งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46536|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. " L' s v R$ u$ e2 t( ^ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ 0 ~+ J$ O# A$ H7 _9 c ทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด 1 D8 _% ^2 `4 ]$ r

1 P6 _2 _! F9 a" @2 U7 P, u

 

; w/ e; R# \' }3 D; r

 

& x. k9 C5 O8 I$ b; v% s$ q& H

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 1 f8 @9 ?5 S: n. Y H โดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

2 ]6 G) q' Z1 m8 A3 A! E

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. ! y! x3 I. X, \! eมีดังต่อไปนี้

/ [% i5 I! \( S! r4 ]( e$ O

 

D* a! c4 H) O/ J

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ / _; K/ b0 P7 Y, _3 wที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

1 K) @) H+ i) \* V% a

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

w6 u5 C; p2 o$ N: G. f

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 + Y4 X" E# l$ A* _# n5 r9 Rแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

, v; ?+ q" W4 G' O' \

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. - S8 Q8 @3 v1 ^8 a$ r% W1 a 2545

: c. m/ O$ y* P% P

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. - e% V8 L! I" G; ] 2539

4 @; V% }; w$ Z& K# G% I( Z

    5) พ.ร.บ. ( {( d2 O, ^& Zความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

1 |! c% e7 F( e6 G L7 Q

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. & Y4 \; a" C# ?2 z 2540

5 s9 M% O K$ P2 z. @, V

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 " D( {7 Z" i$ c แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

U, g! j; n7 h7 L2 b* W7 @- _

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 5 U4 C8 |$ H+ d! K: w3 t0 P

/ n) R5 i; m1 {; }' U+ s

    9) พ.ร.บ. 3 Y* O9 {4 P8 Z, R5 f# c- J กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

$ w/ j/ i* R! ^( V* W# p

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น # g& h; ^3 p* x) S& F/ y

8 [1 D# _2 K; O6 ^* C( v: T! ^

  11) พ.ร.บ. 7 x9 d" @. Z7 V# {( O$ Zว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

9 t0 F; j. u( N! t. P/ g8 m

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น : N3 n7 ~) O: w2 K; Y

& P2 `& Q. f0 {4 k1 ]: @7 x

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 5 |; p! m' q0 R& k 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

; f0 ]7 T- o- I, q! g' ~

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 0 z- L7 F. v( ~ z2 t แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

. e$ s! q$ k3 \5 L$ f2 N/ x$ H

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 % j) C8 x v4 h$ `; N แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

/ Y, ?+ |; y m# o0 |+ g/ N! d. |

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

7 i/ W( y) D+ Y& q

 

6 c# l% m3 j- q! w

2. & _9 f, T% n( t* R6 T8 c' b$ I% ?กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

' i6 [$ Z3 h) C2 b* b

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ 5 y( R! O6 {. V: Y! I ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

7 J2 b: a+ P& d" ]3 F

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 0 w7 {3 X0 h( _สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

l8 j. G! t: Y" n2 e" b

            - ระเบียบ มท ! |* B9 V2 X# M2 n& c ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

% e0 G3 B; H, B# y# l" l

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ / C |. e* _% D, b% ] รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

G+ Y: U0 _4 I2 i" p

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี 6 F$ Z: R% a' G$ P) i6 z# W ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

2 {7 l6 X' M5 |, g

            - หลักพัฒนาชุมชน

/ U; Z6 h) K4 u* ?7 [9 m2 D

            - ) U9 X& S# C( ?1 h5 m6 S& n6 V ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

6 n! q1 f; N5 Y/ N. i( k* N

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ + Q& ^0 Z$ f6 |. ~, p; ^ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

+ @- ]9 i m) P& T2 t

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 5 P+ I' b r8 @$ W# |2 Rแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

5 B* J+ |1 Z6 a9 a, P

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

" z& X+ l( w8 q. x- F

            - วิชาการศึกษา

' k' e3 h3 T3 B, ]5 c

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ ! Y. [; u; @) m& S เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

7 }- g% ]2 R8 ~5 ~5 \% V" K5 I4 F

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ) D7 { L' m w! a$ E- C# X

: q1 I& T; o% d. m+ d: P- P1 H

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

3 c7 z B1 T# H# H

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

a8 N n7 V8 a0 }

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

$ |( I6 \+ `- l' @8 J L9 b. N

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 8 R$ R# X, j7 yและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

% `( m2 e8 ~0 f( x& y! w' w

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน $ L* ^* O/ R* o2 o( kตรวจเงิน ของ อปท.

5 D- W9 k# w7 o! o% K' p( n3 z

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ & U0 e3 K" C3 _: t2 d k; X1

( |- I# {2 j2 q* G

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 5 B3 D# B2 t4 |9 @& q2 J4 lและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

7 T2 O$ g1 z# D1 c Q

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ' L% f$ v! k1 x ตรวจเงิน ของ อปท.

$ Z) y0 y4 [1 l1 C4 y6 S6 S

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ " R; b; p+ W- E# U) ^' } 1

+ c$ f$ l! x0 {# a- _. H

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ) L* P+ z4 a1 k' S0 p7 aพ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

# K* g# L" M9 j s# S7 n

            - การเขียนหนังสือราชการ

, o8 t' q7 n% g9 O. U

            - & `' [1 I6 t. i: k5 A! ~* a. b ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* U5 d: H4 ~5 z$ E' j0 }- B% i

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

2 f5 j% i" J: [% j1 {5 h* K7 @

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

/ r. r/ l2 `' [- E/ m+ K" T

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

8 }. m) [6 o+ M: Q. {

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

' u' D6 n3 |# v. y9 P2 v, `

            - พ.ร.บ. # O( s+ W: z. F5 k ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

5 g" V' k7 T% h7 ^8 l* B

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

- r" }& N I# I5 `. X

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 : U6 Q7 P) Z y6 K2 v/ H และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

9 X0 X R8 s& F5 r

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 3 j9 e8 T6 q( W" u- ~ และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

/ z- n8 ?- O% M e0 J+ [

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน + R0 g5 T5 g0 `. U5 h9 k; B$ ]ตรวจเงิน ของ อปท.

, w' o( R+ J. v. ^6 D7 A* m0 ?+ G

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 20-9-2014 04:51 , Processed in 0.104605 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้