งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38936|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 u9 Q0 N/ p4 H8 |, u

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

2 b3 E, j" ~) ^9 }" F

ตอบ

9 A1 {: J- K. V

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

3 m" E4 B( p, v5 F* ~5 `

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

. G) m) ?0 _! f. i9 C8 P

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

m6 \3 p3 d1 ?& \; n- }6 J

ตอบ

6 t& r5 C- [1 h# X! [: f* M

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

8 l+ j. I" Q0 z: d/ w

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

* h1 \6 u M U9 l

ตอบ

4 J" Z+ {+ F- Y* Z* S, U8 M4 [

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

% b. n3 W% k, m; P2 \% i

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

) @1 u% Z& `) W& m+ G4 R* @

ตอบ

. a; Y# w/ i$ s# e( s

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

5 R3 L9 r) _$ ?! I$ s0 G0 j

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

1 a7 H8 _# y1 v2 s3 H9 `) ]

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

/ g& S; T7 p1 A6 ^, B( C9 u# s; I

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7 T6 ^ n0 Q+ V; Q4 r

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

) y% s& ^- B# ^: a9 B) U( k

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

3 B. X) ` u5 ] |

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

: ~) R7 b9 z8 Z" ^3 o3 d, J

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

, T8 [5 j0 J& X& |, ~* h2 M& X

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

' x# A$ U6 D: M4 `+ o% q, x, y& f- f

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

- p. _! G' g. u5 ~6 x8 S3 Y

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

. v' L/ \2 i- T

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

) [$ Y* K4 h6 A1 N' c" }" c/ i4 n

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

1 ^+ \& P4 L3 b7 ^* P/ {3 X, }

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

; F9 L: V# q% E+ r8 E2 @; v

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

! D) U* U( @, _( R" m

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

& w4 k) }5 K9 Q) s, j! i

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

^* K& @+ s6 L* J2 \7 H7 y

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

, t+ u# p, B/ p+ i% v, f

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

! j9 K4 W; ~ U B9 ^

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

3 w5 Y5 t2 K5 D. b; s* _% w$ N

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

' X9 M% E& Z6 Y1 H- _: o

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

! Y( K2 N6 Y+ `' |5 O7 N

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2 z# w5 a! i2 L8 E) H! \- h+ }& L' e

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

`9 y- D& h4 Q

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

3 b: @: c! |5 f

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& t; N$ V* Z5 A" c% d+ Z/ P* V

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

, K. J# x2 @1 a' M2 `# s

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 L7 E7 d' \% ~) w! J3 P6 W+ O; X

.นายอำเภอ

G6 h2 V" n2 @9 a8 u& A

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

+ {( `# L6 ^5 k n5 b

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

) Z3 S) M/ X# P2 P5 C6 t

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

5 {3 N& T' {( ~$ g( `

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

- W2 U. g {8 N. _, p+ K- o

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

- ~9 ] Y) D# k" D2 h. V) l# U

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 }( A$ ^0 y& w8 F

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

8 ^, B& l4 j% A/ q

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

& \ F5 I: l1 I) m

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3 I( R, S, A) A1 p/ U9 B

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

' W+ |" k9 G1 F( g& N; [. u

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

/ }8 X9 B4 {" I/ N1 N9 d0 U$ f

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

/ F. D4 I2 M4 P4 n$ Q

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

! d2 _* W- Z; T2 I, @0 V* C

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

0 @: B2 |8 t5 z) E& h7 g- z% S

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

' _4 Z5 ~7 c' w. \/ C: g1 G$ `

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

; x! Y: a! r8 E6 h6 k+ n

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4 T$ m: }9 `) G0 f% t3 ~9 |

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

" o% h7 r* p L: y1 J$ G

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

) a4 D/ U ^/ O( d5 V9 m: R

.นายอำเภอ

7 C, w' l+ v5 h

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

6 ~! |: L6 R% I( T- O

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

: F2 G; N8 D2 O

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

r5 U0 x J- A+ n# N& ?3 l' C

.ไม่เกินร้อยละ 10*

' T7 y. {8 V5 q& ?$ e& Z

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

4 e: B" i0 |# q u: Q6 I: X1 F

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

. B( R+ _6 r4 y0 I) j2 F

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

# X1 T/ Y6 F) G/ ?. A

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

# i) |" t' z: @* q9 }$ d

.ข้อ ก.และข้อ ข.

/ p7 u5 B, w1 ?/ m4 @& _; r# T) d+ T

.ข้อ ก.  .  และ ค.

7 @: E ?2 e/ C

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

1 t' K- u( s" k7 L: Z/ ~6 s1 n

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

+ v/ V) D# i( Y; Q5 K

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

7 x9 ?2 T9 y, M

.สามแสนบาท

$ B1 v3 N; S0 e% r5 s# [% ]

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

( t9 N$ t5 o+ g8 ?+ t- w

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

" X( y$ k( |1 r+ Y% S$ x

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

3 e* w8 `" M/ n

.สามพันคน

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

" K, W4 l' c& q" `; u$ P; U1 R9 u

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

' @% M2 x5 z5 U" i( t% m- i+ F2 r$ u

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

0 u; J f; { M6 U! Z7 n7 [

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

0 y; a2 U! I8 ]& y$ [% }6 L

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 r r3 z8 h7 N/ ~2 G

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

7 J, u: n$ n: ?% e* k

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

! v0 _+ \; D4 Z1 @

. . และ ค.

6 O L0 L" }3 n" q1 q

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

; F9 F3 ~9 v0 N# B

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

& O6 N; T5 ^' t& v

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

) k$ a) x9 q% n# C( i3 O4 T

.ข้อ ค. และ ง.*

- b% V% G7 f _3 F- F: j( m+ ? ^1 g

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

# i8 X: W; r" f

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

0 A& y, T! r3 j7 @ w: @3 ^0 ^

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

6 t- _" G$ B$ b. L; j

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

( ^$ _3 r% a$ Y

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

% y* U/ I- f; W0 S3 A

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

$ J/ R& T$ c E

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

# @% d3 A& B! |. k# i: Y

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

6 y( i" t; y# W

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

. {3 a9 V3 @# u) x2 f* V9 n

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

. ^) t w8 p3 z5 i& J# p v

. 2 ปี                      . 3 ปี

) X/ E0 _9 `0 Q, L) h

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

# s1 f. I# p) |& U& F' ~% ^* b

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

; s" V' A5 p' T/ Y7 m

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

9 M `* c& Z' p& I: [3 V

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

6 E( g' `0 e8 }8 K5 I; @! s

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

& a3 h1 M) o: L/ Z$ [$ K

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

; H- h* M7 ^" ?9 Z* g9 W3 e

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

' o, r, C( ^# |1 y

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 Q$ h" z% L4 K' ^6 H3 I

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

& w2 b3 b [% A6 [( Q

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

) j- z- ~0 |/ {/ P- C; Q

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

) t# U7 N- b! y8 W3 U: r" ~0 H

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

7 i5 I* y5 Z; b

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

% s# @$ X+ e3 ^8 s8 Z1 f

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/ L8 j2 t+ x" `# W9 Z/ L8 R! b, B- {

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- a1 E$ e& d) n3 r

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

% D+ W+ Y1 A+ y, T( n# a2 s& u$ n

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

y3 P3 I& ]1 L" U9 ^( G7 d, h

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

- R" t1 t& x$ x3 D' }3 o9 s

.นายอำเภอ

0 a2 n4 W8 O, C2 S, w" n) G

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

1 L8 H y3 Z( I0 i: f6 y7 t

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

) j: { B( H% z

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

$ ?9 f8 u# e0 M

.นายอำเภอ*

& D0 {4 E7 ~" [2 T5 ^! ^/ a+ D

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

! t/ Q3 i' x9 ?; L7 }

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

& N7 i1 J" X7 B! ^

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

2 k. T. t' u. ^

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

! S/ [: y9 T' H' c+ V. b3 ~* ?& p1 v

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

8 Y: \8 t7 f+ N0 W! T0 `

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

, [, p }7 L. D6 y

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 s# p f8 s0 f( g. V1 A5 v

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

- B. ~8 n# i9 d6 u( S" ]" O

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

' L, S: C9 N7 M6 U+ `4 Z

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

% ?/ L' X @1 w3 P7 g1 W M

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

% V8 B2 p" _3 M# ~

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

0 L# [( Q! Z" c5 A1 U, x. y

.หัวหน้าส่วนการคลัง

/ Y; |8 \( T9 J3 V

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

@& P4 m2 @4 R* T: l. a9 i

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 r5 e8 A# N4 w" y& x

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

3 P8 p1 ?/ c( I* m

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/ f% M$ w9 @; F/ z5 F

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

$ D3 @8 P6 L7 z1 x) k# ?5 a9 P- I3 E

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

% q5 h/ r H, [ G

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

, @$ U2 P( W& |% `9 ^7 N

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

. U0 t5 T( H3 @) ^) z9 m( J

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

, j; j' O! g4 q, a9 k; g# _7 c

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

2 M0 p3 u" ?8 N9 @

.ขั้นตอนการประชุม

8 \7 }/ ^. g- @$ @ S) Z

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

5 m& G& N* g- O5 R @6 X' @

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

; `2 j+ }; F4 Q5 _ A9 L

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

3 ~9 Y' u6 n( i) E+ [% w

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

5 v* s8 g# [* P0 o. s7 ?! H3 C

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

# z4 A8 u) A. z! O

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

2 d3 ?. G8 t6 ?1 I5 X# [* y* J& b

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

1 \# v$ a# W* Z, P" c2 C

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

. p# F. ?1 z7 W: u* A( w7 \

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

& H) ]9 G* z7 a2 B" Q1 Q1 n

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

6 M: O$ \" I% K( O4 v

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

+ s- ] q* m7 _4 W$ s

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

7 G, ?, M" d" m, M8 q1 e. y

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

! C6 @1 [/ R8 z8 Z7 X

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

* o# }5 u) [3 [" ]. R% [

.สภาอนุมัติ

! d- r% s. H# Z% T; _

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

2 n% Z4 _$ G9 e% T0 V! N a

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

) @( i. \; X3 Q, C2 \

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

1 k4 j3 a( a' s& @% d

.สมาชิกสภาอาวุโส

. K( @9 c7 J/ ]! E5 i

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

# Q( M. ?% f* j# { R1 k

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

9 t$ M$ S2 ]7 l) N2 @

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

1 I7 \ u# n; p4 k9 H

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

+ ~0 T7 l9 S9 |7 j* o5 e

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

7 r) k6 y) ?- ~

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

& `. L, J4 B! r

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

( x" Z5 ^" n' v, m' {

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

" ]& w7 I9 S+ A/ W6 T6 h/ ~3 R, I

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

. o* e7 T' q: M+ w% Z8 Y

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

$ r% u8 I' H* C# ?$ I E4 o

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

. W8 T7 V! N; V% i

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

. `8 B! o( l& V' a0 ~2 Q8 [5 i

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

/ D+ ^4 d% H5 o& y. W) V

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

# i( k0 x& `$ h( ]) ?5 Q

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

3 F' I" a3 @) |1 t$ H" o( |. r

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

1 G P# n4 k7 A+ P2 |! l6 O

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

5 x" u7 F4 S! m; ~9 h4 W+ l

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

1 E. |5 G; ]- [* t. V

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

" }3 c9 a/ R, n: Z

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

) p! l+ Z- i& I0 g

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

0 ~# T0 G% L- y9 |# |" o( }

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

4 ?- [4 e# A0 h- v7 R

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

# [5 i. q) ?- k9 X1 j

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- h; I; a2 o7 W

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

; u+ w) P( F9 ^! @& y( v5 Q

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

, X1 O& m5 C6 Q# o. }' \* }

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

, e$ a( f3 v* L

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

9 e* H1 `6 I3 o- Y; }

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

: w6 S9 i- a+ Z J# d

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 L0 \8 h: I: x$ i

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

* G0 h% K; j; A1 C' y0 c- w' z: ]

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

& M+ E; u9 D* V$ n& Y

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

, e7 N: x" G& U+ w, @ D1 O1 r I

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

% G4 {$ F( }/ i& {6 d

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

* z( {9 }, ~$ @, `! b% H( ~

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

( z+ Y; r, N2 r7 c( w9 D

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

' T% _) W. y% n+ Z) z; R" V2 O

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

5 r$ a) V8 g: h- L: M9 g$ D; x

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

9 |! l2 M' Q% d2 M! s* L3 s8 T! e

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

2 ?+ T* c* s" B% m" X

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

* {, H2 k% ~) G

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

6 Z) k( q7 o! d( a3 r

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

j* s6 [5 X8 H" H' ], \3 r7 P9 X1 S

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

1 [- ?' n. U4 l- d

.ถูกข้อ ข. และ ค.

' u$ M# W* E6 l9 r+ m) @

.ถูกทุกข้อ

% O+ c4 o, @- E, U, K2 M, p

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

8 Y7 U# D3 t# ]4 K2 x( f' t6 c

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 i8 l- y" S) Q1 `

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% v9 ^) ]' S. g5 P' S

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

# O& b" K9 W8 E" k

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

- Z4 z$ c9 N2 G: @: L

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

6 |$ `! h2 _! o3 n, M' _

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

. _' M, I N' U9 B. x/ y( C1 m9 O2 |

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

* d _# Z# Z, Z" ?3 X0 ~% _

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

# M, u, g7 X+ h5 J7 x

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

/ @: |5 g* I+ Z' m

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

) ~/ ]0 o8 {8 y' Z

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* i7 g5 d! t( L0 ^

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

4 a) H7 z7 R$ N( B1 m0 `

.เจ้าหน้าที่การคลัง

9 s% w% r0 V4 S+ C! P

.นายอำเภอ

+ }8 N$ t4 n, }: n# c

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

8 H5 a5 n! t% h4 o* C0 q: e

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

! h7 E, l2 \% A, b

.เป็นเงินสะสม*

+ r' s/ I8 h& ?2 S

.เป็นเงินค้างรับ

2 X9 ?: w$ Q% y0 X; w6 e$ g

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-10-2014 12:29 , Processed in 0.057455 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้