งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87575|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

+ X/ K0 w/ N. a) V' ?& y

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

4 f* v( y( L7 r: a3 q4 R. ?- V6 x& @" I

.....................................................

) l4 p' `9 r( Q. P# i8 s- b

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

Y- z) |6 C- w6 C* U' N7 {

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

9 \$ W2 S" ]9 y) e: ~9 b4 R( [

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ @( f# _. R8 L& {2 e! \ i8 ~

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

" H# U! U& q" S5 K! u8 m

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

4 X% i* `; \- {/ u! ?8 b

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

0 d) d6 I3 j! h R4 _

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

+ }! ~/ N x; b0 F

        จ.  ถูกทุกข้อ

( B: u; k4 ]- B: _' @) q

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

' G2 N8 c) p; U+ i

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

. E. _7 }0 e$ s' [0 v3 F

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

0 y, A! k% P3 `0 t, F* c+ {

        จ.  ก และ ข                                                                 

+ M6 T2 Q, a8 r9 Z

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

* S; \ r: G1 \7 E) C4 p* A

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

\. d! x$ j9 z* U" P

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

. ?3 {6 H7 P/ E1 H8 t2 Y! x9 `+ \

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 D2 L2 G# A0 O' |' J$ W9 s* T

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

4 H& ^" m& h. X) y h

        ก.  กระทรวง                                                                               

- V. s; g4 z9 F& }' A2 u: R" d

        ข.  ทบวง

# k: i% J5 J, Z0 ~" w1 S

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

: b7 t2 E3 n) ?8 c4 \1 g8 S

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

" G+ `, ?- z% g1 c" g' D

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

& g# ?+ D/ c) K) ]( B; V

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# [- o) X4 I0 V6 T. a

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

3 m! x. r/ Q C0 Z

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

5 x) a( n- i& w7 h- `7 `6 E

 

" V- x& I7 t+ C& n

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

; V" ]6 N' B4 M/ l p

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

) t# {! G9 M/ R7 I. k

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

6 g; A7 C* r; D

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

- m' T& W8 Z3 C7 m( x

 

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

3 a* u% S' p) N* a8 V6 o, u

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& c1 |/ g$ E: V# x3 ^# L6 M

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

! S4 f, ?- e% z9 S4 W# ^- F w

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 e! y8 K, }' D8 }# J$ H3 k5 J

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& ? a% a1 Y+ o- K

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

0 G$ F! J( z9 b5 @' v2 ^4 L

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

& P8 e* H( n6 N

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

4 M0 c4 N5 g! T R

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

# G+ _2 ~/ }/ M, q8 G8 B8 ?. h

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

( R# m! n- i1 j: B

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

4 W) w& k( J4 N8 E

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

0 A" |$ W8 J3 Z- Z+ v; C5 C

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

# U( Q- P; u8 z) b( l" a \, I

        จ.  ระเบียบกระทรวง

B$ n) V: P J7 O% p, h

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

; c5 ]+ b+ W' @1 b* Q

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

) |, F% m2 I* P

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

a2 {( F) W9 k* R# L: S- f

        จ.  ระเบียบกระทรวง

1 |6 C! u" L r* ] J; q

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

' L% j/ I& B% L& f; U

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

* a6 C6 y1 G" i" n: P" _

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

& e9 W* p, c6 n5 X* B& }

        จ.  ระเบียบกระทรวง

' l$ @$ O* ?8 j: k2 m

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

' D4 a9 j( R# Z0 W/ P

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ u1 |. d# Q& D( J) T1 `1 k: r

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

/ n" A$ U( q) t8 X' h) i. T& T

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

9 A9 t' J* D& V4 Y) Q: _1 [

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

$ G8 C0 k# K! E& ^% E; y- I

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

+ A4 ^$ [# ^9 Q8 W

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

" o+ f1 o$ o8 z' [

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

( J) V2 x! K. m- U: R

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

3 v6 W/ e' b+ G- J, u. ?+ |6 E

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

. p. j2 a: Y: z1 p% F+ ~# M. y. A

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

- ] j6 B6 d# S8 O

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 P; y9 q' A% L3 T5 G- e6 x

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

" c/ |& ~# z2 k# j5 W7 q# ?5 x

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

# X" Y2 k* M- v# p6 B

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

/ M+ R; w* ?; @( H- P) Q0 i

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

8 g2 i6 F0 `& Q3 A

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

6 r5 ?2 @4 v* {* P: j7 F

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

h: O. \- g8 P+ J/ D+ Y$ J

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

! }8 r) s7 K) D2 q% S9 h

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

# S2 F* ~0 W7 e! x

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

' Q/ m; Q2 _: M7 o0 D3 ?7 z- |$ N

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

8 U* [' _! l3 E2 d, U( S, @4 _

        จ.  ม.11 11 ข้อ

9 e) j, L" Q s: }$ W9 a

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

9 h2 w7 @' m ~ V

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

" @' s$ z& S+ i3 [# t& r

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

" \7 z1 j; P: f# r' l0 [$ t3 X0 J1 T0 `

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

( B4 O' o+ N! X; c4 M" J: h

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

2 z7 A; M3 d$ g& }: j

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

- L: s( P6 ?0 E- D* `# s6 _2 @% {

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

, j0 ~" r% M) a4 B1 }" x/ r

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

" d5 Q# { Y* e8 a, C

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

$ t: ^. q+ ~1 ?7 o- F) S, a8 _' k9 g

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

8 i% j5 i) |$ p1 `) t: Y

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

" { c0 r Q; @

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

) }" O" N! Q7 Z$ q

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

5 V8 k: ]5 F, T5 ^

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

. B" o U0 H6 r' v

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

6 N. f" P, N7 S/ l- F0 S. ]

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

! y' ~2 X- v) \% F

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

' z( U. A$ R& P+ e7 z. e( i

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

5 l h E# N, F3 p9 b9 U( {

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* q1 Q% K/ o4 e- j; t0 G" ]8 u

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5 a3 D: \4 N+ W! x! H

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

/ \+ i! k- F& ~

        จ.  ไม่มีข้อถูก

9 S5 t7 L) u* T8 U: A8 ]. P8 D

22.ข้อใดผิด

( i4 {$ I# L$ t x# g

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

/ o. o' ]/ o) g8 k. C

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

`. ^: P; q; c' m" h" f; j

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

) ^$ \$ |8 W7 m7 y

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

8 i' ], W& v/ r0 p z" V

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

- x8 o" P7 e( @) L

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

/ S8 K' p7 g: d7 P! [

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

% J! Y# q8 P4 ]. I- ^

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

4 h$ K" i. [5 }9 |- U1 Z" ~0 U) D

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

& F+ m/ E7 w: X* e0 Q( O

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

- I& ?4 `8 N, M; k9 T" R2 Z5 Q

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

. x, R! R8 m# [1 }/ C/ e/ r6 B

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

& N! n+ D2 a; m8 B p1 Y

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

4 e* C4 \% i! C0 N1 X% h! u) l

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

# N& w8 E4 Y; s }) S

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

" P9 u' A/ n+ j) d5 b' Y+ ]: y C

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

6 a4 w# }8 I0 f* U6 N" p

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

- w Z G% s( W+ q

        จ.  ถูกทุกข้อ

% h+ o& u. P6 M! V9 H; H+ Y; Z3 ~

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

0 B" P; \' g1 n& l& @

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

8 K% z7 l7 C2 g1 g7 c4 _0 N$ G* I

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

; D7 c$ `& z f- U& V7 s) f

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

; F) T/ J; t& _! ~! Y

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 y5 [; g; l5 R; V Z( X# k

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

1 n" ~( R8 V; s" I) G3 h9 _1 r- h

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

8 Z' @& S! n, |

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

3 ^ Y- \" y6 {3 r

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ [' Z# g0 y; B# y

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

0 J: i. u7 r! e ?% K

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

/ I5 n# j; u p+ i' Q

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 S0 P0 G- v; b. G$ S* f3 Q- f

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

" J4 Y9 I7 V0 G. z* J/ K

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

; S5 r, j! y' g; ~, Y" N4 |

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

; o; k. h: a3 y1 N7 Z

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

' z, }" |$ t$ C" I& S

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

) l: B8 v" Y; X' H

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

; `9 C" Z2 W! D1 \+ ^9 A

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

6 G6 f+ o* D3 b. f7 g, O: d

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

( W/ Y# j; s9 a! R, v

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

: C+ [# ^4 D- p

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

" W6 J% U0 r+ B* m

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

" n7 y6 P2 C( z& q

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

8 c p, V$ Z7 f% y# M

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 t$ I$ H' `+ P; n

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

5 {: j1 V% y. |

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

1 P/ ?/ `8 c, {

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

- q# o7 h2 U" G) r: T; \% J

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

& O9 q4 v& A# c+ |& T6 J9 k) g

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

- t3 ~0 @7 o0 p, Y$ m" z$ _& p

        จ.  กฎกระทรวง

+ q4 }3 a3 n4 f& @( h

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

* Q) R; q1 C5 q& I: x/ t

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

/ F. M8 P# S7 y# {

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

3 v; S9 b6 F# v6 f

        จ.  ถูกทุกข้อ

( g1 P" N& {# M" j6 g

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

& {( N# b$ g) _8 o& T$ o7 G

        ก.  รัฐมนตรี

$ e) {2 i: t/ S/ q2 _' ^- K

        ข.  ปลัดกระทรวง

2 r( g( l6 M* g- v6 C2 m& q$ U/ N% l

        ค.  รองปลัดกระทรวง

! G) F0 a- G! ]* \8 q

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

1 I' p7 Q$ ^' y( I

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

/ G7 K9 t! B: K7 Z% U! i

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

! K9 c9 R; }! N( `; d8 r

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

) y( f- u! }) \8 l! w! D

        ข.  ปลัดกระทรวง

3 }3 M$ t; E1 {* I

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

& w. B4 W5 S7 r/ X; {' C* L3 I$ o0 }4 [

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

% M' @% B+ C! O; q, [

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

" q7 b8 B* s$ r8 k1 c

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

+ N( a& l% B' p5 K

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

7 Q# Q' E# f3 @3 s+ F

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

6 J" x" {: D8 N# B6 |5 q( ?2 n0 U

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

( P* x5 I3 ?1 e2 _

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

9 _1 G% m! l; u+ T* {4 g) M. [

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

$ H2 [6 }2 T. w l( s. R6 V

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

* j7 H; b3 C. J7 \4 h, O

        จ.  ไม่มีข้อถูก

) N) |/ O9 G- I$ A

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

+ W( G+ y' }( B: s ^8 c+ W/ |

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

) t! k. v: W) |$ w6 M+ h7 l& h: u

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

& M# ^ _0 E% x1 `+ ]/ w e" U

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

9 {9 i& `- d ^! H

        จ.  ข้อ ข. และ ง

6 J" W, }; R" x; `- I5 a

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

, [( O; s7 J; W% ]

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

4 z! z$ p% Z% b+ `' C- K5 ~

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

0 H7 y/ |/ p- h! F% X i

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

8 J" w2 Y4 N3 m; h5 ?: y

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

' H8 |2 s0 l! X5 y3 b( s; t m' B

        จ.  ผิดทุกข้อ

4 v; |; t) l C: z

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

0 v# R3 _) d. o: y& m/ B

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

9 j% O q$ T+ R( i4 E3 j

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ O' H! y7 M8 h( X9 k# z# F

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

' V; r2 K! r2 j" |

 

% v9 ?5 h9 X% g9 M

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

' r; i, Q- N9 z/ j! n& M7 |

        ก.  ราชการทางเมือง

. K& F; [1 d C& q# s" z$ F! Q

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

; L5 k$ B, m7 N8 j

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

# l2 ]8 s# f3 T- O& b- E& T

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

; ?/ b4 J, d) }3 p! G0 F, y

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

9 S3 O: L3 ]9 p: m* w

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

2 g5 h- i. I6 a: J, w$ \

        ก.  ราชการทางเมือง

& [; b! X1 Y. _8 s2 _- I

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

2 [6 w! U# Z) [& g+ {* ^& x

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

7 F) x8 G* f) o/ F" m# P

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

' h( K/ t8 k7 i" k8 g

        จ.  ก และ ง

1 t) k& p* _, s5 I& F# M

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

8 f; D4 x+ E6 n* l' E/ \; A

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

5 h, z/ u( D5 e( I$ ^, j

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

! |5 M4 P. v: q

        จ.  ถูกทุกข้อ

+ B4 w0 q+ Z0 B) e

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

& V/ b0 Z5 u: S* L! ] v# ?

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

+ d# X1 x+ t; z6 j8 M j1 E

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

8 }( `9 d8 Z& I8 ]# K. G( }

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

# X8 n: f0 c/ O$ [2 ~ H r

        ง.  ก และ ค

! e5 B. [2 `5 p5 C0 I1 b/ U+ ^

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

* s" o; [0 f3 p; J4 Q

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

. w# ?/ p2 g% t! [4 g |

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

: B( P+ |( ~. [

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

% R' Y& X/ {+ E1 `; a5 E5 C; I: {3 M

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

* G1 Y" H' L4 g: N1 a

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

' d; k7 }4 }9 A8 G. x$ Z. x

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

K7 y# V' }% G; ^( X f( P6 o# {) ?

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

0 _3 i" s5 X# n+ [5 ~# a0 R; [

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

% @/ d. V W& c! d* e) A% }

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

: I7 |" {5 f" F

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9 \; J% E- K: y. D# z+ ^8 k* I

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

2 r y; m/ Y: q$ }2 ]/ ^5 m: f H

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 H7 P$ O8 g# X" A

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

# Y. l3 u a' F* x$ Q/ f) F

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

# M- A$ S9 c! K

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

T( |1 i, @: a3 E

        จ.  ถูกทุกข้อ

% S1 \3 Y( \( {

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

- r6 ]3 r" \: T. i

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3 O( n1 }0 e( H2 }- f- }; }

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

# K0 Q9 r4 w# |: b; K1 _8 c

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. M2 Y2 ?- H* T G6 B% V

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

6 Z, O. A* S/ T& q3 \

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 U0 c3 c g: Z8 ^- }4 D6 j2 {

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

% ]9 H" w% m- P

         (ความเดิม)

9 G" T) ~ O, {8 N2 ]" h$ c. q

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

- r" K+ G9 ^& d

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

5 a' R/ }' p( f; P8 t

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

2 i. K; [4 {! I: T

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

/ _0 F- ?2 N) j) G2 m4 P

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

' Z1 ~6 O5 j( b- a* o

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ^4 |% ^% s% v: A

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 ?3 P6 I/ [1 ~* w4 a- t

        จ.  ก และ ค

# Q/ N5 X: i& T1 y

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

& P, m9 A) w+ M U; N

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

, t {( c$ I# P2 D. A

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

3 o/ I' c8 Y: z0 p" `7 Q4 c, J

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

9 }( h2 X4 d* c% C5 x5 P9 o

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

: [9 E+ e- o9 P8 e1 E9 Z

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

+ G& ?2 Q+ E4 d7 I6 \/ ~% [

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

: h; t, T9 z9 N5 R% x7 i

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

6 C9 c* t- r: w) [9 I: u9 J) T

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

/ t" F( w2 ?3 v+ q9 n9 M

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

& K3 O" \. c5 C2 N c, a. ^

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

( V4 l& x3 c/ t' M' C8 K

        จ.  ไม่มีข้อผิด

( S$ M- U4 l6 G$ N

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

2 X$ T9 J J; Q0 R

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

+ v. D Z1 R7 t

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

" x9 t2 t1 c) A7 C. j n

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

# T: c6 G! I9 R

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

# c# ]# @2 s% J T5 w

        จ.  ผิดทุกข้อ

4 W! _' |, o4 D8 @/ }

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

& g1 F9 t7 I, X: D& O% l1 Z

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

0 C. t5 o: _ F% v

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

9 Z7 }5 g* k% c7 z( l

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

3 X2 {8 O1 D a$ F% A( B- j

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

- G$ ~1 S* L0 B$ B; R8 Z

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

0 {- k4 l0 g2 Q+ L K8 g! P2 @2 K

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

2 m2 u* C, o: _4 `; n! o M: w

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

" h) I* x- J8 E) U9 D5 L

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

* Q' x2 [' F/ r9 J$ G

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

6 {% G- G4 t$ J& u# r/ W

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

1 {# p$ U" k, h+ f

        จ.  ก ข และ ค

3 i& T( y; B5 y- p. p

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

; y$ L, J8 A! j* w \# Z

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

1 [5 s! I2 U. x5 q3 ]9 P8 j$ g

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

6 E! ?3 H. q& B

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( b8 a. b+ R, z$ u& a7 M8 r

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

' u5 Z+ b2 U- @, @& Q1 I8 @1 f# G% a5 S

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

; ~0 i' b @2 G8 N+ n

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

) B: d5 u' Y2 Q6 w* p p$ D

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

b; t* f* k4 R. o) L# B7 ]0 f% m

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 M7 G* `& y8 D

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

8 x( f+ c1 f* O0 R# n0 @1 C& i9 l8 e( S

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

3 ]* Y2 G, }+ k' H4 b' W' O

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

2 c! y9 z" t( a; A) C

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

2 _: g" k8 y6 i1 d F

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

* y2 G6 z: s4 w$ V$ W( k

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

* W0 m. L% ~2 @4 A4 g

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

, v0 |" P# E+ g5 c4 Z' {+ N

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

7 E3 D! p! p/ q9 \! t* A3 ~

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

8 H( ?* t7 m, n6 ?$ J; Y

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

5 x5 T- H" T c4 d: D6 a! g7 f

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

' V. T+ _7 Z8 n

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

0 ^9 ~ {2 {4 \/ H% Z% k0 g: {) j- W

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

) Y* B% M N( l) Z% W* _

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 r4 P" x$ c) X: O) a+ y

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

5 v* J S! W+ r+ |, {

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

% T4 m) G2 [4 a3 B& ?2 \ @

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

. V8 P+ {: V& l) s X

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

- f+ [; y( Q& E7 f7 |6 G" R

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

! N2 s% S. ^8 e( L4 Y& q/ d y8 K

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

c4 d4 k I6 _0 S" I! w3 N

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ ]: J8 v# k& R0 j" V( a

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

0 I& \3 U: t+ X% s: s( k

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

) |: S6 V; g$ q! m* G, O. ~

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

* p9 O6 o7 o" k1 x. u( `% ]

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

* Q4 T* E7 [( ]

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

2 X. b7 a" g" N7 C6 u) ]/ z e5 @

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

" G% \# X# B& j5 i

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

" ^# F0 Z- @$ B8 y; P" ]; o

        จ.  ค และ ง

/ A) c% |. K# _! [; ]4 a

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

* D6 [# V4 D. _* P2 q

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

: D, }5 S! M% B% i

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

{: l8 R5 E& ]

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ ]" ?+ o# C; H. f" p# L. a

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

4 \* v, D& g4 }2 c& O6 J

        จ.  ผิดทุกข้อ

: O( e) a7 x/ S3 j0 d: I) Z

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

1 v* f4 \, Q M5 I, d+ E6 ` @

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

, x* {$ s6 ?: s. j0 M

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

. C" q# k( {0 h

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

( K6 Y* B$ |, u6 n' C$ v$ L

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

7 |4 o% [2 M) J: t* Y/ Q

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

3 j8 I/ S7 \1 A

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

" }3 ~3 C& b3 p4 H ~ Z3 T: @

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

7 F# L$ ?/ r- |* }- x! v1 Y) g

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

$ E1 g n) f3 w$ b; m

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

1 S: e1 A# |) u' }" Z/ l+ Q; Y

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

0 ] s# h; V2 t/ b

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

9 `% |: t" k e0 R! x% [

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

- D, C; P. ]8 F3 _

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

( u9 e0 {( _+ ?% K

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

/ K+ X* Q. E% ]2 z+ p

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

1 t9 K# J9 f w8 ^: D1 T

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

$ @8 E2 V9 q. ?2 G* e1 p# i8 w6 g

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

; B8 a. O4 e, ?0 F; _1 B# C, p% Y

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

& y, N* z, f7 L+ v

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

8 U: ~, c! k5 L: v8 l, F

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

2 [7 X/ Z \- d' {: ~

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 X; j4 ~5 Y' z; q' p- Y% P

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

$ i, E+ \/ q8 o% s: k8 v C

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

- X# `. s" U" H; r

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

$ z* D. T" S5 a* _4 Z% @' h1 n' g

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

1 g, M! R3 O) q7 ^! \7 X+ W

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

5 F; ^: r5 I- J3 y, Y$ T9 D$ i

        จ.  ถูกทุกข้อ

! P r' n2 e- D, L% F

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

( g) r0 Q9 V6 n

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

) Q. n% M# |$ j& T3 D, D

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

* B8 e) H& N; [& y' `: W

        จ.  ค และ ง

1 G9 M, @' |1 f

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

) `8 R I! d9 l7 Q3 m5 U A

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

; Z$ L [& R1 r5 u( w' I# A: K+ e! q6 P0 [% d

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

9 V5 v7 U( T: f: C. N

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

- A+ u1 }# W: J2 Q. H/ o6 @

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

7 C8 V9 J2 u& C$ P4 ?" M: A

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

4 q, K, B- N; o( e( B

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

, C1 `% K; w0 q* G; b/ a, a- A* f' c4 q

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

' w; ?4 X& L% p6 T

 

& s+ ]2 h) B/ y5 c

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

. h& c" |, s+ f2 M( V1 s" P1 x

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

* S7 m8 K. c h9 r

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

8 s9 ^2 X( `+ r* T

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

* m4 h$ J' v. N+ H6 p/ o; G

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

- _* }2 j, s" _, K. ~/ q1 [

        จ.  ก ข และ ค

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

; B; I* }% ^; Z6 k* h+ J

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

' \6 k* B; g4 f% }

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

9 W5 K* ]4 M6 M# E r% A9 t! I) C/ f

        จ.  ถูกทุกข้เอ

. i4 u7 ?+ b w1 e* R

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

. X% ~" t; v( v

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

/ N X% h8 e. P& U

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4 @8 w* N+ y! Z7 {! e! `

        จ.  ผิดทุกข้อ

8 w: `1 v# N- }' E1 d- k) ^4 `0 Y' a

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

* ^2 B' V: v8 Q1 d* u, W& ?

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

8 d- ?# v0 K$ t1 m' `; ]7 o8 }# r2 U' g

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

9 Q5 k. V0 `( L4 Z- a

        จ.  ผิดทุกข้อ

: Y M8 r. w% P6 { _! x

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

3 X* ?) h F `, e1 n3 p

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

% J3 |. e1 V$ ~

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

/ W$ k/ n& j$ x6 ]1 a

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

& i& o: b* Q1 ~$ v

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

0 p5 g: u# x9 f; s+ M% O

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

! C" H7 P: L1 O! K. f

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

7 C3 b# a+ g/ [) I" w/ a* P

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 R) L$ f" Z" A' W, s" }7 E

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

/ o6 A4 M5 D6 d+ g9 e. y8 d* R

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

: ?! P% ]' f8 U

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

+ M8 y* Z; A/ O @. V( m

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

+ z& H, @7 z0 M7 n! D

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

- J9 f4 B3 m K. K! `

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

& W6 o/ |( B1 @9 r/ l

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

/ J) _6 g9 o5 w) q

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

: \6 ] ]! D1 \0 |, G

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

, C/ Q- Y# J# f( G

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

, l* t6 h$ S) O4 _% i a5 N

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

1 x6 @' m* `1 o3 i

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

8 I: X% X$ F- L+ |. I; A

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

4 v# n' \$ @8 I' D

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

1 w& Z: g+ a Q! b o8 i3 a

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

* O$ e+ g0 a& T: n0 P" t

        จ.  ออกกฎกระทรวง

# e! v) T7 {! H* H

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

# ^; l$ F# x& c1 g

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

$ `, W2 K7 O/ S" C& c( y5 ~

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

" _; ]. G$ g: F1 {$ U

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

/ S6 B u3 g7 x0 ^

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

1 T5 d" T0 G6 n+ |" H+ U3 Y; y

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

2 q0 O! I, b! |3 A2 @7 H. P

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

+ m4 m* Z, D3 @, v, Q, n

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

6 x% k' Z+ g+ A3 m. I

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

2 b7 T5 h# a5 O- w6 y& ^. Y% `" O

        จ.  ถูกทุกข้อ

; n: w- `/ b- n: q% b% K

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

9 |4 W# g$ Z I" q" f4 c. i

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

- [4 {1 p* Y: L+ ?7 A) _ e, `

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

8 {; }9 e% m7 Y3 F8 N

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

1 u+ i/ n, G2 }/ Z

        ง.  ก และ ค

) y2 i. p1 m5 [ b# S. s

        จ.  ก ข และ ค

5 K/ T& h8 n' e; d9 w

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

) W* G' _% N# e! @

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

6 ?, X+ Q' ?. @0 D7 `4 h& y

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

7 [! D. {9 g8 O8 o, C1 u P

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

$ p p; B/ Z. r; O+ `4 K

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

* c1 A; p# l$ f: `* x: C5 {

        จ.  ก และ ค

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

1 ?/ N# w2 n! H5 f) @1 E4 F

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

9 g$ Z# v2 G# T2 K0 H4 J% |2 i

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

! h, N3 D6 L1 u7 u

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

' H; \ ~7 G& ~( k1 C- r

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

( x: }; e% t U: u' r7 x

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

& u; L. Y* g$ v

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

2 Y4 `. R. @" T( a& `

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

. n% M. o* _" o: T3 ^- t

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

( N% d, @$ b( g2 |1 t

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

* _- H# u% p7 n' q+ B

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

, ^6 }9 S9 } M2 J0 m$ |# T

        จ.  ไม่มีข้อถูก

; F' R& g3 y$ u# _

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

( I$ }# A! V# b+ i* Z) H

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

6 x6 d. ]9 y2 e/ C

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

8 f- k4 a7 w/ H2 ]3 P3 G

        จ.  กฎกระทรวง

( S# g* b& F# T

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

4 M' N9 B1 X6 w A z" `+ @6 Y

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

; g: Q' R6 n. y% b

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

; Y6 W3 e9 N' W* ]3 b

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
( N) c- R* u+ P+ X

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

/ y0 {# ?- f6 A# ?! a

 

: _7 ^" r- k/ D# I7 z( k0 N

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

" E. S1 J& G4 q% D6 _3 J9 x) c8 K- c

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

6 Z7 {; b1 d4 f

3.                                32.                                       61.                                       90. 

' |6 I s6 S5 U. R; j

4.                               33.                                      62.                                       91. 

! _# l6 g( J2 w- R' }

5.                                34.                                       63.                                       92. 

; ^9 z% o, y- w8 M/ }& C# C) \ _2 T

6.                               35.                                       64.                                       93. 

8 q6 m3 S/ m6 X. g" J+ \7 i; o

7.                               36.                                       65.                                       66. 

, m8 e5 Y" x0 J$ e( c

8.                               37.                                       66.                                       95. 

. J( k. {% X* f* N$ T

9.                                38.                                       67.                                       96. 

9 |8 J9 J8 f! L

10.                              39.                                       68.                                       97. 

# o: ]; `. p" r; A* P$ T

11.                              40.                                       69.                                       98. 

' d6 ]$ F4 v0 A+ K. X% p3 l( O# W

12.                              41.                                       70.                                       99. 

, X r; O- a. F) B* k

13.                              42.                                       71.                                       100. 

& L4 D3 [) X2 |, y* ~( Y5 ]

14.                              43.                                       72.                                       101. 

+ d1 L7 Z H, |9 Y( \) G! m

15.                              44.                                       73.                                       102. 

/ V& o$ m# Z! c6 y. P" ]8 e

16.                              45.                                       74.                                       103. 

( c* C5 ?: l9 M" |7 X- Z+ W1 v+ q0 k/ a

17.                              46.                                       75.                                       104. 

! V. V9 `+ r! W: F

18.                              47.                                       76.                                       105. 

+ p2 T5 K# H% M) V3 a- j2 [

19.                              48.                                       77.                                       106. 

+ U7 {% m. |* p0 |) G/ J

20.                              49.                                       78.                                       107. 

# S8 R) v& q5 N# H) {+ \

21.                              50.                                       79.                                       108. 

9 V! E- n7 e ^8 P+ y- [6 j' I

22.                              51.                                       80.                                       109. 

. f+ n/ M7 K$ Z) Z6 j3 {2 U

23.                              52.                                       81.                                       110. 

1 U; L4 e' p( {$ [8 i

24.                              53.                                       82.                                       111. 

) J- J9 A4 I# o7 p1 B

25.                              54.                                       83.                                       112. 

% s- Z4 P8 ~# Z: V ^' ?

26.                              55.                                       84.                                       113. 

$ u0 X* m2 Y) I1 o) k p. s y0 ?

27.                              56.                                       85.                                       114. 

& Z$ c! ~$ G( I- r' v( x3 j

28.                              57.                                       86.                                       115. 

: i1 G2 g! W5 I0 k( h! D! u+ u

29.                              58.                                       87.                                       116. 

6 w# I! T; i2 W0 K1 c" B' k4 `

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-10-2014 05:42 , Processed in 0.185272 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้