งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87657|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

i+ D- m4 ~. Y1 t

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

% f5 J I0 y( x5 g

.....................................................

% T3 o. b( a$ \4 P. O

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

- E3 j" g/ `2 k! @; V( r# o6 N

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

& t& E2 s1 _' N# e( f

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

+ K9 [8 U$ w7 p* q1 m% g+ `) k

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

" T( `% i1 j- N9 |) X% e

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

3 W$ [' H+ F' r) h

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

, s+ y5 Q1 D! s. l4 h$ a& b

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

y/ t9 W) V2 _$ G+ R! S2 W4 g

        จ.  ถูกทุกข้อ

; _6 n5 y' [0 _. e$ ~! g

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

/ u n- r9 |) `: i" J. f

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

& P( U H+ c: k" g8 @2 B- D

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

' `# v( u) j) I q& i1 e

        จ.  ก และ ข                                                                 

8 I+ h% b( ]0 H

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

% ~* W6 x4 t: h/ ?

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

% {5 A% |% W5 I2 {

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

- z. R% m3 [% a; h: I

        จ.  ถูกทุกข้อ

! y1 t3 [1 t/ I% v& R) l6 y

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

! t6 o8 X$ r! [

        ก.  กระทรวง                                                                               

: N" q. d$ p1 I* l/ m4 `# c, k8 [

        ข.  ทบวง

7 k$ s6 w/ Z: d. U

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

' j6 ]; X& s F# s& N

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

, C2 w E+ }" o w

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

4 l8 P9 ~, ~# O/ n5 r& e6 t3 N& _

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# o% I- o7 w2 q# F4 g* O

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

) P7 t7 x3 X) t- l* g

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

# Q* L7 Y# ]1 p" k( ]

 

+ f3 T! O. x0 n9 L

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

/ e2 [' x# G. @3 W

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

6 N, m4 U6 U2 M s) b4 _- M1 g

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

: _1 f% v( ~1 ?4 Y$ x

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

7 y9 Q2 Y7 n+ n* H7 y) q+ _4 b

 

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

$ D: L" n- y( ^: p/ R

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

; C) a$ ^3 N$ m8 R

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

( Q0 B+ i- J" u( O V3 d

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

# w1 P2 F# p1 S2 P& J- W

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

) v, k" {& U L0 c

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

8 v" u b5 N3 U) r/ L/ [. u) d

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

/ E* ?( X4 P9 r5 G5 Y+ s

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

9 L k* u5 [2 H! @

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

* I1 P$ K; @, p6 Q" V4 @% N: v9 b. Q

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

* R- D# i, u5 f+ J( f# i

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

+ U6 @- M- B, M/ r1 d2 ~

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

" [4 j0 i9 w8 X4 r: j/ V$ z' S

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

* r o; V4 P4 k0 U& M, K

        จ.  ระเบียบกระทรวง

4 L3 W0 y+ Q2 s- D' T/ P8 l+ `

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

. `3 L$ ~9 ^& \+ v, N% o: [

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

4 t4 W( d' v+ x% p2 ?8 e. L! U

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

z7 o% o. R* w

        จ.  ระเบียบกระทรวง

' X$ a1 K) |! e) k- U' F. L

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

0 b! f1 h) G; R) E+ f$ W5 e: y

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

$ Q6 ~9 x* h. ]7 R P

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

1 r: z! e4 N+ ] O, M. Q- Q. M4 u

        จ.  ระเบียบกระทรวง

. d- U: T* U6 A% P

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

0 A; Z) c2 S! k7 t& }7 e

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 Q' w& j# U; F9 j/ m# n

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

8 _+ B* r8 G2 L. R3 e

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

" i K1 T+ J* [3 p$ v" @3 x

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

8 S: \5 w- f9 L3 G

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

7 o* s! L4 }; @: m, b8 i

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

" `+ _! ?: I% r4 j' n8 n$ m$ D: T0 x

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

4 ?. b$ s2 T; w! J1 g

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

7 m& Z) I5 E; A9 _5 h8 A* z

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

# B* P6 d' O* a/ h! m% e3 U2 W; D

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

! p0 z, l; ~3 R/ m

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& f, ]5 e, } k H2 J3 c

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

. c* H, o7 @8 L3 h. y

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

! c7 I; x) o4 k- S: F

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

: @" w% z+ \" b

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

5 t4 D* S' C+ P3 j7 b

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

. a( u0 @4 H- n& g# w, v

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

- |: @+ ] D9 H- O4 Y- P" @

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

8 C' W3 w5 l4 a) {( E V' e

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

7 N/ \8 s, Z; ^0 H2 v. w4 c

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

# w2 T4 h- h/ X" a- [- U

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

2 j/ x- |0 s5 C) `! O, C7 n& K! n

        จ.  ม.11 11 ข้อ

1 o5 m% I7 J* t8 v& D. Z) T5 U, G

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

1 V/ b7 P& t6 ~( p9 g( Y* _

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

- D9 d$ A! ~) e. |/ H

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

0 ` Z& c" \$ |& o6 \7 ^

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

+ b2 C& d( T& {4 _3 ~

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

4 D; k4 m9 j* x1 L1 [

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

$ e. C8 @, |8 d) \* ~

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

$ F8 G' H2 M$ V, b1 ]# M, v

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

' P! S; z4 y. _: e' K

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

% b6 V( h9 D9 p7 b ~9 l

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

" ~- f5 O, L' x( l

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

5 S# v6 ?6 k( V1 d1 e# ]# f

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

# ^$ A- m) a; \: ?

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

* h7 ]4 ?0 E5 k1 |6 i' k1 `6 O

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

6 d) p, J$ `- t$ {

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

+ S- p1 n- `1 E( K# A" H

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

4 A& C- ~& r3 N

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

$ b5 @) R/ Y5 _5 `! u0 Z/ O

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

) _' w& E3 K- B }; {5 \

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 I: j. v$ f" r: M$ q

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

# _2 R1 H# M! I b: N) S

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

/ ^# v% b( n" w/ u: y( ?6 [

        จ.  ไม่มีข้อถูก

8 |" B& r A9 `4 U8 d, V; A: n

22.ข้อใดผิด

8 V# D. J% R8 | M- r4 y5 L

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

) o T6 v0 S, ?, o# `, m+ Z8 q

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

! Y: I4 R" [9 D

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

) S3 G/ r- P9 P0 h0 _0 _

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

* q3 P, X. j B% ?% h B" C

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

% g T8 A. l% X! y1 f& P

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

' n0 l3 B1 J9 q& t# T

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

$ B6 t" a4 q; o \) b

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

/ S3 q" j6 H Q1 z

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

9 m) G* } P9 G- y7 A) f$ e

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

* g* F9 U! y7 v6 m# M

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

/ \2 X$ r# H5 S' P0 [

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

2 y! H2 c8 _! M0 ? z$ G- r

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

9 t- G) q8 `+ B; m% k, s; M

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

' Z f: l2 u9 g: B5 P! y; {

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

0 W0 r, `, r" b0 v

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

: [, g- w& G# f3 e9 z7 Q! o

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

$ f, x- D: |' l4 L( M8 K: M- d2 n

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 K( n2 P. M9 R! d/ Y# L. V

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

: t6 e5 E# }8 V9 {" H, V. }

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

) }' ?" q/ ~3 M" R P( w

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

. `4 Q" w$ E$ f. T& Z

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

4 {) W3 h( J( G" p% T( |

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 A* \1 Y5 ^* }& A1 u0 c

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

" l% e) T5 w4 p( q, I4 D

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

6 P; \5 {, |/ [' j) n7 p& p

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

) c2 Q# h8 _7 N+ D8 Y

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( Z6 d! f( J3 @, C B9 w

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

8 m4 C3 w& C# R

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

8 v4 \! \2 F# `

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 n4 y/ m( Y2 s% |4 K# x# G% P

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3 b, p4 N) z) x, u, @

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

" Q7 @: Y2 ^! u

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

# o% w$ G, m, C

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

' c* L$ t! h4 Y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

& F$ I& a* h5 A: B9 F

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

" {) c _ s) @/ H0 b5 p# K

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

4 F; x' c A: b6 W

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

( s/ l5 X) w0 D2 m! B

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

P0 U$ L6 h" W

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

. c8 a3 D, V$ p% S8 D# R

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

7 u$ M4 \" C. L' E; y

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

* G9 E2 q: }# \( Z- }( t6 \! O

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 p. h. y2 \/ n, {* O: f* T

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

& \; h; ~ n2 x+ P; h

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

% w, d# u G( W* X8 O

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

0 _* r3 R8 O: V! _ L: q- y

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

4 _6 [, O7 M. P# a* u- I7 ^

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

* x8 k, R* x$ ^6 ^( l7 A; x

        จ.  กฎกระทรวง

! v6 h! X! {, t: ]$ k4 l9 _4 p8 U

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

* J1 P3 D* {% ~# S

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

5 N, v) k" s. s2 R" v4 @

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

5 r _* R7 K3 \0 Z6 |

        จ.  ถูกทุกข้อ

# j3 Y. R2 n. O2 g5 b, h6 {% _9 M

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

( `; n- D4 M- p$ y4 a" ]6 ?

        ก.  รัฐมนตรี

; D' l2 T6 S6 \: f

        ข.  ปลัดกระทรวง

6 R5 S+ U" @/ W5 {6 g( [6 M

        ค.  รองปลัดกระทรวง

* a# j( m1 o& n3 ]& I

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

" u- W0 ?6 ]& [% j& B- x) x

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

* Z. ^- |( x5 e- c1 _$ a

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

) E) K, l0 w& @' D; q6 t6 M5 n& Z1 ~- ?

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

1 I# m- L7 e2 l8 v) p; y

        ข.  ปลัดกระทรวง

; Y" ]& ]4 n* d" v1 F w

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

, n- m: |8 L- Z/ k" r

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

/ b2 R9 G% Q1 |2 Y4 S8 S' I

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

# w& N8 Q: j2 j( U) t" U! W

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

* e6 A+ U4 K9 N' N2 W7 A

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

1 M& z- m# z" z3 g7 Q

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

* g J& r2 {& X2 }$ K) h

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

; x. H+ j0 Y8 L, O/ _

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

1 Y* O) h" B) V3 W8 s) r5 }

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

( z3 T; v! p$ q+ G

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: [. |+ _3 F/ }

        จ.  ไม่มีข้อถูก

# `+ ?6 z& S' r/ g

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

& h. v8 e1 p8 N8 w5 Q$ p

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0 E$ V( Z# u5 e8 ]' n, y1 N+ f+ S) W

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

, o# a8 p$ R' T& }# l% U

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

7 r- g+ F9 I4 d! n/ y

        จ.  ข้อ ข. และ ง

0 q, N% c5 \) F$ W, d

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

; x, f8 d4 P/ m

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

' v+ b! n+ B9 b+ r

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

9 v3 V: q/ d2 n9 I( z% q

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

# C$ p' g3 ?4 s

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

7 Z, d; A; Y" \& L$ A( O. _" \+ X

        จ.  ผิดทุกข้อ

) I2 F3 Z1 g2 a8 {1 X, v

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

) q Y, W* x) L# `, N4 g' e6 y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

3 R+ l. v. {5 a0 @& b

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

: f9 a* G1 u1 V+ X n

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

: y% ?6 `' `( y+ D

 

& ^- m8 M7 g& ~- z, r2 @1 F# I4 l& P

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

+ q- g# i- b0 u3 s. e, I' L% c0 u

        ก.  ราชการทางเมือง

5 _; ]6 V5 _/ Q; e5 u

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

4 s' _0 I3 c0 h# o$ _* [5 u

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

1 H1 F: V ^: ]+ ]4 L

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

5 O! |! K& w2 Z P! L$ I

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

* M3 E( l) e. L, |' A1 a; ]

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

! w7 l1 i* J O; M

        ก.  ราชการทางเมือง

! _4 F# ~- H, u) g

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

0 e# O& G: I5 k; X' G0 A( b- J# l

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

+ {7 l* a3 v' b7 M' z4 \

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

; t x& `, z8 l9 N/ Z

        จ.  ก และ ง

4 I0 O9 V7 f- c% S1 C

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

6 f3 d" p8 B: ]2 S+ l

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

3 V5 p5 Z; H% B4 v% E) \; y

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

; v4 I- U; @& d6 y C

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ v% z: R# _- _+ j

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

2 b, L/ }8 i3 ~3 U$ w2 q

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

( A) i8 i9 r2 z$ I) [

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

, C3 j$ r+ z7 d7 Z$ s

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

8 V$ Z$ o$ V% a" t3 V/ q* N

        ง.  ก และ ค

F; V) L! b$ Q- f2 Z

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

) u) [* Z$ d' C, n8 p+ [

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

$ O# \% e- S8 A9 K L

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1 p# g C) M, r2 {* ?/ ?

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

' D+ U0 Z6 g+ @/ c/ }, R

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

/ J. }* g; ^( T" o1 C2 j

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

6 d" a C7 i' s2 e, d( V

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

& ]1 K! k# }/ _5 n) I% g" G

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

7 n% d% o0 G+ U, [" H' q

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

* n( F$ L1 C) v8 O$ x2 |# C

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

$ [( P$ I2 g" D2 i5 C$ O2 G

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

+ x2 ?0 h/ D7 D% S2 n# e

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

; b d( i* z8 ~& t: v. l% \5 C; Y

        จ.  ถูกทุกข้อ

1 N/ w3 T" U% g

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

/ E, t2 \4 [( e5 w) p. W3 q% {' c

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

. ]& T7 \2 C& L7 y7 L) B4 U3 f

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

i2 p0 k, r+ Q1 Z

        จ.  ถูกทุกข้อ

) ]% d6 Z: P! n: Q1 Z- b

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

t# I7 |2 N0 M

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

( w% u1 P- C; y* p$ g

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

5 z% Q5 S c# L5 e

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

* Y% H0 }+ A1 C I8 ^- N

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

- k( h) M/ z3 k7 H' x

        จ.  ถูกทุกข้อ

1 p. p$ j' h) s0 V' a

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

9 r( Z7 D. F) D4 ~9 I. `' o

         (ความเดิม)

$ \$ P- e. X( ~

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

5 o) ?2 B* d" @$ @. T3 _

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

3 @! v: P% d( h' R1 L) J% J* g

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

, U; ^' q, _4 F. u

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

- j- G* f' f# l( C6 N+ x* C

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

& B( `& z; V, C% g( K

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

! K1 {$ ]0 f# m7 t2 ^

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0 e* |8 u+ `% x

        จ.  ก และ ค

' x9 c% s5 C- P7 ?1 x% t% B

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

2 b7 N/ S4 x% {! {% X

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

" s/ [# _. n# x5 M8 E

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

0 D6 G# g7 \" B# Q

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

% {. V! g1 L$ j% @/ i

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

- s5 m: y' I* J" z$ A# a3 ^

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

) X9 A4 Z: J2 n9 G1 X+ C

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

, g8 ?- R* O( ]1 L& x

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

4 I8 l, s% g/ Y6 R# d) }! X

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

' l: {# I) m- J# [

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

2 t6 [ y: l. J7 s& }

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

; j& w ?: O6 ~1 t9 D8 v2 v

        จ.  ไม่มีข้อผิด

, a# ]8 [8 [; F8 M

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

# Q6 u* r- a& _3 n

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

8 ]3 d+ n$ y! x

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

7 O+ e; P2 J2 ]! T

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

) B0 w% Y# S$ {6 V U/ \

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

: T* p& x1 g7 N( X/ R2 i

        จ.  ผิดทุกข้อ

# x7 q7 p9 k: J

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

. a2 J2 [0 K6 g0 t7 N+ I

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

C, F4 u# _) W

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

l( y6 V" P4 A% r

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

1 Y S& ~/ C/ I8 u% j

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

- `! Z% H+ P4 Q7 X5 c+ f. K

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

; n2 a4 E3 J. p3 c1 S

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

5 T H2 B1 b3 ^

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

. G6 T5 ~! t2 m2 ~' c4 g

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

2 x0 |, G: D2 M) E

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

% f- f" z) x" k

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

' r5 Z# W7 `& E# @8 r' A$ s

        จ.  ก ข และ ค

. m4 h |" Z2 K4 h8 j

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

7 x7 _- O& C: O/ @, p

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ g) Q4 S/ O* d! U2 Y+ u) P

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

5 G2 @: J D* D: @8 R

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ Z1 C& F7 d0 q$ P

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

^( b& C2 M4 i$ G( x: v. [

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

, Q/ h) _ g8 p: e% B. {' W

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

+ p( r: i0 h: U& T

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ J! X3 }5 J8 c7 F" |

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 E4 U- o( e' I; |! v5 T) u3 K3 G

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

L" Q( n* {, X7 S% j8 j

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

) `- R# J: N L9 G

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

b; u! G' x4 Z

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

0 m2 T- o+ ?5 ]' ^! p5 G

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

* n: o& {4 [8 U% u

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

5 `8 Y& x. u/ l' \# k; l

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

$ e$ \1 y5 b" {2 \/ t

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

& x7 o! Z" f! H7 J& V; h* J+ W2 p! R

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

* k" q- l9 A6 D, `+ f4 c

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

* j) L7 y9 t& `# |

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

( }) N$ k. ~3 Q

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

) |* G D3 R5 s3 f5 o

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

3 w$ |& T$ Q) d6 q- l, h6 w. P) J

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

, H; R9 W1 o/ B; d& w

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

# }& g" s0 s7 M4 n! P' r [- |

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

' Q$ E" y* U W7 i' V

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

% L( L$ f* @) Z- s9 E6 z

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

) M$ u1 Y( r" f4 Z/ H

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 t6 x2 I/ |' p

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

9 Z+ r8 n6 P; A# n* V9 s

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

# X% x5 W6 L6 ?9 u% [

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

/ v% l! H+ ~% o1 v6 w: t) N8 ~

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

( l6 [1 i# W2 l/ \5 U: a

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

; A2 `& D+ A) M% Y

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

& ]& l7 X. B. j( B

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

- u+ ?( V) D3 r( I5 {7 }

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

& i K, m6 l" J# I6 }. e% V1 }* H

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

2 t, v& Q6 q! I3 \; P) i

        จ.  ค และ ง

, ]6 M% T0 B0 ~& o9 X

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

# D( c5 u' m% e) I1 G# c/ b

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 B" c; ?6 n( H& t' X+ ~' H( t

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( l# |1 v6 u) a

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 q+ _( i. V2 s" f- K- [

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

\1 U2 \) E7 J8 Q# j. H

        จ.  ผิดทุกข้อ

" _0 g' J7 \! z

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

% A- M) A' Z. f( z3 ^

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

) `2 ^. p4 Y# @0 a

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

% I: \ g) g( l' w/ M; p

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

6 M" } i$ C2 \7 R8 O

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

3 J8 \8 h( @6 M# E0 ?# Z2 Q

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

) f$ N6 {6 a9 s! Z. Z) I& h

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

6 h( l8 A( \9 [" F! y$ }) ~

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

, y6 A1 t" }" E- a/ s. u# A

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

! i _) u4 d$ }- ~9 |6 N( Z

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

0 a! H* H9 C: ^

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

1 h+ K" T4 A1 D. e7 l0 v

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

+ V6 O7 T+ ]% {3 ^1 z8 C

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

9 r4 }; z1 A, \- S

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

3 E* N" C1 ]: V& U5 L0 O5 {1 h

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

( E3 R8 X( b/ y, L

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

8 o$ W+ u$ F3 ~. C& D# G

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

; r1 s4 ~0 r' n: W& Y9 ^! h4 x

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

& Q- Q2 W6 y: j8 q; ?8 D

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

. L, [1 N( e0 M

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

# i& `7 l% o2 f6 Y

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

3 r0 K6 B( q7 {2 F

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

5 y; U7 n# S, n

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

* o2 C# f4 |4 d, {$ S

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

' ]& i) S0 ?; Y p/ I

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

$ E; I+ G5 ~' k2 m& u# y5 Y

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

; h# v9 \" ]' r& `: u; O

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

! v- H) m8 K, j9 |

        จ.  ถูกทุกข้อ

! q) o6 R+ E5 m! C2 k2 f

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

1 n0 a0 \: L, D; I5 g# K1 R0 r

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

3 d4 b& M' o# i7 C( Z, y6 z1 F. N i& R

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

7 J* I/ x4 m1 e( d9 O. d: r

        จ.  ค และ ง

L0 k' K" | L- `

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

: A! j( V, J- O

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

4 H7 K- n3 @2 ~% a

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

1 r6 x/ w3 C# G# `# l* F

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

8 V) W2 {& q( `9 i

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

* S2 x2 U0 e; C1 k8 v& i

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

% ?8 x! [. \% C! @

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

9 }5 Y7 S4 Y8 r2 b

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

; R" `6 \% c. R9 F

 

' @ X9 H1 P8 B% Y0 U$ i/ d) p

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

, f2 B; L, q; i( l$ |

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

2 M$ F4 Z% Z( R( e

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

" F- e5 L& w$ E- p8 R: N# y& u% p- a- F

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

) q' R( a! B* Z5 S# \! Z; L& ~

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

- t4 A$ K% }4 x& x

        จ.  ก ข และ ค

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

6 S; @% j& k( v/ x

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

: N" {) A5 I0 Y' ^$ [

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

3 g* o `- t0 J& U7 t7 F4 M+ N' Z

        จ.  ถูกทุกข้เอ

4 G; i& J4 I' d% A; E8 V

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

: k# t \+ a* `; I

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

' v/ x& ?# M) f% T. M

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- y6 b P- Y( v2 x0 q

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 Y4 k. L; W# ?

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

8 {# M0 e0 x/ `, g# N

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

+ _, I/ Y8 F0 Q. b9 X" ?

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

. {, G [7 D+ T8 { K

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 Y5 `9 k1 N6 T8 f

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

J) ~2 r$ N. X" K. N: U

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

}3 Q) p9 e6 ?/ l( n; z/ E& x

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

. Y; S* L5 G' r. \) y$ ?- L8 T5 T) I) f

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

3 ^+ c% O* h, G0 }. I4 ], k

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

( V$ A! e2 w& k" g( v/ ~3 r

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

# o6 k. O: z ]

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

& k' K6 F' Q3 g! S8 W

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 B d& Z$ V# l/ f$ Q N

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

0 r+ f# G( J; F/ R

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

6 k/ j) U. I5 o+ k1 m# h

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

8 x) t8 O* Z& t6 v8 H! N5 y! j1 V. l

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

; L0 q$ F" w0 ]2 p, o: ~

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

% Y% o: Z# V5 F1 F: \% h

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

1 e, v1 i* @0 c/ z

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

- q8 i( c8 s$ ? o8 v

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

8 ~3 w% G2 c) `: P6 }5 E; C: r2 J* a

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

& [# }. ~3 B0 a4 Y& j; c% c$ X

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

. J1 d! q" Y" E2 t

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

: a# B8 M4 w/ z, X5 Q% W z

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

9 t( L( M. u: F$ |5 L0 R) X

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

T6 z; N; b4 \# D

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

( r2 u# L6 d5 x: J5 h, Y

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

, [" F# A$ m9 {6 V0 P. {+ Q/ V

        จ.  ออกกฎกระทรวง

Z# a& c- c+ `( C# I

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

9 f$ R" m7 ^8 P+ Y: x

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

$ Q7 P0 E ?& Q) X

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

! I" v6 a( U! t9 z5 n- s+ X

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

& b: p3 I* X7 h7 m3 q1 x

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

0 X8 R \% L+ d9 _+ y: N1 O. D

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

0 F+ r c% v) F+ i4 `1 w

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

6 l+ r7 X3 g3 Y' }" l: |

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

, i0 s- D& B; I3 ]. m1 P" J# t

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

* |9 Q1 u7 C( s2 s/ ?) I

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ Q8 T+ p8 L; n8 R6 `

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

/ X& I# S8 e6 \0 A$ C

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

% O1 z& e9 Z3 h3 C5 y4 s" t9 T3 W

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

1 s2 z/ x' c/ X

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

: I3 b6 {1 {1 H8 d- C

        ง.  ก และ ค

2 `6 {. u+ W6 m) A t3 R

        จ.  ก ข และ ค

& S* V% i* n2 A0 z/ P7 w) U1 q

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

5 S; C& Z2 F R# B' k

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

2 S0 {7 z) O/ I" i5 l$ Z5 A

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

% V9 L4 g( w+ v g+ i

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

8 o) C, _% C& T7 y) {. A

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

4 l& s7 O& h3 f3 N

        จ.  ก และ ค

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

% H$ q$ U7 Z$ B6 Z

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

8 L1 s) i* m7 a# j

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

. f" p- s8 C$ g7 W" K9 g

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

. O4 x% q% v8 K O( E

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

0 D9 s. Y3 j! y- n& e

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

1 }! r1 D% t, k3 G3 O# e6 I9 C% I! R

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

0 Q/ ^( L( {* \# \/ b8 s

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

' V; s4 [/ t: O* w6 `; R) g. l

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

$ V8 g. p' S! l

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

+ v. u0 W: w9 ?

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ ?' z( W! I3 K1 d5 _

        จ.  ไม่มีข้อถูก

$ h" B5 p7 p5 M3 a7 [# e

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

8 o! V% u# D) } j8 m/ ?

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

( M/ T: _/ ^* i

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

2 K8 I9 c" O, G9 n9 M( j, ?# z

        จ.  กฎกระทรวง

4 s/ ?/ v; R, |$ o/ X/ r

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

0 F2 ^0 S6 d& e9 a& g

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

- g7 d* f! k* r. S+ M* v& e

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

! ]' q4 ?( C! D

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
) ?* t: m" I+ t4 a& O K

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

: t5 g- w |. F' i+ g+ n

 

6 a, A+ @6 A/ ~5 Q3 J: T7 J

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

: n# Y# W ~' T

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

, g- `% t. b. L* D( i

3.                                32.                                       61.                                       90. 

& L+ g# m3 ~* W$ K `

4.                               33.                                      62.                                       91. 

; r7 j3 x& Y- {1 d$ L. W

5.                                34.                                       63.                                       92. 

3 x! {2 e b1 E/ c3 A

6.                               35.                                       64.                                       93. 

6 i! A o4 \0 ]1 Q9 K7 x

7.                               36.                                       65.                                       66. 

" S% [: {% M( f3 x1 i# c: |

8.                               37.                                       66.                                       95. 

; C1 x3 U8 ?7 p* t I) c1 q8 |

9.                                38.                                       67.                                       96. 

, q5 f) ?: `: [, E

10.                              39.                                       68.                                       97. 

$ ~8 F; `7 c: b" h2 Z$ A

11.                              40.                                       69.                                       98. 

# h# d' C4 y) ]; N) m, g+ C8 ?! m9 Y

12.                              41.                                       70.                                       99. 

% u7 O% [( V7 I

13.                              42.                                       71.                                       100. 

8 K5 a3 U# s9 L( t) i6 p- }

14.                              43.                                       72.                                       101. 

0 \# R* s" ^* z, e: h* R7 @' L5 G

15.                              44.                                       73.                                       102. 

C! |, W+ Y R$ x

16.                              45.                                       74.                                       103. 

0 I) d! |0 c' e' v- C3 l

17.                              46.                                       75.                                       104. 

1 h ?# ^* \1 e" X H% ^* `2 J- T

18.                              47.                                       76.                                       105. 

- V1 Z: [) P* h! B3 I5 @/ l

19.                              48.                                       77.                                       106. 

7 h; S/ P- p2 _7 J' f

20.                              49.                                       78.                                       107. 

: s. @) v8 |. a: v8 Q; P

21.                              50.                                       79.                                       108. 

% e* A; r, r3 Z4 Y& O6 L

22.                              51.                                       80.                                       109. 

H5 H# ` l$ m% y

23.                              52.                                       81.                                       110. 

# M* G+ z! B b

24.                              53.                                       82.                                       111. 

: ]( l& R7 _1 Z$ t5 |7 L

25.                              54.                                       83.                                       112. 

7 b( A* o- }8 a# f+ Z

26.                              55.                                       84.                                       113. 

; B! z( C) P+ P, |0 L! H2 A

27.                              56.                                       85.                                       114. 

. G1 U7 P* ^ z. A+ D- A2 N

28.                              57.                                       86.                                       115. 

8 f* _6 r5 n# q: r

29.                              58.                                       87.                                       116. 

5 a7 ^$ J5 v2 N& S) {

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-10-2014 16:36 , Processed in 0.093590 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้