งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4179|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 & c+ R8 l5 D1 Y' K8 @- i/ z2 N: J

 

' D% N, w+ `; H; O/ u v3 T

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

/ \: h) a0 m3 v1 w/ I* x; p

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

0 v( Y, I9 o( S2 z6 P0 i

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

^% W, E) M) H! f

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

0 Q* B) K8 B# b9 `

4)รับ265 อัตรา

' I7 q1 ]" A/ t

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

: ^# W& K7 R: U( l) G) Z: {

 

; _7 x+ Q3 M- H6 z- x9 I8 j

 

" \% x" r/ `; `9 g; C# h1 H

 

% E2 u; \8 `/ O7 s# _3 G

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

$ C0 L$ \: n D6 P+ M$ j& j

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

8 @; n' D/ [7 g

 

1 X- E( }* \6 g

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

( A3 y; X9 Y5 H( b3 R! b

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 ; t5 e/ R* ?( O( S( a& ^5 R: b/ V3 a2 y% h ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา, t# F5 R6 A, i% h- _& V2 v, n6 B: S" i
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา4 X& r" G7 ^: w! b+ s( q
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา  ]# O9 ?, P+ q1 U4 S+ r6 i/ a
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา1 d; }# D+ q  p  E0 b
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา
1 O2 G8 t, A3 e; C3 U' @รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา
7 Y: m- G. w, K3 N5 Y+ R- j, H2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
9 _( S- Z2 K% }0 n2 P4 j; u8 b  pผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่: M& P4 F$ I9 g5 U3 x# b
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
( l) }. V6 \3 z& i" C2.1 คุณสมบัติทั่วไป: T' u. F, K: p: j' u
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ, ]0 R0 q. a' Y- e8 s2 X
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
9 T$ J3 a4 a8 }) gการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
( _; ?  D! P. X; T0 c# e(1) มีสัญชาติไทย' m' l& l* |+ X* \
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
5 t) T: v  G4 T8 I3 q. l(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์. o& F, T$ a4 i6 u+ j7 ?
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
. T  H) Z; n% `1 X(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
# K2 {! r; u7 ]3 U2 \/ t) \0 h(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ0 u9 W" S( Z/ F
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้8 o1 ]1 F& K0 A" y5 B
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
) E  a% ]5 Y" A* {: mแก่สังคม
5 j" T( X5 k2 jข. วัณโรคในระยะอันตราย$ T  w9 c, u& e# c8 ?# N) N
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม3 l7 u* c3 G% }& c! I8 G7 W
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
) f& P+ [7 F5 g8 D, s9 o) ?) S( Nจ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
/ e5 `2 B1 ?% H$ f(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ: v8 X6 B; W9 m  ~7 [( c- {. U
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ+ q! n- j4 `3 r2 \' @) ?
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
# U% s1 a. X0 P2 B( v(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
' P% L# B1 b7 ~+ H2 ]8 ](8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง9 j+ v  K5 N. J' _$ w
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ) [4 W8 z1 x5 t  V! X& f
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) v; b. j: |" p  M4 ~5 {: E& w/ P
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  @! t) g. r% J! l
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ' ~% s$ {4 N3 b' t# |6 P9 G+ j
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม/ c4 G# @7 a3 L9 g7 ^
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน8 u; R" K$ _0 l. C
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น( E8 F2 H- e$ h/ U  K
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
) b3 ?4 G) g9 e9 v) `: ^+ }หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย# B; n0 d' }9 o( f* p" Z9 _& k* O
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
5 }! f" W, G* K(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ5 f) z2 w5 P8 x. [9 \( c7 s7 [) P/ J
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง" A1 {2 Z% Y6 W4 H( ~; p- ]
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.# o8 |) ~3 C- f2 r
กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)
5 k) Q: Z4 [9 [+ U3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ1 T/ f8 s7 t1 P3 y, j, a! _; [( }
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
. ^( D9 z% C% b% q2 a7 d, ^ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท# w8 c# ^# w% B1 ^7 ]
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
% t4 ?4 x7 g+ {, ]  R, D" Jให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่6 O% j! i+ ^; v/ |8 U6 b
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
( Q5 Z  ]% K: z3 w. N; `% Fโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/ D. [: f1 y3 i' m$ C2 A; F- @3 Y
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
( T$ |5 y3 \8 q, G& A- M' H; R2 Zผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
$ B, i" J6 M$ x/ sค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ; \, q5 I2 m0 i$ z6 s% T
สอบครั้งนั้น
7 i; h' P( E9 i3 I$ l2 h5 i2 d6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร# d  t6 J. z( P9 ~
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
8 Q" O! z% s/ r- k5 ]+ `1 Oสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
: I" D3 j7 F& O' q- t8 }of Records)
- q  j- m5 M8 l$ x/ C; C- สำเนาทะเบียนบ้าน8 O, z  Y- G; `2 `6 Z& \  i# I
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
. T2 p# N# B( ]: l6 z0 G* _* S- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง" G6 W% p" x" p& J6 k5 g
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
0 N; l. t% i# a& A- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ  t( C4 K7 {( T7 R) t' T
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)/ h( E$ e" Q! }5 t3 B
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม
, K7 g4 I$ n3 g) v& F3 n* Zการปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
7 }; X7 L5 ^7 L! |- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา7 ~% V$ W/ @2 U0 d; }% s7 R$ v9 ?
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
8 C, V9 ^8 T# t$ |- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ. O$ ~# ]' c. u  c, V. f( L9 E
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
9 u0 x* n/ y# f) _ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง! Y% ~/ }$ ]9 Z0 s
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี7 A" V4 z; S2 i& w$ d
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น& F1 v. `5 Z5 k4 \! h
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ  t5 T: b6 e, Y7 V* z
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน/ X+ [  z- y' c( |  v+ @
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
5 J, ~6 ?& P% R& j3 _(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ% l6 E6 p3 U( o, Q) j+ T/ W
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th
6 Q3 g6 n- Y6 y% X1 O) d8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
. b4 F4 t4 g$ yองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข. J1 A: u9 l- p9 T3 N
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้" s8 V, [! s% f: O
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
- G' k' e6 ]( |/ f' l% Rโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
% o# g0 [- M8 {, [( |( a# Jตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
/ r0 a/ g1 m% K# |1 g- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
5 a  d, \" ?3 M+ T) m(1) หลักการศึกษา
5 i& B3 D  G5 E" {5 V(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
/ i5 P! p& [& d6 A, D7 y) y(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้0 f3 E9 x7 o# ~% w
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา
* e* {% N( _6 K0 P! s1 s2 j. W  |; N(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา! J* ]6 r7 w4 W) ?0 @% [+ U
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ+ J% c* v/ `- `! j* Y, S6 l1 d
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา& f0 F1 e" g, D
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
* t, P& ~; V4 o" \  }$ u  ]2 jบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน. f, V. x& A! }( n# s: f
ความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์
8 p& Z( s  K" D$ j5 J1 Pทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย0 @) m- p/ T1 O# B0 A3 \' d% G
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน" N: g- }7 c5 E- `, d1 A9 D
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ8 [0 o5 u/ O- P) }
ปฏิบัติงาน2 ?9 C0 I' u; ?; M# s# K7 Y5 \
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
5 s. d. |0 N5 [8 Z  g/ }อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
0 B! C5 B. l% a: |. ~หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว2 m/ m& {! J8 T! k4 x# B
9. เกณฑ์การตัดสิน
; h. K0 F; r3 s; t& Y7 s8 Pการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ) R2 x% @. E. F- \4 s& x
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข
; p( z9 ~; [  ^) e/ F( P  y: x( |องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข, d# e  I) k' P* C* E3 y
ให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ
& L9 o5 `( e0 _9 eผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
3 R1 A, J1 x. j8 C3 yจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
* ]0 ~0 N. {4 j+ l* W4 _/ q  rหรือที่ www.pao-sisaket.go.th
$ o' u; `) R8 x1 Oสำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
8 ?+ U# H" V  x: h( [% M) v) h$ Kมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)) C' O6 E$ L8 }6 g6 m+ ?
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
$ {# y6 c( m- k5 |. b1 C- [11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
5 q8 u6 C. U4 E1 t) K) ~; e2 Qสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
+ m" c- {, m  C& @เป็นอันยกเลิก0 ]6 l, z( p% k6 K7 B
11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
; D+ a# V% I% I0 xให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้  r9 y: }: f) k4 F* j2 u
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
3 o) O, w: F4 ~# fบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด
8 {+ e2 p; w, ?  Y1 c( c(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
7 q* l$ |- F( M6 {/ Y" pในตำแหน่งที่สอบได้
2 x0 F+ g, N9 s. m* Q; U9 q% s(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน; G1 z) L  ^( G( F. {- Q& i* H
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
) `) t( t9 q# \3 `  Dจะรับการบรรจุ
6 m) y$ n/ T2 K) J5 ]* d) m. k(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
- @1 u9 o8 j( Z4 ]" ^ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
9 V! K7 \6 G) t  i% }1 N1 m0 ~12. การบรรจุและแต่งตั้ง/ ~- q+ _: f9 E3 e; c0 }1 \
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ4 m% u+ A. A& L( v, s. x
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา7 t$ d  l& J+ }4 N6 R2 Z* V7 O' @( m6 \
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา% {% O  Y- x: [
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง  j" n( X+ P9 u5 G0 w
ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
, X; u) t( Z  M" e. U, e) j7 sส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
" `9 w0 f! W  ]# F/ a7 Wต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป. h( V) `" i- h; l) T& M
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้9 W" c' d- _3 ^# M9 a( U
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
! b- `4 |% P* T" _, m: Q% a+ A( Oประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
) y4 h; P/ v' ]. p( E, p8 q$ d( q/ iเสนีย์ จิตตเกษม; q( L* A& O6 Y& O! K- ]
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)6 G' l. \* L3 X6 b7 n
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ* p# {0 g* S% b$ p, D4 e
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
0 N6 b% r) |, eรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง7 p$ ^4 K- {$ u  D! L$ W
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8 W* Q- m/ e6 r4 @% t6 [  \ตำแหน่งครูผู้ช่วย& j4 l2 y- a# D7 t
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
9 D# K4 b+ b* X8 ^1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
* s8 b" i' ]( c/ s& R0 sอัตราเงินเดือน
7 Q7 T( }9 u" F# l/ [& yตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา
$ I6 p7 D, ^* `! A4 \; o, k8 dวิชาเอก อันดับ ขั้น! W& v% l- ~' C& b/ O! L
จำนวนอัตราที่
6 k/ ~1 _& R9 Zประกาศรับสมัคร หมายเหตุ. p8 t( T5 T" s5 K
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32! W, W! ^) m/ a
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 75 U1 m; B/ h- O* \
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
" z5 W# y3 e8 w  ^0 \& i: V& Eเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6% M  V5 v; c) n2 E
คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
2 J) k* g  F% d7 e8 d7 S( tเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18- I+ z* ]( R5 R& G
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17( q) W/ w. G( C& O, q' w) }+ T
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
" w1 h  M) B6 z2 U& d- |3 mวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 43 h: R1 Y. [. x% |- @; w( A
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40& M/ L9 ^! u& _% b. b
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22/ U+ q( |+ J* x, e
อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7' k+ K0 u: V# x# Y- z
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
$ _, H2 R& s  B" q3 lดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
& h! K/ x4 t, E5 v) |. {8 l& cนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
0 v3 w, @. C5 R% N, |คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
: b" C. }1 C0 `คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
0 N- U6 g( v3 o7 u) ?0 ~; c; Bแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6; P' c, i2 k! C/ ~" S6 Q' x
รวม 265( B( I* l0 k+ ]7 l# D, l
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา; p9 e2 D) R9 b, k/ X( d
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
. H0 ]' v9 a1 b( k$ a2 G! Wเป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
8 ^  C7 R0 y& \  l" U+ q, ~5 M/ o1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
0 E: A; s, X$ b0 N- l/ U1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ. I+ W% b/ i% |
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ( {2 e- h- A6 ~* f! Q
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้# z5 o( x# p0 C1 {1 r/ ]2 Q
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ% C' v- e& E/ E+ H
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 25351 w7 ?; V1 R, u' z& e
ตลอดไป
1 }. G, j- f' T( `/ B7 ]6 _& j7 B- a4 rคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
, w. m. F! W! E: w* F8 n' x/ Nคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
; u$ F8 `; ^/ S5 V! Z2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้6 m# ]. B  G9 q2 K/ s
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้# |6 W" K1 Q$ J" @9 j9 H4 |
2.1.1 การศึกษา
+ B& m8 g# V5 f7 o2.1.2 ครุศาสตร์. s7 g3 y4 V) r$ Y. I6 O
2.1.3 ศึกษาศาสตร์1 i  E; c- v  S3 N# u
2.1.4 วิทยาสาสตร์; I8 ^, d  I" K0 Z) W& z. X
2.1.5 ศิลปศาสตร์& x) j2 c/ a, {# B2 S) \& D
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
7 ^: m3 o" ?3 j) Nสำหรับข้าราชการครู! v  K$ s! p7 n9 c; D8 Y
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
7 y% W6 p$ l# |0 gทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้' Y2 Q& i& J5 }7 c# O
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.). H. N0 v+ f2 h2 v. ?
2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
/ V4 W7 j( b4 T5 e; O1 k5 k+ p) L/ [2 ^2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)% O& b; V% ~3 x7 U7 w6 s
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
# I' ?, ?/ B# V) w- Y2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)! o3 G& A; w( L
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
! a- D; G5 K) U: U; {9 R; S2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
$ t' R2 a' h( X1 R" D2 M1 }: D2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)' Z' {& @4 b* V9 p, ~1 _- `5 H# I1 v4 L
2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
/ f# i0 d; u- C2 V2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)" t, \) K' J: w
2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)" y! E5 ?& {: H) b8 f7 @# h
2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 28-7-2014 11:10 , Processed in 0.126471 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้