งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4216|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 / f4 a0 a! p# ]8 T. ^) z9 d, ` 3 T8 C( Y2 o& { I

 

& Z- ?& n- u, x3 \# ^

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

$ E' U8 } s% f7 I# i( ]( J

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

9 o5 V3 w8 o) W) ~% V, B' v# \

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

$ `! n" ]9 l8 t

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

# g1 U( ]3 e0 p' l$ X

4)รับ265 อัตรา

j5 h( p5 V. n+ B' U

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

) h% q y E% V- n

 

! P1 ^2 F+ R* d

 

0 j- X% A4 ~6 v& M

 

$ \; f1 i/ S/ W6 ~" y; V

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

- O$ Z( w$ l- Q" H8 E; B

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

$ |9 N$ |- R& [& v; T

 

) L d( a& K: m) p! \6 A0 U

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

# d7 z U3 ]( P- M

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 , d. k4 e$ \8 u! N5 T# _' | . c5 U# {# p' z4 |ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา5 U' f1 h% r/ d8 A9 `
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา6 [* X* m* K$ S. p$ f% u
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา
3 ~9 K7 L- n4 Z5 v" G! q( \& E- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
6 ~+ |  s8 ~/ d9 r. W  A: Z( Q# R- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา
$ q4 S. R3 w! R# ^, B" @; R6 Uรวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา" ^; U* A/ {& o4 F* B: c7 ~
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
. g6 Z- M& s7 x8 e. }$ K+ y, Iผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่, C9 ?. v/ G+ a' d" I
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น" }3 P: x2 e5 E: M8 e( X
2.1 คุณสมบัติทั่วไป2 C0 Y* ?4 i, o) \+ J4 b: Z
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
  m  w# q$ Y" L0 \คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
  e- k5 J' }$ R- s8 lการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้7 a8 h4 c: i, U0 b
(1) มีสัญชาติไทย
: }7 A0 F  M7 h5 w2 e1 ?% y(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
7 v8 u5 N+ a) O(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์2 O& H) S" W6 J$ Y9 v$ r
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
8 ^& P" p% J" `0 H( o6 t3 z(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง! D6 a- }5 @3 q- ?/ X- J
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
7 ]. M2 f) E. m% x# v" \หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
! l, [! [9 u& m5 Y( p8 c/ ^ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
0 [8 s+ f4 T. r5 l2 y* e4 W2 }1 vแก่สังคม3 v' k  d7 c9 k
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
2 R$ a3 E. v) |1 D! t2 @0 v# Kค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
% n/ G7 F. E! L) N5 wง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
6 f& X' |7 q- O& Eจ. โรคพิษสุราเรื้อรัง( v+ [5 F4 Q) K$ w+ l, `% {
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
3 l. ?9 Z" y' j' ~/ z( mไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ% N9 |# s7 B: X1 U* v8 @& U
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
2 G  w) ^! r$ @& L9 F# L(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
" |- }% E) f* P0 |(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง2 Z" t& }( G; U6 I( U  @
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ( Z9 g* E: c  t. w. i( x) Z
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ! Z9 V5 B7 h# I# O7 L6 F8 e! P
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
$ Q; W7 z* I0 ?  V6 m$ r( Sหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ& i! w. j& i: m  n# g
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม/ h9 ~" D+ S8 c
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
6 }) j, r% R! ?4 n- a- Gจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
' g( ]- E4 W) a* }$ ]3 B$ D(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป9 H0 d( F7 z" i& d! A0 c0 F8 M
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
7 G! G% k: I' q5 o2 l+ k9 s* bว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
0 S# ]9 l8 W0 @6 u(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ% ?+ H& t6 `4 c
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
8 |' p' K4 b, Y% g# Iผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.; b/ o2 X7 B  ]% H, p3 ]
กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)
6 {# P: d2 S4 m$ y3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ1 ?- ?/ j* B9 J
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู2 r' e: V: K- ]' c. [0 o8 L4 y6 N8 p
ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
( G  R! q+ [/ [2 g4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
% [4 s  @" ?. R! b0 L4 W: d6 bให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
& C9 T1 W0 d, b7 o6 j3 _( gวันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
' t4 V2 @7 R8 L* W7 tโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, n+ l/ }9 R1 _' x! e5 r3 ~( Y$ T; n( h# o
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
0 Y& t& N' j: m/ T* c8 t# Gผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
( E- A* m& I& M* Tค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ8 @4 s/ S$ i+ F0 K+ S
สอบครั้งนั้น% i- Z# I. L" [' O- K$ C9 W0 _
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร* N$ L/ O8 R$ q% o7 A1 E0 Z" Q( K! ^
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
4 k* s9 C$ W* k, Fสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
* t' S' m, H  }, P% aof Records)
4 D' i- |4 K4 h; N( r- สำเนาทะเบียนบ้าน, W( j9 P  U# p$ ]0 |9 ?4 Q
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
$ S6 W% m( {. Q- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง
- x! a, `. s5 F5 x: `เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร/ Q! v3 ~1 h8 u& I3 @5 o* v4 J* s! _
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
* Q0 |6 e0 u" }! c& l+ `& vองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)& d. N& O+ R$ _/ r# Z4 B
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม
7 P/ |  C& A6 q8 e) @( yการปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)& X0 w. @& z+ ^. L/ u$ w
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา, ^! S' z) u3 W" @1 @, m
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส5 L0 K. k! K  m8 c% m, n2 h
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ% z) ]. y" H6 r, h' ^7 _
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
9 H  G3 s  ^. g  c# Tซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง1 P% `) V0 ~- ]; e6 H' ?  T5 x
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี3 [- b$ n$ G: {! U; J, Z
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น+ k9 U+ u$ q) k4 d, ?2 |8 c/ f
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
/ l6 I$ v6 e' M1 L, pองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
1 X4 I6 B3 d+ g: C- C6 S7 \ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
) U# _/ ~: T! T2 C+ `5 n' Z(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ0 f' n. a" }) G: r0 y: D+ C
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th
/ l3 ?5 b5 S# A0 l6 m3 g+ g8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
# a) D/ J. h7 }+ {องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข
" Y* E; D# ?# ~และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้) T" @6 L, k0 L" T$ ?. K
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
$ b3 }7 D& e2 |8 [$ y0 T" mโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ9 s; y5 o: B8 p  Q. E3 L
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
0 R$ O; }* L$ D- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)* y6 B/ E" P% @2 |5 A% b/ B/ V
(1) หลักการศึกษา9 ^, X  y: L0 x* R; K
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร9 Z; K: c; l2 M4 u
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้& o4 j* Q4 l  g! j
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา
; x+ e8 ], n' F& C$ Q5 i(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
( d2 q: u! @" Q; ]1 T- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
# O  p% s! G, i* K+ t. wสอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
1 c. x: V3 V' w. q  e8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
# n1 D/ l1 x( S( g/ D. V0 }& X, j! x+ Kบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
8 l) G/ Z" Y# j( v" y+ nความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์& ~$ m) N2 \& ~1 q1 n6 S
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย, e/ r: G* l6 X0 [3 u( ]
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน* Z! A" n& D) w) H! C. h- Q! d
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ0 i; |: B" r' Q! G& H6 ]9 ~& v
ปฏิบัติงาน
) N' `* s. y( M$ b! z1 o(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน* Z' {! V! z9 [0 L/ W' A. L/ e
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
4 D( X  u4 F: x2 I! S2 i  ]หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
- l; G4 l* _7 L( _/ x9. เกณฑ์การตัดสิน
8 D9 p$ K6 b6 D# n9 O5 Aการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ9 H* r5 W/ W' F0 ^" M5 a4 ?- q% I
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข  X; o+ N4 }7 R1 M; ]' M, S
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
& k% d6 e* R1 t/ w( tให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ
% x/ D, u9 Q/ v8 N, d6 sผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
; ~$ ~5 f! z5 M! d$ V/ E$ zจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784: B6 h1 P% r( b& \& V& f6 Y/ g
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th
  v3 d+ A( |) u9 W6 k* _; Tสำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
+ F- y6 s7 W! S, U. w* L9 nมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค): O/ Z: v2 a% e/ H/ z5 I) ]" h9 X
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้8 B6 Z/ L8 R4 U, C
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
- r# ~1 _+ Z9 V$ e- R3 Dสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
( V0 B3 z& l0 o$ T9 D& Z, Eเป็นอันยกเลิก
) }& _) c- ^9 d, X$ Q: V11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้# j2 i/ ]& p" k7 W' I
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้" u2 S) j" V" x! L4 r; O: A' U
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
7 C* ]& w+ M/ t! A  Z0 F( Q3 a% Vบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด* {3 D* g+ t: {  H0 C
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
3 b: b, _5 Q& S' a: aในตำแหน่งที่สอบได้2 m& }& f$ U) b" ]: ^
(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน" U. ?; b6 m9 B8 A
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
) c& D1 [6 O% Kจะรับการบรรจุ
5 P# n% Y0 A  g* L, A(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
/ J' v$ t8 q- T% \ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
7 h; `1 @4 f3 [" [  b! n- B; p* j12. การบรรจุและแต่งตั้ง
+ r6 d) z3 b% y7 V0 }% ?3 }$ pองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
$ A9 u" Y) H" A) V4 v8 q% \2 A* {องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา- b7 f) P& W2 V3 [# C$ ]/ P. C1 m
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา/ d9 Q  `9 i- u; X
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง2 L, G3 y" p0 c
ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
1 h7 `$ @0 \' x3 }% y8 ]# s9 u$ Iส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
! Y$ G! r7 p$ l9 hต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป$ M8 C3 ?7 K/ y6 ?# Y
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้9 o9 N% n; }" |8 M8 L; l. {6 I
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
4 ?9 Q. w0 P; ]; f; V5 s# Q+ Hประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
2 c( C; \! x$ Kเสนีย์ จิตตเกษม* h- q/ S' G. e- J
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)2 a/ l, b5 {6 Q; @
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
. k$ a, Z0 _% N. u3 O; w- q! fประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.+ o. C; Q! X* p8 S
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: y8 s/ n" ]8 @% C
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด- a! E+ T: b4 |  U8 i& i3 A
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  O7 ]9 y) z) O" K1 s" ]& |$ F0 I
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
, \# c1 I2 k" ~1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
  j1 J( H% w0 Uอัตราเงินเดือน
! q; `+ k( f& p! G* Pตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา2 c. U0 D8 V* ^- j. f; W7 E
วิชาเอก อันดับ ขั้น* A3 }, U# Q5 l( f$ a1 q' s& o8 |
จำนวนอัตราที่
' m7 W& V+ J' y* C  Yประกาศรับสมัคร หมายเหตุ
7 I* _% _' d/ |( t: C3 _+ W: y) bครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
( G2 `* C. ~8 N2 N2 V6 K1 b( jศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7  D! L! J  e; Z' y/ ~) W3 `
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
" d, C  H4 h& U& S! m: u+ Z! Fเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
- ^; H' c, f' `, x' d) Mคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
9 q& c; q( M; W  U7 ~7 M8 J" Rเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18( z6 ]& n# m& x6 `% n7 H
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17
0 X* [; o9 l$ \$ j# F* vชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11$ w8 H. \' ^" d0 O  c8 Z3 `" x
วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4$ u! u; ^6 G  n
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 400 q- n# Y6 W5 i0 w0 F, S* ~
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
9 u% {/ s" s! N: Z' r! o# r4 X; Qอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7, C# s! O5 }. u0 z# ]  @
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
( w3 o/ e/ m* j5 V% S" ?! Y  L% m. wดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 93 O! [5 k& b9 ^7 _! k- W( E$ N/ W5 p
นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2; S# O* S$ f4 j0 M; y8 C$ w
คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 79 T# g" Y" ?- Q* x3 F5 A
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13. m8 O7 N; S0 J9 K3 ^. x- j
แนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
+ b& ~5 Z. u3 t$ Z% k: Nรวม 265
: f  {" P# l6 h3 O7 J! wทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา  L2 r( E* J7 D& c! A; @
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
; g% G2 Q9 ^. D/ t8 k1 a; I; Z0 lเป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
1 l* E2 e8 E& E1 F  Y$ }* D1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ1 _1 F0 G0 \- v) F
1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
1 J4 Q& k5 _6 I+ L: F: O0 {7 c1 i1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
6 [- w1 ]( F& g% |5 z1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้, x3 X/ G% ~8 y) B; C
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ: L, E4 C! _, O: L6 {, d" O
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535( ~2 _( W# W; y
ตลอดไป
5 A7 w- q) H, Yคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
. p$ e9 v  M" S# S( vคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู& }& U# T1 X! g; M' V$ k
2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้) ^# q. C1 I# f
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
9 Q! `% I' {% m* v3 ?- L2 O2.1.1 การศึกษา
" L' N0 d" n" R. j0 m5 f2.1.2 ครุศาสตร์( p: H: D$ x8 n) [
2.1.3 ศึกษาศาสตร์
0 C  v* h# O8 R2.1.4 วิทยาสาสตร์* z% g3 S* [! }6 Y7 L
2.1.5 ศิลปศาสตร์  n" u4 F) G+ ?
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 C- M" c! F" \) m0 xสำหรับข้าราชการครู9 I1 P$ k/ D% ^7 B# b' W9 B
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้" j! k  h1 b0 g9 b9 T  e+ C; ]6 C
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้( l  I/ S: c. P* C7 y1 y
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)/ R& G" N; J; `2 G: ?! r/ R' i
2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
0 M& F/ t4 c& d  W2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
! y: N: A0 y4 M- ^( _2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
- a+ o6 x% ~) E( j: t6 z& h9 d2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
, I7 o, b8 t7 B' H5 {+ E( c: Q) S2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
! p% a  |0 X5 G# }2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
) H# V* l, G# T5 o; d2 X2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
. A1 R4 S8 {' _( S2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
8 z( q- t4 s2 M* Y2 F2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
+ c1 }: a1 |- M0 O. D7 D2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
$ {4 A8 G& v; O4 ?% @2 n! p' \2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 20-9-2014 17:08 , Processed in 0.111124 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้