งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 91141|ตอบกลับ: 15

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

7 `3 Y8 X" N. V! b% R1 K

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

9 z) G" R8 ]2 i4 j9 I

.....................................................

% ]2 ?; }1 [) Y+ P# V' L

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

. j; V" u k$ b

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

3 I& p M# @, X9 o! {

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

+ e" \- p8 R& {- J2 W, X+ n

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

; j/ r! @0 z! R5 s. ^

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

8 |& G$ J* j$ K9 A7 d

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

/ d& o* U/ }2 @/ d8 F

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

* Q2 E2 J" y& L7 P& y) J. z5 s

        จ.  ถูกทุกข้อ

, N: f+ P$ s5 k( a0 H7 u

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

8 y8 C2 y; W A- d$ G* E

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

. ~3 J2 E$ q, j. W. [* u; u/ C

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

0 {7 `, c" n. G: `

        จ.  ก และ ข                                                                 

% R8 ~8 r% h' ^# y

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

8 ~- J- q# H6 g

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

9 Y+ D) I, Z2 z( c

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

. ]- v& o) _0 ^2 U

        จ.  ถูกทุกข้อ

# ]% E1 D9 f4 M: G( P

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

$ [6 v) K4 d. w" ?3 }9 g9 C( |

        ก.  กระทรวง                                                                               

& {3 _6 u$ }4 P: P% |- D2 d

        ข.  ทบวง

) ?# f6 r3 s* V/ y

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

3 |3 f3 T* A+ ]4 K6 Z; O

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

2 ~8 i% }+ P. u ]4 r

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

0 n" g! W& @( E* `' D% o

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- G9 ~$ M2 D3 J2 f

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

2 A5 q. m1 |& y. B2 M: e7 g

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

4 e' _$ F3 ?+ x

 

$ Q7 x6 S4 M8 }

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

3 e! U' g9 v- J5 h: {. \+ e

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

P" c8 n; g/ O/ g: k) l) z

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

, ?5 M! I8 m! g% ^3 o# d( G

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

8 H, Q6 g5 E/ R+ H: ]3 ^; |) v

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

& ^9 d3 C" m1 f# M7 h: {! N

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 c( x- ` {7 l+ Y$ o

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

2 V' m5 U! t L; D

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 q) [9 f" v7 |! D" M' H

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 r2 k5 Z- D0 [4 l% f9 T

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

' {" }5 f$ A r) u3 }

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

5 h; j1 b4 p7 J

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

7 b5 C9 b. ]! s' [. \! G. }

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

0 |; F3 k" Z+ T( U* A Y

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

; @; b9 h7 M! O

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

$ _1 Y4 k" i1 G( c$ d- Q6 A

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

$ M* y5 B1 B# I1 F n. c

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

' J8 ] l; n1 q9 H4 @+ `

        จ.  ระเบียบกระทรวง

1 \7 v9 z5 g @; s( \

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

0 ~$ j! x3 y1 H" `2 F

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

7 ^) T% r" c4 U. D

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

) f8 R- ]. p& T

        จ.  ระเบียบกระทรวง

) j, ?6 N8 X: u; f+ s. s

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

& j. h5 B' @7 S# ~1 l" c1 ~

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

8 t$ ^ p3 Y5 h! p5 ^' Z

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

1 l$ l. n; ^3 w8 `( ?

        จ.  ระเบียบกระทรวง

$ p# ]/ Z0 I/ z( j0 c3 N l/ ^3 [! t

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

% `* G3 ]# ]" W6 M9 s6 ~

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

1 y0 Q7 B" h! q; g5 @1 }

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

+ j$ J8 n+ o8 {# y( I6 k, |5 E

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

5 u5 c. k. d6 Q9 q# a, o5 n

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

( H G! ^! S3 s

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

+ ~7 M( y5 E- _- `( h( E

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

* ?& l) h( v4 m4 O6 y* s0 ^2 A

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

. g3 T; \' f9 W5 r. p

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

4 Q8 f( e& j* M4 |2 Y

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

2 ~& `( W0 P; m/ \" o

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

, D0 f; A/ y5 T8 N9 k7 P4 P a5 U

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' s# s& M& O e2 `7 g5 ^+ N

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

- R' V2 s) F- g( n4 b. G

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

3 C6 A7 x8 P4 h* m

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

5 W9 z- t: B4 v

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

. x# S4 `5 H, o1 ]6 B

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

* G! k0 ]! S, \. w7 p4 d9 B

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

' d+ Y% ^6 a4 n- M2 V% D% e% ]1 @

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

' r- _: }& g1 _' Z: r# @& b

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

7 z5 a% S. Y% l" p8 a" _# r) T

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

( m4 e' ~& |+ r, Y/ M& F5 Q+ L

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

7 I# W% c3 |7 Q. N. [- k! k. s8 z

        จ.  ม.11 11 ข้อ

1 J4 K8 W6 ^+ Y, r# f) @

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

5 D: N+ \/ ^( O, l

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

: V3 u7 ^- i# t

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

. h. e; }1 j3 t( x3 b! o X

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

5 `' I; _7 q) B0 o4 ]% L

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

4 p4 p$ |- h, y4 ?3 k2 I

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

2 d2 ^% A l7 O

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

2 U$ H% ~9 ?/ G" g

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

" E5 g' N4 z' Y' L& C* G+ M, R

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

# z, L% N7 N) r, @

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

2 b/ v% W$ g$ c4 a' o# i

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

8 C4 Q G: _' l" f) y1 p

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

: @% z# _, P5 u0 Y- k- X

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

% U+ o0 W& M- ]( q& n8 D

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

1 ]6 l# {# i/ v! T0 a: D

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

& ]6 O4 @* u: U* D `( S6 E8 S

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

3 X( K/ A( Q3 G( ~5 W

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

- ^2 X6 g. e& M. t1 _! E9 T @) S/ Z

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

, l& y( d" A; K, y4 v

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% V1 H$ C G2 f7 u

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

$ ^8 c9 {# B( h* S

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

- f8 e' G* u' r8 U& Y. ?

        จ.  ไม่มีข้อถูก

4 [. ?4 v& ]- o4 O/ X' W

22.ข้อใดผิด

, G' O2 y3 b, I6 |7 x- ^% B

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

( h7 X% i* x- k7 y1 O

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

% J+ e0 E5 n% @1 s& m2 B

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

, D, b& _# l% I2 c+ ~

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

1 ]* K1 m) G# c, Q' H; B

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

- Q4 X O0 E6 @5 X+ S

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

$ @1 w. b) E) W- F( m4 F! i$ `

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

: s5 _# }5 Z2 l; w& Q7 M% d

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

, H/ q$ r4 U+ _; R# N5 B5 c1 D7 a

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

0 e7 V% W5 v: W$ Z( h, m! V$ E

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

D3 l# g* i" S) v+ r- M

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

4 R! c# w" A: F; t

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

p# F4 t$ \& c2 A) e

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

( m- g4 O( {$ k- }5 K0 Z

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

- E- t$ R& X* Y2 B4 D, u

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

6 v/ @; F0 v) a1 h

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

' n7 \$ n+ k# G1 U

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

1 R& v, L* Z4 t. Q8 f

        จ.  ถูกทุกข้อ

u. g9 k4 j( E; {8 R: t, x6 Z

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

( N: U% d0 j4 a' Z1 C0 z2 O5 \

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

' R1 V( u$ y f# k

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

6 H' G1 _# L/ z9 t

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

6 d! w+ n) ?/ ]. |5 J2 }9 q

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 x7 N8 c1 W% q! c- X4 I

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

6 r. `1 x2 G# F8 Z) |0 G

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

* ^% o) | t! M' m- C- Y( _

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

: j! Y* m- l% ]" d6 K; d4 O

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ N% `9 l- G( H7 _

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

* [! r/ \* N2 U N

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

: z4 k7 ~0 G, u4 F

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 N. `) P4 |5 J3 Q. k1 S4 D

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

# f: j5 N( n% z9 F

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

3 e+ ~1 w7 w& e* O. d/ v3 y

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

" _. v; a3 e# L! \4 \7 P8 H2 w

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

+ N4 t% W3 m7 a

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

' _" E+ t; V! {9 y, B+ h* D

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

1 H: ]* Y. A3 P7 M7 R% ^" G+ e2 B

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

: Q9 S d6 U5 ^

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

3 a1 Q A. j; n: p& e; H9 `2 L: Y1 ?6 {

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

7 n; k/ Z3 J+ v" j8 B5 R! x+ r" u

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

& W' \# \) u, I+ Q" R1 n# y/ y

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

3 @: v& `, i; Z6 C: s, Q/ I

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

5 _7 J1 P( U' Y& Q8 |. P5 m4 a

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 u' s* H% t0 f& ^: d: T- y. d) c

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

+ C; X# k3 r+ N# s$ |/ \- S

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

- z( B; ]% x# R; T

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

5 P5 P) e2 k, m% ~

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

3 w1 d% F, u$ h; @

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

; X+ A# W+ c0 q0 v5 r% D, O

        จ.  กฎกระทรวง

* {4 x6 o& h1 V

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

0 J3 V7 ~2 y7 S

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

8 R* D+ {5 B/ s( z! M; d; y! V' h& K

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

! V4 J0 v" `" N" Y& p

        จ.  ถูกทุกข้อ

" w$ a, ^+ r6 F4 c0 \2 B; q0 m* i, G l

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

- c! l& M3 D+ N" m: @/ ?

        ก.  รัฐมนตรี

, M' k( W/ a) C4 }. V4 J

        ข.  ปลัดกระทรวง

3 P3 Y; }- I# g6 b7 j

        ค.  รองปลัดกระทรวง

4 M0 @9 G; ^& g& G) B% H

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

) X: z- j2 B* O% B+ i1 n& S" @

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

. k& r; x$ ~- a9 h" b

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

: Q6 { { B' x5 B8 w8 t- u

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

$ p; ?- l% o4 J( l6 a" ~) w

        ข.  ปลัดกระทรวง

+ G/ ` i1 ?+ O6 m# S

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

1 t. T* S- B) [8 G( D

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

9 i! j9 @& |9 G K) _$ n. ?& S

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

+ C; H* y3 L5 T3 X; p5 n

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

' i! a8 c5 P" G3 @/ T" i

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

5 R B N% D+ h5 W$ ^8 m" ~

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

7 m- B9 p7 M. k1 _5 }

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

: {. E E( i' ?: S6 h: Y+ d

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

I% S% m) C$ G8 L

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2 d$ j- M- F. j

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' I# E8 G! i9 I0 }

        จ.  ไม่มีข้อถูก

- Y5 a( K) T' f0 d

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

2 |+ ^$ |6 j: g/ v' h. y4 a, c. ?5 q

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- z1 l4 H! @# w

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

% s6 r/ D. Z* X- w$ h+ [

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

. r8 v* Z, q- W3 g! v

        จ.  ข้อ ข. และ ง

7 V0 H5 h2 D7 Z; O' j$ y3 C* V8 d

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

7 x( x8 \( G/ q5 E, b6 Y

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

7 h$ t3 W' h2 K" p/ c6 u

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

# M, i9 ]+ V( f( X% d6 x% T

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

3 @+ X. ` A3 T6 i* A H, A

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

) [) H+ k2 H$ J4 Z

        จ.  ผิดทุกข้อ

9 S) w/ Z q9 v6 C3 K

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

7 J' G8 }3 ~& J/ I) x2 i

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

; J: \4 [. d A$ b" x2 x) e$ L

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

- w; Z( Y7 f' l4 w; L: J) J4 G. m) @

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

# x, K& O) S0 w& [8 L

 

?! D/ ^* Z3 e C# S$ K! T0 h

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

) S. }. s# R. E' f' Y1 l( ?! i8 N

        ก.  ราชการทางเมือง

t; a e% ?% S2 S9 n& c

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

2 r: H7 t: ~. u4 Y7 C5 H) I/ k7 j

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

) a, u& l* a3 D9 o& P& r; o3 c

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

- {. A& a5 u ] w# ?$ g( M

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

F% K: `) V! I$ D( {

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

3 n+ K6 E, b" x( S; V" ^

        ก.  ราชการทางเมือง

6 n, y& A4 C/ _% c- y- i) H% ?. B

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

H) P' g1 t* S% M: z, l

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

1 |" A8 l- M5 c1 V

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

, i) m9 O, x% ?- Q! K$ Z

        จ.  ก และ ง

K4 @: j) K: n7 g

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

- o2 L$ d9 O, X, \8 a

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

1 j! I: G7 {9 ?+ F4 \6 X

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

9 r; _: W+ a9 |

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 P8 Y) P3 b$ y, g7 Z1 p2 D* y1 b

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

* Y) W O7 {' o! p9 e9 s( G% Y. v* }

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

' o2 ?# p$ y7 V3 @" r" E) |( O

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

! Z: s. H! {, O; N z; \

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

8 p* E( h/ A5 q- W Z

        ง.  ก และ ค

" z _4 L8 X8 L z* L3 V' ]

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

. X5 C* s2 i+ }0 m

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

9 o" X, u2 e) p# ~1 z& |! c7 v- ~

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

9 \% W9 c: t* c! `1 B. r! w6 o

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

1 ~' t7 t$ |$ t) F$ j. \

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

% m/ l7 m( }8 @ u% |) Z9 f- d

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

2 b2 Y( E X- x, ~

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

2 o! ~: i# w+ O

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

4 l' U: k' p5 m# L: A" d* B8 b

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

" P j7 h' x! _& A- U) }; S

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

: k# c/ Y* z# i: @" L

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

% E7 w: o$ B8 n y# }

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

% Q; S! d- l& y3 ?9 }4 J7 g

        จ.  ถูกทุกข้อ

8 w% E; F/ c* Q4 x2 D+ d

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

; O# k0 p. `% q) D1 R* E

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

: q& X1 v1 ]6 ? o

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

1 e% P" b+ t3 @

        จ.  ถูกทุกข้อ

# r- V4 Y) u t& @

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

' n( K \( X8 I M* o8 a" k; ]

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) j W( D: X4 c o

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

. ^' c* u6 b y$ E3 a

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 \$ k# ?$ Z4 n+ a! r1 q

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

M) N8 e: f: b; _2 ]3 l5 Y

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 Y& r7 G0 X9 f3 L' D

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

3 G' E2 l A4 }. y

         (ความเดิม)

5 O& | s3 y( f- ^& K8 T7 ~

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

% }! k. \+ Y- b' L- E

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

8 C0 T. p2 ]7 ]: B

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

: }) M2 M3 D. ~7 y7 _2 @- q: |

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

8 I# U% w# d2 e! O, I8 K# W3 X

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

0 |7 f0 {4 T' _+ u

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+ W! J+ O4 v X* H

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9 x9 ]4 R4 i! l: l3 ^

        จ.  ก และ ค

- O6 V7 B9 M& e6 d2 W, O

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

7 r, t" r" D! d/ s: |

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

7 c# {) b! `, S7 n( Z

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

$ `3 p6 N' ?( k' x' O

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

) M9 u+ c4 [1 G! i) S5 k

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

0 W$ V% Q' j% x+ `4 X; h( w" Z

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

* j+ _# w! e* M( t# `

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

# \) |, ?- A+ ~9 ]# w9 T

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

; Y: \0 L+ ~% ?! B7 e# C* m9 z

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

1 S% v0 }' D$ U% _0 z" Y+ X

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

1 _$ e# ~ u6 A$ P

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

- m0 n9 U; p* f- d. J5 a7 P7 y

        จ.  ไม่มีข้อผิด

4 \+ u" x0 g! i

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

& c/ Z1 r; V3 A; B/ j; [: a

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

; `) c8 n2 W2 k3 ~& F/ ^" @

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

& z; m q" A; }* x) n" y3 M

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

/ c( o, o' ~# D1 |$ J

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

8 e( C3 o2 d1 O) @

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 f1 C( c" a$ u, s( N. f7 h

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

* h1 {. D- Y9 b

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

; n$ n( s8 K0 w9 ^# B

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

$ p8 \6 C i" S! ~" f

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

( S! G' j6 A8 |3 A

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

3 x* N! s5 ]- C6 N

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

5 L# q) w& u3 X& @; y: Y; x

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

/ }( w6 O5 q* t n5 X$ o- d$ B

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

- J% Y3 g3 V' Y: L; A( J% ?& v; z

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

% S& Y( _, Q( j: A; C) }2 `

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

9 }- u9 V& _ ~+ |% U

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

" r5 H- z* a+ x! m0 Q4 k4 l5 A% Y

        จ.  ก ข และ ค

; z1 @1 ]! P3 N" d+ U

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

" N4 n' X7 s4 {- C4 p. P

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

& u5 y8 R C" u) Y% s. {" P8 h1 F& ]

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

: r n% r5 @/ u! b: x, o! n0 ]; L: z

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ W) ^7 f7 \9 S" J* Q+ Q

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

) e! A+ T! G0 X6 b

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

@7 L* Q4 b& E3 V& J

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

9 l/ ^" r9 l( c$ E! X

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ D W& ?9 S' F# j. Z I

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 s+ D5 |3 P' L9 |2 A, g7 }) X

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

u0 Z6 b" r: m9 F, E% G( N

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

/ {3 d5 ]% p3 t) g @8 {

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

: S3 n5 d) \) R0 V

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

: _) O/ b) x* P- D* W# |

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 B3 r% y9 K% f( W

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

1 Q' h+ z5 T4 M' i

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

$ X2 V& N9 s9 Z% k/ i. u

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

" c6 r* P9 O3 [0 U2 R

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

% u6 q) \: t$ L

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

5 O3 _( v7 a7 Y; }

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

2 E' K8 {* _6 K, N0 y% ?

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

" _& c E5 d3 k, I( E7 I

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

0 |( J9 Y" ?; z- {( G

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 n0 ^. S; `! O* q

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

2 i7 M. c. I3 l$ ~% W( [

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

: B3 E. M6 H+ k" a3 `

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

/ v8 S* w, _& ^0 R

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

' n/ x- U5 A5 Z

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

Z) `, |+ g- k! T9 f4 l

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

4 e9 Z( H1 l( W }3 z8 | J# F

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 d; o+ R7 G; B8 \& ]* e

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

3 u0 l: E9 |3 z; w0 o

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ z+ g5 E9 V7 @7 K) m

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 F8 u& R. O3 E6 `6 j( g

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

$ j8 @7 {+ @2 `4 x9 G3 K- ~9 u

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

' R o, k+ I5 ~$ p. T9 O) G+ j

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

7 q; ~! N; O1 C) _2 S

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

( I5 o- u" W$ N; ]0 h2 g

        จ.  ค และ ง

3 \$ V/ c. ?9 }# x7 ~7 a; I

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

% c# B+ A8 j# H4 N" p7 f3 S

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

, @7 }- F' r2 V+ Q- {: e

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

1 `* p9 U7 _2 t3 N# ~

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

" I9 C: \8 v$ L. v; l5 ~+ v$ b' S

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

: Q+ n( ]7 N0 |. i' T. ?

        จ.  ผิดทุกข้อ

! ?- x! i& O# H5 b( r& d

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

/ {- l) o, z( a" n5 }0 C, i

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

, u/ }( H4 R, ]8 B' r2 r

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

. o1 }) h0 e# r7 {5 Q& _. n

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

; ~( L0 {. b5 j9 `7 r$ `9 a. n& ?

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

m9 n3 F, ~8 {7 Y3 N9 w; F

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

+ J5 z2 W, x! N" u) D

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

( o; |* R2 t2 M8 } i

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

" q* W. R" F0 ]

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

4 E% B5 R1 \$ y! F& b# f0 R9 q& {

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

" c1 L+ R1 \6 t' H: I7 y

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

3 O: J' r0 Y8 q! N

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

s' l6 k' w; A* h& c3 G

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

/ C, z! X6 x$ z+ S/ T

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

2 h- h9 [, v+ D0 }- n

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

9 B) Y" C% h K t: y

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

. z. s: \1 ]$ @" w6 u+ n. D4 p

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

$ M/ }' B% l- d7 ~1 K

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

! K* K0 { U( m3 V3 t) I' j4 h

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

9 V$ a1 M* T8 J; ^* N

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

7 @' I3 H7 ]% i5 Q# H

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

7 {) y/ ]: ~3 [" l. ~

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

, p% t, n" n+ `7 |" y

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

8 `9 v5 q4 ~/ T' p$ m

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

0 M, K& n$ s# |2 @* s8 w8 Z

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

b' r+ q5 n( O3 D' P$ c

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

c! x- @5 m5 N' `" z1 s9 z

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

; R$ y' t( n7 A6 ^2 t* x

        จ.  ถูกทุกข้อ

5 |" w. q, P+ Q8 v# v8 A

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

! {+ W4 [+ o. A/ n2 Q

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

% C7 C& S. l7 q5 Q8 H, X8 ^

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

0 F( w9 A6 t/ L' S$ s/ k, g

        จ.  ค และ ง

2 ]: j* ?& |, T; a C

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

: [ C/ y; ]5 f. H

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

9 {) Z' w9 D$ d

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

& b8 t) t6 }4 ] \0 @, E& f

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

* h3 _1 c7 c$ S) t

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

. H8 s6 N! ^6 o6 o

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

' {# u2 E* i* y% L( H

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

0 e& n9 F2 O+ z& l: ]6 q% k( x

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

; K' \7 X; L0 z& Y' n/ l8 {

 

1 V1 L8 e: B* {# }. @

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

/ n3 Y1 M9 u, a

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

/ d& p( H" q8 V6 J |3 z" l# S

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

3 a/ i7 f; P5 Y+ ^) Y

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

" l0 O1 P8 P* }, {' M3 X' b9 H; u- r

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

; g) s: K1 m6 }( Y! u& _& R" u

        จ.  ก ข และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

% r" Z8 o3 k) f1 U5 L* B

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

+ \# D4 n% x, [) q' B

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

( n2 z6 s" }, U5 W1 `

        จ.  ถูกทุกข้เอ

4 y+ h" c! [* ~) o+ B9 }$ Y- `! V

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

% C" u8 O, N; `( w: m

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

5 o6 q! ^9 Y* a

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

/ B! m' r4 S( C5 n0 o& |+ k3 @( N

        จ.  ผิดทุกข้อ

# V. y, `3 n! s/ [

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

5 {, d& k% d% P' j2 W: k- u

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

+ @; G3 p0 `6 Z. t0 S

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

e6 S8 O: L' x( T2 v% U7 q1 c3 i# A

        จ.  ผิดทุกข้อ

8 H$ N2 Y2 l% D7 c$ e6 q& c1 h7 }

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

& P+ q! I" } d' X, n! Y2 e5 _

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

! @$ m4 H @$ D0 l1 z" j7 \5 O# v3 D: f

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

$ _* a Z9 Z! P: B: E

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

- X8 \8 Q# f; M0 z+ Z

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

2 P& S; m2 U9 C/ }8 }- ?

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

+ U. V; |. h: h; r9 V* y0 J8 U3 X

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 [& \" h. R+ ~* x" b

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

; y) ^/ t* m- `/ D

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

: I" P# [6 ^) ?

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

# z: F, M: x7 e4 c$ D" F; h

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

' V) |" D% z1 V" i" |1 v

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

. p% a+ N. c2 u% A" ~

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

+ P% n, \- X8 s$ }8 b

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

/ ]8 P/ P1 F" i. ~8 z

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

- X* y" J2 @, v: M) O* V4 ~

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

0 x' S" t5 s7 G# Y+ c

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

2 r2 o# \5 a" w" v |( t

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

% K( ^5 H* L; y3 }6 x+ B* m

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

! I E3 V2 W" D- a0 r* C$ u5 ~

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

: R0 H7 e8 R* Q# `; y

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

" v, p) A3 p6 E

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

/ z2 W( z, C0 Z4 Y$ j5 p: \! m

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

( { i! Z3 {/ }. r, m8 W: ~

        จ.  ออกกฎกระทรวง

8 z5 [% [ I% q! k

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

8 `( u0 U. V" g

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

# Q1 I H0 `+ W5 n" L% D) m! p

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

2 d- U% c+ h3 s7 m! R

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

: u- M$ x$ `, `) b

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

4 c% p' b" i3 ~4 [' v* ~

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

6 x( Q5 D; S2 Y. n

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

( |+ I' }) C- V( _# V! @% t M; R

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

2 D9 e; G+ i" h( l& l. M3 f$ \3 j

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

! |( `- ]+ J- n3 I/ m; q9 d

        จ.  ถูกทุกข้อ

: i! h( u# j7 |

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

! r6 a' K6 x/ y6 d# C% j( h+ e

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

/ H/ ]0 s( Q0 s* ?* n

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

: c6 z1 {1 r9 w3 |, Z

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

1 |3 x( d& B: s* _ q" ~& ]

        ง.  ก และ ค

) _$ w2 I6 ^1 v( H' ~7 v0 Y

        จ.  ก ข และ ค

6 P" _; t6 [7 B* p7 ?, F9 |

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

4 |& G7 p- `4 @- x

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

4 v& ?0 i- K4 O+ f' P4 E

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

o$ k) C0 \: {- T% N& ?2 }+ s

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

! ^% d, x* J$ L; y0 v. {

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

^, C2 A3 D) U8 i- V

        จ.  ก และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

" h9 L5 l9 @3 {$ i! I9 E

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

- V$ L% A7 ~/ `5 R9 | {$ y" v

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

( Y" r2 A- E( @/ @' B& `+ m( P

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

/ [" _. t1 n9 Z( r% k$ R

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

1 {+ p" u6 C- M L7 Y- l, i3 r

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

6 M [; e, P$ V: x* }; s3 r1 o8 P- j

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

2 _6 l3 F* C7 H6 y6 N& L5 f% U

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

. ~: U: h+ V: v( [/ C) ]

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

6 k9 j: t6 C& J* A; U) S2 R

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

; @; e2 ? F: t+ s e: O2 v

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 ^1 u" ` c1 M7 H2 D! f9 d

        จ.  ไม่มีข้อถูก

% Y( _8 [% p: @- I

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

" s9 ]: u$ W" \8 }* q

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

a* r- p9 X+ Z) a$ k

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

0 B8 K! z9 j+ S0 W9 s5 r

        จ.  กฎกระทรวง

- @. z5 w8 Y' p9 B' v

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

9 v( g6 U3 F- G) R" [

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

; c# E; q; @( C" x ?

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

$ H- L J. x( N" E

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
7 z7 A+ s M& M/ z* o6 U

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

T7 y0 C, c# |, ^* n3 `! a" F2 T4 p' u i

 

/ f; f6 p- P( w9 H8 h1 H; _* W+ t: C8 `

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

; [5 a+ H8 a0 X; r; L. W! R1 ^/ N. b

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

1 u ]0 e" g7 } g

3.                                32.                                       61.                                       90. 

8 \3 f& ~' z! f& L

4.                               33.                                      62.                                       91. 

8 W# m0 v5 \9 M1 K- a

5.                                34.                                       63.                                       92. 

8 s7 `7 D4 w# s; f$ ~9 Q

6.                               35.                                       64.                                       93. 

9 ]/ ~9 I; R6 j7 u, K. Y. R: K- Q1 r L

7.                               36.                                       65.                                       66. 

0 x7 O/ c0 L# d, W5 a& a

8.                               37.                                       66.                                       95. 

+ E" M6 k5 C2 _. |3 C! M3 u! `

9.                                38.                                       67.                                       96. 

$ ?2 H$ `' e6 G, Y

10.                              39.                                       68.                                       97. 

, |4 P& c+ q9 J) Y: Z7 R: a: K& f' I* e

11.                              40.                                       69.                                       98. 

# q( v& g! b' |0 M% t

12.                              41.                                       70.                                       99. 

# m; [( P& x0 P9 m

13.                              42.                                       71.                                       100. 

" o6 q, a0 R' B. ^

14.                              43.                                       72.                                       101. 

2 o7 \! T/ P, t) C( A# a& L) W ?

15.                              44.                                       73.                                       102. 

; ?$ n" U# H1 p

16.                              45.                                       74.                                       103. 

+ G0 d1 v L* w1 B( \

17.                              46.                                       75.                                       104. 

4 t) ~8 K: w9 S% L# T

18.                              47.                                       76.                                       105. 

/ q t0 B( G# l- E; @

19.                              48.                                       77.                                       106. 

/ ]) G8 x, t8 T( q0 s. |, _4 |

20.                              49.                                       78.                                       107. 

2 L: C. L$ \4 q& u9 C' s

21.                              50.                                       79.                                       108. 

m2 e a% ^2 E( z. B4 W: }7 L, k/ H

22.                              51.                                       80.                                       109. 

: |+ Z) C) L& e: V8 A4 F8 ~

23.                              52.                                       81.                                       110. 

1 M8 B8 s1 G+ m# c! ?1 a9 z

24.                              53.                                       82.                                       111. 

& i. C4 E3 v& T: B7 T

25.                              54.                                       83.                                       112. 

4 r% D# J% e+ A! X& O% X

26.                              55.                                       84.                                       113. 

( r# H2 H# }" O0 ]2 R

27.                              56.                                       85.                                       114. 

# U6 D6 U9 q3 S) R* U* y" U

28.                              57.                                       86.                                       115. 

; \ q, R) g5 W0 `9 y. V

29.                              58.                                       87.                                       116. 

' x+ f' w1 B/ O; J: @$ D

      

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 26-5-2015 02:11 , Processed in 0.112463 second(s), 23 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้