งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46609|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 0 \. ?" F7 M u G. @ s7 Q8 \. ?) J! S! C* Q

แนวข้อสอบ

) F% p; o, j6 s( [5 C# L9 E

จิตวิทยา

0 q. P4 ]$ ?6 p

 

' T4 v$ a! } R

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

" n [8 m6 s; }

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

8 y1 h5 x" f1 ]- F! j u. O' Q

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

" f4 m% Y( B4 l, U' f; P3 V2 X

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

& ^) L' C! n1 u6 Q( E/ j

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

. ~- S% p& D9 T

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

5 [7 T: r8 l; U# m0 P3 u( m% E

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

; J6 S, W0 ^3 p& ^/ K7 ^" F

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

- b" Q( _* |1 @- P2 d

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

3 p V) O$ H: c; i; e

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

" q+ r0 X/ a% V* W* O0 a S' S

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

: ~; {( c+ g' ?# w

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

3 A' u* |; W, Y. A0 V9 S& |# P

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

t0 c$ j$ D; n1 @. a

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

; l) u2 P4 L$ j/ h+ s a, v, {8 Z/ A5 ~7 d: b

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

& _0 i# K8 |( Z8 J1 M6 t8 b

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

; L% c/ C9 S. k% s0 x a* E" U

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

l' \8 w0 `/ B6 n

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

4 Q( h: `+ X$ k( q

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

: a& C4 \/ n( n7 }

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

$ N% d& o: o' X: h8 u) I# J

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

. a. h3 k: c& [% g i- Q3 w/ s

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

& t* s8 b$ b$ i' @- [* }$ q, N

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

5 \" B4 O4 c8 l5 `0 `% y( l! i

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

# l9 B- B. A4 G" ]8 \

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

( E: v% B; c5 y& k

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

- H. o. ^ Z) `* x- n n& }( S0 `' ?

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

$ q% v7 B' Q% W( M Q# e

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

7 X$ A! m# `+ h! Q5 c b

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

# j6 ^' ~( ?7 S" R e

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

2 m5 N* R p4 _, t* `1 J

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

6 F& @( Y/ y+ E0 A4 Q) e% j

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

$ D' M' {/ j1 B% n! n* G

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

2 A3 N( {- Z& ]/ F* @2 X& R6 \. t0 `

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

: g- x8 `' C0 N# R7 i- ]. t

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

w. c& ~4 F2 v$ l! x7 H% G

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

/ Q/ ?) D2 D e( I2 I+ D) L

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

$ r' O4 H3 K% ]

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

0 E+ i e& K) e) J

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

+ @4 [. }* C9 t4 F

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

4 h' b& w+ |$ `$ o

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

: O: P0 L0 k5 D [8 Q* f

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

" ` s9 U7 l; I# s8 P: u

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

3 o- S# C6 ?* V3 N+ N$ D

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

8 _2 d/ B) j5 n m4 f9 Z

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

# k0 E9 [) z2 n

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

t+ e, {8 M0 y9 [7 V; l8 u

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

. u; t( B! ]5 x/ ^! J& g6 S# P

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

) E1 P$ ]% T. G* e

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

: d6 j/ L+ u! x9 w! j

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

! O: h& l1 Y: e$ W% A. |. c9 ^" Z

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

; ^( a0 j' k5 N+ r3 o V

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

2 I0 L- y) G3 N- P' M! I

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

! B9 `% Q( D& Y. @

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

$ k- x6 ~* [$ S' j. u

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

3 N% S5 z; \/ m) s

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

/ O3 q2 p9 y7 U, s

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

5 I% ?9 V' [8 I: P6 b% x9 X0 N8 R

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

& b0 L. `, F2 P' a

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

* c: S1 o& u2 C+ g, a/ A1 T

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

2 H1 B' w' z& M5 a. D: B

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

. A8 H4 J8 H; C3 ?5 @

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

. {% V7 y/ L7 g) w6 l: E

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

0 J/ T8 f; y0 o/ [

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

% A" _9 Z. ?; k& ]) z& V

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

2 n+ b0 \/ e. o, X

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

. G" P) e2 M+ D1 z& D% q, }2 |, U; c

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

% n: {7 O5 S/ `

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

) Z5 u+ a; Y; I$ k! S

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

0 R3 \% ^# `! m5 V& J

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

P! j4 \7 N* U0 F/ k& S2 k1 u

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

- {, i- q+ f7 y- D2 D; ?

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

+ h8 T7 p: ]' E& u0 _6 W

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

/ H: f6 ?" X; z$ _9 e2 m9 p' l' m

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

9 _0 [: {0 @3 f0 N4 p+ x; @

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

9 u/ a7 [) N1 H3 C9 ~

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

, D9 f9 t$ d' I% ~: Z

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

. q2 z+ b9 t Q' z6 I

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

# ?% o( O9 M+ ]% w1 c, T

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

1 r* e: Z& A2 C! H9 q7 \" W* V0 g3 x

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

, u2 I2 C' P3 h8 ]- k( c! A

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

( Y3 D3 {9 L: Y% Q% t: P$ C" H

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

! P- @: B' a$ ~8 M

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

( w( K: U; G1 Q6 v! I# }9 u

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

% A6 ~9 z& }) `+ C

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

" \" W0 {2 U& o3 y$ J" c1 m

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

T* G9 t( {' a" \2 t; f6 H3 ^' O; ~

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

: e. S! \6 O* p v7 e

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

+ R. A+ _9 |2 Q5 C2 Q, U$ @7 L

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

3 s5 B- x$ c# M2 ^8 ]' `

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

$ z" K- ~: p" x: {: o

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

! `+ m' R" z0 @9 y4 S5 U3 y8 L

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

' {, u1 V1 d- U' @# p

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

1 B# a& O8 q% E0 {% L

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

1 l* I9 |- B7 k2 A

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

& y7 P* _/ e* I X7 W) Q. S# o

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

6 _! O: x/ m7 E) S+ J s- N

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

$ k( e: P* B2 p# [1 a6 Z

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

* B: T m# l: Y9 d

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

" C# ~+ E9 N$ f P* f

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

" N* T9 I; { n' z

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

+ a! Q* k( `" n9 `

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

4 S2 M; Z" ^$ U5 Z8 |5 L4 n$ q

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

6 C, i7 w' |' c8 v

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

+ J/ i6 H/ Y6 Z& O1 u

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

3 B" G9 `0 e2 L' M- f

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

/ j; S# [- r. `) g5 r1 ?& x8 W0 \

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

5 V$ }) E2 E! m. _& I

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

1 {5 N* N( T. V- F* D+ K; L

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

+ C4 Q, ]: n* b( V/ Y; q

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

' B! u' J; Y! s8 P- P

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

" |/ y. J- l, U

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

7 o$ n4 L' T, F7 x3 i2 X3 O4 o O

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

+ {6 b0 z. ^, `! m& H4 k

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

9 y" N! k9 D3 f. M: F# E

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

" x: g$ J. O; A1 I4 z: ^2 `

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

4 x0 T u4 q" U" Q. @% Q( ^/ c* g; \

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

$ v, T: d7 v# L( a7 Y# N* _6 s/ R/ a" ]

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

: S% J- t; R2 u A

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

2 g9 ~! H8 x# f8 W

 

1 D( j6 m4 C4 A8 e e1 m# ?

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

0 e' B9 i, S# N

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

& ~* |+ \# Q0 L+ X h

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

6 \# C8 Q5 A& d& v5 |6 ? m% v

 

: S$ p3 R( g" s, X

 

+ E4 D. R8 P+ J6 d+ C

 

3 X4 R2 K/ q& c2 \

หลักการสอน

, @+ I4 c5 y& |# A! l' A; m

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

& |5 R$ x+ G" ]; A5 l" N u( P

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

) `$ @) h% O3 T6 p+ i

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

. c! g) _5 a( w" ~2 Z. d

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

. E/ @. Z3 U0 ] x7 }7 D

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

3 h0 B+ t) B4 r( \) V

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

' c/ |0 T1 P$ |+ H _8 B* E

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

6 I$ m7 S1 D2 o! n

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

9 m7 c+ H; k4 i- L% U0 B

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

0 b. ^5 I" ?6 h: q! N

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

0 C' ]! _8 o! u! n6 w6 A2 M

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

9 h B3 A7 E' d7 o

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

( g8 D/ u* x3 i: n. ?

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

! h9 @# j. J ^5 h1 t2 B3 {7 _, k

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

! c6 @' E6 h1 J( T3 x

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

. W p( u3 U% f3 z6 Q! S1 {

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

1 S' x! d% F& T3 |' s

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

0 j7 a4 f. H( F" M+ y

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

/ ?' \" Q. x( R& _

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

' p$ x2 ~- S; C O4 e8 c$ j

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

; l: |1 K9 U. Z' ?2 Y+ a- I

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

& o1 L' f2 r7 L, z

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

0 A% D0 U5 d& h6 ]% X4 X# t

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

7 L2 j4 i( ]1 I+ Q

 

" B, ^/ Q: c, [0 p1 U ^

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

" ~/ B. w0 ~* B, b4 h

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

- q E2 V2 b6 m2 o

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

! a; K4 c; m) f

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

6 W. n0 h# x9 d Y# T" d# _

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

- }- C- S$ |. {, q# k0 q" U

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

6 E* w& o, a7 c& f+ e" S

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

) ?( N2 z7 `2 Y; \

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

' v, Q! T8 Y6 f( f

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

, L& X4 {" @0 L+ I5 j

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

- z1 G6 q- w6 G" s

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

( q( X" x) n9 S. ?* _1 p9 ?* B

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

6 P; W$ \) x6 s4 ~! V" b0 I

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

2 X8 a( l# |% A( q

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

) \! p& m" V' z( R& ]

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

$ S/ z5 ?& U9 \$ X/ V9 k4 Q

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

5 c) x* P, X( V8 Y8 F

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

1 M: l, Y# u, H+ C2 V$ a

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

! P$ m0 z# B7 E/ k: E" P+ J# Y

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

! }5 Q) g: F) B/ K: n0 I5 N

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

) R Q4 Y! {- l. | y% z

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

( s I1 E9 M0 G+ [6 a$ l ?+ ~( r

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

' C0 S( E8 r% M3 W! x

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

+ s; i. H' H s# B( Q6 v, w0 U

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

% o, O8 ~5 C* |* T

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

( G3 y0 f" `, T$ O4 C

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

/ @1 C, `, R$ }6 \5 I0 y3 e, m; F

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

% v( U6 l; q6 a

 

7 c/ ~9 _1 P. t* H

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

! r7 y- |7 A* X& i

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

% G$ \6 S- W0 }

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

! R/ l- i9 W9 W

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

4 W2 G+ w+ d" X* p4 v. @7 S; U' |! ?7 l

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

# J. e, k+ p$ J. j

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

9 K f. O9 ~& c; ^! {( t

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

" X3 i6 _, k" ?: W. f5 ^' e. d

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

7 {% e8 t$ \6 v* p( W

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

2 D& p) u: F2 n/ x

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

+ m1 x' @* ?/ ^$ T7 t5 R1 S

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

7 {6 Z3 R. }5 L4 v

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

; l5 d; t' C8 A" N7 H1 L

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

7 `' X2 F& C# g, Q8 @* P8 v3 C2 |

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

% L5 O6 D1 x4 I# D# ~/ [

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

( h; q: B; P" M% p% }# l5 y B* i1 W% ^

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

8 n& O* r8 ?2 J* c& l0 X0 U' S- x

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

: N/ W4 j5 ?; N% \4 J/ \ m

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

: l3 {: G7 p. P$ v. I1 o+ f3 A% P

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

# R0 @+ E5 P2 a4 Z. a$ R& W

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

; G- r+ |4 Q6 w, j2 D! u' X

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

3 C1 q# `1 a9 u" D% a

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

; I; f/ D4 S2 v/ r+ H1 P# C: ^9 p

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

$ ]! a3 C' k" X6 j

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

2 U/ R/ E( W7 V8 X

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

/ \5 I% l6 m% b$ H+ `" Q( ?

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

2 O" B$ ^) b, N8 G$ V3 U9 H7 j

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

; F+ N# L% [( h5 n

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

4 k8 \/ B5 m- X

 

! { _ z+ F2 o1 A% q$ B

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

$ h. f D& O! p' I& w. y

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

& t u J1 V9 ]- u5 m, @. k

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

! J0 `( J! h+ h3 T9 N: V

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

+ u# i3 O! Q& C9 F0 @1 m& b

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

% u' ^5 E8 c) C1 ?

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

0 Y7 r3 p! U1 A& @" E

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

% m; ^+ e1 Z& l/ g

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

9 s7 ^8 ]* q! ?" c" P- X

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

6 V( i, p ]+ @9 r: i- n

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

) ^5 u3 ]" p( h6 O

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

/ `: A" b$ q5 ~, B

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

) k8 I! c, g- V8 w. g( L8 t

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

" k0 _6 u* K: I0 d% P. a

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

% ^- O: [/ b- t0 |2 ~$ _

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

( h5 p2 {" s1 _: u6 A" [

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

$ r* D Z X7 U5 r0 d5 h% i+ p

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

+ y. u$ Y( G- m ~3 m! ^/ k

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

% M9 U* ~# }9 S

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

, D5 v4 y+ M" v

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

( ?+ c0 r4 `% ^% b: a4 Y+ J! Q( n3 u

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

/ \+ k; A" K5 w) q6 D

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

1 E- k E& W3 M+ R* n

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

1 V! c# L) B% l2 ^

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

+ R! E! g c9 Y2 K" X/ Y. E1 R

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

_2 T3 Y+ a- {! R1 Q

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

+ \! D- m5 x! d/ }* A

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

- v& j. x, A) O& L" V4 ?6 u

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

" y7 O& `. J# u+ v

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

{2 H( `- N F4 a+ G& e9 d

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

: q" M. ~+ p0 B0 \, V

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

% E0 X6 e6 E7 [6 T

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

7 Y- i1 y+ Z4 I1 o9 V; e

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

8 p: j* o8 C8 |8 J. J

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

) x! F% q( d' T2 }

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

0 v& U2 g' C3 \3 n' z2 e

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

4 y) P6 L/ s* `3 O

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

' ~6 u q6 X& V, }+ X6 B/ D/ m& ]6 C

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

% ~! I! ]8 J; T' P( J* ?

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

+ N* k% e2 [1 K* [. j6 ], X

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

5 i( [' j' }% H2 |% ~+ e

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

# @* M, U$ e( V) ]

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

1 k* K' k$ e: W

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

7 J8 l1 B. [ |& Q/ o6 q

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

2 w" g0 B+ I2 S0 g9 @

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

% a6 J* j$ G5 `! v) l A! ^" D! o. Y' Y

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

" n& R6 D, t+ [9 J$ g" D

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

1 Q7 {/ Q% x! t) a

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

9 d1 c* w. x: f

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

/ a3 |' V7 B# f: y- T: C

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

7 D; i0 h6 F9 b* a7 I% ~) e

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

. ]& p5 }. K( j+ B# k1 P f5 [

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

% ^: k3 f6 X( Z: v

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

- B0 o: s) H0 {/ F$ H

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

. _; W0 x% j8 L" f' o/ e, z

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

) J- i/ |. ~# e3 S9 b3 Y* @

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

$ g$ r, r- T: b) S

 

9 z6 Z7 q; \7 N! V* Y$ B8 |

 

2 R2 ^2 o% c( `

 

- Q- {% Y" P) H6 r8 M# h+ a

 

2 }/ `1 V$ }2 u S! V

 

! O( G6 f# I( g6 `2 A- y

 

2 s8 }" ~. p9 W+ r( F( ~

 

4 x+ Q: v+ g9 A

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

* S: P7 o! j6 ~0 v

 

9 S* P2 r9 W- m( v/ ~$ M# ^

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

L9 o0 z0 y3 _9 J; r: v

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

; |7 O/ O, z. y# t/ J9 e# N

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

; X2 Y3 i) z) Y6 {. P4 L

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

. r6 O' m; I4 b& N" _# K2 H

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

+ B1 l2 v- Q' p0 i

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

: \# h; [ G8 [. w2 K

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

, r# j/ |! g+ M' w# k0 W

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

' W0 D3 S4 _! I# i, E F

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

/ P. A6 ]9 R9 f

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

" x. l+ R% A6 ~8 M# E

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

) s/ X* M7 n* ?; L

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

' d% O& w; z' s' _' A

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

) u$ ]1 r/ {* S6 Q& p( v( s

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

8 a* e9 l6 q8 {% [- x# G

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

L; {( n8 s- K3 [" H7 d, C3 ^

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

* ]% x$ B; s: _$ m" F. `$ s

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

# v S; u: P: K- W7 \- b

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

% C* K( d6 [! S. g6 B

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

, o, Q1 g( H' w) c+ P) J3 c7 l

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

1 N; @7 f- N+ i% U* O; J& i

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

5 U* a+ S7 l" r& R4 \9 \

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

) a; y4 o$ p. T4 j1 {

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

, V6 }+ J' Y* D2 M3 T

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

4 L8 b' V% C; ~

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

( q% F, @" ?: ~- P

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

0 }- X& T& @% U: G( K

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

# J6 f1 Z* S( a- O3 U; @

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

; B$ J3 u* f& N

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

/ G+ ?/ ~ Z2 F1 ]- g

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

: d4 d9 h/ r5 H7 a8 o

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

0 B& I. Z/ f; I; _% H9 k4 b

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

& H4 N/ o1 U) C

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

8 [$ x. j- {- h. d* ]# R+ P+ g( u. J4 z

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

3 U0 G6 K% N6 S& J0 K+ d& b1 I

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

, E6 }: [2 x% z2 X6 f

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

6 _/ L3 g6 m0 v% H- V; _

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

& d- N3 C+ K7 r: L y

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

2 U4 L) W2 L& s/ F' C

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

* d5 |: z8 F7 C0 i

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

) A& v( p. V2 |+ }+ s

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

5 p* `9 O5 n8 a# t

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

7 I9 h. O$ S! l( A8 g& _

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

5 ]& \( G5 F* w. e; [

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

3 z, _$ j1 k6 Y! }

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

. _. C: X: ]2 \

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

5 h0 x! l* f) q! X) w8 ^* v" B9 z

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

# T7 U7 _% c6 ` p9 u5 x+ n3 {

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

/ z c ~, `+ B6 H, K

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

8 `, s' k$ l7 B/ X5 S2 r6 p

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

( Z3 |; ^& U' Q

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

4 `$ k4 h7 S+ S

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

. p1 y% T, d& M% B9 u4 y

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

+ s! C% @: L9 \4 S( s" ?7 n& n: O

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

) h7 O1 H9 h% d0 R% K

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

$ W5 k9 b6 S! P# E) `4 o# i

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

, X& ]' P( |2 L) {7 g# P. c: {

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

, u8 G0 r$ V7 n' l5 N! ?/ t% g

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

3 z o: h) P" L' V B! N. Z

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

# x' I L1 M9 T

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

. T$ y0 i. o$ T) B

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

W! K) u% k3 o

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

; s4 j. L' K4 o

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

+ n2 o* w+ e$ z

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

; _; ?* t. y' h+ M1 Y6 @

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

, S; Z" t* i1 O- p6 o

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

0 M6 h2 {6 |2 k, U- b9 b, i

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

) g0 ]0 E2 B4 x7 @8 V

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

' f# `4 b# H+ Z6 e0 n, E

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

9 [1 _" s, C- p/ F* w0 ~% Y

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

# s- O9 D5 U% B& Z/ }+ ~! q+ u

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

2 |; g$ F0 a8 p( U' H2 z

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

7 o" c3 G6 E& V( j, T: \8 t7 K2 L

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

) F- E7 c' ?3 g) ]" q9 j

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

3 H) @/ c" E5 T6 ^$ i; v

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

! u- M; O" Y6 Z

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

3 @, h$ D4 `7 O

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

r4 P& ?' X0 C" y1 e `1 A

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

# ?% a6 |/ L& ?6 q, h& w

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

7 j8 W3 a, g. x+ J ~" o+ H

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

$ D E b2 Y* U0 q. ]

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

. o. a# J* H, B

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

' V0 _1 P# L, X9 j# o( R6 Q

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

2 z9 J0 k- l' c

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

/ n f# d8 {' S# a& v! {

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

8 j+ X! d& R0 a/ k5 J. |1 c- l2 A

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

% {9 s8 K9 @+ U5 [% K

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

% b$ d- d% c8 o, u' q. j2 l$ W

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

# L& O. D/ {2 N) A# J

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

0 |! \& G0 [/ U

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

. o; x2 G. E+ ^% R+ V

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

3 c3 S2 u6 d9 C$ Q/ O8 r2 E

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

2 Z, \3 S8 J$ U' H$ {1 h2 ~ s$ K9 l5 G

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

& ]+ K& f- e; U0 U' f7 `" q5 N

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

2 |$ y6 B' m) g

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

& \ d0 X5 M6 [0 \+ f/ ~# l

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

9 U% |7 H( ?# K* o

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

9 o9 H) E) r# T5 U: O5 E4 r

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

# }0 J+ J( }* O8 w* Q

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

; L4 Q K* s/ t( b" y

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

: d4 u; T: N* e$ D0 |/ N2 W. W- J

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

, [" S' Z6 m" R' j, t6 Z6 W$ f

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

& f7 h# T$ z# g) I& X

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

4 _' J x7 g3 o" I- |1 J j

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

5 X$ w, b* k$ D; ?

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

7 Z7 c% y' ]0 I" f' j4 J; j

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

8 G" Y6 d& `7 b7 y' @% J

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

1 h: D @/ w# r, v

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

+ M4 S# \5 O$ X5 s5 p; E4 ?9 o

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

: l! O% T) v3 I2 [1 S, s6 C, U

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

* j1 S: V7 q% {, c

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

1 j+ t& q" h$ ]7 V* \9 g% e# a

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

, M: F* F7 a L

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

7 i+ u$ s% @% c' O' N2 x

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

a3 e4 s/ m5 K3 w5 |3 [. f- J: v3 R

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

K9 s/ ]: ]8 t ^+ ^

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

5 q, ~/ \- X& }! H) M

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

6 |5 j. F6 P4 S) F: l9 E

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

1 r+ r+ r5 w) c; f2 _9 p z* |

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

! N; K, H2 ^8 f1 i- ^3 Z

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

2 @7 X. p0 C7 L; P T9 ~* S

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

3 \; _( I+ g+ [

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

; T. s* ^' P0 g7 d. e

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

! D" H/ X! h8 ~, Z; l

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

! Y7 g% N4 ]/ @' m

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

9 a0 s2 }: O: i

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

) J& @ ?1 i7 h2 j$ ^* q

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

$ V7 t( W; @) g4 ?" T! [% g1 p

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

7 E8 J8 W8 s, q' p& |

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

$ H8 ~, f v- U: w8 B

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

+ ]/ A9 {5 z+ X9 M0 _6 D8 j1 P4 ^

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

6 q' k# L# m8 V9 s! e& I

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

- _; [- U L, W5 t$ [# d' A% }

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

* @7 F+ s! c, w) ?$ f

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

4 ^6 q3 ]% U0 V; ]+ P

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

7 T `$ c& `5 ^! L$ C: j/ s

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

! L. f, F5 ?6 D' w

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

5 x" [: H) d- _6 o+ g' i3 Q: H

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

* J+ o0 m% C" V( D8 D; M! R& ]

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

8 `* ^3 \4 V7 _1 G% ]( M

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

5 w: E5 V# F: F% z+ p3 B

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

! D; H# m! P/ c( _( ? U0 H7 T

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

- j: k% q$ V2 ]8 C

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

, x) P- W9 \% ~1 ?% W3 g" J

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

5 u$ Q0 k$ |+ r. J8 q" ?) \! f

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

" W) N" d. {6 X0 M- o# e% n

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

- \ [, B7 ^& l2 N; `0 `

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

0 D9 T3 h1 e* R$ b+ X" @

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

5 C% n. Z5 N3 Y- [) x5 ?

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

& W: z0 H: @2 f* A

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

' b& y0 I+ ~4 l/ u4 J7 D

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

- N3 Y% B8 f8 r

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

- H& R+ j# C! v3 W& m# @% M! S- ^6 @

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

2 c" }5 { F4 D

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

6 C" ^( r- Q! ~4 Z6 R6 e

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

7 a- D ~/ q: _; ~9 p+ ^* z% @

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

9 ?4 l/ c' H( C5 [& I# m. ?8 R

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

7 D J; m& k# r0 V: c; d3 H' C

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

* U$ Q$ ]" |* T8 X: i

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

2 [* G9 h N; j

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

5 w& E7 J- }2 p% |

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

# Y, l1 n" j- E* Y( N& _

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

1 p! ^% n) ?1 J- H7 o5 {

 

9 V# I1 c$ v6 b+ F% `% L, M

 

+ A+ e, z; d5 ^: O% ]8 N# `

 

+ ~1 Y* b9 V7 y d4 @ T

 

5 L% r9 ^: Q4 ^1 U$ z

 

0 ?7 e1 k/ W$ S, |$ @

 

1 o" S* B! y% E% g( r3 T" j

 

2 ^, C; |9 E! a

 

+ T6 ^6 u' [3 \

 

: _* |# @ |, ]2 g

 

) M6 U. r& r( ]4 q& x3 ~. H) Z: A- h

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

% c+ n9 E( j6 b4 [/ `5 J

 

; ]. B* `9 w7 J" {- J4 r

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

5 s$ q* B( C3 c0 k

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

& T& X" A' F1 ~0 I% x) b, F

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

% X# X9 b; V; ?$ M \

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

& i; t- l3 E9 b. x, H1 `

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

( g! q6 C% }5 O! r

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

: {9 g' O1 p8 M) W2 z. T( T; g% y

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

' v" x+ a1 ^, ]6 T3 b9 c: f, h

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

' y1 G5 A; a* O/ }

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

) @4 g2 v B$ ] U0 i

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

1 E4 p6 ^# J1 C' D

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

, x+ B. ]% {+ g8 Y

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

% p# d g# a7 o) L' w

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

& T. |9 D9 e* s3 J, a* P7 t" |

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

3 v* Q3 ^% m) G- n$ q% N* M+ Q

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

; x- y; a7 v |* D: }! ^/ m

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

$ R$ X$ k/ S6 S F0 k9 j' Q. E

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

6 \' `$ u! x0 ]& C3 X9 C& u% z3 M

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

$ ~8 k+ o( h, `% {6 }

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

. g& D' U& _& I7 d

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

% y0 E3 Z2 W2 `

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

2 X8 o$ ~8 x7 W# D

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

; T A: l1 X/ x/ w

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

% @* N: n% ~$ `+ B

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

; t3 P& Y8 `% m6 ^) f6 ~' t1 o& |

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

6 Q5 v. w1 j5 H' A+ l4 ~

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

# o- d. {# P9 |; L* |

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

8 N$ {0 ^& }& t

 

# j+ e2 j( Y- I% l o# D9 O

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

- v* M& E) K# f7 S* s, e

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

6 H8 I' y0 H5 k2 L. z0 A% {5 q

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

# G3 Y. R0 j% D' A0 U

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

( F) Y: B9 g% u" B

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

W$ P& Q0 H4 M) f/ z

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

& ]! E# `- H+ F% Y8 d2 D

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

- C( O' o0 z8 G# d3 ]

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

% W5 P) W3 L S: B3 }

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

6 S4 g2 j1 c! N

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

4 i6 @& o0 }+ i9 {

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

+ e/ ]4 E* l6 }' `

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

4 q5 T* d% `7 [$ J* U

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

' ?7 |8 s' D* ^* X

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

. F8 G2 p+ }5 r: k

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

( h) V/ T L. H* M3 p

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

# B$ H5 K3 Z M

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

* K" E6 L; h/ F* f; B

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

! ]+ [: W* b0 Y2 e" `

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

( H* d0 p4 Q6 v

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

/ F0 O6 C3 j8 V$ A/ i7 c. o

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

. C: T2 |$ u- o5 \9 n* A

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

' X; o+ U2 p& a9 B9 W$ ?

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

, S4 K0 }' Q1 Q; I0 U: P, m

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

; r% | [# l+ g+ R

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

$ W* ^! b( z1 k$ }

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

, h; w; y1 _5 V K3 J7 [. }' J d

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

$ O) p% l* l0 V! a/ j3 `

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

" W" V! m4 q& ?2 w3 V' C

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

7 J$ g1 H, X. h# Q7 S6 L6 b$ \

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

: h+ J9 X/ W: T0 p; \/ M

 

# _# ^8 u B- M* k

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

8 A! J; F9 D! C) H' d) X! d/ t, D

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

* X% L q% s- I$ B

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

& \' }& p( U4 H7 R5 l" y( P0 T

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

% l# x7 }0 i" b. A5 N, s, \" S

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

9 K0 b$ B. Q# y

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

2 m: k1 @- Z& y0 D t' C( d$ W

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

. H: m$ x) j! A& S* H( E2 h

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

1 `& k+ o$ x) h: m6 Q7 {

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

/ c+ O7 p1 N, p# ~% [4 B# R- t

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

& S3 J: Z e/ ^- E5 N

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

5 }; H2 I) E& n: }

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

, n" P8 }! l, E( E

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

) b9 x% J2 p" n* |% P! f

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

8 N+ q5 O0 I% a% m

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

3 L4 x- U5 D2 X8 H$ o, v

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

8 b) q, l/ Z1 _+ {# B

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

5 t/ n4 c; \8 |3 L8 R) w- m2 p/ b

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

3 b7 Y! q. u) Y; }9 P

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

- J& ?& t* E4 T- ]. A; h5 f* ]

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

6 [: z- F, }- L6 m0 X

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

' @5 N; ^6 N5 n G

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

- p% Q5 ~* y7 e0 q: j+ F! e: A. i

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

" a4 ^. |+ a' N

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

3 s: S) H% X2 ~6 a) M3 S3 F* |0 {

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

0 s$ |0 O& M. d- B8 v+ u

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

" w/ V' @7 @0 x8 o

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

$ R% x4 I( l8 g% C) K1 U% F+ [+ r

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

$ \7 o- z% Q& b) N; X! ^& H8 z9 O

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

( H2 V# k0 n! W/ h

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

3 s( \4 R' ^ @: L' E. {5 W" I/ Y

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

1 m# l; P4 Q- x% j

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

1 V/ J/ u" x" A, M

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

0 o& u+ K% ~# K7 e

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

: ~* r2 s) P! u* c

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

5 E% }1 Y) A! _$ P$ K

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

' V- x! A( F( z R; D. c8 N% S

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 A' Y: _4 a. b% i" E

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

. O& h4 W6 m3 M2 a2 D

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

0 E* w* O% m* O8 k0 h$ D& I

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

: U! M1 j1 z6 f0 d! u3 x6 q

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

0 c" b1 G( N9 B0 q' |: h& y% S' F

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

* i+ g6 l# F& I! d$ G) A6 t

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

. _) k4 n- g) h5 L8 I! J3 K

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

% ~: t: U% L+ h9 F5 {

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

$ W4 r$ E$ x: s2 p

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

/ ^ n/ A2 ~9 A4 k) ?; O1 X$ Q# M

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

. m2 j5 f. K8 l* |

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

: T) \7 \+ U7 j {) @, o

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

8 F6 j6 A0 v9 U% Q1 M @

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

1 v G6 Q1 }6 }& r. T' O

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

5 m6 E, N8 f8 ]% e, {4 j/ y+ R3 K4 F

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5 v3 @6 i. }) O: G b

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

; q5 y+ h+ R% X, W; y1 E

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

/ J. t# J p( L b/ F2 s

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

& ~- T6 Z5 s4 `

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

2 c( [) R7 n: m' N6 C( D1 K5 e7 R

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9 ~- j8 x3 v* ]1 f! Q

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

9 J6 _# P0 {# b4 L5 m

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

# U0 t5 L) i+ G" [( [5 W; M6 N$ I

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

+ T; z! B) C/ r/ P- R

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

5 z0 _; d1 s, Q: ]

        ง.  ถูกทุกข้อ

! z" Y% n! L5 R8 s, V' }5 m2 ^

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

! N2 |+ l* T; K' Q- P

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

- I( K% r# P+ y! h% j, _$ A

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

4 |0 A' D! R6 I; E: ^# ~

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

. g, u$ I0 N% ]$ l5 s/ A

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

; V2 A$ s5 I4 ]1 q& `% h1 t) r

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

# b. }9 m5 Z2 @+ A

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

% v H& I# ?: Z' _) K

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

, N! _ v# d7 S& S( H

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

5 i5 y1 S( l$ O. y

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

, V) C+ `2 v. s' S& [7 d* Z, q( `: P

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

( s! {) b) [' B- P J: Q

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

4 t3 y/ B" v' v7 |, f; S9 f

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

4 L% L: L- |6 r% S' E

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

* d% P( r& n4 x. Y2 {9 n

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

% j" d# L7 N9 a4 e* S

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

& n, Q D' c x6 x0 W

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

6 l6 x2 Z! E* C# s" Q: Z$ r

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

# J& I; B& {# N# Q* r& b) G

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

- K4 b6 h5 t* H6 }& ]: k

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

% R' i1 k3 T2 H5 v1 L) Z

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

7 x6 B$ t2 U$ S' ^1 C5 z# z- M$ H: J

        ง.  ถูกทุกข้อ

' Z" S Y% W% c0 v2 z

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

; h$ \4 K+ S- [, }$ Q- ~

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

. C0 `0 X1 E; f8 O% g

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

r. Y: Z7 |# N2 ?2 g1 e* N2 n6 h

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

" j- H1 o# B Q' w! x

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

( ^6 p$ | S2 }

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

% M$ ~. ?! j! A/ t: h) L6 v

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

8 f- S2 U) w4 }( h

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

1 g1 \9 B7 J( H

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

# _& O- l$ t+ ^% H% D1 T

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

: P8 E% F( d" h3 D }8 N

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

: E! b2 U8 R; `) q) E+ V

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

$ R1 b y% x6 w* y+ S6 \" V

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

, N) y6 U) M! g& R$ s' F

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

9 e$ d+ D& f" c& |% N* n+ l5 l

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

3 @2 E! w4 l( G ~) i. S

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

q4 ?- R, K/ g5 w" x

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

- }" a' D! k/ U3 ~6 f

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

$ x8 C( ]$ a* {( }$ J# x# [

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3 Z y% T# Q1 `

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

. l. n9 w9 D9 J4 d7 d6 I

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

( y7 q# e7 B) n* g3 _, \

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

. s6 m5 ]. p) I4 V. f' O& F

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

3 {9 y( T: X. f# O# U3 O4 Z- k

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

0 u" u4 _$ G8 Q/ q: j. o) _5 I9 v

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

, y; w4 g$ c @/ Q

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

; [: q7 o+ T' l5 ] a& s+ T4 i

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

/ ^2 u6 o' o8 t! z, d2 P) ^( w

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

# H: {, _5 ]. w7 ^; S0 C

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

1 [) p8 w* }6 k5 }

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

6 q) a" w. a! _! S; D" Z1 r- [) G

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

. {% g9 a6 b" C$ ?" j1 G

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

7 Z4 U3 j. S5 n) s c

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

U0 r; ?0 c$ z* _1 f- N

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

$ B5 p# W o/ z# o4 T% u. X

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

0 g' T9 N4 A5 W, c7 R! |5 \& q

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

3 |1 d3 M3 J/ D$ |& O2 r( ]

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

9 ?- K( {. m5 a0 O

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

* F" Q4 t2 v3 T5 K. i- o p* L

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

# j+ ?# Z3 Z% a0 N1 u. N+ }# w- x) c. k

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

v0 _* h" u8 [6 F: X

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

; S6 ^9 ]9 v3 r7 Z$ u' e( C3 w

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

) D: t/ v! j" u$ _

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

* k. y' {- k5 `, i

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

6 Z1 d( f w9 Q

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

/ @6 I9 V, ?0 R

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

$ F/ m# R6 i6 w: e: ?# S

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

$ l& k* w# c4 o6 a8 y

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

7 d; K0 x! P, `1 _4 r, [1 S

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

! v" @/ z& G8 {/ E8 u

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

! }& Z- M. S6 J) c$ q3 V4 s5 O

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

6 C0 l. }% D; K

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

. M/ [8 H5 C% T8 R9 o$ K& t

 

0 H. W$ o$ T- S; j- ?, T

       

' |! E; F7 Y3 c/ o) G/ F. I

 

' Q1 T6 W F8 {/ P _

       

& v) ^9 n" s$ u8 K

 

/ r( L+ W4 X( a7 D. V% i

 

# l' [3 ^# \# i3 D

 

4 k( m& B! g9 { _* x- e

 

9 B! S- B! f+ e/ O$ P. z y2 ~, m

 

* r5 B3 ~' B" R8 G( K

 

3 L: e& p9 e8 i1 ?+ J

 

) c" H" R# x% `# {

 

2 N& Z+ B! X$ Z9 W6 b9 c% ]

 

6 L; Q1 O6 N, s3 B/ Y, e; F

 

5 h* W0 W2 O0 j# ~9 s5 F. I

 

; j* k. j! x+ c: H* K

 

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

; c7 X& T$ @* y' l0 W: m: L3 d ?

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

/ F; V' h% {! S4 i: D# b' X

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

" A3 @9 F4 S. a- z& i

             เก่งมากๆๆ

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...
- J* q! I% V; |* A% B/ ^ต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11

6 f5 }1 q4 A0 o, d% S- R* W2 S7 {: \$ h  C9 U

) \6 B$ z( }1 A8 Eไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-10-2014 04:53 , Processed in 0.177630 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้