งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 86673|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

" N& b( ]$ y1 ^. P4 k# D

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

1 l3 p, O8 b3 B# O) ~' t; C8 j

.....................................................

* Z( W/ \. P3 T: I: u, o

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

* X+ s$ j" K6 r4 v# j

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

0 x. y" g3 E' |* K r1 m! R

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

5 F* \# d9 v6 y$ s, i. J' v

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

% [6 h2 @: `% s* ~9 N+ z+ B

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

- v; c* w1 `1 I2 l, P: J

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

0 u4 j3 ]5 X+ l! B4 o y' O

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

) U; }" F6 _* ~- b3 L1 k1 C% k2 V

        จ.  ถูกทุกข้อ

8 v6 F- G1 ?5 L7 Y' x! ^! D' G1 r3 @2 ^

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

. e6 m" ]/ }0 u, S' q

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

+ B& R1 x& |5 l

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

& ] a8 | X$ m

        จ.  ก และ ข                                                                 

- l' {% z* X2 \( h$ U9 T4 K% E+ U8 A

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

4 Z4 u4 Q' [. K. ^0 W

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

* h5 l# M: n" b4 s( R

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

% o& `% h) i1 Q

        จ.  ถูกทุกข้อ

+ B5 x1 }; D' B' ]; q8 B

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

. R b1 C, t3 m2 c; m

        ก.  กระทรวง                                                                               

/ U& Q+ t9 a) Z ~

        ข.  ทบวง

0 I3 D0 E1 C7 T

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

, {8 n. f2 _' V& w9 V0 e9 E6 F

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

# E' O7 O( u- q$ |

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

! N( t+ \7 H6 a5 W5 n

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 M$ t8 O4 V- ~/ ]& y/ I# s- V

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

; k# L5 A1 \. ]* U' u. C

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

/ O' N9 e+ `' m' r5 w. x9 ^% {4 d

 

9 ] K5 V. K' _6 b8 I$ e2 Z/ `

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

/ }4 }% t- G. {/ Q

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

# C, c, z+ l. l8 p( J+ W8 V+ @* h

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

) P3 m2 G2 M8 l/ k6 y) G4 I# |

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

4 ]; e1 F! t9 G0 S# \

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

) f' f( E1 e+ O) J6 ?

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

) ?4 v8 O; E4 N& \5 k/ |

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

" B1 t# M. m; k6 @) Q

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 E: ^/ ]- M5 @' q% k

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

7 U5 Z& Y* h$ H1 _2 _

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

' V! c( H( w8 Y: s7 ^* T. o

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

' ^$ Y# F9 q! @! [! R1 g

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

! L9 H# B( b% Q

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

2 C, Z" w2 \1 R7 O' L5 F

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

/ V! S- F$ \$ l/ R. T

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

9 q1 }7 U ^) K1 v

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

3 M# s; k" D" J9 F! U1 p$ ~

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

" w/ A) w, }& u. y) y9 Y3 R

        จ.  ระเบียบกระทรวง

0 D8 }: L* l* d' r5 N

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

) v! S! h7 R# @8 m( N. B

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

; M& Z0 F) l' d* w9 F& @$ F3 A

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

$ ~ \3 m3 l9 ]) i) Q5 w5 i

        จ.  ระเบียบกระทรวง

# W& M+ I9 j2 I# i

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

# E: R: o' H9 D0 a

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

8 [( ~/ V5 d8 s# M& k: L" A

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

- C1 K' d) X" v/ `/ H/ J2 I: |

        จ.  ระเบียบกระทรวง

, X7 ]- l9 M3 y# K5 t2 N

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

4 z5 K% M! Z& S8 m

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 l9 W' y3 o! E$ P

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

$ M7 i R8 x# M1 ]( ]2 _

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

& ^, Z1 S. M% J7 ~8 H" ?

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

6 U. K/ f: t9 ?! n+ z

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

. d" V# L1 _9 J3 f8 p) i3 Z$ U

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

! ` B( R3 }9 C1 g2 i- R

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

j) F9 p7 K! W! H5 W

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

- w v) A7 z! }; F4 w

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

5 `# }8 s8 S" O

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

$ T$ w: h# S5 A5 t0 F1 q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 G2 h4 u- X" f# ]/ z5 V0 D! R

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

: o% @9 _' {9 Q d: {- }! a* ]

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

$ y, d ?, s& E5 n6 ^6 F

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

* ~ {6 ~: y: Q1 C

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

( t: @" G2 d4 x1 {6 d

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

# m2 C) W0 n+ \

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

; R5 Y4 a, O6 N6 C8 q0 C0 K

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

, R4 q9 X4 P9 V/ a

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

% [% f3 O9 ~0 N

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

0 O% V V9 N# x+ }6 C3 y

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

( T/ ^; |& P. z9 _/ G. G

        จ.  ม.11 11 ข้อ

. S& L# s" `- \6 Y0 x( I

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

$ k$ T2 K& x) Y1 N0 T

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

! F' A) N/ p/ n# f G

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

' z" y9 i& z! w$ K" `: b4 ^

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

4 E! ^( F/ B8 p- l0 G* c

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

7 W2 a |; ~# B1 ~" H

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

: ?8 I7 p# ?- g5 Y6 c C, C

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

4 v3 I" M3 H& K+ F+ ]

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

8 p7 w# V p" O( z/ X

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

% k# O! ?; [! B* N6 K0 ~- S

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

. b0 B! K" Z* s$ {% g

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

& p0 D3 ?" }: v: Z

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

Y: M, \6 _: B7 o

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

8 r' a- ^3 Z$ l8 W1 _# V8 \# e5 ~

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

& B( \% a/ J: ?, c+ i- Z

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

& i8 \7 a- A' j; R6 V/ z4 B3 [( Q

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

, U2 W4 g. o5 z4 d% L

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

p u2 }+ d! ~% T

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

" N D/ Q5 D- v

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 b7 \: b' i( I) Y/ i$ }

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

z9 D, ~' P& M8 ?5 b2 _" L

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

, b4 F+ f+ \' ~- `1 {

        จ.  ไม่มีข้อถูก

9 n" u& I: f' [6 a

22.ข้อใดผิด

7 z0 i* \! J2 Z r

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

& U0 T/ r( l% v5 f T' h$ Z2 i

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

6 A2 J+ I8 ~' Y- \

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

- {- j. u, h( Q+ I

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

1 A1 p; X, I# S% v8 t2 [

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

0 U6 `& D E5 [& R2 J. C

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

$ z% ^' F3 n8 k9 U5 U

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

$ Z. H5 n5 S5 u5 _" u

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

+ P \4 S6 U( q5 c; d

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

! W7 G% y* i1 I# p& w

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

' E) M7 W: h8 J/ e1 D

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

1 p' d# h+ R2 S. m8 {

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

! R8 K+ L; x6 w0 j4 E# e9 g2 ^

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

9 v/ C. C" ?% _1 |/ E+ l* h% P* f

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

! v K* R) K( n2 l! N& I

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

$ c; i' I' H7 {3 ]

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

: \5 g3 _, K8 s5 v

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

- \4 |) w+ q" O2 N

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 d( F" J, c# P+ K1 i: g) e. |

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

3 |# S7 H# j" l& @6 w- ~* b

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

, Y! |9 E3 }: q

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

/ j0 d* N- G5 v: q

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

1 E$ E3 ` ^" r9 g

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 O8 A; a4 n$ a" o/ i- @" L/ I

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

- x, M) u; @) V0 L, y3 ^/ }

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

0 Z+ N: t% A: U: b: _. `

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

E9 \9 s v7 l

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ n4 C# g" C# Z. Y' V

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

9 U4 Z$ D2 r9 \2 ~6 X2 X5 X

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 N( P c7 T% U$ i7 q

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 {1 j! p7 J5 ~2 F7 Z

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

( b5 R- G4 s, W* {( w4 p- h

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

]7 m- G, p* V1 T6 b' o% T) c/ Q; u

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

7 E3 d# I+ F9 y" C

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

; V7 ^# X: _) Q# O ~3 Z1 d

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

- w7 S6 |+ ~) _0 a, m+ p0 D1 k7 b- Q2 T

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ a* u: X2 `8 o6 [+ d/ X* C8 y

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

, }1 p' |# U( ~: A

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

. F: M. i5 Z$ W" N& f

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

+ G. N. q7 O w9 D$ X

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

: q# E1 G V; J9 [

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

+ q: L7 {3 x5 _9 K n

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

- x. V. l# U2 ~- K9 L

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 `3 h' Y& ?$ P

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

/ t% }% l7 m' j9 Z

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

: ~( y+ F* V# [1 w' ]- |2 S& J

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

7 B, C8 D" ?" S& v5 y3 T% v

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

* b9 g: `3 v: D

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

" u8 t& k% \$ L- [

        จ.  กฎกระทรวง

- R% l1 T2 ^- [& ^1 A; O' c

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

" W& J" K6 O% |0 \9 |. r. d

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

# E X$ [4 H. Q8 T0 t5 S$ M/ n

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

7 T0 Z$ [3 d4 H$ r

        จ.  ถูกทุกข้อ

% u) b' x! U3 N+ }

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

4 Z5 N8 }7 d; t2 w9 i

        ก.  รัฐมนตรี

" V" m) |8 Q/ q

        ข.  ปลัดกระทรวง

. w! N, U# W" z% L5 \; D

        ค.  รองปลัดกระทรวง

: B3 ~/ r3 N" E2 I. X

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

6 s$ L) p( h& O) ^

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

+ F2 w, m9 k! n t; p

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

1 `2 @: S: Q) D' p s# p0 }0 z

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

0 d1 e+ K; A/ m {

        ข.  ปลัดกระทรวง

( q/ ?5 V3 S8 p9 ]9 v

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

. D/ P. J) h8 J

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

4 x$ a ~5 O5 A

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

6 A) c. _3 g8 |/ P3 N1 G8 d# K$ ]

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

0 ]; i- ]' T- X6 @

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

}. v; \ Q2 [' j' P& }

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

$ Q( o7 g5 T$ G' I, d" X

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

+ \' H7 w- P6 s

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

+ S& h& x! K) a' X4 j! k4 g2 l

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

/ b* y- a& r0 B {

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 z9 A4 Q4 Q* M9 k

        จ.  ไม่มีข้อถูก

+ I) |3 b% @7 {6 s. L1 t

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

9 f3 F) r( z+ P" c! F4 ?9 ^3 u# Z

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6 A e; i m: K

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

. g' V t- X+ `' G% G. L t

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

- a: x6 X' \8 |0 x: o

        จ.  ข้อ ข. และ ง

4 s8 A' E' k+ n$ e( J

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

$ e; Y, J& ^4 l9 w# j7 v

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

% I' ~8 o d' Q& h

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

y; H d) |! w8 J

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

! ]2 F5 V) f) E2 z0 C* t

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

! ?# X5 `# V P* ]8 e

        จ.  ผิดทุกข้อ

2 F* l& S: {( Q5 r/ D

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

c% T' J: K4 i. G& P+ E

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

4 C0 |/ p8 Z) u5 K

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

" x, O0 r1 z2 r# @1 Z6 L+ n& K

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

+ h. V# w _$ q3 P/ ]

 

: t4 ?/ E$ R- @+ P. I7 ^( b

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

6 R; S" E" t0 @ [3 H( e6 N# G1 Z

        ก.  ราชการทางเมือง

' w% q& S! w! V2 ?; r; V* _

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

+ R- a: j6 R* E7 X& ?! [

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

( M2 `6 _ n$ K( g C4 J

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

" c6 ?5 Q6 ?' }6 T, k4 e

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

, q: A2 c! u9 O4 R! B) P

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

& q$ c0 Q4 z$ W, t2 i k

        ก.  ราชการทางเมือง

0 R7 Y. Q$ H# U% j! S

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

8 V( r& a+ G* f/ w! L2 x* [

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

5 f( ]# S( D a& P" P

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

8 |6 ?# }3 R: L* ~9 v

        จ.  ก และ ง

4 V- w, z4 G# ]

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

7 T' V7 s+ g: B7 n) B2 {$ A

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

9 b% ^& Y0 F7 p' o/ {' t0 V. W8 D3 C

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

, ?" E0 V1 o6 s

        จ.  ถูกทุกข้อ

' ~$ z8 D7 A( z! a

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

: S; \/ |8 a' v5 `4 Z: K5 C5 r; d- L

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

3 n' {; b8 K# q8 i3 d' R' a

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

; n: I# g; g4 I0 `& }7 k9 S

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

+ r! Z" }$ D& {( K

        ง.  ก และ ค

p" k) _" k! G6 y& X3 a' O

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

* D; @: v1 B, {3 `

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

3 G2 M" b4 Y& p0 r3 K8 Z y

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

; c. z& S+ }3 h% ]

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

& ~) ?1 e6 s& P- ]

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

# O9 n. B9 M. M, O" J5 h

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

$ N% s1 B( m. Q' p, K4 F3 n

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

% w- g: j: O# I/ o. j3 Z

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

0 A" b# u. Z5 @

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

' N O3 N7 q4 d* K. j. D

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

/ {3 ?3 @3 J, h5 p) I) x3 w" I

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

' u! }% a8 F) ?; J- ]3 v

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

# D" A+ S, a+ i8 T1 p1 m

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ a! b5 h) c& H6 h+ {) {6 c

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

; n' [2 x! K$ S$ S1 A

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

0 |4 \/ V/ ^; r

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

( ^1 ]" O" q! n/ ?0 W" K! L

        จ.  ถูกทุกข้อ

1 X/ o6 l+ O& D v

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

% I' h) w8 B7 B9 \5 P; ]

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* O7 g3 ~6 |0 L

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

* T/ m8 m; K: C3 W# ?

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

c r8 g( c- ~3 S4 P$ L* d

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

$ s# w3 ]6 H: ]7 w( \2 J( t

        จ.  ถูกทุกข้อ

J+ n: n( p+ ]6 E

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

0 z0 o7 v( L5 e- p5 C/ R. @6 A7 r

         (ความเดิม)

|1 m+ c/ b4 F) {

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

0 C. `0 F* b9 z; B [9 @" ?6 g

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

, ~! U- Q o' b: n

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

8 E9 ^8 ~! k3 ~

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

$ U9 P' R7 w5 t, B

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

4 L( w, \5 L; ~' Y' R" M- h$ S- d3 V

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

; C1 [/ ]: v( y2 x$ g

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

* P* l9 [; R6 n/ D: l

        จ.  ก และ ค

' [0 U& t0 \, _# S/ E

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

6 K, f, t! s0 r* w h& d' o. F1 Y' s

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

2 a, F( M! |; K3 i5 m6 R8 R. O

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

8 H! f& g/ {9 d8 o2 H$ e% }

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

* G1 L% e' J8 {* t" R* B

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

" D6 |, J3 v+ ?! T$ Z, }

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

$ |. i8 p/ N/ d6 A m n, p( D' a

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

# T! a3 [% y0 p( z

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

) T! x: { n* o v

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

" U$ A# s$ n& n* `- j- t! T" ]% h

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

3 D0 H% K& F8 P+ w) M3 Y

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

+ i- T6 W) C C) }

        จ.  ไม่มีข้อผิด

+ d' J) Z4 g. A5 m# U8 |

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

0 ~ \! h) f4 c* L/ K) V

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

* z; h- ^, Y5 `; B( B; I$ _

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

3 w8 w, U( ?# x7 K% D/ d' G+ H

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

# ` ? F" W3 {- F9 \8 k% j8 e. M) i

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

, t# p0 @+ I. k

        จ.  ผิดทุกข้อ

# J$ o8 D4 L8 a" y1 v! q+ g

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

1 f6 f, r" f, ~0 U Z( v( g8 A( z

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

4 w- z1 m% N+ V0 G& w( U

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

2 i( m: {& L' S

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

* D- g+ t; w* m. d: ~! u

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

1 Q+ B0 f" J" x1 ?) \

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

7 n0 R; @$ ~- f! i g, d6 \

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

) H `; x0 b- ~/ X# H I- r* l

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

2 d; P5 ^9 U4 t3 {

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

( y* S8 h# c. q

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

3 c2 C: w1 L: v/ D6 V% ^; t" D0 v

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

& g8 L N4 u4 }) v* u' C

        จ.  ก ข และ ค

, g" H; ]# u; ^% H: y% w# f

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

" w) V7 s& U C9 a5 Z

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

( }+ B/ C% X9 ]

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

3 C! K; M6 ^% R- F% C

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! l% [% M% l1 A- {6 \0 N: `

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ X6 K) X; m. Z; v! N0 [

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

7 j6 @( I- k5 x: y

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

9 g2 I" e0 E2 v# d

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 g; o9 D3 A; B

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

; O3 E, p0 m c% j

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ G# |1 B9 W j9 l5 j; @# {& b

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

! o0 R# I' p5 g$ k" f5 i: E

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

. P4 A1 V0 C# H v; u7 ^

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

$ ^, S5 O# s# R( H% b" A

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 |5 `6 `4 h. y/ i5 I5 _; U

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ w3 {# H. F/ ~/ j3 c2 [

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

- Z" b9 O1 |6 F& _( p

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

7 e$ L% ]9 K. _- W

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

# Z; C( O3 D( F& _0 }

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

% k, v" T5 n! j

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

% k' z/ j# {: c! i9 i

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

' K7 E. C2 N6 M% |1 ]3 |

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

$ ]+ k% u* b0 f! {/ n4 a

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

6 B2 D4 t* d9 g& _! x

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

* w/ r4 a6 s. n/ e0 W, q

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

. ? z& }7 E+ P/ a$ f

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

$ S) n$ g+ O2 p

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

# D1 \5 `: |4 P- i% Z6 v

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

" Q) }( L$ F9 D! M. \% T3 J$ B

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

) F3 \3 d; s1 x. ?, U

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! T/ p/ o% a" N/ X+ Z

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

+ J# j% ?/ ?# I9 s' y% }4 a- q

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ h0 N5 F/ k$ j' T y; I5 ]+ f' U

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

5 g; a7 ~6 Y+ }8 p, x

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

- l% W( f- c6 q' t

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

2 w2 Z& P: H/ t: |( m" d' ]

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

' `0 g0 x! ^/ ~/ v" [4 e7 u

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

+ e6 u# A3 N2 R1 K) n% _# o

        จ.  ค และ ง

V8 q& b4 M+ J5 v8 t3 P

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

2 h; o( c- B8 l! _8 G

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

* @# @1 c# o2 h8 o* M2 |0 y

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 Y! S' o/ C. }+ v

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

7 d7 S; W5 C4 L/ C1 p0 {

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

& Z5 j% c: G/ D5 O7 c$ k

        จ.  ผิดทุกข้อ

& v7 E5 M) }) @

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

3 u; ^7 y0 f+ a' A1 j

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

, E% k& T, i( Y& ?

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

$ ^! Q9 m0 b) I

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

' K$ @* F- I$ \& y% [

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

9 c( e9 X; o, v. l7 g' \

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

: I* V8 J& O% s# \+ o

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

- t7 Y# c3 [ n2 S2 _

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

/ Q( F% g" [9 q, l6 {

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

5 ]% M$ ~" p( ^

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

. M8 T' C# x* s' G& \6 b8 W

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

# l: e* I& Z: e% v& L& S) U

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

9 L3 O' F; x9 | _+ b

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

0 L: O0 B' J% n9 d2 }

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

9 A: m1 @* [0 c! T

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

) }3 T3 R# m' I8 k$ u

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

; p: `: x- P: s; L) n2 n0 H

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

8 a$ Y% o2 C* p! q: h

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

# | h, N; f+ X3 O" W5 x4 M" `9 d

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

& P9 i& F% D* t8 `" \0 B

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

' s- t) E- ~) P7 C0 C4 [1 A6 I8 W

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

5 W6 R' Y) o) s4 r& L

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

% S; p5 l& h0 t5 }, x

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

: q6 D* A9 d% D/ B

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

" \' b9 Y w8 ^

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

* W7 Y0 r0 i7 }! i2 _- e, v

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

# u2 z! g/ M+ i/ F* S

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

l4 O6 w- T* Q' o& g/ w- m

        จ.  ถูกทุกข้อ

" C/ B5 X% k" b* u! a9 p2 r) V

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

, h* n, o/ _" V3 s7 N

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

5 o# t f& B2 ~( G& H. e( Q

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

I& G, o: d# z. B9 h( m$ F

        จ.  ค และ ง

% c) U( x& I4 R: \

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

, o2 t2 Q& F1 ]

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

* K- D/ B6 _6 [, R% e1 p [/ c

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

" h9 w- m* d7 n5 Q8 H( u# M

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

0 m2 y4 F' I- v4 Z! F b

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

! u. _- F; B4 v/ a; f! M

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

0 C6 E; K9 S# [5 X T) H

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

' |6 B3 c- j' N

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

+ X. i# U7 s! R4 \& g T

 

2 Z4 J( `# M$ Q% G9 b; O, O

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

6 t( o0 T# R# H5 d1 I9 \" ]! V

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

. Z$ P; j& ~5 G# a+ w

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

( M% {. H8 d6 W, q& q# w

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

~0 l% ]. P% @, x' @1 }! V

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

F4 O! x9 _( x s

        จ.  ก ข และ ค

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

" A+ m/ E- _1 v E; i, m

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

2 j4 s% G1 p" [3 u! x, G: a d

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

, ^6 v% f6 J, }

        จ.  ถูกทุกข้เอ

4 o! B8 z9 @6 ^6 v) G8 }

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

9 G: m- Y% M( v9 O# q% E

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

5 N0 }# Y$ u$ [4 z8 ]6 ~

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

* @2 v' U9 F: e. A* y' M

        จ.  ผิดทุกข้อ

4 z3 } l0 H7 i; S8 w/ v

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

- i% f- \' E5 s1 ^: r

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

* x; b+ H, D3 o

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

+ X9 C x1 J2 |, H* U6 q; l9 N( p

        จ.  ผิดทุกข้อ

* i, C1 A$ m3 ^/ x+ V

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

4 K4 G$ e' I/ `8 z. X1 ]) K

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

( O( Z5 y& `+ c/ `) |/ ~

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

8 r, e: _2 I# J& m$ L

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

" k0 r* X; ^ g6 ~8 ^2 G

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

3 ^" U7 |/ G. q3 ~1 R# ]

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

O* E- `4 r( E

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

" m ?; o8 W. V% u: i

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) F5 \+ C, p" `/ x

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

! \+ R+ t- t7 ~) A1 P8 [7 i3 g

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

& }7 g* O2 S. t8 S; `& w' \

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

- _- i$ u9 U- E1 Q( P. Y

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

9 C1 S. D( u) g9 l$ q) g

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

& [7 E" y3 q6 A1 |+ K: Y

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

7 D( h, s( ` q" E6 L

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

3 r8 F* G. u* h$ A: U( J. q- D

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

- i6 J. n0 X" O; b) ]/ c

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

( N! O' p4 K- I4 c0 |; z+ f) a' I

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

; x' \6 }" S& L' L! U9 S s% v

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

+ C, G9 A+ ?* x! a

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

4 D4 J) j1 V( K" Z, r$ w2 B; t' K4 G

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

! Y0 {$ Y4 T% n

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

& s# X& t8 l, M+ _1 B) Y# N

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

1 F: C7 b8 K8 G' ?9 V

        จ.  ออกกฎกระทรวง

5 [) p% G. E9 o2 Q

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

9 B J; h( w) ^: @9 I: O

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

( [4 E! x5 x! y7 D

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

- r* }: z1 s; R; ~5 C

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

) `+ y; F( c* o9 W

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

8 ^7 w3 @$ o6 m2 T: W, L: T0 V

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

5 Y5 Q0 {- G$ @1 M* _& k

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

" D* {& ^2 v3 E% S- Q7 Q

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

% W" D# Z$ V/ `& z' b

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

8 v2 |6 C3 ^. K9 |

        จ.  ถูกทุกข้อ

' e. ~5 k% \3 ?' O0 U+ x( V

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

8 }4 e! k/ A8 x% t8 T/ d' Y. d

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

, `6 _% h- b* G* h9 Y

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

: f$ Y+ a7 L2 l

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

8 p e0 [1 J, {

        ง.  ก และ ค

- H# G W, i8 l( g# q# Q

        จ.  ก ข และ ค

$ V; A. ]: l$ W# l6 [' f7 H. K

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

* P% |) M6 F. g! p) h& G

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

" R' |" Z4 m+ g l8 y

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

1 r* w' U* r& p7 e- S" T$ K

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

+ p# m7 }( p8 q& d9 P5 y( m

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

C; ?( y# M- a; F. n- ^

        จ.  ก และ ค

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

+ U, S/ t) O5 l8 I" I9 H- b8 }) _

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

k* b1 n6 d; N# l9 a% s

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

1 {$ u- [! x- P+ w0 s" P

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

5 w# w3 n& r1 }% K' ]

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

" F T1 `+ o# k& r

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

0 [+ o1 t5 t3 \

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

# Q5 }0 R" k6 N

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

d0 Z* L# E9 ^: Z

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

V; f9 I$ ]5 L/ }2 W

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

6 B0 \* i+ J6 ]) R! d$ C

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

8 I) U: O3 P4 Z- q

        จ.  ไม่มีข้อถูก

3 ]/ Q4 M! |# A2 s* I9 i u( c* o

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

6 g- H6 M" Z; A2 W

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

0 L- Y# u" j h5 f# z: W

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

$ Q0 i1 U* O5 ]8 @: k

        จ.  กฎกระทรวง

8 w6 B! B" i* P- e( {

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

/ r3 N9 \$ W4 _2 ?

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

0 M( Z6 X) W: k! M1 A1 W

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

6 O3 ~: t3 R ^: O2 ]- {; ~

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 g9 Q8 Y4 m% g b6 i2 d8 y

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

) B7 r2 l5 n! T# c

 

8 `& T5 J! }* }: k" ^- z

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

" m& Y8 u! x1 A5 ^

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

: S0 Q0 k) V+ l2 k" M& @

3.                                32.                                       61.                                       90. 

3 W/ A. x% d& |4 |3 A% Y

4.                               33.                                      62.                                       91. 

) t" C2 ` j0 t! m

5.                                34.                                       63.                                       92. 

4 L: O$ m2 _1 \5 [

6.                               35.                                       64.                                       93. 

$ {) l" q* L3 F% F: R8 P& Q7 y

7.                               36.                                       65.                                       66. 

h9 J7 Z! ^6 \' ]7 R+ D2 }

8.                               37.                                       66.                                       95. 

! p) v M. z$ F: K6 o T% j

9.                                38.                                       67.                                       96. 

! ]/ I# k5 K' X

10.                              39.                                       68.                                       97. 

9 V4 J( O# s7 C% o

11.                              40.                                       69.                                       98. 

+ G. B; u# Z" o0 {6 f

12.                              41.                                       70.                                       99. 

' ?- w% s$ o4 S3 R" x/ f

13.                              42.                                       71.                                       100. 

/ U9 k7 z% t/ y

14.                              43.                                       72.                                       101. 

" @. u: K# d: M8 W4 U6 z z* N

15.                              44.                                       73.                                       102. 

* i* w$ c2 @ s5 J" i

16.                              45.                                       74.                                       103. 

0 E6 f0 S* t' W9 x7 S

17.                              46.                                       75.                                       104. 

6 z% {5 p- X. w9 f$ m( J' B

18.                              47.                                       76.                                       105. 

9 z- O& L& g* b9 _' c" L

19.                              48.                                       77.                                       106. 

. L6 g2 [4 _. }4 B

20.                              49.                                       78.                                       107. 

& Q* u, }! F( i: \

21.                              50.                                       79.                                       108. 

" G' |! @6 \( W) w5 Q

22.                              51.                                       80.                                       109. 

f3 W( n; W: @- P

23.                              52.                                       81.                                       110. 

+ i# X4 ]$ ~6 ^( a

24.                              53.                                       82.                                       111. 

1 B! ^( I; u1 r0 p3 O

25.                              54.                                       83.                                       112. 

$ g' ~* P8 h5 {& h1 W

26.                              55.                                       84.                                       113. 

8 b& g4 f) V9 Y! Z K

27.                              56.                                       85.                                       114. 

0 ~$ w }$ K; w4 H; y$ @' I

28.                              57.                                       86.                                       115. 

' B& t% w+ q, v/ I7 A. O# }

29.                              58.                                       87.                                       116. 

" Z+ T( [7 N: k: @! U( h

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 12-7-2014 20:44 , Processed in 0.174010 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้