งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39053|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 q S# a! u; A. ]

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

: I2 f& U4 K; I; N9 ~ y% @

ตอบ

4 @3 a9 j" v7 s! A4 ~

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

0 u, ~, i) ?, s

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

$ l; l+ u+ O) b( t( J# B

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

/ ]$ X* Z$ m1 s; k1 J3 e

ตอบ

7 F3 p1 v9 r: r% F1 V& B

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

+ d* E& p; l! N. g

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

& f4 W9 X/ \; z' n8 [, K9 ^. I

ตอบ

* {- ^% @% ?2 Z: t+ ^, Z6 a0 r

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

* }& c) A: T' @/ ~( X

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

+ @9 }7 g) N3 b2 E, v

ตอบ

z! m+ e: J3 w/ @; t( V" ?0 E

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

p0 U$ i5 x& [" G( F# n. U9 [1 ?$ U

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

1 F6 k, J; C1 z0 ]( b

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1 n5 J: a9 L2 Q7 Z

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* W G1 H% D2 N4 {0 @* u( h% l

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

" W4 L! w. H2 O, F

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

* m) L4 Z+ S& l) ^

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

/ d% m" G6 w( [! ?3 ?* L7 O' u

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

' A, Q) p3 i1 f

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

, {% o$ C% v9 Y

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

- i1 o+ D4 Z: M" Y' }4 N

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

5 C7 F4 U$ v: y* }9 x6 R: }

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

7 G6 C) ?% F5 e& K$ O

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

. o# |* i) K3 p; |

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

# g! x) M% U0 C5 p+ g

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

# f9 g* |: \& F. e. `

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

* s' n: N1 y$ W

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

( D# [" O# h O: _$ n

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

: S% R6 k2 p# a- y( R! V

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

+ p+ X) t E7 b6 P) \

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

$ C+ O% V9 ]# }3 ?' j) m7 m, j* ]

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

L4 Q. S1 ]( ^/ c$ U6 L

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

8 A2 p' U/ B9 ] }+ }$ x

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

9 v: X& M& ]( |* ?3 w

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

9 W, x A/ r# A

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

# D0 ^ J4 {* e9 n

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

) p, I0 F5 [/ m& K" Q) Z- c' O

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

" J+ U% V0 o& k2 R/ f

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7 m% E4 h3 ~4 x: `6 L

.นายอำเภอ

7 [8 {- l8 }, q. X

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

+ q$ X' y( p6 i4 D9 Y, u

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

. I/ o# W% n# [* r3 s

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

7 S+ M1 d$ N/ j+ A! D

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

5 s( {% A- u o- s" Y" X" E( @

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

; K+ S, I5 v6 H( J5 f$ v

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! U) Z7 h& y- U1 W

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

5 n$ A4 P$ D0 }4 c+ `* @

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

, F9 d) }( I8 J' [! ]

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

8 f$ _. p) I% ^ F

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

2 @6 d$ F& D& M+ f8 ]5 b

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

# {% I, d, A1 j0 Q0 v

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

6 {: c" o$ ~8 D+ g

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

1 |! c l9 B( E0 { W' h+ ? e: X

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

: w3 i5 V) F7 F6 q" R

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

+ o; ?) l" z- a: a: `6 ]# O: u

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: J Q6 |7 z% r* Q% l

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- L% k; n: V1 x5 z$ ]

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7 U1 q) f4 I) Y; B

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

" n# N z, b2 a, Q: }* K+ f

.นายอำเภอ

' A( c7 e- G: U. M/ x

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

' A3 L, @( h" ?& c

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

: g* j. y+ m4 w% @# [0 f0 Q1 ]

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

H5 c# r* I7 Y

.ไม่เกินร้อยละ 10*

. p$ ^2 ?$ C5 a- `6 h

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

0 T. s7 I6 X- h0 K$ J

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

% f! u7 P: r: F

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

' Y* D X4 u' P$ n

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

4 b2 ^3 O0 Y# w+ F

.ข้อ ก.และข้อ ข.

; g2 Y+ J* P4 M

.ข้อ ก.  .  และ ค.

; b8 r2 q' j9 P' w$ O. i

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

( Z+ I4 X+ X+ g! x

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

$ g0 N: Y% f& Q. d) _: |3 o/ N

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

$ A3 H7 ?* _/ b i: {1 v4 d

.สามแสนบาท

, [* d6 Z( D/ V% y

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

& m; \8 E( q* `- S) T4 U; Y" Q

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

- g; ]+ Y- j3 }- H- `3 }

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

9 @5 b$ k! B3 S- G. z3 P4 R

.สามพันคน

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

" x3 ~) a* A! @5 e% g: j4 ]2 E

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

, c6 f' K( ]7 ^$ e0 \( A( ~

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

$ ^& g; Y- m9 U l! d3 v( c6 v4 t

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

( ^: J9 u* U( g0 S% O8 z7 a1 U/ S

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

; K9 g: q$ B! {* \+ x2 |- l! Y6 k$ t

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

S+ F! `5 b \& E

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

, _3 d" V" m" `, d3 i# ]" Z- N5 w

. . และ ค.

1 G" \, h8 w+ J) f9 c

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

( |# L! E1 d) k; r# N

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

; f1 X" M, C' \3 ?1 ]* k

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

) b G, J& N* Z

.ข้อ ค. และ ง.*

7 _, A. y% z1 A' D' {9 b

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

3 j i1 ^6 x1 p, D1 ^

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

5 t% G# L% ]# r% [- U( }+ t

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

) m' l) K4 x% q

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

- _% O5 ]- b9 ]/ I4 K

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

3 I# b. Y0 n) Y3 ^

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

7 G( Q% v }9 H/ s; p4 O

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

& Q5 J+ E0 F5 t+ [! H% [

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

- a' ~5 `/ I4 T# Q+ |

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

; B) d2 @# r/ T& V- D% o1 @9 P

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

. S! t+ i2 \+ X- ~$ }! t6 a* D

. 2 ปี                      . 3 ปี

$ a4 w3 L3 Y& s$ F/ [$ s: ^8 s5 j

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

8 l& z3 g1 `* [: j

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

$ T- Z# \( y( D# A. G/ k9 |& h

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

. s% v) V) A* @, W

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

1 z# B* N$ L6 @& u* `8 H

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

: t# J' l- V/ _: q+ W+ |. ~

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

3 p, P' A* i7 q1 `

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

6 x4 P. H& k) Q m9 p3 a; w

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% w3 n& T9 V0 P- T

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

1 S3 l- V9 u1 B; m1 _

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

0 c( _" o8 I7 K

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

1 I) _/ B6 [* _8 Q& v, e8 `5 L" V

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

' G6 Q* G6 Y3 G1 e3 |

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

6 N" r! C* _9 z5 D

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

. M% q( [* B+ r+ ~

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

7 Z1 `. d7 c! [% J# p+ z3 s

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

) s* q. T, ~+ p0 G0 L

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5 y& x% J3 X( c) a7 _

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

1 g( N3 @# z3 j1 V8 J$ D

.นายอำเภอ

+ R( t# g. Z J! l/ a7 l

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

9 @; p* Z; n! x$ o* g' ^" m. B& S

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

6 b* n2 ^( x7 y& Q) M

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* [1 Z/ o* z4 D! x( q

.นายอำเภอ*

" z4 d9 r3 k2 y }

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

9 C5 h0 x9 K! _ C, B* [

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

( C! `) v& U# T& e, x8 C

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

( }9 p" E' _' B8 E, |- B- P; l6 G; A

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

0 O6 _/ z$ N) {

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

# m( ], w2 [ B; W

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

$ z- z$ T! S6 {1 `7 ?* r3 x

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 B6 O) ]4 f9 v0 U! O( p4 E& D

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

1 r$ N* T3 X- l; M% p" M

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

& @* t( ~) G1 N( d& a

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

9 J! K- j, o. \2 |6 o

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

/ ?- s, I) h3 R

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7 p9 [3 ` x: X" I4 a- J9 g

.หัวหน้าส่วนการคลัง

) \2 W) L+ [" F# y M6 e0 ^: E) ?

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

' D9 t9 J0 j l- r* X" @

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

( o0 G$ o! p7 |, ^9 A5 a

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

y% [) y' ~3 p

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

$ `0 N4 r/ r( p1 `1 P+ o- n

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5 U% `' V# h! ]* ^

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

- h5 p3 H, [9 ]! u+ M( J% [0 b

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

8 R$ B4 W0 J4 U8 Z% \4 e9 M" \

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

2 _9 A& d+ `0 ]5 E6 o7 s

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

+ c/ c9 v) J% k

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

) }. \" c, r/ ? g$ e

.ขั้นตอนการประชุม

" x3 ?+ k& ~$ B- v$ ^4 v# |

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

, E! n, J. y- G

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

$ d# U2 P3 w* ~2 C8 ]

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

0 T) ?9 |6 M1 }- Z8 d

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

% ]/ G5 w- S( B7 M$ H( e) l) y

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

! E) X% b, t! ?7 D# v1 w! ~

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

/ G6 u0 z0 C* I

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

5 ], U J9 T; K) H: r. w9 l

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

# q: n6 O+ p/ \) [8 }) w

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

% h& r' B% b8 j4 @

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

8 P1 j8 L% c5 ~, D' P8 d

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

, w m p0 R) H* u" R8 c

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

% P5 I$ y: G9 p8 P; a( }$ n

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

; E; A6 D) T1 Q% P( n2 y& j, T. U0 t

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

# s/ C( P% g3 X6 Y5 F, p; Q/ S7 ?

.สภาอนุมัติ

2 I- M1 `! J0 X/ V' K! U: z7 C

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

6 I6 K. U' t1 ~" ]% O5 w

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

8 p9 M" T& y4 D8 @; ~3 a

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

+ t! }) A; [. R8 q: j

.สมาชิกสภาอาวุโส

3 f. F. Y8 s$ r0 o# e. C

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

) c9 x B' N6 m H2 |: t. Z( M

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

/ l8 @7 d6 P- w5 [5 Q! T6 N7 _9 L

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

2 K, Q/ {5 x4 y- L/ H3 J; S

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

; J5 Q) S' R" Z- @- `6 s: b4 ?* [

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

1 ^2 _) y: b4 z" F' e

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

' c# x+ r6 S+ `% `3 w6 p

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

# y0 u* ]9 H/ h# \1 u5 P

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

2 r. D+ Z: z) V' y3 k" ?( i$ L2 I$ U

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

8 L/ L" d% h6 h. ~6 B) g

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

0 u3 N% }/ v2 O1 j8 Z0 F

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

) P8 }; G" S+ ~, ]

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

: \6 X7 ?2 w& a6 w+ R/ w

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

" Z3 R" D1 P1 |. {+ P+ p0 u

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

: \+ Y4 ?" x4 B+ f

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

6 `$ Y9 X" ~: X

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

* k1 g& Z6 M1 P4 _( n/ ~" U- K

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

' ^) C5 O: \3 s- }" f) w3 ^8 p( f

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

9 A$ t, D* @! p6 M9 X! N

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

/ S2 ], ?. i6 z: |+ |) z0 R/ K

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

1 H L3 G' P9 S( }, |( o

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

( N1 m4 T/ H- V8 Y; ?. c, z# V

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

6 Y/ ^! s, F" i. `) |2 f$ A

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

9 I6 h7 L( O% x1 h8 o- ]

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8 ]) |7 M# o) R- [5 _0 t

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

, f- v$ J' G8 K; v, I8 I+ a0 Y7 k

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

1 W! A- p2 c2 h0 b5 N) X

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

" q; a: S# K( [, r$ i- }

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

1 g5 }1 h# g4 v; Y* X

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

5 y4 M8 U5 O$ U0 n+ Z

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

: B3 G7 H/ b$ U) U/ r6 w+ i

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

3 n/ Q/ s" N3 c2 A+ Y! f

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

6 \ e& S( j/ i2 q

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

! W# x3 L" d/ f$ I; ^* }

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

, B1 g% t$ E( d9 s1 b' F A7 K

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

4 J8 \. z- v- {. y/ [& ]9 r4 p

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

5 x X3 S, f# T) @4 {# j r

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

8 O& V. G; N3 f# N3 ?+ x. M

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

2 U5 T+ O! r5 U, }1 s

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

$ [* [3 \, K- }/ w5 h% x o

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

$ A+ k4 |4 @) v2 G) w; r7 I

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

7 B5 @+ f7 Z$ V9 ~4 p6 E/ _

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ D# B5 { j* \- Q1 ?- l

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

" e2 V2 J& K1 j' Z2 `

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

8 N) z9 U( ]' ^" z7 O

.ถูกข้อ ข. และ ค.

7 x4 U4 P1 x8 h7 j, D+ D

.ถูกทุกข้อ

1 C3 Q; [) M9 m* W" B/ h4 E) D/ B# \

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

% ^" e& {9 o) D9 h! q

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

0 k. d" f% v7 q9 c

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 |0 S! }7 S. x

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

" r% c, J/ R# J9 Y; z7 ^

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

+ O: }# b6 \! N9 C" Q$ I

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

6 y/ ~: S4 v9 w m; P

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

4 M3 d; k v0 X' p! H& n# d

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

. k a, x, @& G' O r0 `0 Q" b

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

; o! ~2 `( c L8 a+ |

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

7 `: ^7 `* ]" L: n, ~

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

i/ ^, r' i0 q+ P. b

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- k; |' g0 D, O

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

0 @4 `; b0 s. B# V `1 I% }

.เจ้าหน้าที่การคลัง

; @1 h$ `. P7 L' O( b

.นายอำเภอ

1 U' G6 D8 _( @ E

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

/ q: p9 W/ ]1 X1 w/ Q/ B0 j3 J- V

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

6 f% \- t; L% s* ?4 t5 V- B2 n

.เป็นเงินสะสม*

0 H. _5 ^( u" B/ S6 P

.เป็นเงินค้างรับ

# H9 y$ ]+ }. B- }

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-11-2014 11:43 , Processed in 0.112773 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้