งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46377|ตอบกลับ: 15

**เตรียมอ่านภาค ข. ท้องถิ่น**

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. 2 m9 {+ i& r- o! z& n วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ : d4 y' P$ ~' T ทางแอ๊คกรุ๊ปจะมีการเปิดติวฟรี และหลักสูตรติวเข้มอย่างแน่นอนในแต่ละจังหวัด 8 h9 W) d1 r+ e/ O h& ^

+ W6 g: {# n. E) [

 

8 Q% L5 ?2 Q) ]2 p$ }

 

4 f m Q4 {* W! ^2 ^

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า 4 v- U. Q D7 L$ {โดยจะพยายามมาลิ้งค์ไว้ให้ ที่นี่

5 K9 U R9 ?8 W: s6 {; D+ L9 {" E

หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. % L7 i& e! C( M) _มีดังต่อไปนี้

% D0 X/ U6 F4 t8 N

 

) o* @' ^ \0 X5 m' k0 b

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ( p/ w( W. q* C( {/ I2 x6 Dที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

; l! ?: X% Q; Y+ e' s

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

/ \ X( s6 \( K3 X! o0 C, C% s

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 3 \- S+ K. N) Q% S- @) A* i, | แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

: k; E/ L0 w1 h

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. : L$ L1 H6 ], b6 E% f! F2545

* j! j( }0 [; u% M2 U: j6 t

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. & O: c8 u& v/ K$ Y8 y 2539

% `; D4 \5 @! P

    5) พ.ร.บ. * M* L1 A0 @ v+ Z$ u ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

0 B9 s" q( J& B# _

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. . k4 Z: |+ a" e9 N& `3 y$ ^ 2540

3 P2 l1 f0 u: U! y. O8 u

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 7 z- |) R3 ^& ~' H# ^ d R8 G' j แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- e6 \8 N" K' W$ N# a O9 E3 I4 {

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 1 ]& K' `, N' `# a/ x8 H* l% U* p

* U' }1 q9 R3 w& ^

    9) พ.ร.บ. 7 \+ V) P2 p$ B" ]; \' _กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( y: N6 J) [: P; ]0 y) r0 K* k

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 7 B; J6 m* H2 U2 E% Y

+ I% t+ z" ~7 l6 D; M. o8 R. J

  11) พ.ร.บ. " z; J7 ?3 [/ U* R+ b ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

6 i7 G( y7 B0 l. U: `# x) f7 P, j

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 4 E9 Y+ j3 @2 ?' x8 {9 O

9 F0 j0 Q. u' \. _' ]8 E

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. . w. n" G- }* j x: z0 q7 Z 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

0 D6 E5 Z6 P* J& h

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 * e/ W& o( r! a3 b1 u( U1 D แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

6 v; h$ L% {. x, x5 b% K. U; N

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 2 S& x* K q; ` e* b แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

2 K. y# a) l& ^6 E$ n

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

$ E9 J% j3 e3 Z5 D W

 

M5 c+ |, f5 p1 ~! s

2. ! ?6 f t3 x- Y/ K/ D% c9 D8 a กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

9 N0 {1 f) H$ h' g0 X1 N Y/ d

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ 1 p0 G0 a. K8 u, Q2 ^8 b4 ?ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

$ ^" p0 h5 |/ c: ^5 Y( a

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 * `$ u1 z7 M+ t9 K: \ สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

9 S' {- O/ _2 j( K8 V

            - ระเบียบ มท & c$ d# _) M. t$ S) k/ ? ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

& C! i$ f, i( k

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ ' C7 L& E2 B% O8 ]% |& W- t, y& ?รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

S+ H) n9 ?& M/ d9 E1 B

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ) H; y% k& A# P1 e* a: y ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

1 W& C9 R4 i3 t" p% c E

            - หลักพัฒนาชุมชน

8 l1 [6 a6 v$ n8 M1 s

            - 0 `' h7 p$ d4 ]$ j4 i ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

1 e+ G: I; w1 n

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ 6 |% ]) Z% B. w( M% }" o8 @ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

; B! U4 q, T$ |2 [

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 6 f, a. |5 W& w5 s0 v- l* Y3 n6 h แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

6 u* `) Y% W) m6 U) o, j1 Z

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

) s0 B7 K4 r/ w+ }9 B

            - วิชาการศึกษา

* |& F5 A% m3 c

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ 4 _: N. w% W" Y2 f2 t, M# w* `เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

3 l5 z @& E ]/ }! I

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / z3 v* [! Y l# j) g; N2 b

* F% b% o- O! o$ e2 M

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

7 E) n9 `" h' G, i, F' c" k/ g: V. o. T

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

3 X' `2 O& {. l) U3 P

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

/ r6 P- }( V) g' _! |

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. % m# f. R5 C+ R" Z8 N/ r0 G% nและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

: i5 [& M2 j' ~7 {

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 1 k3 y; g$ T8 c2 A) R7 N: J) q5 Cตรวจเงิน ของ อปท.

: O$ @5 N: o; I" u) [$ A

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 4 {8 J$ W% r. ]( N; u 1

3 P9 ]+ C ]) T4 K& Z

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. ; s" L* K2 A% r Y0 D0 g8 T) x+ eและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

7 b1 P+ {! j8 j' p3 M2 e

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน 4 a4 T+ ` s, D S5 E/ U ตรวจเงิน ของ อปท.

; h7 t* [# H+ [8 {) ~* x

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ ( p+ s# x& `& G8 o 1

5 Y: @. J& ]4 ~" Q2 r' y( u8 g5 Y1 _

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี # X1 j. j) e) ? พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

2 R' `! g" p7 V( `( o+ k

            - การเขียนหนังสือราชการ

5 y: O9 S4 ~- c3 f

            - & P7 F$ p+ \- g+ ~ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

5 \& r. b- @7 i9 @

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

$ w; B2 y1 p/ D; r9 F1 s

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

3 d6 L9 a: B9 [6 {

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

- t9 B! B+ M$ k. V

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

J. d- t& G N3 C7 w# m4 E& V

            - พ.ร.บ. 2 [. }- n' w$ k# e2 x6 i ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

; [8 W7 j9 U# y6 [

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

) J- {7 S3 C8 s/ a+ C

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 0 \: z3 P+ _' g' M6 n และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

) t0 R: Y8 I% E; Z/ [

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. # o8 t) \) B Y; E$ p5 f) V- Nและระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

# f- y; r3 P9 z

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ( a: e4 v4 \; ~1 ~ ตรวจเงิน ของ อปท.

/ m, t) E4 S2 Z6 y- G; C

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 6-10-2008 12:26:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จบ ป.ตรี สาขาด้านเกษตร สมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 8-10-2008 13:43:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณแนนนี่จ้า

0

กระทู้

8

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 9-10-2008 20:43:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อิชั้นเรียนวิทย์

เริ่ม นอย ๆ แล้วว่าจาสมัครม่าได้กะเค้าเลย อุตส่าผ่าน ก

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 11-10-2008 15:28:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากทราบว่า ภาค ข ระดับ 2 ข้อสอบยาก ป่าว คนไหนเคยผ่านสนามสอบ ช่วยแนะหน่อยดิoni1170924485sm

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:39:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เตรียมตัวอ่านสอบภาค ข คร่า ถ้ามีวิธีไรดีๆๆ แนะนำบ้างคะ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 12-10-2008 11:50:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร่า นู๋จะ เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลย อิอิ

0

กระทู้

1

โพสต์

1

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
1
โพสต์ 13-10-2008 18:44:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จบคอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หละครับลงสอบอะไรได้บ้างครับและควรจะอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ

0

กระทู้

10

โพสต์

10

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 26-10-2008 14:32:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุฯคร่า ต้องรีบอ่านแล้ว เด๋วอ่านไม่ทัน เยอะเจงๆๆๆๆ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 29-10-2008 08:00:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วุฒิปวส.บริหารธุรกิจ สมัครได้
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-7-2014 13:23 , Processed in 0.138747 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้