งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38538|ตอบกลับ: 42

เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

14.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ..  2537  ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

+ }' m$ Z0 d: S8 p( G* [

      .    90   วัน              .   60  วัน                   .   45   วัน             .   30   วัน

2 R- \% j8 h! r7 q; D

ตอบ

8 i# Z: U( {% ]0 {/ @

15.   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    ไม่รวมถึงข้อใด

. D; O& O( T- Y: M4 \) F3 W

      .   ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น           .   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

' I4 @% A; j2 q) A# X5 N( }

      .   เทศบาล                  .    สุขาภิบาล

% w" m! ^! s. s/ {8 E1 K/ U7 Z

ตอบ

2 m' G* A0 O/ E/ E# ?6 G

16.  ระเบียบพนักงานส่วนตำบล   ให้ตราขึ้นเป็นอะไร

8 S4 n+ T6 M% o, Z+ e

      .   พระราชกำหนด       .   พระราชบัญญัติ         .   พระราชกฤษฎีกา   .   กฎกระทรวง

Q8 I# i+ P" |' ?& ]/ P! z" p

ตอบ

+ Y! e' I! ~+ q- v q/ a$ j

17.  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่   อบต.   นั้น  เหลือเศษกี่บาทให้ปัดทิ้ง

- t5 L% e# g d+ l, @

      .   4   บาท               .   3   บาท                  .   2   บาท             .   1   บาท

9 w7 u. ^$ A1 P

ตอบ

. |! M& f. H) b8 }) E: ]( e |

18.  การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตำบล  ให้อำนาจหน้าที่ของ ก..  เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ..    อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

. U" V# B& @7 Y/ Y1 L4 `

      .   ผู้ว่าราชการจังหวัด      .    นายอำเภอ

     .   ประธานกร

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537   และแก้ไขเพิ่มเติม 

8 Y ~5 P# O5 \! `

1.ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

; o+ k# O; U2 E; N

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& n: j D- p' T2 ?: u' L& _8 {4 k

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

/ [; T- G# r1 ^+ _ I8 W

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

' ~/ q, H7 q6 f L8 a

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

1 X- o4 X* _4 ]+ |" T1 l

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และแพทย์ประจำตำบล

+ s7 w/ s. R; P# Q/ i

2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

3 [0 L n! V8 b& z+ j7 w% w9 N& g7 Q

.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง*

0 P! e ?: ~! K2 N

.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

# `" a- Q6 c$ y" W# Y5 J7 `

.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

# v; i! T/ ?! S% n

.ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

; C4 P+ K$ k. b( ~3 @8 F. ]+ z

.ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

2 Q1 I9 G2 A! O$ G

3.สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปีและเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร จึงอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

7 t' `4 } |# K! f; }0 L

.ติดต่อกัน 2 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

: W0 w/ `9 ?/ `0 }

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

) U) w7 C* p, c3 [8 i9 x

.ติดต่อกัน 3 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท*

1 V( b/ {; Z7 o+ {7 d w) M% Q* P

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสน 5 หมื่นบาท

* R \: W* S* r y: B4 t8 X( L( K

.ติดต่อกัน 4 ปี และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนบาท

' i W* O v- `0 Z& C

4.การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอย่างไร

' |7 ?6 \# X3 i- ~

.ทำเป็นประกาศจังหวัด

3 d! m3 O( d) H

.ทำเป็นประกาศจังหวัดและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

0 e: A& `( X$ U& ?% ?8 b, u

.ทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3 x. i4 u/ L2 K/ e' w! k6 q

.ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*

( c a4 j. {; ^8 {$ b

.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

1 M, a% A4 X- |$ H& q$ Z7 @

5.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 O( G, Y$ p+ L, K' v

.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2 \6 |& ]$ A! {3 ?

.นายอำเภอ

% a1 T6 a! K6 e

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

6 o' n* q. Q. c% H

.นายอำเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

9 D3 V8 h) z! I. q) u/ w

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

" W7 X) `# w* u9 \' K8 z7 e

6.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือใคร

m2 L" s$ D6 ~& k9 Q N& }6 K, K

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

* Z+ ~" _" D3 [/ I! X( K( l: t

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- S6 A7 }- T! o/ N+ c

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

# P1 V; J0 }, P- ~5 i

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

- x L G9 C& j5 ]; H1 _! R) S- p# X5 i

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( r7 o* z S! ?

7.ใครเป็นเลขานะการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

7 @ i6 K6 R2 }! d- B

.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ

' H) n1 V& s5 W* ?

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

) z# N5 {0 D. ~8 n1 Y9 f& c: J

.หัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

8 x* v& V$ w( A$ s2 `* |, }; v

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

# a; a' ]! p- b+ e5 T( D# a

.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( N) q# z$ x {0 J( n/ X

8.ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% ]& V6 K# U( N( t

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5 w# z) v1 y2 N6 w

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

! ~% P' w* V: _- z* L

.นายกรัฐมนตรี                               .ผู้ว่าราชการจังหวัด*

1 f' U; y9 e0 `9 k

.นายอำเภอ

9 T4 `1 B! g" ~1 l

9.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

, `1 F, [( P4 p3 ^5 S* U# s5 c

.ไม่เกินร้อยละ 2                              .ไม่เกินร้อยละ 4

, X) _ v5 j. X% F* ^4 G

.ไม่เกินร้อยละ 5                              .ไม่เกินร้อยละ 8

' E: Y: m/ m7 W# V) K& K% Q

.ไม่เกินร้อยละ 10*

- M4 m0 m! j7 Z2 E* t

10.ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง

8 J1 n* l7 D+ ]* w6 m

.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*

) d+ E9 J8 G" T" S7 S

.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน

8 b% h( \' U) x' ?

.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน

5 e( M+ h0 ~2 G% Q1 \3 V7 U9 r% l

.ข้อ ก.และข้อ ข.

0 z! Z3 {) [3 H) Q8 O2 x$ x6 h

.ข้อ ก.  .  และ ค.

- {) {* W7 p. w: d9 K$ J

11.สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

6 F8 ^: \" ^, L) A# D' N4 X* J

.หนึ่งแสนบาท                                .หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*

* |' U* }) U R) E0 @0 O5 E

.สองแสนบาท                                 .สองแสนห้าหมื่นบาท

! P! Z$ E- i# u6 w2 i

.สามแสนบาท

2 i: v4 [ I( Z; ]: F5 ^

12.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี่จำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงเท่าไร และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

* C5 O9 r# M* V5 o/ m

.หนึ่งพันคน                                    .หนึ่งพันห้าร้อยคน

7 ?9 v% w* m( g; _/ M' n/ j+ M$ o& s

.สองพันคน*                                    .สองพันห้าร้อยคน

% b; Y" O3 L8 Q5 s. L' N

.สามพันคน

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:51:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

13.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาท โดย

+ h7 o9 r0 \' u, }+ y/ w

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        .พระราชกฤษฎีกา

" u L& M4 p! N# p2 a- D

.พระราชบัญญัติ                              .พระราชกำหนด

% R$ N% ^/ E2 G8 }) i; o

.เป็นได้เลย เมื่อครบหลักเกณฑ์

$ ~* Q0 ]# Q* Q: k* }" Q

14.ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 }% z- t* I% h- g/ i4 ?: z

.สุขาภิบาล                                       .องค์การบริหารส่วนตำบล

3 ^7 E4 ^2 _0 L2 }/ x

.สภาตำบล*                                      .เทศบาล

* Z! V8 P! P4 Y3 y1 B, ~/ |" n q

. . และ ค.

: u+ F% d, k! k/ q3 e

15.องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

# n, y/ P- T/ Q' Z2 Y7 C

.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                            .สมาชิกสภาตำบล

8 L5 D0 M, P0 y% Y. U; l) P$ b

.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล        .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

) f( x: f+ |' \* L8 Q7 D% K6 I/ z

.ข้อ ค. และ ง.*

/ q4 f- d" o. o7 Y ~; E

16.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

D* i0 z1 ]: O, T( h

. 2 คน* . 3 คน   . 4 คน   . 1 คน   . 2-3 คน

5 v; `9 S2 i8 A- [3 b0 Z9 v

17.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกี่คน

* a8 I: P' J: | H0 p# \

. 6 คน* . 8 คน   . 9 คน   . 10 คน . 12 คน

% ?' p6 e$ z( l

18.ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

/ W7 K3 `4 x1 w- J) p4 N

. 3 คน* . 4 คน   . 5 คน   . 6 คน   . 3-4 คน

% J% j+ r( D9 j7 |- |! o

19.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

* i: O! `5 T! w

. 4 ปี*   . 5 ปี                     . 6 ปี                     . 2 ปี                      . 3 ปี

3 B. v: w3 j7 N2 F9 p' k4 t; f

20.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

2 `4 x: J8 M- A

. ครบอายุหรือยุบสภา*      . 5 ปี                     . 6 ปี

4 ]$ E4 K2 f6 ]1 e7 F9 `0 J

. 2 ปี                      . 3 ปี

4 b( y# {, t; \ r/ L; U+ ?2 ^

21.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

) Z. P) o( B+ J" j5 v# J1 P

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  . 90 วัน

2 R, D2 N/ ]+ x! n$ F f, i

22.จากข้อ 21 ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

1 y b0 L# W/ w, a; w$ j

. 1 ปี       . 2 ปี    . 3 ปี     . 4 ปี         .เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน*

5 q& ^: Y# P# { a$ |1 L

23.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

; R' E3 A$ K. d+ M* d+ ^" r

. 1 สมัย . 2 สมัย . 3 สมัย . 4 สมัย

; R8 |: Q/ P0 O7 c

.ข้อ ข หรือแล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย*

3 d' n* x- S0 M0 r- F! g+ ?

24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 i& K. j; ]( X9 J

. 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน . 60 วัน  .90 วัน

( B0 ~+ s1 T5 q7 U6 k

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

9 J- l: k) S' \4 z

.10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

0 k: ]. r6 X5 |9 |; _, Y1 s

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

" U5 a3 w2 V" X! j6 `! ?

.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                 .ปลัดจังหวัด  

_. i3 v& t5 b

.นายอำเภอ*                                     .อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

& y: ?+ u) Z5 E$ V+ C+ V

.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

) X; {: p/ Q' r# B4 }

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

5 k' N/ _# H; \/ m j4 H. N3 \& A) m

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

% I- }& Q$ Y3 c& Z& }. ]

.กำนัน                                            .ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

( C% m. N$ H" i, Q. c) \( L

.นายอำเภอ

7 ~0 D: t1 j' Q

28.ใครเป็นคนเรียกประชุมวิสามัญได้

! r0 V8 ]3 S: T% E

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    .ประธานสภา

$ S3 @' r+ n4 ~7 d

.สมาชิกสภา                                   .ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3 ]% @* W8 O/ z' x

.นายอำเภอ*

) b. S: V9 b# W2 @1 e/ q

29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นให้เปิดประชุมวิสามัญ

; o& O# q8 C- N( S

.1/2*                     .1/3                       .2/3                       .3/4                        .3/5

/ ^" |; S5 `7 O7 |7 T, Z8 i! E

30.สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินกี่วัน

9 z* e8 Y4 P9 E9 t" Z5 q2 Y

. 10 วัน . 15 วัน*               . 30 วัน . 45 วัน  . 60 วัน

4 a- C) f4 x4 {; m0 a7 n5 r

31.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

! k7 r1 b# j4 V$ R8 d) k

.2/3           .3/4     .4/8             .3/5                                .ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง*

" Y, e1 ?- Y: a# F; n

32.ใครเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& D9 r( T- z8 w

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      .ปลัดอำเภอ

0 k$ `3 x# l2 T+ H$ f

.หัวหน้าส่วนการคลัง                      .พัฒนากรอำเภอ

1 `/ _7 D& U/ f* H" ~0 A% i3 ?

.สมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก*

) a: V. v" R' h4 M Z* b$ A8 L3 Z

33.ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

4 p) U6 Y6 I# S

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" O6 p/ y, v# c! u' ?6 z3 e* d5 `

.หัวหน้าส่วนการคลัง

5 T- b: i- V8 y2 N$ d; ^/ M2 u

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

: H" d9 e1 Q; Q) j0 D3 [6 |3 G

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 L* G I0 ^( K- e$ O

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*

6 c/ e F+ \5 A: F% A

35.ใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

* p# E5 d3 B+ Z; I* `

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6 |2 M; U; A) H6 n

.นายกฯแต่งตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาฯหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้*

& \3 j! y; V/ C- U

.กรรมการบริหารที่ได้รับเลือก

9 e6 `+ g! h' i$ s- b. Q9 V

.สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

36.การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย

# I# d2 V/ p2 ?# n3 S

.ข้อบังคับ                                        .ระเบียบ*

9 r5 A1 l" B# f y p- m3 N% c

.ประกาศ                                        .ข้อบังคัลการประชุม

+ o; V9 h C" t: ~% Z0 ]* {

.ขั้นตอนการประชุม

# n- J5 ^+ D5 g. ~- J: T

37.คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

+ `* T" r, q( q& L% p

. เป็นประจำทุกปี*              . 3 ครั้ง . 4 ครั้ง . 5 ครั้ง 

9 q, h# H6 x5 V

.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา

$ e# U1 E6 `: z6 Y" q0 B) ?

38.ใครเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล

5 _- C$ V) v2 @7 @

.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      .นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

% _4 H4 f) d; w% E% O- ~" K

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    .สมาชิกสภาที่ได้รับเลือก

% @- f0 C1 X0 ?5 u3 _

.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา ด้วยคะแนน 2 ใน 3

! L. b7 |+ T$ o( `

39.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้ เป็นผู้……………..

9 K, e4 Q* Y. b5 N I: p% f

.ผู้ปฏิบัติราชการแทน                     .ผู้รักษาราชการแทน*

) v, y5 j2 T' S: E+ c

.ผู้รักษาการแทน                             .ผู้ทำการแทน

. G9 t4 H0 w; G

.ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน

7 n3 o9 X! |: c+ d

40.คณะผู้บริหารลาออก ในกรณีนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่

4 r. {3 x9 f4 ]

.วันยื่นการลาออก                           .นายอำเภออนุมัติ

8 |' A+ O. c' X& f! z, y

.วันถัดไป                                        .คณะผู้บริหารมีมติลาออก*

, k& w; |, ^* G( z' d

.สภาอนุมัติ

3 z' l# c/ \+ N. X5 R- {' |

43.ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ใครทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าท่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

8 V8 F% X' ]9 n' |

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*     .ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง

, P% G7 L5 Q" \$ {- A

.ประธานสภา                                  .นายอำเภอ

8 I0 L# Z. t7 F r$ y7 R0 Z

.สมาชิกสภาอาวุโส

2 z. R" t& }* F" h

45.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

" t& W7 q3 S# J

.เศรษฐกิจ             .สังคม     .วัฒนธรรม   .ป้องกันประเทศ    . . . และ ค.*

6 ]) s; q# e, z: Q

46.องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก……..เพื่อใช้บังคับในตำบลได้

: m% C% K& n, X# j& @! ]

.เทศบัญญัติ                                     .ประกาศตำบล

+ X/ E, f2 ^, k! p! O$ t& d$ `

.ข้อบังคับตำบล                               .ระเบียบตำบล

0 G6 K. }( f$ T5 }5 i! z0 y

.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

; J( Y" d- K; s

47.จากข้อ 46 จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่ปรับไม่เกินเท่าใด

4 t: Q- `5 |; m# A% i. i+ L

. 200 บาท             . 500 บาท             .1,000 บาท*         .1,500 บาท           .5,000 บาท

& R4 ^4 O4 {1 x* k: W% |

48.ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกี่วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างฯดังกล่าว

/ S1 t! k$ [( Y3 `$ C

. 10 วัน . 20 วัน . 15 วัน*               .30 วัน   . 45 วัน

" Z: k: `. U& H& Z

49.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็น

( D: @/ L7 F5 w7 ~. c# o; r

.ข้าราชการพลเรือน                        .ข้าราชการตำบล

2 B* ~& K4 h {) ]) j$ ]

.พนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น          .พนักงานส่วนตำบล*

) d" G+ V$ N8 i1 C d/ h

.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

" C, |2 u+ D( a1 _+ j

50.ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตราขึ้นเป็น

9 c* A0 H: L1 y' c# K; r, X

.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         .พระราชกฤษฎีกา*

7 f- T; X* E# o" y6 f

.พระราชกำหนด                             .พระราชบัญญัติ

4 Y; r R5 P J. T; S" J

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

9 H- c, C S) E* M$ s$ k6 s

51.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

+ W. F: F' F4 [. w3 s" H

.จังหวัด                                          .องค์การบริหารส่วนตำบล

* z! k: q2 N% @( M6 @; R* j

.สภาตำบล                                      .อำเภอ*

% M8 p' R8 Q! k; A" ]: x

.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

$ _2 S; P* n3 l: Z1 `" ]& ?

52.ข้อใดมิได้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

. P) J, D% E4 w' j) ~4 |1 M% h% L2 ^

. ควบคุมราคาสินค้า*                      .ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

: O$ G% A5 B# Z

.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

, K8 [7 @: r9 g! |* ?# e5 y/ e

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

7 L3 o# i! a5 @) I) n* Q

53.อาคารที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อตามกฎหมายว่า

# K8 S3 V3 V' a; d' |! n+ N b# R

.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

4 G/ B! y- B) {7 c7 O8 C" B& B

.ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

! r( M3 ?- L) U, K2 P5 n T8 L

.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล*

5 I ?( S* X: i0 r

.ศาลาว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล

2 E7 V7 d9 G+ C$ ]

.ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล

' W( A7 b( {2 w( S, m+ n

54.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น

" z, ~! d& f6 J, p5 A

. พระราชบัญญัติ                             .พระราชกฤษฎีกา

9 X0 P9 ?! p& V q

.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย         .ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล*

: d2 M$ J6 j+ t( e; r' k, d

.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

2 r) w% b* Z$ H! c+ S/ G0 H

55.รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้แก่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา เช่น

" w# l3 p- l$ [8 a5 f5 i) E& A

.ค่าโทรเลข*                                      .ค่าติดตั้งน้ำประปาสำนักงาน

* r# b" P* J d/ x: p% |

.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน                .ไม่มีข้อใดถูก

. e8 B* l0 D7 c

.ถูกทั้ง ข. และ ค.

' h, k0 f; n+ F$ }* Q9 s! k

56.เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

* q+ Z% N7 t2 `) h+ Q

.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*

# _$ b+ T4 h5 _3 e; d% `; Y

.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

1 P" y8 H' j9 R1 g4 \9 O

.พนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

9 ]4 l4 R! w- V9 ]

.ถูกข้อ ข. และ ค.

- I- I, v) D/ G2 b- V r& e

.ถูกทุกข้อ

: t* M% p6 K5 `, _, ~1 }6 T% t

57.ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

. r M* T% K8 J1 ~

.นายอำเภอ*                                     .ผู้ว่าราชการจังหวัด

8 i$ a/ w) B) z- b" b7 f* y

.ประธานสภาตำบล                         .สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

' o7 c# c3 ~* e3 K+ l, j" `5 h

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 l# R2 i! v W! e

58.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ใครเป็นผู้ชดใช้เงินคืน

- C: }6 P8 }- l4 R5 z+ z

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา และผู้จ่ายเงิน*

3 l5 j6 a: ~( v/ M

.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

$ n6 X* L8 l) E

.ผู้เบิกเงิน และผู้จ่ายเงิน

1 b+ @( J( K7 n+ U! ]$ `) N9 d

.ผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจฎีกา และผู้จ่ายเงิน

7 R, @ t" H* |: `& d+ a. O; t$ p

.ถูกทั้ง ข้อ ค. และ ง.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

59.การยืมเงินสะสม ใครเป็นผู้ลงชื่อผู้ยืม

) }( [* I+ ]4 `6 O7 V- |& b

.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/ h/ V* u* f1 Y( J/ d5 ?0 Q

.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

( ?; ^% X4 T, _5 a+ o

.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ*

/ [* z6 B; t* t' H' o, r q, w

.เจ้าหน้าที่การคลัง

$ Y# n/ @, _2 p1 r0 l* a

.นายอำเภอ

2 s5 x& Y! E6 d: W8 C1 T0 Q* {9 W

60.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากรายรับและไม่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี หรือเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เงินที่เหลือนั้น

# m# o$ B1 @2 ~( w* G

.เป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป

9 {9 A" U- H7 w" }- b

.เป็นเงินสะสม*

6 A# {) @+ S5 b) I t6 T

.เป็นเงินค้างรับ

' l( y0 z5 u8 m( H8 D

.ถูกหมดทุกข้อ

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:33:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 28-7-2014 15:16 , Processed in 0.127273 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้