งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19003|ตอบกลับ: 14

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

5 T( `+ K( I7 {; f! L8 ~

 

4 |# E* P, s( K8 Z c' b: z- K" T

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

) }$ H" o p, h" X% f$ p

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

- P, ^8 g ?7 Y( E7 e) r

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

/ `! _- e% d6 ^. e

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

$ j% t: ~4 _! d5 o. E

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

) M, Z8 e: k: ]

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

5 M% C6 y& f% a2 i7 R8 M* a

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

: m- S9 l4 S6 F9 D/ Z7 M

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

4 x4 R9 ?8 N1 r' N9 h: @ v

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

* n* K3 C* {. Y8 a" w2 d5 B. g, e

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

s Y" ~- g; h) K$ M9 j

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

5 q# H! k- q( X' W5 v0 m2 @

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

9 f' @6 S! y' G

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

0 |; s/ ?5 ]) L

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

1 L; _3 `* t# _$ q* x' h

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

' p% E3 r1 F: y! Z! ~: u0 u9 `" r y

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

% A5 L7 m- R- X0 a

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

: \5 d0 I* D3 t }

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

( E2 _6 R3 J3 {0 l" |

        ค.  หนังสือ

) y7 K4 Z: t" N2 Z. m7 B3 I( h

        ง.  เป็นทุกข้อ

' D+ _' \/ f) d

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

7 o* k6 f4 p1 p' R; R1 H# t- j

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

% H# ]4 e1 W" @: n* W

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

" h0 g9 s* A3 ^; e6 u! S

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

' t/ w6 V" S" w, N- h6 S% B

        ง.  ทุกข้อ

. V& X% V1 @5 ~7 K- v, Z2 k

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

% \+ M" ~# ~6 t$ ^/ v* L7 P

        ก.  7 วัน

% P8 e2 @# Z) h/ S- X# i) e( n5 \

        ข.  15 วัน

: I& l4 S3 z4 G& U

        ค.  30 วัน

4 n0 J" a6 }% a9 p9 f9 B" T0 Q; Q

        ง.  1 ปี

' `' \/ e o7 M" a( ?

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

/ V: a9 Q) Y k+ ^9 u

      ก.  7 วัน

' O. e* v; s1 Z! H% C# V

        ข.  15 วัน

9 A+ C. w3 O: y. P% t

        ค.  30 วัน

' y8 p% p4 Y: D) S/ }) \

        ง.  1 ปี

. ]3 u& G) h2 e4 r. U5 J. D

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

h _" t: L8 n

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

2 u/ [( S% E* \/ P0 @- G* M

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

0 [' e& r7 h. y/ b! g1 Y# A; |7 d

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9 H% F- ~2 m3 X3 ?! ]

        ง.  ศาลปกครอง

. n% J- J9 q$ Y7 y+ G: S" i) Y

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

+ p7 t- V: [( v% L

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

2 Q4 G% x9 J. O; ] P; t4 \

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

( K) }8 _9 X, I" N& H; ?+ q9 ?

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

- D, O" [/ i- [% Z

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

0 i0 f5 ~3 |( {6 e( B" Z, p

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

9 M0 ]$ U8 f: v V* c5 V

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

# x" }/ e& r* C2 J' M6 W

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

) C5 [: B: j* ^

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

6 g) d" y$ p# L! h! G

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

4 Z; N; i( Z* @; k: i2 f& S

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

& x# D7 j9 B+ [( C; L0 W6 o

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

5 R1 @% N* j6 z& U" [2 U3 [

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

6 k) O5 b w; x; l4 r7 T

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

& ?; j% Z( l" H1 w

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

. n( @2 C+ B, n, {8 k8 ]% X! i

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

! W# F- r' r3 ~% D

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

- r2 E; U0 X H2 {7 E- ]- c

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

4 Q' @0 l9 J, ?7 R3 M, |8 ^( Q+ s* O

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

/ o9 T! p' \7 Q( q, T0 }" A: [

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

! |7 w# P: B3 N! q1 y2 V

 

4 [3 z. s% A" M* r" q* n2 T

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

8 l: q5 v2 D( ~8 j; B0 U5 ]

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

- a# B9 d2 M0 M

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

1 p9 y2 c7 f. N4 Y

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

4 ?3 `- ~6 E3 ^& D0 m8 O) v

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

6 l0 w+ ^7 i8 x$ w6 M) v

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

( P( `2 |0 L) X' S

        จ.  ไม่มีข้อถูก

" U" K& \9 d8 V

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

( x0 o7 S. x5 J6 j

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

2 C& a3 Y0 q$ I/ C& t

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

$ U0 R- L: M' ?) J$ b0 D

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

: i, x2 O' P" F6 W/ _

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

# r9 h8 `0 V% V- D9 ], r) B. [( s* R

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

% i2 V9 t! Q$ o z. [9 y

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

4 q: w/ c0 j, e* ]- T

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

( P t+ |# c* L# u" y

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

" \2 `# W+ z" ~) P" t0 w5 c. B

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

+ A7 r2 a' ~2 F) H9 Z

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

. k8 S% N- v% J2 x/ ~

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

1 ]7 v# @8 S0 w0 O1 S4 `

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

. \) P r+ V: t) d! c* i

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

7 A% e( ?5 _, B' W( \. a, E8 l! B) \

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

4 V) S+ [3 O( ?; J# z' G8 H" |

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

) a p8 u6 w9 e& @/ Q' W: p/ R

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ; d9 B! ?' k" A& ~$ X8 i5 Y1 G
        ก.  นายกรัฐมนตรี
; `( x! P# y: a5 f7 x( E6 R        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย1 O4 ]% m4 a7 R
        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย/ D2 Q/ f' k: }1 A
        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย7 V5 x% E% o9 h6 L$ i
        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
' H( k$ `- I; X6 |7 o24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25405 k2 W, S2 T& k% z
        ก.  ราชการส่วนกลาง
; F' a* V/ O6 ~! `4 t' ?0 D        ข.  รัฐวิสาหกิจ
  W7 t2 `& n7 u) z" p7 `8 ]  g/ g        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา/ J1 \8 ]) T% e0 r$ @
        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ8 ^- _5 F) V5 s3 Y
        จ.  ถูกทุกข้อ
  u+ T  ~4 P! l& L2 s+ r25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
: |9 R6 w/ \; {1 B, f* R8 D# i+ d        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น, r$ L6 I0 r% q5 |  r, N
        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ
; ~7 v+ X7 `  r/ S1 I        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน
/ n8 s) Q) \2 m! c) W1 z" f* l2 ]        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
! u) z( d2 M% W+ s5 S: r: F        จ.  ถูกทุกข้อ3 c6 U+ p, A  }& L3 w9 x: U6 I# ^  }
26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)# m; B. a4 W# n$ r3 k/ ^
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3 I6 g) Q& i, V4 v- z0 {        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
$ k/ X' [+ v2 s; h7 z# P/ S        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด9 i& n4 ]* E' I5 @% i* C
        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น% X$ X' i% O# g
        จ.  ถูกทุกข้อ
, E# \6 A* Q8 `' U5 Q* M) O27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
* H% I+ `; ?, `* P4 U/ n: V; g2 q9 Z5 @        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
, B5 \  ]- I# J9 H7 X        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร$ X% M0 |" H4 O* j
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร5 Y# a) E! I) T. s" z; x
        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ7 B" A- q! P" l* U5 N# L1 b5 ]
        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.# w" P& y" _% `
28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว8 K2 [. e% d/ x% O; n: R. P2 x+ j
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
8 h5 c) v9 b& f9 `5 F& F4 h( U        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
" w4 e7 g9 }; o        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน: o, O+ V7 b, g' f) a( U) J
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

9 c, w. D7 H- x2 M

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

' A& J7 u5 e- ?( M# q/ u

 

* q5 a3 Y5 {/ D1 j: z, T$ W! Z

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

& ~: N" k+ a" n$ Q( k$ x" D

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

: h# `/ h% e f. J; N9 ~* n

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

. l; M* E0 l" g& L$ d: N$ n

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 Z [2 q& v; O) h @3 w* ?

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

4 {3 @, t u u* {1 Q

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

- v; \$ c( m( m

        ง.  ถูกทุกข้อ

; I2 i2 o! E5 h8 e; w

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

% e+ N* @& R- Y) M3 l7 C

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

" ^) Y( f q. g O% a/ ]

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& o! c3 \% V [! I; j& P

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

2 \. p: u# \( ~5 C

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

: s' d, A$ o7 {# I

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 x4 |3 F1 h2 z5 o2 [

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

) n9 E. r3 T' b. q

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

1 T8 L8 C$ _0 e3 h2 t) c3 z

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

1 O6 t2 f' ]! m

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 H5 H- R# W5 [+ _1 {. y) o( ?

5.    ข้อใดถูกต้อง

) h1 w+ E5 |; x- Y

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

S% x8 O4 y2 X3 {) T- f

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

% u& t+ `& ]5 i6 a4 N

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

1 Z: r7 z" l+ Z9 x7 K

        ง.  ไม่มีข้อถูก

+ R) D0 Q% G- U: R. ~

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

) k/ }8 `0 B' ~7 I

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

8 i) N$ v, F3 E+ C: }# `( x

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

1 t& `3 l% t! n9 k1 g6 t

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ D/ i8 N' [% u* F# ^* m

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

e# o) _* O5 P, x

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

/ `, q. Y2 G3 V3 N4 E; s0 H4 [

        ค.  นายกรัฐมนตรี

/ `: V" u& }8 N1 b! r

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

5 b* ?2 D; H. ^1 w/ M

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

: c& r( V7 y: D2 y' Z9 {

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

]; X: i* l& r/ M; X& s8 l z3 j2 j

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

% u. m' c1 `* L0 L3 c1 P. s$ [# R5 G

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

) D+ A7 l4 p2 s8 v% {

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

# J0 T7 C1 ^" ~ V9 |$ Q# Q6 |

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

6 g0 F3 I8 o. u1 B) x

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

4 v( n; i y8 B& G; v0 ^# `

        ง.  ถูกทุกข้อ

% x9 d* Y6 q& C* N" G2 O( k

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

0 `% q; k3 K% \7 D, \8 O

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 w2 H2 b; n* f# @1 O: H/ \

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 {2 n" I& L: o: @* w" }. c# d

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

- t! T- c3 k* U8 Q

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

; ?. H. P3 o3 f0 J/ F+ M: o: ]* i K+ \

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

. c8 m1 O$ f- t

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

. F# d X9 v6 i" @. D" Z

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

: X1 Y% G; L, H6 M6 F1 a

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

7 k2 D+ x- e& d

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

' i+ A( `2 ^7 n8 Q9 Z, L, b

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

9 g( j% O3 c" ]* X! X7 ^

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

( F w3 r9 P4 n+ ?

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

9 t& G9 S) q3 m

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% t4 H: _* D- Q$ s, `: }

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

: S6 r8 ^ {) Z( c

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

8 f+ p; @7 K+ l5 ?2 o

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

( M; Q% E8 A" D5 t8 C$ R2 C* {) u

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

$ f& q+ `7 P0 A4 i- o

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

+ T) p3 B# r! X! `) W2 y

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

" R' Y, K9 x( c+ H F4 `

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

4 E4 L' }9 f/ N# o4 f; c

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

! B% g9 z! s5 t/ z5 s6 D( i( C4 @

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

+ Q& r7 N; T' Q( S# A8 ?

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 f0 m$ ~2 e2 j4 ^: x

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

9 t- H; i: \% t* ?1 u

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

+ }& ^3 A, K1 f0 H* L; b! }

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

5 C, S4 k0 X$ { a9 n! l' y1 X

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

5 U; L6 s' M5 j. I' w9 |7 G( F& e8 e

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

9 J& k8 k* f3 x5 M+ e: n

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

+ Y4 g; t' G1 p

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

/ f# Q. J8 i3 y: `) ?( R& E

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

# s4 D" T3 ~. z: s; a! \! G) I

        ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

8 z3 Q! a; L" n$ n5 {( h

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

# i2 r6 q1 r/ U

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

& i. n, n8 r% P2 P K+ P# S

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9 h' \) C0 C& O$ I

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

, A8 L8 B, o& j( Y

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

: x. N5 D) \/ X# \

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

$ g" D0 M1 t; a$ D; U6 z

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

; u& R( M6 u( e( o0 o9 P$ M* A

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

$ G9 }0 |! v, ^9 a. R, v5 e- m H) N

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

) z! v, L! S! {! m' G. Q

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

$ `- L; l; S& t2 B; J

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

( _7 ~3 s% T/ ]4 } X$ Q( E! M& k- L& Y

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! O; d+ @, V( h/ k, p0 f G

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 }2 P( P* G9 y1 o. {1 W J$ U

        ง.  ศาลอุทธรณ์

1 d% d( M7 S( m9 m. M p# ^+ |

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

) b. }$ v4 \3 V7 B n: j) `* a! B

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

5 O( f4 I1 @. u7 i" p9 e3 B: A$ d

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

3 g9 K8 R5 z8 ~5 y2 T- L! W* M

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* i1 P0 A4 M; r4 q

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 O d, G9 ?) ?( h) H8 x6 ^& U ^

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

. i, e4 \& ?- s6 q- L( O! |

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

. q4 U/ O+ R; z% K

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

* \ m, u" P- Y$ }" k$ h) ]

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1 P8 |: _/ v. a: I

        ง.  ถูกทุกข้อ

& p+ U% G. n/ {- {2 u

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

0 L B0 d1 O2 y4 ~) e4 k- B' s

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

) ~6 i/ F. c) X% w

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

1 `7 I2 A. E. l

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

$ {( |5 `% ~1 J: v! H. N

        ง.  ถูกทุกข้อ

* `- {+ V& c5 n) H% d' l3 z$ M

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

5 Y/ b4 m& V4 T6 ^$ U

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

$ o2 l8 K. j5 E1 `$ w7 v

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

* E; o/ n% C7 {5 e7 G. c& N# l

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

0 U( D# z5 q3 ]4 ]) B

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

7 \' `8 t! w) V! s1 h( r

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

: c; O) u/ ^8 K/ B* h2 X* b. X& w. A

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

+ m' X& u: ?0 t% k

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

# G- }3 K/ ]( b7 }2 S* r: d

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

. F/ J' _% w( C( f

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

7 u7 x: W$ `4 U. w

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

7 V1 i; T$ K4 o

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

6 d) s+ t) h. F9 s- q

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

: ~3 Q. g) q! `+ ]- @/ X- N

        ก.  พิพิธภัณฑ์

1 m. |# ^- ^6 G0 ^6 K" v

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

- R7 ^( n! K. }6 S

        ค.  กรมสารสนเทศ

* I) m$ ~& l) [) f4 E: f

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* y4 Q* q2 R+ M/ k

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

. Z) k6 V7 @2 G* c9 j

        ก.  นายกรัฐมนตรี

# Z9 W! @5 z1 K# i

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' o) u% m4 H# F7 M; ?. Y

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 a; Q1 B9 I/ o) C

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

; z2 w8 y. R+ o6 A$ }6 [* Z

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& m! a U: P( |: E! W k

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ g- \& y8 D) A% e5 O$ f+ B& X& c

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

7 N! v/ Z- Y9 _! N

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

0 g2 }4 {3 u" D% Z7 _

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

0 n, q+ L& m# u, v

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

- r; _% x5 V6 }( O6 o& V& C# p

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

6 Q/ z# V1 o- U% j' U

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 F" x0 ]' c O( _! U) Y

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, n* X) F4 d+ C

        ข.  นายกรัฐมนตรี

% R: o4 t8 H, D. |

        ค.  คณะรัฐมนตรี

3 z8 M8 Q' M6 A5 T6 H0 m* A# B" W

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

/ [8 V) j0 {4 J& D0 X. ]" F- ^

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

$ X) W' V! |, H6 g+ }

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

d+ F5 O) K6 Q2 i' i: C$ L+ B

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

# O5 G) _4 [/ T% T; P

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

5 e. C+ ~- ? `' _

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

" l$ d. l3 ]/ b# Z9 c

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

4 G( S% |9 T" `/ t: n

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

2 \8 h8 V# U* Q) J; z4 B

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

/ Y( l6 m7 Z* m$ k0 [6 i9 Y1 P! m" v

        ง.  ถูกทุกข้อ

; i6 r9 W1 ]& p( s2 ?' o

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

' {+ k9 y- t3 f3 M

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

3 J! }. @ t/ N* L- F7 C7 D

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 l+ y; V4 O' Z' w' F3 |/ r# A7 L

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

( o8 _' D u2 z! y( m

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

/ s+ x: y1 ]; p, ~$ ?- a' {

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

' @& p( @% q: v. r) S

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

4 y5 x) |* G# y% @2 l' O) a

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

2 E. v/ c5 L0 F2 t+ |9 m

        ง.  ถูกทุกข้อ

, _! J- D: H! A

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

: d$ H$ A# s1 Z3 @2 \

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

. {6 e! o7 R2 C$ o4 j

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

) @3 A$ N" K& k q) K5 { q

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

7 r9 @$ H7 u# Z( O

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

( r& b X9 U, c! x# h

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

7 R$ G; A4 j) i' ?

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

+ r* U% y0 o5 y% }" H) q0 ?

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

. z9 F5 s* M/ t+ i' M" k# w" s

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 O5 E; }4 `$ F% v9 h7 Y% c

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

' `3 C9 N3 r d. f- m# Y9 m. o

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

" C# h3 w( e6 @0 H0 F# s( X& h9 [

        ง.  ถูกทุกข้อ

; o* O" S# A$ u z" v

       

- W- K) G* z* n; w4 k

 

/ ?- Q+ `/ j4 }

 

) ~3 \0 ^8 [5 y- `

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

0 o& u" u! N& _9 K' w

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7 T0 A n2 t( O9 k- u+ u

 

7 S) } `9 ^2 ^: w

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

: }0 \5 L: K; i9 V+ p3 C

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

" R- A; E) s* Q4 S& C

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

+ ]- H5 A4 l( x

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

2 @$ k$ p: u$ C2 c% H3 z

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

/ D% @- ~# @& I/ S7 I

 

( y* O( W) Y( d5 m8 s# V

 

# Z1 ]; \! `6 r

 

- z0 O, ^- h0 S. L! ]5 u" b

 

) @$ Y/ ~- B# x

 

L1 w# U$ `4 K8 h0 ?& R

 

3 B. k6 ]$ B1 Z$ k# X- s# o

 

1 D0 N: q7 J% ^3 \

 

! d2 m7 J: n* D& q# l/ V

 

" a+ v- G' Z% n/ o. w' X+ p0 D6 ~- C

 

/ t% m' _/ c0 _+ y8 q2 N

 

& H/ n% ^& U A% @- X6 M$ D. d

 

# q8 ^- M# E, L( ~+ P4 s/ X$ ?0 x

 

& c( y% k! w, r6 ^# n

 

0 P) l2 ]4 q' k

 

( K: g/ A7 K7 }# ~% h) l

 

, P- Q/ t" u5 c1 y0 g

 

& `2 q1 G' r5 ?: s! j: a, u

 

W$ c X: K3 R5 F( d: _

 

6 M3 Q2 L# T0 }/ ^' S

 

$ K0 e/ d. Q2 m% m8 h; C

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

" d$ e9 @, B; `8 z- |4 d

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

, x2 Q: C4 D+ N+ Z4 O

 

. U* f! K- i1 D, F; ?3 M* e# r

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

; @, Y* q9 W- l d

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

' F4 }* T( M: q: ^# X. L

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

; h. \+ P, J: s# }8 z" R1 T

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

% q2 k# q: u h" T# W" f6 ~

        ง.  ถูกทุกข้อ

# {( y: R6 h/ x& y

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

4 ?% b8 c8 A. v

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

& a/ u( Y% x' p6 f5 U

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

) w+ G# c. U7 y; L/ ] f3 `

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

: H; R' D0 o- `

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

* x$ a7 r2 ` R3 i0 q- u; t( k

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

$ E7 B0 A( J1 j& w: i& ^

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ J+ v. ]: _% l' r

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* [# Y9 B) U8 m) ]

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

4 V0 i& m/ b" {

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 t- n: d' L1 H, P

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

/ M" G7 o, d+ M' Z7 }+ r

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

5 l8 S& r8 V9 W- O

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

$ T. @" W& g$ t3 P, K1 @' S ~

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

i+ Q' {# i5 g1 t! G" K# B

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

# G5 ~0 J- O. T& l

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

% o5 X% g# V! H+ X

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

1 X" X7 f/ E, m; M6 ?. m N

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2 r) ], j6 i- `

        ง.  ถูกทุกข้อ

# h. {4 V. P- ]' N! M5 r: U

 

% I, h% l. X2 o3 }5 c& B2 l9 `

 

+ r# g0 e( M& [2 e( R; H1 d$ r7 c

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

& [( c; C+ X" k/ c1 d) }" t

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

( w- A/ {5 s- k- J0 \3 u

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

8 } ]; F# c/ k

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

0 z% ~+ H1 w! l" W8 w

        ง.  ถูกทุกข้อ

' p+ B! U) [7 Q

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

6 |: I8 h) p: p7 i' g3 w0 Z, y

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

+ B) F Q0 X( R9 G2 c5 [

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

/ t9 l/ F6 D1 L. X1 ~' R% R# ?

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

7 @5 k/ `/ K m/ m! J" a! k

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 }5 _* q$ h X6 p8 f) \

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

$ L+ F2 B" E. h' o5 ]2 ^+ y

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

( V( @5 G; R" H/ k9 l. u

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

+ y$ P+ B3 ^9 y* A' ^( y& D- |

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

6 H, m1 y" C* S, l' Z% L0 C3 M

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

: n0 k5 M& U, B! Y# r V. Q/ A

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

: I. E& B% q" h1 N

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

4 j( q; M$ ~; r i7 G; O

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

$ n( G( v: M: ~$ l' [

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

0 Q2 j d, x7 G7 C% @& w n9 m" }# g

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

( e4 @8 V, F$ _$ m" _

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

( F9 O. D, K5 d0 q7 w1 a# b# @

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

3 T* Y% ]; S* c) [/ M. m% V) \" o. K

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

2 U! c/ C6 D7 o6 M1 H8 Q/ C3 h) ^/ Y

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

, k" h) w5 R: p' c( N# Q3 _

        ง.  ถูกทุกข้อ

) h6 [5 x- }+ | {! I% ^, D2 H

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

0 n ~, O: v9 b, r

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- B) p8 |" R. ~/ |5 Y, J6 C, p

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7 f2 W" [7 k' [/ X+ W& m

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

) c; p# N) c) z+ Z, f

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

" a& J+ ^2 X4 z0 M; K

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

! f9 O. G/ H9 Z* U; G/ R1 q2 Y8 H

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

2 L) a2 S- b, q# W1 B/ \

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

9 u$ P* }6 u5 [5 G

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

5 }; h1 N/ }* Z

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

% `3 H) P) ?8 M8 r/ V4 Y

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

- a; L& a; n) y) C4 L& s$ v

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

4 H* K& W' d. \: C7 c7 M

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

8 l/ z9 n ~# l

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

# E& @7 G) x$ i" J! f

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

( u" P! q- y9 s; d d+ g! T$ x- e" l

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

0 z! H- H. S; D: p* S/ P5 M: q) s

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

E* M8 `+ T6 M8 M) a( p# g

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

8 s6 E$ d5 g2 o! u! b8 e0 P6 Y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

4 M1 Z) i$ f1 y5 C% x$ F3 B

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

1 s3 c2 [7 h9 T. X) E

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

! J* A& q6 i% y* l) ` C, G6 S

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

' z5 K( y X, ~6 |3 `& `

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

6 X; _+ P8 H0 T- v# M2 v+ A

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

9 z2 x% x* W4 l% i

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

% `$ @9 ?+ W/ R) m. ?3 J, B' ]/ g

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

* w; C8 A1 d3 ~& X/ ]) h

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

/ q6 x# v* D% o h9 C t! l

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

! K3 z- Z, m. O; G3 |5 J

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

* U/ k* L- a9 [

        ง.  ถูกทุกข้อ

* O) ?0 D3 H; k

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

/ Q; ~+ V% V& e

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 `, @0 F% [) {/ Q. Y2 o) O- q

        ข.  สำนักงบประมาณ

3 l& z* _/ ?2 U' ~# @

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 R4 A: l8 }1 ]3 M* p X

        ง.  ถูกทุกข้อ

: N- } J4 \1 G2 g

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

/ H; L! | `2 f [; X% u' z# {

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

$ r) T5 u. u& A/ g4 G

        ข.  สำนักงบประมาณ

, _$ _4 [; \! E& L' A! r9 f9 ^

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

( m+ ], D q' ?

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

, Z; E) d, ~7 N! t

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

; U9 Z) `0 z2 |3 K

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

- d- B% n" n- \' `

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

% b5 S4 P% e" R7 j

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

" V8 {: E: H g, ?5 ^. Q K

        ง.  ถูกทุกข้อ

! i; R, s8 c1 \1 \/ ~

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

; m1 X# \3 h' I, d2 P4 W; r5 Z" u

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

" W% l" W; N8 m( O5 x+ r

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

) ~/ x0 ^( b, C, T3 ^- d, K

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

( ^) H* G+ p( Y) q, d; F+ A2 o

        ก.  สำนักงบประมาณ

N7 z, a& G: T9 e

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

" _, n7 H: x+ q; B' M( d. H8 @

        ค.  กรมบัญชีกลาง

* k6 n$ C+ h4 j, \7 b& d

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

; g. p9 o1 q3 p4 P; V

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

# l! ~8 W6 W9 a `! @1 \8 B

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

1 Y$ v& P4 H) E" Y

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

! N, v F# k1 N6 H

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

6 F$ |1 C6 h2 L' k

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

* P7 [8 U# m t9 w. [1 e" R8 K5 q

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

1 k# s! O: W, Q& A e) w) ?# E, ^, k

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

& s9 @' H. Q7 |5 w, O, i3 k7 o. C9 [

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

3 V2 W! L. Z& B4 ~: {( T

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

. G" c8 o8 u! K

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

: z2 U( s7 v( r$ m/ S- U/ E+ e

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

4 I7 w* E1 L+ `5 [5 D" j

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

$ G* L/ F* r a+ o5 {

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

% g$ ~4 J3 [) O3 b# m! l a

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

; {; k! ~: l' k* C, B; Z8 H p2 {

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

. @' B d$ _! M" F' y1 c0 N3 Z$ M4 a

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

2 n, [+ k8 Z6 g* B- b$ }" w

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

" R; |. ~" i5 g

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

$ h* ]& a0 P9 `

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

2 m( }9 k1 q/ I% z6 a8 W- w% p

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

' @2 e& x2 a# K+ j0 b* Y

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

* a' n, b% C' z7 j

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

; U3 R( M$ H0 Z4 [' o% l- s

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ G( w8 X! _8 ?# y8 K& `. H

 

+ n8 C, s, h/ h' m7 g/ g

 

4 l' | Y) o( g$ k! O4 A3 y

เฉลยแนวข้อสอบ

7 K4 d! T- T8 ?/ W3 _2 m( j

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

. A9 {: m* n0 o' g

 

' o0 h7 a$ p( y1 C& C

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

w& g7 k# [9 M: J- c2 n3 {

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

# x6 }/ U$ G* x9 x

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

7 H$ e* J# R' e+ F7 ]

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

8 |+ c" T( Y$ d# [1 C

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

3 H- j% r5 j4 U; U

 

) }5 |" j1 _: Z6 P

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

7 ^3 S# E: V1 A8 O

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

6 b r( N' }& O7 M8 M

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

$ |+ q$ b- m# D) P

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

" m6 a% A3 e: o( C

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

" N) a( X/ r8 y& P; W/ k

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

5 s1 x/ F0 V. `7 r

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

0 t$ A. M% V% V1 H$ R' F

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

+ p: _2 R/ ~' C9 G/ z

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

9 q! C# X) q* T; y& Y

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

$ r# [ K; I1 A! R, u# u$ f2 q: p

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

! l! u% C) ?4 B7 p* l. D

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

- e* Y7 c% B7 V. z" l9 @4 S

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

8 J0 M- O( c0 n$ Y

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

! _) @# Y! R) |5 F4 e

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

8 M4 L5 [8 ]; w/ g* W* Y- u

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

7 f8 m2 y" @; P& w, r# e

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

, P/ S1 t; c& A' `: ^. f1 J

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

& ]9 E( O$ I- v1 X# ^- `% W

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

/ p, @ P) \6 e D2 `+ Q

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

1 `+ ?% B" k! T( H& t6 x$ ~" T: H

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

8 S0 v2 \3 N* A, q+ z& a

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

; g( z7 G# K% k

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

: j! V2 \! h/ @% F# j

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

! I% U O2 L- u2 Z

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

. x+ y* T9 W0 Y+ I

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

1 o/ P) t8 p3 ~; r" S

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

; O! k9 j5 S- Y {, w

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

3 j2 K% Z. B6 F2 B

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

& f7 L" } Z7 L* w9 j' b5 x

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

6 F6 `( ?* X" w1 {

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

$ a' B4 U/ W! {9 `; w$ G

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

9 |: Y* D w5 `0 m

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

& v1 ^- @6 ^% T6 ]0 f' Z5 d

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

: `; E2 J) j0 i2 w

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

; h+ }" U6 Q w2 T

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

: S8 u0 Q$ {, Y' A) ~) [

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

* c& y0 ^* I4 k; T$ }

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

" l" t3 [* A5 G8 Z+ L5 w

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

9 U7 V% A! l% M. \, Y8 k

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

# a* i4 P+ T) P: J

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

4 F; e2 k' m/ X; _- W' {

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

+ B& V3 O- T6 _1 N

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

9 F2 o8 ]6 j0 s" |; A

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

" j; k1 g% K3 e+ h; M

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

/ E+ c1 }# r( }7 m( x

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

6 g6 o6 \/ \" w4 ^

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

: w! D8 |* D. }6 |3 Q% X' X

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

. U. R% O* B- l- W6 |

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

9 o$ z) f* z J3 Z2 y0 U

 

Q0 `' y* Q9 u8 ?

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

t" l! {: y! L' E! p

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

5 B% P5 ~% a3 l0 `

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

5 n$ r; ]6 w9 S" n

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

3 l7 W& M* A+ E2 b* e8 u( d

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

6 l4 @2 c3 r# A

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

* u! p* j! e0 _$ ]

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

: D6 Z! |' S4 M! x% \2 m, d. [% K6 Q7 v

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

& m8 a) v1 U2 D; U2 ]

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

0 V2 N8 F w f$ L& i+ m u* Y3 a( \

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

' K' R4 d# z. L: e4 d9 Q* _

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

& I! g& o8 O0 d. t1 i

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

$ B1 J' |5 d1 D

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

, f( L8 |8 y/ V+ Z- D* v3 S4 O6 V0 o

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

9 ~1 P0 Q# x: Y1 O7 d" j$ {* ]6 x

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

: o- r( p$ Y7 C0 S4 F* U7 H3 T! W

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

, q4 l7 w* s+ m' h

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

/ @/ C# m( |4 i& w1 Z: c+ H3 C

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

; O( j1 o7 ~0 r, Y' i- [' e7 p! A

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

b1 Q+ u3 n* a [

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

7 q- z+ ^5 w6 ~9 q7 d7 c* D

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

, V( @& L- C% S5 y

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

0 g/ Z7 V5 T4 v: I; N" F" d0 r

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

4 f( X- |: N o3 d: E* m: K

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

2 o/ `- O4 P& D, a% E

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

9 w( t: m9 q4 F" ?& @% }8 i# A0 J

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

$ R9 q2 T, D& k, J

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

! }! P7 |: u7 Z, i

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

; T# E1 y+ \5 Z

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

/ `5 B$ p, \+ P1 i e" U) e" Z

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

6 H2 j$ o7 _: F( V

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

) h, b0 X: D' M. Y! {

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

- U! a9 A E6 f/ D

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

% C# p4 e+ t/ X5 |, b. ^' E

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

4 B+ V* r3 t v2 C3 c/ H R3 X

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

$ l$ m# q- e+ s2 _+ b" a- u& f7 H. ? ?

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

4 P; `8 l+ U0 ^3 ]. ~6 Z

 

( ^! H4 k& ]& U% O, v: \! L4 i4 G$ J+ X

 

# @' O3 ~# g, K, Z8 e9 O8 L$ D

แนวข้อสอบ

0 O& X. S) { y

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

2 O9 g+ I: K7 i

 

' \, O* K2 x+ q

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

D7 t/ ~7 y6 y- O2 v# l) g

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

3 x) G; U6 p/ Z4 o$ G7 f& i# p" G

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

7 v* A7 V- X {! E- d

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

w5 w( k" Q" s

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

: N1 Y G4 D+ u) A

 

# @& Q8 U! o7 M3 b# C# {

 

# P; {7 l2 X( i4 o5 M# p

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

A+ v9 b" d5 j# S7 D7 D( ]

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

/ L* C) t, R; v# W0 u5 D8 V K6 }1 l

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

O/ z" y% d0 [+ U9 a5 r T

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

3 G" r* D9 D; ]& {" Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

w% f# ~; U$ C y4 o2 N1 }; e

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

7 m! C$ Z# w# Z, L' y- n0 Y

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

; {# E5 W# u: I- ~ M- o, e" w9 l

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

; p+ ~5 M" C1 }

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

5 u2 u& Y% k4 N$ T+ f5 G) t

        ง.  ถูกทุกข้อ

- n+ K. t$ v/ a7 f# Q, Z

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

' u3 m6 Y$ l8 g+ [# R7 R% G

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

; H; Y6 a) L5 w

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

5 ?- ]' v' r" n- { v8 k8 X# ^

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

* ^; M4 ~: C- T1 g' _1 g

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 L9 _: c7 W+ T. C$ }

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

& N$ b1 F# x; }! [. H& w1 Z. j

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- \0 W9 w: _6 K( D

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 e" p$ e& L) K8 s, q

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

4 U! ?2 V* a! z! P7 L) U

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

( [2 \9 D O1 i9 }% z% w

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

# v) Q! E Y+ P3 r

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

. h4 q- p) N& k' u7 D

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

8 S/ }" ~/ ?; A: j* t% E6 S- {

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

1 X* Q. v* l9 @0 P3 H" M# w, f

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

' k2 R7 N9 R2 p4 A0 N

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

4 A: f1 j, l1 T0 I0 c3 }/ F9 u) \

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

- ?7 [8 M1 h% ]8 l; J( y! }

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

' b. E8 [. @: z. p8 k9 a

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

( C! R- y5 S4 ~. ]" f! L

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

/ ]% Z6 R( a3 a. ^. j+ E* k

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

8 h! w! c, J2 V8 ]9 S/ C: B' G

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

* I2 `3 R; t: P9 E8 j

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

7 ]; W, t& V! a% o* t+ }

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

7 i k5 v6 S) V, d7 X

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

* {+ w2 C9 u0 p

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

9 Y- o3 J& y: H# k/ w0 O

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

( w) b9 R" i5 v4 u9 ]; r7 {* H9 H5 b% |

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

# p* p5 l, m2 o" i

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

( u E/ d( f0 a% d) w* n

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

7 q( _+ ~) l: o. I/ `

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

! I. M9 t1 `3 T7 k W" L

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

1 {3 u) D9 I( |) h) c6 u5 F1 A

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

- c5 t+ k8 \6 ?3 s$ W! o

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

# ?: z6 `$ { T2 `

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

+ w6 f- h( q' X2 z

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

) Z6 K; n7 v! x. `

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

! M( ?! j! m1 w' _5 {

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

. b# ]7 q5 J& @ p1 E/ x% E: D

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

! C& L p* m5 y

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

% K. V+ |) a& f i+ N" R. V

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

5 ]' c/ o& f* _

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

, { R5 E+ x% ]( x. g

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

- r: Q% I9 v; j6 Y" i/ K

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

9 ^3 G: i1 ^7 ]4 a- }

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

& V3 y5 w' J/ E J& f

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

v c. O1 F7 n0 B' j

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

! ?5 S: N0 w1 Q* c0 h* K

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

8 K& T: N8 }6 @6 C

        ง.  ถูกทุกข้อ

, u: z% G+ n t& f

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

3 o9 z# T3 r6 t

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

. r; m* e+ N6 ~ V

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

" g) r7 L5 b4 y+ u

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

! C& x. _+ k+ g6 l9 Y; @

        ง.  ถูกทุกข้อ

. C( C/ {* I+ U6 V* `. h

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

$ `3 u, O" M2 y+ l

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

4 R$ S0 T# K- y$ f" t9 V3 G& H

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

, H/ v8 c1 _! c$ g1 s$ _& S

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

) H7 C6 |$ N* ?8 B7 p; E

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

: o& w* r- ]1 L% h. X3 z

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

) I* k- x* V& y

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

0 ?3 L" j0 I# M0 ]8 U" q

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

9 `. C4 ~4 t$ A5 e6 l2 U

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

- k& v9 l* Z8 ]- d6 H

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

3 ^ P9 j. M6 |

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

+ v6 V h; C$ R; E

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

% n& W+ e- l! m6 }6 |( ~9 z

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

/ f; _9 F! i$ V. I% @

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

* p4 ^7 v2 c6 v& d2 T/ ]( B! q

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

% R) \+ V# C5 m/ G: d6 Z

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

- ]; L9 A) A1 z, x1 r. k' r+ |

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

2 c9 B3 u0 ~: u# Q6 J/ K" `0 \/ j, T1 N

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

8 O7 T+ L# P& M3 l$ R0 \

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

* l- F/ }& M( E

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

0 f& L7 N4 s) O, q4 j: ~

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

) w$ E8 l0 V0 J) Z7 `

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

8 H+ Z7 b! U! G# W- p

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1 I# y+ {* Z! B1 ?4 F

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

' F3 s0 q' h2 U5 _: R/ S0 }9 B) y

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

! k Y" c- m1 L% { M

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

( P: o) @$ ~2 o, Y

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

9 E; p! q2 k( C6 S% t: M9 t

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

% `) h9 }7 W/ J. m9 G; F

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

' ]( [( {3 N9 v6 R) m9 R7 ^

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

" A3 @) L7 I" ~7 L

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

' Q0 J$ z. i4 z7 u/ p# b' {2 E- \7 g

        ง.  ถูกทุกข้อ

' @$ o8 c3 L* @, h O( R

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

; g! V& U* Q6 S+ N! V7 t' ~; [

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

! L+ Q1 C! ^/ F( H+ \

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

) I; V7 X7 R* n- \

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

+ l7 }# i4 P; Y; F* O5 D

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

6 W+ W$ y- k8 F+ {9 {6 V

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

* H0 z; {5 m" j

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

$ `5 |* ]1 M" v; P

        ง.  ถูกทุกข้อ

, a$ Y% Q4 k" D E8 t3 @* I

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

5 Z/ T" ^" ^- I C" P1 m) p# M6 N

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

7 B, m. h l8 N i+ R8 J

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

, h& C/ s+ ~" b

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

b; f. f O7 D) r' p1 k( Q

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

% g- A- Y, a( H) c: F3 p

 

: Z( }( |+ Q9 P# Z1 c7 E ^

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

5 i+ ~) I1 E `6 o* j4 k

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

9 K0 F8 o P; B6 X

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

9 ~+ d# Z( l7 [8 h4 {/ j# g" \5 ?

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

. f( @% ^$ l0 `, c: m8 n

        ง.  ถูกทุกข้อ

' A3 x8 Z. y# J# Z

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

/ `1 T- N8 F3 H: t( \

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

8 ^$ \" ]4 l, ^$ J2 C

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

. o6 l+ ?$ E0 K9 C& U o

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

, Q$ Q* p/ q6 C* c: _

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

) y. i& ~8 _6 S( ?: T/ ?

 

; {+ x3 M. j# W* T u

 

0 H6 ]8 l: q$ E- \& j" f

 

' S# l* v8 w; b9 L* B

 

. x% p# c, ~# g- ^' r

 

8 B3 M& B( Z9 H3 m7 }: g

 

1 U+ l9 w7 i! @; r

เฉลยแนวข้อสอบ

! N, M1 M0 `* z

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

% I* n% h5 I$ m. w6 d7 b

 

- v2 A' j( G6 |! E+ H0 o( F# `+ h

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

8 F+ r" F0 u6 T+ A8 ]: P) ~5 h

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

! Q7 O. H: \; L/ D

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

# _# ] A5 p3 u# ^1 M1 T/ z* c

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

9 F% I" Z3 I4 r2 m e( v8 @! i

 

2 \/ O4 Z+ g% B/ N

 

- B7 Q; |* q6 E0 D! o( @

 

7 I( U6 e1 o: j* e* }8 n1 v

 

9 n# e Q6 }4 m+ v& s4 ?$ D: i' H/ w

 

' p4 q; L: Z+ g* w% {& d

 

' i1 W; i a1 l' Y3 p- j

 

% J h5 }& @$ Z9 J# S$ r, i

 

' h- L' X! R0 C+ j8 ]

 

5 |. `1 `! a4 z' n) z7 H

 

5 S) _4 [0 X, c. c* q) u

 

) u+ Z5 ~$ N$ z. j, G+ m8 N

 

" r) O' b+ b0 k$ y, l9 o

 

3 g% j0 `. Q2 M& _

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

* ^3 Y6 }; @# A3 u, k

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

7 ?4 e; T1 C3 n) S& i- r% t

 

& E" I" ~. O* s% Q5 z: Q" a

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

) s6 _' [2 M! h7 F$ k0 h

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

& \9 O: q/ |) ^& n

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

' u1 z2 s) ]: X1 t

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

* q! w% @! e2 D: P

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

1 I7 W- v# u* }: d) B

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

4 I0 v; R0 K7 y) O) v

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

; n0 t0 v9 V# C

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

X# d# K* @" S

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

( O, x1 R) Z$ G/ G9 g

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

! E2 }/ v8 d- H# q4 V% N

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

, i) `$ b: u: S) t, q- a

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

4 k' f7 A# x# m# x

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

: ]% u+ D. O8 s' J( w. S3 G

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

$ i2 }1 U$ J. |$ @7 [% u! g! t

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

c/ @) Z; W# J4 S' [: y7 t

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

* {9 q% \8 l9 d) M0 Z: V8 N; ]

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

# P4 N. }& B( ~1 |

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

6 a1 P8 w1 K; H+ `

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

5 @% e4 f% J/ s& q8 Z6 E+ T8 O

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

& ~8 R6 `' B. C. ^# t O

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

/ @8 S; D! g. q# m, {; f4 j

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

# ?/ W$ P- P! @- a f6 y' y

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

0 R5 W5 G% O7 U K% u

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

9 @! g; s; E# G- J6 N6 N3 G

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

) r2 P9 V7 B4 q& [3 t

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

5 ~8 }& m8 W- m

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

0 J% ^+ I' P1 V9 ~' w

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

6 v7 g9 ]+ b5 K& ]4 r

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

4 f* P" U" \6 b/ C+ @! w/ @

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

9 ?; s9 j. A! y3 L' Y

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 |( \- m+ Q+ G$ u

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" {2 f- U! t$ S4 S

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

) S2 R7 ^/ k& ~! U0 W* j1 [+ g

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

7 j) s! {9 d3 [% t7 [

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

* u7 T- U% ~3 s$ o; `

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

c% o3 `1 }4 o& F2 {3 ~

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

0 C1 ^- B+ D) ~/ ]

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

% e: J8 P- w0 u8 f/ s( `6 Q9 |+ W

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

n: W" h! C8 M5 v, `1 R

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

$ [" j7 I8 c7 T' J' k8 P2 F; X

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

2 Q& d) e2 L6 d& j, u$ _

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 r& x; m. T. ?! s; O; i$ Z D

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

5 b$ Q& X- ^% W, \, n1 f

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

! O4 G9 R* E W4 G6 A' \" S: \/ t/ K

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

4 K2 J" Z4 h1 I# i& J

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

: V+ P+ H# A7 y; t9 n) T q) a' u

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

( u- u+ Y) x6 z

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

; z# q! S- l, T# f7 i$ i

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" v) W( G% @# c5 X! J, Q2 R$ @2 w

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

6 _ B+ r w# k6 M/ y) u

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

8 [8 s2 \- b; e5 a" e2 J; J$ i

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

3 Z/ f: d8 p5 r0 F& Y; r1 g

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

" U I9 |$ P2 z# l! g

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 Z. j9 p8 T4 ?( ]; B' G; E

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

E$ g$ I6 N! D

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

- W) B( O6 o* q1 n7 P1 n# E1 w

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

+ ]; b& O, Z) T0 k4 B3 n6 ~

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

, G3 v- G( ~/ f, S5 x! A; ^2 r" J

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

g+ p/ r+ u8 X& Z& n% m: o; P% D

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

6 A- Y, J/ S5 Y4 S* Z K3 h

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

! t& A# j3 t6 Q) ?8 H

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

+ k6 A6 z w0 w' R( I4 {

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& C6 I- n1 U5 k

        ง.  ไม่มีข้อถูก

4 ^/ H5 D2 q1 ]: f. x5 N

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

9 P' m# n/ U1 @1 q" {+ B" e

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

' W0 c& x2 i5 v7 K2 B

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

0 O' E2 R" I" A

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

5 v, y& F8 |) @2 u Q

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

5 y" Q, p. Z. m3 ]. ?0 J8 a

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

! l7 e; y$ \+ D9 M$ r% B

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

+ O+ s8 s) ]( v, @% Y5 y

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

6 b9 D& m( |- ~+ ]

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

, O6 r8 n ^- U4 @( D* V) E3 O

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

" G5 z0 `! `3 U9 }

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

3 X7 P7 J) z7 O$ B

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

0 m6 i7 O) S- [! m

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

/ W- s- E( A8 [- {% ?$ r

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

% X9 W! V& W' w0 `% d$ b# q9 f

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

* n2 ]; `" M/ r6 ?& ?+ l1 W' C5 N& H

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

3 \7 I+ D5 {/ ^) [5 y; D# Y$ k

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

) v7 [3 O9 [6 }( k4 g3 {

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

0 S$ f+ z) U% w- M2 b s) {: I

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

6 q" E/ `7 C. s

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

. i* A, C1 o+ E9 l

 

# ^0 h3 s; D9 e4 L; q

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

0 w/ H4 e2 v6 @# e: f

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

- I5 \2 ~/ k" |" }8 @1 q2 ^* q

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

# Z( s2 F' g( [

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

1 U8 p; X5 V. R) m3 E) c

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

9 I6 k& l! S/ F

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

3 Q/ r& `3 v$ I8 [$ z2 f. _8 ~

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

% z& R# K" {% N. p, g$ ?7 O% l

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

- _/ P% i0 S0 J7 H, h |

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

9 d: z3 l: D3 H- d- {

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

" n- ]' z- ~; k8 n7 w2 W& t) P

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

+ q. C# |0 j. `0 O) r

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

8 n: |4 w; O$ P" P$ ~/ I" e

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

" n7 a! @0 |7 x X

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

2 y9 ^4 O; X( [* h9 o% V1 q

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

3 ?: n# B4 R( g0 M! \. M1 R% o: s

        ง.  ถูกทุกข้อ

* L$ J7 K+ b: p }8 g

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

' j/ W$ d9 i" ~9 @: ?5 }

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

: f( N, P9 ?, `. d9 Q# j T

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

+ M+ {7 x! \( y6 n3 F

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

; q* E5 b9 \6 {4 ~; N

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

" H1 Q+ D5 M7 b5 H+ k; z

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

# Q7 u+ {9 v7 t) Z% `% t6 N/ N

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

# S" ^1 m2 d+ I, Q

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

; s% V) e N0 j c( G) y4 b

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

$ D8 x% s/ ?% Q7 x1 n# v, W- Z

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

! C/ \( f& K1 X6 B

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

' b2 \5 \' X2 q- t' y S/ s

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

& V0 T# J' O9 V; S3 T, Z3 h

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

; D. u3 y8 j& x* X/ R

        ง.  ถูกทุกข้อ

( b; L5 k+ Y" ^2 k, Y5 q* v- P# L

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

9 s7 V, y1 ~3 ~3 |* U

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

" m! b# @$ d' ] F3 F

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

6 A6 o; q: d/ @. @1 {

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

: K# F+ X: k# @$ k [' t+ Z) V

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

; x. Z9 G; q5 B/ n/ b3 p6 u- H

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

& e! k) G: c" b4 h$ Z& q

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

. ~/ e! F! L5 l

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

2 @: ?% R: _$ d& |4 x

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

1 Z7 B# x; Q2 V, g$ j' t R# X

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

8 o4 K+ w; o4 I7 ?$ w( n) I, h5 X

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

- u4 C5 C6 A K4 ?! T% K2 d$ {

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

, O& U, N# U: L

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

, s7 Y( h9 U. [+ r9 V2 O# M5 k

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

0 z( z2 D/ f3 d7 E& ~

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

% g0 S- R2 L0 |& k

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

- |$ p, T2 R$ e; l# {( z- z2 Z- f% ]

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

& ~9 Y1 v) r+ {3 J' l

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

: o1 x+ V/ p: _8 K: r* e2 X

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

$ W h0 d6 T/ F* ^* o/ ^

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

' o" `* `& B1 f1 \4 Y; E

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

" _# L3 h# e, l% y; g1 Z

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

8 q+ O# S: d7 n

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

. K' T% G# l) W. N

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

+ I" t# J6 q) A- H& W5 w

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

* ]: _0 y3 l1 b3 U! K/ T

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

) e6 v; l% C! L

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

. a( r! R% a( ?- L: k$ r3 w

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

: ^! d; V' p; J( X; r, N

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

6 Z* a/ [- I, _6 Z/ J) ?( Y6 r

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

+ W" q5 ^7 l, F( r0 R- F9 F

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

& a' y1 p& q# r ?, X; d' A1 r# N+ o

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

3 p, ~7 ?; U# O, e8 x8 D

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

% C& y4 _: q4 t; ~1 G

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

& `: A2 M* e G. T* g. T, r+ e

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

/ I6 R9 T, |/ o8 P3 F) X' f# c' Z4 _: C

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

# G. ^( K- H* ?0 ~ {) c0 B

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2 I1 v' A; v! i( P: h

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

9 L( N8 L7 a& o3 r

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

, @5 g7 d$ f" y- e! c0 u

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

3 N( c! `( Y r' c' W' f! G

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

; _) ?6 U* S, A9 O

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

2 H( a8 |) o, C* h; t2 W( c

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

/ ~5 v( u1 z/ j2 H/ L

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

, X3 K- u2 k1 X( ~3 T

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

- ~& D9 d, h6 B& n9 _

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

5 x. \' ?6 }$ c

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

% X/ U5 |' A7 `* r3 |

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

J0 w# h/ J# _$ |6 c

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

$ P- K) }6 f* _3 y+ @

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

- v* k) r4 \6 Z: }* S

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

. w$ g+ Y0 r; z+ I5 N ]

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

* C) |: d% F5 j

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

4 ]$ A0 k/ B6 h- }3 f6 E

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

* N1 a: H( [1 x% I& d

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

6 Z0 P @6 J* g5 N) S- Z1 y l

       

3 C" ?% o0 n4 Q, {0 R1 Y

 

% K! z( p+ ~6 W2 Q5 b

 

' h; Y4 A0 R) G* u J1 C) \

 

; G2 y: }% d5 r* Y

 

+ ^2 O" u/ L' ^* \, @3 y

เฉลยแนวข้อสอบ

: g# w% q" {7 N) |# H" n

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

$ G W3 r+ o# h }. ]

 

: D5 D. ^; S9 S7 \, P8 ?

 

* q: p4 m6 C& m2 A; p7 s2 v2 H

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

' G) G! O6 B" H4 T, i9 t2 Q

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

: |: G9 X5 t9 ^3 O8 S

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

% a3 l3 Z* E% {: @; H8 m

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

4 l! N# \4 I( d0 S

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

+ H+ o6 O8 X! ?9 I$ `/ H1 v W9 t

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

4 z- [- x _) B' n

                                           49.      50. 

+ v1 V9 W3 W2 ?+ q# b

 

1 D8 L% v6 g; g2 M

 

$ |/ q% J' E+ X" Q. R; J

 

% J8 Z) S% Z) c# M% x

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

: E: [6 [3 R; b6 S6 F2 d

………………..

+ j. q! G W( R( X1 M+ C, A0 Z! e5 l

 

! }* }8 I1 G( c$ C2 n' t

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

4 Y9 l; {! F: Q

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

$ [1 w) q& T# [+ v& c, v' _( `

             ตอบ  18

: a O8 i" t0 n& n/ T ?

 

; B- _2 T2 q4 w

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

; Y: v& h( ]* R2 N4 g+ l) C* {

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

( `# U7 E- Y O7 \

 

# A/ L$ T9 M! x2 V" F7 P

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

3 l# g& z* J+ H) K1 }8 u. `

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

% J( I' a1 K; s" J+ K4 c% S6 B$ R

 

2 K4 u. R7 L4 h9 H

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

8 M- T! M# _6 ?) u0 R" l! T

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2 [: C" A! {; B0 a

 

8 D. i; ]( S4 [4 ~

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

& @4 v& M, D0 Y2 v M+ h

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

0 r' ]$ k$ U/ Y% Z9 I! M5 W

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

0 L/ I7 B& _! R5 C

                ตอบ  หลักนิติธรรม

/ d$ @ q: ?! J/ M' |: e

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

4 `( U4 O+ C, X6 R

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3 X9 s8 U1 V2 b* H8 J0 G

 

6 X; q% N( F( A! d0 r/ s

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

' J4 ]! R, f3 K

 

1 E( H/ m$ E: I6 B: E) x

 

; O. e% `' t$ z" }2 y/ Q

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

- a0 Z; o# Q }' ^

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

6 {6 v8 G2 X4 X# U/ x& I* R

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

. p, G2 b; |! A9 s: D* M F

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

0 Y. T" W2 x4 w

 

5 ]: s! c' J7 e! G& G8 z

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

4 v1 e2 L3 Y1 ~$ K- Y

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

( k( C" ]8 F( w( M4 Y1 |8 s" f

                                               

; s4 {8 @' P3 N( G$ s: b

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

( W# a* s% b. u! G2 Z

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

- n9 h' ]- z$ q( S

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

7 y( O7 V+ S& f

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

3 g q! i# @) Z$ y. l! |5 l

 

% G$ Y# a' K& ~% g& {# y& s

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

! G+ ^9 b9 g2 O X4 I7 O" R

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

, |1 @2 v+ o3 D

 

" P2 k8 O: c K% B. y8 g

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

9 s2 q. A k2 x

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

0 F8 h9 }4 c: k, Y* c m: C# `

 

9 \% }8 ^6 @" Y' |4 D* W6 q7 E

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

) }8 `4 |2 R) Q# y

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

6 J/ `8 R9 U0 c

 

/ D- ?5 y' `" T- \+ W

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

: u& ?3 G+ E* p, g

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

: T1 Z5 c: d8 L1 p

 

) O5 N" Z: I" {+ E

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

y3 m9 }. u: I/ S

             ตอบ  วุฒิสภา

, d* {* I- Q" N9 j. z7 J3 l

 

|2 @" D z+ K# U3 f

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

K% C/ o C$ n8 E/ j( s8 \

 

# l) |/ J0 E) Z3 d4 ~2 v

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

5 K) t( S$ D- f1 P; m6 }1 I

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

) o7 p, _- F, i e h8 Y

 

( K- N4 Q' i- V" R& y1 ^

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

+ C/ h% E. ?$ K. ^" v" M! e

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

1 H" ] m4 ~" W1 z$ g: ~% e

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

2 e. }) u- r0 e5 K$ ^, Y

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

. J$ ?- ~( f! q7 i

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

9 ]. C) a' u7 U$ h8 M/ m- P

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

% P' m! B B" t1 @! {

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

S5 c0 B P* @# P* r& w2 H( d

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

% e# ~0 l) a: H+ o

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

3 i6 K5 i9 \$ ]5 M

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

8 q" T+ r. F& t

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

^0 P6 o3 n* B8 O; v

 

8 E5 U! V2 p, f% U* X) c T* `

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

7 q1 w+ C9 O1 g: }3 V

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

* ?3 t4 {: Q- x3 p* e2 m

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

( N! S& B$ b. z. M2 c: P

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

. C0 I# J0 q# Q2 J+ k7 D

 

+ a! ]* e/ x" w% _

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

+ N6 [; R! J0 K! b

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

; o( ^- J' y* d# u

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

9 S, k. K# ^' K$ }; w9 I7 k- e

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

) i; M) A% a0 U7 `' Y! s6 b/ a

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

) c7 H- u. F5 i+ m: \& q

 

5 M7 ~- @; X' V0 C3 X

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

3 }; S" x5 u0 g. ^8 W% S! X

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

4 B0 s9 G8 y9 U

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

4 z5 \. c$ U) y. u# g% C; i3 }9 v5 m

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

* {: C* }, f: O* v' ]) t

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

: h7 t. [" M' ~5 C' k. l9 c

 

" d& k3 `/ h$ T& F: v

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

" ^! H* Y3 m% h: q

            ตอบ  12  ปี

+ _( e+ B {" c. Z4 s

 

. e( Y& A/ D" D7 {7 ]) L# r3 F8 E

 

: I* S: Q% N# ~# x

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

4 |8 [4 m5 G8 P& O5 j! f' E

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

( P# y0 D( L5 H& Q4 z* J. p

 

, S- O/ F8 }9 G! Q' N. \, K7 c

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

. H* K3 N3 u+ n0 A; D: c

             ตอบ  ผู้ยากไร้

$ ]3 \4 l' V3 Z9 o8 k3 C* q/ B

 

' m2 p) Q0 i8 g: Z' V; ]: H4 {. E

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

* }- f5 b j3 O+ ?" Q! F: V7 F

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

$ F* q9 w' @. g0 u. t5 j

 

- |# H) L) K; s. I1 Y3 w

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

5 A U. Z8 V( D3 u$ T

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

% h% s! g1 f8 l' Q' J# l) F

 

' C; [+ ]- s" a/ b; J0 h$ K

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

. `# v4 z& z: F

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

% N, x0 G6 {, t0 G0 x

 

' F4 o6 n* U$ D% w( A$ B

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

+ P, Z' H e. H" |" I$ X9 v+ }

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

8 o1 e$ d, ?$ }1 B. F& F: D1 C

 

2 X X' J! m7 ~. h3 }

 

{ a4 v7 K$ c# A

 

7 i# V" g3 P K7 C1 \9 ~" Z

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

% E, H2 i0 W0 H/ U e% u

 

) G+ p# U) B7 J" g; l8 w1 m

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

; [3 |7 {7 J- A ?0 B8 H

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

3 ]& {+ I9 j9 ]- h1 b2 k: p5 {

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

2 @. l9 W" j3 Z

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

+ `' w; {* S3 X0 G

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

8 w2 a! d- m" |& O s; \8 \. _

 

& S; x2 ?% f# U( |

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

$ a& t1 s8 ~. R# G7 t

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

4 o9 w5 J0 b" \& c4 o8 @) P6 j

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

6 z5 w) I/ X0 D: i

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

" V: O! r9 ^8 H) n

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

( t. C/ o3 a1 ~1 c

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

1 ^% z( H# L Z6 `

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

1 N& U8 R- d" b c+ @! q& H

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

' f, P- a2 `$ t

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

X7 N% j2 u0 C" B [6 h

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

1 B0 m& B! Z; r! w9 Q% A

 

7 Q+ R: E$ y$ b

 

( A4 I/ \, E& Y9 p) T S

 

: R. p$ `3 T0 T2 [4 j! g2 D$ S' ?

 

' V4 t2 L2 K- l5 e

 

( }3 W- Y& G1 C# T

 

4 Y. @1 H0 S* V. F: r6 \" O" n2 R

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

0 P1 G; a! r) ]# ]1 |- h3 o

 

) t0 ~# v8 y0 T) Z0 b# w4 I

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

% k; O$ Z# F- F7 N% J% t+ [6 z

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

8 T' V3 B: p' a/ P

 

: M+ Q* K0 \2 f: _7 f5 A

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

3 o1 ?5 S# w p1 Y

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

$ J P+ ]" Z) G6 F U& J

 

1 J- P( C, g; ?5 C |

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

& j! j# u; E% W% ?) Q! d3 a

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

) f! V0 J( X. U9 U

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

: V6 N/ g) P; z+ x9 b4 q" k

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

" ~: y- @4 y( H Y5 o% D v* N

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

! G- ^) i; W, M' H1 E/ r: h

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

& y5 R8 R: Y5 P) j4 a( ?, a3 V4 O

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

2 V4 M2 g/ S1 a7 N1 _8 N

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

l% W3 ?% B4 ~- d, }4 k

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

0 e! o6 a, H; H+ h

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

) V# F7 A w* l+ v7 N7 K

 

9 S0 h# M1 o& j

 

1 n1 E2 Z4 w: E# C% f$ d. A- c4 a

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

- v; V! u+ K7 j: J: g s, x

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

' g1 N- R; _; e. |# g8 M9 F+ k; a

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

/ P8 ]) J# ^* c* o

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

1 k) t2 |# @* `5 v$ q

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

# x2 r9 p, U5 F( z8 e" Z

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

% e" X1 x7 _7 j* k* s

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

" @- u6 o" C8 {/ a( X: d

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

' X& N) Y! P9 c t& O

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 11-7-2014 20:39 , Processed in 0.176925 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้