งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 89819|ตอบกลับ: 15

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

) \0 O& ~* u2 e2 q" C; _2 ^1 @4 ~+ g

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

1 i$ [" A# b4 q! s6 \! f8 u

.....................................................

6 I9 o: L# H( a8 @( p/ Z. M

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

; z/ y! w8 |! s+ n( Z

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

* X6 I9 j- `4 ]3 X4 }# `2 V

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

8 @4 q6 I8 m+ {# K D; y* z

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

" V4 X3 h/ W2 t( [' x

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

' n& O4 Z9 v9 j4 |8 J! b: b

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

! ?+ \& a: h+ C. z, V7 G G

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

3 f: W5 F! g: A# I6 M; P* g

        จ.  ถูกทุกข้อ

2 ~; N5 ]& v/ j

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

+ b6 Z; m; { Z6 ]

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

/ L! q; k" t2 @/ s$ W3 G* y

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

" ]7 X! m& U& t6 g; q

        จ.  ก และ ข                                                                 

t0 f/ H; _1 B: G

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

( E$ b& g4 M, b# h) X) `. U

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

' _9 ?# h$ ~" W$ w* u7 O5 S0 Q

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

. t2 W I6 X! O6 N

        จ.  ถูกทุกข้อ

# {, B) i+ N, e* |- P3 H

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

' B7 j) W4 E$ m1 B6 L5 d

        ก.  กระทรวง                                                                               

# s1 l" I* d* ^4 f' f: M5 }8 N

        ข.  ทบวง

" I0 e+ _! N. y4 a6 Y9 \! ]

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

- o9 [' j1 j$ ]/ h4 v3 v! H n

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

: t$ r) M: K/ Y0 D5 P# X

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

9 G* G; W8 L/ D) v' G d$ k

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ x0 m% P( W5 R7 d A; ?; d

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

$ Y& q# Y' ^2 s! L

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

! [& ?) W2 |5 n: A3 ~& N

 

3 i; ?1 w" e5 o6 N6 z2 [

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

3 C3 E. S! c3 r4 Y, _

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

! A& X$ i4 K& \! n

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

# ?- K9 N v0 E6 p

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

% ~+ v; C; j$ V

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

* K3 S* G/ F5 q: ~+ s! X

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

2 E5 F, U$ w; H

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

- y( w9 L9 e) B8 c# s5 Y

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& }; g, X* C* [6 D2 f# h

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

. P$ y5 n g5 V1 o9 {6 e9 S# x

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

6 \, q4 K" }0 c8 r: C! ~

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

/ g$ x/ a* B7 r

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3 \3 e" P* o# r7 A) s4 O/ n

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

+ x5 j. u ]1 J: @+ q

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

1 ^# r2 H# X, `2 {' N

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

+ O* Y/ ~( j* Q6 {- v

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

% r# G& ^4 o0 Q! R, S

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

9 C; E2 O4 |( I$ d

        จ.  ระเบียบกระทรวง

) ?) a- s, ?, K

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

1 d/ d% X$ S# S

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

9 m" b$ T* E" E% N% M2 s

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

0 X) S8 d* Q0 J8 w3 \6 v9 E4 ?

        จ.  ระเบียบกระทรวง

) v4 Q7 @$ R t# [ U* n5 \' t: C

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

2 C& h1 K, x" `1 h+ T3 L9 h

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

( z8 `1 A& e% w8 [2 v' |

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

- M/ {" J9 W* {2 v8 ~# k

        จ.  ระเบียบกระทรวง

' r" R& C& }" P$ ~

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

0 ?! b8 `; g: U4 b9 N5 f

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

3 i5 d) u/ p! b4 U) U: u0 Z) O

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

8 U& t* S# j4 `

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

?( [& w+ w2 ^% u0 K* H

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

& o! p2 K& I& V, B8 q1 @

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

+ v' X$ h8 `8 c; z) U- D3 D0 o

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

+ X# T4 u/ ?) W, y5 U; q

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

/ a0 ~1 z, Z% f( w4 |( X2 U3 t, Q

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

M k. c: t# Y7 k" z: |

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

# ?- H$ ?3 W* r$ z

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

) z# g1 B, @- u, _

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* s; x) j2 |% X: Z/ [" ~' [) m

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

$ m1 z' X1 g. d- m+ a1 F) G

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

+ Z* P) S8 G8 A+ h0 A$ r

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

4 |( n; F" B* b0 l* |1 X

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1 |2 N9 b" m/ U' u% W: F6 z

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

. A3 S$ W6 d |$ V

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

* z+ L; O) e* c. c/ x

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

) T; ]2 X- ?! V9 @" J

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

: C3 E( |2 Z( a

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

$ f T4 C. o$ e1 ^; m% I( @$ G

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

" C5 Z5 i, ]+ o+ u4 u! A6 k7 n/ W

        จ.  ม.11 11 ข้อ

! Q- m4 @: V, @( H5 r) ?8 a

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

, b2 r* B# F% P1 c3 m! D3 ~

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

- Z+ k/ |. ?4 I+ N ]: w1 g

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

$ z1 d( W% T) j. L

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

- ?* `7 f, i/ S1 p- |& [$ N I

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

9 v, ?# Z- L( c4 M1 c- z

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

9 ^9 [6 Y" G# C8 A/ ]( v( L+ C

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

; f% e& ]/ l- G! ]. d- y3 P ~+ S

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

8 i+ o. d0 d$ r! ]; f

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

, s G* A9 e* y# U

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

% V0 t, a1 r/ M0 ~" P

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

0 X. J: N+ y4 g. H

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

% g; j7 f) }% p- \* u

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

. ]8 o# `4 S, _' r* u3 X

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

* U. J; X z- T& X$ E" p9 H* L! t; _

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

! t* R* {) e+ \9 |

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

/ M; z* V a) e) t* ?; g6 \

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

: a% }" g2 h3 n

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

; h& {5 u7 }$ y) d3 H6 u

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( p5 O* I4 D4 Q+ a

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 d0 x% K1 ?! X9 `7 j9 K& i5 l- A

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

& G0 m# o0 X* U1 H2 [

        จ.  ไม่มีข้อถูก

5 w. |& r( [/ I0 F9 x; T8 ^# w+ u

22.ข้อใดผิด

5 @4 H; W' M k) D: c3 D6 N2 l

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

7 w3 n6 y N% y8 g ]4 ?0 d

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

1 p* ?6 k x5 ^2 c' Z! c

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

, z( A9 N! X5 W/ o

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

' I n" W# ^# c; J5 y

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

. `: B/ |( P1 U

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

: j2 Z% {: j5 K, h

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

Y5 f/ f; H" E4 K4 s

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

" s; z+ D3 d* R

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

: o+ Y2 O; M V j% P, ?

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

) i/ n/ @1 U/ j1 E) M( N) ]* R

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

, r' ^- W/ Y" X2 J* `' {4 v; R

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

4 }$ B6 X7 |. @: c3 \4 o

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

$ `, j/ _& y- T: O Z* g6 ~

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

, `! u. v( c$ y: w8 u1 ~# C

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

% Y' g6 i7 T2 N# e8 L5 C* g

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

) Q4 W( S# G+ ?: V: q. V8 [

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

6 Y6 r+ y$ r- I/ v7 {$ T8 u) t) j5 m

        จ.  ถูกทุกข้อ

* a& @( p- d0 X. H4 ~: p

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

, i, x! p6 x$ B9 Q$ ~* C2 a6 N) V. ]

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

. O! L! ^. e0 }1 ]3 M1 j0 Z

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

7 I8 `0 ?. L- a6 Z$ J+ X

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

6 L8 m, B" E, J2 N- X6 o; r

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, m' _# y6 N. I, x. x4 A' y1 L/ q9 K

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

. s6 E; T! i) H

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

" e: o0 V3 o! Y+ q& ]

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

5 P' X& W! C$ M; M3 P

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 T9 F7 j6 D: M; M* |

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

9 T7 E" [5 g0 H& L, W* u: U

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7 Z/ Z/ U- } j' T( N6 D

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, e b- C2 v9 G" I0 D% B- g' ^

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

" q9 c* {8 D$ X& `" h

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

! I. y( Y/ t7 m: C6 j

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

; J# \# p+ [; A a

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8 X2 B/ @! o& {. i

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

" o6 D% d h4 R' K9 A5 U+ g0 `

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

% Z$ ~/ f$ C9 E9 M8 w

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

, C3 R1 [! u$ [ E2 Y1 F

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

, Y; {- f6 C& @; n/ |; b

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

" g0 P8 v( w* g) Q

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

6 C5 v4 e( Y% j3 d5 A8 |, D1 k

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

, D( w4 J3 [3 \- p2 \4 {; i

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

; U+ q5 e# w: B, q

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 Q$ W+ q* Z! i4 f

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

! Y) r6 m- z! `4 u0 b8 J

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

1 o9 }4 a: U! i! t, c) y8 w

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

3 O9 B6 R' P2 ?% D! h' l

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

8 \$ t( w7 K& P: G( i3 m- r

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

_9 }' D7 O, C7 u0 j

        จ.  กฎกระทรวง

0 |7 N) |: I) U" l Y) ?

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

$ h X N2 R7 `- ]

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

' e# [, c' L9 _ G0 i J

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

3 A1 E! Q% W9 n N8 s1 z" R

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 n! [1 R2 q4 r+ O% ~7 |

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

& i. P: Z) e3 i

        ก.  รัฐมนตรี

: D! Y4 ?2 H1 X

        ข.  ปลัดกระทรวง

) Y. o+ s! j3 N1 @

        ค.  รองปลัดกระทรวง

. }/ }9 y3 K( ?3 v% q/ d& L. ^

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

8 K% R+ y* z( b# g) V( }; P5 Y

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

2 l% K- s5 M& T# ]2 ^+ o" @ b

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

9 K$ }2 f0 w- x. z3 Z, U

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

; i* z$ \$ Q6 ?6 z `7 ?

        ข.  ปลัดกระทรวง

+ L) `9 S- e, T

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

, o' b. i$ A$ [

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

R* V) Z" `# b* P K

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

: d: g" v1 p! s5 B: Y# a

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

) r* A7 E+ \/ t; Z- T* ^( f

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

% u* T5 J6 c4 o6 c& f5 V/ [

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

, V! ~" s. ?9 Y: O1 D+ K

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

4 P, d/ F8 ?! _' R3 k( D/ n

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

; {% F: s0 _8 |" z9 E4 i" g7 G2 K7 w4 {

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* t& k# j5 \. X* k1 a" \8 y

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

; V, R1 l, q) K j) W' {

        จ.  ไม่มีข้อถูก

4 E( N( m" t, {. G! ?% O0 ?

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

3 H: k3 ~# Z0 o9 K

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 Q& q# ?1 c9 T7 I. F! e

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4 _! T6 ?! ]6 F* K5 v; ^: ]. O. P

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

9 z$ p2 y2 {2 W4 ~/ P% `

        จ.  ข้อ ข. และ ง

) k- t/ z1 h& a

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

% v* Y, ~* o$ B/ Y8 U: D

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

/ {6 I1 w( _, {# P7 ~" U9 F

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

+ L7 }0 V6 {, I! s

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

3 Y, h% \' z- Y. `

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

# H% }& W8 B7 M' ~. q

        จ.  ผิดทุกข้อ

. w: g0 [0 g c2 A7 j

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

# o2 N' ~/ W7 t8 {

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

& p x' |4 V* M, l( \9 ?) Y3 ]5 z

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

% s8 K; |' s+ L: q; P

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

0 L' j( z9 c+ L4 c- U8 `# z

 

5 A5 y3 ~+ w" J# x( F0 D# g, w

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

+ f/ K5 p$ U" {+ e r" i9 K

        ก.  ราชการทางเมือง

' [# J. f1 ^* V. E

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

1 n- |: }$ B# }0 i8 t3 {. m

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

5 c8 E2 X& M5 Q+ m9 z- H& G. o

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

' w9 L" W9 R( e4 {4 r- @2 g! x

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

2 T* p/ C6 E) }8 u) O# `' \. G

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

~1 y% w# l$ N

        ก.  ราชการทางเมือง

3 i O& c; V& [" q+ P% U; p

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

2 t! K! K I" u& }! l. ]/ G

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

, I, \8 V# [# w X

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

: p9 t$ @4 ]4 [+ g

        จ.  ก และ ง

8 v" Q1 p" i' R- G( i# F" s" T/ w

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

0 a: ^8 A; H8 V: f6 ~ f

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

" Y1 J& T z4 I7 m6 B

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

; t8 J% f: g% ~! o

        จ.  ถูกทุกข้อ

2 [# i: y/ K: {& R

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

B- R& w% S0 {

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

) k( {; P% {/ G2 m

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

3 R- }* n" ?) ~" q3 o1 g

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

7 I7 I% h; O8 x

        ง.  ก และ ค

3 @/ E! Y8 ^0 O5 N& ?

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

$ ^' v3 q/ a" D

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

, C4 ?) H7 V4 K: {4 E" n

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

6 A1 M; u1 `- | _ H3 {

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

, c8 \$ U- H( N2 J5 O5 i

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

! y. A' ?5 d" G" O0 `5 x* l

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

% ]% e; N8 `- |0 L9 G+ m$ }

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

' i. A& O# {! r, T. Z

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

: s0 N$ L7 s! `, g' V5 G

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

' X: m/ |( {; O: g) E* w* B6 n

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

, e& P3 t, U& [/ z5 J9 S

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 f4 }; n2 K5 W+ P

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

; Q0 J6 x6 M/ X

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 a- u4 M4 I+ Q) v! t+ ` Q

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

- l. M- @. \5 L% _! U! q0 T

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

: m: z2 v0 f" H

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

|# I8 N9 _3 d/ p

        จ.  ถูกทุกข้อ

# d2 c+ I; N3 x- _

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

9 G/ s1 R9 O2 l2 L. j) P) Y- J

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 c1 }) C" Q5 D) b* C0 \) Z

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

7 I" R' J4 ^* ]5 a- N

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 p0 N3 v# q+ y/ V" J, ]

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

. z, R9 F5 d5 S% p8 C8 G

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 v3 {& E! w2 [; |5 G

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

: E3 L" q3 B# o0 R9 w% x7 ~& ^

         (ความเดิม)

8 _6 p7 C" e1 d* B5 T

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

" u( E- g0 L) J, m" \; P" i: p& D9 D- w

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

5 x/ @# P0 E8 x Q J

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

% U7 Z0 S+ f h H# B

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

) p# l9 f$ P8 ^2 r- ^3 I

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

2 d' e6 C% t+ l1 g- f

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# C; Y7 K) w, l4 `8 u7 p1 i

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

t* r( g, |1 {/ Q% A

        จ.  ก และ ค

6 I2 o4 g2 Y. [0 \" V8 g

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

! _& b. z+ l1 i% Z+ R2 b2 n1 a% k" L

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

' C- k: Y, U" k" N1 z

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

6 a$ W/ y) z9 s: ^; W/ @

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

& G/ T. Y2 g8 Q5 N$ Y. h- h# g

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

8 k( Y1 e' u) V' s* z8 }7 `# O' K

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

0 b4 a' H5 h2 U! ^* y2 k! v

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

3 x0 E* v% T# X3 V/ ?

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

1 ?/ H& |% G! c# L7 a

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

: D( Y, e) v* p

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

5 s" N1 z. E" i. Y

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

2 }) L p4 `# f, v% F# `

        จ.  ไม่มีข้อผิด

) G9 \: l9 j4 F |0 _

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

W- H& S9 s' ^# M/ d- o: P

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

' O* w/ _2 b# k c/ w% u8 L

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

# @ d1 l3 Y7 L6 H; @

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

" r4 y8 y6 J& [6 O

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

, e3 _5 O* I k/ G8 }- k8 R# t

        จ.  ผิดทุกข้อ

& Z* r4 h% F( l; B

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

& m5 d5 u- [3 r U; j; S- D( @

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

/ {% ^: i1 r, A

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

0 \4 P0 J$ H9 h s- i! ]

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

' y3 u/ Q+ P; o. `! k' Y

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

3 E; w4 F) v1 z/ `, w

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

4 v5 \% K7 l4 p- x: ^

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

1 `0 H4 @/ T# Q% Y% B

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

- R% ~. x% p2 i: r7 t! S

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

6 W. b* i( d$ X6 S" J

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

0 [% r8 D9 d F* A; o, o

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

- L3 b: l6 ^0 v" B

        จ.  ก ข และ ค

; A, z- K3 D0 K# l3 i+ W7 I

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

- w4 U6 k1 J# K3 ?0 L! l

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ C0 ?' t. L$ i- M/ U" n7 V- m0 e

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

, O# c- f4 t1 P2 ]+ H

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

* P8 }+ x \, j# U7 |1 n& h

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ c J7 U& }; F q, a

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

5 i8 n7 d6 k% h% L) ?5 s# d

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 N! `3 _0 a/ a c$ T- W$ |

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

, O" n; [- A. U8 m- [% V

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

. ^2 R! }; c/ z& ^

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! a7 C' a% R6 j5 m

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

: R* J5 R3 b1 [* b6 j( |6 g+ \

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

, s) }( h( s% F: [* x; }

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

( T' l3 n0 T. i2 a! q

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

F2 T" j' j* n% R K k

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 d) w* e5 R& h: _$ ]

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

2 @' ~7 \9 ]; @+ L! q7 \ P

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

; ^7 G' Y M2 \, y; i V

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

) A H# B' b& e) ~5 M! N% [- y6 y

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

, k" d, t) N9 T

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

; h( t4 S9 U5 ]

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

# B" w, H6 Y5 W8 B7 ~ u3 z) R

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

/ t9 O$ a2 T4 o+ \" J8 G9 ?3 t

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

5 f' C: ^1 D7 m j) L3 V

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

# H# @( J/ g# d: g1 O/ Q, X7 z4 R

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

2 t- s9 C# ]* F! K

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

0 B3 n6 i9 a6 [5 x% V

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

; ]: s1 `% m C* a5 b7 q: L. c

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

h6 x8 X% x4 E. M' C4 P

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

1 P7 s5 [+ E5 @4 N0 }8 L# A- l% e+ E

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 O: a' K7 M s1 G0 Q4 V+ R: A0 R

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

% ~- Y# S% d7 d2 y- Q. ]- t Q

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

" a* F( ?9 d2 n$ a R

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

/ W+ d5 a ^2 Z* v; T

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

: I# U' d% l4 V0 u# w' O2 H

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

O( _+ G9 \6 U; I2 l

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

1 A6 f" y& e+ W' V3 \& p8 |/ ?6 n

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

, k& ~1 U7 Z( E: h/ U

        จ.  ค และ ง

. u' v0 Q# d) m6 a; N, s

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

, [( p; b2 _0 v) P6 {

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( G% I3 J5 }/ V# i

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

. E( U. h7 ?) c* b5 ~" R- D; |# h' }1 l

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

5 M2 E( J4 s, |0 z' C# M- Z+ X: j

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

* ^" d* M9 ^' j( L# g5 P2 _4 K$ \$ E

        จ.  ผิดทุกข้อ

0 m' h8 a: s- T, y7 ?) P

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

( k3 g$ y# M5 S, a( X- [) z

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

3 W. y8 d2 w- v

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

$ @/ S2 [2 y: l7 |- K/ Z" G( k

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

) K2 m0 U. H" J, U9 ]

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

+ h5 |9 t F4 f( b5 K2 N4 n) ?7 I

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

9 H9 A6 C# }& n( u3 ~% [

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

1 a; [' E7 K9 x5 M7 K, T9 h8 s

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

9 O# I8 E% T A# O+ z

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

! \+ }6 E' m3 ^$ S v' }3 u5 G- Y

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

& B, j7 a, M2 R+ k; s0 h

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

0 ^6 w% j* r7 O6 F8 `, t7 ~

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

4 L! R* T2 I9 g

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

* m! ]8 Y4 g3 l$ B2 n$ C

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

! d. s! E' [# B" d) t& r

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

0 V: n% t5 L7 |! b% E1 w! B

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

9 b( C/ M* P1 ?5 z1 f5 o6 d

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

9 Z- S, F$ B$ m

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

, T: |, m2 t& k9 o

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

, B6 v' \( W$ T' m3 H) k+ U* J

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

6 Z! ^0 S! `5 o2 m

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

0 ^) I& s' T/ w: A2 m1 {

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

/ \ ^3 `6 i& L; P- ]

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

6 }) F7 ~7 S/ [8 r, M

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

/ h4 P1 h. w! X, q% D. O* F

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

. b' K& `1 l1 c6 d9 o

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

' o3 l! U: ^$ w; M! c

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

* u b7 w: v R8 r6 [6 v* l

        จ.  ถูกทุกข้อ

4 c+ W1 [" {6 H' @8 T- O

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

. {) _, M+ d; Y1 ^9 q7 J5 p

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

8 o9 H7 ~9 H+ E' W$ J

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

. _$ k5 v7 Q0 Q- A/ |# \2 D1 V5 @

        จ.  ค และ ง

/ n( q- z1 [/ Q) a7 S; r' Z m

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

# p! k5 t$ l5 I& ~

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

* m% R0 ~9 ^1 ~- l8 i" p8 j2 T

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

: Y$ U$ C( R6 H- l

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

+ K! @7 T" ~7 W0 X* |. a

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

* O7 K, }2 w" ^/ M( b) L

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

" H0 c: G( q L0 f* w' H

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

( R5 Y* h4 h/ N8 t

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

( J7 G4 _8 f5 s7 P0 B

 

6 V+ o# M p k% W

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

- I7 s$ b- V( w" U& K# W$ G {

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

3 p E, ^+ b6 e% _0 I

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

4 N/ ?) z f+ {

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

; R" o8 L7 F5 }. R

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

1 C8 g0 v, L0 ?9 O; P

        จ.  ก ข และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

& T$ S/ k: h7 ?

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

, Z# B% _7 U: q2 |+ X& [

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

4 c' Q6 q9 w2 J1 ~( f$ p" w! v8 k

        จ.  ถูกทุกข้เอ

0 \2 U4 }5 k( L Z1 m4 j

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

1 D3 y2 X6 q% [% ^0 m$ c

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

6 C- M# m! u6 k0 A- I* I8 u# K& S

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

9 Y/ m0 v* L) V

        จ.  ผิดทุกข้อ

% S# _7 J# u) W- m6 D0 q

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

\3 u: K* ^) {0 ^5 ?

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

1 h1 ]/ V Z& V1 P

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

' d3 U, \$ J# U% |2 [# B9 s" [ k

        จ.  ผิดทุกข้อ

6 c1 ?, Z7 {8 z9 X# M# z" N' Z9 O% Z

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

3 n$ U* o$ Z, w: Q( H0 T

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

# z6 V" J4 J9 A: N( c* ^

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

0 [* l* }7 ^; L% ]5 u% j! N' v

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

; `: U# `; O( H! w& o3 ?) V

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

6 Z* m; R" o9 ?" Y+ F8 Y/ ?

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

4 e. ^) B9 V7 O7 n

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

# g d' ]" b- E& H ~

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

' ]* U% {6 \, d6 M& r2 h' U5 J* ]# @

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# r+ t0 E, G+ b4 k3 y

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

* a9 U9 i$ q5 t0 N3 c

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

# o) U3 P5 J% s+ q8 O

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

8 g# M; ^& M6 [

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

3 F. d& R A }% `

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

3 z: A! _4 m" x7 ]+ g1 N5 K( C A

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

" a3 g3 T. E& g! U

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

' A4 ^4 d! V# k

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

( J W7 v$ j2 o; G0 m X

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

+ E4 F) @$ i6 S9 _( ~

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

) c4 W9 ?. l- H

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

# M+ q% q' C% ~8 K9 L" }

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

: k& V1 W+ o$ n: o; W

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

* r' _9 ^; {( Z& f9 W9 ^6 a( e' Y3 Y

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

. B. w: T/ y. k1 k8 p! _% B

        จ.  ออกกฎกระทรวง

. P" p8 p+ x; v* f! _

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

# C- G$ d% _) y

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

: c; Q, `2 ^3 x

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

6 H+ O; B' s+ u1 U: W& J

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

w% ]/ [* c* S# J' m/ r

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

& Z$ N' g# s7 _& ]

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

' ?( B+ H" b+ q- \3 L

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

9 x! {% _# t; d D* K+ o, L) f

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

4 P& l y5 `3 H7 t9 t, B1 B( e

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

6 w7 t0 z( y! |, B4 J" V! s6 @

        จ.  ถูกทุกข้อ

' u' o% M/ [ F8 N' Y" h

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

: ^7 A. b3 F& \0 D; E1 s

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

" l3 R! l/ T+ b7 N; ~1 s w9 _: X

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

7 m7 i; ^0 O) R# b% i2 T

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

- E5 ?- h3 d" [! W8 |2 I! l1 z9 c

        ง.  ก และ ค

/ s3 W, e3 b: q( [) i7 C) Z9 i/ K

        จ.  ก ข และ ค

4 f' \0 G$ J, B0 C7 P1 r1 X

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

. P& n8 F0 m6 t) |2 V8 ]$ p

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

% @3 W6 e1 ^5 U

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

, L# Y" b5 C1 E5 L2 i a$ A4 S

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

( h5 _- C2 R8 @# C9 L

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

$ j4 W( d. x- j, a

        จ.  ก และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

2 B6 [$ V( {% q9 E3 l1 v' h! k; m

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

9 l7 M/ V" C) t" s" a+ r1 K W6 g

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

! O/ J l' M: q9 O" A! t3 w

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

- @2 D6 h7 ^! B( w

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

8 Q5 c+ t0 _) j3 |: h8 s, w

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

- n) [7 ~; D& Z/ U

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

3 E* j5 o+ H% y# y

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 |/ j+ A+ j7 D+ P

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

! y0 |+ h' k. q7 A" r

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

) b: @5 t$ D3 l! }* T9 _" `

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

) i) N% m3 n. y6 f

        จ.  ไม่มีข้อถูก

+ F' I9 |+ M8 m' R

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

& e8 B- h$ A2 f- B' K- B1 \0 |8 J

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

; B/ y* z s# ?2 A" A

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

% G" N% F# N7 {% d {, d

        จ.  กฎกระทรวง

& z( U; u* N4 Q V+ k1 m1 h; t

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

* f/ F8 i3 ~5 S. ~

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

4 e3 E1 o5 \$ I* Z7 }

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

0 ^" F! ?; r& z! D- Y

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 v5 _* q$ x3 N

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

1 _$ `7 n' A5 L: L

 

+ ^% J, B. J' l9 o: f" a2 _: I

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

! K: {0 |: ?* `, E& C6 k7 {) Q

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

+ Q/ @# L' Y. \6 c w# }, i

3.                                32.                                       61.                                       90. 

! v2 `# q- }+ ^. l6 N# y8 g

4.                               33.                                      62.                                       91. 

! n% E, B# L* ]1 ` M

5.                                34.                                       63.                                       92. 

: q( |- f* l5 p3 G/ \7 O0 V/ c, M6 R4 ^

6.                               35.                                       64.                                       93. 

\9 Q: }/ Y0 j+ o" \2 Q! u

7.                               36.                                       65.                                       66. 

$ W6 i( _) I0 S) U( [+ K

8.                               37.                                       66.                                       95. 

" r1 ]$ Z; a" c1 I) a6 R4 _

9.                                38.                                       67.                                       96. 

, b7 w4 T7 U6 {# R

10.                              39.                                       68.                                       97. 

7 }' I7 ^1 i' C% I+ q5 y% i$ b

11.                              40.                                       69.                                       98. 

% B3 B! q/ x' J+ ]

12.                              41.                                       70.                                       99. 

. r4 Z0 z, P7 I% D. Z- O! L

13.                              42.                                       71.                                       100. 

% `* @) |0 L9 f9 h5 e5 Y+ R+ y- N

14.                              43.                                       72.                                       101. 

; ?5 _( f& v8 Z0 _

15.                              44.                                       73.                                       102. 

- U' y, ?* s: q' }2 u) J

16.                              45.                                       74.                                       103. 

' s A( I' W" t5 X5 l

17.                              46.                                       75.                                       104. 

4 [+ \* G0 d/ `& g+ T q

18.                              47.                                       76.                                       105. 

3 k5 W# }# A8 A u

19.                              48.                                       77.                                       106. 

. x' E$ }) a V

20.                              49.                                       78.                                       107. 

9 O3 V) i# Y4 ?% j' T9 J9 m2 z! Q

21.                              50.                                       79.                                       108. 

5 T( b6 O8 M8 L' z ]1 w% o% u

22.                              51.                                       80.                                       109. 

9 Q6 I( e* J$ A6 ~5 S

23.                              52.                                       81.                                       110. 

- _. g. Q& q/ r9 I, ~

24.                              53.                                       82.                                       111. 

6 Z: X* W; k( f" y9 ]

25.                              54.                                       83.                                       112. 

0 k" X4 i- p3 {. X

26.                              55.                                       84.                                       113. 

$ F2 g/ S) \( H a

27.                              56.                                       85.                                       114. 

( ?; ?- F+ l; b' | e4 |. {

28.                              57.                                       86.                                       115. 

D/ D& G- Q+ a3 |, [& L

29.                              58.                                       87.                                       116. 

5 R" [8 e3 F2 O3 u9 l- R

      

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 31-3-2015 02:54 , Processed in 0.221506 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้