งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 44251|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

+ G/ V% t" v# T

....................

! V9 q7 }. E1 E x6 W% o4 P, [$ w

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

7 ~5 B: p+ I; R% }3 n/ J

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

8 D( a0 n2 |* p# ~, P7 s

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% x5 _3 I0 ~' b

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

4 E6 W3 _" E H/ ~: u) @* l# _: i; {. }

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

0 W2 ^+ n4 e5 v

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

. {7 W3 F* U- c, y9 }

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

1 I9 a1 V1 z" U, a

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

+ k1 ^; M; B+ }6 @

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

8 @3 Q. p( q. q% t7 x9 ]

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

: V/ o) U& S, x" \8 k: l

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

* {; l2 ` n! ^' }

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

% G/ R0 P8 n+ i7 `2 f! M+ [3 \

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

# G/ J( Y9 Z: k/ k% S3 e9 b& T2 }, w- {

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

& r* A2 B/ R1 E' A; H( F

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

* Z: h1 ^, i/ w3 r4 Q

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

& T5 b) |) ^. d: l1 i3 Z; }4 q

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

3 J8 r, C' Z) c

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

7 R0 X% R. p$ d U( e" r

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

2 G2 M2 A* P V. s7 }5 h: G6 e

        ก.  1 ปี

@1 u# ]5 W5 D" g! ?

        ข.  2 ปี

3 u; X8 A* Y7 H H! q z

        ค.  3 ปี

% q( z$ u+ [& K6 \

        ง.  5 ปี

" o7 t# {) `, ^8 D$ g; {% ?- P

        จ.  6 ปี

' Y$ }9 {2 W& C6 i; V

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

( L2 h# _6 o$ V0 q8 F0 ^/ k3 ~

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

* u9 W' H3 L5 Z

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

# C1 \5 o0 @3 y

        ค.  โฉนด

$ \! P* o1 e- E7 o" X( j

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

" @# ^+ O5 }+ z" y2 k& d

        จ.  ถูกทุกข้อ

4 d! a9 }& _9 V. x; Z$ f, E3 |; f% L

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

" G- E$ Y2 ?9 h) x* W

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

+ u* i+ e. t9 z& L

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

; M1 `) }) N- r) ?/ K# Z' Y& O

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

7 }$ n8 k! Q- a" T P

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

! C1 \# {% ^* P) U; V/ c

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

4 f9 |6 }, c& {0 A6 m- Q/ L

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

2 _4 @( P& z/ |4 ]9 D

        ก.  3 ชั้น

* J. d# z, n7 f* m4 U4 h) _' R

        ข.  4 ชั้น

1 A0 W' T, N* z- t& O* {9 n# g

        ค.  5 ชั้น

7 }7 F- ~9 _) Y$ b6 g7 k1 Q5 L. ~

        ง.  6 ชั้น

9 N6 H j$ f- D- y* P

        จ.  7 ชั้น

7 @: @5 {( G$ Y6 B7 n( u8 J. e, }

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

; J- p2 o" t* S

        ก.  นายกรัฐมนตรี

* n5 T8 }0 w/ a# z: v8 W/ p

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- s- q- f: E; S3 m; Y$ q9 d

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

. `" e0 ^$ k: N0 F( I; J- k

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 U) t* J6 }! L- M4 }

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

! p- ^* ]5 c3 {( Z& |2 \

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

5 D; y G# x- z# u& i; y

        ก.  หนังสือประทับตรา

0 X) d: W; j0 C& |

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

- f1 S* X; X- h' C9 m

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

- A. y" ^1 r3 l4 q9 ?* f

        ง.  หนังสือลับ

, x# g0 X3 `8 p+ d

        จ.  หนังสือสั่งการ

' E+ k% G+ A' w5 D/ e# E

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

1 ^3 t3 |/ k8 B) F h! {

        ก.  รายงานการประชุม

! r e2 c4 Q- R

        ข.  หนังสือรับรอง

- e# i2 S" `3 Y$ H: u5 q+ H) q' o

        ค.  บันทึก

( ^# w5 W2 M3 U/ ~

        ง.  ข้อบังคับ

+ B* ], E* D4 W- E5 W* }7 m- U+ A

        จ.  หนังสืออื่น

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

' m& `5 y3 ?% C5 o$ E0 Y, e

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

: S2 s H( B9 F7 X; I& A1 E8 _

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

5 G7 a m3 k4 X

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

# \8 b( W' ~+ }! K' `* q

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2 J9 E4 [% s4 S: A" Q

        จ.  ถูกทุกข้อ

6 c$ k5 N! v6 j' _

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

0 w- R2 _" X: s0 N/ U V

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

: ^7 k. g1 ? w1 i7 h/ y9 E

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

- m9 o/ l- t+ E

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

# N" m$ {$ }5 E' N4 J

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

/ x5 f- g: x- j! r. y3 Y- a' F

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

9 M. x0 d) ^# Z& {& H2 C6 K

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

5 R. r; s, f9 i6 z. g

        ก.  เรื่องลับ

5 I3 c( Z& u3 Q" l7 _9 _

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

( O' ]# I; j& X/ ? i8 F" T

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

% m0 t" l- R. O0 g$ X# G7 X' n+ E3 Q

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

" P2 B7 h+ \/ r( ?# H2 ]

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

6 G: \" g# X- ]" T0 G

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

. e: z0 @3 I- ~3 c' F' J* e

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

8 u5 ^7 \6 `. x: G9 F/ M5 |3 O

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

2 Y2 }: S' q1 }1 w( }% q5 e% Y) W

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

: w+ U& P) f# T+ f* B

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

4 |% }) h+ w8 d2 E5 V3 J

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

* f: c! A0 s& b. Q: c; ^; m; h6 G

15.  ข้อใดถูกต้อง

% `# |' O# v4 p$ C2 N; |

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

4 S) H2 s: ~+ ~% k2 k* v {

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

: o7 M& t6 U, t% }2 d% ?4 T

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

& {: l5 ~5 F% f0 r, R4 n- e

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

% U9 t' P* F" {8 D' H1 a

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

4 z# O' J2 N2 \* \" f% s

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

, I6 }1 G* d4 K$ l) |+ D" l$ x5 M0 n

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

$ U0 y; m) y7 w2 ^. D( E8 N

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

- B; S: h# }$ E) P# I

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

2 E/ h; e* V+ |4 Z. o- M9 _; X

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

! N- Q6 ]4 k& N# Y( X

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

1 ]4 ]3 f; N- n$ H. k2 _( e

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

6 [3 z' U0 o' p: ~8 k7 d' R. y

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

q- X: b3 R" [! \; ~+ N

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

. ^# Q& U9 ?% R( b/ `

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

]/ C8 f0 u9 T( y; Y1 D

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

8 o( u! J0 b6 Y# o/ ?

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ z9 `8 X/ h7 R8 A/ I' ~' k5 H0 R, v

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

" B3 p8 I3 M" o% c- y. q$ u

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

' T$ i8 T: ?8 q2 [

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

" D# u8 F( g/ _+ B

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

( G: }2 Z, E' n+ b' u

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

9 D8 L5 z( J( ]% w) ~& Y

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

: k' Y. d2 p6 a4 L" F! ^" ~, f& P

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

3 Q) p5 x5 \9 C8 y& J+ y2 u Z4 k

        ก.   4 ชนิด

( v# a5 h' ^4 }! @; L4 U

        ข.  5 ชนิด

, S( K# S& }/ f# m4 v

        ค.  6 ชนิด

* a' i) _' F6 x2 y1 T' B

        ง.  7 ชนิด

# P. q5 H- [& S) `8 \: m" J, H

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

- f1 @& @% S- w# h$ n

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

- Z5 a- Y( E, A

        ข.  โฉนด

0 |$ U2 w# E% ]+ Y2 b( ^- k

        ค.  รายงานการประชุม

" P6 f! M* x1 {# q. I0 U# i

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

. F# u( e$ L7 O# o4 ]% q z9 g

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

& ~3 b Y3 d+ H1 M _

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

- d: r& B# [5 Z

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

# {* {. Z+ y& D2 v9 F: q( N

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

8 G3 i/ Y5 u/ e2 p# I8 `' m

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

. t9 K, K( J, R

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

8 C' M1 w* d- o" k6 |

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

( T2 [9 f) g/ R: y& _# V# Z

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

, v Q8 [, v$ G. G% Y5 t

        ก.  หมึกแดง

# ? s: `; P( a' h- y

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

/ B* f( N J/ D, ?% S+ I) I9 G; o

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

! T+ q/ b/ a, _ e/ T" V9 J. Z

        ง.  หมึกสีม่วง

4 w( v& k c P; M+ h: P: z, X

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

9 T+ i- R7 v3 l: w

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

`# ]5 @% ]) a8 X$ g

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

' _! S( n' \+ p! F- V% t3 B

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

0 F/ V9 t& I9 _

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

. q% F6 U! ], S L; d Z) u' W9 Y

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

4 k( y+ w7 V6 z. r

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

* M J4 P, {9 t' V

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

- R( o( [! V; {3 a7 L# C, x$ _4 I

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

: L( @8 K+ X0 D7 [ H1 F( `" j$ h

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

. ]3 q6 x/ P$ o) N% T x) E

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

\8 m+ b& ]& u3 N2 n7 h6 R

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

: F( C! V9 m; J2 E, f7 ?

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

# S* [5 q+ c9 A) t

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

- Y" ~1 G( } {+ X- U0 X! n3 J$ k

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

7 b$ `+ ^( S2 `' H

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

2 W/ e; W: l# z8 N1 H7 n

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

+ L6 i1 D# u( S

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

Y# Y6 j' w5 Y3 Z' I

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

5 o2 r( m+ x A9 L" R: b! {

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

7 v& k! f$ k, M# b

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

; I9 z$ ~! M) c% @

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

|7 l, g: q( r/ Y; v, P7 v7 y/ P

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

- f) ~% Q" r' P! W6 b

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

8 y# B- X3 X3 h& h7 W. a

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

& _$ e4 l- @% j( v! K* ~

        ก.  5 ปี

) X% E( T0 ?, y" o/ u5 i

        ข.  10 ปี

7 \; _6 u, e! N" z4 |

        ค.  15 ปี

. | `- t, L8 N$ t2 w, `: I

        ง.  20 ปี

/ z6 w+ T3 _3 i9 Q

        จ.  25 ปี

- F U' R( i) a# ]+ }2 v' e' M

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

0 N0 w( G- Q2 m% V1 d, m/ N

        ก.  มีขนาดเดียว

! E- p: k% `; m' f- ]7 R

        ข.  มี 2ขนาด

4 {. Q/ z8 L& {- ]. Z

        ค.  มี 3 ขนาด

+ c4 F- P8 i; |& Z( T1 _

        ง.  มี 4 ขนาด

5 ?. ]+ B) F5 q0 Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 i" ?* ~" F8 X/ o

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

: Z$ L! E3 f6 M7 C5 P

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

0 F- o/ X, [' b' u& A

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

. P6 E" N! w( L2 \

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

4 e9 M' v& I0 }' V" S4 h( N+ f

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

X0 }9 @8 ^6 h- d/ ~. `+ z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

. j% |7 d# S$ O) R0 X9 r/ e

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

. D) e; S' x( c' y: q7 I

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

' U3 T& r5 ]6 m5 u$ R( z; s

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

2 |- Q: F- l+ `

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

0 \: }- {0 e8 k5 { y$ F3 g# q+ ?3 A z

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

$ D. h4 D8 m0 a. V, B

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

4 [- S# t, |$ b9 h t; _. R

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

* A- ?1 l, f- T

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

2 U9 W/ }! I% \- \

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

: T. E9 I5 @; G: C3 r) p- \6 a

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

8 j$ }2 [ ?9 i0 q1 V0 ~$ a1 w

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

/ I. `9 ]4 c4 l5 m

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

1 ~* @4 _: A6 w% y

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

1 \& P+ e M2 H/ H

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

, [. L& T% E4 m1 O, l6 a* p# x9 s* `4 o

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

4 v4 N, Y4 [4 l. f3 m

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

; G; s: v3 n; i8 I8 z

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

+ F: X) m$ L8 ~7 j# c4 ~$ w# w

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& M$ O$ e4 k2 n t( f* H8 [2 l

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

8 R8 ^$ K! C" i) Q

        ก.  นมัสการ

1 V/ z& M N, W; `

        ข.  กราบทูล

! e; `7 L+ `- O

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

1 W6 Y p& m, q( K+ V5 E

        ง.  ขอประทานกราบทูล

: Z5 l0 a' N% j7 _# [# X

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

* h8 p' {, n7 C; W

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

# |/ s" l4 z+ O. @8 l9 d; T

        ก.  กราบทูล

1 T2 a8 i* F% o, w2 A" m- E9 m3 j

        ข.  ขอประทานกราบทูล

) T& h! P& `6 ~( j/ W

        ค.  กราบเรียน

1 h1 p- p z3 }, d; w4 w( f# @

        ง.  เรียน

% E: o( m1 _9 s

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

4 {- a, s% h! {8 c" R

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

5 s- i: Y! J+ U1 n

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

3 Q1 M/ j' A; {) {/ }# D

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

# W" O4 ~( |8 v

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

1 V) m2 S) A5 v" u+ F9 K9 O

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

6 B9 H7 a o6 u4 n- W

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

! e( R t y- ]- k; X( A; r

 

4 U& r& _' C) V' H3 P

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

/ i! e5 {# X/ h4 @' J

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

, h4 r1 U/ O/ y( o1 h

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

8 q& x7 J5 I# E2 |" L6 v6 W/ O7 b

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

* }" S% J5 o( `

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

# [9 r) U: F0 r; r

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 {& i0 p% Z7 V: ^

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

* W9 g( g( v, E/ R/ V! H

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

T3 l& y& _1 S g

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

* s; {, g+ b# C* K

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

f; X Y7 \8 \: F& r

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

9 o& q* k$ y/ k+ S# L! w* F

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

$ x+ c' Q2 t7 T9 f

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

# e7 U( w( Q- Y* a6 C

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

$ g: X# e/ e1 W

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

n( d9 f3 J4 R2 ?0 \, H

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

( r! m9 ^; Q# Y! r" j( H

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

; [0 {' H8 {8 W" T( C1 O; q& J$ Q! P

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

' B9 E U$ |! M9 \+ }

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

! ? B3 w/ X+ z0 O

        ก.  กราบเรียน

) p+ f. j8 s1 E4 w

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

# F# u& A$ L- [: t- B2 o; Z+ s

        ค.  เรียน

3 M% y9 P- g5 [: t

        ง.  ขอกราบเรียน

5 C" k4 g* C1 j& L6 k4 g; K

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 p4 B; m8 s4 r2 H/ x6 T) F, w

 

9 q6 _1 `6 b3 E' b

.......................................

7 ~1 O, [$ u0 r; A

 

' i! {1 t& W/ ~! K- {! [9 @- H

 

/ |4 q0 v2 |0 p0 Y

 

$ z3 l, G1 y( V* ]

 

6 [2 \9 I Q l0 x4 `) f+ R

 

# E, `: F0 P0 Z( p

 

2 f& h* n$ z6 w# ^; C( g

 

$ m+ y; i3 z( r2 o, ?6 A d

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

/ u& H# [7 h+ {" X+ G" M- m

 

8 B) ?0 i9 w& O! W4 b

1.                                              21.  

0 y9 `) o7 d, a5 {$ O

2.                                              22.  

" e1 q- |9 \( z) f2 A3 d

3.                                              23.  

6 `/ P2 o$ [' b) \' g

4.                                              24.  

0 j+ G1 \0 T8 i7 G3 Y6 `5 M H

5.                                              25.  

! n; [; B, Y/ T3 b9 R" y

6.                                              26.  

- T. v5 q. j: j% e

7.                                              27.  

9 ~% I8 ~5 j9 B: J9 v; f* A; `4 @

8.                                              28.  

: z9 i8 e, C8 ~8 B

9.                                              29.  

) O8 J5 ^ T( e4 y- @4 A

10.                                            30.  

2 t+ g* V( h/ v' I

11.                                            31.  

% O% B7 N* u5 V) i S

12.                                            32. 

9 f+ w% I1 O( D) s8 ?0 U

13.                                            33.  

F I5 W0 n! z- h

14.                                            34.  

6 C6 @3 `: J# o( X9 P

15.                                            35.  

8 a! E# E, k) E/ C9 v; k

16.                                            36.  

* i4 H8 Q4 Y1 {( {

17.                                            37.  

' _: A( V7 w. a. U6 K g

18.                                            38.  

- b9 X# D# }5 I% I9 u$ ~0 P

19.                                            39.  

& J4 V+ R/ ~& A E, ?) j m* G

                                                           20. 

6 I4 a: \& X" y

 

) z% [7 r8 [2 }+ l" Q

 

+ k* D7 n+ M- S1 s5 d; o1 p

 

# x2 s* W- A- `

 

; _& u& l, T1 H

 

$ X3 a# E0 b0 p

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว # T/ I1 U- B0 }! k4 ^" B1 H& x5 _8 p6 q. J. b2 J แต่อยากจ ... 0 X* D. O- `' O. s$ H- o: ^1 ?ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
' s( f/ z0 y7 G: |# y' m/ X$ v+ s ) S/ |' g3 ?0 V3 f2 T- L. v. `; d* ]2 ?9 _+ S

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 27-3-2015 20:51 , Processed in 0.138497 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้