งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46779|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. 6 l) C3 F* D: B! _6 e4 } วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ 0 s$ \* c6 N7 a# Q. Nทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด * _* f0 e4 S; C" H

1 g) v* n4 l) `

 

2 Q u) o. X! V% \: g; _- r& y

 

1 I' L5 ^+ W0 l% e

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 6 N& l1 i4 Y% V( }0 R โดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

, i1 S; a- a1 k8 ~+ k0 `3 ]- e

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. 2 F% W' j. L# o" x8 C# `9 x5 B มีดังต่อไปนี้

, }+ b7 [3 { V5 D

 

) y( B! W& b) X7 ~. \

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 7 v% a/ y+ [8 L4 W3 I9 Wที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

3 x1 t+ ~% U( o6 W1 H! Y3 P. R

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

: \( K p: E# d/ S$ I

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ! r+ P! C( u. L4 x7 ? Lแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

& K) {- h% S, v& Z0 M7 g' e/ w5 Z3 ?

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. : H1 d9 R- g. I8 K 2545

% r6 d4 U) \: P6 \, ~3 j1 x

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2 t K! A# k- i, g7 C" p$ \2539

. Y! V0 i0 j/ v1 u

    5) พ.ร.บ. % j" l/ T! x/ D5 W- F ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

5 E% C; U5 U R! k* N- r2 z9 a. g

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 7 C/ ^, p6 C0 |8 w 2540

0 _! j: O3 B+ j

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 , }5 _$ |9 b1 v+ O F9 [/ F แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

: \7 v5 a- b3 u; M

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 ' E- o7 s8 d2 R: V6 ^! S9 E; A9 H

0 c/ X/ T! H2 P1 v$ s

    9) พ.ร.บ. 8 F0 b; R3 v2 U0 z. ]4 K0 |กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

$ G+ y3 f3 j) D" q. ]; ?

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 9 y' W6 z6 a. T( d/ H

1 i4 L/ ~& L. T, p

  11) พ.ร.บ. ' I4 K5 x1 u6 q; c: T% Xว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

q. Z/ p5 P6 A9 W, y' W2 \/ c5 @

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น \% a- x$ }6 Z: k/ T2 v2 r

& Q% ?# ]1 D0 H0 v5 W$ l

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. + w' V% V1 W# L" Y 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

, S Z( b4 W# ?; \' X

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ( D3 {" Y% B. P' eแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

% G) w) [/ A) `0 ]9 P) `

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 # x, J- _6 D/ a แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

. Y9 p- W- |9 z1 u

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

, ~$ }5 w4 j p

 

u$ x/ [( k' ~7 B9 U

2. & L i" O: ^4 L/ v7 l& s: K, Wกฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

3 Z% ~4 M4 \" Z/ Y

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ 1 z$ i* |% F! d Y/ ~ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

# \; Q+ V' a2 T9 Z

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 2 h. X- T# c( r# n0 z/ b5 o สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

+ T3 T6 G, g3 w6 f( k% L

            - ระเบียบ มท $ D+ N/ b) M% X0 _1 e- Zว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

7 r# i- S; F; A6 ]1 ~

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ 2 L2 V% k4 w" Uรวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 a/ k1 L& r7 c. S6 Z) w, {( x

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ( o0 H# p: B8 O4 j1 ?3 n5 Q" p9 A4 V3 dทุกสาขา   วิชาที่สอบ

0 X7 o* D# G. y# u

            - หลักพัฒนาชุมชน

" @0 O: g: K! B' H

            - : P5 I+ a9 h9 aความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

" X! X0 n: R% m0 `, E$ `

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ * g2 `9 q/ w/ k( X+ }ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

+ U* d) q' L+ s' S" E4 V

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - a3 O: Y. F9 J) Hแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

. A1 V7 W; k: i# |0 n

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

X3 ~8 D; J6 M0 \% g" X

            - วิชาการศึกษา

; h6 J2 j# C; }. p5 V+ A

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ ( ]! g" O; n/ o/ `$ ^เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

5 L S, S5 G" T* U! U4 M6 Y

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 D+ o; b0 n4 F; ] ~

+ C2 {* A2 g' P# E3 U

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

' w$ v5 I* b/ A5 Q& ?

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

, }: z) u* f Y4 s9 }5 r; w3 d

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

9 I7 A9 @6 F% Z# l

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. ' S- \4 | N( \/ m+ {และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

8 A4 V2 l, H; }2 I8 V" [

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน / Q) H' c) r* ]8 X! A ตรวจเงิน ของ อปท.

& z; [( p( u& M3 z) z) B" ~

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ : M0 w' m4 L( i: f0 k1 n/ `/ q- o7 n* K9 {1

# a& l1 f" f6 v: i4 q/ {! E, S3 k

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 3 g5 a, Q+ z3 ^1 a( r2 U4 ? และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

% R$ S) L/ q% w. x

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ( b) Y/ _- t7 ^" [* y. Y ตรวจเงิน ของ อปท.

; U9 A# p5 r/ z3 K& J3 p: I9 t

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ V. _- O! `/ d 1

4 f* i% O( D, o$ p2 ?% o4 b

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ! G* F: M, y4 a' L/ o) y3 pพ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

8 ?. W+ e4 x ~) I# n$ j

            - การเขียนหนังสือราชการ

* Y' L. C7 U8 @7 K' @) _

            - * r2 K, Y3 S& }/ D8 fความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* `+ O5 ^8 F5 |) D" k& U$ H' E0 r

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

! a4 z" y6 U/ R7 k" o2 o5 O1 Q

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

) F9 I" ?! `& U7 I

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

4 u! w3 ~( E" n% v0 K; n

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

, @) n R7 B! o" v: i$ O

            - พ.ร.บ. ' @$ Q9 z- }* ?, xระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

. \5 ]& S% d* n( Z

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

# e; d( r" ~1 d+ b- K

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ( D3 `8 @* r5 L% l! I# zและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

) n4 O9 I; b8 @. Z

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. ! z- r$ z7 G1 y7 Rและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

6 r2 Q* h) }. U& h# Q2 g

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน & |/ z2 a1 |" S/ D f8 k! s ตรวจเงิน ของ อปท.

& K" e0 I" u( Z8 H, [8 H

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-2-2015 12:39 , Processed in 0.205676 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้