งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4250|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 2 e2 ]0 P% H/ K, |, d# t! g( f 8 z0 H* Q5 h e2 _

 

& l1 P# M$ {4 w7 I0 F, D+ V

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

, f8 W* s2 L8 X( J; M- J& v/ I

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

7 y7 l9 G8 t' E \# f0 H) {8 `* G& t

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

8 G8 o; f, p- s

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

0 T# o2 E0 W0 q6 x) Z

4)รับ265 อัตรา

6 }6 L# \/ }* M) ^$ q

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

$ ?5 k4 `5 b4 }/ D

 

$ n2 G% s( F: Y( ?7 ~, Q9 ^0 a& o: Z

 

$ `, p3 i2 N9 r* O( d# A! C E/ l

 

$ G+ H1 [, n/ E; u

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

) Z0 k1 Y% P: o7 I- p9 a

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

! Y& p; T% j; c. L7 M' a

 

" K% I& Q1 w1 A [* y

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

1 {3 [" D) O6 c5 Y6 g( |8 ~5 o

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 9 Q( S! {3 `2 P) w; |* b; T* C: K" @4 c y ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา/ g7 z; ^5 X& }/ k, v8 \
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
. u: z8 X: C# S6 u- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา0 t* _# z) \! ~- @( a" y
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
9 U& e6 ?/ t6 P9 B  m3 D! @8 w( w% E- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา; v1 V/ f- Y  Y: d) W/ s) I
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา3 q: y- `: B* F/ V( E
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
. H9 r) z9 U, P+ H- Y) I6 uผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่/ z3 I* R. N* A$ I
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
& i7 e! V3 Y- b1 `2.1 คุณสมบัติทั่วไป- V* `, @3 |# d
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
0 M: n7 d# _( h& R; i3 N1 `3 C6 cคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ+ \( }: w( A$ t. z
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้, h5 R9 L1 {8 B3 E4 F6 Z- y! ]$ N
(1) มีสัญชาติไทย
1 W9 o& j$ E! S& H* o( w. F5 }$ C* B(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
* s7 y# J% W1 H' G(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์( T2 c/ E7 _; U. R, I6 ?$ P6 S
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ2 X3 f  w4 t6 G2 e+ N1 i4 r
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง1 a( Q2 ~% L, v" [, H3 f# F
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ! |/ E0 D: Z& \4 b' f
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้: B  q- S# h) Y% A# W! ^5 ]
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
/ d2 J& I. \1 zแก่สังคม
3 ~* v% C4 D( b% Rข. วัณโรคในระยะอันตราย
( d% d/ S; B! u& t6 Zค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม7 }. e' g+ o3 Y/ k  X$ L7 x
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
, I( d7 b' c" V" W+ bจ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
, n) G( {$ X& m" [2 |(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
+ d1 w$ ^- B) h4 I0 l* fไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
& C+ L/ W! J% b  ?7 n; \บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
0 O# K8 X7 y# U# H% u, T8 f(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม6 e* Z% H5 k( d+ w
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
: K1 y' Q% R, }+ K! w  H(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ, w1 w( _, M# e* y. o
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
% l/ g+ o$ P! i8 K' M(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
& B" f* J0 {* n2 t) f" f# Kหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
' F% I1 s0 a5 j& @1 @) `0 W9 w* ?(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
& P% N8 _3 L; D2 E1 eมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
' B. |0 M& M# a0 ?จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น# |3 {9 }* ?! L0 L* A! n. ~
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป! ]9 k/ f; z5 [3 T0 k% N
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย4 ]/ E0 S& ~, s/ l* n
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น3 u# q0 B( l7 l; c6 }* c
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ( z% J, ?+ G6 z
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
+ n0 |  J& V8 y6 Eผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
& H$ L- X. c5 R! L, h" D* Iกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)0 c. p$ Y/ a1 ]. K3 p
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
& V/ l2 m* F! _ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู3 R+ V$ D- l# Z4 e
ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
3 `" q0 w7 C# U* k  A4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
5 q5 N6 j) _& b6 eให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่# X, Z) _% G: V+ X' {% l' d( P9 S( h
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)$ C3 C  Y% |( W9 }1 c6 c, ^
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ) K6 C0 [- z* b2 M! d2 c0 y
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
/ ]( C7 k0 I4 ^" b( {ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
, G) M+ r! k. ~- e% hค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ- k" N8 W& B8 L7 g- I+ n+ Y1 N( C
สอบครั้งนั้น
) k" P! b9 [1 o8 H4 ~$ o. A6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร) |8 x5 U, ?  t( g. t
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
! `  P9 A$ L# H% I2 V5 m* yสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
! S# `4 S! ]& O3 ?& x* C. X* cof Records)
( t. U3 |; y1 X* j8 w6 O7 o- สำเนาทะเบียนบ้าน
) h: J& m% Y  P. p+ X- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
1 }" z% K+ k! j( b0 G- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง
% E, m' @1 D3 k1 }" l2 k5 d# xเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร8 N9 I6 r% F, x% W; W
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
' D6 ?- ~# f& @0 ~9 sองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)+ S9 x, m& d% O! P  g
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม2 j. T- [5 V# |% j
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)+ O  `1 o( h( _/ w; u* U& a
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
. h+ K% ^& l3 ]" }5 V3 R+ r0 t- T- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
/ G: q$ R2 `3 {; U: `- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
5 g5 Y8 [8 m1 B: E: U+ r7 f$ Bพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
; L( }; y% L& y. p9 z' Qซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง% H3 k* p- K3 a" u
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี/ F' I/ M- U8 g- W4 ]  L5 m
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น$ W" O3 L4 f" a$ F/ {& ^2 D% @
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
* S' o% `+ Y* b3 _องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน; M& Z7 ?3 \  U
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน; m: N+ _8 h1 \& i4 C1 N* ]
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
& N, Z# Q( w+ c7 jหรือที่ www.pao-sisaket.go.th3 V. i$ k+ v& ?) C! m9 r3 a1 H  @
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  Z2 }' J$ ~' \( P" R, \
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข7 r8 k3 P- s: Z9 s
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้8 g9 |( `- U3 E  R! L3 n) L
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน4 B! j" J6 U6 }( q5 K5 `
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ# u% J/ P$ ?; X- y
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
" {: o) n/ }3 f5 l9 M4 c' i3 O/ f- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
: a2 l0 P! L- F: N) W. {5 V$ @9 P(1) หลักการศึกษา" B; H0 U5 L7 f
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
4 L; V8 v* W5 D+ A/ t(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้
4 M; i: J( a6 ^(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา' W8 R6 z6 o$ T1 ]1 J0 |
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
" k! O2 A1 s2 w: R- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ- l0 G2 L4 X2 J) |4 b3 J1 c
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา2 U0 D8 @$ {$ d$ j; t2 n
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
: t5 |, G1 G  o0 a+ {# u4 }บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
/ M, I1 i% Q- _- E% l# \% L* zความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์
4 I0 d. G; D# cทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย. S+ b4 k; E8 v$ I
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
" ]7 U; ~" Q' U9 C: h3 v; e$ M(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
$ q2 A- N# k( g  _6 b4 ~2 w+ l4 cปฏิบัติงาน$ ]5 {% @& Z5 u' `  q0 E, W
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
; b4 |+ t( N/ G: }+ R! bอนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
0 q6 w' e# T3 aหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
+ g' {" u5 B. ~" [3 j9. เกณฑ์การตัดสิน
& ]$ u* p* V- @5 G6 v. t7 fการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
0 }8 u* y" D* }: ~10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข
/ M6 Y$ l, `7 i5 N2 jองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
  f* z; V, s  l2 H" J% j( }! Sให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ) [  j0 ^/ V9 i
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน, C! [  G6 {% t0 u
จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
2 B! ?1 N5 }# i3 l6 }+ Yหรือที่ www.pao-sisaket.go.th9 J7 J. K0 V# j
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
  G! A5 M& u; Oมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
) _! \" j4 g" t. C4 k! L$ ^. l11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) x# Z# S- ~: L. o6 m
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ2 ^+ i( D9 p, Z0 r" g6 ~
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน! ^* n" j$ l9 K0 s9 M3 p
เป็นอันยกเลิก4 i( o7 p. {9 S' j
11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2 Z1 x1 p  V- ]ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้& [! G! C, K  B& E% [1 k0 B
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
6 P( W% `* H3 @4 l  v% oบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด
. S7 u" d$ ]2 w(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
! W. d( w* P) Y4 c) A: xในตำแหน่งที่สอบได้
' f8 Y% ~7 a! }( S! l(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
3 K- f; D) B: p8 H* g- v) Q# Sแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์$ P' `0 Y6 `/ b0 p, L
จะรับการบรรจุ
5 @- c& C3 b( q3 Q9 z4 i1 x1 f(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี9 M! d) _. J8 i# J# g
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน) }& j, v( L8 m# i, v
12. การบรรจุและแต่งตั้ง0 ~' I8 K! B9 U" c( [% ?& N
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ: q7 E% k2 p/ g/ l9 V& r$ b
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา
- o3 W' B. a! d$ Uสอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา8 ]% r8 S$ y0 q  W2 g. U
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
: k- p; r$ A: z! ?( g* uตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร0 x2 D/ L) I  b" C/ z1 h
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ" Y3 u# {. M4 B8 X7 d* v
ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป1 [" Q. L/ Z2 w6 x1 o* K5 c8 p- ^
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้' [9 |* S6 }1 C; k: m( c+ l4 f
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
" U4 L7 G5 N& C( P/ I' a4 Dประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
# f- C7 ~: C* `4 X6 ~เสนีย์ จิตตเกษม6 K- [' r; N; ~
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
/ @2 h7 g2 O  R5 P" q2 X2 c: Jผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  I8 |8 ~0 F) ^4 A5 M+ z& q; g. q. pประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
% Y- Z; z8 ]2 \# T  Xรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
' T2 g4 k0 H; c- k* qแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด* N* Q: U5 m* P* P6 `0 Y- G
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 C$ v: g. O- Z# J5 |4 a2 y. Y. hลงวันที่ 9 มีนาคม 2552( ?2 ]4 q5 s$ @0 j) h1 O
1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
1 n; Q- `0 k# w5 p$ D' kอัตราเงินเดือน
- F) V0 ^, H4 D0 H3 ]" Sตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา
# [0 G+ L, }" _5 }วิชาเอก อันดับ ขั้น
5 }# a* l& G: Q5 Nจำนวนอัตราที่- R  {+ d  m3 z( `$ t
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ
/ L3 \) O$ O' {8 Dครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32: ~- m0 z6 v* d! N* o
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7; g6 W6 I4 g3 w: s/ H
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
' k- Q5 ?! Y( D  ~  Z* J& Y& oเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
5 Q  _  r, c, d9 y! Wคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 308 g1 X5 ]! N7 B2 n; F' I9 U
เคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18; l/ N: }* l) B5 P* [
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17
% M/ t- h) W/ Gชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 113 w5 }+ b& ]1 h) q6 A
วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4
4 }. _6 A% Y2 Tภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40# g# n9 \6 Y/ a/ y- \- }
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
2 T6 j/ v, @3 X. Mอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
$ i& t+ l* C1 Y% E  cเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1" R# T/ m/ Z: {* ?7 R3 h+ c
ดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
/ f8 c% Q( I, z& C* o$ oนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
/ G5 ]& J+ L0 ^5 C1 V4 @% C7 sคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7" k5 n0 [* ^8 H& {2 v) e
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
4 U* H' [3 i& r; A$ A4 x& rแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
+ f; h9 x. E$ Xรวม 265
9 X* V. p2 Z1 M9 yทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา/ T- K  O' V$ T% a3 A) d
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536* |& s) l# j; Q$ B% ^& b% ~
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน8 L0 b8 j! S* ]1 ~
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ: K3 G8 O( G, Q& o0 C1 M" ]' ]  B2 f
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ3 ?& z2 @* f1 ^" Z& I
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
: l: b! E; m, ~/ g2 |1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้8 E  M; l/ o2 q
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ
$ A8 G  b. ^2 K) L+ s9 t8 W2 D; V# @ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 25350 K5 _. k; a/ B4 u
ตลอดไป
: V. g& o6 H' A  O/ }คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น& H6 ^) Y8 \; }9 D0 t/ g( r
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู' i, Y9 o' g1 n+ \) p. p, q9 f
2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
0 ]5 Z  k; e- G# m, \! g& L3 }2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
9 x  F. C* M$ Z: V  ?2.1.1 การศึกษา
& |1 z. i) K. C- y2.1.2 ครุศาสตร์
& E) z+ \2 \+ Z7 ]) G2 o4 b& q, K2.1.3 ศึกษาศาสตร์- A6 u: n" V0 D, q4 R! G0 q
2.1.4 วิทยาสาสตร์% n& i6 b$ W! L0 F6 D& j
2.1.5 ศิลปศาสตร์
6 k. v5 I" k7 ~( v; f2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง3 N% H  y0 J( `4 T4 H9 u5 L* t
สำหรับข้าราชการครู" ~0 L" Z9 K/ \9 [) D* g
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้: {; }' X8 I: y3 }9 w+ x& S/ X
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* }# v0 \# V0 B' e
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)3 z% G7 h# K, |1 b" P" F2 Z
2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)7 Q# C' g! ^0 q  }' E! o' @
2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
  C4 r9 z* i, {0 z2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)! u+ b# b0 W* u2 P- Y! Z$ a
2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
8 S+ @! v+ T! Z- b+ ^2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
8 p! z' e( E) J3 O- G2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง). k* r( T2 ?# `: T, A) q) N
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
+ {* I1 @! a% F0 f2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)+ L3 e; l: M7 D1 K
2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
; }' t5 W  U' x7 N0 ^+ O2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)' D9 [9 s; r* W) l0 E0 g
2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-11-2014 18:49 , Processed in 0.116353 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้