งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 46623|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบวิชาการศึกษา

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 11-11-2009 00:42 3 A) V" I+ R* e- H% A' x% \& C3 t5 e }" A: [/ i& m

แนวข้อสอบ

& T- v" _5 N* C

จิตวิทยา

0 g2 Q4 e T6 z

 

! {* B* O2 K% d3 a8 t& o

1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

9 Y0 w/ n$ O5 w3 C( ?/ j( G% \

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

: J6 X0 w$ t9 c1 H6 q; Z

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

/ E6 l$ x. u, I/ h) ]9 z

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

- k1 b4 R- m% C' p" B

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

- {/ a6 q. u3 P2 u( C

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

: A; Z+ F; o9 a7 ?- L

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

6 [1 ]- m3 f/ Y$ a' n

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

9 \% H+ u3 V# K4 n; |+ z* Z! E9 N5 u

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

% a9 R; F7 o3 x# w

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

9 N8 {! {; Y6 |9 T+ } J; M

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

% X" ~: I; _* B! n: Z1 l2 |

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

$ n5 }/ [- N- L# Z7 o5 }% C

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

1 p0 G$ M6 |" z8 y0 w+ o

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

% [7 |0 _9 t# |$ u8 r7 R$ q

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

+ a i$ v9 i {4 t

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

# W2 e' f% ^1 |1 n

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

, ?. o% V- M1 I% W

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

' E$ r3 g% Q7 i

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

; Y1 b2 s' n+ e) w- X4 S6 O

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

1 f9 d+ H! N$ \; t' j

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

) e& @' {/ E; n

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

k$ O& G, a9 U+ C. p8 e. K

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

7 d. I- E0 B7 i2 Z% b2 h, N

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

, _* G3 ^( d L9 h6 v5 C0 G

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

e6 s; Q3 o0 }& _% s

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

. d1 y Q7 n4 u9 p t

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

5 t. ]: l. b. k& W% I. g3 U% g

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

& W7 z% e. R6 q b3 X4 v

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

7 I7 k+ c7 U8 @ |/ ~: G$ P2 t

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

7 Y6 R; _/ N8 o2 {, S

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

! u: t0 q7 B) Y' i+ `

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

! v! D r2 H. [9 {

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

# L6 W5 Z5 r8 b. f

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

0 I X' l5 |( h1 {9 {- u

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

( {0 {& ~; R2 r' U( [4 P6 ^+ Z$ y

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

e) J- j6 f" q% v5 F, n( n

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

; R5 Z. A+ k/ C! o* U) v

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

+ `( f% s( y4 O1 K

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

. \/ q7 X) v" o+ H

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

4 h5 [; O1 i' ]' O+ m9 k6 q

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

4 z' |2 Y: V+ M& w

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

* i @- P! `, g6 F" `9 c

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

. W) i& I0 R4 j7 K9 L! S, R

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

8 |! o# V, j% i {# a) d3 W. P

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

8 F1 t w9 v( T' v8 t

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

( e, [# t9 y+ H K& g

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

6 G N1 y& _4 [4 n

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

- }/ @1 s& w- ]- r! I# J7 j2 f" P: E

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

0 F( Y& m! F" r$ |5 l# e1 |

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

. K& E; L$ C1 i; a( e; O; G

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

& E& T7 @7 B0 \7 T2 N

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

* @: }4 e9 t* c+ M

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

1 p6 A( j! B3 k9 }1 ~2 A- |

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

5 q0 t7 e% T) ^2 d3 u- A7 W2 V

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

3 C( i. u* d4 R. b

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

5 [% y! G- |% d' L' c

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

& d$ N- X3 c: z; }$ e& Z

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

+ D* T0 B$ n8 ?7 X

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

9 `0 T( x O# s8 T- X1 ?

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

3 l$ K7 V/ p" M. A5 Z; b3 w8 [

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

4 a8 Q6 q, _+ _3 x1 q. m

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

% c6 f; q8 O, Z- ~' r: E/ e

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

4 }$ V+ Q' f, `1 {% A9 u! E

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

5 S3 f. d5 c( ^) j: w1 s' ^

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

( W @" l8 E7 K* A& |

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

- W8 ^& Q# C/ g7 J8 ]

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

9 D8 k& L6 V5 v0 Q8 U2 w

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

0 H/ Z* k! Y" B% Q! {

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

& a, x' L+ E$ Q0 B- [

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

, w; b( e2 y# e6 ` u

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

( }4 O! b2 J1 I4 h3 X, Z% d4 U; x

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

% L, a3 K: f& b* e; a5 m( \8 z8 u: r

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

" u4 P. t( R7 N, n: k9 C( {* W

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

* `+ \+ }: L% ]. h4 i2 z- i

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

6 Z3 V( L3 _; p

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

6 L. @: l/ L% a* [+ e1 [

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

" G" C2 g8 d' A8 N* D

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

. H7 x6 o. q2 E& b# }! O

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

U& v$ ~* @2 g# T, l

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

! E8 O) S( l4 R; B

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

1 X p8 J; d6 h3 _& y

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

. |" V" v D9 A ^5 H, M# T6 i) X

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

2 V' ~0 _! \( l; u

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

! |8 Q; [, O7 M4 t

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

: I7 }3 i* T" t. e) \

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

: g- s# g1 t3 p( ?7 j

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

7 Z1 {8 q4 F* [- B. S& y9 P/ E

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

+ l0 i5 F+ o. D4 b, S$ N1 f, p

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

M: R. U8 k) T* o. z, N

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

9 u- J6 ^1 B4 @7 b/ Q8 g( [

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

, n) {) h; C! D0 n j; I

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

% `7 u" `3 {1 a" P

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

* \ q! b2 j4 U6 Q8 n7 u

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

6 S7 Y* Z# Z% g$ K

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

; S! {* O6 h: \7 F

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

# t d/ c5 f! R( V4 ]

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

* ]* Z! G# P! p

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

5 e0 z, c' ~$ p+ O% e

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

" K! o4 W9 J; F. T

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

. {2 G& Z; L% D8 k- Q

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

. D* L M/ ?4 z+ I9 Q

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

3 f, J. a# P! U! f d( U

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

) o4 t5 s6 Q3 z/ {& `

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

5 t) G% g, x" E7 |# S3 ?$ a

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

* d; V9 |6 [& u, t/ {

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

' _: g) z2 A4 ~/ ]& d: ~, T+ @$ y4 a

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

0 a7 Q( ]' a! h: |# p7 z

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

7 I$ W% Q+ U) q7 L/ C# T( s- u

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

4 t Z; W! @% T$ b+ m

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

; l4 {% _3 E6 K! q( Z* z

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

. f# u* x) }2 t r/ p

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

. e0 O' q) d8 W0 D/ E! y! f: a

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

9 V8 o2 `+ L' w2 i4 v( B' R

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

; A3 `6 }3 w- _, E, d

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

' ]9 V3 w; _7 T6 l# S6 A' }

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

4 \1 Z$ s( C7 C! y+ x

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

P1 t' Q6 W$ ?0 ]1 E

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

1 v, b6 m' z: J" H7 \/ X

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

0 R% A9 q# S7 e

 

5 [9 A' Y' y9 }0 t% J) m/ \

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

) z' c0 ?- L; T8 R

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

5 F: v% X2 o% U! W; y6 a+ Z

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

9 m5 M D8 z$ }

 

N @$ W% e' E9 N$ S# e& h

 

) b/ A3 r+ X+ l1 C, V9 O$ N5 p7 Y1 f

 

( l( f, F) r1 ` D, T

หลักการสอน

& a9 h9 `2 v: L9 F3 _, v4 Q9 W

1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

! O3 g* V7 j$ y- l) D. f- k# i

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

$ c7 V; e9 y" B3 I

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

% \2 J6 f( d0 K8 }2 K+ p

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

/ J- r) _; u1 o M( x" V

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

: a' I- p% e6 ^% n

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

: L4 y+ g9 N7 H' u! \" `* Q

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

$ V s4 m4 M+ ^' ^; ] o, n

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

& E! `+ e. Q( P- J

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

* G! N6 v0 H6 J, b: _6 e1 i% i7 H

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

4 \# m7 E2 q* s3 q0 @' B/ a! q

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

* o6 H* n* [/ o. F

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

3 l( n5 M( |8 }3 g; s

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

5 y) G( }6 }/ W. s# F

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

0 m/ l5 y8 ^& ?- s: o; _* f X6 I" ?

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

6 |3 ^) A8 b/ R- b

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

' N" B% S- _* J; z/ [: t

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

$ P1 E; a' [; L8 M u( o1 d

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

7 r" M' s% F$ j: Z- m/ f# S5 a" M9 B

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

4 z0 s; w: `4 t1 t7 z; q

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

" b$ ^2 k6 j1 Q) [8 i$ {

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

, i* J4 Z6 c7 x; K; T

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

* k; U6 Y2 T$ O7 P/ Y/ D% z" L

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

! I6 Z* U4 h: l9 H W

 

; [# C* h" c+ D4 Q8 c5 l0 v

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

2 k6 Z: s- Q* T, c

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

; k# J/ k9 I5 ]# F0 F- \: M

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

1 E, O! e: v0 B8 j3 I: i

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

9 Z, J' l2 @+ C2 J5 G

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

; |0 }4 I: d1 f5 E

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

0 {$ Q W% r% F/ k

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

o8 z/ {/ J+ |5 |$ L

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

8 w4 n/ [/ s# _; K8 s) B

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

# E8 @5 D% v" b7 h( Q3 u3 f9 H

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

& g0 Z$ v0 z. W6 v0 H( i, G: ? ?

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

; J% ]( t4 [' w& a, Q& s- W) Y8 i

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

7 h# G- }/ m' P( v1 ~

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

% m0 b6 j X7 k

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

- F; ?0 n& J8 l* e5 ~# B

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

3 G0 m6 C! m7 i0 }. J& N0 G2 p

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

$ k1 A. g/ y, B

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

: k5 h3 \# l8 m" u" f& ?

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

6 T0 t" {' t) j. G3 Q

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

' p7 l; M- c: k7 I# s ?

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

2 T2 I, [4 G# e; d3 e" V& _

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

( ?, N9 i+ Q, c: Z7 E4 L

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

& n( j& ^/ B3 n4 n0 y

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

8 J( u B2 s/ l0 o) A

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

0 J: M) a, H/ `6 Q

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

" W5 r+ ~$ d& G9 Y. H) |0 \

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

J; R& s+ J& N4 l

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

6 W' o5 X5 N# f" l

 

! P7 ~- c* J8 V Q3 O5 t

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

4 L# W4 p8 q6 M+ x% c' q1 ?

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

" r3 c2 l- T, b5 u" n' M& s. v

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

! Y! Q" m4 o: m& J& C& Z }0 t! S

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

% P: r# X1 S# X+ z

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

+ j, L' Y+ n. q8 v

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

$ c4 P8 M! e& t5 \2 L

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

9 e+ W7 q/ ?& M5 u6 D, P

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

% o% f+ y; R5 v7 r1 x

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

0 E- V5 b+ D7 E( `. A; x. K0 `2 `

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

3 \# o# r0 ~ |$ t! [" ] Q. X5 l

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

! Q) q3 r* q2 }" e3 _$ x5 b

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

/ G* W, ^6 n) V) p

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

3 m7 y& c. v4 O( a

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

' `. @2 g& M$ D% \

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

$ Y1 K. W' U( [/ c/ J- |( o

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

/ G/ G: B) _0 {# f

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

6 s0 b% d4 F# v4 _; `

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

7 j# A- ]5 d* }0 M! M

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

# a, r1 O4 w+ o8 D/ y+ L0 r

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

$ V9 ^: Q! V. l3 A4 B

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

( z, j( R6 ?0 ^2 j# N0 h; t* x

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

2 ]; w+ _. W2 M( p8 D' v0 X# L

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

' J' b& ]# M+ k: R! E

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

r% Z- g, e0 x0 ~& B! Z8 ?: A. K. E

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

$ N& v/ I$ S: q8 f9 y. `

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

: c e+ u6 Z" ^( k( P+ U' a

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

1 M- G5 C$ S4 T# _$ R! v

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

0 K$ Q, u0 c& X: |- `' E, T

 

F9 R$ [) R) c' y

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

4 S' Z" t9 t5 {) N3 N: u

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

6 ^! Q3 D" u* P' D6 B; D9 T/ i

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

0 R& R! `# ]; E/ L* w8 K$ f- H% H1 E

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

+ k- x5 V8 ]- s0 |0 J# | c

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

4 l' e) c+ S7 Z: d; @/ Y0 I

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

1 N. n3 D9 p* B' Z3 R! {, Z

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

$ v/ ~8 Y" \0 }/ h% Q

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

0 q# M L$ H. |6 \+ y

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

; e0 {$ d* l+ \: s j

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

0 _) M- Z, [$ }

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

! |! p; w2 q' H4 r( X0 [0 X

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

6 y* Q; G: k3 R0 I' I

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

$ E! q8 k; h' c% g

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

" ]$ b) z4 X2 R' E: `7 S

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

/ b) S2 `; G8 Q1 c% r

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

& U. V; v; L; M9 k1 S) F, R. A+ j

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

+ I5 R4 _2 E) W& K& q. h r

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

1 @" E" q& ^1 n4 U2 ~, F. B

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

( K$ d/ W* I& ]& O( D

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

! o( e' J! g& l" V! [

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

) }! X# j P: {! I- x4 ^- j" \

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

" n9 _+ y0 u2 r$ d7 Q

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

7 p, u- G5 i- M: T7 O* n: c9 }: V

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

: c+ C9 V1 E9 f2 T* N! w7 N- ^

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

( F: ]/ e6 q4 b I- ~ D( B$ H

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

* {; u% F$ O' e; _

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

- u1 v. b) O! ]

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

: o% q5 m. l' N. h

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

% L7 w5 Y; `: w8 n

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

2 Q7 X7 n9 Y3 c. S O

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

& a% B/ ~" I5 E0 Y

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

# T- t* ~7 { T6 ^+ K

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

" P9 \/ B+ U% a0 T" ~& i

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

$ i4 a$ W, y e% t

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

) Q/ G! v9 ` s0 A# h

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

/ M+ [2 P5 g; p/ A& N8 _

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

0 {3 x: I! c! w4 t

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

2 Z& R; `1 O; H- r9 @: m9 F( Y; ~

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

7 P' _" _ A# w

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

D) G5 o+ Q' u, W$ b! L, B

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

; B- U1 e2 _# b0 S+ }9 a

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

1 V* k/ m- d9 y+ E- ~' G# x

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

* ^- I7 z8 j2 ]* V

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

; u0 M& E) \1 a) w- N

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

2 Z- o7 K: P0 x8 p

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

: ~8 h9 p Z5 L

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

2 K7 D2 ], N: O( `6 E

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

6 a" G6 c9 t$ x8 E: h) B: K2 a

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

+ X0 g. ~1 N5 e) j

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

3 O6 ~7 n! _" c: ^" q

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

- u, h5 Y2 d& E0 ~" ^

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

& ~: m8 X, w) O6 r: R

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

0 M% m$ v0 ~. G* k7 g! q

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

; j9 ^+ J2 r, a- H

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

) o" b0 }- N5 R( J0 Q# |' q

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

2 y$ `9 \8 \- l* G

 

" [7 M9 Q7 ^& K, W! ^7 |! N0 n

 

4 S7 _' l4 u* y* N9 ?

 

7 _: Y- r; Z1 Z- U

 

! h! O2 ?8 t5 C" h( T

 

% N7 [+ g% z# w# ], x

 

" K/ X3 X: Y' n& z) k' C+ F

 

/ c7 j# E7 O# r+ D, e

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

: c. |2 A1 \5 J6 F( O1 M' I

 

( n$ \! Q6 k5 K1 q$ u+ J( g/ Z

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

2 n7 \$ y' F, f) L# `- y

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

7 v* r6 ?& l9 R, ?

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

8 f) F8 ]. x( ?/ c1 F( _

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

# ~0 K$ K% ]& A4 x

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

! y! a( A3 M# q" I/ d- y9 n, n

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

9 [# U& \/ k& F' Z

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

; `+ q: n1 F* j) V

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

& t+ @& P4 o( D8 R# ] S

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

; v1 o* k+ d2 c- ^- g0 [

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

6 [# r# a& W( q: H

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

6 r0 a4 B* w; D4 T: F! @

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

" ~( e+ H# z. S& b* s9 x

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

7 d& r8 g2 K) b* T

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

4 A1 [; @' L# x/ q! R* p' J6 Z/ Y

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

! W2 ^9 |; h& c4 L

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

4 S/ `- _' c- q. e$ n; b+ {

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

" B, b, n6 w4 s, J% @6 g* x5 A

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

9 J5 h5 K" l0 _( _; e( Q- }

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

1 K1 J2 N4 Z* i) j

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

! f" |& V$ T$ U6 Y: c. P

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

% B( }, b. q5 Y8 W( N, m

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

. J$ Z. l4 U' z, g! _

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

( E2 C- a/ U- E

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

}0 X2 U; o3 B" ]" G

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

j* B, o3 j$ z0 W7 _

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

7 q$ {% I" ]% R3 ?

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

5 `$ C; k9 o* g2 j

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

! k9 \# q8 b7 G. L! [

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

( r, {# a1 F1 S. u ?- T( t- P z( F

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

A* y4 k7 D' f s4 g

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 27-8-2009 09:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ทำไมการประเมินจุดอ่อนของโปรมแกรมการศึกษาด้วยการประเมินแบบอิงกลุ่มจึงจำกัดอยู่เฉพาะผู้เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ใช้แบบทดสอบนั้นๆ ไม่สามารถอ้างอิงสถานภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใดfficeffice" />

6 i; }6 _3 }5 b9 J& x

        ก.  เพราะคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่มีความหมายเลย

0 @6 T' V" \! z

        ข.  เพราะแบบทดสอบมีความยากง่ายปะปนกัน

+ }% @& Q' u3 H; x

        ค.  เพราะจำนวนคะแนนของแบบทดสอบมีความคลาดเคลื่อน

% h1 x0 F1 H/ b

        ง.  เพราะการประเมินผลอิงกลุ่มใช้แบบทดสอบเป็นหลัก

/ @& C; G/ ?: ~5 l

12.  ในการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ การจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถมาก-น้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่าไร ขึ้นอยู่ กับอะไรเป็นสำคัญ

* R1 d: @- R( B- {4 z2 o

        ก.  ผู้ออกข้อสอบ                                                         ข.  เครื่องมือวัด

7 s, A" z }& w, p2 K m

        ค.  การพิมพ์ข้อสอบ                                                   ง.  การรายงานผลการสอบ

' [& B" X* c k$ e# ~, e, E1 @5 i

13.  ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ คืออะไร

7 t: V0 `- O7 \7 ~$ q2 w* _" y

        ก.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดการสังเกตพฤติกรรม

! S1 P* m4 {$ i6 N: u& d, _

        ข.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงกลุ่ม ยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก

3 `( _ I3 k1 w

        ค.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนแบบอิงเกณฑ์ ไม่ยึดจุดประสงค์การเรียน

& Z9 q6 O. P0 U

        ง.  การตัดสินความสามารถของผู้เรียนอิงเกณฑ์ยึดคะแนนดิบที่ได้รับโดยตรง

* \3 `* L3 E% I

14.  การวัดผลที่ขยายจุดประสงค์ให้ครอบคลุมจุดประสงค์หลักของกลุ่ม จัดเป็นการวัดผลแบบใด

: u! t5 E& u' C3 d- _

        ก.  อิงจุดประสงค์                       ข.  อิงสิ่งรอบข้าง                                ค.  อิงปริเขต                        ง.  อิงความรอบรู้

. B6 ^; ]0 I+ g

15.  การประเมินผลการเรียนระดับใดที่ควรตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงๆ

& ]; }5 Q" r3 c8 i

        ก.  ประถมศึกษา                         ข.  มัธยมศึกษา                                    ค.  อาชีวศึกษา                     ง.  อุดมศึกษา

: N& v8 H( p2 K! f

16.  ปัญหาหลักที่ครูผู้สอนวัดผลไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเกิดจากสิ่งใด

/ L2 ?' Z( u8 }

        ก.  ครูไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัด                 ข.  ครูไม่รู้จักการออกข้อสอบ

% d5 _; [4 Q: E* y6 Y

        ค.  ครูขาดความยุติธรรม                                            ง.  ครูใช้เครื่องมือวัดผลไม่เป็น

4 s, `7 A% l, ?9 ~0 e

17.  แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจ จะเขียนวัดทางด้านใด

8 n7 W3 Z7 h% j- ?! V. Z

        ก.  ศัพท์และนิยาม                                                      ข.  ตีความ

3 t3 C; C: c( Q8 r' u9 a- w3 Z

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                           ง.  การสังเคราะห์ข้อความ

* _( h# y0 Y6 R Z8 m

18.  ลักษณะตัวคำถาม การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะเช่นไรวัดความรู้เกี่ยวกับอะไร

* D2 W8 B( ^: T

        ก.  เกณฑ์                                      ข.  การจัดประเภท                              ค.  ลำดับขั้น                         ง.  วิธีดำเนินการ

: F* d7 d+ e6 B+ s2 b

19.  อาการของพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการบรรยาย อธิบาย ติดตาม แนะนำ ศึกษา แสดงระดับของพฤติกรรมระดับใด

2 k( a; n6 f# R; n Z% v* Z* O

        ก.  การตอบสนอง                       ข.  การสร้างคุณค่า                              ค.  การรับรู้                           ง.  การจัดระบบ

7 a; @( C" c! x: {0 s" {

20.  แบบทดสอบที่ใช้วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ใช้ทดสอบกี่ครั้งผลของการวัดก็ได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบนั้นดีอย่างไร

/ ^! x' N8 {1 d( H: i3 q' J: H# X7 m

        ก.  มีความตรง                             ข.  มีความสมบูรณ์                             ค.  มีความเป็นปรนัย          ง.  มีความเที่ยง

9 e$ P% i3 B- g2 \

21.  แบบทดสอบวัดเจตคติที่สามารถแยกได้ว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี-ไม่ดี จัดว่าแบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ดีด้านไหน

r, A I, |4 y a

        ก.  มีอำนาจจำแนก                                                     ข.  มีความเที่ยง

b1 O; e6 @; M6 }4 P0 D& T

        ค.  มีความลึก                                                               ง.  มีความสามารถนำไปใช้ได้

4 }5 Q, @' [5 }- s) W, @+ q% M

22.  ข้อใดไม่ใช่การวัดผลการศึกษาในเชิงปริมาณ

5 H" {1 H2 I# R e# U: L

        ก.  วัดความถนัด                          ข.  วัดสติปัญญา                  ค.  วัดผลสัมฤทธิ์ ง.  วัดความสัมพันธ์

+ i" R8 V8 h- {8 C0 Q4 k0 X

23.  เหตุใดการวัดผลการศึกษาจึงต้องวัดทางอ้อม

. X8 r5 @* V0 u. c

        ก.  เกรงว่านักเรียนจะรู้ตัว                                         ข.  สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม

& l, V( ~( ~ _1 N: I: i3 D& \' W: n

        ค.  เชาว์ปัญญาของนักเรียนไม่เท่ากัน                    ง.  ถูกทุกข้อ

]1 w0 K( @: @/ C$ @

24.  ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่านักเรียนนี้เป็นเด็ก อย่างไร

9 S. v$ @0 H6 Q4 n: C

        ก.  มีความสามารถต่ำ                                                 ข.  ค่อนข้างโง่

* q8 B: C D& V3 t" T9 K

        ค.  ไม่เก่งวิชาคณิตศาสร์                                           ง.  ยังกำหนดความสามารถไม่ได้

5 Y& ~" L8 P f3 Y& N. P2 B

25.  ข้อจำกัดของข้อสอบระบบอิงกลุ่มคืออะไร

, M8 M' S( v* d( q

        ก.  ข้อสอบมีเนื้อหาแคบ ต้องออกข้อสอบจำนวนหลายข้อ

& x& \( W' q' q! P2 W/ t

        ข.  ข้อสอบออกยาก ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

! g+ r8 i" v" r2 b$ E: c# D. _. O

        ค.  ข้อสอบวัดจุดประสงค์ได้ทุกจุด ทุกเรื่อง แต่นักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี

' n( m4 v& O) n+ ^1 A

        ง.  ข้อสอบจะวัดเฉพาะจุดประสงค์สำคัญ ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่อง

: u6 k) u+ X& c( n6 R$ c" O E

26.  แนวคิดของการประเมินแบบอิงกลุ่ม คืออะไร

O6 x) j, k/ L& x1 v9 i! ]

        ก.  แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

6 u9 P5 G( T; L+ b8 V( R) R8 e: w2 @

        ข.  คำนึงถึงการออกข้อสอบตรงตามโครงสร้าง

( ~ |$ P& L0 W# M4 R

        ค.  แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน

! C8 H# z$ F, e3 |* L/ ^; q. ^. W

        ง.  เมื่อให้เวลาสักระยะหนึ่ง คนจะเรียนรู้ได้เหมือนกัน มีความรู้เท่ากัน

% c' |" Z; s/ T9 v

27.  การเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อใดเขียนไม่ดี

# G7 |) q* d! X: `' e

        ก.  ____เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ฟอร์ด

+ J4 H2 d1 v$ z! K# T* b

        ข.  ____เขมรบุกรุกเข้ามาชายแดนไทยแทบทุกวัน

" _3 ^# W2 l' w' s- z" p

        ค.  ____ปลาสวาย เป็นปลาน้ำเค็ม

! T. T6 ], ^! l% E3 G0 ^/ q' l

        ง.  ____กล้วยออกดอกเรียกว่าปลี

y1 f, _: X' x0 B

28.  ข้อสอบแบบจับคู่ เวลาเขียนข้อสอบต้องเขียนอย่างไร

2 Y" n% z% V! {) F6 N

        ก.  ตัวคำถามและตัวคำตอบมีจำนวนเท่ากัน

4 |' d: [; G, E" ^' [7 D

        ข.  สิ่งที่นำมาจับคู่กันควรเขียนข้อความยาว ๆ

" p# {* W2 B1 P, j6 @* f& d4 D/ s4 ~- l4 r

        ค.  เขียนตามความสะดวก ความพอใจของผู้ออกข้อสอบ

" e) Q3 m! f: l$ O! `( M

        ง.  ข้อความในแต่ละรายการ ควรมีเนื้อหาเป็นเอกพันธ์

) A) Y. s; o1 E0 l& d( H

29.  การประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อพบว่านักเรียนบกพร่อง ครูควรทำอย่างไร

/ [ t$ K; A, C$ i. Y) Q

        ก.  ย้ายไปเรียนห้องอื่น                                              ข.  รายงานผู้บริหาร

( q9 F) x, i/ D4 U- }9 m4 _

        ค.  จัดสอนซ่อมเสริม                                                 ง.  แจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

1 F- p8 l; [* x, J

30.  การประเมินผลช่วงใดที่ตามโรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ได้-ตก กับตัวนักเรียน

7 G- G* k% W& ^, |' t

        ก.  ประเมินผลก่อนเรียน                                          ข.  ประเมินผลระหว่างเรียน

2 X% U, z2 h' l; `, c/ V

        ค.  ประเมินผลหลังเรียน                                           ง.  ใช้การประเมินช่วงใดก็ได้

" q2 [3 H$ L# A4 C( D f" K

31.  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา นิยมประเมินผลการศึกษาด้วยระบบใด

7 Y/ W d7 n) G+ |( u# n! h2 g" _

        ก.  ระบบอิงกลุ่ม         ข.  ระบบอิงเกณฑ์                              ค.  ระบบทฤษฎี                   ง.  ระบบอิงจุดประสงค์

( U) P4 }1 u" l; F3 D

32.  ผลของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะออกมาในรูปใด

5 ^) X6 o7 \$ @- b: d

        ก.  ระดับคะแนน        ข.  ผ่าน ไม่ผ่าน                              ค.  เปอร์เซ็นไทล์                ง.  คะแนนมาตรฐาน

g; o5 n& }, u7 X

33.  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม มีการนำการประเมินผลช่วงใดไปใช้สรุปผลการเรียน

0 G6 r* \ m7 Y: x1 ]' k

        ก.  ช่วงก่อนการเรียน                                                 ข.  ช่วงระหว่างภาคเรียน

& U; E6 ?- Y# L2 g* K: M* o/ j

        ค.  ช่วงปลายภาคเรียน                                               ง.  ทุกช่วงมารสมกัน

0 I& M+ {5 Z$ X F4 p

34.  ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลการศึกษา

- o5 U( i4 n. M( ?' b1 e

        ก.  กำหนดจุดประสงค์ของการประเมินไว้หลายๆ ข้อ

7 ~! m9 }( R+ s5 P4 D7 E& R* y

        ข.  ใช้เทคนิคการประเมินเพียงอย่างเดียว

9 ?! V5 z0 D5 ?# O* ?9 O

        ค.  ผลการประเมินควรเก็บไว้เป็นความลับ

! ~4 U# u: o7 L$ N$ G6 t: l

        ง.  เลือกเทคนิคการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ประเมิน

8 E- u' W" T6 `3 }

35.  การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

1 [: P w. t* E) P! g. l' h

        ก.  ตรวจสอบความรู้                                                   ข.  ตรวจสอบความคิด

* X( h2 S" ] M v! }% O

        ค.  ตรวจสอบความพร้อม                                          ง.  ตรวจสอบสติปัญญา

x5 N3 }2 e$ o3 W

36.  ผลของการประเมินผลก่อนเรียน เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนอย่างไร

+ |. R- C- a3 a3 Y" P+ ~

        ก.  ใช้คัดเลือกนักเรียนแยกเข้าชั้น                          ข.  ใช้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

: l2 H) L& i$ U9 ]: r, ?% R

        ค.  ใช้เป็นข้อมูลทำนายผลการเรียน                       ง.  ใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน

5 B, L* K: P/ \) ?* U- \; \5 U# A

37.  เหตุใดนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องมีการทดสอบพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะจัดการเรียน การสอน

! ?# y1 _$ }; M* }# Y; B' i! n

        ก.  เพื่อตรวจสอบว่าจับดินสอได้หรือยัง                ข.  เพื่อตรวจสอบว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหม

& u- S) B! F/ W% d# W

        ค.  เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่า     ง.  เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

8 q3 w0 Q' z1 r4 q' |( @+ \* G

38.  ลักษณะข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ ข้อใดเขียนคำถามได้ดีที่สุด

9 {% J2 H/ t/ _( ]

        ก.  _____เป็นลมที่พัดจาก_____เข้าสู่_____

2 X; B! q2 B( D9 A. r

     ข.  ประเทศอินเดีย มีคน _____

8 J. R1 ?. o6 d/ G/ `, t9 B7 p' y

     ค.  สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ____

8 G7 e/ C$ m* s- Q+ `

     ง.  _____เกิดจากการรวมตัวของไอน้ำในอากาศ

/ V( W: `# d6 F" Q7 M( v

39.  อะไรเป็นข้อดีของข้อสอบแบบเติมคำ

$ `2 l: M+ z: O, [) z

        ก.  ออกข้อสอบได้มาก ครอบคลุมเนื้อหา

1 G' {) | P) t) a8 ^6 D7 o

        ข.  นักเรียนหาคำตอบไม่ได้ สามารถเดาได้ง่าย

/ N9 ~& x' w" I0 I- x: p& F: U% g

        ค.  ตรวจให้คะแนนง่าย เพราะมีคำตอบตายตัว

% z3 Q! G {- ~+ U5 V& g

        ง.  วัดพฤติกรรมทางสมองได้ง่าย ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจำ ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์

5 N- r2 g7 N1 N" c% O5 K: P

40.  ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม แสดงออกได้อย่างไร

l1 h$ q( M; H& V

        ก.  มีความคล่องแคล่ว มั่นใจในการทำงาน           ข.  มีความสามารถออกแบบลวดลายงานศิลปะ

# @8 S; I/ ^! i3 N4 N( h

        ค.  มีความสามารถเลียนแบบงานของผู้อื่นได้ดี   ง.  มีความรู้ในการปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ

' H: T+ g1 @2 Y& |+ [4 G

41.  ข้อใดเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

. J/ Z- S) T) S, g

        ก.  นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องภายใน 3 นาที

2 h# d0 W% U# n

        ข.  นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

) J; E' M* ]6 a$ J

        ค.  นักเรียนมีความซาบซึ้งในการฟังดนตรี

9 J8 F/ t9 G3 {

        ง.  นักเรียนรู้จักวิธีการรักษาอนามัยของตนเอง

% l2 c1 T9 U; k/ q) b/ P

42.  ข้อสังเกตการวัดพฤติกรรมทางด้านการสังเคราะห์ ให้ดูคำใดประกอบการพิจารณา

6 D& S2 w5 g( d$ m2 `& K5 r3 G1 S

        ก.  แยกแยะ                  ข.  ดัดแปลง                         ค.  รวบรวม                          ง.  บอกความแตกต่าง

4 U7 V# B M; U

43.  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ข้อใดเขียนคำถามได้เหมาะสมที่สุด

. T( C1 R: `, u! \+ Y8 @ J0 w

        ก.  ใครเป็นกวียุคปัจจุบัน ที่วัยรุ่นนิยมอ่านงานเขียนของเขามากที่สุด

. Q5 g4 m, m7 a

        ข.  ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไร

' q) T+ i: ?9 u& K

        ค.  อาหารจำพวกใดให้โปรตีนทั้งหมด

( q$ n. \ X O6 u8 O8 I' t' c

        ง.  ท่านชอบอ่านงานเขียนของใคร

4 |' n2 C5 J9 ?3 V$ e+ V% D& w

44.  ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ คืออะไร

( M# W/ D2 W4 K$ v) j- i

        ก.  มีความเที่ยงน้อยกว่าข้อสอบแบบ ถูก-ผิด

b9 _0 f" Z9 x

        ข.  วัดความรู้ได้เฉพาะระดับความรู้ ความจำ

- F( Y. ?# q: T7 h

        ค.  จัดเนื้อหาวิชาได้ค่อนข้างแคบ และมีความกำกวม

. O& ]6 Z7 {1 L* B

        ง.  มีโอกาสได้คะแนนโดยไม่ใช้ความรู้เลย

% a, i% o% c& [' [- p$ R: `* s

45.  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อใดใช้น้อยที่สุด

. M# }$ J, p( P+ [+ y

        ก.  จัดตำแหน่ง                            ข.  พยากรณ์                                         ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

1 j3 a l. l6 z3 X2 T/ k

46.  ประโยชน์โดยตรงของการประเมินผลการศึกษา คืออะไร

8 e" i& I' l! V$ A1 x

        ก.  ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน              ข.  ทราบการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

( F( I6 x8 q0 h. P& A

        ค.  ทราบความสามารถของนักเรียน                       ง.  ทราบว่าเนื้อหาวิชาที่สอนยาก-ง่าย

$ A7 V# T( b; O# e% g: O7 P

47.  การวัดผลการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัยถือว่าความสามารถทางสมองขั้นใดต่ำสุด

- R F$ r( \3 \# o

        ก.  ความเข้าใจ                             ข.  ความรู้-ความจำ                             ค.  คัดเลือก                           ง.  วินิจฉัย

5 r) R, h% L4 S: ^0 V v

48.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 กล่าวถึงเรื่องใด

) M& J" S2 f# l4 J% H7 [

        ก.  สิทธิการรับการศึกษา                                           ข.  การประเมินการศึกษา

7 r/ H& D X' W# F8 d

        ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา                            ง.  กระบวนการจัดการศึกษา

3 ]1 l; e+ m i9 Z; ?( \# t/ _

49.  การประเมินผลการจัดศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะคำนึงถึงเรื่องอะไร

$ J0 {/ y; F/ J; f

        ก.  เวลาการทำกิจกรรม                                             ข.  ตัวครูผู้สอน

' N- N( I: l+ B9 W, F

        ค.  ความสามารถของนักเรียน                                 ง.  แนวการจัดการศึกษา

+ u9 R% q% R z9 Z- f" T

50.  การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกี่ปี

2 Q: ~* |$ @2 k1 h5 S O. G( a% g

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                   ค.  6 ปี                                   ง.  7 ปี

+ b/ P% u7 P- [: X7 u0 Z0 G

 

: ?) d# D3 V- q& }( G9 Y

 

T) m% R; ^2 h- ^

 

# l( d/ z& D0 }% D3 z# v

 

1 Y. F# e! L7 F$ p" m) M

 

1 _$ i4 g! s6 c, J' `

 

4 O% {1 A4 Y- i

 

) L2 }9 t$ z4 j. f9 V D X, ]

 

! W; B8 I: `: q! j: p {& q

 

$ s/ e( n* t7 k, I; u: S

 

. g7 m% e& T2 F8 J4 h- B

การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

, q2 R) N/ |% g; E) |

 

# x; N( W, _$ X/ c' n9 ?

1.    ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

# ]- b) X9 G: O/ @' Q* O! _' w

        ก.  การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

$ Z& U5 x+ L) |1 T1 l: n# L% Z

        ข.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงไร

# g0 G2 L s7 F" w! A

        ค.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

6 v1 h% a1 Q6 l

        ง.  การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

* R$ C6 V* x0 }: d3 W" _

2.    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถูกกำหนดโดยใคร

: J: ?$ A5 J5 l5 ?, x' |# ~- a: U

        ก.  ผู้บริหาร                                  ข.  คณะครู                                           ค.  ผู้ปกครอง                       ง.  ทุกฝ่ายร่วมกัน

( s3 y6 u7 \$ ~% T. G

3.    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่ของใคร

' t" D7 j: S( D" @

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                            ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

" R6 S; Z+ z! Y; R0 H$ m; z

        ค.  โรงเรียน                                                                 ง.  ศึกษานิเทศก์

, q# ^; i2 `2 Z' C2 N% F' @' U

4.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะมีการประเมินทุกกี่ปี

/ t4 {6 h7 g1 P1 I- \# c& s, l# ~

        ก.  4 ปี                                           ข.  5 ปี                                                   ค.  6 ปี                                   ง.  10 ปี

0 g$ A0 a' V5 @! v! `

5.    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

5 X( C( u. p/ o d# Y7 {

     ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

0 U7 j) x% u7 D$ y

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2 z) E6 I1 i' o& b& K

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

! g0 U$ T7 U: I" t' D7 R! y

        ง.  สำนักงานทดสอบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

9 d( Y( [- a* Z0 c, d0 f( p/ L

6.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

' _2 }2 B$ i/ s9 j/ i* \7 b* ^

        ก.  ให้ข้อคิดเห็น ในสิ่งที่บกพร่องจากการตรวจพบ

/ o* p0 ?- U4 `5 P, J& j* [

        ข.  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

# N& A* v/ }0 E S

        ค.  เสนอแผนงานโครงการ ให้นำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

: a4 @6 k* J! {3 S+ I6 I

        ง.  จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปิดไว้เป็นความลับ

; b2 n& ^: \3 a2 U* U* \1 P. W

7.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนอะไรบ้าง

# n) z) f h0 P: V; b3 |6 X

        ก.  ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

8 }# U$ ~* d% q; ~! y) Z7 g$ M3 C1 E

        ข.  แจ้งล่วงหน้า ก่อนตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

+ o- U; N$ F' S6 I7 d8 @% F0 i

        ค.  ก่อนตรวจเยี่ยม ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม

" O6 }3 E D0 E9 N( z; E

        ง.  ระหว่างตรวจเยี่ยม หลังตรวจเยี่ยม ติดตามการตรวจเยี่ยม

0 I# Q. a2 `# L" `& |2 j

 

% G: N; I+ |5 E( q

8.    คณะผู้ประเมินภายนอกจะศึกษาสถานศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลส่วนไหน

h1 N' P3 C$ q/ F

        ก.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        ข.  รายงานประสิทธิภาพของโรงเรียน

( ^- h7 _/ o' a6 _. h4 ?

        ค.  รายงานการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา    ง.  รายงานการประเมินตนเอง

/ B4 s" N ~1 i* t7 q/ {1 ?

9.    การไปตรวจเยี่ยมภายนอก คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

9 |/ }- T2 D1 `6 m9 Q

        ก.  นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม                                      ข.  ไปตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

1 G: a! O/ B7 b. O1 S

        ค.  นัดวันบ้างไม่นัดวันบ้างตามสถานการณ์         ง.  ถูกทุกข้อ

1 M$ D3 q& _2 d0 _& s/ G* E# f0 _

10.  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายนอกยึดมาตรฐานของหน่วยงานใด

! [' X0 u0 T8 x c. x

        ก.  สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

! Q" J2 @/ c$ ^/ Q @* M

        ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

% M9 f$ w0 p A5 D5 y/ j

        ค.  สำนักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

8 X0 f" Q- Y: |; `( q

        ง.  สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

# u: B" M5 Z4 ` y- {8 y: S; h

11.  คณะผู้ประเมินภายนอกจะสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่สงสัยได้จากใคร

( L: J/ Y/ x4 D8 v8 Y4 [/ a

        ก.  ผู้บริหาร                                                                  ข.  คณะครู

9 t& |$ x6 Z5 Z' U8 p

        ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                  ง.  ใครก็ได้ที่เหมาะสม

' `5 m) T" {0 h7 c) o

12.  ปกติการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากการสอน จะใช้เวลากี่วัน         

" D: k( ], Q' y5 G3 w

        ก.  3 วัน                        ข.  4 วัน                                                ค.  5 วัน                                                ง.  6 วัน

! K# b. t: ^7 y7 y' R1 w

13.  ลักษณะการเข้าไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินจากภายนอกมีลักษณะอย่างไร

% C- p8 x5 S6 F0 ^6 H

        ก.  สร้างแรงกดดันแก่โรงเรียน                               ข.  ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน

8 D5 n4 x6 m8 k/ p4 x0 q. L

        ค.  ตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียน                                       ง.  หาข้อบกพร่องของโรงเรียน

+ a2 w+ I+ L: C: S9 L1 J% M7 L

14.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก

) z v; B- r, j4 I- @

        ก.  สร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

$ d$ \5 ^$ k- F

        ข.  ตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนา

! \4 u" Y g4 e9 ]) H5 [$ y

        ค.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา

* k* x. \, q8 [# H+ t/ w) @

        ง.  ตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาไม่ได้ทำและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

' ]6 a$ I" a& `& W% V

15.  หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จ คณะกรรมการประเมินภายนอกจะทำอย่างไรต่อไป

0 Q; D4 \9 A. I" w" y# ] p

        ก.  พิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา                   ข.  ส่ง สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

6 E4 O _4 _5 Q+ y1 H

        ค.  เขียนรายงานตรวจเยี่ยม                                       ง.  แก้ไขปรับปรุงรายงานการตรวจเยี่ยม

3 ]( Y x5 U0 J

16.  การเขียนรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม จะเขียนโดยอาศัยสิ่งใด

9 s# Z9 Y% ~) U* z( y) P7 K. H$ B

        ก.  วาจาของผู้บริหารโรงเรียน                                 ข.  ข้อมูลที่รวบรวมได้

& c) Y) B/ @: M" D

        ค.  ความคิดเห็นจากการตรวจเยี่ยม                         ง.   ความรู้สึกที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม

1 j4 w3 e. _* I+ W0 I

 

3 q. m1 ~3 P" g* F

17.  คณะกรรมการประเมินภายนอกจะจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งได้ภายในกี่วัน

8 y2 A! Z; j* \* N2 S1 u: u

        ก.  10 วัน                      ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  กี่วันก็ได้

" u1 S# i* s8 k8 K/ ]" `

18.  ขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพจากการส่งคณะกรรมการไปประเมินภายนอกคืออะไร

$ X/ L6 `/ i/ W7 w7 c4 a. o. x

        ก.  สมศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

% Y1 h) O. V" C: a/ g" S: U4 A/ T

        ข.  สมศ. พิจารณาข้อโต้แย้ง

8 E. c! B- n& X2 O

        ค.  สมศ. ประกาศรับรองและเผยแพร่

$ ]$ y( q+ d; ?( X

        ง.  สมศ. ตรวจความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมิน

' @0 e& G* }8 l: @+ Q: M" q* h ^

19.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

' n8 P# H: y) A% {1 u1 v

        ก.  การประกันภายในครูเป็นผู้ประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

3 \; e+ J) v8 ?- o4 ?

        ข.  การประกันภายในผู้ปกครองประเมิน การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

4 c' {3 J4 B7 t/ v3 t

        ค.  การประกันภายในสถานศึกษาประเมินเอง การประกันภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน

4 H" [0 S7 B! l, y! R: m# j

        ง.  การประกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประเมิน การประกันภายนอก สมศ. ส่งคนไปประเมิน

7 t- B9 {0 P8 p8 W) ]: n' p( N* g

20.  การประกันคุณภาพภายในกับภายนอก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยอะไร

& s1 D" y& l9 a" f

        ก.  มาตรฐานการศึกษา                                              ข.  กระบวนการดำเนินการ

1 W$ z0 L" e, x4 M

        ค.  คณะผู้ประเมิน                                                      ง.  นโยบายการประเมิน

* w% S! r; N6 ]0 D

21.  การประกันคุณภาพภายในจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

& Q2 }% q6 v8 L9 G$ C

        ก.  ปฏิรูปผู้บริหาร                                                      ข.  ปฏิรูปการสอนของครู

" s% d; v4 Y" ]3 S1 c: v

        ค.  ปฏิรูปนักเรียน                                                       ง.  ปฏิรูประบบการบริหาร

; x. ~8 Q: [7 }9 R2 Y# V8 W. x+ V

22.  บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในคืออะไร

. ]* W4 i0 f. U( i. ~

        ก.  ประกันคุณภาพของระบบการจัดการ               ข.  ประกันคุณภาพการร่วมมือของผู้ปกครอง

6 p8 O# [: a( r* E; B

        ค.  ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน              ง.  ประกันคุณภาพของครู

& P% x5 x6 Y8 y, z, y3 t

23.  ขั้นตอนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักปฏิรูปการศึกษาขั้นแรกควรทำอย่างไร

) j5 l4 w) F% [4 W8 ^7 j* W

        ก.  วางแผนการสอน                                                  ข.  ดำเนินการสอน

2 Y8 c8 u6 P. ^0 y# f4 |# g0 ^7 b% N

        ค.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร           ง.  นำกระบวนการวิจัยมาใช้

" O/ x4 i5 J0 ]6 {: y* {; r2 y/ \

24.  หลังจากครูประเมินผลการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

+ x3 l5 T3 \3 J* Q) I9 b$ K

        ก.  ให้คะแนนตัวเอง                                                  ข.  เขียนชี้แจงข้อดีข้อเสียจากการสอน

! O( v# m+ V3 c/ l0 L

        ค.  เขียนอุปสรรคที่ต้องแก้ไข                                   ง.  วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน

% y# s9 l3 N% r

25.  บทบาทหน้าที่หลักของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบคืออะไร

% M: s1 K( l$ L2 C V% ~

        ก.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างมีระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

) F* f7 Z# f4 Y4 q9 U

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามความสะดวกแต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

% ?( M& p6 K. G. R7 Q6 L

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

6 W+ p0 u) o" v8 N; i

        ง.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถโดยอาจจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาบ้างเป็นบางด้าน

! q5 V/ L2 U- G# E- i( E' s

26.  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกคือด้านใด

) m4 l' g" v. h3 p

        ก.  รับคำแนะนำจากคณะผู้ประเมินภายนอก

. l# L+ @/ O8 ]! @+ [ W) p+ o u

        ข.  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ประเมินภายนอก

/ q& W' k m" a" F8 c0 a/ b6 {

        ค.  จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา

) L) a, l/ T& u9 v

        ง.  ถูกทุกข้อ

; Z5 c: D8 W' O8 u$ k A4 t

27.  หลักการของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร

' N6 [2 _6 i) b% S3 \

        ก.  เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียน

. s/ W5 [7 N9 F7 `- S

        ข.  เพื่อจับผิดการละเว้นการปฏิบัติงานของโรงเรียน

- N% T/ g! k. a& E4 Q! l: @0 z% N

        ค.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

; Z d1 U' ~' e+ M8 M, J7 S! P# I

        ง.  เพื่อพิจารณาให้คุณ ให้โทษ แก่โรงเรียน

$ k, R2 \1 W6 D) t, v6 U: h6 a# X

28.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกดูข้อมูลโรงเรียนอย่างไร

9 G# |. H; i' Y: z$ ^) R& x+ {

        ก.  ดูตามสภาพความเป็นจริง                                   ข.  ดูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ

2 z1 {/ G* r, g' E/ G

        ค.  ดูจากแฟ้มสะสมงานครู                                      ง.  ดูจากรายงานการศึกษาของโรงเรียน

3 g+ Z4 P3 R# K! k/ A

29.  หลักสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติยึดหลักอย่างไร

' \. f. x5 w$ z( v

        ก.  เอกภาพเชิงนโยบายการปฏิบัติ

: u) Y, Z" ^: I

        ข.  เอกภาพเชิงโครงสร้าง เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ

) W, L) }2 O/ |! ^0 _( d

        ค.  เอกภาพเชิงปฏิบัติ แต่หลากหลายในเชิงนโยบาย

6 {7 q1 r6 E4 B) T

        ง.  เอกภาพเชิงนโยบาย แต่คงความหลากหลายในทางปฏิบัติ

; c' ]2 g `5 w1 L4 \

30.  ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

* i* i, {7 k$ Y2 U" w

        ก.  ผู้บริหารโรงเรียน                 ข.  คณะครู           ค.  ครู และผู้ปกครอง                         ง.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2 @. q# ]( C; V) Q) |" F

31.  อะไรคืออุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

9 X. S: U% M# ?5 A

        ก.  เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน การเขียน

9 Q4 Z5 d. p7 m2 @8 ~- Q- _

        ข.  เพื่อให้คนไทยได้เรียนหนังสือฟรีทั่วถึง

) z- B' A9 h. w7 S

        ค.  เพื่อให้คนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษา

( X) X+ i. W ]% Q" c7 ^# g# b5 G

        ง.  เพื่อให้คนไทยได้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

. f X, L( f @1 ^. z9 D

32.  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีอย่างไร

1 b" d0 V6 _2 ~' D R T

        ก.  ปลูกฝังการเปลี่ยนสมาชิกที่ดีของสังคม

+ S0 P: e+ D$ V4 D9 k0 a- i8 i. V

        ข.  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

! G+ x+ A+ R7 I

        ค.  ให้สังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดศึกษา

e; z. w# G' p$ s( U5 g

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 X" v3 f: Z# m6 F. y! j" ^4 P" O

33.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้กี่มาตรฐาน

9 j+ p" W# s( J# y, g

        ก.  3 มาตรฐาน                            ข.  4  มาตรฐาน                  ค.  5 มาตรฐาน                    ง.  6 มาตรฐาน

7 W( s: k h8 R0 g7 o, D/ G

34.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่เท่าใด

6 a: @9 w4 H6 W9 k. u

        ก.  มาตรฐานข้อ 1                      ข.  มาตรฐานข้อ 2              ค.  มาตรฐานข้อที่ 3           ง.  มาตรฐานข้อ 4

! F, {; N% q) C' c+ y) {

35.  เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนอย่างไร

- P$ O2 B+ \: Y' F( w6 I; P! p5 i

        ก.  เก่ง กล้า สามารถ                                                  ข.  เก่ง ดี มีสุข

2 ]; Z4 o" F! Y I4 V4 m

        ค.  สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง                         ง.  สามารถแข่งกันกับนานาชาติ

/ H x4 E+ C5 I+ r; J

36.  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ด้านความรู้ + ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และ การพัฒนาสังคม คืออะไร

) |$ j4 h8 w, u) V! `

        ก.  คนไทยมีสติปัญญาดี เรียนรู้ได้ทุกเวลา

0 A5 i! K1 d6 A. l) U

        ข. คนไทยมีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา

5 k% x' ^" B% p

        ค.  คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง

4 ~1 z! {8 ?# Y- D J

        ง.  คนไทยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามบริบทของสังคม

$ X; ?% k) ?0 \, b; q! t

37.  ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

6 t1 S5 I7 E3 M: _7 W

        ก.  คนไทยสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5 h3 l$ d$ ~" k) ^- M

        ข.  คนไทยรักการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์

: j0 c* }: I0 Y) w

        ค.  คนไทยสามารถใช้แหล่งความรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

, I5 B! t+ S1 {* ?

        ง.  คนไทยเข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

5 o3 {; r! w# `% V+ ~9 f

38.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกของคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คืออะไร

. [9 Q8 B( U7 z! ^+ J

        ก.  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม

- R8 C1 k2 L2 k# P2 J2 ?

        ข.  คนไทยมีความภูมิใจในชาติแผ่นดินไทย

1 K K Q7 x& a) O0 w/ _% X

        ค.  คนไทยปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

! n$ s5 I# Q' z e8 W

        ง.  ถูกทุกข้อ

# Q7 B3 D' ^ O' ^; |' z4 P& U

39.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาอย่างไร

* A) P- x3 Q+ E W( i' x6 x6 C6 {

        ก.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

3 v& V) ^7 v7 y/ `1 ?8 }

        ข.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

$ L. i6 P1 \9 @$ H

        ค.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ

) c& j' ~$ C i' s) t( F! j

        ง.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ

1 q2 v* L* k7 ^$ I2 g8 x

40.  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

- B6 \9 Y5 R' ]0 c! o. c5 X% J

        ก.  ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านบริหาร

- G0 U, {3 M( S: h1 T+ J

        ข.  ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

: Q" B7 j2 I3 X( x2 ^

        ค.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร

c d5 x$ m6 Z& a

        ง.  ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านงบประมาณ

$ L2 \. D5 V( K4 h7 N4 T

41.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทำได้โดยวิธีใด

' F0 ]6 r& ]$ G- M7 U, {5 U7 w& _& `) y

        ก.  จัดหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามความพร้อมของโรงเรียน

3 K5 t# T6 }8 {4 |

        ข.  จัดหลักสูตรที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

- l; C# x0 [1 ]+ J

        ค.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

+ h+ C" q9 Z6 O& }( p- D$ L N" A

        ง.   จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

! m3 H6 L# D! |9 g

42.  เหตุใดผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

$ K% b) Z! Y0 {2 a7 ^( \

        ก.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ วิชาชีพ

. s a& L1 }6 }& O

        ข.  เพื่อจะได้เป็นต้นฉบับ ทันโลก ทันเหตุการณ์

9 L6 W0 S0 z3 g. g

        ค.  เพื่อจะเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

: |; B4 c! p: ?4 W% F) x+ l- m% g

        ง.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

5 F1 |6 `6 Q( Q, O0 t

43.  การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

; f0 e5 f, ]. |3 M g+ d7 b" h

        ก.  โรงเรียนกับชุมชนอยู่แยกจากกัน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาสะดวกสบาย

9 L$ T! C; N( y/ o" G: U

        ข.  โรงเรียนยอมให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดกิจกรรม

, X% v- K) U8 s5 {, P4 }( p

        ค.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว

. w5 g5 U0 r$ Z2 i' e* f5 j

        ง.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

, g( p4 U7 u7 n: d3 i$ G/ L( v

44.  คุณภาพของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นที่ด้านใด

0 P. X/ b3 c* n9 N1 u' ] z3 L/ p

        ก.  การมีทักษะด้านการจัดการ                                 ข.  ความมีวินัย

$ Q. Z0 p+ P- V

        ค.  ความมีคุณธรรม                                                                    ง.  การมีความพึงพอใจในการทำงาน

/ q7 W: O3 h+ d) x, n

45.  กระบวนการการบริหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

/ z ~; t- V- z

        ก.  ระบบการเสริมสร้างการดำเนินงาน                                 ข.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน

9 p# } q' U, C% K- N

        ค.  ระบบการแก้ปัญหาบุคลากร                                               ง.  ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน

( u9 k# M+ F; c8 n0 S9 S6 c

46.  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งความรู้คืออะไร

# e/ {. a( ~4 ^; [- Q) q

        ก.  การเรียนรู้                               ข.  ความรู้                             ค.  นวัตกรรม                                       ง.  ถูกทุกข้อ

/ L$ Q+ @; `7 l$ C# p" t

47.  แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำได้อย่างไร

& h1 D2 O( m# h% x6 F

        ก.  ให้คนไทยบางกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่ปัจจัย

! H! o, g& b2 K2 E2 f. z

        ข.  ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และ ทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย

( N5 x3 X5 d7 G6 m

        ค.  ให้คนไทยได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศต่าง    

" X* t* S2 l0 ]" ~. h- ^5 q

        ง.  ให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

, O+ o) |- T$ z

48.  สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากอะไร

! S6 K2 U' h, b0 V9 G: X! u

        ก.  ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนครูในการสอน

K y9 q, s5 v$ _' F& @1 p- F

        ข.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด

; j* w1 m) e. m* h

        ค.  ทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

0 p$ d/ u% H- P

        ง.  ทุกฝ่ายทุกระดับระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติ

. \; w3 \9 Q( S9 v1 Y

49.  การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ กลไกการเรียนรู้ทำได้อย่างไร

2 i( x8 r: x8 W$ L' k% Z

        ก.  ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

8 U3 | ~. f/ B# v

        ข.  ให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้ตามโอกาส

1 n& B/ O2 w: R

        ค.  ให้คนไทยสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เท่าที่รัฐจะสนับสนุน

, } J' J( t2 {- i

50.  การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมทำได้อย่างไร

( O* B* P, x Q; Q. p4 V4 }

        ก.  ให้บุคลากรออกไปสำรวจความต้องการชุมชน

. G; @' R- C* Q% V: r+ N: b# g; [

        ข.  ให้ผู้บริหารออกไปพบปะผู้นำในชุมชนและขอความช่วยเหลือ

n1 m6 p+ {$ b

        ค.  ให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงเรียน

: p# x( _# T: N3 U, r' Y* F [

        ง.  ให้ครอบครัว ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

" Q( w# ^5 ^4 a6 R+ x% ?- W

 

1 \& g# Q3 t/ G0 i f; w

       

: N2 X" i7 v: X# B$ F. z( y

 

/ [. x5 N& o! Q* y, T& ~- z' U

       

2 ?; O$ H* q+ |

 

6 m0 n* v# p0 @$ e/ m: ^. D

 

& ]. ?3 D% r* F1 p& E {

 

t9 r% ^4 f# g1 u7 L5 I& f7 k }

 

# r/ N$ D8 ?+ z8 D6 g

 

) @8 f0 W& G& e' ]

 

" I- Y" x) S$ O2 Z

 

4 L$ ]+ \# `0 Y% ^/ S/ A& y0 V

 

0 n0 Y* a' X) p+ L1 c+ t! z& D

 

9 u( u) Q2 J3 S' V9 G* @

 

, L4 a) e) u" g( D! G6 f8 q$ g% X

 

; K; N. n1 S. u0 ^4 s

 

3

กระทู้

40

โพสต์

48

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
48
โพสต์ 1-2-2010 13:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายค้า ^^

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-3-2010 09:32:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อยากได้ ก็ลองสั่งซื้อชีทเเอ๊คกรุ๊ปพร้อมวีซีดีไปดูเเละข้อสอบรุ่นใหม่เป็นเเนววิเคราะห์ไม่่ใช่ท่องคำตอบ ท่องข้อสอบเก่าไปตอบ 

2 ~- Y, S. i3 U5 q

ขอเเสดงความยินดี กับศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปที่1 นักวิชาการศึกษา อบจ.นนทบุร๊

3 C/ e; I/ O0 T( b+ R U

****ขอให้ศิษย์เเอ๊คกรุ๊ปเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป***

( L; K5 X5 g6 Q% k. a- m

             เก่งมากๆๆ

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 27-2-2011 18:25:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ด้วยคับ  ...3 Q7 z  Q  {) f* l/ ?. ^
ต้นฉบับโพสโดย Guest from 125.26.117.x เมื่อ 27-2-2011 14:11
( Z1 b: B& l" q. n( S$ S0 p

( R- A) u: B6 Q$ g3 X: [+ q2 `9 G" }# [) S
ไม่แน่ใจว่าคุณจะไปสอบหน่วยงานไหน ลองค้นจากตรงนี้ดูเห็นแว๊บๆ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-10-2014 23:47 , Processed in 0.150147 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้