งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43911|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

. R0 K# q. P1 {$ u

....................

" k5 X9 X8 y \0 k& S9 ]4 B

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

. { R: ~' b: C- _6 q

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

) Z- w" t0 L- @% X

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( h* ~* g0 r$ X0 _1 k" R

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

( p8 |& \' {/ i/ ]* D& |- _5 f

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

* Z: [ ~. r3 S" R

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

3 l8 L% R! X+ z' h$ V4 Z# U5 W) ^

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

2 y; s) \ z8 M: b8 |8 ?4 L

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

. M+ B. G, X) p

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

+ t0 t$ Q& A2 S1 s: D/ G; v8 @

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

0 G9 x7 |- v$ a! k! W: R$ K

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

1 n! {0 j4 P9 j8 w: W0 u' G5 ~

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

4 l6 G8 w% P: t8 F7 l, g9 y& N

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

) I# P/ e8 O) P

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

$ j* w$ z) V3 E- K" y# G

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

. d" Y& h* [9 ~% `

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

v! X. P! n; f; d

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

! X5 ^+ S7 T: s& }) F; _

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

! R" ^) N! `4 A( ]% R/ R

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

% v8 o* {; k* ?3 m& i/ ]" t5 l

        ก.  1 ปี

/ q3 { }6 a! x( ~$ l4 W% |' {5 ]9 z

        ข.  2 ปี

' [9 a/ S9 I( X; I$ Q- X

        ค.  3 ปี

# }, y4 C% w0 e8 R: s- C- T

        ง.  5 ปี

' [) Y' B1 u e9 y. x" p0 q

        จ.  6 ปี

5 Q. E' Y: G' b3 j# e$ T( ]$ C

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

5 Q5 I' U5 Y2 n. E1 x$ m: g

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

) T1 T" ~- q3 L$ M! r# F& {; {+ `

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

. n4 @% k7 d0 w' B

        ค.  โฉนด

5 f- N/ i- R+ e1 c" t7 w

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

+ p+ J8 [& i) ~% K

        จ.  ถูกทุกข้อ

- |! o \4 N; t' A

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

5 J0 M5 r" |. {! B3 X8 ?7 f( H

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

( W4 T2 f6 c5 P4 X

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

: g0 x0 [4 _. T" a( n1 j7 }% m

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

, \* s# z ]4 j6 e

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

8 m! G' z' }' A

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

* g) R8 s, Z9 M, o& h, Q

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

: A" h( }; T6 |/ z6 Y/ o

        ก.  3 ชั้น

+ Z4 ^3 x6 C$ C# m' y: E6 I

        ข.  4 ชั้น

( j7 s' J: c3 b0 D4 _/ W6 S6 r+ u M

        ค.  5 ชั้น

" z/ |9 {+ E5 y Q& X

        ง.  6 ชั้น

' h U1 a% Z1 H9 _

        จ.  7 ชั้น

4 V6 E' j1 R# ]* x

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

' [7 b q+ M9 j! F9 r7 c

        ก.  นายกรัฐมนตรี

" G- D. G" [5 r& M" l

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

; n5 x- e) i" v6 j

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

. W+ W' E/ u7 P/ v+ m" n6 d+ f

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 z; ?3 E' D+ S& V3 z

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

& w# g* \, ?( w( {6 N) i9 O4 e

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

0 N4 v" k6 a+ C( l" ^

        ก.  หนังสือประทับตรา

, v: i/ E- L. \* E+ {

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

! V% K G1 r, K

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

: R( b: s# y Y9 T* M" H

        ง.  หนังสือลับ

& L6 l& _: {( w

        จ.  หนังสือสั่งการ

1 y& U( l; J! Z5 ~* Z

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

9 H2 j6 X* C m% o; i

        ก.  รายงานการประชุม

$ e! d# v2 j! V( p

        ข.  หนังสือรับรอง

8 ^( ?4 D; R$ t1 N! ]; k2 A

        ค.  บันทึก

" w; V# ~% G# R+ p7 `

        ง.  ข้อบังคับ

2 u; D4 ]# L; q- D

        จ.  หนังสืออื่น

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

1 @" d3 q( p9 |6 Z

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

' S( z; b# T5 B9 i

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

5 e* D; l/ u D# \9 a3 B/ d. K

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

6 C- f; }8 ] @2 f% s6 H

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

- y7 v# r; A# `

        จ.  ถูกทุกข้อ

@! H. |. G* M# e% D; c; S5 @% e, h

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

5 `8 T* S, L6 Y4 W- }

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

% V# I9 E' ^ ~. u

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

' @) F8 i5 G1 o6 f

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

0 Z& D. U" _% Z: w, \

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

" e) e3 T7 j& E% @5 y

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

8 q) i+ q0 M9 T' k

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

, u( \" U4 \( W3 n

        ก.  เรื่องลับ

1 v6 D3 Z+ V/ { M. u

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

3 Z; l' Q5 m! _2 Y

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

6 J% T. H6 b( P- B. }

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

- w; H8 j* [* |- ?" I- G

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

% l7 `8 y* M4 q9 c4 ?+ o) G' N

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

5 [$ d* Y7 W2 r x2 V

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

. t4 M) ^8 S+ Q0 U0 [7 |

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

6 L3 {2 C* z# j! [( k# M( V

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

`0 f8 T$ o7 U+ s! B1 _! Z

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

3 M+ @/ z+ b5 U( S! y1 y3 B

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

$ m; G1 P S, |) N, e$ _

15.  ข้อใดถูกต้อง

6 q9 x4 ?. U& v( g7 `! V

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

# ^8 a/ A/ V0 H, [

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

1 f' e3 D8 @9 j& Y- }, ^2 ~

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

2 R5 U& l) g7 h5 f. q# C7 \4 k

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

& k+ `6 }; R [' n) ^# G' }

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

6 l3 z3 n# `* }. g

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

G+ b* k& A1 E- H8 f0 }" _

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

) {# `2 t9 d0 ]# E

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

5 S' Z- m# [6 ^, G! q4 U* U

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

5 P2 o3 l x7 H& y, \4 V

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

* K8 o4 `2 ]1 j3 J- a3 v$ I% Q

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

" O) E# D3 I# _0 y$ [. b( K

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

, r6 k1 l- c" V- Z

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

3 J& E" f2 O0 N# j. a# U

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

6 }1 u# W! {8 a5 Y

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

" Z# H0 @# O" \, K1 Q/ ^# D

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

6 R5 q0 O. b, y% s+ H+ d- m

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

: n; r ^+ f) D2 G0 j( [ {5 \

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

6 D# Q0 e; t4 g0 b# s$ @+ U

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

/ {2 r% O1 M, Y: o

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

2 M# `4 g% v: d$ K0 z

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

. P9 i4 a( e5 \! v

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

2 R7 W* {: }0 y' A! x; R% g

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

9 L( x; a# I- v( B* V& q% n

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

8 {1 n1 ?/ d8 _5 b+ W

        ก.   4 ชนิด

" y. K, _* y6 z* {$ o" ?5 h9 F% T

        ข.  5 ชนิด

: A' o/ L6 H+ a9 I0 N ?; h

        ค.  6 ชนิด

( d% q, L: z# q6 x: S! ?

        ง.  7 ชนิด

9 x" v" ?: y. t6 K

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

. ~' f6 Q/ c; P

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

/ U, G" R% p& p4 R E; t0 B# x A/ N

        ข.  โฉนด

9 R, |4 ]4 X) J) Q! s

        ค.  รายงานการประชุม

3 {% p% Q( W0 g& I, T

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

; d; ^1 g7 d0 w# k$ Q

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

& V* C% L7 y, N

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

# i) W1 W! b' t, _4 ~

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

* T& t, }2 H8 W( {1 [, Q1 b

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

+ Z' e2 q) p8 j O) [1 k. O" I

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

5 g n) n$ [; d. f/ i; ^

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

9 ?8 z7 c" j* k# q* Z

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

4 {. M# L+ V6 d- b: q$ F! L. y* X

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

: \* p9 B: {$ V/ }& K/ D& }: {

        ก.  หมึกแดง

) A% b' R3 t _3 R& X

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

# w& X7 w8 |/ `

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

; v5 ^: u0 O X, I& ?5 A

        ง.  หมึกสีม่วง

3 e6 M* j" [( l

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

8 o! R2 Z$ J4 A3 `

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

9 b1 N' @8 H0 I, N4 Y

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

0 k- y: r4 e- W" I( B- [0 D L) Q3 ?$ T+ C

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

6 h: o6 v5 f1 O: O0 h

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

1 v# n: d* E- Z% R# P, ]7 E1 d% J; y4 t

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

' _5 n: P. z- v+ f# u7 u

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

" r. o7 F3 J; U& z

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

# E) i% x5 y8 o8 ~: V* G: r% O

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

( d8 w! A7 z$ v* P) n- Y2 w

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

: s' n) p1 s a/ `% C# @

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

( V; ]0 G5 N2 @1 U2 B* O

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

# [5 L3 Q1 d$ L) T8 B7 u6 G

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

! g1 R5 W2 [% r

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

1 Q# a$ r' d; {* l4 t

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

. a/ E; _$ A0 Q6 r

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

' m- V/ \! P; o0 r

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

. M- w6 _4 ` V5 A

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

& C1 w; y0 I* Y; v2 D

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

- T& A. f; L( r; D3 m

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

; c# S. H7 D7 |# T. p

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

8 w$ @, k" Y2 [: O

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

/ i. ]6 {% N3 [

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

! P: H% u, S. k

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

# c7 ] x& @! R1 c. u! M7 b. d

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

7 L% O5 B% _$ Q

        ก.  5 ปี

1 C/ v+ O; Q% D7 Y, e

        ข.  10 ปี

% N$ Y2 H; Y% J! E% [' T

        ค.  15 ปี

) E _; \4 H7 S+ m2 M; `

        ง.  20 ปี

; T# s y5 ~# r' p `" e

        จ.  25 ปี

/ C" Q; z7 x% t

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

" O; a1 \0 Y4 B& x

        ก.  มีขนาดเดียว

2 U& |8 U0 a3 a' ]; K) O4 e

        ข.  มี 2ขนาด

, O1 d5 f2 c, P6 S

        ค.  มี 3 ขนาด

0 Y2 ~5 O5 [- C/ B- ~7 c$ }

        ง.  มี 4 ขนาด

3 P6 b3 h) I0 [2 r0 X4 w! q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 a6 L: @5 M' A9 d

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

! |- j! @) ?+ G) W

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

: W; R1 x8 I9 B. S9 o6 k

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

8 e1 U8 h: U) N+ |5 n

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

& p# F4 ^) M( ]7 h: i; t& L

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

8 l. t* K4 ^( n1 H& d8 H

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 O4 o' H# e( r1 D% o3 a5 ^

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

! a4 m) V! |$ @. F

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

$ z6 o# z8 D2 M: s1 t

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

' n$ E% G/ ]& w. e$ F6 U% [

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

, n g1 l4 ~ T2 A- ^$ p8 k% X

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

6 c0 X. ^' r+ k$ F* X( k' X! M0 t

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

; X* O0 U+ {: M& H4 _* x% }

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

2 `% b: j8 S0 X( F: h3 t

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

- H( Q+ ? ?/ p) o$ d* Z

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

& o0 s. B' u B* K, m0 ~

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

8 y0 [* L" V; d/ w7 \7 B p

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

8 v" c; f4 V' }& a% p

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

' @2 G7 B$ b: o7 l

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

& G, j/ T. U1 e5 V6 l

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

; x# \, i( S5 Z

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

+ T; Y6 j% B. y: X$ _* Y

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

1 u( T2 F/ L& B P' P7 [' _# }4 X$ i

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

2 m: E! C" L p

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- \: V( q5 r4 A4 O" B

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

# M1 }( a. T5 d' ]3 e$ c: o3 U

        ก.  นมัสการ

: X5 I3 C/ Z* J

        ข.  กราบทูล

% T u9 b; l- H! r3 V+ ~+ S

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

, G( i$ C" J& W' x8 z

        ง.  ขอประทานกราบทูล

3 ~% [) K6 A& y/ ?5 q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& u- B3 M! m; r7 ~* ?% v

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

4 x) ]" A6 v. G: @

        ก.  กราบทูล

) b5 b$ @ H; i, D* I3 @3 D9 a

        ข.  ขอประทานกราบทูล

1 B! W" ^8 {: A; h! u" m! z* j0 t

        ค.  กราบเรียน

- M% z5 ~% @# p" K5 M: t

        ง.  เรียน

6 ]; f, ?0 _! l; ^' p' z# N# q; y: Q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& O3 f r* n6 l& n) W: P

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

( _9 ?& x0 X7 G

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

0 w( e+ z& j/ I, _ E! M; Y/ F5 c% S& _

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

7 q) I9 t3 b; g, S D J) R( k$ s

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

8 x2 p9 x3 _& P" @3 ?! n7 i

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

" h5 A6 k' X; N! ^5 q& H

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

; ~$ n8 y5 k( N* n) u. q3 L

 

2 m8 v1 w) E) s* r' ?/ e. S' R$ q" I

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

' t n6 e, X9 L0 J: T9 k7 o

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

3 Y) W. R8 R9 X- {! a( \ l4 N1 i

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

9 ?: X" r! F5 _4 y! f

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

! C, e; j2 W+ E. d+ v' f% E; Q

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

! f0 C ]8 Q# |4 F1 K$ o% F# z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& B+ `2 i& s- T# x8 |0 d S

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

O+ ?" {6 t- R& l& C( s8 D7 g1 o

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

5 U) m4 [+ u5 G6 c$ y

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

& I% U. a; w9 x+ h3 n2 q1 y) N& W

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

: B! {8 ~* Z+ M. K( @+ U/ [* v

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

" A5 w4 F0 V9 G, v1 N

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

f i( N: N& S$ g

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

3 d( g1 d" _3 r+ b \' S0 M. b

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

* F& k: ~& \) H& a8 n% i

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

?) f# S% M ]8 Z% N0 ]3 C. `

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

9 n+ L4 F$ q3 N1 Q2 W/ f

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

( d$ v/ T/ N. \5 o: [

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

% t/ R) A. Y7 |( l& b7 I

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

% z5 y, g$ w( b6 M

        ก.  กราบเรียน

( b1 l; B+ E) o6 A$ K

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

) {2 X# _' u: i8 O0 K% F

        ค.  เรียน

9 r- o8 `: H! b2 Y% ^5 v

        ง.  ขอกราบเรียน

* _) w+ D7 F" s( j7 P0 ~

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 H6 S/ R0 ]7 r

 

?( E4 i! n1 o% Y/ j$ M

.......................................

- J: n2 o* p$ ~! e( L

 

k4 i3 G! j, }9 s) p; H( F

 

3 o R2 \! R$ |$ L

 

0 {5 Y7 ~4 F; L: U6 R

 

a T8 h/ J/ Z; [+ I* B8 K

 

/ [& _6 I8 i2 a: C2 h7 a

 

( W' z8 _7 f6 r( k- |, H

 

) q8 A0 s: x- i1 V# M. z

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

- `7 {; p- V1 c1 N/ a

 

; ^2 O# c$ B! D0 f! u1 C( }

1.                                              21.  

' N5 y2 X8 \2 v! i. k

2.                                              22.  

4 w7 s& q2 d. I% K8 U5 D

3.                                              23.  

0 ?! J3 ?) A' R) i: I, {8 `

4.                                              24.  

$ J; l! x4 @% S$ j6 @

5.                                              25.  

2 k" J% ?% h4 p, ], x

6.                                              26.  

* _# x* r7 D4 M

7.                                              27.  

- J+ v, L0 C5 g' u- Y

8.                                              28.  

0 X3 i4 ]5 _+ e( K9 w) U2 \

9.                                              29.  

" q ^" ]; p" d! L' c6 k# p0 u9 F

10.                                            30.  

8 a: w% P" }0 D$ f3 Q

11.                                            31.  

4 O; x: x. y% y, ]5 L6 s

12.                                            32. 

( Z: w0 c' _' I# i% j6 Z' g ~9 J

13.                                            33.  

9 q$ E1 J+ `$ l/ z; c9 M4 W

14.                                            34.  

4 c8 J/ J b/ T( K) Z. a% Q) ~

15.                                            35.  

- d* a7 t' @6 n7 W# D4 o

16.                                            36.  

* Y. l9 h# }; s9 R0 Z+ p

17.                                            37.  

, N, L5 z4 F/ g

18.                                            38.  

* m; h* `# P6 e3 z% y

19.                                            39.  

, q4 _. s/ W; r" ]1 w# L8 M( [

                                                           20. 

5 t; {. w/ i: H8 Z6 a0 R

 

& V5 }$ _) N) B

 

' _" ^9 B- T+ F' u

 

& P+ h* ?1 K- U, }. O

 

# V, ^% B' z- x7 I0 ?4 R/ d5 j/ u

 

3 a0 g% }+ y7 `8 h5 n: ?" g

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว- q* f% t; T$ @+ I1 \ ! s' G/ {9 j$ A5 [8 V* {แต่อยากจ ... . n, r X) }' @! Q5 W1 [ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
% I, c! c9 k/ q1 T: g4 ~! Z+ N2 p8 m8 P / h% ~; J" n# [( j" S3 z # h: y" [4 p u: x, w

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 19-12-2014 02:20 , Processed in 0.066988 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้