งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46573|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 8 L4 d; f7 r9 C+ p% o. p. i2 Q, y/ o, y9 C: ~0 R/ L6 n8 \

แนวข้อสอบ

+ `: ^) C* b; G4 g

จิตวิทยา

! [# E( d! \8 V& a5 ^: }8 v6 j0 K

 

+ G& W- T; O& S* v

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

4 n) N' `9 ^, c) ]

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

- ?( U2 Q2 Q$ _$ }8 t/ t2 L" { |. C- t$ l

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

+ {/ j+ }, ^) k3 e( i) s& B6 s. [

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

7 ?3 ~, Z" v) b8 g4 Z0 c- O

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

' k, |5 w# {- A/ [: I4 W

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

8 t$ l* Q! K2 i4 t1 s

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

) Z" u' o9 b4 d1 I* J

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

8 U: E2 D5 S$ |% x1 g

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

2 G& \" C( A. D2 n' [) L* v; X

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

" D5 c5 {: S) t( s: f9 J

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

, u3 [# L; a5 J

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

8 m. z: P( o0 b0 K' C

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

# E' S$ R+ } y

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

- u G7 j& z* ^4 D

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

5 k- K5 ^ F, a* O: y2 K

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

. E0 P2 v* o( K: T+ m9 T

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

' h) b% B6 S* c2 J7 X0 |5 h% u

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

8 N. J- X2 u+ V W$ { u- N

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

" k, z, g1 f" D" q

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

( `5 O6 C$ P. g" C( v3 q% T

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

+ I' ~$ D! A. ^2 R

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

+ \% n( _) X7 U) W( U, W

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

# D+ V) l( c, u' `6 M

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

( e8 y- v) ~5 W/ M

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

. e* q" b+ ~2 B! _. E

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

6 F% n. E! W6 N2 O

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

$ G, x p/ R8 Q$ I, S

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

& r" R1 b* s9 {" Q; b. k. j4 E

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

& t& J2 S. N# c# m

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

5 R- K% c8 ^4 z1 ]

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

3 i( G! q v0 D) \$ i( i% c/ Q

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

) p9 z, s2 x2 w4 C; F1 p

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

4 c! H! m, \, d7 K

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

1 `! {2 ^/ o1 h& s6 z& z/ Z

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

# D9 @- g) O+ T2 y

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

- d7 \4 @' F( T, h* B

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

* B: s/ i& M& F* e* s9 r, Q- t

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

& D9 ?5 h& `4 x4 ^3 W! q+ s

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

5 g6 @! N, j" R6 ~* v2 ^

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

! q6 o8 E. G5 Y9 z

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

/ W* u1 z3 j) A

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

) F2 N, a' \9 ?

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

' h. [" D" B) [( `

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

: _' G$ T- ~( }& d. b0 I, C

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

) N* z# |, {8 P& D0 L x

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

2 c8 k, U5 v/ _' f0 a) x/ ~

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

3 Q5 l7 y: [3 P0 x

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

2 G; M# D o1 A1 s1 r6 y0 T, o

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

/ P" l' F% X I4 T9 r) j9 R3 s

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

) t9 R2 u. q% S& n; k

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

: k9 ^ e3 b6 ]0 o: L1 D& I

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

+ a: L- C$ S% a( x6 o d9 n- v

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

# Z$ f5 D5 R) K# i$ @

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

' U' }8 Z$ w# j1 W2 x

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

* I1 R4 `* e* N5 T" \, B1 f

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

1 o% e6 Z% W- D4 G/ c: c' T

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

; x/ X2 o6 {/ A( [7 e

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

& w4 Q1 y* H& j% b3 V

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

( W4 y$ z V) F/ n6 \/ w: h

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

0 F9 V" r: z. N; j0 a# d

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

6 A2 E9 z5 i* B2 l9 n; a

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

' j8 H& X, ]/ g% A7 ?

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

. ^; R; J3 E, U; E" u

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

: `6 \% W4 Y( [/ f/ l# P

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

8 w4 P% D" E2 w

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

* S4 T* M9 k9 ~

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

/ B& Y) H4 }& M3 U& D

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

/ o m$ ~ o" r- X' N. |3 F

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

0 ^" M" b9 m1 A/ T6 e) w

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

, p. Q5 H: H" F

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

b7 y8 m" D2 M6 u) F( N* K

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

4 V/ E1 Y9 t1 ~6 K) ^# ^/ S

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

+ N2 A3 N* L \& f

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

2 _' V/ ^0 ]# W; }& ^

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

- A) y, m5 h4 M9 y3 L

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

& U) ~- B/ _# O% f1 k; ]' D

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

6 ?: A5 J3 k! o

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

9 x& N7 o+ [. Y* p

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

; ?/ u) K7 Q% O- V, O" d1 y

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

1 U- g* [0 l5 P$ D

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

/ L2 q& R( N$ H4 U

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

7 D8 Y3 @' f9 W

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

9 V) ?' c! M% r& }- p; D

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

: ` A4 p4 L& P1 o- ]

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

9 p& q4 C+ {) b/ g$ O1 Z9 ~

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

6 h5 e2 C% n. l1 e8 _ X5 C

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

7 L; M A; ]$ K5 X

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

5 d3 K7 r# V$ ^" n

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

3 T# P/ ~. P! M3 {: B0 o+ w

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

N+ U: _9 Z1 Z! \) U# z/ v1 A* i

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

; i% t6 m4 \5 F% A* p

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

6 J4 C7 F$ M! N

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

2 g* L& \0 z; _8 U

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

5 J' M2 m" l5 T9 I2 `

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

( I# O. k7 Q6 a' K

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

3 L6 W3 \1 ~( [( s+ a: n, e3 [' L

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

0 p( }3 U+ l+ b2 F

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

8 w2 p- r' i# O7 x

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

. v8 W+ R9 y' \4 R% v4 T7 |

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

/ ?) `2 {- I2 j' I I, H f

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

2 x% u% K" \5 a/ D. ?6 i

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

) [/ }, I5 G( M1 ?0 s# i( }# R

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

0 ^! H. j9 G8 @6 I g4 ~1 s

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

5 m! I7 {. A' E$ v" S( t

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

% {1 O4 N* l( ?, ~

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

9 W# ~ j0 B E0 h

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

3 _* q t& ?! O% b( k9 `

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

; |8 D7 b. F2 u Z& n- Y

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

" ]$ ^$ V/ v& j8 q5 q- Z

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

) J% b7 T+ i Q& v" d

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

, [& D! x. e4 D$ U4 @! [; u

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

4 `1 x3 m0 ]" U6 E# Q9 u

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

- A* O2 C- |& _6 Q* [2 O

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

6 y9 ^* \' \* P

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

I8 r- m* @% @4 s" w2 B" q U# d6 y. W9 B

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

+ C' B3 `$ p4 L' ~/ i% m: Q

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

1 \/ I9 b" P- J% }! J

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

6 ^8 `+ @% @ M

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

2 p* A. X. R+ ~! G# p. Q8 x

 

+ t+ W7 R0 N( [- i

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

6 ]- f: D0 h+ e3 P3 n6 d

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

( v3 E/ k' m$ c% a* P5 ^% I

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

* S: z+ u& w4 K4 E* q E

 

2 l# K9 h1 ^2 d } Q: [: Y

 

* E6 K. }0 `# N$ q ^3 W' Z/ f2 W& p

 

1 d" z( N0 s3 L! O& J. z

หลักการสอน

7 h+ z8 ]6 a& H8 H* Q5 y. S

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

: W* E1 S) o" S3 k& l7 \; i% K0 d

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

1 W: z% ?; B7 U4 b% M

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

+ K4 Y$ y9 D! _. {, I5 X# a1 M

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

! i) d" b/ O [& Z2 e4 [; D/ H

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

3 w6 H- ~7 P& P9 {6 b, H# D

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

- U" |6 I% h' f. _2 [- L

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

& D `0 S' Z V& Y4 r% U

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

+ g" ~. p" z6 }; M/ e" z# p" W7 }

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

7 S, ?+ L ~6 x

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

+ E! o2 z0 }* ~4 W' \

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

6 |2 s( N8 b3 v8 h* l

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

B) M; f# F) C1 C% r+ d3 \) u) m

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

" a4 B/ h' d: j9 A

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

6 p `. _1 N* K) D

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

$ [4 t5 {/ [9 N7 X3 K) y% s

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

}7 _; b$ n) t

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

/ _4 `( e U; c1 H

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

) [" _' s! l+ v) A2 l7 K! h

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

8 j% O6 Q3 w7 P" T* \! \6 t

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

8 P' a1 R. W( _- C1 N& |' q

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

; i7 C9 N" V" p; h% A8 U1 W' o

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

& i! E1 M1 E, H

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

4 z; {0 U2 U; H/ Q! E. p

 

- c1 Z5 g$ _* ]4 g

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

6 @1 x) k7 B- I, X' x% S

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

( c- g8 o; b2 |( _$ J

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

1 b! G7 y6 s0 N# R3 [% a$ k5 s6 T# Q

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

' o, P `+ R- m. U) t2 o% \8 n: }; K

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

/ n% s4 _; ]/ M% T# I+ }

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

, c" H8 o5 b7 w0 j1 \

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

% ~. P0 E; @! g( ~8 U6 O3 J

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

* Y9 [* S/ q& J; o6 v3 O/ w4 w

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

! ^ h; Q5 b8 r7 g. ?0 ?

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

/ G1 [5 I7 C% n; l- Y) c1 J

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

- w9 T$ z$ f; C7 d

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

6 ?/ U+ P8 H+ N! \, @8 }9 v& d

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

% K/ f5 f2 H0 |0 k1 t$ F5 f

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

; w2 V( X9 U6 i" s

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

8 g7 i, N! G% n$ X

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

7 v4 v1 T9 v; c7 _8 B+ b

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

+ C1 X; e. ]0 |$ d5 p: }1 M

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

9 E" A( b3 Z: x( X

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

+ w, x- ~$ J: j9 b6 m# Q

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

: {" I+ a* G. z' E' X" x+ ?

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

6 K5 N& q3 |0 N2 J% @

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

& u: ]1 j- N# T( O4 u

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

4 q# E. D! j& ~

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

& T5 X6 `6 ]% t( p D

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

; z! g9 E& e' U7 S8 L! m

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

; t% W. ?9 q0 n L

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

K4 j9 o: R9 ~. C- z% A P7 i

 

2 M" n$ z; J+ l, W

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

6 B# ?- T0 b" U# q* K: j1 p

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

& D" o' a8 F+ l/ H. r1 U

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

' R5 n$ w0 [% r, _

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

$ X% P- i* t; |

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

' R# h$ r" l( E) l `% F. y I% d

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

& P5 C9 F* ]5 D9 T' T; E9 r: E; N

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

0 N$ A# s1 L2 h7 ~& A

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

' l' ^' [( o8 f; V

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

# o, }! t$ e9 O

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

8 ]. V' d6 O0 y4 A8 _& l3 ]8 @4 C

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

! R) v S d0 K3 |1 ~& @

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

# ~& C$ w# J7 y* E7 j

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

: {; Z- u5 {1 J

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

* k2 |1 B% {" k

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

! G0 g g2 I2 g# i' y& b

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

) f1 W# P( `2 N8 u

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

1 B2 d" Y' Y% ?! ]

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

! x' l2 Y$ H; g9 y: h1 O

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

, `- z& g( E! i) C

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

$ s# F. V: Q, c) l3 V4 r9 T

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

; O$ d& ?) c% Q

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

5 I5 Q7 _8 [: w. \4 L: A- G

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

# J& f6 l. D8 M4 O' A

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

M( |2 d+ \ ~: C

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

& H% t# _9 G- u2 L. `- p- g

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

# m3 D% F0 Y6 f2 H% ~

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

8 t1 B/ }; h9 X8 ?/ y8 x

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

/ C5 r" s8 t* ~! D+ L3 N0 b

 

4 G- Y% G1 V4 A" U2 y4 O

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

, j. j# y$ y6 f- D. w5 _4 G

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

. z3 p, Y5 P& |0 P+ o% W: R4 S

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

, j: z1 i1 R. X. g: x. M

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

" S8 H3 ]7 ^' H

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

1 d9 b( J3 T! P! Q$ D) P2 w- e" k

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

! g( q! Q$ e7 [7 o P' x3 ]- H. n! B

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

- Z+ v" z: K2 ]2 L

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

" W" _% a$ _- a" @* E6 Y

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

6 g! H0 V9 ?( @ m

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

) Q* d2 V" U1 O+ J% \

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

/ z1 @+ Q6 h0 S; y1 q" f; f' q

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

8 F7 G& F4 e" x. n I: Q- l3 U

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

/ n3 }9 c1 Q( @1 `( K5 z* a% M

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

' {5 i- u6 q1 R3 I! j+ t

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

8 q( i0 k+ i# E: H# g: v% l: }

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

0 k' {! Q' _4 S3 D6 k( K

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

: Y) H, C8 z* X% W5 r, ]* v

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

/ s) O5 @+ }' _- ~; v: b! R3 Z L/ K' U

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

; ]( m* u( r) X3 \& Q: c

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

6 z% z5 T5 ]1 ]4 |" r

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

8 M( ~9 u$ f% H. ~" m3 p# g

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

3 R$ v* P% v" ?0 m- g+ W

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

3 G- ]4 f- l+ f9 G2 Z2 H1 b5 J

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

$ R4 m. L# t, M% u. n* q

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

' E4 o' n* M( R, b) j

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

, k$ R7 B/ G# [* @6 D; e8 J0 L

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

9 B+ q4 z" m1 _: Q% z- X& B7 u- j

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

! j- Z3 S* q# M2 m

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

# f) ~7 T5 h" I; h; y! A+ ^" L

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

; p, J# u8 \. H5 L0 \

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

1 f# B- r6 Z& p }

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

3 j1 I& d9 q* ?$ ^# S. g

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

+ l. B8 J0 n4 y5 T$ Z

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

" y* Z# O& Q1 s$ i8 O4 q

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

; P: B( M+ T/ B$ [$ a' [( b- I3 k

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

6 g5 N, r, l$ U' Y

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

% ]9 ]5 u0 s2 c& i# a c) L5 O* |

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

- O5 H2 v: C- N; y

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

2 V0 Y) B `0 w. ?' W

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

" K* S8 s! ^1 w6 Z: Z! j

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

?, T5 S8 \% p8 _4 V

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

7 w$ g8 R: ~5 \

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

5 m, X1 f0 v# @5 _ V

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

: F; }5 C3 G. [" T( o5 ~- a g

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

1 O6 i- l- p% \. o7 P; N

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

; O7 B2 G( I% A0 C/ C

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

- E: ?6 G% S! S w" j7 M; ^

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

1 f1 |) l7 V$ {* i! K

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

3 z M5 t C; r/ t' h( E! v, W

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

2 ]" L- R3 {. O- L

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

8 X6 Z& f) \" |; o# `

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

- z6 p( X+ B! { u& S- n

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

1 d" b7 Y; @2 V9 e4 V

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

2 r4 N" p) c9 u# K+ W2 P

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

/ w5 o7 d2 ]% `: E/ R% F9 w

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

Q/ U! T8 B/ ?0 }, ?( Y* I" y

 

, L) z m' V2 W

 

$ ?" b' K0 e, A

 

( U3 z( Z( w1 D

 

3 L- i: h" o( X# s1 G% z- a: z9 O9 c

 

, ~$ n7 }' x, J- k$ y. v

 

7 L" \8 }" o0 q/ ^

 

, V ^4 j- ~( W! @0 N

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

' l) [# |4 `# o# ^' L9 r- Y6 H

 

( \6 s: [; z5 o' A

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

" \7 a2 d% T7 Y' a* _8 l

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

/ p# V% a1 ?. A- I+ Y

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

) d, h6 ^6 U: Z+ v+ h

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

5 i# o+ S/ {' ]/ k

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

- F3 Z% g- f7 j1 `2 A9 t

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

8 Y% [# D0 x' Q

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

! ]# r1 d+ t& P

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

; a4 H6 H0 n/ `% e; m4 e# \( U

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

9 c; |; d; E- q9 Z( p; _

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

7 f# g, T; @' Z# _

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

5 u7 p3 c* T* I

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

2 K# g& @, \* p

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

: K0 G# ]- Q( T! D- d

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

( W6 g y0 j% v2 n- S! M) _

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

/ B9 i8 k; u) H& W3 U5 H

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

) Y" @6 D2 R! u' p

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

5 @6 Q1 j: t* P% \( P

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

: O3 }, |) l& l0 O$ I) X6 l; H

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

6 j8 m1 Z. F% X1 c h3 ~% Q2 i. d

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

7 ]' [. o& n( m& l$ ]* u) L* s) w

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

* N0 }9 z7 n; p$ M. ~0 N% [6 V: _

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

2 h: W, F3 D$ C

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

5 ^! L5 L1 Y5 `9 O* \

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

/ l! ~. @2 F7 g" W

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

+ y9 `% Z A$ T; o7 U# N" b. V( ^0 Z9 U

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

( H: p% n3 ~) w( L

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

+ m+ Y9 b4 m2 `+ a' t

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

/ c X. G1 J5 y. m

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

& L$ ]& ? k& Y9 M: `

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

) s d) _7 e8 o. R( A

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

9 f$ h) b. z. M; S) ?

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

1 T1 I7 \: O, a: }

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

8 b! x& H# T! X1 ]2 P: V* y

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

8 I& Y" B; O$ U+ j0 r7 P

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

3 s9 f( q- l6 ] |0 B1 @7 f0 J

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

: U' O* K" k" j. B1 e- _3 O% Q7 X

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

8 e; t0 W5 r6 F% u x

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

& L2 V3 M1 X# Z9 _5 D% ]

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

6 T5 w3 P# m n3 n

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

* d$ Z; U+ b# H2 S, s8 d: ^

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

4 b: I; L& D* P3 ?: d; Z

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

2 V- R$ P7 @1 e$ }

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

S" Z. X# X- F' P3 ]+ A

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

5 c U% H! h% D8 B6 K6 b1 f2 L) L

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

1 E; i0 `1 N/ `: m- T! s+ c$ D

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

. ]6 c1 O( J$ c( r

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

* Q7 I* P& i0 V( g: C

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

8 v" R4 ]; t6 T: z5 n) _

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

# B% a0 i5 h' H: ], ^! L

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

" J$ D& z: a% W* t& P. d4 W& I

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

8 c/ h% Z9 ?$ ?, s

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

4 M+ ~* b' \! c# I( Z$ z

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

3 t: j: ]0 o6 {/ o( u

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

3 M. s/ [! c/ f( x& W9 }

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

7 ]4 I. y3 l I

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

2 n: f/ d- s8 c$ M

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

: H, z- J6 j9 S; m# n

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

5 r* L) S- e- B0 c2 F

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

2 N% D6 D9 q0 _& T3 L/ G

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

/ e% h, q# H6 L; \' G( s% M& \6 L

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

0 y1 f/ S2 h+ v7 b, ^5 m

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

l/ l! q) L( ^. Z3 [

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

1 x% k" I+ u/ {

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

! v9 n3 X/ {$ ~! \

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

7 B( L% j3 N5 W9 x! A8 v

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

3 X, t' J. v0 \2 L1 x# ]

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

* @! r8 R# n; b' V+ o( _

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

- Z8 P6 M9 A( D4 o6 _

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

8 `/ Z" t) Z w( r1 W* o

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

2 R+ E! @7 ?0 p* k3 [% T& Y

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

7 X. C' Y8 D1 x4 c) J

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

% ^" z2 I; r) D4 S- u1 y

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

2 B. L6 w2 {7 c3 V

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

/ N; Y. r' M% \% o! N

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

! ~4 j; Y" r) s" x0 M- X

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

5 ^$ r# m' {2 [, k8 h/ Q- M$ A% \

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

7 t+ p' \" X5 S* }

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

0 o* W5 o" C, U5 }5 _6 C

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

% Q& I7 D6 v w( g- A7 h! p6 I

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

3 ?, e. i, T( ~; T' t0 i

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

# U# V g* ~2 V% C, ]

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

1 H, m3 \8 R+ U' T

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

7 V. t4 x3 c$ i; s2 g- \ J2 f; E2 o

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

$ K1 Y a% e& H0 o# u

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

9 K' H5 n5 [; `, {/ N

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

/ B4 }$ g1 @+ [4 L# |+ c5 Q* a1 {

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

) g( Q" D' g& k5 C

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

" B- G( M5 `. A/ m. ]- U4 t

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

& Q4 E6 v4 K1 Y, ~. T% E( }

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

: F8 b: W- j9 q

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

. S+ g& d- |& Y/ }& n

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

2 R# [2 J) F6 g7 i8 S, |

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

+ Y4 B& I1 i) Y# U u' g

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

# f8 g, l( s+ R9 \: A) m( l* P, c

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

0 u/ T0 G Q) C/ f" t

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

( ^5 f; C- n- o

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

8 J: T; d4 p' p0 d* H9 m

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

5 O, k% c. b( p& j. J- o/ F) ^# ]

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

% x2 B, i! t9 G1 C$ N- c

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

3 Q. H( ?. ?7 g) v: H3 R

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

) m$ {: v+ W! R I1 O" x4 X" t

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

* M, e# |4 J* M' k# c. E0 b- }

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

& w8 h# M% a/ }- N" z

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

, ]: K, c7 S+ @9 z9 [: e

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

( y# Z3 J) N6 @! v& B1 |2 A

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

7 M q+ L) a. M$ n' Y% E6 E

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

4 p6 R% s/ W) F6 }: V

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

3 L9 B$ B! M' \# x; y1 G8 F

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

; t0 m3 W" w9 L: o% i; I

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

1 p: n6 g" X" Q: r' d; F

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

( ~4 V, K4 d" L9 A4 c

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

& e6 c4 X1 b8 w6 Y1 i* G9 h2 Z3 Q

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

2 k6 j- ?$ {5 l- ^# o

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

. c7 t4 O# o4 N/ u9 N8 z# U

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

- C" s. T5 [. m" E7 {8 ?( S3 T! p

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

9 V, @. [. _4 r

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

1 Q9 {( P9 D) C- e4 g) d3 B, J( V

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

; {$ E- @0 |1 q- x* G. c9 g

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

: M/ N0 ]* Z, H m4 a: {

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

/ N& B# k, D* c) l

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

1 i6 j5 ]! E+ x9 c: w, `8 h( O

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

* J1 r2 T' S+ G! d x

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

* j I5 N# |9 g- g% p8 v( I

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

# _5 O1 O" D9 u/ T

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

- r, `5 h" Q8 }2 w' ]+ z7 b6 j

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

2 r- P9 v( }- V* [! h

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

% z- ]: o' ?, p+ L

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

" E( H. b1 f' T( \& K9 `. A

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

6 S" w9 q; _4 H; ^& ?9 p

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

& v" Z, y- n, \2 I

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

8 Y& d$ h' V# t* u7 ~1 X

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

% g9 S$ T+ J, Z7 e4 Z# t

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

. a6 \5 ^! p# X# F) \

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

7 y8 v1 B$ L5 P7 O/ l

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

# _7 L. D- x1 R5 N7 K* O

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

, `# S2 M7 ^3 b3 F6 }, [

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

1 Z3 f; P1 X$ L# `* U

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

' N1 |1 j9 ~: k* {

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

! p# p4 h) }7 z0 n0 N) Y* T

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

) d+ c; C' N) b- i

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

$ q- v# w8 c' H# J- |

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

9 Y8 A+ n2 c5 e+ ]7 U" U; J

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

, ~! G: `7 G( a$ y9 `

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

: ?% f, z" a7 ~) L, z0 u2 s8 y- F

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

' z1 i% B' J5 M+ |3 `6 g

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

m. C+ K( h0 {1 k) G J2 m

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

W; ?1 v/ I" b, ~

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

0 S& u2 |& y) v' x/ A+ b0 }3 U6 N5 O

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

) _3 p4 I; N/ ]3 {& O, u. w. N$ k' N

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

: p: X! {1 Y' a! l; \$ D

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

/ q+ T1 R, R# L- t# @

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

7 e: e5 P, l3 R) N; `

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

; q- M8 u7 ^8 F* O+ Z/ S

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

( W7 J9 B# n7 Z3 `0 V6 T% {5 d' Z

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

) x* n/ n3 x. O8 Q8 l

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

7 {5 Q# I, W5 H2 b( A8 [

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

0 W# a+ s( h& \/ R1 [" i

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

, p- k- X0 b8 q+ q

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

2 @. t, Q4 e) F

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

: m$ ^" v* z9 |: m+ i1 @

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

i0 i7 @) X) L' [7 W

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

. {4 j# Y J! M" X9 r) h

 

8 F. @6 p$ F+ l) o* [" v7 ^4 u

 

5 ^& F, A; j: s* C

 

2 r; b( ?( I" |+ m, n

 

( b% v3 d& L& M) s8 D3 e

 

. e5 _ [0 {4 D! n* y& j

 

& l5 ]1 h# y; k7 r& H8 I

 

( e4 D1 K* y' q* ]& F$ d. f9 W6 c

 

8 `# W6 V8 A& w: e5 Z. ^

 

8 S7 M% M( U! m2 c/ P5 q

 

7 b* I' |6 L' z, P9 k

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

3 e9 J' u2 g$ M' h7 Q! y5 |: B V

 

+ i7 \* q" S3 f f, H: c

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

A3 j, x! o6 m) |4 a5 \0 v

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

- i# F1 W" O) ~

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

; O* k$ g7 Y# S; e

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

; S9 u. ^# N8 \" |

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

# M3 B) R @' n

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

* v- _' U, ?* L

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

$ T! o3 W% l' _% ^3 e

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

! M" A9 _# s1 h# ]$ A+ [

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

; h: I& [. _ L c7 b) u

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

. ^6 [ p i) I: M, p. T

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

' ~- V7 v5 s2 k' h

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

4 ~4 a3 A( C* M# j1 y# {

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

) d1 l ~! q+ M0 |+ J- I5 O

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

) g5 L) S/ T/ \* o) `7 f

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

]3 N5 I- x K* Q

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

) [: h# F6 R2 L% N

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

0 e: w+ E+ n1 x4 q5 ]

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

" W' Q3 o/ \, }0 y7 b d# x

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

6 G5 w9 ^6 e7 ]

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

6 c- T7 W' A9 y, y

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

( X! a" z) z& l9 Y9 R6 c

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

0 S0 M" @! Q. R6 e

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

* d! f8 ?) C( ^" o' K' W

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

" `" m: Q8 d" P+ U8 t( W# H

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

+ z' t9 r9 y" `. ~( M& l8 n3 E6 r

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

# Q& p+ h: X! E% p+ `

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

, q' Y9 c. j8 V% b* Y1 c6 ]7 s

 

% |' S I& O7 [+ h9 h

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

( X( m6 J9 Z: g7 L; ^

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

: l6 |, H7 U4 _+ p& j* S; \4 x4 V, Y

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

" ~) g1 T+ X$ z( d' a" K

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

8 d5 Q$ a, i4 N8 q5 s

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

# j) h( T" a8 q0 d3 \: |

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

5 G9 \9 @ Z0 w5 t

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

/ h5 o9 U* ~$ e9 Z, a$ s, T* t

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

0 f2 Z$ f5 K0 K0 ]5 @6 ]- R

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

% Y" Q' u/ Q) j c% g

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

& N2 S3 R" e+ Z0 S n7 I

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

/ p1 o" \; L! y8 e! V4 c9 d* H

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

3 s* G5 Z" J: E C: q) `, N7 A

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

! k# V+ T' T! P

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

8 @2 _* r2 j0 ]: C% w5 r

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

8 }2 o$ [7 a; U

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

. S4 ]; b+ C8 w" K9 |4 R1 V. A

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

3 t' s( `; W% C4 l o7 D

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

3 ^% T& j- v- Z! O

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

4 ~5 H$ c4 [# O* b5 }

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

5 J- S+ [7 e- w* o. G

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9 n8 ~2 W% L+ b* s0 F; \7 r

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

1 d% `9 E/ A6 ~ z

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

* Q% k$ O' q: J( b; r

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

! C- }) K2 f; X+ a

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

8 }; P7 d8 l* ^6 v

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

4 X0 U; l% C3 J, h' Q

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

& y: @4 O- u$ Q; l5 K/ T9 y4 M

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

9 S7 v+ w, M: q2 U- i

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

' K0 ^/ F8 Z! K2 A; i2 Z+ R

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

+ v( E' o) ?* u2 p+ a

 

- `5 {7 Y9 V) O1 N

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

$ u6 v l8 a5 x& E9 {* J

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

E9 A5 S j3 z7 E/ y X

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

' l# y/ U' O' {: a( Q) I9 f

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

. x7 W/ @, Q1 t' B- r; n

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

/ y/ ^, [% Y. N2 X. r& X f% i

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

) l2 v) j/ Z% u+ I- k

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

4 K; U8 s5 o% G* J

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

' Q! d6 @) J" Z* A# S9 L8 T

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

8 p9 q4 D$ Y4 D8 g2 {

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

. Y# b, u( @4 |: h, I9 O

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

" G3 _, h6 g) O9 A/ H$ E) v, E9 q

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

2 K3 o# P1 {/ {, Z

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

6 e- E# r' _: o; {0 h: H! m( C

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

1 X; K, Y! _: R2 b0 z/ w; i/ ?

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

' n! {# K5 Z" Y

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

- Z6 G- r1 Y+ p7 h% K7 ~6 t) Y* J

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

2 t. p+ l' B6 A$ W Q

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

6 F! `0 S; u& ~6 Z5 r4 }7 L

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

- \* i/ B1 {# i

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

! Y# P. G0 Y, f6 q, B' J

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

4 H, g5 n& j# ?

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

" p' V. N: L, c" P {& x3 g( y

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

1 O+ [3 |0 {7 H6 n' O" W% d& @/ k

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

V5 w& B$ X: v! ^

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

5 |' C( H. S% C- s

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

/ G3 P$ Q/ e4 k

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

% l! l1 y' P6 X& ?0 y

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

- A; @& V) E9 a3 W

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

: V) ]0 G6 x e2 w

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

/ _1 i3 D( L& C6 f( s

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

. k/ Q5 l4 G @/ d

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

6 y% P" g- {. W( o3 ?6 n/ f

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

' }$ L2 f9 d' f$ ~% X+ i) h

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

" u; _3 g* a6 D

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

/ A2 z# X* _8 w4 Z# q k! O

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

$ ~3 j! A. r1 ^9 a9 O" n

        ง.  ถูกทุกข้อ

! Y( H+ r7 ^8 ~! `" W

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

- g) }5 j; @8 j+ O9 h

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

- F( v; x/ D4 c4 u

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

! z& \; j# e( ^' T

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

' @' O- u! X1 g) e" W6 e

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

" r" J- U9 {7 Y2 U

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

( \( ?: f( S; f" g% \8 g: K

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

2 l* C4 }# |* T2 J* r! T

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

/ v4 ~/ d4 J$ b: P

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

/ ^" b8 ?6 h1 o6 }. r0 Q

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

+ a) M$ n1 } v, \

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

" T3 k4 v3 g. V# u0 o

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

- v; {* c" ? K( [0 x( I

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

9 V8 X! f$ f" R# a1 l

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

( r! M; n0 w1 A+ h

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1 d5 z6 i7 K/ `5 ?7 [0 r( m3 M: [

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

: j9 Z$ W4 O$ d4 s3 B/ p5 e9 c f

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

( m. e1 \. E5 P$ d4 b: n' n1 ^; I

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

+ E; o+ M; r5 A- w& w/ h2 c

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

% s% H( {4 D' q5 K& y

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

^$ p: c9 X% G$ }- I' j* v

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

7 w B6 m+ q- |/ ~- `

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

9 |( E, ]6 G/ ?" d* \$ }5 o

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

4 W$ b# X6 O+ T% Z) {

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

) r: B! K L0 I9 B: g

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ k# V5 v) u g1 ?8 t4 y

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

% G! F( Q- Q: Y: N' F7 h# K: ?

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

+ R# H9 \7 o7 L

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

9 U5 X! M" n; c9 |- ?( `

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

0 {' T* p4 |' `! w1 q2 I' h+ J

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

% ^* y+ j& P! X) ^

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

) K9 z$ Y! m& Y$ T, U: ?: { _

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

1 h, R% C A U+ T: F* W

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

. ^; | q+ q6 n$ `3 x4 L# J

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

5 H- z9 w' J- j0 }- g

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

4 X5 J: K: y( A' e8 i4 k2 D

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

1 U) I2 v& j# O L& q

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

% ~1 p3 W4 d; ^6 f- i) h; M

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

4 O% I/ B# B) g; e1 X# m2 A

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

9 C/ U3 r ]+ g/ N) w; f0 L4 H

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

. G' a5 W8 @' ?- Y1 `. a: k

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

6 \& @# e5 A1 L* q6 V

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

( B7 g4 A* B! J$ i! x

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

" G. m" q# S. L

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

4 T0 b0 L* s( f2 ?. r

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

0 [! l: U/ B+ l: ?

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

& B: L- ^/ w' N8 h

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ T! Q5 T0 v9 U+ S

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

& G' G) N/ g! e1 o0 S) ]# P

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

7 y* U; L6 H* h7 ^, x8 d( P7 n

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

4 r+ w% X1 ~! s j. d' p2 d

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

4 d f; R" X5 C, z7 Z

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2 p( @8 h( k" ?/ A8 t

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

+ U9 x' a( \3 t L$ S1 s" ~

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

' ]0 G, c4 k) a' Z5 I

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

! B; K$ Z, Q% {( a9 ^+ |

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

2 Y8 x6 P& t, x' b+ K; O7 f

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

: \ h- B3 a( ]# G7 L* ~6 u

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

( V1 W! q1 e9 y, m9 M

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

8 \1 [ a- y0 R" H

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

8 i' h9 E: h/ E: R" |# \

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

( |- X8 k: U8 A. D. C- y' o

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

: m+ F" e/ Z' S6 K9 B+ X( p

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

) S6 I# u& c' G* m& R7 j

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

0 o" |! _- l8 B, z* F

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

, K' j, C x/ N, _1 A* s& Z. E

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

( w: s' z! Y0 o) d0 [6 N

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

4 \# M U7 f; U: c4 L+ r

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

! J( }8 O* p( i8 z# ~

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

# F# }8 y5 @6 k( v7 s% a0 t, W# n$ F

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

5 b; z3 d7 i/ T& W

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

! {9 q* c( ?/ ^: x# y- ?8 c

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

. ^6 `, y8 r- c, p" @3 }, L2 ~

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

& Z1 D) S t O6 J) Y

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

: F2 G' r7 k6 x$ L/ P: S

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

3 E, Z$ ?( A3 `; `; U7 ^0 q

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

! s/ g; P/ j& h, h$ a) P; W

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

, c9 x8 N9 n. Q/ o

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

0 x5 y4 i+ Y# d( |: m

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

" m; ~5 \. J. v- Z

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

* g, B4 y, G# |5 ?+ i

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

) S+ D, J: ?( z( r2 t( K

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

2 M4 v/ R% n* z7 `8 B+ I( f9 m$ g

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

7 _2 J. v% f8 y% T" s6 q* o

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

, q! q* j7 j6 X4 I; q5 [

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

. R5 q" ~+ \$ _+ s+ B

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

* H, O$ N+ c3 P2 h

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

- f1 B5 V1 r' u" A$ L. o

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

% V" e% N }: x

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

* ^3 U+ N# O6 d# k8 ^$ G

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

! x/ ^5 s8 Z8 e

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

) N8 c2 A" y! j0 i$ \/ J

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

. W) e4 Z+ e7 I" B. d" C

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

( v' d) E4 K% X* r6 j' H- f1 {

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

+ C5 a: h3 X' d. H$ u( n

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

+ w, B s* N0 e0 ?/ `

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

. {: U- b* t2 v' {% s

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

$ d; L# d8 _9 O/ w

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

( E0 X" x8 d4 `' L, m& E

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

( r- z; Z3 B$ U3 y1 _

 

. y. ?* [4 o# s9 l8 N1 E

       

Z) y) D4 D1 p" f0 S

 

# ~0 ]1 X: L; V( P; b+ |4 |" X

       

8 f' q6 p. O' M

 

) q5 S) m* ?. H0 f

 

9 J3 ]# I3 t* }0 M! ?9 ]" b- o

 

N# V8 |- b0 i

 

: t( n2 T% }& S8 Z" p! |

 

9 I/ ?* k2 a* z

 

- s* W0 I! `# n" m

 

, A; f! p" D4 p; v& g

 

6 J* @% Y7 S& O q

 

" d, e, {) C' W. u! b

 

& _3 J* u& y3 n5 S; @

 

3 Q# n, ]6 q1 B8 d' O7 ]

 

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

- t/ Z* u5 U' e9 ~& b2 J& w/ j! N0 i

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

# E' c2 t2 n- |- q9 L6 W& T

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

7 p; E. ~6 F* B

             เก่งมากๆๆ

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...
9 R* O4 U' `+ ^1 g1 wต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11

$ o) `$ t. M  y' M: L9 J  u1 \: t' E# q* J6 V7 m; j
. o' o; r1 F6 J" F0 _% o
ไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 18-9-2014 00:32 , Processed in 0.160926 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้