งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19429|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

^3 ~$ Y. {' _; ]; ^& g+ a

 

' a% K+ `2 Y: p

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

) s' J1 p; ^0 w" e# C$ P3 j$ j' H

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

: O; r$ J" q6 I% y

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

8 i$ { v/ N/ u) S. }

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

" Q9 {1 ^6 E, b0 C; ^- w6 U

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

9 `3 f" P9 C2 b$ ^; d

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

# M$ R* Q. x- S% S! o

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

3 B2 d+ ]4 Z7 B9 X2 U, T2 d

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

) y9 x S, z- A6 ?1 T' m$ m) }+ C

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

: r4 N- o! }% D

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

5 z6 _% Q: w" o2 e0 i% |2 k

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

! X$ a& F% ^* `7 m, R5 v

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

; K4 [: w9 b2 V0 Y

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

9 ^' r7 F* l, [1 q. |

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

( n4 k8 d/ \0 @/ ^" |

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

3 l$ N+ \, l" [: P

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

; s5 |. L9 h0 @/ n

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

3 n: N1 D# a! c" s+ ]/ x

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

# N) j" I" O- g; s$ B

        ค.  หนังสือ

t. c9 m- K8 J- f

        ง.  เป็นทุกข้อ

5 A5 i4 I3 ?6 u/ l

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

0 b& ?9 X: D9 m" `$ b! V$ v1 l

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

* c" U4 G6 I# z2 P& c/ B

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

. x" q; n* T1 y# V. U

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

" g, d/ Y1 F4 }# F7 S/ T) r4 x# D

        ง.  ทุกข้อ

- W& p6 `+ k& X' R$ D

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

( X I3 \. M5 W; Y3 V r r

        ก.  7 วัน

9 L3 I, q5 p- \; ^% y/ v+ v

        ข.  15 วัน

, e" J9 w) u' M/ T t: j

        ค.  30 วัน

6 U: l* U7 m. W4 t

        ง.  1 ปี

% q3 U- t4 o9 m* F4 x

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

* ]; F+ U. w' _: e# G. e% B# c

      ก.  7 วัน

; s9 ^7 a5 x: P* u

        ข.  15 วัน

! t& t) j7 w( o; M; e

        ค.  30 วัน

g! D6 f/ B8 I# V8 V7 g' B% r

        ง.  1 ปี

3 p1 i% a$ m* }) ?# ?

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

2 ?+ p5 z* h) w& ] T1 G2 @9 f6 r

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

: f& K: r4 f7 `

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

; V- h' V0 g, f9 G" H

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) k3 ]& \0 h; A8 | Z' K

        ง.  ศาลปกครอง

" D4 |1 O0 l! ^. c

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

6 U. V8 e) @' x% ?+ Z6 D

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

$ O0 U7 j! U$ c* Q% e

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

; l8 ] t0 a0 ~" d9 }# U" b! m

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

3 X- [& p- }; p4 L1 I

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

% Q. \$ @. v2 o

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

* S7 ~2 x' L1 D: D" ^

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

; s6 l1 \1 S, N( m( H8 j4 ]

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

! F) B5 X1 m8 Q6 S2 Z. s

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

( r5 d/ d- X5 r/ _/ z9 \

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

( {0 r2 r: R) X6 C/ D

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

3 P, u1 M2 h* A7 T7 s

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

% y7 S8 Z6 R4 J" L, d* L

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

+ P3 B* T2 w( x: q7 Q( L! q, G

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

# P) f) L) \. t2 P3 i3 j6 ~$ J& P

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

& K' e3 l, a ^' L

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

+ S/ C: P7 g! h9 F' [" w: M

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

1 C/ o: T) Z4 \

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

+ U2 V ]% |/ A ]. }# b

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

" G. I$ s: `; ~3 e! T

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

# \9 A1 N5 |0 S$ }3 |

 

& Q+ ~( n1 N7 t$ V+ z

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

0 g- E$ h6 M1 }# L; t6 [1 ~

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

% B4 ^# ~$ F# i @0 {3 W+ S) W

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

$ Q9 F- L: m1 R1 c+ T( c, X8 E

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

2 i7 y& Q' Z U5 M @

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

+ t) f" i' r* R; _0 T9 G2 j0 @

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

: r+ I" Q; w, a0 C

        จ.  ไม่มีข้อถูก

; Z9 z L5 G5 T2 C

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

6 B+ D t/ ?, X& F- D

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

1 }8 T6 Y, I& i9 J

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

& U2 H7 `" \1 | } R0 Q

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

2 M4 d; k8 Z4 I& C$ U# b1 K+ {

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

8 {" q5 e( Y$ w9 D6 Q5 U

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

; a' [3 R; U$ W8 [) G. C

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

) h; r+ }& M9 B' C8 c, b

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

' [) G' D) X3 B, g' x: o

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

! q2 u) {$ V0 L \* x# R! m4 R) _7 W% M

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

. U" Y4 {6 ^3 ^7 N9 r

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

7 U& w% w4 T2 ]$ R1 r) _8 x- ~+ l

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

+ |/ m- ?5 J; S' w& _, x

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

3 c" ^1 c! u# j' r

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

S) v0 K* ]3 h+ a

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

- X, E& V" n1 s" D$ t" { \- b& C

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

" R+ r" Y8 }+ @5 d+ s5 h E

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ
, }: X6 N# }2 K2 M" _3 @9 q% `        ก.  นายกรัฐมนตรี% X7 H) u5 j. `; y% {
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย& H- N; V8 D, E- f( _: I
        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
8 b+ y% ]8 |3 ?        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย- {- x$ O" @9 o$ ~7 e0 ]
        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม+ u2 N& j( k; }* {
24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
, k  X5 K# X( v3 y: a        ก.  ราชการส่วนกลาง* ~) v- T; a4 l: R' n& z- q/ |' C
        ข.  รัฐวิสาหกิจ& y$ O! p' _1 j2 |, K
        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา( c5 k* n* q. w7 V8 G
        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ9 P2 P5 e$ `0 s+ q9 e$ T8 R
        จ.  ถูกทุกข้อ  ]5 b& d1 [4 P4 y
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
7 G9 p$ B0 |+ O5 i( P( Z        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
1 G% t0 G, c$ I* h1 l4 B# Q& h        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ
/ n: [: o" B7 v) _' |$ ]: `) H        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน/ ~  Q& T- [+ w! v. p( e
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
, S" j' x' X, d; o        จ.  ถูกทุกข้อ
! D( ~5 n, [# f+ h' V8 e1 D26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)
: j: e0 U$ n1 u% F9 x9 h2 L  o        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
6 R3 l1 w2 x+ p! _5 j0 |& N$ ]        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ; O2 e2 L) |( |# p2 |1 d# V
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด
# N" |5 ]$ K+ Y- z# I        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
4 K+ b3 \" O6 |% }        จ.  ถูกทุกข้อ# A; U$ x; {0 |" l
27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
: ?5 b! r$ g' n$ a+ n; L        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
2 Q5 O* V, _  O9 z        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
+ h& @( E. u: p/ o        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
' y  f6 Q- X; h( D        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
0 @. v3 o& O' a, y2 `6 v. ^        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
* G% p- H5 Y! ]% O) h6 E6 P28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว
5 S: `* e2 D7 j: I" p! i; J4 F7 t        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
. D$ ]1 }, A* n1 }        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู" b( U; H" }. P9 h9 M5 P- z
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน
7 O# p/ L" P; H3 F        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

) b0 v2 [9 t6 v; B4 T

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

+ _4 a2 `9 N( D p8 m

 

8 u; O Y$ Q% _! \% E% u

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

+ f& G# D7 ^1 \2 F! K. P

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

" o+ [4 h+ K- g& g" \6 h' l

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

: ^# O0 C9 H |& u) H/ i

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6 l9 x" l+ E" s9 z

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

! r" V: J. M/ q; s1 l

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

- w9 a. n) `! M# T2 J

        ง.  ถูกทุกข้อ

) J& j# d z, c

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

# i, X+ H" b5 C9 F

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

" b8 B8 l+ |! K6 t' N9 o

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 S" T2 J( r7 k" }& z

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

* Q" n8 _% U c

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

' K. J) r3 Z* l! e3 t0 J$ |

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 h- @, d* ~* ~1 I5 V

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

- x3 G' R! f) N2 C& l' N

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

7 {1 `5 T# S! {6 y) w4 _1 i

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

& J) w- Z8 H: R3 d/ P

        ง.  ถูกทุกข้อ

- \ a* {# K- r7 i* `: N2 D; _1 U8 H9 S& j

5.    ข้อใดถูกต้อง

- L, H" w3 U+ \( `0 N

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

* @; O; \; c* D

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

d K, j- }5 K% A

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

& f5 p G; Q# h: h7 t5 j

        ง.  ไม่มีข้อถูก

' A: ~# A) q5 y2 T8 ]0 A( f# U9 {

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

# E4 k0 T# q: h- D! u9 q& q

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

' L: ]% g4 V# Y7 J- b

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

$ v) @" R5 d$ m/ {# j1 O

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

% z: I9 n0 |- P8 Y$ e3 T

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2 z* j+ w2 c% c. O* A3 H: ]

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

8 A* P8 @! }# A2 w5 ?) c

        ค.  นายกรัฐมนตรี

* d/ p6 l5 W( `

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

9 q; P- h2 k# N$ v4 D, V: l

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

% w. r1 w* |. @; }: ^1 _. Z

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 ? e7 g2 ?, ^! v6 A

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

3 p+ B# w8 N% S7 k

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

: u4 _4 E0 l( y/ v9 C! D0 i

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

6 M# H1 A w8 z% T: g

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

0 m$ E3 }% k2 }6 f& m

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

- N9 W: j' E. j. m2 w

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 |. b2 O6 u* C0 W$ I C, Z, v

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

9 R4 J* k7 q+ _0 i! g( z

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! b7 U: \4 C* }+ T4 a

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ x C# E. X; V& U

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

7 Q2 L+ ]6 J! ^9 Z" X$ R

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

. O) Y, y' p2 u$ G' G! c4 J% _

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

- g! p5 ~% y" s$ g( G

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

0 A3 O3 ~* Q6 V2 n

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

1 D: c# x" T, U# r

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

- q' h6 j7 \2 ~2 n- l1 Y5 Y

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

3 q$ q# {, O2 ^4 P5 U

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

+ c9 f- B9 M: J1 r$ v

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

, X1 s3 N, }" ?' c. {

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

: Y1 ]7 V R8 y1 o2 ^! Y5 `+ x

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 ~* V" |( \* X) Y+ E' P7 l

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

B1 ^* B: X; n& f& G+ ~) j. g2 x) W

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

. F' y: M7 _& f! |

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

" a# b: L# e5 R, W) x, s/ p% E! P( o

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

' W7 v: { H7 s8 C& t# H. u

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

! N# S- J* c$ ~# Y

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

0 S' m- z% p/ ~0 L2 l( Z

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

/ n9 e) ^* k, _, W

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

6 B: o/ z* s4 K) k( x( n% |$ \- o- I; K W

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

& l( c: f4 [9 f% ]; O

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

! N2 V* C8 O3 F3 S( P

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

& U; j/ v) o; H) l

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

: c, o! t$ }: a/ f1 j; n0 ?

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

: W! i7 k9 p8 J1 Y1 Z

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

6 [* b; S/ C. w4 B

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

2 j0 k! c, Z% O: c. |. {

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

: h+ k1 f# a& r6 L" `; O3 }- H$ g t& f

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

. D! n* e# i. Y( ]4 B. u/ o

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

% [5 j5 j( z. U& H- o" \

        ง.  ถูกทุกข้อ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

- Z% Q$ l( O) p5 n

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

6 t2 m+ @0 E4 [1 B# P2 @4 u

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

9 ]0 w) {# F' u- ]; s

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

: l6 z6 D Z' n8 d V4 V; O$ }/ n

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

3 k3 Q0 ]" w! W3 y0 y4 U4 m

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

6 F& K2 C V& n$ @

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

2 A/ e2 P$ ?9 t

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

8 }9 Z u% @- x6 m

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

# d& t, a3 `' @6 [: K0 Q V! P

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

/ G/ J' {, H# W* O- L

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

' e3 i" j- V/ p/ c2 G* d: u

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

+ q1 h1 O# G$ ^( L; k3 _% t% R

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 t) C4 a. E. v) x3 ?5 K B

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 p H/ k; N' o& [

        ง.  ศาลอุทธรณ์

+ C4 r# D4 d( J. q+ T( i0 O7 H

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

) k7 o; N: J0 ?6 P! r' d2 y9 h

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

! ^0 m2 d% L% x: Y5 L( E

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

$ P4 F) w4 e1 ]. t+ P2 q

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. l2 s9 \* i8 Y0 {- m; h: @" v

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 k. a5 {4 `! q' K5 H& ?

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

# a4 G* e% B$ s" P5 v& R

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

( Y; N2 f1 q& h

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

# P3 P, G# B6 d& w; z/ u! ?

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% ^5 j) q# X4 n4 X

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ }. ~7 i; U; R4 D8 _

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

2 @9 G' _4 u7 A% v3 h

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

2 R! [ n! j9 X

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

( c6 ?& y% K& @3 k' Y, \

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

9 [6 ~8 g8 X. T- G

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 d/ Y! Z6 X! R4 j4 A

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

/ ^; d' ~1 Q3 m3 M }# f

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

$ n6 w( j! j, i! y

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

8 l6 V! V5 o- Q G, C2 I L2 F

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

0 a% y9 w! P. h0 I! J. o+ U

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

% x: Y9 i& f: m6 D2 L) c

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

$ Z. Z9 c, p, T' I% U% E

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

, n9 {* Y, ^$ g% _1 q ~/ ?

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

A+ J7 ~! X3 w& q$ m& c, V

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

! ?* b; ]# p2 n0 D7 R

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

9 V9 {- Q+ E% t+ J

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

7 N: g. ~) ?+ [) k2 a) {3 y( M

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

$ |! m! }& X" R" m. f9 M u

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

8 X+ |1 y) C, \ g; f& Z( c

        ก.  พิพิธภัณฑ์

3 L$ p" U$ ^/ V7 D1 T P( |

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

5 o( U' L4 ]7 Q0 c1 H+ N8 J

        ค.  กรมสารสนเทศ

* Z6 ?" I: V* U+ [/ ^4 M" {; a

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* c$ J$ Y. y) c- [$ t6 M$ A- Y

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

v. a0 R$ X0 E0 u& b$ ]

        ก.  นายกรัฐมนตรี

( |) J* {# c, E( L+ k/ ^0 s

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5 z) M. S. B5 s, ], S6 o: E

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 f) \' _! U R: e& M: h

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

* {5 C( B$ _' k$ P

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' u( L3 ^, ?- y. u' m) d% `+ q

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ Q' }+ |0 M% y! Z0 R: W# q) h$ A& q

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

; S# \+ P+ R0 y: z

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

6 R& P0 g0 e9 W7 j; {9 _( ?

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

5 O5 U& y5 v6 I1 l7 ?/ p9 G

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

7 k$ w( U5 Y( r- Y5 t

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

}# M: }4 a$ ~# x5 w

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

b" ^4 I8 n0 X5 M* t1 T

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 g% \3 h" O/ _" m2 S( P. K3 [5 w

        ข.  นายกรัฐมนตรี

' o9 b7 e! i5 k2 h

        ค.  คณะรัฐมนตรี

i& k- a4 S4 u7 A

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 E% Y: y; l$ I1 d7 x1 u; r# {9 L

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

+ S+ f: \( \& K/ c

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

& t+ g T/ J9 z

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

' ]( C/ O! K# }9 j- u+ B

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

5 l1 S) R$ |9 W- A1 X/ R

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

/ U6 k% a0 H& d' }7 A! m. [' ^$ B

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

, _3 n5 P& ~, Z ?: E

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

" b# h3 C& ]/ W3 e- p7 o( Z

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

8 ]0 z% z& m+ @2 u1 X* w5 N& G

        ง.  ถูกทุกข้อ

, I! g6 g) @" h/ L1 B: ^

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

8 x/ Y, Z5 c7 k7 q

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

* t. b8 r" H) G/ i2 P4 p7 @

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 ~ R2 ^6 ^1 S% N/ F

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

% V, }) \3 u1 F# w

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

) n0 a' C& Q( x0 Y

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

, j4 p* R$ `7 Q- u, B: H2 y3 o

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 u6 c1 {# I [

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

; T( R" D" |2 `3 y0 Q/ C/ G& p

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 `" U$ h# h( T. w9 t3 e. W2 L

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

5 P; W; S5 [ A* I* s

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

8 A) m2 G$ E+ x+ z, v

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

% @6 u; F( M7 I3 F- }% g* S7 N3 y

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

: k) V. A0 n! Y+ o7 p, i

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

* [# f" \/ n' [+ |. R. X

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

0 T8 t- q, C* Z. x+ C5 [

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

+ t6 X: y! l n5 b% o

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

. p& e& U' N0 f* r% S; {) E

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

+ a( U9 N2 ]4 d

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

' K! D/ P" v* M; [

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

' f# u0 P% p" _6 `% H% E* M

        ง.  ถูกทุกข้อ

c) V7 W4 m6 U( o/ w: C( s3 B

       

5 v3 j; c; J- g/ q

 

9 r0 r( v _- P2 m1 m1 e. g

 

* m6 A/ n: s% B; i+ T

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

* C- W) Q8 @9 D1 `* E

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

% e0 I5 ?2 x! l7 D4 }

 

* s% n/ g; E( s4 k: g4 L

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

9 e( X w; O8 S1 V9 v* I$ P

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

" X4 |# T( ~# I% Z2 a" @, z

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

& b$ J) k& {/ q; `

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

* g& s# _$ q+ W n

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

8 K$ Z: T4 @ w' y

 

! m% r+ o3 o2 S

 

5 h6 [+ J0 i( A9 x- a% k

 

% `$ j. _8 R3 _6 a/ F: Z

 

1 {- Y" r7 g1 k, t) ]* e. L2 w8 O

 

& u: [% J7 _) I& J, I* U

 

. E) x8 o% N q7 e3 [

 

$ F; j$ g8 ?4 u' u! G

 

e& \; E' \5 c, `2 O1 S

 

* `- g# ^( B) V

 

/ G5 I5 _; m5 A0 c$ b: r4 _

 

; X( ]/ Z- Q# w6 h& ?8 V8 m( @

 

" d% F6 M0 i1 z2 Q5 ^% u3 h0 N

 

& R; |6 |! @3 h/ m6 V% X$ p( @

 

; j$ B- l+ T! Q8 ~

 

7 m g* [0 t0 O/ g

 

' y" ]3 t; i+ L3 m4 N8 b

 

0 r, i8 z! `+ D& _9 g

 

0 @4 [9 ]. A. Z; R; h0 N- x

 

- V2 j- }- k' U0 L" w3 P

 

( `. u* Z/ t, P3 Z

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

/ R, s0 v S7 o0 L9 Z$ Y

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

, C5 r, x: G8 s) P

 

8 J+ i! `+ j. d6 l2 d

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

' U2 G# N) o K* N

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

: W' i Q. A0 T, h C

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

+ [1 a$ ?( B+ c* t; R) l; \

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1 A8 w; E2 m7 M; I

        ง.  ถูกทุกข้อ

: t: m9 O$ N$ R9 v) c5 U

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

) J9 i' A1 V& s+ I1 ^- k! e' I

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

8 x! K7 d$ u8 U" L8 Y( h9 g

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

; k+ E1 }( ]+ S7 [, j

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ [$ x( `' N' o! X' D9 s" ]

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

( e) s3 ?% b$ _

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

6 l+ d: M8 X& O5 n" v: _/ M* U

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 F' q; ?! _$ i! a2 D

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

" ^$ \+ R7 T; e3 U2 h

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

4 z; \: i6 ~5 N+ x# M' ?. h, U

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

' t4 d4 J. P2 [( e6 x0 v

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

& g! Q2 x7 m- K2 t3 D7 L- g7 ?5 v3 L

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

, r) H& a# [* U L8 [- _

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

7 ^" ]) z8 f7 m0 g0 D, G$ h

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

+ Z1 {) e e* v% p) v$ z

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

" }- l8 l0 h7 d

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

( J, R5 V( ~- k

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

. M5 b5 s O$ ], M2 T3 S

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

. z* T$ v M( W& _

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 f. o$ X; V- |$ H6 m

 

) M# G: z# Q W3 ]* c2 @

 

B8 {8 r% v+ j

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- N7 p, N$ q0 F4 I6 B2 Z

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

$ G, |! `+ h+ |5 j& e& |* B* Y

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

9 q' B7 H, A) i( B) S

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

# ? t/ y+ ?& Z# R( z4 k! A. F, J

        ง.  ถูกทุกข้อ

& N) k" n `) H4 f

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

2 {" }* R$ H% n Z i. F# ]- `( P

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

$ J- I7 L: E) U6 ]3 c

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

# b% U# ~+ Y) s# e1 { |

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

; a0 u2 z5 I' E9 G4 w

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ M" M% u% m+ L5 h H( i: ^# e o

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

8 D8 [7 q# |$ j" d9 w

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

) B1 ~8 t) O" v7 U; d# x# @

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

# A' p- F$ V8 \$ i; i

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

9 Y) a6 U2 C2 K9 N

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

% a% E1 ~) v+ N$ r1 V

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

8 O4 R) `; H& m; v0 r0 }

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

5 P! R7 X. L* F. h

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

( ~9 S# Q* }& n2 |

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

' ?/ j4 e* @! w

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

: D! A0 |6 M$ ^4 X% {( M

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

0 a& G# z) m. } ^' f

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

5 s3 a: e; t. f% U; c5 c( @6 L

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

) s3 I1 h% h/ p0 C$ n: P1 `

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

0 K& z! O! m' s! Y j0 J0 a

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ l4 c0 H/ a5 f+ l4 k% a9 @' a. _% x

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

& k- f3 \3 j+ h* r' _+ y3 S

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

0 A% g( X3 y% K2 r m

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

8 Z( P0 ~! P0 v+ [( h5 \

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

: C# G& ~- r4 }5 e9 L

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4 V" }% n6 C0 {

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

* a6 Q) Y' \* j- T! n' y6 n

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 w' K+ {" y" ?5 N& S" R/ N0 j0 i

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

. t+ z' s7 a, O4 j* s) ]

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

& x0 ]' @9 T/ i! }6 ?/ Z5 M) v' Z

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

& Y( Z/ x3 m7 D/ L

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

9 P3 y) G( j. j

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

6 K5 r3 B W2 h& x+ U! V D

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

8 z% D2 E1 u) [4 |" S, [

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

. k$ B: G4 Y8 G8 ^: m* ]

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

2 [& U+ p- l( W* ?$ \# l3 B9 }

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

) o3 I# F; C; a( A+ v$ d

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

: n4 H# o2 y* [2 G% I9 v& I

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

: y" ?. @2 ~" ]; R, }, k5 f( c

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

/ B9 e7 g: v) V3 Z- L* A' Z: e7 B

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

5 [ }! T3 C8 p0 f& C8 S1 @

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

9 @; w' R# ?& l+ g

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

# F1 A7 b' D& h6 S: g# }+ M+ x

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

1 L. h5 \6 U* V- p- H

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

$ n. ?7 f p9 k5 r/ U# L* P

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

7 m9 O4 Z$ L0 v( h6 g2 j% G

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

" ^* F9 o4 }; L. V2 {/ y. \- P! V

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

! N9 e* @3 i% D w' R5 F

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

/ T& _' C6 n3 A3 [/ w

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

* k7 N+ Y. g, g" \

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ A" s7 H$ V: K; b2 o( D

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

k8 D$ R o# j+ q2 J

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

. S2 a) ^# T; {- a; E" ^0 a: t* q( i

        ข.  สำนักงบประมาณ

5 F, H; P& S( E- |

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

/ i6 l5 X6 C& O' i* g; a

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 J* q! J% ?( m$ r0 i/ J7 d

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

2 X8 s" V5 r" A5 ?

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

+ `8 }; T8 M% s0 X, c

        ข.  สำนักงบประมาณ

3 y& D- h7 `2 K- F

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

+ j. `. G& `& ]( p

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

& K" k+ V" e/ H/ O+ ?) `

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

) ^9 S6 O% K* u4 b1 m- B: J

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

6 y0 s# W7 o8 I6 r* ^

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

0 f4 q) L3 K+ x0 \" ?- x0 U

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

# P1 U) v- x( w% S/ @

        ง.  ถูกทุกข้อ

: J7 }' @ A2 k2 y) J0 N7 \

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

/ ?4 E6 b: b J2 E9 x

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

) N! c* \6 s& Q# t; O! m

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

& v9 _% A4 L* W& M4 o

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

! ?( P1 u: A8 C* ~, X3 E8 [( B& T

        ก.  สำนักงบประมาณ

, A5 W8 m( y) p

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

) i% y% V: F4 w" D3 v

        ค.  กรมบัญชีกลาง

0 Y% s3 d8 \, n3 f& E: H

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

9 h, f$ j9 Q/ o# a" N1 G

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

- L G+ X6 q8 J* t

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

: g. t* ]. g9 O r6 @* ^) R6 o

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

' M! r/ W5 b& ^8 V) ` j& o

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

* h1 }! p4 y7 U& R$ j8 k

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

5 E/ z6 r0 w2 a5 z: k' [

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

% [6 r* A( C' ?" C+ t% @- q

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

8 n& [0 Z( d1 p- \, V

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

4 j K6 B. R. h; ]

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

; s# o- @3 O' l

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- a1 k- C; V: w$ O

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

* a( }% A( }8 F. m2 B/ w+ Q

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

" U8 b) }! V |5 k

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

. `* K" M, k! |4 B$ G

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

: I" T* Y5 g1 G# U5 D

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6 A' e8 A6 t: U n# ^

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

; T2 [+ d0 r# G2 d' H

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

8 b' o: F$ x! Z& J

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

, [2 L# }; B8 M% X: p& s( N$ w, _

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

- H+ _6 Z; a1 l0 q* W7 I+ R

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

1 Y1 n9 a: z+ |6 k$ D

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

. R. R2 |0 s' I3 v

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

% }4 @" g% F% @8 L0 ?" i

        ง.  ถูกทุกข้อ

) g4 u, o5 N8 h" {

 

# g' T# f4 v- d h: G I" r

 

: @: D0 i! S( Z4 M% ~0 R& N q

เฉลยแนวข้อสอบ

; p7 f& M/ m, c5 F9 |

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

' [; Q- j# K7 }! x, G* |

 

5 C, V7 i y* @) s: ` p0 l. v! h% R

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

O& ?6 u0 J6 H6 l6 V

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

/ X- f# p; T/ E4 i& M( ]0 d) i

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

. R) F8 Y) _' Z- p1 R) E1 `

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

. G( L, j0 \& P/ ^9 y

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

0 w8 e" `7 K q5 ~1 c7 L: U! J7 S9 y* U

 

8 I3 G; _4 O3 W& s$ f

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

1 B6 {! F9 q, t; m$ {

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

! [' d( K3 i2 w! U1 `7 W

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

`9 S& E6 x1 R' }5 `/ ]! n5 T

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

6 S& u9 i4 @) n

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

1 b3 x5 T1 }& I$ P# S, y' j7 K6 W

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

7 M& ?; K! \4 p- o& M

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

4 Y0 B# ^& W5 [% h* R4 Q, R

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

4 G& S% [" z- Z4 O

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

7 u8 H" \6 ~2 c g+ h

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

4 I: N& {# J2 T- T7 z9 F7 [- c

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

5 A" ~6 [5 L' S U0 S3 W0 P1 e! P8 F9 }

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

. }4 N4 _7 I0 B" F& {, y/ H

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

k/ x" R& H: |' w7 W

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

; B- \! N0 V% X1 h! ?: R

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

2 [0 H( N, r3 _" L" j

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

, b" j! O! R0 R3 c$ I

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

5 N. s- { B6 M# u! p

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

7 Q+ F. u. V8 B' ~6 K

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

7 a8 X% y: {# i9 v) p4 s- B* W8 [+ Q

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

: N* I5 D+ h5 A9 D% I6 j- }& P

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

( j) v, r1 S8 w" p+ f! P+ ~

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

0 w0 g3 ]3 x: s$ X- D: d( F) {

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

; E! @" C8 e+ r2 k9 i `# Z

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

+ Z3 R/ K v& R/ y, W

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

7 ]/ g5 j& ^- a- ?

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

k2 ?% M* I9 z5 g m

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

. E' `' J T3 g; _$ g, U6 J

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

) f8 B5 j2 @/ D$ q6 b( `

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

; W% O5 J- |2 I9 [" R! U) U7 R5 J

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

, q" @) Q* e" q( x& }1 f

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

1 P ]% s9 ?3 E* j8 ]+ B( h, T

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

2 ^# d+ h, n0 H3 ?4 I7 [

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

2 r" ^2 b9 n- i) X$ v

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

) q# E5 v6 M$ g. d7 P6 k

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

- \& f% ~1 ]; g% }3 a; u6 h# i/ G

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

# s1 x# H6 q* B( c4 P

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

- [; w; A( d0 D$ J* ]7 I

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

" d8 x) K8 L4 D: O- s( e

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

5 F( [1 R) U2 `, ^( n

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

( m7 v/ x- d. c3 z: n

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

, V3 o8 M- q" T% [/ g

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

' X$ b* B6 ^# o. ~3 W7 |

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

2 S) q; W- C5 Y% e( X

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

$ ]* b, ?/ c. ] `: g. @

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

' y7 J) O- ]; f- a6 J9 S

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

+ r3 l ?' c# `

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

. Z1 ?: u' I0 t: I, c& i+ N; A O- v

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

4 ]9 O7 P) q! _5 W) s! _8 P, s

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

# \ Q* Q8 x" q1 A$ ~

 

4 g! K/ r; J: v/ L# D! ?& b

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3 ^& b7 q, b9 ^" o( S3 h

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

2 o8 J. j9 y. P3 v, N! m

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

. B( y# A" D2 r& `

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

4 p" m- q3 u' q; J3 Y, z

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

! Y7 d5 _6 y0 ~- u, x

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

( s2 r3 {- g7 X

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

3 l, S- O/ |4 Q2 _

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

0 u! t- r3 Z% q1 x

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

; k' L( ~0 Y# F9 P. _) p

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

! H" }0 g+ V) r& J ^. M& M7 e

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

9 K: c( }; H; _- l7 a! [ y g! Y% y

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

0 ~4 f' O h f+ ?. R+ p, j% B

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

: [7 @: O: u0 w- T$ _/ o

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

3 o$ Q' F, L+ j2 O% z7 I

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

- R/ R( Q- i* \2 I( h% c6 w- C, f

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

' ~! H. O, X. {6 Q3 z

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

1 v- W. I. k- T& R" Y0 H

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

) h1 M$ Q( V3 S

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

8 W, v& t: i* ~* \8 m, m8 u/ x" V! _

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

# t2 J" c' V1 ^4 W# H6 G4 p

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

/ }; t$ _9 ~' H1 t

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

' x2 h) N% V( H

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

7 N, _4 b! H$ h% C3 y

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

z1 h# `4 w) _1 R! @9 X8 D

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

2 S. l C* g* m' R E

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

: U% W' ^6 t+ [" v; ?

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

9 G8 U. ]- P; g# [% S. ?7 R I

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

) S2 p8 m4 {$ B

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

! Z! D$ a5 K1 j( i. q, k

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

6 ^5 L( b( i2 `& S& l

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

( v- A5 C6 t4 R) o" e) f+ B2 V

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

: @, v1 D2 m8 B- m" r- c2 \

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

' U1 ]5 b9 L, e' n# \2 ]( R9 u1 B* V

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

" O" V) H2 F; x6 L" G/ b+ e5 x

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

# F9 D7 ^3 s, C5 E; r. b2 ~( I

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

( c- o7 k& C* L e

 

# Z+ i) y" L* \4 ]% R6 c# {

 

( l' O( h3 o5 K, a( v: [

แนวข้อสอบ

+ Y5 [/ b! q5 i$ ~7 L# N/ W/ m

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

3 w" r6 \: B+ i( {; b( T

 

; ^ e" q" t. s

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

* q7 y, N. y( E4 X8 s2 M& M

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

* V5 B# R9 u& }0 Q% R/ [9 P

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

/ H, O( K5 f) L; N; z

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

0 |: U5 x) p2 U, b

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

; D8 w. Q+ s, `7 q$ s6 p- o

 

. n" C/ r; c4 I, V

 

- m) _# w9 a+ } g6 D

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

) d+ p+ ^% c; j6 H

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

$ y, o4 q/ {3 y; l

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

9 B& e8 _" W# _' u

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

, p& |" T2 k0 z3 M9 j0 U7 R. m4 F

        ง.  ถูกทุกข้อ

" C: S' U% G, R0 }( `( U+ @, D+ w

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

; q) A7 a2 t" `; @" p+ |" F

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

" N: N8 I/ w- L# V! K' w

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

- r& B; n4 l7 v$ K' N% s, E& F

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

2 j3 d# w( N1 Y0 B

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 C0 C3 `/ f# D7 M9 L) i

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

! p1 w" |# E! b* s9 O* M* C

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

0 d4 v: g% V6 H p8 j( b2 `

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

; r( f# ]( F: ?$ N4 T8 Y* I; T

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

_: R5 {" D/ r6 J0 v, s

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9 a8 S n2 v& M1 @9 x m) u

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

) `# O. p! e$ _2 T% u* _. m

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- f/ b! d* l q8 u

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5 g. `' ?) ~$ Z% C1 @. }/ P

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

! L( f, Y, D/ T7 V

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

- a1 I5 w( u4 j4 k/ I' n3 Q

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

5 P( g0 x- d7 J2 k* K9 m

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

- O( m: Y5 \6 U! o a& x9 A: Z

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

) e, d K& V8 K0 F5 w3 F

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

2 I% r5 a g9 ?8 \$ b

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

( F9 ^7 q5 d+ Y

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

+ X% X! \% M* Y

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

r$ a R+ X0 o2 s3 F7 A2 E

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

/ B( T% t1 O# {- H0 {0 l

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

9 e4 S, K; x a( D0 x& s! P

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

' \ f0 f( R$ | T/ E5 q

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

6 x" Z: r, G" {# Q2 m& z

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

, ^. }; [. G4 |0 Z+ J9 X% s; m# b

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

7 b A4 h8 K% ?& ^8 _% l0 F

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

) b" L% d u/ A; _4 E" G& |8 m7 E

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

1 e! Q$ y1 M2 N& X7 i, y9 P

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

7 ]& i) W8 e1 F" `& f+ I! [

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

, J: K: |# v* U2 B/ R# n* A, a

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

6 K7 Y6 P* y/ e

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

6 s& H4 ]: u8 w; ]" i$ g5 ?' A

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

( x( c( L! Y e0 S% y

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

3 x0 }- ^; J6 t& A( V Z

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

; B4 {" J0 t/ Y4 y, I% U. _, F

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

W {# a3 j; g! D

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

( a* ^5 R( m% f

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

& d4 E' J; f/ L7 _% v, ?0 S

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

% @0 f' F) P% `

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

) j4 e4 N+ s5 w; e" Q! h

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

. ], L5 y" |8 {5 J9 D

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

# j1 h* G0 ?, o/ H

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

: J6 |4 U# B8 d/ S* R. Y+ j7 Z

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

/ T7 H* B J E: M. x8 J( {

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

# _2 `: w2 F8 u ^* Q' W

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

9 B% ^9 G/ Y: J1 o, x3 N' W6 o1 K# l4 u

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

# Z$ {0 x: m3 ^" U, T

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

" H0 h$ U% r. K8 b% p

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

' s5 x$ O( J2 e) B2 Q

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

% T7 C0 y" a% M* F; o: k, c. T

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

2 H- k8 r. M c! |# K5 s% C

        ง.  ถูกทุกข้อ

' C7 t: c* K' E

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

/ \% V4 z) k5 F5 f, @' `2 g

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

4 ^) i& k. p! u( B) Y' a

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

# k8 j6 D& w2 O3 G

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

( z. d/ t! A+ ?1 ^6 o

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 X1 {: s, h% e5 \) q

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

) b% u* D, b* j- y9 m9 n2 Q

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

# z7 ~; L' M1 s4 \' A2 V3 v

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

. z/ q' O% {% O0 z6 i& u2 _

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

/ ]2 ?! C. l# R$ @$ w+ |1 k4 g3 Q2 ?7 G

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

6 o8 f. i/ g0 R _* @; `: d b# S3 w

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

! V. ?! [7 U: G1 e/ Z7 ~

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

: `; ~7 ~7 b4 V: H5 ^) W/ k( I9 D3 Y

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

9 B* e/ u( b# e% @3 S( b

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

' V6 J4 V U2 {7 y* y8 s8 G: a

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

3 y& E$ z _6 m8 P" E

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

* y# ^5 X; A5 Z# u% W5 D

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

: O6 W7 f* T8 J+ l8 O+ g

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

- Y# a4 V! T; P# d P

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

# j+ M- o- [0 ~' l+ G# u

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

# j2 @" L4 q$ Z* h) @9 T

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

+ A- ~1 u' Z4 b% r( k

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

# W; H* G6 c& m+ M' k2 K; v1 M

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

. D5 w; ]; c$ q/ q" e Q S/ C; h+ ~

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

* [/ Y" E1 r0 n! Z" F

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

9 t; o! c7 P# @8 p; q% C

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

+ V- A0 w% x& L, g

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

# z8 Z0 M+ K1 V+ f( W; K

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

, W8 ^8 ?9 |/ F

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

& p7 k" R1 k% f# _' ^- m) K

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

- i4 \/ G3 n$ a5 J

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

) }, d+ n1 R+ q3 E* n

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

) j% ]' b) \' `$ ~# d

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

2 G) O: Q- O' q7 D0 ]

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

1 ~- z; r+ p& @+ j3 z# t$ V

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

; a$ \+ E2 j4 ?7 x, @' d

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

0 R9 j- C+ a! S

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 I/ B5 M* ^$ Q$ o1 Z/ i+ ^" m7 a" U

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

5 i9 t" t @* y6 X

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

1 A. L0 @: `* E

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

4 y5 N9 z0 Q3 e: E k9 K

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

; m% |8 f* W& l7 r# c6 g# k

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

0 V5 ~& }7 [* o; H3 C# g( k

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

; Q, w$ i& L1 c7 g, z& I

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

2 P; W" P, A# q! k7 O) Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ C2 |1 x+ c& n. x

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

; Q$ }5 F$ ^- w0 i; i

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

- |! ?2 Q5 a. b; W2 y! b: w

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

3 a! x& ?) B, h& a w

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

7 P. M( k! b/ ]" |0 q/ T1 D4 \0 J% A3 K

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

! g+ c$ N" k+ d' q- d

 

" |- e, @7 Z% Z: J, x. c: d1 _

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

' J( M% D" x* w2 ^+ c8 E8 q7 u4 w" Q

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

- h# ^! l) x2 ?: n7 y5 \% M! c% W

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

' M0 m$ j# {) c) i5 y( x

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

& Q/ ^( E5 T. t; B; ^; Z( k* p

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 ~/ `, ?8 w) c0 ^# ~

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

( P' K( S$ P0 E4 J

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

4 @ A$ q+ a( {; X- ~

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

& A- t3 O$ T0 q+ U# `4 {

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

+ v" `* ?) M' S( A! i5 c

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

; L& B0 u* @% R

 

8 f8 V! G, O* k5 |3 ~

 

/ V1 Y$ F; [2 j5 e. F+ j; S' M

 

/ x, p) R3 M7 O4 v/ `9 J- Y! \6 ]! U" R

 

: K! [2 e& a i! R, p, S

 

$ I" o; P7 \: r2 ~3 L! d3 [

 

" }/ k( Z0 Y% g6 M- A9 C

เฉลยแนวข้อสอบ

; H5 k8 S/ S# ^* p- g R( w

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

) S% w' c3 |" l# H- Z5 h

 

1 H: b6 ^& U( N! m6 n

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

# J) S9 K+ Q+ w( l( o) w1 L

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

, {/ t- @" m/ G& u* J+ c# h" p5 I

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

( N6 [) o) z: c- ?$ X

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

1 L, P" ^$ @* ?& v/ V# ^+ ^+ m3 ~

 

$ k& r4 N$ o: H- O# q! K

 

( t: Y [( Z$ D3 V: J

 

$ j7 L! w: D% ]* u

 

9 p7 Y# P G- s! K( a8 P a

 

% f( }2 N- v7 O; t# M6 d0 B

 

) S5 v; w5 k. O- Y6 l+ t S- v2 U

 

3 O6 q- N# b1 n7 R9 z8 b" n

 

( }( |9 v7 m: P3 r

 

/ e; r8 Z2 G( s

 

. H6 h( b2 s8 s1 a4 Q/ r$ T m

 

8 o }) A8 N V5 ?

 

8 e4 O q1 \. _3 E d

 

9 N3 \$ h9 n a8 J% x" h

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

0 I0 E' |8 y7 |: ?/ ]2 B R# E

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

+ \& r: R/ I! H

 

# @. n2 D, j2 k2 w2 [7 C" h" B

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

$ I, Y% s' e& G. c8 i) `

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

. J" ]* K, g4 v; X- x

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

* f8 X& D; E1 n$ B( p, w

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

9 b4 W& X2 Z- t. ^0 s A* }2 y: g

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

/ w. z F4 F" _7 t# c' \: X5 Z

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

8 k4 ?5 b+ ?# P, ?% w {% @4 }

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

8 {5 w6 ^6 X- b$ o1 [2 @# {

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

- n+ j5 t: z0 `' a: J, \3 J; n

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

- P* o1 ^4 e* ~2 R! | z" i

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

9 Q7 f2 b& Y7 I8 t7 H8 E7 o, {$ j

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

8 l9 T5 N' ]# b8 q

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

' G( ~1 o! k e9 M4 g+ }

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

- a6 T" D7 z# e. F6 i1 `" h# f

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

$ p$ |: ~& l% K5 c/ T# k

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

5 d1 K4 t0 U/ ^( f

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

# e8 r! E! s' ]9 U& h6 g" K

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

5 a; O0 M" ?9 r5 y# c

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

, l& E+ V1 w2 n% K

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

- b9 j' v3 C8 H, i( z2 ~$ `

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

) P1 T* f7 A' Y8 ]

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

) \& c2 }" `) {+ V, M

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

8 p! H- o/ L6 U% B9 L3 D$ i0 k5 C

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

4 a% f G% Z7 K1 X( ~' K

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

1 l$ o4 F6 d5 |) S

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

' e: B( R' t7 j# O3 A: t7 N

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

. ] i# i- o8 H1 J& @

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

. w0 \1 X/ j2 C' ^9 ?% `

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

6 L6 X! Y- [' q- g

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

2 x8 z7 t9 y5 n0 I1 x: K) J

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

7 @, b. ~$ P% j1 o- r: g: V7 m

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

" x' {/ Z) K% R

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

q+ p& G% D! D0 d( U" l( Q' H

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

/ r; u8 h# M, w# Y% Q( K1 \

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

( u$ d9 S$ A/ c4 I8 p6 ~

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

# H5 l! ^% R6 b5 s% Z; x1 i

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

! x! v5 f% B v% m

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

* L. _$ t- Z7 z$ Z

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

& u p5 z ~9 P! \ D" ^

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5 }) g0 d2 H" w$ N) ?

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

' | x2 w# G% U8 \" \

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

# b; K" ^, d* n

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

& M3 `3 H; P! m$ R2 X$ E1 s

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

/ j0 i: T& f2 w4 h' d% A

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

* S' S3 q4 }% d' S& |/ D

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

4 a' u9 m( Y$ a8 U3 f* y. T

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

3 [0 C* g2 r+ u8 v. D1 _

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

% ? `' j2 O0 g! Q* q4 z

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

0 z3 v. A% P g* z6 g& M9 o

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 |" |! [' j7 d% c" y+ F

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

5 G) P8 k6 E" s0 f

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

( `. n9 C+ s5 l' ]

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

" ]+ P7 N& E* t8 k

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

% P6 C, @) k4 p

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 I5 A5 X0 z1 e4 B

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

; t* a7 i6 k, s+ c

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

, l r" @1 D" t* a Y7 k

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

$ W3 L _$ F+ M

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

; [2 f! w8 `: K1 t/ N

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

0 ]4 U8 P* E! A2 G" u4 S) a6 _2 [

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

! }1 @; g6 u! s0 ?9 g1 A

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

# n0 r, N& Q+ j# O/ K

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

; d* u. M, B+ h/ M* f. p2 R( C2 r) G

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 ~9 w$ f6 }$ r1 M6 u8 z8 L

        ง.  ไม่มีข้อถูก

. _3 @8 t- b: t A

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

( v; ~" \, A- z2 ~2 H H' B

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

& `+ Z$ p. Y: W; e

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

, K+ ]3 Z# d; p, _: g

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

4 m5 q9 k: l( Z9 J: N

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

# _! C: E& g& }

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

N3 S7 V; u$ o/ S

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

! b7 D' D9 Q7 B; A' O

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

0 E, c1 @4 [: C$ z0 J

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

9 O* M- F) y- P2 ]# @; _+ d

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

, B; K$ ]) G* U% G L! l

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

5 i9 z. @$ D1 `0 u0 |. H

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

( ]4 `: t3 ]9 F3 ?

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

. k7 M3 D+ L* g* p: y& I

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

; S1 e% }/ p6 {

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

* O6 K0 V2 V( J; A3 q; O% H

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

" L! f: r# L4 D5 |

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

& G7 c p$ z3 H0 L: P# V7 D1 Z" S

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

# x6 {5 D' B6 j6 |. p/ i! L

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

4 Z0 h4 ]2 Z: L+ C- B; C- z

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

4 v* ^$ M4 A5 G m

 

s$ y1 q* P. T5 q1 _, G3 b

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

c5 {3 }7 V) h' G. m& K1 w, u- {

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

4 N8 G6 _. t9 i' Z; c

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

$ k* g/ X: i; @, D4 O

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

- _' F3 I$ ~7 w8 \% ?

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

! g& C% V+ f* s) q4 H

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

: \1 _9 R( \; t

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

z+ e. A" o- H" Q9 D1 l

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

% `1 h" h* Y% x, @# _1 a) z+ c

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

! n6 o- c% I# I; k

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

% B6 P ~1 F( i% H* [9 F

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

+ r/ b) G2 Y8 o, N

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

+ k; F+ H) a n5 ]! \6 @5 h

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

6 u8 i; h9 e8 U3 i: N; e

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

# A1 k# m1 v9 b4 s* G( ?' {0 c

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

8 {8 V2 e' u; C! g& [; z1 S# _

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 ? {+ E( X O

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

1 Z( b/ |$ R5 b: ^# D+ \

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

2 }* o% u) g+ l: ^/ M) h, ^7 t

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6 l2 |( d% M& h5 f1 s" x3 P: ?! t& P

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

% ?0 ?2 R |' B+ e% e. ~% o8 p3 x

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

9 W: Z/ g# u" U3 I& N3 q$ E- N5 L

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

( {; N9 m3 u4 d5 W

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

9 H5 N- J3 t+ A6 f2 L, o$ W; V: h( a

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

# h X" m L8 r5 w# R, J

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

, i! s V8 R2 B1 y( T+ h' Y

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

' c/ Z) V$ E* A

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

& w6 B, ? k. B. O! y/ V

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

. O0 [! ?0 ]/ u

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

- \! G5 o% \/ U1 W

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ Z0 W1 O) I8 w l

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

9 s* l, ^' F0 u

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

6 }+ x2 @: x" o: R

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

& x5 f; [' M& X& ?/ v5 `% p

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

. k+ l" {$ u; {

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

6 `" P w. `) \0 [; ^# ~) n2 `# f

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

+ x1 I% m$ F& x" C

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

# Y8 p, }0 r% M3 u2 l; \

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

+ p& l A. ?. T3 J0 j/ @

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

2 r. a7 P: w$ D: F

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

. x( u5 ~: J- Z: M5 n% R

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

, e' q- d b" u6 M1 ^9 m |0 f+ @

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

/ f f8 |& Y% k" \. H0 Y9 S

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

( }. ?/ v: F, q: f; X

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

1 @4 m/ O2 D" k7 \, h+ }

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

' A9 H, X3 i0 y

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

+ `( V! d/ Q2 N2 @+ b' |, c

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

( `$ w+ n# \6 Z0 x+ n

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

: U; N% v! v# ^% K, ^; ]

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

: o1 W$ {$ @0 h

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

7 @9 y4 ?% D# E8 C

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

% c0 p- v2 V2 F) C; G

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

' f8 b" d$ f- S9 f

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

2 X/ @4 i6 p: `

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

* H3 [5 Z" ?$ z% u: Z

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

8 o7 R/ [2 x$ p3 z) E( \

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

2 r, ]+ |- z& j0 `2 Q

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

9 q' F* K2 P2 P4 O! ~: H

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- f' O3 T7 p( g7 q

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

7 b( o1 d2 h1 o* D5 _7 j) ~

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

3 O3 ~! W/ d2 `

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

) s' T$ X1 w# J6 {5 m+ ]

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

' \/ A9 Q. {$ L% b9 {

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

5 I2 Q6 C; W5 Y5 ?9 ^3 k8 e$ K

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

2 h1 o3 b" p# ^8 J: s: s1 X

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

7 t* ?! v6 e/ I+ a# {

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

) _/ V* q, U7 f8 @9 F

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

~: w! v) D; T9 W7 I

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

3 p/ j. J: H1 ]7 d1 S

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

- J9 |" u2 w6 L; N: }

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

, n0 t- \" g- | h, J* j% ]! Q# i, ^

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

2 S. ]7 O. y% j: R* ]

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

: I# M! y0 G5 y' b2 x& h

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

) @+ B6 \' d1 f! R

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

# w, d- @ @: `) X- ~+ v: F

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ v0 Z( u/ B: j- p' @

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

% Y5 V1 g( O3 y* K9 M2 D

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

2 q p# q- L. _* X" {( t" r

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

7 n0 {/ L9 m% P9 ^5 {

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

4 @/ L# z1 U- v, L

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

- o/ U& y0 z$ I! d6 Q

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

% F. _& w+ ^: X

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

1 i2 D+ a% u" o% K

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

- \4 E2 _ G/ _3 C

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

% g/ Q4 [" J6 p4 [ [8 Z+ C0 ?

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

1 H# i* ]" p( W4 k$ h0 L6 t* u5 s

       

. w. L) B7 l8 f$ Z

 

& ], X& Y+ ^, \9 ?" B; @0 w

 

+ W! A" L3 v/ f. O6 f& b9 k7 b- w

 

3 }% u& l. M0 z8 }7 B1 I7 s: u

 

( p4 M& K& L& U6 Z

เฉลยแนวข้อสอบ

( A) P; X- r$ Q. T' Q h' ]% q

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

! h. |" M. ^ C9 x u9 q# \5 J

 

- t: Z* p" f. Q$ B

 

7 e2 k: j" p. O1 F; a

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

( u: z5 K& y, `, ?" [3 @9 ]

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

! K. n( p b0 x' K

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

5 C' l. y( i+ E8 [! o

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

7 a6 b$ q& V1 v/ U# t

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

- \" U: @( Y, T/ V2 q# [/ c

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

7 `0 G- h8 t {: q7 F! O8 R7 A" b8 U

                                           49.      50. 

2 c5 }' a) [5 v/ o6 |# D

 

, P/ a( J9 l/ K+ q! D

 

4 t" s9 T+ I+ G

 

5 Q3 P# V' x, c

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

# @4 F% j4 |4 W) Y

………………..

$ c Z/ S9 ? O( H$ Q

 

8 R. q2 |0 F# s1 P

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

2 ~6 s' W& l. U! i: ?5 l4 f; @

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

) J2 x: U$ R% S3 ^0 O" X

             ตอบ  18

) A1 |$ V* a6 | z( p

 

9 a: `/ B7 A* f3 |( h

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

' a0 `/ k" j& p4 _5 Y; G

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

D# f: z& s6 j: Q8 v: J

 

6 J: |/ q. X/ I4 A

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

9 i1 Y- J9 m" M, W3 v

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

/ v4 {4 N5 R5 M0 H7 M

 

$ c! q$ x4 ~! a( Z+ r

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

, X1 T$ P# y1 L! t% p: t }

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

; }& G& ^( n5 {: ~- X

 

( L3 Y! L7 X- O( w5 r

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

3 K; g( y: a' L& o- s

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

- o, {1 A' e) f+ ^

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

9 k7 v. t9 `. t9 ?( h+ _

                ตอบ  หลักนิติธรรม

* g; ^" v3 U9 p N4 f- X

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

) A0 u3 x/ e- k7 t

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

+ e, N7 X2 F8 d: F

 

: j: P" D; `% O/ d

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

. t9 w3 {4 l6 l5 y6 G/ ~9 [* }

 

2 i, L$ p! B! h m4 |9 M- F

 

8 d, Y6 U2 t6 T; v6 z9 h' {+ x

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

' K; n/ `& |1 U" n% _* d* w+ ?

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

9 c' i5 X* d Z

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

$ s+ l9 \2 ?& W% e) {

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

- M8 D( `4 d$ ^$ @2 t# t# `

 

7 \6 U/ x" w D W) j

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

Y) E7 z1 n- z1 Q& A

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

8 O: G: v, ~5 J0 D+ m

                                               

4 i p/ k2 ^) J$ ^9 `! [+ \

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

/ c4 M9 a) e3 x* p# Z( Z

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

% u( c5 d) X) H

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

- s5 d( @3 \6 y% Y

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

6 X5 W; x& q1 }$ G

 

3 y& H& E& k/ k$ o; I4 ?- B) n3 c

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

1 i2 a; i( a' N

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

: e" u7 }" H; u4 i2 G8 _

 

: L7 k' y9 j: S7 u1 [

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

2 E3 z1 r ?+ J. V* u6 {0 F

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

: o+ g, Y5 j) C, O+ B

 

h m8 B2 p1 W/ o

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

8 s! o# G. j/ D, }5 e: Q& `

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

3 t( s! t; S' e' o+ O, e% S0 r9 E* v: c

 

* d: }8 U2 j0 d0 K& C# N4 \

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

& H w" ]3 f# G& q

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

' x; I- E7 j: A

 

9 @* p4 N8 }8 ^

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

5 o6 @ H9 o$ \; ~

             ตอบ  วุฒิสภา

/ H1 J! [1 k N7 K

 

+ Q. ]3 O5 W" o* a

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

# ^% ~4 f7 O# E6 o% b; O

 

& I! U2 g7 `& w, Y! L

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

( `& l0 W' p" C

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

- f# _' N# r' @ z2 M9 q; G% J

 

( }- m8 R9 v$ K

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

& e7 J( V! F7 T

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

9 @9 l0 ]" {* ~5 E

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

* w( ~# ` B- b; P

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

/ C: I' H X* b6 A% e2 {7 J

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

. h. x- K* [2 v) g @7 M7 b9 h+ j) P9 g

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

( m# Z+ R- A6 ~( F$ |$ Y

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

4 c9 v6 z( P* {$ I0 E& x

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

$ t" @! V! g3 d3 |

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

8 B7 s8 P8 L! C: z0 l

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

+ l+ ^6 \* ^% p( t$ O

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

) V5 e2 _. Y8 ^

 

" H; D3 O0 Q- |2 x6 I

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

4 @% o7 N! k* n6 z, e8 g Y3 k

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

4 Y G2 H0 ]) N0 I( D

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

6 W/ ^ r* o4 V. u4 [

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

2 {# p$ S; e% N6 X: u

 

5 D9 ?2 E2 q: A, _2 b- [( U

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

/ l7 H9 ]; j8 [* {! }7 d. T' N6 c

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

: l6 q- |% L/ p2 m

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

8 S W, n v+ A

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

# D1 a& r/ \ X7 S& R9 Y$ I

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

0 j- x6 P6 J3 A

 

; ~$ D# M$ h$ Q! u- j

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

/ n( `8 n9 f! c( ^& L

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

8 _9 x, p2 J& e6 ?/ M; _: j

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

) g7 G' L2 {7 J: g3 l3 G

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

7 W+ S6 T7 n' x

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

/ s7 J4 x: d4 _6 k+ c2 V4 R

 

' }6 Q- V. |, W

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

5 k$ k5 e8 S0 F U% @

            ตอบ  12  ปี

* R" f. V8 @) A$ ]- I3 ?) l2 n7 C( u

 

, W |0 w! l) l! p

 

, s" D+ w" G4 G

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

" ]$ s) j! k4 l R& n+ b7 I

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

! u1 i% U% V$ I' g% ]

 

) [, G- F8 O7 ?: d( L& o* D

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9 m1 E4 L1 P S/ Q- ?, @

             ตอบ  ผู้ยากไร้

! T2 I' d" }) J+ r F) Y

 

: O& }0 y2 _" K8 S6 C

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

1 e4 M) ~$ p* N% v5 h$ o

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

! q9 e. d1 N( i( L' w2 X( _! o

 

5 ]) M3 `2 e2 x7 \

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

( |& W8 d7 P, x0 u" _

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

6 V7 d8 S6 Z# J/ ?3 V

 

8 |/ e& e% B3 U% Y" _

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

& S3 x- ]/ H+ B2 w" ?

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

' d% i5 ^9 c/ X1 T: k

 

/ d: ?' k. _6 `

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

) e% d: h6 t& c2 O3 Z T

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

; w* r7 x% J1 J

 

% g/ X# c6 h8 @; A' `

 

4 o \- G5 I( F0 c3 Q3 |2 V

 

2 c6 x+ X8 N1 K& W( l7 Y% `- k

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

5 s" a! k U1 D& k' m7 e

 

: v5 V1 C/ O; ~ C4 a

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

( f/ v4 O+ j$ n+ ^ c- H& V

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

& B) M( E6 L7 Y& }

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

# ]5 ?0 a5 |% w$ ]

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

- I" u& z5 ]2 w$ ]4 j) h- r5 I

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

& A1 e6 ^ @ y* N" ?

 

; v3 m4 U9 n0 N

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

3 @+ [' i ~0 z) V4 D8 {

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

- ^( N$ o$ U! @# ^5 s

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

$ m' U7 Q- l' o# _% \/ E- \! L+ D" S

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

) }' A: b* R- v* [9 G* z: n; r

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

. p' O& e! n& K: \; ^" \5 R

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

) e1 r% |3 D# x& p" h

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

5 Z8 ?( t& C+ _' V( H0 ]

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

6 G0 E! Y3 b# U, z6 i5 x+ M. W1 {

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

- y6 k0 B& o1 Z0 ?( `. e# E% p

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

5 j% x( M2 J: [* x! ~& h) L

 

! G+ B, A: d( }5 a

 

& [& @* \3 U# V! s

 

2 k- F2 V% L" X, `, h5 E

 

6 A5 p; r# ~' \( x. y

 

. c8 t, K! _0 z# }5 ~8 m* r

 

# d4 ^" g. @) [9 Y! y; C9 x

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

5 p6 Y% c+ L* H6 y& h

 

# N3 L5 r# V) M+ ?3 u- u9 Q

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

: {6 H( y' E/ S& D, F5 u: K

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

* D+ }( i4 S: L" l; R# B; d

 

/ ?$ y1 i0 n7 f; \- D

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

% R1 v( S$ y$ Z- o

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

# g$ ^0 G0 ~5 D$ O

 

/ ~( V7 l5 m( ]/ T0 N

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

9 X, H- i# ]( G* d" [8 y

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

( l/ W/ { j! W: M8 P% p, }/ Z

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

8 ^& j( ?+ F4 S

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

. N, I: A+ ~1 N0 X& H

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

/ i4 K+ J* j' Q" |2 _

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

: m$ b! d9 {1 G: t0 n7 ~/ K. O* @

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

, N& w+ e4 c" Y/ @

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- b$ U z2 z Y$ S8 n" Q1 P

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

; A) C6 c" X# w @6 ]

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

" I* m) a8 J9 s7 |3 ~

 

9 [3 x" j: g$ y! m( f3 h/ v, s

 

4 D+ `1 `7 R4 W7 s( q9 P

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

# s9 b" ?+ u; {/ e7 r

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

$ Z# Z2 \; S' s A' c5 J0 {4 s7 O

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

9 v) K; G) a* P j) q* m# p

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

* y" D+ z4 l0 H; r8 |$ A

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

i3 Z/ {1 [: u/ J

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

% u% }& ` I) M

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

" u$ U; i9 [2 l4 ^/ O6 r

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5 j1 p" y% i9 F1 R1 t

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 19-9-2014 20:47 , Processed in 0.149552 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้