งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38920|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

% i* P4 u3 W7 R. k- L& C6 S

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

+ M) B; q; b2 }2 _- X7 v6 Y- y

ตอบ

( y: F5 O6 ?4 B7 ^& m

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

. R! g3 j; l/ Y7 K. A1 L

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

' U6 l9 h. N" E8 j

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

4 b4 F @$ }% D l2 h: U" S! P2 Z9 u

ตอบ

- M( x9 w" `) r; ~6 g

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

p( }+ X8 ]' J7 c$ z' M+ I

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

0 w: z8 ]3 y% E

ตอบ

1 x& e9 Q* X- d6 {- ?

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

! y( ], L, v. b1 C

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

' @& A; _( V( @% W" M

ตอบ

6 x7 U t' c1 u/ g$ T) U$ |

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

l4 w4 H' v5 [7 g- S- }' i: z

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

) @( j! t( `3 G

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

2 ^% u' t4 p; K& U

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% ^# ^$ M m/ y* e+ h. [3 S

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

) q0 F1 H- f- H; F/ Z* G* y+ j

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

0 T- {9 @: u- P2 e" f

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

0 ]7 K7 E, I, x$ D

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

( r4 r1 P7 T' o# U$ d; J0 J# m

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

' v$ O3 B+ @4 ]0 `

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

9 W5 j* b) G7 ]( L/ z

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

9 M6 L7 T0 T! o% H, f& a

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

, A3 K6 r/ z: a6 q5 F4 @2 x' t

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

8 X5 v( k3 [7 d* W. T

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

4 I& N4 p0 ~' g% S+ Q j

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

$ O `$ [8 T6 _" \- V

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

- i2 h8 Q2 _$ e( `

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

/ X, o$ R0 B. X, U1 S

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

4 M* R. i9 |+ \! M. L* G }

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

8 h$ L. |4 C6 ~ b

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

& l7 n1 W$ q) C" j5 e

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

8 ]% y1 N& i; U) F( _7 s. W

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

( F! F5 {7 Q! K% [

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

% r$ S( \, @2 y8 R- {+ \

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3 W5 f, G& q9 r( g; l9 I

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

/ S- ^3 F. I; z% ^* x3 q

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 ]( u& Y7 R) [

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 X0 }1 ?- S6 c: ?7 n/ C' \

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* s& K5 W/ `& u% }& P

.นายอำเภอ

/ J2 U. D6 P$ d+ ` c/ \

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

8 A+ m( O3 T7 {; o: y* s

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

( o7 b8 [; T4 ^" l3 i ]( Z

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

! ^6 T" l1 q( t/ I( Y& i- Z; d9 h) s

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

9 C6 N9 f. H6 w0 Y. I2 k

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 r1 R, B% a: p& H) [

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" e0 t6 j0 G; Y

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

6 B& t. S6 T' U) k

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

" k6 F% X' w' U4 G l

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1 _) z6 U6 [1 F( M8 D9 ]# H/ b. m" \

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

6 ^0 R- A+ W$ c6 t" o5 u+ l. G

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

}) f) g1 O+ ?1 K

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

|* p! a/ t2 U

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

& Q( _* K8 l7 _$ l0 b& u7 \- q

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

5 s, o6 @; A% U# F. j7 i) ~

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

W' g6 G4 ^; d( M+ ]

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7 p( i& f; Z4 w+ M( z% E ]3 x

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 H! X, a N) g! y) x

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8 l- H! @4 S% h% J5 F

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

# X) {# X" ^) H( E

.นายอำเภอ

0 F C9 Y6 o7 C$ x4 A3 F

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

1 @+ R4 c3 q1 k! B! M/ _

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

3 N$ y; R0 r, s

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

0 R1 j! s% z. c5 E

.ไม่เกินร้อยละ 10*

! G# U9 v- T3 a. d- ^$ B

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

0 t, E) K& ^% Q5 V6 m) T

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

' N* d* p, m$ h( T* z! f2 b

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

9 x! S0 u& O+ z7 U

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

9 B( n+ _. s- G9 e+ i. W

.ข้อ ก.และข้อ ข.

; }5 q3 U9 e: {7 }& `; t

.ข้อ ก.  .  และ ค.

3 d6 J& M8 a7 @4 A# C/ G

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

1 D+ K9 b: Z0 g$ ]- n) d: y0 Y. Q

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

9 K& G( ^9 o8 p$ P, j% E t# u

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

% G4 d2 [& {& H( K) m

.สามแสนบาท

& A" N% h0 H0 |& K* f$ c

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

7 S" }1 l6 R5 U2 x

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

0 ^3 D, X! I9 V' b

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

" @' L: g7 q2 u- ^1 L7 }% c

.สามพันคน

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

" ]+ x8 A' C8 |( G( v/ o

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

4 |% F z% w2 O7 ?% _) o( P) y3 e

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

( e, K, q1 s" L1 M

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

! n) a4 w0 ?. Y3 a; D

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 y8 v0 E3 c9 M/ A9 ]$ Y; }

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

( } b% ^9 A; ?6 d9 c, u

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

- j$ x1 m1 D: C9 \6 b# r) [2 A) y

. . และ ค.

- z2 C! {1 x }5 V+ |1 @

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

}3 g) Q2 Y4 g% Y4 {5 { f, c

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

9 W- W4 R0 a: n6 E6 t. M

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

' f4 p+ }- @# n" ^$ |5 r, e5 }( f

.ข้อ ค. และ ง.*

# Q3 i$ ]& O5 y: V/ r

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

& A$ o+ U1 D6 h) E2 V% W- l$ v

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

: c5 n. }0 q0 Z

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

K0 L6 O @7 O+ z( [

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

. C8 I5 M9 n: {2 v' H& x( k

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

8 n' Y% x) ?6 y. l c- ]" X

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

& m) m# N8 C( h/ @' b

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

2 r |8 S5 x* }+ V& D" D

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

( z4 K t/ u1 X4 V8 {! i

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

5 p9 U7 t9 {% c. G! U

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

* K( K# N0 \ U4 b

. 2 ปี                      . 3 ปี

7 p+ i8 q# n# S

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

1 `- ]; u5 z+ W( n- C4 x

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

/ Q3 W: ]3 U# U

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

; n _' a4 R, m9 y0 \; X

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

6 Z: i2 Z- j& ^) g2 W2 b! `0 \

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

/ t4 b: a: \* P) l0 |! M/ U9 l/ p" {

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

' }0 L& g0 u$ B( v: v" D

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

& x3 L3 f n: v. k

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 M' j. i$ T* a s! `! f; G7 p

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

! L* v! w, S* ^4 _

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

9 K3 V! Q+ t: F3 b' o, L

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

$ h5 }8 c) W% `. C5 N- s* d

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

6 K" ]8 J" q: S( e8 V2 \6 g

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

w7 }2 v3 x2 f. C

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 o U. D& H. N2 ~- Z, V$ `

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

( D* J: [+ @# T4 c2 c& w

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

% T! W. z8 h7 ?, U' ^/ }7 G, n

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! x. w8 Y% ^1 R6 x1 z% A

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

, d7 ~* \; f' R; G% b/ g, y

.นายอำเภอ

8 i3 C8 o+ v8 W6 X- g

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

: ~$ r6 ]2 R8 Z" N" @2 g+ ?% T3 n

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

4 `# |% Y- |2 [

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

' |# f$ b2 b" c5 W, C9 i2 j! t

.นายอำเภอ*

- w: p0 o5 p6 d

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

! Z3 ?5 O( L" }1 z

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

9 o q% _% w' V- D* _) C d

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

. ?- Q, _/ X' u

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

* o6 m7 q9 `4 g$ x4 W; w# q

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

& Y' L8 _; Q# V( z3 |

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

! W4 z# o1 n) G" R

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

# [; A9 ~- J$ a1 |6 \+ M2 A

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

: x0 {# s" {3 @; \4 b

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

% h. [9 ?2 J2 k+ ]

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

2 m- R6 ?. g0 O+ K) y

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

( h$ e) k+ ^' R, }1 {

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7 v$ t9 K4 a c8 C3 [ p

.หัวหน้าส่วนการคลัง

, [) z, E4 u1 w8 }% `

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

$ x7 ^' M# ?5 I% O

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ E6 y4 ?/ |* ~; p: T9 q# `2 t6 g# M( y

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

, G* g: }& A3 R) G2 d

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3 w8 r5 l3 Q$ c3 p

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

; v2 t3 c2 M j( c

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

9 z {+ }. U% ?! B: y- F& g

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

% M' d& w9 s7 m% Z# H2 v/ d& d! t

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

! b/ K6 a3 B4 A: P# Q$ T+ a* u% b

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

# J* X5 v: x( W% {4 r

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

9 e# r" k% F' f; |# c' G

.ขั้นตอนการประชุม

2 T3 n7 K+ s. I9 @( [" T! {

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

# _! T; L; A5 n% g/ x

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

6 \/ ^- y' W( T; j: J; Q

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

$ i4 e9 b% N: _8 \- I8 k9 u

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

4 {( N }' `, X: o& _7 w3 c

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

h! f- v. d: z, Y5 m' [

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

. K3 u1 z$ i. b, @2 L7 k

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

* a8 E: y6 G0 w. h5 S

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

, T% W( f2 {, h

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

1 j l7 S6 H5 `- O" y, z

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

0 \3 V* K" J; c& B

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

8 x) |0 C. c8 R9 \% R' ~

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

5 K2 h8 E) c4 T& g2 r* p- k( M

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

; i( l, C6 C# j

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

5 J4 @. A9 K$ {8 Q4 D% i

.สภาอนุมัติ

* S) h( x* j7 E3 z. m

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

. B1 C$ i4 ]! M0 X6 x8 O( p

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

6 \# r9 g. p5 {6 T9 K

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

+ z7 w' o. r" N4 u5 d; k- h

.สมาชิกสภาอาวุโส

8 I4 j+ \: y+ p6 J: z ?- x

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

1 q# {0 l! W! k- j) R% w# {

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

! o0 Z- a8 C' `& \2 U

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

" i' [; ^4 [' O

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

5 z% m4 `9 c6 V* Q& y" {6 x# D) K# I

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

0 @5 f' }1 e! Z; E

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

1 T5 L: Y6 k; } S% `

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

( `$ ~, e$ ]: Q. f7 [

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

/ O, t k9 d1 K: J5 t

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

0 m5 S3 O9 ^' s

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

3 M3 A: H& q3 X- {# D

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

! c6 K8 N! G" m5 {% g

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

7 ^0 t r% K( G' ]' g! o) V5 Y

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

# e" R- x6 h) h

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- q: K$ P& [0 s" { r5 y' A: {9 x

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

9 p8 f5 M& [2 K6 l% @0 E2 }# r

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

7 Z! {: }0 z7 C5 Y8 A

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

# t5 l' B% ?! K" d. J }

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

( \3 h8 J( N, s" L4 Y

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

. s/ T6 _1 t- ?7 }7 E! ~

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

) f, T& M5 C8 P+ I* B F

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

) G9 Q1 e3 `/ _

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

& e5 N7 O( h6 U0 C& N

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

) {, D1 b9 P( J; w3 k) G

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

& E7 M& I* N* f6 j3 m% D

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

" Q/ Z0 X. ^- n8 X6 E, N* u

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

7 p+ s+ I& t9 C$ V: k0 q F) |

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

4 M1 [5 o5 O8 {( u0 d

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- [0 U' _2 h- F" D

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

3 d: z E8 M( b- N1 h

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

# n8 {, H# C3 G& l

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

0 a" y b4 `+ ]/ F

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- ~4 B5 D: n& b! W, c

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

' `( s# G5 B9 B/ I, d( j

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

+ d5 S1 T5 ?, c X& L5 Q6 l7 ^

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

& q4 Z; e% {8 H$ u

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

{4 A" T w! S" F

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

. v. ]! M/ m1 L* I- t9 D

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

- z# b+ r x6 H& R3 c- q. n# t

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

8 @' r8 G& t1 {+ j9 S

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

' A: w' g" i8 u7 W4 w/ m5 f

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

) A* }, Q6 B4 }. U$ E' w

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

* L% `' R, H) j: s4 x- E

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

( L( `7 R9 I: U M5 V

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

3 b( j3 E f m! K

.ถูกข้อ ข. และ ค.

. Z0 t5 g' i {9 [

.ถูกทุกข้อ

7 c- ?1 K3 Q% C' Q Y0 }

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

Z+ f/ D. \7 `7 h) q

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

0 i) A7 z2 v9 z; h$ W+ ?0 c

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

' t9 A" D& H' D( P: z" L

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

6 M+ r: [: v6 Y \& G3 k' c

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

1 j9 \/ a; X6 S

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

5 T2 Z4 D( c& C0 K) x

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

. u/ r a& U- ^

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

; T# m& L( D3 ^8 ]2 y9 o9 V

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

, \( Y% z0 J$ |, ?: B

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

# h1 I! u2 L' o0 V a

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

7 Z) }) {8 y1 d/ j

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

[2 W7 W8 J3 m1 U& u* a" X

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

7 V/ ]9 P3 W0 B* O, b; N4 e' j

.เจ้าหน้าที่การคลัง

2 J9 |: u) Z; t

.นายอำเภอ

L2 r* S% R& f0 c* Y

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

( y3 @6 z& D4 G6 t0 N' Y

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

* l3 Q1 }' i7 W$ v* h2 F

.เป็นเงินสะสม*

0 J% H6 S1 }. u3 S! X7 l

.เป็นเงินค้างรับ

# w- T# M# B$ A$ a

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-10-2014 06:54 , Processed in 0.142869 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้