งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19867|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

0 ?1 o% X( ~ c* B0 ?

 

7 f8 G0 D2 E1 U* N2 I

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

$ d6 N3 H8 v ~ e; X' E

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

0 \: \. e- n4 J6 k0 c: u" J. C2 f

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

9 |: ], S* i# ]3 B, P

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

2 C% o- j9 X m: A

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

6 t9 \, h! j$ k0 Q

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

9 J$ Y1 |6 a. {) {: o6 _

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

$ V6 A! I) G3 O$ P$ A% l( y4 e% Z% x

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

2 y) ]* _3 G$ e

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

/ W# X' T* q$ Y. Y" N+ a+ e8 ]

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

' H! q4 f! }- t2 z" k

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

% G7 A1 J- Z1 \1 O+ P

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

2 F( m$ f1 ]) b3 k; y1 e

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

2 j+ C9 f; i3 Y- L! o4 \* I

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

. S5 i0 ]: Y9 v9 [% J1 T& I

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

( A; ~( ~6 W3 X: Q8 c3 b. e

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

; X1 U6 Z9 P3 P9 N" \6 U

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

" h: v7 B* P1 M9 k

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

! J4 |6 y R9 r6 F: @8 } ^

        ค.  หนังสือ

, F! R8 M d( ~& ], U! j" n# A

        ง.  เป็นทุกข้อ

1 W& W( D+ G1 E- {( Z

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

# U6 }5 ?/ b# Q" [5 L4 b) B* o

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

- J4 v& k% O8 B

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

/ b- T, }7 T% I! t1 [) u3 Q+ D: Q/ Y

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

$ M, y. s0 p- b7 h5 j' k3 g1 r" \

        ง.  ทุกข้อ

! b% X' y+ @, Y& E1 _

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

# A V2 b$ f& K% K: D

        ก.  7 วัน

) m0 t% C5 _% C7 S! e

        ข.  15 วัน

' r0 o# K& x) n1 `3 R2 K, ?+ T8 m

        ค.  30 วัน

6 f3 j" U# v2 l/ @' ?2 O" {. I

        ง.  1 ปี

; e, L$ f' t- c

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

1 b9 o/ k9 c8 [$ }, L

      ก.  7 วัน

4 v' \# q" K( l/ g; H9 }# z

        ข.  15 วัน

3 Y& S; r5 I/ i2 s8 I. x

        ค.  30 วัน

6 c, X4 J9 ?7 M* a2 q u1 _, D+ x

        ง.  1 ปี

' P7 }# c6 M2 s \0 j

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

! Y# W2 l" t' W* m* O

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

/ q+ F v$ g' }8 D

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

5 ]& Z( G @7 ]. P) n+ J

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4 a) a$ `2 |8 [! n

        ง.  ศาลปกครอง

4 V$ g1 |. H- ]# d. c1 K

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

* i5 m- T: d" {* v" S. H; B6 P

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

1 J' G0 I/ @" c; Z3 `/ M$ L

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

! Q0 W! M" Y' Y( p$ e: z* j

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

! l* d( r4 w1 T8 T' }5 `

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

7 M* w' a) e( `8 p4 r8 Z Q

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

# w8 {) \) v+ J/ K' x

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

; ~& a8 |/ |4 t8 O7 ~

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

3 {% m0 n$ x$ F* I# k/ w5 \

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

. w C0 m" T! q, k6 m7 D9 S

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

' T8 q; l2 m- w* L& p) v

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

1 s1 V% R. K @. R: K

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

/ l! F: n0 f1 \* i

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

3 t% {' C, z- B. G% p5 Q- C* s

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

4 R& Y. }1 `3 ^9 U0 s- ~

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

1 P' W2 ?% t/ B. y, h2 }

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

( G& P; G6 M# C% g5 ]( |2 V% W& @3 u1 n

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

! X+ ?$ D" c4 b) j

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

" y O5 E/ a' h, V; j2 P9 B6 h

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

- O& ~4 L- x$ H: t6 L2 q

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

# [* ^$ I. T2 S, T1 H% \0 o

 

9 S4 V5 a! E- d4 x& _5 x

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

3 T$ E6 k* t5 f: X6 k

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

# r( _7 d% ]2 o3 G

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

8 N/ E c9 q$ \0 n" [7 P, T

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

( C, w$ L- X3 S# z( m

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

: I, ]8 |3 D% z' i

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

' s5 e5 N/ V" E3 n x' ^. K* y

        จ.  ไม่มีข้อถูก

0 ~' }# [! \ T2 H* M7 I6 V

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

; x. Z* ]" C; k& N

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

! `4 p3 u0 Y% M$ e0 _

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

6 s$ K! A2 k' T0 H

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

: x: I" H9 T1 |5 |8 p/ f! S

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

/ o+ E( ~/ T, E

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

* g- t0 A" j( b E, ]9 F0 U

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

4 g. q) A7 h2 u. p( Y5 i8 w

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

5 \9 ]: ]8 { p9 V3 @ D j+ @

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

, X4 d, I! l! }' s5 a

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

5 ]" o; s9 v2 n; F5 [7 B( u

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

5 b: ^6 N. H( o# y6 l* G9 B/ V$ y

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

* b; ^8 u# J d0 x9 v, n

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

# t, O1 N" J3 n% i0 Q% ]9 I' I

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

) _4 F! p& P" ^2 p+ ~

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

6 N8 R% X: W: a" {: z

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

! k. S! Z& T. }# y a# A$ \) f# B

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ
* J8 H  `9 u$ Y) j( N( p        ก.  นายกรัฐมนตรี6 c3 {$ |5 d! S9 v$ \0 @7 ?. u
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
0 t$ p2 S! p) d        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
! O4 O/ F; C- e, Y% J        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
6 Z* v/ ?) [+ ~9 ~        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
' r+ c7 e4 H! Y7 i24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
' F" F! L0 @) w, w2 u1 l6 c  n        ก.  ราชการส่วนกลาง; P+ a3 O! O' C; M5 J. v! A. h" Z; R
        ข.  รัฐวิสาหกิจ
, ^. [+ v2 U! f5 I        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
! p9 \  R. `4 a0 m% E        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ' ?8 |& g* A+ G, o, `# ~8 w
        จ.  ถูกทุกข้อ7 _) B0 P7 V& e4 }) x5 ?$ s3 s
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
, _, `0 R' h) |/ J        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
8 n5 C1 I! p1 g' @7 F        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ; @0 M- g: ~6 {8 w  |
        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน
8 W/ J9 \) ^7 D- Y        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.( }6 U; E0 ^, X' B6 |; j+ g
        จ.  ถูกทุกข้อ) y8 L& f' o" w9 P5 w. z
26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)0 d' d# ^% y7 c+ S! e" H
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์# e6 t1 e2 L" |5 i; d
        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ5 B. R2 P. F" H( {2 N( O0 z
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด
" E3 p6 J5 m8 t) f' x" ~% C        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น6 z" B* A: K% }  X3 t
        จ.  ถูกทุกข้อ
% n! F8 h' ~- Q2 A: S1 C  f7 [27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- d5 p% C' s! c* B! G2 o; D# m4 w        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร, z+ n$ b# r+ R6 q( G" ^2 ~
        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" |3 W6 K$ k) O2 I, p
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร3 q. f% D7 h( n3 I7 r3 T# Q
        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  [5 h/ U, t( v        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
& B* z4 [  g5 b( D% {28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว, v+ t6 @+ B! z  \
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
; w6 T5 Z( K- r' O        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู& ?# l) r3 V  ^; H/ m- A
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน
. J  X3 e7 `3 H" M* i  @8 p        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

) Q7 v; x% o' ~0 f4 x6 c9 ^

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

' o% h% a C% u

 

# B/ z/ {3 V# z

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

% M1 ^" C: g0 h8 i2 P" q

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

% Z) d$ M8 U: y) q% Z. i4 }- c

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- S r. \5 h' n s

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

' w9 X; }& F! s& }+ l6 `6 \- L

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

6 k' v. L# L: i& e) c# O3 H

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 R* `8 U: d: H0 f4 @: D1 n- o/ j

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 M) c. z. Y9 z/ i

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

- E! k4 e+ p* b

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

* `$ K- H$ j8 o" D$ O1 t6 u$ G( }' _& K

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& ~6 l {. t, y) V; m7 j! j4 J0 } [

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

2 c1 [1 q& a9 I* U: L# M

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

- N3 E+ f ~% a y

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

: {1 O% r: W: [# g8 n) W6 a

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

$ l; _) B; P" J/ f' V' K9 c/ `

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

0 Y" J1 _1 ~% Y9 t

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

5 K z) I$ R3 {& v" Q( {

        ง.  ถูกทุกข้อ

' }. p. C( Y( p0 I) {* @/ F. \

5.    ข้อใดถูกต้อง

5 S" D' C1 y& q8 u# u

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

4 @, x& L" R; M* Y$ t! C( D! f

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

: F$ [1 ^9 J* L0 f

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

3 U! \) r7 B8 o

        ง.  ไม่มีข้อถูก

! T Q5 v. e3 @5 G( u5 N

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

+ x* z# R& V9 T/ i2 Z

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

( t/ y/ I8 F7 g2 J$ J% \2 _

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

. i! I# z# [% j A4 A; p$ D$ J

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

# N( ~) ]: p' D" W' m$ E

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

! ?6 |8 ]9 j7 G# q3 D4 E3 e

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

7 t7 W% _7 [4 v" Z. A" [

        ค.  นายกรัฐมนตรี

4 K# d6 W- |$ m- F

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

0 {$ ]$ W! j: h7 H: ^& u) a

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

" y7 T! U3 d- U% e) u* ~; @

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( Y0 ~8 o6 w4 v. H% k& C

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

F, R0 B" K- U' N7 i' x

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

' u- h5 M' a5 T0 p

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

6 i2 p. H. W; ^' F8 ?

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

) t( w. f( B/ S: l. a

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

' u7 h$ t( @, x8 m

        ง.  ถูกทุกข้อ

! s2 @9 B! |- m; Z; Z1 o( ?7 j

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

( y- q: p0 }, D1 k S

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 m8 E) X/ C, G# m8 \2 ~9 l

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) V6 Y& Z9 @8 X8 i

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

& R5 w& V* y! O/ B6 i

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

3 k( r$ q0 k' u. ~- j2 `* k

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

' q8 q7 I) r$ C% \& n7 }( B( {, t

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

/ W& ?- k7 ]( P9 @! L: J

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

; p9 K; n- b( M3 Y8 i q5 C

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

( _9 y' }1 S2 [3 G( J- l

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

6 H/ Z2 Q0 W$ ^, q" u8 U; ~

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

3 Y0 O7 A8 h! J! ^

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

$ A1 K4 R, |. L4 X0 \- l8 v1 j

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

" f( L0 B0 l% Z) P/ ?9 s

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

) J! F/ X/ p% G5 F( R$ T& z

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

' ?+ a; O' ?8 Z- q k% D% ^% d; V- G: v

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

% s1 `2 Y6 X1 R' h5 F. s' X& ^" f

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

$ P R0 G, C! I1 x& h2 z

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

8 V4 o1 ?3 P, n- E- ^' G) y! m

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

" {6 s. q" o! D$ Y

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

6 o1 Z0 y7 y+ k& X/ }8 G9 R

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

% W8 S# D: p2 g8 M

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

' I. Y u! Y, p* f' ^

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

2 {5 y- W6 c* o+ u% T+ L

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 g: F1 _( g1 o( B& ^8 v

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

& o" y- _0 l7 L$ l

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

1 v8 a5 `. u$ n8 o

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

1 y' l+ n( }8 X! u8 |+ H

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

" J# f1 s5 P" c' K

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

- ]( J. y! I: V

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

5 g$ I8 Z9 ^3 ]" D3 u6 o, q# s

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 u/ m+ u G3 B

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3 ^( j$ s6 D1 O

        ง.  ถูกทุกข้อ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

* T& {' ]& ^4 y4 p" Y3 L* k

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

5 ? e% Y1 E6 ?- [+ u- R* ]

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

: \& b* R$ Q: d# D9 z. H

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

" x% l" e) G# {# H9 f- r

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

+ l) z# C% w+ u' v$ T

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

- _! i) [/ A* o4 j

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

( u! v" ^- i2 j% e

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

8 S3 \6 N9 R+ h, ~# `

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

$ d" y- t4 x9 U, E9 N

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

4 Z7 j1 u: P: K' v

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

+ T X* c' N7 l: A7 Y8 L0 Q4 v

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

" K7 U) o4 g% j0 m+ @+ c, u

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( ]- R) O2 q7 [

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

& W. `* W( ~/ L7 h

        ง.  ศาลอุทธรณ์

& n1 o: f1 R- }$ Q

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

) j( _! E7 f# ~0 P

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

+ J! P. q/ x! o; v

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

: e) J& v* G! O; [& I

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 f' f, X9 ^# b5 u

        ง.  ถูกทุกข้อ

* q X$ T/ a- X

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

: w: T! Q g s/ _6 g' y2 g, q

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

( `% h: q5 N3 q# h) R

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

8 _9 n. J6 ]2 u* I2 [

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

i* C5 y' K3 H5 n1 f

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 J2 w8 H7 ?7 ~: Q8 G5 X7 E

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

; \) j+ g; y- k9 i8 ^

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

# Z( {% a* ?, D( \

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

% U9 B# a8 g! s+ [ f6 S

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

1 |* b$ b5 t, a; I# I3 L) }

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 g- `$ t; o( V! L( S3 g j

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

7 w# y) p5 h# [+ R* m/ K: b

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

" I! }7 z, K6 T8 @

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

: [6 z* w, e. h P

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

( k; U' k# T" n

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

0 F7 Q5 X* x! [- W) N7 W# s7 H

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

7 V0 d" n4 I5 t+ K6 F0 \0 Q

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

* j% R7 {! j* m. c" n( a

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

: W) F5 p# R5 s, H+ C9 A

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

% a4 o" M& g1 _. M6 C8 {

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

" A/ j6 H, n, m* Y: j

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

# E% y! G% c7 i6 L* K6 d

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

4 r8 O# b( s- H4 N# T8 E

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

" ~9 o$ Z Z4 @* N- d

        ก.  พิพิธภัณฑ์

" m, O/ Z: N; L4 `8 i, Y, n+ ]

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

' R) _2 r8 K7 y: H( `( ]* B

        ค.  กรมสารสนเทศ

& b/ b" y* A7 F! M5 r y# {# X

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% W; ]* Q2 n$ \ s

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

6 c8 @4 z0 `9 r% z

        ก.  นายกรัฐมนตรี

0 t% w$ s! U1 I; n8 S+ I( o; L d

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

% @- C6 S9 q$ {. z J- B

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- |% `: J: b* s: |( w) G& \$ c( Z

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

$ R3 d# c) R4 c

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 U" E* H, O# Q4 F- e

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

# W; i* O) | j" a

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

( U8 T! J3 S1 y/ ~

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

8 g# u9 t4 _* W' z; D6 r

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

$ p1 Z# J" X# ^9 W$ x$ `

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

' E/ T. |5 j6 p% k4 W; [5 }/ u

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

: \& D5 \, T% |# S: ~( r

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 N8 K/ Q# _) R0 D. I* u

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 N9 H5 {+ h: X

        ข.  นายกรัฐมนตรี

. T5 ?) ]+ N, @# P& o% }0 X# B

        ค.  คณะรัฐมนตรี

, C2 n" z4 M- d o

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. [7 t) J% A* {/ Y& ~. o6 ^( C

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

- U# ]$ {" ]. Z

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

! A. E/ @& S" x; d3 ^7 r% C: W8 w

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

$ X0 {1 d$ b# n0 J

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

6 C8 H w P/ ~2 L5 v! H

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

* [+ _6 s5 m; n# H3 D6 n

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

( Q c! ~( T4 U) z4 V3 c

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

/ I& N. h) p; H4 G4 z3 D

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

8 v. g7 o( _: @. R- G) u& j

        ง.  ถูกทุกข้อ

- r5 Y/ v7 F- n4 S" H6 G+ }/ {

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

, F# W6 i5 P* A

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

' I1 \6 w" F( s# Z1 c p

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 G& U% @) ?! T3 {* j- a* I

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

+ o! a& b& S+ `" c! p

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

& w# ~& s+ K) }: d8 d, C. X0 d$ E

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

! S! P' y7 H; O' ^' z2 p% p* {

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

1 N5 t0 e9 ~+ f& h9 _. P0 E

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

4 Z1 n2 y! q9 a4 a$ \

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 }$ ^ {- g) u+ u9 q) r9 Q; I' c' g

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

$ b- e: o3 a( ?8 I: P

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

, l6 L6 C. z9 j& y4 c$ q

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

& x2 E! r7 t+ p- G- E

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

, w' }. G' }- ?+ q& a& Y3 E. K

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

4 o% U" }8 Z' t' |

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

& t7 H+ K% N( S. W

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

7 ]2 ]! R1 @1 g; E- I' R* y

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

3 v" |# X7 C. L& J+ h- l1 W

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

7 n1 Y' \. D" c/ a" \) y: F

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

% B3 N, M* ?) M# b- n- T: v, ]

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

1 G0 i9 g- ?& ^# V6 |/ \# f

        ง.  ถูกทุกข้อ

& Y$ o% G7 H5 k/ s( V5 h

       

! I! o. s% F6 i5 q4 g

 

5 v6 t- K9 p; |7 B3 F) O9 j

 

; Q q8 b. U2 j/ W; @) P

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

n$ {* \& T( [# p$ G% u" K7 j

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3 _1 i$ }, a. H2 T" y( _

 

: _7 @1 W5 k8 Q6 U& B: |

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

: y& R( |2 {8 B% H4 Q5 o

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

0 }$ T/ ]) ~7 u2 t# t9 z

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

4 B- h7 @5 g( e8 r. o6 l/ t/ i9 f

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

9 b7 i5 k: z2 e1 E, F) I

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

0 N! H& s1 I) v) |9 l7 L1 _. M

 

) {, Y6 l- d/ f- a: @

 

, `' Q& Y) Y# T: l7 i

 

0 @$ p# K) U3 j1 l8 Z5 }

 

! T: A+ c# a( {% m

 

: I) D; p8 k( U& }6 r% v

 

' C! e9 v; Q$ ]; ]) J

 

5 b0 ]4 R$ I+ T' F2 [

 

7 X1 y, I- R B

 

% x' O. m/ _6 |" E" P1 e

 

$ u* O" d! n9 T+ m, @+ ?$ @4 m

 

) T K; @& ]9 c7 t' u- b

 

! W' w! t* s& Z' U

 

; b" J4 J+ ?8 X6 T

 

$ e! X( W- x# g# F: V6 V

 

X; u! Q- J# d2 L( g! B

 

6 ]0 u* L6 D) K

 

9 }- p& \ i; R1 F q

 

# m6 u! D0 M* L% M7 m( e! m$ _

 

+ c3 m! ^( T+ y: f5 c

 

4 v; U4 [: A4 ^8 C$ V

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

! E& p9 y5 F4 ?# j0 I

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

7 a9 n, M. v) w+ C

 

' \; {( @5 m% t1 h) W. i2 X

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- S U3 H0 T) `$ r& M! L7 w

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

. N/ j8 m! _) c# z; `0 [: p4 B4 u

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

+ J" o1 J* D7 U% h9 J

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

& \$ K, x! S& \4 E

        ง.  ถูกทุกข้อ

' I# H' R0 F% h6 u3 e: t' W. {1 K

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

, [& E0 o- S" |8 y8 r6 s

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

" v, x- F! H b/ [+ t+ C% x# H7 H2 ^

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

( v* q+ t) Y7 m( g; m- X! Q

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

$ c" S c; N, Q

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

3 E" ] N" d2 G' z

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

+ P$ y3 [' J! d" f/ I/ N5 E0 j

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7 i/ w* L" N% B! D1 a

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 Q- q$ f! m# a/ O8 ?- T

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

& w# b' @' C( C7 o/ C* `- u1 i

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 _8 _7 G9 P+ Q+ p6 h

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

/ O4 q! c; B! Z! {

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

7 b( f" K& B; d4 ~$ j8 [7 h

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

5 g* n7 ?' C! ]9 k) O% O0 t

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

* e) I: g0 E. T- b' H ^# L

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

$ Q& Z2 \4 Z5 s+ y

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

; a$ ` T9 G2 d

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

5 `- a3 B: H3 L8 n0 A8 T% z1 [, b

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

* p/ d& Q( \$ r# y/ r& r. d9 G

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 u- T4 q! ^! R3 z0 n6 `1 |

 

5 x5 E: G1 ?0 ~. S W9 E

 

, P/ z" H3 i+ c$ i1 Q8 ~

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1 U% n; @$ z: U/ [* R5 r8 z

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

3 c: W/ Q' L0 [, e2 Y. U

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

* a3 [; u% q! t( ]& Z$ U

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

7 r4 D% \9 G3 g' i- `2 x

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 C- I+ g* b' k. h" \2 q

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

/ V! U4 @5 O5 X

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

1 e4 E9 V1 D$ K8 g

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

- p0 x0 b3 j# F* @6 `+ h) h

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

+ m; q1 k6 q- {4 @

        ง.  ถูกทุกข้อ

) v+ x6 ~# V7 J" \" e5 O' D! u2 g

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

6 \ F. Q% ]' c' I0 i3 G7 P

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

1 p7 ^6 n# H1 `

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

" k- E/ \4 X5 j' y

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

& s# H: E" b' q+ U6 W

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

6 ~6 x/ c( ]. a y- Q. F5 g6 P @6 A* F

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

2 }& y( q7 O, ]1 u c5 n4 `9 }

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

, Z' m. o; @$ D5 e4 [5 W

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

7 s+ o6 ~! P$ A9 f

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

8 A% w8 q8 H, P. V2 w- l

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

/ r- g5 v# Q0 h

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

" _/ k% _5 [( E2 l0 d( L& p# p

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

) W7 P2 R# W- R9 b' e& \' D$ P

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

* N L: e u: M

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

. B1 t+ U) t% G# h% {3 M, P1 C4 b

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 @3 ^. [& e& Q; r% p) D$ I

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

! g4 B! X" o P9 K! |6 p

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

$ b0 ~' f$ ^; Q2 C; N2 s8 A7 ^

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

$ j) z& Q- C; q

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

( c9 X9 R: P1 m8 d' A8 g

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

, x9 w$ v7 B1 H/ O: {' R; F) y

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

* T: h! z3 p$ w3 a/ ^' I

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

6 h9 y$ A$ d+ t. d7 j4 {5 f9 M: C

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

; [- }0 t3 c/ J4 U5 f1 S

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

! w: W# Y3 a# c I2 M+ k

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

0 ?* f# l- w* {$ ^1 a4 m

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

- `4 h4 N) v6 a; O/ u

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

) N( V$ N7 H# H5 C) h% [0 P

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

5 Q: {9 p$ n5 _' F

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

; ^$ G% d" E* {0 i; ^

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

! R( a4 O' ^8 ]* d

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

6 g2 q7 A* R$ d1 N' O0 G

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

$ i( w5 R J* k. {

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

! F8 F& V: S4 L1 J1 F7 f

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3 Y) e, R, [0 F0 i# y: p2 |+ G

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

6 g9 K' f" s+ b; Y6 [

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

- v h+ H% \9 @2 v0 m% J' a

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

O" L6 p1 a! l: p

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

* Z& o# b: i6 t3 g& A6 A

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

$ S4 P8 Z- r, m( H, n2 K

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

: p5 P8 c* { y3 M8 i+ R- @+ U. m

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

9 ^. S/ f% s% E4 L' G3 `9 @8 k

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

, t/ i7 u! l( x# `5 x6 J# C" P

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

- h% P a' V' L

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

8 S6 h0 i" ~. Y2 Z* F

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 C& f. G& z z( s1 A6 Q

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

; `6 o5 t0 ?7 _

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

$ t) W$ u0 H5 x" v9 |

        ข.  สำนักงบประมาณ

A* W+ i9 B, ~7 E) w5 T( c/ K

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

' D7 c1 g* h6 I9 i! v

        ง.  ถูกทุกข้อ

' E/ ?3 |5 v4 @: p

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

$ z/ Z5 S( o% ^ v L' h1 B( z

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

* |, U2 N- }: b; R& _5 _

        ข.  สำนักงบประมาณ

0 F# v. L/ G1 F

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

3 |& [$ P3 K9 h N! g3 q. V+ c7 W

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

' g+ N1 G' I" p/ G; C0 t. i

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

0 j/ _7 Y9 r" u/ \$ K

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

, J0 i$ ~7 V: i" R$ }1 g8 ^

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

G' P: O7 `8 L, u3 i, O' i

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

% L' X& ^$ ]2 f" i2 R1 f. R3 B( i

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ S* K4 u5 L, Z0 Q! i

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6 l2 G4 w( D L0 Z" \

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

" E& A) l) N! a1 x- F3 M1 f$ k

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

3 f* X' t" L4 C) ^

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

2 \% }* s8 F" X

        ก.  สำนักงบประมาณ

# l% S' }7 T0 i7 N

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0 c4 U) p% l! n4 [+ l, L; P

        ค.  กรมบัญชีกลาง

# ?. H/ R# _% }* i0 S) B

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

; _! U: a( }( y6 f

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

5 C' c- s* R5 }, T3 [

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

' g- C+ r; A8 q* ~- [0 ]% z

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

- M) `0 M1 |2 T! c- @% R

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

; O- A1 G: b5 u* |' Y6 P6 `

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

, _& f5 i0 k, k6 J

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

2 Q& a! A( P$ U4 q# O

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

6 S2 m$ I3 Z; J) Q/ o2 O, z

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

5 C& U0 `+ o* x6 w: c+ C

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

. a) d, ~- Y+ f% V) f+ r

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

! r+ E" t9 z9 U$ h0 D

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

: I! J* n, G5 x: o5 k

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

. \6 ~( [, S' e+ D: m5 h

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

( y; M- S# S% w2 S7 P

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

; Y, C$ ]) k4 y# K( m; M; Y( u

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8 \1 V; {# A! ~9 l5 n; {

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

; {; B# J% ]+ V& b

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

; X( p w' I- K# T

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

0 t6 R) O0 G8 M5 ^

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

; e( Y: W* A* [: C' }. z% w7 ^

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

+ J0 n* w# A& m6 Q& R7 ]

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

9 o, _8 X \% \5 Y( S3 t

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

$ H Z4 f( `7 f* a+ X

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 M+ Z9 ~, r& @8 }

 

4 h/ S7 X+ e! w4 b

 

4 }& a4 T1 y/ r0 p) _8 `5 v- B2 G5 V

เฉลยแนวข้อสอบ

$ n" R8 v% g: R: a; U

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

# t" t1 ]+ v* j0 u/ s! ^

 

3 ?: |3 j3 x! d' ~/ Z

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

" B' [/ ]8 I# C! P* F6 b

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

: S2 }* k6 G! x5 E

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

3 r( _% j; m2 {9 z( e; @

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

9 ^1 c! v, O4 F0 Y/ j! V. h

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

( X$ R' G1 t3 H

 

& g4 b; X! g' [2 r/ c2 b

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

+ O' O7 }" v( Y, n

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

% W) J7 N d" \3 ~$ r+ I

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

# P# L1 u1 N+ C( D

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

4 X( u/ b9 K3 }- Q8 i! w/ P( U

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

/ K$ Y; C+ J% I l- L( X, j

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

2 R9 s$ u; T8 \; I2 {/ H

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

( k# y: j, j. h4 `! M

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

4 [! u% A5 s P% `$ L. d2 q

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

2 s* ~% m8 S9 d7 g+ O4 l

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

: V' N" ~/ }! j

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

! x5 P! C; A; |) m& y0 ^

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

_% Y4 E2 V' ?0 y& d

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

1 T5 Z% D9 ^6 P

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

* A5 X, P5 D' Z) z$ w8 y

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

4 E8 w" D% d6 Z) D Z

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

) C& \0 D9 P# ], y, F- |- q

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

3 J# ?2 O& G, W0 R4 y- C+ y- l. n) D) o

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

% D$ x# @8 i* J6 E8 M

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

8 a4 z$ {% b& x& b/ x! H

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

2 u# p, N% `1 x% w( V) `

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

) v7 f, g/ q* s

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

) l3 Y; t' c3 Q6 b

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

) Q, M9 a5 `1 u r3 T5 V

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

4 ~2 X1 `1 p) C8 K. k

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

3 Q1 b& k! \$ S: r, ]

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

8 g9 _6 D3 I( |- r# W3 ~" R7 u6 q

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

) R: A( w8 Q; r8 l5 G' K5 _

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

4 S6 L; }. a, o# X0 ~! a

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

. H, S' ^/ K; X4 M) @/ G

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

# c) I. g5 e& P4 I7 c

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

& f+ @: m) _# ]0 _4 d7 ?* m( s

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

' O9 I7 Z6 W" t" L6 Q

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

$ Z- ?, m; K8 z" M* o1 K5 F

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

2 r( @/ I8 C$ V2 t1 \) F4 W3 n

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

, P/ V+ ?3 G. h4 m2 W0 s

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

/ f( J6 q$ V4 ^6 \ b: I9 M8 U; J

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

* ]% e1 r `+ q( g- N$ o& H

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

5 v% D: M( N2 B# _: }8 X4 ]2 M

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

# ]( j* p1 T5 {0 R3 o

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

p% `$ Z2 x3 v6 s# n8 _. n

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

3 u+ j0 X4 y% E2 C3 v- A

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

6 s+ O4 p% z0 i/ I* L5 d0 |. @ G

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

j: S. w! L! b: [ e+ y$ r

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

; T' t K a! [4 ?& ?' u

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

" ~. R0 e- S+ I9 @2 H) R3 r

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

, d+ i* p7 ^$ g& ~4 t: w3 v

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

* [% g. A& h. X; \/ Z. F

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

4 G" H- B6 `$ I c+ t7 P

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

/ N ?* T3 L$ ~& R

 

0 j% ]) D' ^( [1 P4 ], }

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

$ G1 O. V8 \' J. H) w

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

& z, L- N4 V4 ^

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

1 f& O4 A. {3 T# s; B4 A

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

+ r" Q- H S% k8 l9 Z. E

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 A m/ D" Y6 U2 ^: S! g: @, Q% u

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

( t q' S9 F5 W0 I2 Q* ^

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

/ L0 v& B( x, I( t+ \' J

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

0 C$ _' \3 R1 g$ {; D' x; n( l

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

5 U- W% x/ ^. E% {( }

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

. r; c& V' O, G6 P. a! t: {

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

9 f4 D, @9 p. {( `; k2 I

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

9 ]# J& z$ e4 i( d# i

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

) m0 ^$ ?7 l8 o" ~3 q6 v3 W& j* i

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

& h. W& @6 J& |$ _ q

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

& F& y7 W7 Y# m' t Y x* y( ]

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

9 S- n7 V) {8 ^7 i0 _" L

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

. u) A4 p+ _& `' `' R8 b* G( t

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

( i) F# k" d$ U- K) `+ ]- E

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

& q4 A5 a6 ?: W( X. v% \( t

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

6 [5 T q& S! J5 G2 ~+ j

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

/ z$ v }+ R2 p# M- f+ c

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

v, z& z9 W; O* j+ [4 I6 W

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

$ k- ~0 k9 }- s3 I) w# I5 u" c7 P9 F

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

( @% e* g) P! z* f: y' f$ N

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

; O) P5 g- H9 z/ M6 `( G

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

' Y2 U3 E6 E1 z- t

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

! o& z; G; r- h$ a c) l

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

i3 Q. m: \2 l7 u& p. \

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

. A# V7 d! C, y" {1 S4 i

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

7 f x/ J5 A. Z% G4 H/ n6 w

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

: ~6 o. F1 e4 B! g8 p; i8 A) C

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

) D7 ?( ~& M' a1 J1 x# m7 a! u

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

, p; A" X) d) p8 i n

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

7 ~3 {$ k+ _. l# m- d6 K% m

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

% P' n/ B1 `/ q; f

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

+ x1 X+ T6 m r! G# ^

 

* I! d7 Q3 \9 o' N1 j* l

 

# {) {8 }; S1 h3 l1 D7 j$ }5 c9 W5 ]

แนวข้อสอบ

- D# P0 y/ E k3 J; [

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

+ n& y; e& }9 d; T, Q3 c8 e% p

 

8 z9 [! t9 M# }, B( V) ~5 U9 e

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

/ d0 G' M7 O+ K" D& g( d- N

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

7 k* ^" }8 Y( B7 D. ?$ k

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

5 \6 O/ z! k3 o

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

$ Q) J/ T8 o1 n3 K( Y x* k1 [* E$ C

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

1 A D( m+ m! q2 M( R

 

0 y5 d9 \, K/ E( v2 B

 

" \4 X. D. y0 h5 N1 B% Q; Z! x

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

% c7 z6 y5 K* i8 {6 M

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

+ {2 b7 y" ~. j7 V7 ~' b7 B4 D5 I

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

: J1 |) a n/ j+ q5 h

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

* ^6 E) ^. S* q- n

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 Y! D! {; B" j8 _6 w! N0 c9 A

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

1 j8 j: ]7 [& s' K: c) i) s

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

; O' }$ D7 D4 ~- n z% ]' H

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

5 E3 u o! n( S% I2 E9 H3 D

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

$ N# B0 {3 U6 S+ `9 ~6 B7 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

& f- E1 ^: r" ^" d4 p

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

. Z0 ^' K/ A( b$ S3 \1 q

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

# r" y4 G5 T; O" k1 K4 H2 f

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

( J9 |. f' Z. a r* P

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

: B1 t7 N) J+ z

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

v, h$ v: k" U. _. j7 {, G( X

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

* Q: _9 n6 Y0 s+ ^9 H. R$ g

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

, _; L Y, H) z9 G" h) U6 l1 ]: L

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

# d( b8 p+ P& r. n

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

! a# A8 H2 m2 u" C) u

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

( D; i8 [# M& Q9 t4 H H# u: C$ s

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

7 U+ M% h. d; U- q* L

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

) P# c; Q+ q7 R4 U) K# t

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

. ?! Z$ Z# L8 G L0 F

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

7 p8 H% C# X* \7 Y1 F$ t- H7 w) f

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

) v, N* w& D. O! ?( Y% g

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

( `: w- _- q9 Y: ?2 _0 W* x: \6 a w

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

6 ~% g& _0 T# a+ q2 Y3 O

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

$ q0 B6 `% ^" ]/ ?$ i: V

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

2 J ~) N" |- t8 R9 C9 r. G

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

' P& Z) ~4 E4 V9 ]4 G

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

7 x/ n* o$ F6 m% c

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

! d q& q7 L: ?6 o' [# t4 O

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

4 M* u+ n9 U; r

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

" i6 o- s! {* w; g0 d

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

& X: y! t* h1 {9 ^# y. w

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

* @5 j0 p, q( d- Z

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

+ P3 C8 G& d. y" |3 o* q4 |+ A

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

/ C. C4 q5 s. ~, ~7 l" `1 T# r

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

: q: A/ d0 z/ @2 g

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

4 f! R0 g( Y* n. k& P: V2 c( T

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

0 d7 L! ?: h4 h- E4 Y

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

. b8 M' O( |* N6 g# A" \1 D

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

: R% I+ d! P2 ?+ M

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

8 f! y" \# j( B$ ~ B

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

/ D& E4 e8 ?; j% M

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

7 ?: x0 ^( y( o

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

) O. G2 f/ f+ K2 J& {& i

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

5 Z1 g k- U) K% u+ _% O" k0 B

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

6 b- Z5 i( g- a* t) O

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

. ]1 c. |* Y/ @+ m5 `

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

: k( j* Z) J' M8 Q* I1 T

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

: X9 R5 l2 c& w$ q5 X

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

% Q7 ]' }5 j7 r d4 x2 E

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

6 Z: Q% W7 K( b3 Z$ B5 ?- n; ^

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

6 g/ ^' x) x9 T, A8 D4 f

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

% [4 M$ Z: Z' a9 P, R

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

5 E) P6 ]" F3 c5 ^- d @

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

2 J5 E' G1 M- I- q6 ^* M. d

        ง.  ถูกทุกข้อ

# R) M/ I p% M

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

, S: M( b3 P2 }4 C+ F! d

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

2 j0 ^4 G3 v5 I& `8 X

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

, x6 }; r" K' {; X

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

5 y" t0 b: q- G E

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 `3 i9 z' B- R3 L N

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

( o h$ M% N0 \: {! v) x" L

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

' C- u% s5 d% o2 o' C- F- C

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

* s. c% V- V% I( ^. J' X c

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

8 g4 [2 K$ o$ f

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

3 B6 V4 O1 C( X$ P6 z( I, x9 g

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

& T2 \# f2 `0 e. q3 g; \) ^8 B4 J3 e

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

) q; @. A! G8 i1 M9 v

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

/ p: p+ H$ K9 e9 b- w4 A$ x( ^

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

6 b- n5 E- b- P7 g3 L" i2 N

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

3 Y5 X, O: S8 ~5 e' U3 C7 A2 |

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

: a- p/ _5 Q: ~$ G- o; }

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

8 \- L4 x' K9 w$ b; B$ I' A

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

0 q3 u/ C! x/ @; Q8 ~

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

, y" E. V- B: i6 K+ Q9 J

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

' J! j0 j' x, @8 `

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

1 k: {" X/ Z5 D# f1 H4 X

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

" B, L8 w' Y, B9 c3 ]+ m( N! ?

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

( U" X( m; |' I& I

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

7 L/ K, c% ^8 c; ]

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

' {1 w; V$ T1 i. I4 M

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

; ^$ |6 F7 q: Z- {2 E

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

4 m T5 h! p* M

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

& u( P5 v8 }, ?; T8 A

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

) W2 z5 t/ Y% |

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

3 d3 T% j* j: {1 h

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

& h7 l! g7 ?$ V: ^, I

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

9 V7 G4 Q7 z5 _% ]9 B4 ~

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

' L* {: E% B0 g/ U% D5 Y6 E

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

$ @& R& b# _' ?* W3 f

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

: {- ]. ?5 E6 w8 r1 {( F$ S2 v8 z) e

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

$ o1 B0 W7 x z3 |$ t7 a: x

        ง.  ถูกทุกข้อ

# E: {7 L7 C- O# W

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

4 j. N$ D l+ z2 ]1 C7 |: o

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

" H( ?% v7 ~3 f8 U# C

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

+ B$ G! a. i3 L* K$ f

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

, Y+ D' _" b2 y& s1 } X L4 M" t

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

7 A( {2 d5 |3 r+ m+ p0 S; z

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

8 A' `0 F2 }4 k: U, p! z: a* i) a

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

C3 S+ o; E, E/ j: [ o/ H' h5 D

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ d& s; w0 C- A/ i5 H: o

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

1 Z# [* x: d* f: ~

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

' n4 w) C( C' t- {) M$ Y) Z

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

2 A! L6 F& x) Q; n7 e9 D

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

0 x# N# p4 [0 o

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

# C* t8 \" b1 ~# a, s! G5 I

 

0 U9 X. a: F0 `+ A0 @: y# b

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

7 o7 G6 v; g/ U3 f5 k2 @) D

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

+ g. k. |) C3 R1 M' `2 s, p) W' m

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

- ^: a2 ~9 T+ D( R9 Q2 C4 C5 z2 B8 K

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

/ t# W* l( z; {9 |# c

        ง.  ถูกทุกข้อ

, l( X! G5 s {8 L

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

; i0 c6 a5 C# ^" ?5 V: j

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

6 B" \+ g R$ ?4 Z( k$ d; a$ ]

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

7 }8 h) Y2 `7 N/ N7 ^

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

* ` L5 E+ `8 [0 R5 Z

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

3 T b; d% o' }/ n9 }! |0 G

 

, g' L) D+ T- B; X

 

8 _4 i" p8 b& A* R. H

 

+ e* G: w! m% L6 w$ b& E2 z

 

6 O# N& g* Z7 o9 x4 s

 

- G/ M: ]/ K' m8 t# x+ H* s+ m# V3 P

 

. ^# k, E, U+ D

เฉลยแนวข้อสอบ

* q. u" }0 o8 e& w4 L

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

/ a3 y$ j9 q/ H3 C- v7 r: k

 

0 B# R! ?+ z8 e, R! w _. Q% j

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

8 ? L) ]) G1 M6 y0 k5 v

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

5 z: M( o, |" _

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

8 A: M6 V8 T! H8 n% Z

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

4 f" T. I* T) {6 [9 p

 

4 e4 e5 O N8 z) k5 T- d

 

: [, k6 f) o) x5 f7 @6 |# D/ c2 C

 

& f g9 A2 f2 u

 

: [$ T$ G# ?) F+ h4 T- J

 

% X2 Y0 y! \7 n R# V; T z. Q

 

% n ~4 O0 o8 |# ?6 n$ r r' T

 

9 K: }! B$ L3 }3 C/ y, v" i1 e

 

% O% j& Y7 ~; Y" O0 G1 p

 

`& k0 H" Y8 x& _6 x: t* M3 Y

 

6 y3 \! q/ R3 H9 o+ e Q

 

8 K3 e" z) r' j$ c, d6 |

 

! ~; ?* E1 o: T

 

0 a1 g( @3 z9 N

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

& G7 b6 y( o0 L# j4 ^- d

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

; a- ~& l- N0 k/ @: V* F' F) T

 

( S9 q/ l7 h& [& N3 z$ ?

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

/ a7 r$ w6 f+ K* |5 m

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

. x3 I$ s. t4 r- e# I, x$ ^1 j1 N1 @

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

. f) t6 }. i: ~' p

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

+ ]- {4 i* M/ _+ B' F

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

6 X& j# `' S% L

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

) a$ N3 I& @' S& {, d

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

6 |$ t( f) {; h

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

) D. L& V' ^' ~. B$ A/ k; Q$ ?

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

+ ]0 d4 r6 ?6 e: B

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

3 V" m( B7 R% \ c. W

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

3 _: z/ q; P S9 T( B: O4 Q

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

% r$ y; E# {/ e6 M8 h4 p4 E7 o

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

/ [/ b$ C G; E x

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

, r& b, m4 p( K9 V5 u+ @

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

& ~- V( U( S; u2 G2 i

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

1 _+ @: Y+ @( P

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

' [& n8 [# u6 a

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

9 }1 N: y1 i+ a2 g3 V x

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

7 O5 w! v' r) {" }9 R

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

1 Y4 d2 ?: d6 @4 n) F% u9 D6 I6 ~

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

- Q/ R8 ^4 { \- A

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

1 c% d8 @& N6 \( D

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

3 ]) k/ g# B2 F7 q; q

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

s* ?9 ~8 a8 N8 V: T, k

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

, l% K) i, ^$ I+ y* l

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

7 V$ c: Q* z1 q

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

" F9 r$ @- X* c; N' @

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

2 j6 b; }3 b, d4 ]) f

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

" h, R0 l# W9 u' ^

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

5 T6 s3 O% R8 j6 M. Y" n1 w

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

( T8 M0 d4 j, |0 e9 L1 \8 m! l4 I

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

; c: Z7 K) m _4 L! v! I8 r

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

( |2 Q8 P ]0 [8 c8 M: m3 w

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

- x2 I5 d( `9 a% j# D) U0 Y( B

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

3 j1 S6 r- W( u c; G) L. _* y) u: V, h5 R

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

0 C* Q6 Y) _( s2 h, w, k' w' a

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2 i7 F* R( w) [

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

; N+ j8 K3 a2 u L' y% I4 T+ d6 X& f

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

+ |; s5 I# i% M% U" Z8 {

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

; H" A( w+ _$ P, m" t' P

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

( f, H e: @" w8 D% ^8 D

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. a1 l6 `- y/ }% x# B J

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

' V' Y P% g8 ^( R' O: i! `

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

+ r. ^# m4 t; s5 i# z, c& Y* s6 \) B

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

; a+ p6 j, i, p0 m& K5 O$ _

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

! Q: t% C" R6 T+ n( t

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

S/ e3 t& o9 Q/ n* ~

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

7 i! X7 e6 c @% _

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 M# z& S9 [5 R' R3 _4 Q7 W

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

1 o, f) J( c2 e' a9 E; Q, f

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

2 N+ \( j) q( a

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

- t+ I2 ^% W; l1 v7 r% X

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

; C O" T" K7 h

        ง.  ถูกทุกข้อ

. K* B2 b$ Z. B2 H! r

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

5 t6 B, i( t) ?: B1 W

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

, A+ e+ y. F6 K$ A7 b

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

% H% A% b$ V6 D4 t d

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

: {* B) l2 h% J2 n& ]

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

: A X+ \$ H% I. f1 [+ a, O

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

$ b' `& G" o! A! o- E, Z

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

/ _. o2 x1 m2 u u4 ^

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

) U" i& n5 `2 o% B2 ^

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

D7 Q) e$ N( v8 m; e) M3 J, C

        ง.  ไม่มีข้อถูก

' V0 s/ b r( R, ^. O

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

1 X* ?: c! R5 K' c

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

4 H4 W4 Z( J4 Q5 j- p) m- A

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

4 i1 B1 t5 m0 U- P0 }

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

6 l" t2 ~! h, |

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

$ D( I& h& Y+ q! _$ d

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

4 Z9 ~7 ?, O8 y; U0 c

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

5 E- K1 ~: X2 M" O3 X

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

% g% |+ d1 Q7 j6 y

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

1 e& x4 x& |' O& H& F* F7 v& W

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

! ^: ]! o9 `9 M8 @, P

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

6 d0 ~$ {4 z5 |. S" y) j. ?

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

0 Z, S5 t$ _* | \

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

7 }' f1 J" A! ~* P

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

( J. F9 h4 O5 b [1 M2 v

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

( i6 p! u2 }4 |8 h

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

+ n- a; U/ f' f) a7 w D0 w( }

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

5 x# @! P P( v4 @; K9 g4 u% Y

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

6 ~' h! H' {& U

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

4 A% W0 A0 c9 e6 M# W

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

4 E" Q: L3 d7 E/ |% @

 

( Q8 }- e3 z1 s! y4 I. q/ n2 h

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

) R2 q3 {6 B3 P* V

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

- D, C; M* H$ G9 R! o

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

6 o- S4 K, ^8 z' A& K

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

$ D! D' [4 b" ^0 {

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

4 g3 g0 b1 A4 H* `( U8 a9 E2 }

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

& n$ L o1 t- J9 ]

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 {( J1 _& [. b: R

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

3 N4 _1 Z3 A) s' t

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

# Y- y, I- g+ ?

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

+ A0 L. c1 J. P4 v6 V" _

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

9 ]" c6 I7 b5 {" Q. [1 ]) y

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

. N' @; N5 }8 C( s* y7 E$ s

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- T9 z7 g; I g Q+ K% n! L

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

2 C7 d) J- c4 R

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

+ T/ d5 \' U& ~& Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

, ^- u" e" U; B7 \2 ]# E0 ?

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

2 A, L' _) T% e5 I

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

' c; F: v5 T9 K; U5 Y. |

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 M; V' r& U E' ^4 _- l7 W# J

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

; m$ v& R1 W% W, S; r7 u( F

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

4 {, i$ V: S$ l0 n/ d L; K8 j

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

. [- |: d0 T! N& U4 x4 w. y

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

% D# C" t/ \- d0 B, f: m5 f9 A

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

1 `4 f$ U Q( n0 E. W: K

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

* j$ W; E3 `, ^4 V

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

1 v3 Y7 s& W: E) `

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

8 |" w8 p0 ?: V# ~+ z

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

( F3 A* C0 j3 m u

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

6 v- ~5 |. L9 y, F. d

        ง.  ถูกทุกข้อ

, n: m. K/ @5 H, b8 A& i

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

5 v6 y! g8 Q7 T! J' a

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

1 V7 s" d8 v2 [2 \8 {

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

, c+ V2 D( t/ H

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

/ h+ d6 H4 V! _3 x3 V4 a4 J4 \

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

9 _8 ?8 ?* X+ R6 R& t7 i

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

9 A3 z1 W8 r4 h. A$ a+ a% q

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

5 `# j) |0 v: I' I) g0 {/ `" Q8 e

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

$ |* c9 i# P8 `; R' ^' x! s

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

" {4 D3 S" a+ t& T6 c1 c+ q

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

0 y2 y" p6 A7 @; |9 A

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

% n8 C# O* |9 ?5 \: w

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

; I, w( c! a8 o. B* n7 b+ j

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

( O+ d- t a4 {2 O7 l A7 o! e5 Q

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

m- N9 W0 u0 c5 x; H! u

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

9 c: m8 D" `; K! ^6 k0 t

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

' X4 p: ^9 s3 [# D

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

: H4 R4 x1 P3 j; J: k

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

& W9 U; H1 c1 c/ C/ k8 D3 ]

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

$ S. K3 ~! u- x! t

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

/ u/ d, N, N& v) _0 {

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. v W3 D( q( H' F; @, I; ?; B5 `, g

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

8 b% X8 k' m- z2 ?

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

# o) I/ ?2 T9 s: j8 l; Y

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

" z- y6 t, ]# i% o# W

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

3 N8 B* n0 _. x6 n

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

. W- w& X! K$ g) C# b2 i

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

" a3 o2 W0 b, a

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

" B( _' X; \5 G' D% H1 R, [! J

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

0 c0 s# U) p; \. l8 Z

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

: a# Y5 l6 {* c& e7 I

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

- Z0 m1 m( U" b0 h5 F8 f: `, q

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

: Y% u: _8 P" V

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

/ w4 \1 w1 }+ L' i* q4 e

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

& [ B& F# Z0 Y6 V- _

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

' n1 z4 z I! J8 f d6 u `

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

; |0 n3 g& u2 e) g$ e* N# v

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

' h5 q" W7 q6 G

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

$ I& x H0 y) E% F7 f

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

& [) ]/ B; @% P+ c, R" M( M% M

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

8 o6 d% k) F- d2 h4 X, `" B5 n8 F

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

$ ~2 k. u' G3 H: V: Y& A/ [6 e7 _, F' a

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

% h2 A/ O" s8 y3 s z, b S

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

7 v$ d$ T1 a e" v* ]9 w- V4 Q2 s

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

" v( P3 @' j3 z* g l. W3 j

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

- b# _; y) S- j4 N/ i5 g+ |% _

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

4 o) _: w9 F6 v% P& H

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

6 o V* Z8 H0 o/ ^; v

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

3 h( D1 d3 `9 y8 Z7 B$ j

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

* z# R1 T* b4 x

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

6 N' ?; k: c. w, G- p+ {

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ _2 i; ~+ E4 q. w G

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

+ u7 b% p! x7 }; W' E+ a

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

% P0 S9 A/ m$ P$ Q

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

$ k# u6 @* F- x! ]

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

) b0 c" I- T8 \1 @2 g

       

& `! t. E, R, R3 B+ ?( Z& l# d

 

7 l& O$ K7 u5 i9 K+ F( [

 

- Z* g' C, S ^

 

) k5 H w4 v2 ^, j! |; H f

 

! N3 S" B3 z' V7 C4 T

เฉลยแนวข้อสอบ

6 o- w- T' Q2 N0 z8 S7 R# ^+ u

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

+ G+ g4 o* [# G. E$ g% Q

 

2 R1 P: `2 b8 a5 i7 C0 v% n

 

+ j9 v5 G/ E9 r9 C

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

+ {! O2 `5 L- f/ ~2 v

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

8 c. G. Q! s& b1 }- w% {- r

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

$ ]) v! B6 N# P' J& _& H" Z( H5 S

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

. [( ^8 Q, z- j; F, S5 V5 R

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

. C( g9 N5 x# G. H6 n

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

/ h+ }! q3 N0 Q

                                           49.      50. 

' ?8 P4 f+ B1 A, P2 Q; x S

 

' y9 n- K/ `" M* R6 z+ ]* J6 J8 x

 

4 G3 i, M. J' X2 o, t! C: [

 

; J* M7 ?5 ]5 d9 E$ f5 n

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

1 }: B8 y% P/ v$ P

………………..

/ Z/ E* K' X5 V- g2 D/ Z

 

2 G0 R9 ~ \( K% z

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

& K3 O% R3 Y* Q1 o* ~" j

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

; v8 _- R. { I; {" J! q

             ตอบ  18

) M) K6 Q U3 e

 

6 ?& q/ f' o3 }9 i- v( G8 z3 j8 d

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

+ R+ Y, E: A# q

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

& x' ?8 r" O# N8 q) n

 

4 [! H: u/ F% ?9 X! Y6 H( K

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

( a- t* y& |6 I+ d3 x

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

9 B# t1 O9 i2 l2 F' \8 [

 

9 e \" A- L/ F" W* P

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

a& `9 t. B# W

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0 i* r" N. S2 K8 i8 Y/ Z

 

L! ]7 a; M" C6 K

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

' F) h! D9 M% U: ]4 s6 N9 s5 c/ ~

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

+ q* V# ?! e1 G- O" w, N

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

v+ A9 e" C6 G! Q

                ตอบ  หลักนิติธรรม

$ z. j- S* }$ u+ U0 O( l) }

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

9 q3 l2 \( n) L0 Q( Z% }$ g" w1 |

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

/ e. g' s- N4 H. `6 d1 e

 

; L; o# J$ | f6 M& I

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

% S, M& G: l& `- ?. b

 

% t1 M# r3 t- ~: Y1 G H5 S" Q) ]

 

' U" T! g: W1 a$ _

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

* \5 n2 z$ p# b+ u3 J

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

3 Z: S' U0 v6 {* l5 [

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

: c9 j% q# P l$ F% g% q. Y

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

* n( Z! a& e( o! X. ]

 

4 d/ [5 j( i. N( J- B

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

# K& L( R4 c7 H- h( _" p* s

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

# N o& a4 Z; `2 V

                                               

& P- O' w$ W) w

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

3 Q2 H! T2 I y9 v' o) f l

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

0 u- s6 w5 j6 m: H( X$ g8 W& z+ ]

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

/ A% u7 t, ?8 Q( A! {

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

% ~4 ]9 V7 E" F, v6 G0 L" ~8 ^% J

 

8 b1 l, n+ h5 O0 A+ U

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

; z" b. ^9 t. U" K$ C9 c

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

$ c1 ^' N' E% \9 z( a

 

# Y3 `3 L; G. d3 E) ]1 M# L

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

9 j$ ~; h/ M% Y- w+ {0 L

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

' _. e/ g/ B5 S. H3 D& w3 U2 w3 a

 

4 b6 t$ n J4 S7 ~6 N8 I" C+ Z. G

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

0 _- F# `; G1 D7 v, y% _

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

/ \9 E) d% o9 Y1 f

 

0 {4 ?& i8 ~! i$ I: Y

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

' u; }, R( D0 v. \. j4 r3 [

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

' _, h7 r/ n q1 z# I7 ^7 v4 A

 

( A* D7 ?! o# i8 Z+ ? Y+ D! N' F

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

8 H3 v% \' a( `# i

             ตอบ  วุฒิสภา

) ?& E. ?* }9 }9 G

 

6 Z0 P; H& c- G

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

& |& s& y" V4 C4 }

 

' P: k4 K* S% G

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

0 q1 N6 a* a, v- W

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

# i$ g/ S- e2 Y$ e

 

. ^. @! y# o; t7 o

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

* {: }3 r, f: [3 p6 ]

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

( e4 H6 p+ G" D' U

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

6 s" O9 M/ B3 W# M6 r( w

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

L4 t$ L* i. p. z

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

7 M \: o7 j: k g; H

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

' Z/ Q4 Y* ~# r* w: a

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

; b! k6 X$ P) y; _$ q, X9 e

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

" B- i; c2 C* l' l

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

8 m) ?2 V5 a+ J0 a

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

! w- \4 Y, W2 Q$ e( s6 Z- y

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

0 ]% f2 y, H+ H

 

6 M! w+ ~' n3 _8 [- E( }1 v- l

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

4 I: T9 x3 o. h$ y3 ?4 Y' G

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

+ z# M5 e: C1 n( S; [- j

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

9 ]2 ?* J$ _$ z! u7 T

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

) _: {, T+ a; U8 J

 

. p2 ?9 v5 Q* P% }' q/ K7 {+ T

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

; ]# s5 W1 t6 @, B7 e4 b% {7 C3 Y5 v

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

. }( `1 C1 I y9 Q

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

1 L" q$ r7 |- b$ ]1 Q+ ?' e8 r* U

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

* r) c" H+ z; a6 E& A) Y! S

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

. o7 J! P8 m/ S, R; p' ?' k+ }

 

3 t3 ]2 s, J, b- X% X* O

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

$ D( V7 s9 L2 x5 T# o; S$ K

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

& U$ i- ^; R! T/ b$ a" _; D

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

% u, }/ g! u J& }! T

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

0 [9 t+ ^5 k* m3 t0 {0 W& A8 h; t

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

! o9 E0 @: K1 \5 Z& y( C s& y8 |

 

" N* ?) `2 A8 {- \

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

* R4 n) P5 g8 v3 h" v

            ตอบ  12  ปี

+ z4 W4 Z" I; v( p

 

: D- X* L7 F9 D# `

 

" }% f- ^# W! Z0 S( B6 v

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

- q- ~4 {8 D5 g& {7 k+ t

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

9 D+ n* b3 h* E4 H. C+ `. a+ y, p

 

% O4 s3 j$ y8 O! h

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7 J1 r8 [5 ~, r

             ตอบ  ผู้ยากไร้

# N) D. Q* K2 `& A7 f% Y7 O$ E

 

. I1 N5 V1 u: \; M$ V- s

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

' |6 }6 N* K& ^: A* \- w. S

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

5 ]" G$ G/ t( k( K! s8 K4 d% J

 

* o( e5 t$ ^ Z8 F4 s3 M

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

2 A. X" |. m& B8 F& t+ u9 c

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

5 Z& g" M6 d2 W& j5 ~

 

4 K) F- {6 \/ e* I+ R

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

; E; }5 x6 m1 Y* z X+ ]9 O& L' o

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

2 K( Q8 ^! h0 _

 

7 W: A. P( U9 R. ]% E4 D$ N; J3 a

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

1 t, F3 B S7 Y# @, M' {/ ~

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

5 M1 ]# L3 @1 ]8 |5 ?( q" v/ i

 

7 \# R: `7 K$ ]

 

" q5 a7 g L6 G# P- M e

 

. H! F% }: D# w

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

) _ D* I3 N7 \2 D u" _7 D+ T

 

/ V& s2 w- [/ B, h& h" ~6 a

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

8 R! }/ d4 k+ K

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

) O# z$ f+ a7 n! s# ~

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

7 y6 }' @ Y% y* {6 ^

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

+ e) T& k7 `/ f* O7 V! k# ?

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

, T' R5 e1 A2 m2 Z3 c9 u$ ~

 

7 H- g' \7 c2 R4 |

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

1 B# u+ Y3 t% e3 K }

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

' O+ J- x. u V) e3 Y: c

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

+ I7 h) }. n7 E7 T

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

. H! v D7 k3 y# p, `

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

, ], z+ [* b. ]6 a8 k3 h& H- q

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

3 `' P% f8 h: p0 D. f: c5 H

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

$ H2 k1 M0 Q) Q4 N: u6 L

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

% I2 U. e% c, s; L- {+ I6 _

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

2 u2 U' b) Q8 s) r

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

F5 I( x+ u3 O, q0 }

 

! i/ T" i6 F, b2 h% E. X

 

! U! u/ e2 M0 x' z: j1 r' z

 

7 x& D; r7 c/ k1 f# |- W* P

 

. x: V2 ?# C4 O& `- p4 H/ r4 A; x" {

 

3 `( ` }0 W; q: g

 

3 E) Y3 C$ ]$ y- D

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

; G+ {$ M: U6 ]1 R

 

) k. Z& `% F. H

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

0 R9 O. }9 w0 S C E$ f6 i

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

( ~% T3 G1 l7 J6 L9 Q& a, B

 

! {! ?2 J+ k" Z' ~" W0 F

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

) o8 f: c2 F: y% t6 s" N" a/ P; q

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

# `3 V3 ~( @5 Z& n& C4 e/ w# t* s

 

+ V" K; B' l, }& [* D6 l2 m7 ^

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

4 y* s) T" Z7 V$ ~* n

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

% f9 c7 E. [& p* C( m% ?$ E* z% Y

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

' r- d! I/ A l7 y' j

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

. O- |% P) R, h- R

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

6 S; M# @( c3 L. o" D7 h

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

9 v+ `4 b' W: X: t

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

+ k6 w$ j5 }' L! C* Y2 H0 s

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

; z/ d# m, {% ^4 s5 l

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

7 E( q0 `' Q; H/ R& s( g

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

5 T+ U# m' @; t# y1 v- o

 

7 x7 }5 v- b& _/ _0 p. D$ ~

 

. a6 ]# C; \& r1 J# ?. l2 R3 \

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

7 n" D: s* }" H: o

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

- e7 e4 f W, g! b0 o0 _

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

9 ~- w7 `$ m+ J; i2 F+ j8 M/ E

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

9 j$ d% @& Y! v4 S7 Q& ^

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

8 l0 j: a- z# _4 E* r% N G- V

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

, P4 r( I C7 J6 R4 {; G

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

1 g* r& D0 H! x0 Z$ l. k/ E

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

9 d( r2 P1 e1 \

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 19-12-2014 18:32 , Processed in 0.142987 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้