งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87870|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

( P% o/ A8 G Q! D# H- Z3 q

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

% M% P2 d! k: R0 k+ ^8 `/ g

.....................................................

% t; T- Q2 E ^( K. [- f! B% ]

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

; H2 S8 r: |$ `5 `) u( @

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

4 m9 j9 L* l& v4 X6 v1 Z7 [! O

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

% e( A2 h6 Z8 l# Q

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

$ s# @. `* t- L

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

0 G) e+ g& D% O: ?, ]

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

$ V* Z/ s$ D% A" e# k3 n" d+ p

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

2 f- O3 p. ~3 R, ?7 A

        จ.  ถูกทุกข้อ

1 ^' m. d4 a1 ]1 t+ \

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

* \! d) w, L n$ i% i4 u

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

2 ~& G3 ^( Z. ]. R9 n8 n+ k$ B- ^

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3 V2 V1 O4 I2 K# ~# Z8 y

        จ.  ก และ ข                                                                 

# E" d: }' n/ F3 G5 N

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

+ d% S; ]+ r( b r8 N+ Q, m

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

4 m: I; j* T( m; h5 S4 Q* x

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

1 ?& k. m I! H' c1 e* O- e

        จ.  ถูกทุกข้อ

, P( L: G, b/ R/ E! f% p

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

" \$ H [4 G: V' [

        ก.  กระทรวง                                                                               

. r) R; z* {- f# }$ Q8 _* X

        ข.  ทบวง

1 x7 o* H, L, g3 f9 W$ R; n+ M

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

3 f# i0 E& {4 G) Y! x

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

" X4 H* W/ z, _/ x1 S

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

+ R" u; `( \. Q& P

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 `0 {+ x& U/ Z/ N! i

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

5 O, @" ?& o% O1 C- m) P0 m) q

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

! v' ]5 m3 b0 t$ p7 H% n

 

- e1 U, W% I- {$ |

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

1 h# t) P7 W5 R' D, O& z3 S

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

, w. u( n$ K# H7 z1 C" ~

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

" M" ^3 f# i# z! t

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

- |5 W q( r: w0 |

 

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

) F1 O) e" r3 M5 u

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

5 V* f' g2 P2 x( L+ ], D

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

' i- n. G0 v O4 V" `! k: d5 a

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

( L6 c3 d9 ]4 U, [: D

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

3 {6 @* Y* n( v. `

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

9 v& A# m# @' D6 ?2 c

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

2 X* [, A% t8 ]/ |! f8 l$ j( c

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

( m- N2 { f$ g {: x. A5 N, H

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

: P3 g6 b! @3 }9 W5 \

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

$ b" s7 |! E+ L& \

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

3 c S; J. W' q6 x

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

# T) | j7 R/ P2 L

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

) w+ H8 T' a) f& u# T) D; Y* [

        จ.  ระเบียบกระทรวง

5 K7 W* k, _+ O$ {- l

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

5 l4 L) ^1 `. A

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

2 h g% j1 W1 w9 B

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

' }% i5 T& ?9 `8 P' O, L

        จ.  ระเบียบกระทรวง

2 w: a p' z: S$ j7 X

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

( [7 l k2 l( X& e% U8 `" |

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

( M. _9 q4 L* Y2 a! v! C

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

) {% e# U& Z z o

        จ.  ระเบียบกระทรวง

. g" ~) {1 [6 @% S

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

. _. ?" W& P2 w' R4 q; L

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 @. T8 @2 K3 \0 s" T

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

0 m: p) f6 @0 O' z# R; [7 ]

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

) c1 W2 n |" f$ t( ~+ k

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

, l3 O, Q' Y7 i( W3 J

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

) S+ _' u9 G0 i2 Y9 \" p4 w

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

3 X' F6 a1 r( |5 x) j/ V( l

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

" ?, ]8 r1 l" F' Y$ n

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

" X2 ]6 d' |7 x

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

) _6 m, b+ y4 _6 l7 j

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

# m4 T" o0 @" h+ r& Z, l+ }/ b# H

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 l* p7 p5 T3 U% E- z# w

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

, T& ~5 j% T# \. p @" [7 e1 X

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

) l! @5 N+ N6 H* F! b

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

: h/ J( U1 g+ ]: J( M

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

0 q! N; ~) {' h7 c0 P. {

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

- m) x& ^0 w$ u5 x# p+ S1 p

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

- k; ] ]# B2 Q; u8 s" G

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

( l1 A, j+ x( f9 P1 T

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

5 y! J9 y; D c& q2 j0 w$ b

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

t& B- G; f/ y: a2 c

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

( \0 f* u' V4 S$ V1 ]4 [* ?

        จ.  ม.11 11 ข้อ

% o, e) i: h+ v2 |1 O& ?

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

$ y' x+ o+ P s7 d0 t. u; l& B/ D# b

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

' f( s4 f: ^. U! v+ ]2 ^

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

/ v8 j# |- V z

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

4 k, a% C" d L. w

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

! A O" ~* i& s( _' N" e+ m

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

& I' H$ P, F- m) E2 ~% P1 Y: p1 A

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

( b+ I9 y! b, D" L, `7 X

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

9 p# g, Z9 |& _3 r+ Q

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

' D2 k% f5 b+ }0 D' w6 y

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

0 P* B5 W+ F4 r& F+ k9 |

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

4 B0 P* x# [. q& P+ n" g- L

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

0 _. |$ n+ W+ i( L5 |

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

( a6 _" ^, E0 k0 P7 Y6 c

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

2 {. ]0 z2 }7 v; H0 h6 }. i% E u

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

! w: \+ a# S* V" v3 P

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

$ Z! z' ^8 D0 ]% \1 Q+ l9 [: f

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

' E/ L( L: E$ d& [

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

$ I; L# a0 I5 i9 d: J$ f! s( p

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% Y/ N0 Z3 l$ L7 n9 M$ S8 [

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 M! q$ w! T: h9 T& Q

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

1 l* Q$ X, k0 ^

        จ.  ไม่มีข้อถูก

0 p2 `. W5 t: O, ]

22.ข้อใดผิด

# l! B+ U" C9 j9 R# [

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

. J" |' s& a8 K# h& S

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

( D" g" i' e5 k# u# D

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

7 G u! ~) n& H' G M

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

" [( h) U5 @5 o2 s1 G# _: D

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

Z# \1 G. ]+ s5 g6 a0 A; T" v

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

. Y2 w! T4 C. t6 p

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

0 s' d% i( W, B7 U

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

. [5 [0 d7 {7 r, w C: Z

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

' ]2 @5 Q" x2 K! m+ D r7 @

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

6 r7 V3 i5 w5 m& G

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

4 p9 `, X+ A8 z2 z

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

! e4 `0 i O, M) L8 H

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

! x4 C* }$ t, L" I

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

0 E% s# v% j: V9 o

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

+ P% _4 M& y! r: W, Y. ?

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

, j- q2 u* u8 r9 X, F0 Q/ c7 y

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

5 t, ^5 u& z1 i2 T2 u

        จ.  ถูกทุกข้อ

! e: A; s1 n% k8 }& Y1 O# b9 Y$ z

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

# X9 l2 b! T! H2 ?5 a

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

: G$ x& h7 q) e% y1 g

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

2 Z$ j A9 |7 h7 `+ C. q) d9 a

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

6 h9 L8 D/ L: _, L

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# z3 s& h c; l

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

2 x) {, t: G3 y7 C$ u: |. _

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

8 ~1 ~! @) n+ e

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

5 \9 M+ P3 X. T% W& ?9 W( ^

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# p1 R* S+ I4 o4 Z# G7 \# G7 j, h

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

! P/ B6 Y2 F+ T" N

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 I+ U& B/ L" j+ k: g& m' Q

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 Q( Z' b/ r8 t$ t# L) m

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

9 v5 Z. y+ I8 w

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

6 O! f- n; ?& f" f

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

; ?' l5 X: F* m, d" a

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

# w( V k% M/ H6 y3 H1 [4 A

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

# o9 A' R. S L6 a+ t( x

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

2 h! T5 `2 y$ M0 Q

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

3 L( {0 }- s3 }# x' v3 X: c# f% i

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

2 h4 ^9 M( ^. j; v

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

4 O& A' }3 X0 H' [. V$ S

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

3 R: w: n2 o5 H v9 u

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

1 t3 V( G* } H

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

* `0 e9 b d, {- a2 T

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

/ v( i: N2 v9 C+ N. y

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

& z, {5 S5 t0 S, D% o% `% B+ l

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

4 A/ D5 @4 U3 o/ ]* {

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

9 O& R: L2 D9 a2 K

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

( W* r% h+ _0 Q2 |1 t6 l& S

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

7 R# }5 c" F0 Y; R4 N; c6 J

        จ.  กฎกระทรวง

4 u* ?5 O* E3 l; Q+ m: [

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

! c. J7 d3 F% X6 |+ L2 M

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

: A1 O5 Z" X9 _3 N

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

, \& g5 f3 [5 G& W

        จ.  ถูกทุกข้อ

; d& z# u, G; @' ~6 h( H+ o7 E

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

, F9 U1 {9 O3 Q* G0 [

        ก.  รัฐมนตรี

, O" D7 E9 k% F

        ข.  ปลัดกระทรวง

$ \' P: h$ ?+ V4 X/ M

        ค.  รองปลัดกระทรวง

4 n( R# e! y4 m/ j0 e

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

1 N* b7 Z! |/ v) I- l: I @$ \! }5 ~

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

: q) u; [7 d7 V/ @

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

& H) G, T2 s1 v# ?# f# I7 T

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

+ g. L" V/ w& ?5 L$ D5 M

        ข.  ปลัดกระทรวง

9 w( B9 Y$ d2 q

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

n8 a0 C8 M. D& E) a. r

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

1 r: s0 t* F, U `" T! S0 ^

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

z0 v, f+ r: D2 s$ a( i4 L* E" B. x

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

) I4 k9 [2 J% u; J

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

$ y8 @8 N5 |8 O" L

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

( W1 n6 h( Q" D0 F# O4 N" A1 |

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

' x, S, u& M! ?9 Q+ C! Z

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

! g f. ]7 o e( W) h

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

+ c" U/ l# B2 L! @0 f# C- p+ `* x9 l

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- |- [6 T8 L7 {- b7 D x

        จ.  ไม่มีข้อถูก

/ E, K4 M- |/ \2 M6 P! c

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

' h8 a4 R) G' ]4 \7 p: P

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

, g6 J7 z. _& r& d% j. R; r, E& d

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

; l8 f6 a6 l* N- Z! i5 Z

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

8 R# u- J3 o8 I4 q

        จ.  ข้อ ข. และ ง

' i4 X- `8 Y+ ]( H

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

! S2 `# i1 y% b+ @

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

. I1 L$ \+ Q6 `

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

0 m8 l5 b7 a* H

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

/ x; d) P2 {1 x1 P- \. k2 j

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

! O. t: B f( R$ ?! n

        จ.  ผิดทุกข้อ

4 h- ?3 M( ]2 q" x& @; p `

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

2 O, Z* q- a2 t) U" t' G6 O. o# c

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

% _8 D" B4 s1 J) f3 K

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

; h' f- u3 N& K% s5 e

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

2 @' p4 d5 y; F# T

 

, w. B9 n9 S- ?

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

0 V" H8 E0 ^4 l4 O* k9 l

        ก.  ราชการทางเมือง

6 F9 C( f% j7 P5 u' Y+ C9 Z

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

5 h4 F+ W8 r$ _9 M3 y% r

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

3 u9 `* Z7 [; r1 x8 s

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

7 o7 e6 A7 }) X: E& }0 u

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

5 h$ f3 i# Q( A

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

' Z. \9 Z. J/ J/ p- U4 M

        ก.  ราชการทางเมือง

+ t+ f5 V1 H Y9 B8 _+ C& d

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

6 r4 y* w/ L# V/ f6 u

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

, l. B$ |+ n5 A7 G. ?, ^

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

Z: q: t2 S) c0 V

        จ.  ก และ ง

C! }& j- [; p0 c" H& ~

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

9 \" _; r" Q7 { j; B3 N

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

2 n0 \7 C$ X; }2 A$ T0 O% j

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

m: _& Z; i0 n

        จ.  ถูกทุกข้อ

4 v2 K5 C* }3 a8 }6 s- n6 Z$ c4 R9 H

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

. S; ?& s. F: ] Q! h

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

# b! H1 { O. l( J9 D8 Q

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

5 ]* E3 {0 N8 U l3 l

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

, g% x, V- I0 Z, x8 x

        ง.  ก และ ค

/ c8 k: m- ~3 G' b2 o( Z. T- m6 L# \

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

V; P0 w: Q9 X/ r- T/ W

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

, o" z; N2 z: ~: E

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

8 ?) Q0 E, K$ i% y. T* e \9 B

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

. k% [. E# z: @

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

" Y( d" Y# D' H* f# ^! l

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

: [+ Y8 @+ E' x4 Z

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

; ]& q p4 u* f% Q& n9 x% h

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

! S. t7 ~" v* w( c* k

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

2 |& O* T7 \" h2 Q

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

0 l* g: B: z: l; x8 i9 A

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

: ]# a- p: f y0 {) h

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

! H) ^, B6 M9 e4 K. j- p

        จ.  ถูกทุกข้อ

! O0 E# d2 i3 ^0 z

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

& Q: S4 z/ F! M$ Y

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

3 z& g% `3 Z! B- Q3 B4 H0 }4 P

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

& m$ r0 X! n( }6 ?$ N( r

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 K) M* d8 i" ]8 j

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

0 [: t6 |/ l8 R; ^1 i

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6 l7 \* r1 N F' u" L

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

$ O- M% }/ U/ _) ]# f

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

+ ~' U2 t& I( n4 [2 H

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

8 S+ p: R% M1 z, _2 S+ M

        จ.  ถูกทุกข้อ

$ u. f& n4 Y) k4 ~; W

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

3 ^2 M2 p& z: j/ ]+ l+ _" h' q3 D0 l

         (ความเดิม)

0 Z* A! E" ^- \& g

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

f3 m: B! n, j& w Y

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

5 t9 V' j5 V3 _1 ~! k; V

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

; l- h8 B7 N& k; Z- w4 J

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

! `$ l% w+ H9 s1 X1 V

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

- A( s% b Y6 W( a: i, C9 k

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

/ s( U) R$ B9 h n' T# n

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

$ j3 C' ?4 _4 K$ C8 D

        จ.  ก และ ค

; Y, U! {" D* D+ Q! o6 \3 d

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

# }2 X" h7 Y# t6 F

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

. v0 x+ j2 y7 V' L4 L* h& k( L, o% p* i H

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

, z7 Y( q3 l4 h1 T* S& ?# {

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

3 `0 q6 S2 H# Q& V8 w2 w

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

% F y( g+ ?- }+ G; Q, _/ F& \

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

. i( N! {; Z3 r" ^ g( S& K

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

* K7 F4 ^. k* J. o" v

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

; q9 [* x: r) U1 q' X1 e+ X+ v) V

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

) s$ P; y0 A' q% @2 y2 t+ v5 q

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

& @) S* M8 j, X5 Z

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

, x! P6 i' p8 J2 ~

        จ.  ไม่มีข้อผิด

: ?* \; o+ i' @/ V" ]; V) P

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

4 _' l4 O8 r4 t, \0 C

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

. j' O; E; b; `8 _. {' S

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

; M7 M' n( H/ D; y/ m) G0 X6 r( {- Q/ w

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

9 g" D% z/ [" I$ I) X7 Q" {9 W

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

4 J, a' V3 y6 U. |4 F( k" Y' T

        จ.  ผิดทุกข้อ

9 T' u: ^: ^3 @1 j

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

% p* m- j9 w- G" j" `8 D, r

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

- u, P% ]# _7 l1 \( t& `

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

- b# }. ?1 n8 q# ?

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

. S W) p# X) [ p Y! ^% a

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

' P* _. W* [. J3 \! L9 R

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

7 _2 u* q: M/ ]

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

- P% \5 r9 B- n4 M% x9 q* b

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

% g' [/ I6 u$ V4 x

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

- O- j3 m) K1 p, l& v" u {5 P

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

# ^% h8 Y2 o4 T( l g C& b

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

* {( f: u( D$ h4 i

        จ.  ก ข และ ค

: {) T! y0 R6 R! Q: \4 |& D/ J

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

# `9 g6 ?1 {! |

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

& `' G3 `, U' X# _; J" h

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

: [7 w' W( P4 K4 V

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

& Y; z0 }! q" X! f! x* y

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( y" C! J% V% |9 m% M

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ z z- ]" z8 U* q1 p- B# Q2 U

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1 \; V/ x3 [/ J; h3 f y

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

5 [3 ^% |9 i. _% q% z. ~ q+ i

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 X+ l/ l. {4 g5 K6 n' I

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 u! l( h0 W/ O7 o, R

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

( O. x0 z0 g; R/ ?

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

* K' ]' Y9 x% d# b9 `. ~$ `

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

6 `) ]. {. I Q$ n

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ A1 |7 `/ \4 w$ v' c% D; }9 p( l5 ?6 `. Y

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 ~. w' c& V. M

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

' {$ i; j# y9 C5 K7 ~$ z9 N* l

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

2 W9 n A3 B+ R0 K2 P

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

0 P5 ]" [5 E: v7 Q

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

; I6 f2 _( O) h: m0 u1 \

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

" V- }3 [9 q8 O; r% ]

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

0 Z! V# e3 X. p4 ]1 q

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

4 P) Y& m& v. h6 ]

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

. r" b1 b/ f) ?+ p- N

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

1 d3 S5 L" v' f. a- z* |; U4 Z

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

" c2 F) |7 ]2 Y$ Z0 v

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

. g9 C0 X/ ~- V* r8 l! n

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

2 S' q" m. l' C4 t. ?

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ E3 G( \; ]6 @/ v

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

2 Y$ ` k5 `& l3 N: X7 O& H, h

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

% `. ~) P3 A$ M/ G! w% i2 e+ D, @5 B0 N

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

) W2 k& D+ x, t/ D

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

* c1 m8 ~+ S) T& I( w L7 T4 C

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

, I) o8 p% ^+ _, o) a5 l, y. h2 K

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

9 \- E' u8 C! F) V7 ^9 n" `

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

$ Z/ M# z: e$ ]$ y& S# m

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

; K0 w" O2 p7 @1 b* n8 {

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

* B: G# @! P" M0 ^" Y

        จ.  ค และ ง

( B0 ?5 C! L: A, y: b) f; _% d

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

' n; M2 T [! w7 r+ } @1 D

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ N, V& n) l! ~! T6 E$ m& c2 K1 D

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

' D. o. K% a0 H6 b

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

& O* {- n4 o: x& i

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

6 E/ E# b+ i; a( \% [

        จ.  ผิดทุกข้อ

# \$ H! {+ @# L

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

" M9 R# Y5 ?) L% o5 @) g; a# s

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

& g: B E9 E! q4 k8 t

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

+ [+ G6 a( x- G

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

& R& e2 V6 h- P/ r( I2 W9 ^7 J

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

! O# T2 ]% z) V

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

8 x; a: U) @: A) ?! T

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

8 @! h+ H1 C8 b. X1 b6 a

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

) O* [* ~- E7 U. d; w$ B

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

! Q7 }! [( d, B

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

a- a) K& \* T( c$ x# F6 x% `6 }

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

( b( ^ W* |5 x1 c7 u: u$ f

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

3 d% F- P7 {# S6 V

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

6 K ~% C% J k" X0 A# y/ c

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

* h- w2 C* X, }1 @+ Z9 @. S3 d

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

, c$ O, ]* T5 U

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

' U3 t& q: U9 K: W/ i

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

1 t# b2 f) N9 a3 x8 G3 u4 G

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

! T& P8 c3 @" b

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

4 \8 `( v/ Y- w0 _5 H5 w* \' }

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

2 v; B; `2 k ~( \/ _. l% W

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

7 [& v; l) g( y, s4 M

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

' p! K2 E* O& w1 Z) I1 f5 m

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

% v: y9 E3 w5 E8 m9 {

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

6 ]6 x8 K3 D4 w9 n. J' q

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

& V% I; ^1 f) j- u! N- Q

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

4 d( M5 Z& ` [6 z: c

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

l+ R; C: D) n6 T2 x% S

        จ.  ถูกทุกข้อ

# b+ h- {9 f+ E+ M

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

, z/ W5 _5 q- x

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

W& G: m [% O% T0 ^

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

b6 @ B1 Z( |. O, W9 o

        จ.  ค และ ง

5 \' F5 l1 N3 }7 Q# s, w. y. j

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

, i5 J. a, n& _

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

& U$ I9 n$ e3 d2 F, ] [

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

, p4 l; ^2 o5 L

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

; ^9 M- J( ^8 l, P' b

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

) n6 b8 K. r0 \. E% r

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

) R, D- Z& o/ Z' y

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

# |" j! e5 X* Y# ?! u! w9 B

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

* t7 }: j# U* h S g# d6 ~. `

 

. D/ N. C4 U g# s! f- T

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

7 {, O$ Y2 l: p- q4 N, _

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

$ B ^! R" a! E( v& s

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

3 ]# M* Z" R! F- t, `0 @

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

5 j1 t$ I- U; u7 H2 }) y5 [

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

1 a* s' d# A; |( B: U# Q

        จ.  ก ข และ ค

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

$ `) p# b* D) W9 ?4 v

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

$ ?8 T, f) E5 q+ r4 |# c2 G" X

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

2 i4 L# ?) _, l' Q2 z3 t. D

        จ.  ถูกทุกข้เอ

( b d5 _; z X ?

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

: C! m. i& ]8 j5 h1 O

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

5 m' r1 e. J% }. p8 e' a/ |

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

% \; T( ^% E- C8 A2 Q& m

        จ.  ผิดทุกข้อ

7 A& N8 A, t9 v! ]

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

! M3 p/ s$ j; D9 y5 J; _6 W# K

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

$ @& a# E/ i* M( F) G

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

1 p" W; k. a4 \: t9 r' m6 F% `

        จ.  ผิดทุกข้อ

$ s( K9 V5 P; H. x& Q, I

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

- K" Y! \- g' C; X0 L

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

" Z, M, c7 N5 I3 p% i, p8 w

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

. q, A5 S- o! g2 `' M

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

# [+ ? C; C, K% E7 G9 y8 W' O6 H

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

, q* @2 f" `" c: z5 ~$ X( K) c8 N

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

, L7 k5 I( Z4 |3 _

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ v& t+ c" y0 Q8 [

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

, N U1 j' Y; w9 l+ g2 L0 [

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

, L$ e6 [8 E; l0 ?( O' C* `2 c

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

" I8 Y* j# n; S# I1 y) o

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

6 h" W5 g' v2 {: Y1 b/ ]# ^

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

% N T+ \5 Y3 I( N- k7 ?

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

( ]1 m9 H& _. W; L. E

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

$ M! A( @0 N( E9 y) k

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

* b! h0 [! W. g) C

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

' U) R( u4 G% j

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

: v. q/ \% w0 j* Y

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

( ^" y/ I, Y, \1 z" m! T

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

% \3 Q% v0 ^) j7 U* l1 T

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

3 f$ W; M7 l- q: Q% d

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

8 R1 C+ a9 f+ K4 o# i

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

2 K( W/ g4 e8 r1 @; N) }

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

H/ j9 u, `' B& P$ S9 z$ c

        จ.  ออกกฎกระทรวง

/ M* l B2 g* w+ B

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

' N! O+ {* B3 r4 B) h) o4 E6 e

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

1 M4 x: J1 z% N, K

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

: w, s" T! h, u r( U/ _4 ?

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

" v; ~) u) ]9 ~3 U

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

: `" R0 _: q9 S3 r$ U

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

; x! x7 l1 k1 _3 `9 u( B

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

; t1 N1 ^+ Y0 J: X" w( D) Z

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

$ N6 M0 D6 p7 n7 j! f, n) ^

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

3 b. Z% S4 [7 {: `

        จ.  ถูกทุกข้อ

5 y0 m" y5 x& D: w- X* e3 t

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

7 D, K3 {/ [( K9 r

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

( F i+ g+ i" v& u. j- O% L4 B! G; v

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

0 P- p7 h$ u, {% [2 m* a& L

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

5 ?1 N' u% t) T, c: i

        ง.  ก และ ค

7 ^/ u1 w# d, |5 q. ]/ }

        จ.  ก ข และ ค

0 o& h7 B9 N( J* n; \' h

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

~# E! f; A% g' q9 _7 Q

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

l: o+ N) E6 E V

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

6 @+ H& T% X8 P/ n+ m+ p

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

, ]# Y. ]. o9 S9 y. ?/ p

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

! T% M4 ^7 e# J) l+ R* l$ r

        จ.  ก และ ค

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

, l! x3 [' Z2 P! p; k( }

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

5 Z3 ]- ^; u9 }5 v

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

8 t2 f3 T! K) w8 N1 E+ K! a3 j

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

( E4 K5 m; H" I

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

F. h$ T7 `, C# P% X2 L

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

5 L# r- H/ B( {) ]; ^& G

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

! l8 f9 h" h0 J% ^$ P

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ }) z5 j7 x$ X5 @ e* y d

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

( C& o4 ?3 |" `' j+ H

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

6 L! O0 t1 B7 D! d8 ~( ?% r' v; A

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 W* d, f+ g7 f% o K3 N

        จ.  ไม่มีข้อถูก

7 V+ |; |2 h* i, K

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

) a( M* [! W9 [% [. g$ P1 K( r

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

) q( f5 V& S( O( @

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

9 Q: [6 C- h) R

        จ.  กฎกระทรวง

& ^% h% W8 V- o+ W

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

# |" X9 x6 O; b1 @) i1 d' b8 ^7 S

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

( D! p0 d8 S+ v

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

- ~8 k- m+ x" v ]6 D U

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1 o* L9 u1 x! E2 N

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

7 t F8 I( a x$ l2 ~; f3 e) W" d

 

; s) n! N( d" m. w0 v2 d: Z* B

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

5 J& r9 o; e8 D% E; b8 F& j/ {8 T

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

4 c: n2 x; y$ k1 c) i# f

3.                                32.                                       61.                                       90. 

2 J" S/ a, q" |0 B/ N

4.                               33.                                      62.                                       91. 

0 I& K% v6 y7 Q. v

5.                                34.                                       63.                                       92. 

( E" ^, F) x/ [( r. F) c

6.                               35.                                       64.                                       93. 

4 I3 k$ h0 Y9 u6 [9 h- ?/ g

7.                               36.                                       65.                                       66. 

. z2 N) @* ?7 R* E" g4 K/ o

8.                               37.                                       66.                                       95. 

4 d% v: A# Q$ T* F/ b: b

9.                                38.                                       67.                                       96. 

! S5 y- [ n9 C8 a

10.                              39.                                       68.                                       97. 

( t1 U2 s, ^1 C, X

11.                              40.                                       69.                                       98. 

- A: R. W4 j% W+ y* I

12.                              41.                                       70.                                       99. 

8 N& i5 S5 ^, o7 [+ c

13.                              42.                                       71.                                       100. 

. n1 _8 U) |! p1 `% j2 ]; ?- L

14.                              43.                                       72.                                       101. 

8 i: {7 ]9 d# i+ b: ^

15.                              44.                                       73.                                       102. 

4 ]7 B' t! z4 z5 L0 Y5 u! ]

16.                              45.                                       74.                                       103. 

4 w0 l3 A: b$ T c5 X

17.                              46.                                       75.                                       104. 

|1 D% D# `7 N( q

18.                              47.                                       76.                                       105. 

+ ]. \. x8 D2 l) t

19.                              48.                                       77.                                       106. 

* j% E; {% P2 E: L( R

20.                              49.                                       78.                                       107. 

5 S( r8 x7 n6 t3 l% v! _! u0 t: H

21.                              50.                                       79.                                       108. 

; P/ L$ K' a9 M5 c4 w2 j$ ]3 R6 z

22.                              51.                                       80.                                       109. 

$ N& A4 O% u. T9 a. ?# ?+ k

23.                              52.                                       81.                                       110. 

$ j+ ] W/ z/ h3 w2 A% q

24.                              53.                                       82.                                       111. 

1 b7 U* D' f$ q! E; `

25.                              54.                                       83.                                       112. 

' G1 C t& `6 u4 K4 Z

26.                              55.                                       84.                                       113. 

$ f% f; z0 G1 G) |) O$ ?+ D+ L/ {! G

27.                              56.                                       85.                                       114. 

# k! W$ v5 T9 [: B/ ]' l0 F! U

28.                              57.                                       86.                                       115. 

+ Y2 ~) X* o0 V/ q) v* _& v5 X' T

29.                              58.                                       87.                                       116. 

2 v9 }4 x2 O3 r Z/ d

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 28-11-2014 04:33 , Processed in 0.101000 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้