งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 20110|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

9 |8 J/ d* ^; A9 G2 U

 

6 G! ]3 Q" h6 T$ T- x/ L' I

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

1 N( o$ X8 y$ M0 h9 K1 X5 E

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

; A3 `4 X1 s+ ^& T3 q- M( w

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

; l- P7 N) A( t* q Q

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

/ R& @+ c2 {- t! [( _5 q

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

- v' a% A( q1 ~& M) i Z

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

) u. R3 H3 @0 U" _! L; Y ^; I

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

' L5 N. t5 ^, M+ V* v

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

4 _+ r, C6 W! C5 U5 B

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

/ a$ G+ |- V1 Q- }' w

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

8 s6 I0 b0 i5 z" \( ^ ]

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

! i1 J( t4 U& N) \( ^

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

: |9 a/ j5 s! t5 I

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

- b9 `. @& ?1 \) t: j. h7 v

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

6 i0 g) \) @5 H4 Y" Y

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

3 y( m/ o3 G; z: Y F9 K

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

- V% [& g& }5 g- E

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

. i% M. D" L4 d( W0 W( E0 }. F6 J4 \

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

& P- s x7 E8 l! ]7 o% m

        ค.  หนังสือ

! F! Z- l* A# x( c% N4 T& M

        ง.  เป็นทุกข้อ

3 S; h! g2 f+ s3 R4 i, Z* l

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

& N! H3 ]* u# p4 L1 J

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

. J0 a$ C7 A: L& t! H

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

' s* W8 {% D# \2 Y- |0 {& a

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

0 }( d' q* `4 `

        ง.  ทุกข้อ

' v5 q8 ]8 o! q i# [

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

& d3 V+ x( r2 U: ?+ N

        ก.  7 วัน

( r1 V4 l" l$ S: V k

        ข.  15 วัน

3 V! f0 D& I& Y& a6 }2 Q

        ค.  30 วัน

5 w8 R# w; v t4 ~0 E

        ง.  1 ปี

% @) k8 s* ?6 ?

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

' g0 d$ o1 n& c

      ก.  7 วัน

# h( x3 W# @" J9 t2 q% ?

        ข.  15 วัน

5 m7 x8 ]! w, Y, N/ e% @

        ค.  30 วัน

j8 [2 A4 o( G# k

        ง.  1 ปี

* U" O+ i% U/ y y) \$ {6 C

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

% s N1 F. F9 y! y% E( t5 [' @& Q. S' C

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

/ M. ]5 |4 S: G0 F% u+ [

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

' V. F6 e% R; p- G

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. w2 j* t' V- T* [( _ O9 e

        ง.  ศาลปกครอง

3 k) F/ Z2 |" k: A0 x; V4 @% g

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

- Q0 @+ _2 o5 j1 i' b

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

_# y; u& k7 j/ S8 @( U8 o! O

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

3 h7 F, O2 n# b

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

2 P9 O B. r" l0 w

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

, P2 ~+ l( _5 ^9 d0 b* k, u: V

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

1 e; d/ w8 G1 ^) R' ~" m- R! l

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

5 R# }, J' j# x7 ?6 l8 `4 ?

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

. v0 H" r' Z- j

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

0 M0 e9 N* x) h5 @, B8 u

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

) u+ Y/ ?7 i; m9 Y$ w- E

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

! i# |5 L* ~7 i, c& g- a

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

# S$ j3 n7 ~: t, M* ~4 s3 G2 \/ E

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

& F% h4 ]9 {& u* @

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

1 s3 D& H- g7 Y0 Q2 I

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

. T- h% E" E! k: F1 s

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

: q! v9 L/ C% n* t. H

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

: u+ M, i9 a0 N% r$ i2 }

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

, K* D1 l& f# e& Z0 y) e

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

( |% z- _# X- U9 w- q

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

6 D- R S% j* l! x" T* h7 \

 

$ r0 u5 R. k) d. X% r+ w

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

3 L* Y/ F; E7 n! R* U% |! H

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

" L! p# v( f! u5 b- _4 s2 N

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

( \, y; W ?" Q6 m4 j

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

) z$ D, O8 t1 x$ f% L9 R# Q# s

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

0 @+ k9 J8 R0 _) Z5 ]; p

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

3 O# E8 @+ U- w- W; O+ D# \

        จ.  ไม่มีข้อถูก

. D6 [6 l8 \. Q1 P) u

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

$ }7 L5 n: h' o- T

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

v' ]/ Z$ B# J0 c

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

2 w6 z9 @& K; C8 D4 q$ ]0 z+ F/ r

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

8 `# z) Z8 T7 x& D9 W

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

, D' o: B# `2 c: n5 [2 i: [( l/ L: W

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

h. b7 w4 q# N; t* _' q1 o6 h- D a% L

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

* q: r6 M1 \' }7 b; n0 k+ n

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

" Y3 F Z' N- G- x

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

6 H3 Y' ?" f' y

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

. e2 U6 T6 Z6 l0 C$ P

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

8 |8 j& _& c1 h7 Z, V% o! a. q

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

6 V5 q7 }/ e! u- P9 f

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

& @! n# U5 b, ]: i$ B3 T

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

6 I1 ?5 P# e* E- f4 X' s: }: h o

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

+ T. }) q+ _9 f+ @) N+ }" y

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

8 @$ f+ g0 f: e2 d% y

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ
8 ~0 r! S4 U& Y- u        ก.  นายกรัฐมนตรี) W# i& U4 P+ J2 ~
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
0 H, d. B+ v8 V9 |        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
/ z# ^6 Q% ?3 F' ~% e  P( f" f        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
7 O+ c; Z& a5 j- o" P        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) p' D2 B2 M+ T/ N6 s1 s8 a
24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
: m, I2 a4 A, T7 h        ก.  ราชการส่วนกลาง
4 \+ g* G# m8 r3 G1 O0 T. c- _        ข.  รัฐวิสาหกิจ
2 b* b% m; e+ D( N        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
4 ]/ |* f% X, a2 E6 u7 Q7 f        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
1 K, l6 {& ?5 x8 L& t* q        จ.  ถูกทุกข้อ' e  ]1 s$ [' O
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
, O4 q& t4 m& v& U( R        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
& L4 I8 y2 k4 f        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ( f9 F. E3 v. b7 v0 M
        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน1 B5 [, D3 R" |" h5 S
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.; ^3 C- N8 E8 X, n: a9 Y# `
        จ.  ถูกทุกข้อ
% A/ O3 X  ^! V. m' U; r26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)
* \7 D4 X% r( c3 C% K, P; g) b; d4 W        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
' r& a& \$ d  a/ D+ S& ?+ E- A7 L% g        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
3 A7 k* B, L8 N6 m$ `+ q        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด1 I& N! s. p5 _+ }4 _7 X" ~4 r& M
        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
6 _7 U! t" q3 Y, N" N  l. v6 k        จ.  ถูกทุกข้อ5 Y8 S% B3 v% }
27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540+ T4 [: r7 X) @5 Q; K5 x2 x
        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร4 W) p- e( M) _$ D* b9 X7 L
        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร& f2 C5 a( e5 Z/ W5 f$ A
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
) P) d; F/ q! a# e+ m, Y  B        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
) ]7 r2 N8 N7 e" _0 ^) ?1 [        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.- J. [3 m7 j- [
28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว: Z' L$ h# t) ]/ A5 v
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา0 w- W3 ]# C, O) E" L% b$ z' M
        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
6 f+ N2 Z/ O2 r  ^/ M4 F        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน$ c, I3 Z' i0 {% Q
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

; G+ z+ Y/ z0 R) [1 R! T g: t; o

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& J9 W# c1 S2 r4 L, ^) `1 g

 

" r! g6 q# k/ E3 A% M

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

8 J. o4 a9 ?) v a, d

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

2 N s2 V, `1 |9 ?

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

2 z7 Z0 h% j& k" [) h7 R0 V# o2 U2 S

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

7 E9 ]8 a. Y( H6 F, P5 k4 F

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

5 J' b) I) d( {4 f

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ z* l' Z! b1 o* w5 x0 G M( L

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 C! w. j2 F4 Z& ?5 d

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

3 _! ?- A* Q2 }( B/ j

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

- V, P' `5 G# b7 }5 d5 K3 n

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 g% q& V& B/ _

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

! O; G4 Q6 X$ _" ~) `. Q

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

& [& X" ]: j* ^7 F% E" J

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

& W2 C% d8 M& H( k( _

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

/ ]+ G. _6 [$ z9 s# m

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

4 k, w* S: i' W9 z' {

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

1 p0 i4 s: s# A) j, n2 P! x

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 W7 Y6 a0 R5 e1 W9 S7 J

5.    ข้อใดถูกต้อง

) Z5 L1 f: N8 o- l! K( E

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

& H0 R2 n! W- D3 v

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

; E) r6 L Z" x: D3 @. F7 G) \

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

% }1 T7 z3 \( L- V% [2 v$ f* ^9 Q: ]

        ง.  ไม่มีข้อถูก

8 }' \/ H/ q+ R( {/ V8 J5 S$ j

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

$ y# k3 ]( w! E8 z8 ?1 m

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

' J" `, p' N2 w! {" R( E

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

8 c Q2 E& h; k5 @' l( F

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

) s2 e, r7 r: H: U1 i. m8 Y

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

: i, I# O% M. L4 v5 Y, f

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

* |, A$ c- \2 d9 S5 W

        ค.  นายกรัฐมนตรี

1 s: y- M7 k% T& l5 T

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

/ S: _4 q! f/ b+ R0 n, D

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

8 W% T, ^ L' W B1 ]$ [

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ _/ u1 M3 Z# B

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

# N+ e8 b# w& E1 {, v

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

1 @1 Q* x% b7 q" z- y8 n: _& Q

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

* |# T1 P/ w* q0 J& `& \) E& A

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

6 i/ l% b8 x; m; K2 E

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

# l) k8 y* P8 `) f; @& Q8 @

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 e9 x2 X! x& _

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

" x u) s. Q1 j3 @* o- F

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 A- {/ u# t% z0 O$ }; h# W

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

q7 _0 K" t2 Q- ^

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

+ e* A0 b% B# p6 w7 C

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

* v$ [1 `1 l" E' N- g

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

# G1 A! j8 C+ W _. O$ B4 f4 E1 G8 c

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

1 k* O$ v: F4 [8 t" C5 D8 a" W# L

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

3 s5 e* F7 ]2 y C& @

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

; V5 f* t! O4 F- s7 E

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

. ^, ?7 j( L: ? E8 E p

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

3 ~( L% e2 L3 Y. q1 I5 S

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

3 ]! ^" e9 m* [

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

- R) D& G- K3 m# ]

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% |) Y. g; `1 k; |# C% O7 \( E

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

( B# z0 y `8 N& J# y; Q" j

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

& I6 ?: f: O7 [; O* F

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

$ l) @" x' H. D& N

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

: ^, F) b, ?! u2 H

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

4 \ ^) f! f( {, y, n

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

! ~% S; c& Z e

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

, {/ E9 X: i/ f

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

9 H8 ^) P) B5 u0 h, O' B Y

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

: l% i+ l' P$ D: r0 `3 _3 x

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 X5 {0 F0 G( b3 }) q! B

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

& g( r# d$ W; }* E7 b5 B, t s

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

& T( J2 F' v3 q. a, r

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

0 r3 q$ U" |7 x' \' [$ h$ R

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

2 ^3 K0 K1 w3 p

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

7 n/ U8 W9 E0 u/ ?- N n

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

* o5 w; [( D" f6 \+ J" l# H

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7 S) r4 S Z$ G1 ?4 b. ^ ^, j

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

; c; k8 L2 B2 u

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

9 U5 h7 e+ r) g0 U# D7 D' Z

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

( x: O: i3 ]+ @ g+ z: V

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

. b3 d" S: K" c. c+ ]: \! }3 d

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

0 E( N/ |: ?5 g' [6 }4 P

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

. M) h! J3 T% z$ _

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

" K' O3 K+ W1 h

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

' @3 u9 c$ Z* n* a) s1 k, ~2 |' Y) e% I

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

" q9 m2 X, S2 W% \/ m, U6 R# y

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

" s: F4 R ?1 Q, s3 Y$ U

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

$ B+ X1 W0 a9 \5 c8 S( _2 g- M% b4 I% f

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

; \' D9 W) S, ^/ p. o: t. S

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

9 R/ V6 L! K0 o6 s, m

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! B+ d+ s' N# B( l1 R. a

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

0 \" ], I2 y O. v1 q) N, E9 c' _

        ง.  ศาลอุทธรณ์

! C. ^/ H/ X* I. d/ o5 t3 m

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

1 m7 X/ p' V6 N7 D o( @

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

) L2 d' J% o8 J; S/ Q4 q: f

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

0 M5 R } G" u* `; m

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' j- Z& w6 c) ?+ [

        ง.  ถูกทุกข้อ

: q {$ z! r5 N1 u

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

' z8 H1 J9 }! u( I$ I

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

% z- |5 x+ K# d0 r

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

1 P/ j3 M. O3 P a" C/ ~ Y

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

, P1 B! v- E' f1 G; t7 k

        ง.  ถูกทุกข้อ

, b7 w+ G) G q

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

8 t4 D# i. J/ T9 d

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

+ e+ q9 G* F$ h0 q* l C

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

" [" l% @5 G: P8 q

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

$ i+ |& E7 Q* ?) s, I* l; K

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 A* X3 J& |6 T6 [. D! A

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

5 O G6 L" N( t' Z- R

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

. i. i" b6 u4 E4 x+ e( N

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

) u0 t" T8 y8 Q1 S1 A& v% L

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

) h6 k1 @2 s! }$ b7 {, i) x

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

& v. a" r& R1 C/ N0 L6 t2 p1 ^+ `

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

8 t& x2 \( u4 A+ k

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

7 ^6 W4 C. T1 ~* C( m. H: G4 c

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

' {0 O9 U2 x5 g, y2 e& G+ t

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

7 r: J4 v0 q. c- f9 a6 u0 N. F

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

# p9 \ ?* m3 Z. e' _& c

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

5 M2 u1 {% C$ X! q7 v/ `) Z( ?9 C

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

# W9 B$ Z- X# @7 I

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

+ c5 M, p7 @$ ~4 w7 _

        ก.  พิพิธภัณฑ์

! E$ x6 }) ?0 @

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

4 _5 a' s+ `) _8 ?. R& z4 Z( E4 @8 ~

        ค.  กรมสารสนเทศ

8 ^: W# R W6 ^. p

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

`' J) t' j% z& M9 }6 V/ M/ [/ I

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

! Y" z7 t/ `5 P, f. H

        ก.  นายกรัฐมนตรี

T5 A# T5 _/ f3 b7 E. U: \8 X

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. N* G% o* O% D' H. P6 O

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) G9 g9 \; @5 G1 e: m

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1 L! d: D, L, q' x) h* _9 ?

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" b$ r1 _% |( j% r% b* @, M7 F

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

* Y3 ]8 l' {) |

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

8 p2 U$ }7 }, Q& N) B+ X" v

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

; _7 w* }4 t4 U1 @. f

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

8 s* x l+ i: e4 d, J/ A

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

3 J5 x1 x. t: @/ g3 L

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

* M+ ^. c4 Z6 `8 e- \/ D q; S

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, Q* A2 V6 e3 Z4 v2 N

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 |( N' m- w, [, c

        ข.  นายกรัฐมนตรี

4 y8 F& k& v* y. n

        ค.  คณะรัฐมนตรี

1 ^4 u! r9 n; G& i) `" f

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 S+ p% u" D( H& |

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

* j8 c& }; ^- @/ J

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

. w- h. q( D) ?( O& E

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

7 r; Z5 a4 U! Y/ b+ r2 _

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

. l- D4 ^, `) f! N" w2 i

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

7 |. U) w( B# ^. Q- w

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

3 T3 C2 K+ z$ r: h g' O; W4 U$ F

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

8 H- y1 s' ?" }- s9 l% a' w% X

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

; q1 x7 W8 N( Y6 R8 V8 G

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 I: F6 T* {, q+ p2 O# Z9 Q

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

' F1 Q+ ~& a# d3 b# p6 n% P A# G

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

/ Z5 C" ^7 `# C

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 ]+ c. }+ e+ `' }+ d$ Y; N

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

! \3 @: P/ M: O6 n

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 c4 ? K6 D. ]! G& v7 i

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 G4 s e! \" w9 e% u% u

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- Y: B3 k/ b1 t) U

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

9 T! o& k! F: R' d0 w/ |* h

        ง.  ถูกทุกข้อ

! q! D) P- V& _: k4 n3 R

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

2 [' U+ h6 _2 e0 u

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

0 ^, `3 {: F3 F8 f) U- y: R4 [

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

( S, O" a% r1 A. W6 G

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

1 L7 {( T2 v7 a

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

- X8 N6 B5 Z& \# u; z6 k

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

% _$ {0 f; L4 m2 }, `* B4 o

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

% t( l" F0 _% X+ c& L

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

5 P& _/ c, i+ k+ v* m e9 h1 y

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 D3 |! L2 {' c- y0 O

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

- I' L7 o" |8 l9 A4 y* M8 a

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

5 F; A$ H* p% M- j; b+ G$ X

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 L% t `* r; a) j P4 E

       

( ~4 E1 T" r# V4 K

 

0 c& J" T# k$ m" i. t% I

 

2 R9 K' {( |# x, `# h: K; v7 s! H

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

; }+ U, G$ Q8 A

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

+ @7 `7 w& W4 o, X8 Y

 

% C$ w+ s$ Y" l5 j2 A

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

3 S8 N8 N" p5 j

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

. ?7 @- Q T" M. y

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

: |+ j7 A) l& y2 j1 X& v7 u

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

# E% ~, L( ~9 h! L& O6 a

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

; S) U9 a( I; b

 

2 Z8 r! T$ q' J/ G& D

 

8 A3 g! t- i; x- x! r7 |" W* p$ [

 

+ A2 k* S5 p8 @. r1 q# L0 G) P2 r

 

" I& { Z$ @9 y, D$ Y2 n& U* t

 

/ K9 M( I% m/ N: U

 

, i) E; I" r4 E4 y s

 

7 O `4 ?$ B* v% q2 W

 

0 H0 v, F! A- S, B5 j( u5 ~" L+ K4 g/ e

 

: E7 H X- q6 Z$ [

 

. M9 Q" ^) O) X- l; [) U: s

 

6 F( f' ?3 q9 d3 [7 @) D' {; h) r9 j

 

, {- D, Q* a- C0 C9 C: Q- u

 

+ G& |6 E1 O# P" i6 A

 

& _4 s) ]; g/ T

 

, w# D# a o' d

 

: B0 L3 N8 e- \+ R, F& z3 D

 

5 S+ X$ o Y* S$ f8 }0 \

 

- u* w: o% d4 l2 |5 n

 

3 s, t" _ U& _

 

5 }6 g5 O+ x3 s8 B6 b0 D) g

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

: N4 ~# z: T' D

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

" t+ U3 K+ x( H2 ~) l0 g

 

" r$ }* W8 V# O

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

! | ?) Y2 z* I4 l. b# |

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

! f* q4 P$ C6 }: s9 _

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

) [9 b2 V# i1 I! o

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0 K! W! k: T* M, O7 b$ r

        ง.  ถูกทุกข้อ

, Q+ T6 b3 m$ t7 _

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

) n7 L9 h$ [' v, B. X* {9 M/ ]

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

4 B/ ^& c! \) D0 _

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

( ^+ I( m3 L" ~/ ^' |" e$ }2 J; i

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ e" ?' u* n! ]3 ^9 f- |

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

" a( G3 T9 V+ i# ]8 v3 ~

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

8 Z. Y: N+ O3 i* `0 z

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

. }1 T- Y# c0 G( h1 ~. \8 }

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6 i+ t+ z; x. N" L" g! J* H

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

% S! w, X3 n3 w9 L

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ a& y& z. r& ~

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

2 V- m6 d# V$ v( n' ~

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

) I% J1 J0 n6 g5 h q5 Q( u6 c }' z

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

, H- P" |: N# W/ k9 F

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

" {; s( R. N/ B0 {# M: @6 L: y

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

& @3 n% ~8 d+ W) Z& P" W; L5 N

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

7 Y$ ]1 p. l$ H+ E2 h8 O8 h

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

' { y6 z9 j2 \9 ^

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

) L! `" `- }0 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 |! X6 N6 g5 _/ B3 a* D& ?

 

9 |: R3 X: G/ k/ j: s

 

) i, \' s7 c8 |2 {7 Q

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

) P5 Q/ [9 Z% W. I/ \& @

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

& `' x7 y$ c {/ O- e* [

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

R9 A* u2 P/ E' {+ j- ~/ T' K, A

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

, u3 H+ G9 @, O( {

        ง.  ถูกทุกข้อ

J- X' j1 G3 _' u

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

' j+ @8 H0 i4 @9 H( l8 j

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

1 O$ |! Z4 N- c" d, t

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

) \1 c0 P1 \% B/ z2 y. |9 N

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

: P& d: ]: y/ Y8 |- H! _# a. F

        ง.  ถูกทุกข้อ

* Y% P1 T' A* k$ _

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

6 P! q3 b* ?. Y' t

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

$ S* {8 w4 _+ e" Z- F3 {

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

) m- o4 t$ X' A/ Z

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

% P" H, j1 |" [+ l# s

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

. t: J4 N4 V$ c7 o* I

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

. b V* e, _# R' J& l3 |

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

" v5 c) [. e3 R! ]8 r& a/ J2 Y

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

* Q! O" \7 q% z4 A8 c, C8 G

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

6 F+ v, N& W, I4 l$ Q

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

7 `$ E- r! l* ^9 w& e9 F8 ?

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

- s9 E! w4 n; L+ q4 e& n& F

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

7 D/ b2 G0 Q. H( F

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

, k4 n# }0 Y, L7 Y2 L

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

0 h7 m! B2 k- c+ ^( F7 {. `

        ง.  ถูกทุกข้อ

) H0 H# Q, ~( e, E4 e& W

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

$ L" B6 N f, b8 h; `9 q

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

! e q. y, L4 |8 d- G0 H8 L2 f- m

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

8 W0 \0 T4 o& N5 z" H

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

4 k6 U7 x' L1 j6 i. i! d

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8 ` b Q* U8 t; w8 N

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

4 i$ o1 J/ v5 L O4 |& ?7 H7 X, m

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 _+ c9 q( ~2 c

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

1 f5 b) O: F. y/ Y+ C

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

. f, c/ t$ K; l( S8 m

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

5 f. E8 t& F" k* k" h# k) v4 v

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

( r. \* }! ?+ ]9 v2 [

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

6 U( e+ g, s c' m5 d" ~# ?

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

, ^- u0 G( t5 p( d) N

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

6 a/ ~8 N# K4 p7 W. |: P

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

/ u( v) x" H8 o( @% z1 d

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

E7 D! m: ?, I5 G" H7 Y1 f$ y

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

' Y- ]) U. T' D/ P

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

4 H% ^7 s) n$ m" C7 F

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

, w+ U8 `7 e L

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

' j s- _; k$ o9 Y* c5 P/ K" J

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

4 B8 b0 ]7 J. G- I

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

/ V8 T% @ u ~: t3 M

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

* Q- l* g4 u! n! H" \

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

% U3 j3 ^+ B8 a7 w" D% Q. f% H t

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

$ n8 M( Z) X# Y# @- M

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

l/ j4 G% H8 N

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

6 C% _, e' P! T* F5 c; f

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

7 U- ]8 x! t6 A4 A8 r( \1 g

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

& I1 l6 |1 F: d% t7 Y2 v% R% H

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ ^& f( R/ Q/ ^, a

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

! P8 h2 l+ y- n6 b0 i( f

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

& H/ u. \$ N' l" s

        ข.  สำนักงบประมาณ

# ~# T7 }, H. ?# W

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

8 M' G# d f$ X- Q# K7 b8 X

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 I* w7 D7 N" F' p. f0 A

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

& E, \1 |8 {" |

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

7 ]3 J0 _5 ~; @: a* I: Z

        ข.  สำนักงบประมาณ

/ |9 B' p7 U2 G

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

/ b" q) b3 V- d( B% ~: I0 \

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

- ^5 o+ V; _5 {8 X

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

! k& Z6 Z4 Y) g4 p, {& y `

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

9 k6 O0 F! {. g) E9 T9 z: P

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

5 P V2 D6 o6 j. Z3 M

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

( X+ n! V+ O; D# h4 J% v2 P+ x& S

        ง.  ถูกทุกข้อ

; G x7 q$ K5 L2 Q- U/ K' l4 h

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

+ i( n+ F, z+ g5 o1 [6 C( b6 @

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

3 x8 M& @0 E; C: T, O/ _7 Z

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

: c( o4 ?$ q1 A T. C+ _4 ]

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

% O2 U+ ] c* f# l

        ก.  สำนักงบประมาณ

4 o6 L8 \! V7 y& U) q9 _' J

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 I& R4 a+ T# L6 M9 b

        ค.  กรมบัญชีกลาง

( }+ l: N0 M& V/ {! r9 U

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

/ ^6 c% h1 j7 T

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

) w" c M, s" r w2 \

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

+ s6 ^8 O0 G4 G2 X5 V

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

6 J5 n# C3 c3 W1 T. C1 D& h3 {

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

: p" G! f0 U9 y" y$ t

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

* k/ Z% d0 l9 B u6 V

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

^3 |% m$ K5 ?; s9 Q5 B4 m* }

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

9 X. K: d, K( r- o

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

j) w- l0 W( k( f4 i" |

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

5 d% U5 X) `/ n# I3 i' E

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

# y/ I; Y3 q P% Y$ f

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

, s& ?& ^; v# j- p/ O) y8 |+ z

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

8 p- ]) q, d/ E3 u

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

! q3 i3 ` O3 r% E! A6 h

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

9 X% l6 ^& _$ _( [

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

) G4 Y- e0 a. y: L

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

4 c1 e1 x4 o( j" B+ G6 L

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

0 v9 P4 F3 Y- j5 v7 p. J$ b

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

" ?& r7 \% A( }6 C+ w

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

) q1 U, p) D2 F6 P o5 H

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

: L4 o' C0 }' r% U4 b& ] Q/ F+ W

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

c( W0 G, _6 B- ^

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

# D4 ?! j# q2 Z

        ง.  ถูกทุกข้อ

# t& F, x R1 Y( A# u, [ W8 F% I

 

+ A0 a; @/ `8 l9 V

 

# p( P+ m- c/ Z; f

เฉลยแนวข้อสอบ

& F, Y* p4 u: E! p# F

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

7 _4 }+ C4 v; @

 

! O9 V8 I8 f. Z, a( H) Z) {

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

8 P0 H' G8 R. W1 O5 v/ }

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

& O0 p/ ? j2 h; a4 `

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

9 L2 K8 V: C; O- x. d3 m1 {

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

2 S1 F; z" u6 W) s

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

! H0 W; w ^, |$ i; o" h1 Z

 

/ c A8 U* `- ^; q

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

+ p) V8 B$ s1 e+ K6 o0 ]

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

! W1 N8 x: f- [) l& X- ?

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

& [/ k" o2 t$ t! W) M9 {

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

5 f2 q" q, m, Y; ]7 |$ o8 G

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

# K5 Q9 `, ? N

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

+ D& g! W1 l; i# g, P

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

; p/ E/ h+ m9 \; L

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

- _1 X/ y9 i* Q( y" J1 T8 T' ? m$ s7 R

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

& }# }) }8 a5 g

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

! q! {" h' s) R+ t$ k1 q

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

6 M( k2 a0 L" C- E- b( l' p

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

L, l+ {) E$ A! W- Y% p, ~

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

8 {. ]1 _- a* y" A5 ~

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

+ x, [& C6 B1 L$ l

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

, x6 W% q+ I* L- d& s/ O4 y

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

( v' T! W- G: d8 y$ F5 v; f9 A& L: U

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

, Y" h' v3 O& d9 z' g X

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

* t* c# H; U1 Y- Y- [

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

6 J8 R6 n4 U$ q! z4 Q& m% v+ T w6 X. Y

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

7 ~: c+ ~' Y8 D% T

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

, b0 u9 o) i5 m

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

! S3 Y4 y0 a3 X4 U$ K

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

; k' ]/ ?8 P; R* i3 X4 J

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

0 }5 u" v- v# _" |+ e- e

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

+ g; M+ Y# J8 x) s9 q2 }( S

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

/ C. V5 ]- c# ?4 b. B4 z& s

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

& X2 c- b' z1 Q1 N: R" C9 U

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

' k) K- J5 v% B! ]

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

9 G9 D$ z! B7 R2 P/ \& ~+ u* x& G* T

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

5 _: K9 X3 L }4 |* }7 u

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

$ y7 ?( w# J" B

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

, n2 o x! H( A. [

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

1 \; O! }/ ^7 Y0 P

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

, X; p1 ~6 @% T: Z: m

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

% }8 x8 X. e" S `

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

- K0 @+ o' M4 K* \, x9 t, A

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

, j4 V, L) P& p7 B {/ f8 g1 ^

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

9 V+ e7 H' ^0 ?. x

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

( j+ t+ G/ N" U4 S. c9 o. `& |8 w

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

/ F% ]! t& m3 J) A) \) F

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

4 X' [1 I; @. D

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

( ^! i, a2 [3 ^6 Y5 W

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

( a2 z" Z' a+ }0 V# |

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

% c3 Q( {6 w U% J$ }5 B# N; |

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2 E2 c4 \! ^) n

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

8 q/ d2 E) W: ^% `4 r. {

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

2 N/ ]. @# h1 O

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

7 [, y$ V2 C [; Z1 k! o8 j- v9 }

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

0 L, Z" e$ G: z" E) b

 

/ I* Z }, H# Z- Q1 z r( o

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

, J2 X/ r) Q4 I

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

% L8 m" k! g& P

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

' ?1 Y* S3 _! X( D

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

: G4 P, n6 u4 F9 ^# f8 W' ]

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

/ p& } ?6 d5 a5 T

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

1 Q7 P% g1 u% L# z0 d5 z

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

& y* c1 _; U, W( ^' `$ ]* P

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

$ N* E l, n; O" W

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

4 C2 @5 E% w5 J U5 i

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

1 g0 k# J6 v! X* \( V

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

& b1 F u2 v( A3 A) u v

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

2 j) {: O- `6 @4 L

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

, ?$ c9 u. D, U+ j+ V0 G2 r

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

! S l/ c" D/ _

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

m, C0 q7 m* m

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

6 _! }5 D; N6 r

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

) U) Z* b" C0 h# ~6 A

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

6 ?, O- s/ N- z, R; e* P; \

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

" v- q& d& q% _$ O% a5 {

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

! n1 \: `% ?- ]" P3 q

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

2 z2 N* p7 ?8 B2 ~8 d

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

, W" ~% T, }: P" `2 u! b

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

1 ^9 l" j* o/ x

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

. u @% i9 U& h* s

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

8 f+ w, K" Y) H j7 {6 g2 S+ g

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

6 N# f4 X2 j0 G) ]0 _; r/ t, G

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

7 g* O' t5 u0 |

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

! k, A# y3 S. ^; b: t

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

7 B2 G3 C' N0 G' S& x

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

# y6 }9 ~1 L3 U, e) a5 ]" O

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

' ^4 j" D; G8 H( C

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

* Z: w$ O, i! m) B( }/ T! n

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

f( D) O# @5 J/ k

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

6 t% A9 c; K( c% P7 b

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

5 g7 i+ z, |: H; P# q! c! A9 F1 { F

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

% h' r* i7 E4 o' X

 

2 h' }2 W& H* c. i( A! Q7 H: n

 

' ^( ?0 O, p' \- [* u" P" v/ ]

แนวข้อสอบ

$ Z" G8 ^2 Q' V }0 k+ ~

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

% |8 W0 r3 m! ~0 k6 I

 

- S! O4 b' U. K4 C4 y4 U6 v

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

3 _6 X" B) d/ m" g2 z( d6 u

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

! S7 q. Q. |% ?8 r

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

/ z( n- ?/ z4 v$ e. ]% x

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

$ j' x" U c) j' l

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

j+ z5 K2 u5 d) ^9 z; b8 B

 

- Z: L% ~$ u ]) |. \% G

 

@# W/ j" n9 U, Z: t# r

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

; b1 w) a% [' L: n* h0 o1 I5 }

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

# j4 ]8 `! \% @$ J1 ~

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

J) w# t2 @- B9 ^

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

; V) T" w8 x: f+ t

        ง.  ถูกทุกข้อ

) Y( y/ u( C w0 x) ~( }9 Q

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

; |* b' F8 O8 X; m) i I( Y4 k

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

" t' P- ~) s; p. t

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

; O/ J4 b) g' K# w6 c

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

7 X- G# Z. h+ C( g

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ _, y; {0 F! j: B- l- X* I r$ y

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

% S, r! p, A- Y8 D

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

- B; T+ x3 x& R! A. q7 ^

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

& p' c4 @) @. W

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

# c6 V3 W+ E8 ~6 k! @/ @. A/ @! v( Z

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0 i$ t7 A' O _9 ` x6 E$ @+ O% C

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

* u, G: q. u' V9 L8 w; o% c

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

' a+ ~7 j" U6 J d: u

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

( A( b9 t4 I: J$ T9 `

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

% I7 n7 e9 \6 R/ l: y( N

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

5 k/ }# z* Z" q4 o& u0 U7 z

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

6 v7 D' {: B }9 z: V# y

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

! x# N. U' I$ m# u

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

2 K* ]0 ~6 U I4 x9 f+ L, G

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

6 @" `# p( B& N3 v/ f m

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

9 n6 t( L% T1 Y( n& Q( C

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

7 Y7 u/ g# k! b' s

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

$ N/ E2 x {2 \' i9 ?2 O

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

/ n9 a7 k; [1 u

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

& r& w3 y% H- \( S! M- L

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

% d& U% ~; n* w# |2 d

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

, G) ^( R$ e! ~3 B

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

4 ~7 Y6 _9 R1 P7 Q0 H0 A& k1 T

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

j( Y0 f) n+ d# `, x

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

& U* k4 ` X5 o

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

0 X) k ~6 L( k' _$ @$ C

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

- x6 s2 u5 w" z+ D* l) ~# f9 i! g

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

2 j# ~# w1 v+ u& _7 q) q

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

, T. h9 [3 ]- ?- V0 \" F

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

: m3 F9 _+ b# }; T7 ]# N6 G1 j% p

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

1 x4 O2 @3 h. t4 x

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

: e8 m& O' i9 M9 b$ t! F! K

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

$ h$ o( L% z S' L+ W

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

1 E2 G) V$ {0 |9 _

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

) z7 K1 S0 O9 T8 j3 D6 X& ?

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

# H/ A# O* ]! a

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

# [3 b3 b8 d+ q

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

+ T' y3 z1 ]- t( ]

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

" R# p( K9 T. m R1 P( ]! J; y# \

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

* T0 r9 ?" N& d3 B4 o! {* o( @, b

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

+ U% w, @% |# ~2 |8 M

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

* G8 r& {3 }) Q B

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

M2 [! `6 ]9 J% J8 w; X$ T" r( k

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

0 j( T+ Q! f! h

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

6 n# e) b6 G9 V/ L: ~# j

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

$ q' {# }) j0 n- S5 E

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

2 Y6 a& R ]/ R: W5 P; L+ h

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

3 C l4 W3 O2 c7 L5 `7 `

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

0 K2 G. Z. F- V

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 @( x; C/ c3 i

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

3 H) q+ |; c6 z5 R* L4 V

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

6 s4 A5 |3 j) ^! w7 [1 @/ K

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 I: ~/ G9 p4 C4 z9 P T" ?

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

; h9 ?7 C* \3 u/ p- v: B0 z9 {

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 F' R/ D7 q8 m

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

+ |. q' f! n9 ~% ]# q

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

# ]. j& e% a' ~* k! m

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

: F/ }$ s6 n2 g' v5 F7 w9 [7 w

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

) L8 F" ~3 R `! U+ s

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

, E `4 W& S9 h9 r3 \5 M% a

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

7 e7 p" z. g1 g( B" B. O; E

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

' l* x1 a3 G. N4 c

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

8 l8 ]) C; ^ d/ `9 Q. D: ?% }1 M

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

7 J/ t) A# o" p6 I B" ~/ s

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

! t) I2 d, c P6 A, r

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

# E, I6 U( l* z* N/ W/ h

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

+ W$ ]5 E% M# ]7 }7 T

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

1 T) J3 \6 R" B* q8 S6 t

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

5 s( L4 i* y2 ] C, c; N4 n( X

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

5 W8 i" S/ F; d& u

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

4 q3 X, t u2 e

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

/ V- a3 Y1 H# G$ M

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

0 c" T( B( H3 @& g) a, S

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

. a! }% w! b2 |+ F, {- S6 \0 h2 ^4 J$ v

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

5 h: c3 b. u$ c, j

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

! M7 r! ]' `$ A3 Y

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

9 U$ ~8 W8 V; @) L

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

6 k* E% o( j% w7 r9 f8 _% i

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

. ~& w, L& y. o: S" W0 E+ g

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

! n: Q/ G ?% Z' K' K( V4 V+ D

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

. d* _7 Z+ e% w) x# R$ c4 ^

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

8 E, I- q) r. ]% F: Q. S' p+ O6 u

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

3 E& r0 b6 Q; x& s |- d5 ~' r* l

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

# u0 A% Q, d# @5 Q$ Z3 E

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

) C* d' t3 y$ J; i7 W

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

3 m1 f/ E% o$ t. O4 P i

        ง.  ถูกทุกข้อ

( z3 d4 O1 i2 G; k: d

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

% K; a1 j6 K/ z, L

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

1 S8 i7 n( |" \6 T) I% N1 `! \

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

# I/ @; H2 z D: R {( g3 Z

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

1 B* ]& A4 o- H( m7 k' o

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

: q! A3 X# N. o; z& O1 M

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

6 B' e5 y/ ^3 X) D' T, q6 m. |5 X

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

% Y/ R, \% K* w& ~. Q% o

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 F# X+ u( I( m6 c5 f/ v* E2 `

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

( t# @; j; h# ?& a2 w

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

; e' x5 O9 T3 v1 J- E; _6 E

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

2 a/ y* A3 q2 d9 m

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

7 n6 E% N/ J8 s1 R% b- _

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

* T0 z% c ?' D

 

L3 _; {' ]! H6 x' p

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

6 m5 {% w! E$ y

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

: v2 d2 V7 `! V5 v" Z

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

, Z. n6 n9 R E9 r% F* l" D* i% r

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

# ~# i( G% _' N# F. \. h

        ง.  ถูกทุกข้อ

- f# x( j3 f. m7 L( k5 t. x

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

# ^: W% p( F8 Q7 c {% C# y

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

1 l5 ~' N+ N8 _3 J) H

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

; \' J1 d5 J }% u

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

$ [$ k R7 J# `6 i8 t: A7 P

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

/ ~2 g _; h! ]7 j# [7 ^

 

* v" l+ E# a1 y, N1 _

 

+ V8 N6 I5 N V- @( Y2 E

 

6 S; F3 M2 |" N' Q Z+ L* o$ ^

 

k1 B- F- Z2 e; s7 e2 E

 

, J7 i0 }2 {1 m! v& {0 F9 x: m

 

+ y/ v$ m& N' Y, ]$ i, i. _. \

เฉลยแนวข้อสอบ

: q7 n* u( ~/ D. Q; a

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

6 n; U- E7 Z7 q- G$ |

 

) \8 \0 k" t/ ~9 S7 [( Y

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

4 g* ?9 Q6 C9 _7 J% m+ P2 c

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

6 m" R: o s, I! d$ T. F, b' @6 w

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

7 K1 k h3 R, d4 ^6 q

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

! B5 A0 M- [ C$ u( J* ~8 ^5 e; ~/ o

 

: @8 T! ]0 t& t% G

 

" } }+ l0 b+ c; P4 O7 a

 

" D3 M& S9 d% |$ d8 Q

 

* c, R' x" A) O( V( q! G

 

- i, j" F% i/ f5 o8 T6 @# b

 

( v. c. H0 @: q6 X

 

' l5 m+ M2 X8 z* F( n7 X

 

G$ P7 x- E: F* |" g X

 

. z$ F! ?# V% G- a. W( A/ C3 A

 

3 c0 B+ h# ~2 N7 I* [7 X

 

) f" Z9 j0 I. }5 Y/ o+ u

 

5 @ m/ n* v9 k4 k/ L' q

 

, A& s; T K7 b# n* P1 F, k

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

) G: B. T0 [$ @( ~' f5 ~2 Q' M

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

$ c. x6 g8 p+ W- _

 

" B; I% H- y8 m

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

) g4 G9 K! G/ z: H+ T& N

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

* I3 ?( Z( T$ \

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

- @8 \5 P, {5 H

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

6 x% ]- j5 ^& a4 o. K* v

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

0 ]& }/ J5 m% T& g% h

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

! @/ ~, V y; ?! [6 a; `( H

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

3 t" e3 R3 x; ^

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

8 t7 r: L5 t1 Z3 M& c: I

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

% \4 ~9 q/ P5 m' ^

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

5 v( C' X0 h8 d( q2 [; W4 H

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

4 K( w& D8 e; J

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

9 t; }/ I9 i$ D1 U% ?

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

/ u$ U6 M6 i: y- @ r; \2 [

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

0 l0 ^3 }/ F" W& O; ]/ J( k$ ~

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

% ^8 r2 S$ A2 J& e/ i) b

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

7 v2 Y" Z' [/ Q4 {9 d/ p

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

8 V7 R8 H n- Q6 ^* ]$ N1 k7 K1 L

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

# A5 F: L( R/ z/ i1 Z, M

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

; h- @7 g9 j) Q* \& A

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

; s1 w5 L4 [- J% ]2 f% X; m

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

2 J# j/ |( Q. ~( ?8 F

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

2 h4 g: S6 u$ V

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

# q( l5 f1 O% c7 t, K% d! `6 l

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

0 i; o0 h- Q0 ^0 b, ?1 P! t

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

( o- W' M6 ?" s* S/ c" X2 O

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

% R# ]" i" T0 @) }

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

; C8 J4 M' ?5 r$ c# A

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

, d) K8 C9 c6 L& @3 c G" q( d

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

( J. d+ m+ G6 _$ @# W6 Q

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

; d& \. F5 ~3 B

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

; K* S* M* O- p# x6 h/ z0 U Z9 ^ t( i

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 D9 `3 J' z. x9 Z

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

9 [ ~9 Q5 [; Y% u# O, _

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

1 T3 X/ A j, [6 {6 O

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

$ g$ A' b0 }6 Z$ u8 y8 j" s- t1 p

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

: p7 v8 @/ ~" J% D1 E

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

* w, v+ w1 z0 X7 D1 u2 V

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 n9 u9 C5 G- I- D8 ]6 g

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

+ Z' N) x4 u; }2 t& O* U: i7 A: r5 v

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

% E7 f, C2 c9 P$ [' X6 m

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

/ B, T4 A0 }! D& d P: I

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' h5 Q/ A* V* J

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

1 |' ?6 V) V; e3 w6 {* j

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

+ L9 d2 h+ K* t5 j

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

! E9 b9 b6 m; o* N8 B3 g

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

( G( y- B% Q. ]

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

5 ?+ B1 g5 [; A6 {

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

7 `$ `& w) [4 `% v; W9 p3 y

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 I, }0 b6 V; o

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

" Z3 s: o# H' L( T/ G8 x, J

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

/ a& ?. b! a2 W+ {+ \. h

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

$ \3 _% }" V8 s- `: }* P

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

% [- K6 n" k: F; b1 }

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 n% |: a& n/ q6 J: Q* |4 W

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

* y$ K2 V: | d! ?5 O6 A" P( S

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

4 V3 [1 N% |4 j2 u

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

9 L. T! p% U; w! J& n

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

5 \7 p7 i2 \5 S$ ?8 i$ V

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

' a# o9 A$ _7 _4 l

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

- B' q& ?/ H, M5 t2 i

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

1 u# o" _$ N0 \' E2 u

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7 v- C' u4 s# Y) L

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 m; Y4 c* X. f( W8 {2 d9 G

        ง.  ไม่มีข้อถูก

, O4 y2 u2 c/ R) c

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

/ z9 q# s: Y5 O& S" p/ n6 B* V0 n

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

8 v# U4 s! e$ `( T- \5 b

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

4 ^/ ?$ Y! Y" p! M3 M- X0 W2 b

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

; B# g1 }0 \' T

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

) T$ N& S5 o$ v' w* h% \1 w

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

- C' o* `5 d! [0 O: m# l

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

; u% e2 G" b/ [9 \, P, {

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

; P+ j; m2 t0 Q' X+ A" t6 H. P

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

- p3 @3 T J4 Y$ _4 M

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

6 e h' b0 h0 K3 {+ W" s

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

7 [# r9 b' k* j) Q$ B

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

0 s E8 s7 w3 A! y

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

( ]9 m$ ~" ], _ e8 n

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

1 I4 g7 e% r2 q' ^3 n9 M; T

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

+ |6 Z+ U4 t& Z( h8 g

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

3 }& a& F4 T) B" Y

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

% E2 w* W @! c6 Q

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

! Z! @$ P4 n! }8 t7 n

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

) j v' n# d& w( b4 E3 P0 n& {0 N: F

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

' Q( c+ g8 A* i

 

1 u- _+ E T/ X( v+ T0 I2 T

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

6 b. b3 }5 m9 h: p9 d6 J, T

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

0 R, @2 [2 d2 V* ?3 h

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

" t% [; y' U. x- ^: S" u$ g$ _

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

% d \$ }( D4 v) o. g% s( m# X

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

# c6 g+ E% L+ x& L' X

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

3 g- e$ _. i: M* m: t% C; D* m4 X

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

* {4 z F. B4 r% S

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

1 z4 n3 B, \! J6 ^& V

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

- I0 a4 H8 l9 ], m7 j2 E0 O

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

' { H" k+ S0 g4 e" V0 F- a

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

" u0 e% i. z* t8 [% E7 [4 x% r0 }

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

4 j, |0 Y: r J7 _+ h

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

, f% K- Y/ C( c3 _4 e

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

, y; ]& B2 m# }' d: E+ q5 G1 P

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

" X/ g7 g. o: N% R1 l

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 K% x$ H, o/ C- U% S! @" S" ?

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

8 M' e! V* c& Q! H9 j

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

( g, W' n I: U

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

( z" y& }) R( F6 q

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

! z/ V( C7 a- T0 V" F; ~

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

% A/ x2 a1 k' N

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

/ l1 x3 a. H% V# c) G- {; m

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

# O; y, ~! c6 Y2 |; Y0 v7 m: E

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

8 q0 V* ?$ {0 Q& i1 m4 E

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

: M2 T4 G! M: c; ^

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

: R9 W |: g0 b, M% ~" H0 a G8 b

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

1 R M" i' n q I, V

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

9 \& Z* }8 k- X3 \

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

$ M$ q9 d p, {% v; V

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ J# @; C+ i' |+ F3 ~

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

* T7 ~( w. A# ^6 K

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

! e( P' d C( l& s! u1 S

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

- M- ^# h9 A$ P9 W4 {) Q- ?& H) y

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 ^* r1 V/ _0 }( K: `& [% `" T3 Z

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

& m' d4 o, ~6 ~) U, i2 @

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

' @+ u# c7 F/ |' a* q9 a

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

5 P, ?, R& x( e I+ n5 B ~

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

8 c2 u, W2 [6 {5 H' B! g

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

" v5 M2 `3 O- r q

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

3 z: d, W1 W& I8 t2 F

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

d3 b( j# Y5 f1 @$ a

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7 F/ M7 p2 ~4 H: w( k8 b' d x; ], ~# h

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

! w* R0 P% E( V/ u. v7 }

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

1 R( B9 x( G2 ]# o; t, r9 e6 y

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

: l+ w! g1 H |( v( _- F2 v( P

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

5 q0 ]" `) [# N n! T$ S

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

# V5 F' Y) H9 v9 g

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

2 m! T$ g8 f# W3 o/ T

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

! I6 K) c9 F$ K

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

# _; I* @8 l0 r2 I& T- X

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

: [7 M' M+ d$ y1 z6 E7 M( B8 W

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

( w w9 P+ n! d6 v1 Y5 p" z: a8 R

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

" f5 v8 z3 O/ X& }9 O

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

& i3 N7 c- P# l* q

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

# e: P5 E0 y' j, A. s; q7 z

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

" A5 W6 y5 |/ Z5 |: @

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

( G. G; E# B! d; V) k+ V+ D0 i+ Z

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

" W: y( r* D' p: S

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

% `: E4 |. F, r z( T

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

0 I; d M" U$ Q' f

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

0 D1 b) l' Y: w1 s

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

7 m1 L9 f! n7 y* v' m

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

/ [/ T1 E' b' q$ v; t

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

3 i6 K2 ~0 y* m; M

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

. c1 ]3 F: e1 v1 ?9 \7 W( t

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

) b# z* X) s4 g9 g, l. y3 j# P

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

X. v* q( Q3 i

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

* W" p8 P0 u2 U7 @, a4 a. U

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

. h+ J' A {! y- s

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

F1 g9 S$ e" T. @9 {7 i- y

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

3 z5 J# O! d& D- I5 B

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ w/ j6 ~5 ^# J; a1 I

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

# _8 K' _4 J! v& v4 R; ]

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

3 ^" t1 }( P, Q/ M* ^

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

5 o3 `( W s5 S& b+ M8 b( a

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

. m; d8 y. @$ G3 U5 N

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

; P/ ^( G3 i" r5 U1 v5 d

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ @ J' {( M" _* l5 z) j8 h1 d! r

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

& Y7 n- O+ P6 A/ X( Y8 a

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

+ E: z* }$ }4 Y" x c4 u! y4 [

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

$ I' N( v4 s" X8 J3 \9 m! f- {$ L

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

6 i( H+ n% Z! b3 T( z; z5 a

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

% a2 W) s) }( ~! w# S7 s. t- `

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

9 J1 \# l/ P* C. L* U) h

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

4 Z1 i! |% [/ H! |

       

o5 ^0 A* L1 `- R$ M- O

 

5 Y6 q3 y2 w, N2 C; {3 v

 

- [/ R& Y$ I2 ?" I" Y6 u

 

~# d- G* @! O& X$ }% A) \* M

 

[' k P9 d$ U! D/ j4 N

เฉลยแนวข้อสอบ

) q* Q6 \& o' k. Q1 m9 j

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

/ Z D+ ^. w% H: y6 f6 @

 

" \2 V$ ]: \+ C2 q" z- \* _3 Y

 

3 @0 q* u. j! w6 `

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

4 y. } q! ^7 r) S0 A

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

+ S$ E1 O& R( i5 S

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

) b9 O( u, M0 ^

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

( i! J% ~ o! V# k7 E0 S& e0 b

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

( ?1 U' H0 M* c

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

# b' ~- |+ p1 f' \5 ^% _+ R+ @+ D5 l

                                           49.      50. 

: d6 ^/ v- B. l

 

. k5 n3 H; U8 C% ~

 

2 b) i5 m# U' }, n

 

: e1 J' [* H" r$ D& X

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

( f3 V9 X" L* O! R) [$ j( A# Y

………………..

: Y' @& ?5 o: C# u8 z( Z! J

 

' w6 A) @& n. r; w% [" P O

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

8 P, W! q# }0 R/ O$ F6 u+ D8 d; ]8 x

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

/ E0 Q! ]! L; X! l; g7 u! H% }, c @

             ตอบ  18

$ A( H T4 Q& U5 @- x( h( _" i

 

/ N( _8 E. Z0 C& Q

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

+ |# q7 G; P$ J3 s: z. ~$ M

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

@: u e8 a* D2 Q2 }* k

 

3 t! B; G7 ^/ z4 X

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

3 D2 [) `2 h' T5 }1 @/ l

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

* p' q2 h( b1 w, K0 v' X$ s9 e K

 

, T4 z% ^; Q9 n! C2 w" b& D

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

; u4 ^5 z# |: }6 p& q9 |& t7 {

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

8 ^& _: t* q8 F6 J

 

5 D* X g2 N1 v

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

% N0 [. A2 M# e1 O3 S6 i

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

& L9 R9 R$ ~* q) F5 h7 _

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

& w* O. f2 P# ^6 [* K$ D

                ตอบ  หลักนิติธรรม

+ e/ ?4 E" d/ }0 F" {( q) }5 G

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

* n8 C& A5 ]; v ~

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

& q5 H: B0 ~" x& ~

 

; n1 w! Q6 G4 i8 C

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

4 Z7 Q# U+ |4 u3 t

 

0 s: A1 y" C/ j0 w, u; E

 

2 V2 T+ T$ o9 c3 L6 F

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

1 y; o( Y# N2 Z" }" C6 n4 u/ J

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

4 @0 t$ ^- A7 `) I, r b

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

5 R" y9 O0 D* z& _7 | F

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

7 U& x! F( p/ f# ~+ c# E& p

 

$ o; j5 g9 X: B' i R' n/ c& f' H

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

# a8 _1 I0 k/ l: {4 j1 C9 h$ V

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

0 F3 v) T5 }8 f1 k4 @3 U4 C/ r

                                               

6 @1 {% W6 _: T/ L! J

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

. O$ I; `: }: K

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

$ A* K* Y: j" t) Q( ~1 {

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

! C+ E3 y/ t) S/ y* r2 x" b

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

3 Y+ j9 |$ ~6 H3 G2 o5 n

 

! i! k3 E3 v8 i4 O) G# _7 b( V: X

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

8 i9 \$ ?' I1 I+ U+ a" _4 J0 W

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

* h2 p4 S/ `+ y% R5 M9 c f

 

% B8 V4 ^- b' f2 [

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

$ _. z: P( h1 P) r: n

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

: w( S, t# d! W/ I, E

 

m5 h) C$ L- g

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

3 w2 ^! P t, b* S, U/ T: v9 Z

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

2 G( h( e. w' F. z1 D$ o

 

; }5 |8 B( Q1 d7 \

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

9 V$ v# `, i* t2 V3 g4 Z3 |

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

% h5 Q% `9 A7 G& W+ |

 

5 v& S; e8 J/ O& [

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

7 W( m9 E8 z9 z! n" F

             ตอบ  วุฒิสภา

5 [! Z8 h B0 U

 

8 S$ W' R$ I9 d

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

: F& U1 V" S! D7 e

 

2 N/ }" S9 q3 A/ F5 |* q

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

4 E7 h; H1 ?5 B

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

2 c8 U0 b9 {$ m `4 P

 

9 S8 `' H1 l) j( W

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

( h3 Q% t# h6 C( G

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

0 }4 e$ R9 o2 X+ t& c' u+ m

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

$ `/ p( x' G9 i

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

9 L9 R5 H. ]6 }% p2 K/ x- P. w

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

% v# x6 |0 c+ N8 ^: ~* H

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

( j# x9 N7 ~" p" f L

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

' q+ T% D3 v, Q7 U2 v

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

' r/ b1 H7 h$ E# [' w

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

3 U8 D1 w* I+ v5 B

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

1 `2 A% s' T. j$ M

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

4 y$ r6 ?: }8 _: k$ X' ~

 

2 s+ v( |# a9 e6 ]! s* q, M e2 }

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

" L+ u- Q6 `$ M# o; a9 R

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

2 ~/ m% {/ g" V7 M, M9 E, u8 v

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

! ]# K* a+ c& O* E% q

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

4 p) ` [. S0 p, x

 

# E+ S$ ?7 u2 G3 D! h

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

; M, `; b/ R7 S/ R! \

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

+ p" B" \0 `$ l3 b" ]% N$ i

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

$ Q. `0 S& X- d1 t8 v$ Z: i+ ?6 _

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

4 U) a& P( O, _1 X2 a; e

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

1 t8 _$ `+ x0 Q" l1 S( W* S

 

" }; z. S) {- R% `( Y$ ]

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

% k6 x+ @8 @; K( C

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

! @/ |) {& v6 T( V- V3 a

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

- m# [ [# h) G9 P3 T0 ~

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

. [8 C, F& l m5 {/ Q% t

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

1 S1 x$ D# B, f6 l8 }3 z: d

 

! g( s8 E* {) i9 [- ~7 ~4 i) \

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

" J: o* [. M1 c& s& a! l

            ตอบ  12  ปี

$ q3 B. f$ W$ E8 F& E

 

$ W1 _/ b" K6 f& y

 

( j0 m7 I2 P% H' x% l$ w; I

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

. L E: k3 l7 m6 C. g

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

& P0 U% V! ?! h4 Q$ Z, f5 @

 

3 p6 o3 ]1 ~8 c4 E* R' s

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 a) k& m8 V# o( [

             ตอบ  ผู้ยากไร้

9 a# @# s% n$ x1 r6 v/ V

 

- @' {& C- M5 }) V/ V

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

- ^: _2 z+ `6 K

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

# N0 m, ?& V& B: r" |, j

 

+ u, [0 J# V7 I6 J$ |# z% Q

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

% {7 ]7 }: j5 x: D3 H

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

! ~8 q5 X* [# p9 J( \9 I+ I& H/ U

 

: b3 I' R3 E W8 `, J. x" n; @2 [

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

) W L' h1 U, k) N. ^+ ?; p+ p

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

* m- ^# I0 A/ u- g; G+ T7 S" q

 

; U! |" W' ~1 Q: v" P+ Z4 Z4 o

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

& \8 z! q; A# F: Z

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

7 q7 o, q8 h# o: A" l5 a9 ?5 v) |

 

( P3 ]: f7 c7 F* b; t& a! E

 

( U1 T9 x" }7 X) ^% s2 c

 

$ c$ H: J& u/ q- x, r

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

2 z- R, a. o+ n8 l

 

: B% i+ p6 t5 ~ G" ?/ H! G9 g

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

5 T- A# w4 g. Y; Y5 ?/ M% M

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

9 S2 i' O7 x/ B6 W

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

6 N H9 v. B% _, j; j4 j) K

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

; Y& }1 ?$ }+ Q c& \2 j, V _

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

' A) X" H2 u1 w3 x2 `

 

0 d) E* h3 D7 `# \: V/ Q$ M

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

, V" H7 p; X4 q. w" Z) t

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

5 a) T! s1 t2 M6 A/ X9 s2 c0 O

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

9 ^6 V& \# i0 ]# F; R, ]+ a' I

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

0 p9 Z/ p& y5 ~8 x1 T0 N! D1 x; D9 q

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

. W6 R3 O% b$ |8 Z# A4 [

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

5 `. g( X7 l& K

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

# p0 O+ j9 a/ g' F C8 B! V; e

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

7 z8 l* d$ c0 V4 e3 F

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

4 i' h3 o. G" l7 ]! E' Z; n

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

1 Z7 G8 @8 ^1 n8 I

 

8 M% ^5 _: X4 D

 

" A e* j+ b7 \( w' J- ]" I

 

% a' h( P* z8 X5 h+ Y( B) N, g3 ]

 

4 }( x3 `, [. _3 v, ]" @1 Z J. A

 

0 O7 z4 \& }4 Z' \# a; l7 E

 

; M# q. {, t# v7 r

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

$ k. V7 u+ {4 f2 l. V8 @8 Q# {

 

8 } v+ ?! ^, o- I/ H" U1 @% V9 n) I. n

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

! k; l( @8 _* [5 P" B' S' ]

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

" I( g" U* c6 H7 H9 U' }8 }$ k

 

% V. x- C$ C. \7 I; y. V

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

k; m9 q- z0 Y7 @

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

& m) s1 t, o6 k( ]) N# Z; b- m

 

! _) ^0 k3 P I! \. m! t

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

3 L& F/ D+ F4 z

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

5 x$ [/ G8 y* {8 D1 w

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

/ r: H( g+ o' G1 J

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

, b8 e; E' g" w& Z8 w/ r: h

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

$ Z5 M9 Q' J" l4 {

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

- g9 k- D6 k% j0 P# Z

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

2 \' \- K& [6 P" ]

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- m5 i( \& M! k, `- V9 A0 A

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

- m3 y% y6 q, l. J T

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 u$ r2 {. L7 Q. L# b% _

 

, a4 S+ ~7 e5 f3 [" k

 

/ V4 L/ s" _+ L2 o/ u

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

) K+ { t6 T* H T. ~

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

/ y! }6 h+ M2 f8 _& `" h0 q! `

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

( Z- l% X+ s: P+ D, B

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

) K% M3 }; ?# i

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

* G% j2 W' W) z" o9 x! m# k1 o" K7 Q

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

8 F% b, K8 d4 B

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

; m( k1 a, N6 P4 Z4 M( n) O

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

6 j( `" M$ |* [- d

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 29-1-2015 20:15 , Processed in 0.169447 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้