งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4173|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 . z8 _* W( F, W) h9 {2 H* ~2 O0 a5 n" M% S/ @* a

 

! k$ ]1 N1 b. E

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

. `0 r7 y& `: G8 T) n( W

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

; ~; t' W. g) r c( ]

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

* Q: J3 v7 ?# o7 c0 L

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

5 K4 T/ T% ?6 J: O$ E0 s# Y/ ]6 v8 k

4)รับ265 อัตรา

$ o( C5 Z- l, q

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

9 Y( F* l" M' L

 

4 }) M, K% | `+ L9 b

 

6 l! z; E) i; f& t. u4 {+ V7 ~

 

8 R0 H# C' W# w5 T0 i/ B4 ^

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

3 Y/ z8 _" z* y

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

5 E/ }/ s2 ^+ {) c

 

; ~2 q8 |6 k1 J7 s

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

: i( [0 A- p0 R" n5 G0 i

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 - i2 [' ?$ f3 ^$ @5 Q4 m 6 v/ j2 s, ^7 E7 P- fประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา' I6 ?# ?4 Z; r/ H4 r) `8 d/ n
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา! B, c; r; r% t/ Y7 P
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา! S5 Q% u  }0 ~/ F) c) i
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา8 x/ }1 `8 j3 W: `
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา" K( U& J/ i; Q3 R/ F
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา: d$ b' L: z6 s
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ9 S$ p8 u' X8 D% J( f
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่
6 E) |2 |$ s6 U" Y- t: sสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น* o8 d7 b/ U% k# P5 ?4 C9 V
2.1 คุณสมบัติทั่วไป3 V8 L) H+ o- e# @
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ7 i; N* q) c" `0 f# j* R9 s, K
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ! y1 s+ \) ?! R" l
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
& Y" y0 F6 k" [* k( r4 E4 X; r5 O(1) มีสัญชาติไทย
5 Y$ d4 a' s4 S2 T$ `/ ~5 d3 K(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์& m7 M- y% S; A! Z: j
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
! N  k+ h! T# V" ]  p* Iทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ; I, b' D& I/ u$ c1 s* A
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง% e8 u  K3 p3 N0 e4 ~& i' y0 V
(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ: [* V5 J) O4 F3 H- i) A" y: e
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
+ s  d  k& w# e0 y- [, E4 ~+ Q4 o( vก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
5 }9 {) L( f0 E3 M& x. Dแก่สังคม
" H; b3 A9 s  p; o( |8 F, kข. วัณโรคในระยะอันตราย7 V, L3 A. z$ t3 l9 e/ J
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3 s* j& J0 a2 R2 W) K- g5 D: R+ Pง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ6 a: i( q2 J) }1 N+ K3 u, G
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง$ ^8 p7 Y+ |6 k' {3 t0 P1 |& _- a
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
2 A! k4 ~$ G. b9 X' F/ C2 }ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ' x( F; O& F5 G* n  S# d6 T- e, ~
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
2 x$ [; u) A. \(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม" ~* y$ B4 j4 r; x/ {5 o
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
& s. J5 v' l9 N: ^4 N: N* m8 _1 w(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ& Q# U) v+ k% d: f" L
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ" v! e2 a5 |1 A3 l! t* k2 @
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ9 J  U) F" \3 W/ u9 z2 e' n* u6 t# U  ?
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ! M4 O  C$ k: Q& b. o2 i
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
  R& m7 @5 Z$ M+ c6 r+ A& W1 S) Mมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน6 o. G& ^- Z, F5 ~) S7 i% {
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
- W1 f3 T1 W- X& ~5 [3 |$ I(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
5 A8 V7 R/ [: ?! |9 s' rหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
  S( ~/ A8 q8 R$ F$ B" ?ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น6 w/ P+ U; i/ _3 A
(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
; {8 e3 O: X" S% f3 J# F2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  E2 M; x: m: T1 P, P: Fผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.9 c$ m4 e; k$ E1 `# P/ J1 _
กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)
- H4 n. B, f, o7 `( R& X3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
, H: J! A& V- N. M" @ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู
. m* U; d3 c4 |0 n+ S2 Bผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
& |, L/ Z* [4 {9 c7 Q, ^$ [) @4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ# G  T" I4 z6 U4 ^
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่
. v8 [: y6 p! }, P" h: Iวันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)8 B1 |6 H) ~$ y! r6 p
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  C  P0 Y5 P5 W- ~$ Y
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7 {4 t: U1 I0 F9 j) Dผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ+ U( T, ^5 p: ^/ `9 z
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ
5 J% g/ [+ `& O8 \% X* eสอบครั้งนั้น
' i8 h# l8 a' W* ^5 |9 d6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร- ^% ^7 Q- P! W& L/ a
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
" ^0 {* Y7 i( q2 ?สำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript2 Z6 b4 Q7 |2 H
of Records)
: h  \5 _( H( [4 Z* T3 \" ?- สำเนาทะเบียนบ้าน
$ m. l7 S/ V6 R+ u8 F/ q- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)3 v. F) m' ^0 V; x& d# F
- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง& q2 j) h6 J( R, ^0 d
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร: f) ?+ q" z% [1 a* v
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
$ x% x7 @( V& x  mองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)8 N6 ]7 s9 m! b  f! ^
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม$ |% i. m. s7 c7 |
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
  }2 x4 b8 J8 T- t# `% d0 T- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
7 c5 `* o2 F- A2 M- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส6 q+ `( X9 ?1 s7 i& B2 R9 O% J
- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
& }' z( D  n  _1 A! U2 Y* n3 Mพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่; m0 N9 Q/ e" z1 u$ h( t# e6 e8 N
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง
8 x, K- G- }/ ~4 t' jบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี! q/ c9 w' d. v- \
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
& D4 d6 a5 x) p5 h7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
2 A* l' R/ c% n2 eองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน0 J2 V' I# z9 o/ @7 D* k3 ^
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน  C# E! u) Z0 R1 _6 ~
(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
' d% s! h0 V5 f  b/ }. |หรือที่ www.pao-sisaket.go.th
% @1 G: W1 b7 [6 C8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
$ O; g. |' n1 yองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข5 ?1 O# ~6 R! p4 @
และ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้% v5 a. O; W; l0 H: L6 J) A% F
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน8 Q) M4 U# ]& e2 T  i0 [
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ& j8 B9 K6 f  ]6 [9 E% ~
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
" x7 n# R4 v& a- i" y, t% |* @4 O- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)4 n1 ?) X2 e1 E* G% Z: e
(1) หลักการศึกษา
# Z) s" k- Q: w/ N. }! y3 F4 r(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร( a/ F7 z$ N, Y- M
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้0 J9 S8 D+ C/ X1 V
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา$ t! J, _& i( b3 w; m
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
& C& t" T/ X6 g- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
3 ?/ `, I; Q; D! ]/ x1 K) \; Pสอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา( a0 E6 F1 T  Y9 m) u" P
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
" l# e8 h3 T' \/ e6 `, B$ B3 B; Yบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
3 j! l% A8 r$ j; Y* Dความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์
- L  _0 u' k6 k% mทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
' Q% y5 J" a2 q. i(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน: D/ ]) P5 x7 {( O
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
, s1 P! C6 e) ~ปฏิบัติงาน
# U5 X* ^% K( Y( j(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน2 m: l0 u8 d) A4 _0 I- b3 ^9 n
อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ
3 U# r: u3 v6 t8 A7 H6 Y3 aหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว$ `( c" N7 |" n9 `& L' G
9. เกณฑ์การตัดสิน' n9 P" R5 I4 y/ V7 K
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ+ w1 c6 ]0 K7 G1 V* h! j  Z* P
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข  z0 O7 m* o5 ^# f/ q6 Y
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
# l( x$ S9 m8 g0 i3 zให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ4 r- V" s0 [$ J4 G& t
ผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
9 V' M6 G9 _! ~+ w9 {/ [จังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-37841 S* ]- w7 h8 g( A
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th- r1 h# w- f1 z) {
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่
. R$ q% T2 M4 O& [# b' u' Mมีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
+ H* Z! L3 ^" q' ^+ _11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้% i" B8 F4 p8 q
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
! f' r) W. D7 V. {! Nสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน: L( J  a. T" K1 ?$ Q
เป็นอันยกเลิก
0 Y( I6 W5 P  S0 a11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้+ A  k( g5 K  H5 q* f  D
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้3 _7 m/ V( x* q4 v/ ]0 ?8 r) V
(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
  j* c+ L: F. D- n0 vบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด
# N, T0 q$ ]1 [) {' _' A; l(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
: C9 V2 l. b$ ?, `/ W& F1 iในตำแหน่งที่สอบได้
; R5 {& N; R- N! Z3 ~. Q(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน3 ]% A4 \- W* u
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์/ {) J6 V" x$ ~. O5 ~
จะรับการบรรจุ
/ s/ k2 R5 j3 \2 A/ x  T; Z1 q(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี: Y0 o4 o+ l- W# A
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
4 B6 x: @, J: l& a! G; c0 ]+ v12. การบรรจุและแต่งตั้ง. @) n* V5 X5 t% O  ^0 Z6 ?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ0 w' W# N9 F( A3 s" n: D
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา- q2 G7 X+ ?, }- M2 Q
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา4 C0 ~/ j& \. D, o; M  S
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง( N. Z9 r5 {$ [$ H/ j0 I  m
ตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร1 J5 z8 w. f4 h& ^4 T
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ7 A: ?$ J, I/ T% h6 e! u) D
ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป6 {! s: b  a1 m
ดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้1 Z6 R& W4 Y  O9 \( S) F
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
- M& G4 G' o7 C- ~6 R8 {" Xประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
% q! }5 z9 E" t6 vเสนีย์ จิตตเกษม. V+ ?% B0 z' l/ {1 z
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
; ]/ N, R. \& }9 S7 L) eผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ s+ b4 ~, r9 W  g/ |
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.  m0 ~5 R1 c& r# W
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 Y: f6 z, G) S. z: L& uแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 p* r' u& ^3 ^5 N/ Aตำแหน่งครูผู้ช่วย
, ^. v5 x5 U9 z4 Yลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
/ \# \$ t9 n5 M: f" f& S: W* b1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง& c+ R& J' r1 j  [! f5 B/ I
อัตราเงินเดือน
4 C& e& {; U3 C- [  U2 T! @7 Qตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา
) ?$ N$ u* v1 v. c" Qวิชาเอก อันดับ ขั้น
4 v# e9 Y6 o: ^. k( p. x4 y0 pจำนวนอัตราที่) |& f% H6 i: W4 o8 x
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ% I) p# f0 |6 O! Q8 ?) `
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
6 h4 P, o% [* C1 V/ i0 Xศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7, u3 |( G2 ?1 I' L) J
สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33
0 k' ]0 [# _! G0 J+ N4 T! F8 Aเกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
5 b3 w* {' }' L5 T5 t* Tคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 30
( t& G3 {7 L) R% b+ y9 ?7 Oเคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18
0 @' r& G- _; A4 n* l+ Qฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 17+ ]0 Q9 D! V. {2 n' R: c9 H
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
/ V8 [+ X$ M) w( P" aวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4" o0 J6 b% j+ `8 d: A
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40
6 Y2 i1 }* b7 k4 uพลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 22
3 A. B3 U9 j( O0 Oอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
; J. G; h+ S+ \4 {8 C; eเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1
- x6 N, W% r" l/ H! `6 I8 z3 Eดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
, ~" @1 m, S& D6 Sนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 2
* G3 ?1 k" I* s3 B" vคหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
: g0 h% n/ F# {' q$ Rคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
2 N4 ]4 j$ [8 y+ W0 U$ S0 Nแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 67 y* |( a# {! @/ S1 R4 w9 N
รวม 265/ }& r' B: W  B  T- J( v, A' u
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา" U, w* R5 O( R* K3 ~/ v
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536( v2 r' \' P* K! U
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน" v/ G" Y( O( f* {7 B
1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
; {+ s7 X6 b5 v5 ^1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
) r8 ?( ]5 E: t! B3 C0 k1 e3 S& {1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ2 a& u5 X6 c6 X, J/ T7 R  O+ ?) K
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้
+ ~8 M6 c1 [7 J) d- ^1 g" Z* ^เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ6 |( B6 m+ Q* r' L8 t. D
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
) N  ?) d! [4 ]$ Q* r) rตลอดไป  Z# y' T$ r( T6 Z! T7 Q
คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น, `6 \5 \0 I% R
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
, X+ a: q% l# m; T9 h9 F$ F2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้9 x( C1 K/ f) q  v& s% `
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้" a! p) U" b2 ~1 d: `9 x6 X6 W  n5 h
2.1.1 การศึกษา+ r+ ?' a. U9 Z* d9 D; h- E
2.1.2 ครุศาสตร์0 a! W8 N8 e, g0 O" i
2.1.3 ศึกษาศาสตร์* F4 z& D/ h% _' m* R0 C
2.1.4 วิทยาสาสตร์4 }: f" q' T  ]$ V- J0 F3 W  O
2.1.5 ศิลปศาสตร์
$ q! o4 \) W: w1 u% k' E+ D6 ^2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
6 C6 a6 {6 _$ L5 mสำหรับข้าราชการครู8 L7 H9 j7 f; e0 G& g& t+ T" }1 q
2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้5 k2 f3 o* A: ?& {7 x
ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- x5 Y. {" l/ g& E% j2 h, v/ \2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)$ u* r. C6 J, T$ ]
2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)! T* n- D' Y6 _( T
2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
8 v& @! ?+ ~% W0 u5 G% O2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
9 X9 I: T# k% m: W0 \7 y" |$ _2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
+ `6 d5 U1 s3 V5 C& z2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
3 H3 P) S2 ^# f% s% B; A! D2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง), n9 @0 D) O5 |: f8 Y4 `/ Q
2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
) M+ U' V" I- i) G3 T/ q( E/ T2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)" @/ Y5 t* h# f7 f
2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)4 c! t! Y4 `4 E9 ^" L
2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)1 k6 v! t  I+ J! c$ P
2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 14-7-2014 21:24 , Processed in 0.064943 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้