งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46942|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. / C7 T- O4 A# v0 ]+ ^; j) g- [ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ : N. ?$ F/ e v% c ทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด 0 v! }# A3 I$ J" B9 c6 M

V" {% l/ P f( t; s* ~% Y

 

, M, p5 A6 Z. |% Y0 i

 

! b# |5 b( g( V6 v- b( v! i3 `! ]

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 7 L% r' n# ?' y6 [โดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

+ {8 Y8 @3 ^; s6 k) Y

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. * ~0 g, Y" I) }0 R3 W6 P7 m มีดังต่อไปนี้

7 u6 z- x Q/ k. |8 a! @. K

 

k! V% R" d1 G4 I

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 5 P6 _- f1 G0 e( B" z$ ]9 u" U: Pที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

3 [3 `2 z2 |6 Z0 g

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

: T+ k- U/ v8 p5 l9 j1 s

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 / I' n0 P$ \. \, Y0 \4 K' s1 C% c/ e$ [ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

# G ^' R7 F" C% q; F

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. . _, Z8 M2 Y9 v% a2545

' f5 k3 o. M+ {; w

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. V% C5 k" w8 a8 k6 P! S2539

; ]4 D/ ]; y" _8 o5 f$ S+ p

    5) พ.ร.บ. 3 V7 K% a; h2 Y' Y' m$ rความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

! s* Z' w& E1 }+ V: J" }3 e# g+ F

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. : V6 Z4 o8 T/ q8 F. j2 a2540

% e ~* [+ a2 p+ H" ^: f

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 5 [; S+ o& F; X) @ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

7 r# P6 W$ W0 W* h. o' S' ~3 M

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 : F. i) N5 W. s7 Z

' a! i0 G. b" w1 p9 k

    9) พ.ร.บ. 4 T, v) |9 Q; d5 \9 B( X กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- q7 Q$ B/ N- J# X

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น * |. A0 X) R$ d. [

) C9 [" ~, A! B$ J" _& H

  11) พ.ร.บ. ; | l5 R- d$ j k6 U ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

% n. P& T/ O W9 }+ L% d9 w

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น % z- q4 |6 C! p' |. r

6 v G% M ]8 E' Q; W% i# S5 l5 Z3 ~

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ; K, W6 p- j" l6 X: Z0 m 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

! M8 L! c/ v' E

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 8 g9 s* p2 G/ X& dแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

8 t9 z" c% S9 Y5 h2 m

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 " r d, W: V- @( c, X/ G% [แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

4 \4 p) K" p* v& I

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

; A/ j# F' ]/ t0 f8 z

 

6 Y" h. G& f2 B6 B3 X: m% G

2. % X4 D2 X& R2 }& j) e( Kกฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

: ^& B7 C2 [5 s, |

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ 5 {3 y+ _2 g3 _! ^( `2 k ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

1 i: z7 W6 V% p1 S- J

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( {( y1 u x/ d" E' X% s) xสำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

2 z, U2 [' }! |0 |! C; P0 }% v8 t

            - ระเบียบ มท ' F7 E4 _( j/ `! ]9 Tว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

, m# |- J% C1 _% ~

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ 8 R( ], {1 j$ ~# w# o; t; N& S) y! v รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

' m. w1 Z" M3 z& R, e9 d

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี $ }* Q- [: t: B( E- eทุกสาขา   วิชาที่สอบ

! S0 ^# C1 V- O

            - หลักพัฒนาชุมชน

: I7 b: S- V6 r8 [5 _

            - / b5 [2 P! _% N6 p0 K" C0 H ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

1 L& Q( o& q% b

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ / N4 p) G: Y+ u$ M8 s3 vป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

; o# v1 L! g& v. b8 m7 k: F

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Y1 k1 }! e# q$ ]& G G6 m แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

* A9 ], A$ p* k9 @, C) Z- v" d

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

: v7 w) u3 ~1 k+ E4 N

            - วิชาการศึกษา

5 X, E& L0 L- Z' R% C. q

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ 2 [ X3 [# d1 F8 a. v5 f ~! `0 tเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

9 c1 @8 e, a9 B. N7 C/ {# @

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน % [7 C* c4 K2 ~5 @# \

9 G* D3 K5 `& u$ x/ n0 B

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

- _! B5 D' K& N" m/ _7 B+ l2 O/ J; A% K

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

. M5 K+ z2 V8 i) e* F

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

" _# e# w3 r6 b+ b; M

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 1 Q% j6 ^6 k9 x; o) ]( F3 B และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

9 j b1 _( o0 W6 V+ d7 e( l$ \, I2 x

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน - N0 B! D. A7 D ตรวจเงิน ของ อปท.

/ i- k6 u. [, j5 [/ r3 ~5 s) Q8 M

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ ' }- g$ l7 c* ~) p/ b( q& b 1

" ]$ a2 d0 x6 F5 R K

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. A7 b. Q. L' G' F% p- s" [# S และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

( b( ?5 V8 e, Q+ H, ?- E$ d

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน % c4 u6 H6 \2 v( Y7 |3 Mตรวจเงิน ของ อปท.

0 g; c2 [5 |7 @- R9 x; j0 y& _0 Q

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ , h. i. s( l3 L: W3 B) \/ B 1

; A$ k! X7 _4 Y2 g; b8 J

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ; U9 i$ C2 L. g$ ^พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

0 a) E' z/ B" O* B; c& e* M

            - การเขียนหนังสือราชการ

8 k6 u3 f; x# n' X$ e2 Q2 S

            - $ N& D2 F: d) ^0 F ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

/ E: N: x6 ^' R0 Z1 {1 R# `$ U

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

, ^' x8 }0 W1 M& f+ ^% t

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

5 r/ e2 a" U7 g! z# |9 L

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

4 T. u+ K4 Z8 y8 q- [; d( ]4 T

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

2 D( I: f9 a" {7 Q$ F* U! a

            - พ.ร.บ. 5 D! w" q* b" M# b8 L. B6 I* z ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

. t& I. \/ y" F+ K# [) M. ]) J+ _! K6 D0 ?

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

! k; Z c) L# s5 o- @, m3 a

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 / Q5 Z7 p& ^6 V! q4 t7 n" _( Y1 {7 f และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

9 G* y C$ w$ q; x8 u7 H

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. : W' Z+ \1 Y, b n5 G และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

7 H; h' n7 K8 K3 m% o

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน % [7 A" d2 w) Z& O' ~6 n% Q ตรวจเงิน ของ อปท.

. \) R3 C8 f9 S* j4 W2 Q$ n, |

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 28-3-2015 14:28 , Processed in 0.203312 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้