งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46534|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 1 q( y n* E4 ]& n: Z% M) @ ! b% V' R4 g& `2 ?6 y

แนวข้อสอบ

5 A6 i: m% o8 f% P

จิตวิทยา

4 h3 `+ W- C# g2 _+ R. v

 

5 f) \% s |7 ?/ Q* S: R

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

: q- z, k$ |* a! X6 t, ~. I; S( A, ~

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

' A, D5 z* n6 |( m6 V& e1 R

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

& k7 a; W; @- U9 ^0 }- [+ z' z

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

* T9 S5 r; U! \! Z" l

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

) |% z1 H3 {0 N; H

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

$ w6 k/ _$ y. d

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

7 s$ h- {: I' t5 Z: h. H

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

, t! A' g/ O3 X0 @# R( X( A

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

" F( u! h' i, R+ E4 \1 y

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

+ }$ g. Z- A7 R! R

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

/ u$ N" y5 {/ I1 k1 f5 X' t5 U; m

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

, p) T% f& `, G% L% A4 N% \0 T! ?

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

, R3 E! |: |! A9 e, T. d

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

8 J3 P Y! I" _, G/ j& ~

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

, I1 O2 k# a7 J3 L

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

5 `) r# k+ }) p

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

7 R' }4 x! P" E( }3 Z3 K

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

, w4 [& p% z4 U5 e7 g, @0 b4 d% ~6 Y

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

4 W! a" g8 K$ d5 M0 X/ i3 N

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

2 a5 Z+ ?" ]$ I) ~6 ]7 J8 l* p% ?

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

- }/ W! ^) s/ M8 l0 q4 f

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

. a( \1 ]2 l) x3 `, n) X

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

3 _$ f" v6 B( ?$ }8 g# f! O

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

0 f* s( |# n) g, G

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

0 b7 `& d ~. s

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

1 n# C/ ]' e2 k' Q' X# ^3 d9 r0 }

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

6 @, D; t% b( O- Y4 c% M

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

9 ?; j" D( |( ?6 R& Q: ^

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

7 Z/ U+ b7 w! G, y- c

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

' H; f& Q+ p c# i. J, z1 {; q

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

: G3 [- ^& ` T9 ?

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

: d7 y6 ~6 n4 Y9 g2 h

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

( C. P" _/ B% E! Z1 W2 O: l

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

8 H1 ]7 {4 f8 y% e

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

. i" z( z" M' z% l; L, @- I+ }

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

+ G! v! R+ L9 Q9 X- V" \- e

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

7 X3 k- Y; f! o1 o* r0 E$ e1 b

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

. K& t7 D: \6 L! T% c& |

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

1 { D) t1 ]. X

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

# n8 ?0 K6 e. w* `

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

" C, h7 j& k4 |6 z4 _1 f% H

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

; t" I8 Z* m# M0 {

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

( R8 X# E5 @! D( a7 ?' Z$ M

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

" c3 X+ D/ i) s4 e% p$ f

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

5 A: `! V5 o1 c2 p6 O2 X7 I" T0 s

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

; a4 G8 t0 X: w- ~4 W

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

: K& i y7 [/ M' \! y

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

( ]" `3 M9 G' c# F7 g

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

% @, C) P1 b9 \8 {

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

! y" ?" K9 {' M! B) ^" }* |, ~

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

3 Y5 l: j2 M4 z8 f2 L' v# F8 T

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

6 O i, e3 @7 A" \

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

0 b( |; i) c; c+ Y1 U9 u0 ]

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

$ {% t" q* E! r$ x

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

: Q' ~. c$ @# X

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

; [; j; ]+ w/ u2 G

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

' Q4 E+ z) a' { V; G8 A; V

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

5 U6 x; Q- [* S7 G! \

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

8 ]% w1 j" l( Q: R

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

8 K" I7 ~1 P# D% d* L$ F5 ]2 I

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

/ T2 D8 I Q" J& x1 \7 R. ~) C; I% L; S

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

6 k2 D! J( b; x. o! ^

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

, p/ l$ V& h1 O

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

/ F$ G0 ]; J/ Q- N% {

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

, `( ]( n- y3 F

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

: t9 A( d! a3 O; ?8 o! N1 O

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

) a4 C* }! u- j) @' Z

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

* N9 }7 x1 y5 E5 `3 V7 E. R

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

2 B4 k$ D. i6 Z+ r

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

- G2 {/ i* _) X" e5 _; G8 w, Q) I/ I

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

7 o: i# z2 [0 m8 h

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

) I0 K _2 V1 `( d3 v

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

9 A0 X; I- D9 P' I! g5 I

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

7 w4 {( G$ _6 I: a2 Q4 q

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

( P; q( S5 s9 D4 s9 l

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

" } W4 n# O! X2 `

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

' K0 \ x, @; a$ \- [+ M% U

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

0 N3 W6 k) f8 ~' ]& r

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

6 y) h; l( R2 E- a3 g

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

, E8 A- h8 v! i

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

+ \, m _2 B+ t6 }3 [1 `" h1 v

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

& z) ]9 F$ x& K

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

8 C" v4 J; y" h y# X( T

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

9 g3 L+ g& q. [+ J

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

! C$ n2 x9 {/ _ o7 `% j

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

4 ^, u" D8 _* C" P9 f6 h9 j

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

; Y, T' }$ C, N$ W

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

) N5 W6 D1 r: O

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

. g0 o, h5 c0 M

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

/ K% [. ^( {: [0 o. i

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

7 X d, P- b# x. A# g* [

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

& B {! ~4 D; p: ]0 s) T" G

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

0 K1 Q* B, f+ _5 M) F( ^: o) I# s

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

) p5 y( D( ^+ a) n4 U7 v

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

7 {& ~8 k; X) q6 R) \

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

$ v1 n+ z+ z6 ^) Y

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

' h) w# s3 @. F; W

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

* B& `8 A% s( _& }& n

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

( z N( B* g6 r: v b6 B

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

- s) A9 b. r, A( }- m

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

6 `# N9 X# x9 M) X6 `& f( p

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

0 b+ @/ M- X6 I0 {( [

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

$ [2 \$ w2 j N4 o( b

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

; j4 y0 f, k: ^1 T# V9 l) k7 f/ D

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

0 P5 G: ^. |: V

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

% d7 } x7 X& B/ o6 k

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

! n- i- ]1 D' j2 J x3 c

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

+ X1 {8 ?3 E e" P6 y

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

1 D1 g5 B3 O* _: W4 X' i' ]& R

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

; \8 z3 Y) v- ]4 v7 B

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

9 D$ @* L2 m. A. [2 g$ E

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

+ h- M7 U3 F% N7 }6 ?$ J1 x

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

F$ l& E+ e( f; ~) `2 _6 L

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

6 Y# U. K$ C" z( @9 R1 o

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

& O9 Q& P8 v* o- B( d

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

" b2 \! Z$ \/ }4 ?; F3 ] ?

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

* T- C+ ^( R; m

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

: q+ o& K& V v3 }* @1 i# N

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

; A4 J8 z9 v, x+ m

 

) m3 M7 T0 q$ L

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

) e, m2 L9 ?/ O6 H8 c* c: p

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

9 I2 x. [8 C; z1 [8 {& p4 Z

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

( w& T7 b( ~! u* ~1 Y3 t6 H

 

3 i- |! g0 F2 O! i- l3 G

 

- q- t' l- c' H, R- }

 

~, k: m w+ D) }5 }1 Q

หลักการสอน

4 G3 f: R5 T3 T5 B8 J

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

: w. s/ p! P: U! a& s# I

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

, \- d5 S" B6 q- X0 w

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

O4 n: g7 x/ M3 v1 u

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

, s7 N' e1 P4 M

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

4 o A$ K8 s/ M5 Y9 g `. V

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

7 ?5 ]( J s c4 @0 Z

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

3 v1 L6 l* l( W7 v# o. r# J

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

8 q. h* J- H, I& Q

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

! _+ N2 [8 x& C! ] l

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

$ t( w: n' A, {) E: F# c

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

* @: |' D* H1 @; r, o; Q

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

+ P2 c5 s4 O" w8 x) o! j7 b. S1 q

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

9 B Z% |0 i: B& @ Q2 Y

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

2 g; H9 V0 a: u8 Q" ~' _0 ?+ b/ |

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

8 _- i! T# q6 b

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

6 \( P" X: t0 j

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

! j3 a/ \6 L% S# L8 z. G" m! I3 ]

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

; R5 F, d2 {4 [0 t% k

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

+ d% Q: N4 U/ }3 d" d

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

9 J3 E% p/ l+ g) a+ P6 g- C

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

; R6 o. J- {# k5 [( ]% i- n

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

7 F1 [5 s8 _8 _( v

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

0 `0 |+ X( P# M, R4 Z$ s \7 _4 n" o

 

( }& W: a' ^. `- j+ f$ ^! f

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

2 _. G+ L* ^7 K2 y* f3 j

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

7 `; g: q5 x5 w* t9 D

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

; {: J' Z8 p/ w- |) |

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

0 i/ S- ^0 ?, z$ v. N) M

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

4 c( X( _+ R+ r+ b- \& r: g6 p

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

% l$ p8 s4 V L" P: j

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

6 @! n% Z1 g- a6 L* y1 N( Y

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

1 C3 J5 U9 _! X# W# a! c7 g

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

* t5 W% r7 @0 q2 W! m* I

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

+ X& E3 `+ U# ^# _( }

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

! p- r* _& Q6 p4 \4 O1 a5 Y5 H

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

, T# E2 o d* B" S

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

9 o- \; Z- c2 c8 }- y

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

8 j& i# z+ s5 ~. A9 F4 h; n

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

9 c0 H( e+ J1 b Z- L$ l4 Y6 H

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

9 O4 D2 n0 O/ @3 D- H F2 O: n

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

1 h2 ~ W& f" ]2 H

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

% i# E- Z7 R. O% ?/ H

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

; C" ^! l% J) e- L3 ^0 u# t

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

% H( K2 z% Q7 m7 J

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

5 Z% E( E: k5 D, Y, n/ f+ Q( j2 J$ g

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

+ t' H o: Y, i5 j1 B- ]

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

4 R O( _% ~. i' L

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

8 g7 p2 l6 A% u A$ a+ R* s" n

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

C8 O2 ^, t' ^$ _

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

" _4 N0 G: e8 J% j, ~) |9 I

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

5 T: n, l7 ~6 o4 h; M, h# q+ K& q

 

, y3 J; [2 n) k U

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

+ D" ?, Z8 V6 @

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

% c! R6 [ J2 o% b2 O

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

l! u( L% R: [# e3 V3 q

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

3 p, s, t9 l& W. B

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

8 d9 g: Q! A7 [$ E

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

& i6 d6 M8 `2 Y5 @+ [& v3 G

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

- ]' F$ F6 X f& P

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

- u; i9 z8 Y+ y9 C9 c& K4 }

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

% K$ M# R3 W; c3 f- k* w

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

: n7 _ g6 c& \- m! P2 x

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

+ ?2 n4 |: E/ N# k

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

& i z+ t3 z1 H' D, A

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

# t8 R1 f3 s x0 |7 u

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

/ J' U1 ]1 d" F

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

$ o; ~# a4 L4 \8 D7 A( L2 |

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

( a2 ]9 ^+ o- V4 L5 m& t

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

" D6 R Y' `! I5 A

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

" y) {9 L$ E4 G2 d% T4 A0 P8 e

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

9 F. E4 E4 @$ @2 s d

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

0 I+ o, c/ e! p" K

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

$ B# A; L* p( `; Y" I

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

& V. U8 {6 ]% _* K

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

2 a& G" q! Q* S* Z$ \' o, F( ^

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

+ ]3 e/ a4 L4 T* Y

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

5 I/ o& D, h, r- P

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

/ B( b# }& ]8 T$ n5 d/ k" G; H

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

' i0 @! P2 | r+ M' C! E

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

3 i5 I/ P# Z- _. ~

 

! A- F. @9 `4 _, v" A( {( R

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

' Q% c( L+ R9 w2 l

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

p2 T8 Y5 |; x! [+ b& ` `# y* t4 z

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

( T5 y3 q: z* x4 g# `! A/ j

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

. J. ~0 r# M- b, Y9 n( Q

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

* B; p1 i2 M: |6 @

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

, |, v+ L' d* k& C" ^2 j: F

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

! F7 c2 i) K8 \: a7 t4 S' w

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

S' G( N. u6 I% s

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

; W" b8 {3 f" _" K* _% E' @

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

0 C, v' }( a' w; w( Z

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

. a- n9 K& q- g

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

2 i2 p7 b1 j. o1 ?- O# r) B

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

) {0 o, }+ F: D

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

$ f4 E1 o# K( `) A: E1 S. H

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

, u% ~0 d6 E" u# }! P0 ~

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

, W l3 b W9 U' H( A' \) L

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

: Y L7 E& F) H+ p" d* E5 i* S

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

. f# ~2 H) E8 O+ T

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

8 T; }7 a O8 Y2 E

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

1 p. ^, ~' N: m- S, S8 u

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

% r& X& Z @, U! z8 t/ m5 p

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

& I' t) s* [) D# \: p2 R; I1 i: F

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

' \7 {8 W8 Z: i7 N) [& d

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

$ o1 o: i/ {8 a

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

0 x. m; S# o8 r# ?; T9 f

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

% y5 u7 D f1 g1 J" `

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

# }8 r) z' O& O

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

6 H8 d& j9 }8 v, I

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

. }( {& x, k; F0 C; a3 ]

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

$ U% P; G/ _+ k- e

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

* Y& j* i: b; @0 I! d& ?" J! v

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

9 B5 {" M }; f

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

1 L' G' i1 v3 H/ [4 F7 m

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

$ |! I5 |3 I3 D, E; L0 E$ ~8 y0 i

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

8 c$ a, h' @$ M# D$ M' u3 `( r

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

) Q$ T. g' \2 S

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

; X, j# ~* G0 ~- [4 _

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

/ U0 f- o3 @& q0 a( `+ h9 i

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

/ L3 t+ k" A2 U: ?% X/ {: G$ L

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

" w s' j# b. j' W

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

( Y+ ~6 R8 u2 M3 `. w3 F$ \" p! u

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

9 H1 E% l9 w G# e

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

1 f% O% y, U$ L# X3 r

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

$ `* q/ p3 U1 ?; }" A

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

+ Z h4 r; I7 c1 ]0 V9 ~

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

. X; n" r( ~& y2 C! f3 _

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

) y6 ?4 l6 [6 [9 W& T; j

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

: R& J! E! [5 _; c4 e* V: E

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

$ V) I, r7 m; T$ v7 J6 }1 f

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

8 G# h6 ?' c) v* u" B

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

, ?! r0 B" D4 j: d I1 F" W, k5 Y

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

) f. u; n' F% K' I s, B, u

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

4 z3 E A1 q ^8 y- W

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

, [) T3 c5 a7 D' Q8 l; N' S

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

0 `8 |( A, S* X# k: M& G& d/ A

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

$ b0 L2 D" |; D0 c

 

4 Q% _5 | g/ @. _

 

. H" g' E: R5 |2 h- J

 

: K& I- i0 H5 c6 Z$ Z T

 

8 h9 R Y3 c( |- q- h- w

 

7 i. n9 Z- Y4 Y/ H3 R0 X1 \

 

7 P7 o- g5 H3 a2 T& d3 s

 

0 g5 d7 Z& w$ j8 C" b

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

$ X& V" r% m E) W/ B' @2 v

 

" L* O0 s. c5 S/ w: }0 s6 s

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

/ d" g5 m; O. b! n" \' a+ S- F {

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

4 u$ ^! b) [" y% i7 t5 [

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

; y% ^2 ^9 h$ g2 D

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

! d6 C i+ G1 r- A, c; ?7 \: W

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

, k/ r9 t/ x5 z+ c$ ?

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

8 t. w: w7 w% X8 v* p- ?( W& w9 ^

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

# G m. ?5 I9 v- Z6 }

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

" `" v+ l2 x @( }

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

# a/ b; r$ {; n" a2 e* j

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

) \" }( J6 Z/ U9 r2 o

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

- X6 K# s5 R: P8 s' P! i

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

5 J' t0 W% V- n/ _

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

/ d2 S' P H9 B% I7 T& ~( a

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

3 E5 s2 D3 C( B) n0 `

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

( h9 y% p0 N) d

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

) p8 _: ]' z" \8 Q+ D

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

" N! |* D% `6 c, m# L& M( E

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

) R) j3 x+ [. {

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

/ y% K0 p9 ^! n6 `& e

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

8 Q2 D7 W, Q. o. I0 O6 o

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

2 T# v& Q2 I5 ?- B! `

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

" A+ i+ L3 y: b: Q P! n0 C

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

* J8 N0 |( H( m, k3 t

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

( w2 _9 O% ?! G- d! ]

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

* k0 s m7 Z8 K; }! O% t$ k

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

5 |" E# F: H: ?

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

" T/ G/ C2 u+ O; Q) S

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

, z% g) |" ?- K) }! I. `

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

! G, m- `% @" l" c9 C7 q

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

/ i: e3 q) _- N8 ]' C E- u

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

: z# e# n1 C' m+ J. }/ D) n

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

7 H' P) y8 r4 s5 i

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

* G' L V" ]- T9 Q8 S0 }8 U4 b4 ]

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

" }2 s ]9 o7 U/ m" A

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

! J. _# x8 s3 f/ z4 b4 }" j- S. [

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

2 k* G9 m2 s( _4 U

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

0 k5 Z( U# J [

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

4 U1 z; m1 P. }, r( i- N

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

+ W$ n$ \& P7 L4 p# `' {; u% {! C

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

h& e, b. G v- l) _4 k4 W1 K

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

( t$ I+ E- r+ I/ q2 c- U

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

: M c' k7 s: t! h1 e

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

: J7 N7 j. H6 |4 z% d# B1 P) i9 _

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

. a7 y/ U# h/ f9 B) t: e

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

3 p2 ^# u, w0 e; J/ N

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

6 h& K: e( j+ k G, h1 d+ h% H2 W7 W

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

% T& ^$ d! P! n$ W4 l# ~8 t" V

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

* D( t$ L' o" Q, W% _% X: b& x

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

' x. a6 e7 P3 z9 j$ p* \

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

, [9 a, b2 S+ X6 L

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

; P* L8 W# `/ K0 Z# M: |9 |# S2 J/ _

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

i& ]) O8 i/ u2 T

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

P2 C1 z$ t! v/ K9 D5 \& Y, b+ O' w7 \

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

- Z# A, X* H/ `" \ S

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

; d$ g* w4 m5 c* r! l

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

1 ?; u- D" R. l; m3 J

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

) O2 ?7 F \/ c; B& C( t3 s6 r

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

2 o" W7 \- ]) d7 }! Z9 d) b7 q% `' `

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

+ W0 ]" p! M- q2 ^

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

) F% X+ U& |1 a0 J$ n- I- f9 ^

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

$ M0 n- n X9 ?2 G1 W! u/ ~

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

0 n- @* K3 I8 V, R

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

% ^: @" Q- ^ A5 L$ f

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

) D U. Z; N. ]

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

$ Q- S8 k6 _! A% v9 L& [" f# P1 V5 E

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

[& C% V1 N* f, S7 E: h4 @

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

+ b! }7 R5 l) J" v0 X4 t/ T

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

$ W8 x# R- I" a: [% d* ?

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

6 |. l# w6 f* F: `

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

) Y+ S- `4 f2 W0 g+ ^5 v

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

9 m, U6 ^( t f7 j {

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

0 U$ h$ \# i: i* @& N. Q2 L9 T" ~( g

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

5 d7 c# K& |# @, }, F; e% k

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

/ j% O; H/ I* r% `( o; ?1 N' q

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

2 t, b& _. t5 Q6 D- k( _2 B( d0 h) A

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

$ h0 n8 [! q0 n

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

" c8 I: C% P) i+ T

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

4 [7 Z+ z+ O! i) Z5 Y f* x

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

+ n. x- X* K: |" Z- {

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

/ G" ]; d5 a7 K# e P K0 j% y+ x8 q

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

3 ?* [3 n( Z) ]% m

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

6 E: D, A2 p' ^, l; I6 R

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

' c9 b7 U! ~8 T r$ W/ K; K# v9 K

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

7 m( v P- L6 n1 |0 c, |" G

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

" l! u9 t$ T% j+ o3 Y& D/ y

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

$ C j8 Y# }6 } g

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

# a- I( j/ \; E7 F+ K" L

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

; n) Y1 E+ d9 U

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

; c4 `1 U$ u, }- i2 J' M( O

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

' v4 p1 s" p6 b5 \" n- Y

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

. l0 }3 x w @2 y0 w

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

6 X7 j7 m2 W+ J# I+ D, i- y

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

, U5 A+ z. d% M7 h$ a

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

/ \0 O5 j" [% r

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

, Z! P' g2 V* M+ `' Q

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

D5 ~2 z: ]4 n0 p, i/ Z$ n* V

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

- ?( r7 p c, d

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

+ j4 X. k" X0 K; f

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

U G! ]* Y1 K

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

( Z. O+ q" S# U/ f$ w

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

8 _1 v0 z9 ]5 ~

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

7 q% y s3 x; H6 U2 O5 _; D1 ?

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

% Q) y7 G6 T: d3 `

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

1 _9 ]3 U: [3 i# ~/ j( }4 |' P% H

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

( ?. ^5 B5 O Q/ ?

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

+ Q f$ g9 { Z3 `

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

( p3 |; Q$ @% [" z

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

; i! }* G- G1 K- Q! y6 @

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

+ P0 [. e) Y$ \% y* w8 W

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

. M) q: \; Z1 t, b

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

6 s& }8 E0 z4 G9 U. b: j

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

3 P; P ^- P' ]. L4 p

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

5 z/ ~2 U0 v( w

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

4 q, |9 g- f" p- b1 O: V3 R1 u

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

1 u8 ~5 x& E2 d9 H* t. s: y

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

0 J& Q" I8 i: ~1 e' _% F! z

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

; O% k0 e4 J/ v/ B( |% z" x# x7 v

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

7 V% J/ l; o/ M) |! e4 ?

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

+ v7 W& |6 n; ], m8 j- g( w

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

' {( a, f( d* k0 [# b& d

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

, ]9 A% N. z$ s+ Y$ l

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

, F5 U/ p% d9 j5 ~# r. Q4 y+ f

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

: s% S; T9 M3 q- U

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

4 K) T6 A7 m+ S9 |# P2 m$ `

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

; j/ m/ G; ?% h

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

8 S4 {( b* p/ o1 ]; ^2 `5 R( N& @

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

5 Q) r$ y" u- E' _# q4 z' r

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

) K1 s( F. P9 P# h' i

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

K- A5 s# u" _. O/ z' j8 q

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

$ K1 J d) b: s" j

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

" E5 H) S4 g4 y, @4 M

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

# x+ b$ \' d+ O4 Q9 E: d3 p

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

0 @& b0 c* _3 Q- L0 r% q+ w

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

$ J, m8 s I: m! T g3 Z% b1 x

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

{0 J" M( n5 j: `2 `* ^

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

; c3 k: v3 l3 @. l) z, v* Q

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

& ~% N9 x3 G# }( C0 y

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

+ v9 Y1 A0 R* J9 j$ o

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

0 V3 Q, g6 q+ x& i) i1 s( s7 {; n

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

4 k# E4 z5 Q2 N" P; }. B: p% g

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

9 l ~5 Y" \3 s# v

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

9 M @1 S9 j# e( J: [

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

; j0 u4 a6 Q- q) @0 I f$ n

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

0 F8 n; X8 U' x# S

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

- h" d6 P# W: ~/ |6 t/ j: L. ~

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

- a) z, j$ o2 X) V6 f1 C; N7 n

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

/ A) [ V" a# F% ^4 @) w6 ]

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

( L) }" K) I% ^

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

+ }( J+ H+ M% I& U$ Y

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

( a r4 U3 K/ e' ~7 `

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

4 K+ l% U% G; ?; a! X. J/ r6 @

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

/ A: b. t: p: L/ s2 x

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

1 Y( {) X) \& n/ k

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

* c; A4 J& n- j$ M, F( I2 {: a

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

% c4 x' u! J+ k7 Q9 }% Y' B

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

% f" F5 Q5 h: e* ^, D% A1 I3 B

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

7 |. T% n3 V1 z* n$ n/ ^

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

6 N: [1 o' @$ f7 B

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

) L9 |7 n* C- K& S9 r7 A j; i

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

, L y" @8 P. I- T) q; z" \5 s8 [9 S4 l

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

0 o$ c% p; S6 r& n

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

( x" R# j, k* h

 

9 v+ w3 v f. P) Y2 Q/ j

 

& g8 v2 f/ b1 x% ]2 U$ `/ W7 R

 

5 v4 A) J* n0 y, X V2 p, g" [

 

. w0 M" o$ d+ P$ s$ h7 y

 

+ L- ~# g' j& ~" u9 S' n& `) Z0 g

 

1 X8 v* }. j9 u8 v) }

 

Y1 L% H; ]4 F: E- q- n

 

. [) J5 ?. c8 V: |: s% G

 

" t: C/ X* h8 d/ d

 

0 r/ |' ?% o6 Y1 f) O' m$ p

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

: x& t6 o3 ^% h% q$ j" G% o

 

! ?$ y, t4 C/ w7 W

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

( _4 x% L0 ^1 d! e# W; y, D

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

% {- Q/ }1 o( s* W

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

. p$ L2 ]9 ]% S3 J

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

& Y4 i# e. c( @' Q; Z( v) D, x

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

9 b. Q2 A, ], k y5 G) u

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

- r2 U) P$ R. \

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

; A- D$ T4 F) G3 I

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

1 \' q0 \+ C* Y1 i

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

P1 t2 s z5 W9 v3 w7 D' [ h

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

~* e* w' ~3 ~

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

) i* g9 ~ Z7 l

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

% o, i8 R: T7 P b

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

! e+ T2 ]" p8 c+ U5 n! Y

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

d% [- A+ J. g3 a, _

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

- w$ k' W% R1 R% U. W

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

$ u" n2 m1 K* c& w9 b* ?8 O

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

, z W! f/ z8 O( f) B- X

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

7 K" {' ~0 P; f; |9 B2 z" j5 v, ]

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

( Y/ d% d/ A: c+ L* i

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

! [1 K& [- N; d- o3 Y3 p- k

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

' w: O- P: D$ J. T3 B' H7 I

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

5 m7 i4 j4 c( ?5 Y" l/ T

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

( f1 J& x, y8 a7 p n

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

! v: u. H1 y4 g) f2 D# _

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

5 D# @4 C- R4 D

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

2 W3 L9 {0 p; L7 F4 m

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

4 Q0 K2 N; C+ O- s, t$ [

 

3 ^: w$ J# B2 T

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

& C/ i( s2 ]/ H/ y) o2 C0 T

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

3 D3 f8 ~* |/ v; D1 q

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

/ E, I% `$ c/ d: j+ G

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

7 l; ^, h8 m% y

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

: }6 i/ ~% J: b+ Z

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

. J+ R, e6 r. m, o$ a0 J5 T

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

# y! I3 O- l7 V, v

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

6 F. ~( ] |1 m( A- i

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

- J! _- c7 {# i# C

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

% u# Q* Z3 Z! \" Y8 Z+ F* m6 m

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

- Y- p) i& H$ H& c' ~5 o

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

# S- M3 Y9 F# R& a+ B

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

, }. K! g5 c) x/ m! h0 }

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

/ K2 Z1 P) z" _5 X; o6 c# _

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

# Z" z* S h* w% |: \& G3 O

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

& t& F+ h; Q* G! E2 b

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

$ \1 t7 V7 D3 _$ Y( F* J, a U

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

, T" O' Q/ \$ D) A: L/ R6 g

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

& o h0 Q1 y. I

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

7 C- x4 S: E$ V+ h4 e6 h

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

. l. r% @3 D' i% {) A( q# K

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

4 |4 l$ c! o$ E

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

! e: h! @5 \6 d1 d9 B

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3 d8 d) |" |/ C* p: D

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

$ I- N7 S# I$ ^" E; x3 \ r/ ]! u' `" B

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

" ?" h+ y7 |* |* f5 o

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

7 v- n9 Z% f3 e( [/ v0 r

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

. E6 `9 t* o+ U/ f* H% Y' i* K

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

4 }" E1 m' c# r! H

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

$ S$ M0 S2 ~) ?

 

3 | P+ i& T8 Z. F @) H1 a) x

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

( k2 @% e$ a" q8 o! ?9 E' ^6 r& [

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

2 d# e/ w0 |9 z1 J, D0 \4 n

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

! ^# d4 x2 F, K+ s! E- b' o

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

( [9 V: K3 U7 n& s/ i8 M6 q) j

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

F% L) ~9 j" x. \$ J* K/ y

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

; g) Y& L# Y$ @7 R9 j

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

6 G8 b' F4 u: T- i0 q u

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

# A+ [7 C7 C& Q' ^

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

5 s& w6 w( X2 s3 h7 W! I& A. g, n. _

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

( O# U$ P9 B3 B+ a

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

) g( T8 D1 e: X( G) ?5 q0 ]

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

) c& m; ^& _7 o' H0 x2 q. ^3 ^

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

0 n5 O" |0 |' t8 H( Q) q- F

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

3 x; l' f1 Z% r# @ G" M

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

+ T; B4 V* f, J( b

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

" Z5 C/ m( g- k! x- x

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

_! c; L( f p) I& Z

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

8 l7 m- u1 i9 @4 ~2 B( n: k4 u

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

" q" Y1 o+ A$ v- b

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

% s; c) x9 P( f d5 ~. \! G

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

2 O* d/ }9 G+ I" N1 t1 h

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

+ b7 M' N* N0 k# n7 i

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

" \8 I+ R; N) E# c" o

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

" c& E {2 ~) {& K+ D1 |( `; X

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

v# A0 r5 W) c

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

3 Y; @/ R4 |; ~! M# N# ]4 Z

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

8 L! J) {5 A/ W( m9 u/ T

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

8 J, r1 [- M7 S0 U- W

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

7 k- g' w' B4 y; f

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

2 D! \( N* N, Y) T3 ~% _" x4 l; U

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

0 ^, G0 k3 R4 [ K

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

" Z. C' ~ D4 I" Q! b' F" |

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

4 F7 `. v5 b) |0 d7 V6 G% ?2 f8 J% n

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

( |* q5 H; Q. I5 p( n2 @' d( d

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

" U% @4 A$ \3 p" U/ j& t

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

* G* `$ B" T" q

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 D# }- i4 w' C: R T6 B& e. ~

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

3 E# B) L b6 `. P) I6 Z; X. n

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

5 k: ?: m- F5 U) w1 {' N5 Q

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

. [1 R* x( c7 C2 b

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

- s* o7 F! [4 m. S' S, R8 v" p. w

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

& E8 ?! G( i- F( B( |% E

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

+ Z# B0 r. E7 O, b' ?; ~( z: ?

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

6 p) y7 n& F, p% W O$ Y

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

7 p9 w2 ]2 ~& i! X$ K

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

L6 c/ O( j; _

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

+ f) w5 g2 U) K" l+ b

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

+ C% F0 j' M" }+ r, ^

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

3 R5 |. c" r- ?2 O; {

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

0 ~; N( d0 Q; v+ y8 I9 E

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

; P6 N5 V2 t" }

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

( B3 f/ O6 `3 {4 R4 q2 C0 I

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

7 |9 w6 b5 P5 @1 P3 H

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

5 q* ]' }+ c* s* L) R5 D

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

0 j" W7 P6 m& R# f

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

' {5 `5 ?' j/ W) u& u- X

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

# R, c4 P- G+ O F

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

" I: w1 I5 D1 S2 {! h# I% B

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

# ]0 R/ f. f7 T$ |6 I1 K. N& M

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

8 }0 H' f' a7 {5 i& n1 X

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

% d' ?+ l: U9 ~2 U5 m

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 z2 W+ j" m: B7 G2 S

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

6 Z2 S, U* s. m" }$ \" u

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

% I1 a2 L- r) @4 a

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

1 _+ b# E f( ~

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

/ D. A3 ]9 G% n6 @8 a' V

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

, X8 Q1 Q* U" c/ |" R- h A( F

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

) I" ^2 J) O/ ?

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

( p7 l; l i M h& m

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

0 m$ U3 S. B: J$ O# O H+ [

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

, W: o6 l0 l+ r! }

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

; L; D/ u3 {1 o- w

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

2 V0 l' Z- L. J0 e' h0 T' `, t

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

2 L! i8 |; L" ^8 @ v

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

' w9 ?+ P3 I" \+ Q1 U. q& p1 z

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

+ j# K: v7 l+ `& X" w I# [5 f

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

( V0 q4 Q4 d' [1 a; r' f

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

- V* Y5 m- c t7 [$ ?

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

/ N: N1 S$ A, q; i' b1 D, o9 @

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

8 x, t$ D5 y1 z- o+ X+ J4 h

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

3 G" H/ \6 M8 R# |& {2 I- k. n

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

) ~. N# e( a2 ?( }7 E/ H

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

# {: ]% Y+ O% F6 E

        ง.  ถูกทุกข้อ

& \9 u1 [: ^* X* A

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

, P' O8 n" S+ u: T. x

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

" Y6 q3 V1 @4 U; w( e$ o6 |

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

$ C+ {* n: V: h9 m

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

( G) x! [) O4 W. D! o" U- g3 w! l4 H

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

' a, J& ^( K" s i( [

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

% |( v$ p$ d2 {1 S

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

/ U# h" j& A! p' Q+ i+ b1 p" s

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

+ f& S7 j0 k2 W* V# N9 V

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

! y/ M! N/ Q2 }" Q

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

0 h/ `8 Q. s1 U7 b/ k

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

5 ]/ [2 a; @# i

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

a4 a9 N" W4 w) g

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

4 }4 F) I0 i& P3 J$ a

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

. i* w3 p7 B- _8 O

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

" n$ K- `) m. n6 C5 V2 I4 {

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

7 U0 G) t2 x/ D, N- J& m U

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

E% u/ o6 [; O# C* q

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

, _; L) ~9 z2 s6 Z. G, m, Z4 |

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

* w/ v& Z& C5 ^. ?1 p

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

0 P3 b n8 f/ d4 Q5 v

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

" F- F+ ?: g6 R) M# k" u) | ~4 P/ m

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

# ]5 K0 l# X4 n- k6 C3 q5 _8 `4 t4 l

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

" |4 c" D( X' @ g

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

; F) ]# L. U1 `- M9 N/ p

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

( k4 s) s. L8 r+ w7 q

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

( y# ^4 v3 I, p

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

6 h9 k2 ]! Z: V" l6 m4 W

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

* O$ T8 `. g( d Q5 @& u$ ^' y

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

* |7 A2 d; O4 w% ~' n1 ~

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

% u: f+ [' V. d0 h

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

5 y7 a7 T- V( S: i* {3 n0 q

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

3 Y; a' u' W, n" ~' w# S

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

0 C1 e0 O8 v7 I0 |

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

* v% n% a I% b

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

5 t! G" w0 @9 }) R' F6 Q

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

- N ~! i! `8 |( [( I

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

; s; M O7 S: P# d: g: `( x

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

! D6 }8 ?, k d2 G7 S

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

7 H5 F& L! u* y0 P, w. F

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

0 e) r& w6 V: m! M9 N, B% M2 f7 f

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

8 R. v3 L! [6 i; i( i

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

. s0 I/ j* |) l7 a) X- A: i

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

5 d: ]1 U/ Z) v* K. a: a: Q

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

- D3 J0 v# ^; w2 t

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

9 L, ]+ b1 n; ?6 N. N5 r6 W

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

2 M* B) U% G) V

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

2 g! o- c- ~8 W9 S2 u6 D5 S

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

2 c0 Q# o0 u( T

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

0 |2 b4 `2 F0 @4 N" z" b- f e Z

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

4 i8 r( G! H' w5 s, a3 Q

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

2 K$ ?: I, k1 n: p0 R, t4 \

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

( b$ u7 g9 K; l0 r J% I) v

 

+ y4 B/ w0 n- l a2 q( I' f

       

" x J0 ?1 Y. }" Y2 {4 o9 [; r

 

8 k; k. O: G9 j+ ], N* A6 h. V

       

$ e6 O/ H& p A1 {0 e, V7 E

 

6 C! Y8 b) f3 C$ [" [

 

' N; w: M4 k* T9 `2 y- C: U3 e: I

 

) B! U' [9 _1 l+ T n

 

' v% H+ R" F- L7 P* b; A) P

 

" a$ L8 a6 |) w

 

& M2 g' K, v( {+ ^' C6 k4 S7 |6 i

 

1 R# a5 m1 @; K; s* ~; x: w

 

' ?6 D: Y6 Z5 m$ I/ R, G

 

e* [+ W# F# U, s2 B/ d

 

# r% F3 Q+ P) d0 z( |' \5 G

 

/ F% p( E) W0 J2 y& B6 k) x

 

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

9 u5 Z- H! ]7 I" ~2 t1 u/ q

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

4 V# u- a7 w5 f6 s1 [7 M: K* w5 k

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

( _' h: D; w; y; F& f

             เก่งมากๆๆ

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...
5 H  t+ S3 M; t+ L$ g6 Sต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11

# S1 J7 }, J- o) Y/ V
9 L5 V7 G9 Q2 o4 I' ?" C3 }8 e9 N/ W  t2 P+ ?- R8 V  ~
ไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-8-2014 11:14 , Processed in 0.260514 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้