งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38514|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

. s, o' W; M2 g: S3 u9 ~" k* W

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

. B/ u/ g% M% s& m0 V# Y

ตอบ

" x( }/ I2 l- ?

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

# l7 D( g& X7 J/ k

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

0 ~5 w" S: u5 Q3 W. ~+ R

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

& t1 F+ p( w+ c- _

ตอบ

/ M8 {9 }, f8 W% B* J4 s8 J

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

# N, {( u: r) P1 k& ?6 @" E7 c4 }/ k

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

# X& [& l# ~4 ?5 D9 \5 `8 d! F

ตอบ

0 w8 ~' t) O6 S% }' |

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

. W4 |, @8 M* C% U

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

# H0 w1 x0 x$ C

ตอบ

9 p7 L# l; g* l2 y/ j

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

) g M8 L3 T6 g0 x. O

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

0 Q* N# ~$ N% z, j" g

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

6 }. v: G d, b: l: o. k

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 i! H+ S% e3 K* \+ a% p

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

# O% D( j+ T/ K8 v; P& G

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

4 _! r5 P) O9 z4 a! J

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

: J! i% }3 {% b" s+ H

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

& P$ C/ | O& O% _% g. k! v! C% R/ J

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

# d) @2 W. }7 w$ b

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

! J* n. L9 v: A) N

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

! L$ B: j" d1 ]* v

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

9 ^8 I5 s) k* F: Z, r3 G' i4 M' ?; F

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

! H1 Y1 g+ ?$ i, m' g

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

# n! W" P5 ?( C

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

! P; |* ]5 q& \. H# r

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

# U1 e/ `% V( p2 {- A" K

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

4 b: g6 h6 x ?7 v4 V

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

$ |/ A0 L) n% ?: ]- M8 l4 v" T

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

% n8 }. n/ }3 I: s

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

`5 ~5 v/ E- [

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

0 {0 h8 Y' Z8 Y

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

/ p1 R7 R7 V# i! p& P4 {$ m

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

+ i c6 `& A$ {* w* v7 P

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

0 T3 d9 D6 |! a1 _

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

0 E# k% p0 l1 D8 s: g3 D0 l6 B, ]

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

% K; U/ w0 e% R) U! y) `0 K

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: |$ V; K' A! i* o# ~, n0 K1 E+ N% [

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ X; x, ~6 ?8 w/ T d

.นายอำเภอ

* M h( G7 W2 m& D

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

3 X2 l& Y9 w! J* n5 Q) v& y

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

+ o) O$ P b Y# _. X

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

9 R& g T1 P- W' X: O

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

) E; {# h7 [' y7 a

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 w. m1 z/ n$ ^

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

: f5 W3 u+ l: A9 E

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

3 a' Q$ I) U- I! l( _

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

4 G, \+ U% y' F$ z6 N( v

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

) J4 g- y8 g. x1 e

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

9 T. I+ J, s, Q R7 z

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

% V: W" }/ C. S0 j2 S0 \

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

- f4 Y$ x( z% x2 c% \) c; V

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

! h8 C/ {+ ~* g; f ]) o2 v

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

S1 F: `3 c( G% b

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

' F8 F+ O* k' w

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 r1 }: o- Q8 G, z8 u

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4 j) k0 {+ a, y/ `; x ~ j

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8 c2 H5 O9 C! i& A5 x, I

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

: s) e2 H0 J. `' S% m

.นายอำเภอ

( L p/ O% K1 @& k6 E Y

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

! x4 S6 E3 M- b$ N; L) T$ |& l

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

( [9 S3 V0 t' I: @" g$ ]

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

% b' n+ p* M$ g. s1 i

.ไม่เกินร้อยละ 10*

% G. `' M8 m& @0 H* | ^9 x9 h

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

9 u# j& f( ]8 E) f7 b

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

/ Z& C. }( b9 r/ \7 T

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

* n8 w( Y" U$ J2 A

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

9 |- Q y a; K5 E" @

.ข้อ ก.และข้อ ข.

1 L5 }) O$ m- t" {, y7 u% G, g5 a9 I

.ข้อ ก.  .  และ ค.

/ Z9 |& w- R1 l" a9 X* W

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

) r8 R0 N' {2 N/ |0 J

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

& Y& u" @5 Z6 \

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

0 r( B/ Y& q( u( P/ \& v

.สามแสนบาท

9 A4 G9 R4 q x7 N) t

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

' d$ i" s n9 x$ y5 c% Q3 A, ~

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

6 B/ u( N. G9 I* m7 r

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

% G: k: u3 i/ Q) v: e

.สามพันคน

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

' d: [6 S; y$ o! y% e

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

/ w- Y, v, B6 x& D' U! T( i6 c

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

- @6 ~& O' \# H) y8 T! G# n

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

; c9 ^! x) W. ?: j! _

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ^2 @$ b" b$ T+ O7 d' {

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

, f5 Z& D& {0 Q% q6 }! Y+ b

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

7 G3 q1 j5 M# O+ x3 @" O4 d# b

. . และ ค.

7 p3 ?, f: S: R; N' [

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

' T+ U! I# J$ k% I+ i( V' t& Q' C

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

/ E$ F* A Q8 s6 _! w+ }4 E

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- h1 b4 a$ ~. q

.ข้อ ค. และ ง.*

# n5 b" V- K* x6 \- Y$ Q/ p

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

% _6 O0 b0 F& }7 Y) u. @: `) ?# C

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

! C. {8 g% |$ \) o1 p& }8 P

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

2 S, ]* v8 l! D1 c5 t/ j

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

* H8 \, v& N9 }' d# d' T: G

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

2 J( s( R) n3 V% W$ d# I

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

5 U2 W0 w: ~0 H% E+ P7 @: \& P7 ~

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

( ~* |' ^/ J0 o) u ^

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

1 d: L& g( ] c% n! O; p& E9 v5 _

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

! W! I! a5 N% V" q v5 ]

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

) h. C2 u1 }' S$ |) l H; O5 t

. 2 ปี                      . 3 ปี

' F, T1 \" E Y

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

) L& d( @& u& z. f s! \0 A

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

9 [2 M: z4 Z+ ]# H" {# Y2 {" j

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

. A. h1 ~, \, M" z& Y4 |

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

7 j3 t/ l% u0 b$ G$ f E* V5 j

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

/ J4 u$ \ E# Y F. \7 H2 U7 H

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

7 J8 J" p) {, Z. L

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

) F$ T4 h/ a ^0 T

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 W* W9 ] t) Z0 D

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

4 x3 E0 Q1 M& d) }; v

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

( D: G9 N' R# E$ n* O3 }. F4 Q! {

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

# k& a) P! q' [

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

1 c, S M% N9 B

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

/ f- {* V. X4 B: S

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 z& C0 Q( [. n z @

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3 p/ C3 E# Z$ J3 x k5 q$ t

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

l& l3 l1 @4 D5 e- `

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

% j2 |! |0 o. |9 ~9 ?

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

6 {- I$ V. e& w; U# Q+ Z

.นายอำเภอ

& N& C t: I2 P; X

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

4 B8 f o# _$ b7 W

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

9 `" ~, [. X8 Z7 Y5 L

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! p1 J6 c3 s: s7 Q

.นายอำเภอ*

2 b( ^4 @( b0 D- ^

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

7 e6 F1 V$ @: D, a: f

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

0 L6 o' F& z& v. d7 n. o* d

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

. j% m3 `$ H- z+ w* R7 n5 Z

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

* D- F4 e6 a2 l0 I% i1 X

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

! f; P& {5 n' M+ C9 e8 h# v

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

, ]# o3 `$ f( L1 I

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

' V" w7 q7 y; \. \% d$ S6 f6 l

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

$ {" ]% c- O; f) J6 A% s3 I

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

- i) u {: ?9 y1 [/ I

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

1 J* f/ ?6 F% ^/ p4 ]6 y

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

+ [4 H* i) A0 H" J) O- Y# e4 D% N

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

% N& N A3 l f& i+ K3 C

.หัวหน้าส่วนการคลัง

0 r! D3 G9 U5 x# X

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 p4 u. P/ u' u" Q% A; N( e& P

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 [! M7 W H' @# W

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

8 }4 [- v h4 Q" P1 ]) `5 r

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2 P: b" ]* z: I0 a& e$ E

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5 O; w8 f9 {1 ~, H# q

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

5 b5 Z" g7 S" L( i1 I0 u

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

9 T: ^' |9 W4 n, u" b9 J h6 w$ ]

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

, A+ }9 n3 z! U

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

( ], s" k9 b9 @0 f: u N; J

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

! u6 x( O! P( d: D

.ขั้นตอนการประชุม

* _ X0 m' N; q8 [" B( D1 \

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

) i& }: l; M% C; y& T

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

1 r- i1 I% K U" L% l9 y

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

8 K! Z$ Z% B$ A% y' {

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

' ^0 o7 _) s' [; [' K, Y3 J

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

. ]% |7 ?1 t4 _6 V5 m9 F# b

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

; j x5 H+ ^5 O$ f6 e

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

% Z2 A/ p# Y+ `; e( Q8 D* u

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

4 I/ \& x8 m! J5 ~, @; \, a

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

) r4 v7 k5 V1 s! C" @+ ~: z

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

( V9 G) v5 _6 f( y) M+ F. w4 b5 h

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

7 {# V2 i8 x2 H, T: E

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

1 W% u+ g6 @3 c: `2 E

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

/ e" ?) J2 \$ t3 S" y- ?0 ?

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

( H/ `+ j* D( Y }8 m# n

.สภาอนุมัติ

7 n) s# |$ w d. f

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

8 e* C: o5 D7 B

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

. {' ~7 d' A" z. U$ D2 T

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

$ ?& S# u2 ~, {$ ^- F

.สมาชิกสภาอาวุโส

" P+ X; i; [8 `( t/ ~

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

$ a' }3 Z1 J' D- O

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

2 ?+ x4 d7 f5 K; ?% v7 i* o6 \

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

+ A/ [ l+ M- f' M8 u d- W

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

6 X. D2 o# G: `5 z3 v" [$ y+ R

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

3 F8 D! O4 a6 q2 G

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ C" h' A& _/ G8 c; n/ @5 l0 G( w

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

+ w" w& Y, L% X# r9 d7 b9 S' e; S

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

9 _) n2 M# {7 p. A, W6 y- d/ S5 o4 ^

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

0 C8 P u6 }( l0 g/ o2 x3 [

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

- S$ Z+ ]+ v* r

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

3 E. ]* ^1 G7 j; E

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

5 S& t* F1 M8 A% a/ f+ j) `9 m- A

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

: I' t: \+ u4 X3 G

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

/ S% x" y( x1 T

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

8 x5 g& g6 u- K- @

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

& f" k: J8 J, D1 c, u3 C' N# o, p

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

3 q# a5 P" C# r5 W! \% L6 ^

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

( P9 Y+ Z" M/ C2 Q/ c

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

, e. `+ @( ~: D. f

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

/ H" F9 G( U0 |1 r& {9 n7 B

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

* |/ D) c! e9 Y' V" u1 Q, F

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7 U; g9 R3 G$ J& j7 B1 ~

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

, Q' [3 k/ Z3 p" }( W& m

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0 B# J4 m( y( q$ b" x

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

T2 c, m9 ]2 a% }

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

! d( _* v+ o$ q: l4 F# ?6 P1 P/ X

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

4 w6 H/ \( ~5 K6 m& K, U

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

( L$ r" Y" Z: C( D3 A+ R& n4 R

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

+ e) c, R& o1 t2 c/ ^

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ m+ Q6 n/ Y4 } ~$ V) J

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

; W9 c5 \6 i* A) M' H; ]) ]

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

& T* t! g+ X, f! R

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

4 e2 l7 D0 v/ e

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

$ O& a! g' C( r& R( e/ d8 m) d

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

$ p) F9 |2 g" g! u5 Y# v3 d) x

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

' d3 R9 Q8 c; I" d5 h9 ^

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

9 C& z0 y! ?* X3 p C9 O

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

& H! O! v4 Q; z0 @

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

9 o; C" c! a% Y/ T

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

& u1 R7 n; K! ?& \, }( I

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

$ q/ F1 s1 T! Q2 g9 i f

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

& k- v( I: g- i$ n

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

3 v) m2 f9 P4 x, B

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

3 s: K( v% J' T1 Q5 N1 b

.ถูกข้อ ข. และ ค.

8 g- W* w( Q: P+ k- m9 n0 ~

.ถูกทุกข้อ

! _# s- P; g- J: n7 j

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

. N; g/ ]- B# ]; ^

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

4 n: P4 |* q' d* m# l

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 p3 W' m0 ?! I6 W+ Q

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 s6 u$ }8 N* V7 \' t

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

3 I2 g0 @( ]' J' l

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

! O) f1 f3 o0 f6 |7 n! Y" ^: r' T8 L

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

- q7 r. U' p/ H1 l# A f4 h

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

4 W6 n: Y- j# b1 ^9 F! y

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

c1 ~. {/ M. Y7 X( c

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

) V9 x* `% N( x: ~) ~4 Q

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 |) |, A- M. ]0 g5 x

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 W- p/ E4 P& K% o2 ~, u; K! ]! p

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

5 }6 c: s/ ]) q# K v

.เจ้าหน้าที่การคลัง

+ H# z1 Z- C: v0 S9 `: ?4 M1 e

.นายอำเภอ

& t: _$ c; W9 R. m

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

% ~& ]% X, F1 y3 a7 b. l4 l

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

7 n3 |8 j4 y/ j( k

.เป็นเงินสะสม*

. i: I/ f( c& {0 i

.เป็นเงินค้างรับ

8 \% t+ m) U7 |! B ]

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-7-2014 18:19 , Processed in 0.073264 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้