งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38839|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

# t( m8 C& r. I* j% d

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

, a5 W: a+ ^7 D, D# O

ตอบ

% H& p; d1 r M8 w

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

* ~1 E( O% Q. W- A. W

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2 O9 d4 v$ I6 r0 {* B! H

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

% X1 }8 m. N* r- `5 D

ตอบ

6 w. Q+ j9 E; L, Y7 F' N

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

! O) t% S1 s& a& y' l/ K

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

+ q$ K! S1 I. p+ E1 a; f

ตอบ

g6 r5 P, I; Q( m, z

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

9 A& L5 h4 O3 X6 p4 `5 W2 H/ X

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

, d0 j; I% P3 G( M& K* S

ตอบ

2 V! _( d7 x# R' ^; D

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

% K3 K, s e2 @0 v2 b# o7 u

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

( Q/ [ \9 r( d; P

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

9 X9 Q9 F$ C2 M6 J. O

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: o/ M7 P' Y& L

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

1 t6 ]% ^/ e' i: [4 l5 Z: Y

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

6 W' O- f% B9 v4 q$ g

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

1 ^, x& L3 G7 P5 O8 b5 }

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

. m3 g( O( p3 L3 H1 H8 B* M6 \ i; F

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

1 w% |0 v! L: n$ l3 H$ J

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

, _! f+ U6 g6 ?9 B5 ]. [6 d

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

' b! }; h) t" w

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

0 g) `0 c- N1 l) W. A5 i

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

; {- f6 e) ?; P* Q9 q

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

8 A- e8 \8 q. U: P# T ]" K

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

( e6 }' h. |" A0 c

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

& d" u5 x0 p/ r

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

) E4 b7 B8 C& V

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

$ a* W* I) P. L3 B* j+ c2 f& X

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

( M; x5 p* j- R p% \5 b7 V

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

7 T# U9 K! _; F$ d, i2 {% K! z

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

9 P- N- H3 s, o$ U% t8 |; P) k

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

9 S, x" v8 S6 i/ z2 e

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

0 x1 h; `1 ~/ b4 j! C: I

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

F7 [& t& `( X. W

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

3 f: C1 r( ^$ g

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

1 M L3 N% H/ y7 r& L! p/ f

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 P6 ]# {. M! v4 b- m: |

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 I9 G5 s3 A' b

.นายอำเภอ

7 a/ Z- e- y( j( V; s- u

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

" _# {- E7 t Q* `, a/ `

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ e0 P; B% \7 |2 a6 [

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

1 v! L! ^8 p" U3 o' \

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

" S# i* w- {" _8 F& o

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

, [, Q3 B" T/ ?6 E, M+ R2 W

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4 X" J) X/ ^/ o6 G

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

- S7 w% c+ V o) t: b* v

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

$ V8 ] j! F% {4 \

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( r I. l; H. y- D

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

0 \. n" ` H# @' ~* C7 `' m

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

4 P1 u; o6 Z3 ^; g8 `( [4 I

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

8 u/ D% u2 }0 F# L5 h( |

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

8 b* p8 ^2 _6 S7 r/ }# ^: P

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

/ c) I* f" _7 X E: ]5 t

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 f! {% R7 N& q

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

+ P8 e2 s* e6 J' g4 t

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7 h( T/ r: D! J: E9 S5 J4 Y

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

# T { N4 E* J, B: N, q' H

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

5 V0 M7 S+ H. u3 R

.นายอำเภอ

, ^% o. T; `. j: b9 G( S# d

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

" h3 R. Q' k6 v7 N$ o2 U

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

5 c6 j% l: ]8 H$ E' ^0 _- o- F

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

6 O" x; j( M/ R

.ไม่เกินร้อยละ 10*

0 N& t" F; ?1 G1 L$ `- U' T9 l) d

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

- D3 A5 f, e' l, W

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

# l% e) z8 I$ D* O8 H# x

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

6 i( D0 |4 [" x5 W' {. \, h. ]

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

) J' ~: |( ^3 e% F

.ข้อ ก.และข้อ ข.

/ b- U- U% Q6 X+ E) J8 {! W6 o' G% i

.ข้อ ก.  .  และ ค.

3 E( T5 u& Z) l; ~4 [; h

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

. u9 c; K& l x- J5 }8 e b: n

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

- G# A3 r* K2 R' ?7 r- f

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

3 @2 R+ H( a y. [# h; M3 B

.สามแสนบาท

6 d% t, l$ b0 s0 l5 K% l4 }; |

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

" Z# d; c1 {: b; _4 f7 T% h

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

- ^/ E, [. s# @) c- {8 D' B

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

/ ^0 f& u" N x; W* h

.สามพันคน

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

2 J1 A/ R" O$ o5 i2 k( b0 w/ U

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

& @4 V) _+ X! d# u

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

: l4 G, R2 S# U

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

6 c6 C0 b3 D8 h

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 n6 Z& }7 y( t# \4 @1 [$ H

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

! H% n/ v( p% g' Z7 u8 {) g

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

6 W% N& j( z! [2 f9 o

. . และ ค.

' b( _4 N- g9 Z1 b" w6 L- K r! J

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

7 J) I# Y1 w# L2 q

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

. W- s/ ]+ M: X1 _6 G" \1 R( u

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ~( a$ t0 L/ ~: |9 N6 h( ^

.ข้อ ค. และ ง.*

; d9 c H0 O7 d$ Y

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

y2 |& o3 a: o3 M& w# R7 u1 T n+ L

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

; H+ S+ I, i0 z7 O, y0 p4 x/ j1 r6 e

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

/ S) f- `" y9 O5 l+ t9 L, V

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

' T0 G! I8 K4 R- v! j f0 o. r

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

9 ^2 }+ O/ F7 t" Z0 Z9 B

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

4 |; M8 f5 F5 i4 R/ B

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

6 M1 N( w0 j4 q, c( L2 C" }

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

6 z. F1 s7 [+ f9 H. G3 w

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

# G9 F B; m8 R

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

?6 L! n* I% c

. 2 ปี                      . 3 ปี

0 J) j& H2 J5 }" x7 r- G

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

2 p r. J L/ s6 z0 E

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

% q# ^) K4 A8 \( [

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

: P2 `& B# Y% R4 u5 }9 W* ^# Q

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

& l: F3 q& u2 Z$ ]* L3 E

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

3 ]- q3 ]. ^% t1 ^

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

, [& ?; C R- ?" N: x) k1 t- v/ a

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

, J( e L/ i1 v9 U4 n( D

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 \: i" n' T4 ^* Y

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

8 T M! d. e6 }/ Q

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

( y* q1 s$ _$ Y

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

6 e+ b+ t; A/ q8 U* W7 A1 [; d

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

0 f8 B. F% F. t9 u g- w

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

# _0 U8 q9 _; W4 b

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

~: _9 [% j k

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 g u; V" \6 c O5 d7 i. C- B

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

% D0 n f+ x4 C

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

8 Z- N% q0 O3 d% d4 Y/ f7 }* b

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

. p7 P/ z4 S) E9 M/ L+ o

.นายอำเภอ

- m$ _- X8 R# Q9 `

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

# c# h2 O& X& ^' m

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

% d/ h3 o+ e M( {, Z* T4 `

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

0 k. `+ K* \2 Y9 h, u

.นายอำเภอ*

8 N. y' M0 a# j2 p0 q% @8 r+ b8 z: A

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

$ J; i! y7 P1 X0 C5 C. O

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

- Z, F( U7 I T' a

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

5 R3 T7 d7 n) D I7 P6 l* r M

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

$ z. C7 `/ C ?, V/ x2 i2 ~: p: ?

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

% F* X" o8 V0 P3 ~/ m. T6 `- a- w

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

& W6 K9 ~, x7 s( [3 ^" v) J9 X

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: F5 s8 W! Z& J/ G) x" s

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

' L7 }0 s1 k- f. P5 V% ?" J& K a8 y7 i

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

8 s U' _. o4 I1 J. m

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

, J" m9 N A, _: P+ u

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

$ O4 U# X6 w' u% Y

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 O! r! F1 U' k6 m0 K3 V9 u

.หัวหน้าส่วนการคลัง

/ z6 a! ?# K0 c* o+ }- C

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/ x) x! W5 G5 X. o- I

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: {& J5 ?9 E0 @! p( R

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

9 {2 U( C I- z

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

8 k" _$ v" \# R& v. g( g5 C

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

M9 d4 u( {1 ]6 ^' j

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

* T7 M( y$ @" X5 @

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

7 g7 B- q6 z+ ?1 |0 X

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

7 R2 |% z* ?: u+ Q$ R( s# N5 ?

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

2 d9 S& q+ y" x

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

; K6 U0 N9 B: x; m; ^

.ขั้นตอนการประชุม

$ B5 }; Q) S3 @/ z" B1 Q) d5 M

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

* a! N8 f" N, h4 B) s6 a3 V

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

( ~3 k3 D8 G2 M

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

+ L, a3 K8 T. _" x/ y

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

! b1 f' w3 A: z( U; a# v( k$ F/ i/ h

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

, }% i7 ]- X; d$ ~

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

. ]1 Z/ O: }( ^' I

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

7 t- W4 o2 Y- p, F# a! A

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

+ W8 r% L' a3 O( O H

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

2 A) c* j; ?# t/ ]5 ?9 d* m) U

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

: i2 p2 y3 j; R/ e6 A

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

9 u3 `9 z5 B( B. Q" ~. A! e

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

& d, Z6 T0 W' Z8 J

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

( v W8 x2 v& O* U' F P% G

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

* [* L6 b, C5 v3 M9 h! Z

.สภาอนุมัติ

$ k: B" w8 g8 [

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

/ f2 U5 ] I- x* u

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

}1 k/ p& V! p4 @7 A" t5 ~5 I

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

4 F% V( E' l" n- k6 q1 e" b: h" h

.สมาชิกสภาอาวุโส

2 {, _8 b/ X, q4 i. y

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

7 {1 r8 i) p( D, {

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

! j2 b! I/ V: p9 J8 j2 p# M$ I

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

. t+ b4 V3 M* p# _3 _

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

. e) m3 a+ a) q. N t' M4 y

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

$ I/ H# z e4 C5 s- Z, l9 n

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

% x, H" t! w7 T3 a6 m

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

& y) C5 f# }1 }

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

2 D2 G8 K7 r5 S0 w

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

7 M @7 R; @# O V

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

4 }/ c( h, i: K2 O* k5 o( @

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

1 H- v6 m# a! K% m7 \

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

9 e2 I( ? c# M: O' F& j

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

; m; d* u6 W/ x; B& K& _% z

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

$ ^( @7 a4 v8 a7 [ A

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

! w, L; T- w) Z

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

8 Z Z. ]* q: F' _# U2 L. R V

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

/ v) L* a3 X9 i) U( W0 m5 @

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

. y3 R' x; l! k/ O! ~7 `8 M

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

: A( _3 x6 F. `

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

, z5 M3 I$ E9 {& a; z7 D |. C

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

7 a# ?7 i! E( u. p) ~3 V; e

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

; r+ {2 @3 }, e3 I( D! N

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

: w+ G! ~/ {4 q, I; ~0 k; K

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

& q- x6 x2 ^& [( |' h9 I D

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- W. H- r; Q2 \: F' f Y2 A# r

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

9 e4 f2 l3 a& Q; T

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

) s) Q, |. S- X: d- G- o+ c, N9 m

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

% R# W0 F' {. B/ P

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

& j0 H2 g1 n; D' F: ~

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

) @ w Q2 G5 i W' [" |1 f

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

8 h$ w+ { `9 F% p

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

4 ~, r1 h% W5 p

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

% M0 F0 v$ T5 i; O' X; Y1 D0 H% Q( H

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

$ X# d8 p9 a2 V5 l" T# R

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

( ]3 U$ M! J0 |4 K1 P

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

; P+ v. C2 k+ x, v- F* N

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

+ O3 V2 j. n& z2 a9 p

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

* o3 C4 Z& k3 f6 k! {

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

' Y" n! d& T6 d0 d2 N

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

- v" x6 H% b) v, a

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

4 ^& p) h% J4 J

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

6 g; s4 a7 g. }4 {

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

# N9 n$ h. G" W/ |" Y0 g

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

6 G4 K$ h q) D9 f

.ถูกข้อ ข. และ ค.

: {2 Z% }8 Y2 h8 o9 [0 @

.ถูกทุกข้อ

9 H6 V; G0 X5 p

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

# H+ M4 P5 b d, v$ K" t3 \

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

" Q! o9 x) l3 k4 L

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

" x& O, E8 W- U0 D( D

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2 d7 X2 A" @+ S1 n% h W

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

; h" v/ |7 Y) v, J% ]

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

! e* k0 `" `8 f( c- x( ` K1 Y

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

9 ?" i) Y) j3 z$ V$ t/ S2 A

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

( R1 y S/ L$ A% }$ q% H

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

, U1 B) h% u& L' ?0 l

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

% j" `9 |; n4 V3 N% Z: o

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( ?0 ]9 U$ \) \! A: y8 r

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 _; P% ^5 V% I5 ]/ O, K$ r

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

* T; _) ~3 n' ~. F" @

.เจ้าหน้าที่การคลัง

! q+ I g% o5 C. i+ t+ D

.นายอำเภอ

# _* t' q/ W* j! A* e. U

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

' D* q! F6 J- m( J) |2 ^2 ]0 I

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

) U; R! T$ R$ u. g, ^% ` n

.เป็นเงินสะสม*

0 A1 D. v4 D) Q7 `% K8 w5 i; q

.เป็นเงินค้างรับ

( A1 T5 Z5 A" A9 R& a- @( F% c

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-9-2014 20:46 , Processed in 0.058067 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้