งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46607|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

[คัดลอกลิงก์]

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 6 C- U2 y& D- r * g; [6 [. Z$ F& {/ Y) M6 R

แนวข้อสอบ

% W& b% m( [ D' h8 b+ W

จิตวิทยา

0 P6 i! K/ l: j/ d+ |6 Y; W

 

' H( p) {5 k/ k6 A3 r

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

/ I/ t, d% J% P5 b6 I: E5 |

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

* I5 _2 Z4 K( C4 S! ^

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

3 L0 B* Q& S3 @8 ^: K& ?- n

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

- P; i' O* h1 x7 B; h

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

( L5 D0 l. A/ M' m7 m3 ^1 ?% Y3 ]

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

' {$ p& Z' p4 e/ }/ O" `: F5 i* k

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

9 a: |2 W' n' T4 l: m" v+ h

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

8 y# p" R9 C# r1 ?

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

, r# L6 }4 {; {& i3 K1 x

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

/ ^. o% B. A1 v( u4 }# q! w

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

4 H1 @5 E! e* c

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

; s, @5 k$ W) g7 v

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

! k' G, Q4 V4 d

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

8 Z3 c3 @$ Q4 x; k

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

3 A5 V* n b+ P* T$ Y* i U( _4 k

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

$ z& P0 ~ w; S/ `# B4 L

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

3 N) K& O4 C( @* Z9 w( {

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

+ U- J. h! E; |: s1 d& o& M

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

6 b6 D* W0 {- P" ?. A

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

& c. e. L! X% I- {1 t

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

* J. {+ q2 n0 y7 u+ e; F2 l8 B

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

. h& Y- p6 u" f0 w

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

% t5 `1 M0 j8 \: R2 b

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

, f& Y( L. _. D

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

* Q7 G) L2 S/ Z/ y( h5 N

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

5 |- q. N9 ^& G* c

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

8 W( a9 H$ t: W" O5 q2 k

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

* m6 j( ~* m$ g) `0 \" @6 o

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

$ k1 q e2 q2 s( ?$ P5 ^4 q1 R

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

/ d# \. S: \/ C0 D" H: x

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

y$ M' ^: N2 q& z4 l6 h

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

- I5 r! {2 q; n2 ^: v# L5 h

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

- @, M# U0 x: H/ {6 |7 K

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

* a9 E1 a. Q7 c5 d2 G0 R

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

& K3 X' M# Q; Y7 {% y |+ e

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

& B T; ]5 M: O2 C8 n2 n

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

7 `/ z, s+ J- J9 v) q* n1 ?

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

6 B5 V2 ^3 ~- N

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

1 I: ~ _% ] v) A6 i

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

2 E. R X: K0 v2 e, U- Q1 j6 E! ^

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

& L* I& o6 I" r" K9 o' ]/ E

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

) k0 W. c8 C. H2 @

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

# h' t$ ~4 m! h( E5 P! S% A

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

( Z, ]$ m) M3 @) c

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

1 R5 o m0 z( V, z1 {

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

4 E5 s) A% V6 r7 }7 w- i

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

6 v0 A" @" P5 L8 Z2 X

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

% o1 [7 t5 y8 e. ?1 v) Q

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

5 R& m6 Y Z" ?" v- }; N

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

+ d: L! O. } V% `' _( V/ L L

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

. b1 I% I% h0 |+ I u

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

/ ~9 O2 k5 w4 t9 o: ?1 ]+ k+ y5 S

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

) N1 [4 f3 C& @

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

/ P( r( ^% U1 o

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

0 f ?! X! ?$ I+ a" z: ]

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

& t# e- i" b' w) i3 ]- b

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

' N6 }1 K8 l0 V8 P

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

' d4 B5 w5 \/ }4 M* k# r9 X( h: F

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

) x- b a) I |7 S4 s

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

; b" w7 b1 Q5 u: d' q

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

3 m6 e. C5 E/ g7 i5 I

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

) u9 x0 B6 i0 ? B) I

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

. i' e+ u0 Z; B

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

5 c% R4 n- v W q, D7 m0 `

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

0 P! o& s' w) J+ ]

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

0 f+ q. A" j) t' `6 f0 [

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

9 K5 i2 ]$ M! T6 b1 O T; \

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

* W, z6 t; e2 B* i- r$ S' \

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

! K4 ?5 x0 J7 r ~

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

: S# m, Q/ D- }2 ?+ u3 S

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

) b5 O3 y/ r9 Z0 N0 z2 w

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

) u$ o5 W$ H5 a, B) \- d ]

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

6 y4 I! |9 P$ S; e

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

2 u9 M/ u& b1 F$ q

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

) ^- Y' c$ ` [

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

- V4 }0 e1 W5 B3 E5 v

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

9 _! t2 D' z2 L1 i

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

8 o7 t. E0 h1 E k

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

3 o t S; i. k) H

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

3 ]9 {# u) x* ?0 {

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

9 e6 b" z" A$ V9 `' n$ f

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

8 M# ~5 }# g3 x: g& Z. F+ H" W

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

5 n, ^/ P: c }3 s( t

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

0 z7 b1 Z9 b* D/ t* i& _/ }

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

9 u% q) u- h! p8 Q5 N6 h8 Y

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

0 r3 O+ J0 Z) w2 z. k/ Y$ R

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

. r( }- Z- v, n# w& J! [$ S* c

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

. n% R# o( V1 a1 e! Y Q* O: |9 T& ]

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

* T3 O, j3 r/ u3 [0 J+ c+ m5 F( x% P

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

! V- i0 B$ x8 e- K2 u! L- e2 |

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

! G- d+ H1 i- _/ o4 m% p& a" z% d

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

& q5 {1 Z# l) `* B' s/ v4 h; p

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

5 v9 O0 Q1 C4 \: b l

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

9 U: r0 H# T9 e: ^) _! o l

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

+ ] Z) ?0 y) h

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

* U. y; R1 u( p& ~: U4 ]

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

6 M) |; @# u+ B& O! M% ^- V ?

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

6 S8 Q) D) v- l: d# B

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

4 T- d+ T. k* l

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

1 {: T6 `$ ]/ A" C K

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

3 G( W( ?+ }$ K2 M

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

! o, f$ s; ]* U0 l

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

- u1 ?7 h3 B" f: r D2 h9 K" c

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

' ?7 r+ n- `5 \% Q- U: c, b

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

& b4 ?) o9 Q2 _' d4 D8 _

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

$ r [3 \0 f6 U: T0 S

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

' `: V4 L* d q9 c0 z0 X

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

7 M/ N& G' Y; f* k3 Q0 |

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

* {$ E! }; G( s& S! @

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

. p$ i9 X# l% T! p' X

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

" t% R: x! D) I% k r

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

- G8 x; S+ @% R$ A# K, H: N r

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

/ V. P/ `( A @% y( F3 j

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

& F6 J) ]1 n9 E4 `

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

' Y, p% P# o1 O* w% D" d4 I. u1 j

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

5 W$ G4 V# Z. a( j) n* I ~- ?

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

" W7 H) m% P, O# A$ R! U* M7 u

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

. |( C. Z6 m) G3 a3 N

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

- s- u" _7 D! b ?( @: J

 

2 D" v" p3 h' {! B( @2 E

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

% G( O8 w* Q8 a8 U& H6 M" ?

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

# X: S3 j- i1 F% D* [/ @8 S; L

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

9 c8 q# X6 Z+ T

 

& N1 j3 [) a2 | ^0 ?4 W3 n# Y8 K

 

& \0 t$ J @+ e. _3 s: H1 t

 

$ Q, U0 ]7 q @4 L" g# w

หลักการสอน

8 g& i6 a2 ]: O. |4 p W$ L# d

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

7 A, J8 L: }2 M

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

2 w5 m6 `1 ?) Z6 {9 d

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

& z! r# O% N* t, L2 ~% Z

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

( J) h- w' h& V2 w' T1 y8 U3 v

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

; ]8 T N5 j! L

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

3 R& {# R7 R+ |: z) H8 D' G( Z- g

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

) u7 v; ^6 j3 ^+ m

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

' C9 H( I, i7 U, W1 D

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

( b1 O% R% R' v) Y5 X

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

- c* O- y2 w/ N8 D7 h4 E

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

H5 ^5 |' G0 Z% K) L3 P, m- K

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

" h: n+ s* r# S

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

2 [" X: m: G* N: F, i) o4 F0 w

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

# d% y& S+ k. K3 Y: x1 H* Q

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

* d; v4 t# x$ Y; c& ]3 O+ f/ Q0 I% T

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

6 k3 {: f( d/ v( L

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

5 Z& k2 K0 H% r9 |, }

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

" |/ Y. v) ~* A5 _: V1 q

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

: j6 q) n% k, m1 `5 ?0 \

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

' D- T" B% L( M' v$ o+ T: }

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

* L9 v0 w' f8 V7 N6 I$ \

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

/ f# f7 Y/ g* j3 g

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

8 F7 I( e7 ^/ {8 e) @8 s$ \+ i

 

- U i) J0 [5 W0 N3 U I

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

# { ]3 v! U9 W8 E- h( y0 O+ g

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

8 @! e- P3 F/ e* d* P/ ~% ]5 f

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

) j0 t2 ` z5 _: k+ g4 s" ]

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

+ j3 E* d7 D$ L5 y6 e( F" M6 _

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

, V5 H% w0 | U9 z9 q; [

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

6 E2 }( f$ \% n# ]% Z

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

, B- R$ s6 I+ u/ A0 n( u0 C, b

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

1 y# [, r. i9 l( O/ R/ R; d, `

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

8 `2 f. |8 C D f9 ]3 |6 S

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

' P* q/ T5 T# V2 p

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

7 T; T( {+ X1 M* Q4 G

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

; v3 j1 S# x$ [* v" ~

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

0 E- f+ A: @: V3 I+ c

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

! s# K( V' G# @7 b- D" r! H [$ `

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

0 o8 `* A- ]2 x/ g9 ?& A

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

% {* \7 U& P! j) M$ _0 c

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

) x2 \: W3 M* Q6 r

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

2 S1 X% ~$ M- I

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

+ J, K$ n8 Q: Z* n+ ^3 o" |. W

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

% I' t1 e% s, }9 k% y, ^

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

& j( ^) c. [# Q( P5 c) C

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

, n# m. @+ E6 H0 _' x5 d- D

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

" u' U3 n, h; \2 I% J

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

( s. K+ m, Y$ \' |( X6 d+ Q9 v

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

( t3 m8 ^$ c: x8 @: d

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

|6 @7 h3 w9 Z' K* p7 ~4 i1 ^

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

1 O; R9 H0 P. k& ^; P

 

8 \4 h8 Z) N& ~3 k

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

' q( a q7 T# z9 c3 i7 l

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

' A' \/ T$ [6 X

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

1 Y, s3 ~% s1 b! Q9 t8 \) o6 i

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

8 r0 v8 I" _* E* h

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

8 S ]! v" L6 {

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

+ f% Y3 D5 g) \3 W3 J7 u: h/ A

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

: W! B- J, v/ ~ L2 a

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

$ }. J6 N" g% _; i# W6 [6 J

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

F' u# O7 G" o3 G$ U# d

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

, J1 r, q6 }' V0 B+ Z4 C+ l% f! O

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

6 Z. A3 R2 g! z* I; f: F

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

6 M% E4 Y5 |9 ]/ j

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

7 `7 I! T+ B; |" }$ Z: }5 s( E+ X, X' T4 Y

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

3 {, g& d. T9 b2 c' ]

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

6 f# J5 c% n- \

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

2 `! r& p7 Y# i; ]8 h: k

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

9 Q; G0 q5 i3 L

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

6 q$ e Y# n% s l5 _

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

6 O& l5 Z2 V* M8 r5 n. q

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

7 ?% i$ \8 Y* w8 z2 q

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

- l: p0 a9 H3 ~& o2 O# C/ F; f& i

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

/ g& r1 ^8 W: k5 f

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

* Y5 Q/ Q. `- R6 _; o4 d& ^

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

: o5 e2 b) _6 `9 e& M

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

& }) g6 r: s, `+ W3 y2 H4 R

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

6 k8 r- H" Q _

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

3 V6 h: ^- W) n4 \3 p1 y# r

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

* ]& N) X8 ]+ {( a# b+ j7 f& b

 

7 k0 t0 ^* r3 V2 \1 o) d

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

5 T: C8 F: G' y' n6 A8 x) z

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

6 z) {$ I9 M0 G1 L

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

3 ^1 l$ {1 z j2 Q( o' M

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

5 b1 O6 I _4 P: e- p8 o5 q7 T

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

& x9 L& g% @2 H, C

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

* L, w3 |* s# o" Z& W: M

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

8 c3 n0 b( `4 t4 R& \$ g! `

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

j3 v' V. b( n5 J/ x

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

) K4 ^; h" |; p" J

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

+ g: `" v6 a0 X7 r$ @0 {5 ~( J

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

- f7 Z9 l8 H+ O3 E6 {5 a1 ]' |7 N

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

. |# c! G# i9 j

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

% S) T' |/ W& ~/ w! k& z8 T

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

& @8 P0 K; H% a9 O/ C; s, Q

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

% {- |& S* h) T- P

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

" g# e& r r+ l, A

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

! y% T9 H- p' `: y+ w" Q

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

) q/ |& F0 o/ E% X: b7 s

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

" p" p- E/ E% P+ z; U

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

" e0 n. V* H5 J3 T

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

8 Q- K7 O! K0 q9 X

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

5 b, g/ g6 u0 x' a, s5 M

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

: c% X% k1 N/ G. a, ]

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

, q8 `! n) ~ r' c; z: k7 C6 {

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

1 c2 [5 X8 E9 {# u% s

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

! s: d6 |+ u& o' |$ P

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

8 H) D+ T9 p* Q% k- w, `

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

: f, C2 E& `/ M: w9 w6 t) ?

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

( \. Y% L6 D, c7 p" a$ @$ t' a3 c

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

, D; O& g$ [0 N; U

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

3 q& y$ l4 k7 g4 k0 G$ r# `

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

1 Q9 P0 W/ c: i- _/ a% [+ H( _2 K6 O

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

- y5 N9 [9 d% K' p; u- r7 z) X8 x

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

a e# ~4 x. M- K

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

8 P* n' n+ Z# b& C4 [! k

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

2 t5 d& M3 n: z+ {/ R

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

9 v/ e2 x2 f+ V8 ]. I' @4 ~* _

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

' [& d9 Q0 f2 [

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

5 V. H- A, f9 [! b8 k/ c7 }

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

5 j0 t* |* g* e5 h

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

6 _1 p& U5 v% _& P& E

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

! r" J, M& ~# d( K

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

8 u: a/ X+ o. {1 B' y( o

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

% U; C8 x W7 n* z+ g

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

1 I" v: q* {+ P; f6 Q

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

2 a; q, ]. i) @: A. f

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

* f; ]; ^( T3 t- i4 `$ d

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

% ?. o6 B& t5 Z1 ~" |( I7 i% }

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

7 v: @7 g" ?, T0 J

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

( x# W. n' s; d" L; p) N

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

9 s+ z5 [0 E9 B

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

y0 q0 O) I0 l

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

7 f1 O* `, G3 a2 U- M3 F Z

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

) L& H( q# O' ]6 o$ K

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

9 `. ]* H3 r( X4 c; j1 f

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

, O) V3 \& T% g" D& k# p- p

 

+ L" |* |! k P8 F9 F

 

3 z, R' P( [9 G- i0 o8 F" X, y

 

6 w, M0 [5 h; L9 [* g3 P! H" O

 

- p5 R& c" u! t9 ?5 N6 M7 g1 v+ ?' Q

 

. U* w' J% t3 a% ` q6 M* G. R# j1 j- |

 

5 ?, ]. A2 f# W* S

 

# q" f' ]" f- [/ p7 g: e

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

/ Q8 x" U; m8 V6 z% E6 l

 

% W3 E. P' r/ S t

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

3 X4 ?& w7 [4 H7 g( c, I

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

! k& w* h$ J, G: |- f9 K

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

' H8 t N7 x5 w- K7 N

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

. {( i7 y/ a/ C7 s

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

4 x! I2 f) d0 ?. ]2 _9 X1 q

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

7 J- Y, i9 m& ]$ X' l

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

- k4 b) O/ h# d

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

0 ~6 _1 R5 N; z, \# |' k; v& i

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

/ D! ^6 |2 X! m4 k& @+ f) u y8 J# P

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

, N" z6 o K% @* M4 T

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

# Y0 e% {. A3 i2 I

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

& i5 l8 R; B8 e6 H' T0 e

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

4 Q. H' p" D/ Q; z

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

R) {. X! v4 |' P1 T

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

. g; l& U, ?7 G; e6 w' H" r

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

" r. U% ^+ A0 h- L5 B) i5 `5 a8 u% t

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

+ y. k0 w" Q2 W9 W& ]' \( C0 t

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

: F; ^! g9 Z' h) Z4 e! w% o

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

1 q' v/ l2 h$ d+ t# e/ ^$ q: O

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

- d+ V' r2 S* Q% N% s

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

6 }% p2 y1 }8 t0 y1 t O

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

6 b$ y, ?# q9 t# k3 [ ?& }

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

) J) d4 k: }5 R6 L0 A% k

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

u: Q' M* p' A$ r9 r" l

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

& v) Q% a& F, R- z R& r. B( E

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

6 m+ f9 z2 ?- Y5 x& |: A: P

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

, m" E9 F* R) X

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

4 A" {8 x: B* _3 w7 m" Q2 N. {8 b7 U

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

! |& U$ S2 E; r6 B5 r! u

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

! d/ v! e' ]6 E5 A

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

/ B/ B( j: _. h: f

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

4 p4 J( K' k D. t9 Y/ x0 ? A+ p

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

5 @! |+ E1 D# T' _7 `$ w+ {

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

" h. F, J# g2 }. I, `

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

/ X" V. I! D5 N, z& \

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

9 [4 a/ S) T0 {

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

" y* N1 H2 s9 B

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

- V# u" \9 {# p. O4 X3 @" r

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

) G1 d/ Z) Y8 V( e

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

% i g8 P9 n& b- m/ ]

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

4 ]. @6 t5 a# g' |- P

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

) X/ F6 v) s+ A# X# i

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

" z5 b$ L. }9 z [( V/ B: R, p/ X

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

1 t- j( V! c# q& n; O+ y0 X- m" u6 Q

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

7 _- U4 v( A) Q7 y4 V

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

. P4 \3 }: r+ a# H

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

/ d6 N" v5 G3 k4 N6 K/ [$ j6 [

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

' P: K$ r& K( b B

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

# g7 V0 R w. j

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

! w/ c% M7 Z) o, H' p! Q3 @

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

1 i, j u# J2 x8 T: q

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

2 m; s) V4 p A Z! O3 u% n

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

% _, E7 v! E+ o5 s

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

[ E* b& \! ]* C1 S

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

6 k& i/ f& Z3 d |* T1 T3 o

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

* t( v6 W( ~ I6 K/ B* \5 G5 ]

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

# A2 n8 v5 O- [

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

9 ]' R' [; j1 o/ y1 V/ o/ K

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

1 v$ a: }& e6 T0 W) Q5 G; e, l

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

! P" O9 W. N4 W

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

, }# I# A; h% h9 ^! }0 z! T' F+ ]# w

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

( |7 v0 n0 a, B

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

- o( k' f) P& ~& a- Q

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

$ I* ?0 t6 W* I( e( L+ j7 `

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

[9 ], K I4 D0 j* h S- \( A

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

4 ^7 v* ?$ m6 f( v; ^

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

4 B5 q% P Y; V' w5 @" r, w

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

/ U1 D, L) ~7 d1 T% Z/ I8 O* h

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

, Z3 Z# r3 b5 o6 z1 P6 R

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

, \) O& ~+ c5 @/ C4 G3 D, Q

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

. z/ D. q3 h/ U2 P3 s# a" X

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

" [& A7 ?' x8 J: ?. P5 c9 q

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

! x: ^3 z7 y$ v% q. U

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

9 X- {% I9 m! q- F

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

5 N0 Q" l4 @( i+ v. q

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

" ^4 L6 f2 s3 f; b7 H

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

8 a4 \, Z5 x# t% s* \% c# g

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

( @6 t- H5 R* J8 S# i: d ]1 w

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

8 P- Y. r; u; R4 l8 f

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

% V$ d+ r. O2 q0 a% n4 ^$ j

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

1 F, K8 O) m. U0 [2 w3 Q* m0 A

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

2 f) q& |8 c% Y' s

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

0 @" |! \! m, c& A& U# T

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

0 O- |# z) u9 p% C* Z

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

* J& }3 I, I( }6 R7 W

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

* k4 q3 ~9 E4 i* c! D- r+ g

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

- {% K+ v9 w' W% v- W$ Q

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

& w% e" V) i% f0 T1 l

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

0 w1 B' s: O0 g, M3 f' s

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

( K1 w6 i5 i" P" g. |

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

" `. S: `( g0 j

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

; X* x! B) P$ x; s

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

! q: E% y0 _1 w0 n3 c; e0 V* Q- H5 A, ~- X

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

0 A, C, u1 c! f! N

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

. r9 _+ {- B5 a% ?

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

/ R9 y6 t2 ~( E) D" Y& M j+ \$ b9 p

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

! I- v/ k- ^8 e2 J' |! u1 M

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

& `- V9 R0 z5 b& \$ R/ i8 C" U

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

0 a4 {* o. ?% z

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

/ _" x- c0 }" v# ?. l6 W

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

: Z$ O( \6 f( O; [7 w; Y

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

V9 m. G2 {! M% q, e7 s

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

* I, ~4 E2 r. `

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

% X+ P2 x0 A: A

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

7 c2 G7 D7 g% ^+ @0 E% K$ U7 q" V/ V

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

" z7 n, ?( Z! m$ L4 ]* s

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

$ W2 S- M$ z1 V- \4 U$ F5 F

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

" B2 r, ?2 c; r

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

8 k1 y/ i' v7 z3 l. s

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

$ p1 n+ I7 i+ Z

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

: [/ G6 ?! C8 f

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

. J0 ]8 W% s- f& l

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

. D# B+ N0 t; n( ?7 ?

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

1 y5 R! v5 M9 F5 i

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

1 i* m2 h: J% n* A6 J( D2 u

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

4 q) I$ R2 S6 j: w

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

0 p; `; z$ M0 N( z O# `4 D, e

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

" G4 Q7 v2 G8 V B/ {0 r$ L

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

& @$ | ^6 f- C+ c

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

0 k; |& P% h; W

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

, I, S) U7 J- k5 ^7 @3 w

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

: d* L# X1 ]1 V/ L: @

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

+ X& L4 ^" ^& E" D/ o4 U( N

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

9 k9 ~/ Y7 d* a

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

, S* P) {( q$ D* p0 z' c8 O, }6 B

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

. v" l3 Y e: C* k

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

3 v0 ?( _2 S" Z# v& e9 ^+ n

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

+ B$ K# n6 @7 o# C: r0 R0 a

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

. m) z" i8 J0 Z) ^, f$ j1 R

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

; g7 U5 [: v5 [* J) i2 T" j0 Q

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

* P6 [; Y* ~6 b6 n* m

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

h8 J: K/ U$ p

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

0 K3 s! c; H; G7 C

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

" m% O0 Z, q! e* q) b" C7 e# Z

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

$ c, b; O6 N! K. `

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

+ M E% r( F9 b: m

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

# o4 }; [ @ K. k ^, I7 Z

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

5 c' ^3 S9 M! W* ]! F: l6 D

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

4 d2 c% o3 _& I7 ]% ]- K z

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

2 B+ R, ]# ^8 g

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

1 z9 F1 z& q3 G) h9 c

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

0 e+ G/ {% O+ H

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

- L+ u8 x" U1 o2 F, Z- y1 t- s* n

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

0 d, H' |7 B/ B3 f. g- f- u

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

7 \6 C3 ]* n7 q# p$ \4 g% d

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

& I8 O+ S$ f# f) M2 F

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

+ E+ z* V) q. B& H) e

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

9 _& Y0 n& v$ e" D

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

9 e5 ~* o( f0 Q1 `' i

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

D6 `4 J9 c N# R) r

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

3 M: U0 Q' d/ P8 q- |/ U7 H

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

; ^0 K* l5 s7 ~" l/ F5 {* ]

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

; W8 D- N! [+ H% D

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

" Z8 c9 T& i) \

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

0 t& ~7 |0 q" d- k" d; K% l3 A) \

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

( b- j& I* E/ x& O$ ^

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

0 w. e# v6 [5 h* z9 {" @ E, f; c

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

" R* y& t+ m" e* l5 e

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

* j! c4 Y; b3 y

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

9 `# G4 n/ ]8 l; p

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

& d0 c1 }/ P' p* u; R+ i

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

, T ]: t' I) c8 \) X% A

 

" G! a7 W0 S6 P* w; H( C

 

+ H2 X! m' }3 Q+ e$ g, O

 

/ V( \1 ?- J8 F) @' I4 f

 

8 N: I0 @/ b( s8 f7 z; U

 

! C# v8 `# r3 p5 ?3 X) K, \

 

2 m5 Q; s! }# ]

 

% p- V, Z& w7 a: X: |$ `

 

( K6 a. T. X; p

 

! R5 f2 J+ f0 Y

 

c2 i) c9 K, c# `# D% J" t

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

- S9 A) Y* n/ `

 

9 x+ L1 X9 L$ s2 E7 L$ I% d

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

$ K4 {8 T3 B/ _# t& r1 }0 w

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

) A" q# J8 D# ?4 T( R

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

6 I, ? a3 Y' H2 k' ]7 t

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

8 g5 c, ^# {# \9 P' `

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

, J% L4 S. u1 x7 }+ F

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

@' ~* p6 d+ n( k2 q/ j c5 i+ [2 `

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

' q8 d9 r2 U5 N$ h; |: D

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

5 v" A( s2 w% w' Q( V4 F

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7 M: u# b! h! S, u( H! a: b2 {" q

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

0 \+ r4 s# G) U* }; e W

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

, |5 b& o" W2 B( e

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

% v9 P1 ~5 A8 L* l' v7 }5 w* d3 S

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

0 y/ [6 v3 j$ ^4 l1 E( ]! H

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

5 f3 I, M7 t& {) S: I, a

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

. V' h0 E1 u. X7 u0 l/ f. O3 D

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

+ W* p; d' e# O# q

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

! X) \5 L0 W' S% ~

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

3 M, e) O. b% z( f+ z/ U

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

( F G1 n+ d% b% a5 W8 t

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

; C8 ^) C/ y- L9 v' t

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

5 a. q. {$ c0 S+ \3 Q

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

4 q. U# m3 A! t

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

4 \5 p1 E5 `) H

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

6 u: e" b, T: `7 B8 d% j

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

- Z2 p7 ?% {7 i

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

. u: x5 C9 [ `+ Y+ Y9 W, p

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

5 _, @! `6 h& T& \/ j/ O/ m

 

; Y6 S2 k. s- h* X9 R

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

* }1 j3 a0 R7 [( m

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

% g2 y R8 K- z2 H2 q) F% \

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

; a$ p# j9 H6 Q( @3 G3 R

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

- r; y6 E6 v9 [+ @0 t5 C* ~. K: ]

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

: C7 D' h) v; }2 B5 x, g/ ^ n E2 Q

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

/ p2 p& a% @7 w: \. w

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

# p* N) N5 d$ T& I1 g

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

, [4 |( F& f/ g2 V A' v

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

/ P+ E" d. D0 ^0 |+ `1 p

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

; _; p" I5 c E( j& q/ N) ]$ N

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

% N2 A6 t7 E7 A3 C, p5 l+ R3 C2 P6 K

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

( W. e; ]( B; f4 Y

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

( g' ~2 z0 {" \8 A; e

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

% V: [% {3 f$ k

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

M( K0 n4 s. A* d5 a6 {6 n4 O

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

4 w( M- d$ d+ r5 c# P9 A0 I- L

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

- z% r) S1 }! R/ j

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

; b! ]' v f% i! Z- ^/ c

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

9 x- \8 r1 n5 V) n

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

4 \$ o2 r& k1 G) G, f" B

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4 ?% U3 Q4 b; g8 O$ v

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

, k4 L4 M1 R1 N/ Q. e+ }4 d' k6 h

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

7 H' u- m U; v1 k+ A9 m4 K2 L/ G J. q

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

" J" F j; R9 }% a* n

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

: I- @4 p5 L8 L1 B5 Y9 l' ~% b

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

& `! U; Q0 u. y$ ?

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

s3 [& K% J) t: D {

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

, w, v! q2 C& x! {, J- r" _7 Y* P

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

" W2 |0 w: i4 e6 t

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

4 T: ~6 b6 Y, k, j6 c6 Z

 

9 S c; \* _: E W; _4 b

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

, e( ~! H/ Q1 s8 f0 r

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

+ z3 w* \% e/ n1 t3 _! a

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

' n* p( D) G/ d+ ` \* [5 a% L

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

Y& a4 g7 }3 r5 X8 h

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

" ]& R$ r' ~2 G2 a: o1 [3 Q

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

2 t: c. d9 x) C& p

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

2 y7 r* h; {* p0 ~9 T* F, o* ]) ]; x

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

0 l5 r6 z+ l/ p7 B! o

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

2 v* b7 A2 [5 ~7 M1 k$ E

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

* [( Q+ R8 y% L4 I, ~: s

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

& i4 J9 I3 |0 K" ]0 l3 S

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

( w; k+ q' ?' o. n

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

; ?! i; J$ Q2 o

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

! J4 S- W& y2 N7 i" |

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

4 m) C7 K" g; P7 X

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

! L( {( W, L+ @5 v8 }4 U

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

& U: f4 v$ K0 K

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

' [, D5 e% ?* `2 H) n

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

; v7 K, z4 E5 Q1 Y! I6 X$ ]5 G

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

( \4 h5 l* V# l; B7 n- J0 C' h3 q

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

2 C6 r# L N6 f, f1 ]

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

- F1 n& @( l2 J9 F

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

/ R& s! M3 _3 P& a- |& ~- H

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

5 R) M5 _' }3 e

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

# f( |" l3 u7 D# Y: R% k

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

. s& v* d! L0 C

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

' d) b8 I- q, E1 R0 p2 i9 d! v

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

! m" n$ I% ~4 d4 W) i) p

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

0 E0 g5 N- c4 J, _& s, c& m

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

& j& I, V. E; K& R2 o# U' H

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

0 [& R3 s$ o# Q! K8 F

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

. X0 d/ d& D- @& a

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

+ I- w) x1 X; y" f9 C

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

+ d R! C2 C0 v+ [: z1 L" G

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

" C. y, s4 {) |, r2 D \

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

, t% `2 T d& q, S1 t3 b

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 ~/ |# n6 h" C5 M# O5 b. A& ^. T

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

7 s+ l. S, \. D) m

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

' O7 v4 k3 q& b T3 h9 V

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

; B* P: c, B, p% T

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

. {9 t: z! x, y$ a5 m

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

2 W" |2 g3 H: v/ l9 k

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

% f" S# m# [% v7 y

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

! ~ F G5 W& b8 J1 B" k

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

) J' Z+ o, R8 X" k# U, i: f; [

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

* w0 [( J$ _# t5 ^! D5 m2 F8 x

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

: T. i+ b- Y4 e. I9 w% T3 P

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

1 B) W" w- ?2 j/ `* m5 t

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

0 L6 j- t+ W4 E, Z- T) W) @

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

+ h0 i! z! h, h5 k

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

7 b2 B" |0 F( G. ~% x( B

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

, M7 |5 y) n" ]0 v" k, w- j

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

1 z9 B4 Y1 x( s/ j

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

) ]- P1 {, O2 |( ^: x% p' y1 _: L

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

) z/ n: X- E8 B$ P+ X" u

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

2 _1 p" R8 C+ {$ ~

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

`. M0 h. x: o) y

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

2 k6 s1 _( F* i& i2 p5 y

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

; ~( j) B* z4 z4 ~9 [

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

7 Z8 o. F; [, f/ K1 n

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

: g G# G5 A3 _! i

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 M7 r' s4 Q! Q5 q

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

) Z8 }9 u2 t6 v# U& R" y& D

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

+ [6 y1 `/ i- k A' c& v, ^0 u

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

* C& d6 |" s$ i& G, x

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

, ]# }* ]! p& ]

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

3 m+ {# R$ j5 W. E0 E6 A

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

0 b$ H' W8 F, _ `* H5 M

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

1 X a3 I0 E; _3 @+ s

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

8 ]5 H) ~4 @' K5 b; s1 g" j" q

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

4 Z6 e' D. {/ E8 y* k4 U1 x

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

& F8 K5 f0 Y6 X

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

$ p" D! q8 z7 S# u( [8 I9 e

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

0 m+ }) X' w8 `0 U8 |: X( }) T5 t

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

! w) ]* W# `! n( K2 D1 r0 n+ m

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6 h, D) j- x; c V5 b! ?

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

% d5 T# Y& z6 ]# ?- _/ j

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

" {, A& @0 V( |& F6 ^( `+ A; c

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

9 }0 u0 ^2 B0 _2 h; i* O

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

2 X' X5 {2 `& b; Z- T2 o

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

# h9 {, L4 Z3 ~/ Q

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

* r2 l/ Z5 E& Q' X0 k/ T: F6 N

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

$ S9 R4 d1 ?8 s/ o. E

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 [7 M) _* H3 D( e- W

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

3 J% \6 T5 v$ m+ Q* _: J0 v

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

X: q1 V5 @: n7 M/ A

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

" a: B& Z3 g, e9 j9 U. n

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

1 [% }4 T/ E% q- B! y

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

. U# e. h# Q" T* s

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

5 t* Z+ @2 B% |. Y

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

( M% v% w- K) E. ~8 s/ K

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

A4 D3 O. |2 [; ~/ x0 U2 d

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

: |! z! |) w' I. E; k4 o5 T

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

6 A8 j* V# e& {( l

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

5 b, m2 o! `6 R o( Y

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

0 d b& |/ o$ S4 ~8 }

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

( s5 _# [' P$ h1 ]$ G" r

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

+ `; f# d# w3 s, p$ A( ~9 s0 t

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

2 C2 S8 n* q7 a+ r( u. T* G4 a9 c

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

- k! K9 { b0 ?0 D" x: T# M

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

`0 ]: u) i G4 C- T

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

) ~& \' {) r; g# H% U e: X" [

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

5 U; N6 i1 Z6 y$ x5 X5 ~

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

$ n3 l' G/ j0 A- i

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

0 B4 } [! W8 x7 q

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

5 e- D! j! w! r

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

, g, u' W T& j( s; I& Y! d. e: o4 I

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

* f5 ^& |1 [! C7 ~/ h) E

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

8 h, G! i0 B# n' p

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

! [( q, k1 _2 h$ O6 N# Q

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

! |2 m" F0 q' I/ ~- f

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

1 |# {2 ?8 J6 @- n

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

6 v& _0 ]! I% W/ b

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

* F. a+ p2 s) g; x

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

6 w f, I F: r* E- x# m% I4 [, ^ ?

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

( m0 {; e+ P# O9 [4 m3 b

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

8 C; Y2 `2 e. _9 y+ @2 P. l9 w k

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

# A; e Z) n0 @- o3 y

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

_& K! {2 `& ^: w+ v- J9 j

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

7 a( f: @ [7 s x

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

: {: g* n9 j8 |

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

2 p; Y0 y% o3 z& `/ _

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

9 i* ^3 ` T: K# q% h8 t* }! T D

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

5 S8 s+ i- X) f) O

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

9 O7 K p9 m! [9 ^$ o6 _# ^! u

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

$ Q1 X! D( ]8 ~

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

# d& @3 h( B* b* o1 Y4 n4 v$ w

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

1 g7 I' ^0 ~5 q* D* i8 m

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

5 T% W' G4 \- S- ]) C0 z P3 `

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

. }+ a& k0 B$ \) m/ T- w" m, A

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

' T1 ?* n* A% N9 |' q+ ~- H

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

; J8 X- h# d" j2 ^" E

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

) t: ] p$ H* D$ Z

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

# n- j/ I: k+ X- ] T

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

0 t/ O5 \' ~3 W# d

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

- q' ~# \: t- G! z; {$ Z9 a$ r

 

* h" e) e1 ?1 X! [1 u

       

8 s2 w+ t. K8 U5 k# m1 X

 

% w0 q% ]* W, b B, _

       

8 G6 e, C# s% ^% N

 

& N6 u# K, B2 A2 }

 

0 L6 p. p8 g% g( V

 

9 M: ^) g5 R; N x- \3 v

 

; x4 o! t Y& Y6 X" x% u

 

& c! q3 B3 W$ w9 L

 

0 }; `& z, j# J* U% H# Q

 

# s& o( E8 e2 G. ~3 F% K) c

 

/ o- {- n3 _. V5 S1 X+ T& G

 

- R0 ^+ D% B- {

 

- L p; o x6 x/ ~& x1 Z

 

6 S" U( `2 u [

 

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

: x t. r2 S- `- {5 [$ f8 j

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

, h- g9 C% M$ E/ A

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

$ m9 {/ }7 O p% A' A9 U5 I8 C

             เก่งมากๆๆ

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...
+ U: ~1 Q0 |- I' H- \ต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11
5 ^6 [: e0 q; t+ [
/ p0 r8 o7 v, f9 f# x
/ F* V  V# g! W. d( ]% G
ไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-10-2014 05:20 , Processed in 0.156153 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้