งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36961|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

" c$ n9 E8 c; k+ m

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

- X- C/ _1 T; c3 h

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

5 n2 L7 G+ v5 _; s0 c4 a1 Y8 }

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

$ {+ I9 A/ ^4 o$ |) g

4.               :ถูกทุกข้อ:2

* `9 K7 u2 n! E$ [9 Q* m* |

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

3 H5 y; w& B0 \$ o& U7 C

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

, u" A+ o( _2 g7 i

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

1 s! N' r4 A: n3 q

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

+ y1 B2 F: f% j" f9 P( V6 S

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

1 V: J+ `3 e4 r6 H& n

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

' Y% ^3 C. C9 [% g

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

& G0 b4 ^! x$ i4 ~3 @5 v/ m

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 t1 g" x2 v, g6 Y+ N/ d

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

: R& }% V; @7 g: F

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

. S8 i9 H/ n# u7 G: w

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

! D$ j- D. t' X2 y& e {- F% O- d8 _

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

, u: d9 b2 t' e& ]' h0 z- p( p

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

- `0 y# C, Z/ g

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4 _, L3 t( a6 R) I+ t$ A

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

; T. x, \2 @" A* ]0 S

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5 M/ I/ ]% \7 u5 K) ~. H. L% O+ ?

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

6 I: `) t4 v; w; T+ n3 U% A

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% _& N1 U: |5 f& K Q& j5 c

3.               :นายอำเภอ

1 B5 u2 P$ T/ L/ u/ O' F- Z5 |4 P

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

3 H' n6 [, Q, t' I& l9 I' c+ [

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

* V/ z9 S. F- |1 g. I4 R

1.               :4 คน

& H5 Y% w5 z3 S! M

2.               :6 คน

; Z# T/ d3 \. _( B) T

3.               :10 คน

; o( i% L6 M: ^

4.               :12 คน:2

) ]3 K( C3 ^% ] o, K- \, [, `

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 v2 P( Z: N% E t3 u$ _8 \9 c- @; Q

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

) {! P% o, a' t3 d+ `0 s

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

; M2 {! A7 X' e( @

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

+ s. P/ [$ y; N T( T

4.               :ถูกทุกข้อ:4

3 `1 r: U! W) M* J$ \" u! k

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

0 L. Y/ ], R E4 W: j

1.               :10,000  บาท

& i( d& h6 I3 z1 N$ K, n6 h

2.               :50,000  บาท

. b' J- X; F1 l$ M

3.               :100,000  บาท

3 K$ O. C" c; L

4.               :2,000,000  บาท:4

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4 d! X' Q: p' D7 \6 E; O0 |

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

|9 ~% ^2 y8 w( f' @" S

2.               :ภาษีอากร

2 ^: a, D8 i! a- x: V% P! P6 Q. ^ O( Z

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

# Z9 Q% ]' h6 H

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

! C3 ~* B" h r d

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

- U5 t A* M% X; m

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

3 A5 q0 t5 w1 v Z

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

* E. c# t2 i: T4 _7 M+ d; W

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

' F- s) m0 [/ L8 N2 k

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

/ M3 L0 V) P0 N8 G5 P' A

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

8 B$ y$ x* ~# d: V: i3 a# q2 m

1.               :7

5 e% x3 L9 v. P* B9 l

2.               :8

% Y8 @5 R; X* Y. ~/ ]' w

3.               :9

3 E% C. j( Y9 {# q8 f* ?# B

4.               :10:4

% v7 ? F7 `5 ?* B& J* U

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

9 M; w3 e5 }: v

1.               :500 

% j1 U% `, G/ X5 P. T9 ~" M/ h) }

2.               :400  

, J# p0 w! V+ x% }, ^$ [, A

3.               :200  

% G; ^; e: S, E5 _' G

4.               :700 :2

9 [* B+ U$ b% w; l9 ^

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

& M' M; _( S( [% e5 x! p4 @% a: M

1.               :ประธานสภา อบต.

0 a+ Y* S0 R/ z0 H y/ G; F, ~

2.               :ปลัด อบต.

, O4 k e- e7 o$ @! |' j

3.               :นายก อบต.

" v; y- n. [! h/ D

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

4 g$ v6 b; c5 T3 ]

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

" M* P6 H' _1 S+ F- T

1.               :มิถุนายน

# `2 n, G0 | n& l/ L7 j- _' m, C

2.               :ตุลาคม

9 m1 y* K$ l. O' `

3.               :สิงหาคม

8 b- B) h6 y; I7 V) s8 U# A @# ^

4.               :ธันวาคม:3

: R* P* D" w, C& D0 @4 B

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

* @* A+ I$ b/ Z

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

8 }2 ` K Y$ U# Q o8 r

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

& `1 H8 o k9 _9 ?# Y f

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

* l! M% A, S+ Z

4.               :ถูกทุกข้อ:4

: B+ O% H/ @: M+ x2 s d% T1 Y0 y

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

/ N* s$ H/ {3 r6 P% [8 M0 a

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

; s- h" e) N/ t( O3 O/ `6 [

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

' M" b" i' [) T' H! i

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

) Q( W4 o$ U# ?! b+ o; v. B

4.               :ถูกทุกข้อ:4

# a, M& }4 W7 {) @. h8 D* ~

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

& T6 E5 U; f, q2 |0 ^2 H4 o$ Q

1.               :นายก อบต.

9 @" J" O& T6 C" |1 l5 g

2.               :ปลัด อบต.

8 b& a: M5 m4 B1 a

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

6 Q$ s) g( k N, u! |5 g

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

3 p+ a8 l4 y u* a4 J3 Y

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

( N% K+ Y. C% y7 D5 w! ]

1.               :15  วัน

. B% f# Z! p6 g

2.               :20  วัน

9 |, j" H; p/ p2 \% u

3.               :25  วัน

* R: [" |: z! x9 {

4.               :30  วัน:1

& Y+ s' Q- d* T* H: h; F/ R8 n6 Y

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

3 J9 F* D( J' F: K$ `

1.               :นายก อบต.

5 s) z' }9 T2 t. X0 J' m7 I. d

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

! o6 p/ j5 } j: o- f9 p! k

3.               :สภาท้องถิ่น

* R$ t2 s2 T" B4 s8 B! B

4.               :นายอำเภอ:3

4 D! ]" c" o# i

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

! U' q o- c* E& o8 M ?

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

8 n, F* s- c$ |1 P% {

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

% W& Q4 R$ U) k3 P5 `. v

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

5 l. y0 M3 X; A% w u, U& W7 A4 Q

4.               :ถูกทุกข้อ:4

8 Q/ X1 D7 p3 f/ G

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

* {/ `: n; Y9 f3 V) ~7 b' I8 G. O

1.               :กราบเรียน

, }* F+ Y. p4 i

2.               :เรียน

% ?' u3 U! i7 R- _

3.               :เสนอ

0 B% |+ m: f& B7 C6 O: Z) v

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

* X3 r+ y" O; t$ h* h

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

6 k; i* D5 p: Y1 y

1.               :1

2 v! q- E7 v H3 g4 n, D7 V6 |0 v4 X, M

2.               :2

7 s+ x8 m4 D8 M- A. y

3.               :3

2 C) n, o6 [$ w- [# F; P4 ?% i9 ]3 m

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

: t% P* n: n& K8 C

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

4 a- }" X5 {6 R4 u1 ?

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

) V3 s8 X4 O, N) T, ^. [

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

& y1 b5 m; @. D9 L

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

! d1 t/ j4 I* j- U9 Y

4.               :ถูกทุกข้อ:4

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

' p) k7 W% B4 u( o7 V

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

. M' |9 q& e) Y, h

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

5 b7 M$ Q( Z' h

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

" E* P- Z+ Z+ a

 

]. ?% M) M+ W8 i4 N( E: F

.................................................................

3 `; P( J `% I# L/ i

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

8 g& h& K+ G \

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

, d4 s! l7 _- {* n, A! a* B# K. J6 \

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

5 k. R: b+ |% {6 V9 Q

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

% G% d! C' r: y

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

4 t8 I$ H. i9 |: t S# Y& n

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

; j% C/ k1 @4 X( W! P

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

& n% o/ p+ v8 m; @8 x$ _

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

" G- R9 |3 M9 R, W& A$ t9 x

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

+ `/ E* Z: O" B0 |/ X

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

7 d- `2 j5 A0 h

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

3 U) v+ O: S* N0 a& y

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

# B& O6 I$ x6 Q5 |9 c

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

% U% e d. _9 {. B: o

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

+ O% b: z6 c/ R' g4 ~$ c

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

6 r! h; ]2 F: i& q

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

) C8 Z9 Z) `% o

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

' j2 @8 j- m. \

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

0 t4 N* k' f9 D/ t7 j/ l- c

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

; f$ u1 S$ f& j" G

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

( R2 o: y$ e* o

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

& s% X3 Z6 Q: q P

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

- R( T; A- H( T; C' z

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

5 w9 b! B0 N+ ?

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

7 }7 X0 Q. q: q$ D

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

* c6 s5 d" h2 a' U

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

. l1 K& |; V5 |0 \3 _( d% C4 h' B

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

' G9 F2 B r F$ c8 ?

                5.    ถูกทุกข้อ

6 Q U. K; c: b6 z1 M0 G w

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

& s: M; L' Q5 C9 G: y `- z# `

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

; x5 c( c9 R& d! x

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

5 m+ I& Y% E) H, E( j

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

) ]% f3 l9 H) N& ^; M1 a

                4.    ปลัด อบต.

6 }6 P# V" p. E3 N0 e9 D

                5.    ถูกทุกข้อ

0 v8 Z3 x( K }5 W K

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

) ^! d9 }" L: D& l

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

- C& R1 }5 R) T5 C ?

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

" G5 V* K( @ h+ q7 R

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

0 s+ e; }2 ^. g) `9 b8 f4 Y

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

. E' t5 h% p/ [6 Q- m

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

U- F" m% ^) a% @' |0 ?" R7 J

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

: ^ b! l% ]4 L6 k9 ]1 Y7 V7 o

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

/ g5 y" f, y# X/ _/ N0 {4 D0 x

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

2 r& g9 x0 p3 H& G: }3 ~- R

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

2 v2 l/ e! q, K0 Q n* v+ {' W* c9 y

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

8 `4 H+ z# S7 E

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

1 y1 I7 Y9 }' T; }/ c

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

" [6 w: g& [, _# y2 b

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

0 W. ^. c( g; B5 @, _& R/ Y

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

" l0 C* _! L7 `+ B; a% R

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

# s7 G1 O" G! Y$ c

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

: X* k/ ]/ t. A

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

+ X( L9 l, e2 h: I% R' t

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

8 M+ J2 w5 v' ?! e+ W) j/ z

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

, u2 d# Y0 e8 l# P

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 J4 Z2 B3 I4 f2 e, ~

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

9 H/ c. K1 ^$ F3 y7 f

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

% T. G9 R' n0 `6 F! {; h

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

* ^' L" U0 {- W5 T

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

6 Q0 s3 P+ i4 d

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

, n7 Q- |' z7 a6 C; n) J3 h

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

0 e0 V: P0 ^$ e

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

1 E* |5 K( Z$ [8 i7 y2 ~& k

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

L9 {; g1 k) }

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

& {6 Y- x5 _) [8 @

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

( G) ?2 }" c; V2 A* ]2 p

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

; [% \( u7 Z8 c0 Z( u

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

. k N# L8 I1 G& O( z5 T

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

+ ]6 n9 X$ _! _& W4 C* E1 ?/ m5 L" g

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

" r: R3 k/ f( z7 }7 a

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

* {4 N6 X8 R+ e4 A

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

( O6 o) t) J* j! Z- ?

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

5 L7 @: S2 {. j& T5 \

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

# C# x0 r2 ]/ F7 r7 }

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

, @7 P, j. J' `- ]

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

- f7 {% ]( v, d" c! @; S3 y

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

l* r K: ]: _6 C$ }+ n# \9 l

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

' Q1 D8 E/ ~* @) ?# W8 ]- \

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

9 u, X" e" ^# K2 V$ }

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

, m. y' [3 J, g" }' F# f) r

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

$ M9 ?( M4 Z; F/ ~9 r/ |

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

$ |4 p5 v/ L/ h* t) \- X0 ^& j

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

7 ^6 |% o0 S4 B4 P( {; ?& Z$ S

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

: l" ^1 ~7 H) O9 Z2 q

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

1 v6 m# b G- g* Q- ^$ b

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

+ T5 ? Q9 R r' @! j3 Q' w' I

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

% h6 g1 t- ^9 a1 x9 c8 W

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

! I$ x, }2 @- c* h0 |' l

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

. F% x2 ], ?7 w0 N- l+ R

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

. R1 r; d6 A1 u/ ?

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

7 D; G. y/ T0 L) ]

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

* R; Y$ |: G% g' G: b$ r

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

0 o3 ^3 t) ]- Q& c Z# S

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

" }5 ]' H7 I; K% R0 ]! \

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

: y4 h# h" K7 j ~# |" |, V; c

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

* `, {* N+ M: J+ X

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

) P" c* m; O" b# [' j

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

& {; E; U m) w" K6 V! i

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

0 N* J6 t- E, v2 m6 o" p; j7 t$ i

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

& f6 V+ s: `! s

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

. s% D% z4 k: O6 {4 f9 n7 p

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

" l3 o$ J- o9 S+ U$ \- x z* @+ r

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

3 \7 C+ x8 x7 w8 V' p

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

/ J8 w+ _% K1 K0 b( o. i

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

$ ]5 k( X5 I+ r6 ^# e7 B

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

2 I* e# u& ` ?0 t U

 


; l! M8 U* ]# \3 _5 t

เฉลย

( O9 Q" ]! j) W* ]# j! N

 

0 U3 K5 p; P8 ^7 p b & Q( u$ B- n3 q6 c; H- A) h& W: s9 _7 |; q3 I0 f+ q7 e: r N: G7 l3 e' [4 A8 T; _$ q5 j# ~1 ^$ a. Z/ H0 Q) ?* [( ]8 J: w* i5 t3 s% ^& o/ {: j9 T3 O. v! l: {; |& }" S' N7 o B2 W5 `6 F! V' [" y0 A4 Q: }+ b% N7 ?+ ]2 K" K$ @4 a7 X7 ]+ [3 [/ P) B9 d9 B& a1 m( R& w0 \" O6 t* p w. P# U r! a& i2 c/ _) R, A; R6 M* R( t4 {8 m2 T5 I# ~: T( q& a/ T! I0 @1 h3 a! a& c' }& S, ?# G- B, k5 k. v, W2 p* D: K8 B8 Q6 |4 w- e. b3 {; L5 A7 u7 @/ A. z ?! a7 _% c) |* r! z+ e3 M' y7 {% f2 j u2 e0 d3 W5 e; U$ S+ X. U6 ~7 P, j% I* U6 Y G8 U, g1 n5 {0 n! Q7 L9 H( K6 b% Q, U2 Y1 ~7 |& Z) T; f. h1 G4 g( L1 W6 j8 b3 k H' z. K Y0 u& d; ~; e) f8 ~$ {1 R7 ^% X7 g1 e. w" g5 l3 l8 n5 L$ N& O6 b- ]) R E9 G# i1 m; r' J. a# h8 p' y" P; `4 \, {" c; N, H* P: | i+ z: ~2 Y S' a2 x1 b' ?. r7 `4 o) m2 }# s M+ ?! D. G1 k* b' U/ X5 R+ p/ h1 \" Q3 N& x3 D4 u* i7 `7 }2 x3 p* z/ A% g) @$ z: e" w$ J. X, H1 p: Z; f1 w% Z9 f! N( d7 o, R% M: l7 Q w8 V2 p+ A- \0 U9 ?/ [, v6 M2 R1 I2 {( t# u" j7 r4 {+ X& T- D; ]4 Q# x# u* M8 d8 P3 C( S% _8 v& Q0 @8 O3 [0 c" W, s" D$ B6 |* r7 L- U1 n( e% L4 ~# u4 M* G$ R- k$ y! j1 G. X7 t0 z7 J2 R3 w9 C! C. a! u! f R2 p. V- i& G9 ?2 B3 U2 K9 D) g' T/ }
/ `) h1 X; Q% _5 M- V

ข้อ 1.

% `8 K0 k' \! _1 g* p3 ?: Q

ตอบ  5

' |) w$ c/ g Y2 K" v7 z9 l5 G7 M

ข้อ 2.

2 H: j* M1 p3 f5 {. L) E! F

ตอบ 3

: S! ~! b# j- J) W, h9 N

ข้อ 3.

: n: |% j6 B2 H* r

ตอบ  4

, i" j$ ^8 ^& \) Z! [& `

ข้อ  4.

! k, v1 _5 ^3 k4 d9 L; K

ตอบ  3

" k" O5 `" ~# p" q8 J1 w

ข้อ 5.

- r8 c; z S: B% l5 G

ตอบ  1

5 T3 {! e6 Z, ]8 l. Q \& a

ข้อ 6.

$ u: ? ` [0 \

ตอบ  4

4 v) o# d: n9 U

ข้อ 7.

: B: ]: d# [" g

ตอบ  1

! S3 K2 I5 Q( ?3 {9 J/ |2 @' V/ w

ข้อ 8.

+ T9 S9 d9 ~* z! _

ตอบ  3

3 U- o7 W) }' B, O

ข้อ 9.

) X2 r" ]7 g4 F) w

ตอบ  1

9 ?; G9 S. J; e! u2 v" ?

ข้อ 10.

( }! H5 x m' M1 m

ตอบ  4

; ~4 M. h9 j8 E* ~% P' N% C' W6 t

ข้อ 11.

) p+ |6 F7 K8 s2 s$ t$ k5 C

ตอบ  5

6 p! U) Y( U. q" n6 n/ U

ข้อ 12.

. N( k& n6 B/ l8 k0 P

ตอบ  2

) w1 l- c3 m& l# K5 v

ข้อ 13.

9 Y5 s& F5 m0 x% k. J& B

ตอบ  4

P4 b* m4 I0 L0 X5 `

ข้อ 14.

1 i: c+ Y' E- e( P* e4 _

ตอบ  3

' n! b7 W" c) h, b) a+ u

ข้อ 15.

L" E2 |: J4 H' s( Z4 C, o8 n( T# W

ตอบ  4

; ^- d3 i0 n& Y3 o

ข้อ 16.

! O! v9 }: ?" r8 D0 |( A

ตอบ  3

( g3 m2 B$ c' ^, s0 _1 k

ข้อ 17.

; Q8 ~2 X, [; G$ A% r8 N2 b

ตอบ  2

0 A; f$ v; F+ C' ?' V; f, O1 g1 c

ข้อ 18.

7 F: l- V4 X* r# \0 F( G

ตอบ  5

. w G, a5 c; B, t* |& D. k7 S

ข้อ 19.

7 {, W1 H1 T$ S3 d4 @! M

ตอบ  5

! s ?, I# y: n r1 E, t7 e

ข้อ 20.

* u+ l! t7 W- Z/ h

ตอบ  3

* B4 F0 b5 N+ P$ I

 

& p2 P1 z6 M0 R( h

 

* b; |3 k" {: B% Q( G% e- H' {: D4 ^

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก  W* `$ j! v3 L5 m
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี0 s5 s' ]+ k' a9 I2 Y: U& Q7 W
ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 26-1-2015 16:17 , Processed in 0.168967 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้