งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43554|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

) c! U( k f1 ~

....................

5 P) `1 s$ Z8 Y; p" h

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

2 P: X/ J8 s1 r# Q

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

. K. l% ^0 ^# g

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

" Y9 S1 H C! t' a$ h; ~; L0 G

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

; n/ }7 x2 X- k3 O) ~/ v

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

7 P3 B6 w1 t1 N" i

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

4 T* ?. W A, A" A6 s

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

, S8 g" z9 |% a( `0 U) j

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

& U. J- _0 U4 ?& v' {

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

9 k$ n+ l0 X! }/ B

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

& P m: U4 U6 K0 C

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

4 P r# u8 i3 T- B- J! X

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

6 M& h, y2 R6 y' S# ]$ x" y a

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

# H$ K, f8 m" v) n

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

+ }' G; A$ J: L4 L# C9 i& z3 j9 ~

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

3 M1 e7 h5 Y8 m s; B1 ^

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

1 t! h# x* L5 P) W

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

, R9 W$ e) b7 C6 r

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

- m! [' B# @) |- j- I# P

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

) H% p# X8 r% m

        ก.  1 ปี

- J) @/ S) k! U0 h; a

        ข.  2 ปี

4 N. m/ _8 d3 ~* {6 \5 n

        ค.  3 ปี

% b2 A; ^$ t) V

        ง.  5 ปี

`' U& C7 c% r! }3 A

        จ.  6 ปี

0 a2 s8 x. `7 {5 K3 `; q

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

, v1 \6 N& t/ s! p6 x

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

! e( Y/ _% P3 C/ H

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

& x1 B/ J* G+ S, W# p; N4 i3 H

        ค.  โฉนด

; b% D" e4 f$ y. ]- ~ e

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

: R( o, Y7 a& K

        จ.  ถูกทุกข้อ

9 n% @1 C" a: q6 n" v. a

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

! @1 |7 X# ?# b. T

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

& w4 B5 `9 x/ I. c+ `

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

5 g3 p1 [( v g

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

3 r$ [: ^4 f s. [& a2 q

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

7 z B2 j |& _8 W/ {/ _ s6 g

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

" _/ }4 s" x& m9 \$ s7 @1 Q* h

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

+ U. e0 J& _% U7 S+ \

        ก.  3 ชั้น

" j% a! c o {

        ข.  4 ชั้น

; Q% Q3 B$ |6 A% W' I. o* o7 f/ i* [

        ค.  5 ชั้น

8 P' S, {" Y1 Y! _4 G7 }$ ~

        ง.  6 ชั้น

0 G1 a, K v. ?, c2 P- Z+ B

        จ.  7 ชั้น

- G& j. n/ q) V& f& \& G

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

' Z0 ?, w, q4 e4 j. T$ N {

        ก.  นายกรัฐมนตรี

7 _' K/ @; f# i& b0 `

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

! R7 j4 u! E; b- Y: w* V

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 X$ ]2 J' G% i* c( i# |) U+ s4 I

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 ^- m9 u& f4 {9 _, }

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

. K: \1 a# B4 x4 n

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

! u5 |' k7 [8 l, g9 l) [6 M

        ก.  หนังสือประทับตรา

; W z5 |2 |2 X0 s0 Y. H5 [* B

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

( |: m6 h! C- P! b/ b( h9 [9 s, O

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

: v$ p* U) Y- }2 |

        ง.  หนังสือลับ

- Z3 o8 P! z- m# f H

        จ.  หนังสือสั่งการ

7 T3 t! l" S6 X0 A

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

0 ~% B, T0 O9 e) W) ^. E! s

        ก.  รายงานการประชุม

( L6 `2 n! h$ q, w

        ข.  หนังสือรับรอง

8 o. L% a) O/ j( e4 X% l$ }

        ค.  บันทึก

0 V( U# c' e: `

        ง.  ข้อบังคับ

) B8 \: a$ l2 f- ]: c

        จ.  หนังสืออื่น

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

, o3 u" E5 j- T3 n6 w8 ~

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

/ P8 C$ c) P. q2 u; w

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

+ ` H1 K& K J& M

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

* I1 M' \0 i; O! _/ S, H. {, N1 o

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

: @9 k* X6 E$ D8 p

        จ.  ถูกทุกข้อ

* d0 {( m9 {* @1 \ v

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

! |" \5 u4 o! G" Q8 }

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

, H2 M, ~4 I; `

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

3 V9 W/ M0 d. @ D

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

' q7 ^9 g9 S! P

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

5 T- ], p$ y! W% _, l

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

: ?) O1 o; @; o6 }! ^

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

6 x& g ]$ [. T

        ก.  เรื่องลับ

( _, J4 q+ K1 S! [

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

; e' o& z& m. t( b8 K# B! o: ]

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

' N# q4 e/ J& r& U% S( d6 x! I

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

) U. q- I9 V' Q0 Z. G, a, c. r

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

$ R+ w% H2 |0 v5 l1 m4 ^+ f

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

' A) t- _3 g0 r* a

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

4 {+ \0 c) W* s0 X, [9 Q/ q

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

: }- M; u. A U5 M5 X0 Z/ v

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

8 W$ C; }/ o! B8 H9 a l

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

$ @8 E; o0 Y& {6 H# }' Q6 @# {; p3 R) q

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

9 L s6 _7 C) c/ F ?* m( B

15.  ข้อใดถูกต้อง

5 V! U+ I9 X; M

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

4 r& f4 o# c! ~% {4 R/ F. ^

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

8 m# @9 n' Y, E* l0 J4 l3 \( |2 ]7 F

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

& d* }; C; S# ~! ~9 K7 W

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

# |% a! L; |& C% k) c, x* |

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

7 p* Q8 |! N: w% H

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

u& m& O- B+ m1 ]$ P9 G2 ]

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

, R0 X" U& i2 w. X

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

; y0 {' b# I. T! J

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

% J, B1 Y9 e* E' ?" m& G3 m2 T$ U& K( n

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

9 x& P' p# Z4 c4 t, L/ g# s

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

! h7 r$ D$ z5 H" M

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

' C9 R" y! Q; \/ L5 E* V( a. l

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

J. k! C3 a) M. J

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

3 `, b( M& f, o$ A% ^

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

4 ^9 ]( _1 v" v, V) K

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

( a3 w% V: H4 z9 o5 |) o

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# q9 `( i$ n( g; ^" }. O7 t

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

- a% n3 d9 @. R7 i: V( j: e

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

8 ?) V# t: e+ [. K

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

" f( a8 O' o2 Z' d4 j

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

o. q* [2 ~$ ]9 K

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

0 F* h3 |/ K( i( Z; {) c

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

& ~) Q' G( c1 U& N) ]! U L

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

9 V+ M: J; m; I+ ~, S$ _

        ก.   4 ชนิด

: p5 o* L8 Y4 @% | v c

        ข.  5 ชนิด

: o6 Z9 w+ a' D. r* k

        ค.  6 ชนิด

' U0 g; Q! C6 P/ p: p/ ^" x0 Y/ p" L `* P

        ง.  7 ชนิด

# }1 j7 v, s! ?4 T2 |% j

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

# S! e3 R/ P4 g. w3 R. q7 N L

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

. W! H, f- _ C, G; S1 i

        ข.  โฉนด

' z" s4 v0 k! ?% z

        ค.  รายงานการประชุม

+ N, k# R. x% x* I8 T$ X

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

V1 Y6 |* `8 Q3 t1 E8 S/ D

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

5 ?: }* L/ f! c( Z: e/ L

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

; h' D7 J, [8 k9 P9 s

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

$ W9 |! ~6 W. R4 ?+ [ f* B1 i2 M+ T

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

6 l& |- _# |$ u- ^5 S

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

, d+ ~3 p0 d0 {& t7 |

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

/ T" A( z) L) k7 c

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

( I& W+ N6 V" v" z4 L d

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

9 w `* C3 [) c& ~& O* G* M

        ก.  หมึกแดง

- n) b( ], o3 H, }

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

( @- z9 j" t5 a* a: {6 o! `

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

; C5 j t* o$ g* m9 h6 W

        ง.  หมึกสีม่วง

" t% R! Y8 [9 u: i+ R

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

% i1 t! f$ i8 p8 i1 `/ C

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

# U: a- n$ c5 v# m

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

& e0 ~3 `7 H% Z8 y& h" ]1 N

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

& ^! j, t4 d6 [4 @# P# D

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

8 d( s0 J5 R `6 E2 b! R/ R& d1 G X

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

1 R& g& G! E/ d C* J

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

7 {' a6 ?+ ?, c0 V2 E

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

5 O- s t, @2 D- H

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

+ y L8 S3 l1 j* c! B9 K

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

6 t3 P# \( w2 X7 J+ e" O: v$ v

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

; Q1 f& `$ K, j0 a5 |; q

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

! ~6 G. M! `1 `8 f* D0 e

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

$ g: T0 H B% W8 ~1 s0 k

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

* ^$ T/ {9 v3 h+ E# n

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

! V* D" P2 q0 H

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

4 @& S1 [, Z% y# [# Q

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

, l& v% Q' `$ y- H3 b5 D8 a

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

* ~, u0 E( M( X8 E1 s

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

" m1 W% w# h9 h# W" K$ l) o

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

5 _4 q3 T% H. C. O3 N

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

% Z; Q P- {, h! y& ~; Z- z

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

7 B% x, B: L8 h

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

) y- {7 w$ F+ R5 U# f

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

& a. L: s* J. C- s! w

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

2 Q; y: V( Q* Q

        ก.  5 ปี

9 V5 b6 h# }' z/ `- k5 @

        ข.  10 ปี

1 v8 z! z' ]! d# W) m! q0 S

        ค.  15 ปี

) V5 O+ n. i) v o) h0 D+ }3 N( T

        ง.  20 ปี

- {+ F7 x5 W9 R1 H

        จ.  25 ปี

& g6 _6 i: c( s: ?/ m1 e1 B6 R

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

( k! P5 p+ ^8 w1 q+ U

        ก.  มีขนาดเดียว

1 O- h& n5 ^: c7 ?

        ข.  มี 2ขนาด

! p- U1 _$ T% o) E5 L+ }0 N- P/ M' g

        ค.  มี 3 ขนาด

; z. c7 @# e. E% X. {7 E; T' `

        ง.  มี 4 ขนาด

6 A. E7 l% c4 W& l& m$ d9 H& Z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& _- E- G6 c: E4 j. v* g

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

& j! S0 I) B j% _# ^

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

7 s+ g$ q# B8 z9 @. k

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

& D! x0 g% V3 Q0 o `

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

, U) }: e. ]. e, e+ g% H' _0 {

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

& S5 r: [9 ^1 p7 K: G; n

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 `& k+ h; D2 T

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

1 y- e4 ^3 K3 g, T4 d$ _5 ]

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

8 E" U; U9 m4 l" ]# r( `" [

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

% r; t$ o) D8 F1 F7 B# h

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

1 M( v! O$ o7 b9 u; z

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

& X& E. J* _8 Q. a

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

# L8 G( O4 j: T+ q* d9 E* U

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

8 | \" O( }2 u4 y

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

5 n. P f6 h* u$ e* i: t/ H( C- _+ V

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

" W1 o Q3 s8 G# u$ o+ c4 S

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

" N! u* Q0 z+ ?( A

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

+ H+ i6 m+ C, f" N) R/ v

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

# g1 s$ X# z* k" s. }7 g5 j

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

1 G* `2 J6 n& b9 H# N( ^& B

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

) j. C; `8 `- E' }# \

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

5 U2 a8 j' p. B$ o; i3 V

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

% ^* s$ q# i, u' S4 w

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

3 [& N. K# _( H/ z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

; {) Q! c: i$ A. y

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

1 O9 Z9 l0 X- d3 a* `7 G/ g

        ก.  นมัสการ

8 S5 e" _, p8 h( y2 L

        ข.  กราบทูล

; F' O: @4 u7 N, J& h

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

0 e* u* k/ j1 W

        ง.  ขอประทานกราบทูล

, A( j; _ _3 q" x- b) [

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- W- N4 A* \- g/ u! d6 l

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

1 j& P3 q4 u: o. r& W* D, E- f. s/ B

        ก.  กราบทูล

9 q/ x, A! Q7 Z0 a2 G1 z

        ข.  ขอประทานกราบทูล

, Q, Q T9 t: c

        ค.  กราบเรียน

7 e3 x3 y% Q m. Z1 F% K% s6 ~- W- K

        ง.  เรียน

S; M/ {1 H/ w" Q1 Z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

T$ v2 ^$ W; m6 D2 Q

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

* E0 p& ~' J5 ]- k2 ^; r

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

$ ~2 t6 u1 O% z+ e/ _

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

6 I5 p5 y& q3 I# | Q

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

' h/ {: A9 _+ T# G, x

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

- L6 } y& l1 }' e0 X+ d% c" T

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 f S- C$ {' l H

 

& D5 S3 e: Y6 N2 @4 L

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

7 c+ V. j0 x5 T$ `' C

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

0 J) I8 }& Q/ E1 ? W( S

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

" Y4 ~) f; ^' [6 [. Y: I0 j+ V

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

* _, C( k, h% w

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

7 S4 @* W& Y* }1 C% z

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

. m1 _* J0 |; `4 d

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

& ^+ a. ^9 K6 ~ A/ k; J: C" `

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

# G( _7 n( V* O1 T: l6 J

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

8 B& m4 u3 c& v \

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

3 i8 R9 ~/ j L( ~

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

5 F' i- k5 A, B. P" J

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

: G8 `+ m3 O7 E) R; C9 P) \' P

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

; E0 f) O! P8 A$ @/ r" N

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

# r7 r$ B2 u; s

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

0 s( v" C- |5 Z& v3 ]. n% t! W$ R

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

1 \3 m- @( g7 C& a( }; j9 a* w

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

7 `' y4 U q' }! m

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& F/ a i; a9 O) N" g) K

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

+ ^9 ^! v" u4 R! K6 y

        ก.  กราบเรียน

8 L. |, U( n' d, _' @

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

) P" m7 S; y( u0 S! z/ H

        ค.  เรียน

/ w: d! z9 k; ?

        ง.  ขอกราบเรียน

8 T" s! D- a% t0 m/ B/ H3 N

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 e9 O' y# S' T e# R

 

+ l9 s& b* M1 M

.......................................

0 q. R( x! r$ {- t

 

: m1 [2 X4 w9 J" z- w8 T8 C6 F9 M

 

5 }/ N/ S) W g- g: T c1 W

 

% E0 \6 u0 J [4 M

 

$ @& m$ j+ P1 ~- I k3 D5 G2 U

 

: ^8 k- Y. z, x# [+ T3 S/ [

 

7 g" [% A9 W( Z- G+ V

 

/ W6 |5 z, S0 R' h5 A* U% t

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

8 h+ K: X# B+ @' ?- I( x- u

 

; }" ]" P9 Q1 |+ V; A V& s

1.                                              21.  

; P! w0 E, r6 _% w

2.                                              22.  

" b- y4 o0 G* D R

3.                                              23.  

$ [; y* B9 D: ^6 M1 K( n

4.                                              24.  

@# t5 {" u; V" k: s8 P+ `, }

5.                                              25.  

) ~# \- W, }1 r+ I# R/ l8 a

6.                                              26.  

5 a1 Q b/ |; a9 m

7.                                              27.  

* h- k. ?* G- O. o9 ]

8.                                              28.  

3 T& u0 K; }/ \7 I. v' K1 m/ }! g1 M

9.                                              29.  

' ^* D, Z& w; B3 o7 M& U1 b

10.                                            30.  

* Q! V3 x/ i% v1 V; u

11.                                            31.  

a6 J. l) k+ d

12.                                            32. 

2 V( E4 u2 t: o I7 z9 `5 i8 j

13.                                            33.  

, P, T7 T" s, G/ v+ O; R2 a$ t

14.                                            34.  

" c8 z+ W: |2 j' |

15.                                            35.  

# w: j# h2 L" A9 ^/ D

16.                                            36.  

% s1 G3 W4 v: y/ f# D0 p* _9 ~0 K

17.                                            37.  

+ f: M3 j6 H% B' }+ r

18.                                            38.  

( Z. x& y0 B9 O# F& V

19.                                            39.  

9 J$ E' |# `/ t ]* n4 |

                                                           20. 

. v2 @! U; r5 ?' }. p, ?' P

 

4 k$ T; X9 L% ?

 

9 o$ ?, U7 V- w, C

 

2 g+ z. {$ H3 \8 U3 u

 

! ]: C4 ]0 B4 a. c6 Y

 

* D7 ~; \9 ~$ x& L( w& s

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว d$ Q( d8 ~ C; k$ G, ~ K 8 h, ~* S [) ~* N# f0 Y/ z3 \; Eแต่อยากจ ...9 i- A5 o* A* C; p8 \! Z! V( b0 u ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
9 E c: e O$ T0 M. C ' }* J0 H. l' l. ]# n; u+ ]7 Y1 ^% r' m& ^- q9 O% ]3 H3 h+ ?

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-7-2014 20:47 , Processed in 0.072710 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้