งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19641|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

( L( f. _1 w4 D. L

 

' a i9 z/ s4 R# }$ [0 U$ ?4 x1 I

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

/ u* J* U+ x O2 g7 P

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

+ i$ ~& G6 O3 O

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

6 Q" K3 c$ x9 e( D: r

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

2 {7 f. O: d3 G9 P( Z9 q; M

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

- a# m, v {7 }7 {5 O

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

8 r, U" ?' U/ _- D, \2 @6 z- m# Q2 G

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

$ G( F% v3 s" Y5 p

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

8 @$ A( ^ _) Q9 p! v

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

* K6 l5 P1 L5 U8 H3 U* }

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

) i1 K) x4 Z# G# ~9 C% k& q8 f7 l

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

3 h0 {. m5 O7 ]3 e" U. G- R, l4 H3 l

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

6 B" R. O+ e5 [; M+ D4 \" g

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

7 {1 N+ F& { ]; q9 z

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

, F% }4 F) K/ P! S

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

" i' [! P+ h- P

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

9 W( }3 g, @5 F- x+ W" f! Q

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

" q' H) X9 X2 x% v( m5 c5 |

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

* t4 ?' E2 s& T0 [$ G7 f- C; `# Z5 f) T

        ค.  หนังสือ

# P' z! y2 `+ j/ U/ |

        ง.  เป็นทุกข้อ

/ ~ O( S# O$ h& C

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

7 m( M& l. M6 x7 o. k( r

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

8 y. o( {% c4 `; ?' e

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

1 o. V4 B3 Y) R; \ a' e: K

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

2 L: y4 h" B p

        ง.  ทุกข้อ

! Z- v& y6 v( K8 O- U3 c

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

0 m/ x# n' L! @2 h/ k9 O

        ก.  7 วัน

' L# e. w+ }% Y5 Q/ x

        ข.  15 วัน

. h- T4 x: K/ K' j1 k; ?& Z

        ค.  30 วัน

# J5 a) D% w& q% E7 \4 l

        ง.  1 ปี

: ^8 j; G3 `7 w- S* ?3 {9 M4 e1 D

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

6 k; X# C' _2 q) b

      ก.  7 วัน

- Z9 {7 K8 p; T* W- x9 C

        ข.  15 วัน

1 l _* Q& Y; ^* @* t

        ค.  30 วัน

7 \& B M2 Z$ A$ ]* B' T

        ง.  1 ปี

2 f( `' E( C# N p4 Z

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

1 U: X8 u7 R B$ A

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

$ P$ }' R; S, h2 c) h

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

: ?: e6 M% f4 B* N2 ?

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

q3 s% b8 j. Z

        ง.  ศาลปกครอง

3 O' X @3 C( u& u, X+ V

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

" }% ]7 m0 [+ y+ V$ h4 [

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

! y) J/ `/ S' x9 _5 o

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

7 g4 z& x$ s' T4 G+ x

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

& K: Q2 {3 b* [* I$ o+ F- P

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

* k7 c% s8 J6 G. n3 [3 v( a

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

: F8 O% J# A* R/ h

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

. [: U* n* ]6 `, _

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

1 e3 ?* n/ V0 K- e1 l9 l

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

6 d3 E6 `; _$ q# X6 \' y

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

8 \$ b9 t) b+ v2 v' n

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

. w y* x9 O$ T

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

) N( q5 T5 x# f- c5 d- Z+ \& U

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

1 \: J; m# o4 r4 a) l

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

) N- m% Y# @4 H) p# N, n. [: M

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

/ I4 u( i% w6 b/ i: N/ y

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

/ t6 r) o/ l Z

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

+ F @5 i$ ?6 x! ?- W

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

3 ^: y' I" u5 Z+ J5 B

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

) B* y, J/ F. P" D4 h3 e

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

6 {3 N- E% E8 D1 ~

 

) g2 L) u9 z. F1 I- {3 L0 q

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

( A" Q5 T$ `) N% ~8 _. q" F

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

6 g$ R m4 r' I4 I _2 h. N

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

# H3 O/ x) o. k1 e* @- t u

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

7 y( o. n/ L( U

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

; e- _, |2 Q/ _* V& D

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

+ R" r) Q& `) t$ Y* i

        จ.  ไม่มีข้อถูก

; ?6 u6 C) w7 B' f) m

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

4 o: A( }4 |4 t! n' i& f

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

9 \$ \9 Y% y' U# D

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

y( n" H$ |7 [9 \6 a9 X; F* @7 p

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

- W9 U5 F# U+ ]+ \, i% ]

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

# ^/ N2 H6 C+ u6 y8 S- t, b- C# m

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

$ s+ |3 e1 {* N7 T. k

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

% B2 e8 w% q) O/ ~* z" m( ]) n

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

2 y9 r% y3 g1 _( F. Y$ o

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

' b' W# H8 \% N' v4 |: Z

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

9 v4 V1 e$ M# @

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

4 {2 y; X) P' G! F r( Q6 U" p

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

" t" \/ B* e5 {& r4 A6 Y

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

7 v! U% B" Q5 _: f' \4 Q. i% b

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

+ y( o9 h& }5 U: _& C& _! }4 P7 O

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

; f- a+ E1 e4 y% ~" n, y: f9 N, Q

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

% p* g5 P- s# ] G7 c7 P2 Z1 f5 l8 w

 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ! M2 Y( M& M5 \9 a' X+ w
        ก.  นายกรัฐมนตรี6 ^5 J  i1 x7 r( c- W* d1 l
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
' S1 D2 @1 [) U4 w9 c$ O3 T* j        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย; h0 k$ K# M, K- |
        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) x# e7 f; L6 m+ P& V; n
        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) E- }/ G3 A0 ?9 S
24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540* Q) u6 x  l  ?
        ก.  ราชการส่วนกลาง
% n5 a$ e" _) ?7 G7 ?! O1 _        ข.  รัฐวิสาหกิจ
! O& K. s4 H; L  q3 }, _4 N        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
, j% t2 D2 `7 G' C% {7 l        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ! o# n5 L* t3 Y3 G  B1 \
        จ.  ถูกทุกข้อ
# z& f: Y8 a' _- G2 Z, l7 C25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25406 Q; ~* L6 {  l/ h# r* r1 s
        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น+ r! J6 ?8 h: T: u, C* }
        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ+ M$ J, A0 Q8 P  {0 x3 s0 b
        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน1 C" E! b' o4 j
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
% }- t$ t* v0 ?9 t& o6 E        จ.  ถูกทุกข้อ
: X+ M4 m3 ^9 a/ d26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)
. P: z/ p" @# N# U0 j. X        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
% R' r% H: t/ q5 }( H& j! S. N        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ, \8 N3 g. a! _4 q: ~
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด  {+ [. i' k" F& o
        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
$ w4 A6 j2 ^! h$ E/ ^4 K        จ.  ถูกทุกข้อ
. e. t7 ~, x; [# r/ Y+ Y27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
( e9 I2 n. M" ]        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร" ~' i$ D  i' y1 z
        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร. u% w8 {8 l; K$ V2 v7 i; T9 j; E* L
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
5 q! \; a! F7 t2 ?        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ: {; C* c0 l: H( J0 F  z3 N
        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.% z! z0 c; W( [: M: _, Q
28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว) `, l; N  m/ ^7 M+ a* t1 ^  w7 H
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
8 _3 c) |2 b0 c. c* [" X* f* y2 P3 ^        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู+ n6 d3 E9 |( O8 g9 y
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน% e1 H7 `2 }& s% ]5 D! P/ Q6 G
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

C c: S4 N3 |

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6 j7 s% l; p, e* \0 Z7 ^' [1 g# b

 

0 B; F \+ p5 j$ ~) C

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

7 `) q0 p+ U. Y) m

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

7 ^' |) {& ~' T0 y7 J

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

% S. O* n: X2 k+ @1 A

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

2 d S4 K3 \' }8 Q* K

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

$ S1 `" {3 T( n/ v9 I" A

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 a) m" l, C: i

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 ?- T3 S: Q7 |

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

& Z) m$ l9 A& I6 J

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

5 k3 O. K. A. s S/ n% C

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

# h% q t7 o% b8 a7 `( Y- _4 Q0 R

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

c% { p0 h" i

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

( j- _) q2 n$ k; D

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

" ?; e: H8 c: s

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

$ l9 s# W3 W9 k3 b" f, A2 X8 z

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

6 [: Z/ p& {; g9 o# |

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

* d. J. t( p! h0 U: Z: G

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 J3 M' q( v- L9 |6 |0 R3 u2 B

5.    ข้อใดถูกต้อง

7 u; i) h8 n. {. V3 k

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

, s' U) N O0 Y' R

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

8 r/ I+ O% [ C4 p

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

! A2 {+ C4 Z# ?

        ง.  ไม่มีข้อถูก

4 v. l6 W! t: m. E. q# t6 o

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

( C3 }) m( M/ o- ~/ g! e" J; r

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

1 f' y" _% w7 Y* ]

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

( b* h6 t9 k+ J) e# d7 z6 K

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 K) F/ ~. A: ^- ^1 G8 n m

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

/ Z3 a$ ~3 E: u

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

3 |; \# S$ o$ z3 p0 v4 l6 E

        ค.  นายกรัฐมนตรี

, k! W2 P9 G. S: ~7 i

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

/ D( L- \! _# e& d

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

$ T; a0 Z) e: }( t+ W% C. _* [9 N

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 e6 }; G" a, }+ t* a

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

# Y* n- c8 }" r3 k

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

. Y' G9 ^9 `4 r, k: G+ ?

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

2 Y% G ~: n |4 v, ]/ j! O) M r

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

2 j) w6 H3 ^( W' R C2 b6 e

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

# r1 c" g9 y! H2 q

        ง.  ถูกทุกข้อ

( z9 L' P/ W. m

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

' s1 C8 k2 n; ~

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 d, c# |& B( y: C( L

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& ~* X. E( Q4 D, z) R0 [' A H

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

5 ~! z+ M, E: ^8 t* J

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

5 A1 K* T( Y" x; v

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ m5 O/ }2 u8 v9 y

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

. B1 x9 o4 \' _0 h

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

) _, y# O1 m: s8 s' F( w% h5 C1 ]

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

, V# B) `2 ]& p) v7 W- L' V

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

, | z) S M0 m, {

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

0 J, e. c, c) X& m& A) V P

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

1 y3 d5 S: u' y8 i

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

& M9 W6 h& `; S) p2 y: i

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

5 [6 h' Z+ w: W+ g l* z, j) ]

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

, G3 n; ~2 k( W ]' w! ?

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

) a, U6 a- g' ^, _ ~ u+ q |

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

4 I/ [& X* M4 Q

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

0 O3 D9 r2 ?2 j1 X, L! s' {# P: p6 r

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

* h( ?/ F# J' m( x9 b; X% l, F

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

- L J' l+ [, L$ c9 \& ^+ \5 \

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

4 C* Y7 m2 p& Z. |

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

/ r$ }, H6 r3 F1 W8 k0 L

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

( u/ a. j% D( }2 T+ h

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

" u7 J5 j1 H! a5 V+ g$ [( t9 t" z

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 v: `5 F# P* L" J" g

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

" k$ k' _4 k" k' w% Q9 m

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

# p" }: k/ ^5 C4 ?/ S$ F

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

5 `% c! g5 Z7 y5 u

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

& ?8 `3 o2 q8 F# [$ x4 H

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

; V0 Y7 f @) f; f3 `5 F

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3 Z2 m) G; K/ x+ I. [* a; o! Z

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1 P+ v& o& [% y

        ง.  ถูกทุกข้อ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

. }. j$ I; e2 T

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

$ Q* s0 N& ^, q' ]# r* `! ]$ z

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

1 k; U/ e/ D* W* C* Z. z2 P8 g

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* Y& s" n* W2 H9 L4 o0 @

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

; Q) x+ m; c# m/ j* {3 G

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

$ Y( G1 }; T* r) M. Z( n5 w

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

6 J6 \5 \0 _4 G1 u

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

0 F7 P! {. a% b6 G# M3 [

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

; i6 a/ e; W. O. Z# D

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

7 t3 o7 d# z% Q( J& t, C5 }

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

1 i: M+ M" ]" o* o

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

! i. b- P' y7 Z6 }, X* k: V

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! [; b% v0 L9 E

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

% `- C: B" A! ?5 ] Q3 z& W& T

        ง.  ศาลอุทธรณ์

" C9 _4 ], Y* v

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

" ^* @! z, c# j2 ?

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

" L1 m& Y i% g4 ]" @6 w

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

# w. g" P" {; d! k y

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 M; j q1 l7 x# e* y" D- L

        ง.  ถูกทุกข้อ

* e/ T# e% e9 e! ~

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

+ Q- M; W- I2 }" D. e0 V5 a7 i

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

9 t4 o8 Q7 [, R" A0 g+ m5 L" B

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

& v- n# e, D6 x* Y0 I: T

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

* r# u: S! h8 q6 p8 q2 I( L. ^

        ง.  ถูกทุกข้อ

w; n0 ~' [$ A0 \4 W

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

1 z) g7 N/ ]' b

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

) e0 k% c, _8 ]* }

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

) e; D2 W' V3 D( A. p

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

9 }3 s3 f. B- u5 Q% M( g# G

        ง.  ถูกทุกข้อ

g- P1 h0 L9 [) v7 Z

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

4 ~- w0 [9 U( Y% ^* ]

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

# Y Y0 C5 @- J' _: d

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

/ N# ^) V+ t& y6 t5 | l

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

* q, |& W s. ?0 T! q

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

3 v6 E( f5 j1 R3 T. `+ d3 o

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

; D! w1 W* H5 r- w% ^

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

' F* C6 W$ {, W% e

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

/ m7 l, x$ P% O1 Y+ W% _

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

% N: C0 v/ S, j- p4 R

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

' |4 V: N Q) q. S$ P; x

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

X0 z+ {4 P7 Q0 d: p8 g* l

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

* J+ q4 I- e& w! w3 P

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

) j1 ]# c, J9 T' a4 [- X

        ก.  พิพิธภัณฑ์

2 u7 Z6 m$ J, y r

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

7 M+ X9 f' R. B' |5 e q

        ค.  กรมสารสนเทศ

; l9 R1 Z% d! Q+ \& O, g

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 H7 R1 K" s2 x/ x' p# f6 \' G; R( ~

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

6 C/ C$ P w7 t9 ^

        ก.  นายกรัฐมนตรี

5 u3 ~, f# i8 D7 w) l" c+ a$ }

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' _( m1 E/ S2 s4 o/ k

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 W" K7 O6 H% V+ o+ J+ P/ _2 N

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

6 @& c* e$ u, ]

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, ]$ u9 X$ U7 R5 f, l

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 @9 X4 k( G% p: @9 L2 @5 {0 H2 {

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

9 s' h+ C: b1 m' i& W

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

; Z" Q4 {' f8 g

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

9 B1 y* O# p7 @ N" v; v2 N8 `6 h

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

9 |3 K+ w! s$ c/ H+ t

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

: y7 B- t0 F/ ~) ?" A

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- c! Q- I' H+ ?, |2 S6 ]

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& G. m+ I) O0 p5 N* o8 N

        ข.  นายกรัฐมนตรี

3 r; r2 J( p( ?2 Y

        ค.  คณะรัฐมนตรี

% {" M% k8 j, B1 k; u4 v

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 U! H" ]' m4 s- G

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

# Y- B" F$ I( u! E; |

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

6 g0 g+ f6 |) ^/ t

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

7 K; [' R" B+ \4 N; j) N5 n4 S' b

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

: Z1 O( f$ t% U5 f0 E

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

9 C- p# ]( Z. i

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

" G3 k+ \( S! F9 R. ~

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

" ]. u1 b' ?. L

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

2 S& _% ]1 j1 |# o

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 e2 i1 j+ ]7 Y

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

7 o3 c6 v* M x% O

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

( _* E8 G* s1 K: r

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 y3 ?1 i4 `% r4 t

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

$ V8 _: b2 b- C+ W7 ~' z+ |: w: {

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

7 c( Z1 k5 q. ^+ A* X2 p. C6 O

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- z( w, c( x: q- o( n

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 Y% B& A0 v8 a) Z, [2 q# Q- x

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

# k4 ^/ j! A+ S9 b- n

        ง.  ถูกทุกข้อ

- F$ A$ j% q! U: m

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

+ W4 M. G+ t7 R% r

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

) }/ L2 B6 g$ V" f* d$ F' e

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

* ]6 q% h' W/ g' [2 h# S

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

+ P" q3 n+ X, t6 ?. ]% @

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

% R8 L5 d6 o8 @ ^6 ^+ \) s

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

/ D7 a3 @+ E: s% J( V: L w5 g4 l* q

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

& _# u8 B6 `& K8 M. F6 {

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

3 Q! x) C U5 a9 K5 \

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

( ?, r! T1 B/ Y/ O- M" l6 l

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

8 k$ r! `$ m+ J3 ]( l7 V3 z" d: U6 ]

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

: U+ o5 d* W$ T( S0 o

        ง.  ถูกทุกข้อ

; |8 o( k& }- i* \% R4 c

       

. L, y3 c x" A& a( s) p: k

 

. o% B8 Y Y( O- q( a! w$ q

 

1 p8 n/ m9 M" C0 C

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

; E7 [$ p. w! i' b

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3 F6 M: s7 s( Z% u9 R" a/ u

 

+ K) K' l) i6 A. q$ _) h1 B

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

6 c9 a, j5 y+ T6 Z. J) T" M2 ~

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

6 `% q7 ]) T8 ^6 M! r: E# v+ d

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

- r. Z* G: u) X) n- W i0 a- P

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

# [4 N5 c/ a E1 }* C( d# M

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

! ^/ g0 W1 C, K3 H: I/ ]

 

. E+ Y" v. I( l) n! M' ], L

 

5 j! x* p8 q7 f3 f

 

+ u; i0 l/ _ { G

 

- d, G. S8 y; e) C: v, W

 

5 F4 x, Q' b; G) `) |( l

 

3 W4 j; E% @7 {. g- W

 

( M' V6 r, o" s" I5 n1 I% E, U

 

) U6 V: v1 Y8 a7 X" ?3 n7 B0 C- d

 

3 E! m s6 G9 D0 y; u) e

 

' J* g2 R! k+ L0 } _

 

) {8 b$ F' o# ?( ^9 @/ k H6 u3 h( r

 

+ v6 [- E- S* n8 m

 

, p, D2 a7 o, H$ \- O

 

2 N; R1 L! X6 Z. x G+ M' E( D

 

/ ?7 w$ r- X7 p O0 w# O

 

8 Z. y4 `( w. z! J3 s+ P+ c

 

H; O) x& X2 w1 y, z& V' i' d

 

6 l' m$ _5 W! ], y0 N% V' p

 

v8 [# ?% u# S6 o7 W

 

# y& w8 q2 D8 t

 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

* s7 l3 ]; u- @0 W+ v6 b- m' }

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

6 A* |& f* b0 Z+ [0 Y2 z* s. i+ x

 

+ `6 ?: K; J% ]+ J* Z

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 J$ W& g f8 Z& u

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

7 w4 Q$ W, R( p; Y6 B2 X

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

( u, [) z8 ]! e! x, j

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

) E% u9 x6 d& `4 `

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 I1 v5 S* F3 u1 a, d

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

x' M. I8 q, c( g1 t

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

7 x4 b s3 j" A. c& V

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

h& r5 }5 s' n$ F; d* C7 b! r+ `

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

, V _# K7 |) V$ h' P+ y9 A0 s" n% [2 w

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

' C! l- F; X, l5 k. B

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

& e: `! Q% ?; i

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 r4 I: a3 I& i% S& v) q5 i

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3 e J, d4 K, [* b$ B* t

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

" V" _% f0 B+ |: N

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

$ y+ r; X3 Q$ X/ Y9 p; K" q

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

) V& l9 D$ h' N! ]

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

% _6 w# b9 y- a) c/ V c6 w

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

: v; ~" V C! T; A

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

3 h6 @7 Y4 f+ X. Q+ v

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

7 \$ m, E6 \8 b5 r

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

' t* l. U) n: v/ r# R1 c: n

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

1 s% b1 m, Z" z. ]6 P2 W' u' h: u

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

8 e7 g v4 A( W0 ?

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ G: z* I$ U" e7 D4 n

 

6 i5 O6 g9 R/ i1 O/ U8 H

 

+ d: i& C" L9 H5 R& j

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

( K$ z3 u0 T4 n) O* m

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

. G C8 `. N+ A' }& o# W3 }) F8 ]( M

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

5 y* a. g! N/ p

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

& l" h2 Z) G4 X; |( h6 z

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 e; p! h4 E0 I% P; u* ~

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

L) h% Q+ v3 Q" ?

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

) F C$ f9 J; Z5 F" e

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

/ P! I3 L8 { n" V

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

5 Q+ y% k. D/ C7 {* c% w/ l0 i

        ง.  ถูกทุกข้อ

: M# |2 ]# r/ A+ i3 B

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

2 B9 u; m0 g6 K, W; n, h

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

0 |0 w! X0 _+ ? Y* G1 m% g

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

8 R4 z9 w7 m3 R) X

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

& p4 X( S& A' k! u; x; @9 f

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

" `# d8 F6 M$ m' a

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

) |3 v9 u% C. s. r- N8 f3 @7 z& C

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

- s- l8 t' e3 P, P

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

3 k3 T; A' f1 R' W' R

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

d r" N0 C9 B' f& @1 ?

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

5 X: L( O' T5 e

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

% {: T9 L- w u5 C7 B9 P6 {

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

& V6 Y M, b0 r( E, Y

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

3 D; h: [% C! b: _$ g

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

! R% `8 \4 O/ Z8 ?7 ]! U" @

        ง.  ถูกทุกข้อ

: }% P- {2 v' d F# L( W/ o

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

; i7 g, y5 o0 L I

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

. l# l& V" j! y/ n5 H

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

' K; \* c% Z! I

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

5 H; q' p0 G C" m- h( _

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8 z- N; `, u. ^9 V

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

2 q0 T3 ~! Z6 @. r3 F

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

& x5 i5 w$ i5 _2 T

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

& R# Z" @# W" H. r% ?+ Z" L

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

; }8 c4 m7 O3 R2 {

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

4 R* w) j( O: ^( B9 f- h6 E2 [% n

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

) `. @6 c% A' q5 [% B

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

+ a6 A3 s6 y, e- p, K/ _. s

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

( p; _7 c2 m( X9 L

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

# N& M$ W2 i5 ^ l( D

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

7 O7 F: g2 W! ]6 _/ J

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

* d3 y0 {4 B( ?! p5 j, c. b0 ]

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

9 L" I2 U" g2 W% l2 l3 d- O+ h# `

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

% ~' o! U4 C+ d, T: O |' \

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

* Y& W7 _. o5 X2 p0 C% L

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

7 k; j k! J# E( m% ?- g9 J

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

% V% N% P" z# N2 E

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

. t% g& m, g2 e% O; C( v) m5 x

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

( [& j% X+ Y; K8 y

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

0 ?! g5 J M$ i! x; X8 U

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

; `* n# U; O0 r" f) N4 }

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

- X6 ?% w- j' _1 R6 d

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

9 e$ q6 `$ l# f0 [* l2 @

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

! T. O3 k/ `8 o. v

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

1 L/ ~2 E: ]! I

        ง.  ถูกทุกข้อ

^! }6 `" P( s8 m* m h5 C: q

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

. c/ r- Q \" v% |2 d- H9 Z( `- O

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1 e+ J' ?" h( g3 L

        ข.  สำนักงบประมาณ

1 v9 b3 S2 |: |& H4 z% m5 Y, E& z* v

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

# _! c% `" G9 ^) M) h

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ q" k- @3 e. j* E: ^1 b' j1 y

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

7 Q- d, I6 K5 w6 J6 D# _/ n

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

& m$ D' K( N1 W" |) K4 `

        ข.  สำนักงบประมาณ

0 g1 H& R1 _) u) P

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

+ K: [# d* t4 g1 x! E: B

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

3 v- ]; S$ w; e! @4 y

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

" D% W8 {! r( q

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

) E, F4 } f/ X ^( i! W, M

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

" x+ ` @8 j2 q" {& w

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

+ R: Z$ Q) D; [9 B; P5 P% }: @+ O

        ง.  ถูกทุกข้อ

% f# m9 a z v" O5 D2 V) q0 J

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

# r& N# a, y5 G0 N4 t. J2 j( W1 q

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

6 B: _$ V: Q9 S: A- S) u

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

; t: A# x6 @. @0 f- y' X

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

. l3 r, y- l8 O7 f! ~! F

        ก.  สำนักงบประมาณ

! T! A8 V4 h* s, i- K! t `

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1 `7 E! K) h6 E( s( d

        ค.  กรมบัญชีกลาง

! ` @8 s1 F" E* S$ K

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

6 i5 U. ~; c) b1 [; r, Y! V2 E: V8 ~

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

$ ~' D8 H) ~- P9 g

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

1 @) t) _4 b* y+ b: g+ b9 V& E

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

+ l( B9 a. q4 J/ c2 b

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

) N; A! {. O* L% S$ r

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

8 r3 D8 H3 ]; r) L$ h6 M

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

3 R1 b& t U& w$ c D s$ u5 g8 w* q

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

: _4 X" T) w1 g" t$ [

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

$ }: D3 f3 s$ b* E2 v3 R

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

1 x5 E& a6 B9 S

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6 g" X6 f+ O; B" y7 e. ?: _: e2 O- ?

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

D. R8 |" u0 P/ f, D3 ]

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

! C( O2 ]) x9 v' S9 T3 v

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

/ e# Q2 \% o& r- v! |; z

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

& s% t) [$ E! U3 t; N5 P

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

, g: L" X; X: Y3 G# p- l

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

% V) I5 f( z0 b5 w6 n H- O

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

( o9 ^/ C n1 }9 k9 Y

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

1 L7 S# z$ u) [- q/ g/ l4 C

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

2 G7 R6 @; Q4 p/ x* `0 d

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

- E* a4 W7 D+ m8 u% j

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

# q8 f4 _* e8 Q/ H+ `$ \- u$ m

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

- D, s. L' G `0 v0 @

        ง.  ถูกทุกข้อ

& z0 n9 }7 c- e& I; u" C- T! p

 

: W: Q% x: W& d) }- t/ H: D

 

( a$ I& V; I" P9 o

เฉลยแนวข้อสอบ

8 i! g: ]3 f; d! b/ s. V1 }% t

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

; B8 g3 C; s+ f( ]

 

6 H/ x, F, `, g% Z7 Q% ]

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

t/ x5 o& D" }( T1 O8 F" ?

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

2 c {2 [3 {( Z1 T" V9 Y

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

8 }) X: d) F4 s; t9 ^

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

2 ?8 A7 d" H" B1 x5 W1 j0 I

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

l8 p) d L9 Y" b

 

2 v/ ? ?% X3 u7 U, c' T

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

% x9 V! P S3 h, t) ~: @5 W

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

m. H( V1 t( q8 F5 C! s

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

+ g3 u6 Q! J K( _; }* @

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

3 X6 r. o5 c8 l7 [

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

- b6 a0 E. O, G% t) A- ^. u# @

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

5 M. j" Z7 n; H. A3 T- ]

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

! y! s9 c" J+ I, N

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

; d- \! [/ S* b9 Y, _! ~% X

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

+ \" ]7 e/ O) U8 G" r: {5 H

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

- A8 f- s+ V" f; g: W

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

3 Q7 F' j$ l7 v' k3 D

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

& R* B& R2 s# T2 t9 w

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

$ T4 ^" n) E$ i0 R3 x

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

, I8 ` ~( ~: D- K5 f3 K

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

: Q% u3 ^' o2 Y8 i

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

; G9 k5 F8 z$ c" }/ q) ^

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

4 [- R1 R/ |# F7 g

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

: F/ F& F3 s, v( J& Q7 m7 d

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

, |& g' J) s* P$ C: V4 v+ o2 z

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

' l( @& f( |# L3 r

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

# ]: D) V0 D% a9 T7 F& a

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

" Z$ M: \ \' w. q

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

9 S' `) G y0 B6 S4 ]7 N" z5 V! r

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

# n3 g+ Q6 s5 m- }

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

" ]0 |( @1 L+ z) ?

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

' ]! Y9 m$ T) X/ ~8 y( @1 [

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

2 F, n, Y; _ t: G( R, }+ g* I, Y

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

/ r' y5 |) B3 H# i% `' t

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

/ c7 M$ F( s6 N/ h3 f) C4 a; e. p

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

. ~8 Z0 u+ e9 J1 T

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

; x8 O& u9 x% T3 O

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

, U; |+ i, z# s4 j: C4 k+ [0 n

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

4 W. f+ i* D+ i$ H& X- c

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

6 d: B4 u7 W" O7 j) U2 \+ c7 D

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

8 f! o# @8 Q8 r+ @" O: e3 ?6 C$ [3 }

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

& d6 k& E$ V; Y' O+ R8 n0 F

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

9 b# H( {! e( r9 F

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

- y* B$ @1 y+ g2 I6 F

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

2 G$ V; t6 R- G, n; @, A4 B

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

( z# A* \1 g, m/ a

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

# }. `" Q$ j! p- C: n

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

, d" k2 q4 q& b$ F: Z/ I/ x

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

" t5 _8 U: x/ ]$ }4 S. z2 v9 G

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

0 x2 N. [3 c% g8 N5 G0 \# Z

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

' ~- I! B) t, }0 P0 R

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

2 L1 N/ ~5 _' v% Q5 N

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

. [4 b- _( p8 |* Y- _9 p9 K/ s

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

1 m1 o# F0 b: y6 x! D( i

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

1 K) t& ~9 S6 Y0 v7 S/ e( n. ]

 

: Z* Q6 U0 `* r& z( q5 r" a+ @' ^

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

) `+ C, e( \9 h( @" W4 [5 ~5 x

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

, ^5 |5 I3 X& H2 Y' L

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

: g8 z3 O2 E& `5 Q6 c7 G' E

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

- M) x* D. P( Y

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

# ]: K# |3 |0 X$ _4 R

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

( H c+ A$ x, B1 \( d

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

, Z8 w) V# a; {7 [% {$ q# m

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

; ?$ @( x+ A5 U

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

7 [# E* p" k( A- _4 G# d

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

) o) |& F# h% y. q+ J* \8 u+ G

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

q" Q7 z; \! y- ? Q7 P) m

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

2 Q) V1 r* }6 O" Z

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

- `9 q" o. Y: l7 I

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

8 p) q! c/ V6 f" `' S

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

4 R3 \/ a4 ~. l1 d# ^7 M. x! \) u5 J

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

% p8 `4 {, q2 V1 {

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

0 a2 _$ n1 A3 j* T

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

" C+ X' y( V' {) m

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

; V% g, a8 V" [+ }: w

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

: \# c) u/ p9 j9 K8 `( k; @

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

( S6 w/ W8 H8 m# h

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

; @) Z7 s# K. R* n9 K+ c7 V

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

6 f0 [' k: k7 r( b9 v$ x

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

3 V* t7 S, G* G0 D2 Y s

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

7 }5 T$ [; X; F% ^" X8 a7 f

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

( S4 @" A7 ? K; Y- o- e

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

( m4 ^% W! o) K# m9 N7 m

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

4 E8 D' |5 O7 p2 C5 ?: G

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

) W0 ]2 H; E3 x7 Q# ^/ H4 B6 T

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

6 h) L2 T; Y6 H( G$ }4 F' ]

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

" V5 _& Y7 d" n P0 W2 i2 ]- @. ~

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

) ~- h* ~- g" Z+ k3 c& ]% ~

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

# m$ a% V' h1 i( K, Y" m

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

; ], `# r" J8 s0 p

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

9 Q( x+ b; _* F+ o

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

7 m1 k8 r& T6 Y* E/ B/ i

 

" D! Q5 \* G* ^! j

 

9 a+ \, n( j! V! p# M' m2 t7 ? N

แนวข้อสอบ

5 E) e% W# `' `4 {

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

K7 K* U/ c2 E6 A9 [, ?

 

, o# ] x2 u) o1 f

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

. u0 ?$ W" ~* D$ O* W# k, D

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

: _ }5 M) D, t- V5 ^

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

3 U6 l# E+ h+ {( a

 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

8 F+ b* c# B, m/ i

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

& z1 T) B6 _% s6 o8 ?

 

% q. C9 G* Y0 b! K" ^, ]

 

1 l3 q4 T# |2 t; y

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

3 j" w: b8 _ E* `4 X" t7 w

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

& t0 g9 F2 `2 ~0 w' g/ @! |

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

# T8 q0 I/ m7 l

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

! n- [$ d9 F4 I2 ?, w

        ง.  ถูกทุกข้อ

( I; } ^$ Z, w N' ^6 R9 e

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

% Q0 j; M( v' V1 I7 S

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

$ E5 r" }3 J! e: r

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

4 D7 j% Z7 K9 i$ I3 D: v G8 t

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

# W% v3 {' K3 C0 v

        ง.  ถูกทุกข้อ

: W. A! }3 g2 y% q# k

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

2 \* H0 |% G( C4 }8 E

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

# N6 b( {" o) G& U( s# b

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

. {' z i: F7 U# e3 p

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

& i8 l$ p k. P2 x+ O/ H

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

% z4 v# d0 ~2 f3 w. J

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

7 k) L# g8 z# O" Q8 i6 J0 T

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

! r4 q& Q; M% Q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

; d7 j4 C. Q3 z0 ~& Z

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

5 Z7 L6 ?* ^, Q# ]

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

3 D5 G3 H8 m% o( k4 V" U: F9 z2 c5 \' A

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

; k4 e8 O. D2 Z8 n% j

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

/ Z' M0 [; o, k

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

( F: G0 \! z- K+ ?) |4 e

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

& K5 N, o3 _8 j3 g

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

& W- W3 W. ? {

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

0 I8 I" X8 j) x/ L6 G+ {% E

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

$ J( B8 a# c( O$ x/ o; H% E

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

! G2 [. l8 q% b9 F" F

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

: [: n/ i! ]" k* Z

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ]9 C1 Q3 @, ~/ a* M9 j& y$ ~

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

* H I H, L% E

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

. r' x" K8 W& I$ I6 V- w2 [4 v

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

1 r. Z2 M: |3 E

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

" L- ?) x) L( I2 y

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

" V6 Z) g$ O* v% L0 p4 u, g

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

& ?1 K( O& K: _ E& D- G

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

( e7 ^# H( B' v) X e/ d) E

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

. w* _/ Y% A2 I# g. S4 W

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

4 K6 V9 ~$ u2 y5 Z! a6 u/ t

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

% B* y; |; }5 Q$ ?2 \% |# e9 a

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

0 ] A4 R6 a2 `% X8 J6 v' z! `

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

0 B7 K9 j1 |$ u; n

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

6 Q9 ~: o" x% @: O6 [' x2 h+ z) F

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

" t" O# T( U7 z, [

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

% A e' O# ~3 ~9 j+ W

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

; [$ `3 ]5 z7 X" w, D- e

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

% P0 U. d* E: A4 J

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

7 Y9 Q1 J" y5 _% a. ~* l: ]3 a# ^

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

9 n" c. }' x/ ]/ P. \

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

) M: H1 b) q3 {: ?

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

! f; u% G& |3 l# T2 g8 z

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

1 |4 s/ O. ?8 }

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

, n, Z/ g) P8 ]0 w* b$ A) h

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

- L: P5 W/ E5 H, V7 Z

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

4 \! h7 S- Z4 D7 C9 @% c0 V/ w/ D

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

; R2 f- G2 g$ G

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

" R4 O7 {, v3 A/ L+ P4 }2 P- E

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

9 `5 A0 ?: Y! f* k* [/ H0 m; }

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 c& Y; J8 b e5 w

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

. Z/ W8 f+ \) B/ y* I. O

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

- Y) S( G$ V: a' n' X I

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5 o& N/ ? w5 @: o" {( x& `, Y

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

7 |' p+ O B5 o& x/ q# O5 E

        ง.  ถูกทุกข้อ

( G+ l" Q- P+ N: e7 J8 C

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

. @1 y' s. D& ~; \2 Y! H9 [

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

0 @. ^( p; K' [& g# I

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

6 n. U7 `' p. f( ~

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

2 h- A: G# [3 l( h. P8 b% f

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

& H- G: N$ F: ^7 ?5 R1 j! Z

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

6 u- \. j. ~; W# T; m$ q$ i! W

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

/ U/ t/ R* D/ |0 v" p* \

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

; x3 ?$ g+ b7 g/ E

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

, t/ `$ `! ~+ q

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

2 w8 `- Q+ h, b- b- W+ o/ L0 @& k6 o

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

! v" P4 y# M- k& O, t. P* s- ?/ f

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

7 q& U% h4 s, ]- s' w

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

( E L2 q6 @$ c4 W8 i

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

5 [5 A; H5 X6 Q4 w& v

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

- R) y" g2 o( I* v8 I, J, j

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

2 ~8 n7 a& a$ C: A

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

; _* d- M! n# @2 R+ b

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

1 x# P$ u& B& `0 z5 j3 j

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

& T) w/ Y2 B/ t: k

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

" {! l# `0 W4 [# ~+ z

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

" C$ Q8 g. F' D5 o! P1 q

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

2 Z r4 s% z! \3 o; e) H, d2 o

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

7 L( `" w1 L4 {# D2 M9 E

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

/ N) u+ w _& J5 u* I: [

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

" G) N- A* O& f5 p

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

, q% Y5 }& w! ?

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

' c4 n$ g' z& x4 \

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

3 r. B; g+ P J8 H) c$ H* h

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

: K) V/ e( f5 m1 Z

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

8 e2 q) Y5 J7 C/ T

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

4 f/ r8 [7 c- o- {( h( c7 P, c8 j

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 Z9 U1 L, x" q) @* Q

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

5 i/ l+ V. I% g# g+ y+ u3 G* A

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

0 W) |! r/ e, G4 x8 d7 B9 d

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

6 [! U2 x1 l3 G' h2 w

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

+ H; i' z! U r3 S& ?2 ]

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

- [* J4 J* Z9 p9 A6 k

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

0 U+ z) _, T* z/ p2 o0 J$ N

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

( ], `8 m! O/ p0 R$ f. X

        ง.  ถูกทุกข้อ

~! @! p9 o* R% S+ [

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

; ]2 \8 J. |3 W8 |

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

- j5 ?! u2 m, f O1 H2 S* @6 @

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

, j# x6 X" v/ _1 r0 L y: X

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

) g) \0 _$ d, z' B9 N1 r; Q9 a0 T

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

# z7 C4 e+ G8 ^* B) {# K

 

3 S$ O+ I/ | m: V/ `0 z T

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

- U! K7 @! Z* ^/ F T: g. V

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

0 q( n( m& k$ E

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

+ M4 L0 z n/ O$ x V4 e% m% [! @

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

' w8 S2 t; F0 S4 j( v) L# C6 ^

        ง.  ถูกทุกข้อ

" j5 R* v/ a3 H L6 f |2 O* e

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

7 B5 }0 `" V% }/ a- z3 w+ l

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

5 h7 H4 ~+ C' N* a% R* G

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

7 u! {& v- T' N8 Y8 J

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

, J- }+ A! B9 N" ~* ]$ ^

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

0 C. x4 k' o- ~0 @; C! u( u

 

, p# V8 a4 F: Z, K' D& ^! S! x' ?

 

$ S8 S7 u2 A+ v7 G9 k

 

( c! v% t+ A3 y& f* k6 o& O

 

# g; S) {3 B! D, f) z: e. `

 

1 `2 H6 X) h0 K% Y

 

' J( `. h1 ?3 f+ S* E2 e2 P$ t' v7 Z

เฉลยแนวข้อสอบ

" N) U U' p) b. g' P6 s: k

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

; u9 K2 P8 g0 `% j; ]

 

3 N- S' P5 P+ X. k+ i

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

- Q" M) b$ z- v- ^! ]

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

% z& H6 u) b# F7 i# y: |( G

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

: k9 M) M! B6 Y. x

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

* q# T& H) D2 h {! }) Z% a

 

% A$ d& G0 c- K9 w2 C5 V# M* p

 

# M6 q }8 ^1 I2 o. T3 [4 c$ B& U

 

5 M0 L+ q D# v2 q7 h

 

- W1 j7 v- H+ W6 N; C2 r+ i

 

: R8 X: b S3 F: w0 W( {3 T' |

 

$ x9 y8 i5 q5 r4 |5 ]5 j+ l9 }: B

 

6 |* X6 C0 P: o( b6 l

 

# _4 c0 S+ s: Q' p3 g

 

7 g% m; P3 a5 ]! ~6 v* \

 

3 P6 ^+ l) Q9 B, b) t5 ^% \* Z: [1 i

 

( {8 z1 P" ` f/ R

 

8 J$ d# f* g9 h

 

$ t) R0 a5 Z& m9 O/ ]/ C/ H( r" d

 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

6 p+ w2 Z* d% y! d$ E" k. h8 Q; R; I

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

- n- v8 v* V6 U

 

1 P0 v. A, D/ j& R$ X! j

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

, o3 N9 \& W. _

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

1 Q7 n, V$ O: W6 d0 U5 R" B

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

+ m# m2 j* x8 Q1 `

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

* i( Y4 X& p+ z6 C# D

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

* m- g3 z: b2 q6 q# y& g+ l0 `2 e

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

+ H3 z d- j: S: D

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

1 M, p( c9 ?( A. G7 H( N& K

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

2 U1 t. a) v! h9 p

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

# k' i, F, Z0 f3 _. H$ r

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

6 u- l. m( I/ v* M4 S$ I$ S

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

4 ]# l- O. M" q9 ~0 K' \

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

9 ^; u% J# K) i* D' n

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

8 o" X* b2 X+ s3 H. _) t g

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

# }) w; x8 f- A" \

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

/ C9 {; ~$ ]3 b) m

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

5 I7 [' a; K& \

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

* ]% S1 n1 g; l; ?

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

, W5 w9 T! L4 j8 ~+ T( Y" @5 `9 G

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

# v- G1 [1 }6 O7 @; m

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

2 K: h; `3 o! G. ~! O6 t) s

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

3 z, a5 K1 h- }1 {" P! d8 h7 G& H

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

% W/ d3 z/ N! K- w* c

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

0 j* U) M/ @, K% T- o+ a

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

; s* x8 T3 r0 \7 U4 @$ M% s% S5 u

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

, e1 a2 A0 q! |* d. ` r

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

; Z- B( {1 x9 e6 h

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

0 W$ U4 e+ x' ]9 a1 O/ W

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

& @8 Y; h1 `$ j5 [

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

1 P2 ?6 q$ w. z' A* Z" D

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

, J* G" I" w& v) m I. W( s

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

) h" f* n/ w5 h; U

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# @4 A* }$ m8 r* I( r* ?7 t

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

3 p( d) n7 B: y3 n8 ]

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

( E5 d1 S9 j4 ^1 Z% d% @7 {

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

. c4 c7 M5 S' e" B

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

% ~9 R: Z3 k7 C' n* l) F5 o

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

( f/ e. g4 ]3 f* S

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

r+ P3 Q- M8 Y

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 l" `# s" S$ ^& i

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

" C4 B: t4 |+ h, ?) Z( D8 h

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

" @/ l4 Y1 n7 M* O: E0 D

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 q9 Q$ {; Q8 f( p% W& Z% i

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

/ M- J0 s+ T9 {

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

# u- p/ e- z% f- s y( M; }- B, v

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

5 p1 n L y8 }. o

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

/ F9 g' w7 O: }) U( p7 L* Y

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

" ^" H7 W& J2 \% ]+ V& f

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

* m5 s& o( k$ v( @: q6 M4 }

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& Y8 d) |2 a9 V8 z" Q; q* q

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

' j6 D+ D: ?8 a! q1 z5 C; R+ ^% ~

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

) O, v5 E4 L j6 Q+ m( k

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

/ W P9 |# M5 Q1 Z1 w( i

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

* D( K) I( Z2 U, u& j% M

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ J. \1 F; u. L+ M3 q0 A" R, b0 s+ C

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

3 P# U/ S' `* t

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

& v+ `# {2 I2 M! i' h# o% Z2 G( _1 v

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

8 \( A# W% K# i3 g& d

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

0 d) `6 s# `$ ?) E$ J

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

# n1 H4 Z8 ?6 q6 X

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

! j% ~( F% a& n9 d0 ^; U( @

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

" ^) C+ {' C7 j6 G

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

A. H) A, ~* O1 r- W& J* Y

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. a7 N: p- o. D. F3 T6 K

        ง.  ไม่มีข้อถูก

5 k0 d) E1 k( D" i9 e2 |

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

w# R7 A! g& c& Q) a+ T a

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

$ A. M" D5 n' }( |- G% l# @+ l4 f

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

/ f8 P/ s4 k$ q

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

# g* x/ B) @. [. \& e0 a

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

, W* y, o; v; l0 I$ L5 l7 r

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

( P' N# M# x5 Y6 j

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

* l: `$ K* v$ z( c

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

& v, ^$ ~' j1 Q- R, I; _ \& B

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

: G! h: u& A: b. a5 w

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

/ S7 p: J1 j9 p$ n

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

( R* S) G/ ?0 f5 Y5 ~' j

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

0 Z+ s, |7 m. v+ g+ ]8 i

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

3 N* z0 J& |5 B( Z- u3 @

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

* M: E/ V8 g+ [4 g+ C* |6 J

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

' Y8 |# W! h8 j3 b% L0 G! J4 e

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

8 u- c& p3 c/ A/ ?

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

) v: }7 c' @# g+ V& ~: g' l

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

) Q, r1 V U; |; g( |" ~2 d

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

4 Z% j5 {5 g& v$ }5 U& w w* F- a

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

+ I3 o: `* U; G8 V" D6 z

 

; ^7 A& M3 U) ~8 E2 ^7 T

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

( _4 ^# L4 _4 I7 S1 c1 p

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

. M8 v; a' X& L& f4 ]; R5 L% a- d

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

6 h% Q& z: `0 b+ }

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

* j" q! ~6 W3 u- L* a

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

% q2 F2 R. v9 u" N/ ^5 x. w# r

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

. t0 `7 d3 a h9 h! A* J& Z

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& @* s1 ^9 J4 j/ {

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

8 G3 d% Y: ]- Y. I

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

: u! Y- S* Y# j* ]

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

& b; t' R6 h5 O

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

1 f: J% g* |; J4 ? {' ~7 m

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

7 Y' U% H# M' Y( _

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

& t5 n, G$ @0 S5 q. Y5 E6 Y

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

; E1 @3 Q7 Q1 W( g8 y& U7 D* Z; `

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

) t+ D t" ]; G [' P! z1 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

( f- @0 e# x. E$ K2 l: h, Z2 X0 C

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

' j$ D1 k" e( H" g6 U7 E0 \4 ?; D/ K

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

. `$ d" `5 _) \1 F6 S

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

/ Y. E5 f* T ^# A: `. P

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

1 g( y/ j0 Z4 a

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

, {/ f4 W$ x, d$ Y0 V. a4 Y6 ]

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

: d/ F& w7 K/ v9 t6 r5 b) W" M# j' F

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

6 z: }9 U7 i# ~- N. z+ k

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

" f8 e# o' \! Q6 }3 W% z

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

( y; C3 C1 H! _+ e p" I; x6 g

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

; B4 g# h7 w5 i8 _3 T

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

+ d1 s/ u/ k/ z! N1 J- L2 k

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

. ]: I3 s3 v. f G8 H* u2 r

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

q1 h- W( T5 ~4 Z* S7 c% A5 J; O

        ง.  ถูกทุกข้อ

: p" ?) ~& A) m$ K$ O

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

5 v$ m- j! e Z3 D/ A& I

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

# [! X, t7 E' L/ U, C( k

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

2 @1 B( U C$ z) d) X @

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

( H9 s9 y. X6 @/ G V

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

: O) ~- ?4 X9 U$ ~ c* c" ?

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

% \3 h# h8 a, }1 m2 k6 O' I

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

( G1 z: E, e" g2 z) D% t2 a( w

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

/ w- o% }1 x5 k( q$ a2 b- p

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

) |; D3 D! {/ h) s

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

9 C' D) S4 J/ M" O) Q! u" c) p

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

- O5 B7 c. m+ A" i

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5 ], Q5 e C4 n- f% j# W" ~

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

Q: I( K5 b F) j% Y8 s

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

- T0 P2 \- b3 P( T0 k( G

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

+ f9 F- U- \; c' K: [9 F# y$ j1 N3 Z

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

, }/ U4 j( @+ q2 H

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

* q* a1 A7 \% A& g7 d

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

; [" x0 ^# U- ?3 u) E" Z# }4 `5 `

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

* K* h( T! @& I

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

0 k$ W8 Q% {0 m* [! D! W

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

% S" `" P2 ~0 J# |

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

% T/ M$ I a2 R! ?9 H5 D0 J9 G

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

9 G3 r- ]" g& K, Z! m: b

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

1 |5 L% [, q& z( k" b2 j/ ]

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

* K8 |( Y: v7 n! ~

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

3 x6 X1 H6 k7 g) w# h- Y( z- ]6 s

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

6 u8 S/ |1 R$ Q: H

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

; ^/ M% b! I$ n: @: x

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

) L8 c5 {7 v# n6 }3 w0 X/ N+ ^

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

" `- s8 D4 _/ q9 e7 p

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

3 A- ?7 |: U: S0 @" I+ D

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

6 n8 r3 \( b% e' {& |) k9 w

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

) @2 y9 s1 O( y/ D5 B- l3 g" _

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

( ^9 V: P' D/ I5 P

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

) ?, a; l7 \* `2 K2 F6 `

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

* e- x/ |% D1 \8 f- U$ M

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

) m, C8 U( q: l& _

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

/ e$ D( ]" r- o! u! b

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

, ? d; [! f6 V) W- O1 Q3 S

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

/ ~/ ~! ^* F, Z1 E! ~: b

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

4 K& x! \/ U) w5 |9 l, y+ D

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

/ ?. D4 Z+ q) z! M$ }9 `, E

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

# c: r6 ^' U' z3 J K; ]

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

; s2 L7 D$ \9 m+ z

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

, k) E; ?0 C' o8 x: M6 o

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

3 h# I: d3 z+ V' Z; h8 u+ g5 u

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

) W9 j% f6 n9 \) h( g* |( x

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

4 p- y5 ~; F/ T' N

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

5 V G0 m% z P D" Z, z

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

. }/ @+ x+ c7 I5 `0 z4 w' M

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

/ v- l N+ P+ e6 h( k+ L2 v& Q

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

1 ^( o' U5 V! r" O7 k6 k! [0 N5 K% C

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

+ S9 H7 t1 t2 W; `/ v, ^

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

7 f! P( s+ R2 p, s5 \

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

R- b8 U" H5 r9 r

       

5 h7 Q5 L& I/ `% D

 

" g7 h3 A9 S0 r6 b% I* ?

 

, c# @: u2 O6 k" w

 

% K! p1 M( u# G0 S) D' H4 o

 

; q$ J# Z6 f, L4 a% @

เฉลยแนวข้อสอบ

0 T" w4 A7 H: l7 x* V! o

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

$ D! ~8 Y& W0 ^* Y: m

 

: H2 ?( r& m6 l1 z; o

 

( T$ e7 B) x2 h% d+ ? s

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

1 X, i/ }$ H2 x

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

+ F6 h0 H, k3 O w1 p

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

7 P+ Y [( q& R1 x) m( E

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

2 h7 p/ @+ a- }

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

/ J6 {) f! X& | X

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

/ g; \1 K0 I+ y2 _. ~; {- h/ k: m

                                           49.      50. 

" |$ r1 ?0 P8 m+ o- B1 ~4 C

 

8 w& H, Z1 I5 }4 H) B

 

\1 m% I; b1 o) u% w0 b% _

 

+ o6 t$ j+ @9 n0 t" p- E

 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

" l" ?' E4 g7 \4 J

………………..

0 Q4 P) z7 h( k$ q9 c

 

, }2 G+ l6 V1 S. p1 V

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

5 V3 }/ @6 T% e" }7 X! f, g7 I

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

+ x) A* m, a1 J0 u# R

             ตอบ  18

# p1 \( ^" x* d o0 Q- P

 

& M0 E/ ] `- r# ~

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

/ W4 z6 J' O1 z4 `' R. M( o$ ?

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

6 H9 |" m2 S* T4 { i

 

' ^; }0 k9 {; B- j

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

/ }) z7 U9 m5 M$ P! e: J9 w, U

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

# a9 Y0 R; R* X e O5 \2 [7 m

 

: n% L) O* f% M$ g

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

6 i" C8 d( l& K! k% z" d! X

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

5 P* `$ V0 d; e \+ d; K

 

6 s4 d' h3 f) l% S' a

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

9 l: @' e! _$ t& a/ U& a N8 G

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

* o% D" z8 Z0 J6 k

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

! n4 m6 D# U& [2 A, `

                ตอบ  หลักนิติธรรม

$ d/ \5 a0 v% M `$ q) {8 F

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

4 l6 R: ]% i1 X i1 ?6 u

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

$ h% k0 J' G \6 [# F6 d

 

4 g1 b0 l2 W7 l) y# Z& J

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

1 h ?; [0 d7 V8 `- B

 

1 C, W3 E& B0 B2 C% g

 

! N# F/ E2 W7 o

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

7 i5 H e. V8 f$ L% n' z

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

+ a) O, @% _0 R$ L

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

$ v' z7 g* l/ e0 ^

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

4 n, N7 A2 Q: I' |9 G+ d

 

8 l2 Q G/ g2 i

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

+ ~% P7 ~$ j5 u: K) i3 d# R

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

& V' `$ i* D' K1 B+ b. q& [3 g% P

                                               

% ^. a! }/ |- r3 B

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

( T, q, y: k Y& M) w: ?

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

0 I: o. u# Y a6 H& e1 i% |3 P3 x

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

% E! w) |4 O/ L }5 |

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

' \- t0 }. u, Y: D: O

 

6 j. L5 Z% x, G2 M3 j" }

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

+ M* H ^5 c2 ]" W+ _7 F+ f, C

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

- I0 l3 ~8 [* C# x

 

+ e, K) Q( ^& i6 K- m" b$ N7 N

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

$ k& D- k" f @4 A

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

1 _, @+ @4 C: s3 q

 

6 R/ E$ z& P' ~% Z+ y7 s

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

& S/ g9 R3 B7 F7 u! c. t- ?

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

" [" q! ^. c! X

 

' T" G+ ?3 @; g

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

& U7 l D7 b. z" w7 I+ O

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

# s4 H' Q" H) A6 Q3 ^- x

 

0 y& t1 Y1 h# h' _7 \% W( h1 |, T

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

* ?# |- z6 c5 L' o; [: n, ]

             ตอบ  วุฒิสภา

4 `$ T, ^: n1 P+ Q

 

- b% ]5 O9 [8 B8 W

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

6 v' ^& g6 n4 o# a& n n. B7 T9 [3 P

 

5 b7 F$ s% [2 _, J

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

- X2 s% P& S. F1 E1 I

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

$ q! |& |8 K: X/ w

 

: A! c) X. T8 E+ R3 q

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

3 G6 n3 T( ]9 _) u0 a

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

. B$ J% H9 f9 B" @0 r9 y2 K7 r, v

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

: _- `, H# }2 ` u1 v) `9 |

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

0 ]& q; D4 b3 M. L

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

- q1 Q" h, [/ R/ m, j

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

3 O+ @. R2 \7 A: |# k, t2 B& @

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

9 F) n$ I6 M. I" ~$ S9 S3 I

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

* X! J8 j, j& l6 L7 ~6 Z0 Q

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

& R u3 }8 Q& g# {# ?6 E, g

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

0 N/ W) ?4 d" V @, y

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

, S, n7 e! r; l9 \& |) w! R

 

. \, N! L L8 w% g

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

) H# _% m0 d6 S2 b0 s( @3 _

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

+ W" d+ E$ D/ T8 n0 a6 i

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

1 a) D6 D' u) p; I, _

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

. I* O6 V0 a$ ?' f- d6 b* Z+ B( T

 

* n3 D3 l8 o$ ]7 @1 t2 w, X, \

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

6 N" a! V$ ]0 e* u2 G

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

* @8 e& Q0 b0 {8 O0 @/ P8 X; O8 i+ _

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

$ J" ^8 y2 j! T+ k, d6 p

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

4 S3 J+ c! B$ ^/ X

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

+ ~# V/ D) T6 |' H/ ?* J7 H

 

+ J2 F+ a# A3 i; Z, a& \

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

& Y' a2 Y1 D; y

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

2 j* v4 {8 K" t# I4 Q. W2 y" K1 M+ v

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

/ d+ C0 ~9 E" m4 g3 O

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

; T7 F8 b3 G7 ?2 `

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

6 w6 J8 W; J0 _9 X D

 

1 J+ |8 p/ W( z# ~; E: D

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

9 D3 X( i) f# `

            ตอบ  12  ปี

9 w$ @' ]8 f8 u4 \

 

; a6 Z3 }& m7 O% p3 C0 }! y: R

 

4 N/ o% w' u8 E$ }7 d

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

2 s8 ]# _% }9 n* D4 ?: b4 g6 T% m

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

& A& a; ]# O' Q# J! A. P# B4 N

 

% a( w: J, ^2 T; b

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

% o3 x: w1 J8 V; `

             ตอบ  ผู้ยากไร้

7 S: m1 |) h: v0 ^0 |

 

) w! X- A* `9 b0 q/ @' X9 B8 C1 n @

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

- B! \& s& M$ |9 L

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

6 m; x" V7 K) P# `. u; w

 

) @# o. y5 C6 R' x- q

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

. |/ t0 ]: U! w P7 \

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

9 l* f9 |& {& W0 Z9 V- M

 

0 U1 N1 k3 }* A9 D9 F: O

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

, j# t& `3 ^7 o' B

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

* f( Y; t B6 ~+ J: j- b

 

9 s V" N' m- K1 t. R

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

l+ e; `* N" n3 P6 p6 P

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

6 X0 a1 {% t) R: p& D3 T' x- K

 

$ h9 S5 _& |( W1 i( Q# G

 

" K/ f5 N8 h2 K7 P0 b2 i

 

+ N' {% n& v* ~) D6 e

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

. p, C% P& F2 {& J

 

1 A, z5 T+ e: g9 U! d& {) d; n& H

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

& F. G, w9 S/ B$ S* [" M7 a

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

3 ~4 c" l8 c) e2 D# M

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

}' A$ Q" w {, V" z: `

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

# W. y4 n. t8 I7 }3 E1 A

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

, }+ S G( [- p s( c: P( @9 B8 i

 

( _+ U, H& \/ q+ j2 t2 N+ D* o

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

9 {+ t# c/ X6 r

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

8 e1 V6 L8 Z7 M: V7 I

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

I ^) T# n# t' J/ G7 |5 J, B

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

; h8 {, T7 G) S0 s3 R

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

$ i/ c" V) z/ c+ q" L3 `

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

! T# A$ [, D$ G, X5 E

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

- ~; `& ?) e6 F3 z/ s4 u- y

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

3 E+ U" k7 e' ^( @# d

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

8 G" \$ T# z* F3 N' e2 u/ S5 E

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

* T7 [6 Z1 s: O N2 u+ a

 

8 I! J. j' O# E8 h3 G

 

" x8 v% ^( w' y7 e3 C9 ]) ^/ y

 

# A5 A- x( C3 X* _4 D

 

- K% V' p; n4 ~: p" D

 

! i( m1 ]" @; J8 Y

 

) c: D5 H; q3 N

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

4 ~! {. S2 q ~! i @1 n7 V$ i

 

. K6 B! w$ f3 ]2 `' J; g% @# o! c

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

3 O. P# z6 N9 d

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

9 y3 u, W6 z0 o4 e

 

. n7 E1 c: g# D1 V. Y0 h2 r

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

3 P- [7 R1 I I1 q7 w

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

I$ `- _2 E2 T

 

3 Z! E" \$ V' W3 F0 L3 T2 |+ D

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

: }8 D8 y9 q; {7 d0 v( N

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

: ~' B& @7 j. A1 R$ k% l

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

y4 a) i6 X! s |

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

3 F$ ]8 E! a v9 ~

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

! C& T8 t0 Q1 Z7 q$ y

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

9 s# a1 Y" Y( k& |

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

' d M7 a; o8 e% |' T+ ]

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

; [# Y$ ^1 d9 b* l! ^4 O

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

( w5 ` _( J; s- d3 n( Z

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

5 d ~: t+ f% v

 

8 Y+ |# H7 |; A: R9 {

 

[% S& p; z `: d

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

5 ^6 x# I/ f- w9 j. G; v

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

, l: {7 f( {8 D9 w4 g& A

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

r5 H# s: ]" Z

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

6 i7 a2 |5 h1 Q" D- b

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

7 K- ~8 p, A; A) e

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

! O! ]! X8 i# G% N7 U5 x5 `; C

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

& b$ T: q3 S: M: B0 k2 p- R1 g2 n$ Y

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

0 {# ~4 G8 X8 w3 D) G# O

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-11-2014 05:43 , Processed in 0.142591 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้