งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 90208|ตอบกลับ: 15

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

, X5 M! |' j7 C- y* j

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

# ` r, o* e' Q8 @& G

.....................................................

; |. }4 s' A2 e$ f) h" {

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

4 p. l$ {0 W/ e8 A- P

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

W1 L6 X" b2 I& l3 V: E

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

+ q9 r5 P5 i- [2 U

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

/ O4 f5 Y. x' B1 D

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

$ M+ d# L% K6 A) M: @

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

8 j" E" C+ p1 j

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

; O; i$ ~- P; j+ A: b3 c+ ^5 C

        จ.  ถูกทุกข้อ

8 m( U& P7 T0 b. v& G ?% |

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

6 F! w; F1 z6 K S5 \% C5 Z

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

7 n) [& ?6 W0 b, D& R7 z

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

0 g4 h# U8 o7 k# G; O

        จ.  ก และ ข                                                                 

" Q# ]7 N. p! u, `

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

6 A" l5 [! f Q- ^. g$ ]

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

% z# o2 }: `/ d. }/ N. ^4 [

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

2 E: x1 T( z6 k% D1 [! H

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 ~) B* t5 F5 i$ A

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

4 [0 I; F% G, p/ x

        ก.  กระทรวง                                                                               

5 x' H& x5 ?5 i/ k0 U

        ข.  ทบวง

& y- X% c7 y- S Y V

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

3 c0 ]. S. }5 `) G9 {5 d& F

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

5 i3 m5 o) K n4 ]$ L: x1 i5 j

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

( v7 d: h1 x6 {5 h) {7 }$ z* Z

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, g: l/ R1 U5 j1 w8 e; B9 l

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

k* l6 c, R; F; t) U# I

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

4 g+ P+ o# ?' d* g+ `

 

5 B0 {" R% x2 r/ X! P

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

D: |6 ^- t0 g6 R1 ^8 z

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

+ h( k0 Z" p7 R) w% S, _

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

0 ^5 |. n9 c o/ M4 k4 Q

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

+ t9 f0 d0 q; |2 C

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

" @! ]3 o- D1 H+ Z; h

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

" m! N. G5 w5 {( r- D, R( {

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

8 K, b) [+ y' f) H! Z6 Z, Z: G( w

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 M N3 Y) `! N+ O8 ^6 ^+ w

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

: F0 c& x |1 |: A& }

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

4 p3 M6 R- m6 S. r+ g

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

8 x% E. p, {. ~5 K( r) W

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: @! V _/ F p7 d) U

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

. s1 q& I( `% s: |: p- \" ~

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

1 ~+ s' M1 o3 O

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

& P! i0 o9 u) H/ v4 n

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

+ Q5 @9 Y- y3 S' o8 s2 F% N0 ? E

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

1 I( H% W W3 }7 @; D. i# U! _

        จ.  ระเบียบกระทรวง

4 R, z4 @0 S6 l) w4 l

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

# h( L; U; o/ i/ ?# C

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

3 N0 j* h$ C# l- J* E+ A+ [

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

3 P1 ^+ b4 w( |

        จ.  ระเบียบกระทรวง

- G- b- k f; @6 l/ z

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

; B7 n8 \/ W* z Z

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

4 A' L3 J* E9 A6 |- E, y2 M, E

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

. t5 F! g- F1 o- q' ~

        จ.  ระเบียบกระทรวง

, z# g- P- e) F/ v1 B- O. Q

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

; v; l9 c" F c/ ]# O

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

: _- j; f( X: l; @: {* @/ n7 H! u

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

; I' m: c( x0 t

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

$ G: b. l& G; d2 g

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

9 q6 j8 n, o0 K

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

) i' x0 S* j0 @' e. n

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

7 e+ X3 k( @) u! f9 N

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

$ e2 ~9 v! p( @; ?( c

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

2 v: u M9 n3 {$ V9 l

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

/ {2 s2 Y3 s2 I3 w

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

w2 i+ G, z- c! D) O$ q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

}) B4 Z' r, z2 y0 J4 \

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

* R1 k7 d3 c4 y& C

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

( j' p4 w4 A$ w& G2 r8 k, ~ p m8 L

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

8 e3 S" d# I; R* c6 B! ~" P

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

d( E: a8 g( z3 f5 D: V

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

' f$ g6 r- G" B

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

" n, G' K" n5 k/ o* R: }: O

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

4 [3 m' @+ Y$ ^: C4 a u. s q0 O

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

0 K# E) I v1 s! A* `# o2 ~

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

' u5 Y- n& z$ W; R9 z. I

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

3 S7 c4 [' |' g* N! g6 f; e2 ]

        จ.  ม.11 11 ข้อ

- ^* ]# C* K2 Y. g) d9 r

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

- q' r5 Q& |8 V2 [6 J! g, R/ V

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

8 b- K, E' U% B0 j. T. I

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

" o, ~( B _! K& G' @

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

9 r" \: ?/ p4 j4 a9 u

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

3 y2 d$ f, [9 P4 T0 j

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

3 r- b: |+ h; z: |, m' B

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

8 V6 s0 Z/ x; L. H3 Z; E* d

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

+ ^/ H0 E8 l1 m

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

. {" J5 a( _" Q* Q" d" X

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

1 b- F3 y+ Y& m0 R. ^# z( \! B

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

7 d; H! J U ~! g [4 F, w( [

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

% o# i) o* I$ D# @5 N f, O6 `

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

; p0 S3 u$ _, }3 Z/ l

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

4 X" u4 U$ e4 G- X

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

4 s' b0 k3 o5 k* l

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

% |. I7 V/ e6 d

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

1 k1 Y$ n; h \5 }( H8 m

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

8 s% V; w' A, |, s, N) J9 H4 N% V

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 v# ]9 k- ~" O3 B

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 a0 m. d+ K/ Y; e# h% a: {0 B

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

2 t9 h$ g4 }8 G/ w( B1 s# D0 s

        จ.  ไม่มีข้อถูก

1 y( T ?; ]& u! f8 A

22.ข้อใดผิด

+ M! q( D2 V( t- r* T& g

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

& m4 `8 _, f& O9 }0 H! d( p- t# I' [

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

, G k' i+ G% D' z

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

8 u9 {! T$ [* t O

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

4 I3 k4 R. M ~! A. p9 w/ `

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

- h/ X M3 ^2 f( e2 ]; L. K

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

4 I; G- z( J/ p& B

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

" w+ ~& x, ]* a# F

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

- } R7 F5 r @% x

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

% t0 `8 t: L, [# U: s- F

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

/ F d" X; A1 c+ e8 J

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

9 [) }- m1 O* T% T

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

5 O/ Z7 a2 s6 E

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

5 o2 _( f" O: t" T" Q/ a

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

7 f" n6 `; V g0 H, f! e3 C, o& X5 k

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

/ q2 t7 Y7 D% ~; U$ S

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

1 Q' n; Y8 e7 v5 X) W" l5 r

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

9 e2 A) X/ h0 s7 _8 i

        จ.  ถูกทุกข้อ

$ Q+ b9 \( k6 r+ |" \( x. d

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

. d, q7 |; a0 c4 J& z: o: V

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

& J- n1 X( a# `2 R" z z+ o; w

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

% H9 q5 q. ]3 O* X u

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

# ]. E! {% L: b; U! ~" x6 S

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ y/ T5 S; D3 B P1 @8 L

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

+ Y# I) a/ k) x. L8 P8 S5 O

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

; h) H7 b5 R! L( x- V% X/ x

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

. l/ x- k1 Y- M8 Y I

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* x J4 g2 }+ L: D

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

' C- P' @; K& q% \5 v6 x; X

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

6 @3 |: X ?2 U L

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

|% Z# H, E D( N* L5 o6 e8 o

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

# y0 F2 d$ x! J! l( d" \+ q

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

0 [% q0 ~. |8 @( b

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

& g2 q3 P* Y; o: x, L$ h

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8 m6 ^+ g2 e- h; G! t# H. A8 Y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

9 p% j- L$ ~% F% @6 r3 b3 ~) E

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

0 D& U# D; {( Z8 o7 e

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

& T0 M$ g1 ?4 }( ]) A0 S

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

2 v; [9 I6 t% d. O. j

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

1 W ^: t5 i& l6 u$ a9 |

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

: G, Y* s! x2 F, D H0 v

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

; y6 o0 z& T s! G( g4 _5 n

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

; T! s7 ]/ a" K

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6 |6 R; _6 V5 q

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

' ~1 C# u9 \8 U( A7 Q

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

2 q9 \! ~( _- m5 Z* p8 w

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

, h( E" j3 x- {" J0 j

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

. I8 y; v. O% p

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

' _" [' Q& d0 P0 e; A2 o

        จ.  กฎกระทรวง

% h% X+ j* i p0 G' }) [

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

) U! w X9 i4 y2 I; Z" _8 W

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

' z% J, e. I/ h1 e; k* P5 _; G! p; A

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

0 X f# S1 A7 y, C, T/ `

        จ.  ถูกทุกข้อ

( K G g7 E1 I# R# j0 b/ v

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

) |% I1 y5 Z M

        ก.  รัฐมนตรี

1 v" u) P1 W+ B0 W: o3 F

        ข.  ปลัดกระทรวง

3 Z/ g1 S1 Y, }# v

        ค.  รองปลัดกระทรวง

" O# l+ I) n/ i- Z7 U7 C

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

9 A- |9 m* |, F7 V

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

6 _- Z# X/ h2 p3 I$ T" _

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

6 h7 Y5 }, _: |

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

+ }7 I) Q* D2 o+ D, c

        ข.  ปลัดกระทรวง

. I6 D2 A* v) `/ B

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

/ R( W) ~$ `& F0 g g( h4 X1 ]% Z

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

6 @* y; [: J$ k, X; P0 N1 o" _9 j) ~

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

' O0 T; ]; m; D: Z. D0 t2 y

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

+ [- K% {% u1 i1 G" w

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

4 m X/ {+ f' l( o& n4 }, q3 {; l

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

9 a# r4 L* L2 u& l7 B- q2 l$ E$ o

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

& ^# J* g8 Q' N( C' ]6 f9 }2 d$ ~& a% Z

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

: Y7 u6 v) S/ L) ^

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5 y* \: w6 x8 w. n

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 y. X7 y7 A% u/ T) S% @

        จ.  ไม่มีข้อถูก

8 f$ I0 q% t+ \

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

# q, L5 k0 a9 W, z

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

+ ] K# s7 y6 ]

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4 b$ I, S$ j0 M+ y: j, O9 @& A( @

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

' i% t' Z$ C& N& L7 E( k0 Z; y

        จ.  ข้อ ข. และ ง

9 b. R/ l% l5 B: I( a9 ?; \+ |

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

( l9 }; u8 _- m: w3 A- E8 b" H) g

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

9 Z' l, W$ ^( B i9 g% Y& q0 l' n

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

. `" p, G% O) E! i" l. S& k1 x/ w$ m' T

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

8 c! t: Z. U& J+ H# [9 G7 F5 F

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

3 W! d! t# g- w9 t/ ~: L

        จ.  ผิดทุกข้อ

9 u4 K! a! J9 r& v

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

+ x9 f j' A& d' i

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

3 r# P% z$ n/ ^" o& _& O1 b- \

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

G1 v" A" H' D1 p4 ^7 i4 ~* ^, s

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

- K; S9 C0 Z5 c

 

3 Q. J: `! G' t2 k* u

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

2 n+ k# y/ @# y8 f, k

        ก.  ราชการทางเมือง

, J3 [0 `0 X7 y1 t# K+ G

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

6 x8 J4 _# N s1 @& D2 M/ q+ n& Q& X

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

; |+ ]1 N/ Q* G- K

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

# q" w( b3 v9 K! x0 M

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

% g! s" x# f7 ~' y4 R8 i) A

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

% |- T6 T3 `! s' s% }3 J( N5 g

        ก.  ราชการทางเมือง

! u% W( l2 G% {& y1 ]9 }& n

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

; N0 F* V4 u1 E/ a! p- ~9 u

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

5 F1 F9 ?& {4 P$ g

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

+ m; n8 I6 W" {0 i( E6 |

        จ.  ก และ ง

8 ^/ L" \- ^1 C2 U- _0 z' |

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

$ R' L- _8 `8 m+ [/ `0 e

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

* s3 g1 h1 f: b; \' {* v

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

1 e) C: t7 m' p3 K/ G6 ~

        จ.  ถูกทุกข้อ

' c! j+ C$ U/ s

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

6 x7 e1 t, G+ N0 g

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

0 G0 B y/ K5 D1 d& o8 A, d+ h

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

6 i" @( F3 N1 B- n) p6 G$ t

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

+ ?5 u" a; O- `( D6 m6 I* u/ C

        ง.  ก และ ค

3 Y, e6 P# L9 t# I

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

( d7 J+ K, ~ c! I/ L

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

3 z2 F j8 d, `4 H, i' l

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

) I! @) L$ m) `9 U: O/ d* i/ i, ]# ]% n

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

& Y/ c, r% V z ?

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

# j0 }' a* V, y. {9 m$ y! m5 Y

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

+ L0 S6 z+ J* N4 J; M- m Z

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

- ^3 F3 l4 @( y; z/ |- W+ K

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

0 n+ N( {, |1 x# ^

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

4 k0 N+ v: x4 l y( v% Z

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

+ ]4 h' V. i5 `

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8 A' u* R: e5 F2 W; L+ I! }* G! l

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

" B$ u* Z% N" @% Q+ J. |( _

        จ.  ถูกทุกข้อ

: G; a0 v" E% ~' F6 [

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

: r: K8 q% F& _

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

4 I$ F! O2 _4 E6 L5 A% C

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

; Q& D( d' z9 G

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ X9 u/ Q$ j) {9 h) L$ {

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

% D4 q) u: E. U: O' m$ Y

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1 A0 `8 Z+ ` O" s! Y* G

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

' e; q0 E. q& |. o$ y' ~0 u

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

# K" ~% A# d/ n4 N. j( B: P( @: K7 a- z/ |

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

4 G5 P7 X+ ^( ^* \" t/ g

        จ.  ถูกทุกข้อ

: `- D; C9 P- @$ T C' X7 U

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

+ |% r$ f) ^/ G

         (ความเดิม)

6 i/ i N( |2 c; ?$ e

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

% f2 k6 i& |' G8 k

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

h: c4 H0 a3 X) {/ Z, H

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

, ^0 v9 S9 H3 E

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

# y, X5 l2 n, N0 F/ m& a

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

3 A$ n' z8 ]. i; |$ e- O5 T8 H

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

; W4 e; e9 b5 L6 p9 L. t! t, S

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 `8 G9 B. R! d0 q& [) W

        จ.  ก และ ค

; g$ e X O) z8 P+ B6 c

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

' q1 R+ h+ w; U

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

4 M( U W- A1 C4 Q

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

, A, w5 P' f6 O# j. o

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

: u% ]6 G# t s6 {) i2 ]0 W n

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

! `) [7 F! S( B4 r

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

: ^" V" r0 z* O# t- C4 s

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

: i W' w7 ^2 h4 E8 d S7 d7 i- D

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

; k7 r: R" d# Z) d1 G

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

: \" T1 r8 @' K7 `$ |

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

% l! w7 s4 X( g9 J

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

! f6 m& K7 a) r+ f6 ^

        จ.  ไม่มีข้อผิด

: L$ u2 K. H* i7 _' O) k) ~6 X

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

. J" _6 Z3 C3 K2 S+ v

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

7 l# m$ `' m e! _9 v& u1 `: U! u

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

8 p" ? H0 \5 V

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

/ @3 F7 @) k) ?' N9 b* }- z

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

! q1 u- Z+ w) N, v( v' ~/ e& b

        จ.  ผิดทุกข้อ

- y# R# f9 E4 ^4 z2 E. U" M

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

/ d3 K+ J, c8 K% E. k- e

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

( [8 q3 W" e/ V2 w/ h

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

8 x e/ P1 T. s- i: r

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

7 @) Y' }2 S; a" P" F

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

: L; V5 L$ |" z& Q3 l5 J

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

2 }( i" Y1 L$ a; }

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

# }' R. D2 m3 c

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

2 p0 T- I- b. D: j- d

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

( r2 B) p2 H+ b# t

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

3 t. t' m' F& y8 w( M, i+ }

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

7 F- d/ X( W3 V a( P' |

        จ.  ก ข และ ค

& S/ ~; K% Z! Q! k7 U

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

% B5 R$ j1 M* H# U

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 `$ |. }; N# K( L- v

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

- [) v- W* \5 ~: Z, Q

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 H2 O! x% ^! |6 Q

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- A3 x" a# v( L; Q7 I7 ]

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

# |5 m; o8 u% |! L

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

% ? q3 m% Z- f. N7 R

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

) Q+ E0 j+ W+ y, d9 ]8 v+ i" h

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

1 ]% B( t4 L: o# U q

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ y+ ]. W' C$ F

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

. l. q J% F, b1 f: X- k4 F

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

8 a8 K% X: _4 x* G

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

. c. r- E1 W$ u9 d9 a( x* J8 s

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

% p+ |5 h+ D+ p* O, T

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

8 K- [% g% e) M0 S9 r# M8 n8 ~

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

% W6 F9 u. g5 Y/ M* ]$ a8 @

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

& o3 k) j5 u. f7 E! n

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

; j3 s9 r! t& ~& ^5 `* S7 m# ^

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

, v* _3 c6 v" c" F" v

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

4 F' M: s; \3 z& p$ C6 V7 q" Y& R) @# \1 X

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

5 c5 X7 ~/ q7 Q6 W: L$ v

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

- M+ P* b9 L% g4 H4 E! k

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

& j# o6 p; Q. X' L5 c, L

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

8 |+ K2 E, K1 [0 h

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

4 g' f9 ], H; h7 Q1 [- `

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

- X7 J3 X0 I6 v+ I& U

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

% m# a1 y- {) k0 F2 o3 _; T- d

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

. z: W0 V" b' l5 _- P

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

* n) ~3 G$ i, b" w9 |& P; g$ m- C% ~

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

: j, a" [- i* Q% S1 M+ J! A* V

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

7 x, P8 w5 u4 h6 ?5 q, s [1 H4 Z# x: m

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

0 x; ^* u5 T( h. [* H( W U" g, S

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

# W8 y8 T5 |$ q" S4 K. |- ]

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

5 Q: F a2 L3 k4 y- N

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

" K% Q& b- I" ~0 W) Q- D$ H2 D

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

1 g' z! \ Y. L" B

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

7 z6 f( Q5 i& C/ N

        จ.  ค และ ง

4 ?2 I; A7 e4 U6 w2 I: y$ ^. h

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

. h" X1 A! @ T X( |

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

; l' g5 B" ^6 E9 n+ c3 Q0 i

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

' b- F' a0 w/ t1 b

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

7 Q9 F! \6 g! y9 a u" E

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

( ?. ^: g% s$ i7 x

        จ.  ผิดทุกข้อ

: U# H, w; N% i6 E

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

/ f8 D6 t2 z, d: i

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

& @/ i! Y+ L8 E: ~9 ]

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

' N9 J7 z5 o# d1 [

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

$ u1 H* s/ K$ S2 v n6 b* h

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

, t! c& \9 c9 H9 L

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

4 }! e6 e( _: K: f# y) C& s

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

/ [( s: W& }4 d8 Y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

/ J+ j0 Y# L7 `7 H, W7 I9 B+ W

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

/ u8 |( x; i, D

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

3 B# {( {: U8 o; M, h8 ]

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

. q, i8 {& t$ B& V: N1 }# ^

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

/ b$ R+ a# R8 `

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

" \' k U" w0 S5 j9 k

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

; G, `- y4 k2 y! E

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

: D4 R9 N B0 B- l

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

) V: L+ Z3 K$ x' Y7 N% ~

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

8 [( G( q, A: X7 g( e x0 r6 s

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

2 Q, L3 L) {$ b# z! D' w5 i( u

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

! ?) r' i- u/ d

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

8 [8 S+ \' b$ @# ^

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

; m% e6 d2 z5 ]2 ?( ?

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& O5 `. _/ d1 w d; B9 w' j( C: |

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

1 N5 {# l2 A [( h

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

$ J+ h6 q2 Z% F1 e8 j" }5 _: }

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

7 V6 F& D' ?6 q) ?

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

0 w8 g6 ^& A [$ w a

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

( f0 W' G, E4 g7 r% j2 U" ?

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ }& [! |- l9 J9 n0 u$ G

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

& W2 n4 L5 U6 J

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

1 N! N3 Y. K5 M) f6 ?: d; e) s

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

* E o! ?3 g; N

        จ.  ค และ ง

3 A3 X. d' _! `0 b- f4 V: ?* R

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

( P6 H% Y0 w) o9 R: D2 w9 u( n: @

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

3 J# n h6 O6 D

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

0 P4 l" q- }% m

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

$ U7 L" f3 S+ r7 W$ I

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

4 }7 b, A$ {4 q

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

6 R& m2 Z/ N+ a* i

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

- f9 Y! r1 y) i8 j$ X

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

0 f9 K! o" {. b& X) [) q( _

 

3 T' F4 H- Z9 f0 X! I3 V. d

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

* @' Q& Y6 c; Q! r

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

* I% O: `9 E# e+ e

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

8 i O7 N0 Z3 b3 f$ Z. M

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

; k' w+ a3 ?4 \/ c2 {

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

d) |9 s1 L) V* j B A8 m% S

        จ.  ก ข และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

$ t3 w' N/ ~, s2 G0 V

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

7 Z! G; m* \% M* @- l4 f% R6 `/ R* `) F

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

1 E. }! n N% M* x9 w

        จ.  ถูกทุกข้เอ

* W: x1 `" P8 B' I7 `* J$ C

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

$ N3 {% o7 G1 k# ?1 v

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

5 x. v, `0 Y q

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

# h& g3 h& c9 K z* g

        จ.  ผิดทุกข้อ

6 l9 Y- E. b4 @% `4 T% Y8 j

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

: w T6 {; k P

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

* l9 n2 C1 {1 p

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

: A1 k" P+ {+ n# _

        จ.  ผิดทุกข้อ

+ A. K) h1 i7 a+ F# R: `; O/ D

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

' A: l) m! Q `/ r: s% _

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

' |* k$ ~! R5 T# m, ^- z$ m4 ]

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

- G$ L5 B) {9 T+ _' e% U

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

# n g' Z, m ]5 L; G# P5 r

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

6 U* H! c' ~$ H! Q& u, n- N

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

( @* k6 n3 U* s) K6 m" b

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

, z: _( C* p1 _

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

( x7 d% K6 v0 {6 X$ p

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

" z$ l" F2 W; X( b

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

8 w6 j7 U `1 b

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

6 ? n) d: |! s( e& V+ r# M

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

7 F/ P$ J; O- w/ {) G, T

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

' k' B6 J! @ [2 \3 [1 J( r

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

7 r0 o6 n; f( Z7 I5 y% t

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

7 V" R: x7 I/ Z* ]2 ?; z

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

1 [7 F3 o3 I4 D+ w; p1 @- v

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

( e1 ^* d9 o. F

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

( C5 v# G4 C3 _

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

; ~- n( ?. q! }7 C: l4 x( F

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

( r% X3 t/ S: B- b

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

) @) U" \/ E+ _' k

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

9 s; R7 W5 k9 j Q7 T; Q( Y5 i

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

( I9 F% T! t% [+ C$ K2 \

        จ.  ออกกฎกระทรวง

- D1 R6 I9 H8 r0 {, M0 x, @

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

. _7 C& N9 Z A' B! T

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

$ Z* l8 j/ }& P3 ?1 V9 H$ s

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

: X6 @- g( X4 S$ \7 s3 x1 \$ Z

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

# c0 v7 k( ~0 z# {/ w( m; y

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

7 h% j! G' L/ [+ S

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

+ ^9 u& S7 D$ D$ T2 A' l

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

' h& d, s4 q: b/ W4 M) C" r2 M

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

: G3 v# l9 g& m5 k; x: [8 ^ M

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

$ H' w" N3 o" N9 S6 k

        จ.  ถูกทุกข้อ

- m; C! o; K. g/ C; x

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

% \/ ^+ K! Q/ b* w$ k

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

0 z* K" [5 Y* r# Q5 h# t$ k

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

9 u3 C" [9 j8 [, ]

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

; w* ^" B( x$ j1 t4 x, N4 `; d

        ง.  ก และ ค

% n: q# D: R" n

        จ.  ก ข และ ค

9 l' p. Q2 t- S d! i

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

: ~2 w" g0 C0 j( F

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

1 s6 }. q, s7 @' G; V1 H

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

' V* J. {8 O+ }, n

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

; ^8 h4 G4 z& N; M9 }

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

+ v/ B* q; T% V1 A J7 K

        จ.  ก และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

9 @! e" k m' v1 f, }- g& @9 F

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

2 a$ f3 ^8 m# s( t

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

: j6 O% n. t! G

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

2 v& F! ^. ]/ R0 Z

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

6 _! t3 ?1 j9 G/ c( h) o

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

! E7 d* y5 U8 j! t

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

# q' L4 S4 M3 m. d K2 J

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

) M8 a9 N$ \- k, Q& A/ U2 u

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

8 C4 M: }) `$ L h ?

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

! p( S- a6 O9 H, z, h4 {" Z8 O" a

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ G `! K( R5 L9 s; y& H

        จ.  ไม่มีข้อถูก

/ {7 ?9 j5 ~& f. {, @1 s" R

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

, t# M8 o* i- q( s; E Z! N

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

; G# Q# J' E4 Y: P, i2 v: B1 ~' d: P

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

0 Y$ p+ A# ` c d

        จ.  กฎกระทรวง

0 J5 s6 P8 N" Z) ^( i/ @) ^4 _$ \

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

: m: W' M! R8 Z8 ^. z

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

: t( q+ c- I2 Z3 x! A7 b! s

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

* {. J8 L/ ~! L' f; Q9 w: e+ R

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
* m# B$ f! r5 l: [% T# e

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

& C$ R8 W8 M% \; ~. s

 

O3 N8 ]) ~! g g! H% @7 P0 b. ^

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

' c( {6 U& W3 P `: N, r

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

6 P* {# R9 K& M- q' Y; q% S

3.                                32.                                       61.                                       90. 

~* y: D" ^3 }' z& A/ y

4.                               33.                                      62.                                       91. 

- X M v2 K( @0 `/ ` w

5.                                34.                                       63.                                       92. 

, G( Y2 x3 r& q9 I

6.                               35.                                       64.                                       93. 

% X0 B5 a6 z0 u2 c

7.                               36.                                       65.                                       66. 

1 o7 Q+ v+ f/ p, O9 C2 M! x

8.                               37.                                       66.                                       95. 

6 E3 {" o* Q# a) B

9.                                38.                                       67.                                       96. 

3 |. j% ^0 q) \8 i4 {0 d. A

10.                              39.                                       68.                                       97. 

8 z! |; l& Q+ x) x

11.                              40.                                       69.                                       98. 

' R+ m! ^$ z- f8 w

12.                              41.                                       70.                                       99. 

" Y! h8 W( Z$ y7 d( `2 L" a

13.                              42.                                       71.                                       100. 

; a3 w$ R, V3 p0 J9 ~- h/ o8 k6 P. g

14.                              43.                                       72.                                       101. 

, _3 e @1 }, m8 e0 L" T

15.                              44.                                       73.                                       102. 

6 W$ b3 }/ ?$ ^

16.                              45.                                       74.                                       103. 

4 C+ W( S/ ?( [- g* d: n6 Y7 w

17.                              46.                                       75.                                       104. 

$ m0 i5 d5 P' @( H6 ]- C7 m7 Z

18.                              47.                                       76.                                       105. 

$ x& J1 G. W6 c: e6 A' n- e* D

19.                              48.                                       77.                                       106. 

9 T ~2 m4 P) V+ E, x% E

20.                              49.                                       78.                                       107. 

8 W3 p: x" E* P' a5 H2 a1 z3 w: i

21.                              50.                                       79.                                       108. 

. K/ w) U: B& X/ E1 t: F* T8 A

22.                              51.                                       80.                                       109. 

' t6 V7 u& ?3 P& t3 m

23.                              52.                                       81.                                       110. 

7 L% g& o9 ?( |5 u- z# t

24.                              53.                                       82.                                       111. 

' o, U5 [" j r/ o! _) X

25.                              54.                                       83.                                       112. 

9 L1 p& K3 T" K8 i6 o( d, H

26.                              55.                                       84.                                       113. 

% _+ x$ u: V4 m

27.                              56.                                       85.                                       114. 

9 p% A4 N, P! E7 d& m, H. G

28.                              57.                                       86.                                       115. 

' e+ l8 \/ c% \) r* ^

29.                              58.                                       87.                                       116. 

f% y$ }0 @( w, A

      

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 20-4-2015 02:34 , Processed in 0.193899 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้