งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43512|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

: K5 [) H. i' V, E5 O9 C

....................

& N! b3 k) v2 K& C( Q, n% o

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

: e8 \" |) H4 B% P9 `8 D2 c

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

9 `+ G% N* h% u) O; k- X

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, z% X* M3 @8 j7 L2 I: L

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

; E/ m- D; S! Z

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

3 m4 ~, G2 T# b, V2 H( z

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

# @9 |! c1 n. F

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

; v* F0 ~" c2 N* e8 y% F( A8 L4 q

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

8 T! Z+ X: Q9 U4 r. ^' V8 @1 W( Y S9 G

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

1 H8 |0 u3 g: d* X: r

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

# V/ e3 l7 |' m# _6 ^

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

) O3 w/ l8 R# h! y

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

' ?4 V3 d1 R2 f) Z+ ^; w& A

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

) H& M8 Q6 T- c F; @ Q

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

, Y$ i4 S. h$ r) t% G+ O. o

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

% H. n! s3 N" {) H5 N( Q8 G

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

; J$ O7 o3 V% y% |

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

* R* ^$ t6 D. v) Z# a# t

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

- k$ x$ @. t) X2 p, g

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

0 p! @6 x; i$ M! u5 I2 Y$ S

        ก.  1 ปี

% }$ E- ^3 w: [8 T' o

        ข.  2 ปี

) R# l( T: s, k' `

        ค.  3 ปี

0 k% @2 b/ v5 c7 `% i) t* L

        ง.  5 ปี

! s7 M# _/ [$ e$ r

        จ.  6 ปี

7 L# q- t' k6 T% [+ I' k

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

( H' l& Q. A7 _) Y

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

/ w; ]9 y$ i" R! g+ @% S: i2 y

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

4 S, D/ O! F5 ]. A. q

        ค.  โฉนด

- f9 u. C t. }; o0 g

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

' O" j8 h! Z2 |# g; d: K

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 Z0 S: a* s' E8 Z. Q9 k( Z' h

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

0 l* g& M6 o6 ~# e

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

6 u6 b6 C' j# g

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

' F" Z9 k' \" m2 d) ^

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

q& O! k5 @! x/ T) Q

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

+ ^4 S' \8 t! E6 k7 G

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

; b& \: D+ E0 ~: e

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

" a+ C! K+ q% y6 `9 \9 j9 `/ m6 {

        ก.  3 ชั้น

- M! A4 y: b3 d7 v

        ข.  4 ชั้น

/ \4 S% `. p5 ?2 S, \/ J

        ค.  5 ชั้น

8 g0 t& X3 u( U' O$ s; {; n. I, u

        ง.  6 ชั้น

; H6 N& [8 L% [# f

        จ.  7 ชั้น

0 r) M! C) S- u5 w7 F1 K

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

! n7 I3 j2 S' ~* R) T

        ก.  นายกรัฐมนตรี

* A) }6 Y$ }0 Z" n& q

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4 i1 N9 T& y1 u/ W, U

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

( n' l. J/ v1 @! y: b

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 t9 k6 [. B& |. W& `

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

+ v; O/ u5 o- Q6 r

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

; Y1 I- L+ o# x; o3 J

        ก.  หนังสือประทับตรา

4 ~( L7 G1 H! F% m, s; }' f% f2 g+ k

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

8 Q! g% \1 p* n. O# T

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

4 m8 V2 v) d/ G, n. L( Q

        ง.  หนังสือลับ

1 y' ^0 P1 T% r' B5 F

        จ.  หนังสือสั่งการ

, f4 X; p! g+ t" V: K

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

7 ?% V( b, c2 P) Q+ W& j1 `

        ก.  รายงานการประชุม

& E( E- Z0 m+ u# l( S! p+ F

        ข.  หนังสือรับรอง

- W0 ^6 I( `/ M" e7 i

        ค.  บันทึก

" D% ?$ g! L7 c$ U6 y

        ง.  ข้อบังคับ

5 \$ N- y7 a5 ~. a/ W# `5 X4 o. h- \( |

        จ.  หนังสืออื่น

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

+ |1 F0 Y8 ~" q% W% e

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

- d7 p# G3 O0 v+ M/ y+ k0 X

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

: @" b1 Q2 ~" x- P

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

: J" Z, J7 P- ]5 T. Z. d

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

) I8 ^. ?, N4 c* j9 P- M w/ e

        จ.  ถูกทุกข้อ

' S1 D9 ~5 n+ \5 @

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

' n' c5 M8 O' p" a b9 B% r5 i0 x

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

" o* U* f5 u! H# |

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

0 o" Q% J5 A+ m. j

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

( R, ^- q+ w* k4 Y2 T, f- f9 g

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

, P( ]* H/ l1 R* K& P( k1 D

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

' j4 S& X; ^ ^( }

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

2 c; J" _1 [% e4 x! G Z7 A/ t8 u$ h! u

        ก.  เรื่องลับ

' u+ t5 I4 d- j" _0 [0 |

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

' K) o u: l& y/ D$ w, K

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

3 l' S' f+ P! ]

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

4 m {; d- \% r h# [" g

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

; Z- A2 V* z- w! \# E. f

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

& d: G% e3 g% X$ W

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

9 L3 F8 p0 a0 Y, J, U/ u# j* X

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

/ M9 l/ [% c; N$ ^! s/ h) M6 j

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

; J' K. A5 U# k* n) O

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

' O0 r6 C0 w& x. I- ~7 T

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

7 k$ c. a& I$ E3 s; K% Q

15.  ข้อใดถูกต้อง

% k" s: R0 u' ?% L

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

, Y5 s; ~$ O$ Q, N1 Z Q/ q

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

8 j! S. n7 w0 W ~

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

0 u0 f8 v$ t5 Q' L. x1 `, c' D

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

( r% ^' t* @8 i: X1 r9 N2 a

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

$ o; b3 O; h7 [: _7 C z

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

- `+ B; w; B( \8 R

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

6 Y6 @ l0 a) w% `9 {

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

. y0 Y2 p6 R$ Y T. b; H- D( O6 p3 L

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

) f1 Y, G; B \, j5 R

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

6 X% v# x4 h% Z+ _0 F

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

* w4 n$ n) i; V0 }

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

& w% {9 G }# b0 Z

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

" |, v8 @3 [- C( h6 v5 M& e. I

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

' I# ?$ ]! l/ R5 k" A

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

7 M3 C+ c( Z$ K1 t

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

* _% A7 X) b1 T8 E7 f

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" _0 S4 ?7 a7 T* G' J8 @8 e

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

8 X+ U1 Z8 P& {0 k

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

* B/ H2 A: N2 q% D; G. s1 ^

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

7 B& D9 g* d' v- g: X( @# ^

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

8 |' v1 G# u0 U8 w9 t# ]

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

# P& M% e: f/ i

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

& F& V+ l+ o5 N H7 d6 m

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

; @4 g; b' |4 c/ g

        ก.   4 ชนิด

& V8 @% {* ]; [( M- p, t

        ข.  5 ชนิด

% v$ R7 d ^# O5 H/ @

        ค.  6 ชนิด

2 Y2 S J$ ?1 z% t7 T3 a6 D

        ง.  7 ชนิด

- R s w2 l* g4 i

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

( A" @% g) F0 a

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

; I {4 ^' K- h0 \! W; r

        ข.  โฉนด

# i' M& U, q/ S; G

        ค.  รายงานการประชุม

# |/ e% e) u! W

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

; J6 m: H/ m) _) |' B& d

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

* B J, z1 \0 }- V/ H. d

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

7 j' [$ w. k" |# ~2 _

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

3 _5 ]7 X) f6 s

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

4 `2 s* F1 v7 U. B, h

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

+ ?8 P' u1 v8 u$ P D

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

: I: w" w k! W) M4 T

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

9 z, R G& O2 Y; B8 R3 G' q; Z

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

2 ], a+ A7 Y0 f; Y$ e8 Q5 e

        ก.  หมึกแดง

/ _' V1 N6 w H

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

" D# L" P8 Z0 S/ c

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

2 G& ~( M# U0 f7 l( w. H, J

        ง.  หมึกสีม่วง

3 Z2 o: Y* I' c N K8 f/ r2 U

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

0 Z+ K7 n0 | _$ Z7 |* e2 E

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

3 A @% ~5 `, z6 ]* k6 K' e8 j

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

" d4 [8 `7 ]4 \1 m9 u0 g' l

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

! a$ u5 \$ d% S0 {

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

: a% ?, o' y5 y/ R3 V7 _

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

& ?( j9 }* f, D; d

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

) a7 ]. X! @% N7 A* R' `: E6 ^" n

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

3 V1 j0 v2 [/ b' U5 U! k1 ^

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

, R3 m4 v2 U- Z+ d' E) P4 J" h

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

! W8 x7 w1 V' H* M! w) C! O

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

8 Y; C0 T7 ?& _9 e% j

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

5 R/ H* i' M7 p$ i

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

3 T. C- G& x3 Q7 p* N+ m: e

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

5 u$ f0 R# r. B7 H* b6 [2 y

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

) O3 A# T% f1 [; O* q

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

( \7 g _% F+ D; U' a {8 ~

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

& {' j* X8 d8 u* k Y8 G3 R7 I

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

3 z* ^3 f9 |: n% g

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

1 y. [8 ?3 o! z9 m) m U

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

" b! s8 l/ c- P" g& z0 a5 a

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

0 Z* q/ s' J6 A4 G; a0 s9 a0 Y: f

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

/ E1 }5 H; E) N) `0 R

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

6 J0 T2 W8 ]" B8 w

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

; u% }9 d a% J

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

" V% b( v i/ {' ?* t. H

        ก.  5 ปี

6 X/ S7 z( Q3 U4 M6 ?, J, ?

        ข.  10 ปี

$ G7 M' ^) N3 l% J

        ค.  15 ปี

' ?. l5 E$ \9 d4 w1 }" L! `

        ง.  20 ปี

. R/ D/ z$ N- p" m

        จ.  25 ปี

( `2 E/ t7 N: M: z7 r' x

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

. S9 U3 _% x% V/ s

        ก.  มีขนาดเดียว

0 \( A/ V* b- e& O& U4 Q. a

        ข.  มี 2ขนาด

7 V- f3 w. u$ i Y/ ]$ T

        ค.  มี 3 ขนาด

+ G% o+ N1 M0 g) L8 p6 i g, J3 j+ E

        ง.  มี 4 ขนาด

; M; K P) C6 |; ^- x2 Q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 z0 a1 j6 X6 A1 ^% i" e( u. l1 C

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

l7 C% l" V9 ]1 n1 _* m

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

" w* G, d+ k I

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

9 L" z4 T$ |$ r! X* e

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

3 w6 n, u- x6 Y( y$ ]- g0 C

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

; ^$ G7 u- b3 M7 q( i5 c4 N& p

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

) B. \$ g. z% V" ^

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

) D) d, X" w; B$ q% `8 ~9 V, R5 N. A

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

) Q/ E- j5 e# Y* U

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

& L% \! F4 ?( }1 o7 j1 R

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

' u! M& d- q3 \% `$ n( p5 f% W: U4 G

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

/ j* q* ^) G$ Q' ?: L4 q& A

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

7 @0 e/ v' d1 f! g6 G

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

+ i4 @3 Q) T) T% W+ [

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

" j, k: g2 u' k, V5 [

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

+ h2 l8 `6 s; Y, W7 ~

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

; B4 {8 A8 u7 k. x! s9 r# x4 B

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

8 G* {! O( f+ H* ~4 M1 t; H

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

( @- j; r$ P8 `/ I J* L

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

6 T; `( g% k6 Z

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

* Q4 d; M4 M( I1 L( e' p

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

s8 _- X; k. S

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

3 Z- u% D( P- h

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

, F1 D' `, N- @; O% {

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

' Z6 a4 K; p, s$ B

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

; k; J5 H% u* }# a

        ก.  นมัสการ

/ M$ e& b! `3 `0 m* a& O7 L5 H! [

        ข.  กราบทูล

8 i) F1 L; L$ ]& Z, ?) b" E

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

; _$ y- \1 L- b; {' p

        ง.  ขอประทานกราบทูล

8 z4 \! }# ?0 @: @

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

' I+ h% `3 Y) ? _6 t! C1 ?. W

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

2 M8 y" Z6 r8 Z1 X/ o

        ก.  กราบทูล

, w8 b3 S, j3 k( o

        ข.  ขอประทานกราบทูล

/ ?3 e1 X: l" Q/ A8 @# ]$ m* ?' s

        ค.  กราบเรียน

2 W2 @) u. ~3 f ?7 D/ J6 d$ z

        ง.  เรียน

+ k' n8 X& |* a( {

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

# d$ ^3 F6 u8 H' Y

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

5 v( `" K% x9 y

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

* Y: L+ F4 [: x5 ~7 ]

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

3 S; D- l8 N# i! F

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

3 r1 a, }+ ]) _: V$ h

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

4 @/ E7 G+ J* f( n

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

: Y0 `' ?7 j K9 `

 

8 R# y( r X! ^9 W

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

8 B8 u# M& L! L& }+ }, C

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

6 q @+ n( ~6 p- ^( M# r+ L$ w

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

( ?& g* ]! ]4 {

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

4 U3 Y' Z" h: l

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

( c2 L( d- O6 J' W$ p

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

. q7 x2 T" F7 _4 G' y2 q6 r

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

' ^2 s) W* M; r' A3 g

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

0 T# Q0 ?) b* C& U- O4 {* C% V6 ?

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

/ L8 K3 O6 T$ g. S

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

" y: d! m% ?4 _- r$ D3 @

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

6 A/ g, K7 O7 l! `+ V

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

" a# p/ E @' z. l4 J

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

* B+ S6 ?% B2 Y! Q: Z3 p2 ]# D

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

4 z, B( G4 l# S

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

' _# e9 s3 v& Y! H& w

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

}' A+ H! B+ |' n' Y5 ]

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

5 a! w& I; D' b

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 e# ]- t# O& R9 c+ q, }

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

+ r# _/ H+ B5 b3 e) ?

        ก.  กราบเรียน

! \0 h) e. l5 B, R

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

6 W4 S W; B6 P9 k% ]; g% H

        ค.  เรียน

, |+ k |3 h" u) f( e2 ?

        ง.  ขอกราบเรียน

. A, `' n' L3 D) _+ V: J0 C

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 i/ P1 ~" b6 h4 B2 P6 n

 

6 Z4 |8 f2 V0 e5 d* Z( ?

.......................................

7 }( k2 u# n7 `# C% V# E& m8 J4 F

 

: z/ O3 F$ f2 n0 ~

 

3 Y+ T- F. S4 U: E& w

 

4 S) M9 {8 j6 d4 Y

 

% K8 {1 c3 M6 R. |2 w# `0 l7 O

 

5 n" v$ T5 q! ]( y1 y Z

 

' g' E+ P4 J3 @7 k

 

* }; B) }, V' p4 Y7 @' T

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

, V; \$ m E9 E7 y& ^, _7 [7 r

 

R# G# X* u5 z+ s6 H+ `

1.                                              21.  

; c2 f+ M7 [0 @

2.                                              22.  

( _ V: o3 y7 p5 D5 X o* ?

3.                                              23.  

6 r3 L8 {8 `0 A) y

4.                                              24.  

8 ~& A" A% ]! W

5.                                              25.  

. t7 k, l) G! S

6.                                              26.  

/ F, y% S7 k* [+ P1 ]3 c$ Q+ P" u

7.                                              27.  

' e( Q# ^' p$ v* X) M

8.                                              28.  

; {1 R l g2 C/ V5 T, R4 y

9.                                              29.  

6 {" W: `2 X4 E- k+ m" Q, R

10.                                            30.  

3 `- i1 M* d8 x% @. X, e

11.                                            31.  

! y; b8 w) x; z" ] T* Q

12.                                            32. 

* Q0 @5 v. ]) b& `, l) |

13.                                            33.  

6 N1 e7 V3 t' S) N3 Y/ e3 U

14.                                            34.  

1 O: l3 s# C0 {3 @

15.                                            35.  

! \4 d' }0 x' a8 N! ]9 j1 A) w

16.                                            36.  

3 T# Z) e" j. T4 N4 A

17.                                            37.  

$ b( b, `; ^7 F* m5 f

18.                                            38.  

' E5 t o; T+ A) _

19.                                            39.  

1 w3 k1 Z/ | S* G( V: ?

                                                           20. 

! J! W* C( @+ P% J

 

& g. Y+ l& J0 c' T& W; }

 

' D3 S5 o" s! j( Y+ H# L

 

6 z t! d* O1 m$ \# O. @4 g+ C

 

* i4 j) t( O& q) C1 ~5 I% [

 

: R( _/ m' F: @: ~" H% k

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว8 t( ?: X7 t/ \, C. a: Q; H$ D 8 Z2 A" l# G4 ?9 \แต่อยากจ ... 3 \5 Q r5 I* Z+ ]3 Dต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
& ~$ x7 P8 ~1 Y0 V( ^! s+ Z7 t ) y6 ]4 T0 [8 x, R2 z4 D3 l% R- f; R+ s+ b7 k) v5 Z

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 11-7-2014 00:17 , Processed in 0.082673 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้