งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46884|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 ! B. b$ f$ [7 ?. ^6 H9 _' \! Z* H6 E/ D) B% m/ o

แนวข้อสอบ

0 I) ^" U: u9 P l- ]4 f

จิตวิทยา

( ]: h$ a- U0 `: I% P

 

0 V( n6 S" j+ z: T* V8 U

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

( m7 |; @" A- d5 o5 O$ h9 C

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

$ x! s5 i! q0 H/ O/ m2 Y( t

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

) q/ V. Z" y# Q+ G ]/ _

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

$ C! l: y- P, ^; A. V- `

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

' b8 H) b" y6 L0 a0 p) m d, z

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

, A @) z5 {$ h/ g

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

( P* s3 c& l7 C9 \! i9 _1 G

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

6 r8 d% Z. G ^* S2 ?6 t

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

3 H/ u3 R+ B# q+ |; @

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

( C+ z$ P9 k( F1 P

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

$ _" M, F9 o: Y3 q3 A0 O# }6 W; k

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

' T& L8 I" f; O$ m: w$ A' c

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

3 `) |2 ]7 z8 s1 ]# T# L

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

: Z' P, ^# j5 B' S1 e7 f

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

6 V6 ?* h! x8 t% \

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

, |+ {; s# t( \4 ?

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

! ?9 {# L9 u: P |

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

w$ p" x. \8 Q7 Z, r

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

- k( b# k. a" v( U3 n I

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

& ]+ E) g5 d5 Z6 ?: s7 X

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

' U) P$ v) c# i6 z! q( o

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

- G1 G- n) ?$ @4 z# L4 m! ~) y

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

2 |* S* D0 t' K! u

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

5 b% H5 Y6 [) ?3 q0 ~9 ^! l, L# {6 Q

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

( ?7 ]+ l# l4 {( N' j% ?* Z) T

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

% a" J7 S5 [5 ^9 D

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

' ` }1 d w$ a9 M7 H3 y- {

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

; w- K. e6 U2 _9 o- ^1 _

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

! K4 W2 w" N0 m' a, [* [

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

& c/ @$ D2 n+ g6 `; Y# y

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

6 @/ }+ |9 d# Y, c) g, l

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

F! E# o% B& y/ O

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

) x$ h2 ?2 h! f% L3 ]$ ]2 z

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

7 j; R: ]2 p3 a

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

& p7 `& v% Q F# N

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

0 c( \5 i! R1 Q7 I6 \: o

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

) F0 q+ b& i# v# E: _

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

! I2 `& f! p1 n

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

# C j1 l. X! q2 e& S

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

! ~4 w- q h2 ]. d

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

6 _7 W! y G4 u% v; ^, X- C

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

# O/ i4 R8 j2 h

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

' }" ]( d" e" J- p

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

; n) f1 |; w. v$ U1 `! H

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

- i2 s. k1 o. j/ f: g0 x% ~

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

5 s5 ~4 ?5 r: {9 w5 A+ L* Y

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

7 E# A0 ^- _. ?; N. W) }+ g. H7 E

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

/ U) J. _* k* J% m

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

/ N, h" d9 @6 J

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

& v1 n8 l* {# Z; ~! ^8 O3 A; W& L

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

]/ |2 K8 h! e1 I+ w% r9 O6 O7 ~

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

. z" r8 T* _# H

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

! P3 y; C2 ]; }% Q

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

4 K6 M6 c$ Y8 n6 u0 E0 V+ g7 U/ k: |

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

* {* Z8 B( K) r9 R

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

8 R" E* j+ ^# \

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

" j: S3 \, S6 U! s" j7 e) F& J

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

" A2 e Z# U# G- q) x: z

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

3 D' h- l+ l: G- y1 b1 o% h

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

; f9 g2 [8 g8 {. |

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

* f8 x; x& K9 V5 r! |5 h; }

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

: A/ b+ n D! Y& G9 L

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

; F, }& n# t' Y; z9 c

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

3 Q, Z$ l/ n. k. u

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

; X5 ^) M3 Q* V. s6 j$ f

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

2 N) }! |7 t D. K4 O/ a5 C! t

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

' X+ W8 H7 K5 E

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

" {# S7 g+ f3 j- H: r! C2 a

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

- _: j( h& _3 B

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

9 o( v' t N" x0 Y6 x

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

- \; W' L8 s3 X& O6 s

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

8 B& x$ F: ~5 I+ `' F

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

0 i$ t/ @ o: D, K

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

( _: d, q* ~4 X3 x- c w& C o

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

2 D- q" h- D* p

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

5 s5 |7 @* y0 r

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

' @/ i) S9 n* U3 Q9 p, K

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

* J! ?3 C8 ^( p4 G, w4 e

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

1 H/ N3 j9 c* a( d# B- j

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

- Y/ d& V- u5 I- v2 S# }2 u X

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

. E" g3 r( T* V& v8 K1 q; r. }

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

6 h& n3 B% T& \/ f

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

8 K; i$ l, n8 f- {* l

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

! @ v* D0 o- {+ U* H& V$ @ P, w

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

2 {+ |: i* a5 e+ P& Y, M

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

6 f7 b1 c. u6 b f: ?2 q3 T' Y; G

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

, X4 T) x1 c+ H6 G8 v

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

0 M( i a2 |' H

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

`4 v% p7 P- ~! V5 f5 D: n

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

( w0 J1 f0 A( A% ]+ ^8 k5 b" o

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

9 i/ H0 q7 C: a) z1 _7 _7 A c$ _

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

3 P% E+ W- z4 r( s

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

4 E1 J; A7 H, j# F: b, X

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

, @) e6 v; J" X$ a9 w v M$ T4 E

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

2 u* U* ?3 G+ E! t

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

* i' T. J, t) p0 D# s& O

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

6 q( e( j" M, \0 p% L/ I5 n/ \

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

% `; u, S; `) Z2 J2 d

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

9 X: o9 s" L2 g) j0 _

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

5 l$ j% d5 M# E3 c2 i3 f$ x

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

; L- t: y* D& o) e% F* k c t

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

. V: v, E, i* u' J e

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

* l8 O. A: j) J. V3 ^) d* {1 @7 S

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

9 P+ M* L9 _' T+ k3 |8 c

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

4 s0 J( ^3 J O% G/ l ^

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

, q; [8 h9 w+ q8 ?+ M! W7 S# b! t

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

: H! _ u" L* x. R$ N+ C

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

6 o3 `- ?. x* Z( F/ h. ~" r' |

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

1 P0 y0 M; S0 {" y5 N% S2 q

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

/ c6 M& f8 w' p- C

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

. i: t" u( B6 d& ^# {

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

_% I9 `9 z3 c) \2 M3 e

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

: V7 L5 j4 Y' G) G6 a+ i. d% [

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

/ |/ w" m: f0 ^5 R+ C$ A( x

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

1 Q; w& A- k! l! l' }$ y* ?

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

* A i/ ^; W6 }7 k' Z

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

* s! \) q: ~* M `1 c" B

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

" ?- R) |# O3 W

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

$ w8 b+ F" r- f5 Y

 

) F0 _4 P$ N% F- D

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

4 h& |# B' o2 R

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

+ m+ o& d0 U ^) g0 k0 c1 E

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

+ P2 z+ V1 m4 j }' C

 

, P2 B, h+ C/ [5 b" V. y0 ~

 

% T# P1 o0 L* N1 e7 K: _5 i

 

u" x/ a+ T/ }8 N! s* f& u5 D

หลักการสอน

2 t& ]# I, g! u$ t

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

' Z1 Q6 F7 e# G) ~* B

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

' N. d% t- N/ J

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

* W# c7 _! u" C% E" i2 i! f

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

7 ?- I1 A6 V3 h( Z4 V

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

, c# b, {8 \: e' v. I. p5 ^

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

/ A. P; b K6 K) ^. ]9 q5 _

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

q2 z3 G+ l% g3 T [+ f( F/ o

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

( @" M" W# U1 N! P

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

6 E" y5 Z* ^, V8 E- V: Y

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

6 ?0 Q3 f d& `4 ^, i- ~

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

- N0 l. d1 `( Y* I% s. w

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

; P% Y$ F `3 ~4 l# g

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

, N# a5 v# |6 }' W. x- }% Q

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

1 n$ E! l- O8 p; G- p/ k

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

! \& E# F6 E; e0 X! J( [

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

6 a. {: `# G% N3 {: O. W6 `- y5 L- X

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

0 t8 @3 r+ \2 m5 Z& ?+ T

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

! n- l2 b- ~8 P! n, U

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

, t+ f' M. j$ \! P) S( H

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

( S- l- P; t5 {5 Z1 y$ F# r& P

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

' u! a* [% r% M* Z+ ] {2 X

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

7 e# T& z l% O4 p+ n

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

+ k9 O0 i. t" b$ s7 O1 s. L

 

0 S7 _2 g, U; y! C7 n

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

, G7 q) N. K& X& T4 R5 h, ]9 t

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

- |. j9 C8 C; h) {: f2 y6 t! c

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

" H- V( E; p& C- j( ^1 k( G

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

7 [/ @; L+ \3 c, z" I$ ?9 H

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

3 m' ]# G7 N. J0 G2 T/ d4 H

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

) t- F$ Y, Q& F! Q4 N

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

. G j3 q8 b" s7 e. C

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

: [; s2 P( `& Y" k6 l+ I+ ?3 ]9 ]

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

7 k. g' ?4 p$ ]* s6 J" ]

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

) s( X8 N# }/ P$ G# E

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

; _& @$ k+ U' v3 `0 S7 W0 J

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

0 {9 d5 q( i3 N8 ]* ]

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

3 c8 t' j$ i6 [

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

$ ]; J: `* v C8 g- i6 S* n0 v

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

r5 e) |4 B, M& E, L: ?( l7 ~

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

# R3 q) g) \& M; }2 J5 W5 ]( w2 }

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

+ o5 A" O3 d4 l/ i3 v7 @

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

' x' ?3 x$ s6 h3 n5 T# v/ L

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

% y' L& S; p. l5 A

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

6 s4 E) q) i: }# v+ E2 W# O

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

* P& T5 I' f2 Z" I

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

! l* E( S D/ B+ |& p9 G* x

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

! z r1 L8 b3 U9 _2 H9 Q! N7 |

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

8 y6 `6 [, o1 [5 q8 u5 s' M

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

& w- E' ^* k- s' k0 @

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

+ N: M2 J9 }. w

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

4 J9 {5 c P# {9 v/ _5 x+ D

 

x0 L" k& A$ D, F: L7 v/ [

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

f! F% k2 \+ G+ d( V

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

9 E9 H% \; a) m/ A; B4 V+ o

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

+ E5 w8 y- g4 \& W: f- U

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

`0 A" H a: D# I6 o

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

% X4 Y3 b2 g3 V% y- O

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

2 M4 } u# B: m- v

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

% A6 k, y( I n: i# n# @

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

6 [4 q0 {$ ?! z+ C% E) a

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

' f$ Q# C( y% K+ u/ m

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

3 V+ _5 Y+ k9 S: J/ |5 C* ~" `: L

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

& ^7 @# {( {. Z* R2 j8 a% d1 g/ g, U

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

4 l q; q* f" `* e9 R( K! w Q7 n

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

# u; A$ {% H$ I3 _+ u/ Q8 w; a' \

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

) }6 @' f2 h- x. u( ~

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

' G$ b' Z1 ] g* y

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

# U+ [ \0 T; ~: |

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

" a! L' e2 |8 M( ?) H# a

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

~7 t3 V! k- ~

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

9 k" ]* \9 o# ?: u

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

6 @, H. o& i- F

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

# @- N+ I3 Q1 q

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

0 N! Z& j2 W/ ]$ e

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

2 \& D# @$ |7 j) E( W+ Q

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

: G9 h: V; i' S9 E& o/ L3 v

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

& h- w3 J6 P0 `6 M+ ^

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

# @2 n# e* g/ b

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

R, _" y& N/ t+ n+ R- y( {

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

0 e1 r4 H: B4 h( j6 P! m& f

 

G& T2 {6 N+ |, A* u

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

* L( g. ]& |; @1 {1 @1 u" H# H- w

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

: O: d4 n7 j2 d9 q/ x# n

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

% W& U8 i3 `8 q9 n

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

- N; s# i2 V* y" c! ^* J

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

- r3 E3 T: H, A3 V

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

- Y8 j' T/ z; t2 x8 T

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

9 G! \( p8 r1 Y% z6 A2 ~

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

) ]* i O' X% e5 x! n, G* ]" U

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

& G- i; J p$ Z

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

1 d% P" B9 l2 u; i( `! G# B

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

3 F* B/ G6 D- V& y5 e7 Q- t

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

( ^, s! M8 X1 `- X2 a

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

$ U) ~3 F" P: Q; O- j" g; D

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

" v/ t( I& r/ Y9 [: |& D

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

: n) q- W* A4 o! p5 U7 v' m( H3 p4 P

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

9 `; C1 k$ l5 q

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

0 J" K; p% i1 ~% U( A9 H2 T

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

& k- A8 ^' w3 v# y; M

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

/ ?/ e! I0 I& l3 t2 b9 [( N

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

$ R* D+ y6 X0 O

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

0 \! |$ C C) [5 U d/ s* @% F

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

6 u2 U1 z$ ^/ C: I5 |" L7 g. \- J! t* [

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

: B+ t' E- x3 L% f7 \7 t" H

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

& q' o0 X- J b

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

; R5 Q: V! a& f2 o u

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

& K1 {! x T1 i; u

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

- R: q* x9 b& d, X7 p$ R

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

M1 I9 k d u5 `. k

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

" ^+ q+ K3 b+ i H6 C9 ]! W3 j' f, g( g

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

- B ~5 I4 z* t7 p; G- F; r! W$ J: y

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

9 }: C/ t, l/ @0 D1 D

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

b3 n Y8 a$ C6 j7 @' p4 n

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

/ [7 j0 C+ A' G( h' @- D" J

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

( I, L/ m# G% r! r. g/ a$ _6 v* p

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

$ w' {0 ~# u& v/ a/ I: X

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

8 N* Z( w c- D! F: a8 J

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

1 r1 m# r+ h# W- X' I/ O1 f' D

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

$ t; U, n9 k |: Y" n' E2 h5 b% M

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

S* z6 O+ R/ A' S# o0 A

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

5 H# t' M: {8 c- |/ N0 M, M" n% w

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

! K8 k) U0 I1 Q2 r

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

5 K+ ]' @2 \. w: T B: G( S; X7 _0 i

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

2 q5 R, J! @8 k0 y" x( M; ?! j" Z

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

# K2 C# @' @! I% A; K( i, Z

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

9 y5 C3 g4 T* ?6 P7 Q% A

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

) `5 V0 }; h) d w) J

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

' L2 \6 t k' X2 l, q

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

- t7 \# X1 C6 s4 i

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

4 @ w5 i7 J- i$ d

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

- M8 C8 H$ C# ~9 J4 d" q8 X; {

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

4 |1 }7 x" h0 i2 b5 Y2 [

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

; k# w9 L4 ~. C5 P7 ~) ?

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

$ Z c( ~8 d2 _/ v: x# Z6 z+ t

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

& w/ o+ }- G1 O( `0 z9 z0 f0 p

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

4 z3 u, ]6 J8 o( w

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

6 i/ b# v: C3 |$ a

 

' r" A$ n/ X; T2 C, }( f$ m

 

! p% z3 E! W: _

 

2 C1 B% q4 T# G. F

 

; U2 o& k/ n8 ^/ u3 G; `

 

7 l8 U& e1 }+ j# f

 

6 I& f. Z. S6 J' i) p

 

7 U+ g5 P1 \5 ~

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

( Y) }" r0 k6 A1 \+ [

 

- `- C8 d! w) ]4 T8 g( i

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

- M4 I4 u4 K! I, m/ e

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

( d: o. ~8 \2 \* Y

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

/ y( M8 f3 O) J1 U

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

`9 a. Y& U8 k% Y( R. b/ e

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

" T; I: l4 C, A) S; `5 A4 F& e

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

/ W* }* [2 ^8 j

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

0 u2 r7 u4 G' P T9 L! z+ T7 e3 o

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

# [2 l$ i. l' n% a, q: `, F

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

, |1 T- Y _5 x" Q% F

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

. ~. V' c: H. I. B' Q

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

9 x$ |6 z0 K& O k% I

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

2 \$ v E+ ^4 R, P

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

! S4 t) W# B( q Y+ d. F

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

5 w/ ^/ M6 D! M3 z `2 e- V

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5 B* A$ d# {& C6 x: y# U' l* L

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

# v; V1 t* q/ b3 }- R2 s

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

! |$ S0 G" d4 }8 j* |1 a

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

' e# p/ \8 G* s% M! V2 L) f

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

+ ]' a8 W. S0 L( c

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

7 b- x) F# T, ^2 v7 |

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

7 {+ ], Z5 o% {/ s2 F

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

" T% B+ V) B5 ?$ f3 k, Y

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

6 p9 @% o4 x1 |9 _" S& R. p2 H- V

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

. W9 R) C8 d$ N9 m- x

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

: E3 s$ @1 b1 z# y r0 n! Z

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

& C- T) b, j' i

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

. n. |- ? _8 b; M

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

4 Z: X6 F7 G, _8 C& M" F9 _0 \1 P

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

) k/ [. h# q/ e( N- r* e

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

- ~9 p3 F; v! }/ K/ c5 t# d5 u

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

* C) D' O. b; E, I3 P6 Q

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

" G5 l3 N1 C! r, o

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

1 c. H! @" B4 h0 `& i- W$ p

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

# [; n+ G- b ^5 I

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

G5 p0 B- _/ M3 B5 h

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

( P% u j' @% j( T5 n8 j

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

1 f- {7 h3 y$ Y$ s( q

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

% O% W; k& D# {/ }2 p

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

7 |* d6 E# S; v2 |6 ]' R& C

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

5 z6 \* j2 V* x& V

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

: R2 I% V" _1 b' |" ?5 c s

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

* q1 [$ m: I- b$ f9 X& ]

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

( [( d' W+ q: I$ u2 D. ?9 H2 b

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

2 J5 c [0 [ S: n8 M

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

* r6 M! y f* _8 ` M7 z

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

0 G" p7 O( h$ G! B

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

. D- w! K/ g! N. U

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

, j( [/ o* p' U6 k

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

# l2 c+ L6 E* S1 f

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

7 K/ Y' S% |( ~2 e) U6 W M0 O

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

; `+ U) @( v2 O

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

/ Y7 G# [$ ~# W

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

& X. q. B2 S. y: s0 q1 t* m

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

7 z& v7 N6 [$ a

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

& V4 i& i9 L h2 r

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

+ {. d( ~5 f$ c8 {2 E" ]9 D9 F

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

: D: ^& _( v \% ]: y

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

. o) W0 i- b( y! J7 D

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

* t4 v3 h8 l% {$ J" d5 ?

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

7 \$ r8 U+ L( g$ I5 r& V6 |4 c4 q

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

' i% k) I: P5 Q% m

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

' y% F" d9 W, @% \

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

! v9 }* S% d: }/ r

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

9 e+ s- H3 n* t7 l

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

5 ~+ s* |% g! l! X. a8 O

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

% u. }+ N/ ?9 `* j+ b6 ^5 {

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

2 i& K- x" S V T& m

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

5 p, ]+ s$ z/ h* o

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

! L! q' E( d; A2 r

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

. h/ w9 r5 t3 {0 P

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

2 |* A& p# ^& |" v% l

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

1 e' k/ M0 [$ @ |

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

- `& \3 s6 b, X1 c( J

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

+ B% e* ~" _3 a+ K' C1 g9 p( l3 E

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

0 `$ S. q, f& |* N( U/ Z; M

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

1 m% m! B! h' q0 W5 r ]' `% \

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

7 A; b2 Q% z4 P7 g: Y. Z2 M

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

! Y# T% U6 Z8 X9 b

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

: o" d, F, O# v }

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

( u- q5 m8 Z3 [- o( T2 _

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

. u7 o* T" q* ]/ U4 B5 r% O3 K

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

x2 R# T; b" t$ ~! _( |

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

- q; D7 K$ o& T, @2 U8 A" |

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

6 r8 M, O- E& H; Y: _# p2 g

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

: a# Y& r: f8 }- u* G! C( z

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

2 I( t7 f7 T! r! N$ i& q9 O) ^

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

; ?6 T3 ?% O& p% x" K

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

( y1 @2 {0 T$ J2 f

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

3 ~; o# n9 H; C$ ?; o. M5 i: N

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

( _' v+ E# u* b; E* m

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

, b. u2 W W" ~1 v' Z1 h

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

# m" e" I; a5 P3 Q d! d

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

% T/ c/ c" X; P$ F7 d1 F

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

. R. @# T7 Q! H; T% V8 s" j

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

3 {( G+ _( W! h4 U( L

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

- M" @( ]7 G- j8 k( }4 W

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

; v/ h6 }$ W6 J! [ g) N

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

6 R2 s: F7 I9 H& k, B" R9 w; f1 t

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

: O! j# s! }+ I3 \& Q2 R& _

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

! z1 [% r- k- J5 e/ m/ d* W2 i5 G

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

' l/ A+ q9 x) K+ A) y+ T

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

# c/ D) {. O" R0 ~, C' p Q

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

3 U( T. i6 F' ?8 P: R

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

; y5 _* F! w$ |, r# }( n- c

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

, v( H) F5 [& ^- `( @3 i

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

+ \2 o7 J- Y. w3 W# w

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

5 u* C3 G2 m# R3 J2 d) m0 c+ E$ x

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

4 u7 y$ Z8 v5 T, }

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

. @9 d& I# h; l* ~

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

c9 n6 X t6 q; I6 b

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

4 \& A" I) r* n( D) p n

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

1 g: N: g7 y0 v5 q6 v! V6 f1 t

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

# C- O' z% z- r/ I, A% _' c

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

* ]' j6 ]# ?: j) l' y8 |

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

9 ]4 b% S. | `& J3 U, y

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

: ?: X m6 u, t8 g' ~. i

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

) \+ i4 z7 b( w5 w) ^

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

\* m7 w" m6 K. x) S

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

. m' a# f9 q( b

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

( I; O, j8 q0 L3 t+ ~3 V, @

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

: S/ [) t9 P, B* Z0 R$ M2 E" k

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

- k) t; @) l5 u8 Q% P2 r* j* H' L

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

7 a: [! V4 X% \1 ]1 P7 ^

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

9 w) c7 Q9 h6 z

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

, K# q! w. N/ L, X0 ]2 Y( f

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

& B4 y" _ u0 b+ D( t5 w' w

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

/ l3 D' C3 u7 R2 s

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

+ L9 j/ `/ B7 v9 m4 J, N: W

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

4 @# f+ x: R0 Y7 {4 g2 b! d% N

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

$ h$ d6 \6 Z# {: {3 J$ p

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

1 H( T9 h' Z8 h j

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

) l9 l1 n4 c1 h, T

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

0 R! [, N7 O; j/ q

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

, W2 z- d- w+ [" D( D T

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

+ z" {* F& q+ d/ _" N

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

/ u, b& s0 O; h3 u, S

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

7 j/ |. z! d9 G

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

* t! l" T# p! i$ E

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

- Z# [2 Q& x6 b1 q' A' ]5 q

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

# t ]0 u* v( l. G* V u

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

, W' ^+ B& V1 F; |2 ~# m

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

9 f* W1 o' J1 `# x. i- j* s" r

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

& P/ r' u! H$ u6 K5 G

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

. t1 m6 X6 B1 [3 ] u1 e7 ~6 }: P

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

2 ?; ]5 W: b5 d

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

# G3 W' c' \+ [$ _7 w$ T

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

& M j; q$ P) D) T, {9 r$ a, I

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

( H2 F h& `+ l' u, ~' V+ O& a0 d

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

# b9 z5 ^& I8 P7 P& ^' B6 u3 K

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

x2 g& k: p3 {- W

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

: N4 q. z$ t; M7 ]; Y8 g; b) l

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

9 G/ ]4 @4 b; ?+ {

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

. S/ N7 @9 J7 V& k, v

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

4 j* o- {: `6 z

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

5 U) U1 q+ e% G9 l, f

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

* h8 g' u/ B8 ?3 v: @: N

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

' X& Y- I- t# P) w

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

: h, \4 c, ^7 i. j# Y

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

: l! f9 v: Z& m5 c; r

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

& w* S" W w2 _

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

) S# J j% O. c; A: ]3 \2 ^/ h

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

9 h$ U: c: I9 T$ o

 

4 U9 w) }% @1 ]2 s

 

& N# c e8 g+ U" u, \% a0 P! V9 \

 

" \) p+ b8 F, a3 D) E$ |

 

% B& V$ S. r8 m/ D) D

 

, f) X7 S# J% q7 E: ~2 t& a( P

 

O# Q# Z; u, s- _# j

 

3 m- T. [% x8 I* \7 H

 

- A2 W; H8 Z: a1 P

 

: u0 ?, B* D- M

 

g/ w5 s( w) b4 Y) X

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

# _) `7 N% Y% {3 U5 R6 C

 

+ s( P4 L% W! h& [& B; B

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

- @) q9 i. T9 M% p

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

) B( I0 M' s5 d8 [

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

' c' C) E8 p6 j' _( G" z% C' `

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

q. G$ x2 C: H3 f8 c- L

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

6 T# a& z! L4 \

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

% E5 Y* B" }" c

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

# z. ]6 N* `: N/ [

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

1 V5 f# A- [6 y+ Z/ e1 V* [& C

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

, E6 u3 j5 ~* T- o5 V( \: b

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

, ] L: L# S' R9 E/ w

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

% F6 p/ |0 ~* B4 P

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

; k3 X4 F. D: a, Z0 G

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

" X7 e$ K' d0 _3 q( H3 C* B

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

, V$ \6 y1 C6 p

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

/ l4 P6 P* p' E% z1 e( W. ~

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

0 v# `) G# I+ B8 i8 N$ Z

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

* {4 f6 W; M7 C2 a. K2 V$ K. [

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

: l$ G5 o- p" N! m- |5 C

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

2 H. W8 L) S6 c& `

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

; t& q2 Z$ X& K' I

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

T9 S+ Z/ y, A, a0 a' P

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

9 |: t) Z0 k, a+ S; e8 c' I3 q, G

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

% h5 a) Q( J& c7 H

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

8 d2 `. [0 y' i$ q( L8 u

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

) t9 g% U3 G7 v

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

6 G5 w# j+ c, f7 v

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

L) A+ |$ V5 C1 B

 

% \. t' d4 v9 y$ A3 ~& S4 E! A

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

# N* Z: M" E) y" q% ^0 V! X6 p

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

+ y/ K* w4 M5 a: l! q+ _

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

* D0 e+ @- I8 `. l6 Y7 I- \7 m& R

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

: o' j' x! c5 f# s: [

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

% D/ K; I0 i5 x5 J" G0 f

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

1 _! K) x" j" }$ r) D7 l* D* T

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

; @4 n; ?4 M8 |$ k

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

5 V( n7 \5 Y0 J9 U

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

0 K! i9 Q( i e7 L3 Y

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

$ n. {. q5 T! O) p

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

% x v# ?( E6 v: w g% v, _) [

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

; R( {" b& c% h% j4 P7 Q9 v& d

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

O+ `. }, A$ f

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

; N# i. Y6 r/ q" p( t

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

& O& i: ?( L& j" P& T* |$ h. U( H

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

1 e u2 W! a8 v8 O, u+ e

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

" R; c, A3 } b) R5 A

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

2 G0 _2 j, ^/ A8 M# U( l

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

/ y' E& |( a) G' b

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

7 ^$ ~" S2 o. |8 Y x; k. J

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ~4 r1 R+ t$ N$ J2 B/ {

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

5 W& H, I8 [8 j$ G2 c

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

* n& e8 Q5 [7 Y% v L; x6 {

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

1 X! ~8 w% ]3 k

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

1 V* e" ?5 ~) A8 [

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

; f% |) v, m! G- X* w

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

% t) m, S3 D) k4 D9 u# H

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

. Q& v' {8 P( M. a; M! }: o

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

7 y1 P2 `6 }& P! t

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

; S$ K. N" [" b

 

0 P h8 i6 w1 u- U% d B

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

5 P; H7 x/ k/ O2 J, w3 h2 u2 {7 A- d2 Z! s

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

" M$ g! S( t2 w8 J

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

& U" n" P0 L1 ]* y# N

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

: ^# A8 F2 w* W+ e

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

9 E7 T0 z6 ?: | {: ? T# D

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

' _" i Y) ^, f- `' v0 L1 h

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

; M. P, e( I; e8 k0 S

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

+ i0 g9 I0 r W- _! O7 L' f) P9 _

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

; V* a7 \ X- N4 a

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

p& ^0 |" q" W A3 t8 r

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

: `5 S) G3 @7 n5 x( e* m1 u/ r. J

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

8 g* B' h6 Q# x

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

. `' e5 r/ G0 q* O# N* y

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

1 n- x% P; V. m" n! C$ }$ f

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

% K3 s6 ]2 i o$ M8 K6 o. G" g1 q) ?

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

% ~* f. T+ Z3 I2 t

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

- s, ?6 }. B2 g2 z3 i0 [( a2 B) [

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

$ A. Y& ^3 Y% ?& d, K$ ?

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

, P Y7 W2 j2 N% E- ^

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

' Y+ {7 H! n, c8 m# J

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

8 C0 R: F* W9 L/ N" s3 W P. C- J

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

5 O- V! Z) U. F& f5 J

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

. E. `/ W' P9 \) S. g) u# S

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

# Z/ b, U/ t! `8 z& S5 A

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

t* a2 v, A; n

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

4 K7 V2 u0 w1 z0 ^$ ~2 S% F

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

_6 N$ u# d( P* [

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

. U3 y- n9 `; Q) Z' W( n8 |

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

7 a1 _: t' j7 L

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

. C: x* H- o! ^, O1 a8 m

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

' V% f' X( ?1 N% [! h

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

/ \$ @; A$ _. p$ ~3 Q ~

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

* s* D1 A+ S1 U+ [( Y

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

I" W: h+ m! q. E* t

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

- Y7 L3 ~6 q# m; _7 J

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

- I7 ]2 T9 d: v T: F! r

        ง.  ถูกทุกข้อ

[) k4 B" H0 p

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

) E1 x4 H7 S# H' c: S. Q0 Y: q

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

4 l$ q7 m1 |+ q T; b, E7 v

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

1 _& ~6 v: k4 V( |, k% l

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

, c3 s0 { m4 f6 n/ ~2 `' A

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

' ~$ d1 D( | y3 Q( Q

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

& L6 K" O" j0 G0 [$ H/ s, d

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

1 B/ R- w9 i3 L" P' r+ L" z& H Q

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

- m- D) S8 p; i% l1 [+ x

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

8 Y2 X& ]% m4 \. e( b$ p; s* m

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

: c2 q' K0 I+ p. D% k: }, ?

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

' d( L' t" P1 k! x

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

$ ^/ t$ Y( e, B; ?8 D- c+ h

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

+ q: Y4 c8 H" r: {! O

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

0 n/ q, Y0 {* v: D+ a% e

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

0 d: }2 f& W4 g x

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

R0 c, i& y- C7 [4 V

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

) p( h+ O2 j2 }* ^% s

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

+ n3 a9 Q% L/ \$ r* c% s; M

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

/ d! q7 e, Y3 V1 `% j" f

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4 G7 w% Z) A2 s% ?' j& y! ^1 @" v

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

7 q5 P1 _ y1 `. E4 I8 S0 I

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

/ R( q- V! F( H4 t* w; N

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

& n% G9 y1 n* ^) P7 m

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

# Y# O4 z7 Z h v& _

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 U! Y8 }8 r: {# E$ U

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

3 |8 G: R1 U/ u3 y a2 h* o% R# u

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

W9 [, D& R: U1 J. F$ {

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

/ A3 S& r* p# G# N+ }

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

/ E1 i9 d9 ]8 S& q$ V. z

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

: q' H* k# o5 ~

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

) d1 k4 h9 p U

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

7 G( t1 }0 o# x9 U+ \0 `

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

. N+ x( q* e0 f8 O% A

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

t. W0 y% s/ T# M# L4 x& b) B

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

2 s2 x6 y a0 H$ ~7 @

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

6 \0 {: r& j+ [% [% d0 \

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

% h9 ^$ [1 c ^( a/ @6 V1 C% [) @

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

% z% d5 F! e' l! ~' P# t

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1 K+ N# U W: G/ ]1 J: q- T: o5 |

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

) q2 T$ S* C4 E; H$ r

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

+ @+ n' `; Z/ K1 ~9 r/ }

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

6 e# Y$ m$ |* Y9 x4 o4 B

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

% F) a2 A, z% h/ d- s+ q

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

( l$ y6 q" n. a+ t( K- o, i+ \

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

v$ L1 Z/ W6 j* \8 E: A- s

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

0 p2 y8 y2 E& \& S/ I# j: c7 q

        ง.  ถูกทุกข้อ

. O' \0 U- e- z* G* b8 y" m

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

- ~ O% W: ]$ W0 N ?; ?& i- X

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

" x6 n0 R' N E. @# _/ Z l

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

$ L* i1 B$ u- c+ k

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

# }, J5 J t! g5 s7 g

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2 _6 K2 F: h$ x

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

- t; |$ z6 f; K# e) U+ Z1 d

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

6 j2 q v @: } k+ m. @, D7 G

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

" ?/ ]0 f3 W+ U( f

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

+ j# j" o }8 O% y

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

" o! @. F+ }2 Q$ y& X# J

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

- o$ r# R: x8 v. N5 d, g

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

2 ]- x; A H- m: c. `1 u! \

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

, f8 \$ x. o/ ]- D

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

7 _ o/ u( ]4 s5 J/ a! j

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

. f" S/ F7 c F% ?! j7 F1 V

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

7 L. C3 w; G2 v" f( b- d1 v- s* ^. A

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

) q$ M+ S; `; K& r8 }6 S" L

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

2 N0 Z7 ]) _9 B* W: Z, ^% j" j

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4 } R# d3 }3 t ]3 Q

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

0 d) R4 M: l! \- x' W5 a5 U

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

! _( v8 g* y' W3 g( P3 i% S

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

+ o3 B; a8 i T2 g8 U8 K$ ]

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

8 I# W0 O9 j6 p( S3 q' g

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

: z# o6 c! U F/ ~; [( y. ]

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

1 w& J' ~. e9 ?6 c1 C( T: [

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

4 D3 {- V" K4 S7 ^$ H

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

& u* I, S, |5 r$ R' U+ |

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

9 P/ c) `3 N( J1 X5 {/ J" {

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

1 O3 r( D- ~$ n2 f- e- S3 b( g" s

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

/ K% ~0 |" {: ?9 R

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

) H( r; o% Y/ @) g* n# H

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

) ]0 Q" |; S- g' Q3 m0 h" U

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

: b% C5 r+ c6 ?" n/ a- s: G

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

. m" X( E3 n% z) [5 Z

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

" V7 [$ C: k1 \2 V& Y7 E5 M

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

" _% Z% L' z/ x# n0 J* T+ A1 D7 f

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

$ C; ?7 }) e# z8 X+ A+ ]

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

7 ]- y7 u! j2 m& Z1 O6 B+ c1 }

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

, n/ t, v8 X7 e) |( g" S- O

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

& e6 y2 B3 t. b3 S

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

1 k% w* F5 H9 G7 \

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

9 L+ Q* T8 l. w( A2 }

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

( V9 m6 D5 \8 {6 C8 C" H$ N

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

5 h9 b$ u4 H4 r9 M0 t1 q

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

7 H# _# x6 p# A. N+ ? v

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

; p a% T% j2 e* z

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

7 `8 a$ |: x7 V

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

4 f0 c0 _! @- q8 F

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

. A8 o, L# C1 X

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

! Z6 Y3 R0 ^3 u; }7 n+ z1 u

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

; l6 |; s1 V' q* i

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

7 K6 e' T$ L8 t5 G3 z W# M) B2 l

 

/ ^* T' G1 o$ L5 a& N% p

       

* y4 [5 }- B- ]" l3 M

 

5 `: B: e9 s& H: D1 n$ V* W

       

( r2 O- D. U# q0 Z b

 

2 o6 i6 l& C5 h# A: [

 

7 d. `+ L/ r9 Q* S7 S8 e

 

* \" X# D0 ?8 N7 o% v! E

 

2 R( J, f5 R, D. Y

 

- G1 M# v$ O: l( x* i

 

' V- s4 I9 z% a8 U8 z

 

- D3 v$ t+ G5 d

 

E, X% K. h- `% C

 

M( W" d7 w+ k4 Q! d: S% s* ?" s

 

8 U& c1 k8 U) u, V* n& @0 G

 

+ m3 T8 X6 c5 f2 V$ A

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

( `, P: S8 [6 `: O7 } \6 W

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

; i! }, J4 q: K) a( t, X

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

3 C I/ v- v5 m( z- q

             เก่งมากๆๆ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...
; Q' k" m, F2 |% lต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11
1 S; ?" Z. G  x  g4 _* J( A' c* q& G
( }6 f1 G$ G! B8 ?

1 p' s1 a" Z9 u( s1 a8 y# E8 Z. Sไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-4-2015 14:18 , Processed in 0.145041 second(s), 15 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้