งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 2149|ตอบกลับ: 1

ครู อบจ.กาฬสินธุ์ รับโอน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรอัตราครูสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครูเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 94 อัตรา ดังนี้
คุณสมบัติของผู้รับโอน
- ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู/พนักงานครู
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับโอนในตำแหน่งนั้น ๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. และ ก.จ.กำหนด
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
เอกสารหลักฐาน
- คำร้องขอโอนที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด
- ประวัติส่วนตัวของผู้ขอโอน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ประวัติการลาและหนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว
- สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่รับรองโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาเอกตามที่ประกาศ)
- อื่น ๆ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การพิจารณารับโอน
จะดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีการประเมินหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
กำหนดระยะเวลาการรับโอน
- ข้าราชการครูผู้ใดประสงค์จะขอโอนไปรับราชการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามตำแหน่งที่รับโอนดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15 มกราคม 2552 และหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1591 หรือทางเว็บไซต์ www.ksn-pao.com ในวันและเวลาราชการ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
1. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25140-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 9,940 บาท 1 อัตรา
2. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 2514-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 10,470 บาท 1 อัตรา
3. ครู คศ.1 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25142-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 11,060 บาท 1 อัตรา
4. ครู คศ.1 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25143-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 13,610 บาท 1 อัตรา
5. ครู คศ.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 25144-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 14,330 บาท 1 อัตรา
6. ครู คศ.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25145-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,040 บาท 1 อัตรา
7. ครู คศ.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25146-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,410 บาท 1 อัตรา
8. ครู คศ. 2 วิชาเอกฟิสิกส์ เลขที่ตำแหน่ง 25147-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,840 บาท 1 อัตรา
9. ครู คศ.2 วิชาเอกชีววิทยา เลขที่ตำแหน่ง 25148-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,840 บาท 1 อัตรา
10. ครู คศ.2วิชาเอกเคมีเลขที่ตำแหน่ง 25149-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,720 บาท 1 อัตรา
11. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาไทย เลขที่ตำแหน่ง 25150-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,720 บาท 1 อัตรา
12. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาไทย เลขที่ตำแหน่ง 25151-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 18,040 บาท 1 อัตรา
13. ครู คศ.2 วิชาเอกสุขศึกษาและพลานามัย เลขที่ตำแหน่ง 25152-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 18,040 บาท 1 อัตรา
14. ครู คศ.2 วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25153-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 19,350 บาท 1 อัตรา
15. ครูคศ.2 วิชาเอกดนตรี เลขที่ตำแหน่ง 25154-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 21,110 บาท 1 อัตรา
16. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25156-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 24,250 บาท 1 อัตรา
17. ครู คศ.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25157-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 30,960 บาท 1 อัตรา
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
18. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25162-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 9,480 บาท 1 อัตรา
19. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25163-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 10,770 บาท 1 อัตรา
20. ครู คศ.1 วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25164-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 11,930 บาท 1 อัตรา
21. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25166-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,040 บาท 1 อัตรา
22. ครู คศ.1 วิชาเอกสุขศึกษาและพลานามัย เลขที่ตำแหน่ง 25167-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,040 บาท จำนวน 1 อัตรา
23. ครู คศ.2 วิชาเอกดนตรีศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25168-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,410 บาท จำนวน 1 อัตรา
24. ครู คศ.2 วิชาเอกเกษตรศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25169-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
25. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาไทย เลขที่ตำแหน่ง 25170-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 17,150 บาท จำนวน 1 อัตรา
26. ครู คศ.2 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25171-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 17,150 บาท จำนวน 1 อัตรา
27. ครู คศ.2 วิชาเอกเคมี เลขที่ตำแหน่ง 25172-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 17,150 บาท จำนวน 1 อัตรา
28. ครู คศ.2 วิชาเอกชีววิทยา เลขที่ตำแหน่ง 25173-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 19,350 บาท จำนวน 1 อัตรา
29. ครู คศ.2 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25174-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 19,800 บาท จำนวน 1 อัตรา
30. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25175-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
31. ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ เลขที่ตำแหน่ง 25176-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
32. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25185-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 12,220 บาท จำนวน 1 อัตรา
33. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25186-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 12,220 บาท จำนวน 1 อัตรา
34. ครู คศ.1วิชาเอกเคมี เลขที่ตำแหน่ง 25187-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 12,220 บาท จำนวน 1 อัตรา
35. ครู คศ.1 วิชาเอกชีววิทยา เลขที่ตำแหน่ง 25188-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 13,610 บาท จำนวน 1 อัตรา
36. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25190-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 18,480 บาท จำนวน 1 อัตรา
37. ครู คศ.2 วิชาเอกการตลาด เลขที่ตำแหน่ง 25191-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 23,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
38. ครู คศ.2 วิชาเอกพลศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25192-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,410 บาท จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
38. ครู คศ.1 วิชาเอกพลศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25196-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 9,700 บาท จำนวน 1 อัตรา
39. ครู คศ.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25197-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 9,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
40. ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25198-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 9,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
41. ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25199-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 10,770 บาท จำนวน 1 อัตรา
42. ครู คศ.1 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25200-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 11,930 บาท จำนวน 1 อัตรา
43. ครู คศ.2 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25202-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,410 บาท จำนวน 1 อัตรา
44. ครู คศ.2 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25203-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
45. ครู คศ.2 วิชาเอกสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25204-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
46. ครู คศ.2 วิชาเอกชีววิทยา เลขที่ตำแหน่ง 25205-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 18,040 บาท จำนวน 1 อัตรา
47. ครู คศ.2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 25206-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 18,480 บาท จำนวน 1 อัตรา
48. ครู คศ.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25207-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 28,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
49. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25208-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
50. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ เลขที่ตำแหน่ง 25209-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
51. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25210-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
52. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีสากล เลขที่ตำแหน่ง 25211-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
53. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์ เลขที่ตำแหน่ง 25212-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
54. ครูผู้ช่วย คศ.ครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตรศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25213-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนจุมจังพลังราฎร์
55. ครูคศ.2 วิชาเอกเคมีเลขที่ตำแหน่ง25217-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 17,590 บาท จำนวน 1 อัตรา
56. ครู คศ.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่
ตำแหน่ง 25219-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 14,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
57. ครูคศ.2 วิชาเอกฟิสิกส์เลขที่ตำแหน่ง 25220-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 18,910 บาท จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
58. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25221-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 13,240 บาท จำนวน 1 อัตรา
59. ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25222-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,040 บาท จำนวน 1 อัตรา
60. ครู คศ.2 วิชาเอกเคมีเลขที่ตำแหน่ง 25223-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,410 บาท จำนวน 1 อัตรา
61. ครู คศ.2 วิชาเอกพลศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25224-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,840 บาท จำนวน 1 อัตรา
62. ครู คศ.2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 25225-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,840 บาท จำนวน 1 อัตรา
63. ครู คศ.2 วิชาเอกศิลปศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 25226-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 22,420 บาท จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
64. ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาไทย เลขที่ตำแหน่ง 25228-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 13,960 บาท จำนวน 1 อัตรา
65. ครู คศ.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25229-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 14,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
66. ครู คศ.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 25230-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 15,040 บาท จำนวน 1 อัตรา
67. ครู คศ.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 25231-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนบัวขาว
68. ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลขที่ตำแหน่ง 24552-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 20,670 บาท จำนวน 1 อัตรา
69. ครู คศ.2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 25235-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
70. ครู คศ.2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 25236-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
71. ครู คศ.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 25237-2 (ถ) เงินเดือน ไม่สูงกว่าชั้น 16,720 บาท จำนวน 1 อัตรา 8
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 19-4-2015 18:32 , Processed in 0.187541 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้