งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4260|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 ' m: K7 f) |- o$ ^/ n A8 U & a) X+ ]5 u; ^1 Z

 

, q I" p. W; F) ?( Y

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

- D7 R) z6 Y" ~ G" V

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

6 g. P: m/ X* i s7 O

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

, C7 g$ p) I4 y7 Q

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

" Q$ H; l* l2 ^1 X `0 `% u0 V6 Q) @+ l k

4)รับ265 อัตรา

/ E3 Y% z, x2 D; H5 p' r

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

% ]! R r3 Y k- {3 R

 

4 J6 ~! C; V8 h+ I' [5 V& B* m- T

 

" q r' m, f j, B# ?) w

 

: b' Y" H" K# [4 ^. e( T) Z3 d

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

@0 B, i/ ^6 b- M& e/ o+ f- c

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

3 n8 f0 K) ?* ~5 ?. y8 O! K

 

: C) O% T* a, ]

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

" I6 i0 z/ i9 r0 H* \" r

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 ) b: v# w W! Z& P: M5 x * m+ X/ F# Q" s% H ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา
1 _; e# w  P! H& n5 ]* ^# J- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
, Q+ v7 J; ^5 F- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา4 W7 c7 w( M# ~# y$ w
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
9 S. p5 O% O! G5 a, P3 [6 V7 Q( ~- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา
- `) ~7 _0 D' h- r$ v/ e( D1 ^+ @5 tรวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา
1 [: a, q. N& N$ K2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ# c$ Z2 Q' t# s% o! d  h
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
  B( N" o1 ]. N6 I0 V& x3 aสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น  p8 D0 r9 B, r0 r6 }
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
. i1 z: ?2 P$ S# j; f$ p% Eผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
! C" [6 t) h! k: Mคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ; O" ^1 T5 X* s% ~; u5 @
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้# ?$ K, a) c, @" x+ B9 U  @! {
(1) มีสัญชาติไทย; O6 y% i8 J5 T9 n( I
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์/ F% G' g0 z* I! ^( z
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์& |! V$ Y# f+ A3 E5 I
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ; p0 A& y5 e0 \. h
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง- p6 y  G; h, t1 l; A
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
7 Y# s7 h, O3 ?( B" m- L$ T( ^หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
9 n. r  h: u+ v& G$ B+ h& x2 Zก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
: L& q9 o8 G/ v6 C/ bแก่สังคม
/ P& L, {$ {4 _- H% |/ n( `8 [ข. วัณโรคในระยะอันตราย
. ]% E( P# ^5 lค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
: D( e2 N% x# N6 M0 ^7 aง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ4 |3 ~; ]1 U, R
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
( ]7 N1 S( s& w: ?" r9 i(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
# Z" e' `* N4 H3 i1 r) s& {1 e; |: s: h  Pไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ/ c* o# f- A" Z  ~2 E' F4 p
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น# r. [. o- u  o& C
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม5 i' Y# Z6 d$ B. {# B  R. ?8 L
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/ D! Z7 j5 l0 p3 ^1 b/ s4 ^(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
# ^, s( F" ?- ^0 v6 }1 ^% eกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ( z( K' k8 m- Y! B: k! g  N
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
9 P" ~. S* {8 [9 n! a- @. bหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
$ L9 J! b& c& o( T(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
$ \7 ]4 `) [- }) B# \มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
; `; j; K$ J4 X! V; M* W8 l/ s' C1 gจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น6 G/ [! ]- r1 B7 A, _& X0 P3 z% s- w
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
  }' z% z7 X6 n8 G  x- bหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย3 ^* `% m  y+ ?0 d# J! @" Z
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
' V5 @8 a& S% L7 ?. C: P(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
7 ?+ @3 e9 T( b% I' ^4 A- t6 s2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
% e. l- ]6 P/ ~8 g% N8 F9 @ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.& I$ I3 q7 X, I; q% _
กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)5 ]6 K; g; S. N" i5 v4 i. N! ~/ z
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ' X5 H$ d9 c" _1 t" |
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู% X$ e7 r' P$ _2 s
ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
1 O& c( [/ j8 {8 C  V$ f  e9 Y+ Q4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ8 i" u/ v( W6 {
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
: B5 X$ L# {0 t. v! J+ [วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ); s. M+ W! g* Q! W: C* P
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ! k5 [9 Y% H) G8 H* x
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
8 `) _; m6 P6 e# B* Sผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ( g6 y( f. e0 [' V4 P  Q  `7 B
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ
# j. P  r- Q+ z7 wสอบครั้งนั้น, q% F/ C. e) E6 d1 l
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
9 [$ Z/ a, z# L3 @5 S1 X7 Iผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
& U* o" d7 Y% U2 m, wสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
9 }1 [$ m8 i  r% K4 dof Records)  ]$ |" W. V! A# Z5 U, ~7 t/ O4 v' v9 e/ k
- สำเนาทะเบียนบ้าน+ Q( U* T; f: P2 h4 J* R8 l, L
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)# z2 J. E- W* S& x" f# d/ c1 ~
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง4 p0 u' r+ d# Y  Q4 a
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร  U! V! s% Q' ]
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ0 ]# `. l% ^4 P# A: J6 v9 p
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
# T. Y% q7 D. n. w6 \- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม, {, U, @2 A6 ^' G, U
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)3 s! Q8 T" n0 f+ }  v+ N
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา+ Z# m; y1 R" s5 |% l
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส5 j8 c% H% _# F; t8 G% Y& j
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
6 e7 p: C9 j7 Iพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่( H, Y7 M7 u8 F
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง0 L6 W2 Y% T  I! Z1 `0 m: R9 Z2 c
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี
+ \- V: {* }% ]  e$ d* ~- Gสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น% F* C$ W* B, M- G0 R  h
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ, Q4 l# e  `" B. O& k
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน) n( S7 b9 g, r- e& ]
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
, I) E/ X6 \3 K6 t# ]# w(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ+ U* {, X0 C$ Y
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th: R7 @, l" m1 C6 R% b2 `/ z
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน2 D) t. F* l2 L( p
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข9 r. ?) J  @  y, n6 E# n) g
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
' n( W1 i7 |- ~' U5 r+ d5 S8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน1 ^) q0 ~+ O, e4 P
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ$ r# c1 J) a# m  F  {  _" @, z
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้. |: Z7 m- z+ _* a
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)2 T5 K& W+ k: x# g+ r6 p
(1) หลักการศึกษา- D% L: z' I: z4 ]6 l" u1 p! f
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
, `% C* d$ K1 x5 I; _" C(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้
( @& y& g" T. j5 a/ D(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา* \7 a% ^0 X' d% e! H
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
+ w, d( z. W2 u/ P  s0 J* A- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
; h5 X$ o" F7 |* A  r2 ~สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา1 V! l* e& T3 p/ \
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน. C# N7 l! e4 e, i
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
0 k# x) }4 x/ |: b2 }1 a' J1 A$ s9 Q* fความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์6 F1 l8 v$ H7 |3 e5 b& d+ ^; _$ E6 h
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย. K' A% }, g3 g  s1 f
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
7 m" r) q3 B1 e3 t9 R. t/ t4 I(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
% ?: H) O3 W3 m9 D( ?ปฏิบัติงาน5 D# d' N$ _( ?5 c# p- h
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
0 G" _1 A$ G6 Pอนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ; C6 @/ M1 O( m7 v& t! o
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว, S8 E, k' w5 h
9. เกณฑ์การตัดสิน
* M: r% X/ N# f6 E1 [8 S$ v3 dการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ" X$ O7 z- t1 I7 ^
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข/ h+ I3 i5 E1 t$ B9 J
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข$ |% e% J) V+ @' L# v& @
ให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ
% i2 B. P4 s) C8 p6 s8 J1 W- Dผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
' }1 G/ ^0 C/ Aจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
  h) o) u" ~3 Z9 yหรือที่ www.pao-sisaket.go.th
: Q0 p$ e! l2 r1 f! ]สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
" l1 J& C/ }2 @& ?6 sมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)4 R5 Y# y0 ^& J  r6 ^4 ^. ^) f5 N
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้" a2 B+ ?# A5 u6 e4 q3 u
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ5 I. N4 K, L) p3 x6 j- M! h8 b
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
: O1 b+ \1 r6 [& \! mเป็นอันยกเลิก
: |  [8 Q$ t( i3 O8 n11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้3 m. _6 w+ s3 P- J2 F
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้/ F; x4 S; B* q; B$ }0 y& _6 y
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ/ F0 }4 s4 m5 ~( Z1 O
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด; ~, T5 X7 u; g' `
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง" ?! w% M" n: t4 k* R  y
ในตำแหน่งที่สอบได้
8 R6 x2 h0 }4 m* X( P$ r(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
. e5 J; z. U2 F! ~$ \3 {- Mแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์7 @; }! Z: ^6 B! ?6 w4 g1 I6 u  d4 P
จะรับการบรรจุ
+ B( k' H1 e3 [7 j& D- o2 ~% [(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
6 J" @# s  J2 o4 R0 Aผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน+ W" D! a+ }8 a
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
  \/ Q0 L3 E& w% S4 x! lองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
0 ~! E) `: Z+ }' eองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา; C" Y% |7 s* a% r% h
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา
4 v7 q* p+ e5 V1 B# Qที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง4 ]  p6 |0 [) f0 J: T3 G4 q
ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร/ V6 ]8 ?7 R2 J9 M
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ6 t5 T5 N% j$ d% G' M; W, @. @& a
ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
1 [  w- a3 ]* _5 t  w  }! Hดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
" P4 G; U: `. f% B2 ]  u% n+ g( ^จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน) C$ L7 h* i* G% i% p
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
4 D- D; p: W2 j' pเสนีย์ จิตตเกษม
0 r# l2 w* o2 ]" ](นายเสนีย์ จิตตเกษม)9 {2 P+ y4 ~# Q3 _3 z+ k1 I
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
0 c" r1 B$ r+ K* s2 @) v8 A4 F: Sประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
1 h! Q1 Q/ q" tรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
5 m2 _4 p) q8 m/ }; X5 s: Xแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2 U8 ]6 r- s% }' J5 h  w) Dตำแหน่งครูผู้ช่วย( j8 }8 G5 t: y
ลงวันที่ 9 มีนาคม 25520 E2 R3 h9 K/ Q* }9 `& D
1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง. ~$ [, O" E, {6 z, J
อัตราเงินเดือน& U. V" r4 t5 m% j3 Z$ F& W+ D
ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา! j- U$ O: Q" E( p1 O- H. _: a
วิชาเอก อันดับ ขั้น
( ?/ Z6 d3 n0 ^' m  J! o$ \. Oจำนวนอัตราที่- z- r  e: D1 f/ ^5 V$ q$ f
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ
# W4 \6 _4 ^2 L- V- l" xครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 322 w( Y' H7 \5 c: x) X
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
- }  c7 ]8 O/ J, {0 i# r  Nสังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
& Z* T( d- T" V- l5 P! q: aเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 60 v8 ~, u1 e4 m7 K- ~
คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
7 r# F0 V7 ~$ f) K! [, lเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18
/ g7 v4 ^' S. v+ X* ?: `' D8 r: wฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17/ b0 Y  ~2 t& k3 w2 i
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
2 T5 t2 `1 j5 h+ p' I1 t7 _2 c! wวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4+ [3 f+ L# V0 U% H( i. W+ y
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40% U6 K, T* R2 p: e5 ^
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 226 n$ F8 Q! I1 d8 j( c  m
อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7; Q' f6 P" s/ {- u+ M- t( B( R
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
7 C7 ?) H1 O0 W2 v8 aดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
9 v/ N. d# y% N& G3 hนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
" @& j. K7 g" C+ J) n; S7 Y5 Wคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
7 E  n, R+ P" b5 U$ pคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13; }% ?+ S  m6 Q' ?
แนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
# X5 ~, P# f! P7 a' o0 vรวม 265
4 G* R- E5 u9 ~* r/ Nทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา
9 a. g9 d. Z8 R" ]0 d  D) n& C+ |ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
" x9 H0 J  k* e$ Z/ M& A( Uเป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
6 l2 m' M) P, A0 L1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ  c! l, F4 D& M3 h& ?4 ^( j* T) C
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ( f/ R1 K! A- D! h
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ$ G4 [9 x6 C4 V6 v/ L9 ?
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้. t" _" `! n- s+ @& q
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ- l% I% L, H1 x9 _3 H# e
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 25354 I4 s3 p0 ^4 g9 T
ตลอดไป
' V* [: c9 r# wคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
  F2 q. u1 l+ m9 c& Eคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
; R- T, j' o5 p' P0 _2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้9 o: K8 j$ l( O2 z: E9 t
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
' S0 F. U  Q" T2.1.1 การศึกษา0 D2 }7 I+ G3 r& y' W6 N! c0 W$ N& ~
2.1.2 ครุศาสตร์/ b1 W! ^. Z) ?. |; S0 t  w
2.1.3 ศึกษาศาสตร์2 D2 y0 V" Y" @4 u$ @
2.1.4 วิทยาสาสตร์
6 N; ]2 N4 A2 _8 i, Z: @" n& F2.1.5 ศิลปศาสตร์
  r$ ^2 d8 T6 J- w. i+ s' n9 k2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง+ G3 ]2 Z  c# l: G1 D& Y- P
สำหรับข้าราชการครู
3 v6 S& O7 s- m* i" W7 q4 @2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
9 t. n) p) w( N4 {: K8 y! hทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้' j! @: _, _- y  ?& _1 y
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
4 e  C( b2 [& a( K1 r2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
; P! U; ?8 k+ T& m& s! f2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)/ O) U  ]' o- Y; C( P
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
& ]0 W1 B8 y" |% ]3 @% i2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
: K3 x' B9 V6 O$ I/ i( p5 x2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
- F( c: A0 l3 H. d) i2 _& R$ f2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  {, X/ U9 z0 ~( {: \
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
" e& n7 ]9 ?4 G5 v* F% p/ N2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
! y8 C! }; i& {2 @9 l4 G2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
; {0 @9 i! y+ n" f' ^0 n7 O; d2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
2 d, I! C3 D. w0 b- K2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-12-2014 06:27 , Processed in 0.083738 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้