งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 20763|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

: ^( n, c& W W) X; a# ` t

 

% R U' k4 M- ^: ^! H7 \

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

1 [+ f) @. e+ E, e q

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

8 u% Q* d2 x3 |5 k

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

7 k( z3 }$ b+ T, q4 M5 t3 ~

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

5 ]# C) d! _ h% Y! I

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

3 o0 S% L, Y3 q& @# ^; n9 d

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

9 T$ M6 X* E# O: Z! }) y2 e; J

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

9 K& q. P: ^* o# ^

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

% E$ i: T+ t* r, m3 N5 `0 z) _

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

& J2 l, \( J- E5 X6 [; S+ M8 t7 g

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

: a2 m' w) C9 X( i

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

5 w" u; p T o

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

- [1 T; m+ U. _7 N: b( K% ]+ Y

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

$ `( g# E& N1 d( b9 H- R7 v

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

2 T- r. |( H; ]& x: W$ J1 z# D

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

' M; b" f6 ~9 I; R: g2 I+ U

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

3 U5 k. Q% C% q. s2 \% N7 r, U

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

\7 Z Z) e; L

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

/ N( p3 r- P- a( _9 U1 p

        ค.  หนังสือ

- f# C7 K- A4 C+ j. r6 w7 ?

        ง.  เป็นทุกข้อ

# K4 h% ^/ K, Z. a6 `0 i& S- m

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

( b' J$ m% w5 `2 L# u1 P

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

5 B" e3 n" ~% k: N. z# S* }

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

$ g3 Y' }8 u9 f& K# }

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

5 P( A/ M. f2 g" V9 e/ B' M8 Y

        ง.  ทุกข้อ

7 P7 k* i* P* y' T2 u& k Z

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

! x- `, k- A# w2 T, D

        ก.  7 วัน

9 l8 c, t* m6 m1 m* V4 w

        ข.  15 วัน

$ R! H0 j* D1 k* q! T7 H

        ค.  30 วัน

5 q( q9 P, @3 p5 d+ b' A

        ง.  1 ปี

% X$ d( ~7 f. F% r' l. ]

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

+ P: f% U0 M& n) R/ I. l% v6 \

      ก.  7 วัน

5 y0 h1 F" e/ B# C8 V( s5 X

        ข.  15 วัน

8 p$ B b, X: b4 P$ S% G. ~1 D4 @9 p

        ค.  30 วัน

1 m9 d: d2 l( M

        ง.  1 ปี

& x; }: e8 ^% [$ E# I+ P6 V+ h

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

* W+ w) d. d0 x' m

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

Y8 m+ c! L8 O" v8 H" g

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

7 v4 n+ D4 j' n: d& h- d

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

" e9 x+ ]1 a p: X$ w. |

        ง.  ศาลปกครอง

7 q( T4 p! i, V) r, z& Z

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

# u* ~6 o1 K. r( t0 b

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

+ v' L0 i6 W& ~( X. D( h

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

7 ^) r9 s. T- t/ H

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

3 C* b2 U( P8 A. Z: n' k ?/ ~

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

1 a# O4 d1 N/ {7 o* Y: U2 B/ V% R' F

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

$ Y# ~3 \* j$ j+ v0 R, a

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

% Z# Y' t: u \" H7 B# v& B

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

* w% \* b8 y b0 U3 H- I7 P+ b

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

1 p. I: Z1 X; K8 G$ k" ^& |

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

6 @" _: B& F! Y8 Q

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

( k' S6 S1 N/ J; ^ K

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

5 h4 T- D5 j7 E% i# h. Z

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

8 k$ V; q0 r5 p

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

- x, g3 H9 ]7 H$ s0 W# @

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

. a5 V8 C, v) [% W7 j0 ~

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

5 b. W7 X, ?8 @9 T

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

! T5 s; G4 k$ q6 k

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

e: @2 s& C7 M1 ]

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

- Z6 f& s. r$ v

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

a& \- X; w* d1 _

 

/ C8 }# ]3 `0 u9 O, d

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

4 i1 [" O0 p+ P- c- |! s- n

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

, i% q W% n8 F* v

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

: h0 A/ E$ |* q% l& d* y$ s8 `

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

! `( K- }/ q3 E5 Q6 m, g/ E/ ?

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

/ J, P E' L- M. ?

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

% W4 C2 t3 N* u9 q6 `

        จ.  ไม่มีข้อถูก

' G5 d9 u1 T; b( `/ p

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

, V: Q2 {8 z8 j9 _

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

8 m9 a+ ]1 ^: r& j8 Y

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3 f7 U0 k& u0 B& j+ k% y

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

- R4 d* F" _- K7 l3 x+ K

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

! `/ K4 V: L! b$ B/ \

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

: [$ E) V! c0 V7 w, x: h1 o. H+ Q

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

! P% h: S/ E }$ B

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

9 ]! M/ h# ]: Y

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

2 A% \; T6 l2 I9 ]

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

0 H+ s% K4 k& C4 M9 e4 d

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

0 P7 b$ J& e$ Y* P) P4 ~

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

% I" F5 m# [2 l1 H+ ?8 l

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

( A% n8 B4 c% n

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

* X" [# q# y: c) x/ y

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

2 `6 H: x" N2 [' {

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

4 t! ^6 Z9 [3 @

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ
) C2 D  N' `. S4 `6 L        ก.  นายกรัฐมนตรี. g! ^0 G9 S( S  {" I' |8 S
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย0 C9 g, ^# @$ m- _
        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7 @+ }6 g$ y* S. Z$ P0 H+ U7 g        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  k6 ~+ ?1 R5 O" v        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
; y7 E. c4 u8 u# S4 {# g24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
) V0 f, m! K& O# f- T9 U        ก.  ราชการส่วนกลาง$ t+ a( y0 f1 ]1 t7 A
        ข.  รัฐวิสาหกิจ
. `* h0 F3 G/ g3 W, Z* Q: T, y        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา1 ], a4 B+ W5 K6 h4 I
        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
5 w2 F: }) m9 l        จ.  ถูกทุกข้อ1 E/ z/ O; c9 ]1 l2 l# u! w  X2 t
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25401 c3 l2 R# Z  ?1 ]9 C& {" {
        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
* S2 R1 l; g9 p- I" T" t" y        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ
; G5 T5 E  G- c7 h" }) `5 p$ w! R        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน; m% C+ b# v; z. L  O3 |
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.6 v! d. X! F% `7 c' h0 |6 M: C3 ]
        จ.  ถูกทุกข้อ
" J/ C, z& m# @/ C" l( G26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)9 l4 w1 E' M. N  q& B
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์0 [8 Q' f1 x8 h
        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ# H# Y( ^" E( T% x
        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด! O: k  m' K2 v$ u: L
        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น$ \. l! A/ R3 g5 z& J2 ]2 C
        จ.  ถูกทุกข้อ. g/ \) y9 J" f6 I
27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  e) E4 J9 d: o1 D
        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
/ G. P$ M7 A( T% _        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร' z& |9 B$ @  ]$ p, B6 Z- K2 ~
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
( @. @2 o. U, s+ A        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
% W9 K3 U: ]5 @% o0 g1 |! G        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
% N- I8 L# j5 y28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว
% M. o& j& w' ~2 A! p; X' j) w3 X        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา8 l- c9 B$ ]) e5 {
        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
. G4 _. k/ {" w% M        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน' L$ Q$ l3 u& F2 l8 K- V: c
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

$ k% o- O7 Z b0 |/ i) R$ e

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

% J! _8 W4 Y' t# \8 T- I2 g) I& `

 

% C- [- l6 Z' Z: y

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

6 k! f2 F2 c4 _

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

# m* h6 R- N0 y) ^1 S! k% ~

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

# Y2 b- a# g2 F/ ?0 W0 u

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

, Q+ ^! C+ v& P+ Z2 _8 l

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

- ~' K+ Z1 Y9 |8 _

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

( J6 H& a( i: s! ]. ~- A a

        ง.  ถูกทุกข้อ

. j/ a9 O. H9 f

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

, |8 P4 D6 t( J- c) n) H( ]

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

, T D; @( s7 E* k/ h1 a0 r

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

) K0 D6 Q( T) x3 \: J0 n+ w3 n

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

, { i% w* D2 K, h: \) m/ ^7 i) A7 ~

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

4 \; p! V9 h0 i- Z( M# ]; W

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

; Q- f9 s9 v) d" b( M

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

) z4 c( G# O) w, ?8 H

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

Z3 X; P0 E8 f5 o) U$ v

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

6 B3 f7 Y' |5 c0 Z1 E- c& c' n

        ง.  ถูกทุกข้อ

. r! |/ I5 V* x" d5 `# u- F

5.    ข้อใดถูกต้อง

# o2 A, L2 E s& e( F# _, _: w0 T

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

0 U4 Z$ e- r2 e$ Z" z6 e

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

! W" |) Y# o4 d; K6 _

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

0 a i* [% `2 _6 r i

        ง.  ไม่มีข้อถูก

- b" S5 `: V: q: @ j

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

6 a' L, O7 v( W. m

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

, {& p; r2 S8 S! R5 D5 Z6 H

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

7 R! N" W! g7 \* i5 ^5 q3 j

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

. A5 U/ N$ }. ~8 m6 s6 @

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

, o! {, S4 L! k" V- H

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

9 k g+ x5 B7 @+ g( a

        ค.  นายกรัฐมนตรี

, z; g7 n+ w% D V; ~* G# U0 r! O, E: x s

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

9 [' x+ @; b9 v: B

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

A# ]7 I/ G+ D: Y5 c1 }

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( S/ o, W2 y* _5 b& @& p

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

1 t3 R, h4 c1 Z4 U. B/ y! o

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

M8 j$ V+ R" ^! \; @/ x; l

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

5 N% g- P7 D6 w" M

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

- ^. K4 L. @, d- y3 I! t5 C& \

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

, V* D2 d& ^+ r5 C6 O0 }& ]

        ง.  ถูกทุกข้อ

& d' J3 S# L& o2 e3 q9 T

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

" H6 G; G4 V. H, M+ w7 `. L

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- q6 T- p! O6 b. e, ?

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( [$ ] a8 z" |% |. n6 `1 S

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

8 M* J, ^, _3 v" ?

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

0 h0 T5 @- V6 t

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

, y+ H5 e) `6 T: L: Y7 S# j

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

" q( Z3 e: O4 A5 t( v

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

$ _8 }( v& A9 f# c; V L! x' F

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

& {2 v/ C# {! T" C; P

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

, q: \4 w0 T# }/ e, q+ M( c

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

9 ~% j9 m( `! j. V$ M

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

8 f$ S2 V2 a, P2 @3 V

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

A2 V& {' r1 i2 X

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 ^9 Q( \+ r! x I2 V* I" b; e' F$ n) F

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

( X! G" k# u0 R) ~

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

0 `' j. S+ I7 ^

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

, O* Z8 g: Z: g0 V# l

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

# ]2 r# r- d# U2 J4 _) G$ F" _

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

7 k) k: ]; I8 ]) I* _9 x) A

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

$ a2 J3 U" e6 n n

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

% s- E }& a8 d' S

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

3 C, u( b" X/ v8 W

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

8 L) `, B/ U. {: K: ^# `- F

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

% q* c- `, k6 R5 y7 ~( `3 K$ E

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

- J* L7 Z1 ^ O! G

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

. f+ n, k3 m* l2 L

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

& N$ N d _ Z& L- s8 G; e

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

! l( U) G0 _8 ]- E# _4 F# O

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

9 w7 s9 }; `% r: p! s* A8 p2 `% w

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

5 @) u' B. v2 \( f7 L% x

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

. c$ x5 F- H$ h5 C a1 `

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

/ Q8 E! _" s. A+ X) h! w |

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

) r i# ]0 p i1 `. C& L4 R- W

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2 E' A- x$ r0 |! U. Q" o

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

% I% L9 Q- P& w& `5 `# o% o

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

+ b$ [8 U" U4 O" Q/ O; L

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

: X" w! K, K" Q* \7 |, G; Z# w, k" u

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

7 f( c0 F- K4 G: {

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

$ o& j; R3 T8 U1 @ E% ~

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

) \1 ?# _% U5 S( c8 a: ]0 K

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

8 d9 [6 v& j6 v f' _% n9 W

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

j( ]/ F h+ t3 U- z/ O

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

. n6 l+ |/ i% a" f6 S: z

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

4 z0 z7 F% i, R. y

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 r* P* M5 {% N4 C

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

8 b2 l0 b% j( I* v. ^+ n) k

        ง.  ศาลอุทธรณ์

: ^9 w* Y- F6 Y& T) J6 o

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

! \- S3 q" w* I \$ y& r# d5 ^

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

" t0 H5 k7 h- w4 Q% N( \

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

" {( J" M* H4 x

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( o6 N' [5 Q/ _

        ง.  ถูกทุกข้อ

; k8 c+ g, N; i- w$ z+ a; W# ]

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

8 @9 h# k) n6 U4 W5 D

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

4 `( J! N; W# n

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

, [- F9 J1 b% ?/ a& v3 Z1 O

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1 e: V3 n. T4 y/ l7 U) X

        ง.  ถูกทุกข้อ

, v! _9 Z3 i( s. h

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

8 j, `# C5 P/ X0 D% k

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

3 ^) q1 S8 h4 ?' t* J8 O

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

: k7 M3 s) F3 _4 ?9 x3 B

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

, |" T! p2 Y& f" ~; H; k/ v

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 d p' `5 X# R

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

# u* r% E- j3 Z' u

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

" I; C( ]9 u3 G2 D& _. t

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

( h7 _# ?9 H7 } K+ S8 x8 @3 I

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

5 I- x. t% F5 f' P& d; T1 E

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

4 ?8 `7 ^ h7 I7 t

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

, j2 ]$ W7 c& K

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

) L5 T' Z; F4 X( M6 o/ V: N. j7 e2 U

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

% t. K+ I9 V7 r3 c. {- H' u* p

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

[% T) C5 ^- ?8 _+ m( ~0 h

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

+ E3 |) {5 q& L9 o

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

; P, w# P$ t6 \

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

* l! q' Y0 X# Q! X8 k- E- P) }

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

1 v: t+ ?" z) X/ t! N

        ก.  พิพิธภัณฑ์

! c- J# \$ l) z7 o' m

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

6 T; t3 ]* {: H( p

        ค.  กรมสารสนเทศ

" I' L# N7 K; x- c! L9 p7 r

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: v, x8 m2 I: t$ j7 ]

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

9 N p, p3 P) T2 f$ n5 x+ c

        ก.  นายกรัฐมนตรี

5 f4 D0 |8 c- x- c ~

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

, g; D# L( @ `! K7 ?' u/ x/ T0 X

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) ^5 S8 J; j) L6 P0 D; {& U+ H0 c

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2 O6 Y' b4 p7 t/ l

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

y% D" F9 B9 e0 Z7 C% ~

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 K' T% B6 D5 e) s4 M# N- Z

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

" v2 z( K% }" C7 z4 ^7 p X

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

1 j) {3 ^+ @% ~: X

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

' z; `& u5 U- ~; k$ x. D1 S

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

+ P. G2 a) {9 s4 g+ d

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

# O- Q/ q9 C# _( E' D

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ W G. p2 Q; c; X$ }# n4 h

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ l$ c+ D! I9 h! U3 ~

        ข.  นายกรัฐมนตรี

2 O: F7 @! `0 u, C7 t" @- P# G

        ค.  คณะรัฐมนตรี

+ j1 z1 N: a- ^% I( h4 f& R7 y

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) E7 b- E. R2 m/ ^" X

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

, @# G1 L& T6 h5 i

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

' Q6 @% m* s& a9 Y+ e

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

4 h2 }0 \- @& A' [- c3 H% q

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

( j" I2 m6 w! ^# S3 q6 Z8 e

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

! F- W/ ~5 v3 w

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

$ ] K( R0 {- s( r: i+ E: e0 C

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

; e# `( @& @ o4 y/ ]- ~5 u

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

6 |8 F% _9 F1 C8 | E* A: k

        ง.  ถูกทุกข้อ

) X$ k+ h: M' S7 a; a4 T- f/ m

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

1 D, Z' p' f% R$ c: ~/ v

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

: m1 g) v$ }' t% _4 }

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 G8 {1 w! H! Q, {# R- C6 Q- R, H

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

- b& c8 J& v/ m& j5 ~5 J4 l

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2 L- k5 k6 h" e- C

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 ^* _$ Z/ F0 ^% a D# J4 s

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

0 F0 K* a4 I. Q5 x

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

, a, `+ j5 P+ J* n( S/ o8 E/ m# d

        ง.  ถูกทุกข้อ

! n7 l; h, ?/ C3 t# X p. f8 b

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

, ~+ C% @- B1 {& z, ]% W

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

$ p. r5 j% V+ e- y3 m8 C

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

. e( F# I' Z+ ?% Q# L

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

5 O1 p+ W8 d6 ^0 _) \

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

3 e$ ^+ i; c% @- o

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

) B% X y% X! \( }8 k

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

; I) z' R* t( D- b4 x) O

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

- y- i- l6 H( L$ K0 K/ x

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

9 I. f6 Z' I1 Y/ W, o: E

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

7 o8 y5 J" w. |" m ~2 i! K1 I

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

. K- b, @+ b* X# ?, i6 ?- t b

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 S: {! d- C3 f# x- m) p# f, \

       

" ^; v/ S R1 q, Z6 T2 n

 

- B0 R7 s% S+ d0 U* \

 

+ J d$ j g% z8 V

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

; y) M% v4 c: d, J% p

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

8 I5 C& P% Y/ a0 K

 

5 B( d+ C) Q6 B i# k

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

/ Z6 V% C0 q x* j) h' s

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

, ?( l# a3 _/ Z/ A

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

$ l0 ?# i7 _: M% }6 r

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

) A+ z1 F* ?! z

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

. A7 c& B4 Y1 ?8 V/ m& K5 Z& y

 

& _8 I7 F ^( D2 k7 y

 

E% O( N# k& n e2 z

 

' q- K9 c1 w6 y7 B& x: M% A2 P

 

$ y! S1 }0 X \

 

4 o( T& ]" e# k: L8 j

 

. B2 i/ i0 Q( a: ^7 o0 n

 

/ u- X! T3 M% H5 ?

 

8 C; `; M, I1 r" B

 

* D3 r1 ]5 j0 e

 

$ f8 ~% u0 ^- Y* v+ [

 

7 |$ [2 ^" V0 v* K2 r* ^

 

3 W" c9 R9 Y- @- ~& |5 X

 

1 }& m! B# w5 e2 H

 

" k. t4 q. i( _' w4 V

 

+ G% m, `0 j2 X# u& f2 `

 

% _: O( S) w6 }" S! y

 

6 t# L0 H4 |6 \) w [

 

3 C8 P( P+ X6 R N: m2 u3 J

 

" Q: L8 J# ]- c P* G# x/ I( i

 

% { ^/ F: G% j; Z8 z! X

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

. Z& Z* ~& r, I% Y- `5 v

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

9 P0 r* e% `6 F$ V

 

, u" |7 h( H, T6 n$ L$ g

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2 N# i0 F7 r. |2 o, {3 u7 N

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

6 E& ?+ d/ B7 Z5 ?- ]9 I2 t

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

9 {4 B5 n7 n) _% D6 x

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1 q1 t4 Q; i' P# w/ ]

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 P' K# k A1 _- K! ]4 _

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

3 \& [! M* q6 z

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

9 B1 J6 x, t! F" {( W

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

" ^) d, n% e0 d* {% `1 u8 e

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9 f0 p y* h5 v; X F

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

% V+ c/ a% C- }+ S( k1 e; I

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

3 x$ X/ N1 q/ k8 t

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

0 B( s \6 }0 k5 L

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. t" ]: t2 d& \- B1 [9 q! F( _' o

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

) h/ K5 j% H6 Q4 q; @1 n

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

, U0 {" u ]) a/ G3 O q, w

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

( G. X Q, o* b1 |3 Y

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

# ], }8 Z$ X' O- r

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

8 M; I9 {! C7 n& n, I( D

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

& y) f7 r3 j, A. h4 L

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

. p; t9 E& S4 t# F

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

" j+ a- I" V) S& s9 |6 c

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

4 w) d% K$ M8 f9 O0 y( D" }4 n

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

! p. u! S) ?: N: G4 t

        ง.  ถูกทุกข้อ

! ?: X* W2 x8 z6 I+ i1 k

 

4 @! ~; s, ?) N2 \+ ^$ T ~: \

 

q! J, j3 F) \ t4 A

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- I( g. h" H" w1 c3 n3 q

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

3 B% F" W* z* [$ U4 k# @

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

( g+ w6 A% S1 h& H; V j5 G% k

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

0 @6 q) }/ l& O* t! f

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 @. y, \; M- x- b5 U; {1 a! M

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

' {) d* f+ ^( `$ h: ~

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

& L5 m6 }6 m; i$ v

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

: ^9 _5 Z) L5 |7 h8 V; N9 c3 s! J

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

/ t! J) W' r! i e

        ง.  ถูกทุกข้อ

& F+ M9 m" G1 C! R

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

3 D6 x- E# ]$ h ^: o

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

9 D9 X: E( @, T

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

( }/ ?; z, _# z; u6 B

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

- _) Y1 f5 L+ O# L9 q. ^

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

6 |* H" \' v4 v

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

, w' i c f. m' v" M. C3 L6 ~

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

; I* T( i7 k0 z) r! T1 y2 `6 x

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

4 Z h. t5 h1 @1 `* f- c4 ^

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

! t; h7 s1 m6 B, k! W

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

- e f6 H& C: l, R& ` L7 _

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

8 E7 z/ u6 ?- t! a

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

% M+ g! c8 E, Y% F

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

4 R, a7 f3 a1 d- p+ j1 [# y" K

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

" H, D8 \# K& a

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ j/ a( g/ D. W6 v: o- X# m2 L

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

# e1 a; _2 o' w& k3 e

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

! k( A. E% g3 q* W& V/ l8 T t0 I. x

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5 N. L; y. @1 G1 Y4 M8 Z G

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

4 X3 z$ I0 Y" m/ A6 L" v9 \

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

! X( X5 c8 X0 \8 f) r- c

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

. Y- ~" Y: i' L* \/ U' ?

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

+ m8 K' f" W! c1 W {9 ^8 H: R" R

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

0 r+ u' X- m& z& f- Q

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

& P% C* U. m. R1 y1 }

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 Y x( W" H. O( \

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

4 U) e8 |7 T& i5 s1 g, k

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

+ v: S+ a- d e$ o

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

8 \2 M( x; q* b: n

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

6 G2 V. g4 H, H3 Y. `

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

J* V" M* t+ t* }- R) r

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

1 c+ L5 c6 ?) l! E) k" L9 L# N

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

; J9 B" E, N Y1 V8 e

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

* t5 d' ] \& N1 B

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

; N% j1 J. Q% f9 G8 Z# E

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

+ O4 w3 j g) H8 }% l

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

6 `) l' u* c) k$ F

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

' j5 H6 p6 d; S

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

! ]' Q6 s# a4 e9 y u' _4 H6 B

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

% k/ O' @( G. Y1 {

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

2 R# l" ]+ i2 S" c% y

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

( N* D% v2 E: U$ U: P! ~" H7 @

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

4 E( X: W6 g! d W2 c" Z/ M

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

% L; S. s: m+ D

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

( `" k3 [7 t3 q6 ~" D

        ง.  ถูกทุกข้อ

) p8 F1 r# u6 n% ~$ L( v, D5 m: s' F

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

, p9 K/ O$ k: D" D+ L7 i3 ?. }% d! f

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0 D' ^6 `3 b* w- Y' M& W

        ข.  สำนักงบประมาณ

3 h4 B% t0 c% s6 U, f5 }

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

. |, G3 G6 v8 G, H3 K

        ง.  ถูกทุกข้อ

( E; Q( w, [2 E( p7 V1 W; N0 l

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

8 C" M$ r# n( ]; ?& }* q

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

5 `4 B$ U+ N. a' P

        ข.  สำนักงบประมาณ

# y# `) }) @* A1 ?) Y. z/ b( R1 Y

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

% I* u2 |: e% e3 |# Y* v

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

" r' @, Y1 x1 z, ~" O x" {' s

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

) h N& }' d/ H! ?" F/ l

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

. J7 z3 M1 p# \

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

5 s/ G4 t; Y# @" j

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

1 k/ a2 g/ O1 Y, X& Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 G6 ~8 I' O2 w. b1 R/ b0 l3 s2 ^+ Y

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

: {0 w R$ T( l# j3 ]. n8 b

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

: l6 I: _ S! e( f$ Y0 W8 q

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

' `. F# c) o9 _3 b% I3 w) G

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

; P5 ~: U+ ^. A4 d _9 G& J% S

        ก.  สำนักงบประมาณ

, a9 G& ]6 a$ @7 L, W9 }, D

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

j( Y, @4 W% n" @6 |- _( |. y

        ค.  กรมบัญชีกลาง

8 a% B: P; D. N, z2 o

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

! d. E, f& J6 `; o

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

* N z% _- Y7 N& x! P

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

; K; |, b+ I) `! R8 d! r7 D

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

6 C- W; e* c- ]

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

5 B; i# R' Y4 Q, T

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

2 ?5 e# M6 d3 o

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

+ o1 Y% u2 a; o1 ]% V8 f( h: c: X% T

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

! Z; m/ s$ s1 G+ R$ g+ m

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

3 R. [, y6 W/ a& P. w. ^4 b8 T

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

" e) T1 w1 k" a! A

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6 A. Y; V" Z5 ?, l4 u" K

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

5 [( k) N( d- c4 O% Y+ i$ i' {7 C

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

3 m y7 @+ h) M, E& I, [, F

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

( d/ p, R) y2 K% j1 e: u6 [% a" p& y

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

) V6 W" b5 N$ P' P9 g

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7 W4 u& Q: a% {) ~6 s6 Y n) o% [

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

# \7 s+ m9 L. M* o

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

6 a" e$ I8 T! h8 d( g$ C

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

. A, D7 E# Q; ~- x# ^

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

' E( a8 m; p% L9 F

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

: i7 n4 l9 W# f8 X( R% }& i

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

; T" ^) D ^8 e0 d3 Q

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

$ d5 |& ?8 d$ f; K* U

        ง.  ถูกทุกข้อ

* s$ t/ }' L+ p6 n! g

 

+ B1 F2 m: F" N9 b! l" z

 

8 j( w/ w9 A* i: }: h( I+ y9 ~! S

เฉลยแนวข้อสอบ

. \1 N+ |% N/ v

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

. d" m4 Q5 L' `! J% S; d) L7 ]: i) s

 

; ?' `: ^; r. s# }

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

& `) C* u& |' a) ?9 i* r! ~

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

1 t2 y2 m1 i( F

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

7 n, v# U( h" Q8 a6 ?! c3 M

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

) |$ P5 \0 c2 c) D; V

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

2 u- t& K* F6 _# l/ F9 r

 

9 n. _* q& l- v# H( u

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

# p& E9 j' b( e8 C, M

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

3 @ d* @) y x7 v9 d3 e+ H, u7 ]) r

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

4 S& _% u& k6 M! x5 }

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

R& c: V* Z5 U. w( P

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

2 C$ A/ f4 w9 U8 ~" ]9 }6 F( o

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

0 l% E! L7 w$ E2 @3 \# E2 E' s' D

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

! A* m8 S6 y- n0 m6 F% v7 U

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

+ Q w2 C( s- N2 B9 Q0 I% `

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

# m0 |. b8 N8 s. ~* }

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

' c+ b; O& S" ` ^" D' a

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

6 E& _) U; s8 {2 u+ Z+ h' H$ a( Y

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

' t* c L4 q2 [. Z

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

6 W% D. i( C, k. e8 j& F0 Z- u: X9 s

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

8 k2 ?2 n8 v; S1 t, e1 k

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

! {- D" W3 e% Z' m

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

& Z# t. y! V9 u

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

$ N, {% F) H6 H; b% K0 p+ R

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

; y: B3 R k( S2 X6 }3 X

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

- I V7 z, U2 r; H" U0 @

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

$ v7 H1 ?3 {6 U: l- z% ]/ ]) i

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

# k: j/ b _' Y- \3 v1 c: }! U S& A

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

4 X0 W6 A; M7 f! E1 _4 L4 u

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

! R' \$ ^* A( _" D- E' V

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

& [# U7 \4 T; K+ B

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

* ?! R* ^- a3 P4 V4 F- V

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

s5 h& n l4 S

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

: y* g$ U" `9 `" s l0 r3 z

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

1 z5 B, n9 P6 x1 p

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

- z8 f1 X0 l, v- z

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

. H& L! m$ _7 }+ B% @$ g

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

1 w/ P1 G; d" m% X$ }5 {

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

& @9 U: y; n- h1 Q4 b4 O

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

3 F1 `/ k$ u! u

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

x% }3 u+ f. k& `

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

4 f5 y2 |$ Q3 S6 ^$ Q

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

( G9 X7 X; s% E q5 J7 l

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

! w* J. e# C- M0 m- i2 n

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

- c' z3 W$ I2 N% o2 H

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

C M. \( l/ m/ B" Y

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

- U( G! h8 @6 H: U# n

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

* V# v5 r. y0 F4 Y/ b. G) F

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

8 x! \3 T* K6 P: j: v8 l- Z

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

$ {1 @' ~: o; \, k% Y) H* I4 a9 T. _! R

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

$ `3 M: m7 h+ F9 l" f

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

+ W5 p3 x- ~5 h9 v

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

1 t' V9 A3 i. W8 p: Z

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

( l/ x( v% Z D- M2 a

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

# B: | e+ L( o- H- f

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

% u- q" b+ `3 o& C% P8 U4 `1 J

 

) d1 Q7 u' B% K/ @# B. Y: z

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

' \* u# W/ }' B2 o+ f( \) M

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

7 h1 U/ T! `* z/ F

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

% E$ i# s6 H: n1 q6 ~1 [/ h

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

0 r' _8 ^# N+ C4 k, k1 Y9 \: E

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 b( p. s9 L$ e

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

6 O1 b( _- Y; m( Y1 t, V5 E

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

! @4 c H/ j8 g

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

3 o( x, P* `6 e! a. e

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

D. D- a* \& q- ^

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

3 \0 U/ ]1 ?6 V' b3 H6 C9 w

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

% B% T. N7 I( i% ^# e' {# H

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

F e8 h. K5 `1 ~3 M

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

0 N ]( |0 b& I# |; X2 p. p

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

- k4 K% I0 @8 s2 t! j1 Z

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

7 M0 \) K9 G! V0 F! C$ c* ?/ e0 ^$ S

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

# m% T3 g t6 |! q4 t- x; q

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

' R! S$ ]9 |7 O$ |9 O

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

) y) X# T2 u* q: O4 a5 h( G/ h, j

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

0 \; h+ E( h/ g& M

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

) P* A9 u: R1 I0 G- q4 `

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

4 d. x& ? m8 G: } D9 l M

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

; T9 F. p: @4 Q& ^" W, E+ ^% r/ Y, y

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

; R! I7 e% [6 B2 j

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

- ^% V! Z4 v, {' A o

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

7 ?$ n+ `, m6 y+ G" h8 @

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

* w' U/ L- r# N, t

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

" T1 @5 H4 q# q. J) C

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

2 y+ L) Y2 P9 i4 N" [$ d& K

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

2 s2 E, n0 Y/ I1 A/ H) Y

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

' j' j- i, G! G7 S0 H& m7 e

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

) t+ H: {/ U- _

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

7 l; d5 }3 ?7 z- S% E

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

1 n# l7 x( e! h1 \

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

7 ]1 l5 k, `2 q6 O3 F1 u, H' u

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

2 P9 Q% |; z+ b [' B) P

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

# f, P' Q) ]) q$ ^+ b! q/ Z& h

 

8 Z6 s3 m/ }. t9 J+ o

 

; v M" q. L8 z: ]5 X. u1 S

แนวข้อสอบ

$ a! W5 U; h7 b. C4 S" k

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

n, K h4 }+ \6 s

 

4 d! o8 R4 t6 l7 W; I" C

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

# P: Q) R! j0 W% a# [

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

$ z( R+ i+ n% @+ z- c: T2 ?

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

0 w/ r, D# W1 U g& L3 a

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

9 w- j- g$ {' ]1 a% `

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

z; ^4 |. [; Y. D

 

" J# ^+ V/ J* @- C1 V& ~

 

0 Y$ f+ a- ]7 a }

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

0 C$ m3 W# v" v0 m I. D

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

5 k9 y, E) J* P/ e7 h+ Y+ d

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

" ?5 G& [' C* C& t

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

, S" }5 b$ u L$ K( @# A

        ง.  ถูกทุกข้อ

: q0 g9 D: b- k. f' A

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

! _1 L; ^3 s+ Q- P

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

1 B3 X" V9 `. I) z

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

3 p! a/ l% i {

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

- L; y: N- e; D! `2 T( ^

        ง.  ถูกทุกข้อ

) o& a8 j" y: Z: b, x

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

) o1 W1 A+ Q3 {

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

6 p4 i3 s' }/ F6 a5 m

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

+ V% {- ?9 x) H) B o/ g& c. S/ A

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

! R; t* P$ m& E

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 u: L; p, q; e7 S

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

_+ c' }* J( j; p

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

7 G( X& P: _: y( T

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' J1 K B0 o+ \* o5 [

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

) O8 |1 S' o5 K$ q6 }" c4 o

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

$ M- P: }" y" R) z) t* L9 M" Y$ F

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2 O0 F, a1 n2 g& d2 ^7 G

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

- U: O5 r/ m; e. k# m( J4 N

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

% F: q7 }9 Z9 W, E3 b

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

/ J7 Y$ j. l1 K& q+ ]- m/ _9 G8 f9 K

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

& U q* @0 X4 K; V8 d

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

G: i0 p$ Z8 g. D$ T9 A0 b7 m7 L

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

- ^5 w, ?( _- S2 p5 c7 Q

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1 q- ^+ o, _2 J1 i

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

% o5 g7 u/ i! S& Q$ M2 k) {

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

: j! f; f# `: w# N: X

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

2 g( F- h, q* ?: K" s- S! h! w

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

8 K% {" J9 l: M, j9 D; P

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

6 k/ n- ]* Y) u4 }

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

. e9 ?$ \3 j/ ^$ S

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

# }( l \* L0 a0 g; Z5 X" `" ]. l f

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

6 x1 ^. m3 {2 F- T- C L' L- r

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

9 i0 E1 \ _& t; r$ U4 `7 ]- r

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

! L( _% `$ ?5 ~7 Q

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

5 Q% Q4 u+ |3 r9 n6 k

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

+ `6 p- f5 o6 I1 n; Z i- |

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

% W; U- p7 Q: B

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

! U. g, g/ N5 G2 B

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

3 [- u. B; t% K& @4 `2 _

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

* ]8 M4 X5 ?0 F* ]0 E

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

: _0 ]: G: ~6 B- E% D

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

! k' c- {$ v; G9 }* M1 A

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

, _ ?% G% @6 j# o% T

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

- r$ x! E& n& w" q4 R+ [. N

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

" `5 c3 D2 J# a# }

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

; R$ B# |- \$ z1 b. d7 f2 Q

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

i9 [! {# I5 n7 `/ j+ X

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

4 @! i+ n7 Z# W ^& S

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

" g Y) T$ a/ u$ }' m! x5 {& P

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

8 @) f" S; z3 m: C2 f7 i

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

0 z5 q' G+ ~. E6 O8 X5 @, N

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

( `% W- K3 d4 P P

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

- A) l3 c7 u( a7 l4 n- ?. N, F" K

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

0 e+ m6 U0 H) B: M5 s

        ง.  ถูกทุกข้อ

* [1 C$ S; `5 b5 ~) E7 N' ^

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

$ g6 I# z/ C. ~

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

6 W. f( }" D) P) M3 f% q, i

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4 J$ z. N, m) x7 O

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

2 B8 O& q" p$ z4 Z# i, ^2 f. a

        ง.  ถูกทุกข้อ

( v& M$ Q- S/ g/ r# d+ O* c

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

" c S" O% M8 x

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

9 o; m4 @8 s- I7 u# c

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

8 P" r1 v3 f9 e: u4 [( b* j: v7 w

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

, T) [4 D( }7 R8 u+ s! L

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

7 z% V$ N6 y$ R) C, @

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

3 l9 `0 v2 _1 c( o, i

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

% l8 L7 u e5 l$ F& E a* C

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

4 _. T+ w! f4 |$ t5 U: n# d

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

( Z {. e7 F3 k I y9 h* M

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

* C8 Y* C0 R2 n# a

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

0 ]6 T) z/ j) G8 w) R9 j% i

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

% ^+ r, ] E/ I+ T) Y

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

; Y9 T9 F* b2 q: P; l3 X7 M

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

$ F9 Q# C6 J3 \, X7 }/ j& H9 g

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

; T3 L8 w) t; k; i

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

& s$ g- O6 s! Q9 n, D, S u; V: L

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

: ^" a" R+ T1 O2 y9 X6 `% Z/ w

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

+ y/ x# E/ y- _8 v3 ~

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

, K: c0 {8 ~+ Q- N

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

9 M) W" \* l. M H) E, C8 \

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

4 M" o8 |7 ~6 P5 ?) p' \, X3 k

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

7 R, J& M# B# B3 x, f4 D

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

+ a% G4 L" c/ J1 j8 n

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

/ K- g6 \* r% _' g

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

5 |, m! C7 O9 b6 h @ t

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

* e, v& Y: b9 i. Q5 a* \

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

' ]7 P- I; ], d1 Z1 Y8 v+ X

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

, l8 N' G4 h) V- l, N$ X

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

6 Y& ~6 t. w. K4 t) ?

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

0 u7 R9 W- D) m- m) |; N' o7 S# H

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

( _/ O, Y3 V( t9 o6 }. F$ S* T2 V! c

        ง.  ถูกทุกข้อ

: m) H+ v8 ~ D2 m/ L1 Y+ }/ A3 C

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

' I j4 B! t) S3 Y4 P7 Y7 P+ r/ |

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

: I! _% g8 q4 e) f/ S5 q `

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

* ~& V$ G8 V6 D/ V0 |

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

3 C) K' y8 s o& K! m

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

6 c( P+ [$ p- C: y) V6 D1 B& Q

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

! ?7 ]9 @3 L; I

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

. r B: Y" N+ ^0 T

        ง.  ถูกทุกข้อ

" N4 [2 V% N& Y; ^1 y; L

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

- o, D" {. m4 t) e( _6 h

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

4 t1 O3 d' i' z5 c$ K5 B

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

/ K- |6 J L5 P1 v

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

0 w9 |! S7 M; _ i6 \

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

) N. @ J/ G$ k/ |" J7 `7 {# v

 

/ K' I& e2 c: z

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

+ T5 h4 |9 G: i4 a2 [

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

; m% F6 |6 a; Y. D% N; X" [

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

# l; }+ d! h6 G& s- F

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

# c8 ] ?. G' A6 S- G$ P1 b

        ง.  ถูกทุกข้อ

% o1 n" F& }$ g( Z- a3 w3 l6 e; n

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

' r/ v& ^ \4 f( R" r

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

! _6 K9 \* W) n8 u$ s

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

$ h4 \) N, o. q* @

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

+ P0 w6 t" M: b5 V6 y

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

. l+ W# Z8 n6 L5 C& u9 J

 

/ G7 z# Z N2 Q/ R9 H, _

 

# w$ C2 z& ^6 e1 |2 j8 d

 

# k0 p" H& [! c5 V: j) y( Y! H m

 

, @5 V F4 K0 s: F0 t; |

 

8 O- O" G1 b5 i3 x$ R) c! \; X

 

0 S( U) Y9 t+ R; A

เฉลยแนวข้อสอบ

/ R1 y' G# L# _0 k

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

. }% T R' l \

 

/ x# a3 f1 |# ^9 R# j5 J

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

8 J' m8 l% e5 `. r& Z$ K

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

6 K1 t( R+ d' v% o# g U

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

* \% N! ?0 G+ p

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

. [0 y1 O" Y/ b `/ D# O* M

 

& l A/ K6 e; l- g: l

 

" l! q3 K# c5 P9 S+ V" q7 w; g( b

 

8 X6 ]& K. ?0 ]3 c

 

6 F8 M; E8 Q9 Q

 

% h" A8 j$ v+ S3 C3 w

 

. w4 A$ E3 T" }$ A* j0 z& F! L

 

( M( c* k0 x* ~ h/ f

 

1 ^# Z/ K3 m- M0 ^

 

$ i5 l3 n3 {, M" s) A

 

l/ u% E1 K7 L7 h) E

 

: h2 P+ m! w) {

 

5 u- U, ^+ F: r9 R

 

3 O% }. ]2 i7 O/ y5 L7 \8 K; g

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

* S2 o* e9 {- P6 I9 P% }! P

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

; x7 }. E4 ~! z8 T2 o! m

 

. `; E3 ~5 M1 W8 M2 e2 o

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

' N1 R2 g" ?7 O- [0 f+ t

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

7 a, z5 N$ _( y. D1 R

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

( e/ N! D- \' B

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

- l% i* c2 j* P3 @4 G. V

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

# |) Z6 w3 j; h: x% V; Q

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

/ }1 B/ u% b' `8 Z

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

; E Q0 Z# m4 Y, S2 }) o

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

) F. z9 s9 P+ a$ [* n# |) Z

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

! L1 t" ~! o: U! M. x0 a5 H; u

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

$ A7 W. d7 Z2 U5 C; m% N9 P. d; w

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

3 L6 _, q! L4 ?8 G8 r

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

2 t# L9 i7 g7 X5 ~0 S4 _

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

3 f8 ~/ \4 ^6 o5 ~+ C# c

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& F' v4 `) X' m$ l2 v

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

" H( B5 w f4 I- E" N: T

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

4 a* [) |0 b1 O: m2 Z, X

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

: B/ Q# I H3 F9 T; F$ y9 I

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

4 }4 I5 K7 K" W# D

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

! G; s9 J3 s- f. P. n. o- p2 ?( o

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

1 Y/ i: M& S1 d, Z

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

& Q2 A; S8 x5 E. w* I0 o) o

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

/ y2 i3 }2 ?% O: _

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

5 i9 B3 {$ B# v& |& f& I z2 `

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

1 E* g! K U) T/ q. Y

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

0 U4 K ?& l- a0 X) \% U

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

( ? f! E' ?# v+ r: x3 h1 w

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

# Z+ ?, H" |' d) Q, b

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

) k" o' ?* B, ]

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

6 V: K( u# u; b$ _5 t2 x; `# X

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

% N, ]# s# \0 z% F, e3 X) \# M

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

N+ ?& z) o! K% c9 n# y" y& a; j+ i

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* {! A* o D$ L

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

- }3 `( g5 W1 y; I, S: B" n

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

' ]/ X2 e+ `) J" j* j# ?

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

4 ]+ b, r- X5 V, e8 f

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

8 t+ A' c& | s/ W( Q1 V

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

5 |" N$ W! z9 }; W& P

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

& P5 b0 y6 Z [- a" o

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3 }! n6 `9 m% h- T# L. z& _- j

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1 M9 i* P8 }; L

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

- Q4 s1 u' Q; m) y; m4 L

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

* ]2 c }, ]' O ^

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

1 a7 y3 \8 s' }# n# P

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

) j L" Q$ d) e

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

2 a) `# y* Q* [0 _! n$ q. L# ~! l3 c* f

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

% ^8 s3 r/ o) F/ O* Z/ B" V! ~

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

3 `. j8 o/ ]$ H( n

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

1 E9 c9 z ~3 Z+ g t& Y% M

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& `+ C0 b$ i5 c0 p5 {1 z5 k5 S3 w

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

0 X( b' H- e4 [& b. d' ]1 ^

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

" ~. `! a, ~( r0 s' \

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

1 L; o# Y" o' n. {- K) K

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

; }# n' I- d* `5 n a5 Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

' g: ]/ t6 m- v5 K* `

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

6 N! f! A1 _* B% f1 p3 j2 M

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

6 r! T& i2 ^; N/ k& ~6 Q

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

( d/ ^5 p: m7 h" y0 K' J

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

( S O6 N5 r8 e

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

) Y+ ]: t7 y* B a$ g2 ]5 Q0 ^2 N

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

' o1 y& e: \0 j+ E X, g

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

* Y) [6 A. k) c6 M% T

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

% [ R4 C7 V4 d; |8 k7 m

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! T. H. e/ \6 |, y+ U* M' [

        ง.  ไม่มีข้อถูก

8 j$ d3 B3 @1 C/ @" x! T0 K

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

_6 u; z3 ^9 ^$ q @

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

: N- J5 o2 g: T }) d

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

) G3 J; v& k% m `

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

# p- ] u% N! V' ~# B5 _

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

* V5 Y& s, M8 d3 l# Q

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

~9 d6 {" N( Q9 W- Z/ W

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

# Z3 R/ ]1 z$ T# z" T7 K! y X

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

; d$ B+ Y5 g1 _! _" j! F2 b

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

4 r, P) K0 `$ z2 Q- U

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

1 v t' t$ X( c) O: ^7 X' t

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

4 z# m3 g# [. @- w/ j: j% r. d9 q

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

9 \0 N2 t; L# ?! I1 _

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

2 m( O# b% C& [- ^2 `2 H& t

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

% A2 q, I6 C$ R

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

& x a: i6 [3 e0 m0 Q) p

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

5 d6 U0 [/ p& A4 Q6 y& I# {

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

3 v* `& @: ~8 f0 L4 M/ D# D

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

3 V# g# B2 r* ]+ E4 _9 @

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

/ n" d4 u# b2 ~

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

/ m, \( L3 b, w& p. k- k

 

% B- f8 J- R( i2 i4 T% e& u( t

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

, A8 u7 t5 F3 s. D: L" Q

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

. X- Z; M F! Y2 k

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

! _/ l2 t5 v+ Z9 B! x1 D: A' g, O$ F

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

+ o c' Y2 i% Y/ T8 p7 {

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

3 R; W( n% P" d% {! ^5 ?. z. H3 `- _

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

* F& x( h! z; q" y: K2 k

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 T& }4 j+ G; R6 u5 J& h( x) l: W

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

9 u! |; N% \" T8 j- r* A' N

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

8 x* |& e2 l! [6 M7 h# o% p

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

0 y& R. r% p, x) e' [2 S2 G5 {

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

- s' J8 ~% c) h4 M

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

5 ~+ V r# ^( i. s: S- G7 r# Y3 _

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

0 C+ m* [ h* q

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

8 x( L- J5 p: m3 W; w- v! t

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

) D1 c7 H% u0 f9 O/ Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

* D2 ^0 F @8 s6 z5 z

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

5 P [6 t, e8 E7 |, R

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

# `: c. C- o" g' q5 V1 [/ j/ L

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

& e, g( v. e% U5 \

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

7 X9 U3 q p5 o! y9 ]# v

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

( K8 J1 I/ {) k) m. b- ^

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

8 Y9 u- Q' J5 N0 o7 Z v5 T

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

. E/ A& ^4 d2 ?- T- c( }/ d, {

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

- I9 m7 W+ X9 U' E. ]4 ]. t! d" c4 q

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

: X# U0 ^) s' |/ N, r8 J7 ?& d6 m

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

( ]) j$ {5 y/ {+ ~7 m1 Q# D0 y

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

; d4 @( I( i0 w$ r

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

2 U( h5 y1 P6 Y7 V* p. B

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

. h& `1 M. y; S- l6 P4 h8 H' W

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ @+ j4 ^1 Y' y! \ x% W

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

; `! L6 A# j" ~* N3 J5 D

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

$ D' m$ ?5 x' W. G! x6 [

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

! J- m$ C' Z/ u, m& N- ?/ }# e5 ^

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

! p$ U6 G# t* k

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

6 R$ t- k) y4 B9 z! B

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

4 V4 _* Z2 F+ ]% j

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 }9 `/ v' W# h" D( X2 Y. O

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

( \6 I3 c+ r" v* a# Q9 d

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

& {4 U( e1 S8 _ W7 M2 h) W

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

2 u; ]; F) u% l+ W% z, g, }- ^/ w

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

% c) J7 P$ P! ^8 P- r! t

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* m6 r/ Z6 K( W- |

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

( L9 N& N2 @5 O3 i+ `! r

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

9 e. E! o! M$ }5 \* ]

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

: m% K# F2 ?- G9 G: k

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

9 c% Y6 S- \0 C' s7 S/ c+ e) g

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

' H! J6 L) L0 k9 ?

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

& v" [( \' _. f

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

% L4 O6 W" @" k3 \

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

5 T( M- M/ I1 @& a

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

* e: j4 U: p3 ]# t2 `* k

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

Q0 B3 `; e. v$ B$ S2 f# l6 }

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

" P$ [- {) j. q$ E

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

- j8 Q! e+ H$ c' t; E. i4 S

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

9 m; N7 P$ D( D! K

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

6 k. P# P: C) Z/ ~% f

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

% ?5 n" z4 {' a5 _

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

! X5 t2 t( }5 _; q& O5 Q

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

7 f0 K \/ b; A* u' k. X4 b" e

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

0 k7 j" C8 _4 }7 ]8 l/ O

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

( c- J" x- O0 U7 w9 g/ E% \

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

3 F/ ^" i4 S3 ~- K9 l0 C2 `" z

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

; [4 B7 G5 c* Y6 ^5 d8 @

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

; u2 \! l y2 L( w

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

. R4 z. ~, N+ o# c

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

( O6 ^6 I- q" e: s

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

* K4 I( U6 q/ I" r

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

+ I% n7 k# {3 T

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

+ t- h6 P9 P' v; l6 x/ t# b

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

4 l4 M# N4 I4 g% ^1 @

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

4 N& q* X/ C) g5 Y% x3 T

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

7 c' k" E! }' q0 \

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

/ {. k7 o% f. @

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

$ G- s3 ~+ q) l4 }4 | ^

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

! \9 }/ P+ p& f- W4 ]

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

! J8 r, u( ~) Q$ G& {* s' V

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

5 Q. a, f/ M% A& a$ u

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

) F: g! z+ K4 E0 K, m

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

( z6 I, m: r) W" }8 }

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

' E% f) i. [! @1 a- S! s! c& O: o- \

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

: Y+ ^: y6 S9 Y6 E0 K

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

1 w7 j& Y4 I- q$ B" e

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

- K# a8 Y- }. v/ G* j# N

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

, n! n+ |9 ~5 y. n

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

# U) X) A7 Y: t3 }% H4 b. C9 ^

       

! _ H, K$ \' y

 

% E* L& m& F ~/ \! d+ B5 p3 U! Y

 

9 g& ^0 v3 ^# I+ {+ T; \

 

: S* ]% w' y W8 j8 j( b

 

# |% V2 |. M! I9 u- Y

เฉลยแนวข้อสอบ

# k. B8 y( A2 G& }6 Q' S4 g9 W

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

0 T- E- n1 ?% u: M$ j; g; S& |

 

# {* Z" r; x/ b; A/ V

 

8 I& ~, S) } ~5 s- k Q9 {9 r, N, U/ {

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

]8 w7 y8 V2 P

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

" a+ ^; A! H) I, W

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

# @1 F1 |9 r; z: |: ]

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

& q7 C- M3 c T2 R' W# S3 G3 s

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

# ]/ A8 V4 ~( S. r4 [8 A

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

0 Q1 l7 \- H) q" Q4 V

                                           49.      50. 

0 o) i8 S" w% Q: G8 `

 

( P( @, x) f" n9 U0 z, {. A; C

 

1 c$ B1 |9 g6 T, p6 ~5 m3 X! Z' ^) F

 

7 Q- b- S# h7 c' S

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

5 O% ^/ O9 J2 {5 j+ q( K" d5 V

………………..

1 C- K# _, s0 R0 T

 

4 i. K+ w& k8 w" k+ C6 ?

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

" ^+ [7 J) o! j0 Y! n' r5 T, h2 j9 q

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

$ `. k2 f% _0 H: u4 D! e1 ?7 v

             ตอบ  18

* J+ j- h- w0 f: L7 O) Q+ C. t

 

2 a; w9 |* j9 N+ {

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

% B% ^! @# h) _$ }' o+ k/ _

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

9 y' _2 y2 h7 \

 

9 c6 d! _( V% j1 I

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

' L: e5 ^3 G; V: R* S2 L

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

# O) @ \* X4 _

 

7 d! g( O; E+ v# A3 a; l. z

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

/ i5 ^3 o3 r. X0 S" q9 l

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

! ~1 C5 |4 q( B7 K0 D

 

. h$ d! d/ `2 ]' W9 T h

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

$ k6 h: v) F# @2 f# T( H

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

6 T1 u- B v( _' T) a

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

4 y0 W H3 }/ ^9 i9 e# w

                ตอบ  หลักนิติธรรม

6 ~/ K; K5 G" t; {( p/ J

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

: w) G H. `' I8 r/ V+ N1 j3 }1 B' F+ a

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

) T8 s+ I: T5 ]

 

6 x! X4 {7 N- P N

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

3 M9 p% F! }$ a% F3 g$ R0 e4 b

 

/ m N! A+ g0 l, |3 p1 Z6 P

 

& \7 Z+ [) i' [- d3 O! Y+ I u$ F* p

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

$ h$ t, x2 _* J2 o4 r

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

; |' B$ I8 Y7 `9 _& }8 x

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

) l, }' a2 Y" V3 c8 x# v: a" ~8 ?

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

' e1 r4 }9 u: v+ L/ n4 s7 g. z& r" G* I

 

' d: @$ @% c* I. |9 N7 w

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

! ~2 Z' M2 u7 t- `0 c; M

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

: l) K6 K+ @. z: Y! f4 J

                                               

J9 S5 J" n# r* |, i" y

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

( ?9 O( n+ l& D" Y% Y& R

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

0 j. L3 H% a; V+ B2 P

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

& z5 p, [- }; g. V

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

/ b1 C& X; [! j

 

4 I* \: C" w- r6 y& ]

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

7 z. n' K3 E8 [; I9 V4 y

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

u+ v9 p: Y& e& r( i

 

% x+ m- B* s! b% Q) X/ c0 ?

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

" q" e3 M$ i l4 ]3 {

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

+ N; n; ]" ~ `! F2 v; A

 

2 H1 }- `; D, I

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

# P8 Q4 h+ G+ t* M) ?5 _( _/ U7 O

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

2 Y4 x$ B. d3 v. Q# G# T2 ~

 

w3 o6 m0 ~, A7 i1 g

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

6 \- t9 s5 O2 ^2 Q

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

/ g! C; j' N- i0 j; {9 N h9 W

 

8 R4 ~" R( c1 L7 H. h

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

& V$ Z3 ~0 {$ h$ @% e

             ตอบ  วุฒิสภา

1 ?/ ^" m: v }3 ^- P- K k

 

# }+ w* _ u& i+ @7 e) a8 P. @, P2 \# J

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

& Y4 [. S9 }0 o$ h

 

8 c3 [% f3 p2 m7 B

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

' o- m T4 ^7 O0 H% ~

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

~* G8 r; W/ q$ ?* O: ], V6 K* Y

 

9 d; \- Z& _; b2 J( a Y

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

+ D& w6 C# M: O$ m

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

; j: z9 j5 m; \5 D; \

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

5 D+ r0 [; r3 s) z9 g+ B! W I

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

- Y5 U2 Z' ?& g1 r' X

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

+ P W. s b1 w; B

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

* V: X( @4 _8 w7 l

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

9 n: y$ v6 {' F; D; O- ]

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

2 V( b/ K2 X H, T3 b1 T

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

# C+ S4 R1 A* c

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

9 i( s; h. X1 w5 L$ i2 J4 {

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

% s% Q( Y* i1 ~8 R3 `/ ~

 

+ b. a+ s" }: p- O

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

" o* _7 |: w1 s- K& _- @8 H" G# w

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

O. P) V7 [% T! U# }0 ~' r( p

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

5 M% D! d+ V/ o% X

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

0 B3 K* t& {% n6 ]* J% |/ \! @+ c7 [9 M

 

* [! M5 n, b$ t

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

; j; y0 i9 ?. X C

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

* J; m, g7 n7 R% R8 ~/ Q/ N

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

& \: ~1 u( h) N- d# b3 }4 a

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

1 q$ n" B( i7 r- ]1 v O

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

# ?: U6 s2 l2 I5 g4 {' b

 

2 j& }6 }: E# M0 m9 ^

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

, i" x, d5 [. ?0 m7 U6 r1 q

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

" b9 a* j. N0 X& J/ O

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

- I, l% e# c6 X/ k4 P

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

1 V8 R$ b# B/ M# A2 ^* r' e+ v! j

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

1 F0 z3 P, z( ^5 D: _( L* l' v

 

+ G R1 t' y7 @) ]* H+ L

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

O% H. d8 }( E, l# U+ M4 R

            ตอบ  12  ปี

+ B$ D* |( z2 D1 s5 z* h0 R6 h

 

0 u, Z i4 `8 x* ]: T h0 K# m

 

3 q: q% _: |5 {) o

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

8 P' U- N' B7 _, U7 R3 I( }

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

/ m! B5 n. \5 g/ ^( @

 

: B* ?; V8 `) }0 l0 b

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- h# ]2 _; o) G0 ]- y

             ตอบ  ผู้ยากไร้

2 }* X8 m7 h! Y& ]: d

 

7 E2 v; w1 ]' C ]0 d& @) V2 p! ]" K

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

. O0 _% Z6 {+ _: ^- E

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

# N% u5 O3 }! q% |- v

 

% J$ g0 F. a ]% u/ p! D

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

. A1 v o2 ~. S7 b% `5 s) _1 i% C

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

( }6 @1 W) d8 a4 Z2 x7 Z" r

 

" m$ J) W, D0 ^$ O: ~) d# K2 P

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

" O/ I# L. f: G- ?: |0 S6 u+ ]

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

' T9 u/ t6 G- h4 Z; E

 

' p0 L* f/ V: Z- b! o, z

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

/ ~( }' ^1 \6 X, I% L- f

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

2 s2 P2 [5 L' v2 G7 W' x4 ]

 

: t- | A$ d. s- ~8 L; p! S3 X+ j

 

2 G( R- r$ e, d2 ]# a

 

+ G& ^4 z, }0 d! V' C/ G9 v

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

* s! |; _1 w2 `2 q$ }

 

9 M% r) b( a b5 |" `

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

2 z: T9 w8 {* S& D& c

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

6 X8 {3 C, z8 y

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

7 m$ q# I! B7 s% V

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

# q3 }4 u7 i; I$ L; m) M

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

; u1 w( G8 E: e0 L# q. A

 

$ D+ @/ q4 v) C! x5 A* v7 x4 u

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

/ m3 q- ?2 z, m, e I

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

8 E0 F5 I: B+ S% o0 k

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

6 a$ j. g; ~3 o; ~2 g

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

% v g( _7 i/ s3 t7 {# t A# l

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

8 q. S" m1 _- b% L; G/ h8 s

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

, z: N' s$ C' P9 T; x; |# y

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

; m/ M6 |: {! v; W' I

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

& a9 h9 X3 c3 [. v4 _

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

+ D4 s$ q/ Y$ j3 ?9 }( N

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

# }& h+ W* s' {( ?. W- ?, X

 

r* v5 e! W' I% y% V x

 

) s' ]0 w' ^2 q% q- I8 r

 

/ L0 A S- y9 c8 ^

 

7 O1 s! M0 m$ m2 h: _* \8 |4 [0 P

 

- X- }) q5 r' B- Z! V

 

: Q& u) t7 G5 t& q) _. _" A

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

7 B, R y5 r" X% N4 K, u

 

9 l: W* X8 Z) J& N8 V, C0 k

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

4 G+ a3 ]4 H# i5 _( q" a9 X) K

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

4 b5 D+ b( |' j/ Z

 

3 `& m2 B' B1 g$ {

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

; k) y( J7 A) X% W

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

. y( v! o, z F) n0 E

 

" n4 F* F& h# e' |- U" H6 `" X

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

+ X6 M5 z5 x0 B

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

) l) c1 a) v6 j4 v

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

3 @% k! c, C! m1 z* w6 R

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

% m6 C) S+ p! u5 R$ H! O" |$ |

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

" k: w% v* q! }; X2 V5 E; ?

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

) C4 |* v5 p: Z( C2 P& O

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

' j8 c$ [, y: c, B

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3 J, R) ~# z! ]5 \* X3 O$ c) T7 d

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

4 t; S& \) q/ U+ q0 ]. C' k& m

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

: k) n' U# f9 E9 D# A1 d

 

& Y. F& x' T" a. z# \* ^$ v) u

 

! w; j6 b% I0 [6 y3 E

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

8 T5 B+ B" d, T; Q+ I& l# |8 r

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

8 l/ L' [) z/ X) \

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

6 I% V2 h; N) b- r4 P3 ?7 W

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

9 T# {4 N$ y+ g8 t% Q* Y1 Q

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

: [- _4 w' u: g9 v

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

" T: H: X$ n' T8 W5 Y

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

3 j/ j, U; i: s( h' Y

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4 \- A5 N4 Q9 J# t8 R

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 26-4-2015 02:26 , Processed in 0.283119 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้