งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43590|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

2 \( p v* u, T- w* D8 r

....................

$ C) E# Z$ `- i J6 d3 }! R: h

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

# Y0 x8 c' }4 Z& j9 X& b/ e

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

9 C. M0 s0 i; D5 @1 a( N

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ P- H; ?' [8 h: e7 B5 [5 h) A6 b

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

. i$ x% M4 R2 i+ `# l

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

1 Q6 Y! z6 P1 L1 c- Y

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

0 {' q0 F o4 m9 S

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

1 w, r4 e e" f) n8 P/ C

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

; G, Z( a) S8 V

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

( v0 W8 C$ N3 P8 G' m5 [

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

$ P' n4 e+ }! N

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

& R+ F3 o" k5 |$ h" W

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

6 m- a1 ]- }. s( _

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

7 d% V9 `) \0 m, m

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

# l( ?1 G; | X% }

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

5 j0 o0 b' {1 { Q

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

6 \! X# J- p: N& N! a- D4 Q

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

6 H* ?( `. o8 V" R5 o

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

3 Y' M Z1 q5 b3 R+ S. v

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

8 n3 q# A: x" X/ }. I& C" u x

        ก.  1 ปี

2 Z, h8 A4 P) s. _

        ข.  2 ปี

5 \; h' ~3 J) L

        ค.  3 ปี

/ f9 d4 q/ z& i1 d

        ง.  5 ปี

0 u: r5 {8 t7 R, n* ~2 X

        จ.  6 ปี

/ u7 e9 K7 m! y7 A* O% E% ?6 s

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

2 C! }) a& M! F& ^. P

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

* R2 g" w& n6 P5 c4 ^6 H

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

' {0 B2 I9 X7 x! n

        ค.  โฉนด

% }( ?) C* J! s# N

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

- y. h W4 s: J" S. L

        จ.  ถูกทุกข้อ

- o- P' K1 U+ Y2 H0 B5 z

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

/ e$ s5 {5 y# Y

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

$ }0 P$ T) C( [, a

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

- Z; e$ W5 I+ A, p& ~4 ~& Q

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

" P* \# d- v- l9 ^2 V: g

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

* \# z+ W8 p/ h0 L# e

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

- J7 J9 k, v A% q

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

6 ^5 ^5 C0 a9 M7 A2 ~. v% v% n8 x% I/ S

        ก.  3 ชั้น

$ b+ x2 v* m) k

        ข.  4 ชั้น

7 m+ _% Q' p1 J X! d

        ค.  5 ชั้น

2 b' R1 g* k2 h/ O

        ง.  6 ชั้น

+ U* e4 ^* X* n, F( m$ D. y$ P2 ]

        จ.  7 ชั้น

) W) D( G, F) N, H0 D

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

7 R* n( ~3 t V/ _8 X' s$ ^: R. _. F

        ก.  นายกรัฐมนตรี

& @! E* ^4 p1 Q6 \' U

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 ^5 q3 |1 `7 e' G$ _2 ]6 F

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

9 E6 n, D; X# @% x. w

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ c5 G0 B6 f4 ^; y3 N

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

/ ?: T# Y; i2 ~9 l# m3 \

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

$ p1 [9 ~1 Z- u! s2 h% w

        ก.  หนังสือประทับตรา

7 Q3 P6 n, p; T. k5 u0 B0 _; h3 B

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

( a, |3 J: b( A3 n1 h2 V

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

4 E% `1 E7 |" U

        ง.  หนังสือลับ

' b1 S6 c$ _( y$ d. Q" S* i

        จ.  หนังสือสั่งการ

( y) O& y$ J$ y

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

& [% c# m/ H* k; F

        ก.  รายงานการประชุม

6 v2 Y$ H- I5 M- T8 I0 |+ A

        ข.  หนังสือรับรอง

4 Z$ Q* v& T' r& m* B

        ค.  บันทึก

9 ]7 l% _- T/ b. o. p" {

        ง.  ข้อบังคับ

, ~+ b( Q' o$ S: Y+ G) w9 N" I, U

        จ.  หนังสืออื่น

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

( l9 @/ F4 m: T- ]

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

2 v+ K) d, g7 m2 E, B9 `

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

, a* G+ Y" b* Q8 ^% V x

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

( d- D) [$ S* E+ @& d

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

7 f+ I9 v. J+ a6 T

        จ.  ถูกทุกข้อ

* p4 T+ K- h5 Y3 }" ]

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

% `5 m1 r' [: M! w0 p) B

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

4 X$ c/ E1 L! H7 B5 F

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

* }" K6 C% j" V. o$ ]6 y) c

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

2 t9 L) Z8 }' F4 k* c/ ~% h- U

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

1 {0 u4 Q- j( o" F- O+ D- d( X

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

8 r* L" ]/ W/ K* ]" g$ o

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

1 X3 a; x; D0 u# g+ ]

        ก.  เรื่องลับ

% H. [- y' Y3 w- V& k9 w

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

0 U7 B3 j1 H2 ~

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

' X4 ?6 V. `% [% d% y

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

# X/ E$ p1 E3 {& R& C0 U( N

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

3 {6 C: S# l+ J% A% R" m

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

9 f: u% X! E5 o1 S2 r* B2 C

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

. H- l# W" T( U2 u( G0 P

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

g6 ^+ U1 p5 i

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

2 F& c0 D7 [' y" `

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

8 |3 G. `, u9 p5 O

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

! `) w- Z, }/ P$ B' v" z

15.  ข้อใดถูกต้อง

, |% \' |7 H, P! w% E8 c

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

r' a" Z; l3 ^. Z2 [$ ]1 A

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

3 j: {0 U! q& @% W1 o9 g) [

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

( X1 s3 i& n+ t

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

9 |. P3 V) n% _

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

- m: b) B/ z8 G6 }

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

% Q2 ] ?! m: ~; m" j+ A# u

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

; V6 T9 A- n `5 e6 ^

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

, I" |* C% p0 \& |! B

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

$ W( a9 g* Y& x* ?4 P1 y

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

7 k* H, J1 ~4 n1 k% s

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

$ B9 I7 u1 w5 g H. s

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

8 n3 _! M% o, T: Q: S2 T

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

* [8 w* b' x8 ^" p* G7 ^5 m& c% V

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

! B, F* t e7 E% C3 [0 L) S7 j) x

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

* Z2 z% d2 M; {/ U. v0 h2 I

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

6 `% ]! i* q7 @& {& e

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& j$ ~* h/ }& _$ r f8 V: ?, p

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

0 L( x0 f K& v4 \9 B" T' d; o

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

5 x3 ^. \# }* T. Q$ e8 ?. d* ^( [

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

+ i* t( _3 r5 o

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

& M2 d+ P6 @! P+ g/ M

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

0 d/ z, h3 B6 [! N8 }% i

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

7 q# W2 ^8 R! X1 K c8 n7 I: G

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

. Q4 q' ~, _9 S0 X- D( S0 F3 a

        ก.   4 ชนิด

* ^! R& T7 H4 N0 x. c; T! N

        ข.  5 ชนิด

1 ?' [) I( O( a3 R% U( P8 o

        ค.  6 ชนิด

9 U3 }5 J8 q6 y- @/ C }5 M

        ง.  7 ชนิด

( D7 [/ j: \& \9 y! G: z, F) q

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

0 S3 ~& ]- p0 b- o% ]

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

2 b. f$ V" h9 w+ q4 W2 Z

        ข.  โฉนด

0 i+ H) k5 E. b1 a0 y# k/ ]

        ค.  รายงานการประชุม

/ Z7 c6 ?. T: k6 G! x

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0 B# g! t# E( A( G- ]& W5 U+ }

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

" A1 u$ z/ f+ }, C2 s. s

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

W: b) t* a+ ^( d% `7 `1 m6 T

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

& F7 u" l8 w( x. e' T0 ~

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

. Z Z3 Z. J2 g( H% }

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

0 D6 o% @3 C) `( G% ]/ v3 ?

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

6 }! s# I, ~/ y" j

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

|5 f0 n$ z+ X

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

Q4 L5 o" Y) M) I) I% t

        ก.  หมึกแดง

) ]$ K8 O' T( _/ |: f. E0 @% X2 D

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

8 \" T4 Z" A p

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

2 p# F- z: K+ f2 t

        ง.  หมึกสีม่วง

& F, t% e& X: Z. @

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

9 T- _" [; W0 J

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

5 o6 f+ L2 b6 _, [% o6 G

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

9 h+ y6 b% e7 B% }) z2 P7 u

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

. I* v# M& _% j9 P' w) ]2 S2 {6 z4 C

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

( J5 g% N$ T# t# U

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

' C K8 r Q3 t& G: Y

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

4 ?2 o8 p0 N* O0 K7 N2 S

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

) B1 c' n0 t+ e

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3 F/ S: z9 \7 F" g/ _3 s; W

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

, [7 e6 M3 f6 u+ e- F `! J

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

# k" R, L8 P6 R: S

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

, B9 V' k, w0 m1 u! q7 q

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

c% U' {$ I1 H5 I

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

6 Z$ G0 [& ?% t5 |

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

- g$ `% [4 n0 D; `

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

% P z. `* [& v# X8 n

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

9 k! C7 b+ |9 f8 a2 w9 u

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

" _ ~8 }+ o6 D) I6 D! t

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

746

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

0 V2 a* { W2 t* K& M: s% m

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

3 F$ {7 Z m4 S

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

: X% G: N- Z4 I

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

/ p" T% Q: ?) z6 M1 C" z& \9 J

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

5 S4 o- @" y" @0 Y& o; }8 X1 j

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

8 b/ O' d% b9 l( U6 q/ B

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

9 V) R# h% U! ]6 J, W

        ก.  5 ปี

5 H+ U ] ?3 Q' u, ?) T3 _

        ข.  10 ปี

+ U, K4 ^& Y; v3 t

        ค.  15 ปี

7 `3 F( N# Z9 Z) \- }. R _4 G. B

        ง.  20 ปี

) p9 d9 k" K4 ~ C/ e z

        จ.  25 ปี

6 |6 ~& [- \5 Z. w- I+ l( \

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

0 P1 ]/ u6 o2 H2 K# s% p! W5 J

        ก.  มีขนาดเดียว

5 r0 r; `3 L3 |( `1 y6 S

        ข.  มี 2ขนาด

* Y0 ?& { W5 _. y1 [ O. J

        ค.  มี 3 ขนาด

$ N1 g+ l' r& @

        ง.  มี 4 ขนาด

# B4 Z! k9 k" w

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

! X+ z9 v6 I: Y& Z2 X/ N

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

- h8 O6 T8 ?6 @3 @5 x3 h

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

# ?# ?0 H d6 \: x

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

+ g* g4 ^+ Z' F2 \9 E3 i

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

$ F! ^9 i6 J1 S# S7 P x! i* g

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

- d7 e* h1 Z2 H

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

+ i: b3 x8 |2 ~1 P2 p1 {) C1 x, r

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

: C* G4 Q5 b& O5 d6 Z6 |4 L

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

: L; \* u1 A1 _3 a! S z9 v

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

4 p. ]" T' |: q# g

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

, h; z% j ~7 k# O. J' k( N

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

2 }, N3 S% S/ i! r6 E, I) I, A% V

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 h7 v* [3 D. u: D1 \" b

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

) J1 e* v$ A3 c. {0 y

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

& C" y. F: M1 ]) W+ V

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

8 x1 [% M0 ~& v

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

$ D3 j* q+ y4 q- q

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

" x5 o5 w3 {/ E0 [

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

. A& Y7 K8 v4 U, k- d

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

& W& [" }. H5 }

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

% ?2 D6 F# c* B- R* D! N7 K( l

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

e) Q1 W) X8 D( q3 k2 n/ A* \

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

: u, ~+ X# R5 [: P4 r" Y

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

3 B' X+ v/ q8 k, y3 B g0 ]

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

4 e: ?+ n3 G5 @2 e) \( z3 @/ v

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

4 i" ~9 v# f) z2 g) H! J

        ก.  นมัสการ

% n) a$ m0 b8 i: j2 [ y/ }

        ข.  กราบทูล

8 W: f) h& U. q& R* h, l' H

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

! j) v6 g2 J3 y6 f+ F: x

        ง.  ขอประทานกราบทูล

2 j. P! E% l2 u8 _2 f

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

! H! U% r2 x/ y6 t: _

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

8 @9 f6 r( Y3 i; I2 i

        ก.  กราบทูล

) M X2 B+ X3 ^; N) c3 e c

        ข.  ขอประทานกราบทูล

) ~# t* r8 Y" A5 Y, L

        ค.  กราบเรียน

I! g: D# R$ E- u( s, M

        ง.  เรียน

( s: `' w% K, F: R @; Z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

) x( t) V. X5 n1 b: L* m; B

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

1 [# Y/ I6 f, T: I

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

8 a! k w. o+ M1 ~: e) I b& y% b* C2 A

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

$ d, x3 `2 X, Q! d$ X/ P

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

3 U% T7 x0 _1 _& B

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

n1 X( m& w- Z- x" f7 e$ F

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 J* n' d( S! V0 ?/ J. b

 

; v: ]/ Z3 j7 H" `- x# J

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

* t$ a" X0 E% L" F% E

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

1 K7 {& B5 h7 `% i* A+ n

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

7 O9 v) T' p; Q' b. a

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

8 n6 k1 t d* ]4 K w* {9 P9 T

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

; g2 L; L$ H( C* y5 N) g

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

8 ^) R# c. ^; i8 Y+ C- K

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

: X: B- r' `9 Y2 p

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

) a7 c& A8 q, Y# j7 E; i4 s7 X$ H9 ^

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

; s. E8 I; m+ e2 F2 K2 L% F" k

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

2 W5 |3 X3 o" P# d, d2 v7 D2 H

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

3 K( t1 i3 O0 ^8 a

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

9 k; _2 w) C: t/ y0 K" D& P

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

1 x5 P% {" ?5 A, m, O3 s

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

/ K/ w6 j/ i2 _, N5 T% o

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

, Z, l; F' n" a8 t: I; F1 E- o

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

" l1 W# A+ {+ q

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

' i' \/ O9 O( l& _3 U% M+ h

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

, s K# P: k8 k' e, D

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

% D4 \0 x# T% P# L9 J3 P

        ก.  กราบเรียน

* b* v; P9 _6 m6 U. \' D

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

+ w' f; _4 d8 ?' F$ d& C

        ค.  เรียน

0 W2 h7 n; m/ W! R# d1 ]

        ง.  ขอกราบเรียน

* a6 E+ }8 f7 B" J B5 `1 r9 B+ i1 _

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

) M p w& `' f4 J; r5 Y, y

 

4 M, Y/ T, V s7 x! U8 P- `6 g

.......................................

1 s2 Z1 h$ w$ X/ e6 h! U6 [, B" L

 

& Z2 y. z0 `' x: M4 ?3 ^

 

) c# C: w5 q$ u( a% Y

 

& T& R+ y7 k' [* M7 l: P

 

1 F" J" D1 m" g7 H8 | Q& C

 

: d' b. a2 a7 k. `7 d2 I- Q6 h9 N

 

/ b8 K) c5 G4 `4 y9 A2 W9 X

 

' d$ a. s* d' F7 S" U

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

) H4 u5 {* \& b z" c

 

' U' U0 E7 F9 ]; T. G1 l8 n% h8 ]

1.                                              21.  

$ m5 ]( U( m1 q! m. K

2.                                              22.  

: y7 J/ Q. V6 N$ t0 z3 L

3.                                              23.  

J8 b1 _1 g$ T _, e& B

4.                                              24.  

. H/ u. F- N3 t5 J* \

5.                                              25.  

9 T9 F% Y- G* ]" q& j; A( E

6.                                              26.  

) v- q* H- C; o

7.                                              27.  

3 D2 q! e- k' m/ z/ ]

8.                                              28.  

8 G& H/ x6 x) C" \

9.                                              29.  

% `( R& Y; h5 c# w H$ G5 ^" p

10.                                            30.  

' |! M; o! R# T; O& \5 L3 e

11.                                            31.  

, o2 M0 m% \& C: W' p

12.                                            32. 

- w) Y& j% l1 p0 H5 h- i( ?

13.                                            33.  

# O o3 v$ W( T& r. Q" e

14.                                            34.  

4 r$ \- F. f6 b8 P% J

15.                                            35.  

1 ~- `0 d! q" j l; H3 u3 M

16.                                            36.  

. I% W5 n- H, c" k

17.                                            37.  

0 ^6 F( `& [$ C

18.                                            38.  

* C) a; B) F9 j7 F8 q# Q

19.                                            39.  

1 ]* l+ c8 }1 o# _1 }

                                                           20. 

1 B l1 ?( Y% h- Y# G& c9 x9 Z' q

 

% |1 X$ B s1 b- f

 

/ _: W) e1 @' s2 _" J9 g) D

 

% g2 o( Q$ t9 d0 V" Q

 

, X5 |3 W, o9 {, ~" q

 

9 g5 E% j/ T2 ^% V# O9 U( p

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว ! h S. Y) y& X S( k l% F) g# {6 U7 ~' f& K แต่อยากจ ..., {0 b2 I% b+ I ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
$ N/ W/ g: G j- g `7 r- U 1 d3 {: k7 Y+ s2 f/ N % ~. x8 W. x u; I: r/ }9 p* ^; I, h

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 2-8-2014 13:29 , Processed in 0.103515 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้