งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 30660|ตอบกลับ: 21

เเนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

Tweet [คัดลอกลิงก์]

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022

Directions: Choose the most appropriate answer.

! O: J3 ~* M: n1 y7 d$ Q2 v! {

 

0 M: t1 z5 h9 U; E* V

John wants to help his friend carry a heavy package. He says “…………..”

5 G" i; G& ~$ X! Y9 X. s

1.     You should find someone to help you.

, I0 u: v8 `+ d' Z; j" g" A3 ` N

2.     May I help you?

$ i( u, U& u! v& g$ d& i/ r

3.     Let me help you.

6 s( J* h& H1 H0 ?, d

4.     Would I help you?

0 ]* `9 V( _) y/ K0 J- g+ h

2.  Ann was very disappointed in her exam results, she
     says to her friend “……..……”

6 x' ^7 @7 }) k, T

1.  Let’s get some drink.

# F% }7 @9 B* O+ r' y

2.  I should have done better.

6 T% L2 a# I5 t. e. `

3.  What do you think about my grades?

# ~9 l* f1 @# M) J: ~+ f$ M) T3 I9 s

4.  I haven’t done anything wrong.

& r4 Z# B( C) K+ q" T

3.     You are in a hurry because you are almost late for the party, but you must have your hair done. You ask the hairdresser “…………….”

: ]9 {' b8 L6 S9 g; y- z

1.     What’s happening to you? You are so slow.

3 o0 W) i i7 q9 M& f ^* W/ ^% \3 O

2.     You better hurry if you don’t want to lose a customer.

% F4 P6 d0 k7 @4 P5 H. A0 l. [

3.     Hurry up. I don’t have all day.

8 Z3 U! Q2 O/ B2 N4 u

4.     Will this take very long? I have to get to a party soon.

2 f7 u; J2 O, R4 ]: G

4.       Alan meets his old friend, Susan, in a coffee shop. He hasn’t seen her for a long time. He says to her “…….………”

9 W0 M2 I4 w$ H; M; c; h1 ~

1.  Long time no see! How have you been?

* y/ s$ M9 |- J7 w

2.  I hope you’re fine. I am.

( [- A4 R* W* A: @/ |! J5 d2 a+ G

3.  How do you do? Nice to meet you.

4 y( B0 k* b( E4 p) t" S

4.  How’s your life? Tell me about it.

8 w C4 L. t+ w$ t5 Z4 b; a# j

5.       In a party, everybody is dancing except a lovely

- m7 V! L) d6 J$ y" S, D1 }3 ^

       girl in a pink dress. Jack comes to her and says  

2 f2 ?* \% ]7 P* C& [3 [

       “…………..”

5 `% k) Q8 c; l5 M# f

1.  I’m so lonely. We should dance together.

/ B1 Q) w9 ^, ?$ a, v

2.  Would you like to dance with me, Miss?

' @+ l7 i5 |' N6 f- T

3.  How come you don’t dance, young girl? Come and dance with me.

2 t2 Z# U0 z4 K4 C* O% q

4.  Why do you stand alone? Come dancing with me.

3 R4 j! c7 f, Z' [- E

6.     You are watching a debate on an environmental

8 B4 N2 o1 S/ |) E$ N

      issue. You want to know your friend’s opinion so

4 i/ E/ @) J3 B8 U1 A

      you say “…………….”

9 O( Y7 {- _: P6 |

1.     We should have a debate on this issue, too.

7 i: h* \' A) b! O1 \

2.     You should express your opinion fairly on the issue.

! P" e/ a+ Y1 r: _9 `

3.     You should watch this debate. It’s really goo.

2 P9 D. n6 R, D; @( r# i

4.     What do you think of the debate?

( Z$ U/ {: Y$ ?1 M+ b1 o" a" o

7.     Somebody calls for your roommate and you want to check if she is in or out. You say ”……………..”

( t s6 T3 K4 d" t3 B9 m

1.     I’ll put you through.             2. Hang on, please.

) x7 B& s/ ^$ J$ N/ F/ f3 _

3.     Not so fast.                           4. Drop the line now.

p& x( }, v% U- u- T

8.     You had an appointment with the general manager, Mr. Anderson, at ffice:smarttags" />12.00 a.m. At 11.50 you went to the reception desk and said “………………”

7 a. Y1 O; u/ F$ L2 ~! n3 o

1.  Is the general manager in? I want to see him.

7 K5 B9 A$ l" |4 R$ h. A+ H8 f

2.  I am making an appointment with Mr. Anderson today.

/ D# r" I1 C& _# u& [; k

3.  I’d like to see the general manager, please.

3 V( m3 W: B! ^4 E4 r

4.  I want to see general manager now. I have an appointment with him.

- H% _% k" S) f# J. b: y2 U

9.     You want to go to the toilet during the class. You ask your teacher “…………….”

! T& U1 _" L/ k% b @

1.     May I go to the toilet?

2 A# A7 B1 v0 \4 b6 _5 l( C

2.     Shall I go to the toilet?

" f1 _$ [; e' x5 W+ i7 [

3.     Can I go to the toilet?

$ R/ d- R' C. I+ d

4.     Would I go to the toilet?

/ B8 K" C d O

 

5 L% P5 M6 ]4 V3 e1 V+ R- Q

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:23:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด
10.        You’re living in an apartment with your sister. Last night, she came late without telling you beforehand. You were very angry so you tell her today “……………..….”
- Y& g1 }2 c* w: R, @# q1 }1.        I want you to go straight home after school.
9 p2 K, X5 L$ Z* ]2.        I will tell mom if you come back late.- C4 p( J1 Q, X; A* i; c/ f
3.        Don’t do this again. I’m losing my patience.
3 Y: ?, T4 o$ l5 R3 |' f1 T# ^4.        Come home early and tell me where you want to go./ ]2 [  b9 ^% Z& U2 j6 i4 D8 T
11.        Rob wants to visit Phuket so he call to the travel agency and says “…….………..”
8 N1 |4 M, X* r1 U$ [4 R1.        Do you know something about Phuket?7 J$ t4 c. A3 ~5 y; \8 d+ A- u' b. @
2.        Have you ever been to Phuket?
- ?8 L& I# w) B2 ^9 w" i$ @3.        Do you have a package to Phuket?
& }" W/ J4 u+ A) R- b4.        Where can I get information about Phuket?
5 r/ V; T5 ~9 Q7 z5 l# `5 ^: M12.        You’re shopping at the mall then you see a nice jacket. You want to know if it fits you so you ask the seller “……………….”
' N- V  j: A- i9 e1 V& e& q4 v1.        How much is this jacket?  L5 b! P0 H* q$ c" r7 }
2.        Do you have a wool jacket?8 c2 B  a& y: T7 x8 J# s
3.        Do you have another color?
& X# D3 _# r( L! k3 w5 P4.        Can I try it on?
0 H( }4 S- R. @& }13.        Your boss wants you to show a new female colleague where thing are in the office. Your boss say “……………..”- \7 L- y/ a6 D* ?$ j  D' K
1.        Have a good time and enjoy yourself.
# `1 `4 r! Y) D' c0 r2.        Don’t forget to show her the ladies facilities.+ Z9 K6 @, C6 J% E! G1 z
3.        Finish all your works before five today.  |( ]' W# H- K  y9 |7 E2 f
4.        Type this letter for me now.
; Q" \7 `! e9 ^1 C, ~! k* B14.        Anwa asks Joy about a job interview she has just had. She says “……………..”
) W; t+ s3 R0 S4 z% f5 P1.        Not too bad. Better than I expected, in fact.3 k3 a- e, r5 I& ^2 i( _0 ^' R! g
2.        Oh, I will be very nervous.
0 v6 Z. C! B7 `& y3.        No need to worry. I’ll get the job.  N5 ~* w! H& E8 ~3 d7 z
4.        I am pretty satisfy with myself.. A1 c0 s3 ^6 e' R/ ]
15.        You are almost late for your first class at the university, but you still can’t find the room. You ask a student “……………..”! [+ K* p9 @7 P, k8 R+ [
1.        Hey. Do you know where I should go?* q3 n' b5 L5 A, K
2.         Where are you going?
1 R7 X: L; O1 o3.        Excuse me. Do you know where the room number E28 is?, n5 y0 T% v( v. x$ m, j& X% g! f
4.        Wait, I’ll go with you. I think we’re in the same class.+ }/ A) T0 e- [& M" c
  M' f. c2 y! b, D
A married couple is resting in their living room after dinner.
5 f* I( W5 m" x, dFilm         :        What’s on TV tonight?# z- q, ^2 h4 [; u
Um         :         Well, there’s a drama, Love 8009, on Modern 9.
# N) {( U0 q( A: z( ~. nFilm        :        Spare me. …....(16)….... . Thai dramas.
! Q: S+ Q  z- K% T% S  r                They’re too romantic and sentimental.0 k7 o1 C- i7 W# ~. r8 c
Um        :        What would you like to see then?& c9 i% b. o6 a: ^3 l3 a) k
Film         :        Well, I’d like to see …...(17)…... because I’ve worked hard all day long.
2 L8 b6 H& C7 }3 g$ }Um        :        …...(18)…... ? Thailand VS Burma) ^8 U3 C" H  y/ b$ e# ]6 w6 S
Film        :        Not bad. But aren’t there any documentary shows on? Something about wild animals or jungles or something like that.& ]' v) j$ h" l" \  H
Um        :        Oh boy! You’re …...(19).….. tonight.
" w( x3 s3 n5 v& f# u! Y' h( @                Let’s see… what about a game show?( b6 L: p, U; C: }0 t
Film        :        No, I can’t stand them. I think we should
% D$ b% ?) m) _: u, F                …...(20).….. these game shows. They cause viewers to be too conscious about money.7 k5 k3 s5 a! j2 x; Q
Um        :        …...(21).….. . To me, they give the young the opportunity to express themselves freely in public.
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:24:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Film        :        Well, …...(22).….. the TV guide. Yeah, here we go. Channel 3 has Spiderman II. That’s supposed to be very exciting, …...(23).….. .
3 i% y+ g- d" d7 a1 ^2 T) WUm        :        Mmm, …...(24).….. . I’m crazy about the hero. He’s brave and good at fighting.
% j; S8 c/ N/ j  ]Film        :        Okay. …...(25).….. .9 W6 Z$ X- z  y- [
16.  1. I’ve had enough of        2. I really appreciate; |2 c' \" W$ |8 b! H2 W
         3. I don’t min watching        4. I can’t have
  E+ e; q4 ?8 ]2 T/ Z" l0 T; ?& x17. 1. any low-cost programs        
+ M  O/ l8 t# o1 f" ~! v7 M0 |        2. different kinds of commercials
  V" n( w; q4 `3 S# \8 v* w* v/ J8 \        3. midnight programs       
3 F/ |1 d/ x# e  \$ R, i- m        4. something that entertains me # S, B6 h5 [& g9 r) _# \
18. 1. How do you find football, h  @9 I% H% z7 A/ y$ [
        2. How is football
& [+ r: `4 z( `! Y+ t' E! d( Q        3. How about football        . @- e! j- Z* v
        4. Can you take football
9 D+ t" A; h+ e5 q) g( {1 W$ {19. 1. hard to please         2. difficult to like
. S  f) C7 J2 N1 |        3. too tired to watch TV        4. cruel and violent% |" o# w- w8 _2 `* l+ ]- E5 p4 C
20. 1. make use of        2. cut down on
$ B1 s- d( F9 A- ^        3. fin sponsors for        4. Learn more about
, J; a7 a* B; X, S0 W21. 1. I can’t hear you        2. That’s wonderful
5 o; y% v& ^7 Y        3. That’s not quite true        4. Money isn’t everything6 ^# x7 x) I# U
22. 1. let's check out         2. please search for
6 c7 C$ A* t8 A% ~1 G        3. can you read        4. what about, ^" D3 A: s* ~9 ]$ I4 N' J# P- y& {
23. 1. very well        2. for sure
0 l/ w" [, d1 K) a: H" W9 J        3. I suppose        4. you know% i) y0 W' j2 e4 h0 b6 v
24. 1. that's quite all right        2. that sounds good
% B; b9 d# }/ d2 D9 G        3. I have it        4. you're fine
; m$ b# y6 \. C$ Y; q25. 1. Let’s try it        2. That’s all
6 _" N& ^5 x( ^; C- C  [% ~        3. Here you are        4. On we go
- n2 F- `8 \6 b7 e0 H9 q3 q" p8 r) T' n
! T6 \6 ~( ~+ f% p
7 W0 C" e$ d6 q8 q/ l6 L4 O

( N, q- m, v' Z! ]; H& cCloze Test ' J4 H) {+ d1 G, g7 |. O! ?
WILLIAM STALLINGS …..(26)..… made a unique …(27)….. to understanding the broad sweep of ……(28)…. developments  in computer networking ……(29)…… computer architecture. He has authored 17 ……(30)……, and counting revised editions, a total of books or …...(31)…… aspects of …...(32)….. subjects. For five …….(33)……. in a row, he has been the receipt of award for the …..(34)…… computer science and engineering …….(35)……. of the year 2002 from the Textbook and Academic Authors Association.
) Q1 B% W+ `0 X( A26. 1. had         2. having
5 T) q0 k9 C# _4 ]        3. has        4. have% I! X$ W; K7 g
27. 1. tribulation        2. attribution 5 o' Y  F- J' ?. U4 Z4 f- l/ @0 S' o
        3. distribution        4. contribution( V1 c; g' k2 N2 l. g
28. 1. physical        2. technical ) d, z3 q: {9 b, v% X* ~* ]" `
        3. psychological         4. commercial; O# V1 e  R+ E
29. 1. and        2. also
/ \# j4 R5 U, M# U5 w7 o        3. as well        4. together
4 b/ Z1 z" E0 v  V7 c% W30. 1. tittle        2. tittles        6 X; [) D/ E3 e( L
        3. titling        4. titled           w0 u6 x5 j" w7 W* u5 u* {
31. 1. various         2. generous6 M/ r' S. t4 o
        3. dangerous        4. humorous
2 ^1 h5 V! P' ?; M6 n6 M32. 1. those        2. that( H! l" A0 K9 ?9 @6 R
        3. these        4. this2 R* K2 p  w+ H. k) N1 {
33. 1. ages        2. years  v2 a) S2 o6 G0 D  Q
        3. periods          4. intervals
3 x+ F+ w& c) Y2 o' a7 f8 }, D34. 1. good        2. better ) k" w: o5 }1 }1 o8 U, z
        3. best         4. well
7 ?' i0 h' N' v/ T/ X0 h# j35. 1. magazine        2. novel ; `: d4 B  [$ C$ f2 M3 w
        3. newspaper        4. textbook
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:25:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด
36.  According to the advertisement, which statement is  true?
. H. I' i/ L2 ?) S, }1.        Only men can join this center on Fridays.
5 `6 g( ~; F: F# ^2.        Men can attend the fitness class after tennis class.7 C- Q" O9 X. t3 W
3.        This sport and Fitness Center is for those who have spare time.
+ i4 a" l7 f- ?9 @8 N  g6 X4.        Jogging is the activity of both men and women.
( l: v# i8 M3 ?$ g5 h6 U' Y# |6 i37. What is the main purpose of the above advertisement?
& x" p- U& g* H9 K6 C3 Z" w( w* ?1.        To advertise and help you find the resort with the tennis court.
5 u/ b, d1 ?0 u, W( K2.        To advertise the club you can exercise in the evening. ! Y6 Q1 J$ U# M5 {! ?
3.        To promote the best health campaign in the year.
' S) r5 {" H( |3 j% R4.        To help you to find the Sport and Fitness Center in the school., }1 g, v* c- F6 N  H- ^1 n
. q' s3 @; K4 a# B5 q
8 s' f8 N$ a5 I. p8 }+ X6 _* k/ A
. ]- e; Z: E; t
) u( m/ ~  B7 Y2 G  |* W: r4 G( P

+ P# Q- P4 v5 \3 K5 F5 V* [0 N% @& ]) ^: R" V) `2 i' u
0 {" \/ i5 s" g% l

8 A& A( f4 m6 M0 k0 O38.        Which subject will be discussed in the meeting?
& @0 Y/ C- n4 j# M/ l" _1. Productivity        2. Fringe Benefits( D+ Z/ }( o$ A
3. Remuneration        4. Security Insurance1 b; {+ ]+ Q/ g- l) h$ D
39.        Who should be interested in the notice?
  t, c3 E+ n; C4 X1. Employees        2. Employers       
+ H) V5 Z; w5 U3. Chairman        4. Unemployed persons) l6 W7 L' G/ I0 n8 W
40.        Where will the meeting take place?
, x# h+ ?9 U) C2 b! f! l% y1. Cafeteria        2. Head Office" S* R& J/ m' g& V# u0 @0 k! Z% O
3. Union        4. Lavatory ! t1 K) m) _! {7 N- p/ }* x* j
3 G+ j. b4 K8 y! z; f
MAJOR EXPORT MARKET OF THAILAND
+ {2 q' O: ~9 @7 {' `, M* a; T; A# K+ j( P1 `
5 g: W( Q4 V" ^6 k' }

- G. o: l/ W8 L% P' Q$ n! y4 k9 S/ z; e
; r1 w( e, Z. p  M) {; j1 D
! Q: _" [; ~7 z* P; W3 r: f

+ e! J/ y3 A8 A8 c0 G& D" c% L! e7 P! D9 W; u
1 D) ~4 J& C2 \+ |6 h* f" P" [
6 r. ~% {- T5 H6 V/ [- o
41.        According to the graph, which statement is true?+ C  o9 b1 q& a8 `8 j: E( W
1.        The value of export to Japan was higher than export to USA in 1995., n) F* F  K( h" w! w
2.        The value of export to USA continuously increased during 1998 – 2000.5 _+ b3 J  f& u( A: Z
3.        During 1999 - 2000, the value of export to both countries increased. , F' s; Y! x* P9 m' E
4.        In 1999, the value of export to both countries dropped.
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:26:45 | ดูโพสต์ทั้งหมด
50. Takky and Tsubasa tried their best to get on the
! q5 [8 L6 ?: j+ o7 B      bus ………. they would be overwhelmed by. G/ {. T2 Q, L5 J2 q! ?; D
      the crowds of their fans.- O6 @. d: P5 S
1. as        2. and
' D) K, T6 F: E3 o, A0 Z3. even if         4. lest
: e' U2 }  f  R$ w8 e4 {; H- O' L
4 f' c1 ?  l2 H- ^Speed Reading
$ O* `! u: ?' v5 a8 V+ D+ KTelephone                        $ m% }1 }6 [7 m7 Q* F
Information0 \/ x/ ^1 R. p" V+ \* W9 ^, j
Service
1 K, N! W0 x( s8 a) X5 S
& y5 e1 n  m3 f6 g! H7 r# W: }# ~Call the talking Phones
) H' t" ~' O, r4 U3 G) I
( m5 U0 u/ I  a2 G3 G. j9 MBedtime Stories        Weather
2 f, c( z& D5 Z2 _. L$ qNeed some help with Bedtime        Going out for the day? Doing the
8 s  C/ G+ E9 [( BStories? A story written and        washing? Check with the/ }0 U' M, d6 J! U7 V* c  O, q: c* s- i
Recorded by H.E. Todd (Toddy)        Weather? Phone first for
6 R8 [7 w! l4 `! Z& C, B& Gis available from 6pm each night.         information supplied by the
: \' q/ Z! _: J: x; _! z        Meteorological Office.
% q' x  v- u- z) w9 @3 w        ( N8 _( v' U& O' d% N8 K3 ~. }+ }3 u
8 V# _7 `7 B6 d$ C! [. `
Recipes        Keeping time! r  R# g+ l7 y/ K0 |
Cannot think of a meal for        An important date? Must be on
- V) Z' U9 {5 x4 G5 ?tonight? Call the Recipe Phone.        time? The Time Phone can" P6 L/ n0 S% p
Daily recipes for an economical         help you by giving the time/ z) Y! c- P. c+ U7 ?4 Z
meal for tour are recorded by        correct to one twentieth of a
/ q& _8 E+ F4 {' c% f, ?  cAudrey Ellis, a well known         second.3 I( K% X) c% l, ]' x' K0 N
cookery expert.
/ J& z- u- d( N, q' o& J
; x% c. A3 T/ }, c8 ]. a& \! B; k% N7 A( m

  C/ `  H5 B, BTeletourist        Business news        ! n) g7 \) O) i! Q, J
Going to London or Edinburgh?        Keep in touch with the Stock Marxet. Call the
) l& s, s/ x% ~% n( [3 y" U5 }, wGive a call to Teletourist. A         Financial Times Index and Business News) x0 ?3 K  Z: q+ ^% d2 E. L' h# P
daily selection of the main        Summary. The Financial Times industrial ordinary
/ `; H* e4 w! O' M( |5 n+ _. mevents in London is provided by        share index is updated 7 times daily Monday to; s3 S' C% A. e# I% k* L
the British Tourist Authority.        Friday along with a summary of Business News
" i+ j& V" g6 {/ p0 Y# c: ~The daily selection of main         items. After 10pm a stock market report,% M9 u) v  P( W$ P& ~; a2 k
events in Edinburgh, from May        company news and tomorrow’s Business Diary, E0 x" s5 H/ |) W# q  e" C
to September, is provided by the        are given. At weekends there is a summary of " g7 m6 x- x& f
Edinburgh District Council.        the past week on the Stock Exchange.
9 _) E. L8 |# M$ t
, r% [: T' S% h# l' d9 ~5 g% I0 U- W# Z1 ~4 ?7 D3 I
Cricket        Gardening tips        1 \9 n5 X' N) X: f5 Z+ ^. }, q3 ]0 T
Know the score? Call the Cricket        Help your garden grow. Get
3 S! x5 z+ e: K0 I" `2 N+ nPhone which gives scores and         advice from the Gardening
& W1 x/ [- s* {0 b* t- `- M  p0 \prospects of play during Cornhill         Phone. Give it a ring to hear. T" L, F  i  K: p0 d& x' W
Insurance Test matches played        Eric Hobbis give gardening8 N& K4 O+ m5 L6 f+ E& k; d( X) i
in England, Prudential Trophy,         hints provided by the BBC.
1 W$ E% Y6 F) lGillette matches an the last
0 r: {" Z6 \& P6 othree rounds of the Benson
8 o2 K/ A" R2 i3 E% Oand Hedges competition.5 ~2 V- ?4 ~. l, [5 q' c  s$ L# V( f

2 O! y: ]7 j+ J: f% O
( f! U* b/ n# D; m3 I8 b5 [% A  @Motoring        Dial-a-Disc       
9 H6 y( a! H. [Going motoring? Call the        Want to hear hit music? Call Dial-a-Disc.
  {' G$ ^' E% ]* s1 lMotoring Phone for information,        Two different hit records are played3 M3 T- o* Q; G
supplied by the Automobile        each night from 6pm to 8am Monday to6 p4 }# u  T/ j* b3 ?
Association, covering roads        Friday. Five different records are played
  U0 g# Z& k; xwithin 50 miles of each centre        on Saturday and Sunday (except during Test
3 |! d) h4 a1 t% ~$ Bshown in the Dialing Code        Matches and certain other cricket8 B7 O6 K5 {4 o) i$ m7 C
Booklet or directory preface.         Matches when records
) D& H) b3 ]" `/ ?! u- N        are restricted
" E; ]) `" g0 L" f% ~- c. z        to 7pm to 8am)        ' g" X1 Z7 r# F" h8 r2 X( z5 I

" \  j/ y' D4 [: v5 C. Q' h6 I1 Y. ]6 d4 }
51. We want to have gorgeous tulips in front of our porch for spring, We should pay attention to ………. .
8 q' \( _" R. w1 r; @: x3 D1. Recipes        2. Weather
/ }4 R0 F+ _2 v5 r: q3 U6 a8 [3. Gardening Tips        4. Business News0 k8 D$ F) L% ?: Z2 ~5 N
52. The article lists the information services available on the telephone. How can you find the numbers to ring to obtain these services?
* _0 g( a* i- a6 c' U9 ^            1.        Call Dial-Disc: \, G; n/ X/ O
        2.        Call the talking phones
& f+ U$ Y( g, d, g        3.        See the Yellow Pages under Telephone Information Service
7 q9 [. _+ M2 ~$ Q        4.        See the preface to your directory under your Dialing Code Booklet. {5 m6 h; v1 I  x& _
53. For how long each weekday is the “Dial-a-Disc”
  B' ]" ?$ l: e5 A+ O1 |      service available?5 x8 B2 o4 M  e5 e! w2 T
1. 14 hours        2. 13 hours4 A" s3 O8 ~8 l
3. 5 hours        4. 2 hours% [" _6 A6 \- f8 W) E3 z4 A% _
54. Sam, a single and punctual banker, lives in a suburb and works in a busy downtown. Which should he pay attention to?
7 R) ?, e& b: l! ]3 f- Y3 P; c1.          Keeping time / Weather / Motoring& K* D5 J4 }2 u
2.         Keeping time / Recipes / Motoring% E0 t9 b1 B; F' w3 w# ]
3.         Business news / Weather / Recipes
4 G; ~# d: f* U' Q0 P( G4.         Business new / Motoring / keeping times& f2 h. H, }: W# I4 d: e' l
55. Which person in the following situation cannot call % Q0 q" G0 W9 a- y2 j, A# f
      the talking phones for help?
0 u/ U  x- E% d, l0 M1. Si-riam wants to improve the look of  her yard.; |& a2 ]) n5 c! A( @! s' H+ o
  2. Sornram wants to find out which stock to buy.
2 D) ~5 B& Z& o+ v1 l        3. Araya is trying to stop her husband’s            overdrinking.
* M0 i5 O# {  B- D/ p, A& D4. Alisa is asked to reset all the clocks in the house.
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:27:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Study the timetable and answer the following questions.
' N+ j8 a: P* sGreenfield / Winston – Timetable
, ~& S1 M; f: g4 x        Read down                        Read up 4 y' j- G. h3 k& b' p
115        62        29                Train
, S. F. g) l! y! W8 _( rNumber        115        62        29
, ]9 q; j2 \0 o& KEastern         Bluebird        Limited                Train name        Eastern         Bluebird        Limited
7 P0 A7 T9 r$ ^/ Ldaily 4 R; x$ H9 \. I4 Y& N. ]
exc. Sun.         daily        Fri. Sun." o9 x5 {  `: Q, f( n# }
Only                Frequency        Daily 
6 W5 E3 t6 q% @exc. Sun.        Daily        Fri. Sun.
( M+ m$ c- b; DOnly
7 i; T1 Y  U3 ?+ |                0 U2 r' X: Y: r& O
& b3 j: R8 b' L) W* P* y, [
              Mi        Type of 3 _0 ~0 i* Z' l1 b' e
service                         
5 `: y4 R0 C0 V3 j9 @+ _# t        
: a' p8 x' p8 S7 Y  U' c6 R! T" U0 ]/ Y) _: h# ~! E( d
7:15 s+ y7 B9 B) U3 {# Y3 b; S

1 G8 H) W4 Q4 x1 _d 8:10 a5 w8 y' X9 u( g# d7 Z3 w, \, w8 u
8:30 a
6 O3 K) x- W; q9 |% I8:35 a
% z, \: n$ e- h
* C# K" V( \0 W) }2 Q3 \9:00 a
) Q0 e( }# U" q9:15 a        8:30 a, w0 m; x; m5 f# J: n
9:10 a
! ]* L; x1 c  j% o9 G! m9:35 a7 a! t' f0 q; n
10:00 a  w; a4 Q5 }6 p/ N
10:15 a8 a. U, T  G% \( L, g% a- O
10:30 a! }7 r4 [% K6 F! H/ f
10:42 a, |6 W7 A; G1 Q; z1 K# S
11:00 a        5.00 p$ U, Q, t6 h" U8 @
( \8 ?4 D, B+ O7 p* y

' B" M) F+ q. q. s$ a6:10 p
" [6 S& s9 Q0 a: A& V& X6:25 p/ f3 F7 k3 @( s" j* n6 Y

- u. K7 h- U( X+ e; o+ J: e
1 g7 [4 {4 X8 m6:55 p        04 _$ Q4 `0 c! v. n7 y4 o9 D
250 `. O7 M, ~$ {4 I3 \
52- V) e2 f. x& ~- h3 [3 e2 w
74; }* ?7 J9 a; D( \
& L/ t# S( q8 u- H
89
- |4 J  l0 j! h. O973 Q6 m! l3 M+ q7 q, f. h
110        Greenfield" R+ B! d" D/ O/ r, ]: `3 a
Madison
: G  G" W1 E! |' V6 rGranby
7 [% J; z4 H3 o% L, i6 h% Zar Camden dp  }! s, z6 a3 ], G, V
dp Camden ar
8 l  o+ b# T, s( qClayville4 Y6 `# ]8 x- N- [* w: G
Shelby( A. f+ d; F& X" {$ F  l) j/ t
Winston        ■6:00 p; O, z! q5 j! e$ [

# v" [  }7 C# @8 sr 5:05 p4 b9 _5 {( J! s: _9 I2 ]
4:45 p! ]5 Z3 b4 D$ d0 S" J3 x0 S! V
4:40 p2 [/ J" S* i) K' n1 S
2 @( j/ |. l) T0 o6 ?
4:15 p5 s. Y5 H/ S! I; U0 B( P' S% {8 [
4:00 p        11:00 a
$ q1 i( e6 K1 ~9 p( h8 l, `/ t/ J, f10:20 a
! e. `+ X1 o9 `. t, p7 K2 k3 Y9:55 a$ f5 W: n& o/ L9 g6 D% A
9:30 a: V0 T+ u2 _4 W
9:15 a+ j/ m" T: R! I' G8 A0 }5 o
9:00 a2 F* E  {2 B+ ~) V, @! c
8:48 a
4 x0 N8 {5 m3 a5 X( {3 n8:30 a         ■9:25 p+ N/ b5 U% C* v5 R# H& ?

% x$ k2 B, G( b8 J: @: u) A! ]
+ l" r, ~4 ^5 \8:02 p
% c4 s1 S$ q! p9 e7:52 p, f3 V( X# t! A# v" u

  x8 {  G4 G: {2 {9 d, U, _, Y/ n% x/ g) O* p
7:30 p
; l9 j* s9 l: {' {Explanation of Symbols and Letters
- d% u# r3 r' m0 q  u        All reserve train; tickets not available on train8 w" x$ k0 I2 {$ |
                Complete dining and beverage service
5 r" l3 y4 n7 W                     Snack and beverage service only
/ a1 Z" u' l# {  u0 v5 a; |- y■        Connecting train for Buffalo
. a& v2 }; v$ n  c. e3 y: i        Train will not operate Dec.25 Jan.1' R/ o7 t# A7 z& b* L
a        a.m. (morning)
5 j+ x4 U' {( ^( N. Car        arrive
7 b; y. o0 K% {& d% Bd        stop t discharge passengers only6 b  p6 }! {) C2 v
dp        depart0 B1 P4 w7 R# u% y9 Z
p        p.m. (afternoon)% `8 t# ]& r9 |9 ]
r        stops to receive passengers only& ?- d; w: R1 I8 t0 n$ _! [# r

2 h* ]2 @' N+ [  E) K56.         What time on Sunday can you leave Winston for Camden?" T( a; `0 U( p
       1. 8.30 a.m. and 7.30 p.m.8 |# Y) J- A$ T4 w7 f/ V
2. 9.15 a.m. and 7.52 p.m.: `& `' o- E0 V+ E
3.        8.30 a.m., 4.00 p.m. and 7.52 p.m.  m' C( W2 S% ?6 W  j; A
4.        9.15 a.m. 4.40 p.m. and 7.30 p.m.6 K* j/ q0 z; J6 I* H/ R
( q, l& t6 E' h/ ^% k
57.        How long does it go from Granby to Claysville in the morning by the Bluebird?
; w* b# ?9 K7 I1. one hour        2. half an hour+ a$ T' p: y" m& F7 O
3. less than        4. more than an hour8 `4 {( z" s: b+ v; C
58.        How far is Greenfield to Shelby?5 ~9 Y0 J8 O9 R* n7 l
1. About 30 miles- i9 ~5 F8 q( H8 M
2. About 72 miles
& Y# @) K$ t! ^. T% H3. Nearly a hundred miles
0 X) h* f  J& h4. An exact distant is unknown
0 n- a6 M+ u7 F7 H  P& |59.        Which train can travel everyday?( B% x+ A3 }2 D" W+ d
1. None        2. Eastern
! @5 w; ?9 n! Z3. Limited        4. Bluebird4 k" i( Q( Q0 L' ?5 `1 \
60.        You want to go from Camden to Greenfield on Saturday Afternoon. Which train will you take?# P/ j) A: _7 p, }/ L  |2 ^
1. Eastern        2. Limited  j# B% n, ^, E! R) B* f4 z
3. Bluebird        4. Every train9 C  T# b6 p7 p! ~5 u  K5 k
& \; ^2 v; t4 |. w. c' M
Mysteries3 C0 {* |/ ^7 {) |& X
        I might be letting my young son watch too much television. I am certainly watching too of his programs. They can really be perplexing as they force you to ponder the mysteries of life.$ y2 j& ^, N& [! W  v+ T$ }
        For example, when Franklin (the turtle) wanted a pet, his parents didn’t want it to be a frog. They felt that frogs belong in a pond. Isn’t that where turtles belong?5 K9 b6 s3 `1 Y+ x7 {
        And why is it that Little Bear’s animal friends can all talk and behave like people, but his friend Emily has a dog that can only bark and fetch? Tell me that isn’t a mystery!# {* k9 |  R2 ]2 s/ V! F
        Dog lovers can be reassured by Kipper and his friends. These dogs are very human. However, the only time they wear clothes is when they put on bathing suits to go swimming. I’m confused!
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:28:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Speaking of dogs, could Pluto ever be Goofy ‘s pet? I don’t get it! What did the great Mr. Disney have in mind?
7 Y9 p. c3 j/ N        And this gross! The other day we watched a very nice little pig setting up a picnic. One of the foods was a big ham. Could it have been a soy ham? Is there such a thing? I hope so!: `$ D/ @/ [/ a* g7 r3 R8 v% O
        Another thing that bothers me : What if Elmo isn’t real? He can’t be a mere puppet! He’s got a better attitude than most people. I just keep wondering.
; u8 r3 _- `( H        I think we’ll turn off the TV and go out for a walk. Maybe we’ll run into that mouse who dresses well but certainly doesn’t speak as clearly as the average bear.. `7 G' y( f9 ], O% k- x
61. Which word is a synonym of “perplexing”?
) G. W! g2 R( l/ D! y3 E" {8 u4 H6 G1. boring         2. Confusing
$ \, A) J, b! b1 b( a5 `4 _- @+ N3. humorous        4. itchy+ k$ G4 w; }; D
62. The author think it’s “gross” when …………….. .
% @7 l, k( P1 v1. a pig has a picnic because pigs are dirty animals- |- Y6 K& o- ]$ ^' N
2. a pig eats soy beans because soy beans give pigs gas
6 v6 V- r/ |3 j: y3. a pig eats ham because ham is too expensive for farm animals
: X3 n- b8 `+ r  g       4. a pig eats ham because ham is made from pigs   63. The word “ponder” can be replaced by................. .
% e  P9 g1 _2 y1. avoid        2. remember0 J: ?8 q  ^* }4 m9 ?+ p
3. consider        4. behave- |& K  w6 J8 t$ I6 _
64. The author probably ………………….. .
/ b. p8 c( x* [# Q. R1. believes that Elmo is a real live creature8 z- s, a  A* P3 h9 J4 v
2. wishes that Elmo were a real live creature
8 M& D3 X) e: I: V9 x* d' F3. feels that Elmo is a very annoying creature5 y" \; m$ V4 ]9 b+ z( i! [! q5 i4 h6 Q
4. won’t let his son watch Sesame Street( x% L1 @1 T! b0 c7 H8 K) b/ W4 a
: ~# ^3 N7 M  P8 G
65. There’s a TV mouse that should speak more clearly9 ?) _( V1 d0 \8 ?0 s
1. there’s a TV more that should speak more clearly
1 E$ b4 E( F# h0 X2. TV mice should not wear good clothes
$ }( m5 k9 g6 k3. bears can really speak more clearly than mice& R( Q8 S* c+ R/ W" f" ~
4. watching television is better than playing outdoors2 O* k! U, R' r0 o
6 q1 Y! b2 P) R' s
Half-Truths
; K' P; ^! h) L+ M# C8 qBeware of those who use the truth to deceive. When someone tells you something that is true, but leaves out important information that should be included, he can create a false impression.
& U2 I: K3 {/ y5 `2 c+ I        For example, someone might say, “I just won a hundred dollars on the lottery. It was great. I look that dollar ticket back to the store and turned it in for one hundred dollars!”
7 {  N9 k% p# E/ A# m9 W        This guy’s winner, right? Maybe, maybe not. We then discover that he bought two hundred tickets, and only one was a winner. He’s really a big loser!
% v; w% {: V: X+ X7 Q: T. E4 D        He didn’t say anything that was false, but he deliberately omitted important information. That’s called a half-truth. Half-truths are not technically lies, but they are just as dishonest.
$ O  i$ N$ M: U% \) o3 w        Untrustworthy candidates in political campaigns often use this tactic. Let’s say that during Governor Smith’s last term, her state lost one million jobs and gained three million jobs. Then she seeks another term. One of her opponents runs as ad saying, “During Governor Smith’s term, the sate lost one million jobs!” That’s true. However an honest statement would have been, “During Governor Smith’s term, the state had a net gain of two million jobs.”
3 C2 h- K4 T$ Z- O% ]* O( v- H        Advertisers will sometimes use half-truths. It’s against the law to make false claims so they try to mislead you with the truth. An ad might boast, “Nine out
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 11:29:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
of ten doctors recommend Yucky Pills to cure nose pimples.” It fails to mention that they only asked ten doctors and nine of them work for the Yucky Corporation.
. S$ z$ {2 Z4 ^+ T3 m        This kind of deception happens too often. It’s a sad fact of life : Lies are lied, and sometimes the truth can lie as well.; T! }1 T! w1 w" A' s5 Y! ]
: i7 W2 @( s! m6 d' P& {6 j" L
66. Which statement is true according to the article?
7 M$ i6 G& g* X1. Whenever people tell the truth, they are really lying.
5 x3 D( @. D+ R2. You can’t trust gamblers.
& X' z8 j9 Z5 H& S4 H) O+ r( K2 a( U& {: @3. All governors help their states." r- V) ^& Y+ J5 c( P! V, s: p2 o
4. The truth can be used in dishonest ways.
5 H1 w8 a6 e/ t+ `" H' F4 v67. What does “deceive” mean?, a' K+ D8 s& _4 _% X: M
1. removing one’s teeth in public0 g  ~* C9 u8 \! ?% K+ r, p* p
2. ignore warnings
& m  h. f. n% w$ x3. fool! x: J' a1 j  Q/ e( q0 h
4. repair: j) s) Z/ Y8 d6 y
68. The author clearly wants people to …………… .- E6 P+ |+ x$ O5 y4 ^- B( n
1. think carefully about what they read and hear
7 W% M7 w" y) G% g) t2. wear mismatched socks during political campaigns" a5 l  Y9 E/ C3 w8 j
3. never trust anyone
+ O; M$ N5 k! S6 v        4. vote for female candidates
" B* N8 ?) L/ A; H$ D: H69. What is the same meaning of “omitted” in the   passage ?
& k, [& `# E$ D1 f- I% i1. spent money        2. left out
2 W8 f  [; C* B% X3. told about        4. exposed2 f- m& X) B8 J! k/ e
70. Another appropriate title for this selection would
% }) h) G, ~% k' U  `       be………………., d+ h) Z* A6 e/ K$ @
1. Natural Cat Food.        2. Everyone Lies.3 l- }  A, E$ \# j; K% P
3. Lying With the Truth.        4. Nose Pimples.
' K/ ?2 d3 ], @7 c6 p
1 J* F3 @  N6 EIn 490 BC., Darius, King of the Persian Empire, sent a large army to Greece to conquer the Athenians. The Persians chose for the battlefield a large plain near Athens, the plain of Marathon. When the Athenians learned that a great army of the Persians had landed on their soil, they dispatched ten thousands of their own men to Marathon. Because the Persians greatly outnumbered them, the Greeks decided their best chance to win lay in early attack.
2 g: r* v5 g, t5 e: z1 PStriking at dawn, the Greeks drove back each end of the wide Persian battle line. In the resulting panic, the center of the Persian army was surrounded and destroyed. The Athenians were overjoyed with their victory and sent back a swift messenger to carry the glad news back to Athens.! K  ?# r) u- Q& p& K: }
The runner whom they selected was an Olympic champion. He was so excited to be the bearer of such good news that he ran every step of the way. Up hill and down hill he sped swiftly over the twenty-two miles from Marathon to Athens. But the effort was too great. At the outskirts of the city he met the people of the town advancing to hear whether their army had been victorious or whether they would have to flee before the Persians. ' y) L* \7 A9 {
“What is the news?”, shouted the people, “What is the news?”" x, a; }; W3 g$ V  A
“Rejoice, we conquer!”, gasped the messenger and fell dead.
$ X- P# E9 m' Y5 E& ?Today athletes compete with each other in running race about the same length as the distance between Athens and Marathon. We call it a “Marathon” in an honor of the brave man who carried the welcome news to Athens two thousand years ago.
1 h: O* T  f1 U4 {
0 Q! r- `+ M: J& J, v
5 B' E2 e; r1 B4 H) |71. The best tittle for this passage is ………………. .
  u* A1 e4 ]6 g1 P1 J0 ~$ [5 V$ m1.        Darius, the King of the Persian Empire% \. ^5 ?# L$ \8 B
2.        The victorious Athenians
" l+ Y# O/ f. u; j* G3.        The Plain of Marathon
0 U; x% P) w1 g6 A2 s& d3 o, T4.        The First Marathon( l, a$ ]6 l" }# {
72. The best statement of the main idea of this passage is that ………………. .3 _  m: U  S4 J6 S: @8 E
1.        the king of Persian sent a large army to Greece to conquer the Athenians  I2 n4 \! H& l  {7 K) Z
2.        the Persians chose the plain of Marathon for a battlefield
; G# a2 ]. d4 @* Z$ N3.        the first Marathon runner was a messenger carrying the news of the Greek victory to Athens1 c# M& f1 E$ {, W
4.        the Athenians were overjoyed with their victory and sent messenger to carry the glad news back to Athens
2 Z  |& A/ ]( }5 u73. The battle described in this passage took place in
% w, V( `8 B& P) I$ G      ………. .
( l: n3 }+ r6 b* _3 x5 V$ U( p1.        Spain        2. Rome7 v2 k+ L" o4 u  b
3. Persia        4. Greece8 H: u  E6 {& V
74. The distance from Athens to Marathon is ….. ……: n% p3 E+ Q" A
1.        one mile        2. ten miles
. p; R; k6 _( `3. twenty miles        4. twenty-two miles7 y- D- y+ E) S1 J2 j
75. To defeat the Persians, the Athenians relied on   
: t9 h/ J# m3 O" M$ [/ ~. V. {      ………. .
: ~/ H8 z8 [0 a1 f1 K6 m1.        strategy1 s+ \: Z* q7 v% }7 m
2.        greater numbers, `& i4 |2 z' ~7 B; i
3.        better weapons  e9 @2 Y+ Z, @6 `8 p* q: d: j
4.        the cowardice of the Persians5 Y, c1 p) z& J' N$ c4 m) e9 {
76. “dispatched” (line 6) means ……..…. .
  M# L+ g  g# |' S1.        summoned        2. disturbed
, A! W. ~2 P3 O9 A5 G1 _- T+ u; R3. sent        4. estimated
* O! s# G" C+ A! d. z3 x4 R: |3 f6 h2 u6 W$ P4 n
, ~) }& U& I, }: E
77. In this passage the writer mainly …………… .' m: P+ e  I* y+ A2 M1 n5 C
1.        explains the origin of the “Marathon” race$ K0 A/ _: x5 Z' F
2.        describes the war between the Persians and the Athenians in 1190 BC.; M% Q% j' I- q  ]' w! E0 Y
3.        gives the reason why the running race is called the “Marathon” race; l: j9 ]! m1 J& @+ d
       4. points out why an Olympic champion had to  0 ?, ~* w5 k/ [" N, j
           carry the mess back to Athens
+ k  z2 P: H* P5 \3 l; d78. Who was the mentioned messenger?
, t( H8 s# o' I4 u( N7 b/ [% c1.        King Darius         2. A Persian$ X5 ]8 W( X! s+ |! J0 ?
3. A Greek        4. Marathon
, `! M- J4 V0 g( M5 C+ H6 p79. “But the effort was too great” (line 20) means that ……………. .' l+ T0 E  M2 E* s* Z
1.        the assignment had several items
, ]  D2 i6 s$ j5 k. q2.        the job was so easy to be done
- b9 t! _; k* t8 i/ y3.        the work might make him rich
; R  F9 b1 A7 i) T) c4.        the task was difficult owing to its long distance+ |- h, y9 G8 [& @. O& d7 ~) x5 H
80. Which adjective can best describe an Olympic champion?! U1 m. F: e+ U% o+ L; p
1.        responsible        2. suspicious: I: L" ]6 d2 t- S8 O7 j9 ]- h
3. idle        4. aggressive
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 12:13:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Science writer Isacc Asimov relates: “My parents, Jewish immigrants, had a candy store in Brooklyn for many years. When they retired, they found time hanging heavy on their hands, so my father got a job and my mother went to night school to improve her knowledge of English, in which she was entirely self-taught. In particular, she wanted to learn to write in English, and she achieved her goal in a surprisingly short time.
# c  h% g  F# _+ N* w2 l- @”One day, the teacher said to her, ‘Pardon me, Mrs. Asimov, but are you a relative of Isacc Asimov?’
9 J& L1 z/ {% M7 e% A9 s7 O3 M“’He is my son,’ my mother said.
, J+ p1 d2 _& O4 b( y; K“’No wonder you are so good at writing,’
1 }# j! m: b5 ^* ]   commented the teacher.
1 y8 l& z. g1 X3 }“My mother drew herself up to her full four-feet-ten; H8 S  y2 k  C' k
   and said coldly, ‘I beg your pardon. No wonder
% X: [& `$ \3 J  R      he’s s  good at writing.”! `4 o/ Q9 z$ v) N9 P1 H# N
81. That she spoke coldly means ………………….. .
, {& Z' v* f( {- L: d3 H/ w, y      1. she felt the teacher had the wrong end of the stick" H3 P) d1 o  o/ g( r" N) S2 _
      2. that she wanted to calm down the teacher
+ ?: Y  ]5 u8 Y2 l$ `( ^      3. she felt the teacher didn’t understand life9 C6 `' X: o) @" d. J
      4. she felt the teacher couldn’t make ends meet
$ Q. K. j( Y) C% ?9 y9 @82. “They found time hanging heavy on their hands”  
3 C2 k. t$ M, s' K8 z' R       means ……………. .3 e7 F! \& T& r7 g2 n4 f
1. they wanted to work with their hands but could not
- G, C4 I" n, I4 f' `, |& u2. they were becoming poorer because they had no work& D9 l: x2 a( s* b9 t3 h
3. time went so slowly it prevented them from doing anything
4 Q  h: f- P, @  P4. they were bored with nothing to do. R* i1 C1 T/ H6 s
83. His mother ………………… .
0 P# K, B! T! v. l0 P' b1. wanted to be a writer like Isacc Asimov
$ q  S9 |  h- y2. had not studied English in any school before she went night school
" N/ v* u; O: D. ], V3. taught herself to write in English and she succeeded% a( V, ]. ^: u2 @1 ?
4. taught Isacc Asimov to write in English
/ u( z: |' e$ b6 |* }84. “In particular” means …………………… .  U6 M- _, v2 Q  m6 ^
1. Especially         2. Really
+ _( X6 x+ G) X, Y3. Partly        4. Incidentally
. g0 \5 T4 ?" j2 P85. His mother drew herself up to her full four-feet-ten …………….. .
# Q! H  i  i$ N1 {- _1. because she wanted to be taller                4 s0 w" y% t6 \8 l2 C/ I  h- k
2. because she was humiliated; h3 @$ R+ n1 C+ y7 M. d% v
3. to show her real height                        3 B( a2 o% I0 c- \! Q0 c4 P
4. to emphasize on her words
; Y2 n0 Q/ s, D& z1 Q8 A. MSherlock Holmes is considered by many people as the greatest detective in fiction. He is, in fact, more famous than his own creator, Sir Arthur Conan Doyle.
' m* r, ~6 _( ?! sIn the popular series of stories, Holmes is described as ‘tall and lean’ pipe-smoking, always in his cape, and speaking in a splendid manner’. Doyle gave Holmes’ address as 221-B Baker Street, London, and to this day some visitors to London still go to Baker Street to search for 221-B. Of course, there never was really any such address. Holmes’ flat was supposed to be shared by the lovable, but sometimes clumsy Dr. Watson who went around with Holmes trying to solve crimes before Holmes did. Poor Dr. Watson lost out to Holmes every time.
* Z$ H1 [. D0 U        Doyle gave Holmes a masterly skill of deduction -- the ability to come up with interesting conclusions from the simplest clues found at the scene of a crime.7 j; R+ l9 V% ?4 |* v
Conan Doyle said that the description of Holmes was modeled on one of his lecturers at Edinburgh University where he studied medicine. The man was Dr. Joseph Bell.
/ p9 x4 G& |6 O8 h: I' ]- s) LThe name of Sherlock Holmes first came to be known in Doyle’s “A Study in Scarlet” published in 1887. Holmes was so loved by all that when his author killed him off in one of his stories, readers wrote in angrily. They refused to allow Holmes to die! Holmes was brought back to “life” and appeared in further stories.# d8 o% x3 _: @8 r( K/ V* B& K+ `1 |
The stories of Sherlock Holmes have been reprinted many times over since
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
 เจ้าของ| โพสต์ 29-12-2008 12:44:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด ป้าเย็นจ้า เมื่อ 29-12-2008 12:47 / f: I7 V; c z. v N; {5 u- n' |# _

เเนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำเเหน่ง

5 S" K2 v; k) H( A# |

**บริหารงานพัสดุ**

& \. l2 D" R7 `' G

(จบ ป.ตรี บัญชี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ )

" F; b7 _! f* U7 y

8 Y7 D+ j8 U0 e- b

' w/ ]' l2 D5 v: s& d3 f! _ \1 G, t! q0 P! W9 F& O/ L- ?# n4 n% E% O5 l2 i) i; j/ _; W- v. J# y c3 R
2 [- G" u- G0 s, s7 m

1. การจัดซื้อโดยระบบศูนย์กลางการจัดซื้อ
มีข้อเสียอย่างไร

7 L/ c# T# U! }7 `

1.  ได้ส่วนลดจากการต่อรองกับพ่อค้า

2 R0 @; X+ V5 [0 R& [' m

2.  มีเหตุทำให้ล่าช้า  เพราะขั้นตอนมากขึ้น

/ w9 T1 ~+ M3 Y+ ]' i

3.  ทำให้มีการทุจริตได้ง่ายเพราะรวมอำนาจ

7 q" M/ p/ s* |, b3 l+ m# Y

4.  ป้องกันการซื้อของผิดราคาเพราะมีข้อมูล
เพียงพอ

* a3 Y* |0 ^) g( n# [. B2 y& c

5.  ผู้ต้องการพัสดุสิ่งของไม่ได้เลือกของเอง

1 P: C- F9 z8 ?. j

 

& g) ~) q1 Z7 q! J

2. การบริหารสินค้าคงเหลือยุคใหม่ยึดหลัก
ในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ข้อใด
ต่อไปนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

1 @* E6 o4 ]: k3 b" r" x( V

1.  บริการให้ลูกค้าพอใจ  โดยการเพิ่มระดับคงคลังให้สูงขึ้น

# @+ Y9 L1 Q' v Q+ V, I

2.  ควบคุมระดับสั่งซื้อให้เหมาะสม 
เพิ่มระดับปลอดภัยขึ้น

. ~* j+ N# h$ q' m2 T% p

3.  ให้พยายามลดสต็อกลง  โดยเพิ่มจำนวนครั้งสั่งซื้อขึ้น

1 T% E- x6 n0 ?8 ^/ U' A2 Z* Q

4.  ลดระดับคงคลังลง  เพิ่มระดับบริการ
และเพิ่มความแม่นยำ

% r/ l9 }' ~ e$ K; w

5.  เพิ่มระดับคงคลัง  ลดระดับบริการ
และเพิ่มความรวดเร็ว

# d" \. k7 {1 [

 

/ O- e3 u/ f0 s9 u

3. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจำแนกประเภทของวัสดุ

8 o# j+ C# o5 g- l/ W

1.  สามารถทราบความสำคัญของมูลค่า
ตอบสนอง

5 N& S5 o4 L3 B& }4 [: ~

2.  สามารถรู้ลักษณะการควบคุมทางบัญชีได้

+ G8 z V' F0 [* `& f" X: ?. ^

3.  สามารถให้รหัสพัสดุ  และสะดวกในการจัดเก็บ

! o1 j" h# s1 F0 ]

4.  สามารถแยกพัสดุหมดประโยชน์ออกมาได้
สะดวก

9 b# c0 _' n- K6 t+ n

5.  สามารถกำหนดวิธีการตรวจนับได้
สะดวกขึ้น

- r# q3 a0 s% f! E

 

. O3 h5 y* u& X

4. ข้อใดเป็นตัวประกอบที่ได้จากการตรวจนับ
สต็อก  ซึ่งเป็นค่าของการเข้าครอบครอง
พัสดุ

# H/ }0 Z9 s" R$ e5 @/ O

1.  ค่าจ้างแรงงานยกขนเคลื่อนย้าย

3 B- k: F3 E/ n5 J

2.  ค่าเงินลงทุนสร้างสต็อก

1 F2 {. g+ E7 M. x# t

3.  ค่าเสียหายเนื่องจากวัสดุเสื่อมเสีย  หรือหาย

/ Q% V9 H" h( P9 W$ v& e4 d

4.  ค่าประกันภัยพัสดุคงเหลือ

/ ~; T. c- s# {0 S0 r

5.  ค่าเช่าพื้นที่เก็บพัสดุและสินค้า

/ Z* b2 I- v% W7 f

 

7 {# F7 [+ V a4 C9 C

 

- Z5 k+ W* h& y( P: {

 

) B1 q4 q; \: p! Q* n2 H+ ~1 D7 w

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 26-5-2015 00:13 , Processed in 0.078055 second(s), 25 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้