งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87089|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

1 M4 M/ q9 \# \+ N

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

5 x4 j0 a5 r; Q

.....................................................

% ^% @* [& l, O/ c# y& k e7 P* I

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

, \' S w* C1 y* ?. B+ H

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

! ^$ ?. d6 O" g1 i2 _: ]

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

% v! v3 c# P4 }$ T

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

2 k% C( O2 ~' U% _' E

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

3 s& p0 Z7 s* S5 H7 l! I

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

: h" ^7 N. ~9 ]$ f+ ]* C

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

2 |& f9 L& Z' _

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 a$ A& v/ k5 K/ h/ p) n, Z

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

+ {9 m& G3 w9 j

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

& j0 a% g) v ?0 L- S

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

: U2 h [3 w Z

        จ.  ก และ ข                                                                 

{8 }/ [3 G$ Q! H: ?

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

" s& ?: I$ f2 [( Y& D# v$ y- b

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

) k! Z9 L# \$ ]# r; v; m

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

$ x. D* M* x2 Y) g% A& j

        จ.  ถูกทุกข้อ

j4 g8 U+ v+ a& Y- }3 W

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

" o g6 J2 X: w; Q! O

        ก.  กระทรวง                                                                               

% M# K' B% M! x: R2 `" l

        ข.  ทบวง

: z+ w* C% U+ ~- X8 [4 r2 u

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

: d+ s3 @7 Y# q' {; d

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

$ c: x8 \7 F- H8 N! w" k

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

4 G5 t& M! N6 v) n

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 \4 J4 l2 m S/ G" O: y

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

- u* x+ \8 r9 e$ }3 t0 i6 x

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

( V/ B% x( T0 N/ E9 K9 {$ I) p

 

( Z' R ^2 ]/ l0 V# Z, y b

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

. q. f. }, }2 v. D

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

' O- s* T' `7 Z& C

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

; S' `. v5 Y0 z4 m$ b. M

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

2 |( @- d; y# r' M* P

 

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

/ z; c# X8 @, K; e/ @

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

; W2 u) G2 m* j" Q7 R. _& B

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

( q# g M7 u4 |+ N! Q4 f: M

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 C: R( C- ], M- t: z

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

" L) y+ k/ S1 k9 c; j9 U" n

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

$ c! H( ?8 r, I

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

/ z' ^ n4 [8 v7 d9 y5 i. w

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

0 m/ I$ L# o8 O# L. |

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

4 L8 o1 B; q" N' k% c

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

4 b' B6 x5 _2 } V

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

$ p" z% I- E8 y

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

9 e0 d( N" ~4 J6 P

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

( f8 ?( n; A7 Z O0 x/ |/ v

        จ.  ระเบียบกระทรวง

3 ~6 |- b) G% ]3 _

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

* [- B. ^: F7 J5 D/ e) [( I% w% F! e

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

; `, u3 J. z1 w* s2 {' f$ t

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

" t, G5 \. D* m3 M' \

        จ.  ระเบียบกระทรวง

1 n1 y3 a; m; C7 e( A6 n$ k. R8 v

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

D- V+ N" q G; H+ ^

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

3 u" |, Z! f" x

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

2 S5 D% l: d% R2 B2 E2 a

        จ.  ระเบียบกระทรวง

& W1 |3 W) D4 a1 I

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

9 U9 n) ?; b* Q& S

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

S, ?; L4 q4 {

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

% i3 N' M# T, Q, d8 h

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

% ?* x8 ]- ^9 G2 w. G4 w& N" P

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

" U9 @6 |+ `$ m5 G# C y5 \5 ?. y! c2 ?

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

0 _7 ^1 d' y7 s9 c- N

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

! Z( J. p6 k0 V/ Y) A5 N6 r

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

$ l3 \+ a& | [1 S- N

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

: r" `& l- e6 U9 x2 z+ v8 }) T

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

5 m+ P! [; f1 {. I0 E! O

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

0 ]$ R3 \! h& Q, `9 @

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 ]! B/ l+ U/ U+ V

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

U2 L j- E& E9 j' b

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

* e, ?4 f C( C% v; x1 L

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

6 Y1 T7 _( d& w

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

! A) L! V# m' P1 r

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

# t3 L& B B- H+ m: }

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

6 R ]6 l1 }. |: p& x+ N* Q

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

3 L |3 m. `3 H

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

* L- V6 P, j; g' ]+ ^

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

- I; K; M: ]1 k! J) |- j( d4 D

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

- L P" p6 [; s5 y. P" ]5 p( z

        จ.  ม.11 11 ข้อ

N* x6 C. W' D. n! r/ d

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

) K9 y* f2 y% A$ h" F. k" [( O

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

4 J* k& \/ F! m& P: Q

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

4 Q8 ~) D' _; ?0 N, X: I

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

0 U/ N4 b# G0 u; ` r$ k

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

% D O- z* x- ^3 S9 v8 ]' G

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

; a" S. o9 O; I, W, w

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

, D$ q: A3 ]3 t- P. b9 d2 Q

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

! \; E( a$ ]* s, L! s, A

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

% j$ s, D" T9 O* B. N# A

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

& U$ h0 h" N* @( _7 q: q8 I

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

/ W, p; @# [3 X* O$ B' \

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

1 @; Q5 }8 @( e$ ^9 n0 i

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

) @4 x1 g3 i# M8 a9 z1 ~

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

/ f. q, @" r) k5 }6 K; W% {# N

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

5 X+ M; P T1 b$ M$ D9 ^

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

* r/ M" p1 F; I* L- f

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

; r( s, q1 I8 S1 i7 c

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 L+ ]( F" Z4 _4 y- J* n( [

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ M% v' T1 ]) H9 x1 e/ L6 V8 z

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

) [2 T7 r. }. R% e' U/ w4 N* q

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

4 @; \# T5 g M0 N

        จ.  ไม่มีข้อถูก

) y: j- A, `2 K

22.ข้อใดผิด

' W; |, A+ G& ^. f* o/ o

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

0 N* p% ~; p" Y9 r

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

+ @$ z' J2 i! S! J

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

* ^& {' c; M0 I6 [

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

% L; b) ]1 s; @* t b% F8 x

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

9 e! b& t% c' J+ `

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

* a/ Y5 r2 o. g5 {$ `

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

( X) f1 D) ]( R/ D5 ~+ y/ J

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

$ \; i$ h, m$ X6 Z6 o

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

x U% m2 ^; R+ p% J' C

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

" W) C0 a6 h* f+ @; K' N _% ^; U# w

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

& k2 @9 d d- Z2 h0 V* O

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

8 M. W: u% B3 M, n

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

) _2 R. Z! E! X) l) U

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

$ Q# a" b8 a5 \

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

4 M, n- L3 C! {' q& [

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

: v2 Q1 I+ N+ W' q

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

: O; F) ^2 o3 T, W6 [! w1 a& x

        จ.  ถูกทุกข้อ

, \/ R! D+ u$ b m7 ^3 w

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

, _' D7 V, O* D" Q7 J Z

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7 Y) i$ F: ?9 ^0 y3 q

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

" m9 O0 q* R& n0 c

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

3 R3 _( A7 g% u- S

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& S: ]( i' V6 m8 s. }5 _4 b

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

# Y* B E9 `! Y1 g% h

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

* V* l& p8 l* ]+ e

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

8 M/ ?- Q; n; _1 O. G

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 H7 f Z7 D' P$ O0 ?

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

/ S# Q! S& s( q3 |2 y9 z+ [4 c

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

: G- T p& ~. Y/ ^8 ^# Z: U' c

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) W9 c6 ~# O2 S" L: W% H6 C+ q

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

) w+ ~3 ?1 ~' t6 T G4 j

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

0 |5 ?8 R3 U4 W7 a" y/ c% U

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

: I7 d7 ]7 E" K% Q2 B

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

% {1 h! J. N/ k- k' }4 Y5 p

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

, d; O( q" \4 D! X; x; R% J

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

: m' ~; X& x, u* R% ~" F9 x' v. K

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

3 [) o* E. f: l3 n4 B* n3 n9 c

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

+ A( R/ {# L, Y9 p: z7 ]4 d

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

. X2 s, r- n& f! b

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

2 |& K: L( G' I; q9 R# c; o! a

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

; z* g; a1 |( z' x: @& H4 q- M

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

: y' m3 F; q5 ~# _8 D' p

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

; \( ^$ }+ M& ]5 T! o

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

8 E/ Y0 n/ f2 [& h% p5 i/ h. s

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

2 u6 n7 ], V7 v8 |% @+ Y

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

" ]* s. c( V P

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

+ i* j) W3 \2 C' l1 l" C

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

* C- k$ @+ N8 z! ~1 a( ]

        จ.  กฎกระทรวง

" Z, y# f' Z' }

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

) m+ k1 \( P4 |" x4 O6 x

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

! ? g+ a( a- q+ U3 ]# ]; a2 V7 j1 L

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

% T5 k! j2 q9 t" N

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 ]7 s) ^' D# T2 p o

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

$ {9 O4 K$ t1 I+ V

        ก.  รัฐมนตรี

/ r1 {: ]4 K: `. k

        ข.  ปลัดกระทรวง

; ^) I: }) d' l* f* b

        ค.  รองปลัดกระทรวง

5 B3 N% {0 x6 D* {

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

' r2 E, \9 D4 s+ \7 F \& o: L

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

! s" w4 H+ T5 y; z, y9 U

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

: Z+ o% f1 _5 W" z

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

+ s- w% R9 u: l. C+ {9 c$ b

        ข.  ปลัดกระทรวง

, m* U8 ?! @4 B2 V/ ^

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

2 j: ]+ D2 s8 _

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

( @! {) P7 O" H: V. P

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

) h4 h, O, ?: |1 E& x4 `

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

$ E- o! o. L+ h% Y2 @. k

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

6 w* C7 H' g; C: v2 M: o) X) M, [

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

$ J* U6 j4 T. o$ O B4 ^+ n b1 Y

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

, y+ C( [7 i# ]- W* }7 Q2 Y% I

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

% y) V4 ^' C! {7 u3 L1 N

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

, K3 t: N7 F. ~6 `

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) r* n! J( D; x, ^5 S

        จ.  ไม่มีข้อถูก

+ u" a+ D3 o; q, Z/ _( ^

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

% Q# I, \8 i1 N3 d. q# {' F

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ] K. ]1 m/ y2 k' U

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 K9 F' a; Z9 K' _: u# M2 s

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

1 \& L3 c, H, F" s

        จ.  ข้อ ข. และ ง

2 F% O: s5 W8 w8 m! \+ Y& j; L

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

" \3 ]0 m l& A0 t7 a

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

% \7 C: N4 S+ T% O

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

/ M* _- A( u, u2 F2 t6 ?# ~: k

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

7 D. P% X# j( A Q1 l$ _

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

& n: U. Y3 C8 w) @0 ~

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 S8 V+ ^6 s4 p, m# A

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

6 A( u7 i, l; ^8 Y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

) s: N" d0 s9 Q- `8 |6 W: h7 a: R

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

; J& d( Y# m5 V, x" d$ ]* w R

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

t0 o! Z. _; r+ x$ Y

 

! R5 m$ j+ I$ b

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

8 q7 K' @5 b6 V1 D( x

        ก.  ราชการทางเมือง

6 l! J7 }: b, P

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

- m' j/ D/ e# h2 z K* t1 y6 c

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

1 J# w/ e& {# ?

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

+ B4 P/ {- H' W- ^

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

% G! D/ r" f& c) r1 w* E

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

4 U7 g5 ]/ P: j& I

        ก.  ราชการทางเมือง

6 Y6 i# q* u* f* T

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

# L( h3 a; x) k, a" n; r; M: d

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

+ H1 d5 T2 F; c7 g

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

% X$ A7 {$ J* Z

        จ.  ก และ ง

3 e1 N: N; v# F& ?2 \$ f8 Z) z

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

. E7 ~8 i5 ~/ \/ ?; w2 N% G

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

6 ?; o+ ?; ]3 M3 X/ O. ]

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

1 y* m9 S# I: U' k0 C" g

        จ.  ถูกทุกข้อ

" }& k- ?' f4 M. Z

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

1 G: \6 Y4 F8 a

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

# s2 f' @3 A7 Q+ d4 f8 d2 S1 q

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

/ ~; u3 g, K3 x

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

4 U/ _4 B9 a) y. X% ^9 }2 o

        ง.  ก และ ค

/ R- ~8 ]( ?, ~

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

7 n+ c8 y' \9 ~! q

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

2 ?$ i7 e: M: W9 A; f+ Y) y

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

; K8 B5 x6 t8 Y* M' N1 z! D0 i

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

' K( p' j) w9 L u1 R1 o; C# \

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

6 U) L4 f+ W, S. N- f, r; R* j

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

* t: Y1 l( V$ P6 V7 D8 @! U6 t

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

+ N9 b6 `8 v' `( F

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

' m2 ]% [# n; e @

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

% O0 X. b/ v' f+ f4 Z9 b* Z, M4 z

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

- [& ]6 d: S, M3 |

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

& h. b+ F3 j7 G) x

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

7 p5 _" X$ K. v8 m

        จ.  ถูกทุกข้อ

; W3 t5 W; i# M+ V

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

3 F" r' Q8 z9 g# g1 Y0 S# ]/ o

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

1 a8 c. o* P! P2 @) I

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

& L1 l% E. U! [/ T

        จ.  ถูกทุกข้อ

- I1 E- B2 M4 i9 R$ P' \

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

& ?3 z3 R& ~6 k1 a/ A

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+ S: B' [6 z+ |" ]( n N1 f

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

m" `* J* ]" Y# U1 {

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

! V8 X6 a4 @7 A: C9 p

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

; g) ]' Q" P+ Y1 N' y, k

        จ.  ถูกทุกข้อ

4 Y( b$ c, L8 d) \; w7 W8 E

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

$ v3 W& |$ w2 K0 q" ~

         (ความเดิม)

_" {1 O9 ?$ K/ E- Z5 ]# F7 ?& J

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

% ]9 C; w9 t4 _- S! R M g! A O

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

/ j) O1 C7 }6 ]4 ^

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

% Y% u8 r X; ]4 Q1 z/ k

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

3 L k( J; B2 x- ?

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

. S* F8 g, U9 T( d$ `+ h

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

, y& ~* U: m3 t4 F5 F/ r/ H# s, X

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 G* R5 x# ] i ~8 Q! j- K

        จ.  ก และ ค

1 X9 P3 h2 J( Q4 o, l

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

2 H& q7 V0 \! q) N

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

) b4 h+ P/ ^+ C- t

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

$ E4 ~; G i2 o$ \9 M

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

; H& ]5 S/ t! m+ ~

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

" O9 x! H! A2 k4 B

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

" U% \1 U7 y% Q0 L- t- V& b

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

/ d. T( J; t: a+ Y8 e) {/ E

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

' V r! f$ ~2 F3 W9 w3 n7 \

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

' r+ P* t% ~- }- Q2 d6 A

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

; a, N; B& Z% w4 h M8 ]; L' i0 n

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

! x& |' {7 F/ Y* }* \7 H3 C2 ^

        จ.  ไม่มีข้อผิด

) v7 {$ I$ ~) P' S7 N/ Y, ^% _

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

3 S! D: C" T" B

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

( [. u: n; T4 e4 J# Y

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

+ d6 m# E2 t$ S( q4 e! H

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

1 a5 W! A1 [0 b n/ J% B

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

9 t; ?, S# E/ K5 [- @

        จ.  ผิดทุกข้อ

+ V% @1 q- b6 T* G" Y

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

$ P- V) C& l, d% I

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

$ f" A( R8 J& t" O' N% K

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

9 S- W+ l6 P0 w8 t

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

/ Y) |( Y8 t+ x

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

' f; H5 T2 \/ t( D' g J

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

$ D% ]1 v# u9 i4 G. S& J; t

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

- S1 N5 d! J! a# _* B# Q7 e& L

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

, \0 G/ L/ x- l

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

" F6 {, b; v6 R1 F

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

' j& a+ K3 z- e Z8 F: ]4 X& J

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

! ]% X1 I; K/ I1 u

        จ.  ก ข และ ค

# f! D) n! L( Z; {9 {0 u3 g9 g

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

/ ]# F% I: r: [" y. \' A

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ _9 f* Q- g7 F0 f4 ^6 ~* |/ M) ^

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

- f ^ ?/ u0 W; q

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 G" |5 F' f* w/ y( L+ O4 z

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- e- e4 w7 T4 r. \

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 W) A# {7 m' }. y+ h1 ~9 o

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

/ k9 h9 ^! d+ s8 Y+ z5 B

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 T+ ^! _8 l. q4 w

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

; ~% e3 ~' s Y# L

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ G+ G2 I2 U$ O8 m: {

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

_) a! @6 n r1 G" l

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

9 j; j t/ s6 s) R1 O

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

& ~5 F4 z5 u b& S" b. {

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

t2 ~; p* K" s1 ], R" \

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

: b& q4 R8 r; v. |: k7 W0 p0 r- H) X* I

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

5 a+ X- @, K4 b# }

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

, ]- b- D( b( k$ |1 ]4 V/ U

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- k3 q' F9 t+ w

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

. f2 D( d+ e$ d! G, \. K2 w; {

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

8 d- D3 C8 @0 l& o9 E1 `

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

- D8 v6 T1 G3 D7 Z3 O0 z9 P

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

8 z9 w) L- n0 E

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

* R/ ?9 B+ q0 g5 I& }

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

4 C+ a- L4 v! k& H* B" Z+ O) W

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

! Y5 i/ B0 A; M# w

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

* {4 h3 w6 G0 C# t: A& [9 T6 d

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

# s" z# r! A# ~1 | _- W2 h

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 }/ L7 H( @; ]7 o( }3 X0 H

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

7 z/ @: x1 |& V7 x( N* H l

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

% K2 y! f$ U* w; S: F

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

3 O' B9 |! r; a/ j0 V4 O& P7 U

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

1 v# ~! y3 u9 n; h& r& n

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

4 K' e) b# O* P w# [0 k

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

0 K S) V/ d% S4 C3 w

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

; M- u) e' k# o! O

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

: _3 }6 \% j/ T: R0 \, S i* W

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

" I2 p1 I. ?4 L' S' m. R$ ~; X; w! I

        จ.  ค และ ง

; \$ @$ ?$ \: q3 m

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

. Q+ q: [$ F: Q+ l* y

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

" p( b( N- o& ~2 B9 w' D! E

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 [- P3 r/ i2 \

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

' S( @! O% F: e: G' Y# t/ c

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

) _+ E/ A% C5 n; {: \% C+ \& S8 _/ _

        จ.  ผิดทุกข้อ

, x! n1 ]$ d$ k7 w

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

3 w2 Q7 ^8 C- V, r' X

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

& |1 Y' o6 B" ^; H7 @8 L9 V: H" U( z

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

. w# H( @- X1 H

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

. H! c% g$ J0 V$ A

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

* s5 i9 m& B3 o! L0 `

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

$ e$ F. S9 Q. e9 s/ v) `

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

* [; h' U+ |" i# Z& \

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

$ E* \& v; ]$ J4 b

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

/ b3 E2 ^6 f9 V, z8 K* X

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

+ i$ g5 R/ t0 X. F/ l

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

; _: `9 N1 Q/ U

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

4 ]$ A7 \$ R6 d* M6 s1 \8 k! Z

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

: m/ p, W7 U# _ I8 O

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

) i$ P8 Q3 x7 p0 @0 J* U

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

, i2 s9 i) `* u9 v

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

6 V( D# Z/ X8 C# J

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

1 t' Z8 B& X: t, l, `) _& E

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

" m4 G, y7 O" a" j

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

: [) a2 a, T0 l( Y( N, h0 S

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

/ l) d) d3 A& i$ L U; J

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

: W3 K* ]$ t, }

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 t! K- n) Y* \! o. |- b2 o+ c" o

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

( b6 @( G) l, n) x, U

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

/ Z F/ X/ P* _+ P! T! I6 Q

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

: A2 K- ]/ e8 {' ` E( u. ]' M

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

, q4 v$ I x* m3 `- [

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

0 q! K/ y+ R( M6 U- G& N, V1 Q

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ x" V; v; u& ]; w" u4 j+ P8 z

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

* r4 O8 @4 `' S$ X+ k

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

0 R m! U( U6 }( Q6 e, m

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

- @/ ]; A5 K/ ?+ o3 {/ K

        จ.  ค และ ง

5 ^+ A x( q3 {1 S3 S- G( ]

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

$ p8 D6 K2 e; K5 C4 X

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

% H0 \( _" M* b l! [( X) H$ |

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

+ Q0 W% Z, P# N7 @1 U

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

1 F6 [7 \) E0 L1 b L6 {0 Z% Y

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

6 p d( C5 S" `4 T' L* i) A

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

. X6 e- c4 O: N! @

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

; V; ]; K3 S4 N' r* U

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

+ F1 t, e$ e h, `& j5 L7 T

 

: @ I; o P% r1 s

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

. s/ B. z5 e( @1 y7 Z9 [" i) V

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

6 k/ q/ ^: k1 F

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

, N# E8 v% U9 W2 P* d/ `

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

2 l: z3 I/ `- y8 h9 k( I/ E

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

( S8 B$ m, g8 O2 R# [) h2 B

        จ.  ก ข และ ค

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

1 V* {9 l6 A. ?

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

f$ H9 S7 Z* ^$ z9 n5 O! a! k

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

/ s' D- ^4 ]1 ~

        จ.  ถูกทุกข้เอ

2 H- X8 N6 C; x- X

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

) j2 U& A1 u h. f( _

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

, b6 O! K4 p5 q/ Y) U* S6 L- l9 l0 E

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

+ E* G. p: W# Z" g8 z% |; H: k

        จ.  ผิดทุกข้อ

* }$ ^: U7 [3 A* _. u

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

; @* @% b5 V; J6 B

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

& b! {. Z# W' B9 o+ v- w

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

) Q0 E A/ z" e3 v

        จ.  ผิดทุกข้อ

$ d/ r, ^6 s: ?$ a4 e

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

" P" v6 q6 @1 T3 N5 o0 {

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

! a0 D/ E7 d( C

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

8 m6 B0 {+ h& m

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

# ]$ l- @0 _" |

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

6 ]* D# g! ^& ]; n) X6 ]

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

/ D! g9 Y: C4 T" |0 c

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

) u, y7 S2 R8 @" X$ D& R& P( Y

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. u y1 I( f6 |3 \4 S: f4 [

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

+ E9 g w) C% z

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 L/ X$ Q) ], s5 n* l j6 u4 b

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 [6 t+ j& L: l( j! L

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

! }+ v5 B6 O, Z, M7 |; o. x- e1 p

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

% \5 [6 @- r5 C+ P: { L; l9 R

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

, o1 Q$ V9 J* m- v

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

& Y& W" }2 z! {$ N

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

# V1 B2 c4 B: \

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

3 ]4 }' ]9 i" ] w

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

" D$ F2 M* i% ~$ p S8 {/ |

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

# ]+ }7 e- t6 w4 F Q

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

3 @- U2 {0 ^% @! J. [" _

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

& F) U3 l6 j% L

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

+ ~, L: A' a; [/ ~ T$ t

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

/ C& a9 P0 j& K% h; ]$ {

        จ.  ออกกฎกระทรวง

6 ?: k1 l. ^: ~2 r7 l6 ]1 n

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

$ }9 q) U& u5 R8 \

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

' U- `* H9 I i( ?

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

+ Y& u v& W: J# D; S9 q

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

5 R* `$ ^. y8 R! H- q

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

/ u" a, Q' S8 H

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

) t$ G1 p! s' j3 y2 w

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

1 t5 M4 o. N* C' A* y$ O! ] ^

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

% w, M6 D) E+ Z4 O' t

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

) _# J0 s* E0 F

        จ.  ถูกทุกข้อ

% ]! V' C& i5 ]! D: P: h! [

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

* y! u1 A! s( h0 V3 w( T) G

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

& l ]$ p9 \4 }; }5 V* E

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

+ P, D: s- y, T# \

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

3 }% N5 B( |& V' |1 h

        ง.  ก และ ค

$ U* S2 C4 K W7 i4 E6 O! @

        จ.  ก ข และ ค

0 O3 L; @+ O# q4 @; u0 z( S) D" l6 X

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

( m3 Z1 y G# ~8 P! @; [

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

# K# [8 J9 g: O9 h

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

1 I5 l% k4 H; W. d

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

+ k" c* h% _$ E# m

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

: j1 f3 D N3 I( @3 N6 g+ I

        จ.  ก และ ค

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

( u0 G; K( m) N! g

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

! d) y& z1 Y' v7 E I- }0 y

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

4 e. I# K3 L' ~' x- b8 j' ?, f0 c

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

! F. d$ d# |+ [

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

, s% T$ `6 D! U$ p; O

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

^* t# u/ t0 U5 Q1 l) k

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

! @* ?& T1 C9 q/ Z

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

) R. ?5 m4 Y$ J x/ H

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

4 I1 l7 ]8 I. W4 s

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

8 s9 ]3 `/ |. A

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

' O8 |& h/ }* I4 e* L2 H6 L

        จ.  ไม่มีข้อถูก

3 `7 u. x$ l! _* r

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

8 L3 g9 N- y6 W' }" i% J! C& N. t

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

& W& d# A; x: a& C0 w& j

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

* ^5 \5 T- N7 f

        จ.  กฎกระทรวง

3 H8 Y' q1 H7 ^# T1 W/ |

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

0 t7 Z5 o/ {* i

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

) K6 K! v1 L" W0 n7 [/ v& Z) M

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

/ q! C8 c- e. g. c. r3 ~4 a; _

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 f2 S0 |5 f2 F5 r. L

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

) G5 q5 q/ D( r

 

' \+ K {% v$ G

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

2 |4 V! Q0 E, j; e

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

& j- Z& A( [/ D* l! i, f/ }" c9 i

3.                                32.                                       61.                                       90. 

3 E7 \' k4 b/ K) Z) r

4.                               33.                                      62.                                       91. 

, P: u; L) G7 `6 b9 ]

5.                                34.                                       63.                                       92. 

5 [2 A: i" }3 f! w m& K# K2 T D5 N

6.                               35.                                       64.                                       93. 

5 c% K* y+ @ W6 }

7.                               36.                                       65.                                       66. 

' E* N/ c$ H1 M

8.                               37.                                       66.                                       95. 

5 n6 d7 W0 ]) M3 `, H

9.                                38.                                       67.                                       96. 

( W* W% s6 V$ Z

10.                              39.                                       68.                                       97. 

, g4 E2 H" w- B/ |% y8 k" o/ w

11.                              40.                                       69.                                       98. 

/ o1 K8 L% C4 W- |% S

12.                              41.                                       70.                                       99. 

) j9 y& m/ ^8 n- A" t# h

13.                              42.                                       71.                                       100. 

: Z4 L, m1 P" W2 K

14.                              43.                                       72.                                       101. 

: M2 K0 V3 c/ y* x ?0 W+ Y

15.                              44.                                       73.                                       102. 

* ?: n& p3 K! E V/ J

16.                              45.                                       74.                                       103. 

5 W) R# l2 A! I& v: V N6 U

17.                              46.                                       75.                                       104. 

0 L% }% r! x. [( ~2 {3 f$ v

18.                              47.                                       76.                                       105. 

4 Q9 h( ~% m0 {

19.                              48.                                       77.                                       106. 

% S3 K8 b) O: o! b8 e# X( E1 e

20.                              49.                                       78.                                       107. 

6 O% {) h( u1 K8 b

21.                              50.                                       79.                                       108. 

" ?- R6 k; f6 a, _4 Z+ B

22.                              51.                                       80.                                       109. 

# ~# V' d5 r2 M. _% n

23.                              52.                                       81.                                       110. 

4 s$ ]9 t& r n" T

24.                              53.                                       82.                                       111. 

& e4 F; C2 |) D' q% T1 D7 `

25.                              54.                                       83.                                       112. 

) n) X' Y5 _6 L3 N9 ^/ V

26.                              55.                                       84.                                       113. 

$ d2 ]1 L0 J# I# \( k

27.                              56.                                       85.                                       114. 

8 S0 }$ n6 P( [5 E8 ^& S1 ^

28.                              57.                                       86.                                       115. 

5 |4 ^. W" l' O: ?7 O$ _6 |- p0 k8 L/ k: y

29.                              58.                                       87.                                       116. 

' ?2 L$ L/ M! d- j8 W7 d

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 27-8-2014 17:49 , Processed in 0.112274 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้