งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38717|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

! m8 G2 r6 _# Y* a" n E+ u. f

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

$ V) p3 g$ v9 c. ~- w

ตอบ

7 Y/ p [5 V0 F: ~

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

8 @" k- {' v2 Z# W9 s

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

: W& F) k& n2 L$ n& ^1 w1 n2 l

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

& f) G" B% a/ J3 `8 i

ตอบ

6 Y$ ?7 N, h8 l( V8 X$ T

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

' A: k6 K& \4 E R$ l9 v

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

1 i( C% ~5 G9 X) @

ตอบ

( J Y# ^9 R, d6 R- ^+ x& D9 |

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

5 |7 }; z0 z8 n) U7 D

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

- t/ U4 [) d5 w: A) x

ตอบ

3 @+ I1 B0 e S' e4 ^/ W* ]

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

! p c: `) b# o3 v) i

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

2 K+ g7 L0 `7 \7 b [) s$ x1 C

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

% e! E5 d1 p! E

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ o" \. K6 [! g$ A/ b

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

) J) J1 s! @8 J$ s: A

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

( H6 ^) f0 q2 O9 x" O# {

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

2 v/ [2 e0 z$ s7 H1 r

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

! I p5 {" O) V3 W# e

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

Z2 ?$ v+ M5 M

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

; h1 F6 X8 f" L8 J

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

: `* \2 U' G+ ?: M1 y- o8 |

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

% G) ]' P% T$ R% N9 r* Y# y2 z% d$ u

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

) U [" c5 k) Q5 j. q# _) F( v! h( S

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

' b0 ]) U( |; l U- Y7 \" ]

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

2 \# N& J+ D" X7 E

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

2 P* I! q' X) M% D

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

, W. z# C/ c6 y: c

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

. [1 J) B; s/ S

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

2 I0 ]$ c* K5 }, n; n$ ~

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

; s; B$ _4 f8 E. I% y$ h. |4 }

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

$ j! E, F' Q$ f

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

- f( R% [' H+ p1 G( t# W7 d% J

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

/ u' V# h" G5 Y' i) q2 q

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1 E$ C0 k+ u: j9 ?# t* O

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

1 ?) G k) t# A; n" p; U/ a% n

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

}. f7 f; @' z+ i( B- E

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 J: A: S8 c0 x4 y2 g

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

! V: e9 e# A; i9 E6 Z) i

.นายอำเภอ

" f7 z% N- C1 ?, B6 y1 B4 e

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

$ c+ D' x: s' A

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

) f M; ^1 l7 G8 F7 {

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

. n: Y7 T% n. J( n2 G; g1 h# W

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

' V- @1 f* r; ^* g4 o+ X

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 a3 Z3 F" D1 l# T& z# Y' I8 p- p- A

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7 D9 [. t. ^/ g& @8 x

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

- z! F% Y& E0 d t( ]+ g6 e4 i8 C

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

+ Y1 d/ ^1 Z+ @% }, ]; O

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" F$ e" t5 ^% B5 D/ X

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

# h, z$ f1 a# ^

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

0 i6 k! R4 m7 q/ h z

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

! G. V& R; n. R/ f/ y$ m

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

3 k& c5 f @/ o c2 D

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

# ~# C" g0 u( v- X- E; G

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ V% T" c; [* V: z

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ B8 w( c0 F2 c6 c8 i' q4 U2 ?

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+ d' ~' L0 Z- `' g

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

+ i& M" J/ P! z' o4 L2 L

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

3 s% G" \: b0 b+ Y4 Y

.นายอำเภอ

8 P% w m) Q! P. E }

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

1 u6 x+ b: o# n( v# ?8 f. Q; g! d

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

0 z' E5 ^0 g: e: m: n

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

" ?9 r8 _: `$ d9 I4 c& Z5 w

.ไม่เกินร้อยละ 10*

$ o) m. Q0 ?( t0 l" s1 ?. @# ?

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

) P$ _: e* T0 J' `: b

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

- r5 b/ s1 }% L

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

& b, l# _- S1 v1 C p) p5 A- I

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

+ G4 E+ k% t! H6 l0 k7 ]

.ข้อ ก.และข้อ ข.

' D& N$ S4 J4 x9 ^! t7 l

.ข้อ ก.  .  และ ค.

8 ~$ P7 s A* A

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

3 w) K' o& k0 C$ r T; `& F

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

5 O; x z$ G1 H1 a/ A

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

1 {0 v1 J; e K: p. P2 I; b

.สามแสนบาท

$ u, P; x8 U" z

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

& N7 R2 l {! y% m$ T8 [; P

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

. i# i# ~+ ~/ U- O

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

9 a. h0 z% D# |+ Q: ~2 a

.สามพันคน

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

! o, o0 K: E/ m. \, y

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

( t. `* }/ L7 ?6 p) z

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

' o$ G9 J: S3 Q+ x

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

: U* g4 ]: K) U2 Z

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 U3 ^( c" W( a2 C& a" Z% l

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

f N& |. u3 {' c3 Z' U2 T0 {4 K- b

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

. A/ v- O3 {9 c4 p0 H6 {

. . และ ค.

( J& ^/ H ?" M: Z2 i e

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

4 I. H! k" O! d/ q8 }

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

0 P3 n1 r( O; U5 _+ P

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 S. n% U/ X1 m" @ N4 b2 h4 g9 ]

.ข้อ ค. และ ง.*

0 j- I6 a7 M+ Z- h

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

) [3 h1 v6 q7 ~3 l/ {/ m

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

4 g# X( i, x7 G

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

) y R8 d8 Y0 E1 ?# h4 l

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

' c2 K! c& x% X) K) q' J6 s

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

% ]8 Z- T" a, B! n

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

2 I' i. k8 |" a# \( M" L' y5 A, z

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

* [' Z) J! h& {% h7 N9 `

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

, R; O0 m: l1 {0 _

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

% j" v# z7 q; Z) q0 e6 j/ ]8 H

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

! j; u& k- I9 E4 g6 N

. 2 ปี                      . 3 ปี

. d8 w- B2 W3 Q/ G

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

" m4 E$ D% r3 z5 Q3 [, A

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

5 [9 s& q: C1 m8 g

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

1 J0 O0 @ L9 K& A% @5 K

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

( d. J; [2 C* s

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

& l/ k! E1 A( ^

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

% s) G* O) B3 a& U$ K9 E. p3 E

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

, ~0 \" p; \% ~( f/ p

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% X# v1 K. M, X# j0 o/ V

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

' j2 m; F' K. e' q

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

6 Q# V7 b/ d$ j g

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

& f7 ~ x0 E# G* W

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

" [) |: H- G8 }2 r) X* A

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

8 e, n8 p6 H2 X4 D b+ [4 u* o

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 p& ]1 B6 a2 f* `( q5 t, f7 @

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

$ b& E( F8 C) g* _# {

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

2 [9 r) |0 T o( G

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 R" K# V& K; `- U

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

% j2 a! S; o3 ~) [

.นายอำเภอ

5 x) V4 O& q/ }: J! u

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

4 f; D c& l# e& R: u

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

5 t+ Q3 |+ o4 p1 p% @2 ]. b! ?( a% G' e

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7 M( J. y' `0 T9 h/ n

.นายอำเภอ*

) V" N; H8 x) Z2 ^

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

$ F Q6 }4 H; `* j

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

, F7 F4 {. _/ {4 J9 H2 q

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

; O o0 V+ J* \9 F

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

" Y" I: n( _! m

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

4 ~, \/ @9 E4 W5 D4 H6 k' G ^% t

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

0 c" Z" S$ j) J, D3 l

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

( o) u% Y& _' a6 R7 U+ `

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

$ I- e8 R* y3 ~

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

; p! `3 v5 k8 l4 }

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

! Z: N4 V8 o9 q8 k" g( y3 o

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

5 g% i8 \) p1 y3 I

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

: R) A( c4 q8 ^! o) d: ^* ?3 Y) h

.หัวหน้าส่วนการคลัง

' C& g. S: M4 A4 V! J4 |

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

" X8 a, v; B/ ~, E- N

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

) ]5 y5 b3 A# Y, Z

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

" }* P! D a0 f. ^! W) M

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

& v( M* M3 C; P

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

% N- M5 G1 N `

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

* z+ Z. b; }; m% t+ n

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

& S$ R8 x* [" l- g# J! A

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

% a: g% i4 Q. S P; h9 o

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

9 h e+ m7 o# H. O3 b5 l; l

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

2 R) v. e8 p. J s' f+ s0 C

.ขั้นตอนการประชุม

5 c; H5 n5 w4 K5 C

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

$ r! i* q1 A* m, v# W$ R2 d: M

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

- x6 U$ \ [. e6 T# w0 T# s

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

2 X1 i/ h- n& y/ |' G

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

' u; U) _& D1 h% [0 r

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

: k/ I3 ]1 e* E4 O9 G6 S& d% v/ N

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

8 j! N( O, ?! y! o

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

' F$ `( c2 m+ G9 ^# x% R

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

4 I! V& F y- c' V5 Z" m

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

1 G9 @$ o3 y" n

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

9 w% o5 o2 u3 T8 }; ]

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

! T- R3 ]: a/ e) Y9 Q& w

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

- M# A$ a! @* l# g% j% S/ n; W

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

; U$ q: {! a: u/ E+ f4 G

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

; f" S$ J, Q3 g' }3 x

.สภาอนุมัติ

8 Q' D+ T7 H+ G5 R y/ o

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

$ @* j3 E+ T3 j+ H3 \

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

2 @' L2 ?2 ^8 p2 P+ q

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

) H1 C7 W: m+ Z

.สมาชิกสภาอาวุโส

) l( o- _( o N& C" r; ^

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

3 {0 Y, @1 T$ @& d

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

: q* }& t4 c! o( R

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

6 x4 z8 U1 S2 m% i, v1 P. ]

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

' R4 C0 |/ q' u" z1 E. l

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

% b, k; k% p) g6 R2 O

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

% J# X( D+ `9 M t& ?3 f

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

$ [6 L: p1 @ l4 y

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

# p) g0 E* \8 r# @

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

* J3 h: V" l: n

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

2 }! v1 H) t3 i+ n) n4 @ V1 _

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

9 `& p! q7 f5 z/ K" [- y% i

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

3 U- o/ W* ]* a4 X' H% y$ i- a8 t

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

, ~7 b: l Q5 {5 o" V" F

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- F! o/ [" @" G4 p

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

3 R; F- b2 T! J$ J

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

" F: K5 t; w# d* X, G( \0 o- n4 p( ~8 h: L8 r

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

& n! r2 _5 r$ O

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

$ d; ]% Z: m7 ^

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

4 x3 ^, N/ `" s& O0 a" ^

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

% }6 a1 x% q1 j0 K! K$ p0 u

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

6 H; _; c' P% C# U7 L1 ^

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

' Y% N3 C; y# d8 E4 R

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

! P2 C, m' M8 k" p2 r$ U5 G% R

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

: w% t5 {+ [" k: u1 ~' M! ~

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

: T# Y6 s5 }+ O2 M; k

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

* [8 \2 D$ V% [ A

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

/ C! O! U- k2 x* h3 M

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

9 N( B. D1 G8 G

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

3 g8 s* e6 ]8 k1 M

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

" G: V" |9 I! {) c5 @, G6 T

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

* L$ p6 q" T$ ]: I

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

2 H3 ~$ @+ s) \; L

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

# p) s# F1 R, u* Q0 ]6 E

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

6 A5 G) _2 }, `: P! r- {

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ d6 w7 {9 L- v$ ]- ~' e) O

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

, }9 U/ ~' A& n: p

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

! } k, W7 ^) m# [1 P/ }

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

6 ?" ?# T) R; |7 H N

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

Z2 } @, v% v7 ?( k- G- j

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

' `% q2 M b0 o9 f( T

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

; F* C0 r, t6 f0 h

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 E: R( t3 b2 w9 a5 i6 h0 x

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

+ ]( Z" `) o7 v: ^" P: M* M0 P2 E( M

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

" m4 U( Z2 ]/ c- c6 Q8 |/ U9 u' f

.ถูกข้อ ข. และ ค.

7 x' z6 C5 c, }# z8 \5 X

.ถูกทุกข้อ

9 ]- B1 ~# D! i- c

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

1 }0 D3 |4 ]& Q* A2 C7 {/ e

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

7 `+ }$ E+ L- t" F3 {$ S

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

' ?; t) V. {; f5 X. a) q

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

' Y1 L% \6 n8 D( [: l! z

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

- m6 K% ]8 [( m" O( g

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

4 w# n7 [2 @: x. z

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

3 E1 F/ o! R* ?' F4 |

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

/ ?! \9 S6 b/ ?" v

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

$ f+ X+ f- n3 `3 _6 s" Q' D, j

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

4 U9 r/ h3 p; @! }. E$ Z8 `. |

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

@# o; R! _$ t

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% D$ n& J" q, d+ g2 h1 }* h

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

5 L+ P* E6 | b# m4 X

.เจ้าหน้าที่การคลัง

j+ ?1 Q, p) A s7 B6 U) W

.นายอำเภอ

# r6 C }3 L. ], W- R2 R7 K6 d* R

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

2 j$ k4 B' D1 z. ^; M3 g

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

S7 z' q9 p6 P6 H7 r

.เป็นเงินสะสม*

# q/ i- `0 I9 ]9 H3 L

.เป็นเงินค้างรับ

8 J0 V0 y$ h: `0 U, }3 e5 ~

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 3-9-2014 06:38 , Processed in 0.058438 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้