งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 43144|ตอบกลับ: 7

เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

[คัดลอกลิงก์]

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

" K+ V, q" N) o1 C0 X8 i. I

....................

) E8 r8 h* c; Z- l. Q4 H5 B

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    งานสารบรรณ

+ B3 t- p* N6 e: a- y- c

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

2 B5 g$ \/ L# @- k$ B- D; {" ~

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, [; t4 M+ W8 x$ U* i7 s

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

7 C2 N. e, f# \1 \ }

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

1 Z' L& `1 j0 X

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

3 z+ A& q7 ~" ?+ S+ A. {" n

2.    ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

$ G L/ v" ~( k

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

/ |$ _8 I! J0 D" U: w1 n \+ R

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

6 r1 m6 j* n1 f4 @" ?( a: j7 W

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

& F1 j5 h9 O, I' o5 ]0 ?' ?

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

2 t* m5 T; g5 r3 k @+ ]# Z

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

# V) ^( Z2 T0 G8 i5 U! e9 v

3.    ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

- M m' ^: R* r4 f# C

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

. j: T; j$ {' y0 D# `1 X5 \

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

f/ Q* B; t8 C' o1 Z1 }8 q

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

2 K! I) a& f" Z' X7 Y& _/ r

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง               

4 G# l5 ~' u+ q) V

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

8 H+ U0 ?$ h, V+ V$ @8 M

4.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้  เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

, \' r5 c9 H8 ~7 L2 u2 ]* |' Z2 u

        ก.  1 ปี

6 p( A3 o0 ~7 `8 s- |) v

        ข.  2 ปี

. R( o/ Z1 B1 ^; d. H- v- Y7 S

        ค.  3 ปี

' q8 P, ]4 G" v9 x! D3 t

        ง.  5 ปี

4 ?6 i0 b5 e, r* k4 k& a

        จ.  6 ปี

) M0 _, U; v* U+ ]

5.    คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

2 q4 }# q! G. i# `3 y( O: P7 j

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

* W+ m! E1 ~+ B; i

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

5 g. e' K) N ^( e

        ค.  โฉนด

3 }6 P) S! B% n$ _* Z

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

4 Z" m6 \3 I/ A( [$ p5 K8 @0 Z9 b$ G9 j

        จ.  ถูกทุกข้อ

2 E( f5 U- Q4 Z; N

6.    การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

3 P5 Y' v- I* N& k" k# K/ N9 c. s! {

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

]7 j- l$ D7 P

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

1 Y8 `4 \1 l6 l4 {8 z

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

0 {* K9 R C9 k$ N5 Q% o

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

7 i" ~7 z% y3 N9 B

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

/ g0 e/ x, X2 l' N

7.    ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

6 G& \! } w4 q$ y8 ?5 z

        ก.  3 ชั้น

9 a+ Y- G; ]$ G3 {7 O

        ข.  4 ชั้น

) c7 h8 n6 ~' F* a

        ค.  5 ชั้น

) X& k4 B$ p! v

        ง.  6 ชั้น

- w5 j2 P! K% A& Z% f

        จ.  7 ชั้น

$ B' \; W0 j P7 T& B& B0 G7 p6 Z: s

8.    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

; ]/ I& W/ x! h2 G. |6 P

        ก.  นายกรัฐมนตรี

& z$ B, b; e8 ^6 I5 u* H

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3 h: _. Q- y. X

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5 G+ c+ r) ~- K3 q& T% ^& t

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 l# l; L- X9 j2 |9 @

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

0 ]+ d* ~+ ? j' o. {

9.    ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* H1 n9 k% G3 X

        ก.  หนังสือประทับตรา

7 _0 B, t5 F7 x# e

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

" `) c, O' L1 z: }

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

+ h3 z' r2 _( y

        ง.  หนังสือลับ

" Q# n! n! r6 h: U+ K

        จ.  หนังสือสั่งการ

( }: s% Q* J7 C: O [8 F$ F: z1 H

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

. g; J7 O* \$ w' L

        ก.  รายงานการประชุม

1 H/ D/ |) P) p0 u0 E0 s3 h

        ข.  หนังสือรับรอง

( v7 w9 d/ }+ q

        ค.  บันทึก

) o& ~2 b+ F) d5 `" q' ^% o9 U

        ง.  ข้อบังคับ

; h/ e1 f7 ~+ j, z, m" [2 K/ u

        จ.  หนังสืออื่น

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:50:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

" y1 p3 q" j. b5 Z. t# D" ]

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

( e! b3 g" c% M

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

7 N* T) ~4 C5 y: [. w

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

1 |6 W6 Y/ s4 \0 ]/ Y4 }# v( P

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

% C& h, B4 R1 p8 ~7 c2 j9 _

        จ.  ถูกทุกข้อ

8 W& S4 P4 W1 n% W& G

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

+ P1 R( G. l- s/ j% P1 G

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                   ประจำ

% e O) U# J" j* e

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

* q8 w) D: q9 U

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

+ B- D8 B% Z, R4 G9 O: `2 S$ U. I

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

8 A7 j0 k$ d7 i6 Z$ X" H

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

; o* l& v; R) ?$ X: ^; Y

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

" \) t/ R$ u7 m6 S) w1 k

        ก.  เรื่องลับ

# Y) i/ s( v- K2 M0 M" u

        ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ

; N! H1 c& V9 z/ { J. W0 i

        ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

! J$ D8 Z$ X5 }4 A

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

- o* m7 O8 c7 V0 k8 y0 d' H1 f# W

        จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

% A% u* H9 `: m+ d5 X9 x

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

, l% f, D3 E( M

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

- D* W& ]# Z) S. m9 W

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

2 F2 y* S5 Z5 e1 R/ f; F

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

# L0 o: ` ]; h9 D. T% W

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

x. }" q3 A }8 Y5 ]( |# H+ j

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

' T q r. u- m7 k

15.  ข้อใดถูกต้อง

' D! m% f7 B4 J1 }$ e

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

1 D4 l, [+ Z! U7 F3 U+ S& g% ~0 E

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

6 ]* _4 s. V: K+ Q: c/ V! f

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

, I$ g7 y) N+ B

     ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

& B. B- D/ X' ~1 w& ?

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

! i+ _% d# y* u6 V; h1 i4 _

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

0 K( |, t. E1 S5 T s' e2 A

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

) K8 }9 @# ?6 s t1 {( \. M% l

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

+ A H! J8 H; ?& M( Z8 \

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

5 D# I1 u! I( m, |; d4 v% ?1 z* Q( H

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

5 O: m# P5 b( W2 D- O: q2 z$ d. S

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

& Q# o7 Q, W5 l* B1 H

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

* j8 M9 S8 j" x, h

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

7 e! ^( d: S" ~

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

1 m) E D+ m) B# a, M) E1 m

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

8 I2 B9 E: a5 p" B$ ~5 ?( R7 O5 C# s

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

& |, P' U: W! P1 K- _7 T

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# k5 c( n9 F- l6 a

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

; t" x- P Q1 m" {3 d5 \, A

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

& O) g& Q: N2 Z7 n* B5 S" s3 i4 l

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

) R' _+ w& ~5 `/ x* |! n

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

7 k. C$ @8 z- Q; B! f

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

8 h: \. r, [1 _# O Q2 Z

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

$ V: M4 h7 D- b* s

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

2 U' O6 q4 O+ m3 J- y' @6 H4 i R

        ก.   4 ชนิด

9 ]4 }) a, t& g) z4 O0 k; W

        ข.  5 ชนิด

3 P1 }: n. b0 c% y/ a2 W2 Z% J

        ค.  6 ชนิด

7 T0 q3 m1 _* ?8 V T2 m

        ง.  7 ชนิด

; @& {& ?" F( N2 j$ s4 G

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

0 K* F* G1 t8 D C* F) d

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

( U, j$ m( G+ n: c% [

        ข.  โฉนด

+ Q( }- O- n" N* ^3 |

        ค.  รายงานการประชุม

# g" `6 C; g' _2 g+ d* G$ F% b

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

9 I& ~3 A- G/ A, y7 U' o

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

* e2 p7 s4 F0 Z

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

$ e# X& k, w2 _1 r" U0 @

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

+ n3 ~ M; Z. g4 e

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

# u: v) g% v, B" t3 w$ E

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

W& x7 s( z) _! D% d S. m

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

8 N2 n# F m6 J7 u

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

+ @3 E" u/ [, x, K( I

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

- p2 i3 n$ f! Z9 F1 e: f

        ก.  หมึกแดง

0 x1 b# u5 N9 U4 e1 D: o# A* m+ P

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

; Z" d, E, E4 d* I

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

4 c- R& s# b, ^, ~1 M) d2 U

        ง.  หมึกสีม่วง

. |4 t0 E t9 d8 Q* d8 m+ c( K0 C

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

$ M- b$ X3 |. i8 Z

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

+ u. \% S9 q2 ^/ ]5 n8 b, W( P2 z" T

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

; n& V- c8 Y9 Z3 c

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

% k. z8 U; f$ i n# x; J7 n0 p

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

1 r- c$ C) _, t" _+ N; z& l4 S

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

0 x5 F7 b$ W2 [: f3 [

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

" g6 s9 j( R5 c2 k1 _) E9 s; z' [, z

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

, _1 u2 B9 |4 R2 d

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

& v2 y/ |% J& C- e+ [

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

( g3 ?- k4 |* I' E, z# p! B

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

+ @& M) A5 W G# p

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

~4 p1 ^5 y$ E5 o

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

: e4 X% D2 u; X8 G9 H

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

4 g7 q( K1 k6 ` K) ~; ]1 e: e

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

/ q3 L; Y4 C T) Y% \8 Z

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

; I9 G( k7 {4 r" w2 m

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

( {( {1 @* w- D9 k

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

0 P$ m2 F3 x3 }" Z

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 07:51:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

. s: p: ~ }- U b: {" ?

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

6 p; {4 }' G8 r b

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

3 w1 ]3 B. W7 F" {# m4 S' {/ p! Z

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

' a+ }! V3 v- j, o& @+ g7 c$ S6 {$ h

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

$ M" B4 P7 U9 z: J1 {& P8 R5 d

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

- o- V+ ^( b, m, b4 t0 ?

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม              ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

. A$ y1 e" {: X" i L2 o4 A

        ก.  5 ปี

. r: L+ r% [) n7 \5 S% e4 k

        ข.  10 ปี

% K: z# ~0 n; P% J

        ค.  15 ปี

4 g$ x" k6 e& V! a# ^, Z

        ง.  20 ปี

; g- A" V) _& W7 ?2 d

        จ.  25 ปี

/ H1 T& f: Y* V/ m7 [5 u

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

8 V0 y* z) _$ C

        ก.  มีขนาดเดียว

8 I% O8 o9 S a2 q; s1 p7 I

        ข.  มี 2ขนาด

$ L8 V2 U' M) i) l

        ค.  มี 3 ขนาด

( e) ~; t( u. K6 s7 W& z6 w

        ง.  มี 4 ขนาด

" f. w# z1 a0 v; {. m; j8 Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

, \7 |9 }: K v+ `3 l

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

3 v$ i8 [8 Z, X5 @0 h

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

8 w# ] n6 Q+ p9 {

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

1 \# A* t) r/ U& {, c! }

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

% _5 Q$ y( L9 J; o5 J

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

9 w2 | K/ d: |( ?+ Q# [1 p% D

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

/ U1 m% |" c9 y. {( r

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

& K5 v- T ^; V2 \& ^. z# F

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

1 W. i4 z# \2 M+ @& o

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

g* i3 M. y% h( ?

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

& q# `: ^/ C9 V& s

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

: _7 g; |& Z [" u7 U7 k

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

$ k6 X, _( z' p7 I- g& I

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

; U. Y( H/ _% G# h& {0 H

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

5 j! Z0 d! r; E, g

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

) [/ j9 I1 ?0 N7 k, Y* X0 U9 T

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

; M- @- ]/ y5 y1 D. R

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

! K3 i: _9 T2 C3 p6 |

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

% K' G, S, P+ j. b; M

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

# B+ b4 R6 f. Y7 c2 N0 e& O

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

8 P& j! v N% n+ j: `

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

$ [& g2 P& c, R+ C

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

9 j+ N) D2 K% H8 A' q

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

) k: f3 a6 G6 x$ z- T

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

$ |1 e: C$ h+ S3 d

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

- l! @$ o( L, L2 R8 x" r5 U% @

        ก.  นมัสการ

+ \3 Q' R4 x8 U7 {+ V

        ข.  กราบทูล

( H7 w) z2 T0 Z. d* o

        ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

$ X, D" a/ J/ I0 k- d& y

        ง.  ขอประทานกราบทูล

% n& v, a& a. w4 x: k

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 P6 r9 O: i: I3 P

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

# c7 l9 o- X( q$ i4 x2 M, n

        ก.  กราบทูล

* v& ^7 R: N I$ E7 k& W U/ _

        ข.  ขอประทานกราบทูล

O J5 J" g! e) a8 f% M

        ค.  กราบเรียน

1 o+ d" [, e' s5 D

        ง.  เรียน

; q, A6 \$ @6 G7 f* w( K

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

, q/ q: e! w$ H! @+ u, _

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

& r+ _4 h/ O4 T; \

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

! B$ W9 I. c* ]

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

1 v p) [& Q- I9 V1 Y& d9 O7 ~

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

- W( {( X7 c! }: s; x) Q! {

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

, W. Y0 E, Y1 s- l: B

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

$ o5 X6 l% l2 J. j6 `( S/ N

 

" L/ _. H+ L1 E% X0 O

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

: p# X) a+ Q9 Q! w) I/ Q

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

! P1 B& W' _. z* y' f6 Z( L

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

1 j5 q) z. h' x- y; l

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

6 g& ]9 r9 ?/ G4 ~4 F. s! C

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

6 i: U) |3 D" E, i! l

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

3 \ _2 p, q% [ i+ A" P

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

7 i K/ S7 w V: s/ i: g, N# h, t

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

* ^8 j, |9 m8 }/ E/ I( v/ t" T

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

/ O. w3 K: X2 [2 `2 c8 k% Z8 T, p

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

, h3 m T" D; |: F- G# _

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

! }2 `' c; C* [, o, l6 f/ T

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

& Q0 L- z) U, X+ n2 i2 O# l1 l

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

6 W! x- r7 l# ?5 d# d0 _9 e

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( w" n9 D. W0 k8 y d! c# d: s

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

+ Z& H0 H$ w9 H, d% L' V

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

/ B: s! z% g- F4 A# h5 }$ |) m0 V

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

: ?1 z5 I# v4 e# z: P6 e

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

! j7 x! {( z# O

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

9 L8 f/ y) t, o O' B) d& d- N

        ก.  กราบเรียน

) v) k1 Z( s. U: q# S Z

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

6 _0 g" v5 ^5 I

        ค.  เรียน

/ y, ~1 o5 _( `/ e3 m$ ^/ Z

        ง.  ขอกราบเรียน

( E- ]$ J( a( ~! Y

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

' q2 G F! ^( T' \9 Z& g

 

5 T+ J2 W w) S8 k- j' ^

.......................................

! F! B8 P- y$ i3 d0 _& K- q

 

8 G- t- {1 p( a* J/ b+ g; O

 

' U7 e1 @" A# Y3 ~$ F9 |; {# n& z

 

! e* D6 r/ p: U' U9 h

 

/ b# H- |- [$ J

 

- I% y+ ?) S3 b+ |; ~+ S# f- M/ l

 

/ T3 G3 t/ d3 i1 h q

 

" p) ]# }3 ?: o D

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

* X% S8 H$ H8 c, b

 

) i3 E* [8 y) V4 T: p4 o

1.                                              21.  

2 u4 R8 ?. |, W* |

2.                                              22.  

' S, Y/ x7 D! ^/ w! [( V& l; w2 \2 K

3.                                              23.  

' A' l* e0 q0 H0 S4 o

4.                                              24.  

% A! `+ C( J) \6 g+ H$ n

5.                                              25.  

8 ~8 \/ y( E6 e4 M

6.                                              26.  

+ w9 [/ {* [8 S3 r

7.                                              27.  

- q; _: Y+ G* M% g. g

8.                                              28.  

R2 g% |% E4 Z, H% d

9.                                              29.  

2 U6 ?/ |. ~0 `' ^$ T

10.                                            30.  

0 N* f" B+ V- }( o5 b( p7 }

11.                                            31.  

( W2 Y2 M2 ^9 ^* e- m: t- H, F g1 _! M

12.                                            32. 

6 O4 L: c3 `9 D/ Q t! U

13.                                            33.  

5 ?& A# V: Z# P6 l7 D# p2 @

14.                                            34.  

" E8 h& F# v% j0 M5 g, S# n1 c0 g8 A

15.                                            35.  

! S; K: L# A' q- w2 j) e: t

16.                                            36.  

/ s0 ~' A& r* {* R. D: o) |& w# s

17.                                            37.  

) V0 ^, D+ A) `/ ]* Q) k9 n; N

18.                                            38.  

" n- A2 B: B- U( B- s& K. k

19.                                            39.  

) a9 Q& @! [+ ~9 D, T, J0 I

                                                           20. 

# e* o( S: j3 a/ k& B# c+ P

 

0 o2 P* o4 q; [- O' Z9 I/ a

 

1 f6 ?- h% I4 n9 y9 T

 

$ F6 M, D9 Q& U4 h

 

# l' w: V; P2 ]0 d1 B% d6 r; |

 

/ ?' |7 j5 }, N; B4 q1 D

 

1

กระทู้

27

โพสต์

47

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
47
โพสต์ 12-2-2010 12:40:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ ข้อสอบเป็นแนวสอบตอบ ตร. ปัจจุบัน 2553 ใช่มั้ยค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

8

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 17-2-2010 12:24:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

0

กระทู้

4

โพสต์

4

เครดิต

คนหน้าแปลก

โสด

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 15-3-2010 09:55:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับท่าน

330

กระทู้

2190

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
โพสต์ 1-4-2010 09:31:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บางข้อเฉลยผิดครับ ให้ผู้ศึกษาดูไว้เป็นแนว- C" h3 B8 C" X2 A0 W5 v $ M4 |+ y, [% H แต่อยากจ ... % t" V) f- S3 S. ~ต้นฉบับโพสโดย Guest from 118.172.255.x เมื่อ 31-3-2010 19:07
3 ^) P% F, l0 x9 x# v: w7 r! S0 n) R: `, L9 J $ k7 F) |0 {0 E9 ]9 a5 o! g( [9 r1 B

จะไม่พอใจทำไม ชอบมากๆ ช่วยกันดู ช่วยกันตรวจทาน อย่างที่เคยบอกบ่อยๆ ผิดถูกไม่ว่ากัน คิดยังไงก็ว่าไปตามนั้น แล้วใครคิดไม่เหมือนกันก็เอาเหตุผลมาคุยกัน จะได้รู้จริง ได้คิด ได้ระดมสมอง สนุกจะตาย ดีกว่านั่งคิดเองเออเอง ไม่ต้องเกรงใจ ช่วยกันดูเองดีกว่า เร็วกว่า

ที่พูดถูกต้องเลยนะ เอาแต่เฉลยไปดู รู้แต่ถูกกับผิด แต่ไม่รู้ว่าที่ผิด ผิดตรงไหน ถูก ถูกเพราะอะไร ไม่ใช่วิธีการที่ดี

0

กระทู้

23

โพสต์

27

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
27
โพสต์ 27-4-2010 18:12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-4-2014 18:28 , Processed in 0.089282 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้