งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39400|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

; H7 W% l% q2 n% T, H/ H4 f( _2 a

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

4 y }" s# j5 K" r

ตอบ

( k0 l$ I+ i, r+ n

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

* Z" u# p% C K6 U

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

; h- J' O+ q, O9 [- l S

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

9 ~5 W3 o) q' F2 u0 p. w, |0 a

ตอบ

k, y. t) h3 ?* g. T4 W7 ~( G- b

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

! P; Y+ ]! b \2 C) h2 j

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

# Y% U' d9 x# _5 H! x! O

ตอบ

8 G4 ~0 ?! M; [- o4 M* u2 H4 r

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

) N F; u7 K4 E5 N) l. R$ K

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

& w3 l9 [: ~! r

ตอบ

1 F3 K8 P! P. R

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ^4 c8 n7 |# f) D7 G6 g- e' K

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

* u, _3 Q+ s. B: |/ L1 d; t

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

, h9 p3 ?3 L* s9 B

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 X/ J [" c; E) E# V0 r

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

. m) m- K2 u, M6 ]4 |: b

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

/ o, |( l9 V U* @5 t2 G

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

4 X5 U6 T9 l3 n& K7 E3 D* D

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

: O; y4 e- N2 X% x! I1 M

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

. c7 u$ S. B( a0 _9 r8 c5 ]

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

0 G3 q3 M# ?3 C; S% t. j* Q/ d

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

, E5 z% w$ [ b5 \

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

& U% Z9 Q2 {, G. n+ i

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

& h6 _9 Y1 }2 M5 o( b$ m1 l% [+ e

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

& j4 L9 s9 V, \! C3 {/ R3 R4 z. B

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

7 I Y/ q: G9 @' ]# P+ p

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

- s6 o+ _) v, d, Q% B/ s/ b, j3 S

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

# A! I& P& p$ ]' ^0 v8 |/ C; s

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

- n7 o/ C' P. J

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

" W* b8 D) F5 L- T

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

' Q9 x* s: x& Z+ v- {

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

7 Z! C: t. E: E5 O+ |/ \- Q

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

( w# d+ B0 p, G3 }" d; `

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

# s8 h/ T1 D- A6 q

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8 q- ?7 {7 u0 `+ O9 M. @' z F1 s

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

: r6 n4 y. y. Q4 `

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

' C' t2 i1 I# s+ R( |) }/ h1 U" b

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

# ]& }/ I* N0 b" g

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& e/ f) o l( w8 B: Z! T5 r

.นายอำเภอ

; X ]" Q! p9 Q" {( s9 |

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

& y3 z1 W* t0 `5 x" w- r( r

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

- ]0 L2 h" d/ y# ~, \

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

! |% C* x! T7 n1 }# \8 F8 s$ C

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

! ^, d; z5 A% G( M4 \' U, w4 y

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

; A& X7 y2 g+ `# K' t y+ S

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

$ ^& k0 w# E' _: B. O, O

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

4 k2 Z6 i) e3 {+ Z- O5 i

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

1 H8 A; s9 n, g4 D; V' ]9 O

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

+ K" q$ v* ]" C, y

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

% X* X6 g- w, E! w4 _2 Z, ^

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

' e. a- Y! Y, L. }

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

! \! _$ x0 k$ i3 O+ O

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

1 \7 b& z" z8 c

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

; o+ p& |* H- A7 I7 s& P8 E6 g

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

; e# h- m3 I4 D/ f7 S4 F$ ` j

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: Q/ C) G8 z, J# l5 \. ^" ]4 `4 v

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+ O" z# S* a2 e3 p0 R R

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 e/ w2 @7 p6 |4 I8 l/ `

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

/ G x7 T; a# J' _1 S+ Y& Y

.นายอำเภอ

- ~/ F. ~+ M9 T1 e" Y2 J1 P. g& }

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

0 M7 _4 t3 u; ^; b" ]. s: a7 I% v

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

: |1 A; y1 |1 z! S

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

/ C: s( c* a: `6 u

.ไม่เกินร้อยละ 10*

* z8 R5 H) |- g4 z2 `$ ^0 K

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

' n9 |1 T: W# E3 l& c) Q

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

/ `- W1 a$ a0 V6 J& l3 |

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

) I' j2 g( ^! R L) }: C

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

5 s/ f5 k& g8 b" W* Q

.ข้อ ก.และข้อ ข.

; g6 G r1 f* @5 z' Y8 }0 q+ r) D: }

.ข้อ ก.  .  และ ค.

; V1 g \9 F5 _% S7 A( z

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

: U1 z/ X! `7 Q; r3 m3 B- t5 d

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

; [7 S2 g; ]# g9 F6 B4 n

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

; C L+ B. K# E: ?. F7 H* _

.สามแสนบาท

" Z/ z9 j* W n. }) d/ @7 ]$ ]

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

* t- K& H0 d- R( w& P

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

# ^' R& p T ?: S

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

( P3 c6 j% W( H1 Z+ t+ ^

.สามพันคน

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

2 `+ N7 z! i8 _- \ D+ Q7 z& Q: X

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

" R7 f- Z+ O. m

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

" i+ y) h. s8 B! y+ v: Z; w0 w

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

% ^3 V4 c2 ]4 v( q2 q# Q; f

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

; u v7 K3 ^% A! L

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

) J3 v: S" D& b8 s

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

+ d+ p0 h/ Y0 y( ^2 ]1 f4 i8 U

. . และ ค.

% z( j7 M0 u; b" ]4 c0 X; H

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

2 e; y7 t" U' M8 Y; m: o7 y% z

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

- y) y* d$ U2 h5 i2 g& d

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 T9 c; g1 F/ L. y8 ]* G

.ข้อ ค. และ ง.*

4 l# g7 T5 L$ s

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

7 r6 X$ n) f) ?7 D8 J

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

% P( ?+ @& M& M/ ^& D

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

, V6 d F( \0 y& T

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

5 l2 k7 s; A9 ]1 u: q, t5 n

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

% O4 N9 [- n5 b. \4 m D

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

. ~7 X0 ~4 g0 `' L* j4 e; x8 e# Q

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

; C4 t: C( P, g' W" ]+ R

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

) u8 e6 x5 L9 Q1 |$ y' K8 A; k

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

. ?% K8 K$ B+ f+ G: c `, p

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

) ], ? ]) d: q: X# B1 `

. 2 ปี                      . 3 ปี

" }. p% h7 q$ \5 k. }8 A( J0 [

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

5 T7 n; v, f# E, K

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

/ T+ M0 {9 q7 c4 ^

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

, Y P; l* r( r, Q+ d2 V( H1 W

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

$ }% T: |$ N* |/ O6 [* l3 G( I

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

; ?- s9 G: i8 Q9 i( x( e

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

3 i( @. m* K' d0 \& M

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

" W# e9 [; |. z' F- H% _8 L

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

; f! [" _- Y( b6 e) E

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

; I0 a3 [% r/ X; G* U1 \

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

8 @) _5 l7 p# ^6 q3 r: `4 [! u4 K

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

: g7 w# P5 o* U) P& g

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

( G0 A3 n6 v8 T1 J' z

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

0 ^) ?# I% B" x) D1 _; k! H6 Z$ z

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

$ ^. w6 W4 V O- M" B4 k

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

s7 c0 y- _0 J( r, n

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

, T6 r4 j6 W# f- c

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- l8 d$ ^ h5 Q1 U

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

; p% j- X0 v2 g2 @ M' o s: S, a

.นายอำเภอ

/ F+ @( @* K: W* ]6 Q, Y! K

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

7 U1 i8 @/ e! [: E

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

) h/ F' l+ i- j; D

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" a4 o' f8 Q8 ~ g+ Y

.นายอำเภอ*

6 |1 P. l$ y% p

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

' i- L# d/ b# Q' ?# S' ~1 i

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

. U! c `- O* M( J* J: `

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

* c; p9 b1 d# ]. N7 V; Z5 l. f# M

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

- ^) Q; A; Z+ r2 Z% r1 a0 A

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

: x& h! Q8 \# L0 ?2 K( g

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

2 X) v7 H( v% t0 T

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

, i" W' R& w8 n" W+ z; u# l

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

; r1 q, q3 y8 K$ C( S8 h

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

1 `/ \6 W" S7 c4 H

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

! O4 s0 C0 |% U* b

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

+ {! ^& B$ d8 e3 h* n4 `4 [2 a& J/ Z

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

; R7 ^. p2 S! ?

.หัวหน้าส่วนการคลัง

8 t2 d) k% X, B: B/ C) }

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3 }: t5 V% S# B1 N( e$ h8 J y4 a% \

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 u6 e. ]' g w7 U

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

; B0 t: _: _) v c* T

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( e" D6 Y1 @; c: i3 Y7 Z u- t

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6 D6 ]6 r* ^* N% m- M6 P9 F% ]

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

{ b/ |6 V/ N3 \9 T

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

- t- j3 H; l. P( L

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

; P9 I# i( k2 U9 f

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

0 }, l8 G3 D! a$ G" b8 A0 m# T

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

7 U5 r/ \" z9 R5 @+ b% i

.ขั้นตอนการประชุม

, J3 v! y8 E. J

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

% |. S! z. U, B" w" ^% Y

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

7 t+ Y! t% I( v5 W8 Q4 B- }

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

6 I- \, r+ x% ~& ?

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

& s& z# `( h! Z$ F0 @+ Q+ ~9 S) k

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

- @% v/ W; [& {$ t( K2 y1 w

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

5 g+ w( P: \9 |9 A

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

6 \/ a8 `% t3 I0 w2 q" u7 v

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

8 Z4 k6 y) k! I5 w: s. Y4 H) E$ F

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

1 G6 w- j8 t: s( _$ e ~$ Z

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

$ Y( w8 i6 S" z5 q ]* @6 w/ T

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

+ Q( _% b, u: E6 @' m7 }8 Y

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

! a, E8 x& Z% T' ~8 q8 p! i

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

6 f1 L. H: }5 [9 C4 T7 k: S

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

( r8 s E$ ^% y( X

.สภาอนุมัติ

7 x( l9 k+ g* C* w$ C' f9 N: o

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

9 K; Z2 e, ], m( D

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

2 `0 b1 X9 M. U! e1 u* w. d$ \- I

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

9 w2 t6 W L1 k6 ^( ]2 a. Z! k. ^

.สมาชิกสภาอาวุโส

3 Z. h1 P* n c1 _) Z

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

. Z# k" x5 s. G1 _+ w+ S

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

* p8 O2 [& G5 w3 w" F$ d) A# Z

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

3 ?5 w, D% Z6 {( F6 S( e

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

; s2 ? f7 g, _- j0 v

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

; Q* a b4 x# G$ g P7 ~

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

9 I8 \. {: f/ [ U% o7 P" P

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

& F$ ]3 K' r) g( r9 I0 ]$ {0 H. B

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

+ @8 L1 Q) G9 K' m

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

7 [9 j$ Z/ G9 q2 ?

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

. Q# M$ T9 V, S8 l% E" F O

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

x+ A* |9 p! G! t- \" l

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

. v3 C* \- H9 K, Q) d

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

8 U6 m2 X+ w5 D7 E9 t4 N+ j9 f% C

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

$ ]8 Z, z6 _; K, y) m* G$ s2 t$ C

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

% X# v) N& U0 q u `

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

7 ]3 n5 U' i: ]4 S

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

" ]1 Z7 u9 n8 {: W3 A7 t. ^! q, h

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

7 d3 d4 A/ C* F- ?9 q4 D0 J8 N& n: n

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

/ |! H S: u0 W$ r. k

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

# O' B7 ]. W: s+ X9 k \

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

5 W0 @ x7 q1 y8 U1 W& E

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

5 J: l, B! o2 f* T; @ V

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

' L; L9 G9 W2 R' v* l

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8 z% n# a/ k6 c

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

3 E+ I$ j0 j- j+ F5 ~/ o

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

4 L" b8 f' d/ Y1 v

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

4 u9 w [ L& q+ d0 J/ G+ m' b

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

% x4 Q# ~& i4 M: X. M# W. ^

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

3 N n: N- }: c

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

4 P1 }# g" S: v, G3 }1 {$ Z

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

Q3 l1 v1 A8 }

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

% J8 t; l7 p8 _5 c4 n

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

( B" y6 J4 X5 s7 q2 I

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

3 c2 Y5 I6 V) h) ~7 N; ?, w; q

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

, D3 U2 `) K! t; a5 }- H$ d5 s

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

" R+ P% }; M1 q/ w

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

% ]8 s+ e: W1 u2 B: y# g, `

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

+ c/ L/ H9 \0 M @1 }, N: Z1 ]# @" j

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

) |4 q) q% s' t& s2 s0 Q

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

* r/ W5 H) G6 k5 k! L& U0 p+ ~

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

% f1 X. z1 Q. L3 O+ V# w6 a

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

) f/ ?; ?+ N, m1 H: O+ `( \

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

% z' Q$ W+ l4 b

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

4 y& t& c& ?- L4 b# `! C

.ถูกข้อ ข. และ ค.

2 m5 \) v+ i# g) ]# p

.ถูกทุกข้อ

9 s/ S; N. X) `: W9 z0 |

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

* X; @& [& _$ D0 A+ \. J8 ?4 ~

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

* O: b3 [7 N+ W! f# }

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- \1 m7 v- l( g

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

: ^# a ~$ p) ^+ B0 S: X

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

# G5 L8 L/ E& n; ]: q" p. o7 h

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

3 S# U$ A3 G0 D( k% u

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

) [3 N7 e6 o1 f2 U8 K

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

" e6 E& u1 K4 M3 C C5 v# d

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

1 |+ B& }5 P; J: N' }

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

2 v) n0 S( ]3 h4 x: `

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- U& T0 L3 R$ L9 l! T6 R

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

# C4 B9 ^; K$ R

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

6 X9 C# i+ T; f m

.เจ้าหน้าที่การคลัง

1 O) m9 `& d* E

.นายอำเภอ

- A- F) H9 s; ]4 f* k% D

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

0 R6 M- r6 t) N, S; Q7 b6 z

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

& M7 A' [0 x( N, c; F* A

.เป็นเงินสะสม*

" Q) E! H7 ]+ Q! @9 p3 Q

.เป็นเงินค้างรับ

( l( c' X; L" [

.ถูกหมดทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 31-1-2015 22:31 , Processed in 0.136562 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้