งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4228|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 4 ^/ w, v6 D) r+ k1 m 2 M8 j* l7 j! f/ U* ], _+ L

 

# e4 X( n; L7 w; k: O. p

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

8 Q8 o- D5 ^+ o! u1 ~7 N

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

1 ~' A+ d) i/ n2 c& a

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

3 q/ K) B# W$ z0 F9 [

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

' m% f: w8 A1 f. a

4)รับ265 อัตรา

# c- b+ R# I$ h a+ K4 ]/ e

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

) N* m% @2 x, z9 A

 

3 Z8 _: O+ a6 W) E: h2 _; B# d( V

 

9 U5 p" h, ~) _- s

 

& p( O8 y# }' E

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

9 E" d# D7 d5 B' r. ?1 h

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

' |" [4 F. `) K2 h$ k8 v( z( |1 }

 

^* w" y7 A$ |! s6 x& K6 H

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

; X: q5 n$ h2 d7 r

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 3 y, y/ t- N5 ^9 T8 _5 b , C( H: U; ~; J6 L% { ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา: X5 W! L2 G* J% k9 V- d
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา! y( T( T! [( u5 s  L8 e
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา
2 v% h7 W* Q; B! u7 W# W) t- h5 U- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา8 ]/ Y0 M# w7 h$ K0 z
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา
: `: x$ m0 q1 P5 m( ?& {! `รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา- S) x, o' A: r$ }- W0 k
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ7 z$ [$ W! X6 e- d& r
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
9 g. F6 _/ P$ K, d7 z- t3 Lสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
% f7 P4 h5 g. B; F2 o2.1 คุณสมบัติทั่วไป
3 }5 r+ G+ ?& k* rผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
& ?/ l3 E- u/ l1 p6 o# M- f! oคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
% [, O7 M" U+ x) M; ]การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
; }, i; X. E$ _& _. T+ q(1) มีสัญชาติไทย+ p. R$ o; N) k" K) N0 ]4 E
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์. D+ k5 @- @% p1 ?( @
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์7 o8 W9 }% d! v: h' q4 ]5 X- P
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ) t- H8 i% g& Y- k- [* X- C- o; ^
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
( {8 a, w7 ~- ]& {' L(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ7 S: a% H0 s/ Z* p. U% ?
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
' v! h3 G: G  P1 N( kก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
8 n4 q1 _- n. Yแก่สังคม
& k/ u! l' ^8 v& Cข. วัณโรคในระยะอันตราย& P: c# ]/ S  w
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
: |0 `& f" S, rง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ" x8 X* q7 f$ `% T! e
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
# C* S! H$ u/ Q, h* V(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ0 a/ g9 d& [2 O# C3 L+ p
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ/ v: n- k, l$ t! F
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น: Q2 [( X/ U5 H# D4 q- ^7 s* A
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม* |  H9 E/ `5 F; f3 A6 P. G
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6 w; C9 O0 g- h% l- l: @) ?(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
% g: L, s; O% v7 g: ^/ K4 U' Zกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5 ?) ]+ i8 W/ O(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
% ^4 m% E. n+ X. S* ^7 H5 s5 kหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ+ h6 Z" h& j1 o$ p
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม" G8 c8 K' b7 m, f9 r6 B
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน2 a6 ]5 w+ C9 T$ N& s
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
: G8 b5 u) J! i' x3 ^(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
/ S8 P& M; e, N/ a) Z5 `หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย, j+ k( q/ ]" c" u6 T/ s
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
5 L2 }  H( A( h(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ* O8 j# n0 L5 y) ?# ?
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง' R: [$ O) l. H, }" h$ R
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
2 Q+ z! A7 J4 G3 R3 K! xกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)" r, g9 ]6 R0 q& Y0 m
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
( n3 h) T8 B7 ?. Z6 i, Kผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
+ F+ Z( j7 x  f$ ^( M: I9 e8 X+ yผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
0 N8 O9 b$ |5 P2 }4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
6 d% Z& F3 b9 g0 g" E7 cให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่/ o* c- n8 h+ f/ o; X: q
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)2 ]$ O! g4 T( m/ `
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ; q' L) ]/ ?8 f
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5 p) _3 ^7 [4 g% x2 j0 Iผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ0 I5 S0 P- d+ U2 {7 h1 k
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ
: r1 L; L% R' @. [1 ~! xสอบครั้งนั้น
: D: [& s* A& ~( A, n2 H0 n& w6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
) n' S. }# T. B+ S8 qผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
' x" h0 N6 q  o9 P- a  K8 wสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript$ S1 w3 I; D  ]4 X& T+ w
of Records)# d' C  v0 \7 J2 w/ n" r
- สำเนาทะเบียนบ้าน
1 X9 ^" \1 R$ g( N( T- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)% P/ Z) h( y4 p) N; S  c
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง( z% V/ B% `* ]2 g# D
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
, g* z4 |6 [' k) I. a5 b7 N- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ0 h/ b! w9 X1 y& [
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)9 k+ h& W4 {' M. I2 l+ F7 M8 z4 g  C3 w
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม6 g# [7 ^: O: l% ^
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
2 u- [/ g; }8 m8 z# _- J! r- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา; G& R% m7 a7 s/ v, E& f6 ?( Z
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
! t( p8 S+ ?6 Z8 n- a( s- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
0 \* o5 J$ n5 f9 _( ]7 bพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่* v# E# d2 e9 J  c+ w% e
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง  g2 a3 r8 h5 @- ~% _4 G. `* V
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี
0 d3 e/ }; u5 F2 g0 xสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น" |2 Z  @7 G3 y& @
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
8 t6 d0 L0 Q- r* Fองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน# Q1 E7 [) Q  M1 v4 [# r5 {
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน- Q& e- r4 X% x* U% K; D
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
7 U& w9 O/ h$ a0 Z1 c; J# m1 Aหรือที่ www.pao-sisaket.go.th8 |- O- m$ X4 L7 P. H4 H  T
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
3 Q8 Q$ \6 g1 ~. m4 dองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข6 W4 r/ s8 K& \  F/ [/ x
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
4 O5 ?3 s( L. A: J) \$ W1 _. k8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน, w  \% y7 X& R+ x
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
% C9 `- F! y) l' Y7 d( l4 F/ Aตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้! P3 U; Z8 L' ?
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)% R. r, e8 y, k% E  G
(1) หลักการศึกษา. V2 d* k3 \+ C/ A
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร9 K0 o' {4 y0 b; {, K
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้* f; Z9 `0 Z( O: G; [- [& j; m
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา5 I9 c/ e* i  J8 ~
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
; J4 D  \' F9 y- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ6 v: b! m1 i6 @' e4 S/ Y+ s
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
& ]9 D" `0 T+ W5 ~8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน' R( f9 H2 q, B! F# U
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน* T% b: E/ K" y+ `6 C) T
ความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์' ?( @4 R( ?& s' `  |1 E& X; |5 U( k
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย. g2 _; _& n9 g; S+ G
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
" o* O8 v* i# \0 T4 F6 W(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ; ^" C" ]8 I' o7 e
ปฏิบัติงาน5 A" |; ~- G! g9 M6 h6 Q
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
4 O2 L: \4 N* U3 ]อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
+ F/ G* T7 R* R0 O1 Hหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว3 E* R5 @' u* U9 ^7 }* p  F
9. เกณฑ์การตัดสิน
2 C  ~4 \& b( O+ G% N  G* q! Eการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ+ _! q$ p. V5 E7 c2 R2 x
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข
; g) z4 c- h: ?: lองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
- g  ~# A4 I" V  J! f. b) Z7 u0 \' Rให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ7 p5 Q3 ?( \0 p: O
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
8 C, M* y& p" r; M! D- wจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
6 k1 c6 c0 T% o6 oหรือที่ www.pao-sisaket.go.th% {1 O$ S' k# u9 w3 h+ j/ [
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่8 m3 j! w9 r% Q" ^3 B  e
มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
$ f( B5 R6 C+ b3 D5 P7 C11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
5 [% U. A  L7 O% }( a) o11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ, \) |7 J! s3 ~+ ~: P
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน2 v( s/ I( v+ b$ ~& r
เป็นอันยกเลิก$ D4 b% h* }9 F* C
11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้0 C& |8 k( r$ n# W6 W
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้$ y6 B" N- S" }7 G2 X) c7 d
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
  m% O" s1 t: z$ k6 pบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด; Q: }5 g! P1 E
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง0 w; C+ m8 m3 }. W# ~. ~
ในตำแหน่งที่สอบได้
! y& a8 M5 O7 I3 z; a(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน" d3 o  {( ?/ T; }
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์) _2 j" P% o- i5 ?% @2 }' \
จะรับการบรรจุ
! n& Z* Y' I! A9 r& i3 i1 {" D1 T(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี1 H; ]/ F' X; v1 F0 f
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน; `" x( O, @5 \& ~4 J+ t
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
5 F) R. T' W! r( n% mองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
# B* Y& V: A& J( uองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา
! K& m  Y3 w) d( Cสอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา# H; p# K7 F8 N3 V' X2 ^" F4 n
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง$ Y% V2 d3 }& q& r) b
ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
" s) N$ {  e( Q+ N/ Fส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ7 t+ y9 [# G, e  m* ^3 q& Y$ _
ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
$ ]% g. ~* Z% ?  gดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
1 C4 J' f4 {+ o% L- @จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
# a) e% O+ C( B9 Bประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552  Q- `. o9 u2 U) F% g5 l/ ^
เสนีย์ จิตตเกษม- u' P  x3 m; T5 Q
(นายเสนีย์ จิตตเกษม), }3 m2 c3 m" F2 k" _& M$ Z8 `
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ: q0 O$ b, T* j7 W: ^4 [1 }" B' [
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.; z/ V7 N; k1 V0 c- p
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง3 r) e6 r" l# J6 D
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
/ |" p6 y3 b+ r; V+ R& \ตำแหน่งครูผู้ช่วย
; Q+ _, T( c# _5 a# Eลงวันที่ 9 มีนาคม 25522 G! E/ b  Z9 `1 _. e
1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง4 t: g" Y0 p) q/ i7 U
อัตราเงินเดือน
6 @+ [( y5 ~+ _! x8 c' Pตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา& \7 g; d9 }$ s$ `% Q0 m
วิชาเอก อันดับ ขั้น
, K, L8 Z  y* cจำนวนอัตราที่
* {9 z0 C( M3 |. h" {ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ- u6 D: S" _, m: t
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
0 x* S5 {7 P2 k) L2 Dศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
$ J7 L. L! |* pสังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
2 z# b7 Y7 R1 D0 N) U5 a2 i& g/ Rเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 68 t3 S- P$ D5 Q1 f, p9 K
คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
7 I9 W7 F/ P0 @4 bเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 189 ]) \/ ?. E/ }8 Q" L! H7 T5 @" I0 _
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17
0 l3 w, r" C9 s( X$ z9 J* wชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
! H; m: M6 Z  X5 Iวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4  c. n9 D; q0 [5 E" r
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40
5 O+ _! s( E0 M+ \7 b1 Uพลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22$ m$ x$ s1 I+ S5 u8 D: x& }
อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
3 W/ D, w' r+ b2 oเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
0 u! q. e' V" f/ A; {3 [3 v* Fดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 94 q4 J; {! L  |* w
นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
4 V( Y6 C$ z4 E/ M6 Uคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
% P9 p4 Z' L- [: H$ y5 [" d+ w' D  iคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13& W8 R* v) x) b2 h% A% B
แนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6+ n( _) l2 N- x! @  O- A
รวม 265
7 m# b5 A( Y9 ]% \+ @+ {( F1 Cทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา
) X, o0 c; |1 g- L) J% b/ Cตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536' X* i; t7 K/ @$ J# y# N% P
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
9 Z# r- t6 v) N& J. a1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
: ?3 ?5 H: b2 l* g1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ) X* H% B4 v1 O" q. Q( Y4 Y
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ4 K* V% K+ u' z  _/ R6 _) q* X
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
$ `- d3 z" }  v) ~9 @! L3 pเกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ' s+ J, m3 t3 y- j+ [) s
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535  c$ k$ [* y( J  q- ^  V
ตลอดไป
. ?& W1 V1 u4 M2 Gคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
9 C/ A9 w2 [9 S: }: {( b& ?คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
# q" [5 r+ b, [) S$ `  v! ]2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
4 U* [  }) g9 r3 s: t  V2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้% ?! ^4 [5 w- X
2.1.1 การศึกษา
( T& q6 c; L+ @6 `2.1.2 ครุศาสตร์
( [+ t7 m5 w; X) P$ y* j+ Z2.1.3 ศึกษาศาสตร์/ ~$ n, `! O4 p& c0 o$ [
2.1.4 วิทยาสาสตร์# G7 s5 e0 r2 X& b4 T% H
2.1.5 ศิลปศาสตร์! o$ [: a" W. c
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
8 t  \9 F# S$ k( P+ jสำหรับข้าราชการครู
4 P3 F4 o9 }; v9 I7 R+ f2 @2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้" @8 M3 J' c/ P6 {8 j/ x" Q
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3 q7 t' K6 |# F$ v& m2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
; i5 h/ G& ]8 t- c0 J: Y2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)7 D) _1 v$ |$ |' @: }
2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)4 f1 ]) B* a/ ?0 I$ e0 u- _/ y
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)  y, k/ c( @0 X
2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
. w0 R4 o* V% [: _, ^9 T, F2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
+ T0 u( l! l; p6 h& C) n2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)- u# R* ~7 s9 V9 ?
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
! F. d8 H% B7 h2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
# x5 z9 e. j" O  x& v+ D; N2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
' M8 h% \: I. M2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)) Q1 {* D8 U/ I# Q
2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 26-10-2014 10:34 , Processed in 0.180578 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้