งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 88640|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

8 j8 w, a1 I2 \8 E6 [

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

) f! F& t k% I! n

.....................................................

2 w3 w+ u! k1 V' n* A

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

. I* X l5 }0 F) }& M6 t4 A4 F

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

; X5 l6 f! b3 a; v# F3 F4 O C

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

) `' X6 m5 O$ p# E* x, Q5 _/ Y

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

* X& G/ P5 A& o9 w2 d

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

. `# S I; }8 b5 x5 o! n& G9 N

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

9 N0 D$ d6 v1 x8 X9 H2 o

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

6 t# H0 y" F1 g2 N: @8 r

        จ.  ถูกทุกข้อ

. B$ |3 _1 c6 g. _$ O8 }. o

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

, g* Y8 R* L1 o* r. \. K, u, e

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

; ?$ o4 N& ]8 O9 m E: x) t- h7 n

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

9 D$ E* Y# e8 n# P; X1 F

        จ.  ก และ ข                                                                 

; T( [! d) V" w- ?( d7 r. M) N

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

& o; b' m! F8 ]

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

# `, Y- D: ^$ W! `$ ^

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

6 g+ s: e- @9 U z* p

        จ.  ถูกทุกข้อ

5 x* D: Z- g3 M: P3 g/ s* m

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

d5 l; @+ W6 o( i# {8 M2 ^' Y

        ก.  กระทรวง                                                                               

/ {7 F- Q5 X& }! x0 V9 w. i

        ข.  ทบวง

6 G& A6 W7 ]- G9 z9 _1 M9 _

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

8 U' |0 s% v* h4 \: H. K

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

5 [2 e* u7 e, _

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

1 t0 C" H% q( i8 L: m7 Q

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

; a y* L5 h' [, T( @% ?

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

& t) n p% c$ `) i' e% q

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

% F' i( i/ X' ~$ Z& E- J

 

- G4 g' G$ C2 N8 R, i& {$ i

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

# A. X# b3 b3 H) {; L- @

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

. u) A) i; \8 Y) ]- O

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

, q" q- U" ^( j. d( D% A2 P: j7 V

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

$ u, h2 D# i, L# q

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

0 p' L' ?$ q1 i/ T

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

- c- `( \+ G- n3 s: A

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

/ T0 ~9 S! ? C/ o

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 j# V$ L, L' J9 S1 G& f$ F" v

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

" L4 H$ g9 c$ J: z( e9 J' H5 j# M

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

/ p0 `, q( d# k' D: p; Y

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

* ~: p$ A& { ^, ^+ t O1 T

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

( c2 e* M( [* s) y. A7 v& r" Q. g

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

' {5 Z# R) |/ ~& d

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

0 K" E8 `! A# t; A9 o0 `

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

& _/ Y6 p9 {, Y* L

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

! ^& x" M) {. G

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

2 A5 ~5 c, ~3 X# p

        จ.  ระเบียบกระทรวง

# o7 w% S" T% w2 i/ U2 U

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

: n& u/ M/ |6 ?- E# [

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

7 O9 W/ `' m! d$ e

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

: r: b+ k% }; G" i0 n& k' M

        จ.  ระเบียบกระทรวง

) o7 Q$ `. U" Z

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

. T% m3 E7 _0 A6 ^9 p

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

! J& g) B8 h, X. f

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

- A" ]7 v: E, G8 N

        จ.  ระเบียบกระทรวง

! V2 q# O* e" \: ~2 C- r

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

a+ ?$ K l! w2 b% Z

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

0 c$ ]+ i" M# V4 F M0 U

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

# K& M1 k& q7 x7 q

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

. T4 Y' n2 x1 y

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

4 p/ O9 L$ `9 |# e- R1 \; M

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

) y! H8 X2 E( o, j. \

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

6 k1 e+ b, h3 B) N0 F$ W8 e

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

7 C9 O/ h! U5 H) A1 O: p% E

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

# ^& o( _ N- y! o+ d4 d- ?8 T5 _

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

9 S: _" i' @( Y2 S( N0 b

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

8 V: e5 E/ }# ?0 v- |2 g7 S+ k" Q

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" W2 y! N) p& G1 E- x. C

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

9 {0 J" O1 i- l& y, }! x

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

: X6 ~9 R9 W( ?- C

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

" l5 z/ V3 ]( j

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

) W% _" N' j4 j% }

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

) N+ A) g5 l0 l4 k1 j5 g

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

* t: M5 Y, k8 x- S

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

4 A9 w3 N; z4 r: x- b6 [0 |0 J N

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

: b W y1 C4 [; g

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

6 E5 e ?: |% j5 P& V

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

1 X- `" H5 m+ _, E

        จ.  ม.11 11 ข้อ

2 {/ F9 X( L7 I# a0 o

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

/ j# d% Q* `4 ]! w

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

5 D0 K) {, N3 D2 _4 ^+ a% V

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

! J' ^% P% r: {% \9 }3 {& m

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

3 c O5 B4 a; t$ S9 S

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

- Q& w5 a: r6 W& Z6 k

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

: T& e2 d5 c5 b! M; M- B6 h, E

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

+ U. V& a4 M' ^8 j2 g

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

/ L7 D2 z3 b" R0 H+ z n

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

4 y! F& j# e0 H+ C# ?

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

8 ]) M/ H9 o# p. N# l7 E+ M# L

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

; Z2 F- ^) j2 V; c3 A+ ]$ f

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

4 ?; V4 F9 Q2 l" | c. e

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

. V) }: z$ q& ?2 H2 @

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

4 p9 x$ G- k1 j9 A: q% O

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

* ?7 G& L2 f" `" v) o; L8 d+ q/ g

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

7 Z6 T; x: u ^1 o7 c4 {, S

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

n+ C+ r3 U3 w8 Z' A

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 B( v3 g6 {: V5 b# j

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ k& M. P! P2 p, [5 R

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6 Y0 z5 e: H8 }7 D

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

$ S6 P- E4 [2 [6 [

        จ.  ไม่มีข้อถูก

- V# H- W1 w5 T8 l( |1 p

22.ข้อใดผิด

$ H# N# Y5 Q' Y% v; z7 p: G; i

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

1 N. P( \3 ]0 d* m0 `

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

) V. ~0 ~9 B2 L( P4 U: }7 B

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

B$ h! q8 N. J

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

, X. B y# M- c' }

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

3 E* ?3 J! t9 A2 Z

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

% y5 Z, \4 f& u, X" s d# T

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

" A* }; g! Q+ o4 K/ E/ s! n

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

+ @- p4 K* [4 n! X! u

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

& e/ g; f6 m3 _# S

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

: w3 b/ x8 n3 c4 i, G

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

7 {# f) e9 G4 ]

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

1 [* z3 q d: F

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

' Y0 u- c! B% O5 x; l! P3 H& c6 t

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

9 c/ w+ t9 _4 b. S/ N4 z+ W' a

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

, d1 @* r; O5 t* `: m& _

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

, ~: [ |8 b9 w/ u( G2 {

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

/ h) d- A; R* y: `# h4 I* a

        จ.  ถูกทุกข้อ

" ~/ {0 H+ p( y. B

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

+ q% H: `- P/ l i

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

: K' u9 f& l& z2 V7 a5 [

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

5 W: O V& r- |2 C' G

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

1 w- w7 n( o0 T) F. d0 P

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' G' s: T1 M& {3 e

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

( N3 U4 z4 y* B& v; ?; \3 h; v

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

, o: a Z8 A9 C9 A# n# a V

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

! H; M/ U" U( O. |3 j

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 H3 _/ Y {, A0 H& F+ ]3 I1 \

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

j4 j8 z$ [3 Q

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

& m, ]# W- m) e' C' K* R

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 O: g7 Q2 C2 i5 j

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

) v# @. z& W. e1 }0 p

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

+ B+ F- D9 K, i" h

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

3 ?8 g$ G) t; t1 d5 l7 @: q3 |

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

7 g9 h, N1 P& E4 t( j4 x& o

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

2 c# Y4 i# L) U* B- ~

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

- H/ X* n0 I' U

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

: f8 n9 T# d1 x% p5 |

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

3 ` o% U& c/ k) ]1 c% t

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

2 x! B9 |4 U/ \ [: e! ]' f/ e

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

]+ S, q* k4 y2 F/ w2 n5 Y

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

& ~4 Q1 w, j) |8 Q d

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

/ j& i$ |5 }5 o& R% d5 Q4 }" M% t

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

: N, m9 I; I6 q+ e) e

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

% u C9 q* o+ T; B. w- A

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

8 o; U( w% X( w# f

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

g. x1 v( U3 p/ K% y$ b/ q

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

5 g! Z$ B, Q4 s0 K4 _3 ]

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

+ e6 \ F6 w9 c% d" G

        จ.  กฎกระทรวง

9 w" |) R9 {- N3 S# H0 U) Q: K

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

e$ B0 o9 O' H3 U# M

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

* ~7 I/ G1 n" P, e, C$ [

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 ?3 e: o. |( v4 E' B* J

        จ.  ถูกทุกข้อ

. M+ H) N+ C2 l: E- p q

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

; _5 e' F- y& b. c1 `, K4 `

        ก.  รัฐมนตรี

( ]+ q3 o' x" R8 G

        ข.  ปลัดกระทรวง

! A0 i. L! K0 u* E

        ค.  รองปลัดกระทรวง

7 P0 `3 Z% | w3 V

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

+ D5 d0 t- ]+ |4 N: f$ Y3 n4 W; i

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

2 }2 e; n& t3 J7 W3 Q: r U

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

6 J8 ~4 Z' @( s$ a: E

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

& @! O1 A' z/ C6 c5 c1 @

        ข.  ปลัดกระทรวง

0 G9 x& a: d: I# x9 K# x. Q# k

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

3 {9 d O9 r7 Q, t

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

! ?' _1 D1 W$ e& F

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

) w; ^( o f1 v% e4 H# A' S: y

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

1 \; x7 m- z3 p$ w0 y

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

) u$ S& h1 s: e/ Q6 T8 V

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

3 x* f; P& h( A

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

' r4 \" |" P: K. g' C% Z5 K

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

% Q! i, A, L5 b: r. h% s

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

J- W! x1 @6 e; K9 B- q; G* m

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 s1 e' {) e& v; K1 _

        จ.  ไม่มีข้อถูก

: k5 h# n1 z3 X+ k

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

/ y4 u/ ` f+ u5 e- Q

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

' u5 x5 {7 [& O A2 {& s. Y! ~2 P

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5 o6 A5 L) j2 B1 b

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

9 Z$ I3 J6 a# U2 d# {: Z7 J

        จ.  ข้อ ข. และ ง

: U0 f& J5 f4 Z* Z! X

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

5 B+ Z5 o6 z2 w

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

* n2 Y( x, h' d$ E, K

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

1 ?6 U2 P6 C1 m8 L- z6 }

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

. D' z; w. x$ [$ u

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

l7 {" O g9 d9 j

        จ.  ผิดทุกข้อ

) c( P, z( t- `' Q

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

1 Y+ [5 D. r7 X/ }0 }

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

9 B1 X% @# s% f9 B% }- J" r% b

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

- x; ]6 S8 I: C: s9 z" i+ ^0 @

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

# |3 I( d3 z! t: N+ }+ E

 

/ S7 o3 z5 C: B# h1 ~6 J" I

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

1 b% [% Y8 v& {5 _% h8 p0 z4 c

        ก.  ราชการทางเมือง

+ ]1 p' ]: ~9 h

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

5 e. m: T) P4 B

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

# { `1 g( }) T9 j. { J

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

( o4 L, Y5 M% b. C0 }+ J

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

n: Z) S2 e, y/ p. g

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

( I, B8 ?' n* O1 I r& l

        ก.  ราชการทางเมือง

$ e6 Q5 I- |& X! l& {2 {7 J

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

) [' m2 ?4 {2 N' g U. s

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

$ N5 Q, O$ l' U

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

0 g" T& ~4 ?) B9 _6 @& C

        จ.  ก และ ง

: B, i! l$ c& }% d2 A

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

& |# m4 c0 g6 p* r! m8 x

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

2 u o3 L7 z5 g, M" _( ]1 |7 N

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

' M8 w" o. G2 w

        จ.  ถูกทุกข้อ

# F! r- [5 Q( V6 L) Z6 Z2 D2 Z3 H

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

+ I) E# D6 a/ w; C* y

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

0 h! S$ b$ v9 \# O

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

* K: A l+ X. x6 _8 f

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

8 h/ T; P+ m: F8 {$ \

        ง.  ก และ ค

8 C0 C5 k4 S: a$ M/ Q

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

* `* f, K2 W# d+ G6 H0 b

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

9 i. t- h, }) t d) k! Q: g; U

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

9 a5 W9 n t, v9 T3 ^4 g' p

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

~1 |' x& @' L4 z# e

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

7 b/ h) l0 r) h1 I4 t& }

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

0 `: f6 v. @. x8 f' q* F

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

" L8 ^- J2 v$ d9 K3 T5 Z

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

1 U$ P4 x+ V. O& H' O

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

2 [# C2 L3 f6 Q/ ]

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

: T! f3 G" ~# y- [ q- q* F

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- Q0 Q* [5 q# e G. _- U0 M

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

) v6 J% ?8 }% D

        จ.  ถูกทุกข้อ

& V5 ?1 a8 M* T) P% r, ]0 C A

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

7 g5 Q6 W1 W8 O. t' b- o

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

( E( ?) c; |0 |# A3 W6 M' a

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

4 I5 Q* j9 v; u# }

        จ.  ถูกทุกข้อ

2 G5 I/ z! W4 J. P' p2 K! V

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

# Z9 {* ^- o3 w1 |" t9 l0 g j

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6 j, p( Y# n, i6 v$ N9 D

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

4 y0 A4 b6 c& m) n e$ S5 a) Y

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

/ A. q: D* y$ s: @& h

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

/ s- z/ P7 l; U M6 t& v! l

        จ.  ถูกทุกข้อ

( q' s0 J- O1 b' v% O8 T2 j' g' }4 P1 F

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

' e# ^# j' g. Q3 ]8 G* r

         (ความเดิม)

3 k X: `0 L& W2 c0 k

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

3 `! T2 t/ ?! B' V( O7 U

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

7 i5 z& g2 d. `8 g+ |0 ~3 q, J7 ^. ~

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

# M1 B" Q2 Y0 [6 \. A, G8 r

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

; D/ c) F0 S8 ~

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

1 K0 l5 b7 T8 x- {/ H S* [

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

u- z h6 h- g8 ?' T

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 S- ~# E1 D' v+ l

        จ.  ก และ ค

& \" J8 l/ C3 V

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

4 Q8 B! A9 w( G" r

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

$ @$ |: F, p* V( ]% o3 C: o' R) O

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

- E% p- j8 r. |" T# D

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

7 r3 W4 _6 l! q$ E" v s, ^

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

/ [) z4 ]" M0 Q }8 K7 z- a. _

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

# I; D/ v. b. I" F1 w$ q

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

; q, e- \ T, W$ L0 g

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

- O4 p! r ]1 q( h6 ]

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

& G8 x; N6 E: m) V; s7 s" j. g V

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

! u4 P; ?% N0 v8 d$ N7 [

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

0 w1 u |/ i. ?2 L, O! x

        จ.  ไม่มีข้อผิด

, ~5 J: ?, G' D( R; d

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

7 D) |$ L9 \$ F

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

& q$ D( E3 r7 F# P3 F

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

1 ~2 K( ?% V( T, K1 I U% B9 U( k

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

5 X( f9 ]3 d! }$ D$ M; j# b

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

- g* V9 I& _; K& ^# ]4 J

        จ.  ผิดทุกข้อ

% d+ F1 x- u( q# E: I2 v* |

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

- y4 F- f3 o- m" n# V9 F

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

! C! H: Y+ q4 G! F

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

2 n2 [- l- t! V8 d0 t9 ]

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

7 p3 a% j/ p. P- X( {7 L% V K

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

# z7 W! `, q, J

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

0 ^0 y" {7 b/ _$ E A& g4 g- f

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

. k8 \2 p0 v( s) L0 m

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

) R1 P1 R' A& {# P1 w `" h

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

; N" ^6 `. P* e3 w, Q5 S4 e

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

6 u3 L3 V: O7 i. @* Z8 X* Z9 ]

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

& C- @: k7 \9 L

        จ.  ก ข และ ค

6 s* d& X7 z$ s2 k' w( U

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

- A% @" l _; t! L: f

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

' l+ m; D& |. |. z; J& G

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

- S& U; a& M9 C

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

' X* X5 q" }2 [7 H) l

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 x9 L5 Q7 [; R# o. [6 I

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ w5 Z/ W7 `- t

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

4 H( [' T3 F, a5 L3 J {' z

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- g. Z% r% W0 x o0 X8 _$ W

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 {' [- [ ]3 q% j" q% I, E

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ I+ X3 V3 F4 V" A7 }1 o

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

% K9 G+ ?6 D, F, e

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

& h% e' @% `/ J- S* @9 A8 `

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

1 F6 C& S# W/ L. k3 @: b/ i

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 H4 Y' V. j0 ?9 ]8 _. F

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

. Y/ m; Q! i. @$ ^ U+ |

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

; ~& D' X5 c* o+ l2 a; Q$ q5 u) X

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

6 p2 Y) v7 ^5 v5 B) C4 ^

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

9 G9 h( W8 j: V' r! Q" N' p4 Y: a

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

2 m/ u/ E1 P p; J/ P# k: ?

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

Q5 v( e7 z' L+ p1 j7 G* l/ {

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

4 ^# e* n3 Z# z& p

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

! K, d0 g. i; m' `5 z' I( _

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

4 N: j! t( N7 @

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

" P$ K0 B' f3 E* v4 y/ _

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

! O* x' O2 T& x

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

+ M$ J! B! T' E' Z7 U$ s

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

) y+ A1 ?& J/ h: P$ h# z7 ^+ j0 l

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

; }. |7 t2 q! \

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

1 d: E! B5 G( T* d5 ^

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

4 m- q7 n: n. e* P

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

T6 c9 L! p+ A3 j3 T) N4 F4 ?1 y

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

' O3 y6 G6 Z# C9 c1 D

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

9 I1 c8 t" w5 w, m; `0 }. c; W

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

" ^# {" k8 q( {2 d( t. q9 j2 r

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

4 I" T) f B0 H& ]9 h7 [$ }) |

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

8 a" f2 k0 t6 Q H

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

7 @. K3 l: T9 x: r7 M3 y2 c. p

        จ.  ค และ ง

k+ ^' u! I1 F" E+ z7 Y" G

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

! o; P. O, \: ^& @6 T( J F4 L. N w

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

# T; O5 G+ F8 R; V1 Q. ~

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

% V1 P. Y( n6 Z

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

- q) y0 O- @5 r7 D( Z

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

1 J' `9 y- u* d& r' \+ e) E* A

        จ.  ผิดทุกข้อ

% C; x( t0 o3 e W9 o" }2 \

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

4 _ M" X) d6 x8 N8 k0 [/ X' T/ ~

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

) F5 f9 A9 o' p a, M1 s

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

7 A4 q1 @1 M7 J+ U! {$ i

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

# @: S3 I; X6 ?) s' J' s% h: P

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

$ Q: [3 B; G: R' _1 O z

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

@& X# u) y/ g8 N

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

$ c0 h2 l5 f/ M

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

+ `9 y. l( g" N. [+ I% T

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

. A% x# ]6 R" [$ v! `

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

) a4 \2 Y! c7 m8 f; j

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

0 R- k! O$ W) R$ W0 k

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

- }( p7 L4 j0 L/ q% j

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

+ Y" q& w, X# Y9 ?$ {

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

/ _+ W3 _% f9 s* R

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

& b. `3 F6 b5 \- u$ n

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

! E/ }) O( R' t) N2 _

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

0 ]! \+ }& h7 K; `: m

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

+ J7 l, e0 {* S

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

- X) k6 m/ w+ t! G* M

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

" C2 q5 w6 R' [

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

+ B' e% W' j5 q2 _

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

2 D4 c& d% ?% C1 I6 h- h6 h

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

& f$ C# N2 ^9 c: }+ U) T" j

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

" c& i: h; B+ _) g4 w/ |% V" J! ^

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

: s7 w; ~9 _5 U

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

5 R! i0 w1 V" N, @

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

0 `) p8 g z" D$ y) n. r

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 B7 k; q* [6 V# f+ S0 a; w: h

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

6 h# |* l' H( A

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

# q( C* a" l. k, N9 b5 c7 r

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

: P) S5 x2 P' K

        จ.  ค และ ง

' Z* [: F% s2 _: ~

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

' J( j7 p/ _; n% D* X C5 `

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

0 G1 ]! N0 ^" O+ e% D3 d

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

( I0 J1 L( R! v! l1 o. P* W/ C& G

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

' S& Y+ m( I5 |! B* N' F, Z

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

% G9 O# A- ?7 t2 D

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

% P! d, C$ Z$ W

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

1 x, n9 }$ D1 x9 u2 l8 \& I

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

, U1 t% s9 d. f0 c) m7 I

 

/ V( z: f" l2 V/ b7 `

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

: Z; J5 X" l! ?8 P- r

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

3 |5 {0 ~7 t6 J1 I; {! g7 Q

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

& s: Q3 B [) h0 v$ @ Q* G

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

( u0 w# b, Y t# D

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

+ a* I. ?2 K" L) v8 _+ p' Z! i

        จ.  ก ข และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

% I9 Z q' H; {

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

_ {. ?. D) s1 C A2 _9 K

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

7 P& p1 {5 j, B$ [9 E" S( b

        จ.  ถูกทุกข้เอ

" n/ P# M. z/ Z1 `+ E! t2 R

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

6 m, m; X6 n) Y" o4 h7 R$ }/ a" n

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

b5 ~9 c8 `+ \( L$ ?2 [

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

' H! C; A# I( l% t% R

        จ.  ผิดทุกข้อ

7 s6 q1 w& o8 f0 n3 b7 {' \

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

: p# A/ [6 c% q, H( W) m0 k

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 j: q o* G% c3 }* D

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

8 }( E ~4 H' h2 W- v

        จ.  ผิดทุกข้อ

# }" c9 R( m; Z4 g, X

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

1 T! s, { W; ]. ]. r7 J

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

1 k0 e! w) Q: Q1 m7 k

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

- m ~# U6 A5 |$ f& c+ m) `

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

: ^+ Z5 H- g& W& Q2 p' G" t9 c

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

3 }4 ~2 @* ]) c9 R

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

9 Z% p, i4 `9 J" [9 v# M

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

6 X. ~( b9 l: }

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

( i" W- m6 x1 \4 f2 i

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

+ q- N5 W# G$ `) L+ e( [3 }

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

% o. Q* A5 d3 W7 R! M

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

- V+ Z" o% }# c2 w2 ^7 z

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

% l4 M! j% }+ b0 V

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

/ s& u7 o8 l8 |0 [) q4 ?; R1 S

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

% }6 b* a# F" z

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

5 A$ x" W8 ~2 {9 j4 x- s6 r

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

# m% [ C. r9 E. g3 s

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

5 g, B+ B+ a2 a& c) B4 n

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

) g' K! b- D4 ~. r& m1 U

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

c6 Q5 I5 m& l. j

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

' W' o4 `7 K7 F1 y" h! I

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

7 @- @( @! |$ R/ I

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

) `3 G5 c% g- r; L- T' g+ Y

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

: D. T( K$ l: G' R1 \1 m

        จ.  ออกกฎกระทรวง

" l7 q+ ^- |. B B9 r

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

3 f' x/ z5 _) l/ ~) \; ?

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

9 u- Y- v1 H+ N: D& q

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

) m# s7 ~1 F/ V" O7 c9 Y

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

$ B$ Z- e) ?6 P9 x& T

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

' H* f7 ^8 W: R6 h% r

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

( E/ C# `* R$ J: O7 j1 a

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

( u$ i2 t* `" k. T- S6 d* V, r

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

# j' m2 ?6 Q$ T: N9 `+ j1 T8 x0 e

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

" i4 T- P& v7 o/ d. T

        จ.  ถูกทุกข้อ

' u1 \0 H8 D5 {5 G6 O* D

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

4 _* I) f; r5 p% A4 O- x

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

( a/ B* k+ B5 i }1 R

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

% ~* a+ p" c) p& a! u, J

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

( [0 C2 x" e, I( x5 e' q

        ง.  ก และ ค

. A$ k! a! Q, O0 ^

        จ.  ก ข และ ค

& {3 B3 k# u% C+ d0 \

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

9 c) y2 P. V! j

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

: C) i+ Q7 V' f

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

# H! J) R u8 w9 @% a9 X1 X9 ` o

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

+ Z8 V( L7 Y; F+ R5 q' w" a6 N

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

& ^9 H, c0 X1 T. M' [

        จ.  ก และ ค

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. ^8 u$ }0 N4 I% M" o( w

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

4 Q0 n% D A' X! j. p

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

' l8 q: B- f1 k

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

6 P4 [' E$ |( j; O

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

8 J( R( D8 n U" E0 ?

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

/ r% k' `" u$ b5 m' T

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

& G) ?% b9 X* |: f1 ^) Q

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

: R! }* d W9 }, g- W' B/ p

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

/ s5 S" ^; Q! ^/ m3 T* U

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

* I/ y2 a Z+ D; E6 S' ?

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

% {: F2 r* k0 c4 b3 y8 ^

        จ.  ไม่มีข้อถูก

3 ^4 b' Y& T; {9 V; f7 b! S( Z9 v

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

# H9 @$ [8 ^ ]

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

! H: I) E) d7 Y3 o

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

4 K. O U1 B0 v! L! r8 F4 D4 H

        จ.  กฎกระทรวง

% P/ x) E8 e! c5 a, S+ J7 U

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

% X5 w* P5 o( F

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

$ X2 Q0 t1 ^0 S/ n! H) Z

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

* o7 u7 M5 V4 }, i# a

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
' D: l4 s- ^, j

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

2 S" `6 O2 {, v3 @) x, y) w

 

+ H8 [2 Y) ]" C( q

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

5 G2 Q" M: W" u' A; U& {+ |

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

$ f e2 r0 ~+ U3 y T

3.                                32.                                       61.                                       90. 

8 E1 ? M9 I# M. {+ k6 B# i

4.                               33.                                      62.                                       91. 

, |% N1 ?; p* r4 f1 U1 A

5.                                34.                                       63.                                       92. 

& r4 W5 z2 h9 {- q4 a$ e2 M

6.                               35.                                       64.                                       93. 

; M9 B/ R9 ]) j

7.                               36.                                       65.                                       66. 

# D* i9 E2 O- l, I) X% _- ?

8.                               37.                                       66.                                       95. 

0 H! ]% ?+ E2 C7 @4 K1 y# _ r1 Y

9.                                38.                                       67.                                       96. 

& J; E' Y9 [; C

10.                              39.                                       68.                                       97. 

/ S; U" S2 ~, X4 W/ A2 J( e p

11.                              40.                                       69.                                       98. 

& c7 _4 U- {* u8 K9 i$ b; }

12.                              41.                                       70.                                       99. 

7 {5 w- R1 Q4 l1 _ i3 u

13.                              42.                                       71.                                       100. 

" E3 V4 |* @% J7 c( ~

14.                              43.                                       72.                                       101. 

# v$ w+ ?' t `8 \& V

15.                              44.                                       73.                                       102. 

) g2 x; P- K% t( W9 P! D2 r

16.                              45.                                       74.                                       103. 

/ b: ]$ q0 {" s1 c4 u2 U

17.                              46.                                       75.                                       104. 

' E, n( f" ]5 w% ^: \

18.                              47.                                       76.                                       105. 

5 k' P9 v3 s: o) \+ o3 G# }" G4 f3 X$ @

19.                              48.                                       77.                                       106. 

6 t) d% \ V# x

20.                              49.                                       78.                                       107. 

! @/ \9 `) C, g3 d( |* k

21.                              50.                                       79.                                       108. 

6 v5 ]& r2 y6 z% `/ @. g# e

22.                              51.                                       80.                                       109. 

! l# m# M( U6 z% M0 P8 O

23.                              52.                                       81.                                       110. 

' }7 X( ^- J; o0 {9 [% A1 Q

24.                              53.                                       82.                                       111. 

+ H* W* [, P. j/ e3 S4 r

25.                              54.                                       83.                                       112. 

; O- e3 O5 l6 Y

26.                              55.                                       84.                                       113. 

; f% I& H( `( n3 O/ x7 I1 [

27.                              56.                                       85.                                       114. 

9 o: }2 P3 z5 c/ a

28.                              57.                                       86.                                       115. 

* v- C! z' T7 p$ U, y. ~2 H. g) R

29.                              58.                                       87.                                       116. 

8 g) Q3 W, @8 q

      

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-2-2015 00:07 , Processed in 0.235726 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้