งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87334|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

5 W/ g7 e9 @" m% |- P2 \

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

5 t0 y+ q% m# h0 _

.....................................................

; }" X6 e; v! J' ]. D: _& ~

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

6 ^# m4 V+ e: @& [2 X

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

) r6 }7 m+ W, m* ^( x; S3 O

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 |7 o! G' q7 x! l; q8 Y! v

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

+ k! v# E$ a, D

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

. E/ J( W2 i ?8 c: {7 _

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

]; A/ W) d1 @1 F

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

' o& `* i: v, u' T& ]

        จ.  ถูกทุกข้อ

" v9 e3 K8 H! F3 G9 \) `2 r1 j

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

, j% h- a. T6 Y0 V. y' O

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

( `2 F; [, [: K" J+ c/ K4 A

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

& {7 V6 E( B/ D" h

        จ.  ก และ ข                                                                 

' {( }* z- o6 S$ d" s

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

7 m9 c) K- y7 G) p! g7 X

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

/ E, q' A4 Y( o5 e

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

/ N0 y8 ~3 F) V/ c- G9 y

        จ.  ถูกทุกข้อ

v* B6 [, D, g0 r8 K3 D

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

; `0 R! \- G" s$ J" B/ T

        ก.  กระทรวง                                                                               

$ Y8 j/ r+ ~2 a8 O4 d

        ข.  ทบวง

' G% V; B$ K/ v& C* S

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

2 m- P0 i5 C& u$ g6 W |4 T* U4 N" F

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

( E$ V+ B3 T3 p2 _* R: v

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

# }. }3 K Z* M9 s4 f4 m- u

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 K/ g) ?3 E1 u$ P. J7 z: H

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

9 t3 }: C* A0 ` [0 @4 ^* a# e

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

- ]- B( S' `# Z7 d2 u' t% w

 

. A% j# m$ j- h8 @, z8 w

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

7 Q3 G4 q& k% c; a3 X/ r: w

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

7 y' `, M" E. m Q$ k2 t& d8 W- r

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

& M3 u) B! l) E- @+ ?

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

3 ~$ ~, Q9 T% ~& H, f0 M4 c

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

4 R* {- T, ?- g. O

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

2 u; \7 [4 n, A

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

7 x8 O7 k& T6 N1 X" J) ]

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 M- x+ B! b9 g. K% C! X1 y

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

0 z% U8 t" }4 m3 f3 w/ F

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

" l& F0 y' s8 q2 K0 R8 K. A7 s M

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

* e/ E; a& F0 x3 d

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- ^) b/ S; V! s: z/ [

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

2 j. d$ q% X- D7 R

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

" V4 v: ?, n+ S; O

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

# y$ [$ f1 s9 a" [! L |" l

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

$ M' @, G p' i' M

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

/ v4 C4 @. f& P1 x

        จ.  ระเบียบกระทรวง

. I; u0 l4 Z7 t2 e: V k+ w; l

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

. O$ w2 E" p, W

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

# u t2 y3 y. b' g

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

, {. F0 k& k) c8 l9 _5 M' d/ D

        จ.  ระเบียบกระทรวง

/ N" d$ T- r. E6 `1 m

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

5 W$ U0 Y- B" S- R2 [$ z- Y

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

) P0 t3 ?. k, [8 A( k

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

% B' e. G( U* o- g N: n0 a& X

        จ.  ระเบียบกระทรวง

F/ l" X+ m+ u) H

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

2 B* X' t9 r/ |

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

; g% `$ h8 q" @& [/ ?# Y

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

; G6 R. V( q) @( n. d7 l4 K+ F* Z, ~

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

: s% S; u) ]* t$ j- O4 L4 E) m

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

6 z+ m9 V8 Y. R

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

- a0 T3 j) s$ |- \8 @; U, k# ?

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

. A3 b- Y. m ]8 T3 _( I

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

8 g+ J3 u8 ~" g0 @( t

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

) [3 p; }% i- m7 @0 r8 c% M

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

$ t7 p0 e; F4 b# t* R

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

( O# q' a2 S& L0 u5 n0 ^3 }

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 B6 Q+ ] `, |" ~; M: {

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

% r+ v7 U! x: r1 J

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

- p: ]# E$ r; I' B- i

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

( k+ g: T( y* A% n, e- L2 d

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

9 E2 m. C+ Z7 s; b Z2 N

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

9 K+ ~& B4 P7 l

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

8 T; E) ?9 t* f; p. I) h

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

* D* [* \5 p, u6 e* O, R9 P. B9 n7 }

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

2 [8 A# h5 q" l8 V; c7 v5 w

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

; D/ \2 a+ ?$ u: r

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

' B* Q7 S* F, `+ O, b

        จ.  ม.11 11 ข้อ

% V! r& @8 Y+ v# j$ D7 @; ]# [

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

# T' }, a1 `1 Q- j% f) _

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

" I4 O; h: p) L, H+ F/ e

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

' }: `" W. K5 T# j

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

, l2 d0 k w8 T; i+ b

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

( L& n8 N F* C& s' |# L: L/ s0 H

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

N( b) o+ e0 Z6 A

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

2 Y6 w% j& k2 W' r: ?* T2 L( T6 v' K

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

3 V1 E8 J3 z* a U! k0 e# e( K6 B/ @ y

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

6 V; h- d* x9 P" ]- Q( C9 [+ Y

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

( [/ C7 V/ L4 t

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

6 P1 \5 E. c* z# o. `

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

( B# P4 w! [( J# w* {

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

' o2 z- q) h4 @" K2 o% k% N

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

6 {8 w% w+ ?+ X9 p0 x

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

8 G1 u% L b, ?6 d1 ]) I

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

. f' X6 u. x& V+ u; |, j' U

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

0 R% b1 e7 z4 s+ @

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

* e6 {: }& x6 u8 X9 g) w8 y4 y

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# ^% S5 E+ P4 b4 e! @6 C

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4 b h# h' _- t

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

+ E3 X: C+ b) H6 n; W7 H: h

        จ.  ไม่มีข้อถูก

j+ l2 R( D% Y/ i9 f0 x

22.ข้อใดผิด

w* q2 @0 h. p

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

% t, `- f- r3 {

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

k$ M5 P* X3 e3 w" x1 n1 B

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

: V* Z- S$ T2 \9 v& ]; S3 e

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

: m6 A6 C- ^: j1 s: b1 C7 H

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

* T# d6 U4 Z0 K& O# |

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

* S( s( Y# R! W

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

( q# P2 S+ o. p5 K

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

- b0 i; J5 w* F7 _

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

- ~- u9 V w: Z* J; x, X- G5 Q

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

# h, p2 }1 w1 P" @# C; N7 A

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

2 i L5 E% V; E+ Z3 Z# J

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

3 B: t" W7 {# ?

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

+ X' k2 o. H/ k; ]/ T4 U3 K) r

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

/ k: V$ t) w2 u) C3 s" j3 u5 N

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

2 ~4 n" T+ A4 Y

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

8 D- F! E% T, d2 N6 x5 D

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

, v0 j# v; W! N' ?% N3 G& D

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 T" W% [7 q! |" Q7 x7 {' b

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

8 g# ]7 _7 k5 _8 D4 I4 K+ k

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

# q- g* h! L: @$ h0 t

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

3 k6 U3 u4 [, {3 r* x- M: R

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

# H# T. X9 k( [ R

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' K3 j: P4 Z3 C6 U, s

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

& |3 u: y; u% v0 h, [0 ?, y, l

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

8 m& X" O: }1 }0 ^

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

" t2 [ t3 K( }! y9 `7 Z$ l

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( M# G2 Y" z4 c7 X. [* n' t

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

' P9 n) r4 j. }2 a- ~8 f) m4 O

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 o. ]9 v. s( W8 w

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- K# B; G1 a# V# i: J R- F2 C$ Z* X

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3 v$ d+ \9 W( q6 y* ~

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

* c6 ~7 O; d( b3 z* O6 r3 p# j* r& k

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

8 j" i6 s+ t# c

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

: d) Y6 ?: c& }4 a6 J

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

9 C7 X5 ` h8 h/ N4 P" u) n, V2 w

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ v# X/ p& l. x

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

4 E! C( |. I1 Y3 Q

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

; e0 W: q5 x# h( a ]

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

1 Z9 r8 D1 @* T" L. S, n

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

' R0 g/ w, }5 l( v) [- }; n

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

, l/ x4 S2 @2 E. t' U

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

7 Y. ^- [$ c0 c4 a3 \/ w) V0 j

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% d( F& [/ g p3 x1 m6 O: v7 r, M

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

/ C$ |$ j/ T3 i. K

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

4 }* A9 `/ t6 L+ w5 u# |8 x l+ ?$ K

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

( P. b' Q) c5 L5 S

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

1 Q+ l, S/ V. N/ D! X5 g. J6 V- n- R

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

/ K/ m, d( D" A+ U+ P# s# [/ ^) j

        จ.  กฎกระทรวง

/ q% S* b% c3 G& f3 ]: n! l P; `

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

) S' r. W) v- A0 @1 v/ f

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

0 A3 O6 g+ |& v

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

* M T1 E; _; ?/ O1 v% g- J. E1 @

        จ.  ถูกทุกข้อ

6 |; z" g4 ^+ x* y3 ?. H! q

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

' H+ z& |1 o1 d+ k% E" w

        ก.  รัฐมนตรี

/ [7 g4 S l: F. J( y7 K+ F( r

        ข.  ปลัดกระทรวง

: L( G9 t" [* \( L

        ค.  รองปลัดกระทรวง

+ K: C4 i+ ?+ K* T: A) O

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

( b* s, `$ v6 u: _$ S' [

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

5 F* {; O6 w3 s

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

2 Q* z2 F& B+ ~+ W: A1 P

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

0 ?6 O; H# @& s8 l7 q

        ข.  ปลัดกระทรวง

& r5 E' W' N, E/ D+ X

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

; l7 }+ f& {; M1 J

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

4 _6 T3 z+ _0 H+ F- t+ D, g! r$ Q+ m

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

) H" M T+ t4 Q/ n& y3 E

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

3 p1 j) C: _2 U) Q; t. }' Q

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

. w- }5 ^) b: |; w8 E: }

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

' Z* A; Y( e% I/ H' i' u

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

1 P1 p5 T5 z/ N( m1 l9 d

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

+ C9 o) D9 r, n e

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2 Q6 }2 V6 u+ z( g

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 w: A# g; k2 }

        จ.  ไม่มีข้อถูก

! N) r# v# O2 k% y( y' ~ n# O

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

/ K" z% z# {! v k4 D; X% _* d1 a

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

& {) Y; |9 Y3 _2 |! c

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

, u( ]6 ^" F( ^3 S) X: N7 [

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

- Y& J- H. i% D. v5 Z5 B* w

        จ.  ข้อ ข. และ ง

! v' C& t7 B: z

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

2 A J8 a- ?5 B5 m" s, `/ H

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

# C, b* T# I# u9 r

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

, V( k* c& v: G7 G U

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

( B! W, f4 o0 N

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

5 b4 s$ r& j3 g

        จ.  ผิดทุกข้อ

7 H3 n6 [; p; v7 k

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

: I& o# U, I% a

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

1 M R$ ^# w( k2 D

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

V2 u7 i: X Q; E1 w

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

6 K* {% V3 `7 k2 P5 u7 m" ~8 L

 

# o' R4 K0 ]3 c

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

# @% o5 T/ f& r" q% r5 [& w

        ก.  ราชการทางเมือง

/ h5 A8 x1 _$ G$ Z5 ~/ x

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

G: i3 j6 P {* S

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

/ V, H9 L! r1 B* m o+ n7 H

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

) L$ S4 K7 Z7 i5 n% Z

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

0 V! I/ t( m; W; u

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

9 i! Z4 M4 ~' _ M) |! _5 g% N

        ก.  ราชการทางเมือง

+ b l. c0 A) _

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

! x, o8 F, w; F1 N

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

. r. ], A# M; K8 n. r5 S9 X

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

: N4 ^" ]# w. ]1 O9 [

        จ.  ก และ ง

8 Q3 t4 o/ p. A( o

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

; t8 I4 c9 `% c& i' V" a7 G

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

' }3 G( {) C- R* U: m2 V

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

0 t2 c$ v1 D' j4 u( S

        จ.  ถูกทุกข้อ

% J% A6 V% q, o6 `$ j

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

1 w& \4 C! C& u6 \

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

& H5 I* ~+ x4 K4 O

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

* ?' C9 T0 D, y9 t* W1 i

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

6 Y) i$ K8 m! M

        ง.  ก และ ค

6 [" y7 ]+ A5 C1 i- v

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

- ~$ M2 g h/ t8 q4 @/ E, V

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

- ^' Q7 {5 d9 m0 i1 B o3 ^

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

# a. h+ u; A0 {: \6 T

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

) Y5 }, _# c8 X

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

% R/ d% X4 F+ O5 h( }

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

) V2 [2 a9 ^, Z- L1 D# x

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

$ n" I# q9 d9 f+ l1 X% R' G9 f+ Q2 L) u

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

7 `0 k; q. }, x0 U0 ~ T

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

" a( o% y4 ?4 A2 m- F/ k

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

6 [1 c9 D( B; A5 ~4 C

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

* j0 ?9 |3 N, g4 w* }: [+ D! ?5 a

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

* j2 P8 {4 h u' Z8 ^; G: O% }3 b3 Z% b

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 m0 k6 x w; n$ ^

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

, M# i2 _7 W" K( ~7 Q$ o

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

6 @8 p7 `4 H8 V% ?' D* o, _

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

( [7 f( W- P# z6 J$ q% ^/ w" e. z

        จ.  ถูกทุกข้อ

, w8 _, ]" l l4 } w

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

+ N0 W9 H# r3 J% b% d( k/ V0 n

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# C' G: z# k/ s7 t/ H8 F9 K

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

9 s( {6 B p2 v/ S

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' k0 m: z2 Q; m8 h5 P! ~! L

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

: V' R4 l4 o" `' h- b" P

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 `' Q; A0 i8 v1 ]6 j* U

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

|. U5 G. B; P6 {, o, ~

         (ความเดิม)

# }! ~) ?; @/ p

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

5 F3 e( _ W- m7 G6 _

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

( U2 W6 u+ k1 `

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

+ |* w/ `& x y8 J# o3 T, C

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

; }2 S: b0 Z. e8 K# A) X

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

+ u" l7 A6 c$ H+ J3 i, W6 ]

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 E2 J" i9 Z4 G9 ^% h3 J, k

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3 [7 Y4 t0 A H5 T3 z0 S7 R

        จ.  ก และ ค

1 \* `% I' X5 T0 n0 o. l

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

1 @& V4 i! r" _ \ Z* e! M2 k0 C" f

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

' B4 p" y/ q3 t

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

( D% n# a% S0 h3 R. r" ^1 d

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

9 E. s1 g8 d1 F! M$ g

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

/ r' I/ ]' q6 M( W' p

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

; y% U: E9 Q k6 I. H9 g

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

, v/ z+ h; d% n; z9 t5 L' p+ s

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

9 W" z7 r" D4 ~/ F/ x

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

; j1 C& o9 V" L% P Y& D! F5 e

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

1 I4 K3 O+ [' \( f

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

Z9 l! b) D, @! i0 z4 X9 ^

        จ.  ไม่มีข้อผิด

( N1 |* f9 C A* a: H( S; |' F& p

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

9 `: Z/ E( O3 }% e5 {

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

, q1 ?2 i1 S8 G

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

/ [: n1 ]. Q. u# W% q

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

& K o9 |8 K- t

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

) ^* D K- k% Y1 f; z! C$ l2 f

        จ.  ผิดทุกข้อ

: q ~$ m5 Z G2 |3 m

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

0 u& h0 w1 ^* c9 p

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

z2 \0 ^3 b& ]# g: X

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

$ U* N# i+ f* O( a' [$ X! T3 p9 n5 P

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

+ W5 m& S7 B; b" Z) d. L

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

6 c3 R6 p9 {" h, `5 ~* x

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

; l! j; e- p% @. ^. S& G) r5 \

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

1 ^7 ^- c2 R5 b" g

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

9 s8 S% A1 M0 j, } _8 \( r

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

! Z5 [% I; z, c* E$ c" Y7 @: ?9 z# D

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

/ ]. }+ x# G" u4 n/ F

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

. A2 C2 [* K! B

        จ.  ก ข และ ค

' r7 p/ O: Y3 F3 R

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

, E! S) x0 c; i" w) q

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

, z1 s) E1 R5 n4 N5 q8 c

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

5 ?- d% r4 V8 C2 B3 o$ Z. z

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 Y4 e+ p _% r! r8 o4 u) M$ X

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

: n$ x: x3 O6 Y3 o8 b3 t% m* w

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 f" U) a: t( J4 {' G: ]

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

' S9 P: x( I- o5 \1 ]' C; u' P1 Y3 K

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( k. Y- h# ^! {& c7 j* v: z0 X

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 J: B6 Y+ V* G1 e

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

) a# Y! M) s9 |& x: ^* r

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

3 F8 B3 I- B! R& n

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

$ n1 z7 j) I4 `. v0 x' \

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

. g! P7 P$ ]( f% u8 D

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

O" ? [+ ] R

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 h9 R( O( K& h5 z5 i0 a

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

) s& `' w" ?9 Y, H, d

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

' N' P" ~8 ]# J) j, K

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

. j: X. m% @9 o4 g* E

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

& m3 J( u5 ^) I r$ t

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

/ {) m- f, a) P/ w& P' O' |

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

5 g% T/ L( X& |: m* a

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

0 O( ?1 W) G/ C. z0 f

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

, A j' F1 `, Y9 u: C. H# Q

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

/ J8 i9 R# o$ ^5 E- n

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

+ r2 j! j7 Z" e

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

1 `' U: Q+ E( Z! @* u9 y

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

7 g* a, y0 J6 V

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 @) C3 u8 A# l0 i

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

7 _) h8 g7 F% x5 j

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 f! \6 Y% U8 A

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

- [6 U1 G9 Z/ ~$ d

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 V/ f/ n7 K3 R

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

! G; D+ \5 Y( J3 b

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

$ E- `/ z" t% v3 l

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

8 A9 S( F$ e. M0 N! y' u

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

6 j! H7 z3 }$ K2 G5 h

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

( y/ t8 A0 ]. H& @

        จ.  ค และ ง

3 h9 g# t2 A1 A4 D7 h5 ]

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

: R, V! b8 c& f& m a

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 F1 L# [- l: y: A

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

" ~, ?; [6 Z! p

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

- U! H$ H* W5 y

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

, X* P2 c# j# h3 Y+ z) J5 ?

        จ.  ผิดทุกข้อ

( o B0 ^' `* u6 ^# X7 V \

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

, {% {8 e5 C2 {( \

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

9 M- J6 f( w6 d, U/ [6 ? F

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

: S m& N! W' f

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

0 Z. o* K u. g# w0 H5 u8 l

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

9 R; b( L6 o X4 M5 I# y# n

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

7 v" K# X/ L9 [3 E" j+ W

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

$ F# a+ q8 {& r s" k

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

4 D5 s4 g& c/ k/ ~: H

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

/ B: Y1 f; H6 u+ ~$ y

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

$ W9 s0 S% [: @ E( I

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

, S, a4 F+ |: m! K

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

/ q1 R% V# j$ |2 z% {9 U! p

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

3 ]3 r6 w7 ~4 ]1 G- f% z b

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

# I" X' t+ t, h' s) ^- T; M/ N

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

" m, A; I1 u. p5 k3 d

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

- ?5 M+ d+ o/ J! `

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

9 }& i: j1 [& e8 _: |2 X

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

7 q9 D2 ]9 I0 w+ r" }2 {

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

" ?+ r, _; B1 c) j' \

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

6 J& b- a6 |5 g) Y

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

1 x+ v: Q7 k2 w6 d; X9 O8 R

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 s( ^; _/ I0 z4 Z. d$ o

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

! C# B1 o* F* C, G7 i5 H u2 Q7 E

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

6 v3 G4 ^3 ^8 Y% r4 T

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

. ]& ^* ]4 u% ~3 |. e

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

$ k+ p$ q0 U% R ^

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

/ Z- d, F: k. ~; w

        จ.  ถูกทุกข้อ

: r8 U: H+ X8 [" L+ q H( z2 ~) @

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

4 d& O( |$ J; b$ Q$ O4 V3 f5 r

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

( u# { r2 Y/ Y- G/ M( R% l/ s

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

4 f( @+ Z) g4 q. E6 o# |

        จ.  ค และ ง

' S2 c6 K, h9 P1 P- q

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

- j. c" {4 I$ z# A2 C6 p" \1 l

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

" L% ^9 |! E% D) ]9 S$ R

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

7 b I9 ~/ v! K) K/ T" Y# o

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

! A$ G( R7 I* u' H# P `3 h

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

# u" k+ c" s5 Y" Z2 ~; b

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

/ `7 Y8 W4 J* g& N" H! Z: [% @

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

. K- ~; _+ V+ u; h

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

4 `8 k/ r- D8 Y' h

 

/ P( y. C( b& k. A

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

- s% p6 [; }; n. S" Y8 s0 P. h( N/ M

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

* `( {* u; o) N2 W) C( Z

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

2 m6 ^2 I! y) N3 V3 E1 V

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

t3 O" ], [3 E& H

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

% e/ d+ m+ `% g9 J* Z8 F3 O9 o m

        จ.  ก ข และ ค

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

! b, p0 m0 d; t* J

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

& L( ]1 C" ?% F2 [& M1 _* O

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

. t& x& ^4 c2 `. h

        จ.  ถูกทุกข้เอ

: M, m4 @7 n* r5 W! z" o' ~

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

( g5 a! w& T9 s. O

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

6 N1 h3 G; s' g+ X' G

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

6 d5 D0 T2 G# D/ q! R7 M( \

        จ.  ผิดทุกข้อ

/ X4 M! E" L& D* T0 X

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

: C3 T0 k1 }4 `

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

/ ?+ a3 p/ [+ {3 G8 |) }9 W

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

4 C" L3 q$ d* {

        จ.  ผิดทุกข้อ

/ U. k) ^& j1 E& u# V

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

) y( T% g4 \& r- n, r$ e& b

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

% M. j* j& |5 M

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

# m& D2 T3 _! \5 X" x, v

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

& [2 _6 T) N: B

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

; ~0 M$ g( i. ?% T/ {1 v& o- I; c# F

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

/ W* o9 z1 s8 ^! p7 K

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 l! \- e1 Y5 }' X$ W9 h% k$ v/ N

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 m" h/ F' ] w5 m0 l" Y

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

) D7 H+ d$ k* a

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

8 l! }: m5 ]) |4 _, e7 ~" w

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

& _. e# ^9 x& }$ F

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

; {3 S" X2 ~$ p+ _$ Z4 l: R+ o

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

+ x+ x- k' a" y9 J5 B% Y! Z

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

q. R! N" W* e/ R: H' i& {4 `

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

5 a/ o+ s5 Q/ p, f* b$ ]9 o) b; p

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

i# A% W# w/ C& R$ e; R

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

. Z, y3 p' O [- U

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

! \& A+ Q7 R! U/ D, m8 x3 @

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

; K$ F; H: {1 r& c

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

# {8 ~- G! [# y0 h

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

* c# B2 q( J! [! n

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

$ V) F& h* W Z1 t

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

' z9 z4 d. {1 x4 c* c/ ~; W

        จ.  ออกกฎกระทรวง

}5 I+ }1 o7 a1 x, E

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

% r5 L2 u0 h9 u, w7 y* C0 `3 w+ Z

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

* g K; B% @$ H* b4 f

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

. d' g6 R+ Q/ B8 d& h& g% z

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

& K9 I9 |9 J5 @5 H3 t

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

, e7 \3 o% ~+ @$ ~1 S2 p

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

1 K: w* X7 m9 q% R

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

) Q2 p( v: L) A6 O) { w( h0 }

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

& Q0 Q M+ v6 w4 @# a

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

# e0 R3 t% C3 m

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 q7 s0 ?. N# p9 Q8 V. \0 w

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

- ]+ U6 `+ [3 c. a( a; f

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

0 E; O+ f+ e# I, n

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

5 O) P* ? |1 v: {9 b

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

. l" L X H; Z I, w( `$ [

        ง.  ก และ ค

}* a0 v; k! L4 U, U _

        จ.  ก ข และ ค

0 H8 W |9 x( J7 [. n- S% e* B: F

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

E$ B8 J9 [& n6 V. B

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

3 S# c7 l4 U+ ?3 c: o

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

0 W( t! _9 V0 _8 M/ R- n

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

3 A4 J3 D \4 Z) l2 O5 Q/ M9 ^5 Y

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

) v" W5 n0 e' z' N1 }8 R) v" Y

        จ.  ก และ ค

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. J2 T* A) m$ ^6 }7 ?- F5 z6 V

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

8 V, s4 z" [9 z( S% \- B4 M c! J# y# T

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

- x6 B# O$ f1 e. H

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

9 c5 z7 E. I. m! t' m

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

; X7 y& c' o. Q9 o4 J& P

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

2 F" t& ~1 t! Z% X6 k: q1 i0 ?

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

1 @. {. A. i* R

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ C" q7 j0 X R4 G: r

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

+ x, k/ p3 o' u9 _5 D' C1 E

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

# {3 R$ Q2 r( U$ {6 g* C

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

) j; U2 i& o5 ?, q7 Q/ R9 P! C: [

        จ.  ไม่มีข้อถูก

6 z; E0 v( x+ O6 }4 L- \* O

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

( L: o1 S' A2 g9 j; t5 ^

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

! ^3 r3 o% \% Q+ {( D2 J9 c K

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

6 O% Y' N6 a5 Q; i( e

        จ.  กฎกระทรวง

+ b, E( T, p: I5 M0 n

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

' {/ J/ X; O. W h% e; A

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

0 a( I& W' h4 R( C

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

9 j, @3 s% \* ^8 s" R

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1 y" y: ]: R( h) I% ?% n

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

- Z$ l6 L, J1 M4 }8 s) b1 Z: ^4 v

 

% p9 @7 v/ I6 f

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

0 O+ t F$ ]6 P

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

9 f/ P4 n; T% ]: _. H1 e

3.                                32.                                       61.                                       90. 

7 Q1 \8 ]2 n! c, S8 ?) w

4.                               33.                                      62.                                       91. 

8 @- L" w0 ^8 N4 V' _

5.                                34.                                       63.                                       92. 

; N6 ~: W/ A2 o9 h0 l ^+ }& O

6.                               35.                                       64.                                       93. 

) ^* q0 w2 U8 _ K- W4 ~6 f

7.                               36.                                       65.                                       66. 

1 k5 Y3 G6 A4 |. t

8.                               37.                                       66.                                       95. 

& u. v+ Y9 q( x$ |9 G

9.                                38.                                       67.                                       96. 

. S1 O+ X+ h4 U$ t3 l; P

10.                              39.                                       68.                                       97. 

. i7 H/ Z7 n7 d9 A- j7 J: |$ P8 i

11.                              40.                                       69.                                       98. 

1 j! A* H! N0 [ x" X q6 m6 ^2 ~

12.                              41.                                       70.                                       99. 

k2 N4 p8 P5 J7 O. b

13.                              42.                                       71.                                       100. 

/ u7 a! L8 l! L; ] q1 a5 [; r

14.                              43.                                       72.                                       101. 

9 \+ ^3 _7 E" K& W

15.                              44.                                       73.                                       102. 

8 M% U% `5 x$ J

16.                              45.                                       74.                                       103. 

1 h. n7 h- K* @

17.                              46.                                       75.                                       104. 

. y% G f4 U/ a: `7 b0 d" l$ q

18.                              47.                                       76.                                       105. 

8 S0 S- @9 p/ H) U

19.                              48.                                       77.                                       106. 

. ?5 D! Z6 Q$ F9 P7 L7 N! t

20.                              49.                                       78.                                       107. 

8 N" A6 t9 C4 Z9 `

21.                              50.                                       79.                                       108. 

! Q6 s1 z* s" E* ?! E x

22.                              51.                                       80.                                       109. 

5 [( c. N7 t$ b2 C1 V9 c$ j

23.                              52.                                       81.                                       110. 

3 S+ N! G4 |7 ]: }

24.                              53.                                       82.                                       111. 

; O$ `( }1 }0 B1 f* f- Z

25.                              54.                                       83.                                       112. 

/ `# r8 c8 r& |" q5 R2 H

26.                              55.                                       84.                                       113. 

- Q( [% J- z* t7 M, M; \

27.                              56.                                       85.                                       114. 

2 k: V. t& ?! I+ c# x

28.                              57.                                       86.                                       115. 

/ h; e% S, C7 y( R) N% q

29.                              58.                                       87.                                       116. 

! w' c1 i9 p8 P9 i6 U

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-9-2014 21:20 , Processed in 0.095022 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้