งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 20396|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

. d! e, D0 m& g$ y g2 G% Q

 

% |5 \. ~: a! Z e; [

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

, F' Z' }. e' e" ^6 J

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

6 a1 l6 w2 Z8 `4 Q$ G* X5 \

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

* u0 U5 O: }) r6 t, [6 o

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

* |* @- z x, i

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

* b& s2 l1 S1 ^( g. h4 v/ d, F0 j/ O

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

" X6 X: m) ?# _+ C* \

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

7 a9 t- m* X6 C( P0 N

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

( d. G- a5 W& s) E# x! v

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

* x2 W$ y* }2 V% w6 g

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

5 Y- j. l5 W" O/ r* e# {

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

% `2 H. [5 Z; y

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

9 ]. f5 m0 g n; ~

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

, @+ x( l5 I m( p, G+ F1 ~

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

) i" O$ ]% D. Z/ @

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

% r& e3 h( i! F. X4 H

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

5 {) o* y" w+ {! Q A

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

1 ]) S" Q: Z3 A1 l3 K. T

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

8 o) q. {+ Y3 Q1 u0 H. o" J( L/ z% }

        ค.  หนังสือ

; |" r" f# J3 w% ?, p* T

        ง.  เป็นทุกข้อ

" }) e9 e8 Y9 s+ m! Z# c+ y

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

" @# E7 m& X8 r

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

! ] i5 O5 U& Z' n2 x4 a6 e* u5 ]

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

1 k+ M, k. q+ x" D1 e

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

$ [& ^& j% p) ]2 d5 Z5 m

        ง.  ทุกข้อ

- K" x( m7 V+ }3 W/ H- v+ P+ F

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

$ f- b- C8 o" H7 j0 u* A! V0 ^

        ก.  7 วัน

/ W3 n2 I* m, |

        ข.  15 วัน

, U. V( |+ a: O3 h9 I% ]/ z. l+ h

        ค.  30 วัน

0 I. A* _- P" n5 g

        ง.  1 ปี

7 c) n# S3 B! K) [( Y

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

, S0 W' P' z/ i# R! K

      ก.  7 วัน

# e# l' m7 T! W2 C5 `* M& r- Y

        ข.  15 วัน

+ P8 X+ E' H% f! C

        ค.  30 วัน

( u. r- h0 O1 ]5 w i

        ง.  1 ปี

( F# D/ X6 g# e3 N

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

! ^: E2 @; b1 \

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

- Q' B! M& q) M$ W; }7 s( H

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ?4 S) S9 k/ H" }: k- [

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. n5 Q1 q6 Z; Y3 F$ E! `' ^

        ง.  ศาลปกครอง

3 \# A! @: g, W/ |+ S2 _

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

. _8 X E& g( w7 x' i

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

: L$ S) G0 `9 d. ~3 E

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

; `, t, `. p* b$ r0 j7 l/ D+ W

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

" I; v9 ]+ E! u: R/ E$ k# D: V

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

d s: a! h, e

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

6 |5 z0 Y( P# \! A/ Q

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

4 E; ]8 q/ u$ f$ t

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

' U8 A/ }5 b- J% a/ Q4 C

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

# {# y! s' g0 j4 I/ C

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

/ W& d8 B% K2 u

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

& m7 }( P7 n7 u, w+ z& P2 q

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

+ ]$ x( S4 m9 |* K6 o% x

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

( I# b Q9 X& U+ ?; c

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

a7 p2 k% `+ q! r" Q W

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

! M$ ^9 Y# ^1 V

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

$ P8 g0 T3 |! H1 V& b

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

1 W5 f) Z1 d1 {7 j; Z* A

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

$ I+ }" B* K9 u8 {, `

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

. U1 X O( D3 E9 v" j

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

- R+ v: i8 E* q! I4 j3 n

 

6 b9 Q: F# {+ J

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

& m! P: p) r- L6 Y2 P# c

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

* c; E' X) t! I% i( ^. ?7 e2 U& e3 G

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

$ a: t' k& K0 V5 A4 v

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

9 N8 L7 q, v+ C% l9 H4 ^6 D5 Q3 Q

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

8 s/ V3 V& F: ~6 @

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

+ r1 u0 p# u+ `- q# A* }

        จ.  ไม่มีข้อถูก

% ]* Z' M- D. j

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

8 c# f$ p; l$ q+ ~1 C/ v+ S

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

! p% R. z5 j' p5 d, a4 `

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

o- G8 W5 |% Z" T! l

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

; k( N$ k& J) a. [

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

1 y5 Q- J4 q" z7 {

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

G$ n* h3 d5 F Y P9 a4 _5 F

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

, s. I; W6 t+ x

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

" n1 l2 P* D1 ?# f8 m8 B2 n

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

' H6 o9 r6 W- f# N/ ]1 R0 W

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

" T" H+ {- M* P

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

L& W7 Y P, O6 W" N3 P

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

# s7 D5 D# z. p! r

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

: S/ x8 F; m# N$ k! s) ]; w

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

, Y p: C# d8 @7 Z: {

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

: q2 n0 e* j- N" z

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

6 F7 V% i6 M I- i8 j) f) q/ K9 g

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ
+ n! O' J2 t' ]- G1 `5 B        ก.  นายกรัฐมนตรี
# J* X; U7 b' J4 d7 l2 M6 K        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
- s" I- v3 ^. w& a! E* ?( C        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย. A# a" A3 w6 {) G( Y
        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. L' o5 Z  ?8 f# y' s9 Z) S5 ?
        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ~; f" c. m9 |8 R) Y  M) Y7 y( T% z24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- k3 Q. b6 ?) w6 m        ก.  ราชการส่วนกลาง
- c) \/ Z, G" h' g4 G        ข.  รัฐวิสาหกิจ
0 D7 o9 v# P" l5 K0 M+ D        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
- v; N' U: ?1 l. i5 D9 j4 P4 D        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
. t1 J" ^! y( g2 O. M, |! z4 {- b        จ.  ถูกทุกข้อ
' l  g/ T9 N3 ]! |25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540) h$ d# S! E* I; j
        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
& H/ R9 q) L9 j# S# T        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ
$ H5 ]% e/ s6 Y9 _6 Z( e        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน6 X3 U2 O4 G9 ?# R/ h$ i
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
9 i$ S5 _2 |* A7 z+ M3 ]        จ.  ถูกทุกข้อ
9 z, X1 {& R3 |- G26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)- s4 z/ i7 L' H$ }2 T$ _/ N. Z
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
; j  n1 t( p8 c, A3 }1 q        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
; `( }( s2 z: J2 f1 i: U        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด5 J  R; n4 H) W" A6 V3 Y8 {
        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น% P' S1 h) k- \, z; V, a
        จ.  ถูกทุกข้อ2 e1 H  `6 s$ x2 F3 ^- B3 h) y
27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540' F4 o! o1 t8 _) d
        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร8 Z. s4 D" j( A9 t7 y% i% O- x
        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร9 w) X+ C" ^! Y2 q/ t
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร$ B0 S0 X# q' |& D5 e9 m; k
        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, J1 U0 A; u- g) F9 Z: z1 r
        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.- w% }9 i9 o/ g9 Q
28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว
# ]! Q3 M  c2 y/ E+ l, s0 |        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
1 L. _1 K/ K- F1 ^4 u8 ^        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
) n& G( [. K4 R4 I& z        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน% A2 p* o' |. i- L" c& D; I; v! d
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

- T5 u8 s% _6 l( X* P4 d

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

% W0 r4 j8 G: ~2 m

 

, j' x9 b0 ]2 u

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

4 f; \- M% `% e# p8 n9 C: |" L

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

# U3 o6 e \6 S1 Q/ p9 O* g

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

; a- A, U6 m" D0 r

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

( Y! V9 G7 {0 v. ~

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

* d% K/ R! g* M: j2 U

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

! ^+ x) b* g: ]1 `0 @1 w

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ D9 S" c& i! I x

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

* l0 {" Q( p# k0 G/ n

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

/ @% d& F& M! c9 Y6 r3 z8 [# r) w

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

0 P# C' I, Q4 [# L0 f

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

: Z2 y. j5 \4 Q5 @

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

% Z4 m) S- t( q

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

* a+ [( r9 R' v- |3 P; L6 I, @, n3 X

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

) z% a5 ?9 U" u( H% U

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

% Z" x1 ~' a+ {. j( t

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

$ V% C) G5 @- W' W; ]+ }

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 ~' `# S Q1 v/ _& }1 p

5.    ข้อใดถูกต้อง

3 O( W: J. `3 k. ~) k) I

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

, u. {0 t3 }* k& x: q/ |

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

4 b, k) K4 z; K( h" f

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

- f1 u g, S! }% Q4 {

        ง.  ไม่มีข้อถูก

( }# G/ k6 |* [/ p4 \, U) r/ m

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

4 v' G- M# i- N' s

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

! e* |- k0 y0 S; a0 g3 g, I

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

- A& Z& i; y5 Z# ~! q6 m

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 E( K! v ?+ Q) q* B3 d

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# ^" T' ]; Y/ x* y6 k) l0 a

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

' W. c/ m3 O. ?

        ค.  นายกรัฐมนตรี

W7 n$ H; s* q" C3 s

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

- e4 |8 g' b& x4 ~, _ P1 S

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

+ S0 \9 m2 I' F

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 i* a* Q; J9 B3 e9 @7 V

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

* Y' c, f+ d( Q+ {: K, q

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

2 M/ W# U$ P$ C9 H" J# Q6 u

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

8 n0 @0 I6 M# t1 \, }7 ]

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

' W; n6 s6 s5 d! K

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

3 T0 F& J/ B+ V v

        ง.  ถูกทุกข้อ

# D8 ^& Y1 O% d5 ?

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

$ [ A$ V R: M4 E: y+ V

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' A+ Q7 l5 ]8 U: Q& T

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

; _; [7 C% P" I* K6 Q' Q

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

3 ^7 c' J! u M; Y$ e

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

* P. O! R# y$ B& D% A2 I4 m

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

, m( ~( W9 {" B) p3 l" B

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

7 M3 W2 ^3 H4 D5 W- f5 ^9 B* Y

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

8 x8 u3 P$ z. X0 b0 K' D1 X8 {

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

) c e' c+ F! C/ ^5 L# J- `. ` N% L! h

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

Y* {; p! W0 C

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

{4 m% i9 z6 c( q9 z) Z; x% t

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

' x1 T0 _( L5 P+ C0 `( V

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

3 z- ]& V' U5 C- `+ n" }

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 F+ W6 q9 y5 F1 `

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

" s1 ?0 n1 g/ o3 W1 p- ~3 ~

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

1 Q8 Z4 f2 P6 f N/ c2 l

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

, k8 ^, b) m/ p8 J

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

7 l$ o3 I# j& x1 _4 d* [- f. q0 w

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

2 \$ r- e; X, m& m

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

( @1 `7 @, y) |# C. D$ e2 x+ K8 f

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

; K: b0 m5 x3 q4 ^" r3 s

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

) i3 a1 T9 j. c: q- v: Z

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

7 l# W# b8 m6 J* d4 i0 c

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

" z7 S7 f% S3 m: N0 w

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

9 Q% Z* G7 h. d- z) ], X3 T% ]; x0 |

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

4 T/ R4 j9 m% ^4 |( ]$ i

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

" Y x5 R4 f. V! j( O8 L

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

' l; \( O* ]3 G5 `' @8 J

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

/ o& T# `' q) k, j4 V; _' s6 v

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

# Y0 ]4 \/ f+ r* a6 z

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

; Y E! v# G5 I- N

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2 X' } O( H& G1 b! M" v- `1 L

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

6 o/ F% W' c- T$ J" s

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

E% z1 x7 `. b# L E4 E

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

* Z& s3 M$ b7 L2 b. r5 W

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8 ?" A2 x: g6 D

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

/ r; V' h2 T# J/ P1 F9 U

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

% V5 v0 P( k, `# b

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

5 x3 Y+ @+ O/ G: k/ _) r

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

4 g! |9 @# t+ t6 _

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

Y: s5 @9 m3 t' c$ {; c" L

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

& I& r8 C+ c4 H% g

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

; t+ x1 ~! \7 l* r/ F

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

X" N( v" n7 y- V3 N1 ^) o! C

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' q0 r& I; m: E' N/ Q1 \ B; R

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

P$ a' y4 d9 G1 L# u

        ง.  ศาลอุทธรณ์

$ t* b! r5 i9 Z$ N3 [

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

2 V- z! e8 Z* `& R, a; _

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

1 {9 ? x" n. s

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

8 z+ k, J8 W/ S. M: U( R

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 A" ?2 ^# g9 i2 V; d& c. u

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 r. Q% V1 `; z7 E# b5 o5 `

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

1 F/ q7 n& ], z4 c5 L

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

/ K9 v2 D5 T/ i3 s8 Y3 j

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

# K7 K% J O, t' t) r$ z9 s) J7 a

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

' @4 H3 K% |, U v, F# z9 f

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 W9 U! y. ]2 D. C& ?

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

: [1 N& c1 S2 b" ` Y) ?

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

- a) H. }( K+ ~$ [. c' Z, M* _

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

' n7 [6 M5 O1 }8 n3 k1 A; A4 Y+ V6 a

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

6 `8 n. C* }( G; B( T3 f! H e

        ง.  ถูกทุกข้อ

( r7 q9 D% ~' S T% V6 V

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

" h* Z$ J( W3 d

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

7 B4 D7 {. ^& K$ h, M

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

, J* O! O3 H3 s- T; I# x

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

7 d+ l" d! p* d. B. w) V2 X8 O

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

* A6 _. S4 h# T/ X

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

1 e$ ]" m( D3 F! a% T: v

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

# V- g2 I( ?6 R, ]+ F" R" Z

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

' X Y0 d% J9 h) U7 v* O, E

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

/ y- E/ O" m; p* p

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

+ q8 v) c+ N7 T9 f- k# X* |

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

. i+ v( \: E9 e$ U% @

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

v2 @4 {8 K% X/ ]2 K7 j

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

& W* r6 f$ d& s" U. l& C7 H2 R

        ก.  พิพิธภัณฑ์

$ W# z$ W! V% U$ u/ v

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

; I- f ?+ j, O7 Y n% E

        ค.  กรมสารสนเทศ

, n0 I3 V. g, Q8 D: i) B. Z

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" Z" Y" w7 _2 D" a4 u" e7 X

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

1 ]* G* ?5 n7 `0 X, H

        ก.  นายกรัฐมนตรี

& H' p8 W* U# Q+ u# f8 q

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2 R) `; {5 ~/ c7 b6 T; a

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 p8 O; ~4 o8 o$ r8 u# ?& Q5 {

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

4 K1 I2 m+ p/ z

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, H- w- L1 G: U1 f' Q5 \$ j

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ A) J5 q5 m# l) E! S8 Z1 \0 _

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

& w6 p4 p1 ~3 ~/ F4 g' G! h7 I6 N

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

7 i$ w# e+ i6 Z; q" k6 p8 Z8 R8 X

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

! l2 S3 w$ K- H: Z: I; e

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

5 `' H( t8 L! t" h

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

9 Y1 [- n/ l5 U1 X

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

S' V, [2 H. [# [$ t( b

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! u% T& [5 `; e% A

        ข.  นายกรัฐมนตรี

* V& x) i* O6 | ]4 i

        ค.  คณะรัฐมนตรี

# J, {$ |2 u1 \5 w, z- M

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 c1 g5 S O9 E- z/ B- v& i" R# S

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

& x! `8 }+ k4 Z# n

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

% r$ q( A) M3 y

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

' z! Q7 a' h5 e5 s q" F$ _

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

$ u1 {% p2 |$ s- l% P) n

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

- o$ d7 d, z" G2 z

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

: g0 m6 |( E0 B+ C

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

0 ~8 a' D: r- t7 j* [& D

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

( l+ { |. E- p/ }) G! R

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 I2 j; P, _$ u( f& F

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

) x; ^) g: g d& @, j

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

( Z7 T4 [6 m* d" J8 k

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 j% L- C3 V( a r) N$ h$ E

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

4 F6 \' B) J- s8 v! m

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

& M4 l: r2 }/ U/ e

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

1 d5 h& i6 g3 N3 H3 M$ t: ]

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

% G0 V7 Z: T7 C$ e9 M

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

% j% E1 z6 y5 }$ E

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ K2 l5 { ^& R. x+ F

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

1 m: ]% K% a( h4 M( C- F

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

: j/ H$ z' q# x8 ^; L# p. v. ^2 A

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

* w) y. H) Y) l4 N

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

* y, c$ G9 O9 o9 B0 W6 R3 q1 C

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

7 t2 s7 p; F3 d) {9 r

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

- b/ x# X4 c; Q' O1 J5 n/ N6 n

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

4 g( X9 p. o9 n3 q {

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

2 W" |6 ?, B2 ^) w9 |8 K! [/ n4 n* B: t

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

! _3 }$ h$ C4 I4 R" S

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

- V% L0 a% n5 a3 D% }- B

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

7 G j8 G* N/ C# [% T2 y

        ง.  ถูกทุกข้อ

C% R( Q( _7 N" q

       

) n/ x2 h/ ~4 W* r! K

 

0 l5 \- _: G( |' u' `5 X

 

2 j8 K: y- l' ]- @1 J) p

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

, y6 S& o6 v/ }

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

0 I/ v' T: B# A4 _2 q

 

6 T- z( Q7 Z- Z, g7 L8 Y

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

! l% S0 T* _& I) U& P7 S

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

, X) V* x/ X+ p& ]

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

! B6 t/ O' W: t7 k' I0 ]% o- b

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

3 w* c& I/ O% \ \. e

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

% ?/ ~- _3 k6 s( G7 [4 C; `

 

7 h! y1 ?: S3 p- U+ \

 

0 e+ t6 N7 Q1 ?$ s' p; _6 b6 y2 u

 

t' K# l' a2 ]: b6 Z

 

% r* H. i# t2 @- R+ F/ I: v

 

9 A( J/ ?5 w q& H

 

; E% `9 A8 t6 h2 ?) Z9 p

 

9 n$ b9 F* @" ^

 

+ N. W8 f& S* j8 S$ r& H

 

% s- z) S3 _ v' ? T4 q

 

( \% j3 b- a* i* c u) E

 

4 b/ U$ ?% G: h! B) b+ M! G

 

" n6 i! L+ n1 q# z' w+ ^& {

 

3 z; Z i6 ^2 Z( \' ] E

 

8 U" i0 F! G) f8 `" a d; ]3 L x$ P

 

( g5 |7 q3 |/ w* L2 G

 

( o4 m9 k& C, z( i- G

 

% Y! e; s7 d! b

 

_) C. D# I* w6 R+ R

 

3 C9 P- q, ?( N% E9 |- k

 

( V8 v" b' G) `# y' H/ ]

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

6 v* d8 \" |5 W7 K* s6 }. l0 S

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

6 R" b! o& ?, @$ _

 

! O0 m; y3 a6 Z# o7 l

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

# y1 j3 J1 M' g1 _. q

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

" \- v. q6 u) n% _0 p* x6 p& z# N

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

' ?, `, j9 X7 q

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

+ a6 z3 E8 c v. h

        ง.  ถูกทุกข้อ

) b6 q$ i+ R. K- O. S. v8 V' A

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

~* M g; w" v b7 [8 D

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

: r6 w5 k; f+ S$ M

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

4 v- g/ S* \' \( e* d4 |

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 c m1 n O$ ?; f6 {4 |5 p

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

9 b/ N5 g5 V& \' ]

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

5 V2 b) Z5 V7 j( u* d9 H

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

N: }: y/ f, g- s; r w

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3 U- P3 F* E' L' D! n9 _* w& O' X" y

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

5 J" D: t9 d) u4 A

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4 T1 u2 k+ G- d* l1 t( T- S9 `

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

, s0 B6 O- v: [$ ]- q& `

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

c3 r1 x$ c) @5 q& w, t. I9 l J$ y, r

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

5 H# p' f5 \" P3 ~

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

\0 A/ o/ d) H9 L6 ]# v

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

/ q1 c* E8 C& K- D+ z

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

: j' f+ R' _3 G

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

. s6 b' F6 D1 ` }( Q

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

( }- U! N/ P( \/ ~- ~ X$ C" u

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ r5 k$ c( Z \7 L

 

0 \9 Z! B$ L& e5 X' V5 M0 K) R6 G

 

6 ]7 _% g# t. S, d) U* j4 d& K5 q

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 @$ N" ` O; q( T( R

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

, ~! A+ D& d5 [3 P

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

$ `0 P. Y8 r" a# n, j

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

7 m( C7 L# I( {% A5 t3 ~: E1 a

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 O' d( m: x' k6 Z, A7 E5 E

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

9 \# k% e8 B7 e' T* c- E0 r

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

/ D8 y9 d3 t- \; G, g& h

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

n3 U. u3 O! A0 W0 u2 @' C8 R" a

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

B7 N3 P6 b/ ]% V+ x

        ง.  ถูกทุกข้อ

. W* m G. T" V1 {

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

' u& h, |2 u+ d" o G

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

* g {% x5 ?1 a

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

$ W H4 O% B% G6 ?1 A# d

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

% [4 _6 n/ t2 b; Y# `

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

; S5 x" h5 D L9 ~5 s5 a

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

K0 {# p9 O* E& X# k3 d

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

9 h9 Z* H, Z' G* d9 |. i

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

2 d" F. l: [' ^6 _* E" b

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

) S3 I q/ W/ h# Q8 G# h" D

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

; X8 S7 e7 Q. g/ |

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

% u5 R- Q4 ?9 x I0 \

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

. M4 }+ ]9 @( T% h2 y* D7 h& V

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

9 h. J2 I) Z$ K" s3 S2 n) N

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

* x- l9 O! ?1 `

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ O# W$ s! v- ^# D( g$ {# O

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

6 x$ V/ S: z% S+ g' S" N

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

& f* v+ f( T! {

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

! p! B* K; _1 Y5 I8 g+ {3 \+ P: g

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

3 N+ a ^/ i& S6 Y# G

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

+ _% `% c2 I4 z, h1 D

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

' U9 y( U* m Y( Z2 K3 s

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

) W/ h, P( T8 X, T" U- n3 Z1 y* \5 f

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 k$ O9 O( ^ j2 A* @

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

, u' _5 Q8 U% T+ `/ v

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

8 B: G! n& H. W' x1 |9 L& m

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

" M' u, y3 O" R* H' ?7 i& W: _

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

$ o& s6 D) B: {( J! D5 A6 a

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

9 {; j& ], ?- l3 d7 X' v) X

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

% M9 @! B8 S4 T% L( B: N

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

3 @9 j! }1 L s5 l/ j2 r

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

& ?" M1 i, v& p5 f/ p, D

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

* S y' Y( K# Y9 r& V: b8 g, X! p$ W

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

5 ]* G9 O+ r" a# U$ q [ R

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3 z4 u G \" j! {+ ]

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

/ U' p" V" C$ _1 h' e$ r

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

; F& e P! a4 @3 V4 P" G& R1 z

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

7 Y6 x' Y6 c, C+ T# y) ^8 o

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

- x3 Y% E1 J! R' P

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

?! k7 W/ z4 T5 U3 T

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

' `: e+ M8 [9 G! O

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

# Z/ p4 S1 |+ n0 J$ r0 c

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

8 w+ s X% \4 x; W8 }+ J' X

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

" }7 r; Z B3 m4 i& k: `

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

# l$ M a, u" {. V& l6 K6 ~& [

        ง.  ถูกทุกข้อ

% u. N) L$ B2 v' a0 G6 \0 H

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

# |4 j [( d6 `6 D& ]. \

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

; R C, d) y3 q; n$ n5 Y, q

        ข.  สำนักงบประมาณ

3 v2 J n, j# V$ B0 I7 r

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

) J+ P: z) _, t4 e v

        ง.  ถูกทุกข้อ

; R# \1 K$ E+ |* O+ g; d

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

! B' ?# b! o! y+ v8 i; v! V" D

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

y- R, _% X; e( _" l1 S

        ข.  สำนักงบประมาณ

& F* z+ { a( {8 G

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

2 ?" D. x E9 k% D" M; n

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

/ w7 {$ h( t6 @/ D: m4 A9 v9 B

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

+ T8 k5 O( [; w( T+ l! a$ v

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

1 t, ?8 I5 J* s6 o+ V. Z

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

/ l0 g4 r# R2 K! h8 @: k

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

. }6 g5 Q" k; z8 A6 d

        ง.  ถูกทุกข้อ

) n8 t/ R" ]; Z+ s

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1 c3 {) G) C& Q. `

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

$ ~* R7 u" D3 q

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

6 W* H$ y% [7 j% Y1 b) v* I

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

# C0 N- c* R! U+ Q

        ก.  สำนักงบประมาณ

8 J: M+ _) `& y) d

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- y! O6 m, _& V( ?, K

        ค.  กรมบัญชีกลาง

5 m" F: R* C. Y0 @7 t0 v

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

: z8 M8 y, n0 R( n9 N7 n; C* a: e6 i

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

! d: V0 t2 P- _) w7 ~

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

/ R0 Q& m7 l4 @& O8 O o

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

1 s8 b1 L/ O+ z- I

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

9 n! q) c" A2 n0 @

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

D6 o+ J$ _4 T- O* U' z

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

# m6 M$ M1 _# k/ y/ O

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

/ G- b* U0 ?# W

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

& Z: w: i4 D4 J1 n# P8 d

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

2 t! n/ ]: R" ]2 J; N1 l- w

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2 W6 g! Z$ Y( n j0 T2 a

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

/ D( S) F/ \+ Q

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

: t% q: j/ t/ E+ S* K, V

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

1 V' W+ l; ]+ c

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

1 J9 O) U+ k" k) r

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

# Q. c' E7 k2 c4 s8 `: L0 l

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

; p( `6 x2 M. n2 l' M

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

2 T, [: p" w8 Q

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

" N% ~6 \7 ?% l0 o

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

9 f+ u- S& ?) }) C5 K( L

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

H% ~9 s# B, }: |

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

, \/ T& Y* k1 W; a! R: \ j4 e6 c

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

: M" h1 M7 ?3 b. K/ }

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ I4 _+ J) M0 _/ u9 ^* {* W

 

( L7 k+ w7 z3 J! p4 I

 

: A8 Y0 S- r" T+ ], L+ T

เฉลยแนวข้อสอบ

: |2 r4 s; u) j1 X

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

% y1 ?: q5 O6 |* A, k4 g* k" B

 

+ w( B- v6 z$ G- P& O

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

; b: k% U5 w4 \

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

6 K! K# I4 |7 f L) T% O

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

, m8 R+ {, N" X' }1 y( G" I# a

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

# c C/ Y5 e2 C$ z8 C# d

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

$ L% }% k- E7 E! {7 B* ~( R

 

5 u0 `1 Q, ? K: t' w

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

6 K. S ]+ S2 o+ y+ b+ ]8 B

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( E2 w' c" W& P" u! s; H3 b# w

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

' O& v# ]! a: y: D" i# ~+ i

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

* G3 j0 ^: N7 H5 _2 e

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

( C5 Y7 Q+ x4 h

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

/ e+ j0 ]+ \# W i

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

3 f- h |( t- U0 h

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

0 l7 V: Q: b, y' _1 d, x

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

- U; Q- ^* b( Q

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

0 }: g" | T6 b0 u! ?

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

4 X+ [8 c( I! c9 n2 Y

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

- L7 O: @% N, N/ r/ A: \- |

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

. b8 U- Y# M' ]5 T2 y6 I

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

) m! S3 o, t; l+ N- c0 K

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

- Z$ [& ]# b/ o# E! Q0 c: v. E# T) R

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

& ^3 i) U: K" G; t) k' W" k# [5 j5 E

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

! E7 e7 Q% i5 p+ e

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

: o" x1 Q% M: M& k6 E3 \! v) c" v

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

+ ]! q, F& T4 }" z8 W2 e

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

0 v7 O+ M5 ? w% E2 o

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

9 r+ q, G7 S2 Z2 |

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

3 L' N' X4 S, d; ?$ |7 i& f

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

8 R/ `5 M. N1 Y% n5 D! B

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

% M( V. H$ e* a5 x. o

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

' [( f. w& B( \0 E8 Z

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

2 n' B' t; j$ w; H/ o, e

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

$ L4 w6 s, p6 G7 Q: p& _. x; W5 t

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

6 ~: c: ?6 S' P5 [! R

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

/ l$ l- v+ e; X* `

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

% c l! g! V/ ]+ U

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

7 }( ]1 P; b ^: Y1 ]

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

; P. H+ U8 O" ^$ u1 f5 Z

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

! `) M. x- l" T; K3 a; L& K/ u7 E

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

' ~' C& s2 c8 L/ u3 H) L2 ~

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

8 `* |& ^, Y1 a T

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

7 o' \( ~0 F" h

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

& ^9 ~; @2 b# q0 ], u$ x

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

- [: |9 C1 B' X6 I4 h+ L0 m

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

! \# `8 R! ^# ~& U: e: `5 e i

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

' k: F6 \% a7 G3 x2 B# \! ]. S

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

- h6 B' \9 s* S6 [

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

- P) d) g) L3 W

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

, k7 r9 S; }4 s9 ]9 J% t/ ^4 A

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

( Z4 d, @" k0 ]: b$ ~% E

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

% [* |' y. ?9 R. |, `) c D% D( T$ r

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

9 q! H2 C1 A) v& }

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

/ D E: q! Y% p; i, f, Z

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

4 N( x6 T3 p5 a: e

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

9 l0 ]2 k8 [: Y* t% u9 Z; D9 a

 

& n2 k0 B, b5 Y: R

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

( K, i$ F6 A7 i: A

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

/ g* w4 d8 [/ C/ y5 F

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

; \! d7 ^( D6 w$ v3 w

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

, o: Y' u3 e% L" H$ X

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

+ N: s' r5 J( a9 c# _* Q% y7 e9 t

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

) b4 `5 k" |0 t) R6 o

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

& V- p/ W% r2 [5 _& P0 D

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

0 z1 @, h) _& J/ B

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

# c d! O0 @% H3 p

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

# C( z. F. L9 t9 f2 J9 ]3 n

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

0 \6 p2 D* S: E2 `, f

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

- B" G% z' b' a2 U1 q& Q

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

/ [+ M' W# [8 \' o6 N7 O

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

( V% n; P1 c2 Z; r8 N9 w

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

9 Z) W& B& g% i$ Z( X6 r+ C+ q

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

) q: z7 D5 R/ {) j

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

+ i4 e5 \/ i4 k( {5 ^" h

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

* Z9 }# \/ m# Y! k; B; c

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

* u2 C5 Q2 ?! {$ O. {1 b7 g4 U

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

: F" W, q8 {- O( V) h

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

$ a$ F8 _$ k% ] ~' v% o

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

4 Y6 K0 v- O- |1 F/ i$ Y& K

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

4 v$ A2 r5 A5 p) p

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

6 {6 d( E: t6 y, E: N

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

* G: H! E7 s; A, f* r% ?9 z

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

( H* z" g! O+ C. X9 G

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

, g' b; t& L7 I5 X* v. F+ x

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

% S- e4 j& M7 M4 j

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

0 P& v+ F/ H" R9 D; I/ h

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

u5 k, s" @. F5 W# ]4 ^

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

0 E! X4 h# n) I7 W, w8 O! {% I

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

- H" R; U. _3 G1 h1 A+ ?2 o

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

" F* y& i! y, R2 u: k

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

4 Z' f; ^( G* C) N( v0 o4 _

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

+ u L8 m3 Z6 Z3 ?7 R; d& d2 E

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

5 W7 h2 a" {) Z# O4 \2 \9 _

 

" m* v0 ]* S/ V- l

 

7 N9 S+ a9 c8 v. o) S6 e. z

แนวข้อสอบ

w. w R5 D! k$ P

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

0 u6 e) F/ c) X9 B5 ?

 

. }' b" Q% S. z; x! C6 [. M

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

) p3 E; b( A4 }' f/ u" i

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

( Z3 T/ ~0 o; n$ P

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

- c+ Q+ }+ h! q. p9 M

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

( ]6 A% ?% F! X( B, W5 {: G

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

' q* H$ z A( ?

 

9 J$ f9 \9 A" {& P

 

* F# u9 v! _& G

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

3 d9 S& ~! l: F, a

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

3 H( t* N( Z" C1 u, O

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

0 `- E* {3 h! R1 }+ L9 J

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

, O7 R3 A0 e+ W* |- M* F

        ง.  ถูกทุกข้อ

& |; m/ G7 q& }) ~7 Z5 a

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

2 s+ r/ K4 g; m9 q% [

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

! n6 {! D( w6 { g

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

! d' K# C6 e: U

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

+ S- V: O( a: ]

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 d5 {) n. O, s7 P0 S

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

- X1 D+ A5 c; D2 k6 H; }

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

; t5 C8 x5 r# m! w

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

2 ]- v+ z7 Q W) l# Q. f

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

$ h1 m! c% | g; X u2 h

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) F* D9 Y0 D8 e) C9 B" j% A1 G3 ?% O: j, h

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

( r! o8 ], K4 P# S5 z; t# `

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

) W, e6 V' ], F2 K" Z- e4 G

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

# h9 u4 I% h+ \7 j* S1 B* ~8 C

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

& l- }/ ]1 U7 k. h0 ~

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

3 Z) ]6 T6 K6 k' y; D) D, N

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

) K0 P3 F4 D7 Z# s! a8 A: i, ^$ a: \

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

% Y$ K2 `$ ^9 }9 Q X

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

, d" X' X" @# m+ A' J' k

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

% x1 K1 y& |9 k5 M' V* d

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

8 a5 {3 |5 D- H) [6 ?

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

$ Z3 u, h# Q6 j; g; d

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

_3 S( _" Z! T" B6 h& Z; @

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

7 p- ^; \$ M0 k4 p& e/ Y$ I2 R

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

8 D& o, D* Z" D$ [) F# A" v9 b: s

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

' x7 @8 M, H& G/ g& e

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

# \1 S. A3 ~ K+ ~

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

7 L& F7 U8 Z* P

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

6 U* W: W" C" U: \$ B

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

+ f; N5 c+ y; f6 b

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

( u+ ]6 X! i3 k$ `9 a8 F; d! h2 j+ \

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

. f- q n3 p! W2 E* D! H& ]: J

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

; {" V0 _' F; e- c

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

S) s# T! Q0 c5 |

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

e* b& M3 }( K& U% j+ u

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

9 ?9 W Z; d" b; [4 J0 K

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

5 o# e0 _* E U

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

! L: q6 A; F! J4 @ j" Y; _

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

' O: T0 p, _3 \2 i

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

3 r3 P; `! i$ a8 t" Q; u

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

# U0 ~8 ?# X, U. d1 E/ M8 p

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

! @ s1 V* W% L8 Y E8 t ~

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

4 |* I7 C9 i. H' L, W% g

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

+ F- h, P$ ] ~0 x& L# ^

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

1 c' h# x2 _7 R0 g

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

. R4 P7 j: V% }/ t i7 L0 w) Q& }

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

" V" d6 @9 p# y

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

% d4 p# g J n/ Y

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

8 P! S p& v& d# V; `

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

( y4 g) m* m6 h1 d* \6 R

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

: W/ ^9 z# Y: }9 C) F

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

4 c4 c! g3 \3 k% W2 _# o

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

$ ]; j1 B" p) s( U$ L4 `

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

6 W" e C0 K5 }( h: f7 i( a

        ง.  ถูกทุกข้อ

! U+ b/ A; R d! Q; b9 ~' D( ^: ~

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

& M4 [; Q7 }. M/ J4 p' }0 U. [4 ?$ m

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

$ v8 t4 J b j; L* S* y+ x

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

. P6 M: |! v. G: ]7 M

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

2 g0 `: ^4 {6 K0 {# V6 }

        ง.  ถูกทุกข้อ

) g# V% |/ y9 y9 _

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

; O0 f+ u5 s% m! s

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

1 Z4 X5 D/ w" ?3 h; R

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

* j5 }6 f* a4 J: t: y

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

) k$ e' X$ G+ J q1 O( @; f

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

3 I1 | T) T: l8 Y

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

1 `! A. d$ Y+ s7 a

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

, [+ k% `% }! k% V* e, {3 W

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

3 w _# W1 t5 H

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

0 K' e& H5 d2 c; x9 t# O

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

) N6 t9 B R( X: s1 @

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

, {8 g3 R: `; U' Q5 \- N

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

K9 F- M# p0 O1 y/ n* i- f+ ^

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

3 J9 `3 J' r+ k+ ?" S# {+ ~

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

6 ?" ~" ^& b+ u5 J9 k3 j

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

% R, s0 \8 f' n2 e/ Z

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

( S* n: e& G( F; X( w

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

2 x( k; w8 u4 x5 ~7 `

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

0 l+ a$ N# w6 r0 b

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

+ k! [- H1 J4 A/ m) U

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

4 n m y- l- y; y

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

" N b8 ]0 \) M' r6 R/ o) p+ o

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

/ w* r: `8 G8 E$ h: s

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

0 g X* t0 v' w

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

$ i7 e# I' o! e0 I. X% d3 K

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

6 z5 R1 D" J n I% I

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

; D2 A5 }* V6 k3 o/ r S

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

( W# w2 v) r8 w

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

* N+ I, N5 P8 E1 ]& R

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

8 O2 D) g9 [+ }

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

- t. U: C L6 ?# |- p' g

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

* [* \/ ]* o( U" J0 x( N- p) x

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ ?& R, e) q, t7 J: n8 A

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

1 `1 v0 I* E) o0 P

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

$ O+ e& G, u2 _0 V6 V w- n$ F

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

1 M. @& c0 t) U$ B; I+ _4 \

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

$ E' i+ R& k8 w( K& {+ j

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

$ m i# Q- v: O5 W- w' j

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

/ }/ u0 G7 j( ^4 O& Z* q

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

P$ X2 t8 H$ |

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 Y2 `' u* B* X! A; c0 n3 N) ~

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

% Q/ `; D+ f/ x: o& r

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

& {* R- g# o* u! Q+ t! _

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

# R5 P7 n5 k# f& n

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

0 U8 H+ k* @0 l W0 D

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

2 P3 J7 _% S- y

 

; C( G }9 C0 R' D7 U+ m" ^6 p

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

: e/ b& L9 I, B3 ] f' l: M

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

. X7 ]) ^1 j7 j' e( @/ Z

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

' Z2 L% N! f# G% F

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

) w( Z" V& ~: ]% p! V

        ง.  ถูกทุกข้อ

- N5 \/ p# Q; Y+ ] ~9 @

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

4 k0 f. D) n1 @# P: u& _% }+ h

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

! o9 y7 S: i- Y( w! q' N! J

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

4 ^8 r; r6 Q6 w H$ F# {$ [' Q `- p

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

b: L* M. X( N( l8 `5 c2 G

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

8 C) ]/ ]$ v+ Q5 U

 

: B. k6 l6 ]1 ~) l! x ^6 Y8 v4 U

 

0 ~" t4 e9 N' P) o

 

2 {/ q A; a6 p* C+ t! z2 \6 \

 

. ]" N; z( B6 [. s- o, s2 u, N

 

l* w; k$ }& a

 

, L$ K$ g; h* N& C; M$ D/ _

เฉลยแนวข้อสอบ

8 a. K% u) [) N. B* u* e: {5 d

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

, Z6 D+ i! y$ j! k5 B0 b# |0 U3 N

 

1 r+ F! c9 i% f9 }0 z* w

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

* P2 K$ k) f+ G& \

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

% h4 ?9 m( D' j4 V) a' p

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

" x- p3 |/ s1 d2 C( {

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

( e: s0 A" O5 u3 t" R' n

 

3 m. ?/ h" n5 x5 X/ @9 K

 

, U w( z" y- }. Z

 

6 q1 F: R8 m- n6 p V$ i# k" S: a

 

]( [5 Y- G' F0 n2 u! t2 H L

 

! Q9 r: f9 I* [) P" b! L& g* J

 

6 l' ~" u( v: U. _) S; }

 

# `2 G* ~& `( l! Z8 G( F/ @

 

- Z# }% k0 f- D4 n: p' n! K5 K

 

5 e3 I; s" V* x) o: S! Q4 t

 

; n% w, q" q2 V

 

" l, d9 B- W ]* U! n- G) Y

 

6 r# W0 A1 @' V1 r' T& n) L$ ]

 

7 H2 R" p& }8 A1 I

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

9 s6 ~ i+ l& a/ g1 u2 W7 x

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

" c+ r' T! |0 `, C. _2 Z5 U

 

$ a& S5 n8 w# e% ` ?8 I

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

, Y& R3 r' `) o8 P8 l2 r9 J4 k4 N

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

V+ [5 _$ E; f2 @% n% z E

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

) ^8 d9 {5 m4 m; ^( i7 f

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

! m: F0 {) e! \! x' @& ?- b/ D

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

1 B* x$ O3 N0 y6 E% H

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

# X) _4 w' y' ?5 A4 k q+ E9 D$ ^ z3 Y6 w

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

8 x' B$ R" Q3 I2 f0 A: |

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

5 a1 I/ d4 Y9 n+ V. W' N

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

3 C2 e; t) ?9 S2 H

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

' [2 ^* Y9 t4 A/ _ w6 L( Y

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

2 O, K5 a4 q' m7 V5 R# i: R i+ O. e

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

4 z8 g( L3 R* C- o* ^" m

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

) Y5 J6 G+ i8 I+ q& |! g

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

3 K; i" A- E3 E y* h) Y# \+ V+ X

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

1 y! Q) V) p: `7 l+ f

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

- @8 \! C" M7 W: }* A

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

n% A R* `. J t6 W% h3 V) T( M

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

! C. O. m+ ?* L V0 w% e6 h9 }8 y

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

& e# M3 E( T+ i( \, H

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

$ f# I1 P0 \' t

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

4 V2 y! y# J" y/ {

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

: w3 ^( F4 f& j# }

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

& ]6 P, c, k7 W* ?: I3 j

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

4 D7 Q9 r$ v! T# @! h

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

2 R4 R" S* ~! b, H& j2 @& j3 _; m

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

! J" K- Y7 Q. p

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

% E+ B! m. c+ u4 E7 P& s7 f

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

% ^' b6 ]& a" m- e

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

7 p- B: E: p% z7 }

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

9 m' O/ N+ C: t2 _' S% E

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 {% U( ]" @# S; |2 P8 M

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 `) P8 E2 B R' |; W5 h% }7 M

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

9 s0 Y7 `( D6 V0 [8 p- _

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

2 h/ [# P% v n- n: l, S

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

0 n- W/ O4 N9 _. t" ~

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

+ z" A: j$ e& H) v* b( w

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

q! i8 e1 f! H$ A9 H$ J- N# L4 e$ p

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

* B0 U( J( b$ U1 O6 H( R

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

o8 X4 R0 F: D% Y, E1 ^

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 z5 _8 D, T* W8 _ R& c

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

9 @7 K7 x( E; u4 I D) {, ?8 \. t

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

# e0 w/ w: C# g3 o- C

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

+ _# I; Q8 l" K' j

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

9 B& F4 o; L! d1 h

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

: d5 D- y9 F5 ^- j5 `+ G

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

( z1 F: V5 `3 f% I4 a

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

5 m0 z% t7 ^; z5 A9 A, U

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

3 I( c9 D8 l0 [" C. T( N% Y8 s

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 w2 c( M) ~/ _' A, e" C1 v

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

4 F- I: w. D/ U0 U' V

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

& ^) a& R2 t+ w4 ~' p& S1 @# c0 \

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

) D) I) g; d) D! h

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

' s2 _' o' j# F

        ง.  ถูกทุกข้อ

" ~- q) r& I4 x2 |+ k

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

+ a: r: ]8 o, J" @6 Q

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

3 X( M; h( q1 }: ~

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

8 Y% U- _* [& H1 P

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

3 `9 `) R1 Z# A4 A Y: d+ E' }

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

, V; x+ `/ f) Q$ a: K$ [

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

4 m+ C0 i5 I5 V

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

+ P) _+ K/ i' }. q) u

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

; t. a. u: [$ S9 D& |- p

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 l% j: E2 @$ _8 S0 r% N3 K

        ง.  ไม่มีข้อถูก

: g$ z# f ?- V q9 w5 t( l

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

8 I, N( i: w- m, [ \- n% I

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

' e+ ]# x' S* m' u4 z- t

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

" W5 z7 y8 t. g

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

( Q3 z6 m$ P6 J( j

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

5 }" |9 R& H1 Q

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

$ A9 r" T. @2 ~3 p; G

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

) W" e: |3 ?) N3 V/ P0 n1 C4 k5 v

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

7 `8 L- G m' R

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

( c) t( H0 u8 m) \" S% }

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

8 F2 Q3 n# k% Z" z4 s! O! p/ V ~

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

1 s8 f" E. R( F& s7 i* y

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

0 w7 s. M9 w. R9 P

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

. n0 B- J* n O7 [

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

2 J6 Z6 {) f1 @6 x" D1 Y: @

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

) f/ L( C1 x: ^" d8 a% B

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

( x& ^- C2 b4 q/ n, p

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

: f8 n0 j$ c) q+ f4 I- _& {* M

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

( O+ h- i- p3 n, S

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

: V* _9 R" }$ M3 o7 F) c

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

% `2 Z' H( C& I! w0 O$ C

 

7 |* @8 e! b& s M' ^/ J0 C$ t( U

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

8 P0 T X' \* R; x/ d

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

) z5 R5 u, E Q, M$ n

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

: l2 l, Y0 x* R

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

7 }& e' H! ~6 S

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

! F; V' T) B! a+ p5 `. d

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

+ b4 g4 z- Z% S* U7 [

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

4 D& K7 ^* ~! ]. U- k" y9 ?7 ^4 ]/ n

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

# K8 N* V& N6 k) ?

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

2 G' W; B& r/ }9 I* c' M6 V3 d3 l

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

6 o! E. [; ^7 ^" U* c: k4 d

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

6 e7 B& q& C" U" |

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

. Z& X" h$ H W/ q

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

& L8 s, _" S _: b2 T' A. K' I

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

0 D3 _0 b0 G6 G' ^6 }5 g

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

% `8 ^$ t+ S8 I' y# y& y/ l- x

        ง.  ถูกทุกข้อ

- l9 |4 N, @$ k( p# N" n5 v6 ]& K

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

* w4 L7 q& T P; u) x) @; V: _* Z

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

; [+ M; I8 w! ]: k# l8 v( X

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 H" ^ a% e- f7 b- R4 u# [

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

% y( T& g# f0 o9 b0 X& M

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

: z8 C& P, J; k/ L

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

t8 T9 v5 x+ d. C+ y+ W

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

) Y0 D6 i. h, r4 b* [

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

$ u8 w; Y3 k2 a( p- `- i

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5 A2 [* j. R- f8 _8 r

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

; [2 j& H9 y4 L% M0 T2 q) z

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

3 p! e1 v5 w* f: z: j, E" l" V3 [

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

7 b0 ^& P8 ~( j# h0 f( x

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

7 P, M$ _7 s' T4 k4 N- _3 d, U/ E

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 u1 W# h7 j( t4 O3 D8 }6 V

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

+ Y1 x1 p, r8 y! h0 z3 a

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

* p, u7 P* ?3 W1 g4 X# K

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

1 H+ e+ n# T# s/ r4 _' I" ]

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

1 ]$ S0 A6 u) J

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

; l2 ?: z# s9 Y) Y/ f

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

8 L% n% j4 ^; E s* e; v" V

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

f7 R3 @) N% l

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

8 |" ~/ i; T3 o! W5 D

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

, u+ ]8 i+ H' j6 c) t

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

+ r( ~# C" R$ g3 v: w8 ~

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

" m. _# X1 g( [9 i, L4 N5 p9 G

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

& T, D1 W5 P4 _. w8 L( H

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

- G* K! e+ D5 t$ t5 ?" K( u* b

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

% ?2 J, s! b( V# l/ c

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

) k4 P& Z2 E* Y6 I9 {% k+ Y, z

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

8 T; |8 ]$ u p3 o4 H8 l- t. u; t

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

8 z% z' P4 Y: g+ `2 W

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

. y) u& W/ j9 R8 P F; f

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

' n1 B7 I' f9 X9 Y, v/ i

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

( w- ?( N- r1 J

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

% i3 m, j( `# {3 y3 I8 y7 v

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

, |6 H$ `8 P7 B+ V/ z0 ?

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

3 D* Z: j7 t/ x* a

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

1 n8 w- m3 T, T4 F2 |/ N3 t) Q

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

! X" o2 ^' @: h4 z

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

$ I k, c2 w d' @4 Y8 V0 R

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

. m8 k+ V6 t# C

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

' @7 L+ m- X, T/ {5 L* `5 Y* g! w

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

! d: ~3 D s$ X- ?7 p$ ~

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

- q6 N8 \ G- }( F' o& Q( ~

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

- w& @; j @( h& O

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

. i) G6 i# C0 K

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

4 ?8 x' G% H1 s) }, ?) {

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

# F& N/ \, g7 X9 s) g1 V& w9 z& h

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

' h5 q- X. I+ B4 m# ?8 S, t0 n8 \0 w: f

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

# b' [* d+ I4 P, M6 |4 ]+ f) l4 K% `

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

" B8 H# Q8 E! x9 Y* o

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

) }, w7 h2 ^0 a% D

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

' k. y5 S5 A7 T, t3 s, C

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

: ]" j. h7 v7 t. {# d) j

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

% W9 W8 Z: k' \) H) x

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

! Z& H- h4 A3 k w

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

" m, B4 f$ c1 l# H" e

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

- `* |- z" @# _

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ k1 R7 w1 |( X j# Z7 j4 n, I1 S

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

v6 S2 z2 p$ k1 l' y

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

6 U6 K4 C% q1 q2 c O

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

2 u. P# a! Y4 D! }: R# }

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

3 o+ q/ r1 P ?- K, F, U# E

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

) z5 t. r" u* G1 F

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

# c: E* T; R1 r5 O1 H

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

6 `6 d+ p, y& s4 w4 M3 j, a

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

& Z1 i- v) ^6 J, y# }

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

9 h9 f( J' r$ t) p( e

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

/ T* _- v% R5 g7 N1 ~8 a* u

       

" G7 x% I6 \2 k1 _ ~

 

( H( p0 t! Z. n& D- [+ c

 

: O; V" r% k; k' d0 m$ h3 a, I

 

# E0 \, w2 U* J8 K7 v. ~1 N

 

- ^; d! q# a& l2 b# h" P. {: f5 T. U. ]

เฉลยแนวข้อสอบ

/ E6 |# S) }0 m

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

" L! W# s# h! Z* q

 

! x% w: U G* v) q

 

& m" J& |( k" Q$ J* M* g

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

2 u/ R ` [( A$ y O

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

! O5 q5 X* _1 O8 p6 H5 u3 [1 L

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

9 o8 e2 F/ ]5 T" M+ L% I

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

7 d5 h% D4 D1 I1 T y! p+ Q+ c

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

. {6 ]6 b3 J& G; U- g) b

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

6 U. w) \4 R4 `3 D6 d9 u

                                           49.      50. 

9 Y+ \5 M8 |* h9 ~2 N8 p [$ `

 

# `6 t( w# O* j& l' x4 ?- |4 n5 f: C

 

' g: F" `( c& L4 U8 _5 a% y% {: t

 

+ Y8 Q0 |- ?. l6 n8 r6 h* k

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

7 _: a: j' ?$ @0 X

………………..

1 ~! T8 w+ n& t: b$ }# ]

 

8 {5 T0 E0 ^. Q3 m/ i, N( b8 P, Z

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

* f# q+ W! Y2 M3 ^9 Z+ e4 r( r

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

* t/ g0 v* F4 J6 x

             ตอบ  18

& K3 D/ e" c: [/ Q: z% M8 U

 

9 l$ T, F$ \0 h Q0 w8 H3 ?! M

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

$ V! X5 Q% z& o( Q5 I' { U

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

: k5 k& b% M! ^/ M6 ?# T. P

 

% j! `; f3 I' m0 l2 r

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

5 A% U' [: P+ R% [' e: r. l/ c2 G

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

3 [" d% l# Z9 k/ c3 X

 

/ [0 M, v$ b7 U: T8 `+ X; o

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

, Y1 x# M& k. W1 F" t/ d

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

7 O# \: Y+ @4 b$ s- Q! i# B$ W

 

, X7 ~9 D; E/ L( J7 j+ l2 |3 P

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

1 }! B7 O% F2 y% Q$ o( N

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

/ G% w/ v% W5 I6 S; E: `- X

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

; X+ G; g! n* O, \

                ตอบ  หลักนิติธรรม

$ b) j6 k, ^( r+ E2 M6 a- W

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

: N7 C$ H2 J0 n8 z; b

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

/ x; V, P5 T0 ]; o4 y& p' d8 d

 

3 J7 {; ]( n) t7 Q _

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

) I# b" w$ b" w: g; [

 

0 n2 f0 I, c1 \2 X8 B# m

 

' {# Z3 p; _8 }& Y

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

% y a& t: [4 @% X: r4 M' t

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

# x) z9 S; }2 r

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

0 Z! |6 ~7 ~( N7 A* ^& {

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

0 d ?6 C: w. @/ U: W, D

 

/ G: D) W' h, y5 p9 J$ h0 k- `

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

' ^# h7 x {. U7 ]1 m2 e7 b, l# U

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

. u H9 L1 o- |1 V; x0 {

                                               

, L7 k" `) l; d& P0 e

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

1 @# M: G- ~0 L4 N+ e

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

! I6 _9 E% U+ ^, {- O; t+ @

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

8 H3 A, y" R3 j$ Q

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

. P" t+ D3 R/ z& l3 O7 s; b

 

2 P. o' q: ], m) \- _

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

; z! _3 A6 o/ r* v) V( Y5 I

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

# F( w: @5 c) f

 

, s, q4 R+ z# U. r2 q5 ]# D+ p- S

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

1 q6 Z# P0 B8 `6 |' V- Z

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

% F) f2 r; Y/ E* @1 e: g+ l2 e" i

 

* q& W1 T: C) m& S" o0 o

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

' Y7 @+ G. ` O/ q" U" r

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

+ X$ v4 e: _+ }2 o

 

! F8 ~: M' ]) o1 \- g

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

& `1 T& a. s$ [' u: o0 B2 W+ j8 F7 `

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

8 v- w) V& h8 E7 N5 @' ^

 

6 k0 [1 U- c" t* Q% q/ u( f/ Z

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

( c+ Y3 g$ M/ ?1 V

             ตอบ  วุฒิสภา

$ f l6 [" k+ y8 H

 

$ g, T) m- |2 L+ c/ O

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

* _) |' O# n& n3 a5 L" ?5 g

 

\' C2 i% q: u

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

5 B0 Q: j `9 V4 V! l, @5 {( ]

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

4 s& j7 ~, {- w+ P3 C3 @. w

 

; f" h( F0 d( p) R# t( H J* y

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

' ~8 S5 D* y1 t/ W& I4 P7 R! r( q

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

4 x5 M) O5 I# p U' U

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

5 k- ]$ s' N( P% H$ K: i- }

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

' X8 ?% } y6 W( d1 q: ^

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

, U( i- G4 N4 w1 S( \. |

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

, z/ G' R* b* b: O# a! Y

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

5 I" w3 y+ F+ F7 w* x! o' }- o- m8 e& T

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

' H: o# N1 s1 [# P$ \" ^( Y

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

- L9 O0 Y! c6 _# N* m: ?

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

# x+ S$ T4 t8 B/ K

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

4 B( M |& X4 X) k1 I0 D" G$ ^

 

# R( J0 t8 {; G. | X% T) g

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

^" R4 b! @( _- u5 h- Q, v" [

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

. H$ f& t. G8 E; l- O% h J. S! i

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

; G0 `( [' g: o: c% H

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

4 D) {0 [% _5 g ^ f* @

 

6 m% Q6 M, ]& N+ V) E1 ~

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

3 M6 D4 M5 ~* `, `: d, H/ u

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

& |: K- G. [- j- k0 M

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

+ [" t- H' I% Y" A, c

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

' d1 A2 q- {5 j3 m9 O8 w

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

$ p" n3 w5 X8 a- b4 w$ Q5 A

 

; u$ ^2 a$ S0 C4 i6 `: W: L

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

) L2 R# ^% Q6 n9 _8 n7 m

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

8 }) i1 Y1 u: e& X

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

2 f1 f# X+ z- c$ y

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

6 r: G; `) i' z$ \( H

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

" a' p; l" G0 |* Y

 

9 e1 P+ w) U5 z; }2 q8 m8 v

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

; w7 c, {2 \* y' E8 b3 ^1 s ]& t

            ตอบ  12  ปี

" {' M1 T2 P# n, @! c2 U) _( `

 

; Y. F& {' R& A$ p/ J* Z8 \1 l

 

4 r2 r6 ?$ q. @, V- u

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

: r3 z" R. m1 s. |' @' k

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

4 s6 x* m& n9 S# V; F

 

$ v5 J/ F+ B, X' h T

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 R3 j7 t3 g* `( ^6 E

             ตอบ  ผู้ยากไร้

& y& \$ C6 n: ]# I

 

0 e/ s1 Q! ]: g' r. O0 B

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

& W4 F: |5 l! v, U# J! c. c! |1 b

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

3 k& H( r$ e5 P J: D, X

 

, i5 U: } g4 Z& ]: M

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

9 S7 l. u( c& P$ r

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

% e$ `6 W3 o H C

 

$ Z0 f, h" W& @' E8 B/ m9 e7 v

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

+ q7 }+ N) ]5 J

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

+ k) N% g& ~, f5 x

 

% q' h0 d8 b7 x- E

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

9 v2 |. K2 w6 o4 L6 @5 n ~( ?

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

% Q4 F$ v8 ^3 a1 t# E

 

/ K7 l8 ~& c g

 

: f! R! n; V' z* N4 P2 f

 

S! _0 S# f. y* D1 n4 H

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

6 D5 \0 r; T7 `% p: {

 

; Y0 z3 U7 S5 Y/ N" k2 q

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

* {* I+ L3 [" U1 S* ^2 Y* \- z

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

& l' A( C9 u; T2 g6 S0 z# q

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

$ z. a% K8 a7 V: Q6 @7 W# n. n! i6 c+ ^$ V

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

3 f# m9 |# w3 i0 `2 ~

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

* W; w; C0 a6 f' k$ Q

 

8 K: G2 u/ ?& @( k; p

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

6 m- c2 L/ ~: d6 L: n5 |

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

% g. M, M) I) |/ ~

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

5 U1 ~* D" b, l2 ]2 X6 N& ~

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

: v! r1 U, z d% M

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

! l, j: n3 k: w' T

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

' P7 p" d( ?* \3 Q- d

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

5 H9 x: i* F6 F1 Q- n: f

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

, c- ]$ i' X. ?* O% X

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

# `0 L; Y0 K; F7 E2 q% S

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

3 N6 `7 f7 r4 |$ W8 A" M# i% f" p

 

4 \) q: ~ g) e

 

Y: o; |! b. D" C% V6 }

 

T3 v5 E3 D$ ?. ~/ U* h

 

7 ~& J3 G0 h5 U

 

# q% q' `8 x( o/ F4 v

 

, V% M' I f. R: ]

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

e$ V! z( k' m

 

. g$ M) S' @# U; Z- ^# |& d4 A3 I

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

& K% N( G% R2 B% v) n% w

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

6 C- U) ^# Y; q

 

( `; O7 G" U! ?. I7 K. D4 R

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

/ }3 p) }7 s5 M

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

1 g$ R2 z% K0 L# R0 u

 

$ ^$ u/ J/ M K: s3 f) ?

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

* k+ Z$ Z) D" M5 f0 W: n5 Y

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

6 t( ], k) N0 w/ L0 g9 x

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

, K) U( e$ s; z, M; K% x7 Z# }

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

# {% i& }, @5 m* L' L( U7 P

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

$ N4 d" y# _4 y+ |0 K

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

2 e3 X) O4 k4 F6 z" \) _

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

5 _' G+ |0 O# s5 D ^

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1 R2 e9 W" Q( ]7 p3 U: I) d

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

/ b* R! n# X( Y/ K

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

. e l$ g. A" D6 Q& J

 

- W' Z4 S7 r9 m0 w" i

 

! L* W7 K( d5 a4 q

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

! |- c7 e0 ?8 H. M; s: N& ]

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

! B& ]1 Y6 J6 `7 b8 E0 \ J5 f) J5 d3 F3 u

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

% b' }1 _8 M! Y% ]

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

- G- T3 x9 \4 ^- m* X+ a

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

9 i' J4 t# Q1 U( v3 h

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 p3 w) }+ k; k6 V- o9 T% A

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

4 o/ y; t3 g3 i8 R5 K' ~8 v% f* N. w

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

( S; B% y* U" n! f/ ]0 G, r

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-3-2015 06:35 , Processed in 0.141143 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้