งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 88046|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

% }+ t, y$ {" ^

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

: L" B: y, S& R ?( H* M

.....................................................

( Y2 b3 H% \4 A7 ]8 |9 ?

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

9 P6 p% D: r+ U/ ~6 W* G# ~- V

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

! a: C' \7 |* |& B) L. j

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

$ i! [3 D. g' n; I

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

( k" @ Q) j1 f8 A5 I

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

1 a; f6 X% a1 v/ U6 O, t0 _& d6 J

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

e6 }. U/ Z m, J. _1 B7 W

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

7 z) R9 ^7 D% z1 T) S! N1 {( y, h/ |

        จ.  ถูกทุกข้อ

% J+ f5 d; y4 ?8 ]* X2 {" r( Y

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

0 G% y/ E% x7 c; Q) o: x, y

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

+ @) B6 r P$ D: K

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

9 S6 P( `+ p* F; s' i- k4 W6 k

        จ.  ก และ ข                                                                 

9 l" ]' d; N' G1 Z7 Y) q& T

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

% ~3 x" |5 R( A$ l# x# e

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

6 W7 @: R1 q1 X; K0 s2 T

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

! m; N r" W$ I+ z% U# T

        จ.  ถูกทุกข้อ

7 S g/ g) O! u

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

! u5 x2 j. y: ^$ Y& g. {

        ก.  กระทรวง                                                                               

1 ~# U3 |2 O: R2 b

        ข.  ทบวง

( s) N3 s- o9 C+ A. n, h) ^

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

$ |$ _. C# B; Y3 @+ {3 [ W2 u

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

* [& K; u$ |9 ?6 d' X$ A* S6 L% z

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

" I7 _% y$ N- s, p& q9 P0 Y* b7 q

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# z2 K+ S+ _, C4 {& U: h% y4 w4 S

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

. T+ g& G3 Z4 B

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

+ Z6 L0 {1 {9 G7 W" N

 

( t& ?, k8 `7 x- J' B

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

! ~* X/ |3 C' n

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

+ B6 n3 T6 l' k. X0 O. o

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

, R. r/ X$ ~7 _) y1 M

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

; M, k( H) w* ]' C n$ p) H) Q

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

1 `3 F! X+ w/ E! J K$ H) c

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

- ?- Z, v, r$ @1 {" i

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

2 Z. |- [9 k& j/ ?& V: Y! D( R

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

# A. A" q4 U$ _# m+ L* ?; a9 x

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

1 ?( o6 s" A7 k0 h6 B1 n

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

/ `$ T, z* q: u0 `

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

8 A( O( ?+ `* C" a' l4 q5 G; y

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

# n5 S/ ]5 J, i/ S5 d+ T

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

# Y9 _: `, i( k9 z

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

( I, Y9 A4 E9 z6 x2 T& ? m4 O

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

7 L: L K' B) z; U

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

# b# ]" `6 P2 o

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

" a7 T5 }4 D6 m9 C( Y' f

        จ.  ระเบียบกระทรวง

1 M0 F! e9 n5 o6 @4 |

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

- q% ~8 A' w/ `8 j

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

3 V8 Y" A* ?- @8 ?8 _

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

8 K5 Y) W9 \; R, N3 _: J

        จ.  ระเบียบกระทรวง

7 [* I& Z, L) Q) r# W

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

9 Z& a/ B; m. [/ g5 y* ~

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

]6 s: G- \0 ?. m# K6 \- t

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

5 ~6 G" e$ e/ Q7 h

        จ.  ระเบียบกระทรวง

. ^( J; n6 V" V C

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

6 J! Y# O% J: E$ q. @

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

4 [* a6 D | i2 B! I, S

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

: \' D' D# G ^! w# ]/ E. c

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

' s# G: w$ O: ]1 j1 u: s

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

4 a4 R% U5 K7 H' N/ |% G) g

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

; E/ D# R; _# o$ i% w6 l

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

8 s4 ?. O8 \0 H7 o& K+ B# H

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

: p" |" ?0 z5 @3 v6 I% S& v" z

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

. A. a% i! [2 h m& L4 i

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

( ~ T0 K9 `& U

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

, {( X! r8 A1 h0 h F2 f& |

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% I+ L6 @* V& `, j2 S# U

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

4 Q6 N: l7 M( ?2 D" M

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

6 A% _" X& R9 G9 S

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

# T4 s/ X4 j* ^6 Q o

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

7 j# C5 i) [" X* a- [8 @ M$ @' L$ t

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

% }/ G$ m2 J! r1 M9 E" V' W

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

# U8 C* L' L. O

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

, {3 D5 \ B, R) p% ?' b

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

! _* ~7 `% J3 s4 t% R3 |) @

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

, W* L2 q) E, S% `1 Y

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

& s' {# g: i% d; V6 p

        จ.  ม.11 11 ข้อ

4 t' L' u3 K/ g# x# H

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

* P6 U/ t( D4 T! ]

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

! o: Y0 H! X: c4 L2 y0 P6 F6 B3 U& X

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

M, ]- k, E( A

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

6 x6 u; i7 n4 N$ e7 Y6 E

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

+ V' G7 v$ [/ b! [% y

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

- |) @, h- ^* T6 M4 e n" Q) P

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

2 y, G( D7 e F: y6 _( S

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

: P4 e( a; g# Z( x+ K

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

1 z! J, M2 ?4 H# U9 D8 g5 N6 B8 [/ \" ]

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

5 P! n% [5 z% d/ f& g

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

0 L& V6 g, R' U' b7 j# ?, M

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

3 I- k9 s. E) Y9 Q" E. }7 \

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

) \+ P2 {3 k. S

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

. O$ b/ C; |; r+ [9 D+ F

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

# P: }% I' e! \; O0 x8 F$ |% H/ e0 B

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

: b* r0 h" V D2 `! v# u

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

; v# r5 ]; w& ~; a' ?

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

4 o* k k, m @! t

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. V( A$ n) d3 ]9 j

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

b2 P! Q4 c3 i( C8 u* l

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

0 l3 S: r% ]& ?# M

        จ.  ไม่มีข้อถูก

' Y* j0 }3 N0 f2 U0 S! z7 n

22.ข้อใดผิด

4 M' X- }0 m% N+ [& |

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

F5 j& u3 Z( b' R% {& D, I

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

. h7 e# \8 ?% [& O, w* R* X

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

( _; C6 Q8 ]& a/ G; O) w' o

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

" A. E. c$ ~+ r

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

1 ]4 x3 q5 @5 L8 [& ~5 b

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

2 L; J5 E5 W, J0 Z# q, d" q# a7 Y# ~

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

+ Q; \$ j4 ?3 X5 p+ K$ c

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

/ o { e: u3 }# u4 p

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

m5 i$ D' I' O6 q

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

" s! _. `9 [5 t- T

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

# ^, f8 {, J; H; t8 ]

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

# f T% h& w) W6 ]; v8 Z2 L

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

# N6 ~9 A, C$ Y2 g/ z

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

+ ?1 q% S* w' E+ v: O3 g0 P# M' W

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

D8 e$ Y7 Y1 ?& s

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

. z# J; O4 X! |8 x' ]

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

5 [, C9 n. a/ l4 R) Z

        จ.  ถูกทุกข้อ

/ A8 e$ |( }, W$ C& m9 Q

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

/ M0 `( F9 {! Y) D( e+ \0 |! p

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

6 x/ U! f* w; F- Z# ^

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

, Y' M1 k' N# z% U

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

% A B, s' T! L9 F: Y a

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! H. _/ A( [# L. M" f' M0 F

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

" I5 K2 C% n; f! f) X$ Q

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

% c. C y& o+ A' P3 O

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

7 n: i- y' t. A

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ G! J/ H* o) R4 k

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

& m$ o% L" h( q6 j

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

( r. }0 V6 _$ `

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 B; J8 w. `- |2 L/ i

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

* c1 r+ w( G# J5 ~2 P, N

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

+ }" ]" T4 C. v& N- z0 q

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

) h0 W: t2 M, Y- g/ {

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

1 i7 R: a* W1 @" Y+ ?: |) B/ L

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

8 n4 s+ }& ?; J

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

' v; R1 C. l2 p' y# r

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

5 L5 I" C. ]; l% f. x3 M

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

' O2 B5 n- P, G3 ^

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

( l# w- g7 @9 r& J& d# {# ^6 N

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

9 D }5 i' T! j. k5 r) m

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

' ~2 @! I: ?3 l* p; I

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

% U, M% ^6 X3 @6 k

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% Q) _* z( P) r! P, b: F: o

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

3 ]3 G4 R* T4 S8 K* `& v4 U- W

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

/ O8 q1 T- C( _% p9 J. a( Z% J: i$ ~

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

) t( r$ P" d- f

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

' V6 @" ]$ t }0 I; @. I& M* @

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

5 X2 s( q, C0 C% ?) w( A

        จ.  กฎกระทรวง

- U6 O/ h" g" q9 _ o b7 |3 |, Q

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

4 \4 I9 t$ T- h0 @0 X0 S# N# r

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

& Y& [& h8 H% w; Y J

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

8 F0 N r7 E& ^" y

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 k& F/ I, ]- T$ a2 L' p, l1 z4 m

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

! y! s K* ?; d. M( Z9 u# Q

        ก.  รัฐมนตรี

6 {6 x; E0 W T3 K7 @: w p9 s

        ข.  ปลัดกระทรวง

8 P7 v" T- ?' L- E- J, K# D

        ค.  รองปลัดกระทรวง

9 y N ~2 k6 L9 G* K* ^; _3 O

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

, E. o; S- }3 v1 P

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

' X) W. z3 g. n9 S! x4 P1 U

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

3 J' p9 ^, f$ K. `

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

6 z- s5 O) ?, x0 R T5 v. s5 s

        ข.  ปลัดกระทรวง

. X5 n Z% I1 n

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

; _( s( k( N2 @ F5 ~! i

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

; G" w( Q( u6 W8 N V0 W) r& w

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

1 b! c8 d' T) u1 c- @5 _& o

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

: [$ W0 v2 e2 z, ~( P! S9 T

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

. A3 l0 l" ^ N3 l8 t

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

$ d$ o0 {' Y3 S; B2 D' N9 N5 H

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

: J- K w! L8 r6 e, s) D# ~! _

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

& q! ]- ^3 o, a; m( z+ X7 x

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3 q; }& {/ F2 d) p. f+ y6 @0 q

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

& ?: z; ~- ], _( b. i, N5 N o' z

        จ.  ไม่มีข้อถูก

5 i9 q8 Y7 n/ J! L3 f/ a3 z4 ^4 r

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

+ g, D9 V1 Y$ L, U. r) U! w# g

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1 ~: L) Y4 r* f

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

$ p- o, Y1 {" M. g2 |

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

/ E. P; s4 I" f9 D/ j( Q

        จ.  ข้อ ข. และ ง

l- ]& R" j: b# D

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

( b: C- H- e5 z1 v. [% k6 @

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

7 @( J( G% S) Z) P( R3 ~

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

5 E- Y" u5 @0 O9 ?" z7 z. J

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

+ ^- t! b3 T1 ~ N. s! ]. O% u

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

- u9 B6 B0 y ^: @) r

        จ.  ผิดทุกข้อ

( S1 o' T) q" n& b6 N+ ~# q

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

0 b4 B- N& |+ p2 n

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

# Z! ~% R# p3 T# m3 r8 H; k

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

9 U% ?* z6 `, b

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

1 G0 F9 c, B, b, }

 

6 k; o5 G: }( F5 c( V& h

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

3 W3 Z, [* W* V8 c

        ก.  ราชการทางเมือง

( o" m8 m. R2 T. ?( K3 n

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

( Q$ v) i( h1 \: _1 J

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

3 _# _ Z) Q2 N, v+ C$ ?( b

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

. s w: U) S7 ]/ u0 T- l

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

6 f) H6 G- {% z4 {9 @

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

* K' ], y4 F, n% V% v

        ก.  ราชการทางเมือง

- O5 {7 H5 S8 }

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

! p* X: V! `! q& v

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

* |% Y. U- a( W

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

6 k# s @; k3 r! w0 L6 p

        จ.  ก และ ง

5 h8 e& t. s# { ~8 W

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

2 t( O) s! _! x2 V

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

* S5 L7 W* O u. l |2 K

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

3 D9 |; f7 w" M2 Z: u- o% ^: L) x

        จ.  ถูกทุกข้อ

; I3 R* ~) S) [9 l$ e- U R3 p

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

& ?( M( Q \7 T# L6 c

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

3 h- I% d. F a4 i: ]& L- _4 O

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

# h9 B# i) m# m, F7 Z- H7 G

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

: m8 @1 z9 [ D& A; x: @9 |

        ง.  ก และ ค

- n; I2 @. g8 K) ~, n) i2 d

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

1 \. x' p: W) v" U; f

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

6 N6 l4 K+ ^; k$ m# m2 F! Y: Y; G

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

. g {( W5 S# [/ t% w4 H8 H: ]+ D

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

9 ]! p+ O+ K+ G; d% x

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

, l4 S4 u: S# M1 @6 g

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

: }- S" S n; E( `- \" A- O$ l

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

- T+ v+ o. m* k

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

5 e# V& @. K! \( e" [+ d

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

- O$ o% Y+ j/ l" U

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

) _% R& y% h+ _3 u

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

! R5 o: ^7 @7 ~2 b* T

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

$ s9 }; G7 Y9 ~0 P+ Q- G& j) ~4 O5 o

        จ.  ถูกทุกข้อ

* R" Y$ I+ G0 D) c* _7 F9 o; \: Y! u

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

; c( S% T" c; } }. x( i7 ` z6 z

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

& n* v- L* m: G; Z! [) p1 q

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

) C; e; x! f* F+ ]8 _: }8 m o# e Y

        จ.  ถูกทุกข้อ

' j0 X1 i! ^' ^9 K

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

& A9 U2 u/ X- q" M2 t

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9 `9 ?4 I( ^5 a, v- D

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

^5 z2 M9 _1 T& _

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

( U0 j. b5 H; |$ k0 Y

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

1 b: |( [2 U0 A: s: N

        จ.  ถูกทุกข้อ

5 H* Z r$ [% V1 y% l3 k

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

) O" ]% K6 P: E4 X* k# m

         (ความเดิม)

* Q" A: k- Y+ v

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

6 J9 \. i2 i# m$ U' O( N, J

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

5 {4 u( L( O4 e9 M8 p7 m

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

# d- s7 `4 H7 T. C2 I

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

0 M: `& A; T( V& {6 s: u

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

i# B* k7 {( w O$ x

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

" D/ C4 r8 y1 h% e% F+ Q+ d% Q

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

/ c' k7 J! g) H& [3 t

        จ.  ก และ ค

, T# N- A' {5 O0 j0 K: ?! Y' b

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

: c. j: f- ~$ T6 A) i: N

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

% M' ?% e5 e8 s# E

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

( x6 v( f2 n' j1 W0 u3 P' \& a l# k

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

$ G5 g# D; T6 M

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

7 E7 H& r6 J2 l- ~8 B

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

& g9 B3 O5 P9 Z& ?

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

- w0 ^- v l& p& w4 o0 k- w R/ n' Y

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

# V; b; G4 Y. L8 B4 [1 Y

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

1 G4 R6 j, K/ S

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

1 l, }: B% q6 b; I4 S

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

: T o" P# z1 ~0 C- q, ?

        จ.  ไม่มีข้อผิด

) U# O8 a' S" F7 \5 P

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

/ V( z4 c) q, t

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

' o' \# k0 c8 ^ T' ~8 U+ Y8 |

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

% f; s" ^/ V& Z: i8 y; K5 [0 x) p1 ^5 n

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

/ o# Q. ~, O6 l- r+ l5 N

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

! M& q' f/ p1 p3 ~

        จ.  ผิดทุกข้อ

- Y. M, O/ R K6 x& }) h+ O

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

" M4 s) s" `% m, _

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

8 P9 C5 ~' c2 t! N& P+ O

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

: W2 ?; M( y) v w5 N& k, ~5 c# y

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

; X7 a- z& d2 _$ T s9 e- c

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

/ L2 t9 A/ j! ^: K- O9 N" {6 U

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

5 u) F9 H5 k) Q7 m1 C

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

. }1 ?$ m! q7 w& t

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

0 m3 Q3 k6 k: E0 u0 \# |9 |

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

0 _- i8 w! P$ S

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

2 Y: B. I9 ?& C2 v

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

' X1 J$ E+ p- v; _: D6 w( U; a

        จ.  ก ข และ ค

: T! ^6 n2 b/ `- f5 x

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

& }6 A. o. }' n A1 s. l, X

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 [ a, W8 k4 a L3 d

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

+ R" e8 _# B. N" R! h

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

) I( ?5 D; h2 q9 a

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

; S. P6 }3 U+ Z" r0 |& |

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

: V- l6 C! }6 n( X, \1 e r# A

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

y5 q& [: L! m7 }9 o- q0 h

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

! h" k8 |2 x+ j' h$ @

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

! u$ V$ e. l! P7 u. o' m* h

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( u) l; m# ` v( E

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

) f1 j, t: e4 y2 z# T+ v) U

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

. s1 T8 n8 U' r7 \) z( ~* n

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

5 z" u! z/ W/ T3 a

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

# U# l' k; A- B6 N. o$ L

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

: F7 R4 J4 N/ x% v( F, B7 p

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

; h' F$ r. ]& G: J

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

0 T' w; t6 n. |" P _

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

6 n2 k( b K1 ^8 D1 K

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

2 `3 w+ M3 M! b# T2 X

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

' H4 h0 w( ?- i% g! y& z

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

& X8 `2 ^; M. x" w

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

! @; h$ H. q3 S2 W7 k0 f

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

. C+ v, @3 Q* d- F) x+ ?- ~5 V

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

* C& s( @2 W2 y$ @. `5 ?

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

) Y/ H; c/ U9 P* k" b- {

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

- k- w \" D) Z T, ~

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

( T6 N. n9 j$ A! z

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

. A7 X) W6 A; ~/ r! ]9 W

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

7 v+ ~, D- c6 v/ N4 z7 X, ?6 r

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

1 r- q, K4 \8 B9 w. [. V0 b8 {3 ?

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

0 j; `2 ?$ }' n/ p' [7 h' ?& w

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 g1 `3 J& ~6 n# t4 p! K+ j

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

1 N& q- I- P: |2 [4 d4 }/ X

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

$ {/ Z$ Q( e, n

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

, e3 } d' Z+ S; ?1 K5 b' f3 P, A

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

1 N' n: b2 d. l D

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

$ n; R. X& _# |% E( G, F

        จ.  ค และ ง

8 ]4 Q6 s9 r+ h1 e3 `+ A) _# c

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

?9 w$ Z8 t6 r+ H

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

; t, B* [- d8 X2 f

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

( R9 o/ x" V" @% F8 l

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

2 t8 X# k# n* o b/ {

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

2 {9 @: p) `! g T

        จ.  ผิดทุกข้อ

+ ]7 Z, ^6 j0 W2 x$ u E( J

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

8 C0 K: |+ I" Q& j* h% d

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

% b+ }8 Z4 p8 v+ v

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

6 v u( k) f! P0 ?5 {, A/ |# E

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

! N# I. g" V* S9 T. Y0 E/ v

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

e" L) f6 J4 H' a' A

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

$ N5 y$ O7 z* @4 l# i6 v4 L

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

) K4 w0 y/ C/ `

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

: n; |" n z% k P: I1 B) R

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

2 n% @8 c! b5 m2 I

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

+ i' x% [/ h& Y

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

4 i) J1 p. \, `6 A& [ \7 B8 U/ s

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

1 `% c5 F) K/ J1 T. I

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

' i0 Z4 E: a( l$ F$ f3 w# o

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

/ _" u# |! W. S2 ~# ^

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

. f) G$ D& d4 X6 ?: I8 E' J, L

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

4 W& h! r4 t( D3 C. h2 [9 x! X

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

, U& J, t2 p% E0 `

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

) v+ r3 F: k9 a4 u

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

% @# m u H' }$ i: t4 u

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

5 Q* c7 O/ @+ m, P* K7 |

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

5 Q$ l! X3 c7 M" h6 A; e& l4 j2 C

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 L' @' V& |) Z) ?7 l& \

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

# A# X% U G2 c) s! S

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

, a! e I3 G l! |; h

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

' s' b1 j2 [: n1 [8 @

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

, x5 r. N/ H5 j7 r8 W

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

" f$ z) h8 R% g3 ?& Q3 x1 ?

        จ.  ถูกทุกข้อ

+ q0 G( C% M, Y

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

4 F$ _! c8 t8 c7 |% A

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

/ O- y6 y- f; W$ }9 b

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

6 x: W- B4 D5 S2 r) o- { y$ i) v& L

        จ.  ค และ ง

: h+ n9 \4 s. v, X' O% O$ C$ `* M& E$ x

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

2 L- z3 a) W. `8 f, ~ z

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

: q& ]' i& e6 m+ E( O- \- [

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

2 W0 Q- M! N, `; i4 ^( F# d

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

4 y0 |& U) y A1 {

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

) n$ Q Y" |. e2 y% m( C

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

! r9 v- p) Q2 s

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

: R' l9 w7 c$ H: b, y+ U& G9 k6 M5 h

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

! }4 q- [7 J0 d5 i2 H

 

2 c" P+ t' R: b/ e: e" a: Y

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

9 v8 U/ Y' Z1 c/ |1 f7 C

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

* j3 a% X! a8 K! s7 x" C; `

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

" P; `# y _* g6 ^0 ?

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

: J6 I9 ?5 f* t g( W4 b" B% [

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

$ K. m D @6 R {/ x/ {

        จ.  ก ข และ ค

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

/ _, ?; F e6 v: r5 r) d

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

/ R) k& Q6 I+ s1 f0 u8 x

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

" I& f* z1 L! F6 N) N9 P' ]0 U

        จ.  ถูกทุกข้เอ

2 Z' ?3 w9 |* y: ^$ v, ^6 ?

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

; _7 h* a7 D' c6 b1 o

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

( b+ ?0 C* o% c* T9 }. d! C6 O

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

# K3 V4 K) ^2 m7 S" L; i; o8 e4 w

        จ.  ผิดทุกข้อ

. E5 N/ g4 e7 J, u" J# y

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

5 z! ?: f2 X4 V9 x& h+ _$ ?

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

, O ]+ c. a M, g7 }

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

& M* o3 A( h/ @' a; L( X

        จ.  ผิดทุกข้อ

' U3 _# i* G6 v0 @1 j- S

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

9 A4 P6 w# \. Y+ f, W! T

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

( j8 n2 e. N+ }: ?

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

: I# q. J5 o, \

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

3 f1 s; j8 T* L5 x( W. N9 {

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

) G8 a; R# e' j* _: l, _& T

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

F3 y; R( G. K

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

5 Z8 w8 U. m% }8 _* ^

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. N; m$ V, T* L5 b2 F

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

: l. S. _) E) [! `

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

. {* z$ l& E/ B2 i6 n% E2 z

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

. R( a! h, K6 x6 N) n$ v# {

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

! A& S* C" s4 f& D, k& y5 E

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

+ u3 Y- j" S% C7 U1 d; g" m4 j

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

: v7 E; q# u* [& ~

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

. U4 n) s! c: y8 b9 N" J

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

& j/ u& a* s/ X& p& e1 f( |) A- E0 O

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

% }0 M- n9 Y; O- i3 G# ~% L; f

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

; F( T; |) I8 a4 e1 E7 F3 }7 C8 H

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

% e. D; A2 }0 L6 ]; n5 [

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

. F6 m5 N7 T6 |, N& a6 y

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

i' e/ u4 |1 b8 P- F

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

3 Z* A/ I9 E1 ?

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

1 ~* e0 w) F t: S' W

        จ.  ออกกฎกระทรวง

3 M) K, E' g( G/ h: f

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

) Y- U$ \' f0 F: g. |$ U- _

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

# L6 Z8 ~9 T+ r2 k

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

: N7 V* E6 j3 k; B' V

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

! c, P- P; m1 P7 J$ j

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

8 U5 x5 v- u- @3 M! Z

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

, {! W7 L% g! @! B

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

E- v( l% p' r7 {

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

?5 h3 k7 X; p

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

" e$ \ ]! q/ |1 D$ L# j

        จ.  ถูกทุกข้อ

6 ]" l, ~1 r8 X; e% B4 `1 @) V

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

; y+ l. K4 S$ v: D, p* `: y

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

6 ]9 ^5 w! X+ I/ z2 L& i5 \

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

$ }% Q; Z3 A/ h6 D

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

- }) S5 C9 M; d: I3 s

        ง.  ก และ ค

4 T `& o. b, z0 V& a

        จ.  ก ข และ ค

2 L, M4 M) N' d1 }' n

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

G+ F9 p! r5 `: X4 e6 u

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

0 I P N3 L+ c6 z1 u

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

5 Z$ u0 L1 m% `( X$ I* B

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

* F2 ^; U% N8 J

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

8 J7 t( z5 F7 l3 c: q& ~. q

        จ.  ก และ ค

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

; W4 d8 n8 |. n" h$ y& N. I/ v

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

9 `+ ~) m% @( M% L/ @! z) g) d2 Z

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

4 S2 N) `1 u, `1 O9 L# V' n

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

! [( c2 f6 G, \0 I. T

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

1 h0 {) a& N1 n1 I) b% \: }9 {

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

9 _& x* z u/ \) H; T

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

' S" u( j& F* c0 O# Q' p

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

& T/ K7 R9 \- }0 ?6 f

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

* z3 n8 P: l; @; _" C5 w

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

; ^. J0 x2 C8 C) _2 J4 `! L

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

" V8 R* h d% D) @+ g \7 L

        จ.  ไม่มีข้อถูก

2 a/ X( [) M0 M2 }/ L

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

: P, K- ^5 }( H7 ` x8 j. | @

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

0 R5 j& Q' p _+ |" L$ a) b

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

& g1 I1 e9 k. G) \( F) s

        จ.  กฎกระทรวง

0 Q& v3 Q3 w1 h. T, f( y$ `

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

3 g, p! I+ b6 _! Y4 Y

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

) d5 p/ r. _1 i0 \

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

0 _/ a- K7 K; v; x# r+ A& Y

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
3 V1 E- A& A# r, P4 U% E

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

8 b* o( w8 b# s8 x3 e' h! A

 

# M+ a" e: p! j0 D

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

$ ?% X {% _2 C, [4 Z' D j

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

* n/ P3 W7 S/ `9 y7 @8 r

3.                                32.                                       61.                                       90. 

! M5 }7 j* ]0 X7 ~ T' |! w0 s6 v9 S

4.                               33.                                      62.                                       91. 

( @% o( C% R; h/ F5 L& j

5.                                34.                                       63.                                       92. 

! \5 ]6 ]; B# E# v' a

6.                               35.                                       64.                                       93. 

* B: V) M) `+ }( U: a

7.                               36.                                       65.                                       66. 

' x, j* A' p5 c" @! ]

8.                               37.                                       66.                                       95. 

: h% W' y4 ^3 ~2 G; d

9.                                38.                                       67.                                       96. 

$ F. A4 } @( n3 ~& y* b% ]

10.                              39.                                       68.                                       97. 

5 Y4 Y c# ~4 n3 ?* I$ J

11.                              40.                                       69.                                       98. 

8 b4 Q5 H' F2 a% ^3 h/ r% p a2 U

12.                              41.                                       70.                                       99. 

6 L) y/ e8 ^& e) D! Q! z

13.                              42.                                       71.                                       100. 

0 a, X2 @1 K- g7 x" q9 ~

14.                              43.                                       72.                                       101. 

% \+ Y0 b- d$ j8 D* d

15.                              44.                                       73.                                       102. 

6 S) k; o0 l6 P7 H+ t) Q8 a7 Z

16.                              45.                                       74.                                       103. 

- X+ S4 I, |. O# Z+ S1 Z+ H

17.                              46.                                       75.                                       104. 

! b' p3 C; E! k$ C2 E( S

18.                              47.                                       76.                                       105. 

; Y9 D1 h5 {7 \2 Y# A8 A

19.                              48.                                       77.                                       106. 

+ V( q1 a& q' F3 T; b

20.                              49.                                       78.                                       107. 

6 E+ }) x- s- @3 @8 O; w& L& g# }7 R/ B: k

21.                              50.                                       79.                                       108. 

& V$ z# K5 A/ t

22.                              51.                                       80.                                       109. 

9 x& x+ [% u; o5 I

23.                              52.                                       81.                                       110. 

. t& F9 Y+ D6 u

24.                              53.                                       82.                                       111. 

& X8 _; B3 u, ?, U

25.                              54.                                       83.                                       112. 

3 ^/ S4 E" x* p7 } n9 {

26.                              55.                                       84.                                       113. 

" @5 x) ]! ^3 B2 }# P- q

27.                              56.                                       85.                                       114. 

8 y$ |* A* \$ X/ `; Y2 D$ v6 d

28.                              57.                                       86.                                       115. 

- N0 x' {7 _6 [/ R# d4 w% ^ h

29.                              58.                                       87.                                       116. 

+ O/ J% B; i+ o0 [

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-12-2014 14:19 , Processed in 0.081613 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้