งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4300|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 : Z9 g' z4 B3 l7 q1 x, @% e8 s# {0 `+ G# {

 

: P' F" |, e. ]

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

8 i |) K% z- L4 ^# m- R

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

9 o" n6 f* E) a$ W! ?4 @: F0 F& R

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

% p" P- n) u7 r& s7 \$ i& I

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

! w7 J8 A% P6 k- I: X: h5 B& }

4)รับ265 อัตรา

2 m7 {# g" o5 w) Y4 V' D; f

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

# v. S3 C# c2 ?* Q1 \4 \

 

' r2 d- _9 _) c) o8 B$ ?# _

 

. n3 d' M: o' a

 

7 a, b6 D8 p, V" a- s

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

8 \& V& N0 E* J1 U% ]

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

! n( ~, Y9 W! x; u& K8 _2 r. w

 

& W# w$ w1 u) ~ Q

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

4 X8 T! Q& V* ^5 l" @/ c

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 ! F* y2 J2 r4 ? - M! O% E: w( P! {/ |ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา. I4 b5 c: b8 t  z
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา/ [+ _' Y  d1 y5 y* ~3 h/ x
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา2 ]: p% ~9 Q" c& `* z/ _
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา9 o+ v# b6 s0 i  d
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา2 S' C7 M& a6 X, d. k
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา& ^9 Z, z$ ~6 S" _
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ0 l- ~( b8 I! ?
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
8 X* \9 {6 @7 D. C' D. Z' iสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น0 c, N- R8 V4 \4 K* j
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
4 w+ }6 {' X) ?2 K, O5 bผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
! _* o$ m& b7 W& [3 Q- kคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
: S3 m( H1 a* U5 Yการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้4 V1 e2 ~: V# _6 e+ O
(1) มีสัญชาติไทย. K# Y5 W3 _6 O6 T- j* F" p! z
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
5 }/ A; ^" |% ~(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์. Q" u) c# \1 c9 @# \
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9 m7 D2 |, G) g3 I  `1 ](4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง9 M1 P) m% T, J) T9 Y8 q) q
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
% Q$ y! C/ q6 L6 lหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้3 v( o) e! x1 f- I
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ& W4 j  v! _2 h% {
แก่สังคม. T$ [7 l4 Z8 I" n- w
ข. วัณโรคในระยะอันตราย* i) z5 ^9 v3 s, r
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
8 I3 T2 O( q. tง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ' ^+ A' {  h2 a  c: o
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
1 g4 e' r& G7 U2 u& w(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ+ l+ T$ ?* t7 x0 J. s( l
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ  i( A5 o! t0 ^8 m$ W% p; n8 _
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น0 d& B1 A9 U( R4 N% C/ y
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7 b5 Q- C7 Z2 o' p8 x' w(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง) P5 e9 e, A* E- m
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ1 x$ N" N+ e6 }1 ]! v( ?
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2 D/ x, y( i" o(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
; V; _+ S  R# _& y# C8 rหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
" ?% M8 \( X5 E1 P(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
# j! b  P5 x+ t6 h- Mมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน6 P% C+ B6 J9 w
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น8 X" J" @- N7 i0 t! d1 ?" E  {$ G
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
. b& f3 `* f' U2 W5 M' {หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย/ g$ Y- `5 r7 _& ?3 j# i# }4 f
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
, N, I/ Y" m0 u8 H% W% ~(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ# ?8 [; p3 W. e' o. @
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง2 q3 e+ A  r0 w% t3 ^
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.- y) R9 \8 I5 A+ J& m
กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)5 g# J8 X6 S9 D7 ^) k
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
) P8 L/ W6 O' Vผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
- P  _1 C, G0 u7 U$ T# Z, zผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท3 Z, {/ i5 Y* M( F9 a0 z, ^
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ0 U& l$ P- y$ M8 @* E
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
" ?! `: k8 `1 E7 V+ _  iวันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)! p: ]3 ^/ K# Y0 o/ G& Y. I
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ& K+ c4 v/ }. d- B; n
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ: l% D1 S7 P3 A8 _- [+ \* r
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
' C  Y- S0 s4 e2 o5 `/ ]- ^/ `* r( Bค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ
1 l+ ?) J) ]; T- @7 P+ Wสอบครั้งนั้น
) _$ ~: s9 ^3 s* E1 ^8 [6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
. T* y7 q3 w' Kผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
) b% d9 U  W6 S1 w- sสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
. U* R2 P; U5 A: [of Records)8 M4 c+ N- u0 [
- สำเนาทะเบียนบ้าน' c) [. l2 |8 X% _9 d
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
  c9 P2 a, M( w2 e# w$ I) Z- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง) B# f7 p* @, X6 P+ f4 g
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร  R+ {: l$ e3 x
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
& v) C9 E. @7 S3 c: L% a7 x# a( zองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง). L, Q- z& s1 {& `( `. B: ]/ a
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม1 c; u* N: C2 U2 ~$ v
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
- N7 l7 i7 L2 \& w; y. j. x3 c- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
( y% Y- ^* b% S. U0 H5 F- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส6 V9 t  J  ?: Q/ s5 o8 w4 I' U! n
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
, ^* H; j) L9 ^, ^1 |พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่! d: R- _% |( Q5 E- p
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง  A7 `8 [" ^# i
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี
" j7 ]6 H! g$ i* E7 G' Gสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
* Z) R7 Z0 h% n7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ4 g/ ]1 Q- u8 _' O  s+ C
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน9 |) A7 t, q9 A- B. f( t
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
) @' L1 M* _' S(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
) k6 v0 C9 Z+ N8 ]! m( H" u- Sหรือที่ www.pao-sisaket.go.th
8 j  g6 m+ s/ y$ c+ C8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน& H* E  B/ w5 U/ s8 Z/ o6 a
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข
6 b! V$ z, a( \: O% ?/ O: e6 pและ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
$ s. l; v2 U. p. v% @8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน' }- C# N+ i' D% U. d# R
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
# i1 V. W7 {" M! L3 |/ oตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
6 u9 T7 S" D) b& z+ d- E  e; Z- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)$ E: `: s5 H* B3 M  }. |6 c
(1) หลักการศึกษา/ g! }8 I  [5 E2 ^0 J7 O
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  Q9 Y% @0 \5 x5 k" m0 g. j
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้6 g' B4 y, }3 E$ w
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา
2 p7 e, L* N3 Z  X6 y0 _/ I; [$ K(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา0 T! @1 T$ @' N( Y0 a
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ' y6 u9 X% l/ }1 q6 ]
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา$ H/ C0 c9 m# F# S0 a4 t0 [
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน1 e* j/ h7 z7 }
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
. S+ u' Y; [# [9 M9 jความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์0 O" r$ N# `' w" H8 ^( ~
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
6 g, d% V% ~5 L8 A" ~(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  B( B5 _. D) i) x+ O" a
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ' H* X$ m. H- g9 ?& Z! r
ปฏิบัติงาน
; g4 [$ h7 c5 P% o7 R8 L, N(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน0 @' K9 [% w3 L% c$ R* M1 w
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
& f) s! I8 m/ Mหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว( ^" z. ^7 m3 y1 o& E* @' I
9. เกณฑ์การตัดสิน
/ b( K/ v; ^' U( [' l: i/ u8 zการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
! M( l: H$ s, e3 q10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข
  o. u( G: P8 F- y& M, \องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
! j. W, o6 `+ O+ `, Bให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ2 k. W7 M9 S0 ^7 A. v1 ?) f8 Z
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน  f% F& ~. Z4 K( n* p
จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784! P4 d3 }3 u; ^9 P
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th
1 l2 g/ ^6 }6 Y- fสำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
& R& c4 k1 \+ e! j' l, h8 tมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
2 @5 V8 e; r$ a- u5 ~11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้& b4 D6 [( F( B% w; h
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
2 @8 u& K. L" l/ v  o, D' I+ Pสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน3 b- f7 K1 x. C/ o6 V5 Z; i3 M, w& x
เป็นอันยกเลิก, y3 u  @! ~5 ^9 t1 L) s
11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
/ H9 O7 M/ a5 q( Z4 @/ U1 Z( Jให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้: i5 T5 d8 U# q: {  D
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
) x5 F( L  f2 R' M6 i( t: G/ [บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด6 {/ ~6 b, c' F$ j4 p
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
& [4 Z' Y' U+ f2 `; rในตำแหน่งที่สอบได้
. T0 S7 n& \: y' K(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน0 D: `1 i9 d* P4 _2 F
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์5 G3 k. q+ K* o& i7 X1 r+ u
จะรับการบรรจุ# d, B  L1 M9 E+ H5 s, g' w5 J
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี# R7 R$ I- d- D2 b8 J
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
4 [7 B7 h4 c( L. J9 B# G12. การบรรจุและแต่งตั้ง
1 K5 b5 y2 W- h, X, I8 J5 nองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
, h, A2 a: c$ z( ]* h7 O9 Qองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา
/ B8 k. H4 l8 W& y" [& H$ x( @1 [สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา
! i& j4 B; ^7 C: dที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
$ B/ C/ g9 v0 [/ R3 Q. U) J7 P" i/ |" Vตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร( P- d+ U$ e! v) z
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
& X5 D4 x% n6 A9 Pต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
% n1 I8 Q& u( s. R5 I/ @' Y4 Vดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
' c) U& e. n! `จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
& p5 \/ _! _+ Q: ^; t. ?ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
+ Q2 f7 a8 S8 Q5 d  ^6 l! Pเสนีย์ จิตตเกษม
. Y' X; m+ ^3 r9 c(นายเสนีย์ จิตตเกษม)+ Y! M3 T" Y. {0 A9 ]
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ; a3 L3 Q1 d5 u
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.7 n. n- t* P/ d6 n) A. a2 `
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- X9 Y/ F) Q- k4 M" Nแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด- _& g/ B  G1 b7 [
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
, O/ V( {  f5 [# F! T/ q1 Uลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
& I" B+ @3 f  h3 O1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
3 B* c* P& {4 s0 M& C/ _" k1 j3 lอัตราเงินเดือน
' q/ x3 \0 Z) j2 e  sตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา- h4 l; e1 p% i$ G: o' W
วิชาเอก อันดับ ขั้น8 `5 E' Y+ U  X  K2 c0 N
จำนวนอัตราที่
& c3 r! _7 C3 e) j$ u- t. _ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ& s' B+ ^) L4 s" q8 L4 a; Q3 S
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32& N9 D$ J, p' l
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
! |5 U& v8 I4 ~' ]5 T# z+ gสังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33! X% }, R$ S' g; m4 b, A0 D9 @
เกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
) ^/ {: D( R; }* a. @คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
7 G' a. [6 a2 z1 Wเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18$ A( B) D" z. k# X! b
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17. \* V9 W0 Z% m7 i  t3 x
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 112 V5 b! V) G, C9 q' v6 _2 y/ b9 W
วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4; ~! u7 A1 q& a. z; a. F4 J, Z" z
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40
5 L6 {! F4 k. v) uพลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
/ ?5 B5 S1 x- Y0 I/ T; Sอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 78 O2 Z8 i, ~9 x0 s3 ?: T, P
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1: O+ d" R$ e8 D9 H, U. N
ดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
( d$ }& H1 j4 d; `; o& _นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
+ P( u. T- W9 |' c( pคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7; q' |+ f/ _8 I9 J
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
7 g( N  D7 [% H. Uแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
; J: `  m3 n) |$ \! \รวม 265
- g( B' j0 U' H$ q: }ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา4 I1 M8 w) N* C3 L0 ?
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536% m3 @% c. c! ^7 I# w- p7 D
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
" x' M: Y, \" O% ?8 z0 e7 W* z% U0 q1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ4 F8 T& W/ J0 G9 G
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
5 u7 U8 ?; s% ?+ c) _2 v1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ( ?% }: Z2 d4 n* x
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
$ O, k; X+ J* n1 f# Eเกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ) k7 j3 f3 ]  j2 v" C! V. c
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
$ }/ n3 g9 r4 x+ v' }' ~' iตลอดไป
4 m; j) y- _$ b' A( R) k5 U/ B" aคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น" H8 y/ l$ Q% Z- U, b
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
5 Z) E/ x8 m/ F2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
. c2 l" T: Q. [2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
# c+ i# ~, T) b8 ]  s/ d6 W2.1.1 การศึกษา! I5 R0 k0 B) \1 ]$ I5 b
2.1.2 ครุศาสตร์6 f2 z+ G  w. U' }: U- p1 m
2.1.3 ศึกษาศาสตร์" L+ c6 Y: ~+ S/ O
2.1.4 วิทยาสาสตร์9 I2 v6 M9 k6 D
2.1.5 ศิลปศาสตร์# S/ F) k  d- a2 P% Y& B0 T
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
* E- ]* L9 O  R  N) }สำหรับข้าราชการครู
* O( k" Q- w" a7 O5 Z2 t0 Z2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้, q; |( [0 M. }2 K; Y
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้$ u% \( Q/ A3 r; r$ A9 _3 [7 p
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
7 e2 N3 j) q2 v& }% y2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)/ k+ Y. x2 a0 {) e/ s
2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
( U1 R) C4 B' X! M. e1 ^0 E2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
8 G( J* g; u7 x8 z) V! V3 Z2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)! q) l, s/ S* u* o
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)4 I8 C$ r0 a5 m$ i
2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
7 |, F( y8 N3 l2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
9 p% G, l+ u4 ?6 y# R6 L2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
+ w( l0 O% P% \* L( B+ m9 Z2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
2 I1 d, E4 P, L2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
( X9 R  m0 c/ P  p( v+ c1 h2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 28-1-2015 12:55 , Processed in 0.096610 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้