งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38663|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

$ C* t* Z1 H: a4 p

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

( k0 x0 o9 q: n8 I

ตอบ

+ m. o! ]+ t e+ q; M6 t; e

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

: s9 j$ A U/ f# {

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

: o) i3 V. e# s' W$ @# f8 h0 m

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

$ W7 }1 y. p: e) @

ตอบ

/ O9 ^( N# Q, Z: @/ u

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

7 |3 c6 a- K! b

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

* z# ]/ k3 g( W" u2 F* j# F

ตอบ

* S/ o/ d; [8 r9 P

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

3 _- f/ u5 s: x

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

% x( [% ]- O8 }5 y

ตอบ

* b6 Z0 i/ d: u0 u0 f

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

0 a9 m: H r R/ ^8 C

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

; w3 \7 N/ p' t4 ~8 ]$ l

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

4 h% D" i: T9 Q' f# R+ z

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 ^- i& x: a! q* l; _

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

; r- J$ n" W% w3 [( S

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

9 \. Z7 |% N0 Q5 U( X1 V

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

5 h# K; E9 ~6 h5 [, e

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

; j: |" K" \9 I; O- a, ~

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

' c2 r, C4 z5 h: G

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

9 w8 y4 h* i/ r

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

# c9 l+ g7 D; R& Z+ p5 K/ X+ ?

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

5 q+ ]- \! P9 d, f. ~" Y6 a

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

3 g/ K/ w p& t+ Q. h" a

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

9 A/ w' u3 v" l. @ c

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

, U- \# T: ^- [$ V1 T4 c& q' t0 }

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

2 G/ ]: ~- M: _$ e" ?! X3 ?* e0 G

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

/ }5 _5 v( L" i6 A/ g% K

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

% D- v% {, f5 P! h0 J0 p

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

; O( \# N, |/ O/ ^* u

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

; p: F; o5 x) Z2 e" i7 {$ I' o

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

9 e0 ?- Y8 `: ?" R) Q: B; w

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

5 D p/ G c# ]8 q

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

" x; b$ w6 c2 [3 N# L! s* V

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

l5 o8 i! ^. c* e' R9 ?0 A8 s4 n

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

0 x. M" y4 R' K; T6 g$ [1 Y

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

0 g8 O4 l" p; c) _+ ~

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& p8 b5 I* b8 P, {) x

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

M0 D4 u- k ^' H

.นายอำเภอ

4 U, ]4 H, E# D ?$ @

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

+ J5 _! o8 U$ D: `' O$ I

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 A$ u2 c0 |" I& ~+ i' e& y* V

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

: w a# E9 `$ F! m! @! |

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

3 }2 Y7 a# H- T9 C* O& [2 F7 N

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

9 X. N+ G. B8 M2 J7 [4 q/ C

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 ` K! c5 J J# O

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

) h6 ~" o5 ]2 A: c' o

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

" k9 h0 \5 g7 J3 v; x6 S& P

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" l+ {5 b, p, @5 S

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

- V' Z9 `! H: {) x5 `

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

0 z3 I7 q- L [ N$ @

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

7 m, ?. m; ?9 R

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

$ ~2 D8 W4 ~: P' ]

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

# S# u3 n1 J; B3 T+ t

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ ^3 s. P7 M! `

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: { c0 M7 s5 i, l& j% z) {% t

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

( j9 i1 z- _1 P @

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 f+ ?. Y ~9 W+ e! z) v9 { p9 z

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

, X$ T( X: k! l4 E/ ]

.นายอำเภอ

0 p" ~3 ?; s$ N. d8 g# E

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

, H& q$ }1 G: D& r; N& L

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

0 P: X6 ~) F% B$ N S$ Z0 P* r

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

$ s" c5 a1 ^, g* ]5 |& W" Y

.ไม่เกินร้อยละ 10*

9 ?2 M: G$ E. m

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

: L( o Y6 F9 D( e! n& Q

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

5 o% L# J: G: g6 A1 d u

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

5 F% P, c1 |! `* d: j, |

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

5 m1 r- R5 R/ G7 Y

.ข้อ ก.และข้อ ข.

5 Z1 O1 q0 U h1 B$ v

.ข้อ ก.  .  และ ค.

% k* c: {' u0 {* ?. s

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

% {7 L5 B* x% c. n

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

7 a# A! I' `2 T+ E* ^( y* t

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

) l* y- `( B) z( X

.สามแสนบาท

# H8 V, b* e) L+ Y6 ^

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

, C$ X9 q; L9 v6 o& ~

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

# Q4 r: H |8 _* J J

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

1 I$ q- }' R" g- i3 x1 F3 w2 o

.สามพันคน

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

3 ~6 g5 p A1 Y) [5 j1 e

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

( P4 Q% j# X! g$ |2 F

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

$ ~9 S. Z; P" {0 \& T6 G

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

3 ~. f, a/ L% o$ }# @

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

* g9 Y) U2 f5 ^; I$ Q

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

( A+ F) c3 I( C# T

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

# _2 A( a1 a* [! k& s

. . และ ค.

/ h& `0 \! G! @& C* l

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

# m9 @0 C& e1 g: v2 Q( p$ ]0 G

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

) R1 ]; l$ I* ?* U

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3 J3 C9 I/ Z, F' ~

.ข้อ ค. และ ง.*

! _& d" C6 ?3 V E- B

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

# M; P% _, P3 Y% F8 |& p

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

8 M! |! N* g% A

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

( M% x5 J9 a) o9 n7 B6 v

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

1 i8 Q. J0 ^% T. z

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

3 B4 y0 a _' t% @2 M/ h9 L3 m

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

1 B. M$ C( j; d5 Y

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

) a( R9 I0 v. |7 g' }

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

. F% \# {: m k! P# r8 K# G9 u

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

! C7 q! ?* R, ]; |

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

8 b* _% B: A3 O5 F& }/ Z# R. `

. 2 ปี                      . 3 ปี

3 a# L0 U4 M2 B1 L- t% u

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

! \! u5 d% k; M5 i

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

. i7 M0 c( V5 v7 O" T% R# F. d

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

% P4 O$ L0 c ]" d* ?9 o

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

" F7 m2 c* `% K! l* H5 q

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

3 p! T5 T; |9 T I' B v4 g# C

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

1 _$ C% J8 w( F$ g0 E

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

3 t# y" P6 r, O) ]+ p5 r! L

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 O2 j, a( u3 C, _, b

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

( I0 v( ~, O8 i4 Z, U

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

+ S# U7 T, R! g

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

$ b' A7 z1 Z! O J

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

! K! r2 Z J3 ^$ X# W

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

# _; |+ N/ F+ q$ E* t6 @

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

. ]# g0 D1 q1 \$ S3 a; E; P7 H5 R

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3 R; j6 t2 P1 u! }

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

- h7 n: h" e$ H* d

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

) H4 ^7 J _/ u% k; k

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 b8 V/ x5 \9 L9 R# o

.นายอำเภอ

) }5 L/ y; `& b4 D) Y. J/ U3 q

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

6 h/ N: D+ \. V$ D# r5 u

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

$ v' g O2 m1 m6 j1 k+ g

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

0 a1 E/ f5 i# D, c5 [# H

.นายอำเภอ*

# }% J* X1 I& R5 T# q& @9 Q

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

% D4 G4 ^& a6 ?* Z4 h

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

6 [) {5 t8 G) b }3 j

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

* W- l; P I# D- j3 B; b5 |* N

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

& y. L" O" c O$ i. Y

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

) m$ U3 W8 U2 f+ ?

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

9 W4 n/ ?, g/ T/ b

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% e. q' k0 y6 ^+ a7 E) }1 m% Z

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

/ u* z, P4 i d) C, n

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

3 v# U' [& D) {8 y+ k7 c$ p' v( ?

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

$ O2 \2 L+ k. A' S' J4 a: a) V0 M

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

) g. f, O6 O F+ f% b

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

, c! U4 _! x' m) q7 l

.หัวหน้าส่วนการคลัง

/ j1 p% V# k2 V/ J5 R

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

' Y/ U' \$ C R2 [4 `6 [

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2 v6 o3 O: y8 [9 F6 n

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

0 l5 n9 k5 g4 I9 X& J* s( b# `1 I8 V

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3 n6 L w1 y6 W8 v. D* E( u

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1 T& R$ ~8 S+ t8 d! A0 P1 ^' Z

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

R# f( l& v. Q7 p4 y2 U) P! E/ A

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

Z5 {4 @( U" J3 w8 }5 a* F

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

8 j @$ j ~' L3 Y1 M. Q$ l

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

6 @. |9 B6 H/ ~, M+ U

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

5 m" {) N% l; d0 b; N, |; T' E

.ขั้นตอนการประชุม

" c+ X: E' U6 ~5 g" e& f& h' v

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

3 ~, t' \! R t. ], L* }! c6 _

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

: v: N! H' K. D9 k

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

1 v B. J. q; I& H, g

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

( v) O1 n. C1 k+ R

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ k) g* i {. E: V8 l6 [

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

$ O4 Q/ K9 y3 e& l/ u. o. |

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

) B/ S. a' w3 K3 i& w

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

4 t5 `5 F5 a3 t, [, s& r" s% y

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

2 }2 x% I+ K" i" R5 O3 u4 A

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

- d: f- P4 u) ?( ~4 W; `. z5 S

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

; ], [3 n* T2 C$ x4 w3 S! H

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

, ^6 |# ~9 [) ^+ a# w

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

" i; h* u8 {( u3 L

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

* e/ z# s0 g9 P) @" a+ D

.สภาอนุมัติ

6 E$ P1 h V, j7 H; D

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

, i6 V+ t; ?" n) R1 K

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

A% m$ o* C( A- W/ h* c

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

) G/ [; k- V( U# B1 Z( _$ @' Z

.สมาชิกสภาอาวุโส

2 {& e! U6 s( G

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

7 ]6 \. u% _5 @9 E8 O- O6 ]* d

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

- o R' M- p# k

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

; @$ ?* A- w1 `- E0 ?

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

, {' X, P$ c# T2 U- r/ l' ]

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

" [3 Q- X0 l( J) H, }3 i

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

2 t) x3 Y Z1 D' o: y/ ?; f

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

- L9 T* w* r5 {/ R G

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

; Y9 r# z$ G& H0 M$ A1 g

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

+ c, s% {; E1 K9 f5 W

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

/ W3 y6 E" g M4 H

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

9 R: F# p' x2 q7 ]

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

7 F( A' t, J8 V6 G: z4 r

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

B# a& @, t) i* f+ D" T

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

9 V1 h3 c% G8 Y+ [: F4 {

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

( m: w/ ^/ W- y' x9 _

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

3 R6 L9 }4 j0 `% a! `$ v8 ~

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

" ~1 K* E# |; }+ L- {

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

' s# H; U# x; S1 [

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

- [; O9 w# l& x6 N0 C7 D

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

8 { j" ~6 @; j* a- c# R T

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

7 _( C$ F( [/ K/ S

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

: ~9 T) ^6 w+ r) |; e4 M1 V }

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

% z$ X* T/ T6 j, a

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

' U8 W7 S3 Z" S. X: e1 G

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

: u* S6 o. @5 a

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

. d: j8 F* ^) Z2 b

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

, ?( i9 d9 j) n

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

, U& N# S/ W* F; m

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

4 }) q2 M2 {3 f# u

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

# J" O4 I; z' T" U2 f

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

8 m6 c7 _1 |2 C% X

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- [9 |' S8 O b4 l

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

q1 O1 h; g# _* z$ z0 C

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

1 [& T& a; }8 V/ q' G& D4 Q

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

: g& h$ D& ~: p, g4 p

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

& Q6 d5 g& a2 H% \$ n1 P9 }8 Q

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

4 Y% q% ]- R. A+ E9 @4 P6 R

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

; }2 G) z, Y/ _2 w

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

$ _, M% g4 R9 t" X

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

( Z9 p) E$ [8 J% m: P7 D- `

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

# O5 X4 w ]0 m7 L* F

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ u0 ~+ z* J' X! a: t" P

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

5 _7 C& K$ o4 C, p! F

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

- t1 x( D: V5 l5 o" v$ ]

.ถูกข้อ ข. และ ค.

& N; E: s. O& A: u) q/ u

.ถูกทุกข้อ

E/ ^" x2 z' c# V6 a3 R

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

- F3 C2 i# k- E0 z0 I

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

% x. o; ~1 p* \& I4 O

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

" q, k1 K) X( N, q6 [

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0 Z, c* p+ V# S2 \ G' d

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

, \5 E( ?! n4 G

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

* G) |* b. I9 L( b1 E" B( m

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

7 N! S( M8 n6 E* d! c5 V+ i# V

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

( a: ? v A+ |4 l2 G4 _

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

0 G4 {+ e1 n+ t2 G4 A# m" A

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

M( s# d* h0 {, k+ E* B# i6 U$ M

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

7 y8 b" m" ^( o$ f, h7 l

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 g& a* V6 t; ^9 \1 K' I/ A, V9 x5 ~

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

" x1 J1 C4 v) L9 l1 i8 W

.เจ้าหน้าที่การคลัง

: o" \- a# [) h/ ^( k" \8 d

.นายอำเภอ

% \, i" H, _3 J+ {

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

) L; p7 I6 U. E9 d0 m) c

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

: T5 r3 Z4 s! h; y) I) m

.เป็นเงินสะสม*

& g: s/ x; P. j8 D; C% y, |

.เป็นเงินค้างรับ

9 K/ Z, A w$ s E9 e6 V9 m

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-8-2014 00:17 , Processed in 0.064507 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้