งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4227|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 " T: @7 v7 S& w) p$ X! [9 f7 |! l% P/ `

 

0 H. k+ Q1 s& q% X

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

' E; [9 Y9 ^& S+ Y( e

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

3 W- f) c6 h: t, S6 u

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

8 }1 ^& Y- ~) ]: d& y) X

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

8 B: m* v& ` a; ]: F" e' E

4)รับ265 อัตรา

" q5 K/ H) `9 Z8 z# ~9 U1 ?

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

1 ?+ U* S6 S/ r3 y, }* O E& p( q) c

 

; w$ T( T5 `# c# X

 

2 n6 X5 ~4 ^% w2 d, D9 A9 y: G

 

- s0 ?$ _% p, S4 r

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

1 @+ B0 u4 e% {7 Q+ b# S. I' G

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

* h* l5 V8 g6 t! e

 

4 J5 r, Z* W; J9 R

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

: d" }4 M- o' y' ^4 @! z: {, j! k4 Q

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 % R6 _* d# X# l6 w( O ' j- I* X* B) X7 g% S5 c2 ^8 w ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา
4 v# u) e3 e- s9 [( a6 G; O- E' t- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา2 V( X8 G$ D0 N& Y1 H9 z, b
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา3 g9 x2 Q7 y+ l. |/ i. d. ~
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
+ S9 R3 [: [, D( G4 Z; |- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา0 A1 [, E, l4 \3 N& J0 T" C
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา# f( l/ }) t7 C* R2 u
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
; i5 [+ g3 V+ B+ l5 A3 H  kผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
. G; M$ `/ b( ]/ p+ `( }3 w9 }1 Oสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น$ T( f1 h) m+ z, J- g' T
2.1 คุณสมบัติทั่วไป( k8 C7 M1 \: \8 B( q" ~) Y+ ^0 S
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
9 O9 Z- ?% u" g! E* Eคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
' R% t! D( h# bการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้; I' c9 {3 J( O- L9 R' l
(1) มีสัญชาติไทย
+ j) C# H( c" ~3 v(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2 Y; ^' k. y3 j, L(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์. ^4 \; X* B1 }
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
0 }) D6 T, ^' n, e5 [(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
; x8 @2 h) ?- [1 }' r(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
+ a& h5 W6 b+ ^; E4 H0 R5 c- Kหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้- ]0 ?& y2 E; X# D" ^  ^) m/ }. [
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ0 q. [0 q8 L" r& D3 g. u% d
แก่สังคม  t  B' z2 ]3 y2 \6 r+ A
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
6 b: W* b% p' \0 k  Eค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
% y+ Q  G0 j5 h* d8 c8 u8 Aง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
2 x4 S4 y  j1 mจ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
) ~5 G3 Q# K# K1 e' F! @- Z2 L( v3 l(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
5 q( f: L6 F, `$ T8 yไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
: K8 ?0 \6 C; V" tบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น0 K2 E4 D* F% z! c( S7 f
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม0 @+ L8 w* H9 I# }3 ~* P7 U5 y
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง, j6 i. m$ c1 ]& Q7 t9 b1 X1 |5 Z
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ) F: M: P1 g9 \6 @* h' R! W
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
# e9 z6 P1 z) ~9 M(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ: F! F& H3 ]9 A, P# A8 g- S7 I+ B$ Z
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
$ h7 @% b' f0 D- g3 J* P* p# o(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม" n( B. g  d& f$ @7 ~
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
4 g9 }& T# Q/ n! ]9 t: l  A0 mจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
! q: S- `, n  G+ A/ k0 z(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป/ c4 Q. h* ~# y$ ^+ J
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
# j: d' D1 a- j' W" Lว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  ]! K1 \) y+ t0 q4 {6 z0 i
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  h% S. W( y& g& M
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
8 a3 x/ ?4 [. u9 h9 A" o8 ?ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
8 h" `' A' d: f1 L/ Kกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย), g3 j- S. F8 [( e
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ8 J! o, \6 A1 u! K  e
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
6 p+ {* Z. o. Q/ fผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
; K1 K! ~2 S: B/ p/ J# \8 {4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ. `3 N1 }, \, w7 C8 H
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
! H7 W4 ^9 i* ?2 v1 f, jวันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
5 @, P! J1 l" ]; B  Uโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
/ ^' ~4 S' J4 |) s5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
2 J. {! q7 L8 [# T5 v  [8 `% ]' t0 aผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ" m/ C* Q" e* K0 w/ o! a; z1 K; w
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ) E* v: D/ d- b; \1 [
สอบครั้งนั้น3 }" E4 `. x1 h9 z. ~
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร  {* n$ W* V# B9 W0 b
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
& |+ S4 G8 ^: |' b. ]& B! X6 Aสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
9 a. k+ x( M% u! v6 F* zof Records)
( T. ~$ i  r' ^; A- สำเนาทะเบียนบ้าน6 Q# n! m5 i6 e7 e
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)1 \, f) b5 k. O2 V* }
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง
% H2 y, ^6 K7 E4 }เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร; ?( k, z3 ~. H; v
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
/ n+ }2 X1 S( @) I9 V. Y* V0 Pองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
, ?) P1 q. O2 m2 T  f- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม) p" J* u2 R3 p/ T4 [
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
  f* L, d* ]2 z  F2 R: Y. ~- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา- Q. o7 [: w9 L. ~
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส5 B$ Z/ K) k4 i# @( F% R' D
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ  i3 A  B* X) R! ]0 T. `
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่- k' L. K# q, ?; E  {
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง* F( k8 X: r8 |4 y6 J  b6 m( O- [
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี
; a1 L: R  K- ]( F6 n/ uสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
2 Y9 {4 L1 [) W  w. {0 P7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
- k  E- D9 W! f& j# }องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
+ r4 E; t" ]: r2 T# _) ?1 Gภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
! S" v, i8 K/ A) v  u9 T, v( m(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
8 ?( u9 i  S1 `# Vหรือที่ www.pao-sisaket.go.th
1 W4 c* ]" k( R& {: k8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1 \5 M# g! ~0 {4 A2 v6 Q7 wองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข6 }' m* ^+ f' e
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
" h9 l4 s/ J9 u( }3 g1 j% T8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน, K# ?; O. O1 ]; J9 m
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
0 Q; y8 o, h3 |5 V' Jตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้# P" U1 @! ]+ `6 P  \/ m, B" E# N2 Y
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
5 K( B6 i" G6 y& ^(1) หลักการศึกษา
2 i, o' H3 l& P# e) ~  c(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
4 i! y& s6 K1 z$ F* C0 }% ^(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้
  a: ~5 O  U3 V(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา! v2 ]3 a# @$ i. m
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
# `! {3 a3 N* {- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ9 c: N" F) [  R5 ]! U& b
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา, p- k7 M+ g4 M5 G: P+ Y* J: c
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
. n: y& k+ _- f. W/ u' H! e. _. `บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
' p5 }. y+ H5 I: rความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์
8 n+ S/ X! D$ B- x6 [8 Z- n) r- Yทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
. Q9 g$ s+ |- p# Q  m. N(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
: x# k& h4 O* ]/ t(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ/ y8 c1 `" \4 x5 |
ปฏิบัติงาน
9 w+ Q% g' \/ E% I* y) B, V(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน  Z, X0 p7 K  z- y# J* r
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
/ B2 I; c9 w0 b; a3 O- W* S4 ^หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว8 X& T5 S# J8 e% ?% Q: J* U2 K
9. เกณฑ์การตัดสิน% O  w& R4 d. X* f1 H8 s/ O% ^* g
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ: ?  K( f$ M' U# P  Q8 O
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข5 i7 ?2 }: ?; L, X7 b  q/ _  Y9 G+ S
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข: P7 F; }; Z+ l, E6 ~+ u( c0 H
ให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ& ?3 ^3 G/ O6 z, n6 a8 N
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน& o+ a, c% {2 \8 \
จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784" a8 {8 K- y! \) m* o: r2 {
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th- N. _- L) R5 _- M0 ?
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่  k( U' b! b) i
มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
% [( R/ T2 [# V, q; c11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้# x7 O6 n, P; C- s7 {
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
8 x! C. u7 X- W+ V9 E0 cสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
+ `: L' `6 s  J9 O2 p3 Gเป็นอันยกเลิก8 O, p& ]  H* `+ N
11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้6 j0 `; e4 @6 e) J) ^; ]
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้7 t9 R& p2 J  s7 e
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ: |' r0 Y& g: K" P
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด. A: U1 L8 f% a: L1 }
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง7 F/ K0 U4 ^, K' C% s
ในตำแหน่งที่สอบได้3 e2 z! Y% L8 p) ^1 u( F3 v) S
(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน2 Y9 G$ \) C0 i- ~' h
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
; u/ e8 R( u5 X  F  P) {! G+ ^7 Gจะรับการบรรจุ1 `9 ~* T7 y5 P. z
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
/ h2 D5 \  o$ r  n2 ^ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน3 i& F; D# W" E( }# r$ W! P
12. การบรรจุและแต่งตั้ง/ K+ O' s0 x: Q* E
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ6 E1 w- N; O- Y& k  }3 o' m+ U. A
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา6 b- C2 g# c- ?# d
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา* J/ Z) n0 _; K3 b/ f4 F/ ?0 n& P
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
! P" i7 i' [* R* Aตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร$ E" ]7 l( L( p( `3 f" o
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
* q7 `2 f: r* rต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
5 U+ V1 D1 A' j9 Z0 X: f4 E5 y' r) }ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
9 s  Z& X4 Q4 L( D  X: r8 B) hจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน2 z# h2 B0 G* Z7 X
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25521 f+ f" H$ `7 S/ [# D, M
เสนีย์ จิตตเกษม
- Z$ Q: `5 s8 z) D  Y2 G* C! n(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
2 Y# ^3 _- k/ _7 w7 p5 l# Gผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ; ~( x( t# y0 g) B+ m
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.7 s) k" m! n; i0 y, p$ x9 R
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง7 T4 z7 V/ l' F: m4 E7 s
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด5 D* ]5 w7 F- E# b; z: U( t
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 Q- s. A! c; ]4 {) N9 ^ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
, r/ M+ d% x& S) M1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง" n  e1 D9 n, a; b- K& R% z, f
อัตราเงินเดือน
6 O$ v# ^  a, Lตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา- F1 p+ E8 s  C& M0 J% }
วิชาเอก อันดับ ขั้น
! V* r$ z* @% C+ {( n2 Vจำนวนอัตราที่
( g+ [" U4 Y/ yประกาศรับสมัคร หมายเหตุ+ x2 K) s$ T+ N7 y5 f% n
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
1 S" {" ?8 @- f" ]4 aศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
. l7 J. e4 V7 h! u* ~9 o$ ?สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 336 ^, `0 E$ W, U" U. v8 g; w* `
เกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6! X, P) T8 x, W; t0 ^
คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
& V" t; j0 r+ G; J( C/ V) bเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18" L8 Y& v9 Z. V! }/ [6 r
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 176 t  E/ i5 a8 {1 C0 ]
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
9 ^3 m5 p. ~9 Q. m, K3 p! Yวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4
1 o8 @9 a, Q: Jภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 406 g% j! h0 K, |$ H7 z) e: j( Y
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22$ s6 y+ Q0 t" N7 W! X
อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
. D3 A  `( Z/ ?0 Mเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 10 i: G4 f% X$ D8 ]
ดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
3 _- Q: Y; f+ w1 a4 Pนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 23 a; Y7 O) m  C- V+ W! Y( x
คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
5 F; l( [% X% X  n3 ?: P) Kคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
- B3 q' b+ A/ E" zแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6- C6 ], A- W& r4 R0 [. b
รวม 265
  c; y) C( u1 k5 \7 |3 x; Z* Sทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา! L/ _% a- `' ^% Y% j% g9 R  y; ?- f& o
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 25368 M5 `8 g9 L6 a
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน+ {1 r. d1 Z: d9 D5 Z4 e$ z4 u  [
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
  u0 p/ Q+ w' c" D9 C9 P1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
3 q* N1 A, Y2 C0 K" c+ n5 Y; k- _1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
' {$ d1 x# |" V  S+ `, f4 h1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
0 N9 x* Y' [8 A$ P  mเกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ9 `; t- i0 B* s' D
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535  Q# s+ f( f' g4 F; C2 r
ตลอดไป
2 D! X; }" u/ u3 {/ b6 t; d4 Vคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น% F2 `5 l" h9 X! Y6 T
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
, C7 E0 g& B! [0 \7 z8 v2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้, u1 T  B! o& y$ a
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
, h9 c" N% k5 s7 S% P2.1.1 การศึกษา3 k* g/ ?& Q4 V
2.1.2 ครุศาสตร์
% X3 r+ g  @8 r0 f. E2.1.3 ศึกษาศาสตร์
4 \. S/ h- c0 m3 G* Z( Z3 j2.1.4 วิทยาสาสตร์
$ M3 P# q& G1 v6 S6 x) M2.1.5 ศิลปศาสตร์* W0 L1 n5 i; i! [# J2 r: E+ ~
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
7 q/ d, I( ^5 {8 n8 tสำหรับข้าราชการครู5 {$ x! Z3 @4 c9 F8 w
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้; U8 T) D$ ]" `8 k- z3 S: S1 B
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้9 C+ P$ }- m, P: m
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.), ^/ y! S) u! D+ }
2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
7 j$ d- n: q9 c1 G2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)) {% `- ^* Y8 {: z$ P6 Q  g
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
$ B* b" M' v; v6 @+ _5 {2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)8 k# z5 ^: M: F" a
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)5 F1 v7 j2 }, ^+ @; v6 _
2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)# |; P+ v  \, `: O$ w: R
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)! ^  y2 z5 L0 F- y2 ~0 M/ ^
2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)6 a: O4 l' ^$ K7 x0 u; i5 l5 l2 w
2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
5 }1 Y8 t1 p3 H/ r. S: x2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
0 y6 V+ s& E1 V$ @# e4 N! i2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-10-2014 15:36 , Processed in 0.082022 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้