งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43689|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

5 l* p/ g! M3 y' c/ o; z4 _' w, B0 _

....................

+ r6 C: c, Q2 ~; p \+ F2 z6 S- w

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

! h4 w5 j* L" a

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

* n4 y1 {9 U1 a$ f e* C

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

/ k; Q7 m8 m- L

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

8 `4 U. ]; Q; `# B$ }7 d

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

Q/ \& X# M/ [% Q

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

! J- P) o2 {9 G9 D1 l( p; G' Q- M1 n

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

0 `8 N% P4 _; x( ^4 e8 J3 u' k

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

) N9 y& |. ~$ n8 p

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

% r8 x. d% |' S; M' O; E' {

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

( {4 ]7 m( [9 A: r

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

, e4 B; g/ D2 F$ ~1 N6 C* I

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

- B7 u* t, M8 Y1 E) |

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

: m E- e1 O8 Q$ m! C# S: o& e* n

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

1 V% S1 e! K) q1 G" V3 Q) R, l1 [

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

" U" C$ F3 z( U% F

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

8 y4 S8 T' r5 Q9 T

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

) w& u) H7 Y7 D) v* |1 `8 X- K

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

: h1 { P5 C+ t/ A9 k

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

0 k: v0 U3 f) \7 x

        ก.  1 ปี

' G7 ]8 I7 L+ V9 J2 t

        ข.  2 ปี

, ]! `% E$ Z: k

        ค.  3 ปี

% k/ _) u3 u6 }$ F. j

        ง.  5 ปี

5 K7 q& u1 _+ } \- L$ V

        จ.  6 ปี

. w6 j& A& D8 C' }3 m+ u& j3 Z

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

! k6 V- R( j- g( q6 c% @" J8 X

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

( Z: m- J* q& Y5 f& \

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

( Y' l, B5 Z6 ?2 t# {! X1 S8 \

        ค.  โฉนด

% y$ p1 A0 N4 y5 }) r6 ]: D

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

/ O3 W5 D/ U' j5 S4 r: c- a% W

        จ.  ถูกทุกข้อ

) [& o. D4 w0 y6 O+ K" C

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

3 n( m" q3 k. Z, L4 D

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

6 {0 v& h- y, w! Y$ j; U

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

( L- S; {' X9 U$ N3 m

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

7 ?' `4 n" r* H* |5 }6 ~4 y/ Q

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

6 ^1 c" u7 w% V1 P- V

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

/ V/ U: V* L i$ B4 e1 ~& r: j

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

2 K7 `3 M5 b' r* }

        ก.  3 ชั้น

7 s h! \5 C0 G/ A+ L0 s

        ข.  4 ชั้น

6 G9 ?0 Q& p- h' c

        ค.  5 ชั้น

, f+ n7 I# W% Z, }' y6 F0 t: a

        ง.  6 ชั้น

* N, L' }, I9 c; [% j( c8 P

        จ.  7 ชั้น

0 d/ Q4 c! \) t/ N

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

7 P" g3 G( E! z( e) @. x& h

        ก.  นายกรัฐมนตรี

( N6 K8 T% d6 J8 m! ]# P' s. U

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 B3 v. S/ d- |3 m3 g! I

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 R5 Z6 u6 z% E7 \3 U4 R7 ?, n

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ l$ t. B8 c$ @

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

6 `3 D) ?4 g, V/ q. N" W

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

8 e2 Y" A, ]5 `6 |

        ก.  หนังสือประทับตรา

" f$ l4 I5 i3 H0 c0 U' T9 T, a

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

X% F+ _3 t8 l) j1 \! |3 _

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

$ P& ]2 t8 P% u+ C, v3 {5 E) ~

        ง.  หนังสือลับ

5 D% {7 _/ Y& q& V" g

        จ.  หนังสือสั่งการ

( j% n$ f! c& M6 M" D/ l, c

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

; w" q. |+ ]" m. L! D! K

        ก.  รายงานการประชุม

- l2 m1 \% z1 X4 e" K

        ข.  หนังสือรับรอง

6 z+ P0 h* G5 v! L d% [5 _

        ค.  บันทึก

& F* j) H9 V" E, F

        ง.  ข้อบังคับ

! R# Y+ d" t6 }/ \2 [; h6 l- X0 y

        จ.  หนังสืออื่น

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

$ B2 O2 M" Z/ P$ P

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

/ ]. C/ H- O1 f/ ^: F4 b4 j

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

3 W: `3 F7 {, s

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

4 O4 T. R" u2 l% \$ d! Q+ x

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

9 G# O( f( [# [: b6 C N. `! D2 ^

        จ.  ถูกทุกข้อ

: F( l# v% x0 y7 g

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

# |7 n5 k' u7 A+ B9 i. s) U* T$ M

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

1 U. J/ F m" D# N4 ~9 ^1 u

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

; ]& u4 `, h" k' @! o( f' T, i {

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

1 r) ~4 D* N8 L! Q' e

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

+ V% S6 z( v: Y0 Y' ~" \9 l

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

' W: y) x0 V" n: q

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

. C$ v- `* y: ]8 w. H0 y( w. q0 G7 E

        ก.  เรื่องลับ

+ K9 M8 t I! V( B

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

$ A# o$ z* h2 x i0 k

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

' s5 i) Y2 Y, n6 u8 r# u1 U

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

4 b `& Q9 ]: ?5 x+ `9 Q* m

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

* g: R! F. D8 y2 O- L

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

" }* w$ @1 t s! @1 C

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

* y3 _% [' l/ r- x5 w! m* u$ m0 m

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

% `# d# d, a3 b6 Y/ ^5 C) c

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

; i, H* f7 l3 W. t

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

6 R4 U% F/ _1 j+ H

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

* j* O! x8 S+ J0 P1 @7 }. C

15.  ข้อใดถูกต้อง

~! Z. ?9 R; Y/ Y( I! N- |

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

! {7 S; f5 i2 D) F

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

5 u) }4 g2 o1 Z! p7 B

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

1 h9 H0 ]6 B3 r

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

& A- E7 Z0 F6 E& N# ~0 v4 G

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

$ `; w {# x8 [6 k1 d" J7 K; S

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

& e+ A8 h! m7 T) J

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

- l7 e0 Q w/ `5 p' v

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

2 {4 W9 u: d, s/ x- L9 t3 `

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

7 ?9 ~/ m6 _( x) s( F- ^' Z

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

8 v3 O9 F9 V1 @4 `

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

" k3 Y4 Z+ N- J" t# ]) ^8 g# U

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

* Y; x+ q H. z: A$ |# U

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

2 X) i# r9 I9 M2 }! T

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

! q c/ C' R) ? m' }! Y

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

x4 |/ n# I& S, O% S0 v {/ z

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

$ C' f6 g$ @/ u) p& E

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

C& N* w3 } @

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

& F" V4 L' k& L; M+ N! K. G

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

, T; e( Z+ `" g

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

/ V& z$ @/ k1 o

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

1 i! y5 O( H! T/ e$ ~

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

, u' B7 p' \* F

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

: A- @, C& Q( B& ^

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

$ J3 K* R$ R- t: _

        ก.   4 ชนิด

6 q7 ^% y3 q, d% \

        ข.  5 ชนิด

. W: Z9 p5 O7 E7 g6 {

        ค.  6 ชนิด

& M& O. O: {: D/ z5 }

        ง.  7 ชนิด

: g Y. C& f# P! X

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

5 C5 [& ]; H) P+ I8 ]5 w

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

! F* ^: [ V$ Y9 n; }

        ข.  โฉนด

3 t* s3 { Y. e$ @

        ค.  รายงานการประชุม

( J7 e1 f' j, v

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3 h, `2 s7 X( v( R0 w( @1 @

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

2 t; b7 q: A. i. t6 D

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

* u8 t' ^ {, I' f, k i

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

$ u L2 L: x2 C3 L& V: ]' f( _

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

& ]4 j8 m( k# u" B

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

+ N- A0 z2 f1 o' f3 x6 F

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

" A0 b" S1 A, E# }

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

, ]" l9 C; T$ r& T ~* t

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

8 m9 Y, n) d8 J _% k4 S

        ก.  หมึกแดง

% d2 t6 T& |5 i6 m/ K* h* L6 w, D

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

% N/ o9 _0 ^9 X/ u" @9 e6 L5 q/ w; y

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

& c1 S, C2 ]0 ]" \. z' F

        ง.  หมึกสีม่วง

" v' P' j: B p( Y( P: [, X

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

" `% O$ h1 B2 C2 E

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

% `& d% j% T: Y" L

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

+ c6 X" ?7 \# ~; r

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

; J4 }3 e1 l+ P4 z1 k4 O3 X

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

- q, Q# V" R1 f( N/ d- H( Y7 }+ v

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

" G1 [5 w+ E; c4 e% _7 `+ s

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

/ P) n/ S0 {) z$ r7 T! y

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

+ J* t0 p: O- [7 h: z

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- A9 |& N' Z+ {& R' @

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

3 C! f3 Z: v; g8 Y& x) s3 D

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 {; u, O) C2 ^$ }1 h& ?

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

9 l% I8 t! `1 n5 J6 R" T

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

- ]3 {6 r1 U. F% p+ H# o7 i3 Q

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

8 w: `( x* z% {" }4 x" M" o( u

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

$ W' J* G% n" W. x' o7 i

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

# D; r6 m8 B9 G) E Y' E! H5 m7 O

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

- y6 x* n0 \- x6 o- T

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

! s) C ?- T6 T& Y4 h

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

g" ^/ C& |3 G9 A* s! {8 v0 }/ d3 Q

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

( c- A% R% f3 ?+ b7 S

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

0 z/ r/ z% }$ U# k

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

- |8 Y" C! _& j ?2 z

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

' e& t3 X6 {( Q' p

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

8 }# X% Z& c& e1 N

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

, s& m6 Z9 U% m* ]9 q6 W3 \

        ก.  5 ปี

! ]5 V; m! `+ h) s! O

        ข.  10 ปี

* v, S% V9 A( m/ @7 g* W7 v$ Y) E0 U

        ค.  15 ปี

& ~3 _: m6 A# X- h1 G( T6 D" @9 k

        ง.  20 ปี

$ q3 j7 n6 V" ` K# [- t

        จ.  25 ปี

- e4 ^$ m8 s$ }) H

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

. P. i) x+ p2 O7 | F. }7 y

        ก.  มีขนาดเดียว

! c3 T4 R8 X: |) ~2 {

        ข.  มี 2ขนาด

/ h, u" H9 {" ?3 c8 i

        ค.  มี 3 ขนาด

* o ?1 v% u6 k C9 {+ b+ g$ k2 b

        ง.  มี 4 ขนาด

' [ o g0 ?" q3 X4 l' i

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

* Z% @5 P( h$ R1 Y* Y7 X0 @

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

* t- R7 U1 c9 O( k

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

2 A( E) N% b# S

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

$ t \/ u* `& U- @0 y% J5 y

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

$ i+ g" Z0 x+ C _

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

/ S1 L4 h, k7 p( _

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& `) b. [1 ]5 Q* N1 l* Q8 L" x% n

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

$ l$ Y; L/ a0 q G$ Y3 ^" C

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

/ W3 [; `! J/ Q

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

$ Z/ I2 ^7 M* }, a( X

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

3 A: m- U& G: E

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

. p+ }% G8 e) V! I; n$ N, |- C3 m

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

; j' m1 s7 L- l. W* }1 z

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

; W: D0 u; G8 h9 @/ \* E

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

5 W& t/ B$ b7 ~! v( Z8 v1 g. e9 c

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

5 u C" R8 F1 t# {8 n$ B" `

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

6 O# [% w4 d7 b \& ]

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

3 h, G( Y0 t( b2 \4 Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

8 ^& Q& `3 a/ k% x$ [: w8 J9 t

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

( S3 v A' T8 K

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

$ C7 Z1 e1 c) j

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

4 o: G1 W( B7 p* d

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

) u# B- Q1 Y7 g. X+ t

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

6 S/ Q# f( s, @

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- v1 b8 ~! S3 i) s2 Y

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

' U! ]# n) i8 s! y

        ก.  นมัสการ

: ]1 N1 v- m8 H. N4 Q* g

        ข.  กราบทูล

( E/ }! u# M: U5 ?# Q' z9 m5 g" v4 y

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

; M$ v* a0 g, t1 T ]0 H& i# G

        ง.  ขอประทานกราบทูล

|8 _( \: c& }* I9 V# R4 ?

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

7 l! K' ?, l0 A& b# ?

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

( Z* w) ^* @4 |! H

        ก.  กราบทูล

t/ M, D m6 I9 u- R; Z( Y; @

        ข.  ขอประทานกราบทูล

7 V9 W7 `0 M; N" c* S& ^ z

        ค.  กราบเรียน

" [ Q9 E) y/ c+ ?

        ง.  เรียน

2 A: V$ c9 M( L

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

) O* U4 q5 Y# B

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

0 _ a8 x9 n- b5 A; Y

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

. s1 k1 {6 j0 E% D! f

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

' @ t; L, g: U0 W0 M

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

" c$ z9 e& c5 f

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

7 Y/ Z) d3 i4 g2 n \+ w/ ~

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 } b; a6 @" s3 E. Q

 

; [( [! i2 K* ~ `1 V

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

; P( {6 t6 c, h

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

7 g. Z' L; C$ t" x5 y' _! \0 _- a+ Y

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

& Y" V9 i5 j) b( Y$ z6 w

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

8 a% j" b1 u/ D

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

1 r r6 i3 D( H S3 D! w; I

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

s" H7 ^! {& N) t, l0 r

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

; a# c% I7 x# T

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

- U% S" q4 J( Q: X- P

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

- ]% u2 T3 N& j. M) w- b" U

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

& u1 T# x% }, [* X

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

6 J2 K7 Q: d) h

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

; V2 I m7 C1 |* S

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

( }" m0 x1 {8 C

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

2 b& s/ M5 l6 B

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

0 Q1 m1 Q9 X. ^8 F2 {" K

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

# o0 x" R+ Q2 s

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

1 F( c0 B! c% k& T% Y5 b& E

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

1 C8 q, T! j( n7 Q- [3 C/ _

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

" [0 r2 Y5 Y p$ N

        ก.  กราบเรียน

" w) r" _0 w! T3 W4 O# I

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

0 K$ q6 ?& N. q. \0 ?

        ค.  เรียน

% `$ e1 ~$ l' h* [) D9 ~5 I% d. r A/ I/ x

        ง.  ขอกราบเรียน

* N0 ]' H) O& y& m$ k/ l

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

, y4 K4 N5 w D' g8 d) b1 ?

 

: W+ H1 S2 C6 r8 H% x! W

.......................................

" N* ` V! Z; _' X: U, v

 

_( H0 ]' ]4 B5 h

 

- A r7 w8 v1 h, y9 P

 

% f+ n2 \1 y4 o: v3 X; `& @ b

 

5 U+ I( W) Z! B. z# u

 

; }* f8 Y0 H8 J% X5 M9 [5 Z- ~# N

 

- K3 k0 G: Z2 C1 C7 ~2 v7 b

 

1 i2 }! P3 @( @4 M

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

: P: Z0 |/ p% w) c

 

: j3 D( M- o& {" v& \

1.                                              21.  

% `1 d, ~- B! M, I8 b% }0 g& s5 s( T

2.                                              22.  

0 {* i& E. j, D7 G- v6 T# R

3.                                              23.  

; b; `% x% G& S/ [

4.                                              24.  

7 `7 g" Q5 |5 Y# e4 |$ x

5.                                              25.  

* C' [1 U1 g: e. H r& h

6.                                              26.  

/ \/ j' H+ I: Z. [1 e& \

7.                                              27.  

) K8 E- H; A' B# J

8.                                              28.  

( R8 M* g1 U/ M5 }5 K" v, H3 r

9.                                              29.  

6 o$ }2 c8 ]2 }0 y( w& w. h' B4 F' r

10.                                            30.  

. U3 ?0 o* M7 \$ q2 v

11.                                            31.  

. w7 p- K9 L) {& H5 r( R9 D& L

12.                                            32. 

! M% y7 h6 S! X3 r5 M

13.                                            33.  

" v Z8 Y3 J1 C" C4 H+ y! S

14.                                            34.  

* L5 o- \2 v, t8 g" J& e/ E% f

15.                                            35.  

9 i Y8 Q) q8 _8 x# g" ^

16.                                            36.  

, c& o- }; q$ C7 O

17.                                            37.  

" G( t4 `) d5 g1 T* M7 c

18.                                            38.  

! ?9 A- M1 U7 X1 K6 _

19.                                            39.  

" ^% Y q9 O) N) G1 P; s& m

                                                           20. 

% e, j. y6 A4 k% o1 f% G

 

# [) j9 Z, @4 U8 F

 

. u; r+ m! w: n

 

% b* D- Z7 R0 `3 u' O( c& g. D

 

( p. k+ {0 V+ R6 _, t2 o2 r: g, k

 

* R" f4 Z0 o$ `+ o7 d9 N

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว+ c. i- @5 A H c: T* } ' \6 H e4 W/ A" u# M2 X/ ^ แต่อยากจ ...* \: L( J; T! _ ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
2 R+ B; @7 B; o7 d ) W; j% v. C4 b: L6 J4 N* V. p 0 k1 q# ?* H6 o9 |4 O

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 17-9-2014 20:30 , Processed in 0.093101 second(s), 19 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้