งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 37392|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 y7 P, [. n- p$ ^" h- ^+ Y5 L0 G! D

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

) c; [5 A: u3 ^7 M: k8 T

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

' k/ C8 m# q6 ^9 M% z

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

0 a& o+ v/ Q4 f) q. H3 |8 S

4.               :ถูกทุกข้อ:2

7 ]5 U/ d* G+ {, @' f

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

* E) A6 a, U$ K2 {2 q

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

* ]7 v1 r! ]; n% b" v9 u

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

* f2 b! W) x) c2 p

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

3 k O; u: i: S6 e/ I

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

+ C7 y* _+ z* T/ P) c

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

- s, m# [! s) ~

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

+ z) W" F0 W5 c' l0 Q

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* x- g6 S3 T; S3 x _# s

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

! L! b9 L; l4 K0 h" D3 y

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

, L9 @1 ?# m' `) {5 W, ~8 n

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

3 G$ T% V* i O8 V" ~

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

: p% u, Y( B% s

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

- h/ s! ^0 q0 w. g$ E) `

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1 m6 M/ O9 a, C/ v- C

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

$ b$ g. @* T: I- u$ D

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- i% u- d) p. o

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

( r0 e' W8 w3 h- ]8 W& {2 ]

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 X0 r; B7 q* c- o- d

3.               :นายอำเภอ

+ ]' ~& x1 U. i. _

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

y ]/ t2 f9 k8 z

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

; |* G' e# o: x& \8 S0 n2 `' `

1.               :4 คน

- ~, p. V2 z( u/ t, d( p. e5 B* W) t& y

2.               :6 คน

5 F6 z4 i+ @3 n

3.               :10 คน

+ ]" G% H2 f5 P7 F: {

4.               :12 คน:2

/ X' ?3 {( A: E N" Q

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

% S2 B3 x9 y% B+ e' c) Z6 S

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

* }' G I0 E$ Y7 l! D/ z2 I- F2 e2 Y

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

& F- h3 h; w" S. Z# {# H( r, b8 l

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

2 C8 q7 |6 i9 b. E3 g8 ?

4.               :ถูกทุกข้อ:4

: ^% S( T* E3 v! I8 b# H/ Z9 Z

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

8 t* Y" x" v4 w# w

1.               :10,000  บาท

' m6 ]3 f8 Z" L( ^

2.               :50,000  บาท

* T9 V/ `( X/ u

3.               :100,000  บาท

# b+ o; @( f. a! j) O+ q

4.               :2,000,000  บาท:4

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

, E4 p ?( p( }! S7 d% `- S% z

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

( Y O3 Z) P* f0 i! f

2.               :ภาษีอากร

8 h1 G2 a3 j7 W" z! f8 O5 ~1 `2 }

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

- {0 Q1 k8 K( L9 |, r

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

- B3 y1 n' D7 n0 X# x

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

8 g8 c I# g* M( O3 {8 {

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

5 {2 x7 c- P1 b" |- ?

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

4 W5 k! f# W* c2 c. a0 @

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

! z- y- ~: s/ g8 i9 k

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

- V3 y- q( Q% g. i

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

8 @+ u/ n4 P3 v# f! C5 u

1.               :7

2 w4 y' ~: }* h# F- Q( y

2.               :8

: I& r1 M$ z8 t. p1 C" k1 Y

3.               :9

9 i* u, b1 [2 M3 M: M7 r

4.               :10:4

4 r5 ?0 A4 q# P

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

" e) a, ~: }+ @2 H3 @4 m

1.               :500 

& `- n/ `) k, d/ o8 f& o7 e

2.               :400  

Z a3 e e2 [& u( Y$ j* x, Y

3.               :200  

3 o7 t# t% v. X

4.               :700 :2

4 ~( g9 {& X5 W7 F6 C

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

, V' X/ B- o( Y" L5 K+ U

1.               :ประธานสภา อบต.

" z( Q4 ?; X; }1 Q* |" o/ I* |

2.               :ปลัด อบต.

7 G1 ^8 h; _/ p" m# r: B2 S% F

3.               :นายก อบต.

# g0 d# ~9 X1 m1 X; {

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

4 ]: \! n- V0 L1 n" Z

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

) b: } H$ N/ `: O( H2 b( W7 E& r

1.               :มิถุนายน

( u: u2 D0 J8 c

2.               :ตุลาคม

. s% S1 ]) t/ v, N

3.               :สิงหาคม

$ |6 h6 i6 {4 o7 Y

4.               :ธันวาคม:3

" Q: \- S$ r+ Z

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

2 w8 M& l& ~! J

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

" [+ w/ I r$ p; F

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

% O. O9 ]. N% }6 B

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

8 ]/ u0 h& ]3 z3 N: i. r3 K

4.               :ถูกทุกข้อ:4

* g8 G# k- V' J! D

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

+ U7 s, v3 T8 v9 Z, w, X) O9 m

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

+ j% \1 H* Q8 w4 w8 Y* a2 }3 S/ b

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

. i0 B/ o; H' H, M6 n Z4 O P

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

: ^% v9 d R' C9 M4 j

4.               :ถูกทุกข้อ:4

& j6 F) T7 f0 a0 H9 G* c

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

! d. p: `3 q6 ~4 U# e3 ?

1.               :นายก อบต.

, y1 f# V b& B2 y7 A

2.               :ปลัด อบต.

- h: {# F6 d n) I2 R

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

# v& M k. O+ S0 X( \- u

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

3 e- _9 i6 ]- D5 ]9 q

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

4 k6 @7 B2 g4 S* X$ }" ?( H: _! K

1.               :15  วัน

} a/ K8 t* I8 }

2.               :20  วัน

& z* B4 |$ G- n& p3 H

3.               :25  วัน

# x+ B: G: E p8 G! g

4.               :30  วัน:1

* K+ l9 e6 h$ l& x/ F7 d; I3 A

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

' i$ C! j" n- _5 d' k: U; p* l% p# H

1.               :นายก อบต.

1 P+ {6 Z" m+ P

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

! J9 m+ ?+ P* Y2 r) n- ?

3.               :สภาท้องถิ่น

6 {" M8 Z$ t5 b9 g+ w

4.               :นายอำเภอ:3

6 G: J, ?$ p% e# p* R, ?" `' I$ O

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

- N, f% j, j) f

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

; t) y: i7 c- q* D2 b, X

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

% a5 }9 I: b h- I. r6 ?0 _) @

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

( m& P. u+ p0 W0 i, z3 \

4.               :ถูกทุกข้อ:4

4 D( ]1 f% X5 Y" `/ h

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

& N& m7 Z* I0 j: o( y- g

1.               :กราบเรียน

2 Z: ~0 r! Y/ `% e6 ]

2.               :เรียน

/ R5 D3 B% N y

3.               :เสนอ

; v: O# a9 W" k- G

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

! h# B- v* ~+ o& z" [& f

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

* b" ]) z4 t& R* Y6 y) i

1.               :1

" n' X: y, r- I& C

2.               :2

' p2 m7 l9 L; W/ C$ G2 G

3.               :3

/ A7 h" |5 Y% ^" Q! T3 a9 D& A& ?

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

$ V* v2 f6 j* |( ^

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

3 D, d, ^7 X. f4 K

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

7 K. y* S# F' z* Z1 V4 K# k

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

' c+ P, \. H& {/ n6 w* F

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

& p3 K( u& x$ P" }: y9 E2 A

4.               :ถูกทุกข้อ:4

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

: c& |% @* V' P A/ g; e8 q) L4 I

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

' I0 |# L- f& Z" @. f7 L" X) V

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

% p' z/ U! q5 @ a: _

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

0 v! a" G y! A. d

 

7 }# X/ X f2 [- u8 q

.................................................................

( E% E L- p, u' e# O

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

c7 m/ Y. @+ i; N4 D

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

/ c/ K9 l; c% h- K! k

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

Q. ] P5 j% b. z" O& `

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

8 d$ ?; y+ l' O: f* y' s

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

7 { S' T( A, b8 G

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

4 i3 `+ g, Q! T

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

" _ R" T' y& e! \7 G0 Q3 ?- l

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

- W& E1 M, {; G

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

7 A) r7 O& W- R7 }$ O8 |7 V

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

d7 A) O- u4 e7 h: r

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

- K5 b" W) i" f! U* f; o0 ^

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

+ q6 o* q% R% z+ F; H5 g- z

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

" G+ |7 W0 o. K- ^

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

) E" r) Q, G8 {4 s: J# e6 g

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

, G t) l# s: ]- {4 m+ z9 ^

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

5 V; h5 l* u" |% D$ u4 _

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 g6 U f7 w9 @& k. ]: ]# R

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

" p: W# O6 Z& V, A& y( g& y! D

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

! h" a% L/ s2 B9 S& e8 p

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

5 d \$ E0 Y5 {3 Q ]2 V+ O" O

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

; s( e7 q+ ^. T( g9 I3 }5 \

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

% X8 R6 q {+ H# }

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

$ e6 k: ^: ], s9 _% V

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

, M6 @# x8 J0 |5 w; r# l

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

- p5 B) B; b) B/ ^. z5 o9 }1 R

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

0 V9 w( M- z+ b/ e c& L* U! H7 I

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

- N+ I1 T8 a4 e7 o

                5.    ถูกทุกข้อ

7 A" n3 D m8 f

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

2 o3 J( F1 r7 G" Z

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

8 U( u1 c3 r3 A. P7 u# H; t! U2 G

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

; f; j' c& K& h4 |

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

. R8 u0 j5 R* j$ z9 @4 M

                4.    ปลัด อบต.

9 c' [( T" P3 x1 p

                5.    ถูกทุกข้อ

) W, [. U( ?% M0 U( }% ?: ^

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

0 r, f8 G4 {9 f' \$ u# |# e, I

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

4 I, w$ \, I# u6 ]# L; P& X+ h

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

. ?$ y# O! k7 k* {/ E, H

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

3 a, U, L! ?! m' [

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

" j6 R P3 D6 A, F A- B5 ]

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

: R1 p, D8 j. c

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

6 R) |7 U* r: C

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

' l. i \6 I8 l+ G# a

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

( W) v4 n2 s0 g- _( r9 K) j

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

+ S& d( L% D" ?1 f

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

* b; g; z# o) T6 `6 D

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

* t. ?) L8 s5 \1 M6 ]/ x

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

( }% x6 P! l/ @, F n8 b

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

5 l+ k* e5 [, ?) x* U

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

, @& x: {& g' N2 g

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 m% X+ J5 x% |# ^

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

0 Y7 C! [% B, _" @/ F/ Z

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

3 O, l: p! U# q2 Q0 F

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

" k# y" F8 s0 T: a8 O) d7 y

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

3 l' @* z4 x2 X( [) h

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 i& H9 k3 O( @

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

! J; b0 p9 r2 O7 x2 i4 K. R

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

4 O3 m7 o w. L. q

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

$ o3 `( z, i( i) B8 q" h' k

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

/ @3 L3 O1 P+ p$ z3 o& q/ V

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

C, C# [+ X, S3 L5 z4 ?

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

5 _6 @7 P) C v" s

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

# u9 Z) J% z+ Z+ @5 c

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

2 o6 s$ f' O& D3 I1 `/ J

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

5 S; b4 |% o) q

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

: R0 C2 e C2 u; I/ t0 s

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

$ _6 O8 L* m9 C8 Z4 w1 N

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

8 Y/ O! R6 F1 {/ E! f; z

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

% l% n2 w3 |! V) }9 T/ R/ K0 V

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

E4 |0 }1 W& V: t6 G: d

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

/ B/ {0 q2 j! e \ {# f

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

, Y/ ~! s% T7 r6 Y5 H: ?

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

7 t7 V, w0 q/ }/ V) `4 j

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

3 [+ S1 c( E7 n! I2 S

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- Q4 }$ A% |4 i# p( n3 Z) _8 W

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

/ C: e2 p! [7 F; j& \3 T

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

- U+ J) K5 a/ w! m, U

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

) \2 s) z! X: |, |) d/ R

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

! q5 z7 t( l! y

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

' M) f3 f5 |5 E- A* E7 C6 H

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

# a: w5 m! O m/ W' W6 a

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

4 Q5 C) Y$ W" ^$ v

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ w v% E. q' y

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

* ?" K' U6 s5 N1 m, s

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

" l$ N$ ~, E: l" Y

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

) A; N& y; l# V7 Y+ x

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

* V/ n$ d2 W+ h+ W9 z7 N

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

: \' w" q9 I7 M ], X* U

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

) M% ^2 G. H- M+ O2 W0 U- T- e

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

: W8 e9 ~4 N" `- D4 _- X' z/ O

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

; q& Z7 L/ Y& Z& h

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

. ]0 h# n; Y7 ^2 U% O! H

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

; G, w$ ?6 k/ G) Z, H3 m6 ^4 s

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

8 g ^0 A5 [6 ]; ]5 ]

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

% n: i* w5 C5 u' _3 X

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

1 B9 N* Z6 u- }$ b5 H

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

' @) a' a1 o) e/ ]: {8 l- \, L

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

. R1 t) e1 y" P0 b% `

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

" P3 O* _- g4 }, Z, _: ~3 ] P

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

& F6 ~2 }) G* N7 D" u |; P5 X

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

4 z( c1 [! M' |6 `4 R

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

2 _ P0 ?: ^" D- \& }

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

4 N. E4 G. G/ N

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

; \+ q+ ^0 X5 P J- b

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

2 N, @8 u) f8 `4 ]! T

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

% a s; s9 u$ [8 `! X& B- I# J/ c

 


) v; c* Z/ T* E/ \* Z9 g/ o2 I

เฉลย

! T# r, c! U, v; g4 G) u* W/ v4 F

 

( ^- Y1 S4 O) S/ O6 C+ [, h* _+ ]" y1 k+ v8 @2 \# F8 U% \, `1 a; J" G* W8 J; W& K* q- D+ }% Z& T" C) a* |5 N b% U; b% q# @. V) v2 l' R0 ^& ?% C+ Y Y/ y( Z$ X% @/ j" W$ n" M j! N# B4 H2 _3 }% s; z+ ~* n5 D/ _6 W4 q3 F% {' R$ y/ @. y4 ^" s* z3 V0 ?( c# E! u: i4 [" r7 u0 R6 O- G F* B* I) c5 k; B! G) C" S* e. R, o! \$ e. G" E. A+ w: R$ `' A4 Y3 s8 {) E! ]- E/ }% B. H' G' K9 l0 h2 G" @; Q4 _' P; I" r* e. {' |" B# K Z7 g8 l/ X$ k) g% o4 f, Z7 ~6 z# V3 ^: Y; k/ a7 x/ `* o' ]9 y7 }. z# `7 {1 ]8 I0 Y* I4 l A* R/ B: B( i2 B3 y6 s0 C, Z" p7 K& c/ f$ R/ t! {6 r1 S2 C/ w; `% |: V& S) L! D! J" X6 `% b" g( d o) Z! H$ C6 C& ^" u4 ^1 j- R7 p& }/ V A+ p: h* ~/ {! E% c( x, b8 p, {. m9 L/ z1 Q( e! ] J' n# v1 q7 j5 E4 L, f6 I/ P6 Z4 @% h/ v$ Q( z, x/ c& Z! a- ^; V) U- Y* b8 H& s' P" V1 t$ H+ }2 X- G0 r8 ^) \- t4 B# o: B% ]( B: a" m; ^- ^( d6 F4 }7 P8 X' X4 f4 R$ b+ a" A, R* v$ U: L' x! G6 G! C" c4 G s, K/ ]0 I( v! }3 V7 \/ }+ Q! k+ ?. F& G2 g+ s! u4 W$ m: V: L; N$ G. T6 ?1 n: S" [! f! G8 A2 u) E3 A C0 m2 n1 N- r p4 ^0 C: s* {+ ]& \" @& W0 T1 L0 ]8 Z4 |/ x# s! }; D3 n- c0 s% s+ R: H8 d% S/ V8 a' Y+ J( l. r/ s; O! l; H/ p4 y$ H! l; h$ X) X2 C0 b) t' ^6 P, ~ S1 A; T; Y/ O3 O$ |/ `# h
A1 c9 H5 [, X. j5 P- f9 P7 H: d

ข้อ 1.

: t# I$ x. X9 ^6 {2 g$ q! e

ตอบ  5

& R! D0 q3 Z& |7 c$ O

ข้อ 2.

@- l9 D% L" \. s T% H+ I

ตอบ 3

) Y( K, J+ n$ l3 L! V* ?; l- k

ข้อ 3.

& D: l0 r' ] M# k& J# Z7 E

ตอบ  4

2 D- L. @' b" q" j: l L

ข้อ  4.

) C @3 \/ m$ U8 ^" w5 _

ตอบ  3

7 n- v. p) l( k) [9 @: T0 k2 w8 o

ข้อ 5.

6 V, ~* X- ?$ r. G+ S

ตอบ  1

0 @# ~5 U" o: X. g

ข้อ 6.

) z6 Z- a. R7 ^3 K! \9 h

ตอบ  4

+ z1 L3 a8 A: S

ข้อ 7.

! T# L; U% ]) z' @' p5 Z O/ T. a V

ตอบ  1

6 P, Q6 R- j/ S& U

ข้อ 8.

6 G% y: Y9 K: K

ตอบ  3

. S7 B( R4 A0 A

ข้อ 9.

: F* A4 P! L4 h

ตอบ  1

0 A+ J: L: R1 ^& M

ข้อ 10.

" f. s/ {" y# ]# i: {* a

ตอบ  4

, m7 X2 m' N) o

ข้อ 11.

( ~9 n+ e0 E9 |

ตอบ  5

' q; I$ L- G" G) v1 Z0 ]

ข้อ 12.

" t, y# Y, h, k4 y

ตอบ  2

+ [1 _$ K# Q" ~

ข้อ 13.

4 e$ W7 ?& _/ V6 N" V/ \) O. w3 F9 A

ตอบ  4

' n2 k2 n. x$ U5 `; x4 I6 o

ข้อ 14.

6 p& `/ J+ ^( j% }, t5 t& R

ตอบ  3

! ?2 Z% c& N' f" ~% m3 }/ C$ v K: z3 Z

ข้อ 15.

7 p4 |5 v! y( p* W. n2 |2 Z4 O3 Y

ตอบ  4

' D# E( u/ ?+ {; N, z% [

ข้อ 16.

. f7 `5 e) \0 s) u

ตอบ  3

' t: T% Z8 G* F

ข้อ 17.

2 ]6 X& S H2 B4 z$ ~

ตอบ  2

) O& m( E% H! G, \, Z* \

ข้อ 18.

# D2 t+ S- A1 U0 Y& J* Z* \5 ]

ตอบ  5

( h" s( h2 Y- u+ ~3 a9 ?% c/ a

ข้อ 19.

, Q/ O" ^ L, A# d/ l6 B

ตอบ  5

- z- C5 t% _ l3 y3 u

ข้อ 20.

0 E! I1 A+ b }

ตอบ  3

! C( Z/ ]) [" \8 H7 K% p- Z

 

$ S: A! K4 {$ p2 @) B

 

* [( s0 M7 n8 v/ R

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก) S1 D1 L* ]- u  Z' X
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
) U; i3 e+ E$ m! eใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 21-4-2015 15:22 , Processed in 0.207438 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้