 g; N" h7 |7 e

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , Y4 Y: c% k. b# M

8 v6 V$ F% g0 F7 x' W! _& C

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

+ G0 f- Q& T# r$ X! y

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

+ Z; M' ]4 l* a& W3 y3 u* I

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

8 {* z m; {. J! \

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. ( E" x; h& W3 W/ `และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- S( w. d0 Q3 T: `2 Z; ~

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 9 W, @8 ?! ~0 K f; i ตรวจเงิน ของ อปท.

d1 K0 o/ g6 d0 l

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 9 R( S: o. b& B* N- L 1

! U, @8 f6 f8 }- u: L+ n4 g" l# x

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. # S; @' J6 G7 a$ I `; o, {; p4 uและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

* {& E* W: G9 F; H4 K# i, q; y

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน " f z2 `7 m+ f6 n* Q D9 C0 x ตรวจเงิน ของ อปท.

, r. g4 j( l. T' \' Z9 m: t

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 6 ]$ s w. u6 V9 C 1

- s) t- C' z2 U6 k1 h1 Q# H

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี 7 b5 T3 C% C3 I. I% A4 w% K; z พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

( _" Y; Y3 y0 ^; c; Z3 S7 g

            - การเขียนหนังสือราชการ

8 m' V& v. h0 r2 c2 d: y" i# e

            - ' N' _* S& u4 y6 h+ H nความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6 d4 Q L" X. k( X

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

8 L" e; \* y$ o: ?+ g

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

3 Z+ m; h- Y( S+ Y* k4 q

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

$ q( O% x. y1 D7 `

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

; z6 I4 m6 N# O1 F6 H

            - พ.ร.บ. / f5 t; j4 p2 g- v4 k8 v0 ^ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

4 A6 p) j2 F. U& m* Z( v6 `

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

6 i6 e- f/ d1 v

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 # c1 V0 w/ |# y6 K% ?% y. c! r และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

8 h K# s+ Q* U9 H% F2 v8 ]

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. ( i2 R1 e R, G( P4 Tและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

& R$ G& X! J8 X

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 5 ? i) f, U# h% W3 \" o3 d$ aตรวจเงิน ของ อปท.

2 ?5 u5 V$ U1 n1 s/ Y

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 29-8-2014 18:57 , Processed in 0.070019 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้