งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 44173|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

; @4 U- C+ ^, p% X" Q$ \1 k1 v

....................

( d4 T5 W3 B$ d z; m5 d

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

4 M a1 G8 i# s. T* k6 Y% x& x

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

$ Z `) R5 }0 ]9 C i4 I4 J0 v

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

/ T: d( P' Z2 \' M& [' L J8 Q

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

( R6 A2 ^ } _, q, |8 T

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

3 ~0 [3 W+ f: E: e" V

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

6 j7 d* L: A# O- `

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

# w& P& d- ?! D8 m- U

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

" c: Q3 } s7 r/ u) d+ T. b5 A: C8 S

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

* B U2 P; R7 S; m9 C- E' n# ~* Z. A

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

" |4 }' z3 G$ K# m6 u

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

3 p4 `0 {; M8 M1 Z U% N( h

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

% q2 N& e7 }0 w/ Y

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

, S5 B' v8 H; l$ R4 M' c

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

4 D2 M+ t3 L5 S( @+ \/ p# [

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

3 C& U4 {. ?. a. M+ O$ [

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

" n2 p. q' X2 k$ D# Q/ }1 l$ T

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

2 _+ T7 l4 s0 M: K# y2 I6 i) v) _

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

* n! p% H9 f) d& C

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

* B! h" \; Q7 I+ f( f

        ก.  1 ปี

+ `" \6 V1 t, ^1 i7 f

        ข.  2 ปี

. O) v: z! I R5 c6 D* m; Q8 a$ ^

        ค.  3 ปี

( M7 I2 K' N8 y( P- {4 f

        ง.  5 ปี

4 f' [; n7 S# f: G3 d/ ]

        จ.  6 ปี

3 J$ B0 `% B2 s) x- j9 S

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

2 {& g% E- a- V' D, u8 I% p

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

' k3 D! U" U6 a- I3 C1 v

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

2 J" S! {0 H& U( Q. e

        ค.  โฉนด

8 |/ C0 Z; o: h3 p+ v. F8 d# ?

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

, Y2 a2 R) f/ M3 I' F# O. s7 B7 `2 _1 h

        จ.  ถูกทุกข้อ

- y( c8 a! T. f! v% Q Z0 H& k6 F

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

1 t+ E- `! ^; A; m- ?/ ?( @

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

9 Y9 o0 B' f7 m% u `

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

6 u. ~, e! ]% v1 C. o

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

5 d. L) B, p( D7 d" t/ \, ] [0 [; p

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

( ], R7 b/ Q1 B; Y

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

v1 J" ^% i( [; Z3 A5 i9 K2 t/ B

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

[" L; p3 U5 k. b3 T" p

        ก.  3 ชั้น

0 x; H0 D. `7 J+ O E8 Q

        ข.  4 ชั้น

7 S8 V' e( }+ r2 V( R

        ค.  5 ชั้น

) G- m0 E; v8 S" C

        ง.  6 ชั้น

; P! s* E- Q* s5 {1 D% y

        จ.  7 ชั้น

Q% q( @0 x8 ]" m% {9 e- N3 S% b7 M

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

/ e, R, h$ A5 |3 g5 Z. B: O

        ก.  นายกรัฐมนตรี

# Y! r( p' D0 Q8 I

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 Y) u3 s5 q( R$ ~! d# _, C

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

' y# v+ V' V2 g* g* q- d7 c g

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 I. V: F. N2 w

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

( \! s1 Z! L/ m# ^

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

: A# k& @* Z Y% ^( @) @

        ก.  หนังสือประทับตรา

' \0 b+ c. y) }4 j4 d9 Q( f+ v

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

6 L( t( M, d$ @: c2 X* d$ L

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

" H3 H# q+ ~. \

        ง.  หนังสือลับ

( j. V9 u2 \! ?; J' Z% c; ^

        จ.  หนังสือสั่งการ

' M& q& b4 r7 m

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

9 C$ B; Z, l5 h1 x$ g1 e, ?

        ก.  รายงานการประชุม

, Q1 @ ~; M! [2 Z- c) | _7 E

        ข.  หนังสือรับรอง

9 Z8 D7 A( t1 g1 L7 h2 f8 _

        ค.  บันทึก

( d% U/ D4 P. [$ Y

        ง.  ข้อบังคับ

- a6 l5 D; J3 l* p/ N

        จ.  หนังสืออื่น

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

$ w S; [4 z5 g1 G ~

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

1 i: a; B; g4 d3 b

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

* u0 s8 S1 N5 v3 {5 k; p; W

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

" P' Y( q7 ]& s. @+ R1 d

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

+ ]% e: G2 F! H4 [, W+ B8 O

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 \4 H* c# L# X( I

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

8 N& L8 x5 g6 e) \: g

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

' a: Z9 g* f+ e$ r+ T

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

: P, k" }7 G) I% ^

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

' h4 d3 h& H0 U+ ^, @2 K1 _

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

5 x: K4 v1 x- F( d7 s5 ^, c

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

9 Z" Y4 u3 K: {/ B; k

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

/ H7 u: d5 E' G3 p q

        ก.  เรื่องลับ

. p$ m3 Z& e% w

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

8 ~8 j7 I/ t# y0 z: A5 O

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

4 i" i, R8 T; ^* x# h

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

; K" c7 o2 d6 Q: x

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

9 A, X B5 U; D- W- C. P

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

5 ?3 E8 \6 {7 D/ Y0 J! ?) ^

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

$ E% v2 w# V% ]" c! W9 G8 S' W

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

) X& E/ l+ b2 {& m+ v, v0 @- `( N

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

- o: {" h- t( e1 v5 G9 E

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

* U' J" F" R' p5 g* E$ u

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

$ v; Q. g% @2 Q; ~; Y0 D, z

15.  ข้อใดถูกต้อง

& [$ D) X+ n; u( ~2 Z: U2 I& j( l

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

2 d' P: `3 f4 X1 n% ^) g6 G& z: h( I* k

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

2 V# b0 f1 U& Y9 l8 }

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

8 _5 e. S- z0 N

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

8 F7 h+ ~- Y/ k8 [" v

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

* h1 b; A5 D# A4 y' F

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

: S* `, Q! [0 Y' [* `$ f" X

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

# b0 Z A- q- I( p% m5 o& _8 x

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

, C; Q3 U/ K2 Y2 l- d& J

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

+ K! r7 |% J0 O

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

F U4 H' y6 d4 R9 Z! ]& v

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

4 g8 x% ?$ C) b8 }

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

$ k; y% V* a8 {( R; t6 d. @

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

- l" U b* e; L

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

$ Y$ V1 }9 c0 o- h

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

+ e' j; U' ~: ~

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

. ^ _8 o. P# c

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. q2 N y: v, t" w! j8 C

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

; S( f& |5 S% C& Q9 M

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

) A' S) ?$ }1 ~ E4 L

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

7 D% h. j# `$ Y6 `! p4 K

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

5 o: n$ I% M% {9 @

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

) o! H; O: k7 z) N$ ?" A

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

0 H" {0 e) g9 m9 W' s

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

Q* o: c" s. y7 w# u

        ก.   4 ชนิด

( E) _$ d: g- @! O( L

        ข.  5 ชนิด

9 m$ |( ]* B( E) h* N2 l

        ค.  6 ชนิด

; R9 ?$ V, A- W1 e2 @$ Q9 [

        ง.  7 ชนิด

/ O' H7 P: H. y" Z) w7 z

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

7 f$ X) ~& @- v- N6 d' U4 I

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

0 [1 c! c$ N9 j& f' ?7 r

        ข.  โฉนด

" s4 b8 O# s- f6 m n. [: M

        ค.  รายงานการประชุม

0 L5 N) ]# Y: ` @% v0 C& |

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2 {6 P! G2 M4 ?1 @( |

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

. B1 g8 n+ v# `3 F) \+ x

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

5 r7 i* J. O1 w

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

/ z8 E/ I; c3 K$ l, G* I P4 d

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

, q ?$ y; ?# a1 r# `5 j7 n

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

. ?/ A) O1 I9 N; y8 R

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

( T/ c9 M# d9 Y2 r# @7 n' w

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

2 i5 c3 C6 Z% ]9 S

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

1 n7 }- ]$ u. m6 k, R6 R

        ก.  หมึกแดง

0 M3 K0 @, q* u( G, ]

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

2 X8 I. w' v( x5 C6 a% k

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

3 I& o) u3 q2 Z0 T$ \9 x0 q8 r

        ง.  หมึกสีม่วง

4 m; u, _4 D/ ? S9 {& f2 O z4 V/ @4 M n

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

2 @6 O& q+ a# F m8 I

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

& K2 l) K% U5 d& b+ K

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

" L: C2 ~/ I3 O+ y* P' K+ m

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

i" r" l, V* m( P/ i" h; [

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

' ~7 E% _8 g0 ]) l' y5 E/ X! P/ j2 o# C

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

7 M; @. R; I6 E5 E: i# ^

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

2 U, t* p- ]5 P+ K5 H

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

% p' S/ l- v0 @( K2 k! u/ e

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- l9 L! K/ K2 m3 b8 R

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

$ ]% L( [* t: Z: r$ }7 O

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 C( T" P7 {' b) B% w

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

1 z% h' E! V( a7 r8 I8 s* Y9 ]! e8 S1 |

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

, U! H: v! Z) W1 |8 r6 Q8 I A

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

$ G+ j8 L% F8 \9 x

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

8 O3 `: F+ g3 E$ z/ M/ l

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

~5 Y6 z5 Y7 h( y9 V

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

; ?! h, @7 H& y; W9 Z$ ~' [6 f6 f

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

N( E1 b" k3 q/ F9 D6 w

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

( K" D3 w, i6 L' [( L

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

4 _ r! k8 F, s) D

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

' ~6 f, Q( A' l& b1 \

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

$ X4 e; f- A& f

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

' {8 e' W( P N+ m9 B/ u

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

6 J) k8 l$ F* J( [

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

9 D( |& G) h: [* ~. u \" l8 I

        ก.  5 ปี

7 A9 g# a2 n: L7 ?6 a, J" T& d( V- R3 y1 s

        ข.  10 ปี

. E4 L1 }% H9 q

        ค.  15 ปี

5 Q U. t9 Z; {

        ง.  20 ปี

. K. i+ s6 ^5 E! x3 r* i

        จ.  25 ปี

/ R# Z! q9 R6 S: Y

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

9 K+ V( L, [5 a" t8 F9 z

        ก.  มีขนาดเดียว

( @6 W# m- e R9 t+ c, |2 f# |5 A

        ข.  มี 2ขนาด

8 O9 z; q+ t" _7 ?* t- w9 D7 l

        ค.  มี 3 ขนาด

! P7 I9 {# t; t n

        ง.  มี 4 ขนาด

* E! G( f- I8 h; U

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 `8 g2 s9 Q0 |* d

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

$ G4 B- P# D+ K

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

: \5 G# K7 M3 a7 z- L

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

2 a( h1 H. I6 {6 E0 u3 E9 p

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

4 K( z$ T2 S/ w6 T- X% R5 K

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

4 d' v2 B! U7 w9 z w- v

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& M5 h9 r0 L% f% D0 r- T

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

- V% [! O8 Q3 p! E% d o0 z# ?* M1 p% C

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

2 }! X% ~7 L+ ~. ~5 ^

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

4 F' z: m9 g9 _$ F% r4 Y

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

, ~. I" K2 I+ _4 ^# ?$ l

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

7 w$ h& Q) K+ p

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 n" W y6 W. N& B- s0 ]( X

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

# _& d) g+ ?# z' B

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

7 f. A! t9 M+ w& b' H N- U0 W9 K: b

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

2 V7 \' B0 ]: D# d& z, {

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

/ R2 T2 r, [4 D' O( i

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

( E" b, m9 t G! r5 O6 z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

: i; d/ X Z7 k. v' b1 m% Q

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

! X1 h/ I! c9 W7 }+ L* A0 W

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

$ O2 b* q6 ?' C0 x1 C* a- F

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

+ @" b: r% H$ G% j4 a

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

" q3 i. m3 q/ K) {) w

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

8 W* l* x0 Q( C6 f* s g; x* {

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

/ C. a+ m" X+ e* X$ Z4 l+ |, z

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

* s1 u) o! U, y7 v" P% }& l

        ก.  นมัสการ

9 D# @" S, N( E) g* M

        ข.  กราบทูล

! P/ L l0 y6 {9 t( P" ^

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

5 g3 Z# c: g" B8 R6 g

        ง.  ขอประทานกราบทูล

7 h5 p2 X9 x2 z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

/ [" |- W- E7 w2 Z, v; B: B

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

! i L+ B8 r0 t& e4 \+ Z0 J. N- g: C- F

        ก.  กราบทูล

! S: w; C$ k; v0 n. S: t: O; u6 G

        ข.  ขอประทานกราบทูล

: r/ y3 z8 `3 H7 B3 n. Y7 F1 e

        ค.  กราบเรียน

+ n4 Q0 l& j V$ p% v+ R

        ง.  เรียน

0 O0 ?/ F9 ]" f0 f( s# Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

8 ?. h0 l- u5 [& ]! u( U( F# n

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

9 o0 M T% L7 g+ m

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

* U. V/ I9 I: W- K3 q, O3 D7 s+ a9 \

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

9 S& y% t; T6 w. i% i" ^" P0 X7 {

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

1 @& ]" I7 }: O- ?/ i9 s

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

0 K! u% y+ h! a, H

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

/ [8 U6 y9 C2 L! e+ m

 

& m* X' b, L6 v+ d0 ?" Q

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

2 x# [- z6 x8 j% a/ m9 Q

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

5 ~7 y- Y" ~7 |6 x3 v5 o4 m; X

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

! }8 b2 Q( O2 b. B: V4 ^

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

2 X% h6 E; s+ W, n O- _# O" V6 K

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

. G1 o2 u) @& X% h k3 K6 J" Q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

* n9 c, f! X# e* q

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

9 R, i& v" W7 W f% b

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

; v0 ?4 ^. b+ [7 b) {

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

0 M6 {0 p" W* n$ N: F7 d

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

/ ^9 u% W/ F' B

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

- U/ a& ?" }6 q/ B4 u

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 s: \0 |( [( Q0 C5 R ~

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

+ z% E; b' b: h) w/ F

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

; i( h; ~; ]: t; z- B

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

# r8 D8 @% n7 j

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

; R1 B" ]4 f9 f w! l' d

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

! d1 Z* p3 _/ S1 z2 ^' _$ q3 W

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

2 ^. o! ^1 z5 i8 m; m8 b

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

) [4 t% Y3 Y# j6 ~( Z# d1 A

        ก.  กราบเรียน

. [- ^0 ^- e7 {: z

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

) _6 R n) q8 h7 s& p' N

        ค.  เรียน

B0 I" t$ p4 w) N* ?' K; m4 M

        ง.  ขอกราบเรียน

$ `, }+ k$ _5 Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

$ G2 u6 k: O% [6 W2 m& s1 |6 d

 

! M, p5 k+ T# y4 _$ t& O

.......................................

" U: i0 v4 ^! o" I: M' o

 

; k/ j6 }% k% [% c1 r) P3 Q8 D- U# D

 

O0 A. t4 Q: m$ W* b

 

4 t! Z/ X; ?9 f) Y

 

! _0 U9 m$ S4 H" }8 a- D" ]) {

 

' A# E# s) p" A- C' _

 

4 T# A( ~7 J" u

 

" C) i/ {5 F4 S0 [& ^

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

( i' X5 o2 v& F6 E: a

 

: D g5 a! T# G0 g( g

1.                                              21.  

8 T+ J8 b& h$ U( x

2.                                              22.  

- I( A: M" h$ {9 k) \- T5 F) d: v, L& V$ W

3.                                              23.  

5 L) O* T9 S; J5 X# W

4.                                              24.  

5 M5 v& P" N, U% ^- L! T: C1 E

5.                                              25.  

1 h! N' Y8 j( Q9 _! W! f5 V4 g, r# [

6.                                              26.  

* x3 X) s& y+ c: C

7.                                              27.  

% L! k2 n5 c1 T; _5 r

8.                                              28.  

1 i( q& ?1 o# g! u7 _, Q

9.                                              29.  

0 |0 s! p, Y ^+ k2 g, P: w

10.                                            30.  

% @+ J6 d; Q# _, a# ], d

11.                                            31.  

5 P+ _7 N. Z; U) v* [

12.                                            32. 

) j% M# F; A7 V+ S7 [5 b

13.                                            33.  

* x" q2 g/ o/ H- f5 _$ W# _$ L7 M

14.                                            34.  

! I3 s* \+ i2 O

15.                                            35.  

' c' x w9 k1 m) g2 q

16.                                            36.  

+ m6 m" c9 F! E

17.                                            37.  

9 S7 s& d. I% c& U: m9 U( `

18.                                            38.  

2 @ w- E& C# h7 B0 B# N

19.                                            39.  

5 c8 ~* S( E3 q

                                                           20. 

' x# U+ V7 o3 B; i) U- n

 

% l5 }9 n& \9 ?+ L

 

% r% _( b5 E% t. d: K9 G

 

3 S; m4 k4 V8 w0 v7 E& R

 

" X% m+ b: O# Z/ q+ f0 }3 t* Y

 

* U+ t' H9 l& d0 W

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว- X; x% j1 Q$ K0 J2 T8 Z' z " \! |- J Q+ c& bแต่อยากจ ... $ \7 v0 p' b! E- }: }, ~ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
' C8 I7 S2 @) ]- x / y& o A" E9 G# {% p! D* v) `% B5 \2 k# S$ L

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 4-3-2015 14:02 , Processed in 0.217801 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้