งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46411|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 * h- {+ j Y O, D& ~# k8 s, V( [+ `5 U+ n

แนวข้อสอบ

8 O7 @/ g; \0 X( l$ ?

จิตวิทยา

* i f2 E$ E$ y, t0 |7 y. Q

 

: c) n) N/ r( ?$ A* Z

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

4 ]* C# Q6 z* ^, M2 \ H. |$ a

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

# P- b* w, d* M' f8 w+ j) m ^! d7 t

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

" F$ X: L, A4 h f$ T) O

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

) I' Z" y& P' ^8 S4 n4 w% z6 M

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

) g8 s% O- z4 U

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

0 T# N5 V9 K" V& I, ?) D& ]! z

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

# T- ?) ~4 i& n% b% m* ~, O' K

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

6 _* M& D7 @7 U; Q

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

2 _) t3 l8 ~' {9 _- Y" k8 l+ B

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

: E1 G0 e# h) W% [7 N

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

1 D# L1 d& P# g$ h

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

% \ A' Q! X: C+ V

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

& Y! J& P: d8 R; O- ?

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

7 v5 t& e3 u- I1 p" `$ Z

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

: a. B1 F, c1 x: }

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

, n; s# \1 w* C% W# D, @" P

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

+ h3 Z B( ^6 u+ a+ d$ @. T

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

! l1 c5 M: h" \( t6 t

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

7 \( _/ @$ l+ m2 {: \

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

4 K3 {1 R: V% g9 H V; E

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

5 s! V: M, {8 }6 n. _

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

( P2 @$ e7 p7 v9 ?* g- g2 x" @

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

, J2 w+ i: O3 }; I* z

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

" o2 a P5 h$ z4 u* E. \

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

$ t; o6 a' t. c7 I+ [5 ^

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

2 G6 d! U. u2 z. a. g

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

( ]/ G5 n3 @, r( P+ M G

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

4 ?* u( @/ t" e! H

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

# X' C. e1 T$ j }, k

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

# }, w* P1 Z! ?$ V* L0 y/ v

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

/ q8 R/ J. u( ^- S8 J+ Z

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

+ N/ k( S9 C9 _" j; l! X7 M0 R

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

5 _ r- ], F. }& ?5 `. K' G: Z9 ?

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

- z- u5 T2 L) t- r

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

/ z* e7 X( G$ j5 c

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

- r! P: A5 r+ |) s5 a& X

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

8 a' D0 N4 b- g7 f+ n; k( O

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

& U s+ i% ]6 h. a, j9 z

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

& l0 M [2 z3 V4 x

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

) K4 ]/ m9 p! `

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

# Q/ j3 H1 b9 T8 G, ^/ p8 ?. a" X

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

0 O5 ]2 T; W% x% @9 Q5 h

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

5 Y9 {% j" k$ Q+ T& ]" X) D0 I \# Z

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

; v* L+ f& y( v: J* L

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

+ j5 j. y0 X2 Z7 L

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

( v2 M/ G% |- Y& C7 T9 H/ ]

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

7 J+ g* L0 \6 w* J, Y+ o

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

' O( J' w- q, g, d3 [5 |

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

& ^0 \. g" H. Y" ^* r4 \3 B

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

8 b7 p9 F: ?: `4 q

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

) A9 M' `6 r; g3 R5 h

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

2 f& @( K4 N7 l5 o- X$ b7 _

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

8 o: r% w+ `' v- s

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

) i8 s" i+ i' d% |9 k

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

9 p2 G `9 J7 {/ w4 n

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

3 G5 I& T; o8 i' w

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

) m/ |% }9 @ H/ C- i& Q

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

/ n4 W0 V. j+ V

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

: ?) M& V$ W6 N" h

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

( w& w M/ B+ v1 Z# q1 r/ e

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

5 n4 F7 Q0 u8 N& j+ ]( e( @

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

6 B" U F" O h5 z" d4 s

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

- ]& ~: z. m' y- H; t

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

' X6 y) e4 i8 z. ^

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

1 \8 a2 c3 M2 |- N+ b; a1 j9 ~ O

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

$ }8 y1 P4 F7 n2 e2 n4 ]

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

5 m$ |- n" c$ V* v: b

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

: p( J8 q1 k+ h' y. N

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

4 l* F+ M4 w' ?) x& g1 U( G

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

* s: W. u9 F8 r% _0 ]: W. c7 {' }

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

: U2 t. V% g# h( `: c$ V3 _

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

8 ^3 g, }3 W( c8 q: ^

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

0 t* R4 R9 s, I7 A1 a

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

4 K4 h0 g4 n3 E2 U6 o) w3 N

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

4 g7 a: c% O/ z" z: p3 Q

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

1 O6 ?% T* `: o# C

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

3 D( M4 k: F/ ^ J+ K

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

: U1 |9 {! E( w4 t- o

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

: L; l9 r) z/ z. M5 }# u

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

# F& {8 D4 c. h% ?

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

7 l) j+ P: o& v8 r0 t( F3 {# j. q

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

4 X% ^& S) ^ U# E' m3 g$ c3 P2 G

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

) V* o! q% i @% e6 r. U

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

. x4 U) t7 w u+ h4 c* c: w

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

v; u6 S( j' `$ f/ H4 I: W

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

* g5 [) A2 A; f% w* g

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

4 ~! [6 J" p! ?7 p

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

( C# s' d! [) Z, ]1 \+ W4 Q! `

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

9 e" C1 D* a; Z/ E; p/ w

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

]6 d: j0 A2 ?* i% u

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

0 j% x5 o2 R. F# l' k

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

) R2 b0 H6 L# G2 o" B! z

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

8 h# n% W5 V% ^+ `0 c: C

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

; ?) F1 e& S; Q- m* `2 O$ U( J1 M( ~

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

! U- x' E0 d0 q, E: z

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

/ u" D. u) ^ S* K

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

: {- `( y3 E4 K& n3 ~; i! E

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

1 J; h" F/ x4 c2 P8 D3 n7 B' N

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

8 Q! S# x" \* d8 l- _

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

. n; l d( h5 B: A8 Z( c7 }

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

% Y, |" \" D/ b5 u* V6 R. k

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

+ m3 X k# A$ Y! z, j0 [

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

8 G& x1 |4 W: H

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

3 ^4 p, {3 o. E6 [

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

5 E8 Z7 x- [+ j* ^' w, O

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

; M q+ W! | g# C- E d

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

f8 O: \3 U' ?; r! |+ H- p

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

7 y# ~- k7 ~& `2 S/ Y" H

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

7 c$ F9 k" I X" [ Q

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

) o& n' @8 V0 w7 }2 `: u- h2 d2 V( _

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

& F, w8 [7 U3 V2 J) @7 [) @

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

: s: l: W$ ]' R# k1 E% w3 o

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

8 p9 A* p, D n' T4 A6 i ~

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

/ S d4 P2 M/ c% S: F2 z

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

* w# o6 j8 Z; N' k

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

1 ?- U% J' s8 u/ E u$ U& a

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

; K! D! f$ Y( z% ~& w( ?- x2 Y8 r

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

; Z2 O. {# L& D" ]! _

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

# n' ~# P8 m! K9 k

 

# z: s3 [) p$ C( I7 W1 d2 X

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

" ~1 y( |4 c- {* l, ?

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

6 c Z2 r1 d2 ~# U

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

5 ]/ `* T# W* |4 l! s) H. J

 

6 \( `0 l! N7 [4 @% U' v

 

7 {+ O8 G1 t# |

 

% K' H4 g- y) ?. h4 s8 a

หลักการสอน

9 \" j' m0 [# w. S+ E- S+ h

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

8 g: ?6 k: q9 x$ F

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

3 l0 b7 n$ i2 q$ d0 o# U* R

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

- u% b' ]0 J! m& T. |: E% |; ^. Y

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

# G7 C- v3 E$ s' \0 r; G

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

# C( @! A4 ^0 G. G

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

3 R7 \& e r: m2 T: h* ^$ p3 j' }

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

I- c6 l% K4 Q; E

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

' h+ n5 U6 q- Q8 ]! Y% h% N$ k

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

9 c0 G/ a3 A) G% t! [; o; H

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

' p- S) ?, w0 F) N

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

& c) ?$ w0 L0 h6 W' f

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

( O( W! K5 `& w9 j" m

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

2 y3 e* j: H9 L

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

$ P, ?# l; v _( d$ T' ?

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

) {, Q# I$ l: l( h; [

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

! `( C% Z4 w8 a! z8 e

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

6 G+ ~ U; \* o9 D

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

C5 G3 {4 n' m

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

% B% ]( X$ S8 H4 f' J3 E

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

0 [# B( B! Y, a) Z% r: q) v

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

5 b- A% Q$ u+ T& Y

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

$ u7 j* s9 v$ @1 P( z

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

" Y' i% C* u% N1 c

 

! E9 U( o9 y2 N: Q8 I. D

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

* Y; d: @0 R& p! G1 c+ S2 g

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

R8 u( p, N' S% f* y

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

4 K" Z A; h Z0 e% a

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

: ^: `- y/ j+ @/ o F( |# _! F# g

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

3 @9 z/ g5 X! e: o! J

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

- H+ f- r" j" P9 N% ^% A1 n

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

, a" z+ i. g" D6 Z- Y- s

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

5 m, E; k9 @* Y1 l; H5 `

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

. P* R3 z) B% q6 o% i. s1 L* e: l

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

; C$ f2 l4 v2 W5 t

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

6 F4 h+ U! R7 S' k9 p$ ?

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

+ L8 ^9 K# n! S' R, U0 m

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

3 a6 B9 t( P, v3 g" D+ A

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

R# a2 Z4 {3 T) p( b

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

, ^$ F" D% p1 q$ @" O( p

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

( `; a) m! H$ T s

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

% E- X: o g0 g- }$ @7 G! ~" y. {0 E

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

+ o9 Q$ j' F C$ \

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

/ d0 ~- R5 l, N3 D, v

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

$ Z! `4 x$ k- \% h- m9 m

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

+ o: I# r X+ C3 {8 Y5 t2 B4 V

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

' m4 G& f4 G' j9 }

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

$ P2 B- p$ O: l. B& h

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

/ M; n8 S, z' A; x8 ]. _

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

) | z: m/ |+ J

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

8 k: |3 N* L) O" R& x5 ~

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

$ I5 i1 w% c6 F8 ~- l

 

; L) R- M5 J$ a% K: Q! _" p$ {

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

/ ^0 k& s7 ?. z* F

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

" u+ p4 ]& H! ]3 B% y6 o( @8 l5 K

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

2 K5 F# t9 B0 F" C6 P4 f

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

; Z( }! B5 ]) @7 W5 R5 {

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

' G2 f$ r/ c- q. ^( d

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

% C+ e1 s5 [; n( ~* H4 t' y

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

, C9 N" R# g. u

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

. p) O/ W8 C9 G# C: O, {

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

, g1 h1 h8 P& n7 n. Z6 X: A

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

3 P; D& ?( a/ u1 [

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

+ h- S$ Y6 A1 k( w1 M

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

, ^ h0 E, c6 v* N; y! @0 C

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

/ x; Y7 D( _+ X0 s1 r5 K4 p* e2 V5 a

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

~. k* J0 X) }) I* o) X

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

; T6 Y6 s- n8 r N% p

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

7 s3 y* n. F2 m( M3 t# i' @

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

- E s# K- E( Z9 I- }8 H; q3 A

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

# K: g- B$ z9 s. s6 [4 a. x, m

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

% Y" Y5 K' y n' o1 l1 V

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

# W' W) o: P# m% Z

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

' w/ H6 K1 ~2 \/ t5 g* I

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

9 l2 P K+ V" Y' w$ v

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

* b' F) T! Q+ q8 D- T* P

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

& v# R& J" b$ H& X% ^# }9 A

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

O) w' {+ L- y' {0 v/ h& `

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

1 H8 Q: r6 Y1 w. S3 u0 k

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

: O# s7 n/ S8 Z

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

- d, | I, l2 b' |

 

+ Z" B& n! `) [4 z, q2 G2 ^

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

6 V0 @' e7 h9 v( D* t

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

' k9 Z1 m' ~2 B; G9 D

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

4 u) t8 t+ @$ `3 H

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

1 w. b% g4 a1 }

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

& r& {/ v7 B% @9 f7 x0 N( D

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

+ I/ s# L) {1 q0 L

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

* g8 |4 `0 a/ I- w

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

5 o6 r+ O7 M( g

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

0 i" v3 J; ~$ g: V) r

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

- W* A- M4 K+ i' t/ d. V3 g

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

. b9 J9 X3 x8 f$ E% v

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

: B: B, g1 P8 a- d6 y" Z$ H) e/ ~2 ~

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

/ {. a$ D H5 |% |; L- v

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

" P9 M# a' h9 s. h# k# J

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

, D- g, o4 I3 ^' T/ {+ F! ^. C3 ?

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

: d# z; ~/ Z9 M

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

* Y6 A7 x3 R4 t" D4 h

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

9 b' l4 A" ]! y- m* f" u& ~

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

. m) k9 l0 ^ W! ?( v4 e7 `

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

& t3 A0 _. ]3 K$ c" Q, Z. O' C

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

. ^2 _5 B3 @+ \9 C* D

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

4 r1 y8 u$ k! _& w0 p8 e

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

& ], \, |! v0 O- Y2 n5 r

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

9 q, D; d1 z" |) T

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

: j+ Z" E* ]' ^! g) j7 @7 o

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

& V3 p! b C0 [7 |# a5 g

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

9 S; B% C4 u" y9 H5 Y) `: V

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

9 K" C; k& J$ p# |4 Z

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

M! l# Q; K% x, z7 [

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

K* m% k: {/ Y- [ i% R

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

: o' y6 [4 y S( i

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

B- k$ K! J' Q/ `3 d; O9 ^

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

* ~& E, G* f8 B8 q

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

& i) ?, c, A$ d

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

" Q! l( t) W& u+ U$ G0 S

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

( E7 _& u8 E' W" D& J( F

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

6 R) Y$ D+ J9 U+ ~) t8 c0 Y

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

2 I& ]0 T5 h; q! b

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

& x9 v6 p9 G" W6 @

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

$ r0 H0 `" u' V+ Z* h+ ?+ m* y

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

$ E" H, r+ i9 y

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

$ o7 }& F: M9 G: o* h

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

6 F( M: A/ f% Z# U' o( \) q

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

# G0 E1 S0 u9 ~1 [2 w

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

' C4 |- t% @5 d+ U* ~' g) T3 \

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

- F: T2 o/ r2 T; ?2 Y; M

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

$ z0 C# {: D7 q. L' I

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

8 L ~9 s/ k8 l6 Q

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

# e! ?& ]) [. ?

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

/ V$ N7 s& s5 j' B2 x, U# V

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

! K- r! p. f# V4 S l

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

* S( O5 ?" c6 @8 | f3 g

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

. S) P* a9 O2 x* g! ]

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

6 {% ` g4 u/ f6 a7 f* [

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

* A& O. g0 H3 Y/ K. w7 z8 A' w

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

, x1 y- [$ f0 X

 

0 i& G. H" w+ c! g* U

 

4 m' z f3 F5 |; v( f) ^: J, |; }

 

: v1 w$ {# S* W* G: b! U( H

 

! J6 _5 ?+ V8 L: x

 

; W; i t3 C8 ]; W+ Q L

 

. Y" H- k6 B2 ?, g5 @

 

8 [* S# @/ C, j* t; n1 ~0 c+ b

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

3 F, V8 k$ ]; c

 

( a( F2 j2 Q _. L% U/ c9 K

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

, v& Z$ i( M; I Z9 @

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

; {1 n6 Z `; y K/ ]

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

+ S, w) x% b( X; D( ^, v6 y

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

6 t- \0 y$ ]4 M, ~

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

" I& K+ U3 x" Q! b7 ^9 f; e0 }

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

5 u7 a* i/ i U! ^

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

! t& \, E( n& l9 p, }/ `

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

% o! R* O+ T! l% i8 {

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

- ^* n3 Y# e5 x% ]% x0 N% G

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

9 G, `/ E, u! E

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

h; O' N C' F" R6 {. ^ w* X

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

6 D) a J4 E$ v! [: N) J, F

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

2 O( D' H% d$ J/ {8 R8 C0 T* W

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

5 ]' X! X8 w: h5 N% S

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

; t+ V: ]1 S' _* L R

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

2 h4 k# T7 e* d) Y$ i

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

: e, f! b1 z$ b5 y; e0 |' T

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

1 H+ @4 P x" J5 R1 \ M

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

4 L7 ~& W! z) C. [/ z; q: W. u

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

! w2 `3 z* d7 q

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

; Z; p# N+ `" a# s8 ~ W: h

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

) ~8 ~+ i; n: w& a. w

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

- N: D# N f( B5 @( ^

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

3 U: @4 n8 ^# Z# E

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

# t' @; I3 \' U4 z) z+ |, }

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

, D/ m+ O. K: q

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

$ `$ y; J$ f( X# y+ w3 b, L

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

% V8 [1 \+ Y' c. x! s/ x* q4 G/ f. M

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

! m8 L" H9 L$ D: [& }* S

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

: Z* v/ q% _$ P! T D" e; ~0 Y# K

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

3 W9 g5 P% q, [, r

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

$ w$ w E: g1 U/ A. v

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

+ X- f3 L. A4 [1 f

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

4 p& n8 E( K9 [7 s; G1 g

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

9 s* x4 d; P7 G

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

( e5 H; ]5 A( |4 {

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

, i# v' l2 Y! U* i+ ~( Q

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

! a* h$ d/ z* b+ _% I! e6 B) ~

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

" A, m) ?* S" }& I& G

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

" Z% X* z1 v8 K% u5 U+ c7 W! y; D

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

$ t3 R0 T$ ?; @. V+ v1 ^0 p

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

& M- o3 q0 B6 X

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

. d; {! ?8 A, M+ ]- }% F

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

5 |! n9 T& ~$ _) W: ~

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

7 E- i7 G: R( v; f% D

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

- E/ d/ t: o9 u& d0 D, X: M

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

0 }) q. Z9 W u2 x

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

& D( _- U/ ]$ q% V7 I) r) o6 r

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

. z6 f) ?3 [, m- \

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

: W+ u1 S1 ~) k0 _$ x: t( n

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

/ P. a9 y: u& e, [

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

3 O9 V' |1 w M5 I- P2 F4 ]

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

$ c( ?5 N4 G0 `- y

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

% {9 s6 [( _: d" t

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

; |( X9 b6 Y8 {& l

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

% x# A1 P+ d3 A2 F2 P3 ?# q

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

9 z5 m8 \; Y. h+ _& o

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

! ~' F9 e* X+ H

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

: S- T V9 L D* j1 `) ^* v4 ]; F

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

! b" @$ E6 x3 d8 V/ o6 x; Z

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

* \; z! N: K$ p5 X; V7 S- r+ O

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

. g8 E0 @6 Z- S, ?1 R/ _

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

% ~3 e) a& v/ Y1 s/ W

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

2 {" M. |5 K0 ~. B

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

8 q3 P. E+ P* t: }

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

( D& m4 q$ v% ^8 G/ |

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

1 n9 d' y' I% G7 E# I

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

Y# P8 W* b; _$ e

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

1 u d; H, H4 Y- H3 }- [/ u- n9 s

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

" ^7 t0 K" Z! E. ]! P

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

9 {$ V/ t' D, n# s. {4 w

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

; ~9 x1 T) |. q: A/ F3 T

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

7 s. V A; r- ]) s

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

9 D/ l. b/ j% P% W: r

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

. g- q6 G2 L8 y+ `

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

7 n, q1 f8 ]. J: N A3 w% Z

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

: @' r- T) k5 b' ?* r

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

( q# D+ X+ B( n

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

# w; Y% \# [1 ?9 v7 _, F$ g* A, f: \

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

4 i, ^8 N7 M. {5 J4 X( D

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

* I& J6 ?7 ?; A) d5 z

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

' } i6 r) x- p1 b

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

6 \7 ~8 t; T" } z

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

" @0 C3 w" J4 `7 w* A' Y( f' q* Y* K

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

: a* f, T6 M+ h/ W, O; f

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

0 O' n; w$ B5 G1 y# G5 q$ G$ N/ F3 j

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

4 s9 E* y! ~; T8 v- J7 T- ^

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

5 |5 C" K- z# g' Q

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

& F& {; x3 i0 _2 B

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

3 ^ `, T; _' K1 E, `7 Q) y$ l

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

" o% ?, Q! ?9 }7 ]5 \/ f6 U

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

3 _& E' l5 v2 h- Z: S8 V

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

) m5 }# w4 u" c% T7 A1 U& t- M v7 C

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

3 }& i5 ^2 {! H. \8 \3 w6 H

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

- s+ g& `" v2 x# e4 T2 _6 o

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

6 `+ V1 V. D/ B- X$ f

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

; @$ k& R, B* q8 a

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

( W% G1 j1 s; [. i$ N5 ~

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

. F+ @. l4 B" O' y% L, a; B7 }* d

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

* I3 L3 }( ?0 I" B- [$ K

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

' U1 u0 x5 k+ h

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

3 B# [* p- Q2 b2 K

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

# M" x1 U( F: q" w

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

6 A. @5 V' I6 \! Y3 y& s

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

" M: g( D5 r7 U4 e

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

9 J" T* U& \3 i1 i0 q- A6 `

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

, ~( v) [+ k: e2 W$ v

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

& ^. v5 `& D( C2 f8 ~, [( G

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

% X3 j- y( I% m5 X+ B7 ]3 ?* G

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

$ \1 ]& r& i& ]! D0 `7 O5 C

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

9 @5 c9 k9 E) a9 z, e$ p/ {# x

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

. i* I2 w0 u/ e7 ^4 R

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

2 V% ^+ @7 |0 }& C

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

8 E% \' `$ ^, i# b' ?

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

7 S, f' q/ e( y3 E8 A. k7 h

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

8 o% f5 l M9 Y3 t, O

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

: x* [# `7 G( d" o5 M, ?

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

5 a# M# d# s2 f% N2 e' C

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

, O. Z. h H* x

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

2 [+ y- z9 x7 D) U

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

( K) N' V: }* E. ?+ I

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

H! }' \/ @1 N8 A7 C

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

, u; ]' C0 m# O4 t

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

+ L6 E: f7 {/ J+ M) M) W

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

# o. F7 s5 H! {9 \

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

1 S+ _% y; B6 o) Q) k, z2 p

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

7 v% N5 f+ X, P4 S/ P# u

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

# G$ e0 ~. t0 V) l

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

5 @# z+ n2 I/ H- j- @% ?

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

# d( E) ~8 E K0 j6 S

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

& |2 ]* z0 W$ H- D4 `4 Y

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

. t2 X. E$ [- }6 A: i# t

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

" U7 `& a- `3 P8 \ L, O4 v% J

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

9 x( a7 |: W( w

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

( m2 X( x n0 w/ G) ~' c+ u+ g

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

) O+ u6 U6 ?5 L0 @, n0 R

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

7 R% w5 [% C' K2 x" R3 V( w5 P3 Z

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

# K) z0 w' q. e* w f" d

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

2 {# d9 t% B6 R/ k2 d

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

! ] Y& c- m; B

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

; ?) d, t2 K/ ~0 z0 P7 G

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

- F9 I5 u4 Z, y' ^

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

6 E1 _, K3 A1 _6 f' Z. q

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

$ a; f p% q( }( c

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

: N E4 h0 l( {8 ^6 F( |, N+ {

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

* h& j0 e- R/ ?, ]1 y6 x. p

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

) [8 E5 l9 O( e; M

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

; u7 G" Y4 R9 g7 G! L

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

% g7 V# N! b% h X5 U

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

+ n# a f- f2 W. K

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

9 `4 T2 o, U. q; E$ a3 @

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

3 h( Z# X4 X* \% ]

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

k$ q( c% F/ Q. M4 @: F

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

( v% O- e8 G; \# m+ X7 Y1 l

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

4 Y( D# X( T, B! a+ Z- f

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

# e6 J; @; o* ~2 |$ j8 Z- S

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

r% L) x8 L0 s: q

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

5 C) e& M; W& [% _. c# L

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

& t* J0 D; v/ c

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

/ ~- {2 S. c1 l* g2 z- s5 a

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

' k+ S2 S& ? k

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

+ S4 ?% \) |. ]$ G% A

 

( j9 p; B5 t1 l5 b6 i$ h8 ^

 

, M2 p1 L% |, `: Q

 

7 ]5 Q1 G) y5 e# {( r: `# }0 O

 

) G5 p4 @2 [# a. J

 

! w0 V% I! j0 H' a3 e9 X

 

! u0 p3 Y B% r+ i2 b p- ~) A

 

% ]; n" l" n3 u; A

 

3 @7 l; l B( N7 Q. a8 V s

 

9 Z6 K6 [3 z, _7 P* U3 D1 D& n

 

6 d0 B8 s) N5 B% A5 E! G4 w/ w, W

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

$ _. W- n! w; R/ O3 _4 A9 a5 R

 

* G; C$ A# y+ D0 x. C# n

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

: K; @2 X+ @% [, X! N5 \$ f

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

, N9 {0 S* o4 d( O2 _/ k! h$ x

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

* a' b' [- @/ l7 s

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

+ @" n! |# z' a' B0 {; Y

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

- i7 o7 m5 S, g* Q: w, G* A

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

3 ], ^' u/ W) T) G0 H# \5 \3 s

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

' X$ R9 |6 }+ @# n: l+ k/ D

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

1 |! l3 I6 a% t* b$ \

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

_* ]( p6 f2 s8 i+ G

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

/ m2 C+ W' ~) ]4 _1 m

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

7 f7 [3 B! f" L' G# Z, x

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

) y+ _2 B J0 O+ j

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

( X: k9 Z& i, s6 }4 a: n" c

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

+ J8 s( _7 N" z o

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

- P0 R" O. ^$ A" I5 X- Y, p

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

) Z) C& l: {# R& V( k5 G! b4 B

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

3 g5 M6 c! m" i$ y4 Z! d; [0 \1 W

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

; j! W: u, z0 d: X2 Y+ p \3 ?8 V

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

, J) A" L& ?0 H1 z; t' j$ D9 m7 o/ w

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

; C/ c& U; P2 W0 h# N- Y) c% \

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

1 C1 m# J' Y& n; `- a/ g) N7 M

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

- R1 U# S) J( u6 {5 ]/ T+ {) ^

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

1 A" i2 L: k9 y# x

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

9 \3 s# T9 H! A* a. S

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

4 @% m7 u0 w9 L

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

% H9 O3 H% u" z) O4 w& b

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

; S& H4 |9 o8 ]7 u0 B h

 

6 M2 t' A1 N+ l1 K/ k

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

/ d6 d/ l: l* B6 L% N0 M, {0 ~$ ]

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

" `2 ^ J9 {, C" b, U5 q

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

8 H' d* n, ]# k% D4 r; v5 J Y. v

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

5 q6 K" s A0 ^' U3 J0 \2 }$ {2 ?& E6 B

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

' W6 f: z( [& r) {9 q

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

; J" g9 s- X4 G: z) x4 ?

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

- l1 V5 i& D+ N$ @6 T" E0 U" k

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

5 k e# O; N+ S

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

* i& D& N) r4 p$ T

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

' o: L& V8 h& [4 \) l- w5 s

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

2 c0 G! m/ A8 V& W! q

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

$ }# P2 v. V+ q( A) X: Y" ~% T

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

2 e" v5 Z) K) ~+ w9 ` o

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

: n" V( `: ]- m( j, B

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

! F$ Y2 c/ e( v' @" V4 i$ g

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

& O5 h% `( t# h) Q% P' o

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

1 ?- ~7 B: C o! ?, R8 N Y. t

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

' |" \3 ~& h0 l- f& q

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

2 D' T$ q v$ \8 g! r- A

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

& Z R5 {2 k" s- W6 D$ }* D

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

& }) T+ l3 s9 |% V

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

: B: {* d+ E9 R

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

8 j% b7 P5 T4 H% z4 c7 O

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

; c! `7 X6 O/ _/ c

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

5 L* {6 [, O* a s: _

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

1 g3 ~9 o+ Y4 I. Z; {7 a: Y( v

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

! F$ X; j( Y& ~6 u d7 z( B5 g6 U0 f; U- G

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

6 o9 h2 f7 X- J' N

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

0 ~' V0 c. M0 q3 b7 _- H- v" g

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

7 y+ I* r- H4 ^ i9 I

 

! R8 r% Y, U: g% D/ Y5 e

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

4 r+ J3 p& J, V2 D

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

6 B5 l* G# e- H1 j. u$ e9 m' J

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

" M' _' }7 O7 r! d3 P

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

. ~: B, c+ v0 N! ~( c* t

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

' I$ u- A% `5 B5 f3 j

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

6 P6 g$ D6 e4 e6 r+ Q9 n

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

. j6 ~4 }+ a) p$ [: w

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

' W) k I7 x. ?9 g: C+ V' Z0 k

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

4 V6 A' }: y6 ?" A# b h

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

7 u: b9 \& o4 U, T' P: m4 a

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

! Y9 `. C9 d3 X5 X: u

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

: O9 q1 ^. _ _, A- y4 O/ p

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

6 @. l9 z+ D, R, ?4 g

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

: r6 n) L3 k9 X4 r

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

, t% N) N9 R7 {7 H& E+ Q

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

+ ?7 X! J) z' a X" z9 N

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

& P# q P7 T2 E: Q& T% F

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

0 l& J1 G2 o3 _! X

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

& v( p4 j) a, E" k' k0 O

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

+ d6 j& Z: ]7 v6 G. d

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

0 s1 A" b4 x2 w4 k, f( m

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

' b2 e5 T- N; s; H, {; Y

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

4 B5 m8 x/ N2 d0 d/ l

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

$ m4 z8 N& f& ~$ t1 Q& {' C- Y

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

% u7 p$ W5 ]/ Z0 }, j$ ?

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

9 Q* Q. q. T1 V L+ S4 N: R! u% X

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

# }% Y7 ?# Y i. E" `4 d

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

/ L6 T* ~' k& a @. g5 _# e

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

1 z9 I1 x* ^2 u' J

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

0 a# `1 w" l7 H7 }! l8 \/ l9 h- \

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

/ ^+ g, z8 v4 X0 l% q

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

/ b5 P& {! e, V" B' D* X

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

# W% }1 w: C C9 M0 ]6 B) |8 p

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

4 @. x' X( w% U; [% e; `/ _, ?

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

: A$ U# F1 I6 N: B# t

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

. C/ B7 Y9 Z% F% R/ h0 N* ?

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 G& |8 r, o! A# `* F

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

1 Q. S* o( e' \5 `! N

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

& K1 c7 Y8 a6 F0 f$ V

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

8 N3 T# g: W) C3 D6 {( }

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

0 {: `# ^( g3 q" m

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

/ {" h4 i5 u' {6 K' |8 Z

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

& W" z: R1 V; G3 B% W0 J

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

4 }/ r" |* V) D U7 v

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

( g5 _5 T" G0 u5 u* P

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

9 W& N W) e/ e. J, `# m& W$ P

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

- y7 @4 {( R/ O3 d6 Y* w* h+ l

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

: N) Q7 }: D- P! W

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

# r" u7 o/ h$ J; n3 Z

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

+ ]/ D0 G) b2 X% j l V( L$ b

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

: ?# E8 s3 b" E9 ]

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3 q9 Y: `+ @3 G% r% `; [9 C

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

2 I$ @1 A: A0 V' V8 h8 e0 V- I

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

$ F, e/ ^& X# i

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

# V2 l4 Y3 P7 Y" j% [. d/ |

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

, C4 U* a: | X/ {8 ^, G' q

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- Y; F0 k1 z2 O3 D4 W( T

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

, M0 q( {. `5 i( y

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

9 T, Q- m- d' o$ W* n7 w) j. N0 X

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

7 R" e& O2 c5 M

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

/ s" W2 z5 g* D: y8 I! G

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 H$ ?. W( P" _

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

0 J; D p ~- c' e: L, f

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

" h! b+ U2 ?4 M

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

9 L, w; t7 ^) t. H. i

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

0 c9 ~& O3 d. v

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

& }) m# {0 d3 c; W; P# d

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

0 b& _8 s% z5 k

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

9 v$ G3 h' {$ f

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

! F( `6 [& o8 Z4 {

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

7 Q: i0 o- Z( j! M0 R% H' n

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

; Y) C* [) y2 w; E/ t {: B

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

0 u6 @1 l) K$ R3 F' u6 y; ? \1 E

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

f7 o2 t$ ?' D* R" R* ?$ Y" R

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

; g: g: E( t1 k% q

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

# e% d) m% {9 C$ R$ r# F

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

- @) k# a6 e2 H* \ }) F, y) W9 q

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

[8 Q( L* `/ f

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

& _2 A! j$ _( X, \8 h. C% z

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

9 b3 q+ m0 j7 X5 |

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

5 B$ ?" d E2 Q9 Y

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

4 W( o7 `( m2 u6 m; t% f

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

7 C: y. O* L) c$ t) {* h, o, I# f

        ง.  ถูกทุกข้อ

) w& F; `( d; ^' U

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

, L% {2 H. f# c

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

* o( L% }, m& x% l

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

5 N- k3 @% }1 b3 Z( F/ D+ |

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

$ x/ {. v9 `/ N& o% z

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

: L& D Y5 }$ T2 Y% Y0 {2 C S! l0 B

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

( L. u5 @1 G/ P! p1 l" T

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

# p J6 |+ w& P) L" ~

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

; X$ X) B$ E# E! u8 p

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

, K* |% ]0 ^7 O6 N4 t

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

6 ?5 P$ ^$ y" C

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

8 q7 c# ?6 l$ `

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

8 }( l! U& ~0 B/ I' W$ ?9 d

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

, ?% _3 B5 C. N* u2 `

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

# R0 c& O& e+ Y6 Q' i4 M* f# {

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

0 S; o) i' }/ q

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

3 ]7 A' l+ s, L

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

9 v4 U+ F* E7 h! ]3 O* M; }' [

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

% M+ i- d w9 |1 n$ m5 Q j/ i

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

e3 z& A K- A+ }) [% c9 t- G

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

1 }+ i% t+ z* W! W

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

0 L- D1 C/ |! O7 U" n+ d

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

* [5 f8 R# F7 D' u! I% d2 U

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

7 t; i) L1 w- V) L

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

. E4 s1 E) D( y- [- `; a2 b

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

# N1 ?) C7 W; }# R

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

& U* m }. K/ z0 Z2 _8 u

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

! C9 R5 ]' V* o; d2 n) v) @& y+ i: G

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

D2 T( B# o T D4 x( ~. L/ Z

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

* q8 F# V9 [" \9 I

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

h( g( W5 `% W! c; ?

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

) G% i* R \ m- d% p

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

9 h4 K w( R; u* [. o

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

* y |9 j% e; k+ Q

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

7 S) K, t4 P0 I- O3 a8 _

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

& ^. z, k) ^* I' @' b, N

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

3 P8 r, e3 P6 Z; L$ a

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

( H6 s: I' H7 O9 P

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

% d1 l: e" F) t6 N3 W& A7 X

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

, o. V: c0 ~ @% `+ C

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

! m4 ?- y. r8 M, Y

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

( a. U/ S+ k: P, {

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

; D# T# |# V+ w+ ?1 m# a7 L

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

5 \+ W+ C7 Q3 ^ L6 ?5 f+ K

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

1 \# x- \& I [4 }; j

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

) W1 H1 z' k& X6 J; L0 j5 Q

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

* R9 v4 @5 e) W6 t0 t+ ]

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

6 O0 i% _) ^1 r S) w) `9 y9 d8 O

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

- R6 l4 l! K" @4 s$ z' _. r) P

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

* |; c' N( J5 B3 o" L

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

) Y' }( g/ t- U# G0 ?' }8 p* n4 {5 J$ _

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

2 T% S- g# M ^9 b' ]

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

2 P- R- g7 ~" ?% ?3 z

 

# c0 F7 m7 v5 j9 F) R$ ^2 _

       

6 x; Y( w3 C# g9 S. o8 v j( ]0 L

 

/ S7 z. w# Z/ g* J8 { n

       

5 k f1 M& L5 H q( Z8 G* E% I

 

! T$ [ u5 _ Y" C2 w* o; x. z

 

. @# v3 F1 i! n6 ?) }4 S

 

" j0 g% [4 m& k% X

 

2 y8 y, W/ H" ^$ e

 

6 x2 y- Y, L) t. V2 k! g

 

! c) O1 A) |7 G8 x8 d

 

+ b3 N; g( l1 t8 D% r* y- d

 

0 p0 M8 T7 s% o2 l. a2 n

 

& C4 `. D9 r, y

 

7 H' V8 e( g# m. x+ [, o

 

# o3 p9 O! J- n3 Z {

 

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

& z2 K* Z( R: N8 k4 F

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

6 w' t. @# U' x( o; q. v

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

. I* S0 W1 j6 U& J8 u8 \

             เก่งมากๆๆ

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...
3 q! [5 \  c$ }0 k- r* R; eต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11
2 X) z4 d# ~. V& R) k7 g4 {3 u8 q) }

  `- H- q1 D4 {- R6 o
3 n2 p& C. b& Pไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 11-7-2014 14:59 , Processed in 0.199086 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้