งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 37184|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- }& N$ [ h& t' ?8 |3 m

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

( l& u+ s+ g, H! q# n( M: B2 C0 m

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

2 B8 f& o; c* D

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

% w2 C! W9 C. d( X" h% l, |

4.               :ถูกทุกข้อ:2

) B' M) Q3 X5 B3 Y

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

3 O# c% e( P5 e6 n/ y/ _

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

/ C! b7 V3 u/ [" W- u

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

( j& ?3 X% h/ N/ A; L

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

+ Z1 F: Y# N2 |* R1 m" X

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

9 S. O4 z$ H4 S* C4 Z- f$ B$ R

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

1 w4 O1 m2 A3 A8 S8 f

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

% ]6 e# ]0 R e% S$ m4 W

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

+ v+ m' N& y$ o" n

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

( Z1 W& T. q3 l

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

+ [& N) t4 i+ h+ I5 J7 w! N

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

% z O9 b! N, ]$ z

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

; U' | W7 S0 A/ K% z" A

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

- ?2 p# M7 }( S) H! R

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

" X8 r+ \: m) a$ _- H g, d

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

5 e+ R, N* {8 H! \. R1 q

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ N5 ~# E* J/ A9 h, ?5 q( H: N

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

2 x/ o) b2 J4 X$ n5 o' |: J

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

) w, x6 m+ N2 j6 o- p

3.               :นายอำเภอ

- |: `' w# M3 f5 h1 S

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

3 [+ @: U8 T. W) J* H6 n/ m* b4 ?

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

1 P/ X) G& l- a; d* z

1.               :4 คน

5 p D& a- P% D" B7 J1 u

2.               :6 คน

# f* k6 K2 I! ?, Z* M1 c# G

3.               :10 คน

( e( A7 U! f( a

4.               :12 คน:2

. y9 R# I2 ?, h0 Y

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1 U. ^3 P: j' _* S- j2 B- l

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

4 J6 b; G/ ~% k, u! n0 U( ?

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

; `$ s* e. s* e) m6 c

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

2 f c& |: r$ m- I

4.               :ถูกทุกข้อ:4

1 s) e0 G+ ^: D; |/ k, {( r# f

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

( R$ K I6 @6 A1 u4 z0 W, m

1.               :10,000  บาท

: _; S) Q: c+ u6 ?' R* {, h

2.               :50,000  บาท

8 F# t) S! ^7 W( x0 k

3.               :100,000  บาท

|1 X# K* ~8 Q& e) G

4.               :2,000,000  บาท:4

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5 e8 o8 ]" M6 Y2 r& E$ M+ ^

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6 P; l1 Y; Z1 _+ b( h

2.               :ภาษีอากร

, i' G4 `2 [, y; C y8 B" Z

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

4 y4 p; O' e" i8 e* M

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

1 y1 ^8 ~+ j; |2 w9 e1 Z

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

% l2 l# e4 D. S$ P' s# a( }; r4 \

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

0 }( F9 {) P' ?8 [. G

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

) ^2 @- X+ _+ _/ m

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

1 P" x3 k {: K

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

' d( W8 c8 E4 J7 t( @! N- |

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

6 A3 m+ \+ j5 k% P

1.               :7

$ M6 v1 c6 P! }

2.               :8

2 P6 s! j% w' M6 N& U& X

3.               :9

2 v4 a1 O+ `. {& K; X4 O) r

4.               :10:4

4 C0 [# {! f! K$ e- S

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

3 X* e4 J4 v* @

1.               :500 

( o! n4 D8 J5 y1 c5 J

2.               :400  

$ `5 ~2 {7 D7 t; O/ [6 ?& R

3.               :200  

6 G1 |2 h+ u1 d9 a: y

4.               :700 :2

# e6 s* k- r6 \" O7 u# d# |/ Y

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

' f% c* g) [$ j+ @. C2 H

1.               :ประธานสภา อบต.

9 _! A9 |. }( H

2.               :ปลัด อบต.

! u6 ~% k- T0 e5 O% _" L" n

3.               :นายก อบต.

4 }5 W M9 h% w: L; s

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

$ e9 n9 ~8 r" f6 D9 f

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

; n5 g7 B. d0 Y& `

1.               :มิถุนายน

3 A$ m* K; N, X6 @ l+ u1 ^

2.               :ตุลาคม

3 I& b0 {+ {& w- d6 G. e

3.               :สิงหาคม

' [1 f4 `; R( `

4.               :ธันวาคม:3

( X$ c( c; R, G0 u( k

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

, ~3 L/ ]. q3 H0 x

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

, `( Z3 ]" @0 M* N& I

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

4 z7 F1 I8 ? n) x$ N% ^

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

: H$ t6 J1 }6 u9 B" L8 w

4.               :ถูกทุกข้อ:4

; E* p9 T1 }4 {$ h' m4 O" Z" F

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

) ]8 e9 e( f. J/ f' [) ?7 [

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8 e. U }$ R; u$ ?/ u

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

+ \4 f! D. {9 Z+ z

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

7 R. P4 h0 H# H" }$ }. F

4.               :ถูกทุกข้อ:4

2 N# P( Y6 l( J, w( B% n& _

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

A3 ~' ~8 ]5 P4 M8 A# e8 h) w

1.               :นายก อบต.

; T7 C& R( m9 M2 H

2.               :ปลัด อบต.

- f% k+ f" i0 Y5 O! m4 Z- X) @. ?

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

& x. G. } g& Q- `; X4 g& [

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

2 K/ U! J1 }6 V4 R8 b/ y6 Y

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

4 ~/ a! z* t& k: d6 k* M

1.               :15  วัน

8 S& _/ k! z1 ~) v- J1 A! U

2.               :20  วัน

+ ]8 {- i2 q8 A& w( Z

3.               :25  วัน

8 f3 X, m3 D. V* }, j1 H

4.               :30  วัน:1

. J8 D; p, N1 i* \+ \

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

6 f& @9 s) {' L1 C9 b5 ~

1.               :นายก อบต.

" A8 F# a7 J2 e; b$ t, V7 B5 c& `

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

. H$ P: p8 v0 {

3.               :สภาท้องถิ่น

. l0 w; d7 G# U7 R

4.               :นายอำเภอ:3

5 J7 N, u" k" S$ ]& h3 o8 ?

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

, U6 R3 F+ {$ d1 ?0 p$ ]$ V

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

- r* s) \$ M& U

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

4 I% W- G" j2 W& `1 @

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

* b$ @# T' P6 C4 d" s6 [

4.               :ถูกทุกข้อ:4

, j t% T# n! a; D2 q/ |

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

|' u. W) i: b1 t R3 v% H3 ]

1.               :กราบเรียน

, |1 C# N, R% N! O

2.               :เรียน

0 ]4 @( h _2 [. m: T: z, e$ M

3.               :เสนอ

2 p" G9 j) d \$ O/ n

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

% _% N, }; b4 {8 W( z/ w) [7 q

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

, G/ O E1 O8 B2 g

1.               :1

2 \7 e0 U, Q. f

2.               :2

' ]' o* l$ Q1 N( Z* p) q

3.               :3

2 q& D( G2 ~3 a* X2 e% F

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

* l+ _8 t; h7 Y. m+ N. |

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

6 \ T* C8 Z' ^. @7 l

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

* Y+ D K' O) }: y" y" S

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

5 W2 k: E3 {( ]9 }; Z

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

; T! c6 q6 I4 o) m7 D$ u; L' e

4.               :ถูกทุกข้อ:4

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

/ h: h4 `9 O$ d# Z

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

; W s* _7 C" p" ?6 a

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

: A9 F: N9 m" i$ p

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

+ h- G+ J; b9 H9 y

 

* ?0 Z1 q6 O1 q5 o

.................................................................

, r* @& ?$ |: u6 p/ H) Y

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

" `! r5 U w( P" B

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

$ ]/ _$ x R+ G; }# B# V

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

" P+ v" y" e2 o. g2 b0 x; c

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

4 M; f q! ^; n# D$ A" E

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

9 u) S! W# G3 m# r6 a

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

7 ~; \6 r3 C: O6 s6 d) Y

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

7 a3 G; W- x d0 m" X" P; r3 V

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

/ j& g2 n' W7 _

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

7 J- w% V) s0 @5 H- @' [

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

: E5 H$ _9 x# e; D, b

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

9 ^7 ^: X* r% K6 J4 I

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

. o' ?, q4 Q# h" r/ I; r% P) D! g

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

0 f8 H4 }( |; u; z' ` ?. e

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

. R/ d$ K6 f4 X1 G7 M3 L

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

. g" c1 ~- R# H! P' p1 Q+ h" }& K5 c

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

+ \/ u, |6 K" z+ b

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

& W/ i( t. K s$ u! _

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

* r0 z. R* U) c0 r3 s

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

- [' S, u: x9 G2 O8 H

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

4 K& N2 l- l7 R" t- H

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

9 e- ~ `+ l: M4 e* n

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

# P$ q2 Q+ y; W5 h

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

+ t: o& h! `. X9 P

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

8 ]7 o8 K4 B) `" c! E

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

$ l. Y6 m9 Z& m/ v! d% n

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

: a- b/ n( l! b2 r8 Q. E

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

! G. k) _+ R- ]2 _# U; T

                5.    ถูกทุกข้อ

9 x& O% W& n/ O0 h; E& e9 L: j

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

( @+ ~ i- F4 ^+ v) `3 [

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

9 C6 {# I1 R. j0 K3 L1 q5 ?) d* O

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

7 q" X% W* J9 t/ z

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

0 T$ T" Y p( {2 I

                4.    ปลัด อบต.

; G P% H4 Z; D% Z5 X& Z

                5.    ถูกทุกข้อ

6 v: s& o& _6 C8 U- d( O

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

: m* [7 z! ^. r$ K

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

* X, I& [! `! _$ C4 b

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

4 j0 {' r7 a: v: f( O# v4 z# j9 E

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

. j; x/ X0 r% f& _4 N! Q

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

4 [5 ]! Z/ U, z) L9 u6 V* {

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

5 K: w8 j! r' u7 Q2 g

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

# w0 J, I" [/ Z8 F. A0 y

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

: ?* @& ~2 z/ L* l: ~8 `

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

" z3 i& p* x3 Z$ l9 a) {% B

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

3 a" f3 E4 {. \6 t5 Y

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

. a" W# B6 O8 S# [. A

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

; l6 e/ [* a* w: a+ j

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

) n# y, q# j0 ^4 P6 _9 P6 W

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

2 A4 @! E0 ?8 |! f6 _- G1 e% K

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

# A1 P& ~! g, j" {

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a9 r! I. b# @# ~: K1 J

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

% L2 e# `$ T3 X' f2 }3 b

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

, v9 x; ^- Z" f6 c2 E

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

6 C7 _! @' k/ C5 o

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

$ T0 U2 d3 ~$ ?. b7 Z

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

1 [ c5 N0 r: e1 O% m

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

1 Y) V) }* v# g( R

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

1 K8 v: k/ F( x% h; Y2 a7 n' }6 Y

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

" B) _$ t+ U; i; H+ `8 D

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

. W# t% w1 l. I% J3 p

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

, J1 M' Y% B6 e$ }4 k [( i

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

) S% k* \8 F- F6 `1 P6 X7 k

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

$ X6 E7 t v1 |# \2 c4 B

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

# L6 ]2 @) c: F9 Y: [! J, U/ ]% q

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

$ F/ Q- C: j6 q% j. @

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

6 `! z3 `# C7 j% b" A8 ] l

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

; K# a: z! m0 t) G; h9 u

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

7 v6 x" \0 ^' J- |4 d% r y

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

`. @( t/ k# {% R! V

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

$ v7 r8 n6 F/ }

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

~: }3 C: i4 x( m

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

1 G7 b- I2 T4 t) s

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

) k8 ?% |% x7 _, S. i0 h* Y

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

1 }( l' D9 H6 f# I

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

( `# R* p( n, v

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

8 t( h8 B# s4 \; C- e% C

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

; O1 {) `: @; ?7 u; \

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

0 k# u3 Y. r' p. b9 I( U- J

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

" D# x# \. c; W' l3 J8 \- o

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

6 Y( ]# u9 Z% c% f8 `3 [

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

% H* S) v/ \1 y% w! u

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

* N: t9 r! Q0 Z' ]- S. b' a* ^6 [

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ Y6 L5 V6 T7 m! c

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

+ e+ i: v+ F' X# [2 P; j6 R4 D

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

2 ~6 x& y7 B0 u$ _

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

8 Z4 U' b- }" _4 U* X( e' s) c0 ~

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

0 }' c0 P# J( X2 n. Y' s5 I

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

6 F( }9 i( V% W) @8 e

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

7 V: K" W: @- W2 n$ L, _

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

2 l$ U# U: E/ w9 ^& [

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

+ g" F1 l) R1 @$ b4 N, g

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

m( e O' e# d& @

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

2 u7 t/ f5 [+ T0 _5 j/ v

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

9 @9 P2 f5 o @, \ C0 \2 N; u% e" J& W

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

( C0 ~( ~6 O- C' z& \) I

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

: N; q. _! i' a# t

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

8 F- s0 l5 K) u+ \; o$ }/ \

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

; E% q/ N: a" W& n( W B

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

+ |; B2 v* o$ X5 w1 H2 V

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! W% S! ], @2 W+ y+ G# O! P

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

i! {+ b: }5 |

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

" @, h& M& c* f, V, l. r

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

! I! J+ f9 m/ h5 K

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

* X& [1 ?1 X% N/ b

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

- `9 T& M3 \8 _' \6 G- X- J4 ^3 }; s

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

q3 K' c4 j. ^2 r. r

 


. g1 Z6 G+ A8 I' W/ B

เฉลย

3 s6 x4 {; K" P# ^

 

* R& s* e0 ~6 h% O8 p: |( y0 e $ }# q4 b* C, W9 \/ g t- e4 a$ g) Z5 ` L, n! V( F% [. ]" T* o ~+ K0 ?! Y3 s; D; @# E) Q2 B" [* o7 g. S& h- M6 c2 f( ^3 Y2 S/ b% P* E& s1 m J0 ~+ g: d! g8 ?2 `/ a4 V" p" y1 O, G) t; [. `# |: L: h- z9 E! l* k! R" n9 Z8 x( D. @# y) }% {- V( t' l4 O+ p- n v' B, g, v6 N q: D! Q+ W3 x/ i) X8 Q# Q; t* t8 \/ M$ {6 L: i* ^% o& f( b6 ^* w2 A& _- i( a- a2 B6 |7 G$ w# D+ H2 A8 @$ J" J G; c& d: |1 A: \- `1 C- b, _. b2 E% q6 c- _) E: a1 M$ {7 i/ \7 ^5 p: s3 m8 v- l- s' e' M) q Q/ b* Y* \' I- @2 ?, n' ]8 ^4 v& a; N# x5 J8 U% n4 N- `# C; f0 o6 a/ z, Y" ~+ a; j q* t2 g: a1 j1 S/ z+ d; L* ]- H9 }$ z+ L2 e; _4 v( [$ m7 [4 S* o& g' c8 X; C* ?2 @" S# W5 @# p% s1 q* S7 v* d8 l5 |/ K: ^( _9 z1 R, D" v5 Q. G, ]# Q4 ^; ]: L% `- k+ b: X, F' x M& q8 r% g$ v: t: G/ C, A& B1 c; w5 S/ x1 k+ o4 r' [+ t3 A$ _0 T& d' ` X4 c7 @3 I; H. l* I5 X! e) a8 n4 P {; N! ^) R+ L4 N5 v" E9 Z. T: R, }: K! u7 [- G; r+ B% ^) e$ ]- P* \( h6 u. B8 x% f# g7 v1 p; j( [# Q* S8 _ |: b/ q6 ]3 {$ L( w/ n8 c( e1 u& n+ n, `2 {4 Q$ d Y4 l' V, e+ I: Q0 f/ R( O& Y! z. p% @0 Y- S3 H/ n, Y3 {: u. P0 Q# g B" g6 `% [+ @; z- l8 {: r0 G8 A$ \8 q2 _. ~* m7 I/ Z# p) }0 B+ L# W; T) n- h1 A9 W4 m# u L. q0 s. _% e2 M4 _. Z* o5 Y, Z9 a# C: ?7 |3 y
9 [ ~/ {: z2 X+ C

ข้อ 1.

2 G! D" @( T3 `7 _4 [% \

ตอบ  5

: I8 I9 L( l+ l) I l

ข้อ 2.

4 Z/ T% L' \( W- W! b2 {

ตอบ 3

( u/ K; P* {* w; K* b7 p3 S

ข้อ 3.

7 |5 {( L8 {; G3 ~# d5 }' v3 R

ตอบ  4

# c/ C+ D7 K: b

ข้อ  4.

5 z* I c5 G2 H) ?7 b+ M

ตอบ  3

, c- s1 a) J6 o* C- ]! G

ข้อ 5.

8 {; h" T4 u' G0 p

ตอบ  1

/ H5 G! H3 L a' y

ข้อ 6.

: c9 Y# _& L2 v N2 ~- H8 y: Q

ตอบ  4

x) Z% g3 i% x5 g( Y7 Q* h

ข้อ 7.

1 H1 l3 g/ w1 Q# R& {( k+ }# D9 x

ตอบ  1

, }, S* W' m- h( n3 s u

ข้อ 8.

4 v, a' E5 @& Y6 e4 F( N) t

ตอบ  3

, c' M3 S8 o6 N/ Z$ G6 l4 f

ข้อ 9.

0 a' a' o2 z, l* Y e7 y

ตอบ  1

G8 |0 ?3 u0 f2 N1 I5 S: O

ข้อ 10.

8 t0 d' y8 r& I/ S2 E$ C; u

ตอบ  4

' u/ y1 W: P+ H& B

ข้อ 11.

2 O' H$ C6 w0 g& r$ Y5 }9 H, l

ตอบ  5

9 ^* G2 X( V0 c# p! U" ?' ~4 e

ข้อ 12.

6 L+ d; a5 e+ @! J, {7 J8 U

ตอบ  2

' C6 z3 m8 W( \0 e, `

ข้อ 13.

% ~# c. Q, }# ` ~ |$ f8 h

ตอบ  4

* V% l6 O; E4 g. t. z

ข้อ 14.

1 v3 r$ n! \/ _. B1 C6 g

ตอบ  3

# |. \. z/ {) M/ t) W; p) `6 A

ข้อ 15.

& Y& j) T# S" T8 n. U1 W0 X

ตอบ  4

* d8 |& W+ z" `

ข้อ 16.

; g6 Z. q2 _6 `3 h* D$ V

ตอบ  3

7 T7 H& H7 l0 E

ข้อ 17.

' H( c6 ^, T0 Q J5 \4 a

ตอบ  2

0 r% f. k+ `0 X- a: ]% }0 ]& L$ M

ข้อ 18.

" |& j/ i8 Z7 a8 H0 P

ตอบ  5

" b* e) O- s1 F0 n9 e

ข้อ 19.

+ z: I- \' C( V% b) j- J4 u; L

ตอบ  5

) i, R- Z+ R0 ?4 I* }( }

ข้อ 20.

7 r0 Z6 i4 X( s# P/ [

ตอบ  3

+ c, E. J3 c& h0 t

 

1 b$ h4 @' Z1 b# X2 I

 

5 @8 \8 [* D- M* [1 A) M

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก
+ V! \& [; T3 m! d  [, c, `. i9 `ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
5 I& j/ u1 ^* M0 Sใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 4-3-2015 18:15 , Processed in 0.229434 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้