งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4200|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 ) K) @8 C8 h* h# I0 n$ \, w0 B % j C1 C- F( \ l) L

 

. k" _0 `) H* l" O3 e4 V

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

2 F' O: F7 {9 g$ r0 a

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

6 p% d8 @9 k9 y0 b

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

2 E$ t1 k* W7 _/ H$ H

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

- z- _6 j, I6 k# Q

4)รับ265 อัตรา

% p! P/ I8 i' T& b6 m- j0 z. O8 R* _* w. n

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

+ x3 t/ R" k' r

 

( a1 S; |9 x" @

 

/ |8 [# N8 R' ?3 p, h- }; Y8 a

 

$ j+ U$ g$ H+ h3 g6 |/ P7 I

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

0 q# d/ M! P! ~' U' V

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

- f. Q; I. ?# [ k

 

4 T! ^; `3 x, N! l1 j7 O! K

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

1 J( b* h' \$ r- |; @

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 0 W* |6 g! ]* Z! @1 Y& w( m/ Z3 |$ m8 M# g9 Q ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา
4 S, \4 y! e% G% x. Q1 b- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา, K0 ^; `. C6 K; i; h2 C
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา& {( P0 m* l. {. e9 w' `$ u- o
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา& [+ h+ [  P5 \" W' o9 S
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา' q, E) w2 X! e3 c
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา, ]4 a6 J0 n9 }4 r
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
" g  t7 z4 G! X, G. Z" I4 ~. zผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
1 E* c$ k0 X4 x; G& yสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
" G5 g7 s" x" S' E- H% J$ x2.1 คุณสมบัติทั่วไป+ M7 v9 G6 _- K, U7 O5 M$ Q
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
% l6 Z+ \9 m8 a: lคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
% a0 D" {2 p  v. |# M6 D' iการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
; I$ c' R' X$ H; C  e9 z, c(1) มีสัญชาติไทย2 J2 S+ z3 W7 P1 B: S! H
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
! B) F9 r8 J3 W& m/ u(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
( @3 _: O) _/ k( c- U9 Y9 J  B& e  b& k1 \ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ6 R+ i" n: e8 @6 B. i- G
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง/ m/ E/ C1 k+ v; \' E
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ- s6 a  e, ?5 R3 f3 R+ I! Y  _4 _8 L
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
) R$ L/ R# V* cก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
$ u7 e7 C2 L# {8 ]/ y' s1 e' ?แก่สังคม, E/ m1 j( j* I
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
( R1 M* c5 J; Y! A; A2 eค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม2 w* q8 i$ H+ d. I
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ. V' C% H6 z. }
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง! Z" E9 t3 ~0 K+ j7 w6 e
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ; q7 h- Q! x; V( x  z6 e
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
9 n; x9 g/ [6 m0 fบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
5 M+ a) N0 Z+ M; r; Y(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม" G3 r$ |5 n( R8 A" c
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง1 i8 _0 m& P- R) B
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
; y; Y9 p. C+ ^7 _กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/ ^1 c' o# c6 A% |9 ?(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
' x, [& c( F. w$ P5 Oหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ" ]# e- b( i9 ~1 Q8 q3 H+ @
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม$ ?( r5 y0 m- k# A% X/ a
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
2 _" q, k; u+ j. i, \จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
9 V# q* Z5 M  U/ a" Q! V2 }(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป1 X0 f  L: X# B7 n2 n" ^; k3 H% m+ r
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย! x) m) M; ~  Y$ E7 C
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น2 q$ M) h8 u4 i! l8 N
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ9 i  Q4 Y; y4 j7 W+ i
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง7 S  o# d1 ^, t2 c# j! t2 a
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
. E, E$ P4 W- P. oกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)
5 k4 ^7 ], O8 r* C, ]3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ& m! u# ^; g" K- Q
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู# [% g3 W" F/ _* r; U! X: q' l
ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
1 \$ z: X/ e  Y- ?# b9 B7 I. m1 o/ r4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ, U, x/ r# V, g+ ~4 R% M( ]3 b
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่2 G% h! S) t* _
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)% Z. x: K6 [" [2 L0 G; |, w
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
5 q& x, }. C( J+ _# v7 r5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
, r+ G; a7 A4 q0 y' v# z# Iผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
) h1 [! X0 p; [' _8 aค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ& R; H7 r2 p& b. x3 k' ?: M
สอบครั้งนั้น
1 s: I6 ^# m  p4 x3 s8 n( ~6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
6 n0 w. }* z6 V3 e: G7 [" rผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ4 P8 Q9 m0 T: V* s
สำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
. c1 o& r% T; O' o8 _' zof Records)
& U: e6 q6 O2 c9 F: w- สำเนาทะเบียนบ้าน2 n0 a% R; k: `  R) Q6 S
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี); f$ n# G5 L4 o4 @2 O, c
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง
6 }- I5 {' c4 k6 }6 o$ k" d0 Gเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
, B( w# o/ T# p; S- }% @; D5 k- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ: d  N: n6 G( a% U) ?6 X4 r
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
4 W% {0 i2 Q) D2 M. y7 Q! P- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม
& p) b( b4 B2 L; M7 n3 H1 T6 Bการปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
% F' r" a% g; g7 G+ z: @1 `- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
$ l2 s* L) I- j# O9 Z7 h/ j* H- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส" W3 X/ n& n- l7 y/ t  J
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
4 v, a! Z3 }5 Z- D& q# @  H& Eพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
! _! G- O6 t7 V8 u7 }ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง
9 J* o: s. S8 ^+ Z6 Iบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี+ q4 y4 ~3 h! v" y* T6 {8 m
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
+ K" I& ~& _4 I5 ~7 c$ x7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
: S# j  M4 G9 W( c( J, Xองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
: R  c' A5 }7 E4 gภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน# A5 Z7 J9 Y8 |; s
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ2 P$ i7 M+ Y% A# r0 x9 T9 u
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th
1 o$ H8 `7 ]5 w7 J/ ?3 j' }& o' ^9 X  _8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
; @- [0 g4 v# }& @8 v5 {8 J3 a3 Sองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข
! S" O6 m* |( C! ^, {* S: b; Qและ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
( n! V7 r" T3 ]( S% y( r0 d0 W8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน. d2 h9 P$ x) z+ H! r
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
/ d# U. m2 g" q0 N7 f5 N+ y7 @ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้! x' l, W' a$ ^
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3 u  b& A) B/ R# L# d( ^4 L(1) หลักการศึกษา
9 @" ]5 b* O: |/ ^0 f0 [" ]! |(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
' V& e/ b. l- N(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้
( @" R2 }5 Z; X2 v/ Q$ H" V3 w) t(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา  O1 |5 q$ n2 C! n+ d
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
  G3 i; K0 X: R  k- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ% a7 u4 y+ l. ?8 t
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา( O& V# P: @- y& _% L+ o9 v) q
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน( Q9 M9 W+ V, E- a
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน* n/ p/ R7 e6 @4 G- g; v! t  m
ความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์6 q. \0 S6 z4 w: n6 i
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย$ g0 U8 G+ t) o
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน: ?" S1 O' w6 r( p# u( e( `! R4 M
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ: n6 |/ O% E7 A: G/ @! x
ปฏิบัติงาน
" K0 L9 r; C0 u! }: J+ C2 m(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน5 ^0 \. k+ ~; d% U+ N; C: ?8 v  y
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
$ p# T* ]5 K  d& x: Y9 V3 |หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว3 U, X+ n% H5 A- J8 i$ x" ]
9. เกณฑ์การตัดสิน% i8 p& }" i& y/ u( F5 C; Y
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ9 {9 \. q, J  R& E/ X1 L5 J- Y
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข  T  Q  v  |" m, B- r* l! w
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
7 U4 D! w' r+ k1 z: U% Zให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ
. w5 T2 F6 b. O5 m* Z6 _ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
% {' `8 O/ U' {# eจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784( P3 S3 n! V( g2 X8 ]+ p5 n
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th- v$ K: `% u! P; ?. ]9 I5 ]
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
. H8 ?9 w! h- {! X0 qมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
; X8 ^1 J* a/ h' s11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
) W7 C/ a. B. }& _% G" ?; x' f11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ& H1 {  a: {1 w" c; Q
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
2 }; s* n% ?# g+ R* y( T9 Fเป็นอันยกเลิก
/ J! M" H* m4 p! _11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
9 [8 E# v  m* ?) w) Q5 E3 z8 f  rให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
/ ]( D- v+ N3 R8 ?2 b1 }(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ; f; p( B5 j; w; _. n9 Z! H: F, N
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด
6 P2 }( @: e2 i) r4 I(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
: ?* |- v& V8 p, C6 P  Y6 x( n& jในตำแหน่งที่สอบได้8 F% C5 i% i/ A. H& ^5 C  O
(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
0 I$ ~1 }. A2 i  Q0 `6 q! \แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์: q* I# d5 k! q) `5 q3 Z) s0 H& V
จะรับการบรรจุ: Y: b, c5 X. ~, Q( g& t
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
6 S. F8 H4 C4 r* j/ k5 oผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน! C8 f: Y- s' o
12. การบรรจุและแต่งตั้ง) A, X5 f# J- M! U1 o2 W
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
! e% \, ~5 u0 R" A; o) I+ d, ]# Bองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา
' |+ l5 A: L/ S8 A$ Fสอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา
- O2 [  N( A( |" eที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
9 T5 E4 d/ e& Jตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
* K& r1 q3 d* O: v9 ?, }, i  X4 d4 Mส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ" ^2 p0 o) g; j/ D" r+ k
ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
; `& O3 s( t" M' v( uดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้1 ~" ?8 ?  i# n3 E* ~0 \( T9 [7 o* D
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน* w- S! s! Z- R& Y2 \( _6 o  r  p
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552, Z- ~0 z! Z) C
เสนีย์ จิตตเกษม0 f% t- I3 ^' u9 o. h+ P, R0 O
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
8 `2 K; e9 \3 ?# M, d4 I$ @% Y# _ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ: n; b* D; Y; n  I& }. I# I+ Q$ z
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.- ^& O! U7 V0 [
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
: ~* g, T2 S% n) j7 ?แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด2 U1 O& e+ Z6 Y/ j
ตำแหน่งครูผู้ช่วย7 _9 `  b) h( T8 l& U
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552% L9 ]9 I3 I$ l" D0 e" A
1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
: g- }6 |$ \: D! v* z% p: n  Kอัตราเงินเดือน% k: f3 C8 e8 t
ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา
4 e2 t! [) w3 @7 Pวิชาเอก อันดับ ขั้น/ f$ a- F1 Z' r7 J* X# _4 t
จำนวนอัตราที่. K/ C/ n9 @- S+ X1 a& ?% |
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ
2 Z9 X0 L) l3 e( Fครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
  R" l$ \7 D$ hศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
/ y) G) S1 Q) fสังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
: a$ g) E& C6 p1 n9 A. f  Bเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
  P/ \  s7 l, m' zคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
) c1 e/ \. Z) D" p6 ]เคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18- N! z, F7 v/ x- X8 E8 ^& z; v
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 176 t9 r  i, _- l9 ?
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
2 W" h* @$ [: `& y9 d7 T5 Lวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4  Y/ y& w5 b1 `
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 400 T7 R" S" O$ l9 F
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
, G5 W, F7 e( }1 g$ w. Bอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
& E1 y5 b  w/ ^- {6 e# [. Qเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
; D% ^! {2 J5 Mดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
: V  ~5 T/ J6 pนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2. U9 r5 k. q) a9 x3 ?+ F1 L
คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7. J4 s% B2 M) N+ h/ |' _$ z, d" V
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13, d% ?+ x% b% ?( D
แนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
: o" H  x. k( ]( i! U# vรวม 265
0 v* u  k; m& Q* Z8 p9 M+ O5 `5 wทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา( N# @9 E( }( {( x9 I8 C2 }, v
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
3 I7 b/ f+ {8 H8 F( Q" D2 x+ C6 ^เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน+ P' P% C. C+ _; }- S
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ* i! K: j% X6 K
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ4 }' c, I( c# j  a+ V0 [
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ+ ^( V$ h, h5 `) r
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
1 f# `! V) T- q1 w" e8 b0 z* nเกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ
# V1 I! h. ?7 j& u0 w: }ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535$ k# ]0 `  j! j  [" d
ตลอดไป
* X* K# C) z$ p6 B# O% iคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น4 c! ]7 z2 X3 r7 p7 D3 D4 C( c# ^
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู. Y: k4 \. v& z- q
2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
) B6 w" o6 M* Z6 c2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
" z9 V! z4 `9 R. W5 x$ x2.1.1 การศึกษา( w; k3 @% N. O5 S
2.1.2 ครุศาสตร์6 h# @# {9 p  r' C8 ]% A! B
2.1.3 ศึกษาศาสตร์
- ^1 d1 v! o( n8 _/ v2.1.4 วิทยาสาสตร์
1 t5 C' s4 m4 u/ S2.1.5 ศิลปศาสตร์
1 ^" z" a; O4 i4 W; [2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง% H  f- T: Z1 {1 e
สำหรับข้าราชการครู! Q; C  D/ T8 M" ^' `2 {/ G1 P- I
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้, G0 _* p- B0 ^# L
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้7 |" ?" d0 Z, l$ U
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
! g; M; R* P0 c3 a! C7 ]2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)+ |+ ?. L* E2 x) O' y  k
2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
+ ?$ d% I  Q# a1 D( z4 }# S" G2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)! ?) R. Z0 q# b/ R) {* e3 f4 a3 j
2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
0 Y( _" Z! ]1 l$ W! @* G5 N6 m2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)0 M* i+ x8 i! B0 |: l8 Q
2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)& x5 c/ Q! @& d, a$ p7 L9 G
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
7 j! _0 D# g6 J% L2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
7 ]7 o& q& x/ K% a7 S3 F2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)$ L7 B) |# m" H& `. ^% D
2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
* ~  I4 b) u7 s5 X2 z8 j) @3 z2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 3-9-2014 01:48 , Processed in 0.058553 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้