งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19092|ตอบกลับ: 14

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกตำเเหน่งต้องสอบ อบต. อำนาจเจริญ

[คัดลอกลิงก์]

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

, G8 ]+ \) J5 e, l1 f% t' J

 

- | _, A' ?5 H

1.  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด

" O9 }; e! R; |# Z2 ?

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

" d# b1 t0 P! f1 p- ~: M" r% K v

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

N3 P* X* r( e, C% m5 {( C4 F

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

* ]& J% B* n7 S2 I" X

        ง.  ไม่มีข้อใดถูด

4 \! @* a7 {3 G; i8 k4 U1 O5 ~+ k0 D

2.    กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้

' O* e# @ l# @

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง(แอ๊คกรุ๊ป)

" S1 ~; k% s' k

        ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส

% y# E" q' Q- l$ `, ^5 v: X

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

/ R% e; t7 |; N6 L

        ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี

3 |* H3 W& J: c/ f' y4 s& ~

3.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง

$ S( @9 P, H- n1 @8 w! y

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

% F2 \/ u, P* u" V9 D) `) ^- m! E- l8 b

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง

8 R5 y& u% v5 u" k# L7 U8 T8 `

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

; S# \5 l) Y' ~: l: G! b8 ^! ~

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ

+ o- ~$ L* O; ^( v _

4.    ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง

u! W/ ]! G" H; w8 G W4 `

      ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

+ n+ F4 h: ^& Y' ^4 r) }. P" n

        ข.  วาจา แอ็คกรุ๊ป

+ A) u U( I6 b7 R: [

        ค.  หนังสือ

`& |) Z, q: e$ T, \/ V# a; Z

        ง.  เป็นทุกข้อ

! Y+ j. J) p, t, j3 ^5 t$ h$ r) E

5.    กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์

5 |2 e! y2 B' Y4 [+ _

      ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ

2 B+ i; L# N3 f" n- f

        ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน

w/ c4 D: m( Z/ c& f

        ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี

& `- c" E% v, j m4 p5 S! ~; F) _1 ^

        ง.  ทุกข้อ

! A2 ` {% V4 o( P. Y4 u+ t' v, M

6.    กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน

( @4 ~+ w& J* k: t0 Y8 k" W: f: @

        ก.  7 วัน

+ K8 ], c$ K1 O! T8 K, w

        ข.  15 วัน

+ s9 S3 y" }% X5 k8 R' o: @! ~

        ค.  30 วัน

0 ]( B5 _+ }2 S; q- |3 A- T* f: w) Z/ ~

        ง.  1 ปี

5 }& Y: m+ i& w: \7 C

7.    คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน

& n: r$ T F) s1 C

      ก.  7 วัน

7 ]9 e* l8 j1 U" w. T

        ข.  15 วัน

. D% q9 d/ u+ i! @

        ค.  30 วัน

" q8 b' R/ C: y" i" X9 g9 m# d' A

        ง.  1 ปี

( s' W! M9 q$ U6 Z* \" H

8.    ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act.

& Q. u- C H A% x2 p2 f& u9 Q

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น

* z/ Z1 l+ H! c/ {

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# c# W4 Q; o! W t3 K

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

& k8 Z! b- b3 i; ^

        ง.  ศาลปกครอง

7 I2 `8 \+ e ?7 Y% O

9.    เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า         คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้           หรือไม่

+ j, L7 a& l9 R" x. Q

        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้

) N/ R3 [) R8 r K

        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์

- `% W4 r+ o j& D4 m0 P1 Z

        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข

/ W' t1 g, B+ A

        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง

* B( }" W/ }; S5 G

10.  กรมสรรพากรได้ทำการแต่งตั้งนายรักษ์ไทยนิติกร 6 ให้เป็นนิติกร 7 โดยกำหนดตำแหน่งเองตามอัตรากำลัง 3 ปี             ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการกำหนดตำแหน่งไม่ชอบ กรมสรรพากรจึงยกเลิกการกหนดตำแหน่งของ       วิชัย ให้กรมสรรพากรเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินไป กรณีใดเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง Act.

- N K2 e2 s% t; c' c: ~

        ก.  กรมสรรพากรแจ้งให้นายรักษ์ไทยทราบ และทำการหักเงินเดือน

/ J; o1 y6 p5 @3 C+ v% }

        ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนไม่ชอบและหักเงินเดือนวิชัย

: w* p8 I. ?; M4 C1 y& ?

        ค.  ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด

" ~/ w1 a) U7 V9 I" W5 F

        ง.  อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและ         จำนวนค่าสินไหมทดแทน

8 s+ j& P( g7 r1 I" t0 l7 ]

11.  คำสั่งทางการปกครองที่อ่จอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act.

* X5 F4 t& H3 z( C, c3 Y6 U( u

        ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ

- U9 m2 D$ ^9 v7 T2 g

        ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์

2 H1 l" K+ a' c$ F2 N( X

        ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

! S! F9 N3 O- Y7 ]4 O! x

        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว

) c7 ~3 P6 m& s* @9 v; E, J0 f

12.  กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง"  Act.

, a, Q- X+ z7 @* G3 |

        ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ                                    สิ่งแวดล้อมด้วย

: |( U8 w8 F P9 i& n$ W% V; |

        ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

' l4 Q# [" o7 q# k/ |* [% M/ D

        ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

& I: K' A) D. X. s3 i/ ^: q) U

        ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี

. N& J& n8 ^8 @) a, X

 

2 V( Y/ x: ?0 @2 q; ^

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่

7 B3 I! u/ E+ Z6 l

13.  หน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกฎหมายความรับผิดชอบทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่

6 z& Y% A' c* x5 y' z+ l& \7 E6 X; q

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

' i9 q7 w- r. ]6 k' T7 d' s; J

        ข.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

7 M: ?0 j, R5 J# ^& q

        ค.  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

9 X8 F- |- P( c. Y, i9 p/ z

        ง.  กรมการพัฒนาชุมชน

; E( X( |' f6 T& N8 e! Y1 f* f

        จ.  ไม่มีข้อถูก

7 e% W/ \ `3 V. n

14.  หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คือ

& e6 F* n( T! f' g% C" J

        ก.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้น

7 Z+ s5 V, k7 T' ]

        ข.  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

- O' j% B- X" p/ R

        ค.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

0 U8 R4 V6 m) @) S; o. y _

        ง.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเวลาราชการ

8 l% y# n+ r. l p% W& l) L

        จ.  หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำขึ้นในเขตจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

; C! C/ J& }3 m- H; J5 }

15.  นางสาวสายฝน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ระดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองได้กระทำการรับ  เงินจากธนาคาร แล้วไม่นำส่งคลัง แต่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหุตให้เงินขาดบัญชี จำนวน 1,000,000                บาท โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างถี่ถ้วน กรณีนี้ผู้ต้องรับผิดชอบตาม              พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   Act.

& h6 a4 z$ Q0 v7 e

      ก.  นางสาวสายฝน ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

! i5 S/ o3 w' p

        ข.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาต้องเฉลี่ยความรับผิดในความเสียหาย

6 K% b: s5 f6 H( V/ Q! V G Q, H

        ค.  นางสาวสายฝนไม่ต้องรับผิด เพราะการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชดใช้ความ                          เสียหายเพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

" W( ~0 K& e+ M+ L, A5 W; d

        ง.  นางสาวสายฝนและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

) n' v: d* g. U2 i: X8 \

16.  สมชายพนักงานขับรถยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาไปราชการได้ขับรถของกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นไปชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สมชายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถยนต์             ราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท และบุคคลภายนอกเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท การดำเนินการ        ต่อไป ดังข้อใดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง  Act.

& Y, Y3 U8 D, e9 i- p

      ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

! ]* b! z4 z9 l9 o. j

        ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะผู้ก่อการละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสียหาย

4 Y! e6 x( D, T3 Y

        ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซ่อมรถยนต์ของราชการ

) ?! [& H4 A7 s. ^+ q

        ง.  อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ                             รับผิดชอบ

$ ~) ~* k6 |. y5 T+ Q

 

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 14:54:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
23.        ผู้รักษาราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม        พระราชบัญญัติ คือ: P+ L# h5 D9 Z5 S, s, h
        ก.  นายกรัฐมนตรี
( ]' M, }' k8 I& h" @& e% J! v8 l        ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
: f4 k# C5 }% [, k% `        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
" }. s9 G- B7 S: u$ P! L        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 \$ y( m1 `' R& {  c        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
/ Z* ]- i4 h; o- y3 S; K5 L  L24.        หน่วยงานใดของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
: @, Q/ L7 ~0 Z* s5 t1 D* ?        ก.  ราชการส่วนกลาง9 e' F: Y- _/ d! z
        ข.  รัฐวิสาหกิจ
, C6 S# D8 F$ d- Q" _' @% C2 T0 z. f        ค.  ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
# v- u& `- Z5 m        ง.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ8 H4 y' t0 ~' x
        จ.  ถูกทุกข้อ+ h' C0 M2 K4 N2 |* o: \" {
25.        ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
) x; [7 f* q7 _        ก.  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยถือเป็น                 ข้อยกเว้น/ @1 f6 R+ R9 A$ Y2 W+ H
        ข.  การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลทางราชการ4 V, `( ^1 c" l( O& K2 L, J! S
        ค.  ให้อำนาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่              อยู่ในความควบคุมดูแลของตน$ h% D# q& O/ \- h9 {
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.* v+ _& x3 l5 t! R# D- `
        จ.  ถูกทุกข้อ2 ^6 w8 Z1 W" j
26.        ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย), g% O. s' u. y
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์4 y6 P  ~  h  T% J; H4 z
        ข.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
' i4 N1 H! `' |        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนตรายต่อชีวิต ความปลอดความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล              ใด
+ e0 N$ L' R+ r3 y4 n        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
. v3 f0 E6 Z/ `        จ.  ถูกทุกข้อ
4 U9 K$ ^  X  v27.        ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540+ v$ X* _6 P1 ?' S, D6 w$ @
        ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร: }7 B$ {# i6 J& L0 h+ J8 a
        ข.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร8 {2 J1 D. l2 f( a: @% g1 s
        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
" w9 m- V9 _* F1 A        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
0 I) U" c# @$ r$ _        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.% e5 w2 t6 {; O/ {
28.        การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิกว่าคนต่างด้าว# e8 s# \/ B, I  X- a  H) {/ S
        ก.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา2 ^3 s, |& H  M
        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
& o! @. R& f/ {        ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน" n: E% k2 [7 N  u
        ง.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ด้วยเหตุผล                         เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:03:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

1 Y# k* Z) ]5 S, `

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

+ d* L" S; j( R' z

 

+ i) l# ^5 e4 R3 Q9 p4 W! k4 }

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

# W1 C" Q" M2 q. {* y* D

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

& X, B9 S" o6 l/ X

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6 P' ~9 [6 B9 b0 ~' ~- [/ W4 B

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

* w: {9 W+ M2 n& `2 a' Q

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

, P4 _ E, i9 ~2 I& q4 P+ c3 B

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 Y. T7 z+ V( i& s4 P

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 T) P. Z' @0 v7 u% Y+ ^( l; P

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

+ T" [) M- r; w4 O9 }. r: H

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

) ^6 X5 H, d6 C8 N# S: l9 M

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

" c$ j. B/ {8 T8 G# q% I

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

: S: I4 @5 ]) u1 d4 M

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

1 \; D% [4 q1 {1 s: D0 e

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 { |: u9 j* P& p

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

+ E0 N, {4 B1 ~* K6 C3 F

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

% q. W# X$ J1 X; T7 e) k+ s

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

" P7 B/ L4 S+ B. X

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 i2 |. ^6 [) A4 j \. i. R

5.    ข้อใดถูกต้อง

5 A' A) S$ j8 |

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

8 c9 i' I+ Z- V- _* }$ Z. I

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

3 _" Y/ E4 m7 O3 i# S* o* Z

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

6 q0 p& g. b' T1 a* K" B; P8 q

        ง.  ไม่มีข้อถูก

: l9 C) M4 y$ K1 k. Q

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

W6 [) P' A" d' g

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

, R9 I E1 }, p+ j x) ^+ b4 x7 ]# e

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

' e: V6 m) Q5 K s

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 M! i: E+ K- }# g$ D

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

$ Q6 Z/ T+ k$ ~8 w! v4 g5 Y# p1 m* `

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

1 f5 L9 E6 V& ]. `& `9 _, x; U

        ค.  นายกรัฐมนตรี

- p* Z Y/ T" i- Q( L

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

/ r& `0 { ^2 Q3 {9 ~, a! p

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

0 n: u# c7 p! _6 P) d4 J8 z

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4 {, ]( U1 ~' t6 a+ Z& T

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

+ N& W5 e1 K: y, P

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

/ V) `5 t# W2 w# \" Y$ L. {) z

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

/ C" d2 o5 U' C" m

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

; a {+ A' f+ F

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

8 q3 j1 T a: ~9 Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 x" C0 O+ l' T7 e3 Z2 C# [

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

g2 p' I% F% q7 V# [; f

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% {* ]" h% T! c! @. L0 U

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 f R' j$ e! U I

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

1 Z8 f! C0 I& z& a5 N+ ~8 K

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

s, R- V/ s+ a& ~" p, a. h

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 J# V/ p1 l' F2 `* B

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

: D/ q+ ?" }( e

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

; b4 k$ ~* E5 m/ ^

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

. g# x1 T# m! v" y0 d- H! t

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

6 _) V$ D4 ?5 n

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

4 `: W3 {. X" L! X+ V

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

8 E1 v2 b) T8 }# c

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

6 i/ y( w4 H$ E: }' v

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

' J7 l9 b; ?( L. B, i# |

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

$ B8 T, y0 ^, k; _% e" a8 ?0 k! w

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

1 F4 W9 r1 F4 Q

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

$ R, Z" I. c% ?5 i1 {& V( ]

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

' t2 P, @" X( a

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

, a u1 F9 y8 S; T9 ?

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

H2 N2 V$ p! Z" Y; V: o; w0 a

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

% \# v, U- X1 X, v

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

" {; b& ?4 J! ?2 _7 O

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

- \3 c6 ]% F; d, ]

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

" u6 b9 V k& D

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

; X# z* P4 n2 A$ R, }

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

" q- Y2 B! ?8 W# O

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

: L; g4 ^, h* X" m) h

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

" }, B& e* S P5 J" O! C# n* Z

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

# ^) P p/ A3 G( s

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

7 c: f7 [& n8 u$ O

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

& b' u* F J/ d- S) E

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

+ s4 h) N: t! x! M, A8 S: N! Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

7 o! g& f) P* J9 a, D! b

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

# v* {4 r9 g3 Z, ]

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

) z3 Z2 |0 {1 e7 ]0 g( l

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

$ s, _! p& t0 w& @

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

% h p. a* M( v9 l5 j: u6 \, L

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

7 c$ W7 k3 \5 w7 F- D

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

6 W6 D$ M8 w- {' v* d; M

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

, Q" g- H9 n4 m9 j4 N2 _

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

/ z; o ^+ X- u* Z% I

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

# u& v$ p3 g, q0 q# K# f

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

5 x6 Z- E) b" A {* B, j5 w% h5 g

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

0 V& l3 a- H* F

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& }: a6 {4 z, b" C: i

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 Z% J, l" V# m

        ง.  ศาลอุทธรณ์

% g& n2 v: c3 G$ w1 c; l! {- G

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

* o2 l# ^& F" M

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

- U9 b$ T+ h$ [

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

! D) _4 D( c0 C# f! K& q

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 _7 z, L% ?2 j# S

        ง.  ถูกทุกข้อ

* C/ p! V) W; W

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

7 F8 s4 B8 ]5 b/ ]2 I

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

* t9 {- Y3 |# ~7 T

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

4 s! C, P4 c8 [* _

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 a6 m& p9 R: y ^- u& z( C' _

        ง.  ถูกทุกข้อ

# o; _5 N% d) |/ g; z

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

7 U+ r/ J2 z9 F$ m+ I$ {. [

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

3 B. y& U; K5 W

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

: Q+ h6 |! y W" u# _! ]0 A

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

* T% x1 F$ g+ G

        ง.  ถูกทุกข้อ

J# B6 ^- l4 H% F$ H

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

9 T( q& o4 a& X2 Z# u

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

i. \9 S) m* K' o7 t+ N; g

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

4 A2 \$ M$ v: g9 n ?3 o

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

: L" @6 o* l* `3 h, W' L( D7 e

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

$ \# @- O( t% u) {) w

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

* l. O% r; R& Q% E6 X

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

! m1 o, l/ \; M# T1 W3 z

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

$ O7 u: t, L, e, C, a

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

. \" N2 m5 f5 P# U

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

Q3 V9 ?+ u- U/ D/ a* U' F" i

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

2 y/ x5 v1 N, m5 ~( o

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

2 Q% g& ?9 x; V/ S& o `& j

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

9 ~' m u; R6 c# U) A& @* V

        ก.  พิพิธภัณฑ์

. z1 [6 N7 Y5 h

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

# y; [/ b' u# `& r- e3 a# t

        ค.  กรมสารสนเทศ

& m# [- [& z, n4 d* n; h

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% Y$ K1 f1 y0 Z' ^- D, f, {: N

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

0 A! F: _# N! n) L

        ก.  นายกรัฐมนตรี

# o0 \1 i) P; j& H6 d; c2 l

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7 w% o% x3 @6 ]2 w

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

( x8 O: \3 {4 K8 y

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

) {4 J7 ?. `# c

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 M/ v, h# X, k4 `

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

" b5 G" n' ?$ D+ C" j+ K: P- B) A

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

% \' Q- [: h) ?& u4 l2 F$ B) R

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

& a3 W6 n( W4 Y$ p

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

- S) _! Y, a$ G+ o" S

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

$ L9 I$ @' |: X

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

+ K% L* x* T' S- a

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 t+ k1 r) O; @( g, [, M; C0 W

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, \. |3 }/ f7 l

        ข.  นายกรัฐมนตรี

# G+ }$ s9 x: N, J+ l

        ค.  คณะรัฐมนตรี

5 k& r: [2 a( n

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' S; l2 k5 S' x6 E" ]

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

: J" k$ b( U0 q% }) B7 k

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

# A: z& x) {: ?3 K- l& `2 l

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

, C. M) V1 [0 D7 l& G; x( `- l6 R9 i

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

2 W! J- R# x# B/ T

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

% u8 ~) b" f& O. R* ~' `

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

9 }# T, s. u1 K9 y& X, g, v

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

) L P9 @5 d5 `: n) C- M( d

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

( ? X. S( t R# m/ h# f0 ~& H

        ง.  ถูกทุกข้อ

% [+ I) c* _: s& a. A+ C7 P# g

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

5 \4 q& `2 U, j# V$ B9 x" u

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

8 V8 {# t1 h* Z) b4 g

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 [# I# g2 z$ z* V* b: i, O

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

1 q5 J" _7 Y4 y; U4 Z. j# u

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:06:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

) a F. e3 Y; Y2 n4 a2 j( y

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

9 }0 U Z0 o* j4 q: e

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

s0 M v: C/ E- g1 H }$ X

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

5 P! u$ J* C% @. @ G. \' I

        ง.  ถูกทุกข้อ

" P5 E/ W9 R1 c5 t, R

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

. `) k W. Y8 l! p9 f

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

2 p" D# Z+ B0 _8 `

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

- a- {, N/ y8 t/ A

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

3 y, j! h( @$ @3 L6 _/ ?# L1 a

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

+ e( m, k3 `, Q+ n# C0 R2 o

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

0 V" ?+ R' f o: C Q( a& r

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

9 P# w- e2 s" s8 h" @' L# c

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

3 r5 ^2 F4 C7 v# |8 p" I

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% A% w% \: y% M

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

5 [4 x0 q# ?1 | {$ r, i

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

& \- e$ T; E- N3 H" D, `! ~' m7 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

; J4 X8 Z9 d* e2 s, k1 `

       

3 Z6 h/ z0 T/ m: l1 d! {( U

 

6 S0 X6 r8 R5 ?5 W

 

& |; F3 @( G F. O, T7 B! {

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

6 B. \9 r. P" E8 t" Q6 P6 G% h

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

, Q7 p/ F/ H( _4 r& m$ l: B

 

# p6 h1 c# w b" |& |

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

7 P; ` z! y2 J1 P' B" g+ {( T

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

- I: ^- u2 w2 R. v7 W( Y

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

# R- J6 x+ `8 U2 M/ M# }$ T, n

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

7 a( A8 V- Y$ H* w. R' y" q1 t/ {3 ^ |

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

+ ?- X( g( x; V2 m

 

, P/ A* F v7 J |: R! b+ l6 O

 

$ N) |. m O B6 h/ L8 H" ]

 

; E( D! I) r& L" ?$ t

 

# \ [4 L! _, E& N

 

' M3 l& X6 x) w) m6 j& X

 

, _% ~6 X6 G. r) B9 V" O4 ^% R Y7 l

 

& T8 w* q' q) L; O9 L

 

; H" o) ]2 m! n

 

$ Q- H9 C! J9 O) |5 q

 

1 b: t0 f8 Z% X; q

 

1 ?1 J8 i6 I8 M P2 W$ x V$ D1 W) r

 

6 s0 e% l+ E2 e# K1 M7 x: X3 M

 

: y2 I" f* g; k$ v; s

 

# [( R( U1 Q: X$ y0 I+ g: ^4 E7 z

 

0 w$ _9 }+ I4 T+ n6 R

 

0 \! }- N- `( R# c2 {

 

* D$ |& ~6 O# w- Z% h% X) x0 y% B

 

7 s2 O4 h3 ?+ v. }

 

5 @. Z; ?9 V' {- I$ C

 

/ @0 _2 x! `6 ~+ j! i

 

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

% q. o- ^+ c' ^/ `" N5 }' P" S+ |

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

# C7 x! n _) l) T: X* C

 

6 T2 S0 J; P8 k; y- b

1.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

' c; u% U" N1 D/ ~

        ก.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

- ~0 [( k3 N1 X7 a9 D' _! N3 y

        ข.  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

+ V' j- }" x9 f& d6 S

        ค.  เพื่อให้การบริหารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

& t7 |) M4 v8 [4 q$ g1 M: b; e+ c

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 W* }- I- L9 Z3 I% h$ p

2.    การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ       บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด

" c# i/ l L: t: Y

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ก.พ.ร.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ

7 V) H0 z+ d" w' e; K

        ค.  ทำเป็นประกาศกระทรวง                                                    ง.  ทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

: I: @8 N) ]$ E

3.    ส่วนราชการตามข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3 M4 ?. |1 N- Z( }

        ก.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ข.  กระทรวง

5 M; N$ Q; _0 X9 d& j

        ค.  ทบวง                                                                                       ง.  กรม

1 D6 f' m8 Q0 D+ n) r; K

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

% k7 B6 z, w2 D. \

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

, N7 J. H2 @: e; ]* q

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ประธาน ก.พ.ร.

5 y9 @- E8 }5 u! T* N

5.    ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

) v6 z( `$ w& Z' q$ {9 _

        ก.  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

& l4 E5 l; \; g6 u( n) {: g+ x

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

! M5 L8 [& |2 j% @, p4 J

        ค.  เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

% R5 q$ _3 r3 f3 [( R" W

        ง.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

" @; C1 ?/ {3 Z2 A4 `' u

6.    ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูขของประชาชน

/ f0 E* \9 g/ R0 b8 T. M

        ก.  เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

1 p- Q( L* t" |- p5 z4 U

        ข.  เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม

$ \$ a. K6 R5 N$ m9 v% ?6 y5 A/ n

        ค.  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

6 v; R" [" q1 T8 U" y+ m

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ D0 @6 c$ m/ g/ }

 

3 U& ]0 P! c) P4 w G- S' ~

 

4 c |5 _1 {& E

7.    ข้อใดเป็นวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามที่กำหนดในพระ       ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 Y' _" V) Y0 T8 P X

        ก.  การปฏิบัติภารกิจส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสุจริต สามารถตรวจสอบได้

8 C1 ?6 o% C: u% c9 X" u

        ข.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับภารกิจจากรัฐ

) W! _$ s$ C! {" j& v! d

        ค.  ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

5 R4 d0 I5 g8 y/ r6 E

        ง.  ถูกทุกข้อ

! s* s- f1 l4 ]

8.    หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าก่อนจะดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เป็น    ข้อกำหนดเพื่อจุดมุ่งหมายตามข้อใด

) q% Q! N* a/ w( g m2 P$ U

        ก.  วัดความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

3 ^8 I; {2 E3 N/ h/ x4 |# i* ~. e+ ]

        ข.  วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำ

; p8 R5 J8 A- S% F+ b) j6 }3 o% v

        ค.  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน

V, _1 y+ X" i

        ง.  ถูกทุกข้อ

' O) v& v* K# ?3 c5 Z

9.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ

. ]+ ~9 j/ s6 q1 I; `& l

        ก.  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสม

, M$ @) m6 ]; @, a4 p

        ข.  เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3 z* q5 n" W. g' H' u/ n% `

        ค.  เพื่อให้เกิดความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน

0 { P' h7 K' ]; ?$ v" `/ M

        ง.  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

4 h1 z& E% Z. L6 X

10.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับความหมายของการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราช               กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

4 j- l& |% f# S* M

        ก.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

- B: |# |2 p$ B( a

        ข.  เป็นการทำความตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น ๆ

& r) \8 m- T6 J, B4 K

        ค.  เป็นการทำความตกลงเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันดำเนินงาน

- z* R% a5 H6 D" X* x

        ง.  เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวงกับผู้บริหารระดับกรม

* D3 R6 ^8 D& k% g; h; i% b6 N5 Q( j

11.  ข้อใดเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากการทำความตกลงในการปฏิบัติราชการ

: X% i. U: X6 z9 v* e4 d

        ก.  เป็นข้อมูลประเมินศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่ง

2 {% l3 d9 F1 s, L0 ~6 V: |3 o

        ข.  เป็นมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการ

- h/ Z( W' e' r% o5 n8 i8 o, |- U

        ค.  เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามแผน

, _. y6 n7 ? z& H l! V5 M

        ง.  ถูกทุกข้อ

: [$ M5 H# Q3 ~; S

12.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ  คณะรัฐมนตรี

9 g' S8 b* t4 l* }/ F

        ก.  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

& j3 b b! W, m2 L% h s" ]

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก                              เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

) s D3 K" T |1 x

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนัก                                      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ

! g, w- A2 x: F( @5 U$ N

        ง.  สำนักงบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

% [# }9 Y9 R& }$ N f& W

13.  หลังจากที่รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนต้องดำเนินการจัดทำ        แผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

; P# t' d$ k9 l. b3 r) y

        ก.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

- }8 W. ?" }' ~* b5 M/ ]

        ข.  ภายใน 45 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

3 N1 D8 Y$ ~- |. Z& D4 o0 A

        ค.  ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

/ v3 N' r2 d9 x0 o; s

        ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

- Y9 s4 k7 [$ y* D. c

14.  แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

" K9 e0 j0 r& R7 d' P' W

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

* Q/ x* r, d+ h, e- Y! t

15.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

& r8 W2 i' b: }, x

        ก.  การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

5 L. l, m( b; W, e* i8 t' B( [

        ข.  ส่วนราชการและชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

/ Z x" \7 k8 q4 {6 L4 e' b

        ค.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

" P$ G! W s, K6 g( U- [& V

        ง.  ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

/ G7 t' d; I1 A6 t6 s1 k8 e7 K

16.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

, Q4 @/ ^. j4 G+ u* ~; d) ~

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

! U0 o/ @" l6 }8 _! a- L

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค

1 T% ]( V9 _3 w1 u5 Y

17.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดใหจัดทำเป็นแผนกี่ปี

4 V4 t5 Y' `' x" ]* L6 H0 ^. r; k3 g: w

        ก.  1 ปี                                           ข.  3 ปี                                                   ค.  4 ปี                                                   ง.  5 ปี

7 w0 }% K' d% e6 [& X: N# ?7 F. g2 p2 p

18.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

A9 H; C: g- O8 G0 L

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

. l* U. ]8 a. [$ q. z

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  สำนักงาน ก.พ.

* T! e# z2 p; p0 `' d+ B

19.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

% W8 O% P* H2 N+ ?

        ก.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรที่จะต้องใช้

! s. g2 W8 B# u. b3 t6 ~

        ข.  นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

0 u# B; f; R3 A0 v2 z9 h; t

        ค.  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

6 p# ^6 ]4 u; J8 a1 U9 b

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 Z ?# Z$ T, F6 T) u, G# H

20.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

) c) M8 R3 y: B' }) h

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

; k% Z* ?; N* a: _: U1 D+ z; _

        ข.  สำนักงบประมาณ

- k; W: @( [& _; t+ F5 i

        ค.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

% c7 u1 T/ n# l: `; O% F/ d

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 G8 N3 |% k% x1 W- f4 ?% m# ^

21.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

& [- \- V3 A( ], g! i! [* d9 [: ]

        ก.  สำนักงาน ก.พ.ร.                                                                

+ O* w0 b( g% d+ ]

        ข.  สำนักงบประมาณ

( B( a$ m- I8 f0 k* f. `

        ค.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี                                                   

& O1 k( v s+ e8 w4 q; C' L

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

5 X! I+ T( a0 u; n

22.  การปรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทำได้ในกรณีตามข้อใด

8 h; |- h0 f6 C# h

        ก.  ภารกิจที่ดำเนินการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์

4 _2 Z$ z: z6 B3 F( L

        ข.  การดำเนินการตามภารกิจเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

6 P: ~* a: z; u! T% }8 D

        ค.  ภารกิจที่จะดำเนินการหมดความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์

) q v: n: i7 I- U

        ง.  ถูกทุกข้อ

: A- @1 G9 i- ]3 Q% f" A$ D( f+ X

23.  ข้อใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการต้องกำหนด ให้การดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน       ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

+ D; Q1 D! H; T5 }2 Y9 h

        ก.  เป้าหมาย แผนการทำงาน                                                   ข.  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

; z2 r# _. b9 s- D* o$ k& l

        ค.  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ                      ง.  งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ

. R- T+ E8 K; e J, e. k; E6 e& |

24.  หน่วยงานตามข้อใดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ    ดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

$ F* _, a3 m' p

        ก.  สำนักงบประมาณ

8 p7 M: O$ U; E8 Q

        ข.  วำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

% v# J0 L1 T1 _

        ค.  กรมบัญชีกลาง

# K# `% h: N% g5 N& `! Y

        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

1 }, {. C* c+ X2 D6 M4 V+ I

25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง

9 v$ p7 K5 l( r& z/ o* B

        ก.  ต้องถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

# b4 Q( V( Q \9 r1 |. x5 Y

        ข.  ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม

5 k/ g* [7 K8 ]- v. n- Z2 b+ n

        ค.  ต้องคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้

- v; y. l8 m% N7 W4 p& ^. p8 ]

        ง.  ต้องคำนึงถึงราคาและประโยชน์ในการใช้งานของส่วนราชการ

9 R. f. A3 A- S3 [% R/ P

26.  ในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการ กรณีมีคำขอจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งให้ส่วนราชการที่มี           อำนาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ   หรือให้ความเห็นชอบต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

* b# A3 k) L7 C! T* U

        ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                 ข.  ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

! D- r- [* ^5 B( ^. D9 J% c

        ค.  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ                               ง.  ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

) f6 T$ ]' x6 e3 H3 Y& J

27.  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลตามข้อใด

% P; x4 q3 T* ^. `2 d6 r

        ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

: i% ]* f% [) p

        ข.  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

) s# H7 w! g$ I$ k& W O0 s( K

        ค.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน

$ q! Q) h9 V7 y9 ?/ G% s# g6 R

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

5 f; A- J6 ?1 m. U' g+ J1 \; X( h: b

28.  หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการส่วนที่ใช้อยู่

: V# l& g/ h/ j# R4 A9 v

        ก.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ข.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

% c m1 T& |7 J) j4 [7 s; l

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการตุลาการ                                      ง.  สำนักงาน ก.พ.ร.

3 p. K3 `- x1 k" s3 Z' `

29.  กรณีที่ส่วนราชการได้รับสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการนั้นต้อง    ตอบหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

9 e( m7 ~/ Z ]$ S0 z

        ก.  7 วัน                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                                              ง.  30 วัน

* E- o; y! m+ |4 C% ~

30.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต       แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในข้อใด

0 ]/ N: R) U6 P/ w/ ?

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

/ x: } m- A# v. C$ w& @6 y

        ข.  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

' A9 M4 Z* o+ Q x

        ค.  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

9 O7 X2 e, l( }: E3 t" d) ?

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ X6 q8 _4 k8 g2 \0 S" v, l

 

+ U$ o4 \' d8 \; b7 S

 

6 `2 W- ]+ b( Q+ G* C, O' C7 t, Z

เฉลยแนวข้อสอบ

; `4 n g; n6 ~! g5 p3 I. t

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- o9 p2 C1 w+ J$ y

 

9 S/ \- M& r+ b2 N

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.        

, z9 D& ^+ z7 v* A

                9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16.                      

* ^* W+ g$ F( ?9 ^1 j( H

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24.      

8 E1 ~) e5 o' n, f, d, I% {+ b

                                         25.      26.      27.       28.      29.       30. 

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:08:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

* L) y" Z* S) w

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

# P% y, C% F+ m1 k7 E) r

 

% w! C7 ]. c+ p8 f% _& x

1.  ข้อใดหมายถึงส่วนราชการ

# r* U: x8 L& n+ A* S5 x6 \, M7 X

        ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                                    ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

1 P i Q- i7 A* |6 I

        ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                               ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นส่วนราชการ

2 x1 c8 d' q0 r2 _; j

2.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ      

' l. E& Y$ n0 N9 Q' X1 O% N0 V, ^: |

        ก.  หนังสือธุรการ                                                                       ข.  หนังสือภายใน

% ]# k0 U' C8 v9 A0 E S

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

8 X% J( w: f+ g7 O1 F

3.    "หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติตต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน              ราชการที่มีหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก" หมายถึงหนังสือแบบใด

$ n% r3 s5 M/ Q

        ก.  หนังสือภายใน                                                                      ข.  หนังสือภายนอก

( k2 w' t' P0 v9 B' V# f

        ค.  หนังสือประทับตรา                                                              ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

- O! ]" T3 b+ p* g5 i2 v6 `

4.    ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

7 z0 e8 ~- b7 k' c' y

        ก.  คำสั่ง                                       ข.  ระเบียบ                           ค.  ประกาศ                          ง.  ข้อบังคับ

) V# U v ?2 H8 U2 O7 e5 |

5.    ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

$ v3 @" f3 P! b+ m+ g

        ก.  ข่าว                                                                                          ข.  ประกาศ

4 B: X/ ^# m; ~. L# l4 M% O" U

        ค.  แถลงการณ์                                                                            ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

& s* A# e+ ?8 Z9 W; @+ G) ]

6.    "หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าง            ใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

3 p8 O- ^1 n [

        ก.  บันทึก                                     ข.  หนังสืออื่น                     ค.  หนังสือรับรอง              ง.  รายงานการประชุม

+ ~7 u9 I# t# h( q

7.    หนังสือในข้อใดต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

5 T( H1 @9 j7 h0 P& k

        ก.  หนังสือด่วน                                                                          ข.  หนังสือด่วนมาก

6 `6 ~- a' Y* a: x5 u2 u

        ค.  หนังสือด่วนที่สุด                                                                  ง.  ทุกข้อเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ

2 S' Y3 t+ j. Q% K

8.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว         เป็นพิเศษ และให้ระบุความเร็วด้วยอักษรสีใด

. G4 V, W* [) w. j0 o" H. C

        ก.  สีส้ม                                        ข.  สีแดง                               ค.  สีน้ำเงิน                          ง.  สีเขียว

( n) z/ y1 @* p% O. f

9.    การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับดำเนินการอย่างไร

& K9 _% ^' O0 k# B

        ก.  ให้ผู้ส่งและผู้รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาการทราบทันที

3 k+ u- B% G& B; D3 j3 Z' z: F

        ข.  และผู้ส่งและผู้รับบันข้อความไว้เป็นหลักฐาน

" Y# u p( R' W( R) J

        ค.  ให้ผู้ส่งและผู้รับมีพยานรับรู้การฟัง

+ t' X1 \! B! [; E, |% g1 r2 @# m6 d# m

        ง.  ให้ผู้ส่งและผู้รับจดชื่อผู้ส่งและผู้รับไว้

1 w: {" Q5 _$ {; z- x, {

10.      "หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสด้วยตัวพยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียน                หนังสือรับส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือนั้นโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี              ปฏิทิน" หมายถึงหนังสือตามข้อใด

! o! i3 ?3 v) V$ j: N

        ก.  หนังสือเวียน                         ข.  หนังสือรับ                     ค.  หนังสือส่ง                                     ง.  หนังสือด่วน

8 E5 j# w! Z1 H! x; H8 \

11.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

( I$ j0 E2 [, I: `0 l, V

        ก.  ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ วันที่ เวลา

1 v% L" E# |6 o0 a& R

        ข.  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

5 y. |" w' }$ F1 T( x

        ค.  ลงทะเบียนวันรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ

2 H! p. p% C" s! `

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และข้อ ค

! Q. \9 G6 _$ ^3 X( {& V2 g

12.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด

' N0 x5 J' {: V$ g8 M5 z6 y, [+ ~

        ก.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

+ I; a' P" K' A8 o3 Q

        ข.  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับส่งหนังสือ

8 R" Q9 B" w0 y' c

        ค.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับหนังสือ

" R1 a. w; [5 d) t! ^

        ง.  ให้ปฏิบัติตามข้อ ก, ข และ ค

, k9 m. Q/ H2 |

13.  ข้อใดคือการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

- W( r. e$ \3 M& L

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ

) |* G& I" Y& }8 a3 L

        ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

" t9 y0 N% b4 i' j q1 k( q" ~

        ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถือเป็นการเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

/ f& ]4 p9 J) o9 Y* w

        ง.  ข้อ ก และข้อ ข ไม่ใช่การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

4 {* I* n! y' T4 m. S( ?

14.  "การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย แต่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปยัง    หน่วยเก็บของส่วนราชการ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้หน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมด                ความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดหนังสือนั้นส่งไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ" หมายถึง              การเก็บหนังสือในข้อใด

. a$ j3 E2 P# I% d; I; K$ X

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                                         ข.  การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

. F2 t( G: B. H% H9 { S7 J

        ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว                                                ง.  การเก็บเมื่อส่งตัวจริงไปตามประสงค์แล้ว

( R% A: A5 t, T

15.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

/ @1 F5 D, U& a, L" l: |4 R

        ก.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

& M; K& I3 o: I( R- S! Y. V8 f

        ค.  ไม่น้อยกว่า 6 ปี                                                                     ง.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

# G/ ~9 ~# g1 @

 

# f2 V& s- p- ~3 K

16.  หนังสือในข้อใดให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- F, z2 i5 b( y3 u: s; ?

        ก.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว                                ข.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางวรรณคดี

$ ?3 m5 T! G+ [+ W

        ค.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ                                         ง.  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

& u2 b! {- y# B0 t. i, Z3 e

17.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้ว       เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

) R9 Q5 @/ {- V7 u/ V

        ก.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี                     ข.  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                             ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

, x- F, _2 o/ {* V

18.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมต้องปฏิบัติอย่างไร

# s: k9 Z) }2 U. |/ O% T

        ก.  ผู้ยืมต้องแจ้งจุดประสงค์การยืมและความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ให้ผู้ยืมทราบ

9 B( F- }2 n- L% j7 n2 E# x, m

        ข.  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

% A n* I/ o8 U) l1 j3 Q

        ค.  ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

) r$ `6 l* C2 D. X& {. M

        ง.  ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามทั้งข้อ ข และข้อ ค

! E+ t- M' E/ T" O0 h/ r$ ]

19.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็น         หนังสือเก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอ        หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปี               ปฏิทิน

- M/ W" b) T4 k7 T; F

        ก.  ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ข.  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

& j7 W t, S! d: k" v

        ค.  ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน                             ง.  ภายใน 120 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

( _/ e- v0 X( ?( `7 `" }+ E9 S, [# e

20.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามข้อ 19 เห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย     ให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน

6 I& }7 Y$ `( ]0 P

        ก.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร

+ c( x8 \3 `7 V& C6 Y3 g

        ข.  กองการเจ้าหน้าที่  กระทรวงศึกษาธิการ

( {2 ~8 I$ J6 P( Y4 }8 S

        ค.  กองงานสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย

1 ~( b9 d' h: F4 a8 y8 D. y" c

        ง.  ให้ส่งหนังสือทำลายทุกหน่วยตามข้อ ข, ข และ ค

. N0 l! c# {: \; F

21.  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีขนาดตามข้อใด

n, ^9 l! L6 k

        ก.  ขนาดตังครุฑตัวสูง 3 เซนติเมตร                                      ข.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

2 h( G5 h% g; l9 K: R% z* G9 x

        ค.  ขนาดตังครุฑสูงตามข้อ ก และข้อ ข                                ง.  ขนาดตัวครุฑตามข้อ ก แต่ข้อ ข ไม่ใช่

; k$ a' H! p2 C! q$ X# T2 \

22.  มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มีกี่ขนาด

" i) P/ ^: B8 y o/ C7 r* z

        ก.  มี 3 ขนาด               ข.  มี 4 ขนาด                       ค.  มี 5 ขนาด                                       ง.  มี 6 ขนาด

$ t' i7 _9 K( |

23.  ข้อความใดเป็นความหมายส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

- c5 d& k. s6 H

        ก.  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ

; H2 X+ W* \/ l; h# J

        ข.  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติมเตร 5 เซนติเมตร

1 n' ~: _1 d2 a B" ]

        ค.  มีชื่อ ส่วนราชการอยู่ตอนบน

2 N3 b/ R! A( o0 n

        ง.  ทุกข้อรวมกันหมายถึงส่วนหนึ่งของตรารับหนังสือ

# `/ z1 s2 v, r9 ^# E. i

24.  ความว่า "ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ                มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น" หมายถึงข้อใด

1 _8 N* ] g! l' G1 V6 G g+ l6 \' K% _

        ก.  ตรารับหนังสือ                                                                      ข.  ทะเบียบรับหนังสือ

) W6 w3 L5 w; t6 J

        ค.  ทะเบียบหนังสือส่ง                                                              ง.  สมุดหนังสือและใบรับหนังสือ

: X/ Y& J9 N$ X0 A4 g; j

25.  ข้อใดหมายถึง ใบรับหนังสือ

) [; E" m# V. ^, p# U. @

        ก.  ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว

% `; ?$ j9 S9 ^; C

        ข.  เป็นทะเบียบที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิด                       เป็นแผ่น

: r. G% E# {: ]/ D3 ?3 d# K

        ค.  ใช้สำหรับกำกับไปกับหนังสือที่นำส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

- g4 Z8 ?, w; i# B

        ง.  เป็นบัตรกำกับเก็บหนังสือและละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดำนินการตามลำดับ                                 ขั้นตอนใดจนกระทั่งเสร็จสิ้น

6 j) n8 I" M" T2 q3 i

 

: |1 t( l3 T, h' Z

 

0 _+ w3 I+ `* ]) c- j5 q4 i

แนวข้อสอบ

+ B0 s. K$ a0 M& {

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

; i& y7 ]4 ~8 K; @

 

& Z+ j/ F3 E3 L9 U, k1 O

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

9 m. u$ |; k8 V, F K9 _7 V

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

* q! x3 e) O4 L0 y. K* t* Q

                                         17.         18.       19.      20.       21.     29. 

+ ]4 w/ d$ h$ P; Q6 g

 

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

* ^5 o* r0 l& s1 i

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

) Y5 U# c* d/ X1 d

 

9 q, t; i& U( U6 o; w* p6 G/ i- f

 

0 _: H- F5 L* D4 k# l

1.    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด

5 [' y: l9 {" E0 \$ }

        ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

7 t+ Z. k1 b6 t6 i6 J% G9 D

        ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

A- i4 r% D. g/ R. `

        ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา

c" b# u6 c# r0 y

        ง.  ถูกทุกข้อ

- y/ N% {! J! B! y$ B' ?

2.    ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

1 L! W( R3 M6 W* V; G% Z( `$ Z; m

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่                    ของบุคคล

/ V( ]6 q+ ~/ e& o

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล

8 o% C# u7 M' b7 C

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

' {: ]! ?3 ?1 O4 V7 t+ t

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 F4 [2 A* `- O1 p4 v

3.    คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด

4 N4 {# _/ V0 H2 L9 f

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  กฎกระทรวง

( m0 a& N# |7 `

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         ง.  ถูกทุกข้อ

; ~ g3 w7 b& ]& L5 y# N

4.    บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

/ ]0 c) L }0 L! j1 g7 b

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

' N4 y3 f" a+ ~: \* u& m

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                     ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

7 I f: B6 K( I* D# D

5.    บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

; m8 q% D" c$ R& o2 c

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

( Z( M, K9 B, o- O5 S- e5 }

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

) r; f( L9 D2 H$ `5 L/ l

6.    ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

8 F4 R7 p( j4 Z. _

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

" O! d4 W ?" l7 [% G

      ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

# ~' c0 a5 t9 b' ~' K- D

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหา                          ราชการแผ่นดิน

' S4 c8 c+ j2 L0 W

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

% ?+ t* J: i0 H8 d W7 l

7.    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด

! l# I6 ?/ P0 D' a

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                                   ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

5 S+ _3 Z: K2 \0 k* A* D

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                                   ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

4 Z. N$ g5 {& |$ @! G/ J3 B

8.    บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

* N- J8 ^' A- @$ }; Z5 t

        ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

0 C! |5 w$ i. H6 F0 S* W) t! y( k. V

        ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

& |# q5 O8 b: O" f

        ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง

$ {* {; ]% ]4 Y( E$ y7 w1 A

        ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

- J! Q' X. U2 v, E3 u+ ^

9.    กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง          คราวละกี่ปี

* u' J/ n! X4 `- T

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

0 l; ?, l/ C5 x1 Y& J

10.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใน     ข้อใด

' ?' \7 f* w" [5 c

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                    ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

1 L3 \* _( N/ A8 \* D' ~9 p1 E

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  กรมการปกครอง

8 [+ d3 P( Y- ?; p3 {" d

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

6 v2 ]$ k" m# B4 f- h$ @" D% f7 g

        ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

" q" a* c3 b$ Z, m3 u6 j

        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

8 O- Y1 P2 I4 a4 I+ ^! @7 U# s

        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง

8 Z+ @$ _. x3 p+ N1 \+ `8 N6 N/ N

        ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี

* |8 }5 K- }1 Z' Q: M N

12.  เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้

+ c5 ~# P H. T6 `0 s

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                                    ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

7 |8 M5 z' C+ E0 g( k' h. R, u, q

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                                             ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี

/ a, J) E% r9 u& B$ z% I$ l

13.  บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้

" R9 h6 {; m1 u: J. U: W3 |9 {

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

6 X1 @& f+ z$ X# b' X0 L& m2 t

14.  บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้

( d; u5 Q7 u# `; P6 S

        ก.  บุคคลธรรมดา                       ข.  คณะบุคคล                     ค.  นิติบุคคล                                        ง.  ถูกทุกข้อ

2 o; o' K5 t0 U* i+ K& z; g0 v

15.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

; y- Z6 r& G- T3 X" r0 g# N

        ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา

( i) j3 [2 b3 T) F$ F

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

: \' Y9 B. o/ }9 E6 Q+ M0 S

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

( l" a; @% Y4 B( \

        ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

" H" v' _5 n5 X5 ~$ ~; M: U( @

16.  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด

/ T! w# a, o! P" M

        ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

& ^# o/ N: G: S `% ]+ F: ]

        ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี

8 r- r" c) k; ?

        ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี

8 v9 \, [( `" t

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ z i& w4 x$ w6 C

17.  ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

3 \4 t8 L4 `6 v" Z

        ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

0 `+ U# m4 T6 f7 @" Z1 |0 a6 h

        ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

, f5 u. x; u( |4 q: o2 r2 l9 C0 H; p

        ค.  ออกไปตรวจสถานที่

, |$ W& r+ q4 X; E( Q1 Y U

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ c; T+ t- p1 n6 `

18.  การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี

% h" E- K+ V$ t7 c1 W

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

/ x9 m1 h( I3 o/ |) R. k

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง

4 a8 i1 n4 C) `& X( r$ K( X; P/ ~

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์                             สาธารณะ

2 |0 q/ w0 H# }* ]: m5 G# T4 t

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ      คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

7 D, s! \! _6 h, t+ x) s F0 J. @

19.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ   ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด

$ ~0 c4 e" w) V8 b

        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง

5 E) T+ |) G% _1 i

        ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด

$ L) l( \) e- X5 D8 E3 R) |2 ^

        ค.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

# {4 ]; h' \1 C3 Z

        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี

/ T% L7 l1 f" n2 T! Q

20.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง

y u, w4 j s, s; P0 J4 t9 M/ c, l

        ก.  ทำเป็นหนังสือ

# l ^- g7 k# j' i: V

        ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

) j6 @) j1 E# o A6 o; l( w

        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

' L) s& h4 q k, q; k. Z0 \( h% B

        ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค

3 _6 w, w% x9 v

21.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง           ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

7 v) O. c# B4 h* }

        ก.  3 วัน                                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                                ง.  15 วัน

: G* ]: Z' k) \9 a K

22.  เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด

4 a; Q* S B t+ a

        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

7 E& b) v D: N% I8 q

        ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

4 W; H1 B3 u8 i& C* I

        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

* v3 ~ {# F! f$ x* s

        ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค

6 M9 G7 |0 l/ f2 V3 t

23.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

: B, i/ a3 d/ q Z' I

        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

4 t! P0 k7 M# _1 Q+ T: L4 r7 w

        ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้

- G9 P6 P8 \- _: {9 s6 _3 T

        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

" C* ~, y/ S8 I& a: }. X8 t

        ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์

3 Y; f, @' `' D3 H& k# ?9 ?, i* s

24.  ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด

& |+ c8 n, T( e( H) k$ b

        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง

+ r% V$ |/ L# O

        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย

2 k+ {3 u0 m) s! H

        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง

. d9 F# Z% ~5 n! ^7 f

        ง.  ถูกทุกข้อ

( C, P# p/ m$ N! g

25.  การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ

: l. M. O; t5 ], I' h* B( ^

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น

- B0 A1 D! b; `/ F

        ก.  30 วัน                      ข.    60 วัน                           ค.  90 วัน                              ง.  120 วัน

/ e. C) _1 V" n/ e

26.  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์

3 s# E6 T1 S) t% b$ G, W/ l. l

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

% o3 P/ ~% p" I' P8 K

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ

% {, c' u1 t3 [1 b/ ]

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง

/ L" \* @2 M, R; m. N2 O

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 W+ S! |! `' ?9 H( p" o

27.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี      หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

1 R Z ]: T0 T9 q* _" e; P" U

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  30 วัน                              ง.  45 วัน

& E/ I- T! j5 V: D$ O3 Z& z

28.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป       ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด

* |; n ~6 V1 T: r5 V1 x# r

        ก.  500 บาทต่อวัน                                                                      ข.  1,000 บาทต่อวัน

& W9 S+ t5 o6 D7 [

        ค.  2,000 บาทต่อวัน                                                                  ง.  20,000 บาทต่อวัน

9 B) Y$ F$ ]" ?& g9 H: D; A

 

3 x7 V- J/ h3 `7 Z: i1 e

29.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ        กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด

) E; o# @+ k5 \9 e& }

        ก.  มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้

" r( ?, {) P O3 C

        ข.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง

% w) W$ t, J4 a; G

        ค.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง

9 m5 L, C2 U& U* I

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 N* k. {5 s, G; ]7 P- a

30.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

1 X o L Y" c( e$ z8 n! e

        ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

4 u" S6 L( d; c) g1 K _5 e/ Y1 v

        ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

k4 c" A# M- Q5 a/ M

        ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

( X' h3 X9 q& F% i P+ ?0 _

        ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

* R4 |) j: Y8 A* |% {6 z

 

; t" t8 |2 k0 R) t

 

& y. }1 B; Q0 l C6 |: z

 

9 A- X; t# C \& ~' f( H

 

& B6 r* _. r% k7 T5 ~

 

$ k- k6 i! H& T4 p/ i7 B0 `; D

 

3 |0 S) N2 `/ }

เฉลยแนวข้อสอบ

4 ~6 F+ \2 b& d3 Z% m" C! e

พระราชบัญญัติระเบียบการปกครอง พ.ศ. 2539

% a' T, y" B6 o5 A: L

 

/ V1 X- n* @4 d

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

* F/ Z! Z) P/ V( d' d9 |

          9.       10.       11.      12.       13.      14.      15.      16.    

, D! X; J( q3 B' J: q# V( z

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

+ K$ y! e5 L l4 g

                                           25.       26.       27.     28.       29.       30. 

, x5 E' x# V' c

 

/ L6 ]/ x& q* Z5 L% n) P9 Q4 X3 n# @

 

: V" Q0 ?% o9 f6 \4 x& d* Q

 

# }: h/ f, ^; T0 p( c

 

# Q+ n7 j$ Y2 F4 F- c

 

: ^* @; f2 \% z( W' `

 

8 ~3 K* p3 k8 ^6 _

 

5 H; H; g* {0 P$ ^8 d8 T+ {5 j0 C

 

7 i M" i/ r4 Z, V

 

+ X k; \1 v6 N8 o1 C

 

9 K Z4 P" {7 f1 i7 T" q! ?; w1 W' V% K

 

6 A! U$ @, y8 T2 M H. [

 

/ I* e/ E+ R& u: D, q5 A

 

; \' G2 R7 z) [, d

 

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แนวข้อสอบ

1 c/ u0 I, Y' A9 J' V

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

: f \2 _$ c2 ^$ B6 S7 B0 z2 J

 

6 G8 s" T5 ~! r4 M7 s3 D

1.    ข้อใดไม่ใช่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

* o. h" ]7 G2 X5 e; a2 V+ t

        ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                     ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

/ R3 N. O4 N) M- `+ `( V. _, p2 x

        ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                 ง.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

7 [# {1 g; M: Y! {0 b7 m

2.    ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือใคร

0 P8 v- t/ n, z4 M& A

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

2 E0 u% X& P7 L. r6 K

        ค.  ประธานวุฒิสภา                                                                   ง.  นายกรัฐมนตรี

& W+ R5 T) l5 A' d4 w

3.    ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

9 _0 g: ~" s- `0 \3 h9 k: }

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวง

+ H" v; I4 o4 w: s0 x6 x5 b% k

        ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ง.  ทบวง

, J5 S; c( P2 C/ G

4.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นจนกว่าจะ      ครบ 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา การรวมหรือโอนส่วนราชการ ใช้บังคับ

4 `- j! E3 Q6 p9 l4 Q( M

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  สำนักงบประมาณ

& z D6 i1 V6 V+ k

        ค.  กระทรวงการคลัง                                                                 ง.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

8 J+ h( p$ Z: C# o

5.    การยุบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีใด

9 E; e0 }# E# O% A, L' }' {

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

) n% e1 L- C, W' H+ U8 h

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง

. @* H4 E: |8 y8 z

6.    "สำนักนายกรัฐมนตรี" เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

' q8 t" H2 D/ x" T5 B" `

        ก.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ข.  สำนักงานเลขานุการกระทรวง

3 K! R6 k0 U/ t, X4 X

        ค.  สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี                                 ง.  สำนักงานเลขาธิการ

/ _7 H4 n# D8 i" h! t! R# ~

7.    ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

( _8 }- l4 z! H) x

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

8 m+ t V+ O/ u( Z! L* r

        ค.  ปลัดกระทรวง                                                                       ง.  คณะรัฐมนตรี

. f; F" A& h% o: ?5 g) S9 f

8.    หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือข้อใด

5 @3 Q0 J8 c" [( E$ b. K6 W

        ก.  กระทรวงการคลัง                                                                 ข.  สำนักงบประมาณ

- p" @0 x% m6 V% N5 \" Q

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

; t# T" V9 C% h3 K1 f' W

9.    การจัดระเบียบข้าราการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำหนดกฎหมายฉบับใด

' L5 Q( w& T0 ~5 c0 \

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

. W+ T3 f& ^0 f: o. h" K3 V7 H; P* Y

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

, G1 q) h. S9 O9 b

      ค.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

/ ^( R6 |1 N# `, P$ @ ~/ M

      ง.  พระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการ

. f0 g8 F0 E0 z4 Z$ \! D$ I6 P( [9 W

10.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี คือใคร

, ]& t5 g+ E5 V" h- ^% D5 W

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. z4 h: U; _4 s9 j

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* e0 n8 S' k( B

11.  อำนาจของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงใช้บังคับได้

# f2 e, m- @3 ~1 z; T) a9 G2 {

        ก.  แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

+ u/ o* k1 e; T0 I

        ข.  แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

8 i# y. a6 r7 |- D

        ค. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

9 i; E, E( t. G

        ง.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

3 B% R2 x7 S; B2 G

12.  ใครคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7 ?# Q' u: Y0 }; m& B; Z- ~1 N6 U% ]. ]

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1 \ N, X2 B3 H1 g6 K$ P

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

! W/ X' M- i! _. G/ ~0 E9 t

13.  ตำแหน่งข้าราชการข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

0 g" T8 o7 P( K# ?

        ก.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 ^' ?% C, D' z* B- N8 ^2 A

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี

2 q7 a0 ~- e0 q6 h4 f* {1 k; k

14.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านใด

9 p# G7 z/ `. y5 b* m# e% B0 F

        ก.  ราชการคณะรัฐมนตรี                                                          ข.  ราชการของรัฐสภา

7 U! m% ?' j/ k- p

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ถูกทุกข้อ

' _, G- q9 J: N+ U* ?. b

15.  ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

& c- i" {9 E2 H1 f+ _$ V0 z( F

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

' l, K! \ d8 `

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 A) X( e! o& M- ]6 `5 O& O

16.  ข้อใดคือบทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

% r' N) b& d5 |$ k0 }# Q0 U

        ก.  บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

4 [3 L7 _" G- ?! E5 _6 w2 n2 i5 @2 d

        ข.  บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบและการตรวจสอบ

# n5 k/ x5 f2 ]! ~

        ค.  บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

; T1 t8 ? C: Y l2 u, K

        ง.  ถูกทุกข้อ

, B- S0 j: L$ a- r+ d0 i

17.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

6 A3 |2 w9 \. d* F5 u

        ก.  เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านการเมือง

# `) m0 j) |! v) K3 p

        ข.  ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเพื่อบูรณาการและการพิจารณาถึงความสอดคล้องของ                                             นโยบายกระทรวงนั้นและกระทรวงอื่น

4 B n4 r9 f" R$ p

        ค.  เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และจัดทำข้อเสนอทางนโยบายแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

# D1 n7 r! ]' N+ L" f

        ง.  บูรณาการ บริหาร และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

2 i1 A+ x n! G8 k9 M# F

18.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี คือหน่วยงานใด

4 I! [- F# s/ f( i! m6 ?

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

' j5 @2 A/ ^9 K4 n5 e& k8 | U) R

        ข.  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

! e' G/ k! Q% n3 ?9 D5 e; t

        ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& T: |9 b6 G/ j0 w

        ง.  ไม่มีข้อถูก

5 }( c, U U1 j( X! h. ^. s

19.  การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมจะกระทำได้  หรือไม่ เพียงใด

% V) V8 S4 f# F# A s* y1 h

        ก.  กระทำไม่ได้                                                                          ข.  กระทำโดยตราเป็นพราะราชกฤษฎีกา

5 R4 E7 D* S/ D0 E( \( D5 |

        ค.  กระทำโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                                  ง.  กระทำได้โดยทำเป็นคำสั่งรัฐมนตรี

/ d( Q+ L2 n# Q" ?

20.  กฎหมายใดเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวง

4 Q \1 n- Q+ W

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวง

; f! k8 H& T8 @3 h8 T6 i8 B% H

        ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

$ \; l& H) U; c& `" j- Q4 a

        ค.  พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการ

5 B* Y' E; e3 t" A) [& Q9 R9 ]

        ง.  พระราชกฤษฎีปรับปรุงส่วนราชการ

0 M# s/ w5 N; F3 f/ ?9 ]

21.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำในกระทรวง คือผู้ใด

' v4 v( O" }: R8 H4 I8 u; k" N; q& x) L

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                    ข.  ปลัดกระทรวง

5 t0 x2 i1 m* j

        ค.  อธิบดี                                                                                      ง.  นายกรัฐมนตรี

) ]* p# y% {' n; H5 b# e% S" {- O

22.  การกำหนดกลุ่มภารกิจในกระทรวงกระทำได้โดยวิธีใด

4 s# d1 r' r5 X0 d" N$ n7 k

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤฎีกา

# u* s% W- u8 g3 B0 D" R

        ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                                                          ง.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

1 {0 ^3 A! Y! y5 t. [

23.  ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี คือผู้ใด

2 u- N$ S& p& j) Z- P

        ก.  รัฐมนตรี                                                                                 ข.  ปลัดกระทรวง

% p4 ]8 ]# Q' z7 n2 X( {

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ง.  อธิบดี

; @; \+ |2 p) P7 p

24.  ตำแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกรม

' `# S7 |3 G3 r" W9 d

        ก.  เลขานุการกรม                                                                      ข.  อธิบดี

# ^; `3 f1 I6 t

        ค.  ผู้อำนวยการ                                                                           ง.  ปลัด

" {; z" H0 z% ~, V( A( G: a3 H

 

' {+ C2 ~* K' I! V# p

25.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

! }5 P; v( y) q% l* V- i- p

        ก.  ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

8 z8 Y3 E% k5 R3 L6 v

        ข.  แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

) o# e1 q b' X8 {5 ?: A

        ค.  สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

6 z7 _: }. ^' J" f0 \2 S9 T

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

5 e% o5 Z. A, I

26.  การมอบอำนาจอธิบดีให้กับรองอธิบดีจะต้องทำอย่างไร

% i% o% o5 x$ q

        ก.  ตราเป็นพราะราชบัญญัติ                                                    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

2 f; [1 u- ~. u: t+ Z

        ค.  ออกเป็นประกาศกระทรวง                                 ง.  ทำเป็นหนังสือ

# K/ \2 {' |: X m4 W' z, a: T. E5 ^

27.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ มอบอำนาจให้ดำรงตำแหน่งถัดไปแล้ว ผู้ได้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นต่อไป     ได้อีกหรือไม่

& _9 n" a& N# s+ X9 Q$ z7 [

        ก.  ไม่ได้                                                                                       ข.  ได้

* f4 L7 B! V$ ~3 z0 C5 A- J

        ค.  ไม่ได้ เว้นแต่การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ง.  ถูกทุกข้อ

/ y* q3 }$ m! J5 C M7 V6 U

28.  ข้อใดคือหลักฐานการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ

" Q* o8 F M' m

        ก.  พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

( m5 c- Y9 @+ |6 e* A

        ข.  พิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

; I0 |7 I/ K& M6 S0 I- W5 c7 G

        ค.  พิจารณาถึงการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

, @9 g, r& j6 |4 ^' E

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 ]4 |# i/ L, E8 F' N" ~3 V2 ?

29.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

3 j/ y, ~. ?+ }$ c4 Q/ J& P* M

        ก.  ประธานรัฐสภา                                                                    ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

' f, j! C5 w9 Q. r" H

        ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

$ x( M6 f% G9 @% T# ~" ]9 I5 T

30.  ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครคือผู้รักษาราชการแทน

0 q6 U ^* j% m! L U

        ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  รองเลขานุการนายกรัฐมนตรี

: A9 V; D5 n0 H0 Q

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          ง.  อธิบดี

+ ~: P1 }3 K9 T$ R7 f

31.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

! E% ]. O5 J( ~) F) P$ J% g

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  อำเภอ

0 C/ y7 [$ i9 h* e7 r+ C

        ค.  ตำบล                                                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

) |7 o3 h, j+ {; z8 {5 A# A

32.  ข้อใดคือหน้าที่ของกรมการจังหวัด

, c9 m" A& d: ~& q4 o

        ก.  เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด                               

' _0 S) P2 d7 h5 V- O9 S$ G

        ข.  พิจารณาความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

$ Y/ P( @8 S m9 ~, w. r6 \

        ค.  ปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

- u7 u) c/ c1 Y8 G8 U2 r

        ง.  ถูกทุกข้อ

" O: c& e/ A! ~- F# F6 l, y

33.  ตำแหน่งใดไม่ใช่กรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการจังหวัด

& r: |! a4 G# b: U% H0 w4 N _

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข.  ปลัดจังหวัด                    ค.  อัยการจังหวัด                                ง.  นายอำเภอ

4 y3 a$ o; `1 x: N/ X, I. A

34.  การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

7 g+ ?; D* B7 j: G% |

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& W& x" v/ \* c% T" G. M

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

% L: E' c2 J! m$ {2 d

35.  การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

7 p) A% x0 G8 }2 B8 D8 k4 D

        ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ c+ r0 `) o- V* I# W

        ค.  กำหนดโดยกฎกระทรวง                                                     ง.  ไม่สามารถกระทำได้

* I+ j7 y) r- W5 B0 \

36.  ข้าราชการในตำแหน่ง  นายอำเภอ สังกัดส่วนราชการใด

: K- s p& P+ p

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                           

4 s: [6 L9 f' M

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

! Y% D! h- W. V9 c7 F9 e

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

" {, F |' Q% [

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

: J: B4 M7 i7 \$ t" s& ?

37.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น

" J- \3 H3 e& b$ v1 U) e- V+ c. \8 N

        ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                ข.  อำเภอ

9 Z# c3 X$ c, H

        ค.  เทศบาล                                                                                   ง.  เมืองพัทยา

3 y/ b! N/ U }; [* H% U& |) |3 o

38.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอะไร

7 a7 ~1 L$ H8 _4 I: X' p1 z

        ก.  "ก.พ."                     ข.  "ก.พ.ร."                         ค.  "ก.ร."                      ง.  "ค.พ.ร."

& \8 M5 j1 y' o- C

39.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดให้มีไม่น้อยกว่ากี่   คน

) m( \1 w% t( x5 u' @4 r4 _* ?

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

$ ?& q% r% J% i+ A4 o& R* l9 m! ]

40.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

6 u$ V9 Y5 m) Q

        ก.  3 ปี                           ข.  4 ปี                                   ค.  5 ปี                                   ง.  6 ปี

: r4 j. j8 `. W/ I$ Y c5 j

41.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะต้องมีจำนวนไม่เกินกี่คน

k$ {1 z& y4 h9 w9 w, J

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  10 คน

3 r, k( P/ D8 y

42.  สำนักกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

- T7 b( x! x5 o& t# M" \

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี

8 h& J9 L( F" P9 m

        ข.  กระทรวงมหาดไทย

, {& ]2 p- H% ^ l( k7 Y; e

        ค.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2 v8 T: k0 J- q8 j, _# b0 |6 f

        ง.  กระทรวงยุติธรรม

' N' F6 k+ u( \3 R( B

43.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสังคมระบบราชการ

: n3 m' t. z# F; ?( t8 `

        ก.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามทั่ร้องขอ

( q! x* Q' ]$ @

        ข.  สั่งการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

& m& Q- _. S0 K% _

        ค.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

4 R- f9 \% X/ l+ A. l8 N5 f% P/ F6 ] N

        ง.  เรียกให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

( \: G K: H8 k0 K: t0 j

44.  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้ตีความและ   และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น

& @# b4 m. e! ^* V

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  สภาผู้แทนราษฎร

0 r( E. j4 H/ y; [& |9 ]# C& B

        ค.  รัฐสภา                                                                                    ง.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7 u" g; W) V( c+ n) q3 U4 n

45.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการแก้ไข             พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก คือฉบับใ

& r0 W n" x$ @, F, M

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

% x' U+ w( G7 n

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

. |/ m% m E' x& p4 m$ M& y

46.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปฏิรูประบบ ราชการ คือฉบับใด

$ W# U* h& m! h. @$ J) K

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

- N- E5 c' E" D5 V' {

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

9 @8 ?, T {( C0 n* m2 Y

47.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม คือฉบับใด

' K/ v' i. }+ u" {

        ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                          ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

) l7 ^& E5 u' z5 G: ~

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

; E8 H; T! [, q* F' o

48.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับ    ข้าราชการในสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบ          ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

7 _8 m6 R# b$ v3 q4 L

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

! n5 b$ G9 b4 Z9 k

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

$ K, y( u5 X) H0 \8 D

49.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากได้มีการตรา พระราชบัญญัตินโยบายพลังแห่งชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน     คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือฉบับใด

7 t8 u# g' |' j, b

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

% b4 e5 f) y R6 w* ]# [

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

6 y, t# n4 [2 }6 i9 v

50.  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากได้มีการ   กำหนดให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี คือ       ฉบับใด

8 c/ @' S2 C5 G) w1 R5 @

            ก.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                      ข.  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

9 O, F4 g5 ~3 n- w( {

        ค.  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543                                                        ง.  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

0 v/ f8 v4 z" P8 H& ]

       

- ^ W- X+ c. U5 {" W

 

. E$ f5 K( A. I2 n) ]

 

) N: X5 I# L# w1 J7 Y# j2 k

 

/ r1 @1 n5 p s1 ~8 k" Q5 v) P# s/ F

 

- G% P4 a9 i; ^ c

เฉลยแนวข้อสอบ

% z6 P( N0 G7 r) ?- S

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

& w0 H! ]: h0 n$ l

 

& c2 N0 b% w% X& e9 S3 m9 j

 

) C2 f/ w- c# {! {2 ^; N( c+ `0 c

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

3 ]5 \" u8 g9 [: N

9.         10.       11.       12.       13.       14.       15.       16. 

" a5 o1 F3 O4 X, E9 {+ P3 H

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

$ f0 l2 ^; }7 E, s4 X

25.       26.  4     27.  4     28.  4     29.       30.       31.       32. 

2 J( ?9 \8 A+ K& x

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

- V: B9 B! m H4 a- N

41.       42.       43.       44.       45.       46.       47.       48. 

2 o; x+ f4 J3 e

                                           49.      50. 

: w) W# p$ W$ `* `, ~$ p1 z% k

 

2 D; i, V* H2 p# Z: p0 f- \7 r

 

! N( G) ^1 V6 U* y

 

9 Y; s- d' S/ a' f

 

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2009 15:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

/ u2 D8 H; I, V3 j

………………..

" } K# z- A$ I& d, J

 

0 t0 R# g% p' A) I

หมวดพที่ 1 บททั่วไป

+ d$ Q8 I+ q. I! x7 g! S; r

1.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด

5 Z+ ]1 H/ p9 X* o; s6 e

             ตอบ  18

$ [; Z# ^, y! V# m. r

 

$ b' \( u" K4 x( A! V7 Z! ?( ~

2.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

( j& c5 S6 D1 }& p ~8 b

            ตอบ  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2550

# l# V. f$ P6 R& A, ~

 

u/ V, p& D, u" i: e9 n0 N& ^

3.      รัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตราฃ                          

2 p) ~. b/ A8 E$ {) p% M

             ตอบ  15  หมวด  309 มาตรา

/ z( B9 ^# x1 w( d

 

. H4 P& H: ]1 N; i2 d4 p

4.      บุคคลใดเป็นผู้สนองพรบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

) X0 \; Z4 Y7 M- J3 d4 ^

         ตอบ  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1 n E$ N2 J. N5 I* x) t6 H) J

 

3 |1 C4 D4 y4 x* w ~' O' w! G

5.      รัฐธรรมนูญที่จัดทำใหม่นี้ มีหลักการสำคัญอย่างไร

7 T6 o7 C; D6 ~" j

                ตอบ  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเน้นย้ำคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

6 @4 h% D" }3 V' A, X

6.      การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักการใด

9 Q3 w# K# _ G2 o5 ?

                ตอบ  หลักนิติธรรม

* ?+ Q( [# n* O4 r P

7.      หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปโดยใช้หลักการใด

+ `$ |* @- h4 i% R& w! b8 i5 @

                ตอบประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5 c) Z( y# V: k( g) w

 

$ K7 C% U4 j" }

หมวด 2  พระมหากษัตริย์

6 u) d, c. g9 B) O" b3 N

 

- ~) V$ ^* Z) f0 y: j( r S+ @

 

# g5 n7 x0 y, |0 G f- }! x

8.      พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรใดบ้าง

9 q/ K. W) S4 o/ A

                ตอบ  รัฐสภา (นิติบัญญัติ)  คณะรัฐมนตรี (บริหาร)  และศาล (ตุลาการ)

, T1 S! x F9 b/ }% s/ w

9.      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร

' ]& i8 F; S- }! t5 C) E3 }

                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

: y" e `6 r; z3 `" v! T

 

% ]) p$ J* e9 r, y8 r8 E2 s3 P- n+ U

10.   องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

6 Y. K A- c' V$ i8 [/ Y8 X0 }) h1 [

                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)

7 B0 ]$ x8 X- D. D9 G6 a- V

                                               

) d" e& X3 f0 C

11.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

* i- T4 S! j. Q

             ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ

) g4 q9 y8 h" N% R

12.   บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

& D; S1 B4 P# p1 o+ A3 \1 k- C- B

            ตอบ  ประธานองคมนตรี

7 |( V4 C& P4 h0 C

 

" p# j" b. \; y- W

13.   บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

+ _0 W: G) u! R4 h" e

             ตอบ  ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ

+ d- i/ q% O3 R0 n* D9 J h

 

1 H5 t; J5 Z& f: |9 W

14.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง

) s6 P! g# Q; A* @8 f* J5 a9 e

             ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

' Q1 k& c& ^! D( b

 

) \! |: y1 c4 D0 z2 Y

15.   ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

; v1 s; ?& n5 e; a6 c5 Q$ w7 x3 [1 b. V

             ตอบ  ประธานรัฐสภา

1 b) h8 M m7 p+ @

 

5 L6 v. C. i2 U1 q3 x

16.   ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

, V8 u0 Z) ^; m, z0 g

             ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

1 t0 q4 E* x( D0 W# e) F/ q% U

 

/ v* B7 H5 U: t6 W1 W

17.   ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน

. z) N7 ^# @) e6 x( X2 N

             ตอบ  วุฒิสภา

1 t* ]' H8 A4 [0 E

 

$ G$ C' ?& j7 t9 x1 n

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

- y) S4 s, n$ N+ _

 

& n- U4 z, \7 V/ D

18.   การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

6 w* r8 u! R' ~# W+ v5 V6 G7 [

            ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

$ q8 o- a( X l O' t! n

 

$ N+ x& r+ \# T# ~: t- a) q) p) l

19.   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง

U& b% k! ]0 K

             ตอบ           1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

/ ^( A$ f$ W3 p6 S. l+ l4 `( L

                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

8 [" ~; R% q9 t

                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน

9 g9 Q6 Q6 i2 G& a7 |, O

                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

; _1 @3 O' P9 Y& q2 G3 a/ H* s/ U2 L, g

                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

6 n6 V& T3 K! F0 a# Y" v% h% R1 R

                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

+ L, P( u: y! L# X/ X4 M

                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ

* B+ a/ [0 E- `& a/ N* m

                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

5 l7 s$ l7 S) ?" T- Y0 J# n! h4 F

                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม

6 R2 f4 I4 G+ m! E/ D9 L+ H. x0 Q

                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ

* Z$ @2 `7 L& a3 H

 

( z1 E, z6 y9 r+ f

20.   บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

! f: n! O ^. j

             ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

) W- | u% }% l/ s. J7 C0 c2 j5 p4 \

             2.  การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

0 N2 x! a, u8 X6 u

             3.  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

/ A( o" I# Q: |

 

" C! d5 y* ?# V! H( y4 l; G( V

21.  บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

" U/ w) n( w B' D" ?' M

             ตอบ  1.  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

e- k8 r7 v4 G+ u/ T

                      2.  โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด มิได้

x3 |$ ~; H( e4 J3 \

                      3.  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

+ N# }9 N7 y4 U4 l; F

                      4.  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

6 ~* {* U5 Y( V3 Z1 q3 L: x

 

+ e- H6 o$ s" Q+ c5 t

22.   บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ขั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาอย่างไร

& c6 Q. a7 V/ G+ S8 G7 U

             ตอบ  1.  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

\# `# `0 n2 _* }

                      2.  สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียง การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ทราบเหตุผล ประกอบคำวินัจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง

0 x; F) C8 j' ~. q* w( j' X

                      3.  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

# Z1 M" l, T3 n0 I) H+ c

                      4.  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นเหมาะสมจากรัฐ

$ y) T4 l. T" g" H$ F

 

3 l- p$ L+ v c

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

R/ l- D# P2 j) H+ e; U

            ตอบ  12  ปี

" U8 ~8 w" u3 r/ }7 X" c5 M

 

# b3 c! a) ~ x3 d9 k

 

6 C5 F F+ }) I# U# e

24.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บุคคลอายุเริ่มตั้งแต่เท่ามีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะกวดอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

1 g' Q1 s% T8 B1 b. g. n, r( N

             ตอบ  อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

) J# G& ?: E* i' S# o& G0 p

 

P, Z5 Y9 C5 O

25.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 c1 O. S& A X9 `

             ตอบ  ผู้ยากไร้

6 @# y- h1 Z: j6 B. u) C. K4 A

 

* }/ ]# {0 a7 X" @! l5 w

26.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใดบ้าง

& i6 f* }3 m" D" }0 H9 ^

            ตอบ  กรณีที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความเรียบร้อยทางศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

+ ?" `4 k7 P- O6 T6 X

 

/ E7 I! R4 Q0 O+ p) G3 Y9 w

27.   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะมีการจำกัดในเรื่องใด

2 B# f6 B2 Q; |9 G9 y2 L% O' P

            ตอบ  จำกัดไว้ในกฎหมายหรือที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

3 ^. s- i' E9 N8 X! H8 S* D* Y8 T

 

# ~4 e; F, W% e- Q9 ^, J

28.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะถูกจำกัดในกรณีใดบ้าง

. ]# l3 G, s$ j+ d4 J; O0 \5 C

        ตอบ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ส่วนได้เสียอันได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

* Q4 D5 B: w# ]% x) e& S& w% o

 

0 h4 W; b, g% V$ e

29.   กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลาเท่าใด

" e- n5 P7 q6 v+ X

             ตอบ  5  ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

& ]" u1 h$ p. [% S& X M, H, a

 

, N) q6 i/ k: k6 q

 

- h$ l9 j" p; N" ?4 Z X+ Z

 

- o q$ p0 n* `4 @( t# y

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

" K: k3 x" t) v3 t3 G6 U! ~

 

6 `7 r' c! O8 S) R& c; W

30.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

% u( ] B8 s- P

             ตอบ  1 . หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนุญนี้

9 E4 N" w5 J- w' q

             2.  หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

8 `" u4 D" y& T

             3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

, @: R& P6 O) X

             4.  หน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

7 P9 K; F9 l' I7 F

 

7 Z3 n# ?% _2 M* ^2 {/ [

31.   บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

3 | m i" D% ~* Y! F1 m

            ตอบ  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อสอบถามถึงองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

: n- i* z1 }/ N' V& U! \

                      ระวัง ! อย่าสับสนกันเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

) X% t5 e9 Q; J/ S0 d# E

                                (1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

, `, \3 J, X& x% e; ?3 e8 M

                                (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

2 B1 H+ F$ ]* r# R# `& h4 c" X8 q

                                (3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

; `8 h, x! }2 j" G. Z

                                (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

+ l4 a# C$ @; }& y$ ^: R

                                (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

- l s0 k: d/ e& @5 |- D* u

                                (6)  ประชาชนได้รับความอำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

, }' [2 s. Q- X" _; t7 V

                                (7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

p! P& t5 W/ e/ M

 

, n+ Y) H" F% D; @4 x

 

7 g' f4 T: R. E/ A M$ l: A

 

5 I' G8 ~( L- \

 

; b9 f3 B( m, L V0 H

 

- t0 s8 t+ `) [

 

, R) k' y9 [, D1 P! R4 }6 p9 x5 w

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

& I* @ U$ z) L

 

$ l$ |' i/ i& r* O# R& Y) W J4 T# e

32.   คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง

/ t+ p5 ~( _2 \+ D4 A; l% G

            ตอบ  ปีละ 1 ครั้ง

; T! o* B3 z! Y- G+ R6 L& Z

 

4 \- R3 D2 S9 U6 ? _* q B0 }

33.   คณะรัฐมนตรีจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด

: ~; a. T5 ^1 _& p

             ตอบ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

! x+ G X# W: b8 E* q

 

; `+ h% c& J% s, n. w. i

34.   แนวนโยบายแห่งรัฐประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

A+ R% c3 ^5 y8 P7 \

             ตอบ          1.  แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

& L; r4 L8 p' I6 V

                                2.  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1 F+ `. a5 n2 v' ?. `

                                3.  แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

w) }% J: d! m7 Q4 R. y

                                4.  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

- R8 C: {3 ^2 K% Z: I) \& b

                                5.  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

! \" \* u! d1 d: {

                                6.  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

( V3 Q1 Q% V7 J6 x

                                7.  แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5 h. i! J+ i: k0 p- \. r. k

                                8.  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน

* d' j+ K' x8 [' y0 _

                                9.  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

8 S6 f( F6 A/ M. i

 

# L( b( v# D; X, ]/ v H$ S; }6 |

 

; Z, c$ }: p, a% i9 `" X; V( l

35.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

: i' P; ?7 P0 x2 v& b* h L0 Z

            ตอบ           (1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

) b% {5 G# J) ?" b

                                (2)  จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบปนะมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

0 u& ?" t8 @; X7 Q5 W

                                (3)  กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

0 x; g$ [1 T# z' t

                                (4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

, ^* N- z$ m3 C1 q& B- W

                                (5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

, P- w: V3 V# I& J- ^

                                (6)  ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

8 \% {6 \ x: e! S, W9 Z

                                (7)  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

1 m$ W( K' f* R

                                (8)  ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 2-8-2014 11:27 , Processed in 0.198096 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้