งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4413|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 8 B# c I: Y' x* {* n. m% {( B2 O) N( e l6 u( D

 

7 P* C z% @# c* r( I S9 ~& [4 n7 a

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

: w0 X' @0 j# |2 }

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

9 J* F. @3 V" J

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

2 {5 `5 B$ \) p/ g

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

# B' _8 w" @/ ^$ F

4)รับ265 อัตรา

7 o5 @+ X w- |7 h1 Q( i: y

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

( C& |; z; U! i4 L1 T6 H. m

 

& e5 p7 ^7 T- |# t+ H

 

0 W- r* ?( @; f

 

) F( b$ L' w- u/ y2 l3 G. |+ d5 J2 b

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

* z/ I& [ r3 z

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

2 Q' @! i3 A) C* V* v$ p( N

 

& X1 B# j' m8 \9 e2 h. d

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

, P7 c4 m9 G' s$ }7 i

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 & Y/ d6 W! R( X2 Z } ! u1 q: l9 C. [5 }4 E) _- d ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา
1 B/ Q) _+ H0 c1 c+ A" }* _. V- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
! K) Z+ l, L, S0 G8 f- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา% a1 V$ j) f9 q* W7 `2 _
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา) J3 w' t2 ~/ T0 I
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา
# m$ n. \9 l3 l+ F* o2 [" aรวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา
# s! F, G0 i% T6 b1 v# T# P  i: s2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
& J2 w5 j8 r6 k9 t5 _ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
1 v& q) j8 X& p' z0 ~สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
" Q, ^7 ^8 w/ P# z% ]2.1 คุณสมบัติทั่วไป
/ y4 K+ p2 L. z  [; \" Nผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
- \7 ^  Y- B' U) \คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ2 \7 t: c& I, e: |8 J
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้* q3 S1 H8 l; \0 Q5 J/ e( C
(1) มีสัญชาติไทย
: S7 f/ ^7 r9 L; S/ {1 n9 Y(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์6 h5 z! j6 v6 x/ }
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์& x' H; z! D  `
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ* l: ^6 g9 _) _* n" @4 ~% u
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
+ Z7 u! d1 s: X! y; g) I3 X(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ0 {. i; m9 o1 Y" q6 g" O) Z1 ]
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
; h9 I9 S, D/ ~1 e2 y0 {4 Uก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ; `+ Q+ k0 k& Z$ T, b+ f
แก่สังคม
1 @% ]- d  F. K3 G# k4 h6 uข. วัณโรคในระยะอันตราย% G$ H) k4 g9 K# P" D) D) X& d
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม0 T# J$ w* H+ c4 |
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ6 Q, `( P0 z) R2 }
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
& b; a) t! Q  q/ H8 a(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ6 A& Y6 s* `0 x9 ^% x
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ  r+ F5 {) a7 R5 I5 q
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น# c/ c1 Z) Y2 \5 C
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
* j, m0 J0 o& d/ ](8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง3 ~1 i) C# i2 u
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ6 E. ~# N7 @( B! V; _; ]0 @
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1 B# l7 q4 q, i7 u8 e5 F+ t(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
. E# o. I$ f; i6 c/ ]  K: Cหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ& H) @  g( n* _/ c8 L6 u
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม* |. u; L! R4 F1 |6 E
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน' q; x* ]6 S% _
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
0 U( a# d& a$ m8 V/ t) Y(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
3 [, a  L1 H9 Jหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
$ |9 X: Q% {' R7 ^! h  Kว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น/ x. N3 `& }2 d  {4 ^: V) T/ O/ f
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2 S+ X- l6 o) c! W4 s. c8 w2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 o  x3 Y+ v& f9 Q- gผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
# G# e/ `% v+ _% z5 O" t/ E( _กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)5 ?/ J( N9 H' d8 z0 {& `. D
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ% R) W9 v& d! ^7 y; p/ H, `
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
* A8 N: \$ N2 a4 E. y/ y$ j" y* kผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท3 r7 K; Y0 W7 G& b' e. \( L
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ2 D: l. H" G* `8 e- Q5 i9 q- y
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
1 J2 ^" T! m- Yวันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
1 _7 j( G7 W* L4 @3 {+ U3 V+ ~: _โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ: t$ ?/ U( K2 H1 |+ u
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ9 r' G% D8 L* B  G' J: n" _: T
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ2 F( O' l/ ]) |; t+ Q% t
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ/ F, q3 w6 Y; \8 V
สอบครั้งนั้น
0 Y* _) _5 l5 Z& H) Q, _* G$ W6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร5 a  e9 P; t9 y' }" o; W0 l: V
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ  B0 O1 R* y( D7 ]. ^
สำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript8 j5 Z' j) U' W2 J4 r. Y
of Records)  U' K( ^: e! Y4 g) [- k$ O7 y/ m9 s& l: w
- สำเนาทะเบียนบ้าน
7 R3 Z" C  E/ l; r- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)% ^3 k5 E" v0 X/ a
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง
8 T2 Q. R/ G* I0 c, P; _3 pเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
& j$ j8 Q, e1 F, x5 S- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
1 j' N2 l" {9 U% }& Rองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
) j4 H$ v/ O+ e; l: u7 I- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม
  l3 H. R  y4 }: [. Dการปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
/ l2 p' k7 q% n& G- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา, ~* Z6 E2 {: m; t" ~0 s! P4 _: d
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส1 e5 C8 S! N  L1 t1 N
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
* Y/ M- s& S- e. aพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
; H) I% Z5 D% U- hซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง0 I7 ?' c1 Q: F" k, Z% l
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี
  L! }8 ]1 l: E6 K: x) aสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น3 v# {1 P+ H, r4 P$ q. ]0 V) i& i
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ1 {  A9 y3 T& d4 V
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
1 q4 e7 \0 ]/ C9 yภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน  |! O0 T/ ?: _) _* H( D, V
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
6 D: x7 z0 j2 H" J# lหรือที่ www.pao-sisaket.go.th. H$ D$ l. a- w* w7 e9 B
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1 F+ p( H. J; N: @/ |7 gองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข
( T; X# _0 c! E3 h% Zและ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้7 u" |8 c; i1 O5 H, W% C+ v
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
+ ~" H; u" |( J3 G( dโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ- }- F8 E- @0 w' f3 W5 ]# s4 t6 K
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้  H% S, Z- y3 ?2 b& `$ o0 F) q% U
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน), s) R2 k+ P9 q5 B
(1) หลักการศึกษา7 A  d0 K! I7 @
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
* V& y4 N& O4 D6 i: T* }(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้" K6 C0 P; E* n  c
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา
; U$ r! I# h( b/ J) t! Y5 U(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 ^- Q( v! j, O4 U) w* \! @6 T8 q8 ^- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
+ B/ h1 v1 m/ Oสอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
) J( [& D9 s: ^4 r! l4 @8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
9 B0 f6 A# z% G# P  Rบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
; V/ i# t! ?5 X0 x# Fความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์2 H7 G/ u& q2 w
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย) g8 H9 ^; w7 |- T
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน3 O' J  }! Q$ E- {% w
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
- o; \0 ^4 b6 L) zปฏิบัติงาน
/ s" e" M3 m0 N1 ](3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน" q9 N. I3 u7 x7 N
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
9 M0 u4 b) {( x- N! j: L/ Vหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
. J  u) L: P8 K2 m8 c* X9. เกณฑ์การตัดสิน" c1 U( S. V  O7 G  U% g+ [) H& q. j
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ$ z8 q6 k! L$ a: h0 T" P" I
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข: Y& O3 S9 H3 ]" E4 e
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
+ L6 G0 K% X* o( W; l6 G/ b$ L( bให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ
8 _. n2 o4 h" Q$ ~8 J: ^ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
: q7 b1 v6 x% C5 X; x* k& |+ N1 rจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
' _+ U6 X9 q! nหรือที่ www.pao-sisaket.go.th# U, _. u* D2 [
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
+ n* O( C! s  d3 ^มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  P/ v' o# c, G, v
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้# L" V% _8 o4 Y- o+ e
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ* e2 c3 P. i" l6 B5 p
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
" D. ~; K7 R8 ]: ~- l6 k! X6 hเป็นอันยกเลิก
. k! ?8 O9 H: g3 O$ |. L5 w11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2 x7 L5 }5 V% }9 U- h# cให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
! ^( R6 @" q" |: P9 {/ ~, q- b(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ1 `& U0 u9 a. N
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด6 L, o1 \& M5 r: F5 D* x; e& [. V
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง/ W# k$ P, p" E  k% Z
ในตำแหน่งที่สอบได้
; U2 Z6 c8 U; ^5 l  r7 V(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน& Q* `  g3 @2 j% Y( u4 e- [3 V( b2 ?
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
) v4 X* e  {9 k4 wจะรับการบรรจุ* I3 b' i% k8 ^! P* d+ t# r
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
) ^; g+ j; q( ?: \1 S3 ^, Aผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
. i  h; L" R( o  N12. การบรรจุและแต่งตั้ง
  L# k9 |% F4 k" ]9 `: Rองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
4 O4 Y' w( K# f4 d: d4 H0 e, S0 ~* Vองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา0 g. f( C3 \" u' T" ?
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา  Z* y+ G! [# {  d  Z
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
; Y& H& x- @. k9 k' kตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
* O( D# F: U  {" N# Kส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
: E. e/ ~: I" z' ^* d$ a9 i8 B$ Fต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป/ {+ `% n$ b. v: d8 ^" c
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้2 t: S" t+ \9 J
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
: t. I1 Z; G7 W. Pประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552) E' Q" i" E& |8 O
เสนีย์ จิตตเกษม
3 i7 C9 v8 O! P  B6 c  g& x(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
9 D- _" R/ [! oผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) `  s4 y- B# a; F# r
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.8 \! z/ {" w- ]. S* K) P4 ~
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) S! t, e$ c6 [% s/ Z
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด4 B4 N/ |  E  j
ตำแหน่งครูผู้ช่วย' i" Y. i% c' n# d
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
: M) l9 @+ y, ]+ ~: O1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง' \& m" B' ^3 X! j" e* s
อัตราเงินเดือน
' G2 w( h2 |  X- jตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา
* R6 G* I3 J- Q$ {( i+ `- Tวิชาเอก อันดับ ขั้น0 f- X/ z" g# C! Y' ^) i$ h
จำนวนอัตราที่
- e1 u, k! v# E3 Sประกาศรับสมัคร หมายเหตุ  i) v+ V) [+ J5 Y$ @8 J
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32: a# k9 M% L1 ?5 c& e
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 78 l3 O6 J) C, B$ Z
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
- B2 v0 l+ x- w9 n. U" ]เกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 65 Z1 `$ p% M( G7 |
คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
! J/ o9 Z- Q# }8 }: U6 g& q6 Mเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18
$ {  J' n) k: G! N) Nฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17
. M$ O$ f# F% I6 v7 e. E8 v0 v7 oชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11# B) ~, U- W, f! e. G) y  X9 Z8 V  m
วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4& U- a, w/ k% m' e/ \9 f3 m
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 400 a5 N( Z3 T* U; |; p% _. K1 a
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
6 |* N+ E" J0 g. B" O3 B+ gอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
" F% f# v; u- I0 `เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1( c" F! |" c  z' `; n$ `+ L+ D( o4 ?; h
ดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
0 N  z6 f3 w1 _6 \, Qนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
. C9 r0 H0 S- |- c9 @5 eคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7; u) d' Z5 k' J4 Y4 u0 ^
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
* O+ h# t: J1 J$ ~# M* ?0 x2 A3 Z3 Oแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6* `! L% b' w( h$ N5 h
รวม 265
+ W5 y5 D5 `9 Tทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา7 V' b9 t  D3 D- S6 `- ^
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536+ e3 U8 z# u* N; f
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน- {  F0 ^! u2 ?1 t3 o# {
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ6 e* ]3 H* S6 v- R
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
  d) K2 f. O$ Y: g+ y. a1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ3 Z/ y* q6 a7 O2 o. V
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
0 K  e, j* P% Qเกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ( Z" N. c$ W7 ?- E# z: x0 x
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
, L! G) C- q8 ^ตลอดไป
5 L3 b) E2 F. i" N, kคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
9 G1 @/ w+ C2 Zคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู! D7 D; B4 q3 D. Y$ `' l5 I
2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้) \# O- C9 [% q3 \, ^) ]
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้9 }' W) C, I. v7 D6 `
2.1.1 การศึกษา
# w7 y6 {8 I4 F3 x2.1.2 ครุศาสตร์
6 t, R8 M! m2 p: e1 `2.1.3 ศึกษาศาสตร์$ L- ]- z" r0 d3 p: O( i
2.1.4 วิทยาสาสตร์; s% z; c8 G) e( d; h
2.1.5 ศิลปศาสตร์2 I  U, f: z- q0 u+ U  x/ @
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
: Z1 d# W% N; |6 B, rสำหรับข้าราชการครู
, w+ I" ~5 J2 Q" b- |" ]: D6 o2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
/ v: w0 S) E0 a0 l2 {- M5 |! |+ mทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8 k. ?7 H. S. t; s+ ^* P2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)5 z# N) h& k* e6 d
2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
( f, x% Z$ J6 U6 E  Z4 J6 p2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
$ ^, Q7 L/ f( R/ a/ u1 S2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)- {* `! m# D! w  N
2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
* ~. b. |. X8 V1 e8 a2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
2 T* D: i2 T; r# `& ^' y. m2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)' Q- f5 Q# ~" f1 E6 A. b
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)4 v# f! w8 r+ c
2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.). v" `% E% g) N
2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
) G6 C4 T0 C/ c8 f1 G/ g2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)& K7 S. b( ?+ p# x& r
2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 6-5-2015 22:25 , Processed in 0.127194 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้