งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19614|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2 g1 y( F% z7 G: G6 o. x

 

E% j a' o9 T6 ?- }% F6 W2 K/ ^3 X- |

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

) x7 o( G3 @: _, {% {/ t, I; d

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

. F" H$ `: g! Q' E# @" T- y$ z

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

- G T# i( s3 [" |# ~( R

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

- R* Z" N4 c {7 x/ r. y; r3 u4 s

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

+ _! E# F: l6 s+ z

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

) e* F# m& `- G( {; a" C; d! k5 ^ Q* |

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

) Y( W; M) i$ B3 X6 ]3 O

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

! G* |- j* _! X# ?2 F

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

. Z5 C6 L9 S: e! H

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

* H3 I, C* k. a' a- L' f8 G; m

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

6 N7 I3 t/ s, m: J

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

1 e; x n, Q) b/ `2 q, l; w. {2 r

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

. M4 U' x" P/ E' ? H( ?

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

! H8 X' B, t$ \4 K |1 @. ^# U( }

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

0 S; L& V! N- C T0 {7 n

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

; M4 y/ G3 a+ v

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

0 F- S' M% Q7 `

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

5 j: b: P1 H+ c5 h2 U3 l$ w3 y

        ค.  หนังสือ

3 f' B/ {8 D) C% W8 k: r' Y+ {

        ง.  เป็นทุกข้อ

# L# f8 o5 h' S6 N2 Q. ~# K9 v# w7 f

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

/ H9 n' g- a: [* { Z0 y

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

$ p3 X2 L( J. C

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

2 |2 _+ Y0 v7 p0 e, ~9 J

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

. |! }9 c. j1 l2 N9 L3 }2 _

        ง.  ทุกข้อ

% P2 C0 ]5 m4 I d

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

8 S% M6 g8 w7 ~

        ก.  7 วัน

2 f) y( q8 z/ F) C

        ข.  15 วัน

8 C0 T0 X- O: g$ O: k" o

        ค.  30 วัน

& p" T, U; S6 H, n8 D

        ง.  1 ปี

$ [# \/ p0 O" \

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

y: P: x7 f" |

      ก.  7 วัน

* ?2 @/ q# H) y# ]6 M7 c: _

        ข.  15 วัน

: A |" P& E/ k3 c

        ค.  30 วัน

2 ]; }* Q# E$ b/ @3 I7 F k& x

        ง.  1 ปี

5 n0 l8 v) p6 T+ Q

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

5 K8 ?& j" E1 R

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

9 i3 H; [- G- A2 Q

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3 F: u. J: m# V2 i5 j

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+ @8 A: e! F+ p ?0 Y

        ง.  ศาลปกครอง

5 ~% S" P( X1 ]4 ]/ N7 t$ A& x

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

]0 i4 C: ?/ X/ H9 z, C

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

8 x T ~* I1 X' W9 P/ G' r

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

# m+ ?9 ^4 L1 ^9 H

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

9 L T. O8 e8 h) m: n% o

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

8 K6 t% h) ]5 w F5 q- ]

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

1 f3 Z& X% C' V7 o% `5 Y5 W. f

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

; l ]) {" q9 }, H7 O, X# K3 Q+ ?

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

, C$ y; s$ i5 h+ n0 i

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

! A: l$ L, @4 ^. N3 t+ _! g

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

# v: G6 P- v) N+ k; z' t5 Q

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

/ ?+ g- I3 D& f

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

& s- ~/ L3 R D* @, ^ P, z$ a3 B6 k

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

/ d5 h; k+ i5 A; T& f0 ~

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

1 B7 m, w) W% O8 Y! t

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

7 j: ^9 C" N6 [( y

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

% m, s2 E& f6 F6 d( ?

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

* \7 A$ g9 j( \0 p0 f0 g6 D

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

9 r; ^& R% U1 b# |' ?, O

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

2 x+ n* N6 D+ d3 f% B

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

5 X: g( j$ |! N" X4 n# p! @& c

 

- R. L3 i$ C$ ?# k: ?

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

. y: q7 w7 x( N0 t8 Q0 `

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

* G# J" y/ s$ t# P

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

' ?( f. H% h/ L3 g

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

T* z) b/ [0 E& z

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

a- Q3 X: N: k+ k2 M1 E

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

# {4 x; w5 ~5 ^" |

        จ.  ไม่มีข้อถูก

, |" M7 n v# W: j3 V* ^

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

* P& S) N' } G% \* m9 U

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

) [( n- _6 x, W) L

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

0 x2 g. s, Y- r1 ?: j

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

; H6 @, K" D: Y, g9 C, [. A9 s: i* X- ]

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

0 ?; c6 f. [. y3 d5 |# O

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

8 B" P/ O9 e/ p; X( s1 o

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

- d# p7 B0 B+ z+ j, f. S

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

* B1 V K, h' K8 w8 u

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

4 b/ Q& k% P ^9 s {4 e0 ~

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

9 f' X) h* [# R8 T0 I

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

* h0 N9 h! X d3 s3 A1 L U" ]

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

# ^2 y! @+ ^, K1 [9 P

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

) e) h4 |# Y0 n# Z& b( K

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

' R' X* K2 y; m% `

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

3 a+ E+ ?% r* g; X% F. W

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

& [* b7 z' z+ M) M8 ?4 V1 x# z) U9 D

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ" i0 n/ x6 ~7 I
        ก.  นายกรัฐมนตรี% h' K* J- p' p% A
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย& \% N1 T) m8 @4 k, m( s  t
        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
8 E2 L1 p9 `8 @6 U        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, Y6 A. {+ H) T* n' f$ k3 j
        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม9 h4 j- |+ O! p, H
24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25401 B- g' I- x+ B; }! y3 F  s/ `
        ก.  ราชการส่วนกลาง
# }: ~. U9 i6 m% J5 g; Y        ข.  รัฐวิสาหกิจ3 v- q9 J4 ]8 n& }# R) i
        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา3 M- u* s4 d9 z7 S
        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ* E' N1 F1 B( X0 I" G
        จ.  ถูกทุกข้อ& Y) z, q+ m! I) L4 e
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540+ r+ t3 G7 W) v) J' R1 e
        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
8 C5 @9 I: t' j4 X( e        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ- z0 v6 s8 T, d6 H, ?4 `5 W
        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน+ C5 c  l- [7 K9 z
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.1 Q) a* E: {* \9 D% D% P" E! d
        จ.  ถูกทุกข้อ
- c1 d7 U8 X" U' _26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)
3 x# K: D0 e5 _) O        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์& f" S' V' |+ d$ g# i) n' c6 o
        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ/ w* T) _2 R) u% P6 s% Q/ l4 b
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด
1 E7 t, n7 U# a5 a& q4 T        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
- H! i2 X7 r. o; s" |* l        จ.  ถูกทุกข้อ
% m0 j( @0 Z' ?9 ]% |27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540* ^; I# Z/ S% F% v/ F. O
        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
$ B$ `# Q8 r; S2 u& x+ P7 N        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร: W/ V+ U2 b9 e7 l" o
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
/ W! }3 B3 r' |9 N        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
' c8 O2 T/ h3 y5 a  C4 n( q        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.) L& u8 {7 E+ ^: J# u6 G
28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว
4 q5 i1 B% X% E3 u$ X3 P8 L& @        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
/ S  q* ]% N; `7 y' q* E6 ?) K        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู: w/ ?* a! k  O; P
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน0 Q/ K& G; r0 F- a1 y; ~4 M5 E) V
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

! _/ X9 H- f" d/ b9 T, c- k/ F

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

0 U6 ~6 d1 l4 D4 [8 X8 m

 

; W$ B9 O# C5 G+ E+ ?# y1 K! e" p

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

" O/ a1 ~: W. h

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

$ e. Y: T- j. n' g- ^! k

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

, |1 p* |/ n# @. m7 B/ S

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

2 y. d# e1 c2 S, W6 J7 m

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

" T: E) i9 t% ^- _7 R

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

# N2 f, ]8 z. E: q+ U

        ง.  ถูกทุกข้อ

, q* B0 t/ L$ g9 l3 M- `

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

' ~1 ?/ G/ \' k7 y

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

" S$ l$ b. M0 n. {9 c$ h

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 I- t1 M9 _" B2 [

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

# k* S: y m* j7 X! {

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

. ?2 k- X: e- s+ f" ]' V* Z0 M

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

& A6 O3 V& G- y9 C- @) u8 i

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

3 M R! {, a2 M k1 y1 ^- C

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

/ i" f. `( E4 y, Y/ ~: W

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

4 u2 Z" t' x; j3 f

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 @! e8 r2 [/ n$ Z

5.    ข้อใดถูกต้อง

: O" N9 u# R" P1 k. w/ ^4 _* ?, c

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

4 Q/ ]* g' I- f/ t( T+ j {

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

) m. D7 e# G1 r4 G) ~

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

7 j* Z5 C* g0 p0 N: {9 l

        ง.  ไม่มีข้อถูก

9 t! w/ H6 D9 l6 S* }% o

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

" ^/ }+ d y3 a1 }$ j' X

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

/ v5 F" I g7 M3 i

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

$ i1 A. ]7 d3 q9 [2 f

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ ?! s ?' v+ ~, g: ]$ z9 c

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3 M6 q x2 P0 `% B' p) S7 j

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

" \; z3 U) d; e" Q* p

        ค.  นายกรัฐมนตรี

9 y8 `0 \2 _% s$ q

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

- t% F' A5 I/ A( x6 j

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

; ?. h2 R7 K9 H B. Q# ^

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) h: V1 A2 `( z9 B

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

, l+ n4 m) |; L5 v8 H9 C$ g4 g

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

/ K$ s3 r+ R: P. y

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

8 h7 `- ?( V0 i. g0 Z. _

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

9 W2 C. @" [8 b# c

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

/ ~" O, Y- t( U& ]0 ~: S3 z' m

        ง.  ถูกทุกข้อ

# r3 W- i. K- U+ O. c% X- t/ \

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

, ^2 F* P% W2 H5 i1 P& C4 y. K1 X& f( W

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- K$ l* Z U1 l; o; b: R: Y8 u

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' I. ]: U+ J1 {$ w. R2 I

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

9 H* e6 S4 \' W$ t; E. W

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

" r. s& w+ h+ A' w: p# ~" \

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

* v, v! j* C' M' `4 E& L

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

' F8 ?" c8 G- e5 c, T/ N" O

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

% B( B/ c% h7 n' S' @+ r

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

; r' T: J5 U0 z+ S1 O2 [

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

0 u! ~. r, `1 h6 F7 }, f+ M

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

6 e0 s; M( ]6 |+ I( y1 z& N

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

+ S/ l2 i9 g$ }' y* P( A

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

: j( @# G1 K0 H

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

4 A4 F% v" J5 t) n* ?: n* k

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

% w7 h' i8 z! _& Q8 |+ @3 ?% q

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

2 P# O. J2 S$ t2 ?* [% Y

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

# D4 _+ }# y7 e# d8 L& B, P

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

5 j B. t+ y/ N8 n% ]

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

1 O* ~" A4 {, I0 K

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

8 @! @1 Y c; k' u& j7 ?8 m

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

+ _( l0 t) }: w/ e* X

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

) y! l' b9 y7 Q$ ?" T7 o* K+ s o

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

" o& A1 _5 [* R, ] @ e" V0 s" Y

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

! X4 H) t L* O. Z% a

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

$ K4 D4 U. ?# R/ Z N; z! Z! a

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

8 C# L/ {% {& c; M

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

! J3 n+ Y" g0 }' l0 R/ _" `" `

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

9 B- o V3 m0 T7 G# U* L

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

+ `6 S4 w' ~* B

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

% C0 g2 g7 |1 e, x

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9 N2 U* P6 q$ q$ A8 J9 i7 f

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

. ?1 i' V( N0 F2 g; b0 O* l

        ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

6 ]6 s5 F! ?7 M) \

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

+ \) D u, D m3 \4 [( w

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

+ ?/ ?; }4 y4 \/ L$ U( L

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6 A. [7 e4 j! U, e) o) b6 n

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

: p2 S% O9 b0 v7 H4 A2 ^

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

: W9 s8 w5 o; L0 e

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

9 ~1 v; Z6 |$ w# u8 o3 f

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

$ x* e. }$ m+ y4 P/ c

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

J2 Z7 z& _6 |9 ]) y0 z

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

9 ~5 o, x4 Z9 V

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

( P0 V* P" L2 S+ P( o1 S' q9 U, j$ ~

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

: [3 ^, Y4 v9 T7 ^! U( d8 I

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! p; e' I2 c- R% Q. B

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

! l9 R6 L9 `0 m1 ?! U( S$ d2 g0 [: v4 N

        ง.  ศาลอุทธรณ์

+ ]) B1 P% O q# f$ o

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

: w2 @2 e$ [7 q: Y. F. K( d

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

7 [6 h; h9 N# S5 S) T

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

* }6 H" B8 Y! e& e5 O! t' g9 S) Q

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, y4 u! P, a) [# E* S6 c

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 j# x+ h' O! i3 D h0 S

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

6 }7 ^, |" y& t. u5 R. U' m1 V: S3 T

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

0 i; l9 D+ G7 ?- f

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

/ ?, q' T% M- Q$ j4 h L$ Q! F1 `% K

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

( q6 g3 d2 V/ s$ U. J V

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ t7 n0 {* {1 I6 a0 ]' M

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

3 n4 {! T! `5 ~5 y) o

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

1 M7 d/ b8 S* x% S# X

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

7 {2 F5 |9 o" u l* m# \' j

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

# s4 M |* m8 c& [

        ง.  ถูกทุกข้อ

, @. f7 m7 Z7 a& ]+ _# x

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

$ M2 I8 J+ S* D- b

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

7 C8 x% s" v/ x

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

+ B r9 s4 k i; z" }

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

4 s+ L! {$ x& F4 I1 ]; u

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

: p4 ?. o1 o. y* |2 e

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

3 k( z0 y4 Y! N& f

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

, |0 ~0 E) U1 E: T

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

' `# S: E: {+ c. Y

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

9 N( f3 l B6 y; T

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

) U |1 `, f7 ]2 y E/ i6 f7 Q

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

4 c! B- X: D& _5 ~

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

U! p4 `' p0 x) B Z. O Y3 [

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

: L4 i( D% L0 P1 k% v; D' D! x. J

        ก.  พิพิธภัณฑ์

% m# Y& O6 Y6 `

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

{/ W2 x0 e0 _; n

        ค.  กรมสารสนเทศ

- w8 z S: |& |" Q( K, o4 M% N

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* }( B! D! _* U. ]; n9 G

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

* \) L& ]9 U; Y& f4 Z( }7 W

        ก.  นายกรัฐมนตรี

$ m% `8 R1 X& U

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 _0 j8 ^; M1 V9 I' _" k3 p. D u

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- l2 T# f, G) e1 P+ P

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2 }/ e+ W$ a u7 f j

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 z1 j$ A+ b/ K4 O

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 d7 l- u8 ?! y. R+ X

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

$ R8 s# L7 C3 s1 T3 `6 O* c4 t d. J

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

" f6 u! V; q3 v& I, p

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

; B/ L# [/ \6 D& \, B2 y

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

1 Y& U( z. T. n/ X* h

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

" K3 r ?. z2 Z1 U8 w

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: V4 b, h6 {: N* Z0 }# U9 H

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 W- Y- x6 t5 m C

        ข.  นายกรัฐมนตรี

4 f' G1 S- P8 \

        ค.  คณะรัฐมนตรี

, @( b- p& W6 E P0 o* K

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) X6 g/ ^2 ^% T

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

' L7 ?/ Z0 w; H6 L4 u+ x7 Z1 [

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

; r9 s! r- e/ H* x: d! G

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

. M7 G2 y1 |% p: q- q! I

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

5 V! y& X, _ j* a

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

4 q U" {0 f7 V. ]6 ?( u7 {

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

6 c: w! d. c; W$ l; ^* l: u1 C2 Y

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

0 x" n: |. e# N( r( y3 F

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

3 a/ D' F+ P* }, b

        ง.  ถูกทุกข้อ

! o& c+ G; O# T1 i* E

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

9 X7 g g! b- j7 T# X: ^) x" H [

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

; Y5 q* f, P8 A; j

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

; ?5 v6 x2 P8 R' O" x

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

$ g! L8 K2 B# r g7 x+ [' g$ F+ B) p

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

7 g6 i6 E( e9 ~# C8 V

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 |6 P0 b, b1 a% j: n4 }

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 t, G) ^5 i) t3 T* a, C

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

8 l3 t) F" d2 d7 k& D7 P* ?/ B3 ?

        ง.  ถูกทุกข้อ

) U" o2 Y8 M0 Z

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

6 H3 J! l- F7 \; Z T

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

& J+ K- W6 z2 t3 R

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

4 l$ j/ T# E: Z! A2 t" h

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

% [$ E$ |" y. a

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

- C$ W( H* A) O$ B* r2 n5 q6 |

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

8 t) a5 y0 T5 h: `# u

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

# r! q C: u1 m+ i) K

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

( i4 n( [# r, U7 g. G5 Q. m1 {

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

9 f% H {4 ]$ k' k/ r

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

$ l( y, r- T" E, J' d. X! T

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

) t. s, U" z, T

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 K/ `2 k) ^" @8 O. z m. [* w, K

       

, u; ^* B+ R1 e1 s9 _, F

 

R8 V( U x# z/ f1 h' c D

 

$ L7 ]* a9 \4 b3 X! m8 O5 N

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

9 M- q6 e$ q& a

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 G d, J# Q8 E0 G N; ?- q" [

 

: |# I3 P8 k* y3 D. I2 C

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

8 j$ Z( n8 {* T& l

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

. i( L+ |! s" V

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

0 ]( j+ O) d8 d

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

% |# }# R5 W: B4 l7 d* A4 [" P+ r

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

' H( T& A6 M2 W, x9 }0 l

 

, ]2 s- F1 y- U8 { G% g2 x: O& F

 

1 y; c: e6 m8 ]8 ?/ Z& c2 j9 e

 

. U a1 h, `$ r3 D5 _% s/ W: \! Y

 

3 T9 [2 G$ G( E0 N y

 

* v( E6 d6 J, X' g- D0 `

 

: }2 G- e- T: U4 G/ x" m0 k

 

' G( m b* {5 d Z( X% |7 y' _) {

 

# l6 j1 X1 C7 O* Y" C

 

9 P; Y& |4 ?7 c( U

 

2 d3 n; h* ^0 v" T x# G

 

( z3 P- W+ z$ @$ G! L

 

/ t. F% |% D* Y1 z4 D

 

8 Z$ F" ^2 m/ U# ?% M/ ~1 j

 

# m8 h/ f+ ~/ r$ l- j2 e

 

8 y" J2 N5 J3 v( H2 F3 Z- e* O) v& O* U

 

# U2 v' M) I' z! X$ I V/ [

 

* S" B0 {2 D7 _+ s' B" w

 

! ?" Y- u* l, A& ~

 

* z" ?+ y$ }) o5 Z1 e

 

4 y" U( M) O* P1 {# V; P+ i

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

9 I4 Q3 n% T% H- @

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3 j' I- W# P2 o" C/ X

 

8 I# z% V1 R/ B; n

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* [( l2 Y9 [( Y

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

$ s6 r0 t' p6 K& I

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

9 L+ X" e$ G) {

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0 g0 f4 E) v/ f4 d% x# V# U

        ง.  ถูกทุกข้อ

; B6 u+ z* @( k2 `# W! J

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

4 p9 n) \5 I; v% l5 N. h

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

! ], m! ]) {# _

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

7 P, O+ t% e5 r. `+ ]/ J9 v

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

P8 S5 O) k0 `/ G+ [8 ` Y% M! y

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

4 m Z" B s/ i' ^; A2 `4 |

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

/ l- V5 N' z$ {

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

; h2 }& W$ |2 _, g& g

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7 _; P6 B' S9 N; M' N" b5 \

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

2 j! C( p8 {$ E& }8 d: F) ]

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ n6 l1 |$ \6 f& j$ b4 E

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

4 [, Q* T. N' h) o; ^8 {; i! Y3 g

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

9 Y) H3 H7 T8 b8 p) _3 g

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

" Z4 x0 t; ~( I( |: N; ]5 Z: h- k, C

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

+ l5 H9 @9 ?9 K3 l1 c6 X

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

; C% z$ Y6 [4 c' t4 o% T

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

! R5 x5 d: H) T2 y* {: U/ @

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

; q# R; s, J6 y5 z6 J `% [

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

+ B* h4 B- Z3 U4 i2 r

        ง.  ถูกทุกข้อ

; Q( H, n% d J2 d d2 Q

 

' Q0 \8 e7 S$ G" |' G" A

 

4 d4 K8 P/ g& d/ b- ^. Y5 N' W, ]

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ {' N; R( D# O/ j. Z

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

+ L) \8 u3 g) ^8 W

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

S5 g9 e$ W( r! |7 k

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

$ C" b' f1 _6 C1 i

        ง.  ถูกทุกข้อ

& Q8 a R3 z1 V8 h/ n: Z" x2 Y0 F

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

5 x6 J; b3 E) ?7 j. R; f1 p# C

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

8 Y/ C. u8 r6 `! S( L

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

/ Z. [. t8 J# q+ q

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

. S7 V G- H5 e* x* ~. E: ^

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 v, \8 Q2 n% L

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

- [# p7 S* ]$ N1 m+ E1 ^

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

, h% e6 ]+ l: V" I; g& J

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

: ` N3 X; `' ?% L

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

- A: o& } X# t4 [

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

0 E4 |( b. H; k

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

5 c6 f' H; u' m8 q& h

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

( o+ p; `0 `* ]* f0 x

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

" q- }4 F; _1 U- C2 H' r

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

( C% G4 R) n1 Y8 w3 _& o

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

, C; W& b$ Y& ?

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

" E. ~ C5 M/ Y5 `; J8 m6 A

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

1 \2 R) W, ]- O- \, `

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

& h/ Z& D% P8 O: I# k5 R0 e7 u4 @% ~3 x

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

$ {2 l$ |8 l8 S/ V; ]" d+ s0 K- h+ Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 h, k" o# L* {5 i0 ]" ]

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

5 |% ^0 Y! F; {% u: F8 L

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 V8 y/ n2 i% w; T! J# w) w7 w

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

9 M8 z* A, {. ]- [4 q' X. e! x/ N! e

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

+ m9 e2 f, I, n5 e# z# @: {

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

: c. r) n, v+ d6 B' r" R9 Z ?

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

8 U8 I) w$ c* |1 [) u

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

" w, K+ ]5 Z4 X- H

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

- s: Y3 A5 x, g

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

$ l' o: u# H8 F4 V' ^+ l2 f! ^

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 E2 x& [$ V6 `3 K. I5 v

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

" U. S# \/ P2 ~4 e4 B; T

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

+ [# p4 |) {2 z( E+ S, j; z

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

; }% X6 M$ k F; e% T6 G

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

+ k% C+ B7 ~3 ^' }+ j! _

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

5 v5 u1 \* T3 p1 M8 _1 a

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

+ F# z, i5 y: {6 M5 b- Q

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

% x" X1 C7 U8 v, u) R( x! w

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

2 X( @9 g! X% P7 m. A6 [# b

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

! U- {1 _% A/ W. Q% E" d6 `

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

8 p$ Y. r- z, X3 W) f6 M6 z

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

1 | U& A, B% A2 [3 n

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

8 q7 q6 O- \( K- t7 T' }

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

: {. u3 H8 O N9 [7 P

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

8 E/ R8 c1 _, |2 b; I( ^

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

) z! p8 X4 F/ O

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

8 [1 R4 a5 }4 e# u0 r& i9 Q

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

: o s+ Y& L$ f. y$ C# z

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

9 |% U E/ J6 ^$ G7 b# g- o

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

* }6 k9 U- G7 y' G5 r* R, Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ [* S/ U1 K+ Q

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

( i" ]% O. O0 T" f. m# J+ g4 n

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/ _: g. F6 h& f4 x5 }$ j

        ข.  สำนักงบประมาณ

1 B' ]2 W7 G3 d) n

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

0 F) T2 r* o' W$ O( D8 L; p

        ง.  ถูกทุกข้อ

- m3 u8 z; n( N" ?- e; m- B3 E

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

* @# E4 e, c8 M8 H2 A2 r

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

* p m7 Q+ R0 Y' f6 g0 I

        ข.  สำนักงบประมาณ

2 M- C5 L8 M( g5 F1 w, S2 t

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

4 F: { A& _0 N. u1 R8 m1 ^! A

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

0 x! T1 p& n+ p. q( m" A

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

( h& e3 A- T* s @& Z% S! x

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

5 [! V, R; m8 {1 l

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

5 g9 b' M! c ^$ Q) [% R

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

4 k9 ?- S ^$ \ } a9 I; F* g& j

        ง.  ถูกทุกข้อ

' B p7 \% [+ e; A4 c- o

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

c5 u+ ?# S' q& K0 D

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

! d4 S% N5 L" D9 S9 B5 ?3 ]

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

' T# ^$ d% z! H9 x4 E s

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

$ j! A+ R+ A: m( t

        ก.  สำนักงบประมาณ

% B& Q2 I7 Z, x4 z3 `* d$ v2 y! L

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0 K/ b. x2 _% Q8 U# k* y5 Z

        ค.  กรมบัญชีกลาง

* W8 p8 R* K! o# H, D x/ O; c9 X

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

# X/ ?9 Z# R* p" n- y8 ~8 c, H

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

8 g: ]$ R- X9 f* x+ d8 i, y

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

# D& x; F$ \5 g0 E

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

% {! i+ e: L' q0 \5 l& h8 I$ V* e' y

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

6 \' B; Z( x- c1 Q& a+ T* V

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

4 R; }2 h6 T1 x+ c Y8 X5 [

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

/ d! I: N$ p j5 X- l

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

) l: P* `8 \' e% J

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

3 u- F" J- r6 E1 d, G' Q1 a4 r6 }

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

) e: w1 p$ V: N

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

% G( `7 U$ B+ b: j0 u- q

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

/ x2 s6 i3 Z2 x6 P6 M1 e7 E5 \

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

; L/ C! I7 Q9 L7 c5 E! J

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

( }! ]- a3 Z; ~* K

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

+ }7 ]" @, s3 A J2 H3 Z& ?) e5 J% }

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

' v' }2 m" u1 W8 V% B) Q* s5 {6 u

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

) Z1 R* }' j8 q( [. U( Q

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

- ^8 z* C. M' D* D9 z$ S; R, c: E

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

, B: D/ D: O7 B- S. B# b

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

" \" D; |2 _9 Y+ c

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

7 m7 m7 }; V7 e1 B4 M- R5 j

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

9 K- f7 j. M! M; G5 Y- ?

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

6 I# _8 V' L) ?% G+ K) w

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 t5 f4 C j6 z9 s! p

 

2 y/ _ }6 D7 L- P, z( F, Y

 

4 f+ k* F9 c) x1 \9 Z

เฉลยแนวข้อสอบ

8 S; W' D8 M2 |

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

: V) P( h U% x9 ^

 

8 K. J' w! n7 y; [7 V0 [

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

7 \) }# j3 e) Z9 |

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

1 L' H7 K+ o) \' x

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

s2 X* m3 z( @% j- x

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

7 |% l% X# o+ B* [! D% g

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* R6 J, T6 R2 v# w1 m3 E

 

$ u/ Y) c _6 Q7 g' X2 e. u1 Q4 J# a

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

: H L" ^ {2 G9 F& @" Y4 s

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

* x- I! O& H" O Z& t% l- z

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

8 x2 U; @* O7 ^: g8 Z

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

1 E, R( @1 W) F* a

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

2 `$ E2 C. ?, ^! Y' i

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

: }" @" d& m7 Z% T( m8 J

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

6 [- j" j7 I: {# W/ X$ K% I3 T3 k

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

2 w% L/ n: \4 W" I0 y* \5 H

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

9 e8 r/ t/ E4 h2 L4 O/ B* a

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

7 P" W/ l: a6 m# H8 f9 k

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

: e9 h6 x3 m6 w' D w- k+ H

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

+ C/ w) q) b1 L4 ?" w

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

! k0 [+ V! r! a7 `6 N0 ~9 l

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

. P3 @4 i' Q) @

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

. _0 E- F- y7 D

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

1 G8 N6 I) y' m; o1 r

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

! J& E! Z! F& x

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

x& E* R8 X# _/ n# E

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

) b/ r6 |2 [3 E' \2 U4 \/ g9 H4 R

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

2 L9 s" t( H( ]" a

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

$ f6 `2 c; x1 D

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

3 W0 u8 i+ E1 {4 m5 P$ S/ [, A

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

' d- \- \7 J/ _6 d2 T$ K4 x

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

: B% L0 [1 h& {$ ~0 w( g/ b

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

7 S1 \4 |9 b- a( t1 G

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

; O1 k0 @! F! {3 g& t/ l' e

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

7 Y4 P% }' ?- V( O( v& j

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

5 U. r8 K7 |: k" E h

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

* M0 c' V! d# P: y6 f n

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

4 R1 N+ D) r+ j5 O+ y: B

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

7 y! F$ ^2 Z0 t# B- V1 ^

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

' \3 F: p( [ F1 Z% K8 |# t

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

, j, y5 H0 ^/ {& o/ j2 u: E6 y

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

/ T- b8 w4 [' F8 a% C

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

5 h, _0 I& |' {5 @

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

; Y! I9 E0 r$ c

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

& _5 c) ~- a2 O9 k

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

0 S, Q" Y* w7 x- S" A) e3 ?

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

$ t* h- ~6 v5 e# d

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

; f0 h1 r' d8 [& E4 x; `2 B

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

- t) B8 S! N. E; ^9 s

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

5 Y: x7 H7 |4 r/ |+ e+ M

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

1 l. L$ j [6 h2 y3 ]- D

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

6 `. r& O# ]: v& E4 }1 u) V

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

: M6 j+ Y# X/ t7 S% H

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

3 F( w; Z" T( R/ C/ G/ e& _& O, `

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

1 X+ U9 F/ o+ \; y. L/ [0 G

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

1 i" g+ H- i0 V- ]6 N. q! m

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

7 p" g; F, j5 Q1 `3 T

 

( w. o7 V0 ~2 u3 f

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

/ ^5 l# ?) Y4 ^3 C+ M5 D

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

& n. X% S9 }+ W# }) R9 y

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

2 t) F; O: G; m2 L n4 O

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

% K; |7 }4 N' P+ j4 ^! p

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

0 A$ ^) y) \$ W! T- m% X$ u/ h

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

: J* A2 X3 H& T8 [* V

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

4 p) a2 {3 T l! R' _9 T5 d$ u

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

& W4 l# J: z3 g: n

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

$ x4 J0 y6 K4 h

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

6 Q- S, W# x/ y1 A- }

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

# @' q8 c" J6 M I

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

$ ~& W$ i4 ~1 h5 G4 q

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

# j, @& Z8 b; y" [5 k

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

# h6 r+ U7 _) ^5 d! {9 M

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

- c5 K& m* w! j# R, X

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

" g$ P, p+ H5 }' A

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

. U8 Y: y3 e, M! E' A

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

2 I* y5 ?- E2 U/ J

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

6 Q( Q- x) u8 p A5 v

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

5 O* }3 x9 p: j! H9 d( D

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

0 o- l( c5 M! ?- d9 |

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

1 _1 Y+ v9 U2 S$ D7 q

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

% i( _4 L' o' R2 I" B

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

% a6 K1 F; w+ i

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

! x% A! n) u) v4 W5 l2 I9 {' `

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

, N: M& G% a- O% l. J- r

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

. l( a! J4 k9 K4 V+ n s- I

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

/ z3 v6 o% o* n

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

4 E1 q/ R7 M4 h; K, Q, J& K

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

: ~: g7 P' ^, z$ M

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

! H9 v$ S% n: W. p' `" A9 |

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

2 d4 ]8 K1 ~& V* r: p1 @

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

5 o5 i! \; }7 H- u

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

0 f$ N# Y, f0 q0 @; S) E

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

. C! ~1 ]& L2 B* y0 t$ d

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

$ ^6 x: ^; j! a4 q7 R ]2 M

 

4 x, W$ y5 S: R( M% F: J

 

" u1 L9 D3 J6 O H, F& Z( {

แนวข้อสอบ

" M& z; p% e1 A) Q; x- M$ I4 C

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

5 X( j1 o( `6 i' P& w

 

8 h$ Y7 O, v% W, B& ], A9 N$ n

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

6 x# y* a4 X8 f3 {

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

0 j e+ D* [ ?& I+ y' K

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

! o8 a+ A: N0 e2 \# ~5 z$ x" w

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

+ v/ A8 n: X3 o& r A6 T

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

) X% i+ b5 K: m. t8 ^% m& [# r5 B

 

: X W/ @5 _7 Y+ x& L K. f

 

6 N; ~: V3 D3 c# L' ^3 B

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

2 t* V' H2 f$ r" ]

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

4 s- d% @& L: f7 x# J: G

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

, R! L+ v% B* u8 y, @2 N

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

) l# i3 d$ P, z, v

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 V( e- j* }3 C2 T

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

- V b) u5 W4 H4 P3 `- a0 J

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

) R3 _2 ^+ Q, V1 [3 ^, o

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

x* a4 _! C* p0 m4 s( _

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

2 z. A7 R- T' h) [* Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 H5 ]4 r( K- ]2 z* g

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

! P# A0 `6 _# q, R+ G2 D/ Y

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

; S( L- k( u- U- W6 K

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

9 u; L- b4 g H0 ^/ {

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

3 O( J+ p9 R9 X A2 x6 u. C1 ]1 V9 S

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6 d6 X$ ?+ q! {+ y

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

0 v$ `- f" }$ z3 b, L3 F0 I0 ]" W, _

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1 h5 v# f8 z7 i5 Q8 I) d: |

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

% U n4 n' U) l2 B/ f% @2 W

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

) z. b/ r0 d+ [) I2 M4 ~5 p

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

# H$ Q4 I7 _. a

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

1 |* B3 Q% F" q ?5 u! u3 i

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

3 Z- c4 _+ i$ E6 ^5 q& j2 E6 p

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

4 `- A; w) | @! l* b% d

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

4 k+ M1 T" s& }/ N' `) q

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

( v% A$ Z/ q, c3 O! }/ c& v5 |, }

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

. g$ | F, z9 D& s: {9 S

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

9 F& ]* b% {( b* Z; R7 K/ u" X* r

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

' f3 U4 |% M, }

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 u* b- s( d$ n# Y* A+ M; P

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

( {' k5 l5 i2 e" F, Y M

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

* p/ x, ^6 d" [+ x' X8 `1 M* f

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

1 O9 j( \# Q3 ^! ?; `

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

/ H, f7 C6 u% T# [/ `' {' v0 p

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

, f: ~7 E' q h; o6 G. S" }, L) j

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

4 F) x, ]& Z1 O% x2 v" R) l

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

: R" h* \( m- _, l/ `9 f' j

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

( ?4 G- W5 w2 m6 S* O+ e

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

# Y( \+ ~4 T; A i* ?7 Y

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

/ ?4 M) c/ e7 D2 P* \: N7 _. ^

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

& X/ o: W3 E5 W: Z- c" H* f" m) _

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

3 w7 G7 E, J6 ^2 ]2 J

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

! q$ U- p& i3 z9 f) E' ?% o

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

7 w7 f3 a1 ?8 G3 e

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

- r# x4 o- j9 W# B% g4 h* t

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

8 o: O7 ^) w: q/ }! r: {/ e7 F

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

# i0 e8 R7 n6 H3 {! A, N7 `; i

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

) d8 K7 s4 h- J4 x" o$ W

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

2 b" D" ?- E$ g8 ^/ t

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

! A9 E: @4 l' W% t- {

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

: W6 E5 ?5 F5 E: C! C

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

) C( _- V4 k- b6 O0 I, E& J5 P/ R

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

2 |5 d* c5 o2 i2 m- ]

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

' m. g: t4 I( K. n. _! t

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

9 F1 K2 s6 G( [* k

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

7 h; n4 I: Y3 |0 F

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

; Q& a2 k H0 P& y- G( r9 m

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

- v+ O q) L3 W D

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

& C+ B8 G2 [- E: ]( X8 b

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 V6 @! n& g( K, n# D# z, n

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

, ^7 A, b1 r' B2 ]9 ^* O

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

- F9 G: O+ x9 J3 v" V! C) N

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

7 H8 f, j5 t8 v# X8 L

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

) L; H! D6 K5 O

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 |3 L+ ~; E5 Q* y' ^* h

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

! d+ m$ s1 T3 [) |) }, h1 p J: y7 d

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

0 g$ h- B+ s/ A' G8 L% F

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

0 [* D5 `3 Y5 u2 L2 x

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

# r" q) e" Y% w

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

! q% ]$ D. S7 {! U4 E/ b" e

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

* ?( N3 C7 w; g/ X

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

, o$ z9 n5 R: e+ b2 c& Y+ s, p

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

" a' O; U) h8 S+ S

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

$ @+ D( M) ?6 K; P$ O- e8 R" l/ O2 {

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

' d, `: z* z$ ~% @( B" {. x

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

2 U/ e) h3 [, k) r0 ^/ ^

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

2 ] R, |2 x. ], R! ^

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

$ ^' S+ h1 G) ^$ X) v6 M% n% N

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

$ `1 n1 B% a y" z. }

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

3 o$ r0 i: o9 {* d* i: T: n

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

- G$ l+ [" L. a7 T6 h; O4 g

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

: b$ [: p# W7 {4 p+ Z

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

( h0 A" C3 Z( v% e

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

, t9 o' K5 ?. \, L( d$ X

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

) y1 `; G, s, A6 a5 s

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

) k" s b+ F5 @1 i% H7 g; w3 {

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

( M" \+ Z& k9 z. n2 K

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

9 t2 k6 ]$ b! \# h1 r" Z# ?

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

0 Q( i% X: Y( }2 o' R$ m

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

+ K$ m7 S. S. R( d8 G1 k: ~

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

, b, _4 r5 W' v `% J E. ^

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

; h+ l+ O2 u0 {0 e" F5 t8 k4 `

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

# b% L2 Y! y1 O, F/ M

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

2 {! {* m) Z6 u2 g2 p

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

9 ~, O$ ^, U t9 i. n' T

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

' v8 k: w3 C- M$ U' k

        ง.  ถูกทุกข้อ

, M6 r/ X4 n$ x; C9 c, l

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

% N7 e9 c4 `9 P: ~$ `

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

# C) i/ u+ Y+ h7 ~& C

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

0 V: h9 {, `9 ^4 ]( M& C4 X* b

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

2 `. g3 b: d) E2 O8 I

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

+ u w4 N' i8 r4 D

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

+ z* Y6 ?- \; `' W# e

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

X1 h1 Y, ?$ b( w

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 S' [7 T& j( Y% X5 d. n& V' u! r

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

2 {) \1 n+ ]3 F7 u* w4 \6 f& P

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

5 Y; D; a$ ~' F1 r& \

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

- a5 Y. ]5 X5 {. z

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

& J5 B2 T% A1 V/ F. h4 t, y. q, d6 U

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

% q2 ~9 F2 w% F+ z3 r/ G( P" k

 

8 f8 `- n' Y& H

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

/ i) S) t( f ^

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

3 o) M. T4 w# O

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

5 e9 q& u& p; D: r. ^# a1 d/ i

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

- |2 e- \+ R1 ^# C1 |

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 j X7 b) P3 U

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

4 q+ x! ^+ r6 _- c1 h

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

6 g2 U8 \9 E% H% Y; B2 L+ F8 ~8 z

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

( ^/ N6 v' \- j

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

2 `2 f/ m7 @0 G ?* L7 B

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

& C/ L- l) T4 K2 F' q! g

 

/ l2 J/ S7 z, W

 

% J% e) g1 J+ g; j0 X* K" E

 

, ?1 q" E7 f' W! N/ \

 

: a0 `' N! n; M, ~

 

2 x5 k, s0 S2 @6 C4 ~4 e

 

' M8 H t# G; _; t2 w2 x

เฉลยแนวข้อสอบ

. T q: s8 i/ u1 S4 G

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

- O3 Z8 |: O6 \; J, K

 

* T( K; l9 I2 @; ]: _

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

& x, {% G8 y4 ~! m: w$ G7 n

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

0 g7 [( t8 J: C* y

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

. s% r) @+ a. Z* D

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

$ q: q$ S7 \( w

 

b P- X$ s0 p7 U) s

 

& [' ^9 ?# q2 h) Z

 

! ^6 L5 T8 r% i" s2 g* _+ g2 a

 

0 z Y! @ j& L( u N6 O( d5 y

 

5 M7 ]. b' s6 _ |4 i7 Q3 h( j

 

* D8 X/ |' I4 [) o/ w- P

 

( Q; I+ O* @- J q) m- d5 |1 M- J

 

( \/ D/ b4 j! |+ p$ `

 

/ Q9 k5 y( K O" J

 

' d4 e; U. h7 s p

 

8 k: g0 G9 ^' s: J6 r9 U

 

5 x' A# G" G$ V+ v% _- w: U

 

6 v1 ^2 C. ^& m$ |

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

, S+ [& V8 F+ b, ^$ s- B

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

3 W# `1 z$ u7 ] s+ |( C

 

/ q. Z9 D/ I5 b: L5 e0 {" j

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. u; `+ c3 {5 z1 r( j

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

u- B8 Q) D9 u0 u) S2 r4 H

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

8 l$ S F% ]# m7 s- V8 V

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

; |2 r2 n# _ P! C& d( f

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

( i' B' s( \+ l9 f3 `. P6 P

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

6 p- \% s* N9 E1 I

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

, P4 B8 t) T% B1 @& W% f( e

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

8 W1 `; m( F T, W( f

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

2 C& [: c2 X3 l/ z& m$ {3 Z

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

: l b. U3 R) i% Z; `! h* i

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

' x+ u" M/ D. X- b

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

( {$ t F- g1 A1 p

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

0 q/ t) D, Y" E D. X k

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ j- B9 r% T" N% o( ^

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

( G+ s: D8 Y8 i# J7 p1 N% i# x

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

) k/ m6 A: K" a3 D7 R

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

( e+ K4 X2 R6 ^9 E# V/ v6 e/ ~9 d

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

0 U9 Y( L) s; N1 ]+ i, N. l

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

% o6 m) N! m/ ^% H1 _- |* D

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

/ Y( z* q( C2 o3 R. t, d: o5 X

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

( R# s. i* \* \+ o% C. |! g; Q

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

9 t! X( ~) u/ B

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

, R. L- S2 n4 x$ B2 `& x3 r! {& d

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

" s- C# u, b! F- s. I

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

! b! G x' `7 ~( x

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

5 B, S2 F& X: p/ K! f5 a

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

A2 p) }8 k, V( H( E9 D L0 H; {

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

6 g0 c% b* ^1 V$ r! N+ O

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

7 _* Y( Q0 o0 s0 F" _

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

* m1 X3 R- r% X) A# u8 j

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- c1 m& h$ `- H& p! }$ k# D% R- L/ D" }

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ {/ S" V8 `# T! `; X

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

- R. l! I, @. x' D+ P U4 @$ J

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

0 b: \1 q+ ^. L: C. P3 J

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

$ o" k4 a, V+ |8 x* J0 o

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

" j. P4 t5 l0 [0 {; K

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

6 M4 h: {+ V: ?. H4 s5 e; y" v' I0 I

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

9 c" e( h) J+ Z9 P/ S; m% Q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2 R" X3 e% X$ ~

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

0 d% I- l- T- J8 u' Q7 I( s. J

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

2 D% @- C' u6 z+ F$ U* P# b

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2 X! e' S5 z- \

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

+ Y; A0 d; b+ f- O9 M9 k& \' u1 Q8 }; b

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

' a) g5 Q% o" e* m5 J% k/ t

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

$ ^6 u) J" k: Q1 x1 y6 j

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

) ^$ Z2 }9 s8 ]0 k0 t

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

M! w* _( n, q

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

: k; v1 w- _ i, |7 Z3 p

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 Y, Z8 G: c4 H l T

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

7 K( r) j. ]! D

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

( F2 f0 _9 @# O5 M

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

N+ B) n% [1 J$ Q

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

7 U# l0 P9 h& j% ~; S

        ง.  ถูกทุกข้อ

& s9 A- \! q+ b" ]/ J9 d) A

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

* j; F* d& A+ `* n/ q% N

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

2 c& w' s8 ]6 j4 I7 h: u

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

5 t* K7 a5 A: I" Q: L* A5 p

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

8 L& Y' l9 W4 B8 l! r* d% d

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

8 m9 ]3 M& e* ?6 e3 B

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

" C$ G$ m, x6 e- H, B/ }

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

0 b+ [$ K" g: x/ r: h/ G8 `

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

0 l8 i$ X8 k; t% A, V! c x5 Y

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, J2 C: \! ~! I7 N* F: G

        ง.  ไม่มีข้อถูก

5 J1 \, w, ^! o7 `

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

3 W# J( T2 u+ R3 s$ E2 E

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

7 s, u O. }1 I) S/ F: b

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

: S8 h* V) Q/ |0 u {+ V. \7 g

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

7 C. I( X- q# z7 r

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

. b0 O1 R5 k/ s9 c: |/ M

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

2 D8 C/ F1 m( k; W7 Z6 s

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

/ p# }, k6 M# O3 S7 G1 {9 `) v

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

4 U, }; L5 g2 b4 E* n

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

1 a2 M/ A j) q0 i3 l7 X

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

w5 H" Z, U! Y$ c+ L% p0 ~4 }

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

: i; [0 F; H9 R; U( C

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

5 N8 ~0 o5 M: b

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

9 i; Q0 N; T8 U9 G& k

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

+ L( o; h+ K3 H4 [ r

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

/ W# f; L5 Y! l8 Q

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

& x; T4 \# [: }' S

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

* U6 S$ y$ V. \7 N/ W- [1 Y

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

5 G, b2 [' d8 ^

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

+ Z3 O4 i! i9 }) j+ e8 A* x/ y% g

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

$ g* M4 \' P6 K% |

 

! K; }% r6 Q. f0 x

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

2 e0 `. F. U. M/ s

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

8 g! ?: v+ K) y- l. i; l

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

6 Y3 `! K% @: x* w6 x; h

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

" S& y% ?/ r1 E! v6 d& s# a2 H0 e. K

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

" V; |! ?5 p* i; Y

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

) F* b1 ~/ N$ I1 \1 G/ m8 V' g

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 `& D+ }/ \7 \) U# Y( M5 }

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

! T' T8 V, w u4 f% h

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

0 M: a8 {5 M8 N* I$ r4 x" c

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

% l! e/ v' j9 b0 j, ?$ T

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

) g3 q1 C9 u7 Y+ V! J0 w/ l* G

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

2 b( d% a5 H# ]" q; v! O

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

' y* q T; W# E' V5 E

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

! I, F8 u$ @, k# r7 f! A& l D

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

' k5 G, e& h3 R2 d+ d

        ง.  ถูกทุกข้อ

! }/ t1 L7 ^/ a: k9 I$ |! Z8 S! K

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

# g( t) H. ]7 @4 l5 J/ c

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

$ K/ w7 K n p3 \

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7 [9 u, F; y. y* ?) F

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

' _% ^5 }* z% J5 t5 P; ~( Q

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

$ w6 e8 N1 G7 m; P1 r

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

/ e3 Z3 ~/ L' M: P7 N5 b

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

6 W5 Z* A% K$ C7 d

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

( _( B' `6 X2 G) M7 a' y

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

/ G8 R x* w. l% D4 l

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

# m6 \2 Y: t" _) k b+ k/ K/ p

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

5 G" ^, H4 L+ t2 V- k# K0 `

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

5 ?$ V* x" B4 t9 I4 D

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

$ R7 V% j. ~5 x0 ?. l' Q* a& E; e

        ง.  ถูกทุกข้อ

. A3 w2 u# x/ Z

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

+ S4 q2 j" w1 n+ r7 o I/ y, h

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

3 b2 f7 H+ H C/ q: ]) s

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

) P! }) m: q1 _0 \

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

' {8 w+ Y1 V+ e2 i5 D3 p

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

- ]6 ]5 C( X9 h0 e! b5 |' T

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

) B( h$ T9 d* z( d; Y, }4 f

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ w5 @. N% N2 U4 l* v- A

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

( ?) t/ K' ?4 O8 U: y: Y* q# n7 D

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

4 d6 K1 V9 w+ t

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

2 A0 R8 m2 W8 Z

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

, I& T# u; i1 n# g+ ~

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8 {1 M1 {* E. Z( x3 I2 |4 N

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

9 V0 j, }. R! j% |& I

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

0 B- V8 k; N" W& ~

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

/ v. S4 g( S( z

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

/ U; h9 Y3 Y8 _& ~

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

2 |$ R5 v D" O8 ^/ X

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

: m f( t( m: j1 U2 S( E3 S

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

3 q: R, S8 K7 m. [# `

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

: L; y% D+ p2 R. c8 @

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

, K; ?8 X& l& Q: k# {6 T

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

+ w& J7 [* n: F; C4 J) q# V' B' d

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

; {) {: a6 I R

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

) C* z# i0 J I9 d' ]

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

& O/ K/ b9 h/ p. c/ F) f

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

* ~8 w( ^; W% i0 I

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

, y5 l1 T( A8 _9 s5 ]& x

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8 T$ \( B. C7 q6 J, }4 N5 S

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

" V' n3 z7 f+ Z; \; c* z3 X, \

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

' K- {$ I" [! D$ o! l/ c1 ?

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

3 z7 t, `1 X4 y6 q% t

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

( b1 C b5 {; n: c+ `! ^. y

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

; X" G- Y. f$ t! I. ~: h

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

- K/ e* g1 R! x

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

" e; ?: ~" \1 m9 L; \- X+ ^

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

& Z6 d" h( y6 }+ _2 h! G

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

. u0 \& d* @1 P. R4 g

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

9 L# m4 T. D- Z+ c

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

, G; A6 H5 M" c0 h+ R

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

f. F2 Z. M4 U; ?( X. V

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

5 E& F' B& ]0 n% w5 G2 h P+ |

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

" d# [0 O: O) r- x' |6 Y

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

. l/ `: ]0 [# w

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

, F/ Y* [9 s7 I, {) I- p$ J4 Z% h

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

]5 ~( f K/ T/ I* \1 t1 X

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

9 o3 O1 @) a( N. I

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

/ \% f8 t( W4 Q8 H. |6 I: D

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ R. N- Y2 r( B" g

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

! G. H* X8 E2 J2 A6 x0 i' \# s

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

2 P) i8 i2 Z* |5 J$ |

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

6 ~7 E! o m1 o5 o! k

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

5 F5 ]3 Q5 `) U* s8 t: o* R- x

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

- ~0 {( P$ _, l# f' U

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

' n: k- ^) _8 F6 d# E

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

+ z/ _" A$ r( W+ @: f" l

       

; L+ ^& t: m) V0 P8 v6 T

 

8 L& H& l' G2 p/ f' f

 

+ ]( a' w: Q6 R

 

6 t9 U5 B% s" ?3 N8 j

 

& V& J- Y9 _; J* Q3 p/ c# q

เฉลยแนวข้อสอบ

& p6 N- m# s! |% w4 {0 B

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

( g& K, h; y. c/ P

 

0 x3 P! F: V8 D5 I U# n: T; [6 y

 

3 W( d8 r3 C8 |

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

4 @$ D: v7 S ^& E0 B

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

1 K3 R- V) N5 \% m0 i

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

* v* w2 M' Q: h

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

1 V, v$ s# O" U1 p& B

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

9 r" u% G$ ~0 _$ r! w/ H+ C

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

. j( r5 G2 x9 D2 t# r

                                           49.      50. 

y- f; {% D3 }" p; I) @

 

8 a1 N5 F- r( s; X3 r. i: {* Q3 k4 U

 

! P1 `- x4 Y! I) e& w, h' Y

 

% r r s# V$ c

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

" d `% C- X( V) M+ B3 l9 L+ d& a

………………..

" a) L4 ]' D! L# Q3 d; ^) I& e' ]% D

 

5 C) V" ]/ L+ z, C

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

/ \7 d: A: L/ I7 E* y

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

! b0 q3 O! h$ Y

             ตอบ  18

+ v; V8 V9 f: |+ s$ o5 a

 

6 Y$ _3 L9 b' U& v

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

" P; }; m+ j& b5 g

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

. M- X6 C$ h% d- ^' z/ O

 

$ O9 Z2 ^3 l4 S, v

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

! h9 p! r4 O- x1 x% `0 w% Q% H

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

1 O- C* D% t4 h: F; m' Q

 

6 ]% B3 B. V* h' s. c! i* [

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

) f- }5 [. L' {2 z

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

% h0 y' O; `5 C- Y0 J, P+ q9 |) d0 A4 ^

 

2 S# R& X* y( K. n4 E/ w

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

' p# ~9 Y0 r: C5 p9 {* X) u

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

( \9 F7 A$ @# z- B

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

2 X8 A2 ^' ]; V6 s

                ตอบ  หลักนิติธรรม

# l$ b9 m4 ]6 Y- U# C5 s

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

5 u* \! G- W1 y k/ F0 m: U* ]

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

+ A1 V+ C( V* ]1 `6 y! z

 

3 v; q+ X' i5 e5 Y. Y* Q

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

9 ^0 c1 I5 J" }5 d+ @

 

9 h+ Y0 ?9 E1 o+ H3 g

 

/ t# O7 N% I" q* A

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

# p2 G! p, C3 R. H4 y/ r8 g5 {9 l

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

' j! E: ^$ Y) T- K

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

% v0 z" Y+ R# j" {7 c, ~" @6 W: t

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

* l) h+ [- z$ G3 n) L

 

{+ g0 l0 M2 n; V5 m

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

0 r; }2 u9 X. n1 c, [% j. w% y

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

. W* r5 Q6 l0 Y

                                               

/ g% G# i# P) o5 ~9 |- h' f

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

, x* [8 ^ q1 I9 y( L$ t

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

& E! f/ Y5 t/ m( L7 d1 U" V

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

5 l$ A% U9 P {3 R7 B1 G

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

2 q% B# j5 W8 T! s6 ]

 

]. z1 l; F- R8 r6 t

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

$ [4 S n0 H( A% Q. d

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

" R- R) C) I+ y! W8 W8 r- [/ k

 

6 E; X: d: X/ Y0 A X- t

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

- ?9 [5 q! h4 V9 W

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

/ G9 L6 C6 v% j0 ]. j; p9 A

 

h) y7 d- s9 A v. }/ p7 u

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

) c5 t0 T% D d5 ]1 z( N- H

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

& g9 M6 s9 w& i0 a. i( g, }/ [9 x

 

1 t; J0 n' u7 G8 {+ _ e7 c

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

, O/ N. `- y9 a- \5 M" `

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

( m( F+ s5 m. t _6 G

 

3 E9 p+ N; G1 R: l1 Z& X- Q |

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

# l9 l% M/ n2 h: s; z- i

             ตอบ  วุฒิสภา

R; B0 i2 [* {: Z

 

' S3 C4 s$ v4 j. M. _0 V

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

; n1 h7 a- k) y7 x, h

 

: [- e8 T$ y/ m+ D

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

3 C$ r6 [$ i# v8 B

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

5 K7 q% w/ z; @8 C

 

1 y# m% _& ~$ y( A1 D6 ~! B

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

, s! j, {# X% K: q

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

4 k! ?% R/ P" }0 p5 s/ C! t0 {1 m

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

+ {! \% |4 x4 @/ F& s5 s( e

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

5 g# Q/ A q5 L8 L: [

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

1 }* A8 n2 U: y

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

( O5 c4 k; x5 G/ C8 U

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

& _! C0 X1 C: I) @

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

* k1 V8 w/ A }$ M7 P

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

7 r8 W+ a& a) {+ X: Y

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

5 _6 z4 w: Y- q7 G( _

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

# p5 s9 a) p, ^4 H0 g- i

 

) F, q% J- z! O) x( R

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

* D/ A; Z) X7 i' D2 ?' g

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

0 h- W t+ [- G( N+ [4 m9 a" |' O& W+ @

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

0 Y+ J- b; a- K4 i% W5 V: g* d

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

; `& k+ ~! i6 A! U, o/ Y8 J

 

$ {2 r1 x/ z, r

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

: d5 X1 }/ b0 p

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

) ~3 K& N1 C2 g% O5 S

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

( n7 c' @" B& F% d! c

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

& J6 r8 n5 S& M: g6 F% B \+ `

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

' k" ^! u& T# y8 U

 

% [0 J0 ]" s3 s4 ^4 E# o @

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

% @( H0 v4 e7 ^/ `2 q9 a

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

s! y3 S4 E! B2 t% y# I% v8 h' H

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

( b- H& U5 s! \

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

2 J0 E" c) V4 j8 t _

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

/ p' J# e7 Z6 Q* U% H9 p

 

. D# T( N9 L6 R0 r6 @/ k; V x' ~

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

2 ~2 P$ \" ^4 C7 P/ ?+ c) L

            ตอบ  12  ปี

; t$ @1 F+ O- } v8 T" X/ p$ r

 

9 f! C( C7 H8 K6 z, G* n9 C

 

& U* V. Y* T3 r0 |

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

% T# I0 w) o2 J$ h. h$ E8 b

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

5 U# H* k; g% m4 \: R) u! d

 

$ Q2 Z1 ^5 D$ a6 M2 v. ?/ q# U

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 d' G5 ]7 ]4 [0 j# @

             ตอบ  ผู้ยากไร้

. x, Z$ o" I+ g. o! P" H

 

% l3 H6 b3 @9 K) ]3 x, _

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

+ I( i6 F! A# r+ P4 Y

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

( B2 m" ]+ u: O

 

* n% f) J! q, _4 `8 S& |" I

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

& i* L5 m P8 l5 E

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

2 s5 s6 }0 e2 z" l% j) Q* T

 

1 ~ [/ ~ |# {) M g

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

2 U3 c" s2 s) e+ @$ k1 i4 ]

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1 m( |5 s# G. W: A3 N* Q$ \% w* z# I+ \

 

% Y I; z5 I4 c( u2 f

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

: c! v2 Q/ O5 {/ |

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

$ u. U6 A9 W3 o9 F7 F7 s

 

9 [; v+ W' C& ?$ ^# _. [% c# R

 

( I; X+ r) P5 B

 

b* I" M. H; e( T

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

6 N% X7 \6 @: O0 \ p

 

0 y9 u! \ B- @! c2 H& S2 {) ?

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

: m, z2 H" t# V# ~" S1 H

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

2 ~) A1 G; F, m2 z

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

z' V/ r4 w9 C: z4 s( m

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

5 t6 {4 {7 n8 d1 ^8 n. F* [

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

/ c5 C! X _5 y4 F3 Z

 

. o8 i# j% |9 t# W! C* ~& V, F

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

1 h: e8 @( ]$ h {& s ^

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

( C2 r7 U! Y$ s" t# p$ {! H

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

6 D2 M2 g L& K

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

+ ~5 ~" j* \4 R6 e2 M6 c( C, ^

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

7 j3 X. ^) x$ M; s+ |

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

+ R0 I6 x1 ~7 M* E' \

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

/ G, a$ j H0 Q. b: t: J

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

% m7 ]1 }* b/ n/ y$ o2 o2 E0 N" d

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

6 ^; Z! u2 d5 Y2 a6 K9 g* n

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

: v* J. B9 F+ m; a" N

 

) ~# [; S7 L9 k. y4 u3 h

 

# P- ^6 E; ^8 I/ i" G

 

* u' }$ u$ y N" a, Y' t" A

 

: V$ A S2 E; q+ J: q+ M# h

 

; ~3 U; ^4 X! W7 V' }

 

) o; q J5 J J8 s/ N5 L d

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

' m A6 a& P, w- J$ K9 c! L9 B

 

. {- W4 T+ }( i# y* v8 T. ~

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

% n/ {- a. U5 B- v: d

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

% ~2 L$ D2 a2 o+ d

 

% x( b+ s/ c/ r4 Y: ` C; Y

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

; ~: S/ p7 }& `0 W1 Q: y X- z8 h

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

' f ?/ m. W& A2 c* J

 

7 g2 H8 w+ v7 d) l5 G% f

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

3 X W+ ]6 u. R' j$ S3 D

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

5 q; a: p( z7 h6 z+ o1 r) u, I: {

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

+ V& X# A. q, v/ N( g% d9 r. D u

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

. ] E9 Z: e" V- [- u) |

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

3 o& d8 ]5 |+ `8 I: M0 e! }; P3 t

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

8 @" Y# ?- M) W2 y

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

4 p- g- P; h+ Q) R" e/ K0 f

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

$ n) l6 L4 P7 r5 m

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

7 J5 c: [/ x! B$ p6 _6 W2 g

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

$ `! S: S$ `5 c2 J2 Q

 

3 E) g+ z* l. k* ]+ F/ N

 

\. R6 O# Q0 A6 u

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

5 K3 g: T% |( b0 o

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

! n6 T3 b% o% {- g0 e* q

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

% C5 j8 g9 C9 B$ V2 e

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

5 }- S% X7 g* {6 }2 k- y1 |- B2 ^

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

4 m/ P' K G% o( ?/ A

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

& U9 E. p& a5 D

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

^4 h" W0 z- d+ L

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4 S: B: W! V1 l1 I, r: D

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 26-10-2014 11:20 , Processed in 0.271133 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้