งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46590|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. 3 A0 ` h2 b+ h* ^/ Y6 k วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ & P; |- j4 X( L) V* {. M# }$ V ทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด , K: _. e( j+ p ]1 I

1 M& x( s/ y$ I- d( r. S2 ~

 

. Z+ \0 b1 Y8 e1 E+ s. a

 

4 w5 q- t9 U; T H& k, ^! I

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 7 r1 v0 X% U: d. x" h0 X1 jโดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

0 \8 T2 B" o7 b4 @7 Y; T. H

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. * b5 b9 f6 R3 a W- x( P มีดังต่อไปนี้

' A/ ]8 O$ ]# R" a/ F) h" e

 

: _& f, \* h8 @: A. \! d% O

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 8 W6 `0 s2 l0 Cที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

" F+ E( W4 h/ C# c( x

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

# L7 b# }3 s/ {: y

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 7 i. S7 V4 {7 I0 f9 @) @แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

2 h# s& x. F1 ~

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 0 x2 L# [$ T; C0 ~ 2545

$ I9 ? }, C! B$ ]- b" [/ Z

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. % K! H3 D8 c [! }2 w! o# l8 z2539

" M8 B, P1 i, c4 l$ J0 [

    5) พ.ร.บ. 6 _% Y+ X2 `! T# ~% ]( Bความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

5 |2 d% m# M7 g( }; C% L4 H4 f

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. , ?' K; K1 @2 s# o 2540

7 J) l0 b9 b4 Y- L( i

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 ' ?: I3 @( j" T% u, i( R' bแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

+ ~- p; d% |- [- q: ]3 Y

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 8 n9 `% c( U- S1 {, }7 Q

& L$ }1 o0 q& X9 b; l$ V8 ?

    9) พ.ร.บ. : C: a. n+ ?1 ] cกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 a" K6 _+ @% g, E

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 5 Y3 p# e7 z% H( S7 `6 K

, x$ K& M' f2 Y. I

  11) พ.ร.บ. 2 v j) |3 q) d ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

& t5 }* x# Q. F/ ~5 D* R" c" b# X% T

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 5 G( \/ `' ~- ?( W' J7 d

X4 @ Y6 q8 d# F7 U

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 3 I& Y" L; u5 z; T3 Q 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

$ S' X# n4 r2 \9 k

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 % _; L1 v; m" T) }) C แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

7 p3 A# t+ C$ x, i9 d9 M

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 6 n& `3 R* ] ~8 x+ }! }, Dแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

& o z* M7 u4 C8 Z: _4 K

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

/ b X# K7 G* L8 `% O6 B6 U; ]

 

4 M, p% Z* g( t- C

2. 0 c& b6 C8 Z4 \1 z w1 hกฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

+ s2 b0 j8 e4 {. T9 u! K, e

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ 1 t" O( U7 y$ lป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

6 i7 P. p; z- J2 F" Z/ S5 O

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 + c1 v: s7 F/ C6 Qสำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

# e! G/ _# f* ? n* G

            - ระเบียบ มท " E, f' a0 C2 t9 K h ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

: y7 T) P; s/ b

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ S! }$ k x V" x รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

; k, Z2 H0 i* I6 D) _! h

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ' ^8 ]5 {1 v* ]# F# Q ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

9 C }" a, k1 S1 L3 {) b# Y

            - หลักพัฒนาชุมชน

$ h3 d0 B1 n3 v d9 t0 L

            - 7 s& U" ^, |7 J; _' h7 a( a- l ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

, B% ~$ X9 \3 t9 C% q: o* P

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ * b# d9 {7 I' S" a3 H/ z) iป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

2 {4 r9 e7 I2 m2 h, Z, m6 }

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : F9 B3 \! t( m( q, \* P แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

0 |8 l. Q- _. c. g. w9 r. x

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

P K. ^1 j M, x$ G) C

            - วิชาการศึกษา

$ w1 Q) {2 [* W8 K9 c# `* p: I

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ 4 p9 n5 j4 j+ Z2 ^+ @4 wเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

! X, i: t' \7 j: w7 H0 i" _9 z6 x5 U

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - s5 j2 ]. T) D

) r6 B" f+ x2 h6 r- S/ q3 {+ h1 T- v/ v. M

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

- {- w9 Y( M% r4 v8 r" J

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

0 ~7 Y$ m4 z* p; o" G$ h* P

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

: `) d+ I z% X% Z

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 9 f; B l' f" x7 s/ Tและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

& e0 z! J0 h9 M# U1 y

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 9 e% }+ Z, a1 \% O6 V. w; P8 P8 Bตรวจเงิน ของ อปท.

8 f5 \5 s. g& L0 S, a

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ , A5 C$ ?, ?# G3 p 1

" ~; p, A( h8 }, g0 M5 R; K0 _9 [$ [. V

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. # Q3 k+ s1 f$ p* @, G4 w2 ~และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

6 H4 M* h. b" Q4 r) @' j8 v% [' H

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ; k* d3 b6 I' Q" B# K; ?6 Bตรวจเงิน ของ อปท.

6 P' L/ e/ D/ b

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ + W8 \! _$ a. |9 \, O1 U: ~( g5 N 1

|3 A; F7 [4 E* e

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี * U" y# O8 D2 R: eพ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

* b' f) x5 j7 `+ K* J

            - การเขียนหนังสือราชการ

, V' c% v; M# ~7 v! f+ G$ e; @

            - - c3 a' R9 p4 ^% d3 F. [' [% f! p ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

' x- C: _ b! \7 O& Y. F1 v

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

$ m) F; y1 S P- N# I. U% v% l

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

% X- u+ M: x- z5 P4 G X

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

2 Z. Y, G, e$ _4 R0 D# F

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

& r* O% Z% `! {, a+ h" E

            - พ.ร.บ. r, w6 E# V t7 z ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

' l s+ }3 y I5 @% w; Q

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

( ?) u- O2 O0 S0 L# Q# d& e+ @

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 - r" q9 r! l/ Z, y0 q7 y! ~* d: |และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

8 ^( m$ b+ ^. y# e( v/ x

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. 6 f& ^! o9 I2 ^ และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

) i9 g4 |; @/ d# J

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน " B( J4 `4 X9 [) e2 _ตรวจเงิน ของ อปท.

* p0 o9 u6 s) e- G( z

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-10-2014 21:27 , Processed in 0.056124 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้