งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43804|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

4 O+ X# c+ R4 s1 Q; ], O1 [

....................

/ V/ z9 f9 E8 Y2 W1 {

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

, J- y) d5 y( c3 H2 \+ b, F

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

' y3 D) k* G# v0 v, v5 p

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

m5 l2 V+ d' p1 T+ a& [( N1 [

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

& D! _: g X7 O; s0 `7 i* i9 v

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

, r* K$ I( ~+ G- j. x: K, K9 ^! v; s

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

$ k1 [0 ^* H+ F5 k

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

0 t. j5 N8 {6 V- k% t( p% t# B

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

' s+ I8 [% H# `" H

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

' c+ C# l3 ~8 x v+ d+ t4 x& f

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

8 |3 e& w, }5 v1 Z8 k5 t! C

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

0 K* b) D5 L; |( z

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

. `) w6 G6 G( _

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

; }9 D0 P5 W/ l$ L3 ~% l* F

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

; o, o( r7 X: X0 s _3 x; {$ L

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

" s+ ~. R, S: W" M# x0 J0 `

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

7 E4 d5 |8 ^8 X/ \9 X U+ V9 S

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

1 N5 ?# [. B3 m

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

# W. M6 K- |+ }$ L; h: m; f

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

$ p7 O, C; C% n. ?8 `

        ก.  1 ปี

' |/ d4 H0 w3 ] b

        ข.  2 ปี

' c9 r4 g5 P+ O/ [& m) E; W8 e6 y6 b

        ค.  3 ปี

0 x: K: F+ t% M# K+ J$ f

        ง.  5 ปี

2 m5 t% H6 d N e( l5 Y0 C

        จ.  6 ปี

8 v0 [ T3 d' t2 y$ Y3 l

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

- u h% j; X$ Q7 s

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

$ W6 x& Q$ M% {; A+ q' a8 q

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

% W+ `9 |. W8 c- a2 y0 D

        ค.  โฉนด

/ n4 q% L% B: [1 @

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

. p) m. f! H& I% c. ]1 _ {# P

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 m8 v' O. ?4 k1 e2 X8 K1 ~

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

& L: v; `7 E9 J6 r! a5 e

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

* L0 l+ O9 f! L& `0 p* l

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

, h$ H. P8 B4 P+ _3 b! d

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

$ g7 F1 M' [1 r4 L! f9 ]! L6 D: Q

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

8 p2 X) H3 a/ s$ G7 \

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

" b3 c% U- }( h% A+ `/ q/ p

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

# ]" M$ D4 g5 I( J& g

        ก.  3 ชั้น

- _, y6 g6 g9 m; i9 M% b

        ข.  4 ชั้น

" p F1 g/ O+ o3 o" k7 n! I D+ a

        ค.  5 ชั้น

1 V5 B' P- F" d' E0 b5 V1 [" |1 M8 ~3 A

        ง.  6 ชั้น

! S6 F; d8 P& M& A

        จ.  7 ชั้น

0 Z9 [7 M7 [. \; O/ ]

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

. A9 C' W$ Y( k1 V4 D0 g2 K

        ก.  นายกรัฐมนตรี

: k1 P( ^; J$ o+ ]$ z" D1 O

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 k n8 m* d" f% D. B- O, R% p

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

9 y+ F8 T8 h/ Y5 |* o

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 s* k& d; x Z2 r

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

8 H+ |; _% l0 e% o2 |, r9 F

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

; f, q- @$ X, A; I/ h: t1 o9 E' ]

        ก.  หนังสือประทับตรา

3 z$ b" Z& U1 i; S8 M$ q$ J. T, |

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

" _8 d/ H! }9 w- F. M6 G2 J9 I

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

: z. x3 ^: G( s

        ง.  หนังสือลับ

8 q; N( P1 d9 k, e" E% m( `% x9 U

        จ.  หนังสือสั่งการ

: k1 k& n9 H1 J& Z6 k$ |( j

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

3 h% [+ @7 p3 W1 h( q, ?

        ก.  รายงานการประชุม

& b8 E" h% G9 M" H: [+ J1 Q9 h

        ข.  หนังสือรับรอง

- N+ P, B2 [; P4 _2 {# j

        ค.  บันทึก

1 q/ ~# V( P# Y: ]$ d! W

        ง.  ข้อบังคับ

# G0 _" J% n% O& u

        จ.  หนังสืออื่น

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

% j* Z. o4 _' m* `: ?6 _

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

1 L1 r. ]# O! U+ N& m2 j% n

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

! ~( x' Y& q) P# s* W2 z

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

7 L% S$ T+ }- M

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

$ O' }( w& I ]1 h# o

        จ.  ถูกทุกข้อ

. Y, L5 |/ A1 E2 i- b

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

# N- O4 {9 E' |6 N5 } a

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

/ Y, K* S- ~5 F: P) j

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

5 j. v+ \ A( k* T, _& D, _

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

/ C% s) E/ [* K. ~; n

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

! z/ e; P7 |, Q! u3 _( @; \' G8 l

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

7 q. ^) Y" I) D& b0 G( w

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

8 M8 g/ Z) U0 M

        ก.  เรื่องลับ

! e/ Y$ p/ _. a; A

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

+ a, R0 S; P' A$ Z5 c

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

9 ~# C, v8 a" e( t( l9 g) Z

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

+ R' r1 j- `/ I* ]- y6 L! K

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

' j# F# Q$ u, F% { e+ C* X" K

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

2 {" G1 x7 P; A# l- i* H& |, \+ I4 D

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

3 v @: t& n$ Y

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

6 E! j% X4 S( F, F4 {; X4 v' U

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

" J y/ Y0 u" \

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

; p8 |' }# Q7 g( |3 J6 p3 f

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

4 W1 R+ F0 H- f" D o

15.  ข้อใดถูกต้อง

6 m2 V/ d" \6 k Y: O

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

, n+ T0 ^. U+ f( |9 d

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

9 v) d3 R% ?( P4 H

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

- p$ B8 T- g/ l0 ^$ |

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

( D& W9 w! S, T6 L2 K

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

0 k2 }, r- D; l% a1 R' e

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

% n: N* w: }! P! x4 G/ _+ e

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

& l2 i+ B/ F- T4 O; a

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

/ Z* G, ^6 N$ V8 Y! N

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

1 I' f( I# M7 i( {6 g9 c

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

; \1 S0 w# I% Q6 Q

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

2 g5 o& @4 K4 S4 D8 l) g, v

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

# y) [( w. ~; B8 I

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

* W4 u5 \2 \' ]

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

" i4 u; E# \7 ]! Q. L$ B" p ]

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

* I$ i$ z6 s0 B6 s: [' e

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

/ C# m8 ? M* y# N

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 D% l @0 ^5 c' _# Q; S" E- I0 D

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

8 P, R/ B' x) [' x% Q

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

# {) Q6 i8 r, ?% U* c

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

; q9 o% z* J* h. T" |' t

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

& t$ }; [7 r9 `/ s0 @! o

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

: R) `1 V( O3 p, _/ ]

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

8 k" |4 J& x& I: |( e+ g

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

3 h( K2 C/ Q% v6 P6 f

        ก.   4 ชนิด

! G8 j1 Y }: a+ T

        ข.  5 ชนิด

% s' Z: D( X. ]9 E

        ค.  6 ชนิด

! g$ ^, h8 E9 N& d

        ง.  7 ชนิด

1 C) D- g# B% h0 ^6 ^& Q

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

8 _: z& i/ m+ ~* O

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

: I# J& G8 _ }8 g

        ข.  โฉนด

) t9 Q0 n2 |5 [

        ค.  รายงานการประชุม

" L. x! y& T& Q$ S$ J

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- _ q! U3 q! J, k; i. D# K% K6 x

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

! H0 r& V3 y) V

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

" V' r2 `% H: O" S O

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

) q3 n" U+ d/ g9 y

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

9 L$ u6 T1 j& C9 o* d3 Y' j

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

3 p! J9 D" N+ l# {0 I- F) k

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

8 d( B2 B; O* J

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

& E/ x& l4 ~! f6 l

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

; ~7 N$ y$ _9 q/ A3 @% Y

        ก.  หมึกแดง

3 C+ Y8 A9 ^; L ~: n I

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

1 G$ h. M/ C. |6 l6 i

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

4 y5 U& ?1 q3 F% t. V

        ง.  หมึกสีม่วง

u) k$ _2 Y- [' l7 ^- }2 g- H

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

) W8 f8 K# m/ o1 h9 v& b3 h( m

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

2 L% m' L8 R7 p

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

/ B" l1 a) U8 K( w

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

$ I0 X* n) b% e+ S2 i, s

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

) U, K, p2 H, m, i# H/ b

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

3 j2 Q- d0 @7 B

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

. p0 `5 r; {- M! {& W* w! e

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

& J c: ^" s/ k0 y

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 U5 X @9 g! c6 n

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

! S1 `5 r" z8 R) f3 B

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 f; { Z' H. a, P0 A1 S4 \* p. F

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

# l/ Z8 f* \7 \" K, ?

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

! F2 o) s1 K6 t* O

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

& S- O9 ]( l' J

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

2 }9 h; \# S9 T5 p$ l ~1 c' R

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

* _) g; t x: W# s5 x- @7 [4 M' m+ p

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

5 n: u& \0 }# ^* _- s0 ^" z* C

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

* Q# |- v8 ~9 U- C: U% w

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

( t. t) N3 M2 w. c/ A% r4 }* o

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

! Z' T8 M% \; K* Q$ {

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

1 d' m0 _4 x/ W4 c

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

( m6 c" h- F% K- H! F8 i [

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

9 D% x6 i. ]4 ?

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

: [: q- m; L- s0 @ L8 D$ c

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

1 s9 s: l' L @1 O

        ก.  5 ปี

9 {9 n2 ?- ^: y* _; R8 f8 x

        ข.  10 ปี

. f* O k% r w# p* {

        ค.  15 ปี

p0 t8 G9 b9 P* u$ `- h3 ?

        ง.  20 ปี

6 Q! @: ?1 z- n4 y9 k' D1 T; N6 ~

        จ.  25 ปี

% X1 p; V& D' o7 `" _

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

/ e2 i0 J$ ], ]$ o

        ก.  มีขนาดเดียว

6 {' {4 _& ~+ A1 p& T; N

        ข.  มี 2ขนาด

e/ b) o( q' g/ @& A

        ค.  มี 3 ขนาด

: O& ^6 b7 p: l& C+ v

        ง.  มี 4 ขนาด

( X, Q& b6 {- v1 E q1 W( J

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

# h3 B1 t6 D. a. v, S

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

9 H9 K0 T$ ~# u% O6 f/ N" M

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

6 X0 N A1 E1 b

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

& [: M- c- H2 w1 b# P

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

4 C4 R0 W1 r& [1 N. C

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

3 Y7 e% ?* |- L5 o- l. z* M

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 c. x& y+ d" R2 r3 D+ L& W

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

# C) z3 b) N. U4 f4 s+ b$ N# K

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

+ K3 B' ]4 |$ w+ [ r1 s# ]1 d

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

c5 B I2 u8 U# ^) k. W' C1 J

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

& O G& W6 C6 K2 w$ Z

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

/ P0 @( f" v$ [2 G: U

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

4 J) L3 h+ a$ h( {+ l4 r, T+ `

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

. w( u4 l H8 t* f0 s4 n

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

# E7 ?3 Q0 l2 y5 R- H+ [4 ~

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

6 R8 e# }' h6 f

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

/ ?) K, F5 n! L$ a

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

$ E3 w* u4 I5 Y5 G5 u. t4 O

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

" m: ^) s; G4 y! P, _9 a5 s

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

( p/ W3 e0 P) g, j

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

4 c/ Z1 z) a5 C Y/ z

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

/ @7 G' y& A6 _+ S C

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

/ X2 @ a! E g+ Y" c

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

, x+ l9 [$ F. X9 j$ X

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 U H( a X+ p& K: n2 y, X8 r

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

( l4 R' w% Y/ s% c' b3 v4 u9 v1 W

        ก.  นมัสการ

5 x2 Z! t6 X7 _

        ข.  กราบทูล

7 B: w5 `, O5 m

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

% s a3 F" w o4 x

        ง.  ขอประทานกราบทูล

0 [- T, @' J! v. X# x

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 E: Z; g2 g2 S1 K3 {* s/ D) L

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

4 j$ s `: k2 U6 Y. v% b

        ก.  กราบทูล

7 [0 d8 a' m3 B7 {

        ข.  ขอประทานกราบทูล

& p" F- H0 j+ Q

        ค.  กราบเรียน

( t! P/ Y& _$ W+ d

        ง.  เรียน

5 i& F9 {# J+ C2 Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

5 |+ K, E* C# j0 u& S5 P

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

# h- \9 k$ B7 o5 w# _

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

1 v$ P; i+ a" A$ ?3 n

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

: v; ]0 a/ s. k5 \9 a# l

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

4 q7 \( M/ F4 |

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

% Z5 f8 ]) n0 x8 k2 o7 ^4 @+ q

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

, F" c* ^" H; w U& E @1 G

 

# B* X5 Y1 K- e# l: ]; c# B

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

7 K# n" B2 {4 ^2 N7 A i, ?

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

1 G8 [3 G, a! E1 c

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

4 @$ M2 P: {- E" v9 T! [

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

0 ]5 {; v* S O( b4 C; f o* N

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

0 ?, K6 q- N- Z1 q7 Q9 b8 S- [

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

! U, N+ |! p- }- k$ q) d/ y

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

6 Y( x3 p6 K9 V/ S6 N) S0 @

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

1 {, E w' A- [/ n& |

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

1 R( {( x @& B4 ?2 g6 J

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

4 @8 i1 v% @9 [5 F

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

6 I7 Y! ]9 n4 a" G

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

$ f7 ^0 i% S# ~/ }9 l

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

7 }) m- K1 R( o& @0 D) u$ y

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

4 q3 L, X: Y3 b3 }9 j4 I* J

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

) ~# d4 z' a% o; K1 r

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

6 v# E! B$ i, E2 e0 j

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

% J* @3 u# ^: r

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

. B& n. h/ c1 `9 ^

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

+ u5 k9 \' q' `6 Z

        ก.  กราบเรียน

, [! h3 V3 v9 f1 W, L2 }

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

3 O& V1 {: F" n. C- W5 a: o( Z% m

        ค.  เรียน

# m6 N6 @+ R7 `8 F

        ง.  ขอกราบเรียน

3 q) ~9 M2 u# a' m: y) b( `# t

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

* x$ v1 h/ V' P* H/ u

 

& Q6 t5 f. Q3 o" D* e* X

.......................................

0 ?. y- v- ~1 ~; n" R

 

6 v2 N/ D. B2 T9 p! p7 u+ Z

 

/ H! a8 `8 y# |) C! ^, S

 

5 s k8 {( P+ H# E

 

* `2 W4 d Y7 m8 ~# q" G2 n9 I Q

 

1 o3 }0 ~- C- ^' u3 l7 Y

 

9 e8 z& R7 V/ C" h {* A3 B

 

' ?' p* N- g, N7 ~

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

" Y/ X8 O1 Y. F" b* t

 

- v' r6 g* M! G3 o- {5 N

1.                                              21.  

) {+ I( X6 H' ?1 G

2.                                              22.  

* V# g9 P# x: X" X

3.                                              23.  

5 p$ j; v* V5 G1 l( M: t6 K

4.                                              24.  

" g% O9 k) @2 T3 C) N

5.                                              25.  

' A, J' @2 J/ ~* f6 n9 k

6.                                              26.  

6 Y( `$ l7 q* S" s5 Y( K( Y' L% O

7.                                              27.  

' o z4 M( U" A4 B# |4 ]6 v5 [$ C

8.                                              28.  

2 K& @( c) e, r7 i" P1 n# _

9.                                              29.  

/ j% f* g; N7 u" c: _$ H5 x( g1 b

10.                                            30.  

& m0 @3 Q9 c) C9 p$ O

11.                                            31.  

: U) A# e" y+ n

12.                                            32. 

7 C. f( B7 j! s! |3 a+ j# C0 `

13.                                            33.  

: I1 a, j) b& k& n3 u: O

14.                                            34.  

% m/ h% t7 _) z5 H; {

15.                                            35.  

9 G. g1 h! l0 e/ y4 F/ n

16.                                            36.  

+ J: R. Y9 V% j) M" k* Z# S8 }

17.                                            37.  

3 I" y1 ^( x8 \* F* F

18.                                            38.  

$ X8 y/ i: H7 U' L

19.                                            39.  

$ ^" ]7 {% y2 p: J6 e$ J! i) @

                                                           20. 

4 j- O! p5 x" Y, G: h3 S1 i

 

2 g6 k/ K( O' X( \

 

; P' q3 }5 C; J! ]7 x" u

 

# d- b, D) L0 J% `

 

5 C. O& z- F! W0 S# L5 m, f s) s

 

0 u1 C5 g. o, V- n% S

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว 9 j6 I& `1 E+ }6 f& E' i$ W 7 P5 b) C. K: F" ?6 D- uแต่อยากจ ... . E' X( X/ ~3 Cต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
+ v* c7 i: J5 v4 N $ {- g4 W r$ b9 B# _5 C( M8 w* d7 C% B/ l- |: T

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-11-2014 13:37 , Processed in 0.071027 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้