งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43764|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

( x+ i/ }2 U- g

....................

- _- G) m; e3 P) c

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

# V7 A- _" d: {8 A8 j0 k: D5 Z

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

1 \' J6 R: v" h1 U

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, `2 f' {/ a6 I

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

2 l5 c1 h- G a& [) I

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

3 ` e9 u2 _) {$ v: N

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

1 D1 b; d& S8 T1 p

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

; h) _& E" Z0 j( b9 E& j K+ Z: n5 x

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

7 p: k3 R% r. g0 _8 z& U, [' \

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

2 R: X) t' V$ h1 T0 c' d7 s

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

. V0 V3 M8 e! U/ T' ^

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

C3 T& M2 V* H3 T

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

. C! S2 j; Z" H* o

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

4 Y% _6 _ U d5 s( s! N

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

" y: }' X5 h% q

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

; `! j8 F$ \0 N# H4 l

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

0 q7 C0 ?( J# J1 A; A

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

$ H) z3 F8 D+ N1 B( V- ^3 R7 y; z& {

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

1 v' w7 I2 B$ D1 e2 Z+ v( p

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

$ o& L4 \4 m9 p* G3 i H" `

        ก.  1 ปี

. {4 P( e. i; }- ~% S$ k+ e

        ข.  2 ปี

5 G7 T! D! N- ` |

        ค.  3 ปี

6 s6 O9 n' q2 Z) X, g- |; a

        ง.  5 ปี

0 ?$ {. {" d) E4 j1 l% h- ~6 K

        จ.  6 ปี

7 i: r; n+ R8 C6 g* l3 s- W* A5 {

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

& b Q0 `) ]2 r8 l. H* D

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

" x2 V6 o% C. o5 o

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

7 U. m7 d, v1 j# y; W

        ค.  โฉนด

0 ^2 s: W- ~7 M2 x! [; \

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

- E) X% v; A; ]* |6 I5 B( s

        จ.  ถูกทุกข้อ

0 ~: R4 N& ?+ `6 A. a1 A

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

& P. c/ U) K6 S6 q' P

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

) H/ W" a" b' D0 x. a$ t

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

+ e& Y2 T8 K/ w* p

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

- |0 f; u# X8 S& z2 i! w3 X

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

1 P6 S K+ q4 O1 |

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

$ g4 E, C5 c! ]9 w& q

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

1 d7 }3 g( ]( p+ k6 F

        ก.  3 ชั้น

# ?, G& L# k, q: m) g* D

        ข.  4 ชั้น

- d1 ^/ y7 t4 `. d7 M0 y, d: F' i4 f

        ค.  5 ชั้น

' p/ C- @# ] g% C$ p

        ง.  6 ชั้น

; G/ k* p/ j7 O4 f& P! L

        จ.  7 ชั้น

' d0 d: s$ o9 X' ~6 I

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

, v: H( U* O) n4 d

        ก.  นายกรัฐมนตรี

+ S" Y2 D* j Q3 Z3 B0 g7 W: V

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

* Q# t* b+ x7 @: R, C/ L5 U

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 X0 d- u9 {, [6 s

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ b3 O) x1 m/ [! l

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

" y; g; E8 {$ X1 y* ~

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

3 o0 h/ L" }5 G5 `, n- U

        ก.  หนังสือประทับตรา

6 ~& y% N5 n! x+ K' T9 J; I

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

' a$ T" U2 X9 H! X* n- \

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

- [) |! n* B2 x8 c8 r8 g% `

        ง.  หนังสือลับ

& H+ o7 h# }9 N' b" q' q! u

        จ.  หนังสือสั่งการ

: S+ }! N5 X" s4 b7 n/ Q8 p

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

' j% {" `6 i p+ r

        ก.  รายงานการประชุม

0 C, w# M2 d* J- l+ \

        ข.  หนังสือรับรอง

, |; l; v; ]* ^, {

        ค.  บันทึก

3 ]9 Z& Y4 Z |" g! V

        ง.  ข้อบังคับ

0 D. O* P; e- R, _/ B

        จ.  หนังสืออื่น

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

" y8 {2 U) U- Q- F/ P" n, \4 u. p

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

o5 n0 {; C0 {6 h8 X

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

$ B8 w$ h" c- O8 C( p5 \. t' a

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

+ c' j7 e2 H6 q+ N9 ?" I

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

' q: c* W. Q+ ]' p0 T

        จ.  ถูกทุกข้อ

8 T5 z S" J8 p( ?! q9 n8 r, D

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

- R" h0 I) d: S; v1 y

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

- A0 S! F4 o, K4 Z& K" Z

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

) o( _! C% x/ M! J/ i6 y

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

# k. ^" S3 S5 ^5 p8 R

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

; \, q& n8 G/ d0 S! W3 I

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

. O* \7 d' o9 Z* y c- e

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

/ B) l# u5 a0 ^1 K: r9 o

        ก.  เรื่องลับ

* U7 `5 [) \$ ]/ V* |

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

5 ~" g9 c: R- ^

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

) a$ k) S2 H% A% Q

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

* k4 Z3 n f& c

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

# ?) U0 |- L6 k+ I; S4 Y

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

/ C( {3 B* b1 M( k

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

' Z& I% M, [6 t8 ? h- U! l

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

5 Y$ l6 m8 O/ j/ Y4 u

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

2 _; u, {! L) g8 v

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

, V9 Y3 n5 O9 ~" [. n

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

2 h6 i' ~) ~9 P$ B1 P, V+ r6 P: K

15.  ข้อใดถูกต้อง

2 |+ @; u# k+ P

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

, U7 @3 z$ w: Y# H

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

1 F, p0 O/ ~; w0 P8 N: q8 n2 O

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

; ~4 g4 G& M& ~) _, z+ B0 i& B8 _* [% q

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

& B% ]; Q6 V# d+ a" w

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

8 V1 i+ p2 P1 j

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

. \7 f0 i; A) ^9 y+ o

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

3 k1 A1 g/ u& M6 o0 U8 }

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

1 T4 b% _; q ]

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

& }% `, p; a4 u9 R U; {- f. A

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

5 Z4 X) z: t1 H2 J

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

! ]3 P( o& i" C [

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

: ~+ x' q0 D! o0 j" P7 c! T8 g% v

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

; A5 r2 U0 [* B. c

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

8 `7 j: ]# r4 [- _6 [* i& l

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

! W& |+ v$ n+ u8 m; |6 F, k

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

# S2 \" \; C! w; j* r% N

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

A6 ]: T! k1 F

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

& y7 A! B* s/ b4 Q& \8 G* q

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

6 V! f- s: U9 M ]% O E& U9 ^0 U

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

# o7 j# v' V# ~* z1 a- Q. T

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

; Q2 }( O* `- V" H9 E5 Q% R& i/ s

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

8 J6 Y7 X3 v' q% U E! ^

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

$ F% s" |& V k: w% E

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

% {: v7 Q& I C& A4 E- V6 Q8 E4 _2 ~

        ก.   4 ชนิด

: T4 a& i9 I' ]7 Z( @/ r

        ข.  5 ชนิด

5 ~9 W( ~# q' y! j

        ค.  6 ชนิด

/ h/ X9 E& w! }) T( |4 p* [1 c/ a, @

        ง.  7 ชนิด

8 V/ s" l6 X% h0 X$ `: ]6 L9 p

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

; D+ I$ p3 S; v$ T2 g7 L+ z

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

' i7 {* g0 t4 Y$ A

        ข.  โฉนด

8 V/ x! k* o- [/ U4 A! e4 {* i

        ค.  รายงานการประชุม

# o0 Q" _) I7 o3 Z6 d

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

& [- g% y. C9 E. i0 H/ k% f3 c

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

1 b5 \# h6 H2 x0 }6 M- l" j: d. x

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

1 a( h* S Q5 N8 e! d# Z& }+ M

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

& ?) a! P, Q! [; ?2 I

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

0 {& d) X3 q: S6 H4 [

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

' e( U) q" V" [

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

& c' W3 R8 |5 K/ I

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

4 V4 k- U6 ^+ L2 F

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

+ Q7 a; o# ?/ k* Y2 x) j

        ก.  หมึกแดง

- x2 E6 w+ Z0 s- L% H

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

i; T1 Q% E$ k- ?5 M0 U

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

}! {/ o% V/ Z5 q& H& s$ _) x4 a. g

        ง.  หมึกสีม่วง

* W' m/ @$ s5 T

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

) h' e0 m! X: ^0 Y9 R

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

) S2 ]* B+ \9 r5 @- b4 T; k

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

; f4 e+ q" [# Y# l

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

9 R: B. \, L: M7 H. E) {% a* T

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

D1 d1 m* y/ P$ O( i

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

0 {: S' \1 r. P. z6 ^$ O

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

; y" [% ~' [( x

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

# T+ J! V. Y# |$ {& z7 V1 e a, `. o

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 k: g5 U" B/ d ?

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

3 j; h1 m$ ?" ~4 k0 Y1 M

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

" I+ K l9 g/ ]2 ~: T& F

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

/ {" [4 T! E2 [1 P7 M C/ j- p7 t

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

4 ]" @9 |8 C. Z1 P4 i

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

: E$ j, W: G; ]# x6 o; }+ @- y

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

$ u$ J- E5 v( d( @" j

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

& H/ w$ Y( I; c5 x; A$ U7 c

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

1 \7 g4 H* h) E& u

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

0 d. y6 R- s0 r/ H, x

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

9 J& V# q! h& s+ I. s

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

- b* r' K8 v m4 W9 o: O

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

: U5 e+ A9 D& R

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

! I0 ^* |! ?" z ^ z m% K

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

; Q" r. M9 Q, I' E/ |6 b. L H

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

: a) h( o; J1 ?) I1 g' {+ G! H) [

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

8 T o3 D7 b8 b# g0 u% E! U

        ก.  5 ปี

' ]: a% Z& _! M$ M

        ข.  10 ปี

5 h0 Y+ O {2 w

        ค.  15 ปี

, H' Y, ]' ~# t6 T) }

        ง.  20 ปี

, ]) M4 @+ B2 B) K# e8 R( \

        จ.  25 ปี

1 M) ?- b/ |: m8 O- I- n

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

3 A4 @, i7 Q3 E/ U9 e

        ก.  มีขนาดเดียว

" o1 ~' S" C$ Q) ?% B

        ข.  มี 2ขนาด

1 M) i3 H0 d2 h0 _# |: M% E

        ค.  มี 3 ขนาด

" ^3 u5 Y6 H. a* f' I5 Z( W

        ง.  มี 4 ขนาด

' @4 s c9 I4 r' r$ y' b

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

9 f( T/ N& s8 A9 b

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

6 u" T2 a8 S. h; U

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

# e7 n' v2 S% d- \, ^

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

7 h& W3 w8 @2 y4 @' M

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

4 C5 w' y* I" ]+ ^- B3 Z9 ~- Y

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

H; f1 y$ Y" J9 e

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

# P" \& n* s5 w( {: z7 Z, I

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

- c3 p0 o8 F* Q$ D8 b6 J8 I4 B

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

7 A' V2 b% p9 b! ^; h

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

1 e x9 r, v6 l, k

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

: b! D7 M. I$ L- \, o, `

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

7 O8 A" h4 q) ?- d1 D

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

( u8 X/ ~8 i( n/ ~6 M0 Z0 I! _

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

) \3 B8 A' V, M7 R& Y7 i; `0 H

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

- r$ Y3 N- c" A. i) z

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

; b! C! |$ U p& B

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

. U7 q& w0 O, X. \& k1 a

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

( b4 x A& ]7 @; @

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

/ I' G# Y/ y$ ]8 l

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

. _' f0 }8 O2 V& T1 U7 C

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

+ {7 ^3 @* i2 X

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

; O7 N% S& o. x9 t; P

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

8 k# Z5 @. D2 r" h, O) V

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

4 k5 _. b0 ~) Z$ u

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

' q% o0 e, Y" C6 H

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

- v/ U& F2 y5 d+ [

        ก.  นมัสการ

& R4 o$ ?# i1 \

        ข.  กราบทูล

0 v8 G0 `. _' [. c- y( \! i7 S/ r6 {

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

+ L+ s1 x3 X( B, B' I

        ง.  ขอประทานกราบทูล

8 E4 o1 D, | g) ]

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

! G6 r/ a0 K2 Z# K o. Y7 _

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

/ t) z, m0 F) c

        ก.  กราบทูล

% w- Z( _) a0 G+ k

        ข.  ขอประทานกราบทูล

7 a' f+ A- [4 t" D4 u" j) f8 w

        ค.  กราบเรียน

5 I! y H! Q( {# O. i; o* [

        ง.  เรียน

# \) C! n5 |3 ?2 c6 H6 C4 W: p; F

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 o) A$ |. R( J9 R# L

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

. \: E5 G% j' Q

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

1 v& r' N% j# u- t5 R/ Y3 F3 u

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

/ n0 K" q# {, _ q; W3 ?* t

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

7 O9 _: b2 A6 }6 {

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

2 j' L& l: V) N9 [& X/ r; v* f

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

" l1 F) g% d/ Q0 }. R" F1 A: M

 

/ e& w; \" R1 N

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

; ~6 M4 L' u2 @7 a; X7 d1 f/ b1 X

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

) b2 H9 u# K, t

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

* j. Y# w; S- a r( m( a

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

p. x1 i) m2 _. e. o) l& Z

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

) q2 L- a$ `; C; c! [

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

- O W/ P! K6 l" i% F! ^' u

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

8 k0 @) s* u6 A+ a0 y2 ?4 u

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

& e& _ o6 x2 M$ v

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

8 |$ a1 x0 x1 P* u5 g- ^

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

# l) t+ M5 Y2 u" D. b3 C+ s6 ^

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

4 i) L. [, Q9 S

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

* {1 E4 P: l) f6 b+ s5 H

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

( o7 [/ H, f8 Y0 K% Q

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( Y( g8 l; H6 i3 O0 ]: }- q+ ~/ M. b

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

7 G% ?4 o9 G9 K W O# |( ~

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

0 K P! r9 i+ b

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

0 v2 ?: R5 M2 ~# m ]& I

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

9 t6 z* p9 B' `% l

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

! q- O5 E$ E5 N6 \9 }

        ก.  กราบเรียน

3 ~8 U9 G, L2 L. m! M7 U" Z

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

5 V1 c5 k( @5 \

        ค.  เรียน

- p% D0 F2 x% M+ e7 F0 v

        ง.  ขอกราบเรียน

0 ?4 P* Y/ P$ i( v

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

c& H4 @9 A; x3 i

 

5 W2 l1 `: Y! Y0 u

.......................................

; _- t! E9 U4 _: A# U6 o. y

 

2 I7 F& O+ g2 }" c. m

 

$ M% B6 N Z0 x. Y8 G6 l

 

1 u5 r& i) T; t

 

- W" Y9 v* i0 k! o8 u( e

 

6 [2 U/ q! Z1 O. L# f

 

- E) U5 ~+ f& f5 ]1 H

 

- k7 d$ Q& _! i/ O

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

1 g) j% p! w1 S# p

 

n: j- _7 u% s

1.                                              21.  

* v2 E' m6 n/ u: i9 f

2.                                              22.  

. R. ~' K; D5 f

3.                                              23.  

+ H8 ]7 x% t; x: Q

4.                                              24.  

; x5 M s" M" M/ l, {

5.                                              25.  

' k2 y! K; A' Q D/ ?) o; r

6.                                              26.  

& L2 E7 y; O8 r, ~5 _# o

7.                                              27.  

5 R& J1 a! ]& F; @. g

8.                                              28.  

& p, R/ Y+ p$ O# J# O/ ^' P& W9 \

9.                                              29.  

! g4 {" u# s/ r A P) `

10.                                            30.  

% h0 `7 j6 q- C0 T

11.                                            31.  

! Y- x3 s* V/ s) m

12.                                            32. 

+ r3 p1 a$ M* B! y# R! u/ t

13.                                            33.  

' {- E- F7 z- ~: _# p

14.                                            34.  

, L o# E J9 ~+ s( o# I# W3 ^

15.                                            35.  

4 q2 T' P: T# \' v

16.                                            36.  

) ^0 m4 l3 Y. Z' N9 S, X3 |* r

17.                                            37.  

2 T0 a3 h/ `' K& X* C; b5 f) `

18.                                            38.  

# q- e6 m# \* f7 H% J/ ]: A6 P

19.                                            39.  

- g& N- i- d3 _5 E/ \. z6 w0 I& z

                                                           20. 

. e9 [, u3 Z$ v% J2 c

 

- g' U) h5 X1 ^6 p5 U

 

0 A1 s. E& |4 a$ R6 E* b

 

$ p, ?7 E1 z% x/ z0 O/ @

 

/ a8 R) V$ B# c/ j" ]1 v0 l' p7 z

 

% t* r! ]& _5 {" @* Q

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2185

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว 8 [2 l% G# m2 g; x2 r0 T/ O . u, e( a) D9 N9 @0 }% k& j/ `* gแต่อยากจ ...0 }7 a/ z7 w3 T+ O! p U ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
7 C, x, Y$ ?* p; o0 I" q& t1 i) B8 _# s8 s( _5 Q& O) s % n* _: |, f, r3 w

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-10-2014 15:39 , Processed in 0.126725 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้