งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39585|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

9 K: s' _/ [4 b, S

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

4 F9 N' w8 @7 {$ ]2 U2 U% N( x3 D

ตอบ

2 X9 N: `1 A* m5 x. a0 K

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

2 \5 t* O) B+ I

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

" L% |3 @8 X3 o( X4 l8 R4 K: m

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

" A0 a9 c9 _3 ?8 N3 Z# m9 i8 I

ตอบ

. ]# T) o4 m( z6 s5 @' p

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

/ l9 d# p* B2 H4 u! X& {5 I' Q

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

% ^4 U# W& V0 y6 I/ q) C a* c

ตอบ

; o. i/ C% z# A. m3 S C- H6 n3 p

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

8 j7 X; o( r0 o% l* b( p

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

+ C g% b- ?8 H8 i% O

ตอบ

' g0 n$ Q# c' @9 X2 B3 R, X" n' x

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

# w9 p7 A/ U- Q7 k% v4 N0 g

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

% o5 ~' j+ E; w# q* g4 ?

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

9 Z1 d' V& S; i6 f1 p9 w

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 \+ N1 }& F7 A9 x1 l

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

4 w+ Z r" l1 _4 ?3 s: ~; l

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

- @' r/ }. E# n& \; g U; O

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

% |- z$ v) J1 d+ H2 ~% H2 W

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

6 U: i0 N3 J; m. V- W6 ~; y

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

5 H. r0 ~' Y7 F4 `# S! A [8 _; W+ l

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

4 o" O0 v- |- O. q: z3 E

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

( j0 G0 f7 K; a+ |( R

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

5 V" V+ k. f: w

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

) F; i, b5 ]- q- B6 K1 A6 A3 {0 x* F

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

3 F- u8 M+ K' B

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

, `. {+ k: z, ^7 v$ M; q, s, N

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

0 g; n8 S0 p/ f# }2 e

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

[! [8 t. Q- K2 b" }

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

7 O/ Q1 M# k$ l

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

# v# P0 B9 e- K4 Y: N. r/ ~; @+ W; t

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

Z" K j; x$ ~% F! a

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

/ I c( {) h7 ]9 ^6 { |/ t

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

. y- F B& i7 J9 r3 G3 _# h

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

9 U7 [6 S' _$ Y6 s# j

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

! J! z4 E& M/ h- q' A; }

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

6 h7 Y. K, Q9 I: X' E' |

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

; V9 q2 ]9 s( x" x4 L4 w/ r

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 N2 @4 j R& T. Q

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

n* p% U0 D6 M+ f* g

.นายอำเภอ

# L3 f! s& l0 g- _( C, u8 r7 b

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

, e9 |. P5 p& z1 L# D

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

& m1 T B" `& I

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

, v+ D" _' w' J

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

( a& E( G( q; M9 N9 Y* O$ B& l

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

3 c# ?" w% Q& h4 D2 N$ g( ~

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4 y) G! P% `' J3 A4 q3 k/ _

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

8 k- | F4 E8 d, G& n

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

* C- N, s8 [+ V- W' R

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7 l& c% L, O i" g) N0 l7 Z

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

Z6 ^% T( \' g# W9 S

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

8 c' j1 j- s( \. s2 g2 j

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

6 e; ^& s: f. i% ]4 X6 G7 H+ a

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

0 a Y4 F: J4 j' H6 h2 E: ^; B0 w

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

5 X" r! d3 L# ~1 d

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" S$ l% b; \4 R9 o a

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: p2 M" h- s) L% y4 S, r2 x* f

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

o$ r; c. _& Q' M% [7 [: K

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 z5 w$ b. v( R

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

1 [0 g( ?6 ]: d) j

.นายอำเภอ

2 L2 F; R: P# s, C+ a! K |

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

7 q9 m0 p% y/ R' l. L, Q9 z# z

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

! B0 m, K$ M+ d/ w$ u, S3 }

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

' S w( @; ]5 [7 L

.ไม่เกินร้อยละ 10*

; ~1 f# p3 v I

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

6 c. N- Q; S4 L$ J5 N

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

}9 w, d' K' r+ E8 X

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

G v, I) e: U

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

. J' ]" y+ b2 N( |0 p# o7 H! E

.ข้อ ก.และข้อ ข.

) k$ u, J0 L& X7 t

.ข้อ ก.  .  และ ค.

: _' h0 P z$ U7 o! _

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

c& @' S+ p( ]% u% q, s( x/ c

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

7 h. P) S% a- E

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

6 Y- j/ {% ~6 f! I% `

.สามแสนบาท

/ }1 o: K$ E8 w% U8 S/ V( [

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

1 \: M. [3 a: j

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

! X- V1 k/ L& `' W, |2 X2 h

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

3 Z- v; y3 R3 {( w: g

.สามพันคน

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

* G' Y @+ i+ u9 K& a$ \8 s' F

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

; _3 B4 g7 ^: V& l

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

1 U3 u, R( S4 s0 ?

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

1 H% G5 L+ D9 ?

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

. I5 n& f0 _5 j

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

3 H% l2 Q, @4 Y/ Z' i

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

; \2 U \$ p1 a8 v: G

. . และ ค.

7 _( K6 E( }* j7 a

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

: y3 u4 ^* x9 E+ |

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

5 C c% \/ O# k2 w6 T9 P4 V4 t. t

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

% i* ?* i3 U* q3 k6 d5 o. O

.ข้อ ค. และ ง.*

/ k9 U3 l; L) A6 c7 ^4 A! H

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

5 ?: o0 N5 |; A9 a5 Y5 W! C0 C4 M' x7 i' O

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

& w- @& z* Z( A$ I5 o Q

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

# D5 N* u) O# Q4 y1 h O$ [

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

2 p1 ]+ v9 `$ [, w5 c+ D

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

( k* _, y( ~/ I1 G

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

+ s8 h. s; p$ s) P8 ~8 K5 R

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

; [0 m8 c& r- l( R5 g5 A/ w

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

[( `+ W& @+ k4 r0 }$ ^

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

. v5 |) f4 n! d7 J

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

8 N( \+ M" O- u& u0 Q3 R

. 2 ปี                      . 3 ปี

2 F3 {0 U6 N0 L

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

% n( P9 D. d: F# J: ~

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

' v7 B7 x3 j' B' ]) C: r

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

0 i2 F7 V( ^, g: G, U& t) W

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

4 |% M) f1 s' r+ I, m

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

% ~" W# n7 Q6 t8 E, Z" }6 u

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

9 C4 W0 Q1 b5 T D) Q

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

& R+ n& U) J8 z) G

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

. ]. Y0 b% c0 x5 A: {

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

6 W7 T2 H) I" e$ X

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

5 t8 r y: x' \) Z8 O& n. N

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

( f1 x! \5 O) N$ s4 T1 K0 ?

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

" b9 ^" V9 p" ^: f

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

% k0 v8 v* I& p9 } y/ a

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

; b# P0 G9 `! W& x: m& d

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 C; O" v3 F* N: M2 V1 d6 O& c; H( q

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

9 ?4 U( l7 F1 B' y1 U

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" r( z+ h. R% M* Y3 h6 q

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

* H3 z8 Z# O* r

.นายอำเภอ

* x3 Q" |2 W1 e) B" R5 K! v4 Z& P3 a

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

- u k0 d ~$ o

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

% ~ }/ Z$ X9 `0 y4 i

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! G2 o. E- y& @5 Q

.นายอำเภอ*

! R6 a% V1 H4 q

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

/ ~5 v# p. `/ g9 U$ W, S& p- i4 R

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

3 I/ ~( d3 F5 z3 g+ |9 F8 a! v

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

, n6 P* V/ v6 J( p/ n4 }% c

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

8 J2 R6 ~- K5 J

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

7 n8 Y" E; H; Z8 I0 _

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

2 [( T/ ]& B2 J. p7 ~- Q; S2 a

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ j" h; ^! e) C) _- l D; R

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

! {' Z4 F& o2 \

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

1 y. }+ ` z# f! E$ }* f

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

( d' t2 r$ Q* j# N! G; i2 j

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

$ d- R9 Q7 u7 e Q5 X0 F8 `) u

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

. q2 x2 J, R) r& h& m0 W7 i$ N

.หัวหน้าส่วนการคลัง

( Z+ w4 B0 h/ K, h' X7 \

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

# @" l2 l L( g/ [* c7 |

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 _/ c* N4 M5 B; t) H; `

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

' r$ j( W0 ]" R- C* S

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

8 P. `$ f/ p+ ^

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6 F6 M4 d; g7 _: K# @- ?

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

" q m. A9 l+ I( Q, f; J' p

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

" M1 B8 n1 V* H

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

& J$ ~% ~" ^6 r: X& T

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

7 v, z* g* r: M- o' @8 c7 n8 U

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

- k- s: K6 W5 @% b

.ขั้นตอนการประชุม

' L% ^4 B; W# }( g

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

- Y0 p8 h1 m4 B2 Z0 r

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

: _& F# w" m. H A/ G6 p+ V

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

. h; B; T W! Z: k! h8 g7 B

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

7 b3 t1 s8 z' Q& f5 V

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

& o" Q7 ^9 y8 l9 R/ [7 G8 a

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

5 _7 T& E- \4 r _2 @: |0 T8 `% t

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

% t+ S& v/ F5 e3 J3 T5 F0 f. _

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

' K* }& C5 E( S- g' \& s

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

2 k- d8 d5 C0 G- ^9 B1 w

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

# X1 w/ Q8 |( ?- i9 z+ l; j3 R

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

) B, T+ o# F$ d! g, {8 N4 [4 W8 g

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

. l, y5 I, S7 x8 _

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

! B1 x5 S- K; @$ r3 P4 i

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

* N+ k" D0 z {6 w# n1 h2 B

.สภาอนุมัติ

; [: A: n7 l2 {

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

# j3 ~; b3 v& l) u" l

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

: w+ }+ o6 W# e+ Z0 |# Y) t

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

( @ ^: G4 W0 N6 N7 O- o5 u

.สมาชิกสภาอาวุโส

5 `; a4 n9 k+ L: W

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

: s# `- ? Y; {% V: U1 _! ?4 a o

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

# ?: e/ m2 V- ?) W8 |

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

7 z$ u- x4 |8 Y. I; U

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

8 K7 O3 P$ @ q0 L) |

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

% P) r5 I8 r0 x9 |2 C4 I) x& W

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

5 l) Y+ v, H" G: z5 H

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

& Z7 q# \' W+ [4 p! @. J

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

& h% W6 z( P# E' v* B, [8 @

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

5 Z" M& O0 Y1 r6 i! g( t' A8 {# ^

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

# |2 c; y$ {* G

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

; ~" e/ P' Y( w: [- w

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

/ e, C7 R6 S9 A4 J" {: |

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

5 K+ I' k1 V' I; H8 ]2 y" ~1 o

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

7 j9 _5 O, z) I1 R$ K

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

, o1 K$ P" `5 I$ T

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

; W& H9 s+ c6 i9 o! j' f3 A

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

% |+ Y" Y6 _, @

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

: g- n3 Y* L' T6 P

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

0 ~8 i% H- ]1 l

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

- W7 t. q8 |% i. [4 p

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

7 a5 j) \7 y! n$ \9 Y" i% [# I4 T; [

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 l' i1 H& e" `; ?6 ]3 j( O

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2 m3 Q' O. G5 h

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2 s" P: K/ p; X* n

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

; w/ F2 E5 ?$ g" S) q/ J% `& R U

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

5 m+ N) H* I: d, W; J9 f" M: e% H

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

# }5 `9 @2 y* s' n( q

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

1 E9 s& l- D5 _! i; `+ {2 e- S

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

, u L4 x+ o# k5 W

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ X$ _* E" t; G! u* ]7 V

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

+ s2 O" k2 Q' e

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

0 I3 k# X6 l* c- P5 d

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

1 K' w3 F- } [2 Z. w( ^

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

7 P/ D6 O0 k5 h2 `% H/ S

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

! |" G4 J; @" q' W6 ?, c y

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

" Z% K! d4 y8 o" ]$ p7 H/ W; s1 P

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

' f6 x2 d+ r* A* `* G

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

/ |6 q1 ^& e \9 }8 _) a

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

+ B, S3 p$ C0 [4 |

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

# W& m, e* L3 g' \3 {% _2 E

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

, J2 a3 {% K- i6 s' F

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ ?' `# U' d% t- U/ e

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

" N- l2 I. w3 a; w; t: P% T" A7 _' ^" z

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

. f4 e2 F* Y' m% G' [- |2 I: h6 M

.ถูกข้อ ข. และ ค.

; S" V0 Q* @- `" D! g

.ถูกทุกข้อ

. ^% x- R$ i/ s F" x! a4 J. D% D; T5 X

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

1 m! Z( R/ j& q' W0 g4 M. g

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

" F: C* R" B& V

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% `& t' n6 B6 e- Q- x# g4 ^3 h) t% y

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/ R* p- o* D" X+ b4 f5 b

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

6 A; B! Z% M) ^- x! j; @

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

+ e* n9 r8 [: y& f2 N

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

5 G9 H' @3 `5 R' q

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

. o0 t3 K: K& I; Y$ r% Y# y% d

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

6 M# l' g! n: u* d

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

5 J& W' b+ `% j( A# X. \

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0 e! R; f* q, v! h

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

+ ~7 V" e+ y( ^' W, G

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

, z! Z2 y" }! v/ A2 ~

.เจ้าหน้าที่การคลัง

- h# r( P5 t5 u& n) z

.นายอำเภอ

. \, s# |# j y! T- O

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

( n- T. M9 f3 {: c/ P/ A

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

& Q* X& f1 k$ I% h& i3 x2 g

.เป็นเงินสะสม*

/ \1 K2 C! X& p& Z; H

.เป็นเงินค้างรับ

& A/ y' P5 I0 I- P# z( k

.ถูกหมดทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 7-3-2015 04:03 , Processed in 0.116500 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้