งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4353|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 * d( }6 S/ t- d9 x- ? $ y: ]4 e7 c' Q) }

 

! t/ r# ~% W h7 m9 g3 ^

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

! Z4 C2 L4 P, t; r9 R0 I

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

& @ e( S) v1 W5 J, E( z# p

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

% e# m+ G9 }5 A) H- Z' c$ m- a% f4 y

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

, g+ Z' q, r$ z8 d3 @9 P

4)รับ265 อัตรา

* D. v" z) p. y

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

" g2 x. Z! E( l2 R+ K

 

& k+ }' i4 X1 v7 e2 U, {$ O

 

& g1 M+ `, n+ d0 B" ]

 

3 k* X- f: W1 N4 ~: `3 Y

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

7 u: K4 m9 n( |5 t$ x* z+ @

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

8 k. `/ z6 W6 [! {, H/ _5 J' r

 

' C0 g0 X) q/ z. m" k9 G& @* s3 @

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

7 t" U+ k4 M) e7 F

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 % Q1 n4 w* ], O* _ / f' n2 R3 V( y1 Y+ n# Z5 jประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา* m) D' n  ]8 @9 y
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
$ `# b3 P* _8 R; y7 c1 C( p) n( L- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา' N# Y" b6 _7 t( k; s$ L
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
2 D1 N2 x! S7 j- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา5 l# r! u' d  L* |0 t
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา: I- T9 m1 ^# M- J
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ8 b7 l2 j2 q* b& }
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่8 T' R$ {9 Y1 U
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น' ?2 k3 Q; V( p' G0 @+ l% U8 @
2.1 คุณสมบัติทั่วไป4 q- K5 Y" w9 Q
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
. Y4 |% O9 T6 P/ h, S% Gคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
" w. F, y) x1 ~) kการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้7 v3 K2 h  T$ o& F
(1) มีสัญชาติไทย
% p$ f0 `1 O+ z(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์0 m6 M5 T. Q- C0 q
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์, J7 P% Z: q8 S* f
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ3 t$ P( }+ f) R
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง7 C7 H) N: d% p3 g, V7 N
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
% V# ^# G1 h+ e" k, W: rหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้) ?3 B& x+ s; f; Z, w8 m2 O
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
; \. i5 }( z$ ^, D  ?% I5 {- `แก่สังคม: w$ e1 _8 U; G. |2 X5 r$ Z* {! @; G
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
9 }4 m; Y- H4 D5 V) |ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม& @8 v: q. L1 E$ {# O# p3 a7 v
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ  L4 X0 J7 m2 m
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง3 J! t! `) u$ H7 g! m/ n
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
- l% W% C7 B( }! \& {2 hไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
+ R: E0 X) f& q# _6 m! qบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
1 B! N% {0 j8 r& t7 |5 t0 Q4 G(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม! `/ c! X* C# t
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
% s3 d# U' Z& c  C4 g3 l(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ9 \* ~# }; o) M# v
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ: X5 K2 G$ b- ?: a# ]
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
; E0 ]2 P1 J' N6 I: B( p; tหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
! z, x  U: Z$ t) M/ g3 Z! {; i(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
/ H) G; H! O$ Z! hมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
6 y% x9 \1 U" zจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น. ?. F  ^9 r7 j3 C( q. N+ R4 Z
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป4 M) Y) [" p2 h+ o. J
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย4 Y; G# {* O/ t
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น' H: H" {- T) j; |( Y* e
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ% V! R3 n% L: S8 q( H- P, M( {
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง# q1 r% `: a4 V6 u) G2 X3 `
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
6 e0 Y/ x# }, {9 h8 B6 Qกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)
. j* @1 m4 @" `$ L+ l3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
! Y2 |% ~+ S8 e0 I) W- F' hผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
% F6 {% d6 [3 p( ]/ L( Kผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
' X! R* J$ k4 K  g+ a' ^4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
- Z0 g/ p5 Y/ T) Zให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
  D8 ^7 ^; Y8 Jวันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
9 p8 j. C  ?& Y2 b' pโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ) a0 y& U; _8 A5 a8 `
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3 @/ a2 @) i4 Vผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
9 n* i3 S" z* d  rค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ# Q5 f4 ?& {8 j; Y) e7 x! N3 i
สอบครั้งนั้น) W5 b# u3 M( G3 |! q
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร6 h: g/ e4 X5 \5 a9 Y
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
) J% k+ e" H9 i; d, y' {สำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript# A7 f: G2 C# y0 b4 C. B$ Q
of Records)$ l: Q1 E) @. x- H* `+ D* y2 b: @
- สำเนาทะเบียนบ้าน
! {. O( S9 R4 o4 @) _- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
  i9 t1 R' u  s3 O% A, I! U- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง- @) }; [) y( ?5 V
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
4 e3 k/ w! D* v) G. i3 v( F& H- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
" m4 _7 l9 W! [+ s" _องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)) V3 g% v1 i2 W( Q% {  U
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม  y. v! W( o6 r0 U0 L
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
% Q8 J! a9 s. s7 t4 B9 q8 W# c8 \, A% T- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา& b& ]0 B( {" [% D& ^
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส/ v8 z* W: Z7 `# f. D# G3 e+ z/ E4 e
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ+ W* [; L! J8 E0 \. b* t
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่/ f% c) e" Z& Z" `6 R4 k
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง
! U4 `* r/ O+ e/ Bบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี
3 S- R- n, k5 e  |$ w8 qสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น3 R) G# k0 Q+ y1 _2 U: w
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
% u9 `; @) l9 sองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
5 T0 {) I# t% f; B" d7 E" fภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน" \" `% V6 c% [& c0 ~6 a/ k
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ1 e; W# b. ]- m. [* A9 }) q
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th3 D# C- K9 ^! n% e- x
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
9 ?3 ]4 X+ g  m: ?- D! d/ r) Y, cองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข
+ Z( L" |- E4 E$ uและ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้6 \" A% }2 x  b) |
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน$ U7 u7 O3 ^/ L$ J1 V
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ6 i) k0 {2 l" {# l  o
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
/ m+ p" `1 T4 x- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
' ]* j6 r  `/ Z9 g0 C! O% T, s(1) หลักการศึกษา
( U" _) j9 I) n; p2 `, N" ?& S(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร$ j5 r1 L* v6 D0 [! a0 ?
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้* w3 f* v0 X8 x" R
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา
% S6 ^0 B& G' \. ?+ ?  a(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
! t1 s  m$ l0 q: y- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ4 Q; S) ?$ ?& \* u( N) E+ Z' W. e
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา2 ?4 j% S: ?) e: m' D: Q
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
) c5 p/ I$ w/ q  J' Yบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน" }$ g: F9 |5 t4 R6 S: b3 ]
ความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์6 W' t2 C9 C; b5 ?
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
+ `! i4 v" }, N# N& p: X/ \& [8 u% W(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน) m1 ?- |2 O6 l* W  x
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
+ h% q) D! m9 V3 {; n4 uปฏิบัติงาน0 _/ w3 O) W2 `, z2 L
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
: f9 ^# |$ P: }) C  Y+ c6 f% Uอนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
0 @" q- s2 Q# N) u, d* V/ xหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว6 L2 q% Z- E. B) z" B
9. เกณฑ์การตัดสิน
( S4 B7 _9 w$ e& p0 Mการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
7 x: m+ D% M7 K0 ^5 {- v10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข+ [3 n. w& r8 K$ O$ D
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข' m  x; ?( r9 G# E  O
ให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ7 o; J8 r6 i: a% ?$ _$ r
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน' h4 {( w! b1 G
จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
6 o4 `* p1 c8 Z# Z" t3 ]หรือที่ www.pao-sisaket.go.th/ Z! T. y' V& d2 D3 I/ ?
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
: ~: W( s: i1 V& zมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( ?6 K, P% [( _/ U; c! _" K11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
* d6 c8 s. n; |: g# R% B' y11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ. c/ K. w+ o; I# ^& j& w
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน  v3 @: Z) d( V: {' I; O7 ]) M
เป็นอันยกเลิก
7 w; b: a. @, k, R; Y" t3 E11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; z& d+ K" Y& I/ ~
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้, @+ b# S, T1 T9 X$ N
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
1 i7 W- l2 u; M, Q1 iบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด7 ^( h/ D$ o/ Y5 R/ x1 y
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง, Q9 J2 C& t0 j, @
ในตำแหน่งที่สอบได้
" X$ s- @) S& N4 `0 R3 c. O(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
1 E$ }; j1 }+ W* r0 tแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์7 ?- L" ~# ?8 z: j  S$ t& U
จะรับการบรรจุ/ @1 S8 h+ o+ a7 b, l7 C
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
/ J& x9 Y2 ^; hผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
  U' x' n/ H& b6 |9 P12. การบรรจุและแต่งตั้ง9 c8 Z8 s9 G0 J: q9 ~
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
$ d. r( [5 P) r/ Q$ H& _9 wองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา$ c5 @2 Z% l9 j
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา
; v# v+ y1 D' d2 h$ Oที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
& J0 ^* K8 W& X; a) q: aตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร; V, S  @9 T/ |( P7 S
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ8 V  ?! v8 I1 Q5 G; y5 [
ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป0 F7 ]% F# b6 k+ E
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้& @5 [9 o$ X+ O3 A
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
% m& [, O* K$ iประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25528 t/ Z( T: o2 f. `
เสนีย์ จิตตเกษม
1 A. I. u& y  k# z(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
7 V- M. R. y" |8 Z3 Q' u1 J( Q8 a% \ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
: x% Q4 k* Y7 X  J: n. p/ A! Vประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
$ E2 |8 Z" G' P6 s: Mรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
' e" u$ d/ j0 Q* N. O+ D* C, Hแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด% C- \6 X8 [3 u" Z: ?  H) ]
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
' ~$ ?/ o0 `9 L& E" `ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552  ]9 {6 \% Q5 O1 f7 u8 d
1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง% T: Y9 v& X% y  A- X+ p2 \
อัตราเงินเดือน
  E9 X; \- d8 hตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา2 H$ X& d+ V, \
วิชาเอก อันดับ ขั้น
6 n! l$ c4 @5 q, Sจำนวนอัตราที่
, t0 _" A1 N( X! n6 R& dประกาศรับสมัคร หมายเหตุ6 W% q, D$ S' ]6 z8 a: h5 ]: y
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 329 m" U9 b7 j7 F. K
ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7  a" s( l; N% _3 h' U2 m
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
$ a9 P  d  l& a, jเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
5 ]+ Z1 g5 B$ O. u& S& V7 D% Q0 e) }คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
3 x# U5 L1 M" a0 wเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18
( H" C6 {- l3 b' A1 e1 uฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17. ^1 Z% j# U, ]5 J' Y9 i! D" A
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
5 p- M! A* N7 n9 e8 U- x* Yวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4) w9 A6 |$ q) m4 O( m( i
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40
4 N* h/ Q( r4 Z! Q7 V5 V" k0 Mพลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
2 C- ]- k1 r/ O1 I4 I/ Yอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
( D9 |) T& I" K2 bเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
" u/ X6 Q! G. c4 ?0 E: S( lดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 99 X4 D8 {  ~/ Q8 I( `
นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
3 Q/ ~! V/ A- W9 c. A* L2 Yคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7* @9 {' J, ^4 w. ]7 D& u+ P6 |
คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
1 h5 {6 T+ P2 T# [, c$ cแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 61 p0 ^: _  k0 [. b" g
รวม 265
- W8 m( F5 x4 @0 Tทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา$ C  ^+ W) L) \: q5 Z0 ]  {0 W
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536
: W! ]' R4 k3 C) u. jเป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
$ f8 y4 u3 N0 k0 `& v1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
/ r2 w3 ]( B5 D2 g1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ( J% d! ~) p+ r0 B/ p( ?, \
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ5 [1 G& V; q  d/ U
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้" F# G* f1 I: p
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ3 }/ i! F8 v, F8 r  j
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
0 z+ ^. {% S% M1 ]9 @ตลอดไป# t6 r6 |" S7 q- k
คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
+ o# N- v, \# h* P  Mคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
3 l' M) h" D3 u3 |2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้4 [1 h+ ~+ _9 S, r( V' i
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้: r  L% \/ `! O/ t9 r2 M
2.1.1 การศึกษา4 ~9 a) A: F0 u" I' C' S
2.1.2 ครุศาสตร์3 {! [) r/ o9 X' E1 y# a6 x4 V
2.1.3 ศึกษาศาสตร์
" c! \( _2 ]8 c) |5 J9 J/ s+ [: H2.1.4 วิทยาสาสตร์
$ v+ M1 E: w% n& B0 L7 _! E2.1.5 ศิลปศาสตร์
% H0 S' @2 u: ?4 O5 L8 S2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง2 w  G9 G' O* ^/ k& e
สำหรับข้าราชการครู, ]) ?# \! x3 o9 z
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
: y% {8 g: C: nทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
* _/ G7 ]4 k3 t/ M$ p2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
" g: D7 k% e5 z' k/ R/ V2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
9 u% i: u4 _9 N) `7 V2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)# m& O9 [& h. x0 j/ q1 T5 H7 B
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
( j5 d4 B5 V. A4 ~, g2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)# Q5 d  J' @- u1 g, V3 u
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)5 P+ ~) f1 \; |* b- u2 T4 d/ J
2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)9 T2 y  r& E- g! w( z" U( v
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
& d8 x$ k8 I" q; u( B6 @% d# l+ G2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
% f) ]1 F0 ?0 G6 q9 O# b2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
5 @. W- }9 F9 e3 _3 H( i2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
+ ^3 C' {& y) I) W2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 7-3-2015 11:31 , Processed in 0.131632 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้