งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87610|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

6 S/ f% J7 R* l( {/ ~1 Y& j; W" B

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

1 P$ ~! B4 F2 S0 u

.....................................................

- Y" t5 z' F R5 `

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

9 r0 P0 W/ S8 U( s

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

- P" y# j) [( h

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

. K7 e W- d! i# T9 f" ^% n) f

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

7 u( p) R [! q; C _* r

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

* A h+ t, ~- s5 l2 R0 B- _

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

9 u6 I6 P1 M: J( r

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

* L, W; p9 \" Q6 D, \! `

        จ.  ถูกทุกข้อ

4 p: V& c7 {; i6 k( a- [

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

. P4 k( v9 G' H4 `

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

2 ?8 u! f: p6 c5 g' K! t

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

% o8 \& R9 G$ g

        จ.  ก และ ข                                                                 

- T: @8 n6 ~/ F/ ]2 s0 X$ l

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

+ C% {) R/ h1 q" P& p

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

% {. U) W! p! ]6 o: F, S% V6 ~

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

9 W7 W U8 r ]) q9 I8 M% ^5 n

        จ.  ถูกทุกข้อ

% g& t- a" }. w- A" T& C8 L8 S% n* J

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

( v7 k1 Q. b7 v8 w7 e& p" G+ S

        ก.  กระทรวง                                                                               

3 ?1 \6 D, b# ]+ S6 i

        ข.  ทบวง

8 o% s a. h1 z: S" c% A/ ` l

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

8 o7 M( f6 M4 {+ V7 s

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

1 S) R. ?# c6 W, [$ z

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

+ A& b3 }* e F- \& x

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, a7 w0 X8 V# {

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

, w- q+ L+ W! j( D1 i, _* u$ C1 S

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

% z: a j3 u% }& a

 

. O: D3 g1 q) g1 k5 P1 V5 H

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

4 i! e2 q1 e6 v1 J+ }. Y; E) n- s2 x# `

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

5 E0 ^, O- K9 C/ G( Y4 s7 B+ C: I

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

) P7 V2 B4 I; |5 K

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

" ?, {3 T7 D% \* I: r' w4 k `

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

D9 l, c: Q9 e. O. I

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& M& o# p6 Y) A$ {8 q7 W/ R

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

/ F- h" _1 g% U# }3 |2 Z

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 Y2 X. p7 w7 Z+ h. K8 O

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 w9 E& x; T- H- {+ P! n7 v/ G

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

8 I v: W1 V7 D* [

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

& X) f; `5 A0 M3 c7 f! J. Q# |) k

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1 q0 y3 Z1 g+ `5 ^3 Y: k& f9 Y

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

8 A9 U, R7 Y6 p0 u& ~4 x

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

! U$ O0 Y5 Y) T {

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

' i! [1 ]( k0 o) p2 p B0 u$ W

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

3 Q1 _0 ]& V8 T! J

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

( ?7 H% \& `1 j8 X9 _; n6 \# o2 o

        จ.  ระเบียบกระทรวง

8 r& n# V N5 o& H w. t( A

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

2 B: C( X+ M- X

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

( k, M( G; g! c% F, F8 l* X

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

" f! q5 r4 l9 K

        จ.  ระเบียบกระทรวง

" Q4 ]; g% b$ ]* j

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

% k) x. r4 {/ q4 ?+ i: ]

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

1 h. e- g0 Y+ f6 }8 ], E- V. `

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

# U* o% L# v/ k" t. t- f

        จ.  ระเบียบกระทรวง

4 T- a5 ^# G1 Q: R2 r

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

- k" ?/ J. q# ]3 e! E: E K

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 A% L+ F6 h( U! c0 V

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

. P0 N8 V. }3 Y: \. Q1 H* H

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

, c2 ^" e$ A% Z1 ?) g

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

1 \ j) @; x9 i3 [

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

% A: x8 A( ?( G! o) F5 O% ?

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

) \+ u4 F9 l t0 @& g1 {

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

7 {7 `! x7 ?- x4 Y% R

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

! l8 t# G0 k7 z+ y0 A3 w6 u

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

+ c8 D5 B* A( C. h

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

/ U/ j2 O3 d R# j& t$ a

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% M' [! F5 G# w; c/ ]( P

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

/ Z/ q6 b: j8 }* i! W

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

2 B, o: X# n" n

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

l; ~8 }) R) |& X3 X; p t" T- _# l

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

4 T) e+ I. \- e4 d: T6 D

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

* p: p, d& }% Y

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

. S- t# A$ G! B, p

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

3 x- |4 j, l$ D- p3 J: b7 z

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

% h+ x* e5 ^4 Y, y- ~

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

$ _+ l' f2 q5 i

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

6 e. b( ~; s8 j, \& `0 B+ E# D7 W

        จ.  ม.11 11 ข้อ

3 W0 ?3 V- P* s- n! B+ W! F1 t7 E) _

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

& M) n' Q" K7 |

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

! m o7 w! r, P0 l

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

1 f5 c& ~1 m0 u- g8 q( ^

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

" \) b+ \2 i- X( b: j4 M0 @

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

; o# a8 `/ F$ p# x, R

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

& Y3 F# L. o4 i, V' j8 l! O

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

& K4 t5 I* E V

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

; [* w0 v6 M& e

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

$ ~7 w, U+ {, }5 \; e$ ^4 e8 z% w& Y ?

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

7 z3 U8 g0 a: Y; I2 p9 }. Y

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

9 z2 j( C8 s( M8 m7 P: M g

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

9 ?( |5 S5 ^. t; h H/ D

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

$ z. r2 b E) h# M/ W

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

2 |! O" E& b' g6 U% T- H; u: i

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

' L c$ c. d8 D' u5 d, q: `

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

, h- G4 T. V4 N- {

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

4 {2 s! B! [) A, G- t+ n/ {

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

% L6 @2 t2 o3 f1 F* q4 p% q- p6 G

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 J2 L) d1 s: f* P, s2 A! N- q. J

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

/ c* b+ J7 |* @& X" U" }

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

2 R9 O7 [* e$ U8 T1 L: _

        จ.  ไม่มีข้อถูก

4 t2 t3 V; U. [$ ~( R, G- j% @; M

22.ข้อใดผิด

5 u8 T( X, a7 Z0 e& C5 x

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

+ Z( d4 h9 h; r) U/ c

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

/ |) I$ l, E% D

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

( R7 C. N& R7 v

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

3 N& K) Y! ]( A( @# A; s( ]

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

4 B8 ~; H0 s; q9 d0 G8 ~0 Z

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

; [; t- N8 s' c( b$ ?

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

" U( U( f3 b) [ m) ?

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

0 r( V. \, @% s0 l

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

% ]' L# P# N$ [% o6 K

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

* f6 R4 s: r2 G/ [+ N. f

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

, H& c4 f6 k3 m! q1 `$ s" ]8 B

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

, C. ]. P. e3 |3 f0 y9 m* l# G

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

7 ~7 m5 k3 w, g8 N5 y

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

" t' Q! J+ ^- W" M, Y

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

' b0 @/ u2 Y/ n# l. D. R

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

+ q; V) R3 `5 }( @( d% B

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

$ b/ z+ H/ |; A A4 b$ g7 L

        จ.  ถูกทุกข้อ

# ~. z2 ^ [8 c5 v- S

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

/ [. J8 T6 c& F2 F- f

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5 g' e5 O) a9 _8 l) V" R% _; k

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

: j) ]! z% t7 S- W8 a, ~9 K$ s* z

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

f8 O; L$ s+ C/ F" C

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

K: j- x' Q/ n! N% `; m

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

+ y/ N8 r: u+ ~2 D* Q

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

$ v5 X- ^# L3 q/ v/ Q* n3 f

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

% F7 t+ x. c* ^0 j

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4 B3 ~( |( ?( Y1 [) M8 H: Z! E

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

0 ]) K' O* `- I! m

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

, C& g. u" S0 V' L1 v; p

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- o5 ?7 V, b$ C% C0 }* b

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

% S0 V! ]$ l0 M; b" k, R8 I* K

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

p3 |; Y0 J1 X7 ~

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

2 i" f5 l4 q& |2 f

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

C* E* U1 h X# ^' v

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

. J3 Y7 p/ C- K% O( z" z

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ r! K8 H5 E" f6 B6 d

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

1 e$ L$ `2 I# G8 @/ Y4 ^+ t" z

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

3 G6 `4 e' x) }

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

" M, m9 |# U& A7 b# L

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

2 y1 r" s9 ^" p. T' C5 w* U

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

) ~8 H$ D- X5 n1 n. h

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

/ Z/ W1 L! }: G4 F& u

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 c% g/ q6 h4 F5 ^! R

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

# ^0 U' R, {* {/ C5 i9 C

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

, [8 U7 S W- K( _$ ^

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

' `. @3 O5 H# w( N- u5 l4 e; G, N

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

0 a( T" v3 _( V# S

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

/ T6 x$ ~3 C; l2 u& `

        จ.  กฎกระทรวง

8 j: c9 l _. ?

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

0 i0 d1 S& ^. o3 ~ z6 ^) a) g! K6 g

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

/ R' W* T# e% D. w/ V$ q$ H2 B

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

. C) Q, m" ^8 _) k) K* ]+ R8 g

        จ.  ถูกทุกข้อ

2 z3 m9 ^, U1 Q+ L, H7 h x

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

& l& z3 S1 V0 O+ ]# v9 s8 J

        ก.  รัฐมนตรี

1 z0 g- m# j3 E9 D" e

        ข.  ปลัดกระทรวง

7 M: h7 X" A% Y- S- A M, s

        ค.  รองปลัดกระทรวง

. I! E" W5 |2 e2 z# X. p' |

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

$ D5 ?7 p; A q1 o. ]3 u0 K

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

2 D8 B; m) y$ b% `3 d

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

7 j2 M/ q B' n, L3 D

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

6 j, O. _$ o5 x% Z- f' J

        ข.  ปลัดกระทรวง

3 ^# R) m, f5 H7 o2 S4 b. v3 z

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

* Z" a3 m+ P# k3 w3 S: B

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

+ e3 J% G I. b3 t: h* P* d1 p% g

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

# d( h1 H" \0 H1 w) ^7 p3 u

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

3 j/ o# M) {9 y7 `7 M4 i2 {

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

) ?2 `* [1 t8 C- D" H

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

9 t- N0 _6 N3 k: L6 p

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

1 F. n! j4 D( |; K. r

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

4 x, M9 W% u N) B; n! o' {

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

% @) g, _: Q/ S8 X

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- I5 M9 j- H$ ?7 V( w$ L0 h8 n

        จ.  ไม่มีข้อถูก

5 o# a# N' E2 _0 w4 v

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

- t* ?2 C) n+ Z0 G' g

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 K& m8 {+ U0 U3 {

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

( e1 H" M( a5 d- }+ K

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

1 H& S/ d# L; n9 x5 W: w

        จ.  ข้อ ข. และ ง

; u& k# s: }; e# v& b+ D; A

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

. m* o9 k7 Q! ~* `% i

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

$ u3 V ]8 v8 Y

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

& P* \9 j8 ^8 z$ r" B

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

" e' N3 P3 [) c, F! f

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

( t: D9 k5 F* i1 e

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 s/ D) j# F8 ?1 r3 `9 \* A$ R

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

! Y( ]( H9 v6 e" `% P- K W

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

4 `4 k) f! j$ O

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

1 Q1 U$ F( A1 e

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

- y* ^8 s4 a8 k3 ~. `/ c7 T$ @

 

: `6 }1 L. S! h7 u' }" g5 F& ^# R4 B

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

" b: e8 O, c0 g9 s

        ก.  ราชการทางเมือง

4 ]! v3 `+ S4 c6 ?+ H/ c

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

3 l X+ ]+ O- o O* U

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

3 X' N& c1 j4 g4 b0 w7 k

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

& n& {* s3 H% H8 B

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

9 O2 _$ W5 p' s! j

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

' g& a t, d% ~4 T% m2 E$ q6 W

        ก.  ราชการทางเมือง

" {1 x# u9 C" D$ v' [ N2 j

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

, q) T" l- v+ A3 F8 n5 K

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

' |/ \8 ~' J: o0 C5 p4 u# x9 U8 e

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

; E* k/ W8 e% v

        จ.  ก และ ง

9 l" ~3 G3 f+ R

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

- H9 v/ V9 O" k- w, z2 T

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

; k! q8 J& h$ S, o7 o. d6 x# S9 O

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

# A8 L, W" x9 X& T2 x5 ]: @

        จ.  ถูกทุกข้อ

' Y2 e( h0 f7 e0 C

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

3 g7 v- U6 h7 ]% j

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

0 T" o5 i+ h; t" j0 j

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

# q3 }0 W0 w; _5 i

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

' @' P$ j# r7 j( J6 p( v. P/ i1 s- q- X

        ง.  ก และ ค

8 f- l* T2 s; U8 A2 L; Z

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

: a1 u; Q7 Z) P, t

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

8 q% [7 G. A( d7 T4 \

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

3 N4 H2 c! N6 y! i9 z: \' t

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

7 |5 ]# ^: ~- ~% \' H& k

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

4 Y) E0 P, X v( ]

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

5 Y3 Q8 U- i0 a

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

! S1 i7 V( X% z- [9 u' R" f

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

2 p. k& @/ G' y/ s) J" L

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

' P; t' j: H8 A! q' t

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

7 r& E0 ~' j. S* w

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1 P+ ^7 _& R7 Q# D$ I( }

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

! Z* X' T8 z" R# S* J# |

        จ.  ถูกทุกข้อ

5 _& k+ b) g& A+ k

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

* R1 ]. ?/ c9 ]& F% U$ O: s1 S

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

0 l& P0 j5 U( C2 K

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

8 |# u3 T7 C5 [5 {

        จ.  ถูกทุกข้อ

, X; E1 K, k. a

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

/ j2 i& q/ X8 _) P4 _# Y9 d

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1 O8 P/ e0 D8 a4 s* ]

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

9 Q% S' b9 L' ~

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 m$ d; c8 w) f' M6 H2 ]: A8 O

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

% S. ]2 Y0 d( [

        จ.  ถูกทุกข้อ

) ]0 C R4 s( U, w0 A+ `

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

$ J4 O( o% w$ |+ ?: o. ~1 @+ a* z

         (ความเดิม)

: N8 {6 T) X7 c- G8 e; d

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

* b2 z7 k6 {$ U! q* r( g

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

. S8 N1 V c9 ?' }% k

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

6 U6 ~/ F+ b8 S5 C' ~

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

+ O( W3 ?8 k5 O& U& t

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

* v% f) H& c" Y4 Q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

, d% r7 s) I/ U" |

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

( |# l+ K5 f4 a+ J

        จ.  ก และ ค

2 R. n+ v9 ^( s6 h3 Z+ W3 @

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

9 i' a& y; X2 K$ Z8 s

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

) l; a. O6 h- Z0 l5 Z" d6 @$ i+ g! u

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

1 y5 c1 k8 L! j( o( i* y

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

1 G- \! {! _7 ]! y6 o) M

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

' x6 V7 n0 p6 g2 A

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

% f7 e9 m* Z! H! l- s5 a. S

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

9 z0 p s8 Q4 ]

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

( t2 }! V# w4 W n, C i5 I$ K

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

8 h3 I" {; p9 c3 w

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

2 w: h9 R( E# Y, n

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

' _2 ?1 l$ S. N. q/ K/ c5 ]

        จ.  ไม่มีข้อผิด

9 O# J3 ~9 ^6 Y7 I2 G' R

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

; W0 ]. i6 Y2 Q1 f2 |2 x0 d0 k

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

3 ~ @! c0 m& Z( c; k( a

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

. s% w0 B- k s+ W& p% R( o8 E! d

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

. d' Y/ F) g" ^/ n; ~8 L6 Q

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

9 u* B" U9 e8 x

        จ.  ผิดทุกข้อ

( ?/ X! {, G9 B$ R! s0 e1 z# y! y

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

* P" M; t% U# h3 I; i$ Q2 s0 ?/ R. |

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

/ y' g* A4 x: o4 V

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

( T5 v5 |5 x, L* S; I$ V

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

+ _2 i' k8 T0 ^! a$ c$ \

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

1 e; ^8 y9 F" F) j

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

8 o: {# A$ e% S! ]

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

# \: b3 G0 y0 P6 Z" G. X

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

6 N! D( J( I+ S

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

/ B; A, {1 |3 W1 N

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

& ~6 `! _, j! E. R; X

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

2 C3 m I& e6 Q' f2 [

        จ.  ก ข และ ค

: ~! w7 A5 X1 }+ m; @5 ^( z$ R

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

8 _* ?8 P8 e V& t

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 a0 {0 m3 |# W) i

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

' J2 M" _$ W% c4 @3 s9 x

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 \" H; M4 }# }7 D

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

8 S# ?9 f6 B; r9 {. l) k

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- T2 A: a, {* `+ Y# h

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

; ^4 y1 K; n. k+ m

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 D$ L! s$ U" q8 F3 @3 g8 x

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

" f6 \: C1 p4 n, n

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 R: I- O) V9 q! `

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

. ~9 z z2 I; D8 H

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

: {" B- N8 b6 C1 w

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

) C& F5 \7 q. u

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

; T( p" N. y! l3 a% a! B! o5 k

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

- S! N( @. _( M" r

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

Z, e* A- m& R& \0 l

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

9 f/ }+ \* K* X+ @5 d( _6 ~# h

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 H; h& `( y) u' D+ k

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

# s6 J. p7 v. o4 d! S8 f3 T- z

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

; B- J0 r6 G3 U7 c' {

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

) M; l" G1 P+ C

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

( G5 E+ I2 g, s" @

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

) K o" q7 t) q6 {

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

5 @/ Y1 u" N7 Q9 E4 W* `( I( n

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

, Z2 w$ |% a n# x

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

" C4 V9 A( J9 A' ~, Y1 D0 [

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

: W2 T# x; l, r- z

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ H5 Y( W2 y( |7 e- x$ [' [

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

' G% |7 D8 |! x5 ]4 f' F

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ n9 ], ~5 }' j% w

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

( M9 T% b% l. {6 F3 }; ?! M

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

7 @! e( A; ^, [& p0 u7 w' H

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

- H( P: V s8 D: ~# Z5 m! A' N

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

- U- q' Y/ T- _. K. U. Y( {+ n* ~

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

. x5 e1 c+ R F9 h

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

/ `' W' {$ s& p# ?0 M) i3 h- L

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

3 T+ r. b+ N& V0 M) m% ]9 E8 h

        จ.  ค และ ง

7 d4 ]& c1 y; O* T4 F3 Q

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

" z5 B( _0 O2 @- W0 Y7 h3 n

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! U! X! n; m1 e2 ^% s U

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! Y( m1 j+ v4 {: e# ]

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

. m2 [& e- L) x" o( Z, @3 e

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

$ {% u( ~/ `- n, {% f( \# i$ z, }

        จ.  ผิดทุกข้อ

& B1 |0 C/ Y! C9 Z2 ~

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

, [& w' U) {8 j: w `1 p3 {

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

; B' h* R; H% B

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

) p+ g8 N9 S8 \$ a# k

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

; |# m( T0 {' B4 K5 v4 {6 J

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

( D5 N4 W S6 i' n( w. p9 T

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

, o; N; C1 @+ ]3 ~: |: k' [

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

8 q- Z0 Y( N/ [; v% R5 f/ b

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

' I1 M$ U; [9 m% b8 b

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

/ @1 m8 [+ c" `$ U) j

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

! W' m1 x) K7 _. k* E$ j

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

- p* L; Z4 H" Y

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

1 H4 h, H6 x+ [( I7 o4 ~% H

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

5 W9 n8 O) y4 w, ?

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

% e. U5 i* \, M

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

2 E- Z; I. `. z: Q* k- ~6 j- n

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

0 r; W% r, Q# _5 h

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

: g* R' s; ^" X. B4 g% C. c

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

) O' E1 J9 r$ N$ t9 d$ e3 V

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

) h- M' ]3 G+ a* S: i) r. J! n

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

9 t# z" j- H+ p7 ?1 K

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

5 x, y. |. h/ K. Z( i- S

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

, b; p* {2 ?- j |1 _

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

& _0 A5 j; W; ?" }4 G" G% Q, o! [) K

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

" Y ^5 N! c% R% s: K

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

- @1 U5 t- z8 B

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

/ V" n6 f& T7 X& C& a

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

" C) ^/ |/ Q' a8 v+ a, l

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 w9 m5 c3 M1 F3 w5 A

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

- b, n: }; W0 A G4 b4 r7 M' m3 [

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

' ^& p a5 @; o- a( l; H

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

( ?, T" u d5 g4 p

        จ.  ค และ ง

/ Y4 Z2 E7 K& y. V, ] X2 Y g

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

0 [- c- N0 P: e* @8 @% C

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

4 U6 a) N1 u! X4 E; Z4 B: S

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

7 z2 r9 F# }( ^- A

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

1 N$ s2 {; M4 _* F* h# N+ l+ m3 b

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

7 M5 O' {/ z2 y

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

; K6 Z! h- @8 f

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

6 z- g& L) j8 o

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

% D- v4 [8 a/ Q5 @

 

S. [; |- K+ [# y9 N, b

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

* K/ T( N$ X( |5 P8 Q6 I, i% m; Q

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

9 u& N( b+ S$ _. ^& o

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

! C8 t9 d2 Y! T

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

7 ~: [/ Q+ }$ z. E6 d- Y# u& J7 Z* b

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

1 G) ^ ~, h+ z

        จ.  ก ข และ ค

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

: G3 A( S+ T5 j# v

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

8 b7 g; j0 l6 F8 w5 S' j( O& Q

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

" O- D" P+ e+ X6 f! A- P1 z7 h

        จ.  ถูกทุกข้เอ

, X }6 h% Z; p; a+ r. c% d5 Q2 I4 r+ x# o

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

1 J' M/ j1 m1 i4 ^2 C K* Y) l; @; ]

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

: _* c6 @) ~8 t9 j

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

$ q; S+ H; W; e; ]. l" |- r9 L8 \

        จ.  ผิดทุกข้อ

# w( b% ?- J0 L' U

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

9 c! w) n( q* O0 _2 P

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

5 [4 j! {' j: u

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

( D+ ^1 a9 a9 t

        จ.  ผิดทุกข้อ

" r8 t6 N( B; s) K

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

# ]; y' L' c1 Z4 O

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

6 F) e- E! r6 V" } }3 c. g

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

7 Z% p- A6 ]- L$ s3 H( V

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

! Z# c" e7 [9 M2 r+ N

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

( i, t' O5 K' e2 V: o

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

. ~. {6 S# [1 R5 x' v

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( D7 H1 |$ x$ o0 k

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0 t7 x6 S1 I! \

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# X6 Q# E2 W# h) @/ W

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

% h2 S: O2 R P' a" y6 e2 k

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

. B1 O( W! g0 O- R. N7 k

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

9 T/ K; g1 w( L, Y2 o

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

4 K. S1 l) o. Q7 H' J

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

7 s7 k/ W6 _0 U$ I- Y8 t

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

. P' K! O0 ^" a4 ]: a

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

8 M3 w: }# R" Q5 @

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

4 X# r. I0 \. k8 a

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

" X- T& [1 o& @* W' @: A$ ~1 J

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

+ Y7 u$ C7 _9 `$ ` a

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

5 d+ a2 S9 B! C6 C o) R! Z

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

. `* b) s' i4 M, r# B7 Z ?8 Y) I

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

" Y% f2 m4 T D

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

, D/ [& ? d- i. w8 d

        จ.  ออกกฎกระทรวง

* R6 ^$ R- ?- M7 k1 m

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

6 H; } F5 v- d) A A- }/ |0 D

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

1 t9 V* _, R: Z; h) Q P' q3 G

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

0 r- a2 r9 h; E! r$ y$ e7 Q, }

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

; l* U# r: H9 ]- _5 Y

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

I4 C% K- p+ @5 _; s& ?* c( \

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

8 T L8 e0 X8 b4 ^- X

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

2 X0 c; L- z5 E; W+ s

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

3 u: e0 [/ i# B# t. \

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

$ m) p4 P1 x) z+ A9 N

        จ.  ถูกทุกข้อ

5 W- N: f4 N% m x: J; {

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

: f/ X P: _6 A- P0 O

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

( ]4 o% z$ E* W2 L- v% L- j& }

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

$ N# u* x! v$ z+ d/ x+ k

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

4 ~0 E1 k% \9 N* N2 R

        ง.  ก และ ค

7 ^. K# W% d7 B }8 J% D8 ?, H& C

        จ.  ก ข และ ค

: H1 R0 O4 |7 m4 z

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

5 X8 m+ P( h, B' |/ R

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

6 a3 S: I; H6 l; V

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

$ \( O. D- q4 O! o# F/ D) X5 Z

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

/ k( q; H, g3 D

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

& ?' `1 e9 h e+ s. v1 `

        จ.  ก และ ค

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

+ |( K# S: h5 }) x+ e# b0 _

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

: B/ J/ o8 F% ]$ b4 x

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

3 x% [: c( B# I d( `

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

0 F& ?' Y/ g& N' Y7 G

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

) k( h0 b) L" ^* p1 q t0 o) w

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

0 u& Y3 v I- n% M9 L

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

- r0 o6 X4 z# V" J9 l

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 o- V2 S- A6 q# H. ~7 C: a

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

/ z6 b. e, I$ L7 r$ E9 R5 Q

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

" n* ^ h! A1 A

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 E0 e/ r* g) O% e+ i

        จ.  ไม่มีข้อถูก

~) k5 d6 \! o

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

0 e9 ]' I( ^' D6 u3 [8 v9 |

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

) U d- P t& S3 G5 I7 g! c" M

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

; l6 p( i# L& F& v! J' ]0 L

        จ.  กฎกระทรวง

9 B; f/ Y4 Y! I; V& X( N' c

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

9 N+ F* Q* P8 U1 T) Z% A4 L

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

5 z1 J' Y' U1 b, N

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

9 B5 N D( D" t" [( w# z

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
. ~, {8 M. \$ {! o( `) O) T

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

' D0 w5 `1 Y8 i( Q

 

1 l& i$ x* b$ Q4 n7 T: ?) i1 c

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

m( c/ u! D2 x( h

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

% @' p: u; P# A/ u- b4 N$ v6 ~

3.                                32.                                       61.                                       90. 

* ?# l9 p( [/ R

4.                               33.                                      62.                                       91. 

# M5 S3 O0 R/ W% r3 B8 [

5.                                34.                                       63.                                       92. 

; t) m* c) Z& {- J0 h

6.                               35.                                       64.                                       93. 

5 Q: `' {) x& T) {; T

7.                               36.                                       65.                                       66. 

* }6 g+ \5 k2 c

8.                               37.                                       66.                                       95. 

2 J* ]5 |. Y( G- l# |, a

9.                                38.                                       67.                                       96. 

- _; p- \$ k% I& q

10.                              39.                                       68.                                       97. 

9 T8 B/ [/ _' f

11.                              40.                                       69.                                       98. 

& m4 K7 t6 w0 x" j9 P' H% C

12.                              41.                                       70.                                       99. 

7 ~3 y h$ I. ~

13.                              42.                                       71.                                       100. 

' p; s3 l3 r2 Y, y

14.                              43.                                       72.                                       101. 

/ t! N& }; l* g* u5 G. @- I

15.                              44.                                       73.                                       102. 

6 o9 N3 K8 K: \- O- C5 j- R Q

16.                              45.                                       74.                                       103. 

& S7 y( L. k$ }; F8 D1 x n

17.                              46.                                       75.                                       104. 

2 d# m8 U1 c0 e2 z

18.                              47.                                       76.                                       105. 

) K9 D4 ~: E/ F/ x

19.                              48.                                       77.                                       106. 

9 Z8 S% v# V9 ? `- \9 [

20.                              49.                                       78.                                       107. 

' M i6 _: a) s2 f( y

21.                              50.                                       79.                                       108. 

1 |1 ^" C5 P0 ^

22.                              51.                                       80.                                       109. 

2 }+ H, @+ y% e2 ~

23.                              52.                                       81.                                       110. 

' M2 S& L. r" k

24.                              53.                                       82.                                       111. 

' A/ Q/ Q% u8 a5 C' I

25.                              54.                                       83.                                       112. 

& g4 K% z5 l( [4 o

26.                              55.                                       84.                                       113. 

+ |* t- U8 }+ W8 J5 z

27.                              56.                                       85.                                       114. 

# T9 V' d9 x9 h( c+ _

28.                              57.                                       86.                                       115. 

% a/ \7 k/ |0 {2 z( D, B

29.                              58.                                       87.                                       116. 

- W, T- C9 L3 Y5 B }- ?

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-10-2014 18:51 , Processed in 0.099819 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้