งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 4232|ตอบกลับ: 17

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับ** ครูผู้ช่วย **

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 % j! j: Q G; L/ r$ j% W" b2 h0 [3 b1 Q: G, ?) |6 Q/ F, a

 

7 _8 C6 a9 L) [7 E" U0 q6 B

1)มีใบภาค ก.สถ. เเละใบประกอบวิชาชีพครู

' n7 _) j8 R! F: j. G2 W

2)รับสมัคร19มี.ค. ถึง 9 เม.ย52

3 |/ `4 y) S# z5 y

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 พ.ค.52

. I4 M: f) m6 t# U

3)สอบข้อเขียน(ปรนัย)วิชาการศึกษา เเละวิชาเอก รวม 200คะะเเนน

1 r5 \8 n0 N8 n/ `' V3 P

4)รับ265 อัตรา

7 F$ B/ K6 e2 {

   งานนี้เเอ๊คกรุ๊ปเปิดติวเเน่นอน

* M. d7 K! V- M* ^

 

; Y2 F) s9 Y0 R; D- T$ u4 l J4 R1 b

 

$ i7 n0 ^8 P* L. u

 

5 N$ {- U% ~1 Q0 {: m

คลิกที่นี่ http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/test_tc52.pdf  หรือ

4 d( r& C- {! G/ P) J7 C8 f+ |

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/

$ ~8 l: v- U( R

 

. L9 R0 f3 O2 N, R& H* Q o

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่งคลิกที่นี่

) q5 O# u) s4 w

http://www.pao-sisaket.go.th/2009/images/data/paotest.pdf

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:10:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ลุยเเลยครับพี่น้อง

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:20:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 12-3-2009 10:32 4 l0 T g" B! A( p) R" \ ( G: Q( E& A8 D6 iประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย .......................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และมติ ก.จ.จ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา - สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา - สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา - สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา - สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา9 B- h4 k2 a5 p
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา( K8 b! h  o" T+ W. d# c* E
- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา" O, n# u- ?8 u6 S, s$ L9 h% f! M
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
6 ~$ V( e; C! G0 X: {1 V3 q) m- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา8 M( a) ^% v, C/ E6 I* _
รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา" _& g) ~" t+ T5 }
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
' ^) U# {. Z2 I, `ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่. A# G; C1 A% E0 W* q3 C6 p' \
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
' ?  f9 u  s/ i$ n5 @6 g# y% j2.1 คุณสมบัติทั่วไป
0 f4 e' k: X7 Y0 f' Mผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศ7 b" a0 w/ H9 k
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
- d6 k4 d$ k  m$ [& K8 x+ Y7 Gการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
1 K7 d" t* v5 g% L2 X1 y( H(1) มีสัญชาติไทย3 v, g9 A, _& f0 |1 \7 Z9 q$ J, }
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์: O6 s/ I$ [) `6 U& a+ z3 a
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
% j- W0 [# t  D4 F! W! U" zทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
; ~5 F/ {* g- h% M5 a9 n/ W(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
% K  [7 I$ B% u! c, \. b(5) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
- T, A: @; g" zหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
, k' ]# q2 s5 C" d' Kก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ$ B+ R( D/ d' I' b8 z' s3 j5 m* h" t
แก่สังคม  f: [  A' _; i- F3 v
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
" I9 k4 l& U6 K" o7 Q  {* M: }$ Pค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
: M9 h$ e0 [9 `) D, q2 Zง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
# w. |9 ~! }  Wจ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
4 b. W& i7 V8 t1 u2 W4 o(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
7 X: L  H% h- Z5 J8 D2 Y- Pไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ8 `+ [* o* b: l* v/ v+ @1 T
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น  _6 F7 [3 F+ f& U+ n7 a
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม) c7 e9 n8 s+ ^, H# w* `. l9 D
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  c- t- T3 a7 t: d: z
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:21:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ" q2 G$ e% r/ n( Z) p! _
กระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ9 g" H0 b; ~  N/ y9 N8 {
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ/ z& r2 i: N; @
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
) U3 Q+ V4 l! r& }, b& W(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
. h( K. H3 Y9 a) J" j) Z( cมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน5 ?( T/ K& A! Z1 a
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น' B3 X) r/ x4 T: a2 C$ Q
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป$ Z+ G; @% g9 W0 E9 a* O  f! u2 q
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
; f5 q4 g7 T2 ~" p4 R1 |ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
  t- d$ E0 @' k' m% n8 e(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
- n+ O6 T7 t6 k% N# D2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง4 [8 d; ?3 Z+ H; F+ Z8 S
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
6 H' |1 j* c6 L; A& W$ xกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย)
' Z: S6 n, J  z! R2 q3 r3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ) j: n+ r3 ~- H% u
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครู5 g# `& n' ]& `* w; H* l
ผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
& C- v, m" m; M* b4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
, f* w; F+ i2 F) l# Oให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่$ z- I3 {/ o1 D0 [& ~$ s
วันเริ่มสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
/ T1 T* F; ^- xโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ6 z. L1 `- b. D, I0 v
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ4 x8 |8 i3 y/ z9 u* m
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
. a' L  D/ ~# a" Q) bค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการ: S# w$ q9 i% u: U
สอบครั้งนั้น9 k3 @, Y( L2 K$ w+ U& P3 G* X
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
5 U( W$ |6 q/ `/ x& R, Tผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
% U( p- v0 T. n/ [3 y' [สำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
+ K1 X7 ~! X( ~/ d. uof Records)- l# S0 H0 z5 }- B- ]7 k
- สำเนาทะเบียนบ้าน
/ g4 L# g% C, m" y* ^1 w- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ (ส.ด9) หรือใบรับรองผ่านการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
0 X0 R! _- s+ p. u; K. x- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง1 i6 \- C8 I+ ?
เดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร9 `4 X# j0 S; |: W! L
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
. u" E/ ~0 r* Y6 cองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)( y1 A& m9 c6 Q6 o* z3 x" g
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม1 }' i3 K/ P3 p' U% {: H6 ]1 F
การปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
2 S! E4 p# D" z/ g  I& @- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
2 h3 y! s8 o* E$ [+ A2 B- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
9 O! }' K( Z+ }+ U5 i9 Z- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ0 i3 c" `1 T+ c, M$ Z" Q
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
* I+ Z: n2 X' k1 Y/ zซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง: x7 ], [7 I) l7 _4 ^
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มี, `4 m, e- A7 d3 X5 ^  D
สิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น- |: M- N' i1 Z3 P+ \
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
  E# e2 y: Y  e+ x- F; }องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน3 v! l+ `6 g9 ?0 G  ~. [8 G
ภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
0 s6 M) \4 o; ^: C/ ?% j(ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ! v) A* ?4 F& I
หรือที่ www.pao-sisaket.go.th8 Q. A2 H4 J7 I6 l6 S
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน: }5 t! W- w0 W, f* O4 C
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข
# ~. F) _' }) t0 [0 m! Xและ ภาค ค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
( k: k( B8 o' B  Q2 `% ~: y& A8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน7 W% ^- U# f, t" F( \. h/ ^
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
8 x" u: _& z- a6 ^- s4 d- D& Wตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้% x) |+ F) S0 h& |
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)5 Q5 G! n6 u" X! t
(1) หลักการศึกษา
, o+ t# z5 z& z(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
) e6 W' ?. C, H" v" g(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้% s, _  O0 Q8 ?& v
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:22:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(5) สื่อและประเมินผลการศึกษา" i0 p& Z2 G- N+ c  ?, q
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
) p0 J1 O7 I6 y# k+ ?- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ% w' d) D" m, H
สอบข้อเขียน (ปรนัย) และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
3 H) \& k6 J1 A3 r0 U1 l  n: j- ?: q8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมิน
% A- [+ w, \7 ~: kบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน9 M- ~) o# Q. t: W+ R
ความสามารถ ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์- r% [- O7 l6 u4 n+ M+ A
ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
& s! w# F- Z% q( \5 H' [(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน( {( n9 `7 F( {/ j- O7 _. Q) O
(2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
: ]8 ]  a; F6 u# U% w  o; _+ uปฏิบัติงาน
. W) Z& b" b2 ](3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะต่อการปฏิบัติงาน
1 U; i8 L0 t& `( ]2 S- Gอนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบ+ O! _  V! x4 }  w1 J* Y0 \) N
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
7 E7 }# |4 c: k4 Q9. เกณฑ์การตัดสิน
% S& }% c, V/ @, W8 r1 _1 Y  Sการตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
& ?* j- k4 ^( s5 h6 E10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข# `, V3 ]6 k% H9 t: R
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข
2 |$ A) H/ ~" g! s0 Hให้ทราบภายหลังการดำเนินการสอบแข่งขันและได้รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อ
, A& B$ {9 b' a9 c* i7 I& R) Vผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
5 ~) ?8 Y( b+ a8 y, ]( yจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-3784
0 t$ @6 j" v2 q" q1 @หรือที่ www.pao-sisaket.go.th' v3 ~( {) R1 a. p
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นผู้ที่! Y. r: N6 K: d- g0 ?# Y% k3 @
มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)! u5 c2 i0 E2 v1 Z4 @
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้0 L/ {1 P4 S' U8 G4 e9 J
11.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ: J8 u' `0 e# B" a2 N
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อน4 S; a1 ?4 f( i8 K: ]
เป็นอันยกเลิก
, z  R- O) D8 K2 @11.2 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้4 D" j/ ?0 P# w$ H, ]- s8 i
ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
! w4 }/ E1 j; f$ Z(2) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่องค์การ
5 b- `/ z- x9 R7 uบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด7 c$ {+ V+ j  K) t. X
(3) ผู้นั้นมีเหตุผลไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
8 `0 b* a2 O7 fในตำแหน่งที่สอบได้) y, s4 |3 \- L$ R
(4) ผู้นั้นมีประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน. ~& {, j5 S! U% d" @" b
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์9 |2 E( v( T1 M0 W% o5 L' l
จะรับการบรรจุ
- r7 F, |  U, x(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกขึ้นบัญชี
$ q2 h6 G, u* h! K  |& L! ^  pผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน- G$ \8 T5 O) ^9 \. V5 m; r
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
' X5 u6 Q* U" O5 ^* Nองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ8 N0 @/ F8 ]( `" ^: r
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกับที่ผู้นั้นนำมา; {% H: B' M% c4 R- m" r5 H, F+ ^
สอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุครบจากจำนวนอัตรา' C. i, z8 V2 K# p; g: l: _- @
ที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรง
) Y4 g% X5 s8 I/ d( [& @" oตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงลำดับตามที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
4 z" N+ x2 l; {ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
" ^. z" u1 W; k' bต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไป
, ]- Z8 ?( k; Z6 T" nดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้, ?* ^% h% e% n* C1 P
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน# x- i3 @" m4 s: @/ c+ H
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552  {; j8 _7 m6 Q0 f9 [8 e
เสนีย์ จิตตเกษม9 L, M( l# o: L2 P1 a% K0 G* w  t
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
6 S! T& q5 G# n; M" `7 `6 X0 eผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ# c- K' ~7 s* D4 v
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ภาคผนวก ก.
8 y% t5 L, Z% k+ m# Zรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2 E3 s1 T7 ]  e( ?5 O" `  I/ @' |แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
. i+ q4 g1 o5 ^4 m. Rตำแหน่งครูผู้ช่วย9 Q$ C0 ?( M8 ?8 @
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
1 x. a; B) a; j! k# R1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง
- i# S8 j! ]' E2 X, _% Jอัตราเงินเดือน
( {0 S9 o: |7 V% c; S3 uตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/อัตรา5 j' {2 m+ O$ O, ^. a+ U
วิชาเอก อันดับ ขั้น
" r# [2 W+ N2 x& nจำนวนอัตราที่; i+ ^# g  i& z% D% V" z7 |* N1 j
ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ3 S3 @2 |% w, U
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7,940.- 32
9 C- G$ h4 u2 lศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
, S8 T8 Q9 W4 v1 r3 g. Cสังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 33& C& H" q% T9 `4 d+ b
เกษตรกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
- g8 ?" M: H* W. X3 q* l, J, v$ Lคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 304 ]$ k# ?8 G1 O/ V  R% f
เคมี ครูผู้ช่วย 7,940.- 18$ ^* [# {" E) k. X
ฟิสิกส์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 170 W! M: B' {. U
ชีววิทยา ครูผู้ช่วย 7,940.- 11
+ H2 l6 V. z% `' Iวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 4  [( w, d* A4 D3 y; @
ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 7,940.- 40, V; A0 z/ A) J$ C: o, p$ w
พลศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 220 D0 E6 K4 S/ Z% X  U
อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
" _4 v! Q: ^+ t$ Q% p3 B7 dเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 7,940.- 1$ c7 G# L" t( c; t* \* @# |/ ^
ดนตรี ครูผู้ช่วย 7,940.- 9
3 B% C, G1 e2 P7 [$ Yนาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 24 [7 r4 o( f. J" W
คหกรรม ครูผู้ช่วย 7,940.- 7
+ M! ]! r3 Q+ Sคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7,940.- 13
$ Y4 g$ s3 m. @" Kแนะแนว ครูผู้ช่วย 7,940.- 6
9 V) h5 k( Q( `( {รวม 265. u) L0 F% M5 N& T) k' A
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา0 @, h' m1 ?7 t  B
ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 25366 C) |2 \. W8 D8 d& A
เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 12-3-2009 10:25:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
* p  W0 v! C# V7 K3 j1.2 จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
. d4 d$ h6 Z, ?4 p8 J9 ^8 P7 |1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ; ?) ~2 P: Z' V! F
1.4 วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ+ [. `8 R. m7 r+ S
1.5 หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครูความรู้2 t5 ?5 o! S: i; K+ U) Z& d( J
เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ) X2 Y  n! _- ~: D! N# f
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535
8 o' w9 ?8 P; X) x+ V: A' |) ~ตลอดไป7 s9 p6 C, U( R) o/ i
คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ 1 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็น
" o1 [3 n, K9 G3 k' oคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
" m1 b& Z+ M+ p, @8 U2. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้& o# ^( c' V# }- j
2.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้9 \! G- J6 X4 V4 N" C- [* n
2.1.1 การศึกษา% r1 y/ l) s( ~' t+ N3 n
2.1.2 ครุศาสตร์
1 L5 K$ j  o8 j" a& J9 V% L) d2.1.3 ศึกษาศาสตร์+ ~0 C) h; G8 Z/ u0 Y! I
2.1.4 วิทยาสาสตร์/ n8 \8 L$ q) C8 s) Q# t
2.1.5 ศิลปศาสตร์' o% Z- x  h/ _$ {0 X6 E9 V
2.1.6 สาขาวิชาอื่น ที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3 I1 `% u" f8 J: [สำหรับข้าราชการครู
  ^! L* J/ j7 ?2 _' S) G+ c8 n2.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้
" V" I' U* z  e# S7 f# M$ Q, M: iทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้2 t4 a4 X3 o3 `
2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
4 ~& W; Q$ o4 l2.2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
# ?* [( i" y' q2.2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.), O5 F7 @7 e; N0 F* {
2.2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.). ?% r( T# n8 D3 D' R4 I0 U
2.2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)( Q: H2 g! G) y" N0 m  t, d
2.2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)3 F8 l: L2 h6 }# R; z; q6 P0 x6 q
2.2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
7 A2 p; N6 Y" E  X6 V9 [5 x, v: \2.2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
2 b& h4 _/ |" v! R- E2.2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)0 @* ^8 g9 h. K- [* H
2.2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
+ M: Y, q6 Z# ~; K2.2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
7 l9 G7 Q/ t- \, X: n2.2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-10-2014 13:50 , Processed in 0.065885 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้