งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36757|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( J9 ?) {# s) y8 s

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

, \7 s6 B+ B4 f y, R

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

( N0 S0 U" B, g# S

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

2 T- x, ^' J, X% h# z' v* z

4.               :ถูกทุกข้อ:2

; p8 n6 }# V$ ^# H& k) r6 J7 K

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

3 I! ^7 U0 x) Q3 A8 J j% u

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

& ~! K2 D7 t4 @( e0 \

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

! m; s" @4 Z* s2 ~: X0 h6 j, G

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

! f* X M7 H6 [% K0 V

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

3 _5 f8 S& a7 r& E

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

! O. F7 F$ `& ?. I0 j: P

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

9 n8 c4 U9 f" t1 T* `

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

) _( D4 V$ f0 W. [ S% j

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

2 Z. S( C7 B0 k

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

7 ?$ n: P- G& d( P

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

+ [! [6 ?4 W& n) S7 `

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

/ @: K" }& @8 A

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

4 |, n2 y4 k6 Y. h6 e

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

. f" M5 h9 l! a& V" r3 p' g a# _

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

- Z5 ?- }! |( w

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 k2 _( k4 _3 w2 |# F1 \/ i' Q9 t

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

. b& s8 Q* P1 T

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ x& e" D& l. {( l

3.               :นายอำเภอ

" d( P- f. g! S$ m

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

# ]( ~( X1 `1 p! J! m9 v+ B

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

% l& z2 x/ u4 T- ~. O/ m

1.               :4 คน

6 g1 y* P: j7 P' U6 i

2.               :6 คน

5 z$ |) _" n C* U! Q0 {! ?, j

3.               :10 คน

* q; J5 `0 U( T8 d* j

4.               :12 คน:2

, `" s9 l/ ]- T5 O- }) v, k: z

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2 h8 o Q0 y4 Z( [

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

5 f6 ]* M9 Y; `

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

5 A! k; |/ o0 h9 Y% j

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

; F0 s5 W F* |2 ]

4.               :ถูกทุกข้อ:4

7 n& k! h, ?3 ~

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

/ j/ c' L, p! w% \4 Z N+ W' F

1.               :10,000  บาท

+ M3 `5 z* @% i

2.               :50,000  บาท

! M7 ^8 j) J% a1 x. N# U* {

3.               :100,000  บาท

- ]( H3 ?5 o9 l' I1 j/ q& ^7 [

4.               :2,000,000  บาท:4

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

9 S( q H' F+ r I

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

- ^& `5 O+ d* |

2.               :ภาษีอากร

( t5 I9 M: t g

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

, H' c) D. L2 u

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

5 W- Y7 K& H$ D7 ~; Q5 ?3 O

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

3 P, G; p( a9 K# ~

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

- k/ k0 @& f: N4 v

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

& k! }) t2 r7 R- j/ w

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

' f) z8 D# l! j, h9 t( F

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

* o: F$ w0 \, e' ]+ q! a

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

) Y+ E" Y! _, r0 v" X* ]1 X+ M

1.               :7

2 l) {; D; f/ W+ g5 K" G3 R

2.               :8

: I# w3 w8 F, `; D

3.               :9

8 X' L8 |0 f- z

4.               :10:4

' R, y' c7 M$ q) `9 v& P- Z- }

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

3 D& u& ^! W9 L9 I3 Z% S

1.               :500 

9 ?5 e7 t# e: {

2.               :400  

# Y& j# a5 Q. V. O/ u" W

3.               :200  

* N$ Q$ W- e- S4 F

4.               :700 :2

1 a) N8 Q5 j) a* ^# Q. {" f

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

% P1 Y _+ E+ i/ Q

1.               :ประธานสภา อบต.

$ j. a F5 N) r+ @

2.               :ปลัด อบต.

2 b" H( `' G( I9 X

3.               :นายก อบต.

& d) E5 W4 z5 H4 _

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

, K& u- `2 @& i2 Q

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

" k$ O0 `+ h0 |% i

1.               :มิถุนายน

) q& b$ f/ o4 l+ w$ A Z

2.               :ตุลาคม

. s% Z- E5 b& _$ N- J( W& i

3.               :สิงหาคม

& x% P4 {; J% ?" ?/ p

4.               :ธันวาคม:3

2 N; D0 v7 d) @' A% v

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

( e8 V' n v2 S' J3 y* \

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

5 n* Q4 Q+ Q/ _8 R3 \4 l

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

$ R: L% H3 O6 p, K8 O" s# G: O; `

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

$ {2 G& L5 W# |& }) l9 @ |5 @

4.               :ถูกทุกข้อ:4

+ M. C5 M. P2 C# C8 Z6 ^" s

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

7 ^9 y* r' B* ]2 Q4 e

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

: w7 ] t" Y* t2 h M

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

" `6 ^' [+ M g

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

: v3 i- S; v" @5 V2 u% @

4.               :ถูกทุกข้อ:4

% u6 ~% C# p& a) ^

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

) h. }/ D. |, F# O8 e

1.               :นายก อบต.

2 M* a4 m8 y6 i2 i2 j$ E( E

2.               :ปลัด อบต.

; D2 T- h" c4 i! S; q0 L

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

+ Y4 W$ C' m X+ V

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

; }/ I9 T0 P; T5 {$ G

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

9 o( o6 r8 l p; P8 j* q' x

1.               :15  วัน

4 z5 ^: @4 s) g

2.               :20  วัน

2 _. h6 f0 s6 q' A1 M$ a6 X) Z

3.               :25  วัน

3 }; o( d) B# P$ ~" V

4.               :30  วัน:1

+ ~, D" S# N6 y: e' g

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

; P+ q4 Y- ^2 N, J% _ y

1.               :นายก อบต.

3 h4 n( j3 W. y' {

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

/ L; ~" O/ w# Y

3.               :สภาท้องถิ่น

7 g% }2 G6 b9 t' I( `1 C2 h* w

4.               :นายอำเภอ:3

/ a5 u g% p( q, g" l

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

' V3 j& \3 Q% @, s1 U. i3 |

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

9 `% d- q6 y! [1 d4 ^- H

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

' }& T8 y1 V6 m9 B1 L, T

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

3 Z0 ]7 y" I1 D: M

4.               :ถูกทุกข้อ:4

$ N$ T/ e* |5 x6 [# `/ ~

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

( M7 X" I- O# ]3 ^4 ^+ t# m3 j$ `

1.               :กราบเรียน

( D; E+ k0 d- z- {

2.               :เรียน

7 y' }2 o# r; a0 a9 h0 r2 l2 K

3.               :เสนอ

$ W4 }# S5 O( D. b. K0 @. S5 s

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

& v* Q }5 T+ r. G+ ?

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

. k C0 m7 X1 n! c( {. L2 E

1.               :1

8 ~; S( G! A" u7 ~- z$ q

2.               :2

. N% @: j# P0 c: C G

3.               :3

9 D! I" ?5 }3 m# C0 p) L

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

2 @+ D& m) q; J9 L, [7 O

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

9 h$ ^2 i: m7 f" [3 \. F+ p

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

$ m5 b+ q1 N1 k% }" S$ V

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

5 L( i6 w( S, e: ?0 a' o

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

' |, [+ Q% ?! H) m% Y

4.               :ถูกทุกข้อ:4

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

; T( t6 D n6 S' E+ P) S

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

( K0 P; d9 \7 W t! R

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

2 h* C% k; X! ~( N3 A6 r3 t% M' V, b

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

7 _6 j( Q/ d/ Q# A3 Z# Q

 

( U. a: B' W. H e( `, Q. R

.................................................................

( P! C2 L* S2 c- F! J/ P4 {2 B4 m

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

9 `" d7 U7 ^- _0 ^1 N

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

* ^: T4 M0 ~" C A

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

$ G( m0 g$ c- u$ N8 y% B2 Y9 |9 {

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

' ]! o6 v% t+ N; q& @" R

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

9 u0 T: z7 j9 R) E# d

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

, g& m) T7 l$ f( G' S% B! g r

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

; Q8 B( D: t% p1 [2 V" u

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

9 j, b. F N, J8 B

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

; s, M& J+ b2 V. f! R& j

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

$ l4 ~6 W8 {& [. e

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

- Q# N+ u2 N/ y& L- ~

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

% O8 p1 }) r( X" S2 _' k6 v

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

' a- L& B: s6 ?

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

2 {1 F! t" y3 g8 |

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

2 l, x, u3 C# P8 I) {! N) Z+ i

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

. K5 |, T: G" k+ v9 u

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

+ I. i8 _' M9 i# \0 ?) m

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

1 ~. V4 X3 O& j5 N3 Y; S8 E

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

6 m8 U: V( t* E# [

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

. X0 B! D/ l% m; }# s3 v+ k3 y! R

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

V8 @6 q0 p ^* w6 C; `/ k

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

# W7 r, c4 d `) J

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

. c2 Y$ z$ l" d2 B7 ? H" ~

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

2 |- T# I7 r" S9 K

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

! K. b7 y0 V) @9 l' m9 p

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

5 Z: k9 ?% U+ h6 }& v. }3 F

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

$ T8 p) t3 y2 u

                5.    ถูกทุกข้อ

* \+ X* O$ o% T F2 C- `6 U; M; W) n

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

. ]8 Z" B8 d9 M

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

; D) l+ }6 h j

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

( h# ]! n6 }0 G! p) L9 w

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

0 p$ p4 m; d* t- e+ w2 ?

                4.    ปลัด อบต.

' N9 Q# |0 V# {* ~9 n/ s

                5.    ถูกทุกข้อ

9 X- i2 i3 E7 ~

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

b! C# ?" z( i* ~. J& K

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

7 i: c/ c5 Q Q- _! Y

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

p) e7 O& {# B$ D

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

6 ^+ W# o" U* Q4 g+ T3 x1 U4 l

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

" z/ g0 p, D) A0 ]

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

6 e9 y4 j- y5 r6 i

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

7 g8 p" P* B1 X* l0 d, B4 i

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

8 t" ^% q# {. d" c* x) {& ~3 F( m

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

# _$ s) S7 M$ C5 l. V* O6 o

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

" l/ `+ Q9 H3 J8 @- n

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

% L3 x: y$ E8 I" h; q! G( i; Y& G& B4 c

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

# q L- i" C2 H! c/ O! v* W& A" B3 v

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

! x) x* r. M; J4 O# ^& r- U, H& T

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

j4 Y) b6 E3 H0 R! r% B. L5 x

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

- \& T4 U) Z: B0 R5 {2 y

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

, f" {9 h" P+ {, m$ d9 s

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

( s" F( B% O6 t I0 @* |

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

- ]9 M) p& v8 T8 _

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

5 b; W0 M. }- N% M

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

: N& R. V4 Q1 q) k5 j' k- F# ~

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

d# U4 W! t$ D; J4 G

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

% F/ U8 g$ H* i$ q/ J

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

. r1 R4 S- N; j4 T x9 `% s6 \

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

+ i. }8 T& o+ h; _1 g4 t* M

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

7 V' |& m# g5 z! I

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

1 v1 u- ]8 J, F/ s

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

2 ]0 P+ K3 F/ V# O6 H

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

! d% c. M8 T4 K8 X

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

6 K+ e L7 L+ h1 H# x+ G3 V9 o* s; K

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

$ ?/ k8 P3 O7 J" J6 F

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

x8 Q4 s$ w* {* F0 q8 F2 |! n6 F

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

. F/ u# {" M S5 ^) ?3 I( d

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

. {1 A- c' D1 r6 l$ I) A6 z; z

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

; s+ g( @7 D0 s- a, f

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

# ^ M7 @0 z. L- F8 T

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

* d" n$ x0 x9 s% h

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

% c! y ]8 E6 _* _) z; t

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

( \9 G" s8 F& j: P' }# D1 O. S8 n

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

* C- K* H! o" s3 v Y) [5 A; r1 B) \6 x

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

0 ^- v- A2 ^* ~' w; v8 P$ [

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

; q" T7 r% T3 p, h

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

5 E8 _0 ~9 U$ d0 n0 ^, D/ @$ Q& P

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

$ f1 H, _' z& k7 r1 }4 ^: }

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

7 b8 u$ g7 `6 m2 q1 b

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

/ x+ d4 k/ ^! [5 x7 x

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

& W! b5 | x4 n( N3 w6 F

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

9 K! i7 f5 k& [; P* A; r0 ]

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

Z3 c _ G& a0 O

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

. k2 z4 ^) a4 y G* D% q' _0 r

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

1 U/ U, R$ |% {$ z' z7 K

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

! W% D2 W0 @2 D* ]; Z0 q+ m' X

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

- O$ J1 A$ K3 `% ^; O J

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

0 |# u4 ?. Y% E: b! E1 K

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

2 H: y' O! Y) f3 g7 }& l+ r

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

' D( k2 T* o# \6 z- Z) @

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

2 ~- w4 e# l, N9 P& R( U

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

8 j# e) ]6 R& q3 J: ]+ X5 t

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

- X7 L* X% U0 y; X- E7 y

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

O1 q) Z4 r, ^# S. d

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

3 b0 v" }3 S( R3 {8 y

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

( c, G# |1 B/ n! s" R' ~4 Y

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

" o. q3 r1 \4 }! I5 D. T

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

; C! ~$ Q7 o9 G) b2 o/ N

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

" b: U+ f4 S' C

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

t4 g7 d0 O/ f3 B3 G, f

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

" E5 ~7 \' V/ ]

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

0 N8 h; P) c; L0 U

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

- {5 A/ O# j9 ?

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

! C r2 n, J# K

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

$ y8 Y) X+ f& e) i+ Z) ]

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

; B; h# d3 ~- x6 E2 O8 f

 


, g }% \) U$ n1 [( R

เฉลย

! \% S. W* p6 L) W, }$ T9 f

 

9 V+ ?8 Q8 R% R2 [2 @ + i" D2 f E1 v" H( D8 B$ R! A4 |# S/ b$ _+ L( L& C3 ~& q+ I/ F! D- r A/ U9 Q, i( v( _9 K$ ?, J0 `- r2 a5 ^3 z3 g& g8 m k! U- k) `& }2 x" p& t, m% L& @+ J/ R1 a, D! l5 R" b( r9 |- b4 E, P9 R; b4 A4 h6 @; _, S$ C: z q& q! z0 u# Z! w; ]" I3 P4 G9 ~. J, E3 x( R: R; c/ V& A$ u6 ~& O9 j# h# h( P% ^$ \$ a9 w- ?; f2 B- F0 j& _: M3 b1 l% {0 q- e; v. U; t( B4 }7 q: W7 J5 q5 _& i# t2 ?$ [0 w- w1 N; v% R1 x9 r' p1 z H% b/ I% H$ Y' {$ v! U4 A" ~* l0 e1 n' z- a# Q; Y& Y' N7 e& S( J) L$ w" C; D$ ?; e8 |! o( C" s `, h, r' l& I- e6 E1 _' d I- S3 o! i: b T2 E; }* S- k Z* O: p6 E0 g1 \! S' y& u7 A5 z1 }# ^7 Q4 i- u) n8 T7 y" s; q* m* T, [* O: B) q9 Q5 a* w! j# D- q7 I4 j3 D5 r: |( h) S G( _- v k0 O+ V- l, F7 ]; h& V& D6 p# }* u/ C1 H* g3 r- d! u8 `) Z9 f' s* ?/ L3 C0 E$ [: u2 v8 l8 L9 z7 @9 p$ u( u0 D; ^5 m6 `- n: E" U1 h. J1 |/ H- L W# T X1 a8 x* Q$ o7 H3 u+ y( M; K q$ v3 [: D) h) L& X/ s- v# I+ z3 u( N0 X6 b {" \& S3 {$ r8 P5 b( j! N8 u5 ^# C Q$ C r2 b- W+ G6 c: ]( L' ?0 G7 I U! L2 Q! O _/ s( L3 G, q% X" U, k, y) \& M1 m$ p- p/ u' y; R3 R0 E- k7 Q# q9 ^- i: ]3 [$ k0 Q7 X/ S: F, g8 b$ \; A5 `; l6 P4 {! j. Q& c! T/ [6 Y% \* a7 `2 I) `/ D1 i* D2 m$ l1 y7 @8 v: Y# }& W! w: g( i+ ~! T' M; u- h, ~. O- r8 W# N; P. D2 e9 a0 m9 C/ m
' I! s/ h, @% g1 T) y7 C

ข้อ 1.

4 }7 R T0 Y& S/ D' ^" j) U( `

ตอบ  5

8 Q% D3 `0 n- p+ L+ E9 M

ข้อ 2.

# u! ~% O: X; Q% d" g

ตอบ 3

$ v y7 a6 w6 I

ข้อ 3.

8 L& u! D8 C- S8 K O l X i

ตอบ  4

" ^& ~0 X) [ V, N5 J, E

ข้อ  4.

' H5 [+ Q/ C @. L9 S" h; ?% n

ตอบ  3

, }# V0 `. ^- P- R! x

ข้อ 5.

9 M% n* a& c! M! Y5 Y

ตอบ  1

% k# n, x, t0 ^. ~5 Y9 |8 Q

ข้อ 6.

" B9 y: F/ k7 Y0 D$ G3 f6 C

ตอบ  4

' k; M- ?0 L# W1 r4 ]2 z- p6 ~

ข้อ 7.

, S M& r+ {4 g, V+ O

ตอบ  1

4 p4 F5 P5 C( h& R& Z

ข้อ 8.

V+ D1 r- |" j- f6 D

ตอบ  3

W7 P. U' c! Q7 Q/ L

ข้อ 9.

* ?. t( a1 b. D, ~) o& c

ตอบ  1

. q( T( R1 U/ Y( A

ข้อ 10.

3 i7 Q8 q e+ o4 B! c# V& S4 @

ตอบ  4

. G* F1 p7 f+ E g; R$ {

ข้อ 11.

}% O0 v- H6 T: X# m; s& ~/ l) y

ตอบ  5

. o7 N( a0 d7 {8 Z9 v

ข้อ 12.

) V6 h% K2 Y3 K) ~. l9 }

ตอบ  2

3 C: o/ M6 f) o& R& Z; C

ข้อ 13.

; P. n; v& B: d1 b$ N

ตอบ  4

' e0 ]4 w: W* w

ข้อ 14.

- K2 l! Z; [9 k0 U

ตอบ  3

, Q; B3 W3 m+ |: U; Z

ข้อ 15.

9 T3 K3 Z6 e" R% k- v' K

ตอบ  4

$ W, W$ d* O9 Z' [% @

ข้อ 16.

/ f/ W9 {, Q9 K' I6 z

ตอบ  3

4 ?! [3 m1 f' G

ข้อ 17.

6 L! m4 q% P) A6 v/ q

ตอบ  2

: Z5 M! u) M4 F. z

ข้อ 18.

, t! R! c& A% f; V! e% U# g6 ?

ตอบ  5

, X* d3 ~/ b9 q, r% g

ข้อ 19.

& m5 ^' b2 V$ N( {

ตอบ  5

( y! L; L6 ~& o

ข้อ 20.

7 i9 [% Q2 Q: ]

ตอบ  3

6 { e0 }1 ]$ {8 y* k5 q

 

7 b' |/ P1 ~) ]! U" V

 

# l. x) W. I+ G0 N

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก
3 U$ K% ], m6 p/ p. `; K, |8 ?, }/ oในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
6 s5 i0 M7 X8 f( e- h- {ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 27-11-2014 16:09 , Processed in 0.119826 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้