งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38965|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

7 m; V; L* Z. _5 B1 n& G6 C; ~

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

. |& H) Z W- ?, J1 R

ตอบ

4 p& }) E3 L' ^1 Z8 V

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

% H0 T! R, b6 S5 d6 ~2 X

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8 d, i+ G! c+ R+ M( K$ A5 r

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

8 B+ n/ Y4 \( ?8 i

ตอบ

' f- P- Q5 ~2 [' e( ~

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

2 h4 \3 }" q! D% X, U

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

. c1 w) ^- F; j

ตอบ

1 R$ ^6 f* x+ l( @

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

5 J+ r+ K3 U8 W6 E

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

- y9 g) ? g8 C1 {

ตอบ

' q7 R1 V# F5 U" B+ U0 m% J) [

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

: t# ~6 h# p1 H$ M0 S

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

# ?8 H3 \* R' B# y3 f

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

- l, y3 d3 b' J- c

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 b: x- C( l. `6 m5 R

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ Q, E+ h8 [9 G- v6 ]

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

0 `- y! y; _, @$ ^/ o

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

, e% N: Y% V2 _8 s! _

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

, _7 ]! g. U5 B. f& H* k- [. O

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

: \' Z' H6 a n: C& u4 Y- M

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

n0 Q# U6 ?) k' b7 ]3 Z' a+ o

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

w N$ j6 c) a/ G) T- @

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

- X! `1 G" g: ^# ^6 F

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

) R1 b/ `4 }2 n6 K

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

9 _/ Y0 J7 t, @

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

3 d' [+ J9 p C

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

, U. U9 L3 n4 o7 S( d6 S

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

& V% L6 Y4 U/ t7 L( B/ U

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

* D% g& C& O3 b5 y# `, n1 `- ^

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

/ `" r9 J0 Y# k2 `- n6 A7 g% e& C$ i

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

1 C4 P" b* V$ v, a

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

9 X8 F5 x- u- y$ t4 m2 S5 J

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

& N& z( t- ]) W5 Y T9 P, z

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

" i4 A. e/ g# F& z4 m/ d

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

6 y" R. ]+ C8 a* k+ d" B/ j

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

6 k7 w) q% E; A/ z

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& v8 d+ G% _4 h P7 T2 n# P3 Z: Y) [

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

' C0 t, L! K/ z O1 T: Z/ D

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

, z& L5 i, z- C. l7 U `* M1 u1 \

.นายอำเภอ

5 N; l+ d* I8 j& Y& v3 U( y

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

' b8 {: Z$ _0 t& o3 x

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

1 y! D C6 V1 ]0 }4 l6 L

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

# r$ S8 H. v' n) h

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

u- ^8 k, h; `5 ?* m; t2 N7 z/ a

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

# U; W3 n' d; h( u. W* h/ _/ K

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 b& o, y& P2 I) V' U

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

9 ~: s% m/ `) _

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

, e0 i9 @+ M: H) P7 b

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 ], @' H- z% C. v" l

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

2 U4 p- z1 K1 \$ t2 p$ o

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

+ j& f, u0 i- }! R) ~8 D* E

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

% V" @. h) K" o3 a/ h

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

4 d. I2 H5 b1 Y t

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

) Y. X6 v7 ?# c- Z

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* s' p7 T5 @* L2 I* z' O& {1 c0 p1 K

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- Y5 g m" b' Y8 D

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

g7 B7 u0 k2 O/ X2 @- W

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* I5 Q+ ?, R: X1 R y% ~

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

* s+ R( l* ?$ O! Z' t

.นายอำเภอ

% V( |+ v* Q9 n: K2 @* f

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

; ?; ^- f- D3 y4 t6 m& {2 ]

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

: L; x, n% A" @2 a

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

0 P1 J! Q) o8 a4 q& ^% k& }" G E: i

.ไม่เกินร้อยละ 10*

8 S/ J6 | D/ L$ ?8 |, b" [

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

6 ?4 @4 y% f* s. ~$ M) ?6 {: u

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

, Q( B: L7 O. q/ r" M! K

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

4 ~# B% i6 T& s6 }' @8 z

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

+ [9 C a4 t" O3 \6 ]

.ข้อ ก.และข้อ ข.

$ A% A, k' @; k2 |: r/ E

.ข้อ ก.  .  และ ค.

& v1 {$ J; A: b

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

7 {! S$ S3 b2 |' z

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

# w) r7 L% w! [3 T+ x" r) t. a

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

! A* n0 S2 p" b1 v1 B

.สามแสนบาท

3 ?9 U4 @. r, _2 Q( j. f+ S" W4 @

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

\8 ]! ?" @: V' K1 z1 x

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

* W8 J; k9 k& H

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

' P3 ~( s0 l% U. B5 t

.สามพันคน

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

/ Z4 i, G7 p% [2 H

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

1 c; F) p8 j( _; o

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

1 Y2 D/ ?: Y% y* H3 E

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

% ` B8 h5 g. T5 D) ]

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7 H2 h7 M7 q* R& W: A6 w$ t/ N

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

O8 a9 T8 N4 I: L% V

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

4 p+ L6 \* K7 `. @! M% N

. . และ ค.

9 w6 a: I4 R0 g2 [; J' p

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

" S7 I- {3 ~/ S/ w

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

# G8 g% e3 X( a& C2 d

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

, x* Y- m1 g7 e, r! b& m' R

.ข้อ ค. และ ง.*

0 }% |7 o1 J' |

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

' m4 T& V! d1 `, R9 \$ \; z& h8 a

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

0 i9 e5 g S1 z. b* e9 b9 \

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

$ b. H; B, J' u4 ^. D, V/ w% c7 h4 a

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

]1 T. C# F9 v3 r; C) T7 e1 r

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

8 N3 o" a9 G$ V- L

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

0 W8 T! x8 x4 Q! `, p, N

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

5 r# i B2 W' q! v0 d

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

! L$ v7 D7 N3 t* L- X8 A

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

4 u2 ~2 R f9 F+ a! g+ |: H# M

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

1 F6 B0 W' w, I+ y6 }/ _

. 2 ปี                      . 3 ปี

8 `3 z" f8 B& m9 x) `

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

5 Z4 o5 x' y0 C; R. U) c% l# n' U

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

% {. @' Z* e6 C h0 `) b9 q

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

; I) r; J% F6 C* T! _" \! u

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

: a3 ^8 ~+ L. f# p

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

* k9 ^' L- u/ h% _/ D

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

l5 Z- o- H1 r+ v$ g/ R

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

1 B5 y5 z6 z6 b+ F- h$ a% w

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 o4 Y* B5 b% ^$ C! B

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

( d* t3 k$ E7 K& k# ~* w

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

6 w& `) Q1 F/ p, G0 e

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

2 [- S8 X' l2 g3 j( Q

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

" @+ q. k$ D+ e! B: @. l

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

' j+ D; \: G! ?7 D Y! i, x( [2 D

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

: |+ }5 f( C; ]: q9 u9 n

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

& k. ] m$ e/ N( w' |0 P" {0 i

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

( j6 O }/ j& s/ V; [7 C* d1 v) Z

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* {& l/ i; N" d3 w7 ^. X* y

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

# t" O8 ~, h5 k8 ^4 ^3 G* d

.นายอำเภอ

2 ^, f r* C8 j* y/ d! H

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

/ P/ M" V+ i7 _; N6 }+ B

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

, w( Q @3 f/ H. n" v) U! ~

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3 k: y' h* V- @' N$ y c

.นายอำเภอ*

4 F; n( d9 D- w

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

( W1 [. J1 n0 `

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

' G. s2 t7 i0 Y5 \! e0 k0 n7 @

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

9 }7 @6 d" U: g: P3 |$ J% {

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

8 \ G) W- @5 ]

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

) A( f) X' l- a- p! D

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

+ [9 r {# R5 l4 v2 g T$ J

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 ^) n3 z' X/ X( z, b2 U: S8 s) Z* c

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

K; H! }( M* d7 K2 L$ J

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

% }) F1 O0 N" ~; Q8 E- `

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

0 g" `+ j# ~7 X' s3 h7 U6 {

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

6 i- E8 ~7 q# Y0 c

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

. y1 y- r: `4 f' \. J. w7 b# q

.หัวหน้าส่วนการคลัง

/ A4 b1 {2 B! D, N# T& i

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

! U$ G! `* X8 Q( D3 O% N

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 Y5 A/ [8 T- p( L* \# C! k) n

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ K/ i1 }. q+ u% k/ H v& t

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

. L0 g, @$ {7 |2 {! s3 S

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

+ s8 E: O/ r- ?2 J6 C1 N* {

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

! A+ g# B- A( S( Y* e; ]

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

. c+ u: P0 a, G- }

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

0 u1 b+ x" H; k3 Y

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

0 }/ j: W! g. M* p' l+ `

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

; U1 @; x, F5 m- d

.ขั้นตอนการประชุม

; `# a* j, A/ h, l- v( A3 R6 _( n

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

! ^2 T4 C2 \$ F- X) Y- |. e

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

, }$ @; i2 C) R5 N' z# {0 G" ~

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

, c. u' a) N& S3 i

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

7 |$ v. l5 G5 c" |5 Z

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

" B6 m$ x; H# N+ u

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

4 d5 `; Q, j. }" m8 o

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

d- x f+ u" h! E3 I; c

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

" s0 t% m, y3 N2 n: {

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

5 T# T |' Q+ D9 C

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

1 c, P- ~: x" N* X/ v

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

, o$ J$ Y; g; n* N( P: G1 b

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

2 K; F7 A+ j7 w. m* P

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

3 H- p' l0 B+ }* L6 g* q4 {) ^

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

. o7 t) f( K: o( z; M

.สภาอนุมัติ

9 I5 D* j* s# H' f1 f& t

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

3 ^, @( ^0 m* P5 X6 `. V4 ], f

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

2 T. s* J. M: H) U

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

' a& x/ b- d8 S- @3 t, V; u

.สมาชิกสภาอาวุโส

2 t/ z/ q) K2 q1 }: |9 C g' ~) K

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

; B' S: W+ c) e( ]; j' [

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

9 w9 |2 x' u7 v% u2 j t

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

3 J- J, W( g( ] l; K# R. h7 h7 X( U

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

. y, a6 _! B; p% `

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

1 T/ X" l! _" i& v% d' {! G, N* {! B

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

: I* F7 N1 D# m+ i

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

/ j1 n1 r1 q# M9 c

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

7 T2 C# ^5 C2 ]6 r6 ^

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

. Z& S) M5 j D

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

* D9 m0 A, P3 `- z6 v

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

5 Z5 V2 J; d. y' j( P; M9 d

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

s9 |2 k/ w; H1 _

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

& ]1 D& t$ i9 f. v# P% o

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

, B- |; Q9 Y- G

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

8 M* s z/ |( G: ^- b; h: N

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

C3 C4 x& g* X8 @

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

* Q9 Y. V p& }! r8 H0 a. K

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

O1 h. V9 W$ w' W: Q

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

9 {3 X7 D: p$ _& o& F0 }$ O& q% A9 B

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

) e7 {) p: P7 b3 [! k: S8 s

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

. W6 f5 g* W5 w/ z& s7 {

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

/ ]( T& X$ S% T" x

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

, e5 I! }! v/ |+ v+ y: W

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4 D6 @) l! z9 w0 ~1 ?- V

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

( J s. l, t! d

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

# ] u5 \( s9 d$ ~6 W8 [: v

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

5 m3 o: t. G+ V% U

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

* X/ ^2 Y# q, ]0 x7 o5 d

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

8 X; h, u+ [. ~

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

: c+ y/ l) F! _/ j, U

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

9 ?6 W8 ~' X9 i+ u$ w. f. h

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

' N# h6 j# j$ _

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

7 L- z9 Z0 F% N g

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

) C- @+ s' B# b5 D1 l6 t. M& l

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ w$ z+ G$ e7 V+ S4 p: `

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

+ m$ q3 y" ]3 ]$ H/ J3 l

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

) I* }. T2 S; v, V

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

/ }( l+ B, K0 Z

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

8 X' f+ p- G3 f) x( F, i' Q$ C3 K

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

+ ]8 U4 s$ k* o3 M% m

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

( O0 B6 |3 h! Z2 Y& R" `2 t

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ [8 n: A$ j# B1 p

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

{* P$ G, x# F: F7 |$ J7 K

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

' c, f- {3 v' m' Y5 q6 ?

.ถูกข้อ ข. และ ค.

9 \( W# D0 J& x1 a1 u ?( j- [1 A

.ถูกทุกข้อ

+ q$ p1 w7 j# T6 x9 z* s7 p

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

9 V4 F0 z Y) E7 u1 w8 G& U9 e

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

' g% }: h% d$ {

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

" R1 A6 e2 r) x4 o

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 Y6 p8 Z* d) I

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

6 Y- s Q4 `$ M0 O8 z2 x6 k

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

, \) _: Y: _7 ^! J$ r1 w

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

: n' U4 S8 h5 D. {7 B1 ]

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

0 z# }; X7 Y5 i; |9 R

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

1 D0 }; z, m9 |' x$ M& L) c9 r

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

7 w1 c' g6 q& G( x& T ^4 M

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 }4 K+ j$ b1 E, q( q

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- P( E) O5 @/ d

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

9 ]: ?4 r- M$ L( F

.เจ้าหน้าที่การคลัง

( N8 J3 ]' Q/ m( b- W

.นายอำเภอ

* x8 Q/ S, I2 S1 g+ ]

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

$ e. |: d( Q# D6 O- k" A

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

; ]* e. f J. K" n+ ]1 T9 k: n0 t

.เป็นเงินสะสม*

( I* ?8 V: q: S. X; D' I" ^+ t

.เป็นเงินค้างรับ

, \$ T( F; o8 ] g

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-11-2014 14:54 , Processed in 0.064968 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้