งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39776|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

, y$ _6 R& L1 u8 F, D+ y6 e; B

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

3 ?! n& c/ s* z' D

ตอบ

+ G6 _, l) }% G

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

. f' u$ K+ B/ x

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

) F" I- L: }& F( `. v

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

* n6 z7 j: M- L ?

ตอบ

# d1 [/ i8 `5 M. a

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

3 N6 e; D* Q4 N6 ]

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

- B, {* e* h7 |* _2 R0 _4 ~

ตอบ

W% N T3 r8 y, N' U" P, @1 L: p, r/ ]

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

( v* Y0 ?1 K( D8 T

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

/ t \/ M; f& A8 J6 C

ตอบ

) }- l! z+ L" Y. \" R6 |

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

7 h8 p8 w, j7 `; P* m1 I1 `0 b* t

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

+ ^* p' p& M2 m, B' `# K$ o/ @* E/ y

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

( H- C6 u0 e+ G6 m. g

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: q8 N1 ^# m7 c

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

* b) y2 l; W1 X4 r

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

* I& ~/ P0 [+ D* B) u

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

% \6 t) Y5 n" l3 P# F+ q6 `

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

" a3 q0 i1 `: F0 `3 r' l9 @4 d

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

" {4 \; k% }3 I# N- `/ h

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

6 J% P5 m7 C% A2 R2 r' W

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

- p o( r$ D; Z8 E% w

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

1 Y r' k3 d! Z1 o. X4 m. l4 x

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

; N2 C& A2 l# ?4 _

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

( h7 Z, }) ~8 a( S+ T2 y2 @7 P# V

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

3 ^9 c/ H1 D% T7 i

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

' P% C* e9 ~* y! x

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

7 A; j* l5 U: k4 k# q2 t

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

1 Z/ e/ C$ e4 o7 a1 [1 n

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

" |; Y( \% \( Q6 o0 w7 n* j

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

( c9 d8 Y! r! a, e0 x

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

1 @* z5 N1 {6 }6 ]4 H

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

+ p+ _7 M. V- R3 n% @4 t

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

; t0 x$ z' g' n3 P& M% [2 c: ?% r, g

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

$ W L6 ?) R# P6 T& t2 ^

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

; F; p/ D6 [5 P: Z0 t% P7 x

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

& g$ r0 e/ R3 C% m, q6 V3 Z

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ |+ P/ g5 b# u

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 b% ?2 U. Y% Z. x

.นายอำเภอ

1 p# y. v1 o) i- N2 i" |. B

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

( V" D _4 R% g. y

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

+ G4 m; r; K% Y) z7 ?/ ^

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

+ s: _- i, r2 k6 K1 l

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

* B* c; h# q) u& y7 w4 T$ p' n# b

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

2 r) p4 f( }9 M

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* a/ Z# b* f6 c' O. g

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

6 E X6 `; F% s- K! N5 @2 W' _

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

- R2 X5 N+ N2 f

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* @! X* i$ v) V' l/ d, \" `! g& d8 y

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

# O& D; K2 M L5 h! L8 Z* l

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

. ^) e* g% R2 A; S3 \9 ?# e: S

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

, f3 q" I- c0 c% h, |

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

5 \, J! V2 f" ]/ ?' w4 P* G

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

1 |# A2 C; |) @3 J2 A' }8 e

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 |% W2 d- E& F* J; a

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

! i5 `. Z- R- r, J! J& L+ q) J

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4 b2 R: Q3 R, ], p/ p8 P4 l, s

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

( o% t5 G" ?/ b

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

$ w* N% M5 q0 B

.นายอำเภอ

+ I1 J1 N* x: R6 D- \8 r

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

) |7 B4 B* r$ Q8 P- O1 ]

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

V) O$ u" S- z( I s$ x; ^2 u

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

0 D) b! c( H$ A& d& d

.ไม่เกินร้อยละ 10*

3 L. n S$ o }- w8 ~( t

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

, {; I3 u6 S# u; w! Z

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

* y* [% f& k) e3 v6 u& K( b

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

- B6 g" W6 Y4 T5 ^; I% C& n

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

6 C, i7 k9 I- r3 ~4 _2 J

.ข้อ ก.และข้อ ข.

" Y7 s- `4 Y7 ^- y& M& A3 R3 F

.ข้อ ก.  .  และ ค.

7 `8 k# ?% Z0 U+ }$ t1 I

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

* \$ T" e7 q% |2 ~* O2 o

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

3 b; t9 j8 ~% ]) B( F% J- h3 A- l

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

* ~* I' e2 u D0 W6 i% M4 s

.สามแสนบาท

! N# {) K. {9 X7 J u

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

. A5 j" `% t* D4 c5 v$ O: w

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

7 U8 n4 \' }& x, r9 y# X

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

- S8 p! C! @/ z, y

.สามพันคน

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

1 E- U6 t0 y$ K0 G* a6 D8 M& l3 p

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

5 X: j& j, R2 F7 o5 ?( p

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

2 d/ x, l# R- b# r; F

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

: V3 U8 M4 B7 ~! U N2 \' T" {

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 Y& q6 F6 s" A* Y5 i4 o

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

8 M8 n6 y8 w8 H# _# L9 x4 L

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

; B( a1 r$ a: ]8 T8 A8 H6 d1 ^

. . และ ค.

! H* B3 J6 K( d* M

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

" N$ v7 W0 _7 Z7 e

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

: `6 u: b; O+ C8 C, E

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

: ` m3 ~3 _" B! t' ^

.ข้อ ค. และ ง.*

0 j+ I( O7 }8 i' ]* ]! Q1 ~

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

* `/ I& J+ g7 r* q3 _- ]' n# }

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

3 l$ t, e" Y8 L( q0 R* {1 ]7 q1 [0 ^

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

/ G, u( J" J# Z, N8 n: D

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

3 |7 W2 @1 |+ G* c6 C' N& T

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

( a! q- \$ c- r

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

5 R( [9 h8 r' d

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

# E0 ]$ C7 v6 O

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

* e" _' L* }/ Y$ x* r" t/ E m& X

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

5 U" ~/ ^0 v2 g& w* E$ `" g

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

! x" H3 L0 P5 P! `0 P9 i0 l

. 2 ปี                      . 3 ปี

" I$ N% {" \' x. P) F1 H" i

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

5 }- O- s4 o Q) T3 E W! ]# i H

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

# t- K' R; U R4 H) V9 S+ }

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

; K7 G1 G. V3 f. v8 Y2 M

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

# u) [2 p8 {* O. }' @

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

- B5 k- v' X' e o; Z

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

9 m0 b+ f$ Z& S5 d8 _( ?2 w

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

& m7 {; n5 c3 S$ y

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 E1 d6 B- s) L5 l

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

: a E! z/ t K4 B& g

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

% p3 N s a& S' i

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

+ [2 r h y+ Y) c) i

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

& ?* _+ T& b, P2 ^5 ]; E5 m3 X

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

$ I ?( S. L8 v

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

" ~) T0 w* r4 R6 c1 x" m: V- ]

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

B! X8 b3 E# s3 L' h

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

U/ r4 n7 n' w: s% r

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

+ T P" Z. e9 |% X. i( v7 n& t! S

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

; r E7 \( d3 h' Z7 B* m# x

.นายอำเภอ

; V7 A, T R# R. c& ^/ t

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

. F9 n/ \* H, d) r4 m

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

6 h+ C0 L% z% B

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

; y8 x& \9 J3 }3 r

.นายอำเภอ*

3 E0 @* l, z( @3 M

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

; a9 }# X. V3 H @+ |9 \( s/ O

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

+ a. n! [' B; x: e2 z; O

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

" R6 z9 c A4 U' F+ [3 Y" l

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

6 m! B9 j! ^# u0 Z4 D/ ^

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

6 S9 a1 {5 W; X

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

2 G0 c) m6 ~# q3 u

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- e$ w+ H- u& a3 l- {1 ?+ Q [

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

; z; [- T, G. m

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

1 x3 G% P1 V6 ^; }4 p1 b4 {( Z

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

- R! \5 |9 G$ q! N

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

3 u- K3 A* \: R+ @& b

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! R* b; N) e% D

.หัวหน้าส่วนการคลัง

" s3 b4 h. E+ Z2 j5 u, r/ H$ z: f/ q

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( \3 F8 e. l! G

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& y4 h0 r1 l: j& k1 k1 `; b

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

0 _! Z# V8 N( W% ?5 @' P3 _/ w

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

8 d% ^0 A- u! M/ k# C x

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" ~2 X/ N/ ?/ b# B9 k9 d% @

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

1 a2 y2 G$ }" m1 d, W# F

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

# G* ^# ~; h. e* I/ v

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

; L1 ^! a3 l( K/ F3 H

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

% X* r+ ~- I5 U

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

- U, z$ R2 E0 E" ]% _. `% P h$ [0 I1 k0 R

.ขั้นตอนการประชุม

. X& ~5 R: Z' p0 y

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

. ]$ z+ G- S8 D* [8 q; z

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

* ~6 p* G( L! v# l' B8 b& R

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

/ N" @9 D- _. ~! A

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

: B- s/ h- a% O' d' K

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

( S7 k: |& ~0 A b" d% A

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

7 ~" E( z6 S( m5 Z& A6 @ o/ V- o

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

5 E# i$ i, Q D

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

0 u- b& f# ^! z! ~; A9 s1 v

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

8 o2 p7 t \+ ~: J! M

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

+ o: X% b: d) c# A

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

4 [1 z) G: @& k" G ^0 E

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

d) X+ V3 `* H% z& B! Q

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

/ P N7 e" U8 V5 |4 ~7 M# X

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

1 E3 P6 Y/ W7 c8 b* N7 t

.สภาอนุมัติ

' L a1 }9 B' e3 d. l/ y }3 ~( Y

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

* o7 C/ h t7 N; R, A

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

8 G( ]4 ^% u9 S3 @- _2 m/ w. |+ ?+ Z

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

+ M) B: Y0 p& N" p' H: P

.สมาชิกสภาอาวุโส

* D4 T9 j' x/ L& k

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

. y5 P" O" q$ S* p7 j+ I/ o7 X* f

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

% I4 Q+ D" e, f( x7 l- J* o0 [9 M+ f

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

, G6 w4 I' E: W

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

Y, \: o9 Y9 I9 `6 u$ I! ]

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

7 e0 m* _; R7 i; \

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

& a- W" K2 A! C

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

2 j* Q" n) K& s( T

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

" O! Q" a& G; X4 @8 \ ~; D

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

0 C& I& z G7 w7 J& k

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

9 k- w5 u. x& _! n, c

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

$ M7 J0 n3 U" f" V" f e h- N; i2 X

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

' E& a2 G* d3 w, l& e

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

" }6 z! A* d7 B* X5 r3 {

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

: e3 w6 W( H2 ?$ C! d( B# U/ C

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

4 K6 ]. ~5 M* S/ Y

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

5 x+ L% l5 u- t! h

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

. j/ Q. U% c6 {( O% ~( z

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

0 n. C2 T0 u, U) X; ~) Z

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

( J+ V- o; D* i

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

2 a' M. @3 Q" l7 u5 j( ?0 |+ m, y

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

! ~2 e2 l J! u3 R% @- c& i. l

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- T7 C0 N0 N- z4 F% X) F7 Q* _

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

: y2 M" ]+ l! p& \$ i

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3 P, f: F4 k; E. J+ }

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

% x( k# C! f: ^( t

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

/ P0 u1 `8 L( ^; H+ h

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

: n* C3 ^/ l+ j" \1 B6 `$ m

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

7 w/ ]+ E. M" m7 Q

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

$ x, {& s; Y3 {$ Q( I; h0 N/ \. ?( A

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

' p* g" n# N+ G+ G0 a* q

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

& S5 n3 r+ L% l" H2 v

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

/ b& l5 ^3 B) N' J6 t- h: X! n

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

+ k6 s' W4 r& c7 s- @5 A

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

0 Y w( l7 P! L" f

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

9 j- Z) I& s3 e2 Q0 I9 a

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

& Q" l8 _, }+ _, E2 ?/ U

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

& ^) T& R& F( r6 g) J8 T! w: v

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

5 {- s( x$ W3 }6 \, }0 e

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

8 r0 V, T8 V0 j, G+ u) ?

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

2 w& Y1 q0 d7 q8 B6 a: V; G& R

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

i) z% T! t6 e: a+ \, G: P

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

; K9 e2 q6 ]3 v

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

$ I5 u* z5 f. \# s: y5 K8 R

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

5 ]8 \- ?0 f9 N1 j! b4 X' t( Z9 e: F

.ถูกข้อ ข. และ ค.

/ ?9 M4 n. v4 h7 t

.ถูกทุกข้อ

0 t g, Q# H9 X2 F: T/ z9 J

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

/ i* w2 u, m$ x- ^6 o; K- [9 g' L1 \

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

/ b/ T" Z4 q. P% l, R4 {7 ?- ^

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

+ [9 \2 | Y9 P J

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

: f% K9 I/ `. s5 u

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

& X4 o1 S) B/ R( f

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

; k7 t% J* U. r$ E" f$ e8 Y- a, V2 Y

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

$ s( d& i& _0 q0 F" S/ _; C7 k

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

2 Y+ E' [' S1 i5 U

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

! |6 E: O1 Z+ o* s% N0 j! V

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

) u" q# n9 W; f4 H& A' |2 l8 d5 j

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

' _0 Z3 R' L& _5 z

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 x- X7 m6 I P

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

+ Y' T- S+ A" L; H7 [

.เจ้าหน้าที่การคลัง

3 d1 j8 c* O$ ^3 X+ l' [

.นายอำเภอ

" Y' ~4 R) \4 N0 V& b

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

6 s+ N7 |/ s; \& l

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

" Q4 o# h$ m$ a% R" q5 T

.เป็นเงินสะสม*

- X) a0 d/ M+ e" s% [6 v* D

.เป็นเงินค้างรับ

( G; p! A/ Z y$ w$ d6 @: @

.ถูกหมดทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 28-4-2015 19:14 , Processed in 0.063695 second(s), 15 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้