งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 86771|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

% H0 V! O# q+ y

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

* Q5 L" e7 b$ O) E; Q

.....................................................

% t$ Q. G6 n) T$ n6 e

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

" V- E$ J4 Z v4 V0 O/ r. [" S& t

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

0 j( ?4 r; G9 Q; [ O2 K g9 [

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

2 o5 m3 i5 N: i- ^4 O& v8 Q

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

6 [4 Y6 P% K3 g

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

3 q/ k4 R) f H/ o0 U

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

4 ~& w8 g4 \! T

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

6 P# |5 H/ m9 m$ f% \3 I

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ @2 U0 @. P# X Q# N0 ~$ Z9 X3 b

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

+ L9 i8 }+ T0 Z# m7 B- h4 d

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

5 b( N( R3 F7 S/ H, X2 [

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

+ o1 [9 C, k: U/ j

        จ.  ก และ ข                                                                 

5 v3 \) m) {4 g9 D

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

! l6 N2 \4 Q3 Q/ v Q8 a4 u

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

, O3 n/ S( _; y% X; W$ N. C4 R

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

" t2 W1 `9 |& t6 J$ C/ J5 b

        จ.  ถูกทุกข้อ

" Q; g* h- e# x

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

C& G" Q" Q# q- A

        ก.  กระทรวง                                                                               

4 f: @7 \( _- d

        ข.  ทบวง

1 A" Z; D" x" L! S6 c0 d: b

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

7 `2 @, k$ l- P8 L

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

* L( w W+ s' R, R! e& k5 Q

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

% R# F3 n5 s, [4 `$ T/ m. @

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! y) J% [8 _) K) e5 _/ F4 Q: C

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

6 q5 \- k/ ?2 r" a, Z

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

3 L Y9 W$ N( R5 d1 e

 

, o \; o& l3 _" ^2 r: g, {

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

) Z/ ]$ B( K& Z' l9 X- B" _9 e

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

. W, t4 T1 \8 T2 {) _

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

4 [6 u/ N$ j! z6 M3 ]& k6 ~

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

' [# f3 I# g. W9 M& s. W

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

- G& U* C! y4 Z3 z% t6 o

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

3 F( w9 Q4 l) i. }; M, ^( D; x

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

% J* i# x; [% _, ?( a, I

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

: Z) K; ]6 K. r. i4 d+ ]2 l

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ {' d% D$ @0 D& \: u

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

6 |3 V6 q8 @' s

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

8 _( H4 n, Y; d

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

; N, n9 A8 V: E" x5 H

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

: u: O6 `& U$ E9 d; ~; B

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

# |) z% G8 F3 s% c& v1 B

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

8 K3 W9 f$ c* `0 A+ m

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

+ ?" W9 ]( r0 O5 z: y/ `. K

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

" o( y2 w7 s: N2 n) X! B

        จ.  ระเบียบกระทรวง

: X/ C" i" a/ u+ j2 t' e3 m% b5 _

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

$ H, m! ^, M" t. |* r8 g8 j

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

' }; I. O1 Y+ Q+ u- i8 H: A4 {! i

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

. o1 ~. C2 R3 W: _7 j+ P

        จ.  ระเบียบกระทรวง

: S) [, u! j$ U7 A* l$ |- w

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

3 c, G/ _4 I f+ z4 ^# i

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

* A) U3 j r5 m* F L

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

9 }; e8 c+ G6 x- B: _

        จ.  ระเบียบกระทรวง

) \. P5 z7 {! D1 _( V

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

/ p9 }2 R! w6 L! y

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

: S6 y% v& a7 b. K& Y3 C

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

, l, a1 _( z9 i8 ^

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

6 `8 y7 U7 l! ~) ?7 r2 N6 x+ ]$ h

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

3 ~( B( g# b0 ~% v$ o3 k

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

+ N) M' G0 u( u3 f7 R, r& }

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

* X! x. w: ^- E4 F, q! \

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

9 l) A' e* Q9 Y- W7 G/ Q$ N$ N

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

0 `( u: L8 E7 n% r

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

: s8 X2 G- G- G) Y7 i

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

' \ R) @# f" x8 L& V) q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# P- J" u+ ~9 C1 @4 q

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

! h) v" m) A& d; F' b, Z

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

# v; s# f: ~, ?6 a: e

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

& ^8 e" w; P* D$ L7 v

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

' B) |. m8 T* ^$ O! f, B5 Z

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

/ g6 Q/ w! N# T; M# m

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

3 [. L6 Y- i8 p" S. f

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

6 ]+ X, e! H9 R% A U

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

! J% [7 [4 }, g$ K

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

% R: b5 O* h8 {# f1 x

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

1 I4 X/ V& q0 E, N* x6 D

        จ.  ม.11 11 ข้อ

! r6 L3 J2 X: m5 w' Z' |

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

& f, ~# M& i& t; @- Z( ?

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

7 \: d( ~4 O* n' B$ z

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

2 s( }4 n1 N# o ^" g5 ^/ N4 |3 j

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

/ ], I& Q" \7 L2 W' c: N

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

6 M8 Z, b' [- \. _5 n' u. T/ E0 s* E4 ~3 h

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

" R7 Q3 p- ]2 h( u, ]

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

5 o/ b5 _$ M( G7 C% g5 g

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

3 ]$ k" W- g. G# |- o% W

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

9 {! O6 |: e/ ?5 `8 G# G

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

6 ]" g& k @0 p0 C8 ~) }* x

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

, r* w; c z/ t# |1 s7 m, i3 i

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

1 q$ S; ~/ s6 ~) a

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

( |% a' u4 l2 D

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

4 K) V% n* C% ?6 P/ d

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

* ?; T/ D& u5 X- o {

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

6 E2 h- ?7 w( N `

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

5 u8 r$ m/ I2 C# c% T- x9 {8 |

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

$ F6 q. G8 m, ]- Q' S

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 d9 a( @+ E9 w. J6 W

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5 d R$ `% h3 F# j' f- Z& d K

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

9 N/ k$ N9 ]* \, ~9 [: a

        จ.  ไม่มีข้อถูก

4 j' H. u$ _. o, @* U- v8 I

22.ข้อใดผิด

: P% w8 X0 Y2 V9 _ b

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

( U! P4 k- s ^

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

; Q% G# W1 K3 p# W4 V9 ~ J

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

9 ^+ K7 y- W; b8 i1 g) E! {: ]

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

$ f/ @8 d/ `. ?4 O* s8 n. k

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

1 I/ f1 M2 n: p0 [' W1 R

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

+ {% d" I2 o: x# x. W, `

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

* u% ^) i( i1 p- M0 }" ^* X

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

3 C8 O4 {7 M. L- m$ S

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

; ~; V0 G G8 @5 y

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

0 {4 D5 T; ?$ P# O0 [* ]0 T

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

5 |& Y9 _ Y- R7 O$ S3 u. L5 d* t

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

: a" A6 a& g. p( }) }) h+ Y

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

% C/ d( g S5 s0 r$ V/ D3 H

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

2 q3 `" Q& t. F- G) z5 y) {* m! r% V- V

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

7 y! \0 }3 m2 s7 ^

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

6 Z1 [4 D2 p# Q7 n" _, n

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

0 `- Z: s- [4 Q, a

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 C' h7 P# \- H0 `5 a% v O

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

( J( m! l7 {0 m0 N' Y% f8 d

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

; J8 J$ L& g2 z( P" h7 G) |: j

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

/ T' X5 P# k3 H( q

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

]2 t8 j5 X% [" Q/ S

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" M, v% c& J4 o9 I

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

+ `- ~" @; j. h3 o; J

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

1 x( R- T; M1 r: M- d

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

l U7 m, ?5 A+ [

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

; ]) d3 _. I6 w5 J

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

$ m8 g$ J( V; }1 z/ N# v. B6 C2 e

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- o& x" Y# T; Q" ^

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 R) s% \+ {/ m! v# H

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

D# H& [ Z$ j( T7 u4 r$ ?

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

0 E+ U4 J6 k0 Q1 ~/ i& O1 X( s& g* i

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

4 n3 ]1 S y! [* p, q

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

: z" K9 H1 F( g! o6 t

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

! ?4 S% ]) t8 N e2 J2 f

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

5 F9 \5 a1 I) _2 i; Q- Z

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

2 v/ {- X, N& a( I. ~

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

D& ?$ d3 P: j( h# {3 G+ U0 P

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

& Q" D6 k, l% v8 g' |- O

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

- c& K8 t6 D: [4 t' E1 n2 ~

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

6 Z: Q+ E( K7 x: \/ Z

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

# o! ?6 g0 A. M( |' o" X" A" O

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) Z; h" F9 ]3 c4 Y1 D- I

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

2 v" l: C1 d& r5 Y4 r; j

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

1 r; L9 y0 b, q7 L% Z: u/ ~8 m

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

. E3 c Q) I# L! z; b/ K

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

+ k' R+ q! U& {8 P5 p% Y; \

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

7 X+ F! ~' F1 I& t6 ]

        จ.  กฎกระทรวง

/ T, q V* H- V. Y

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

4 D4 h7 g( h3 O% R* I% l4 ^, K+ n

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

( J( Y. W! {, n1 f& a- q

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

+ M/ c V3 g- w! q. D6 W ]

        จ.  ถูกทุกข้อ

; q/ R+ H0 W# m# U( r3 C3 T

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

! F* Z) J/ n7 r# y5 t

        ก.  รัฐมนตรี

7 \3 P- q% ]1 s) w, N7 c

        ข.  ปลัดกระทรวง

' N* ~8 _' Z* S* H) i e2 L2 {7 q

        ค.  รองปลัดกระทรวง

9 T$ a9 W' h8 i& Y8 C# w+ M# v

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

! [2 V, a6 i$ [, g V. @( D3 ^" T

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

* `& F/ s0 P" N# h

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

2 n: C t0 \+ `9 W" o( g

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

+ U3 R9 H. ~* z# v8 K4 f1 l: I* c

        ข.  ปลัดกระทรวง

, _% w9 m! Z, s+ {6 I; w7 B

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

. l3 B/ v: }$ {

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

$ m; f6 }! d* V, B

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

9 f B9 l& @3 k7 Q' D. k) `

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

8 J4 o" z& m6 s

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

3 I! h; ^3 M2 n9 V

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

& Z' N- D: V- Q0 p$ i+ }& a! D

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

& {5 S, E( @" b/ f: u3 y$ K

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

8 k/ ?2 a, t: @7 Y0 B& @. M

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9 p; j8 O0 c. I3 A5 v0 g

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

$ J& d: @; ^5 D: s! X; U

        จ.  ไม่มีข้อถูก

5 B# x2 n: f$ t5 e1 Z, V

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

5 ]1 n' r" J9 D+ O1 A

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8 [( R# }7 A4 B$ ?6 V

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/ \- e" P5 V7 r; C5 l" y& A1 b8 ?/ Z4 \9 I

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

2 R0 f- x( o& f3 }: G/ _6 F. E1 n

        จ.  ข้อ ข. และ ง

$ F* D7 G% O9 \. x$ J( k& B

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

7 S- N" B. L* O

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

7 B. @5 F" @4 y, B

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

! b+ a5 I0 p6 o

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

1 S" |/ h# Q/ C% E7 Q( Z

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

8 w9 }4 p0 ]" p

        จ.  ผิดทุกข้อ

* j3 u n% X. G. m7 e

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

7 {; G8 i9 ^2 F

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

/ \5 x4 o% C) a+ ]9 L) x) y1 N: R; x

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

: Y; t8 O# A6 C( p

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

+ ?1 Y4 Y& r% ^2 Q, M

 

, F$ ^" O2 y$ w3 H2 U. r( Q

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

/ \8 k0 G& `5 J- H2 y

        ก.  ราชการทางเมือง

7 |/ f# ^9 W1 z% ~, V) B

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

' ?9 j! |9 l* M& ?4 e! S

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

1 ]+ ^! |' E) t4 k/ K$ d

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 h" o! O P- i8 a( N( O7 T

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

3 }) l/ ?; [" Y" `

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

0 \* |8 q2 D. c0 q

        ก.  ราชการทางเมือง

. K, u6 m' b* Q) h" Y+ K9 n

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

: H% N" Y( k k4 U. E% w( N* x% {

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

" o. L! V1 k1 p( c/ ?2 t) t

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

: y3 @0 M: n; C) Z2 z" A# J3 f

        จ.  ก และ ง

% L' n, s! R# i$ C/ f

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

% ^. R! K2 ~2 w5 T0 l0 S& X$ r2 B

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

$ a, J2 g8 ~! M: u

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

& H: M& T1 d. S: N1 H

        จ.  ถูกทุกข้อ

; I6 q! i% m- q6 f$ l

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

- @ X' L0 E- H8 C, [5 F3 P1 z

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

) S) E& c0 q) o* V

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

4 w6 r* D; f3 _0 k) g- X

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

( w# f9 q- t: e$ y* Q

        ง.  ก และ ค

, x0 a9 J% L+ ^ Q9 a+ K4 ]% F+ m

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

$ f/ z& @6 { T3 F4 |; p

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

0 C: G( H) z/ ?$ k6 h2 b, }) O

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

$ Q7 }7 |3 }1 r

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

9 \/ t. J* U+ p

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

" J. F! @% {3 k z; p$ d3 @' O

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

* X5 N! r8 A( P1 q7 C0 S

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

0 o: l4 z* {; \7 B! y( w

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

/ A7 C' q2 E1 Q* `

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

5 s9 L+ o: }$ t W7 X

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

! E2 M+ T. Z, S/ _8 h' ~( }6 @

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

' W8 N$ R: e7 _0 H' e- q/ w6 d" i

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

7 }. `4 u$ i8 p( A% |! g2 R- F

        จ.  ถูกทุกข้อ

1 n4 _ ^% C+ z8 ]

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

% I! U8 @% I' `! K1 X" a0 f

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

6 s' \9 N6 D, V

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

) X; M. k i0 I% R7 T4 ]. q

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 l5 B1 d" g4 ]- {) l

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

* u4 O0 E2 \* P. r+ t/ R

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1 s5 O1 m/ r# H: ^

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

0 {1 {- [# F. N2 O9 r" a) B5 }" f

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2 u3 y" l! g# k" n4 R

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

* m3 w/ [# u* H6 d9 e1 V

        จ.  ถูกทุกข้อ

: H1 i% F3 K D( `4 p0 S: T

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

* E9 o8 Z; O0 \ d

         (ความเดิม)

3 J# \ l: M9 ^9 g6 N& r

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

2 f/ K* M7 M+ m6 E2 c( k* l

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

X h- \; l$ H

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

6 N& R5 D" X. f1 B

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

7 E- O3 {! M' s! V

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

! ^8 e5 r/ D0 r) h6 K

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) n1 h- v+ n8 g- }* ?; l% }, _3 U- g% Q

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

% h3 r7 i8 `; U5 r

        จ.  ก และ ค

8 ?+ t' b9 n. |* _+ ]' a

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

0 I( c- {* D' H* q8 _$ |

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

( _! g' I; L9 f; k; ] U& X

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

5 q' J/ ~7 q9 x, E2 P, |, z: W

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

/ I, T9 B2 A. E) A2 f6 i

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

: O6 w* i1 Z4 Q1 {$ k

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

* c, I5 o6 A; C0 |

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

+ S1 k/ } T# c" x7 ?$ ~

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

' [- b: v2 `* f

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

9 _" L2 P$ H; \ C! D

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

2 F( D0 s! U; J5 q4 W; i

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

5 t( i) n" |( p$ \/ O5 z5 F' ?9 G, y

        จ.  ไม่มีข้อผิด

! q' Z5 L1 X9 A. F3 y3 Y, ^9 `

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

5 |1 l' c2 q$ I. W3 w, c

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

! D2 ?) Q: C; t, Z: p+ X

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

" O" `$ N- S1 z$ W1 v

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

$ z3 ~# F2 g& f$ \! @

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

, P( d% @) S, n/ B3 o

        จ.  ผิดทุกข้อ

: u) a2 Z( J8 |, j

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

$ B$ z& n* y- Y+ ?9 |4 M* h/ R

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

7 y2 Y8 n% y2 f+ }% i. p" e

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

7 j7 z0 W7 X- ]% }) W2 k: T9 U; q

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

/ O* Q: `+ S- _

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

m' K+ G% a9 e- F

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

" u9 ?8 U) g4 N- M

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

9 a O& J0 _' ~: J& V

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

7 G, E% j5 M0 d' ?( d' q$ x

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

4 ] y& V3 Y9 H6 H/ I

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

3 p* ]) ?5 }3 R5 M

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

) d/ W, n5 V( O& {7 j) {0 r

        จ.  ก ข และ ค

8 W: }: G) v6 G% g3 M5 W% p

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

% M6 F7 o4 }. Z+ ]6 O6 C

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

! L! l8 K1 ~- y% X) j

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

- {1 ^2 l9 ]4 C: y

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( j/ F' U# T j8 J8 i" Q+ R' G

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

# D4 A+ R" i: K( ?) Z- ~

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

8 c, S" H p/ N+ [ I9 r/ P

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 | D d5 p0 w

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

p, E4 m# d z b) c+ h

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

* m* h8 z0 T6 g/ u. t

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 e" _+ h) _9 ], b- J D2 |

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

& @$ D0 C6 ?- _9 f8 N( W S

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

3 V5 N1 v: {2 o: `: q7 ?% y

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

; V0 Y# ^- r6 L: z+ s* R# R

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

* R4 D/ F) N( a* h& T

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

% B$ l1 X) L5 Z* ]

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

% E+ s( w+ I4 l* z9 x

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

+ _ F% N6 V2 ^9 H/ k. W2 K; b

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

& {) I& n! Q- W" k

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

& c1 d3 G* D1 \" m3 v

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

& I v) G4 s9 q* }/ S' i

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

1 }: |: |3 a) N9 j' O

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

- u7 m1 S" K4 e' `6 B& h& ]: ]

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

$ [+ K% Z- |9 I: l* g6 G G4 t6 V

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

- v0 M1 d( e4 k3 t* F

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

. i+ B/ S+ k7 R1 p/ b

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

: ^) w4 F4 c0 A, X0 ~! f" H7 u

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

4 D O; Z( x% }1 e( S8 O5 o1 C, c1 m

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

% p0 j- Q! Y0 _4 h5 c N9 y

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

7 q$ j. |# i) d4 l6 ~0 r

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

: o1 I4 }9 e8 ^( H: _; S9 ?0 E3 |

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

2 y: p) |, h' q( F) O

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

; R1 L* [9 V, a* v& U6 D& Y

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

) F8 C2 X( m! u) p: x; D% Q7 _

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

2 Q! F3 A, W+ @% S

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

% `8 T0 Q. o9 J0 N

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

/ R7 @% u+ z8 N% ~3 H0 h2 q- Z

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

6 e/ L: q/ T/ d3 _* {7 |

        จ.  ค และ ง

& _4 B8 d4 o) `5 V- `

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

/ T' q8 d8 v0 L3 A4 [( Z

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

7 a/ {0 B/ s, V

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( J# f/ B* J4 o7 [

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 ?- A* [: q6 t

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

: `/ q6 h, E+ I$ W3 m

        จ.  ผิดทุกข้อ

3 n) @* ^' G3 Q) r# S- d& r

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

- @8 \0 W" _: f8 X5 c

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

" Q, R4 ~( Y* h7 z# c6 v

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

- z8 V4 r1 i. B1 Y- t( N

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

( `; s- a' J- r8 U

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

8 L3 N1 d0 q- F+ [. {

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

7 m/ b4 @; z$ e$ b* B: @! f

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

8 G0 j% D% y7 M" u

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

" g7 G7 T' z' @+ ?% x* w8 M

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

4 z3 z; E' S, |3 {! F

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

; w4 M) u/ k) J

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

( l9 B* V3 G6 {8 W4 B4 e# \

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

2 @/ ]4 `4 h* {, `' ^- x5 s

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

* {1 _& l4 v" X0 [9 H: I, R

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

2 u1 X8 c* s$ V

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

0 ?1 `& _- y8 w; x% v8 h$ ]* H) y

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

/ h" S6 O' n! H0 H1 k( L+ f4 h" m

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

# A- r" C# S! p$ f6 o/ z

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

. B/ ~. m8 |# @8 d' }

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

: p+ |. n' O# F

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

4 E8 B: [: L+ q; z7 G

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

6 G+ ^' J& A0 c, t$ }

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

# M4 ?( e: z. }1 K. v+ g

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

. Z1 [( i+ V: {* [$ Y4 y

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

6 V y3 l0 r0 X' d. g, p7 g9 `

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

; c7 S" G3 P# e

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

4 _9 B, V* F) p# f2 a& m3 |5 J

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

7 Z5 Y( F% d7 e t: J

        จ.  ถูกทุกข้อ

# h L( @2 S. c: L( W/ N$ Q

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

" |" |2 j6 n9 A# S, K

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

P* M+ i# ]% U" j& d: G4 H& f

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

0 @" g% ~5 d8 ?' f$ ~

        จ.  ค และ ง

. {' v; Z* ?1 B% H; g+ l7 z

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

0 m# m$ n" {$ I. H

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

4 s! D4 o: o4 W- F3 D

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

# b" G: ]) L' S+ u+ A, `

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

( K8 h6 i. [1 P, w

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

. X& ~7 @7 a4 p" Z$ S

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

6 c, a0 A1 y) s, w7 J8 p

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

% b' ]8 Q B; @$ G; v5 w' X. V' C

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

" s0 b D9 R! o1 E$ t; c! l

 

# r% |' }9 k6 c. ?5 b

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

' H7 \& |% S- L# ]6 Z: P, Q2 p9 K4 C- }

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

* L! C3 `4 }% O$ H8 J

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

4 m" A7 ?: b2 `5 E2 f. u

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

2 W( l4 J4 m) T

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

& X7 J2 x% H! o& P" ?

        จ.  ก ข และ ค

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

( h6 E7 C) v# |( {! P

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

- R, h' e5 L T- s6 }

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

& C( n. J7 |) W7 l

        จ.  ถูกทุกข้เอ

9 }- E, m) I, ]5 u8 w4 o; W

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

* b+ g% O1 ~: I$ z0 A1 m

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

( |0 }/ X5 c9 \9 T5 x7 T

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

9 j P# s" g+ a# L

        จ.  ผิดทุกข้อ

- d7 C0 T6 [$ T% Q

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

( h$ Y7 d3 U. `" d& M: F

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

, P4 t% f8 |1 n9 p

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

: G' r W' G! [* J9 g

        จ.  ผิดทุกข้อ

* F* a1 L- L- I( V: I2 k& S

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

/ h$ K6 y# F+ x5 h. |# E& ~

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

; I" a, f3 S! q+ k

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

. ]+ `1 i) I+ }- l$ j! p$ R

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

3 N8 h; E! t6 R; H* L. Z Z W% F

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

# Z5 I- r" K+ W2 P

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

b* m( g2 t6 i6 a

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

g' g S6 Q& V+ b/ Y$ n

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

! X2 N4 d! l& o. V) D

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 L2 c, e6 W7 n

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

/ e2 M0 }$ Y$ r: g4 F

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

T/ ~) f2 F; A' b

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

+ r( S1 j0 ` k* B

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

4 S8 b* F/ c7 l) q

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

" t9 R% q8 {$ v" |) W

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

3 F0 f" _$ A4 Z- k# X/ }, D

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

0 Y& H4 ] s U% H7 ?

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

: e# P0 d. h$ o3 I1 \& K/ E" G

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

/ D7 l0 q8 @- Y9 {. B

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

6 X+ f) h* [6 H T: j, Y! s

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

6 m7 G2 B, g& u* G

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

6 e X/ e' e5 J' B8 j

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

0 Z. @3 i- N# t4 \4 w Y0 h

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

( J6 z* W# l0 g

        จ.  ออกกฎกระทรวง

! o2 G0 Y% m) e& X. i7 L6 U

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

q$ z- R- F# ~) Q4 o

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

! U# t. m& H& K

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

1 X y) y5 P. D. z

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

' Z. h0 ?" y& X% X" c+ y: F

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

$ I% ?# F- e) g, o( H

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

8 a2 V; Y% e& h

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

: L- @$ g7 w+ F* q/ v

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

- b0 Z; t+ Y) w, a4 S! I0 L

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

* d5 L" z, i3 r$ K |" {3 X

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 n" J) \+ _ V/ y0 E0 C

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

3 _9 d2 A" N6 {0 Q- x

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

$ U2 ?- s2 ~6 n" D* \( f

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

# m* o: R: H1 k- J* Q

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

- G. I7 U2 N/ `0 H) l

        ง.  ก และ ค

3 C8 O: ]+ H" q' _" W9 l7 v b

        จ.  ก ข และ ค

9 m% X; l" S, g: i# ]4 j. o

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

2 ~. _1 X: Z- c

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

9 Q/ {! F- O! s) G

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

1 N8 S+ X6 `2 M

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

& Q# K& f% a- [$ L E5 Z; F

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

* ^ m6 G9 L! Z% a

        จ.  ก และ ค

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

* l3 ]2 t4 k; G" D( v4 e% X; H

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

0 @& k* `- @: M6 v+ @

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

0 b0 z- P( t, H/ ]

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

" U- \9 O z* c. Q0 Z2 r

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

- x9 P. q7 M; z* k

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

1 n9 N$ s: l' k9 D) d( W

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

" \* B" r6 V7 k4 n- }3 _" j1 A

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 h; J. X* T# P+ X4 R/ ~

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

) I; @9 z" R! Z* A" e% V2 r- g! |5 B

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

E j3 K7 A, Q, S4 T+ \0 U' R9 M

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

* ]! S6 [% c ]+ D0 N

        จ.  ไม่มีข้อถูก

! V- ^. S7 Y7 G1 D; Y0 u

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

/ D5 o ]9 r1 t6 a( m1 @" H

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

% h; S4 M, l+ E' v, Q# Y

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

1 o9 c9 f, q1 a' [

        จ.  กฎกระทรวง

9 A2 B, r- b/ C& i* ^

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

. Y; N* Q2 K' i$ I3 P# X

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

' D) D! E. I2 Z3 x& o& O B, ^* F

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

, S$ ?2 S4 P! | j7 ?

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
; u. B- E# C; b6 W, {( @) u1 ^

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

8 Q' Z1 z7 [5 B+ L, }

 

& J6 c- A- \" U; f" d- F

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

{, I: E" n5 L9 M- a# O J( z

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

* i: A; F* v+ P. F' ~! Q0 ~

3.                                32.                                       61.                                       90. 

, Q6 [3 o# d- ~; _0 _

4.                               33.                                      62.                                       91. 

8 t- y/ w; ~1 q: T* K+ Z

5.                                34.                                       63.                                       92. 

& U: i; H8 a$ d, V! Z

6.                               35.                                       64.                                       93. 

2 O J1 b* i# Q, q$ R3 e# L; S1 R( X

7.                               36.                                       65.                                       66. 

( W& E! s5 w* I2 C" U2 a

8.                               37.                                       66.                                       95. 

% n+ n- P7 H- O0 Q* y

9.                                38.                                       67.                                       96. 

4 [" O p4 [" [; ?5 E# f

10.                              39.                                       68.                                       97. 

2 S* |6 ?' E, f5 N t1 M: L

11.                              40.                                       69.                                       98. 

* o {! E! e4 J/ G

12.                              41.                                       70.                                       99. 

/ \" ?& W5 P: r. z% I9 c$ ~

13.                              42.                                       71.                                       100. 

7 `$ J3 X! v. q! G: e

14.                              43.                                       72.                                       101. 

' ^( i- v+ C. x/ x, Y

15.                              44.                                       73.                                       102. 

8 @* u& b: c5 l' v0 d I2 o; S

16.                              45.                                       74.                                       103. 

; K* m6 q/ I& t- O

17.                              46.                                       75.                                       104. 

2 W$ z$ j& l3 }2 O @

18.                              47.                                       76.                                       105. 

: E R8 X* p) E+ L. v& s/ s

19.                              48.                                       77.                                       106. 

6 ?1 C+ \' U9 z

20.                              49.                                       78.                                       107. 

7 y2 z- Y n- _3 P6 j! E F8 W2 M; ^

21.                              50.                                       79.                                       108. 

4 _, b$ |8 r. b9 N, W

22.                              51.                                       80.                                       109. 

z4 Z- z& A9 D/ B# `, A

23.                              52.                                       81.                                       110. 

/ e! A8 f, c7 | |1 _& S

24.                              53.                                       82.                                       111. 

, [& v, G1 t2 y, C. I

25.                              54.                                       83.                                       112. 

( c2 C0 [* p' s

26.                              55.                                       84.                                       113. 

( X5 u3 r2 x# @! c* g

27.                              56.                                       85.                                       114. 

- Q2 h6 p: e4 o+ @1 h \6 C3 P0 j, z

28.                              57.                                       86.                                       115. 

! f* V: V- n, y T* r. M$ d

29.                              58.                                       87.                                       116. 

/ K7 `' p( S/ i9 m$ Y

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-7-2014 04:32 , Processed in 0.089131 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้