งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4219|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 I6 s+ J9 Q( _! y# J% K5 C$ g& [( Q$ \! m! o4 i

 

5 a8 }+ e9 O7 p- `" a- I: O

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

( T/ g! h$ }5 T. |) W7 j

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

) }0 V( o8 H) [& |* q$ i4 |( o

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

( `" q" i; b4 d4 { b

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

1 D( R6 f) W/ f2 z% q

4)รับ265 อัตรา

4 f, g2 A' H( \/ N% y

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

0 a& E/ L0 G3 W0 |

 

7 M4 u: c. l7 Z; X6 Y7 K. D+ o2 _6 v

 

/ u- g8 q/ G1 {; q

 

: p; _6 y1 k: z/ T

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

" J! Z. ]4 i1 U: Q

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

0 ]* W+ M9 Q: G4 s

 

8 g$ G, ~9 J3 U m

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

" n( P* m& s( ^( v

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 9 D* z6 j! b& Y1 {6 p & w2 ?6 J' f2 K* H# l ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา- x% S3 c" R8 v; M
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา8 A/ ~& {0 l" u* x1 N" q
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา' H7 I5 y! R5 @' V/ q' u
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
9 ~0 k; {$ ~+ y, C& o$ h) g* z- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา( b. r) H' |. o+ V# E' E
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา
1 x' S4 p: k! D; R2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ0 A3 R  R" n) F
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
( H$ f# N- w" Y; @7 Xสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น, z5 E) [% t0 c7 n7 G+ u
2.1 คุณสมบัติทั่วไป) n3 o, B) G! {5 P" B, Y' P" S$ m
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
" p6 B% l4 j1 I8 |, N" vคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ, Q9 x* M: E' s: C! T% v" B
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้: }4 E) }8 z) z9 H) e2 C* }% {! Y/ |
(1) มีสัญชาติไทย: ~1 ]5 |. f2 ~$ k/ g+ L
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์$ W) k, j1 |1 j7 S: Y# e8 X) j! {
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์" V8 d& O6 [% @  s
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3 u; _4 q2 x; X% j0 r) }- o(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
0 _6 [( L, N8 `1 M5 y" c(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ- F. [8 p) j6 E3 `6 ^2 W
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
, w0 `% @; i9 b( Tก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
/ Y8 V/ U* t' b; m+ @1 Tแก่สังคม
( o3 a5 g! |! o" A4 u; {7 Kข. วัณโรคในระยะอันตราย
" j$ ?% H2 E2 W; n9 L+ oค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
& O1 c  y6 i& qง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
6 T% }- @: K- L' uจ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
" R9 N7 A) L/ F% M5 X+ t( Q# y(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ, q9 G3 i5 N9 ~  q6 x
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ/ ?7 S- B: d, Z7 r  B5 @
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
9 B, P0 k  |, M' t(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม9 s( t0 y  l) L& p
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง) ?( r- [( G4 i; O
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
$ a; r" `# I. y$ ]กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
$ D* Q( p" r* ^% W' f8 l1 `(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
, t1 c6 q2 ^' u0 w+ B7 dหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ& B# s- r* g7 s; l( ~+ J* V! y
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม2 h3 m3 K) `' d# r# Y. k2 I8 r- E  g5 c
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
2 Z" M$ T5 ]& d/ P4 Qจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น4 ~; D2 x2 L/ E# q
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
: N2 s* ?: f' m1 q( ~! p2 qหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย9 e5 E0 V. S+ G' L. e
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น( [5 ]0 k' }4 i4 c! `  o
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
5 R' V( X+ k7 H3 j& V# w2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง4 y& T* i9 G) w: {5 M
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
$ N2 E5 `+ B! N% T5 Aกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)9 g" T& M* _/ k! f$ g
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
: G5 |8 u, C% u! M" t. Eผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู( u# w, {* c# a: M: B
ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท6 h7 t7 h$ P2 [1 u: t* q
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
  b9 d/ g8 _  U0 Aให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่- y' W1 V7 c# u* S" l* {  j
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
6 p0 ?; Y1 T, T( E7 W) Jโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ3 Y# j" O* _$ q
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
# i; Z; p4 x6 |4 G+ \7 o$ e9 Z6 wผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
' P) e- q( G/ hค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ& @* D2 y  b$ @. l
สอบครั้งนั้น
) A3 l! h; a4 C6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร5 w% y! i- S9 R% K3 d, f* B* U
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ8 h, z0 P2 `6 U1 Z8 o) R5 Z( V6 _
สำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
5 g1 A) R) |" W# _+ m' e! C, m+ z3 kof Records)
7 p7 k" S% M" v, U. ?( E- สำเนาทะเบียนบ้าน4 D% Z  W& w9 ]! @1 A) v
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)/ s. R$ _! I* h3 U
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง" C- r+ R% h  Y- E3 s) ^$ f
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร* q- D0 R+ o  V  |& m
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ0 b5 o- w1 w( Q2 P+ e
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
2 z3 G+ w; q0 D' F" K- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม7 C% Z4 G0 X# E7 n) _* }0 R
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
7 x1 m4 `1 h3 w2 M( |: P- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา: M, c  L; U0 {
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
- X3 e6 w& S  _& l7 L, U" @- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
  W# R1 Z# p; t- V! `  ]2 tพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
' e- U4 V' E3 A# \- z" b# F) qซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง1 Z7 J' G! \4 _
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี% B; s9 R- @5 m- P5 T
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
: w! |+ n* P& U0 S7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ6 D* a! c0 f. l0 G2 t1 V
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน' @; Z. |  L3 Y; C6 |+ Z( Z
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
; A* h5 v2 X6 j# \1 ~5 {4 \9 T(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
) ?* }/ s' q  ?2 _. Vหรือที่ www.pao-sisaket.go.th! i( p- b& k& r2 h# i( G) E
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
! k9 S: {  `/ aองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข, d* F& B7 t8 h0 B7 j! ~
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
3 J  l7 ]" j! |$ }) i8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
7 g2 K% d, N- l- {4 E& vโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ# J8 `7 t/ Q, e" k  Z; d3 n
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
/ A0 \4 e, c: ?" Z( z  L- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)) q) ~, d& R/ F+ x
(1) หลักการศึกษา4 E  q! x/ z/ n' _$ ]! P
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร& N1 J1 c6 l" e; @. l  S8 q6 [: r" z; t
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้8 U3 Z' ]/ G  S5 \
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา
9 \' k, v( F! \# o. n% ^, Y(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา4 U6 z. ~4 H% C9 j' V
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
8 l; c" i, b8 t/ k9 \3 _1 mสอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
2 W# X, K- {! M2 P8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน7 [& v: N& u8 f2 i4 t* X9 ^- E- d2 p& e
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
* A7 Y# a3 R, G6 j' D+ J, U' Vความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์% Y9 Q$ j4 I# f) M2 R; y7 \
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย* q$ P9 J# r1 M' S; Q
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
0 C1 p: A6 x- |6 y0 g8 y1 m' l(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ' U/ S$ v. P+ ^$ f/ W6 P4 ?5 g0 S3 {& {
ปฏิบัติงาน
+ w0 Z$ M- v- N$ U(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน: G' c6 M2 l# \$ L* [/ R
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
! k: l- h( J4 W1 R- Xหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
7 n+ o- N9 s0 T+ A9 u9. เกณฑ์การตัดสิน2 N/ N  [5 V6 j2 l8 w
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
3 w3 C* B8 |7 F$ e, t$ h10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข
) z$ Y7 M! x( K  b' Q9 e. D2 Jองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
: G' r/ S6 z& m# |2 X# Lให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ" L* g# f. d  A
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน, A: _# @5 k& z# ?
จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784# I7 h$ N. m5 \- ]. x0 v* ?: W1 x* A
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th" @# t# i$ ~$ ~4 A! E
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
2 ^/ H/ L4 E4 Q0 [: j2 mมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
& X7 }- Q# V, a$ A& P" w11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้% q4 w% C; z2 ^7 @6 x
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
& X3 F$ H) ?) }) Pสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน: e" ?5 U6 \4 N/ n; W8 z4 R
เป็นอันยกเลิก
4 R! U. W9 q# j- p! O% ~11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้- J) {4 U4 {7 v6 N4 n  r( O& M; P
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
; m3 w5 p7 u; O- l! m(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ* v( @, S; _3 q! J# f  l
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด1 I# a& s" A: U
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
/ j5 T9 S$ c9 c( _ในตำแหน่งที่สอบได้) k7 ^6 b& V& D' B4 {$ q; o
(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน' k* D  ^, F0 m$ j9 e
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์9 L6 ~- ~- V: {- O8 R3 [
จะรับการบรรจุ2 s$ ]  V5 O; r% @$ |4 h
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี9 R: q% m1 {+ |( b! g& i8 z. ^
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
) z0 D: D0 |0 \12. การบรรจุและแต่งตั้ง
! U0 ]9 e& E: W0 ]- }) gองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ9 X, J- o# D$ P# P. P$ K
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา/ W0 A( e7 \- ~/ p- T
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา
$ h4 l: {* A$ P# Y3 _# P3 wที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง0 ]3 v5 Z0 U0 c2 h2 u; m7 ^2 O# V
ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
0 M8 k6 A0 X" a; ]ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
) Z3 O& }; E# j4 R0 b/ `: Kต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป% q! p8 d; x: {- I4 p) }
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
2 U. y: D$ |$ z" xจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน/ W+ E& a3 Q0 l+ i; ~. h  K
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
" Y0 x; h8 w7 c4 T3 t6 m) }2 s2 Gเสนีย์ จิตตเกษม/ H) j- j& ~$ U1 f& Y: E
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)- ^7 p( O3 F4 |) j! K5 x  `6 Z" ^7 k
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ4 R& q  }9 ]( u. R, E0 _9 ]
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
$ b1 K/ k* Y6 M, ]5 S2 L- vรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: _( m6 B0 `  m4 ~
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3 c% S2 x( T2 ]* P, R; Fตำแหน่งครูผู้ช่วย  ~+ d1 ^/ W5 z/ w1 X
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
# S5 q+ v1 I: k1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
! b* Y% Q$ P3 X/ w4 X0 D6 Lอัตราเงินเดือน
8 {" i, A; Q0 S, q; R1 Kตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา
+ U$ @* ]  w' I  T- a9 [+ tวิชาเอก อันดับ ขั้น2 F1 T7 v) ^& J' r0 t. l# ^
จำนวนอัตราที่4 }0 ~: h8 ~1 ?6 k2 F+ e( x$ H
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ6 T1 u) p% X( w% y* {7 j0 N" |" Q
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
. d7 W' g! z% ]ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7& l) h$ S5 q# z# z( E
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 334 t- r" V3 L) m# K" O
เกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
- c  B  f: j9 h+ W' L' }คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 305 y' M$ I1 I$ r: l& O* h! W1 {
เคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18- G! P8 i* \# z+ C6 M3 ?
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17  f6 s0 b3 @5 v  ]4 q. S
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11" k& T9 H/ o4 D" \: G9 x& L" j
วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 44 a4 L0 P" w: S
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40
) s& a# w% W% Q! x: y0 r+ Jพลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
1 n. U+ e4 |4 J( [% C* Sอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7; K) Y9 a. Q4 v1 T/ g! p
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
( o1 f0 y3 g9 I9 r9 x! G7 pดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
# B6 \) u! J/ r' ^% i: Rนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2, N* Y7 l4 K! U, d0 a6 d$ c2 R
คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7/ T" ?- E1 ~0 V8 B
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
" ~& T: N7 J) Z( v$ q3 mแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6! f( ?: f. V' T) s: G/ w
รวม 265
; N: D; x# R+ h* C/ Eทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา  A* a1 ?/ p- F6 B! X5 c, c  k% H
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
+ K9 }+ Y3 w8 _" T5 {เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน, p0 q& I, V  N" e
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
5 o5 h9 D. C; I7 z1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
: h  F( N1 q; O( r! H/ J1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
: U+ T) `; O; p1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
, d  ]/ d% i4 Fเกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ9 h2 e  D! [) M* W
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
, Q* w0 x% O( F) ~ตลอดไป  o" z2 s  F4 ^7 E+ ?
คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น( }5 m6 V. T: ]8 v" i+ l
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู( h" F8 \4 v0 E; _3 N) D4 D9 D
2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
+ D6 r: }" D/ y1 T- }2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้* j% F. E9 C) r/ y. |, q7 o# B
2.1.1 การศึกษา; j5 }0 A, l: M
2.1.2 ครุศาสตร์
* D0 }0 L4 x. }1 v: S, b2.1.3 ศึกษาศาสตร์+ l7 Z! @% S! G; J6 p7 m% u3 u! d
2.1.4 วิทยาสาสตร์
; f7 \) M5 S; m) s/ C3 u2.1.5 ศิลปศาสตร์
# b! v% p; j4 `2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง+ G6 G7 d+ [! Z
สำหรับข้าราชการครู+ T+ M- o1 j8 r
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
2 G$ h" B% T5 G8 z/ bทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1 k0 C- P. x' \& S; h' C! x) ?$ \; t2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
/ X3 e) m3 `/ T. a# f3 x, C2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
9 O  ^& Z6 K. w8 h- z2 V: c; D2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)2 C2 M  ]& i4 Z6 I) b7 V8 y
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
# o6 z9 ?5 X% E( O2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)3 L: @! v: q6 `' o8 A( R1 z5 C+ ?
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)6 d* A0 y. ]8 C; [
2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
) Q; |& |. S; R, G9 N6 Z) F2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
4 J8 l( }5 [; K, M9 @1 [9 }5 B2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
8 Q9 d0 s4 g  S1 l7 ~0 H$ Z5 p2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)" T. M: v- z( m2 u% O
2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
# d4 G, P/ t" S5 X* ~. L+ Q2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-9-2014 18:46 , Processed in 0.053224 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้