งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43629|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

" z9 F5 p6 w0 A$ E( K3 M, c

....................

6 d6 \, ^; x0 \# q3 N' Z" g! d2 Y

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

8 p0 c$ E' l) N" M

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

+ Z1 l1 D9 k! Y& F

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

. _; g2 V; f% q' Y

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

* j: i9 Y( u0 ~9 y% w: s8 _

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

# o: L# R P. Q# M: ]* f9 r1 L: i

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

1 A) z, ?) _. _7 k, h0 i

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

* r7 O3 \+ y) G6 M p8 v0 t1 m

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

1 ~6 ]) `$ ?$ u% {: T* I, _& H

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

' d9 W( n5 I$ ?. h: R

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

) \$ s1 N. e1 m' f9 c9 }: F. i# Z

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

0 ^! k! u3 _: D, a. x: h

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

! U, {, a- Q* Y

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

3 Q$ u" E: a4 ?6 G% K+ j0 U, I

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

5 j$ K0 C* T/ j5 s3 s

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

+ C+ L! W/ _& D2 ~

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

8 B$ w& a1 G; H- @/ X8 l

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

( H% x! D8 I6 n6 b% n

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

, @# h$ r& u- z4 L9 ^! J) o: J' d

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

( D6 b1 @9 f3 c5 l% R

        ก.  1 ปี

+ s8 T! A2 E' A+ Y/ E- x% A5 I

        ข.  2 ปี

8 {# x7 g1 w& s5 q8 s# ~+ ~9 h7 G7 K* d

        ค.  3 ปี

* k) O) u% w4 p

        ง.  5 ปี

0 a- D7 J2 b3 w; W9 g

        จ.  6 ปี

. l6 p5 W! _! A. X

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

9 @4 J- j7 g% V7 _- g) P! T" e5 O* U

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

' |2 g9 h. }+ ]0 C1 @& C

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

' }6 |- P0 K1 [4 J% |2 x2 U

        ค.  โฉนด

3 |- r, \* q4 B3 z' K5 I

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

' B( k O; r# L

        จ.  ถูกทุกข้อ

4 H. T4 e$ n4 ~7 }. Z

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

$ e# _8 V: |) m5 Q! ?: Y8 K

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

D7 f. ~- P, a) j+ M- P

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

0 i0 l( U2 G, J" z- o

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

& z/ S. b( L8 n0 l; g

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

+ n, h; j4 c7 D o% J

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

3 @4 W7 X( S9 }

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

6 h! Q" o& |5 w

        ก.  3 ชั้น

7 b* O5 z6 I Y

        ข.  4 ชั้น

. r; M4 R; h' p* O# Y7 j1 @

        ค.  5 ชั้น

8 |4 E. d; C* Q4 W3 ]

        ง.  6 ชั้น

: T3 |' G1 k5 o( t7 N- P

        จ.  7 ชั้น

+ a2 C6 C: i) l5 z" z L

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

: B& ]4 l. L: q

        ก.  นายกรัฐมนตรี

0 W; ~: [, I# }

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

' w4 {8 j- k/ H! S: ^

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

* I3 B# J9 a/ n @# ]

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ |% A- i: N' F# C

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

: k( O. L* N: ^( M) b2 C

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

1 x/ [1 M R) Z4 i" @: U' ^0 d' d1 p! V% ~

        ก.  หนังสือประทับตรา

( f; w6 t r o

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

' t/ a3 F+ [ ?

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

7 g& V$ K+ e* V' z% {. R

        ง.  หนังสือลับ

- i5 _/ I2 L9 U0 D

        จ.  หนังสือสั่งการ

% |$ u* V+ F! B8 d( L/ m

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

! w4 Q* ~* S7 U/ [7 ]7 A2 M

        ก.  รายงานการประชุม

2 n$ _. L7 b9 g

        ข.  หนังสือรับรอง

2 T9 q2 G! W# `# B" T

        ค.  บันทึก

2 L6 Q5 t! p2 t. b0 Z* `& c

        ง.  ข้อบังคับ

& x* p( k' i$ ~! I3 |! ^

        จ.  หนังสืออื่น

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

5 J1 W6 U0 y% ]" e

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

4 G. f/ d) w5 G8 x( ?

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

' T( p3 s( P! f& c

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

7 z4 f; z5 q5 x" l; W6 x1 d

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

3 k+ f' d3 r/ j* A, F

        จ.  ถูกทุกข้อ

3 F# d# X1 S$ P

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

+ B* f c( e4 [) H6 [. u+ P3 |

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

$ `6 `' i8 g" C2 W

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

: V; ]! z W/ K. x3 a7 p) p; R

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

3 B8 ~. e! Q p2 {* D

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

3 ~+ G P. {; b8 ^/ O

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

9 s+ I# d8 G* X3 u/ Q

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

: I; j8 F2 x/ H9 ?% C

        ก.  เรื่องลับ

8 q% r3 {- y) c/ n0 N4 X" g! t3 {

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

3 p4 x! }" A- s

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

) Z5 |% |. n: `! L! E' O

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

- j3 |& m0 A1 J* [3 K

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

4 b( H4 ?, @8 O+ X5 ?. g

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

7 c& L2 P0 N" V+ l: [

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

: k7 J' ?- d% H7 d6 s

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

/ D5 ?- w% S$ \& x

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

2 G# O3 @7 ~( A% _, q! {

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

1 w' [# J6 u5 z' I. `4 M% i3 h! a8 {

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

, ?( \# d2 i/ i+ v4 E

15.  ข้อใดถูกต้อง

l$ s! ?" Y; U* R: O5 o% [

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

{8 r! r# M- l& N' s/ H, k

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

4 @7 x2 @* \& Q# t: k+ L. S

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

{) v/ ~. k e7 _8 n b

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

; F4 ~) m/ ~7 p! \

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

* K; g5 p$ e: t7 f w i5 z

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

; F) I' z: S: L# U+ x$ B

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

2 p4 Y5 ~' }$ I3 z( A

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

$ q" @1 S0 o: r" h

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

& E- R3 N$ E, k

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

0 P2 n K* @* J, B" e% p

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

4 x' k1 j: r0 J

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

3 d8 ~1 P0 B2 U$ S# t! t0 s! A( H

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

2 B7 [& @# z0 ?( j. n& N

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

; z, J* F5 ?+ G2 u

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

) N) o6 E% i5 o; n% D( Z* ? z, v

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

, f2 J+ Y) r+ f' i/ \% h

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* ?0 \7 f4 R5 T' @- O

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

1 s( t& K& r6 I2 R5 X& d

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

L3 B1 p- w+ _& d: c

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

6 B1 d: }3 L$ B' b& V1 _2 U5 h

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

( r# K i; Z# w7 N& p; _

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

0 I3 f$ o' T$ c4 c# W$ J

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

& e- d9 x$ \" u2 E! c$ Y1 B8 ?

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

8 `0 x) o* P- w$ Z" h

        ก.   4 ชนิด

9 `" B) S- F9 F% Q5 b

        ข.  5 ชนิด

$ q3 i6 t1 b/ n$ x6 d9 }' h% q

        ค.  6 ชนิด

0 q( L( L0 Z1 N' P O

        ง.  7 ชนิด

. W+ F0 @& ]8 M( A$ r. E, |

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

6 E$ E" m5 e# L8 g

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

. V' J3 ^3 R, \ Z" W# x* J& _+ F

        ข.  โฉนด

6 l& G6 y" J0 [

        ค.  รายงานการประชุม

2 v4 H8 [; ], {: q+ }4 z

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- q F* ?1 K8 r: G& s) d

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

# `* V# e! c* h3 U3 [& N, r* |9 P8 Q

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

- O9 {) Q; l7 L i" H/ B

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

/ y: T" K! b9 D3 ?% C

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

) W! p$ n5 R5 a; N8 v, g! ^

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

7 r& n" Z- l( ^( P! b

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

, U3 X0 p0 p! Q7 C, t7 Y! j

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

) e3 z% `" w0 [

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

! Z! i3 R2 a1 q, N9 }

        ก.  หมึกแดง

! Y/ o5 f/ n e7 y" e

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

C9 S* \& ^6 J3 z

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

# }& l7 w' ?# S/ E+ d

        ง.  หมึกสีม่วง

! `( b" e0 z4 |: C1 z9 z

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

# k% G8 ^* ~; ^' _8 b! F

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

# z/ A( b+ J4 `/ w6 {6 E

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

, ?' L# @% @1 @$ T

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

) F- D7 _* n" u2 F" K" Z

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

4 Y" D; x9 J& b! H0 d

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

% ]# L2 b8 |% R

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

/ e5 Z# }1 n- f$ m' D. k' D

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

6 z8 I0 n5 i+ l/ M' Z/ I9 h: F

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- C/ x/ N; U0 z$ c2 G$ H

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

Y6 W2 z; |) W. X3 }. ~

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

; ^- U8 n) q3 w9 F B8 _2 N

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

% T7 u( d3 y4 N: L+ b, n- e7 \7 k

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

8 Y( ^& j2 M1 L0 ^

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

9 a/ j2 [3 K5 Z% d( j

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

& n' I, {$ Z/ t, y( x% x: F& V9 C2 f

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

6 k/ A. D9 V- \, w

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

& v9 e& c* L, R$ B% Q8 B# d! d

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

6 D% k$ T* A [+ ?

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

( r0 r( z7 F2 F& i# }2 z& I: y

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

1 O9 T! D4 D7 K7 o, H+ o3 F

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

8 d5 u' b8 a6 `; _/ q# N" p

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

/ U: M0 J+ Q; [2 J! S7 T; K

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

: d0 ?/ h$ }# z) H' i+ p# {% } Q

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

( U' x' {" C; d

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

# M4 k; a- E Z. ]/ x: [

        ก.  5 ปี

9 `. t) q; s- n9 H+ l

        ข.  10 ปี

' U- I) q. P. v/ \6 }" b

        ค.  15 ปี

! W0 B% o0 }0 `( Q8 n

        ง.  20 ปี

! B) o1 ?/ d: Q2 Q3 z5 r

        จ.  25 ปี

3 c7 v% A" }& M9 k2 B

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

& n7 x6 ]" o; V2 X

        ก.  มีขนาดเดียว

% e+ A* d8 \ X. p4 d! E

        ข.  มี 2ขนาด

$ N- d# a! ^& ^# X$ f3 Z9 O+ Y

        ค.  มี 3 ขนาด

' | l" x5 K$ q& R! Q

        ง.  มี 4 ขนาด

4 ]1 r6 r% \* X# q3 t, t. Z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

# B/ s6 D. w4 S& h) Z* H H: ^9 t

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

$ V& @0 c$ Q% P% y D5 |! Q

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

4 s0 W" b- o+ v; n0 x; R

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

* e/ v% w, j/ L. w5 N& I3 J

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

/ Y) Y8 ~! `( W/ p; Z" y

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

5 k* A% A# g: q6 |% R' q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

4 f; ~1 |* o5 F# `; [

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

$ W! {" Q4 q$ B) ^1 T& i

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

9 J% V! U4 ~( T8 N+ x: _

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

. G* C0 R# \7 N

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

5 o4 w; T. f- m6 o; V" l7 Q% {: w

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

3 T- v" x0 |& i( d

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

/ d B8 s% V8 L; l

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

8 E: n) r' _% l- n$ i9 ]

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

. n: [' f; ^* |: D" \/ B. C

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

. N: P) p3 N$ D% ~1 n$ u# Y: p0 Q- i: G

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

3 ]; `! U/ `0 o4 C, ~5 _

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

1 y! j2 z6 f. v* l, r! y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& w6 X& \6 I1 U. z& ^

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

6 B1 F7 {4 p3 ~5 F

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

' C7 u) b; ]( m! E {: E3 ]& @. z

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

, a6 Q! ~# |- |1 w. E

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

0 l8 ^- u0 W' r2 e

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

& m- o6 t0 ?3 |7 }8 Z- t S

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

: C% P5 Y% d6 L( _0 M3 J

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

% S5 a/ d; m% p' G. B

        ก.  นมัสการ

5 E, T! f$ P/ D; r3 M, a+ t/ z

        ข.  กราบทูล

/ S# |6 ]1 R" X9 S% L C8 f- E

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

! \- o, `6 g/ j$ h9 n& [* {

        ง.  ขอประทานกราบทูล

5 t% Z6 E1 z9 d' W+ j

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

8 ~- \' Z1 p- C

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

$ Q. \6 Y B# I5 F8 K2 M

        ก.  กราบทูล

$ x# ]( [* t: p' z5 W3 u# G

        ข.  ขอประทานกราบทูล

4 @( s; S# p+ `4 h7 H6 z% a5 J' K

        ค.  กราบเรียน

0 C, n, t$ n& i) `1 ^/ X1 M

        ง.  เรียน

6 j7 V2 Z6 }4 V

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

9 Z' r% T6 ^; F# b7 o, g I, Q

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

5 a q0 {8 }4 K. w5 x% Z& ]

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

6 ~& m/ A. g( |4 ]: Q8 N% M

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

, e: {" L9 h( h- M5 g3 M8 A3 R

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

3 s7 H& D/ ?3 I- D4 K$ N& X/ Q

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

1 M9 n9 R, {6 \

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 t' b4 @. F: `- n+ `

 

8 P; S5 W3 q( H( j

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

$ o( M0 }( g5 U/ k

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

7 E3 p( A8 A# V& C# E

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

. J3 q e8 E: @, `3 Z) Z) i

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

A1 Z- f: q2 p4 Z6 Q

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

) |' }; p7 n& r) x' E" f

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- s8 m' x3 k+ v* E1 [* _! {

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

# l: B9 p7 L% h; u, g0 @% l

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

' I% R9 ~' S9 b& r% W

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

9 L# u s1 ^* I2 r `

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

" q) [2 Y9 n9 L+ M

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

) ^, [" u# G' `" M

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

. g3 X/ f' j; N

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

5 s# h, ~( D# q2 ~ ^8 N% n2 k

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

& M5 [5 @, |' q

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

9 v% d4 ?2 G# }% W

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

3 _# J7 M2 B5 K* F1 f, X* h

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

! F1 q& C# b- b+ ]! M

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

2 A' F6 X5 ]+ a, e; u& ?

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

1 z, z* C3 V+ Q# o# {) e K

        ก.  กราบเรียน

) }( G; q, e% z( U. |9 j- d8 o

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

8 X3 n9 Z6 [. q- }7 x2 U

        ค.  เรียน

! \4 O7 Q7 D) a! X8 W! i1 u- ~

        ง.  ขอกราบเรียน

# I1 u7 o }# {7 k5 n* w' u1 G

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 [3 _1 N0 U9 V' U5 A6 z

 

5 \+ {% q1 {' s% f; ]# ~; x

.......................................

+ K+ j5 d9 w1 ]3 m! }4 V* C; L

 

. z( M) Z9 g0 D* _% u' ~$ i0 }/ L

 

5 j) _0 j* Z) i7 g) t4 k5 j. C! H

 

) ^5 r, h% i# b0 z2 U

 

4 Y6 H0 t+ s; V/ U

 

; h" h+ m2 M- d

 

+ [2 V( p& w* ?- h$ B

 

$ } ]2 @8 m% a9 z6 s4 Q- a7 K

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

|" @$ z2 Y! d* _+ G- f

 

' o. `% B$ z5 C- f+ n# ?

1.                                              21.  

% r+ j, ^' W* Y- X- h: K( Y

2.                                              22.  

* Z7 F! U) @; ~5 O3 _% O7 j' v' I

3.                                              23.  

3 Z2 `9 r+ c+ E: V& } t, m

4.                                              24.  

! M5 F( s+ |2 V; _) u/ x

5.                                              25.  

# l0 ~0 V5 f% z2 N8 P/ A

6.                                              26.  

i& H1 b" P: V9 e

7.                                              27.  

" }1 j' t8 S- Z2 v! y# ^

8.                                              28.  

7 D" s2 g; g8 g) `

9.                                              29.  

2 l6 [" @: N; x9 e$ b" H4 r

10.                                            30.  

0 a3 ? X! h; m( m

11.                                            31.  

j5 }9 j% k8 |

12.                                            32. 

+ S! Q7 m6 e' a5 u; u+ b

13.                                            33.  

, g: m; X1 E6 m' s- g

14.                                            34.  

+ ~0 O- {2 V/ v) F/ L; N; [

15.                                            35.  

2 F' ? [: B# }4 v. t! [9 w

16.                                            36.  

5 [8 X' `8 M0 W- l& ~+ ]

17.                                            37.  

! M- I9 g. W1 L9 Z

18.                                            38.  

! A+ p+ T9 @4 @; `8 e* V

19.                                            39.  

- j4 Y2 t9 C) V

                                                           20. 

/ u: i+ M) j) A. G$ J8 y7 J

 

9 E( t" F# c. u! m% R( H4 v6 W6 D

 

. d! D9 J( A% z5 l

 

7 g: l4 G& y, q

 

+ q, e3 J+ c/ F9 k1 ~) s

 

6 J2 V7 c0 H" Q

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว0 x/ M3 C% y' @: z* U # @4 H0 ?, t1 @ P แต่อยากจ ...' A8 @6 P- X; V5 F: c' S ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
8 i" {1 p: \& C/ k , o: s% @2 Z, J2 z9 C # a$ a% J. H5 S( a3 Z( l4 C

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 20-8-2014 19:37 , Processed in 0.085796 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้