งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38813|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 k4 c( U6 q6 {9 J

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

5 K0 ]1 l* X: ^/ Z6 U& U

ตอบ

* l; u# d1 s( Q% L

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

8 o1 ~5 \0 A: @. _

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

" E6 V( I" G p4 I8 B( ^

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

. ]& i( B3 V2 w6 f5 H7 V' n

ตอบ

. ^7 U. ?! h+ x G: F

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

9 G; Q. i( b3 I

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

8 R7 ]7 t* h. L( c! k4 `

ตอบ

0 z( w4 h' o& h# `7 k0 e

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

E% @' g6 K: \& B* u0 R [

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

8 Z5 h" S) c# `6 T) M

ตอบ

* y4 y' @% [( `* U8 L5 A+ o

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

# s9 e; l c! `( m1 ?1 y

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

% m2 T4 P! s" W- Z4 t

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

3 L# s3 N1 z+ r2 L& N" R

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

' }! I! X O N8 C$ U; J7 m

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

( \1 v. o" F9 l5 U# U+ P

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

5 D$ Q. E7 u1 P$ `3 U

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

4 G3 z9 A! d! K% K0 B

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

$ _7 ]0 y7 i ?+ t7 ], d: E5 v

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

' r- T* D/ M& @4 P; K8 I

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

* h" L. F9 Y/ p5 e

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

3 ^" b3 |* U( b) u# v

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

& S' }. `8 f2 M# o

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

6 x& E- E0 I) L5 }, k, \

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

$ G. W {, ~: D, R) w4 L4 {

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

- ~( W% o3 O' u, B

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

. j* r. Z6 _: I0 e, P. F

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

Z" i5 L. \1 ~& p% I

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

0 R9 Z2 \: ^3 p4 C: Q5 d U. J

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

: z, S- ?" F5 \: d8 S( u

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

2 U7 @' w v4 d9 `. u

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

3 S! K3 Q( E7 C+ `5 g; E* l

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

: ?+ h. ]; ?4 G6 _+ k9 k

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

! m* _" n& A2 K# o: t6 a, B) r3 d

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

' a$ o7 j; [7 h9 E% H5 |/ C

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

0 g9 C' `" X. _) Q

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& A/ L* e. |" m/ d

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

+ O3 V S7 G. S2 L/ h1 [) J T( `

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

; C3 }5 ]6 @' k* I1 Z

.นายอำเภอ

4 y: ?1 D( j, F

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

$ P* w: e/ w% E

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

- S: G% ]9 E2 h

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

! w% {+ t2 \- F4 I

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

. T) V8 W: v6 i" N% H; p9 s

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

6 R5 w- b* x7 p: j+ d: ?! T

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6 O( m' k9 d$ C

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

: c* g' W2 a3 ?3 Y) M+ b

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

0 G) B1 r9 u1 a0 ?

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

$ w2 `; T. ~! i8 d; m+ Q# K

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

1 u6 ?* x4 I* H; i$ f! M2 [( M" }

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

: F6 j7 L4 Q9 E- m$ U+ U0 _3 X

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

* z! U% R% u/ g" V0 S$ H

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

: i2 f- ]( t9 U9 [- }$ M7 P

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

& ?! {, m; a9 u2 w

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

$ [: \* D/ n- W4 q4 Z

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

) U4 l: n- s. o# \: C9 ?( H5 g

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# T* z" d3 T, Y$ J- F2 w

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

# W! D- x1 K$ b9 N O

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

- g$ P: {4 K# l# e

.นายอำเภอ

0 J i8 O7 C( r4 e5 Z+ z. Z9 T

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

. N" s: v5 H; A+ z

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

* Y' o) w2 _5 `+ i

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

1 N7 s6 v1 `) R! q( l' V3 N- t, Q/ X' z

.ไม่เกินร้อยละ 10*

, u9 s7 I% O r/ L3 r) ~

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

0 e% X2 a9 [6 C4 _' U

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

6 ]( {9 `) G: U$ \( |- f

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

. t& h* Q, e9 b: v( }2 @; ]

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

: w: `5 k% `4 s* b; i

.ข้อ ก.และข้อ ข.

; M3 X2 x0 ?+ O( ]7 I

.ข้อ ก.  .  และ ค.

- Z8 ]. [: B, z/ V

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

; o' `& ^ V8 R

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

1 K0 w2 z& h7 e+ v( Y

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

7 D9 n- o9 i" {' ?! e

.สามแสนบาท

! m1 ~1 O, ^0 K/ n

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

# W0 G+ O5 K0 G8 v+ h; x D

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

' G% G2 P! Y% I" v+ T5 ?$ ?; f

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

) T* M1 n: V( `

.สามพันคน

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

6 ?$ K3 I7 ]! y

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

/ ^% ]3 o( b9 H) @/ Y/ m% w$ e" v0 L

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

& U' k0 N8 ~' r6 s0 l

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

& G0 ~0 ^; e5 i, ~3 e

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

t3 t+ y. t/ D$ m2 C

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

. b0 ?# Z5 s; v1 W! H5 |

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

1 Z. J" E7 w. C9 k/ ~2 c9 }

. . และ ค.

. A2 g# T4 a( X2 S Q

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

' j- N/ y' h; W8 R6 _: a* G7 D

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

5 Y2 |3 B4 ]: T' V3 M

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1 [0 N1 l/ `# e1 H, X

.ข้อ ค. และ ง.*

3 q* b" V3 @% j

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

7 { P) f8 \/ H4 ]

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

, U8 y1 s @# \

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

$ {: X9 y7 `& I$ N) d" v3 \2 S

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

1 ^' H6 o8 a- o" m4 |/ T8 E

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

. K* q% j! N1 m4 ^/ h

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

, ? b6 D" L( i

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

7 y6 \, g0 K R2 c% B+ H

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

" S" M0 {, W8 I3 c7 |* z- m

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

# @" _: m$ `6 X; m; B" ^

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

3 U* O' `4 u- h

. 2 ปี                      . 3 ปี

, o; S$ F/ e6 l3 D& X

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

+ P' A$ C- j4 M+ V

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

5 ]) @) K. e, U7 m3 y4 F

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

8 w! [7 ]4 T9 s. @7 H; k% n/ G

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

. o( @$ O2 J" ^1 K A+ `6 V. u6 H

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

$ }! A/ r6 T6 J3 Y5 u5 t* t7 Q% {

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

* M0 h3 ], \5 j

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

: p, h" {2 M- j: F; Z: l

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 o+ W" Y5 g' {! F1 P' U5 _; E. f

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

. A: i3 v8 Q8 I1 `! Y% o

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

% S7 W' N( v. E' f

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

9 s3 }& ]0 Z4 }/ h4 J

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

2 V" N& D) R$ |6 Q, }

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

4 C$ h3 O1 s$ y/ W2 H

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

+ ?/ [3 w0 ]; m6 e

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

* s$ M' x/ w9 }$ I4 P2 O- g+ |

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

' A) }% o7 Z9 [& Q+ f2 |6 E* G, M5 r) \

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

& N+ P: P7 o$ Y, y& k

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

9 J/ K) t- O' f) w

.นายอำเภอ

. k6 R3 G* M/ }4 P, w4 Y

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

7 T# w% o4 K5 {/ m

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

* }9 D& b4 n6 L, a# s n' d. @! y# p3 x

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

) ~# }/ p, C) F/ s& y

.นายอำเภอ*

. R# ~0 }9 Q: x$ `& p" |

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

! ~1 P, u q; \* Z

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

, ]1 M$ w6 y0 O. ~* ?! g

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

9 B# C" D& M/ Q9 s, Z+ F; u5 B

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

- R. i+ A* p8 q ~ m8 H3 [6 T

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

, c6 `5 _, [, A

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

4 v2 p7 z, ?7 I0 B8 o# m( r

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

. Z# t& B: Q0 [* ?" U. n

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

y0 z/ m/ @0 r

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

: Y# S; Q5 e6 s7 [% y+ g

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

& }$ i' Y5 u4 F* o

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

, Z& @4 V! X `/ @5 ~+ g

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4 V5 q" D8 o% D6 J% X* V

.หัวหน้าส่วนการคลัง

* }; \9 H, u& i1 \- V& z

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/ Q) O5 H9 \& Y2 N# Q

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

. x9 {3 Y- R. H

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

' ^' B' i: B8 i# T

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- y! i5 p/ o- N2 b1 N; r8 b6 A

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* @- n& j6 J1 W5 R, w. s

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

1 w' K0 i( ^; {* V$ N& M9 `9 x

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

" l* _4 |( g3 \5 X9 u! r% G

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

3 y& y: d1 h0 w, j8 Y5 [4 B

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

# Z, C# A) T" L, _

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

% `5 r; R9 e) Y: `* r

.ขั้นตอนการประชุม

. T. |! c [7 d( n5 l- A: B9 l' e

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

3 K) R2 f6 w% Z8 L; V

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

' \; F* D2 r! B

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

. F6 h3 X3 M" s: X; l" Y7 y

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

" q9 [8 e, h& c) o

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

6 G9 e: I) S9 ?

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

D& c- c% b5 s

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

1 t5 V5 `; W4 D; s* M9 X; A

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

8 x3 D- ]2 H% a! K1 ?. e5 P7 p

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

, X+ D$ x7 Y2 b

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

0 l- l+ k* Z* N

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

1 z! r4 F1 P) X

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

% R$ b7 \: D- [

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

7 @ `* M( o& m

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

- L7 C2 ?7 l, ?, v$ z1 O. @

.สภาอนุมัติ

2 X4 w# K! E8 z8 m9 j n& M9 q

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

( ?$ c. z S' F9 s$ o( K9 V7 b3 T

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

6 q" a& U: f! c( G: |6 a

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

* I' M+ y, @8 {* N# {

.สมาชิกสภาอาวุโส

' G+ B2 C0 \/ @- n1 F/ Z4 g% Q

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

4 {" o$ }% l/ f& I; \/ B

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

/ e' Y) O2 u6 E& W% F

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

0 `4 o4 }% X f" ?

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

) U) m/ G1 P! l5 E* X- Q

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

8 u$ l( ~2 P5 f5 w5 e6 q! W& x

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ V6 r8 q8 P t- ?

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

& D) M) l+ t' J- Y, o

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

/ S C, B! j" {2 }/ J1 ]: h* f& ]

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

& ?8 E1 d( Z9 g' {! i$ z

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

$ O" k/ N/ N- y8 s Q/ y

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

+ a, ]2 ~8 ?* v8 s0 u3 o& z: f, _

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

2 d. p; T6 }' J7 b2 |

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

2 v) y; ^; b0 U! A" Q

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

S4 P' m: }1 Q' h' v6 Z

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

* w8 V* C7 h$ F; _% s- r( r4 w

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

; v, S8 Q* q3 s- C7 s5 N1 f

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

, F# W- U* \$ ~" K3 @

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

`+ m1 o) B' C0 A

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

x' A+ q" q( C6 q% z- c

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

% t2 W5 O* D: l! }1 k" B

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

2 c+ [. h1 w- S" d

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8 U G, C) W% L

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

0 f5 @ w) w/ s: q" A- |1 v

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

+ H, N5 x& D% J9 ?- {0 g8 Q. k! V

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

8 \/ c+ u' l+ D( o

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

" ?4 ^# H( {8 E) o

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

: J, K9 j$ Y g6 G

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

. I! z- M. q9 i

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

1 { `. f; m0 I7 Q2 E

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

7 ^" ?& J; h4 R7 }+ @7 Q

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

+ P. J' r* _1 j& V' }/ T1 `/ K

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- [ H" _& |5 f# v1 \3 m, v

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

& p0 F* k7 I# [" Q: E

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

* ~; A5 ]/ _( o( u

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

) [) Q. H* p9 S; I. P

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

+ `, s3 E% ?7 S2 x! g0 v

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

( F2 @1 F4 b) \/ ?

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

- V" c3 S/ h) f) G D# |

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

# q4 b3 z( k2 E2 b5 Z

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

( j8 C) c, u# G: v9 t( E

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

3 C/ W5 u. f) X% C

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

+ r+ {8 k6 o" u/ d

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

0 K0 m4 I* }7 C

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

- q$ S: |5 z3 Z e' q

.ถูกข้อ ข. และ ค.

7 R% _' q6 f9 L2 L v5 ]

.ถูกทุกข้อ

& q* R! D" k1 E+ F( f: \% N! b h

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

" E5 x5 o0 {& G1 F

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

' b( [2 _* s$ X0 @1 [! |* R

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8 r" J$ ^( n, Q# Q

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 F7 e$ N( Y7 @) O" l4 |

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

& n- y) H2 e3 X! J _+ u

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

( k3 ~; h7 m" a2 y6 V/ O3 t" K! ^/ f

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

4 M% {) M$ L% l. t9 M- M

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

& p9 o0 I: ^, I# A. n/ G; X) b

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

+ Q* c) u, W3 B9 R

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

& v1 |3 y1 b8 c4 ~! p

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

v0 k4 J0 D# L5 ?7 @# \* ?7 V/ m

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 f6 `, a& g1 b0 B' z2 O' c) Z! G5 k

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

" y# t2 k& M8 a

.เจ้าหน้าที่การคลัง

' m4 R* {( H' J/ g) u T

.นายอำเภอ

; a! |. \8 S& Z" c* y. k

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

; E3 I; N) n3 l; z# G2 w

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

3 d# {% N( Z2 ~/ q% X4 b, p

.เป็นเงินสะสม*

* m/ }0 f k/ j) d6 h

.เป็นเงินค้างรับ

% Q2 w& j6 O: O3 a9 Z

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-9-2014 01:34 , Processed in 0.058040 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้