งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 89252|ตอบกลับ: 15

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

& i* J0 M) @- ?! O

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

- A- u1 K2 i' }$ y* W1 @/ Z

.....................................................

~% I- V, e! E5 b

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

6 [! v7 ^- u- G% d/ P

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

& e5 F! A; [0 p2 q" \. s

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

( G' K. ^9 ], p/ {- E6 R G

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

3 x$ H$ P( u a* P! w4 Z% _+ ?, y

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

6 B& L' e# u: r! P) {# E% c

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

& L* y* N, u# t/ ]5 e

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

+ M0 k# ]% U4 V0 T% o+ K9 w

        จ.  ถูกทุกข้อ

! C8 L9 E0 D$ B0 _. Y

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

# {5 z5 S6 ]# [4 ^

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

/ Z6 _: p- M: s/ L7 S9 ^7 q5 v

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

' z' R( f, |; U. f: b

        จ.  ก และ ข                                                                 

& ^; ?0 G; s5 U6 l2 ?

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

" s& [* P( A% A) \( u

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

% o4 r0 _2 R0 `7 p( d

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

8 a. b6 T) _& Q% D% J5 L

        จ.  ถูกทุกข้อ

. d; x" B* t( P

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

9 Z7 {% S" A. D! e7 q! A

        ก.  กระทรวง                                                                               

/ x8 t2 t4 L: _+ }4 v

        ข.  ทบวง

4 E$ ~! e5 d/ l1 w

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

4 J- K! m0 j5 m2 ~, p$ ]! l% q1 {' H, m

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

- t( C5 U) o8 f, f4 Z

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

& `+ \: N |$ c" {5 ^! @& U

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* }* i# i$ a# F/ m+ h% y' x7 T

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

; n+ i+ h6 B# S4 @. N4 W/ Z

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

* `6 z- ] _4 F

 

$ t. N% h$ o& V+ N& H5 P+ r

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

* @ ]3 l) N, \, A; R8 p" ~

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

" G' A1 a+ e; }& j# l

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

. [6 ]" Q$ u. Z) O5 G8 E5 M! q

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

; M* g+ D2 R1 ?1 D+ Q6 p

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

7 l% S% r" c' S! O5 D1 Q

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

) k+ k) k7 q$ J+ r

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

8 y: h( Q+ L. {8 t! ?

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

% P+ @* c/ j3 T. _

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

B2 [* M( ^% F2 E) b

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

# {8 p0 b$ L8 v

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

! }+ X5 j: \- ]

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

& B1 C% y* U5 k* E7 G

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

, C6 l! ]; |! H6 R3 w8 |

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

# b, U: z2 q: R; F

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

/ [% p( d: x4 ?% S9 x$ T. a

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

8 S+ f$ y6 f$ p

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

9 o8 o4 V- }" `% K d @0 X

        จ.  ระเบียบกระทรวง

" U, v5 s! S) `) l# [

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

0 O' d b' n# b7 I( v z

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

0 Z6 n" n( }% E9 `* R9 G+ a4 P$ U

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

3 \: p- P; f1 h

        จ.  ระเบียบกระทรวง

0 w- j2 h' E8 G1 u; a# M

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

5 I! f$ ~# V0 G, }0 s5 _9 r

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

& x. @" k4 M0 [1 B# {

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

1 m$ p, f) Z+ S( k9 G

        จ.  ระเบียบกระทรวง

+ l7 C+ Y. o4 `5 j7 @; ~

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

I, C Y g5 Q5 H1 n

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 \: @1 Q$ ]: ^2 I

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

( G* a. X* m* {7 o8 K9 O+ t

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

/ M5 \" }6 e$ w N3 s! }9 f

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

! m: g) X3 ^4 P, A9 \

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

; C1 @9 k. `) r5 _4 p+ @

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

2 H! U! S4 a( o9 A( ^4 n

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

: A1 V7 E7 @' d- y9 H4 m$ [

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

( e [1 w, M- Z8 \

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

7 ^+ h) ^' n, J; N

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

+ p" v4 y' n- X/ y5 e5 H) V

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ~; X) q; [! a; w

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

! \3 d) n; S- D( p

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

* ~% J: I; G. R% N0 q8 G, R

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

8 R7 _9 @) P' P0 U& [8 C$ N6 R g- p

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

2 u" S5 y, u1 T9 @! r) O

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

& g; ]( G5 t* u3 e; ~+ e: R

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

4 y4 K$ y$ B2 [3 ~) L

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

; f9 @) K" f8 ]6 t& w. {

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

' J7 j0 g9 I0 k1 X9 Y/ C

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

0 X1 d+ ~- k( A% z

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

6 ?4 k# F( I7 h" Q8 r7 i* x

        จ.  ม.11 11 ข้อ

% R. S1 F: i5 W$ G' i5 V# Z

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

5 G5 x9 {0 j9 @% \; a, \$ U6 v! P

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

4 X0 e! g T- [. W, I3 ^9 g: d8 _$ s3 J

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

C1 o3 o6 h& v h: t

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

m3 a( L5 _7 y/ ^/ k

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

2 `# J0 y) h* T F( h1 R: s( x

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

1 T- }* |7 ^$ R6 @" O

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

0 R$ Q1 |; I& L4 \% ^

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

P2 l5 T" M0 s& ^

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

. C1 Z) {8 X/ [% M

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

) T ~% |; [ h/ V

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

$ |, |3 a' X/ H9 V0 K4 I3 z

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

% r4 C# S- D0 W- k0 I5 f

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

5 |, p: T3 \( q0 [- V5 m/ G0 X

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

( O# z6 U* }3 @7 O- e& v* e

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

) E( B+ O5 D8 S+ Q

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

6 [% t# U5 C) M, C: Z5 n- V

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

! E( T7 J3 X" }$ |

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

6 I3 o' f5 N" z v, k, F

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ F4 z* z9 P4 `/ n, J* d, A

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- A4 W- _1 m) @( H

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

- |8 I6 s ?% w% o# q" `

        จ.  ไม่มีข้อถูก

4 f( y# o/ }; S# G: n1 o$ D, s

22.ข้อใดผิด

$ F) \3 E* h: E; O. h8 ~, Z

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

& u' K0 X( g/ t- }( E% ]$ x+ H

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

1 z0 |7 u" k4 j1 Z

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

+ ~& E) n. R2 }5 u0 }

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

0 u; Z; p- \4 B& M, ^) \4 F

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

0 i" h6 W) E" t. M/ m4 N' J! T

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

. A; A/ R/ t6 A

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

$ O1 T8 o# y+ C! v; W

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

" z& q: N0 N/ q" I8 n

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

' R, C: q0 \0 o

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

/ U8 v$ m/ G! z0 A: Y. l

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

, A% Y; E* C+ L4 m* t; C* D9 k

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

1 O% @! A9 Q4 D# p4 |

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

: K. |6 b7 S/ u9 Q" y. ]

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

" _% y+ z8 t: v# M& i

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

& H @2 j1 t _$ n

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

: k1 }4 N# k' ]) I3 f; x& U6 q

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

9 [* t) t7 I. @+ w/ J

        จ.  ถูกทุกข้อ

# {0 s3 w# w2 c5 ~5 D, Y$ q5 ~

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

, f8 D3 [# H# A, |3 S' R

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7 I& L) n k/ Z5 v

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

4 i# y! \+ F# t6 E

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

2 f8 f$ p9 Z) P+ u3 D

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 \- K7 o$ R2 M/ r

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

# m. h0 X) m6 k' {8 d, M

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

4 H7 L) S/ K( T& j( w1 @, f9 _

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

7 i$ q" U9 X. \$ T. {

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 \) Q- E* U: L( }/ x- Z: t0 p

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

4 u5 G- j8 V( |0 }; z

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 U% h, P: Z3 M# _) B1 k9 Q$ _

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# u% \1 L4 f9 `& B/ w* i4 V5 X: u9 j

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

/ [. W5 d0 c$ y) f

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

; V) O t0 p- V4 y7 f" X

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

4 _+ O$ H& t1 @/ n2 J

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

% G+ `: a7 x6 g/ u

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

6 B1 j: w3 I1 z3 J. s/ M

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 g8 Z; U: P. A

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

# w7 N, u4 Z9 J1 t

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

% v1 y& Z: R; v4 p" |6 D

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

: E; [- `) D8 u# b! d8 h7 K

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

8 t- ~1 B2 y# J- o% i q) I

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

6 R' V) j( g( c1 Q5 M0 q$ O

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

/ u4 N3 e9 ?; W% H4 p/ D9 u

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* K5 S& ?. d; s1 E

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

@; A' M' L* u0 a1 u W/ l

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

: c* y( D- U+ Q8 |0 I

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

; I% v \* I& E L

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

" Q7 @8 s# U% t0 o' j# s/ f0 ^/ e

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

* ]5 R8 w; k* j& Y

        จ.  กฎกระทรวง

9 X% f' ^, e1 u* {

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

; `# l" N" ^4 M' N4 `' e8 n2 n+ G

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

$ c/ K: A P3 \1 f4 q$ S. G2 T2 d

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ O6 e8 ?0 h9 t, v3 V4 K# z( e

        จ.  ถูกทุกข้อ

& F/ ]: c5 j7 G) P1 @5 M" E

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

% x/ q1 `9 x4 r/ V2 f9 s

        ก.  รัฐมนตรี

$ _% U2 q$ G2 e

        ข.  ปลัดกระทรวง

3 A9 c& N( L' D' S4 T, A, x' g7 S

        ค.  รองปลัดกระทรวง

1 i" W7 O1 {6 ]( j+ |# S

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

8 s% G# Y; P5 _' J/ `0 P

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

7 N% F+ E. D2 z

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

4 k$ a2 v8 c+ b( L

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

- D* Q: l5 a( Q* h X" b& `7 k7 S

        ข.  ปลัดกระทรวง

( i8 o: R+ R3 A2 O7 g

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

' T' j/ M3 h( a" f$ J2 N/ a* {

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

" v+ C% K4 j% K. \! n+ P2 v

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

( ]3 Y) O8 e6 N3 u0 J6 x

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

. f$ G* V [; f' w. C3 `6 V4 R

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

+ n% i/ ], _6 l7 J3 b

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

. |3 ^# T: W6 e& M8 c% \

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

+ y( k4 ^9 |0 Q+ O# v/ T

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

' Z; K7 l' ~. D# j- G8 y

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 G& w1 Q# X* {5 E

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

+ u0 {4 d3 ]* b' e [* S

        จ.  ไม่มีข้อถูก

0 u5 n: G- K" c7 _7 D* O

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

/ O7 z& }+ S. C/ X

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- N' Z0 w. S+ \! Z0 n! t8 r

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

' r5 |# M g1 h6 `

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

* J! w6 D3 m; ]+ d, _

        จ.  ข้อ ข. และ ง

$ i) X! I0 f4 z+ q6 c5 g

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

' K% [# y* t( j) ]; a

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

8 G5 ^8 l+ ^) W4 {3 K5 T

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

; ]! d8 c& G! R# L* h

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

3 X$ k- N9 @5 M, y

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

7 V: W8 O" g' l3 ?; b

        จ.  ผิดทุกข้อ

+ U1 w4 W( c8 l4 R- u+ l; p$ y

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

+ J0 E, Y( Q! K) Z2 ?+ V+ B

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

& V! b. Q8 c1 L

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

# [2 j$ s) [9 q$ p+ n7 f) P

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

0 i7 @% C' a+ P2 v+ I5 o

 

6 I ]" O# \2 r- p5 ~

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

; `4 ]: N" J, m5 ]$ [: H6 l& W

        ก.  ราชการทางเมือง

) W8 ?( n% S' z

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

3 s# R6 {( D1 z/ w% N) T1 o7 D

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

0 X0 e' m" g) b1 Y

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 m: Y4 s( J. _2 g z

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

1 o0 F r3 i$ W& V, y

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

) a6 W& |9 u, b* O6 k

        ก.  ราชการทางเมือง

& o1 o8 e7 G# K8 M0 U, K2 |: ?

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

* p7 V1 L4 G, y# Z v% O

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

Y0 Y" ^- ^- V

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

6 s0 C, e- F$ z$ w

        จ.  ก และ ง

( z+ ^* ~5 ~% W a( k6 {# S

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

6 z5 I4 S( ?( M @

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

$ o6 l, x( y4 M) I* t

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

- A; ]! H' U, B7 ]& b! i

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 J9 \9 k; j4 b* I: e# t/ D

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

4 ?! r4 p+ K' a4 k

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

0 _* n8 Y, Q9 Z- _/ v9 q9 p

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

/ l0 w7 r3 W s# @7 a5 d9 J( E8 T

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

! F M7 B0 n: M! E' I

        ง.  ก และ ค

; L; }. Z' D! U2 k3 B

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

$ C" g+ z6 |. F1 ^- t

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

- i, e; z, i6 a0 j' _5 L

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1 F+ A5 l5 G$ R; a) ^2 E

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

N: {, p4 p* Z5 g l, y5 O

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

- F3 ^. Q* C' ^/ r) ?7 j. f" C

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

$ w7 C: h: h9 i/ w+ _! m

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

9 d4 D* O/ d. q& q8 N6 ?: }' s

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

- y' p: t% S7 q0 D0 q+ n) [4 n

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

! G! m( S$ ]" Q8 D# a- f

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

* z; I7 O4 I! X2 v, |

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

& D# T! T. h- N

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

L. L; |& W$ x4 {: _# ^ u& i

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 ]! l' @$ ~ Z. e) `

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

0 d3 Z% ^' m) N; }6 P

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

2 ~* `7 l- x; Y; c

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

. f$ z% D/ f9 k

        จ.  ถูกทุกข้อ

; f" q" M# o3 I/ U' c& W7 V

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

; `% N Y! D, F7 G& Y

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

: E/ \6 b+ R6 K( J# g# G# ~

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

/ u/ R, X5 t" l% A; j2 @

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7 v" c; f4 ]& F

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

; a& T6 c% i8 K. l# Z

        จ.  ถูกทุกข้อ

) H, o$ s# p# A

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

/ n( e' R8 r$ F% \

         (ความเดิม)

" Z2 ?* \. D2 w1 Y& u

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

! R( s3 V4 _' [0 i' ]8 x; W

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

0 W8 q V( K5 y' O. V9 g

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

- l2 l1 s6 G7 P' o- _4 x' M4 |- y' S

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

# ^' I' H( m2 s! q" ?

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

' R! U4 d- ^! h; L+ W9 [ s

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) K/ F# Q( \& ?/ E

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5 q; j+ E) ?; r3 Y3 ~

        จ.  ก และ ค

% G" H& U5 w7 U

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

8 l: z: F7 o }( t$ h# J

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

+ W5 }9 y% @3 W& C, u

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

1 }3 [7 h- u+ V/ a

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

F, G! n& R, `( S0 W q& _ J4 D+ q* N

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

' ^5 a8 N! T( |4 a

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

( ^, Z9 U! c" l- h4 L

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

( n+ `8 {" K6 p! ~( ?1 _7 n

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

' ] i Q6 a, W' A; _

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

: t- C# j ~" K1 E e$ O j- O

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

& k4 d6 @5 r! ~$ I/ O' h( |5 b

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

- W, I7 B" U0 P0 h% _, z& D, c1 V

        จ.  ไม่มีข้อผิด

: ]8 q( h$ ]: _3 y+ M% A. J; A$ Y

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

2 n' i. `6 s' B

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

6 _2 @ i6 V& i/ e

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

1 M% N" b! ]: E3 ?, l, p5 i7 P# Y# L

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

8 F2 @5 ^% D% ^: o; y+ b& X' D% ~

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

& A& I& s- A+ y- H* Z3 H

        จ.  ผิดทุกข้อ

' m8 ?7 y* a& D' v

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

, \5 ?8 u, z9 e7 p

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

( C: k$ ?& h$ T0 `$ Q1 z" J# ]2 q

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

! N6 `3 M4 S5 ]: v7 u

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

' i5 R8 h2 y( Q4 y

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

; a. }( R `) H9 ?

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

( Y& R" O# ?, z! C7 p) I

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

6 Z; L' [* f* B! }4 Y; N

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

5 ?2 j8 Q3 J; t

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

/ Q# A8 T8 W1 P+ f- s

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

0 [+ | P+ |" o7 K3 C/ A( Q3 e

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

& ?7 l! y6 @- |" [* \8 V

        จ.  ก ข และ ค

- H/ \/ X# X: N+ L& K# q

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

4 d$ N: l0 H! q0 _$ L6 L& u. B

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

* M% v5 k# P7 B$ ?

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

7 b A- V' |+ g+ i' H9 s2 r

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

& F" p4 n* M7 J/ C1 |* u6 g2 n/ n

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

) ^2 r; y( B/ q- r$ N& H+ p- c& k! O

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- H" a) W m$ Y6 W3 W/ \& }

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

/ ]1 R6 J2 e* ^: @) c. @

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ U* h9 Y6 q! [+ a8 Y

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

, m1 k' R, r! t* K& o, E9 v1 k

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! r8 o$ k6 O. X$ h4 o& ]( w

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

% V `$ f8 y" X6 w: y' {

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

3 E8 a' `4 P3 p; P1 M4 S5 N! q

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

4 Z& u# w0 z2 w5 a; y$ P6 v

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

" w. \) n' j0 {# O

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 b) o+ C4 `& L! O5 t

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

2 d a( C' x, {$ D. o' n

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

3 v, U7 j1 C ^1 r9 F" O; B: Y' Y

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

$ G- A4 c C% t# I

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

: w( f1 x$ N3 I+ g

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

# z0 s( G) W, b8 F" r

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

. m5 i: G c8 V6 z \6 u" l

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

7 G. w8 V: c' b2 `! _- ?

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

9 [" c7 h, N; B

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

7 L9 y8 N& |& S3 ~( A' l7 P; N

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

. z7 L# q4 h9 m9 l

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

7 i& t9 C- R: l& C8 _3 K

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

" e3 f9 N& [4 P8 m; R

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

& {9 {! g& v; Y k1 W! D

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

! p: e9 W1 O" e& G. S R+ W

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

5 P# H( e0 N. H, _% m- ^1 r, V

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

3 p* t/ f( b& [' S. u

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ D6 T5 ?9 b/ i

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

% ]& {8 e; w/ i" w4 z2 n. w

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

6 \& a R I! I( M

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

8 ~9 X6 I! W! L$ H

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

4 w( k) Y0 L8 [. @7 W$ n

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

" |0 V, D& ?: n% s) J' U& x V+ p

        จ.  ค และ ง

; H w* ]. i9 x' V! h

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

( `( i/ ^& E0 {4 K- E( @

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- B2 o) @6 b8 }' S

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

% q" d1 \9 x+ C9 D* x

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

# }6 s* {$ p/ D% j! A$ r

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

# `8 f8 e8 T1 ~5 l0 n. I, \

        จ.  ผิดทุกข้อ

3 |0 ]! u0 W# S- y( J4 O

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

: x! H) d, h( ~3 R

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

2 e3 e5 \. R5 }1 @0 z- R: G

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

5 G' w' E2 I, J3 r% B6 f# g* `

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

6 r5 r6 W# z# y$ D

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

0 C5 I: U( j- B! [+ B

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

; y2 T3 y! o# b1 r4 ~* X8 }3 b8 a

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

+ C- J! ]/ i& A% f

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

% j1 y. O) G6 F

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

t0 R5 S% d; K3 c

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

4 H. S; G, u/ c7 s: ^

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

, z& ^: }" V0 g+ _

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

& M( g- [8 x6 O! A- D% [

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

, m3 e4 o: _2 K; X, h

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

, E7 X8 t0 R0 ~# X$ Y( }

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

; L% w. @1 x0 l& L2 D1 p

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

; B# C% e5 _6 m. V* a( Q! K. W, U

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

' M* i( a: i! u8 l

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

' O' f5 w2 F G# K3 u2 r

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

% a) n: C3 z6 }) k

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

( h) N3 i8 t& ^& D

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

" e, p/ T2 r) \; ^3 R7 s" I

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

' \" r [# H) ^1 N1 |. A

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

2 J7 [% j& m* c" M; @% }' H

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

7 z3 M# m# M4 S* o9 A# p

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

+ S& H: F5 }# Q9 H! b G4 a; S

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

H: ~6 k+ c- g ? b

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

% @6 R' t# Z( A7 t+ u

        จ.  ถูกทุกข้อ

+ @/ e. U0 W% X9 o& s6 w' I# \( z

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

$ T7 f# q6 w! B

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

, x" V% J7 |3 F6 x% D( g0 k

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

- X! N l1 D' X

        จ.  ค และ ง

& ^! O# H6 S% L9 e" c3 G

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

; e0 l( I S& c

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

4 D- F3 U0 T+ f

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

) v% q5 d/ c1 u- }8 `

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

( j) a4 X4 d8 S) x9 e+ e6 h

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

) d& h! z' O# Q7 I7 j+ i- X, P/ Y

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

1 H' z' \0 ~% A1 o W

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

+ `4 L6 S0 t( ^ d9 s; W9 E

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

* G5 l# N+ b, q. N7 N

 

( F3 [% c1 z% C2 `

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

" Q; X" x& O! \

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

5 s7 X" t7 @! y% Q3 i3 }% f" h# D

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

. i3 F! a7 U8 K1 \" T

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

* K }& ^% d" t; V# q4 V' P& U

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

4 b3 V2 j, ?1 F, |4 G9 B

        จ.  ก ข และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

7 G' y# ~5 n9 [8 }5 S- H/ J

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

9 t _2 t2 E; V _' W

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

9 T% p6 O7 i$ x, Z" J9 Q& i) A r7 v4 P

        จ.  ถูกทุกข้เอ

. S/ f7 s$ U1 A% }* ^9 K7 x

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

2 g0 t0 v' A; a8 C0 I2 i' y1 c

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

/ x! f8 A \/ R

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

& v6 D1 b- G8 [, Z6 Z

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 t! U( _1 `% j/ r7 L

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

`; ~2 \; v! ^% w; g Q! y

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

; {6 P2 Q; ~! {% s0 d

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

# Z e+ k' J5 u% e$ X6 K5 \/ e$ n

        จ.  ผิดทุกข้อ

3 L% B( m; }! e/ y$ e

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

* S. q) X. h, M1 ^9 X1 L2 h" N

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

4 F+ W& j) R6 q' [; k* e

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

# s% M) [- w/ U8 J2 C' E

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

" C. A/ N I, u

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

+ S3 g4 Q* h0 S# J; e

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

, W0 |" n- \1 s0 L

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

# t, {2 k: H8 ?% d; n" c

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. i. B% h# j- V7 O7 f& A3 s8 j5 {

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

/ L# W; `/ E# C

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

3 V1 T# A7 q' q4 k

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

; P0 K. O, s/ [, y) }) F( m/ S

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

" N; `; D1 B1 F, b4 X# D

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

. r- u) @/ |$ ]. n

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

$ x, F% r% w2 ?* @

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

* a+ M4 @* A' A* g

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

' I y1 r& y1 l* U( V% s

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

- P: ^: O- v1 m9 v+ U4 p5 M

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

& ^9 M; i1 A2 v1 v k ]

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

. Z% ]) U& [/ _8 H) M# u# d

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

9 n. Z5 U% [6 n: G

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

( ]& [( G# W- |

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

" K" J; E" K) `9 F* a: w4 ]$ E

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

|& o! A. y; u( p

        จ.  ออกกฎกระทรวง

+ E1 G: y% e0 Z" {

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

$ E; u* y$ i( ^9 c) o

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

( _0 T& W. R% ~4 d. e/ K# O* O

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

0 A9 P* c6 T$ | u

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

1 A6 A& a2 T- O" Y. k# ^" I7 H) F

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

7 i4 p1 j- w; @; L

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

* P+ `' u' {8 p' ?0 S

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

) S5 @ I1 H3 W$ c4 }+ d( d

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

/ \/ g0 t' `# Q- Y7 q, n5 E

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

( n$ z; D1 T7 t& t) u1 K

        จ.  ถูกทุกข้อ

; w0 e$ ?* H9 f" a: u' @/ [$ @

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

; c4 L! H& ^8 |! \3 a6 F

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

% L) m; J2 J: T. f$ a

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

1 m* Y& j: c) y

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

3 M1 z1 }/ f! f7 N J* @

        ง.  ก และ ค

5 d7 P! V0 O" l* @5 Y

        จ.  ก ข และ ค

' s3 d& a; u( J' U

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

9 r8 U3 e4 e8 y& w+ Y9 x9 P. _

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

, a2 e9 R( M- N! Y: U

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

8 l+ Z3 y# B3 q/ P

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

6 p% {5 B6 V, M! R" t* T6 Z$ Y; G

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

- d& a: P5 E" ?2 p6 \7 j% }' Q# e

        จ.  ก และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

7 z/ M+ f' G6 j5 \! X1 ?4 _/ H0 O

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

+ a1 m4 J; z( z1 L: e6 H) g5 J# d

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

( \' L- P8 Q: x2 T" d" \ N$ [

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

6 v2 g% H7 W H; \" O

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

1 z; b0 e# T+ V1 P! M- c3 s5 x* W

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

8 F; n- |1 \# p* X' {

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

5 Y9 b) m: N; E" |8 P

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ R" T+ E6 `+ i3 s6 w7 Y

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

5 z, z4 x3 P; i3 P5 E

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

9 U6 n- A4 M/ {& t# x

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

* R( I& s9 k3 T2 f% |

        จ.  ไม่มีข้อถูก

3 h6 ^3 U9 t2 i8 s% N! j3 x

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

- G$ L1 E0 p5 S( C) l

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

1 v$ K. F9 M$ e: r# o' q

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

; O% s( o1 P8 ?. Y* i9 z

        จ.  กฎกระทรวง

5 D: r- a) V9 d. h' s P( y5 `- u

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

: }6 j3 f) i0 i- r. L H# g4 Y

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

/ m9 [6 b, Z8 }. D+ c

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

$ u& t7 ^+ ~# y& R, C7 a: P

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
/ j; z% D) j. ]1 C/ P' `

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

% l9 n* c; ]# l+ y7 h/ [

 

$ @ `; W9 f2 m$ H8 }& I

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

6 D4 l# {' A) u' ^) Y! b( s

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

$ t. \' \! X8 c! y. H, t

3.                                32.                                       61.                                       90. 

1 h7 w7 @$ E" V- C

4.                               33.                                      62.                                       91. 

) p8 ~+ ~& Z1 H2 ~, T Q1 n2 Y @

5.                                34.                                       63.                                       92. 

; t: j9 ^$ j6 } f1 ~

6.                               35.                                       64.                                       93. 

: N k; K+ C0 h, h' u6 B

7.                               36.                                       65.                                       66. 

: e6 ]! g4 P+ e) [/ M) k% m) W) P

8.                               37.                                       66.                                       95. 

+ |7 D( t9 q- r/ u

9.                                38.                                       67.                                       96. 

5 w; g" f( M8 l& Z) e2 G4 E

10.                              39.                                       68.                                       97. 

* z$ K3 A: y; X+ M

11.                              40.                                       69.                                       98. 

- R& z- ?, g9 Y: {0 `) K

12.                              41.                                       70.                                       99. 

, X6 d8 @1 p. R

13.                              42.                                       71.                                       100. 

z1 D% a2 L: K* U. r4 P4 v; _3 U

14.                              43.                                       72.                                       101. 

/ _- R3 K: ?8 M: P+ D1 @ n* {( A

15.                              44.                                       73.                                       102. 

4 r: B" J0 f+ `' P

16.                              45.                                       74.                                       103. 

8 R, [' B, y9 t: M# o3 L5 \3 }

17.                              46.                                       75.                                       104. 

) `) H5 Y+ W; S/ H0 Q" `

18.                              47.                                       76.                                       105. 

; B& r+ E0 ?( C" j. @% c, M5 Y

19.                              48.                                       77.                                       106. 

9 k7 d6 e% q4 u

20.                              49.                                       78.                                       107. 

# Z; ]7 w( i. X4 j" @ s

21.                              50.                                       79.                                       108. 

8 v. I' {* c. V- g1 o. [

22.                              51.                                       80.                                       109. 

6 d. ^, S- v& l

23.                              52.                                       81.                                       110. 

) ]$ g( b" g2 |4 u8 ~

24.                              53.                                       82.                                       111. 

9 s$ f* h8 G5 x7 J

25.                              54.                                       83.                                       112. 

6 m, x9 z# r9 u3 C1 J

26.                              55.                                       84.                                       113. 

% s' H1 p8 l9 q3 `5 a' C- J8 D

27.                              56.                                       85.                                       114. 

" b! x. U7 Q4 x1 A" z+ B- K" J: B" I

28.                              57.                                       86.                                       115. 

6 B: Q8 u" n/ g; I" x

29.                              58.                                       87.                                       116. 

$ a( X |, U/ G# \

      

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 5-3-2015 02:41 , Processed in 0.196519 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้