งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 87831|ตอบกลับ: 14

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

เเอ๊คกรุ๊ป

8 [5 }, a3 t- v/ N- O( K

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)

, X0 I5 W$ S+ q4 B( X8 p1 I. f" c( V+ `

.....................................................

/ @. K* y: p+ m7 ~/ h6 ~

1.    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข       เพิ่มเติม

" g5 ]1 p( h8 e* s" y7 f

        ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                                      ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

; x; l$ W, j) o3 o

        ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ                                               ง.  ข้อ ก. และ ข.

6 y* E2 Y u- K) c

        จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก

' E; V& t6 r: j8 @

2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง  บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

7 D! b- w' u* G$ T

        ก.  ความยุติธรรม                                                                        ข.  ความเสมอภาค

( d% T# [( e1 T- Z1 |

        ค.  ความเท่าเทียมกัน                                                                 ง.  ความมีประสิทธิภาพ

8 u# N9 o/ A0 J1 B

        จ.  ถูกทุกข้อ

1 H6 k8 D( i0 k

3.    การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

& M9 i2 R) K) U1 i* v, f

        ก.  กระทรวง ทบวง กรม                                                          ข.  จังหวัด อำเภอ

0 {9 z; p" C+ Q

        ค.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                          ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

. ^- T1 V4 w. v9 V

        จ.  ก และ ข                                                                 

/ W' k- v2 l' E1 ?" k& }

4.    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

/ I4 k, R# v* X, ^! z( Z- k

        ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

- R" H0 h6 W' @: l! \1 [

        ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ                   ง.  ก และ ค

' K; \7 y/ r3 K7 Q' l+ i

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 a, @1 C Z2 i$ ? P

5.    ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

- w6 D6 k+ r% o4 V4 x

        ก.  กระทรวง                                                                               

) \) J- R4 D1 n3 y

        ข.  ทบวง

* n! g x6 y% ]

        ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง

. L/ ]" a" \& X& T0 v4 c$ z

        ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

* ?9 j: X5 G" G+ g

6.    ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

: ^9 Y# @! S- u& O/ W

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! Z- p( d# p& q; L2 E# z

        ค.   กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง                                                 ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี

! T6 I1 p6 y" @: F: u

        จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล

2 G _5 d- D& w- I4 d$ l% d. p" z1 C

 

8 T. o% W. g* c9 N& }9 h- j4 I$ q

7.    โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลำดับใด

$ a$ M, _8 d. i5 A

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกำหนด

7 H2 R; T: m$ n4 X

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

3 L% {: x( k+ B" K! ^

        จ.  ระเบียบกระทรวง                

4 A( D9 z2 }% B1 r. _1 H/ n. N

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:38:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

8.    ข้อใดผิด

* a8 m* |1 z# |2 Q- z5 d

        ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง                               เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 ?8 B Q; `2 I; O9 ]) p

        ข.  ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน และสำนักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การตรวจสอบดูแลมิให้ส่วน                            ราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังของข้าราชการ                                             หรือลูกจ้างเพิ่มจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

' X, D; m1 F0 Q" D2 O* ?$ x

        ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

. u- j4 {1 Y) D' p7 T* G( F. r

        ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

$ `, a4 B* E6 n* l3 d) i

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

2 w/ y/ V& d# I) y% Y- z+ R& o+ s

9.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรือ             อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี

- B5 @1 J: w/ v

        ก.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ข.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

" @- Z0 O, m/ i0 |

        ค.  สำนักงบประมาณ                                                                ง.  ข้อ ก. ข. และ ค.

$ T& g; d' L7 } H. c, p

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

4 R6 c, K' M( t* Y1 e' C1 _

10.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

: @& U" d8 G5 A: r

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

$ [' _( H* }' `/ u8 Y# o

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

@2 R9 `% h1 F" w: J* s

        จ.  ระเบียบกระทรวง

. B% k0 _2 Y5 u- }8 K

11.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น        กฎหมายใด

2 {( k# U6 p' C3 A

        ก.  พระราชบัญญัติๆ                                                                  ข.  พระราชกฤษฎีกา

, c7 Z- d" u, A( a8 X( B

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

% U4 h* ^' V$ w$ E( n& q6 ~/ v* v) {/ q' [

        จ.  ระเบียบกระทรวง

+ \4 y: ?" a2 q/ Z h1 T* ?2 W

12.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

) y) `6 w" G1 j+ Z

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

' Q" A# T/ i1 }

        ค.  พระราชกำหนด                                                                    ง.  กฎกระทรวง

% }' X6 l) M2 h3 f# L

        จ.  ระเบียบกระทรวง

& {! A6 J: v& R- W( W3 \

13.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

$ C- g# c; [' Z/ B! C; Q4 z7 }

        ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

) e$ @; ^2 |8 [

        ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

9 w9 i9 Z4 Q* O, W! a9 z0 y

        ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

( B, R3 n' H: W7 I0 Q8 g

        ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

; j( i# l2 `- D/ p

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

) L6 P2 I! D* q

14.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

5 F2 @" T% r. |% [3 S1 n

        ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  ข.  กระทรวงมหาดไทย

* a/ Q: ?3 Z* d( X, k

        ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ                                         ง.  สำนักงบประมาณ

$ {7 r2 Q0 k7 J8 E8 w

        จ.  ข้อ ก. และ ข.

9 @7 g' N/ a$ k: T; S. a% b- v

15.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

/ |- S' e3 Q5 u1 s, X; J

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 `2 \) _7 t5 T" e S6 [

        ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

" u E. E5 ~7 s: \* U4 D0 ?

        จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

) R( K r8 v( [. y+ ~3 Q- h3 b6 u

16.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น   รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

' b# {, m+ Q# u% S, Z

        ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

2 w4 Q8 ]' {* l( m0 c% C1 \

        ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

* H7 c+ v, a" ]$ V

        ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

! s5 z; p0 p) O8 t' s2 s) A3 {

        ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

# s" U) g _7 U- N/ O! J

        จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:39:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

17.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

1 d$ Y9 C6 P: W) \; M3 L, @

        ก.  ม. 8 11 ข้อ                                                                             ข.  ม. 11 ข้อ

, @ D A; U: u$ Q! N

        ค.  ม.10 10 ข้อ                                                                            ง.  ม.11 9 ข้อ

5 O, W4 `9 U- H$ |0 l8 t

        จ.  ม.11 11 ข้อ

7 {! B/ c& {% z) l* P) c

18.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

/ ?, F+ J# K* ]" A" t, ]. n+ {

        ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

2 Z$ E# ]/ ?: W

        ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

7 O' u. E. b/ C/ Z- w1 E

        ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

/ a2 g" A4 c3 l% h2 ?" S

        ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

% H8 E9 t1 b/ K4 \7 d1 v2 g

      ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด

% I- C' n; ]' Y8 z, v+ o

19.  กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ         ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

" Q! S# Y6 h% U, m9 Y8 Q

      ก.  ราชการส่วนกลาง                                                                 ข.  ราชการส่วนภูมิภาค

. `2 \/ a7 a) h* d' q1 o; m) e

        ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข.

4 x6 [/ e3 R% b5 P) ^

        จ.  ยับยั้งได้ทั้ง ก. ข. และ ค.

* H2 a6 N. s' c' x& Z! @

20.  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

B' \) x; @: |& u7 i$ Q

        ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง

! k( z/ ~9 y* ]% R

        ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น

$ C& ]6 A% ~& ]! U+ I% O

        ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

" j# x6 s* S& |- w; C2 T7 Z

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

8 Y* Q# M4 N2 g Y0 |3 M

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

; ^6 ^7 n( W* g( X% j8 {

21.  ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

9 ?9 T# ?, D! E/ p6 s2 @9 @

        ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย

: _! ]% d0 f0 v2 b$ H

        ข.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 u& j; C! l( C8 ]

        ค.  มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

# y& D% M+ d, m

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

' n7 ^* o0 H& |5 |' i

        จ.  ไม่มีข้อถูก

4 G8 X0 I" A4 G/ u& a5 O

22.ข้อใดผิด

' _5 d7 Q% y, u: v! J: a

        ก.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาด                 จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

- k( h7 O% }# D

        ข.  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย                                 อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม

$ N/ m# W; j. i# r8 s4 u

        ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ                                 เงินเดือนจากกรมการปกครอง

1 p2 G7 M. `. n6 G

        ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

K7 Q- _, F4 ? R) Q

        จ.  ไม่มีข้อใดผิด

$ r5 w2 ?. H5 V, t; v6 e

23.  ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดร็วและมี           ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

) {$ o7 ~) [# g. z3 M" W

        ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                                     ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

+ D6 Z7 Q. Q A# A6 F

        ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคำสั่ง

# ^" ]$ z4 f8 X" h! T# }: b, _

      ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

( \' o! P6 Z- s; Q# @& A1 {5 U

        จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

4 B1 R1 s1 U7 t6 s! L5 F! d4 L% I- N

24.  บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

6 c- h5 i$ w+ x$ i$ B

        ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                    ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

& b' e6 h& `9 J: S5 i7 x

        ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                      ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

` C) n# M* I) D7 e/ ?, s

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

$ \, ~+ f9 L* t# J [! z1 g

25.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

: r6 y- ^ l! V0 P' s, H/ \

        ก.  ราชการทางการเมือง                                                           ข.  ราชการของรัฐสภา

, m3 J: n- z1 b W: T

        ค.  ราชการในพระองค์                                                              ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

5 d6 d8 A- I; `, V

        จ.  ถูกทุกข้อ

6 A; [" p; }) q& ^

26.  บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

/ Y+ C9 ^ D; B1 @1 Y) H

        ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                      ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

$ h: u" r8 a! n# M- ?" r

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ข. และ ค.

8 a) Q) }" E) t: ] e% i( ]3 j7 A

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

& k6 K; y5 \! z2 _/ d3 Q

27.  ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. a5 P$ }4 {1 [7 `" ^" E

        ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

8 a2 {; b+ t- t% c

        ข.  รับผิดชอบกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

+ R0 ~$ @! | ~0 H% ]

        ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

. X7 S0 a% J0 B

        ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

; W0 r7 e' u/ K4 _

        จ.  ทุกข้อเป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

28.  ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้

0 r m6 C1 T; A |. U

        ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- W& V+ I* ^+ y: U9 d/ q' n6 `

        ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ q( @9 S0 s0 Y) Q

        ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

* O2 {6 _4 Z" W: W. H

        ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

5 A$ L3 D i+ I7 G' E" T5 G( u% t/ E

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

5 @ E# r: [. M( z- {

29.  ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

@7 N4 p8 Y7 V

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

v9 Y+ t2 I5 L1 O; z0 ~

        ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี                                           ง.  ข้อ ก. และ ข.

/ P8 x( p- G9 n. B1 E

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

0 n* I. w& j& f8 X

30.  การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทำได้โดยวิธีใด

$ d) L y7 g+ i. _+ N" j8 Y5 q, q

        ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                   ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง

8 I' r# X2 ?% _$ H

        ค.  ออกเป็นพระราชกำหนด                                                    ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ                                     คณะรัฐมนตรี

' x- J. q2 }' {4 O# Z) j1 O4 v

        จ.  โดยคำสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

* f0 E+ g, ]" h9 u; \2 q& P; h1 u) H

31.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545             ตำแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

" V# v9 a, p4 P" F) ^

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี                                                    ข. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( R3 h& G, h4 _0 `- r

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

|* K9 v& M" p1 w! j9 y6 T

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

2 \* p: w, c& p# Q) X0 @4 H# q" \

32.  การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้       โดยอาศัยกฎหมายใด

! `$ j; K$ ]4 Z" o, Y8 d/ G0 O: Y

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ข.  ระเบียบกระทรวง

: _, b4 M! _. V$ v$ c( D

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี                                                                  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                                                                                                                     ทบวง กรม

6 I( B- n$ v# Q4 S3 ~# @6 \

        จ.  กฎกระทรวง

; h c. Q+ _+ ~0 _9 K# ^

33.  ในการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม             ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

8 E5 }. `* f k$ M6 B

        ก.  รองปลัดกระทรวง                                                                ข.  อธิบดี

' ?% B9 K" I& {% o2 E- C

        ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง                                                             ง.  ข้อ ก. และ ข.

3 [8 a9 A |: N# ~( q& W

        จ.  ถูกทุกข้อ

8 f2 _6 s" y2 Y, u3 q) x

34.  การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

1 H/ ~+ I0 g* X7 l2 c

        ก.  รัฐมนตรี

$ j* N' I3 X. s6 `. @* w

        ข.  ปลัดกระทรวง

7 o" h% h8 T: P# l

        ค.  รองปลัดกระทรวง

0 y0 J# s2 f; S5 m( ]

        ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

" r: s! k. U8 a0 C

        จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น

9 I: k& J& z: \2 K/ M

35.  บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ใน กระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

+ u6 s) H* P' z1 c8 m. A3 {

        ก.  รัฐมนตรี                                                                

$ c+ e7 {: B$ Z( M

        ข.  ปลัดกระทรวง

# f1 z; H* b `

        ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

& g! A, z3 N" W! F

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

! E2 ~3 G1 @5 i) `

        จ.  ข้อ ข. ค. และ ง.

9 H7 D9 V7 n2 L7 h

36.  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ     และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน

) p2 D/ a7 [$ {5 j

        ก.  1 คน                                                                                        ข.  2 คน

, c" ^( C5 Z5 E1 f+ m' V

        ค.  3 คน                                                                                        ง.  4 คน

+ Y( E* K: J( P2 r

        จ.  เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ

* _' O$ m, C) x1 e

37.  กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

0 J" J5 s" T/ m4 x) m8 }

        ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                        ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

& j, H5 `8 y; o4 i' f" |% A

        ค.  กระทรวงพลังงาน                                                                ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% R0 p: g+ {& f! T4 z w

        จ.  ไม่มีข้อถูก

$ m9 Q' L( s2 Z

38.  กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

5 L0 d; {6 Z$ h: C

        ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน                                           ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 \' i+ V V) m* W

        ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1 Z0 M0 R; [& \6 N

        ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

7 F6 |1 `7 b7 |, a1 X5 E

        จ.  ข้อ ข. และ ง

( c- x& ^$ I1 Z3 _

39.  กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

5 d) G/ f; t2 ]1 x# K: @

        ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

. N4 @; q8 C) Q" K l+ E

        ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่งด้วย

+ ^ I! m- w. y

        ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                   รัฐมนตรี

! D0 B" ?+ m4 B! L0 D

        ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้นตรงต่อ                                             ปลัดกระทรวง

+ J! w# e& c1 P, ?* [

        จ.  ผิดทุกข้อ

: a+ E& |5 H* B/ F5 \, x6 b: e

40.  ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

& Y9 X. C$ g e# I* j7 v6 v

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง

7 v& P. P0 Y; \$ U0 v1 L7 k

        ค.  กรม                                                                                         ง.  ข้อ ก. และ ข.

& b, S4 R& ^3 C

        จ.  ต้องมีหมดทั้งข้อ ก. และ ค.

) Y. D7 Z' T2 |7 K' T+ A

 

9 d: s6 @ I( \

41.  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

. t( U# m$ P- S7 `& m, f

        ก.  ราชการทางเมือง

; T9 t8 `9 `8 r; ?

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

" M, v$ y5 k) f6 ]1 J0 y

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

6 M0 m ?% w& A# [7 q

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

/ k0 q6 ]" O2 {2 N, i. @7 a

        จ.  ข้อ ก. และ ค.

0 Y& I/ ~0 }* K7 [' D) b+ u3 v" f

42.  ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

" L! D! Q9 l2 Y; e3 u

        ก.  ราชการทางเมือง

5 m8 ^) o( f' p2 s% T9 @4 w6 c

        ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง

1 b, r2 {, R$ ^, b5 o0 e: r* Y5 [; r

        ค.  ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ

( B: I* O4 C3 J' R: c n4 S

        ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

7 _ z; j; {) c q" P P: I

        จ.  ก และ ง

0 W! R5 A. N+ i( V4 t

43.  ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

4 s1 ]5 e6 H5 F, ^. v* x" ^" a

        ก.  สำนักงานเลขานุการกรม                                                    ข.  กอง

4 d5 j6 P2 f: ] p* p" Z% Z

        ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง                                        ง.  ข้อ ก. และ ข.

( C4 U7 \7 v" j: [1 K8 b

        จ.  ถูกทุกข้อ

* T8 J6 L$ k2 G1 p5 W# Y

44.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม               กฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

) z4 d5 c6 D7 y# G& \

        ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

! w# Q5 |- w3 ]7 `

        ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

+ i: q+ b e3 @

        ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง

7 z" H5 S" L3 h' _2 Y

        ง.  ก และ ค

9 ?9 w5 F- E- b4 M

        จ.  ข้อ ก ข และ ค

! @8 \& @$ [' I

45.  กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต สามารถทำ    ได้โดยอาศัยกฎหมายใด

1 k' R& B' I+ \0 q ~

        ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

$ S: q! _+ u" ?5 r: r7 q* V

        ค.  พระราชกฤษฎีกา                                                                  ง.  กฎกระทรวง

3 J, q# C/ b$ F- W

        จ.  มติคณะรัฐมนตรี

% N% ~3 d, m: Q* l. v% A- C' v" n

46.  การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์ในการ         แบ่งอย่างใด

( n$ \ x: A, _! K0 }

        ก.  เพื่อปฏิบัติทางการเงิน                                                         ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ

! `+ j5 R3 n! R2 z% L0 H: P1 w

        ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ                                                    ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย

& F* e6 u: Z2 F! @6 o3 b) l% ?6 v

        จ.  ข้อ ข. และ ค.

) W9 X: C: I2 i) i# O. F6 ^6 ?( v* P

47.  การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับใช้แก่ส่วน   ราชการใดต่อไปนี้

3 _/ \2 I8 C0 m+ i. g4 F

        ก.  กระทรวงต่างประเทศ                                                          ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8 y+ U& a) `. b$ R

        ค.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                        ง.  ข้อ ข. และ ค.

8 z' Z$ ]; U6 H& c* k

        จ.  ถูกทุกข้อ

2 z, I! U; j4 ~+ w4 z

48.  การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกำหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

, }5 m* R* r1 S/ z# B8 h

        ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ                                            ข.  สภาพและประมาณของงาน

" F$ ` d- G% g; j3 T5 o$ C: j

        ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ                                                               ง.  ข้อ ข. และ ค.

$ j* ~% L4 Q4 P* o( C, A9 b/ a

        จ.  ถูกทุกข้อ

' T6 A4 `: _4 t6 D B, H

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

. d/ P: x; E6 I2 U: Y

        ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

! }! E; J P$ y2 e5 m! t3 I R

        ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

1 R+ K6 [6 W5 o# l

        ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

, R' o4 p/ r1 W% I

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

' Q% Z* X- V% M5 ~+ `" \6 T6 @

        จ.  ถูกทุกข้อ

" g5 c- R4 C1 g1 \5 y8 x. t

50.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง

( K) p8 A3 J/ |# W ]

         (ความเดิม)

3 U q; X# p6 o7 b

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ

; U& u8 J% z$ j% H

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

) e+ L- N$ p- h+ J. J

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

0 w- F G" c( A+ C6 c

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

3 L7 a5 |1 t1 `1 f: I

        จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:40:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

3 r% X- i0 ]% I4 F: R. M; V, Z! D

        ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0 E6 t x! m9 U/ n4 E

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

$ b" G0 d Y! R5 ^& W" N! E

        จ.  ก และ ค

+ _ m; ^) v% {# S- ]5 E% G

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

0 T! E( t/ T( A/ \& Y( r

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

: n" J. M4 n8 }: L

        ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

1 i; [/ S- a+ f3 i5 }( q

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

+ p3 A0 D; G* q, W. k8 g

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

3 ~& @- Z* x+ A; Z4 Z ]

        จ.  ข้อ ก. และ ง.

4 p' ]! p* d+ y* C

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

% a7 O% a+ j" \/ x5 a2 b/ R; d

        ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

$ i! x1 Q3 ?0 M* R+ v8 _

        ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่า                               ราชการจังหวัด

% e; {5 y( J2 w, u* j

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้อง                              ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

7 p+ w) X7 _6 k) {

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

5 p. _ f) o% U7 c; l1 l# f, ?

        จ.  ไม่มีข้อผิด

' g4 O) W9 u/ ~

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

9 E6 H$ d6 v, @. s2 B

        ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

1 H3 K9 J/ Q' s; B1 [4 B

        ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

$ t2 Q( V" n0 J- A3 F7 F7 a0 I: V

        ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

0 M3 J( A" Q) F: G4 r/ p$ z: `: b1 q8 X

        ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ                    การมอบอำนาจได้

: |" r6 ]( B- B5 u6 T

        จ.  ผิดทุกข้อ

# G8 K% Y* G. Y

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.          2550

" f) I, e$ w/ P- u1 A7 e% j

        ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่า                                 ราชการจังหวัด

h' N# | n3 ?- }8 @, y2 a7 K# [

        ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

+ F$ Z2 ~$ c$ Z7 c2 O) N' r

        ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็น           ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

. [8 @$ M+ t' q8 @5 P4 O0 i

        ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวก                                      และรวดเร็ว

. a% I3 U9 a; {% A/ B+ L4 x8 ?8 y8 S

        จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การ                                  กระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

4 i! K* r# D# g$ o% Y

56.  เมื่อมีการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอำนาจนั้น ยังคงหน้าที่อย่างไร

# [3 {8 D$ ?! X$ _& W

        ก.  ยังคงมีอำนาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

* c3 U% m0 a7 f2 |

        ข.  มีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

) u+ ]5 r3 A8 ~+ {2 i. _. ]% b

        ค.  มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

+ @( Q% c* D! C

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

1 t* k8 C I4 i# `4 S1 a

        จ.  ก ข และ ค

+ k8 X3 |% X( y1 o

57.  การรักษาราชการแทนข้อใดถูก

8 ~8 Y$ d. Y. q- s4 s3 r

        ก.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี                  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ V; M" M) Y- [. w

        ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น                                ผู้รักษาราชการแทน

% ^% e) g: K# y+ ]) }/ @0 W

        ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้นายกรัฐมนตรี                                  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 ^8 R# y( o" g+ f& J& \0 ~' C

        ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรี                                       มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 K, Q e _2 U

        จ.  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย                  ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 P% k: f& l- S

58.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง

$ B6 z( p6 }9 C$ {6 X

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

& h$ M$ W* [. c# g- n! a9 I

        ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

- p8 \ `1 Z w: G

        ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด                    คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

/ j6 z- G$ Q; @5 q" x

        ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ                   แทน

6 U& o y$ W& z; f: H) M3 D! W

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

9 B' V( \; \" l9 f

59.  กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ     ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

8 O, ~8 F4 w/ B+ S, L8 H

        ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ a3 g: N d0 L. {9 ~

        ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

3 O5 I! a. e9 q- Y- y" o+ Y

        ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

( N% z s$ H G

        ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี

" p1 m4 b3 |/ F# v: C

60.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ        แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

+ v# e! p3 Z/ u1 i! l& U

        ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส

6 T$ {, E# h& i" y o% [

        ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

' F1 S6 u1 [5 ]

        ค.  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

2 _5 q) o7 Z ^* Z" r

        ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนหนึ่งเป็นผู้รักษา                 ราชการแทน

/ p! u, X+ B7 p4 |0 I3 G; G9 ~

        จ.  ข้อ ข. และ ง.

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:41:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการ     แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

, I7 T0 [) n @: H, T; B

        ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้

: \* e/ ], {: B+ D/ z

        ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา                    ราชการแทน

2 H+ V) ^' M' @- [$ F" I" }

        ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็น                               ผู้รักษาราชการแทน

( Z: y" V" ^: n. S7 G, p+ Y

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า                                     เป็นผู้รักษาราชการแทน

2 } s/ F* [8 r/ ?8 F0 @

        จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือ                               เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

+ {: K; s% d; M+ [8 r

62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี

# U* G% Y5 s* ^5 a4 ]' |

        ก.  กรณีที่มีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

$ X5 U# Q$ y# { e! F( x F7 q

        ข.  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน                             กระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้                           รักษาการแทน

) {" h# B, F- S( @

        ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือ                                  เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

; y) q, W; v2 y+ Y3 H$ C1 v4 P

        ง.  ข้อ ก. และ ข.

2 V; b* c, _2 o5 _

        จ.  ข้อ ข. และ ค. ผิด

3 ^: i2 k/ t0 ?

63.  การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการใด

3 N7 A) U% z. w3 S5 y

        ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                            ข.  กระทรวงการคลัง

* I# f: i* f" Q) ^0 s! l' c+ w2 f5 }

        ค.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   ง.  กระทรวงกลาโหม

/ V% t, `) A+ U5 a

        จ.  ค และ ง

7 D9 m: a- C1 v/ X# C, Q3 [. L8 \

64.  กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน        เลขานุการปกครองจะต้องทำอย่างไร

% s* U; G: N0 `) T& C- R

        ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

S9 q' s+ m1 F o: T) I

        ข.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

: U1 z% n! B _; H0 C

        ค.  อธิบดีออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือ                                       เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

8 q$ B1 |/ \* x; J. W; q/ n

        ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

! q) |" z4 C+ ~3 Q

        จ.  ผิดทุกข้อ

) x0 N/ f' T! W Z

65.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง

& k; S2 h" l: o

        ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

; k) Y$ G6 F2 p3 v3 l' ?

        ข.  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมี                   หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอำนาจ

- K' v6 i9 A+ N1 Y+ _! g

        ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาราชการ                  แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

7 @" d, n) N& h3 t% \. B2 j+ [

        ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก

/ ^* L! }# m4 F4 u" [

        จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก

- ~& y: B1 \* f$ z" d

66.  "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)                 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

& {' a6 p6 ?1 i

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ

- V1 ? Y1 l2 r

        ค.  กระทรวงกลาโหม                                                                ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

C! ^" {" j! C/ B) N

        จ.  กระทรวงพาณิชย์

( }8 I& A& G) B

67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการ     ในต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องทำอย่างไร

- m! t& k% Z* @

        ก.  ทำหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ

$ v! `. e: G6 U( L$ J' |# `) o

        ข.  แจ้งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง

9 g" j* q! o& \- R1 I9 v9 W3 w3 [

        ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะทำการมอบอำนาจ

6 m+ `( Z( w1 S

        ง.  แจ้งเรื่องการมอบอำนาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ

$ a0 ^( ~+ K! _

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

& A! R& |0 w5 \' L, }2 p

68.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด

' V* ?. p# {- Q$ ]$ M' ~

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                       ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

9 x) }7 r* F4 f5 X" Y$ F

        ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน                                            ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ

' r9 C C3 e8 G) M" r! i# x

        จ.  ไม่มีข้อใดถูก

# }: N0 g/ o9 P ]$ s+ `' G

69.  จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอำเภอจำนวน 1,000 ตาราง   เมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องทำอย่างไร

$ G' L/ {. m; g: Q$ y e. k4 m

        ก.  ทำเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย                               ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

+ M& N! V- a: r; Y5 F

        ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                                     ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

5 n y0 l" L5 q2 R! U

        จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง

/ _; u# W j$ r8 _9 \ u7 a

70.  หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ

5 m/ h$ ^. u% d5 M2 ]

        ก.  จังหวัด                                                                                    ข.  กลุ่มจังหวัด

1 p2 h6 D6 l7 @! y7 S; G1 K4 h

        ค.  อำเภอ                                                                                      ง.  ก และ ข

8 A! L# V& N0 s7 x7 U. F& x

        จ.  ถูกทุกข้อ

( B+ o ?0 {) ]

71.  ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

1 z# g0 q' |! y3 z" s

        ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด                 ข.  สภาจังหวัด

Z: Q6 n) w# ~/ V5 K

        ค.  คณะกรรมการจังหวัด                                                          ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

4 o3 ]4 p- i5 U7 m; Q+ \1 o

        จ.  ค และ ง

) {* \0 Q9 g0 P0 \8 C- I

72.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดมีอำนาจกี่ข้อ

: @# y8 V7 [8 s+ Q2 N# l7 p% c9 g

        ก.  6 ข้อ                        ข.  7 ข้อ                                                ค.  8 ข้อ                                                ง.  ข้อ 9                                จ.  5 ข้อ

6 j" M& E/ h' R* N: M

73.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด

6 Q, |5 W7 ~% k: z' ?: o

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด

9 _6 u) W0 P( G/ E# d

        ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้                               หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

, P' l: D( | X" j0 X# n1 [% F @, ?: m

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ                    ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

* Y0 R3 x+ A; E; Q/ A8 P

        ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

4 t' P F) @. n9 k/ _! z3 |

        จ.  ข และ ง กล่าวผิด

/ A' y1 \/ _" A( }; ^

 

# T+ @4 a, t6 ~2 L7 o* v! ]

74.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด

" {/ H6 X' {. v) j9 O

        ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

( J3 _3 i! [- c: [. h+ \6 C

        ข.  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

( E8 E6 |, D& }) s6 g! p% p% o

        ค.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

}3 U" K" B* j) d C

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

! O( B7 x/ V; M) d" _8 e% o

        จ.  ก ข และ ค

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:42:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

75.  หัวหน้าวำนักงานจังหวัดมีตำแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด

+ z/ a: N, r) j3 Q9 v

        ก.  เลขานุการ                                                                              ข.  กรมการจังหวัด

1 f5 g: r$ \% O, [% S' O. J8 q

        ค.  เป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย                         ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

# m- d5 `5 K/ L. S& }: s

        จ.  ถูกทุกข้เอ

% L0 N& ?& ?7 l- T

76.  ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด            

+ M" W+ ?( T/ \" `; [

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                               ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย

& W2 d2 O" ~2 }* y! s

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

% S& U% `, B) [+ r8 x0 @+ a7 a3 w

        จ.  ผิดทุกข้อ

9 \2 A8 u! O1 y7 l* X

77.  กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด    มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ    กรมการจังหวัด

6 G. d0 S- }6 w' ]( ^$ L- u

        ก.  ปลัดกระทรวง                                                                       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

, \- T% l: Y* |

        ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง                                                          ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง

; H% L% h: T1 J4 ?9 ]! S9 R8 Q' S

        จ.  ผิดทุกข้อ

7 G% j3 I% g+ D

78.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด

4 S3 ?& o7 N6 Y0 K* U4 K; Q9 l

        ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

9 u. `; A1 x( k! r& ~% A, r7 ^

        ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร

0 ?9 h! X2 T; M$ z7 z. F+ ?

        ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

+ Z, D; f$ I" J2 s3 l$ @1 z

        ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

7 k9 y) F2 t5 l b% C5 I, p* [

        จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง

1 ^" z8 M; h! d" }7 Q! c' p8 n; k: \

79.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจ     แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

, K# P" F1 k4 ^: i% l, ^

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

/ z1 \, C, N# @" w( s" c- n0 A

        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

! Y' ~0 I# E( h I0 d+ E

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

4 {# q5 \# p- c" U& h

        ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

$ ~8 p s# x6 m/ L* r5 t

        จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยตำแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง                  ราชการ

2 T3 ^9 ~2 ?. ]2 x

80.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ กี่ข้อ

4 t7 E% ~: a4 J

        ก.  8               ข.  9                       ค.  10                     ง.  11                     จ.  12

' b1 I" m; Q% k- ^4 t

81.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

# W- H0 R0 s% G) C- s. a

        ก.  ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวงศึกษาธิการ

, }) E6 N8 p8 ^6 Q5 Y h

        ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด

* Q9 f! W; Z+ u7 d: D

        ค.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

; \1 e6 P* _( S- X! M/ E

        ง.  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

: N; F# O! q3 S6 D: Y2 X

        จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

, n! R# a6 U `

82.  กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค               เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำอย่างไร

: f& g5 ?' A s

        ก.  ออกพระราชบัญญัติ                                                             ข.  ออกพระราชฎีกา

9 r! k8 }# t. c' f$ Z

        ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี                                                   ง.  ออกระเบียบกระทรวง

5 u) ^/ @+ A. H, @6 M, | }' ]; i

        จ.  ออกกฎกระทรวง

) J; z% t# l4 b$ r

83.  ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด

4 E9 A w M7 P F/ F# D+ `: Z4 a4 b

        ก.  จังหวัด อำเภอ                                                                      

, D& C3 q' E" _

        ข.  จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น

( b M: ?# G8 A6 d! X7 D* V6 [( s

        ค.  สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ                                    กระทรวง ทบวง กรมนั้น

$ o0 S8 I! L6 `6 m/ @

        ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

- v0 G3 {" X7 y& r

        จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

9 v# o, d# I5 I4 Y5 z

84.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

2 [) D/ U5 B' v3 t

        ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ข.  ราชการทั่วไป

$ S7 ^/ {4 o4 h/ v+ I

        ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด                                                  ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

9 _8 u7 V, K5 s6 \

        จ.  ถูกทุกข้อ

# a; b- M5 U, w+ U0 y4 f' f

85.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอที่เพิ่มเติมไปจากอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ             บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550

) D! A& N. n R3 p' u2 J; k: m

        ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

) p$ t5 @/ d+ V1 t; W( H

      ข.  ประสานงานกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้มีแผนชุมชน

1 @ o4 i$ {* R5 ^) L

        ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพื่อให้เกิดความสงบ                               เรียบร้อยในสังคม

8 b# Q1 \0 b7 q7 [; ^

        ง.  ก และ ค

. ~8 H2 H5 b, n! r) ~/ ~* _: A5 Z

        จ.  ก ข และ ค

1 ^* \6 J$ q: o8 f, z

86.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ       แผ่นดิน

% o9 {/ _. B$ \2 B: @

        ก.  นายอำเภอเป็นำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ

; x& d9 w+ U7 n; a. E

        ข.  มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัด                                        จากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม

8 S- J5 N6 }6 D4 R. X/ K

        ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกโดยไม่จำกัดคุณสมทรัพย์

$ j. L; S$ V p" L6 R/ P' I

        ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำ                        จังหวัดหรือปลัดอำเภอ

# e' H" J8 J4 i" R5 h. a6 _

        จ.  ก และ ค

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:43:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

87.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

% O) M# \( A: _& d3 Z9 W$ D" ~

        ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท

4 G) O* p- X* m- J

        ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน

( c$ l( l, d4 m' X7 \" u! d

        ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน

0 w3 C/ y7 h. T+ ?+ X0 Q

        ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้องทุกข์ให้เริ่มนับ                                       ใหม่นับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

3 m6 H' g+ j* M0 \, ?* `

        จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ของอนุญาโตตุลาการ

. o& l4 |: A8 d3 I" E3 J

88.  อำเภอ ก. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนื่องจากนายอำเภอคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

3 G" C- Q6 J; H+ S! p; C. c- t6 J+ h

        ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเภอ มีผู้อาวุโสตามระเบียบแบบ                                    แผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

9 }( k. X& b- C/ ?2 b' ?. I, d

        ข.  ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น                    ผู้รักษาราชการแทน

' g$ E+ w: a. L9 g7 Q9 t

        ค.  ให้นายอำเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

% H: s2 ?6 ~0 ]

        ง.  ปลัดอำเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

( ` D+ S/ _/ ?6 N4 S' f' _3 d1 @

        จ.  ไม่มีข้อถูก

+ K3 }2 Q& O* f$ V6 o

89.  การยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้จัดทำโดย...................?

) L6 W+ ]: b- H: c9 P) {6 v

      ก.  พระราชบัญญัติ                                                                     ข.  พระราชกฤษฎีกา

5 S5 o& R) K7 }3 ~

        ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                              ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

. |; ]0 m* P0 X0 F3 M

        จ.  กฎกระทรวง

, H& ~ r2 T/ [3 k; u

90.  บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้กำหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

" C; X* a( Z. ? K- Y8 ]! l- X! i+ J

        ก.  นายอำเภอ                                                                              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

* J" W6 e. R5 v/ F2 i4 B6 H

        ค.  ปลัดจังหวัด                                                                            ง.  หัวหน้าสำนักจังหวัด

& H* ~) Y$ C+ L; F1 }1 |

        จ.  ข้อ ค. และ ง.

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:44:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
* I0 h/ e% `' S* n& v/ m

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550)

9 \9 W* G, @8 }( c

 

! r# V8 [$ m. r& l; [8 q7 X

1.  จ.                              30.                                       59.                                       88. 

1 ?: q& v' J- S$ b6 o! e2 Y- @

2.  ง.                                      31.                                       60.                                       89. 

- t: u Y4 d8 V6 k: W

3.                                32.                                       61.                                       90. 

1 T% L' u. @9 `4 u" g2 i9 q

4.                               33.                                      62.                                       91. 

a& S9 q) y+ z% T

5.                                34.                                       63.                                       92. 

* C% G0 I" R1 H) I4 z3 k

6.                               35.                                       64.                                       93. 

& [8 z) j' F/ x2 d

7.                               36.                                       65.                                       66. 

( h+ V% N5 \. ^

8.                               37.                                       66.                                       95. 

" a, E) G9 U& X7 |5 }) w

9.                                38.                                       67.                                       96. 

8 w+ S" d) ~) g. g. t; x0 Y5 U/ |2 L

10.                              39.                                       68.                                       97. 

/ ~. p- U1 ]9 Q6 s1 {1 d

11.                              40.                                       69.                                       98. 

) F" h2 b4 T0 ~3 [( ?

12.                              41.                                       70.                                       99. 

2 |' B! `0 [, H- Z

13.                              42.                                       71.                                       100. 

+ F1 o) e& m* E# O

14.                              43.                                       72.                                       101. 

$ m+ [8 N! }: b( ~3 v' l/ f# t

15.                              44.                                       73.                                       102. 

, v( V3 A `) A7 P

16.                              45.                                       74.                                       103. 

( X0 u E6 l- L. }. W5 R

17.                              46.                                       75.                                       104. 

& W3 k8 l& J# Y. @8 H- w

18.                              47.                                       76.                                       105. 

# M6 X% w6 J9 h# Q7 m2 _2 k

19.                              48.                                       77.                                       106. 

. D, U0 u# H$ _5 P7 B5 M8 V

20.                              49.                                       78.                                       107. 

. W2 X1 T1 o3 d" I6 q" }# w6 |

21.                              50.                                       79.                                       108. 

% q, J6 Q: m& ?9 R* K# g

22.                              51.                                       80.                                       109. 

7 i( n8 Q7 o! d) @3 P# a1 k

23.                              52.                                       81.                                       110. 

3 P# r$ V) w w$ @. S9 h

24.                              53.                                       82.                                       111. 

& p ~, T& f1 [- u

25.                              54.                                       83.                                       112. 

3 Y+ n% b1 ~9 Q3 ~& @; I

26.                              55.                                       84.                                       113. 

% i# a2 o4 A1 w2 [: W

27.                              56.                                       85.                                       114. 

7 R0 Q2 `0 Y& A( h

28.                              57.                                       86.                                       115. 

8 V5 c' g3 Z) h

29.                              58.                                       87.                                       116. 

# _7 a8 `: c+ J, C* Q& R

      

2

กระทู้

95

โพสต์

124

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
124
โพสต์ 5-11-2009 12:48:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงกั๊บป๋า..
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-11-2014 11:19 , Processed in 0.091776 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้