งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19750|ตอบกลับ: 15

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

* |/ O! G9 u7 j

 

: k$ C; p, _+ @# f

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

5 k5 f/ [8 {& p7 C

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

/ c+ [2 b$ a4 X3 ]

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

u- `) o3 O4 ^$ m

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

% ]( F, p5 `: V: K" [$ V

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

/ k: m( E7 U0 |) v. ^- R

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

( s) f3 y/ L8 B4 ^; E

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

4 n u2 ]+ u8 i3 L2 W, W

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

' q `6 a4 T6 N) B- H

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

f% q) H; s9 r/ ~0 x1 Y5 ]) U3 @

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

+ W# X t! k5 c) \0 T6 }" r0 |

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

6 j+ E. D" ?& |0 F! m4 J- X( V

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

0 O* \+ @: \" t2 {

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

n( }( o8 M0 u5 Q1 T8 P

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

$ a3 q, [# F7 }% u: v4 e

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

$ k8 S! h. n J. j/ j( }

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

0 c) o. N9 z" m! [* d( f

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

( B7 s# F6 `1 \: X7 v

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

6 m, S5 ?! Y, p9 D5 B1 _) a" k

        ค.  หนังสือ

" E5 @2 v) m6 ?' ?6 e! Q7 I8 q% S

        ง.  เป็นทุกข้อ

6 d) {+ E- f" M; F2 k

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

5 V# O3 j3 x1 R$ A

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

, b# |: c/ [( @! @

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

& M' \1 H6 q, n2 g( q

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

, v$ E; c3 E' n ~4 g6 x

        ง.  ทุกข้อ

- x' s" S! K+ Q& i4 l

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

5 a" c1 P }! `# z( b6 @

        ก.  7 วัน

. x9 o! e/ ]( x. @# x

        ข.  15 วัน

3 J5 ~# Q; D7 }8 W

        ค.  30 วัน

7 z Q: S/ |' I+ L

        ง.  1 ปี

5 S8 v% e) w! Q; b% E8 \# |* g

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

, s: j! }+ i) u

      ก.  7 วัน

$ I3 S% x7 w9 ~; j1 M* _& \( A R8 V

        ข.  15 วัน

* {* I, r) x( h s

        ค.  30 วัน

" N4 J" ]+ h; O8 l$ r

        ง.  1 ปี

$ x- [ ~" M1 C# T2 l% X8 \; N( }

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

' n/ x- ?, y, {+ k

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

' X, d% w' r/ y; l

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

+ u0 @( [7 q) P& E+ |0 J, q

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+ I) K7 L+ R- w$ j+ z% m8 Y! b

        ง.  ศาลปกครอง

' f: ]) y+ p2 p( w; }

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

+ B1 }' j$ U3 W) B) v

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

' U2 r8 U5 X! f6 H. U3 W2 F

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

& ?, H6 {' J% V: S& \' A

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

1 l, u# v9 l- N# W' a

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

- ^% n0 M8 c- m6 ?* a

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

2 o1 B: P; a% _

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

+ Y d' z) d, c4 g/ B: w3 Q

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

( F2 X D, [- r5 Y9 x, a7 f

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

: W0 N7 b: K) b& P6 s/ d4 B, A

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

" z. A3 }, r) R# i( c

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

# n& ^# y3 W$ r7 s. I

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

B9 N1 E$ y9 g+ V- |% _$ g3 X

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

5 E5 P! p/ o# o7 j. ^# K$ T* Z

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

7 e: S n8 q( o3 ~" z g1 m

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

; w2 p4 ?* t9 r

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

0 X5 a2 ]2 @9 T- C

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

/ s% \# ?' J+ D7 b

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

( e' e4 c2 Y! M# Y

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

8 H. ~, c; l" q! @- G4 a1 X

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

( R# J/ [3 Y: f7 P& @, T

 

5 P2 a) v/ u5 A6 a1 U' d

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

: }, s4 H1 ~3 a+ I% o+ ~) W6 _

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

/ n) d2 z0 }. ~% q, f

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

# ?. L8 |8 r3 v' S% |6 o

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

0 A6 J; f+ s+ A6 e

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

7 e3 v- }1 s7 K: q

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

% y2 G) a% v0 F9 x/ |* b5 Z0 S

        จ.  ไม่มีข้อถูก

# I- E9 h% K. l2 f( M- `

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

* ?/ P% h: O2 z, R% ^& P* G% `! |7 m

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

! |1 _, S1 O% g& U6 ?& j

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

8 r( M! n3 D# m+ N( Y

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

9 j( m N5 |- x! `

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

$ Z4 R, ~2 i1 n% k

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

) ~+ s1 P: f, X; o" z

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

M5 m) x3 ?& E) @7 z

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

" O; ?" D- I( a% O

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

- e( n. |! m0 K9 a- Y

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

+ }1 w" A3 K6 v8 L4 Q$ ?

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

0 [" d/ E. ^2 ^+ b) I8 ` `1 Y/ n, W2 @

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

% s" z9 S4 q$ N* B- d

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

. I8 r; n& v4 J* J

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

& L9 |7 |# S# R& {6 r! q

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

& [; e; T6 l! ^

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

" H" j1 K$ i; c4 E* z

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ8 G( Q8 `3 W. N# b7 u
        ก.  นายกรัฐมนตรี- U8 Z  y4 k) c" N+ L1 W/ n. B
        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) B& J- S- i. ?7 v0 O9 H; o) d$ U
        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย+ w' C# h' o. G2 w- p* f2 o7 [
        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
/ V  I- L3 Z. T3 Y        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  _* j# i9 c1 }' R
24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540! k8 Y" n! j+ Q4 z: p* d. B
        ก.  ราชการส่วนกลาง
. k( m* Q3 F4 B) G. \        ข.  รัฐวิสาหกิจ0 H% ?- z3 }, R4 z: r/ V
        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
+ ]2 [8 {% X2 D+ y4 }        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
, S4 V! o' D% `4 q        จ.  ถูกทุกข้อ5 w2 y0 W5 z/ h) S& f2 @" k6 G
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25407 `; V! c- G8 X8 L
        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น
% r" n# r1 V5 }3 w        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ) R' X0 `2 ~7 Y! f' x
        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน5 f8 `/ q. z9 G3 I& Q) m) F
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
+ n6 b% f# S% U9 s/ e  O        จ.  ถูกทุกข้อ( i- f2 v; B- S0 f2 `
26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)" A+ n/ \! O  O' c; E+ W: [
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์2 E6 G3 V9 }, U8 p8 o$ ~( X
        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
$ j3 i+ h+ w: P        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด4 L$ U& o7 x/ N4 H7 o8 `
        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
5 v3 p0 }4 M! X' |1 w        จ.  ถูกทุกข้อ
8 _; E4 I5 x: w' s4 E3 e0 J) s27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 a8 g- _& v; C, z. N        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
  f; q' ~+ P2 k7 D- i9 L& k        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
' e, r# W; x7 M0 v5 T2 i( E        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4 c' h' k, r6 F% E, A1 V8 K        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) E4 i7 W& ~0 T# H5 f) b
        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
* Q: l8 f5 |. r/ h28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว2 x  O$ R8 n! D8 W/ l. A- D
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
' f" ^3 k/ z, s# h7 a        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
$ X. l7 P2 }1 s9 Q) J" S        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน2 S0 d9 N2 H$ ?: P! Q# J
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

. F8 p% d: P& V2 m# x4 S$ C/ r, Y" k# @

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- j; }$ _/ c& W4 z' B8 ?2 M7 `! ~

 

1 v% l! H8 g6 F4 X1 o) ?9 T7 y

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

' w- u$ \3 \% N! v% o |. e

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

( Y$ ?3 w; ^) f+ f

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 s0 b5 O& E5 s( h' M5 m# P0 U

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

; v: [+ H- `: X" u: g8 S

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

$ j/ K0 v) ]6 R( C5 R" t; S

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

: |* Y! [. ]! k% u

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ g5 S. |$ M0 @& H

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

( W! {1 A2 {2 y" O# D4 D& ^

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

- o3 O1 h6 v( M o

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

: E, O# h: U9 D" v$ Q

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

X% x9 }# y& ?4 v

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

) @# B; m2 C# I% O

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

M" t2 V' c" Z# ?, S% _+ T

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

9 K( @: k0 W w5 s

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

8 [# [: A" o2 L& t

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

5 R+ G0 R* O' z( d- u- J

        ง.  ถูกทุกข้อ

' ^0 s4 e: w. G/ V+ T

5.    ข้อใดถูกต้อง

; i# [5 ^( m3 m/ e4 J

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

3 B h+ z" C1 i

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

$ d3 k1 X4 a) c5 f6 y

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

& E( M/ ?; T% h2 d6 W

        ง.  ไม่มีข้อถูก

' e7 K% R$ Y0 W: Y1 ~. C$ @

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

0 K( Y+ o, m6 ?) Z J

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

* O- g6 H0 K q- K" G

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

. P# s5 e6 g p

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ f- H' x$ o' h4 L t* p0 {

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6 K7 Q& ]1 n# b0 L" J9 g" [. C

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

1 M* q) f/ b& T" i' B& b/ E

        ค.  นายกรัฐมนตรี

. E2 t2 h7 P- x6 }

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

5 v3 R8 i. }, p- E1 C/ P

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

: V! j# [* A8 h/ t7 g+ ]! _

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 P& Z7 o) y; H, {8 a

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

" k/ I" r' J: C* m

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

0 z; h w/ l. R U

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

2 R% i- P7 i7 R! ^+ o

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

- a3 F s3 p u% O f1 F1 H5 R/ o

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

# c5 l5 C! ]4 J4 Z

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 t" w; L0 D4 F4 Q1 L

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

5 [1 f, J; V7 v8 u; ?8 } c* c

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& x. r: b; W5 t7 V* f' s5 i

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) E) ^) T9 w6 j2 O# Q. x

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

. j( ^! O4 c, m$ {+ a! t4 _

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

3 l1 P7 A# F6 u5 ~# b: H

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 l, j7 r) ^( n2 K! K0 I+ d

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

- B1 N3 Z: O9 Q7 j" k8 j4 ]

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

2 i6 W0 t5 g- d. R8 v6 o; _- F( J `

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

) n$ c& z }# Z5 T

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

# P }/ q! k! |# I2 k

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

" I4 s7 G2 h& h8 c; }& N. p% ?0 \7 F

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

/ x3 n4 x: z% A& t6 y) N7 `

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

6 j4 I+ ^7 t. z3 f

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

! M2 A8 Z# Q/ g" X+ p- _+ z

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

8 `6 d1 k$ B$ V( x( I

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

& M& D/ A6 v# q C" I8 ^

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

; c9 C |5 f/ ]1 u+ P6 D

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

2 {6 v( C, z) K! I: p

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

2 L. M' o2 x/ [9 B* c

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

, Y$ N: w& _' B. T$ y! _

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

0 Y6 o# M6 I2 \7 e9 P( {

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

! d1 c: ^# |- ?* p/ y, [ ^9 ~

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

@# Q& c5 B: k# e; W$ B0 {; w% Q9 [

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

& K4 T) q9 Q& A5 c% E; c

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

" s: }9 Q0 @- [: }) `9 G) ]: I7 ~

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

1 V* H$ ^9 K' p) X' @

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

6 R9 [8 `( {/ u) s& N. Q @5 M7 q

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

4 Y: ^' o! a2 Y; ]' W

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

}, x/ \9 F! o2 P% S* b2 T; V7 O

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

6 t; Q6 n7 X& v5 b. b

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1 \7 j: c: z# H f) m

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- T2 o# z' h: _0 M

        ง.  ถูกทุกข้อ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

2 Y) m& l, a7 v" j# g# B

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

; D) d, ~6 ~. A; K& s

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

! _* w' ?: n* u3 h, t+ t

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

; Q4 j' i, s0 X, s) p/ ?

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

# X9 z. ~! X- p2 o: ~( ]

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

3 T/ D8 E9 o' x g" X- s& G& b7 S

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

/ e7 r ?6 }$ {, I3 N

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

; C9 s% G5 Z! ~

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

- T. w) H7 k& j2 D& Y8 e

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

7 Z% X" }0 i& Y' o( I, c- E) `" G

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

- H" E1 ~* ^# |; E# l- Q8 C

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

2 Y' h9 h4 p4 x$ I+ z% }

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: }, H3 v( K7 A4 A% o8 w8 H" Z* {/ e

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

, D9 h, |' f5 p2 a- x" u+ o

        ง.  ศาลอุทธรณ์

+ y' b" u" W6 g$ U2 z# K# |

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

6 g4 n: }& [$ s, r, m

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

3 `. h* E5 i0 q3 ^

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

. A# ^: O0 Z7 d6 D6 S) ? M) |/ H4 J

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 E C) U% Y$ T/ Q9 p

        ง.  ถูกทุกข้อ

, {5 g1 t- w: F5 _6 B

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

+ D- \3 ~* L7 |& R! m; B/ O& a

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

' Q! f# m5 v/ X- d

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

6 q% J# d! d# K0 U

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

" F* b$ _$ F) K: Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 ?9 M& q2 b( v' t& G4 @9 m6 ^& w

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

! g3 ?. X: R, ~2 |2 W& |8 b& N8 G

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

6 L% u7 |0 a9 h ]0 L* a, E# l

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

( i/ ?- b; ^- T: s7 E/ v

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

( p0 W4 o) V8 C- [

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 K: O2 T$ B7 u k3 U8 s& d( v) p

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

" Z; w/ ^2 e) G% M/ L/ l4 S

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

: o- Q' o- I! p/ l

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

5 p: p2 Y0 |, B

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

# z8 ?) ~5 I- u5 n/ n! E

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

/ P' w4 _. P& R8 q; ~& ~1 D2 b

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

& O% m% [* {9 o* ~! v

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

( F1 O6 A% _6 H+ j, d

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

b) D1 k! z! Z- L z; o* {- C! ^6 R

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

" |6 r6 O f7 [9 x

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

7 A3 j1 J3 P8 q% z/ k3 D

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

- N' e6 C' _, M# u X

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

- g Z* [+ H1 | w8 b, u

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

7 m5 y0 s9 e8 p. K

        ก.  พิพิธภัณฑ์

; \, s; s3 |% b- B( Q# s u

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

: h+ `! |5 N3 ~! I

        ค.  กรมสารสนเทศ

: w0 j a/ R* D

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& o7 ]8 a+ o. r, Z+ _4 G- }: {- a

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

% P/ r: A4 X# g+ G

        ก.  นายกรัฐมนตรี

" H- H( t* y$ X. @6 T* W6 W

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' v2 k: T, L- x4 u, W# W

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) K1 U) c1 A- l! T4 u8 i. @

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

) o. @/ V- ~ X% T, j [

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& o; u, j. ?% B; e3 C e5 ^

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 v' ~: \% {1 a7 x: P$ k7 A

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

- v% v% y! F1 e8 _ v8 ~( G# f$ C

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

* J6 H t3 @0 G% D. n/ K5 N; v

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

/ X- _" g# o0 Z6 \

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

8 K# m- ~% N3 _9 ?% ]

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

0 I& m) I; N$ J# o# D" i

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% P+ P4 e. Y; u9 { ~5 `

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" m5 m+ d; }; e: N! ^8 P! O7 X

        ข.  นายกรัฐมนตรี

( s' F- ]- X; Z @5 Y3 B, Z) E* A: p

        ค.  คณะรัฐมนตรี

$ P1 ]* U8 P/ d2 }

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 l$ h" j# _8 t" t" y2 ?

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

4 c8 @9 t& V: W- }9 Q. A

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

# A- ?* {- Y9 x M

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

! l) Q2 w1 e& n. P0 m3 a

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

6 Y4 J( I, Y/ T: O0 ^! _% m. U* @8 s$ E

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

# u4 b) N, D1 _0 _- V7 E

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

- }, t% w! S: x1 \8 F

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

: ~4 {. [5 \) s. r. C3 S7 P3 X# Q

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

L* p# d3 |5 J! ]; G$ o/ S( |# W

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 ]( S% e1 y; I( B

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

% n+ Y& l7 l* C* R0 o

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

I; ?2 d4 t1 M$ W4 W

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

# g& b2 L, e) T+ @# k! ]

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

; V$ q( t7 a, s/ N# |; ?6 T

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

# Q9 z. j. [) t9 ?7 L" Y

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 P, _ K! T/ N& q

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

) k, e% p7 K$ T6 |$ D

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

. G* F; n) p% f/ E( U( x

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ U# p' |+ \8 d

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

8 o# u5 K1 m3 {. r; k- ^ f

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

h) z2 o! S5 \$ b/ E' q

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

$ B1 J' H" E) \; [- Q- N1 t2 a

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

' b7 S/ w& s+ f% f& ]

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

. D4 ]0 g$ V3 X' l3 [0 E0 T

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

* g/ k" p. A6 W# G5 o! f

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

" p) X! [9 `. R& w% e

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

9 Y& G% H! z/ A- p

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 a' M; @; H' U2 Z! |! l

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

0 C1 I+ j- w& u: u; @8 e/ O+ o

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

; D* H. V6 m5 h) g5 I6 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 v. J! z& ?4 b! ]

       

( b, N5 q7 z8 S+ X3 B

 

0 y! ?- O/ X/ h

 

* D1 @7 L6 w2 W2 B; Q8 W% d8 v- M/ P: J

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

- j/ H, v8 p. `8 F* h3 a( t8 ~

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7 x6 V y0 k% W

 

& `1 G! y/ `4 x/ Y8 |. ~

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

1 X4 z2 _) H! C- a1 y, @

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

4 N$ z O. z& O3 f

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

9 {7 b! a4 _$ x$ i8 S( @

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

9 q7 ]3 d7 e5 o0 J! X$ Q1 {, C

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

& }" F8 j7 L0 T$ h7 O8 @; d

 

v3 }2 f, h2 @) ~

 

! ~9 }2 {0 c# b

 

5 {6 d" w$ \8 I7 j

 

" ^( i6 ]% l. h( _# Q1 K

 

% T! Z$ t/ O0 @2 X* l

 

; N5 {: p* @2 m1 W

 

, [* b$ z( M+ z& P- C, D$ }

 

- p7 I8 S; _6 M/ X- ?

 

6 B) b8 P0 l; T! N

 

% ]& u$ f2 c( C2 A8 s

 

: a0 k' R# o9 J/ x3 d4 O

 

/ V$ S: A& z1 k, a1 q

 

$ V U, Q' s; {& T" `

 

: K; M& m9 Q8 A A+ h

 

; G. H6 o( P7 _* i

 

; Z9 \& ~% M+ r

 

0 ]' E% [: g i& M

 

4 W! [0 A2 |3 |4 b* M5 S/ U/ P/ Z

 

/ Z( x0 [/ {, Z; B: @; M

 

2 |/ ?3 w W3 Z+ S: ~

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

4 z. K A- C0 O7 n1 G1 A: ^4 }

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

8 E. T+ u2 B) B% r

 

P: w ~. }" e1 i5 P% G

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 @8 ]* K. u/ Z1 q7 ]" c1 I! y

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

% g' g4 ]" X% B: G; a/ K

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

7 q" m' v) ~! Q& O5 ~

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1 _) \' C" N7 y! w9 X

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ K) W5 Y4 T+ Y k, w; p

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

. W$ X- _1 }6 H4 B" o

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

\+ P) a* f4 K# D4 X. [* ~2 c& `

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

4 e; k2 A' v# m( g" `, O

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 |* K% A' I' a2 T- w! z: p

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

# V. \0 H4 v. o; S! k

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

3 ~& _/ |+ H/ ^) S- m: @8 {

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

" x; m4 R( g, i

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

: ?% D/ N; s& d& q1 C5 x

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

3 A9 l6 v& W% Z# ]* l& f% b/ r

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

' v3 H8 h* `- g7 I/ e0 e" h( y

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

1 Q& A, [% `' X, ~; f1 r8 L

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

# a7 X' j- v" V

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

1 ]3 b2 e% }! y, x6 w w- y2 z

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

4 a- u. {4 A+ ~1 _: }

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

/ h; _5 z$ N( N E, y7 k

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

- I( a. J7 @, X. {& y( y

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

; W% U4 Z% S6 u1 C

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

X* E1 b) U& f

        ง.  ถูกทุกข้อ

% S. [# N/ Z) b. J" K- W: o! g

 

! E! b2 Z2 G3 F! {5 O* c4 j

 

! x$ a( R" ^, L/ K# n* B

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

. p( ]# P6 m7 h

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

: R( }8 j K Z# \$ j# c

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

; F* |" T: R: J) u' r. c

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

! j) Z+ F. H0 d3 z

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 S5 k; ]' \% s# W: j4 D8 q

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

8 d. R6 Q/ \( U' E. N. [: R3 r

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

7 Z1 H( F* | _, R

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

" r, X) x9 j2 O

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

( g* _* ~+ d! _6 ?0 S

        ง.  ถูกทุกข้อ

) ]: Y4 K% C+ Q) J$ x( O& l4 q

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

j# ~" W; q* k* \; p3 p& Z

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

4 `$ _% K+ {& l" |

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

- W1 ~4 u7 i" z' \8 _1 S, ~

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

1 l7 [* P) j, l" g" y' \, m

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

: k' U2 }2 b! ]8 Y* U4 K% q

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

8 w5 i# H! `. G" T, G$ d+ W

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

8 ]# I: J: r+ Z) r5 E. f

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

" D6 k* C1 \' a/ M7 h. l( a

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

0 f+ R- J, B" a& I/ \% r. j' w" P' }

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

7 u- w6 b% e' ?6 b

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

- y$ m$ I) m$ W! s, W

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

/ \( K$ T0 i2 ~/ ?. x

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

, h5 f+ p5 C9 m( A; |

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

/ k! ?' E# W$ T: b5 ]$ j/ [9 q# T

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ s% |8 Y5 W: W" Z2 o

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

5 W3 A% R" m' C, P3 f& Y

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1 a% `9 ]* u, v& f3 P! Z

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

! m/ u$ c6 g3 w, G

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

8 |5 o* F! B2 a, C# H

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

" N* E( y! o% i* A! ~

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

6 c; K A2 F9 }' L. G3 m: o

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 p+ j" e$ W% E& w& c

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

5 E i0 J6 `* Q `1 u& p: Z/ |

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

% j4 {. q, I5 ~

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

" M( o2 |+ {! [9 n8 b1 I. k a. d

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

8 n w# n+ O: l" o8 E1 M3 K

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

- ?4 u) S: {/ N! c, \& m

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

2 a( w( A" ~4 _# U% B! ~. ~6 X

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

/ E5 W9 j- A1 V9 j7 f% M

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

- q+ ^) x9 `/ K+ B

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

" g6 v$ q, `7 H5 q

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

' s- f' ?+ T( b

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

8 q3 y' f" Y% R4 K* r# o. x

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

0 ^6 B- W, @% w j

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

; N$ I# j2 X2 D/ p8 ]3 j

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

9 X d2 V3 @# \1 C: b

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

0 W- |* R" L I$ n3 \8 ~: v

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

4 S/ Q G9 o% o* N% e/ o I

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

$ e/ V8 F5 X& q2 j+ M# u

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

! P* l1 U# O9 r0 r3 v+ b( [* z0 W: V6 z

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

- ?9 i5 E1 K7 e; h T

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

" O4 S1 n3 t6 B+ h1 w2 k! u! ?& ~! m

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

* ], Y& K/ [2 u2 l2 }9 i& E

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

2 ^( `+ N, D4 p7 c4 i

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 N$ A- f4 x: }5 s/ s

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

# o L9 w) ~- f3 e: M3 A" M

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8 f2 Q; r7 h; N i# z

        ข.  สำนักงบประมาณ

/ Y% o! @: L; i. n1 Z7 E q- {

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

$ c3 i& V: B. o I

        ง.  ถูกทุกข้อ

. Q$ k2 q+ u5 A1 o# c" o% n; c+ c

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

3 M2 Y+ V! I+ L G6 d, }, u9 T, D3 R% d

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

' G0 h* j& |, X7 G9 P* _

        ข.  สำนักงบประมาณ

( N4 r |$ C0 u/ n5 H* @

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

, D4 r5 E+ k* E* V4 a* ]0 Q

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

0 P7 T! o `: ?/ a8 |6 I4 N7 m0 O

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

+ d* X0 v* H9 ^* G8 R& {

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

2 i: S. x ^7 T0 H

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

9 n" K# c8 A) r

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

2 Y0 P+ g* s4 ~# z+ n8 o4 |

        ง.  ถูกทุกข้อ

% W* F( |0 R3 w8 g, `- P

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8 U" Q1 W6 @; F5 r/ f5 ?

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

+ X: j: J: w) W4 c% y1 K

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

3 v& u( X! J& [6 n f& Y; c- ^

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

! `: W) \: y( u+ G. }3 K6 [

        ก.  สำนักงบประมาณ

; o+ D+ ]! R9 h* b4 ]/ ?5 Y

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

! J1 S( S) d1 [; j; o

        ค.  กรมบัญชีกลาง

3 j, f) j0 ]9 I. _+ j' Z5 e

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

. C- l: e2 _( A! I

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

; z+ u. |8 m. W" n- c$ m

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

4 M2 X5 l" d9 ~+ {

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

7 Z! X0 {: I* @

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

6 L$ H1 J, p7 m/ W: s6 J

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

+ y4 B3 y$ t! }2 e5 l$ X0 L

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

+ n: r3 r [1 Z& O% i+ J3 j% x" V

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

! c+ u* `' v" a. Y' n: D

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

# u$ b: a$ R( E6 C4 y

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

* K7 W, ?" A4 Z$ z

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- g/ m! x+ ^9 Q; N% b9 \( s d

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

/ V$ |* t+ K* D+ ^

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

% Y0 {' E [' W7 j

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

9 c \, P" V& \. j; q+ J

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

8 g* a0 Z* h; M7 ]# T$ t, z1 E

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

. t$ {: q$ W$ w& x. ~

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

; J9 s' L/ a% w: S* e: T" |7 K2 S! b- V

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

9 u1 r6 I; B' ? x, c: X* I5 Q* u

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

$ l4 R2 t% C0 b1 r

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

. ^7 D* M) ?& l8 U; O

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

2 O1 @/ d1 z' v8 v( M7 _7 E3 J1 \

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

8 p- M( k# {, \: i* e0 ]! t9 h% n

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

) X& w1 x7 M5 ~' u! _8 n' o

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 Y. X+ O4 B3 Y2 z3 \

 

8 k' ]3 P: J% C

 

. P1 _8 {7 m$ J# w& S, p$ W$ V

เฉลยแนวข้อสอบ

' J4 @3 G4 T. T; o

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

q; E3 l7 Q' u

 

9 \5 y& W4 j3 q7 X) N

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

* o% R* ]/ ^- v6 p/ A2 k) F

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

" I! |; w2 Y) `2 t% \

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

$ ]$ `, l* u4 s8 b" f s

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

( ]0 u, c( ^: i

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

6 m5 Z1 p- u' q" L; `8 W1 ^

 

9 o2 l8 s" t+ i* W

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

$ \+ s& Z% j$ Y/ l- Y7 n! ^

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( E& {/ X* J7 ~/ }: ^9 b

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

. m& f( G( A: U& x* d: d

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

3 N5 @& l+ z7 N

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

+ f8 ]. u1 L) M& e6 K: Y* `3 w

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

: S, h$ G. R# X9 E

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

1 D& g2 ?* m' N" J

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

$ v7 k( ~. f5 e$ b

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

& J" E" I y- W2 }5 n' S

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

* O; B9 K& y. B* _/ X+ R" m6 I6 Y

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

3 x l7 D E6 m( Z

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

w7 B. T/ D4 i; P- W/ A

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

2 X1 Y$ g$ Z: j) `' P( w s

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

. K9 W- r% \! j& ]& P) ? Z& q( H

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

4 F1 ?$ J* T4 s1 C: w9 ~& U

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

2 A! s0 j% | D/ }$ D0 P: L

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

4 e8 _* N8 g. x# w# x- g# s7 \

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

1 [' ^8 J* m) E1 p1 ?

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

/ H. K: O) T8 i6 `4 Y

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

9 \& h4 @+ I! o& v. _' v

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

' S3 |% p0 c* l& i/ c0 j

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

5 X9 i1 l1 Y7 v1 U6 ]

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

+ p1 z% t2 s0 R; v R' C

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

6 ?7 x3 g" w( K$ O7 R3 B% S

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

2 i1 }% }, `1 x/ {( _" ?$ e0 x5 L

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

* F) s6 a0 M0 P+ X! S% M

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

4 q. M O9 a" ?- _7 r: y c

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

/ w6 N, {6 x8 h; Q

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

* x# L' I6 g' D# c+ d2 n ~& k+ ]

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

/ Y% Z' U3 C0 L! R, V0 h

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

: c6 y# l( `' L; ]! C w5 b7 {

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

. r9 o1 \' H# g: k. T' r

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

7 l$ f* V4 w' A: J. ~1 l. E

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

3 G& |; B3 F; S( i- l0 E2 z5 a# ?

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

. A- a. X; [4 P% ^# [

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

H7 V6 Q) p" o

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

* ^# j( L n: T/ l! r4 I

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

. x4 B9 H4 v6 ?: |% S3 l) t

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

( O& t* \/ U8 G

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

. O, q8 C+ w/ \7 J6 k3 B

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

. M7 ?6 ~* U; B" i

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

6 O- s3 a4 ^+ E

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

+ M9 s& t% ^( t$ Z

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

! ?! z/ z m/ X& V

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

6 i. k/ |0 S; E# x

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

9 W% I% {3 l5 b/ p- B! t

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

$ L/ o& c6 l8 }% t# y

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

* |2 }( c2 w6 r5 T0 _( U% k

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

- \% v9 z3 W) b# O1 C

 

4 C, L- z* i" I+ L& i7 w

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 J; a0 A" z1 K2 h, k

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

6 U4 U2 L+ C D2 {5 W/ T7 e1 f2 Z

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

4 K; l: p5 w* t( K U( t8 o

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

7 c5 _: D, [5 O% F- { p/ `8 y

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 _) C# r# n; h) t7 |0 ?3 e' p. h0 \

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

) F+ T5 o! ^: Z/ B' @) J

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

" E+ n) u# M- j0 ]

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

2 C7 e7 j+ x) n

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

* i( V' ]& H3 K* A$ n! [

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

4 m X, a$ a5 v& d" Q" p

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

+ `/ c6 S; f1 W" s$ s1 U

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

5 W) Q- t4 G" _! T+ X9 v* L! ^

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

( w1 Q) G6 ~* X9 ` d c

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

, {. x8 M5 V* f, r

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

3 Q: [# O$ [: N9 Q1 T- S1 o& M5 X

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

: H" [$ t& R9 t Z, j

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

a, W( ]9 _9 N

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

. ^) H6 Z; M; ?5 l3 n& R

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

- w; ~7 G' [" }/ c5 f

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

% E; Y |4 C) |2 Y

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

* E& @' v/ Y( r7 }8 f9 w

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

3 Q' H: C7 g$ O. j

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

- ?: A0 A3 R2 I1 B

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

: s) v7 J4 y6 O" t6 l

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

6 {4 J6 O; @$ j T5 T0 l! V% D, W F

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

b7 ~/ N, s2 M- @ O+ m

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

. F/ w* `/ a1 i! A( b

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

- g4 ?$ D* R: B6 U% y. ?9 [

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

, |3 X+ R. g6 t# t+ I; ^! Z( c

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

5 [' Z7 {5 J% V# `: y5 |

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

4 c4 S/ d: \ l5 }. I- y/ o

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

) R( _' k4 y9 d9 u

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

+ `' z% M0 F0 {& L _+ {

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

( [5 z" D$ k. W, k, m

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

3 h6 e7 u- x* c( O! ]

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

9 N7 Y+ d$ M% z Q

 

" {/ M" Y- B- G( C% B" ?8 v& V0 `% l

 

$ Y8 B6 O: }( c+ Y- ]$ L2 e

แนวข้อสอบ

: |, `& B6 A0 S `# j

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

& F! M; j. N6 @3 \/ M2 |% p7 @

 

$ v* O8 o( p& d t: P

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

9 f/ x( x- }1 @- J7 a$ l

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

) U7 g2 H/ U0 j1 N

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

, \4 @/ e+ G$ |

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

% B; y% J) G: O$ o9 S

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

& M/ V) u$ M$ T8 F1 g

 

! q0 _- F+ X4 j t) T3 x1 a6 r7 @

 

6 Y' [- U5 ]# c1 u! \; A

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

: v2 |; E7 R, r

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

; q+ \; u/ k: T2 R+ v! l* ]6 Z

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

6 f8 G/ X, C. B h

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

`; ~% Z$ y( s+ I5 i% U

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 J6 s5 {- o6 @, E$ p7 B

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

. z! I" u; _+ B0 R

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

: h2 `. g- K; ^+ k9 N1 i) E7 I

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

9 e/ |) J* C1 K+ l( ^

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

+ T% X; v3 K7 k0 L

        ง.  ถูกทุกข้อ

' t& i& L; a n

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

1 U I2 i6 h8 x, N1 X" z

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

5 u' r7 A) s0 P e* M

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

x* |7 U% t# f# X2 K6 j0 l& Q

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

% }6 Q$ x6 ~; I A$ v

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3 b# z' ^+ i$ R. O- Z8 t

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

8 i0 q! A9 n! J! P

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

5 x. ~- o/ H/ k! o

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

$ S) Q. c: g9 G- \% P- _

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

/ K. k4 S/ D" |3 ?! G

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

$ ~6 O1 P5 ?+ a* s* g* M$ m

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

" u1 z' I. i% x+ [8 r9 j0 r

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

' i& {& P8 [/ v; ?

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

/ g$ q) e6 {) y5 L" ?$ g, x- Q

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

# W, n% G& Z0 P" J/ F) u

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

& a, s f5 V- t$ P$ h

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

! V, n' j1 W/ b0 r* A) @- G1 G

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

# E! j' @% ~3 F9 `: Y( B4 H( x/ x

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

3 F( D# B6 R; n' p! s. G7 V

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

) B6 p7 N1 J) @" h& H

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

) G5 D4 A2 }. P2 U

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

& c( u; o# a2 Z) y: Z

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

- V1 |: Z. b2 G7 v7 J

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

, a! k2 Y l5 K+ Y# J0 h. Y

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

; v% q+ u4 h; b6 G1 i% U

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

( o9 L. e1 K* j( X! p

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

$ F5 t. y6 {; c" _5 q0 Y( N

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

: Q! R0 U7 J/ L

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

9 S6 p+ u! k g9 n; C

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

. o9 x4 F3 F, g q, ^' \

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

: R. |$ h2 c1 A

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

! n5 m6 E: G! _, W2 ^

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

* V- z7 U! T5 ~. R& J

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

9 n. b0 j2 v& f5 `( V7 B

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

! e9 x3 L2 m5 j

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

- J& Z7 p2 ?) U" b' D3 q

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

" @% I( W& _. G8 t n; H- Q1 f* F! w/ k$ j

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

8 j8 i6 } }" w

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

) `3 S4 e& d( k0 T2 z

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

# S! t9 G; Y8 S6 B

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

2 h9 |: ^/ q& m& g1 ?

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

O- l/ l s# h, T+ r2 t

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

, e+ e" S2 q5 i) U

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

4 P. j" d- h$ u& J) f4 C! g3 t

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

Z- h9 W7 v j

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

+ D" l! k5 `6 l

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

8 H: |1 D1 e# w+ t/ W

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

" J% A) M9 ^/ W: u# b3 S

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

6 f9 k W3 Z% d& l H

        ง.  ถูกทุกข้อ

( t ^$ O1 `, x; Y( }

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

: o, e G0 `( X

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

b; E: a5 _% y6 |

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

K' W) V9 s: H) Z, s

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

! Z, e9 O# r/ E4 h. d

        ง.  ถูกทุกข้อ

- q ^! G6 A7 N

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

* r" m% n, `/ t* h) s0 s) S

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

! w: B. {$ i! W! {6 M

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

9 r y2 p- W0 y8 p' d

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

0 A( e5 J& A$ X

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

2 g/ |: K7 Q% \7 v# A8 \" m

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

1 g( j' _( G6 \. ]9 ]: a

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

8 m1 z% T& }- Q: \ n5 X. R

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

5 i' n5 c0 I/ e/ B& R/ w" J! b

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

0 G! e5 C6 E9 |) v) l" ^' s1 g* u

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

) s( Q+ _; n: z' c7 v

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

) T& W2 u: I2 P" S) m5 Y" K! K

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

# `' T. U3 Z2 g

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

* H1 g% a% ~( o' D3 O

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

$ ]! H' c: M) l5 h4 d( b; P

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

8 b d$ z/ p7 j* i3 p

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

7 {1 q* K" H& \2 E! K

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

& |& x' p$ y4 T/ r

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

; b' r3 x" `: F! v6 s, {/ S! B

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

/ M4 \7 o. ?) X) R$ V

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

+ `% W$ G$ K) y) w

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

8 F) \/ u; o1 l$ l- t) c$ d, {

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

) R) J# m5 F8 F* Z

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

3 n% \" j1 z( C' i9 M6 q4 j, ^# O

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

# x9 {. G" C+ N I p' X9 m9 w

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

+ j' A' H% Q$ I# W2 ]

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

0 K: Y# K9 G4 n) `8 l

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

& O- |8 Q! s- c$ j2 }" z: C# L: ~

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

- M( v7 ^7 c9 d* g

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

. ] J0 k; v4 p- F0 }( v) c

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

9 V6 ^& P9 w$ m9 P( Z: _3 T8 r

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

7 N! x7 _& m9 J2 g

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 w! h( ^' r% ], [ P. u

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

+ C6 j" T: g6 T, M7 S3 ]

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

3 |- ]' D( U& h, C* D6 a

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

* H3 O) v, A" s+ q! F: ~

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

8 t# N0 c- Q" q. h/ o

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

+ s$ k# C3 ]2 {% \9 g# |

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

' d5 Q0 @. L. G1 P, A% I* [

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

+ `1 E3 Z4 J: {% A1 U! G8 q

        ง.  ถูกทุกข้อ

- {! M8 K1 B: [

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

3 S9 |" L9 L4 K d- s3 @/ O

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

& v# `! A: f# {+ g& U# }9 ~

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

* f, i: g5 E& A5 m! N- t$ F0 a

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

. l& V2 j" b7 u! Q; Y$ B

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

2 r: u' @& v3 A8 u+ d" a2 i

 

1 U. l& G1 T1 M( H2 p8 w( r! W

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

+ t H: v, n% r J2 G

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

& ^% S* v8 O+ l2 _, q

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

$ o4 c* Z8 @. v7 [: ^& w( v

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

# i' N$ ~5 A2 Z9 D7 W

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 A+ o- T% }: l+ N; l7 y

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

" b$ A, G3 Z# D1 @

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

% ~6 ~ S% c7 ?7 @

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

- B6 R6 M ^. m" P

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

7 c O0 M& H9 K3 [. A0 ^! t8 T& Q

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

, J! v% m) r. Z ~, X& W

 

& h! E2 U1 R. n( p) K7 a, H

 

. `- F$ X5 g9 I( ~. h

 

5 Q4 k, b8 v8 o7 j3 \4 d6 R

 

1 n9 b6 Z7 O1 D2 Y+ s l( X

 

8 o. n6 ~: `0 H1 v+ n. K7 z, J5 F# Z

 

- N2 ~7 c2 L; V

เฉลยแนวข้อสอบ

( x+ i' Z8 c$ h6 c, G4 m: I, Z

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

4 @# i3 J4 G$ I4 y& n

 

% } {8 d, o" B+ n6 [# a/ o

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

3 F4 [ z6 ?* t+ B5 I5 }+ i

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

) x9 A- c* l; f, `# O

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

0 V `% k5 L" G# V; w# Y

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

& \7 d9 P) b0 X, f z

 

- j2 H! g4 d1 `2 g+ Z" |0 p5 @

 

- m7 n8 E0 }% k+ d7 G# w

 

1 _/ `3 L1 G; j0 o0 J

 

6 _4 v) s- x& A5 U' x t

 

' l' \! |. C+ z' L7 @9 ~3 A8 }

 

) o" q; E# w4 K( E

 

7 I( W2 W" {. x) w2 D& D

 

/ b/ [( ]1 z6 `

 

; a2 f5 G1 M2 |' y, q, z

 

S0 C9 k" ~' {, t' K3 ]- {

 

" l: {0 x+ E/ h/ S6 U7 z

 

" M* T9 o5 q# x" q) e

 

! G9 F/ x% s0 o

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

) Y D. b3 w' a& L; V4 ^ T

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

4 N w8 g- \4 f7 F" G

 

$ Z2 a8 G+ J6 E% Z+ N8 d+ e

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

: ?4 p( @0 v/ j# v2 V) \' C

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

5 H0 e* ^6 t E& Z: ~2 d5 d8 \

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

8 E9 I* S F8 f9 K

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

M2 W0 A' W" Q3 }: I: K2 b

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

; L0 ~0 d# z# V" `8 f; q- R

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

7 H2 g/ \* O) r S: `" Q3 }

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

* K$ {$ b; g7 Q& t! v8 P9 ~) U

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

" \% U9 z3 l0 ?8 z# ~1 y( \ Y- l

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

. O+ P, l) R8 V3 V' ~9 p

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

0 L8 [& k# ]% @& k1 y; ~ A

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

; ^$ Q1 N! S1 A& @$ w5 p( [

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

$ G8 J: w2 i6 P! e% ~# e

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

" E2 x# [* a; }

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

: I% o1 u. t- M% D9 ?% J

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

- b5 h6 I% R0 O- ?% c, V8 E. _

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

; u0 |$ }7 j5 ?7 h' Y. S3 u

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

) m d0 W1 s' c1 g& ]/ V

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

5 z5 j) n! N( w% K

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

8 q6 Y1 Q9 b" L6 Q" @9 ^

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

+ p0 E' l/ Y, p; i, |5 D

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

( z# K# \4 L* @" W# q4 ~

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

5 c* y: ]! m* p9 e

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

! \. E8 H& ~; k* J) n

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

3 q* ~" E7 |8 X; @; a: F2 B

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

/ r' l3 B9 t) v1 K0 t% X5 H

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

" D! S% h4 Z' m' E7 m+ h) x2 G7 T( G

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

9 d$ \; W* f$ ? [: \3 w7 Z

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

a: R! r% i! P, o1 }* q

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

v- Z, P: V6 i0 P; a% R: b& {

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

" x1 Y6 M/ K% ~8 l0 ?

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' ^+ ?4 O+ F# b& |) t7 _3 a

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

; U. g/ n( k4 G6 y8 M- u

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

0 z8 Q% {) f5 B0 f9 `9 `; `- ?9 N

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

+ E, b& |, U/ w( _ \

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

) m9 V1 {( B3 u/ l2 f/ T. ~

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

! q8 T: T# C; z. T, \( v

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

0 b/ ~ k' O/ p8 g2 o4 U

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7 r( M% N# D' ], `1 D$ u( S

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

% T3 E1 T0 w3 K, D. l @

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

& D. r6 w7 U q( r! [: S

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

( i* G4 q b7 Z6 S7 H# V+ E

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 a! a u* v8 x8 V

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

& m2 T/ h3 p% n; z1 u8 W, F4 d6 }! R

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

9 k3 z% ]& C* S! t2 ^7 F, j

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

' ?9 }0 @* E! r, m3 e# }

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

. D0 d( V5 N ^) R6 B. D0 y" z

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

) A* q, ^8 K+ Y r% @

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

& M- Z# v. e7 C0 V. U

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. `5 @) n) k* U, n! v- S6 ?

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

. q* {* i3 @" T: f, K

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

* x6 @, ~) a( F# G. [* V7 j

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

3 C5 |) ~/ u/ V0 P( g! U2 ^

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

- G+ L% s0 n+ b3 C9 q- Y! `; {

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 {/ B* ~& Z5 W' h, v

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

4 d q: k$ c. Y+ J2 C

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

6 l2 c, V4 e" U. A. s+ n

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

* C. w7 X, }2 ]3 j7 \

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

. V3 n4 B* g7 e7 {

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

9 V/ ?( ~! b& k% t

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

* x; b- ]4 J8 B+ M8 E0 x) s7 M

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

1 Z5 U, U9 ]$ j- m

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7 E5 @6 h1 b# X* C; _. S- A

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. K; R/ m& \ N/ G4 I& t- {3 z8 h

        ง.  ไม่มีข้อถูก

8 p# ?3 ?: X" G: c

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

. B$ Z9 @. W: D7 }) y" [2 {% {( f1 W* g

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

1 E, g( N0 K+ C7 c3 f

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

" b0 E( }/ C* B2 _5 ?$ h

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

! y0 q3 }+ W' C4 L3 ^

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

Z& J& e/ t9 \2 z* o

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

: Z% ^& g" m$ Q# A+ T

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

+ Y1 O) b- [, ^- w4 E, ^

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

9 G( R: L0 O2 y+ H+ I/ S7 L( g& E

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

+ U! [% \! X0 w1 ^% X8 |9 _0 O

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

( w: b4 D2 L# s a& e; |, M

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

1 y- P/ _) ~ W8 c! L& z- ?; v

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

4 Y( A0 R Q% ~

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

- o2 t. _3 J& T* V8 X6 w+ p$ r i

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

[, u- P" J) i2 \2 o; l

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

3 Q% d) Y, S) v. g9 ~

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

& L8 h; U; T# F' u8 n& ^

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

q& d( [1 u( f0 [

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

' u, Q5 I; y* v6 ~1 j! `4 t4 n3 O+ N

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

# R) ~. q- o# C: v4 c

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

3 X: l7 [. M( G# q3 C! V# G

 

S1 f3 U8 O+ u) ^& q6 Q4 {9 b

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

* I" L. \$ T# o8 {! J3 Y/ X

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

( J8 m }" W# |9 k. r

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

4 y0 Y! O+ W' `, y

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

- ~/ u% M$ a1 L b. }2 g2 E/ Q9 U/ F7 t

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

& c a. [4 y4 W* H4 H* F

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

. d( x* N! A* c/ K" a; U

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

0 c# m, H s: u; [" L: i

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

, f6 n3 X0 ^% S h

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

" Q% D) c' K7 E6 L/ B

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

1 N1 j& }' N/ Y5 \7 | y% E+ B- r

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

" Y+ A3 C# ~" ?7 P( q

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

5 {* B( V. H, m

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

5 ` R A% z1 S# q }/ s, V

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

5 ~. U% a; R$ U. U' d$ d* d6 M

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

4 j5 N1 a. K# e0 J$ y

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 i# w# ^& q# }3 e: c( B: f7 z6 y

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

" w) v4 ]) A* M' x3 [. L5 p

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

/ L! o2 y4 n: I1 B# c& O

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

: Z4 B, r; r3 C

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

O" g3 |3 g4 a: M' N7 E5 N

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

$ a2 e9 t0 G4 p

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

8 J3 Y M# w( ?& ?

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

; k3 u$ `1 B1 v/ _

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

' ]! b+ F3 b2 Z8 ~

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5 t5 _3 ?! u" k0 o; s4 z

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

* z- l' f/ F; C# u

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

9 E9 P. v+ B. Y

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

0 R" N! {3 j1 V t

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

) _9 n9 Q* {, e( i6 n

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 o/ T6 x s. y9 C

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

! o# f& R5 |( Z; N v" W

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

$ n; \& b7 ^1 [6 y: G$ H* H9 U

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

- A8 v2 o- J$ b

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

3 l& I) `! t# @# P0 x$ f

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

2 J! ?5 X9 z) b. L! Z; I% j% W$ A# {

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

. O8 r A( C7 S0 r1 l7 u

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ h: h. S Q8 K |) K0 ]

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

7 h; j8 t+ N$ ^

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

# n+ {7 V: {( ?0 H- t) G" h0 \4 E

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

3 [+ w' V6 K% ~) a# L- ?7 i# V

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

1 K* S$ j& k. V8 P7 R5 B+ ^, R

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

! M8 \& ^0 T) g

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

+ D4 o& b* o, i3 A# h, R

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

' G5 \8 c9 ~- H2 X' ~$ ^8 G

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

; b, D) _1 `, n: h8 E. D; P

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

2 B$ @; E% ^' ~2 g

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

* @0 [( z4 I4 v" I

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

9 V4 `) I- o, Y

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

, J+ u4 n6 u* p8 C

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

# c0 x; d. Z, U" V& l! l

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

# ~* h1 a! c7 ~" d8 z' f8 h" L; T

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

( a, O$ K2 h7 k1 s1 |, m' X

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

# A+ O/ ]2 y: f2 I* {) J! v. U3 q1 l ~* [

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

1 T' o) d% l' {% K" e* O6 K

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

" n$ |( v0 T' I2 |0 ]& ?; L9 k' D

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

1 m! {; V- Z) h

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

9 H4 @$ Q7 _. g

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

& W) g9 X* A2 P: g; |& c

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

* v( \, x. L' I# l

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

# ]" i# ^, b! r ?! E8 ]) y

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

% _4 r: v8 D; I

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

& l. w3 |0 `! Y" r1 b6 S% Y* [: v

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

) [0 i) Z* o+ e T/ v

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

8 [3 d: \ G3 D: M" j* P& K: R

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

- \) ~' H4 D0 ?$ O- q2 Q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

* c5 O* b ~4 m& G' H

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3 C# @& d4 e! P' ^! a

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

4 ?2 A( K5 o2 y0 n [, R

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

4 y9 R* p5 g" I6 k9 V

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

4 _2 R5 g) i/ {6 L; j

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

. }: w7 G0 v: B% r J

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

5 j @. Z2 z) x4 E/ v: o A

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

! a2 h3 Z" V* a9 y0 {% j9 j

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

5 V0 L* ~/ T+ a! @/ d+ j0 D

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

w2 G5 B @7 v. ]% S+ [

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

7 u! T, ]! V+ W

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

2 w5 \% d, f3 {" G2 W

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

. I1 k; a0 ?) w! F( q) G" c9 k A

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

+ a& Z% b: o8 Z3 O9 p4 _2 A

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

9 A, T$ `5 j: U/ k- s

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

2 ^8 \+ `+ ~( J( @! A

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

7 \! K4 T2 b: Z$ R5 y

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

" u4 i5 q! Y' l" i

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

4 h* o- {; g) t! c) Z: ~# D

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

' |! v: B6 t* `3 ?, i2 {2 c) n' B

       

3 U- \/ T, r- e$ F! [

 

, H0 Z* k' ]2 f h, G8 b7 H

 

3 I$ t" W/ z7 K; L n

 

0 Y+ `) f+ U1 t

 

0 l% ?# o. U5 F. x

เฉลยแนวข้อสอบ

; H5 G6 P: \% W

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

% T) R7 b l1 h6 T8 b) ^

 

; h( P! O8 `" U- B

 

, B8 h# f4 s3 M! ]

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

t9 g8 P) @' E0 a5 o

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

4 l4 ^' {8 d5 ^# W. k# A

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

. D* s/ u ^, V

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

& G4 X/ m. t/ H) K6 a$ i

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

4 |% m, `3 U' D& Z

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

6 t: l z7 K& \; r% g& G9 E

                                           49.      50. 

8 Y) J( f/ |- C' _3 ^' W3 p7 A

 

4 }7 a: s: q1 U3 y9 h, g! z) O

 

: ~% I8 q/ p8 z" ~! i

 

* e: r$ x8 |0 y* t/ }

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

s+ w+ n& \, u r& A) \- j: C

………………..

9 x/ E+ V9 j1 v" s4 P

 

+ D$ |% V4 G2 w) ^9 i1 m" }

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

$ \" Q' W) Q% X7 P: s

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

1 I* _* ?: }2 K& J. c7 l

             ตอบ  18

7 O' K% ~$ q6 n

 

7 q! H' L% b' V# ~$ _% H

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

; S1 Q! f# y" E9 i) m7 t

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

% F$ a. x3 H8 Z6 A5 F

 

& j& l2 k5 G M8 ], F4 h- ?' w i

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

' G# e! c. `' h X+ O7 j* S# }

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

# J; j. T# a1 o

 

$ R- P5 p' l' V K0 T q

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

4 w; p* U2 g/ O4 ^! Z0 A- S

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

/ ?) j& d9 a8 G; M8 i2 W+ M

 

5 V8 o6 t8 l' [- b0 ? H# a d, \' z

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

4 o2 H. @, k. X5 W$ g: C. Q& {

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

7 A, E6 W1 P( d

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

8 \& X" u+ z7 e" w" [

                ตอบ  หลักนิติธรรม

6 c- R7 P( W2 n: r1 \

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

& s D. _$ {/ ]6 |

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

! ^% i' H4 A8 Y. Z

 

9 L1 e: k/ r- w6 \* ]* l3 O

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

9 }* V( m; Z" b! u! T3 C

 

" `6 P3 N+ O) C, K8 W+ B& s7 q

 

+ }3 p, y9 A; n$ Y9 G

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

! g/ |- l4 C- J! `

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

/ u' F0 I3 S* @" D8 t0 d

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

/ f7 c# V% C# N5 R

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

- T1 l# h7 C% ^6 q7 H0 e+ B1 a

 

# ^/ c+ _, M9 J( y* E) m

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

' g- N# d; S: Q6 {' S5 H6 v

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

. g9 _! K0 {: r& X! X% t6 E0 e4 s

                                               

( G+ j$ [1 r* L

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

6 n' \3 J1 i7 t" b8 X0 d% @

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

; g2 t- T! g; o% ^1 ]" t

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

5 T* X2 W3 J/ s! {6 ]

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

% h* L; v) z! a7 y8 i

 

. |6 b7 ~& h+ a8 J0 j9 X+ O! {

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

" {$ n8 E% V9 q4 Y

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

' E6 D' Y2 D5 e' B8 U0 o

 

4 s r! d% H2 o9 X3 p3 m

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

5 r9 a; O9 i# y& O- Q

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

( _" f3 v+ ^! \4 r: {

 

. {+ j. i7 T+ `. i9 w$ s$ C

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

" w+ \: g3 f, z

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

- k$ z S' I: d' l9 r$ N

 

9 x2 o# A( Q4 w

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

" ?( i7 ^9 ?! C0 v; U* y6 g' l$ g9 {

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

( L' j9 V/ R% M+ u2 s

 

* i/ N. i' |2 }- c' d( L: [

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

" _- Q4 A7 V7 r' H$ V0 R0 O! Q

             ตอบ  วุฒิสภา

; L) K) V! q, `

 

$ M$ p Z5 E3 `# c) J H% [, f

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

+ J' T# m! c% z; ~: v8 m

 

" g% V% u% C) u6 {: o6 U, C: J

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

. u& y+ n2 _" C* f' J4 j% Q

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

3 ]. t: s7 {! R6 R

 

, O: z# p5 x; b U4 u( U

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

, O1 {' V& e/ P0 F

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

, {' a$ K# v, h* ~& p. ^

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

4 r+ h f- D; K8 A

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

& E4 V( A- h: r/ Q: x4 R

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

; g, }+ D9 B5 ?* p7 v& d

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

3 ]: Z/ M+ h8 D5 R* h" q7 F

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

4 q3 v, f/ O) {

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

+ G/ G4 U# [5 b. ?! _+ P# P$ O

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

z; o, B; ]+ z

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

$ j: J, f6 v% N

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

; j% w' l9 p1 p5 u

 

9 }( p2 o$ [: A8 Y1 A

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

; R) Z; Z* ^$ V! h- R

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

. s! U+ |# L/ W# u1 d! ^( E

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

7 T' Q2 q* u# ^: v' g* p+ _

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

' q- G F7 J8 a* F% v+ r

 

. C: q5 O; ~* J( q

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

4 k1 E' a- t1 C, S9 e, Q8 J8 {

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

% _" ?0 V6 H1 F2 ~. I# F

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

3 s& N+ }5 j5 `

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

" \) i5 A# M7 S( O& y

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

5 ]7 x9 R$ Z1 |" j1 L7 P. ~5 Y" }' ~) I

 

" t- [5 A; N' d2 w

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

' Q6 {, g- {) [ `# T' k

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

: s( U' V% T, ~" H

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

) k5 e, _- n& Y) V; l9 F8 s

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

! t: e9 u; }# J5 p8 }

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

& M; H& x4 D5 s; H0 J# _

 

4 H" A; D- q: M9 O, `

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

D8 k- y- ]. ]! G; s, r, L

            ตอบ  12  ปี

6 r3 c' o8 z( m) u A- I

 

$ P# T6 t- ~2 }* C% Q* q

 

) \& H( S" N$ p) `! @

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

3 I% a& y% [$ K2 b' A5 @2 f

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

0 p: l1 @# h. m" h% Z4 K Q. n

 

% e0 V$ @4 P; t3 _

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7 H! D7 {# l/ ~4 q/ {" q

             ตอบ  ผู้ยากไร้

6 z3 e7 x5 O9 ~( Y' V( R: \

 

5 }# {. E; b, b; g R. x; `9 q2 V

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

( m, P) Z, G& U( ~" M

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

9 ~9 C, z! u4 b Z

 

* U1 `& ]2 J! w0 |- U0 [1 @% _

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

$ F" N# x% N8 \; j# I3 x

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

, j7 E' p5 T0 t

 

% e& @9 g; W8 {& o4 `2 F* U

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

% Y7 z& T( E- b0 r V9 H# }

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

% Q" p1 ?4 k& |" y3 Q1 c) Q

 

* `0 A/ R& \3 L1 I

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

" P' J( C# e" n ^7 p

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

2 a2 s5 o( D) G7 c* g! j! Q

 

) M& T. e: w5 B/ b+ G; ~2 d

 

- u0 H6 Z, z8 Z, B( ?- w3 L

 

; d! b- [( u+ k6 }: `' [9 g& {

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

5 S2 F4 J: c% J

 

% ~$ O. ^( U. C( {2 X6 }7 [& h8 k

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

* P7 x' ]6 o% {0 ^# s% b6 p: B4 ~

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

# q& H$ Y: S4 L2 B! D

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

; Y, E) ~" l0 x. P1 l& l: U+ i

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

" P- O5 E" f) s) I! ~" ]+ H5 y7 n' i

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

% d3 R f7 j- W( a0 E$ R

 

: m$ D3 ^: R* a5 m

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

- O$ G/ m F" c$ R' x$ x! d2 d

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

5 D0 j% v/ n+ x: G

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

+ a- m+ n6 r* D6 j

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

/ O- f! t3 d. y# Z& a( }7 W. `

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

4 g) Y6 S! ~0 }0 A& Q0 J; V

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

& h% k0 U) \2 B; @4 b+ U( [

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

2 m( E' ]3 I3 O5 u9 e' V# W8 h/ Y. _

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

% K& S j( P8 C6 r- S4 E

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

4 r8 b W8 a0 M% T( X8 x

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

+ J& a3 j) }* q" L/ H6 ` I) Z

 

; G% z" {$ r( n2 J7 Q3 _! \" z; }

 

* e4 i) T5 f3 R9 T) i

 

+ _/ Q: l7 _: N8 G% o

 

5 C% Q; V; l( P( `+ u' l0 D; P

 

0 M6 \- Y5 S' Q1 N& ^& I+ ^3 ~6 T

 

8 j" b( {; z% k8 z$ ?. W! g

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

7 ^3 E6 }7 `+ _( Y" T' d

 

, V# C& k0 Q5 Y( e1 ^ H0 i

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

: ]. O4 v3 i+ ` q. N

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

1 ~; o1 q$ B0 f9 G3 p

 

( n2 s- W* c( p) D7 s

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

4 j* N4 _; M2 H X& {: L

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

, L- l5 t9 `" {" I$ k, |" N

 

0 r) i, J0 \1 y1 V% q

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

! X3 V* h' K5 T6 `

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

, I; K! D h- G- I+ t) s" v

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

+ f$ |9 G- Q& Q

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

# x! s1 I4 b5 v" _# E

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

. d k9 G$ x z/ g! d: i

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

( R/ g% ~, g* n% @2 W8 e

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

) V7 A6 L8 r, |5 ?' F0 S! c8 F% M

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

' J) I% V- S6 [* L

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

1 b! i/ M6 Q% B; l6 e1 U- ?# ]% j4 P

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

/ b- [/ M8 F( I2 z0 z4 b3 D' D

 

1 d7 K; |6 a+ K3 u* T# n7 ^9 O6 O

 

& n" N1 n4 b1 i

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

/ Z, H. l, J, ~0 \5 r

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

K \" l5 R5 [& s/ ]7 e' F

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

" W! @+ n* _0 Y- {' I* h

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

2 r" G8 d: [$ |. [1 Y& G) w- [ k) D

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

B* [+ r7 V8 `) a& A

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

+ P% y% x* `+ r7 w0 r

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

, I* ?2 Y4 _% D+ X6 R( a

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

8 b9 y% d1 U- P

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-11-2014 00:20 , Processed in 0.175665 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้