งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46643|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

[คัดลอกลิงก์]

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. 4 P, |$ W% W8 ?( R# D) H วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ 3 M5 G/ S( g, \& U. e1 I Z ทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด 3 r' A/ v3 q/ B- Z: d. g P

5 T6 h) J3 G' S: V& O1 _% V

 

2 }! {( C. Y) \% f9 x# g

 

. _3 R4 ?% w. T3 M7 ]+ M

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า * ]* \- t6 M9 C2 M3 `, }โดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

, I+ Q1 L0 ^( Y5 X! ?0 V; d* }

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. , d! _7 a# ~' M+ c9 f- _2 lมีดังต่อไปนี้

( D% a8 {" c' A, U. _

 

0 q2 Q3 t6 g1 D" y* z; f& C

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 5 T% P5 D5 m/ h- L ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

+ J9 O( t C0 {3 j6 j

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

6 ?; s" g% @6 v) u

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 8 N. \' f/ t) B" G) L M แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

' X3 O6 Q7 B: Y" W N

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. - U p% d$ i, x* c' _5 r2545

$ w# q t' z# ~

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. " b) i, ?0 l5 c" A# ~/ E 2539

' J3 I& {# w! S3 K0 ]

    5) พ.ร.บ. 1 G5 ^8 \9 Q# |1 ]ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

8 b) q6 N1 L0 k

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. + S2 z; V4 z9 m/ N4 g, h 2540

8 R2 s2 _9 T/ H& S# T$ z: n' r

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 . v0 ^9 y, [* W, a8 @แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

( Q# g6 }* n+ _3 L" Y7 Q

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 ! h" P% a: A6 J% W$ n% `8 [5 t# a

! c9 \1 G* e4 a: X. {+ n( ]) s. X

    9) พ.ร.บ. * I# L# `( X( |& Q กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- h: H( v" z8 x- d+ e" M% c

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( Y7 z8 \2 h* U) ?: s3 A

P8 \" l( T. t' m! I9 Y

  11) พ.ร.บ. - S8 |* M% o9 k6 h7 I- o4 m% b ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

; @; V( c2 u& V) r/ c' Q/ z. }

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น " O! z' O( I* ?( o: Y, ~

- ~* j4 \; L2 `. O

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 1 u$ C3 I) L3 B; U3 L( [- g2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

$ p0 m1 @9 N3 ]$ {2 z

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 0 \$ |" E6 {. W6 m" O" `/ P8 a( H แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

7 I; D; @+ f" v; l, U1 I

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 * B1 _$ } i9 r: qแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

$ v: K# p* V5 C' l$ q* C" a" Y

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

0 _9 w2 g& G% t) s |

 

& F, D2 F) L7 v: Q5 v3 j+ y, |. G6 z

2. " W; n. D3 |5 K กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

# }0 [, a4 ~& @9 g0 Y J7 y' b

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ 4 }5 {/ E7 w- Iป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

: ^3 A* E, D* m% j

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 . o A/ Q/ J! G) C$ j1 H0 G) Dสำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

& c& G; L; A! h0 ^; [3 U8 y& l

            - ระเบียบ มท ) w w0 R1 e; L/ y ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

% Z: P! o# D0 y7 I5 i$ `

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ 8 g! L! S+ B+ ?) |# q; z รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 |1 B+ m' R, O: C, V6 A z& k

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี + |6 m6 g# Y }! F ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

' Y5 B- H( Z- R; h, h6 L6 g8 K

            - หลักพัฒนาชุมชน

1 A$ g* [+ v1 C; v, N! l; R1 L

            - ) i+ @( b: w3 Y# q9 Cความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

" J$ ^, o1 o' Z) f% l

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ # u$ Y' h* H# ?/ u7 Pป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

: J$ @, e' `$ I* _) f, j

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( l: j: O7 t5 i- n- y3 G& h แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

2 D, P, b3 v% C

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

' i% e# p' q Z. v b( J6 ]# t: w+ a

            - วิชาการศึกษา

1 H4 d: R- F# A M0 X

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ % x+ W, }$ O& A3 o- I* O9 L เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

b# {; |6 ^& w% K4 y

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( [, d: `3 S- \- A

2 g9 w; A: o6 O/ r

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

/ H" Y6 k( { P. n! s

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

3 I4 T6 I; `' i

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

& S; ~+ U6 i+ z4 y

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. + \3 E* b8 M" H และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

: @# X/ @ z) L: N( J% Z. M

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน + F- F' p8 N& x! d+ J/ S# xตรวจเงิน ของ อปท.

) q; m, e( ?; n# m2 T1 K# k

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ " e4 o& R% Y7 A: l/ t# L 1

" q% o9 \1 ^) C9 P

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. $ w, [% J. l# y: e% Q. Uและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

* r& ^7 k R0 n- ?! T* @

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน * y% s. Y# L; C) Z8 X9 Nตรวจเงิน ของ อปท.

9 a% b$ s- u$ k' ^& F( b6 a$ Q

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 0 a5 ^+ t1 I6 s! ^! G# G1

1 b b% Z- L. Z8 q! J

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ( [$ B" N9 @) Y6 S3 g- A พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

9 A- r% k4 K3 U6 ]* @% L0 h6 |

            - การเขียนหนังสือราชการ

0 D( X! ~- x) I' O3 b2 s

            - . I2 D, f1 [) J1 C1 t ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2 T9 u$ K7 s6 P& @0 ~' p. j

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

* h3 u; @4 e; ]

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

4 j6 }# G: [' O) p: T/ ]9 f5 Q! h

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

4 Z8 t1 W; j1 m7 ?' c: Q

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

3 n) B1 g" ?7 b; R* g! b# t& h* |

            - พ.ร.บ. 4 R* N4 o5 \1 g S9 X& ^7 Nระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

7 L6 X4 Z. N2 F, F

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

1 C+ @9 S, M" A ~7 c" W

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ) ~# H. e0 Y7 q6 m {, H Vและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

$ q6 g V) {2 ]* ?0 ?- S# n

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. ; P" N N2 n# V, O/ R+ h# } และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

! _" d0 S, k* H/ A% ^6 Y# v

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 2 k7 ?- r3 {/ R7 L1 v7 e# w" ` ตรวจเงิน ของ อปท.

0 J4 G$ c& a8 F5 j: r

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 27-11-2014 01:14 , Processed in 0.095320 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้