งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39185|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

1 T; Y) P; g/ H7 Q' q

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

6 f! ^: Y/ O" t& |0 e

ตอบ

5 |9 u+ o3 A4 ]/ u" i

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

5 R0 W& |: w1 x8 I

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

% p ]$ W4 \* |

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

0 U7 R. {+ A# W

ตอบ

2 c! N& A9 T" ~* L; M( `# M

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

' Q- d% W H% y

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

( \) I2 o/ j% ]

ตอบ

6 [6 e* D _5 h) u% B; u

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

5 i% m$ M6 R7 G0 r A+ U

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

3 I! r4 A# C) W0 B1 {

ตอบ

# S/ k2 n# o* U. V$ }/ o7 j

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

# C3 p, J& Y% A5 q( U X* Q

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

( i5 k2 D1 r' D0 {5 V

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

4 [0 |" f& W2 v3 O' \

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

j# D! F6 |+ B3 W/ ]1 D3 S

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

& `3 K. W+ l$ Q' j6 ]

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

6 K5 O6 L8 a4 \1 L

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

) i/ N- y% r; F# p: m# |

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

# T5 g1 V* U* D3 g# C3 ]

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

) \9 }1 x0 o# P, h# W& L. G

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

! [. t/ U- Y" {. j6 d

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

$ |; M- M* n( W" p, s" i

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

; r9 r3 O( W R: N

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

6 T/ f- B" w( ~& T: s7 k8 g

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

& A7 {# V ^6 ?4 K4 R$ x

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

3 k9 U4 e2 ^2 ~- H

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

) \ T2 r3 ^& |! g0 a+ L9 b0 x' a

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

9 l4 s$ h. _! t) t9 m: D! f7 O

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

( Z) w& c% W3 `2 n

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

/ A5 t) M) L+ H6 X: D7 d. }

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

0 b0 _- }# M" l( e* _. c4 i6 H

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

$ j0 O+ [$ u; [/ _$ W8 K

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

' n$ Y( e+ P% {( M

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

p+ ~+ d/ V- ~! ?6 g% x7 \7 E2 {

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

; _& ?' i, n4 D

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

3 ?* d" t: v% H+ N2 s( D; |9 f

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

% b) W" q/ A4 l4 Z2 n7 g- k! m

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

+ } D7 W4 {8 R: g5 b6 Q7 V# S _

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 l9 ~8 X8 x6 G0 N& }$ g* ?

.นายอำเภอ

% p( v* f6 O) y& G: k3 ^" z7 c

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

* H) e" W7 N/ P9 a. g4 f

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

( e. r$ P, y0 A

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

/ { a* @& j% n$ u$ [

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

, f# e9 N) O# {( s8 F1 Y

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

; j+ }5 b5 }8 z

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6 |+ z, g& ]7 p" f& U2 |

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

! ?4 a, o2 B4 N, ?5 i- r

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

- n P# r$ T4 e- K' z$ Q% b

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

# x( Y3 T4 B# T9 o7 [2 {, L: P

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

% m! \4 _! V# Y

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

( E$ B, N+ [1 @; ~

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

& e$ W3 N) L, l. E4 A

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

2 u; b+ y5 A3 r3 b! z( l- X

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

. F( E! B0 K/ {; g

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

. l1 C6 ]9 j8 J. ?( y

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& e" V# x& y: D

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

) |* r7 ?. F3 z: z$ f

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

; ?4 M2 M1 p2 F5 a9 x( i+ W

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

. Y- V! }0 l7 p0 ]

.นายอำเภอ

x: k2 D1 _3 m3 }+ i' [

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

% a0 m6 ], \+ T4 F8 B

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

/ J3 Y/ @8 ]( ^( O& @9 R

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

/ i3 v6 K4 _/ R: L9 t. M

.ไม่เกินร้อยละ 10*

, b/ V5 W( ^" t. `& p* L' h3 }

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

3 g+ }/ z* k1 y$ f9 ? I

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

0 o) U" ~ e# V( E r

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

- l+ T1 \. ^& E7 r/ a) O

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

; `0 P9 I% E4 {5 v7 F2 n

.ข้อ ก.และข้อ ข.

- n8 [) x G, ] F8 y! T9 U* r

.ข้อ ก.  .  และ ค.

( X& f; j) {$ l z' B8 C

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

5 C3 @" A2 o$ n/ H( v3 y

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

1 E0 Q1 {9 B9 A {) m4 N6 I

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

+ T# }# @6 _+ [- G

.สามแสนบาท

. }7 L3 v# s7 [5 D" a9 z

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

8 o$ [: R( P5 R t# q

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

/ t7 V7 j* I$ }

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

+ U5 j9 \* t1 q4 _

.สามพันคน

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

% N; v% M$ ?! p/ m

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

7 ?$ F2 t+ W* e

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

" Y9 A: V1 C) p/ R- l, f

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

1 l" ]5 j% t7 O* ?3 @

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 X3 {! U, n2 ]* c2 l! n

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

6 n, p! f$ V) b3 ]$ H* c

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

/ I8 C1 R: r# b8 N1 {1 n) L. _" `

. . และ ค.

) M: O% z" c8 G! ~3 H

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

1 N- E, T. `- o+ ]

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

8 d+ B, f- x5 Q8 [* v

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

" A' Y \) D! J8 X7 ?/ u

.ข้อ ค. และ ง.*

4 x, |% z" h& t, t: j4 \

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

- G# q( U/ R7 C& P0 M

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

! V# @8 L+ A3 A4 s% S# I! z

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

* N0 N- c1 m& A

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

6 ?+ j# L9 V- W+ l/ u

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

$ {1 g" n9 i8 k9 y" F( u! X

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

7 _5 q( ^& r0 f

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

8 X- k8 ?$ x: Q/ V" N* I

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

6 {, K* e' W( W% k

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

1 r8 f- `6 ^+ h7 B" ]

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

, F; i$ w; j' r- K

. 2 ปี                      . 3 ปี

9 a' G2 i9 l. e: ~; h% K% c

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

1 c; J& A; Q% Z; l( K

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

2 [6 `- m4 Q, l- L% ]% l( ^2 }5 @% `( F

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

1 H+ h& g, S3 N `+ f

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

& j$ m2 C$ l/ o

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

1 ], D8 L$ e' k/ ], u4 n

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

: {5 |+ P6 k( `7 [( S+ y

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

- Z3 N2 w: w$ ?! v7 |

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

H. E5 Q2 w: ?5 _

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

- ]& W, p0 I0 v( A7 o) c! L

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

1 V" M, l7 k6 x0 y* V; k

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

9 g2 N; E# M4 `8 f, Z3 Y' T8 F. J

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

/ [) e2 P a& F1 A4 Z! l: r

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

! R$ c/ K( ^6 Z$ g9 Y

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

# t8 R6 O& F0 O) @# n8 V- O

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

* G" U9 u9 Z+ Z

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

3 C% f6 W# {/ |- \4 U

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! v4 v5 \ ?+ v6 \6 _

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

- T- q* Q( C: \, V& c$ d0 ~

.นายอำเภอ

: Y- o# e* ~. c1 z" P

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

; f @$ r1 x$ B" r

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

8 m- F: ^+ e9 s1 H' b: e! n, s

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

0 S9 Q1 K5 o7 n. y2 M$ t

.นายอำเภอ*

2 p6 t H- ^/ W! V

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

: c0 ~% ?7 H \: \9 Z$ a

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

+ |# _8 o+ _$ @ S

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

; Y6 K8 O) w h& { A

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

3 [0 k3 n3 s" e$ g. d

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

* ]& Y3 n- B# P8 o; D

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

* ?- u# F1 @! E4 c& c& m

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& s- `1 K- H( X& k5 e, T3 `) A

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

8 A6 o" b! R. V0 B( ~. ]0 X

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

3 d" V! Y; l0 e

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

, P, J: v: N9 b, j- _% X2 u

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

/ Z$ \* t2 A) ^2 v, Q' E3 x

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

, C0 a$ d: T Q1 U6 L

.หัวหน้าส่วนการคลัง

) j. i( c0 }: P" O( @

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

7 y, C% X" m9 i

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- R, a* A p+ ]6 l- `

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

! J# U- `% S2 W. p/ S

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

; z# a* v7 k% f* t; n+ @- [6 e

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 T# o/ N+ g6 d9 H% O/ ^

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

8 U* ]+ f. o) a& `; \5 ]. Y

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

+ _: b4 D0 S1 A/ O" k0 U% T

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

9 D. {- [, a' y* ?2 _0 I

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

$ e) Y1 ~) S+ b

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

0 }, h" x+ {! u7 H- z& U9 n' O% g

.ขั้นตอนการประชุม

& Y( N: @0 P$ d, L. t

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

& y& e" v; A5 T

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

, t' n) q4 O- T

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

% f4 }# b* x m

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

7 E0 b- z; `) H, a& ~% A. M

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

) Y3 D3 j# s! C% L6 |9 Y* W. V

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

3 u. E) O B$ H# e$ D0 _- k) r2 u

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

. P. ?* T" H, ~3 i. s

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

; U+ X( P4 ]5 V- ?4 E

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

: m! t, P" t# X6 E. {/ K6 [) R2 W

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

x1 c4 Y$ o u/ R

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

0 h% W8 n) M, D( B: S# `) d- e' S

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

/ G. i" X% c* ?6 @1 L+ o' ?# a

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

2 F- h* m% `- A; e6 _! ~

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

. G; n- b$ e7 W/ s) T% ^

.สภาอนุมัติ

4 z; _5 ~! J2 H

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

# X/ q/ x1 ]. q) j0 K

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

7 N: ?" S. I; t* {8 A7 C7 r

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

! s+ ~% @* I& c

.สมาชิกสภาอาวุโส

4 u; T: J$ z% J# H% l( b

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

9 F) R& B3 k6 b4 ?% {! j

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

% C! _2 _; G J6 m+ G3 X

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

S4 F1 O. C9 o5 b

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

+ v; V% U! [/ x

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

5 ?( |/ O8 U% C' D! {. o1 c; E

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

1 L1 q! S9 |% Q) U! _1 r* ?; V- U

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

. q9 k" o' z: |

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

% _. y% l& N% V1 i$ ?

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

/ {3 Q; D1 v) z0 f$ v8 Z% i

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

Z( @) O* o! I0 M

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

8 n. ~1 ^- m+ _$ m7 e7 J

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

* s: E5 I0 d6 O: k* f* b

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

: ^8 |0 w Z& r8 _

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

9 N" I' X( |- @4 b

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

' k: `+ Z( ]: }

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

; |* E) S9 x4 b7 e7 F W0 T

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

1 c2 {; R+ {( _& _3 W; p# [

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

6 m! }. e0 D7 e6 X

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

( X; j$ m$ c& u$ l: X. w

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

# ]- m' x4 n8 }# q& P# N0 K" r* R

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

Y/ _* f5 O' {& U$ s- C

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

5 w, ]. l: U) |' D ]

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

% N9 m; ?/ j% V1 D

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0 l; d7 D. g) T% I5 e* S

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

* V1 [4 c8 S7 s7 Z3 L

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

# i6 L7 k. O. C3 I' s

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

! G# f) \; Q+ B- K1 ~2 q$ I

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

7 H# b# ]1 o6 ^6 J1 Z

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

2 `: a) S+ r& b% y9 Q& y) k2 J' [

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

# H4 W+ m' Y" k% [$ H0 A

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

. F- l# H2 a7 J" t

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

) e; C) N& Y6 f3 |1 k

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

* C6 N1 R/ E M' t; U2 |

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

- L8 A& r8 h% @3 x" d

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

- c& J+ k, w0 N6 G+ O

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

Y( r8 g* m1 t* r! J% `( b

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

% f" s; D2 M; H

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

' J9 _+ J$ T& @( D2 l

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

0 U6 F7 m9 m% X8 K5 D9 z! }

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

) T5 u' e0 K+ y0 y! r9 K$ v0 [' ?

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

5 ?. n& Z: W4 V9 l

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

3 h) { J( H- `$ s

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

5 d7 M3 g, a& f. K8 ?+ {, A

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

& P( v! y: I1 H5 [

.ถูกข้อ ข. และ ค.

" E+ E+ J1 I2 n% ]0 Z: @7 d

.ถูกทุกข้อ

6 Z2 Y) q( g7 \7 O! L

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

7 n4 i! p9 Q$ T! m/ P

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

3 o" s) {( |6 x2 {+ h

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- Z/ m" s* `. `/ l

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

" q2 a) e7 m3 ]- E* V1 o7 ~

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

+ j- B% e- j# B" q* S# g z

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

^. L/ Y4 P3 Q" J

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

9 K# t# a; Y3 ^7 o3 `. Q8 t6 S# Y

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

$ p: I* `+ K( L- ^. U

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

/ s4 N1 p) G2 r' }$ k3 q. \ L# B

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

1 [* r$ |0 a5 k9 q# n

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1 T) k, O8 p, R

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2 ^+ r0 h; a& ~' D

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

/ l; D- O- ~2 \$ s" b$ n

.เจ้าหน้าที่การคลัง

7 Z% h3 C. P0 A" v; w4 ^% {9 R- c: d

.นายอำเภอ

8 m7 X+ h* E m$ t/ K& F

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

, d& C0 j( ^7 ^5 M$ @- S

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

+ w1 ~6 s' |6 A4 B& M5 b7 n

.เป็นเงินสะสม*

: Z: r' w$ _, Y# ~ i

.เป็นเงินค้างรับ

. q: u) V/ R# X

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 23-12-2014 02:39 , Processed in 0.115707 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้