งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4185|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 ]# E( P; E: R$ z/ a; C/ B' [% v i8 u/ p

 

, z8 i9 ^" T) P |/ h9 ]7 A& J, H

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

) C; }, [) D: T9 X4 ^5 i6 n

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

+ a/ k2 ~/ c1 B% o

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

( k$ C' |; C# b! K

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

* h2 |9 K; B- D" C

4)รับ265 อัตรา

" d/ `# e* B: B8 z- s% s! u

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

+ Y7 g- P, i( F7 t( l

 

8 k" p; B/ d' S

 

5 G6 T I( Y' l% f, }! \

 

5 C% T$ b( H. o X) p% j* E* ~

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

, D" M. W1 @, S) n( z: F2 T" V

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

' `+ V3 V ?/ x' j }/ L

 

7 ]/ z' O4 a0 o: f9 P3 d

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

8 j- v- g5 S. G" o# I, @

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 # ^* ?; ]% l: T, D3 i7 w6 u% a% T( K ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา8 l7 x: E/ D; m8 I. h( F
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
9 r+ \$ g( d# T+ t, _7 P0 U- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา
* I% Y2 r; d2 J/ W8 x3 |5 _' W7 J- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา" q# m; z% \# c
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา. D; R9 Z/ L" q% X2 W4 B. l5 H) J
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา
  j4 ~- A4 D' }$ }, _/ `2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- R% I, A  k- o! u( ?* kผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่; S4 M2 V3 I/ J0 ~6 h+ W
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น! w9 k* c' ^- d9 r$ |, p7 S& D
2.1 คุณสมบัติทั่วไป  D1 D* a, r$ w. R
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
  Y# }* x6 U- zคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ7 e, b! }, v6 v) |8 j& K
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
# {/ W  t9 n; r(1) มีสัญชาติไทย- H% n$ H5 ]) X$ m' t; c* f
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
. S- _+ j0 s# ?, H0 g  n6 x7 D(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์8 f& g5 x6 ]0 e3 \: P7 n) U
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
# `: g0 M0 h& x7 ?& g# Y(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง, y5 Q3 k$ K4 O; b9 W% Y$ g  u, Q
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
  V  G7 {8 K: {, d+ L# [หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้! @% z/ {0 s3 `% K2 v) o
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
- ~+ N, O6 u: T2 [แก่สังคม- y% ^; L) [) e! Y% v
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
9 t; S$ [. q$ I! w: r* V( @: {ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  X+ h0 ^, O+ x, ?6 m
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
" B0 T3 M. e9 E- S+ }4 A/ _จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง! R6 p' w9 y8 ~
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
9 P% f0 A2 n7 U; f6 n+ I# y$ yไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
* \6 s% |' a. n0 \9 P1 xบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
1 p7 V% d, Y3 E9 v: |(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
+ ?/ E1 y$ _; g4 @/ U. j2 H(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง, B4 f0 A# V1 x. O
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
8 ^$ P* _1 h' E6 a# T: v7 }กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ/ P) B( z. r  r2 _9 h! o
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ6 ]) p, C: R0 D5 A2 y( V
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ. x; K0 p" e2 m& q+ v
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
" ~2 w4 ^$ V) v* s7 T1 y. u3 {$ \มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
3 }: r0 }9 u3 c6 _- s0 eจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
( _. L$ y: q8 ~( R: v8 j(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
0 Z6 N5 G1 c& }% }; `& g! dหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
! k' e9 y% @0 Y% c6 n" Z: ~+ h) _) d9 uว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
; ^9 _( k& i# R0 q% T0 l(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
) T. a5 b! w( @+ O2 x4 W5 `+ j2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง! M7 J4 _1 ?. c
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
" N$ [3 r$ H9 v6 d) _กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)$ \! X- J& J) U' i& `2 d2 Q
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ+ y, n+ t8 G1 ?, m8 p9 K% p
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
6 V, f& _4 s# R9 r) G0 V, Yผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
- P6 P: @2 F9 Y4 b6 ?' Y4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
: ]8 o7 \; q2 F! Jให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่* n/ c( |! W2 I! n6 D
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)4 H  N# L1 O/ X; I* Q# M) O& x
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2 c; l+ P/ Q1 K1 |2 O/ z5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ* A: F7 \" g. \
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
5 p: U. V) ?* H% K% l: r! Rค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ& M9 o$ R! j; o! M# G
สอบครั้งนั้น. e6 a6 F) Z6 L* _
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
6 s& n, m* D+ qผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
2 s7 X- e/ [, E! F0 |! c! g! W* yสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript7 I  u, r4 c. ]( A
of Records)
! l3 U" N* j# f+ Z- สำเนาทะเบียนบ้าน
  b* w- H. G- P- k9 X* B9 O4 s9 S- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  ^3 K: W+ L% u; \- U
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง6 x0 h$ Z0 m  S
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร  k5 K2 Y/ W* y* m- c, C6 ^1 I; _
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ9 p/ F6 L0 P) r4 f: k7 K
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)2 Q0 \1 H( X. P% l
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม9 Q6 ^7 _4 K( V0 m. i- \
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
$ [0 K3 @. e1 R! z- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
+ f4 N; S; ^, A4 }8 @- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
$ L# h' I' H- ?9 w7 J- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ4 y# s. D3 h4 A+ }& x: S- E2 n( j
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
- E3 ^2 w9 y+ A# G4 gซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง+ `% U' P. |) R4 W& m& e
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี3 t. b$ ?6 r" Q! D6 T' [% a
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
# @3 w, {) [% y' e2 E7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
1 D. C7 @( J  K) B7 h7 tองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
5 n, @) ~$ D, c8 Hภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน' C, f# A! a7 Z9 C0 t: Z3 d
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
# S9 d% l. U6 L5 ~! J+ ~! F4 Eหรือที่ www.pao-sisaket.go.th# Q$ X3 g3 W& _7 X( |1 [0 d9 K
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน& X; U8 \4 W, X5 G2 k' ]/ S
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข) o+ ?+ r6 b. q3 X
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้0 M/ P4 L6 W* E+ d1 V1 `
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
2 F0 |! F4 h7 R+ p9 U! n+ i* aโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ" b! P, I- y6 Q* S3 q5 |
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
8 O1 _! u$ [* R4 F- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)' D. z* j3 l- v) E0 L
(1) หลักการศึกษา4 v' W( T" ]9 x5 l4 p
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
: K% a* @, d( E( C/ i(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้  v- }  ]: M5 q" Y" @+ ^
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา* _* G' t2 |; a3 p* R1 n: z
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
: r: E7 d; a. R7 d. f  ?- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
5 H3 M# t4 V9 q) g$ {! X/ v; k  lสอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
/ P& `. U# {2 v. o1 L# y- c8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
4 I! @8 X( G1 N# p1 C' `( fบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน' i& M; b4 ~. c4 o$ S
ความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์
: _; W/ t/ ?1 N4 Iทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย  H2 H, r: W/ T$ h" S; {0 r$ S
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
; ]9 _+ M* L/ g7 [( g0 c2 K(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
* @# ~+ O2 j& G0 k  Z5 w" Mปฏิบัติงาน. K3 ]& w* }  S$ e
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
/ `5 E/ O( p" [" Kอนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ6 X) p$ [% b, ~0 \' j3 R
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
8 N- N" s: O& k3 g% w: Z1 _- G9. เกณฑ์การตัดสิน- E& Z- h; J4 M- F1 _$ K3 r& W5 k
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ! T# \" w7 b& [# m5 Q6 J6 V
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข9 `, D1 u: w3 C- D. U& B+ H4 I  M
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
! y/ {  }& h5 cให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ* I6 i7 d! j7 U  G6 t7 V5 c
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน6 i* t5 h0 T9 O
จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784! |& w; ~- h- c# P
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th- D( i! L, }) ]% M* V. W# m3 Y* r
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่; |* c9 a. f" F' E9 d
มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)+ ]! D% z& g2 z. ~0 _3 T( d
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
) ?9 H: {+ ^% Z11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ/ Z5 f: k- `- E. ?
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
, R7 B0 j' |  s/ O( Cเป็นอันยกเลิก
! e+ a' H9 q/ c+ r9 X: j11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้, ?  V9 e7 U/ w, L6 d' p
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- o( X* [' Y6 y6 {% g7 d4 g6 h% Z(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ) }- _- E2 m. W" O3 ~0 Y8 \( t
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด5 c1 Z& a# D# f. ^7 {0 K
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง( `9 D1 d( |6 g& X
ในตำแหน่งที่สอบได้! o3 ~$ u, C- N) k) p# s4 p
(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน$ ^1 U/ R# S3 V6 V3 j
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์2 m2 G) K6 c: w; l4 M/ Q/ ~
จะรับการบรรจุ, f1 v% N0 [* ^: P& }- t
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี7 O' k! j0 N- v# y# D' U% z- `
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน: P) z% @7 Q6 S$ L2 C8 t# n
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
& t. X! u) ^+ V+ f) ?8 Aองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
9 w2 t& X: M1 Z9 Xองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา
1 z7 B1 {/ g% O9 {) T5 lสอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา
5 G8 T; t& b) E6 o+ g# P2 mที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
5 H$ e/ b" H" c+ X* I6 [ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร' b5 ?* |7 ^* y8 P2 e
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
' |1 B' ?5 A' V7 Pต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
+ @7 {" @8 ]: W, s4 Iดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
# i" v' E5 ^, ?6 aจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1 c% x/ R+ ?0 ?% }& q7 j; D7 Nประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
" Q7 }4 n: _; H& Lเสนีย์ จิตตเกษม* K; j9 i/ b" _1 C
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
) Q: h& E8 p9 ?ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
6 I6 ?7 ?1 p) U& j7 I' a' y9 bประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
/ d8 s( Y: d$ w: Aรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
8 V& t6 L. R" T$ B: q3 T5 U( zแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด& }; P- p6 M  J
ตำแหน่งครูผู้ช่วย. @) S( F. ]: ?# E
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
% S/ r- G$ v0 I/ ?- `' z1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
8 `# `$ x. H* k) e0 g  o  n+ kอัตราเงินเดือน- N. H+ k' }: ^5 _% e, E8 U, V& M
ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา. u4 X3 F4 C( r7 P% A
วิชาเอก อันดับ ขั้น
1 E" x% A! O; }; hจำนวนอัตราที่5 O, p' f& i+ l( a& R! j
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ* d' ]3 V6 p( e5 ]5 S
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32  h% T, i  z: l4 i1 _, ?* b: ~% _( y
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
! b0 g# x# D+ j7 Wสังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 333 |3 n$ s2 N0 S1 s6 X
เกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6' }0 g0 q) i6 A1 }! z' R
คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30' ^: z- c6 J. Z
เคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18
/ w2 u: a8 o# Y! H. X; l9 ^ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17
5 E( X3 d# M) ]# |( jชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
+ W! X# q( P+ F' s$ j! a* fวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4- p! E3 N& Q9 `' g4 v) n
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40
$ D" g  ?: w% m: J! |9 I; D& zพลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22/ E9 O' N( ^8 R; }6 U: ]
อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
: G) e4 X* O3 z7 mเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
& ?% P, o2 f2 tดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
( S! |, V! A1 h8 S$ s1 pนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
% X2 {! S  v$ W! d+ ]คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7: Z) g% p) d- a+ q- M0 V$ L9 P7 A
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13' x% N8 A9 H# j8 V( f: u
แนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
6 L! D5 J! j; e+ x, W% E$ Mรวม 265# f. M- t. O2 }! r. |
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา  I8 Q0 x* G& [$ n' E
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
8 m. V% h# O! c5 uเป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน6 c9 O' ?4 g% V$ T' i, b
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ( N0 J* n7 V  _1 |
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ5 v) _" b( V0 i; c8 M6 N# Q  e
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
" Z7 T* o- t( Q9 Y& R# O3 o# @1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้+ f; b8 M, q+ M
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ4 y5 N5 f( `: |/ S- q9 `- O
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
8 O7 |' U( X* ]! P3 L! S6 zตลอดไป
9 G8 c. P% \9 c; R( w& ~. p8 D  Uคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น! H7 J% d9 O8 `7 u% b* S* m7 H
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
5 |% |% _& W( {5 y; b2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้- c$ G3 n2 E# W# O4 e! j$ @
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้0 O0 D! ]& S) ]; j% s! X2 c/ h! \
2.1.1 การศึกษา; L4 |" W) K7 R' ?+ _8 T9 U
2.1.2 ครุศาสตร์
2 {. \3 k* r( f# x2.1.3 ศึกษาศาสตร์
! t2 a0 d' i/ i! G" f2 K2.1.4 วิทยาสาสตร์
+ d9 J# H" z: u& I2.1.5 ศิลปศาสตร์
1 p. B! i3 c8 W5 U+ I$ ~, _* a" Q2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
6 l( i( G& W* c4 h, F  }/ [สำหรับข้าราชการครู6 W' X+ O" C  ^+ C' V! C" @8 N4 h
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
- t& J- w- }& U! i# Kทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
! _5 u4 p: h9 Z$ ], X( C2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
7 F+ B; v" L* \$ u7 m* N  S2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
4 f, X) T8 a4 P; w2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)8 u% A0 E% V2 f$ A  I
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)1 O7 ^: U( T) ?' H6 X- ~  e
2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)% w6 V' S/ i& e7 J& h2 E, r3 [
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
' _" L& d9 g! h7 B; L% C9 r2 o2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
0 L  l& z& {. ]; n' j2 f8 T6 K: G2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
3 Z0 P* M; S& |6 k2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
1 P7 Q' A, n) s4 k1 x2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
* u9 B, ^, F+ l* h- I5 g6 R2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)) R1 ]! C! j0 N$ D0 i( o- n4 Q$ o
2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-8-2014 17:06 , Processed in 0.057076 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้