งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 44045|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

, J/ q$ j) y- O' ~2 F& P* |* m

....................

6 I5 l" [6 W7 ?% |6 m8 F! b5 Y# c

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

, H w0 R0 o! ? w/ I

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

P/ t- d+ ]* D

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 x! o' W8 `! |2 X

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

4 w+ r4 s' q- \. F

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

! C; m/ [. F# p2 G2 d; B8 ]' O

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

! w& t4 h" C1 v& Y; ~

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

P4 R9 u' G, g: f8 Q: I+ o

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

7 D, a9 i' @+ y) w! J% u

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

( V& h2 V# S8 h$ \3 o

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

) M& W0 B$ F% t# {

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

0 `- } J0 y$ \$ V. \, R: E

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

( j4 |/ f/ B( h! V! C& ]

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

& R: |. D e ^& a8 Y+ o

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

7 p5 y3 @+ e0 \% }2 R, Y7 u9 x" M

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

1 N3 |6 m6 M2 G* E! w# \" k

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

7 c- q( ?, Z& N0 _# C

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

: R+ C: y( Q0 I, O

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

" s' y' G! T: E3 ?2 u6 u# m

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

- ^8 ?" s4 r% j. n# k5 a7 L, @3 n8 ?3 U0 ^

        ก.  1 ปี

: H; D2 q8 L$ B1 e

        ข.  2 ปี

8 n8 C% N+ m1 I' J1 q( ~% O( P5 G; b0 b* {

        ค.  3 ปี

- D# v1 K# D" r9 v8 [* W) j

        ง.  5 ปี

# n" m/ P% u r. C" ]: N6 e8 n

        จ.  6 ปี

7 w) W9 h) B" T- i& c& I

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

# B9 N$ c4 |. X

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

4 x' n, S% Z) h( {/ [2 ]/ S

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

( i% v& I) E5 C+ G4 e: E9 v

        ค.  โฉนด

* B) I- C# U/ j b0 J5 r: H2 Q

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

2 W6 Z6 D' Z$ X

        จ.  ถูกทุกข้อ

! b) A% ]3 E2 ^ i0 Z

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

! j7 X5 a+ f+ ?4 Q+ @5 U

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

& L5 \0 F, F8 z- j

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

8 d: z' r7 y- m! d. K+ V. d

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

I, L: r% A3 M+ d# h3 Y/ G' A

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

3 b' ]4 E0 J* W* H# ~4 v3 G

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

5 M. ^+ N/ |, n2 g @ n5 j& f

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

9 g8 q3 M/ a# V

        ก.  3 ชั้น

9 ]$ a; f2 A, H5 y' P- K3 d

        ข.  4 ชั้น

Q. T! s' C- x: n- O

        ค.  5 ชั้น

0 A7 x) j! c; c5 B3 C, G

        ง.  6 ชั้น

/ U1 |. c; ?- S+ z: L

        จ.  7 ชั้น

* c! `. L* |! J: v) L6 ~% D4 Y

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

6 e9 C* ]7 @4 c4 h i

        ก.  นายกรัฐมนตรี

, R7 K7 g2 l i; q$ _: C4 i2 s

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

! r) ~6 x( \7 f( z' |/ i

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

; p* V- M+ f d* Q7 \& S6 z( \

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" X. \+ O8 `6 ^7 o7 E* `* c

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

& {7 Z* M, o9 m

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

! i$ O2 M' b- ^2 t1 Z/ x7 T" v

        ก.  หนังสือประทับตรา

* D- v+ n8 J8 s/ d X7 j

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

9 p; Y. v1 v2 K7 V! E. ?

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

. H, t6 _+ S$ |7 U

        ง.  หนังสือลับ

" N' s8 j& D9 w5 l

        จ.  หนังสือสั่งการ

9 m; S/ Q4 Y+ M! t V1 ^

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

3 G, r* O8 _- y2 c1 M3 R7 q# f

        ก.  รายงานการประชุม

% j# x( f& u' W# Q7 }9 Y

        ข.  หนังสือรับรอง

8 D" Y$ e* i5 k j1 `. E4 B+ k2 U! w

        ค.  บันทึก

' e3 U3 u/ h; S0 \8 S

        ง.  ข้อบังคับ

( \9 K8 R n" S2 l4 w

        จ.  หนังสืออื่น

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

* [# {. |3 V0 q

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

9 U9 B0 D6 w) @

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

0 P( L3 |% x w5 u5 b/ G

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

- C8 z7 `9 h+ C7 C3 L

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

& v- M; N, [! y

        จ.  ถูกทุกข้อ

* }0 ^5 B3 d7 E7 k

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

% U$ T. w, i$ J8 x5 z9 y

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

$ ~( Z$ B9 s, O" P

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

8 d* B# ?% j0 r4 d) i

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

' f* U1 K. d. _! I: T% `% }, ~ k

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

+ r* d# R! v, z, v5 [1 R. ^9 h: G

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

8 U: l4 N& `# |

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

' p6 V1 ?8 d( O) j. H

        ก.  เรื่องลับ

( S, }' m3 r* r1 |& U: x

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

4 G$ \: r4 p3 g: T; S4 k

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

$ e b J' x$ e& ]; \+ e

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

! P( _1 }3 N8 G Q

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

$ W: Q }, a- Z* S7 Q" h

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

1 z+ o. @- w( c* S `9 ?

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

9 u0 |+ ~, T0 z

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

) a1 i# Z9 [ S" a6 I1 I

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

) G; y6 o7 B& p* i! p9 R

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

2 {. t# z3 O4 M

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

4 H p7 g" G$ e' |7 I

15.  ข้อใดถูกต้อง

8 R x8 _7 J1 J- c/ d

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

4 t. y2 E- J: [5 X' ^* \1 v0 x

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

) q; z! a5 [3 _& c& p

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

# V$ h9 }3 B! ^6 g% @: P: l8 Z

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

& B- L$ ]# i* H) T

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

* F3 E( m5 F0 d

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

3 t9 X2 P0 \) }+ Y& b$ \6 R

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

4 v# |/ a6 ^/ R+ t( ^$ o2 r0 }" V

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

) w7 P. e* G* k- Y% R }

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

4 [4 c! S+ J3 ~0 n2 ~0 [7 n$ f

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

1 p; ]2 @+ H! i2 k! g) T$ L% W6 p+ |

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

4 O; ?! b9 v0 I# y1 ]* H9 D+ b7 z% j

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

; [- H$ o. k+ F0 x) K

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

1 [ K/ s" w; I2 k5 p

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

; r, o9 x6 c$ A* c

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

/ X/ V$ h l: g* B' W

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

3 D3 ~1 X! d( G9 |, p- U; G# ?

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( e: h5 ^7 T# m8 H5 Y

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

. J. t+ g0 k2 h% O* S D

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

, v! r4 u: G5 j& W

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

+ O6 I- D! b7 {) O8 B- X8 ?( x

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

& ]" {5 C1 W$ x

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

! \ f; B% z, D( \4 l

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

4 k, `/ s6 j" q, o/ n' n

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

& ?. ?2 M G& K q

        ก.   4 ชนิด

0 f1 A2 ?# r8 f( _( r7 ^( C$ I/ g

        ข.  5 ชนิด

$ k$ ^: X- n) e: O& [; H0 k H

        ค.  6 ชนิด

5 }5 F( ] S! o0 ?7 r1 O5 k

        ง.  7 ชนิด

t; R4 d2 ^$ }4 x

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

# W, ?2 I- |7 ~- p3 ?/ e. M9 Y

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

% [. m9 m5 ~ t. L. _2 o

        ข.  โฉนด

; O$ W0 m8 X B b+ c

        ค.  รายงานการประชุม

$ w) O3 v- z/ y

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

& ~" c# J5 ?% _

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

6 d* b+ o; L% G. r% z

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

7 q- E6 _; u- F- I8 O3 L

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

! ?) P3 G* a4 B- Z# R

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

, h6 b2 M& D5 n( U

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

- y/ E+ L3 A0 V- ?

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

! i' I" s& M7 x

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

6 _( I8 _. F B0 P& s7 z0 K3 }

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

! B! o- K% [. P6 j! o7 l7 h

        ก.  หมึกแดง

/ M) W" {$ y; c

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

7 _' v, Q9 K5 G3 n$ Q7 }& o0 h

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

0 e1 b" Q# W* n5 G; d, t3 H

        ง.  หมึกสีม่วง

; j' m; _( V" P/ ], J+ q9 Y1 B

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

* B! v$ V: l8 l

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

. r- B' q8 S1 ]! p: [

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

3 M1 d+ H4 T, M

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

/ A, L5 d6 L0 J7 C9 `5 e

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

4 ^0 |* e! r- U4 g* l& {8 j/ P8 u, ?

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

4 ]$ [0 d! M: a4 t0 I$ O R# a

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

5 Z( P2 N5 Z. [' k& R$ v/ u

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

) R3 [/ K. {) H; B' H' v

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

0 N# \! Z- ]0 |* m. t9 I; E

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

( R, i* b6 T& y8 K, u- C% [: ^/ b

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

) V. ^" h2 d" T4 t5 j2 N/ n

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

6 ^7 v5 O6 j x9 V. ~

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

# ]; A1 P- P2 ~* [. j, x

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

% y, d' u+ W# j9 j& D

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

W: m5 S' x( E. r) ^4 @5 S

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

1 B7 ~7 g, ~# K, d! c

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

3 L8 Z5 f \4 L: N

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

. B4 y: m8 B: u, y k" _2 M

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

, D- m9 ~3 Z% F; f; n

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

% _2 Q5 k" g7 b1 a' {7 j& y

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

, s" r. n, W' v% d) | c

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

" ?, f: Q: H* x V& Q1 ?! @% C2 r# T

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

1 l% B- j9 p# w: |7 x- k

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

2 N( |% V* b" r

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

- \ ]1 b- b f6 C3 k: a+ o

        ก.  5 ปี

% g+ j5 A& p* l

        ข.  10 ปี

& B- l. H/ t, U4 |

        ค.  15 ปี

7 y3 z4 V0 e2 I

        ง.  20 ปี

. I& t: j: h% Q T( ~ ?0 t$ t; N2 k% w

        จ.  25 ปี

" a# z; z q" Y0 l

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

3 q, H3 ]& l7 {+ I. B& J

        ก.  มีขนาดเดียว

6 M' `" y$ c5 c

        ข.  มี 2ขนาด

' C/ l. D3 ?3 [3 C

        ค.  มี 3 ขนาด

4 g% r& r! I7 q& J% u! c% a9 |( w

        ง.  มี 4 ขนาด

* r4 a- w5 q/ z. R {4 l( A

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 z1 q: o! `2 }8 b- x* v

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

' `4 e* j5 N# ?% _! c3 s

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

. N" n% n) z0 o3 H1 S; Z9 g

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

( L1 N: N, T9 i9 f$ E

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

( n, ~3 t$ \/ L! \# s$ g

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

( o: q3 L5 |8 W d

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

: ^% i _& L, }: b& {1 i _$ u

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

# m5 E, E# N7 m- ?' S: M

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

8 J c4 L! g+ v, R% g1 B$ R. |

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

- _, k A2 P1 H4 Z2 V

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

3 i: S. r P5 ^+ p

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

. F2 Q! U" G- n/ l8 t& O

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 p) t9 b4 T2 Q' W

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

; b+ ^5 ?/ V8 c6 w* y+ a+ X

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

/ @+ ?* p' r, Y: @% m' d1 |! ~

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

& w: Y4 W5 y$ V

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

9 z; k+ o N) P; h4 j4 W4 _

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

6 {% y1 @/ e2 ^( Q$ M5 x4 F

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- x& H. {% V9 D

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

( R6 q! R! x8 ]5 K( P6 M

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

& `4 J8 m& l8 u! Z

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

; A/ X/ R. w2 V( Z. E/ q* ]! j: f' Y

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

( T) p" I* v0 Y# s# a

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

: x+ }5 `( g5 n1 x

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

8 `5 d9 L$ O5 O

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

l3 u6 k2 R9 @( B# D

        ก.  นมัสการ

3 [/ F6 b/ f, p) ?2 L) O

        ข.  กราบทูล

; B3 t: k" E" z: k

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

% H' o, u+ `2 `+ k2 ?

        ง.  ขอประทานกราบทูล

+ m& W+ q/ x& X# Y0 T' E5 s! P- X, l

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

2 ~0 e9 v( u$ z4 w

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

* p3 l! y& p( b1 a; |( d

        ก.  กราบทูล

) ^2 I; p/ v' N# t% m

        ข.  ขอประทานกราบทูล

\4 s$ E4 [. B

        ค.  กราบเรียน

: s' R _: E2 h( k8 u8 {

        ง.  เรียน

! h. O# F, }: U

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

: P0 ]1 Z1 ]) m$ G+ x5 S

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

3 ?- p2 g/ i% N$ z& n# d# Q

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

' P+ g+ ] G! e9 t- }+ z

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

8 E- v1 A9 }6 o7 {# W# U4 H( ^6 [5 @4 p

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

- M. o: x" l0 ^' D. Q7 R$ [

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

# y6 ~% S; j1 E% {7 S, S. o

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

+ x A' k) N$ y) `5 X: Z

 

6 M) H* ^1 U. [. }$ | k( J

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

" ^% D8 S5 V, @& Z" \ ^

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

, j# O5 q( b1 i9 |, E: k& |" Y" Y F

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

+ {0 |$ M& u2 u5 l) [: d

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

# I) P% p5 A4 @( I$ _

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

! L/ k% Y# ?* b

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

) X: p& T6 y: J' v

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

' r4 S2 s/ @& a; D, d% S, f

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

. \" M; k: h0 d! D. s

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

9 T* m! ?6 K2 h

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

" c7 s( `" K. J! L

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

) k F8 W) j% y9 M5 L& B

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- M' z+ ]. S5 s% X$ r

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

& G! V0 X# n; s. a% f

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

6 R* E0 T- ~9 p1 B" K" }& I' r% h! r

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

3 z; h* Y7 G. j# ]& W7 T

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

; U# A9 W2 @. Y! s; v8 y

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

2 l2 g; x5 _. x( ^) `

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

Z$ B7 r7 a! n+ K$ q

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

8 N! h0 o3 S' _5 C/ A+ [; r0 _

        ก.  กราบเรียน

/ Z; D z' O) G6 g- G2 y& }

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

2 O& N7 M9 o2 B4 B6 n4 |4 A

        ค.  เรียน

8 R/ O2 |' Z7 v R1 B8 z

        ง.  ขอกราบเรียน

" P) w! [- i8 h9 J

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 n9 B; x0 e( x- c

 

0 N; `, \6 a8 t7 I

.......................................

# o9 t* f3 p' i3 W3 z# e! A

 

3 L4 q' D8 a# |; `! E5 f* C

 

/ H3 `/ P5 W7 M+ s$ L. o5 V

 

5 U' \& _% h3 B% k7 O( C

 

1 Q+ P- Z) K' F$ J8 V6 f

 

* ~9 C" z7 c9 L0 w* L, Y( E l0 A

 

5 K! F6 O3 M2 @

 

" {. Q! |* e/ b% D

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

7 W1 N r! B8 C$ E) h" s

 

+ j) Z4 X5 k2 F( O% v

1.                                              21.  

3 V, @2 G& t3 ~, ~; a$ d* m# J

2.                                              22.  

/ d; U+ u/ o# Y. M) T5 [

3.                                              23.  

/ `# Q7 k& S0 V+ j! J+ U. t

4.                                              24.  

, y9 R! b" [/ z( J/ k) q3 _

5.                                              25.  

* [6 [0 U5 p. k6 X9 W7 g( y3 ]

6.                                              26.  

# M+ a: @6 A8 K0 U0 y5 q" }

7.                                              27.  

2 F% K! Z& O6 w; }: H/ H6 W

8.                                              28.  

* `- \$ x! k+ W& W, e

9.                                              29.  

9 ~: H8 s, @( P8 u

10.                                            30.  

: B* S; H+ q# r3 m7 E2 j

11.                                            31.  

5 t0 E7 V) _7 w" F w# {# h4 s

12.                                            32. 

! ?& Z& P8 c9 ~9 J: m9 C" _( t/ J

13.                                            33.  

g' X7 ~" P/ B( w( @

14.                                            34.  

8 @0 `1 ?% W8 ^- o% u0 `& `8 r

15.                                            35.  

! {5 h4 \. N; r

16.                                            36.  

" a# F8 e0 Z( f6 x- Z0 |4 W( h1 N

17.                                            37.  

2 Z. J/ G% j- e7 w$ h- H

18.                                            38.  

* X; n! l/ T9 a$ A, v

19.                                            39.  

7 R, H& c" W0 q E, ]% l$ E

                                                           20. 

0 \ r' f# y% t4 V

 

! g; j6 m' {. X' r) [6 c( S

 

+ w) g2 w: Z/ m" }; x1 ~

 

1 }7 ?; m2 {) V( B

 

/ @4 a" p, _! n9 R

 

8 @2 a& [7 _1 d$ C0 M# L6 V) \4 D# a

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว9 ~& R) W9 `( b 0 r# v; E! [. k* T( \ แต่อยากจ ... 8 h. o' G" y1 V1 u1 ]ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
* T( ?( E6 i. N2 P# l4 ?" M + k) {2 l1 |$ h! H4 @* m% U , p0 k4 p3 t6 k8 b/ [( n2 ]* h9 {

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 27-1-2015 22:18 , Processed in 0.127925 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้