งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 35951|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( T! _+ V0 k" L* |

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

# O+ X' g7 e7 |, E4 o# N) e, }; x/ s

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

: A: P* b5 W4 X

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

# E$ D5 y M0 P

4.               :ถูกทุกข้อ:2

: E( z- ?! G& m

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

q5 U: T- q7 t/ @1 U

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

+ K7 l9 v. m* P) K% F

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

- W. f$ z, k* S; }! Y$ c

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

7 [( X! h" J: \+ l( a4 L2 M

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

7 m! e# F/ S- ~. A7 A

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

- n2 p+ d+ p) f% f4 T

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

; i# d4 ^$ C2 O0 s6 U& J6 b/ y

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

8 M" }+ T' E6 K

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

# i& m$ S% `3 ~7 ^- m

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

) r9 \8 M" e. K! T; V8 k1 K

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

7 P9 X+ W1 d5 X0 ~3 O3 `3 u

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

' f, i4 Y+ M W9 l! |0 u# H0 J

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

4 x1 G& L, _/ w: m( ^4 y5 y

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2 L) z5 _# m9 \9 L

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

' o3 {4 w7 V. m

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2 U2 v) |* z1 V; m' e

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

' G! d7 `) z0 ]9 V0 P/ P* H" D

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3 a2 E& T2 c H' L5 W, Z

3.               :นายอำเภอ

$ @+ w- T6 X6 s2 d

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

$ |# t& [( l" Q c* J

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

$ |2 r, f: v& b/ w

1.               :4 คน

& f. J# }' i/ E G: h1 d

2.               :6 คน

6 P+ u; |& t7 \/ B2 t

3.               :10 คน

$ X% u; j& l1 l

4.               :12 คน:2

& d0 u: h; l6 C/ F% e

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 N! f5 T4 M0 k& ^

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

9 I3 x* [' v. f: n& F5 V) j6 H

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

T0 ?# N* G' U# \4 @; u2 D

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

: | c8 ]6 B! Q( Y$ T. a

4.               :ถูกทุกข้อ:4

* T* y8 [% X" W1 ^5 I |9 k' X

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

) `/ g$ R$ S! _

1.               :10,000  บาท

3 i) q! O1 i u, @% R3 U

2.               :50,000  บาท

, z" v3 L$ \7 O! C+ T

3.               :100,000  บาท

1 ?% A8 D" N2 ~

4.               :2,000,000  บาท:4

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

6 y- s: C9 [9 O) a6 Q! O' c

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

+ C& L. l7 ^" s$ Q4 r2 i

2.               :ภาษีอากร

; B3 d3 k5 J2 `0 d" K4 X

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

0 s1 s8 I- F& ^# _5 U0 z! w

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

9 H8 u& ^; i+ ^0 S: M8 v

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

/ d5 R% q0 |1 Z7 n

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

/ w/ l: F# y6 D+ w, P6 n& V1 _

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

: F# n5 z5 U8 y2 d( M3 n- y! ?

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

. [+ V8 j' X, n

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

: H$ ?. u2 |% S

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

6 E+ R: g9 }+ t4 h

1.               :7

: a3 x4 _0 q# F

2.               :8

7 r3 Z/ c# q6 {* u* b' V

3.               :9

- X* z. i! o2 T1 L9 j a% O' j8 d

4.               :10:4

$ R, _4 j7 u/ j* b! ^: C

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

+ V# b) X. h: k7 D

1.               :500 

* h h, C/ h) Y1 ~5 z

2.               :400  

/ J7 V9 N9 `8 i0 y7 V

3.               :200  

" c( t8 A! ~5 n6 @6 Q

4.               :700 :2

8 d7 Q& S, N" R# M2 |* j

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

) |: @7 w, p, b# H4 |+ _

1.               :ประธานสภา อบต.

# D7 i* s+ }: S, E; m: k, q+ J

2.               :ปลัด อบต.

2 P7 H8 F0 E' |' Y6 x2 e. X" G: i3 K

3.               :นายก อบต.

$ K! F! Z0 C8 F: S. f* i7 K

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

, _2 v! u4 G9 W' R% y

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

# Q" S1 x1 I# m3 K; m

1.               :มิถุนายน

% y7 Q$ s* m; a3 q7 N* \, |

2.               :ตุลาคม

- `3 t7 f+ h/ J S$ W

3.               :สิงหาคม

3 |+ t" A# P5 V' G% @

4.               :ธันวาคม:3

7 P: t+ r. \1 y/ Z/ i- }' y! V

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

7 q3 o3 p( v* u

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

( p# Z4 x+ P+ N3 t) Y; X. A

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

! y& d6 P/ D' q! j) A# ~' C6 }

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

0 B; c6 c( j' Q: v3 W K+ I" {

4.               :ถูกทุกข้อ:4

$ H; x6 f9 G* k6 `

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

3 H/ {# k! P+ e5 q5 X {. p

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5 c6 Z9 c1 J/ c, L# k, J$ L

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

6 `: B' k4 F4 A& `% ?8 N& R

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

- t8 o, z3 ^$ K& v8 }

4.               :ถูกทุกข้อ:4

& b" M, M/ `% M5 u) G" X; t) i

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

" m1 N' U' ~3 y! Y7 `: h

1.               :นายก อบต.

, o; t4 G' p' O2 ~( j8 y: a4 X

2.               :ปลัด อบต.

. H2 S" ~7 v( o- I& o

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

2 y) E. K9 u; K. W

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

, N' C3 m; W- w9 W

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

, [! p# i1 G2 v$ D1 Y4 ?( E

1.               :15  วัน

+ s3 v3 C8 D$ y+ r8 j3 ?3 t1 H

2.               :20  วัน

5 N- W# i! K# A \

3.               :25  วัน

# \5 b% d" D& `' _& \# n

4.               :30  วัน:1

6 a4 c" c0 i- j! @% \0 j2 P3 K

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

: p' f7 @+ H% u( q. B9 X

1.               :นายก อบต.

) W/ B4 n* T7 t- u

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

' d- d- l7 ?& I% w6 @* b

3.               :สภาท้องถิ่น

0 Q( k( T; v' p5 |6 o

4.               :นายอำเภอ:3

Y3 c0 q6 L' L+ I

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

, _7 G3 L# `" S; B. a, M

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

4 a6 r. O" Y2 s/ \4 y# s4 b

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

9 `# d- O+ O/ o, b4 U/ `7 O

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

7 |4 D: U9 t1 q0 I

4.               :ถูกทุกข้อ:4

; f8 V$ ~3 q3 f$ B0 c% |$ h {

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

6 n9 J, x# F9 Y! s

1.               :กราบเรียน

" Q* j# Z- q+ D( e, T1 G" H

2.               :เรียน

7 y8 ^& u/ z& K/ I9 [ b% f, P

3.               :เสนอ

2 Q( S# A- C/ x: |& F* S3 O

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

$ n) z. {# R$ [+ Z

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

; c/ Q+ a7 H- \- r9 C& ^

1.               :1

% p% z. Z8 v* w! Y

2.               :2

, o2 D |: t) M* c: h

3.               :3

. O- R1 x9 B+ X3 n$ S( I$ H

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

6 ^. K& h" H- M- L

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

2 I& Y7 n3 @" C' x: R1 k( r$ v

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

& L2 S# I) I# P9 C4 k# v

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

/ `/ K+ M; E' C5 G; D. \

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

: Q* ]* t2 V+ D5 m+ ]

4.               :ถูกทุกข้อ:4

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

2 ^, Q, [+ i# w, P7 ]4 ^

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

& S. e6 ~/ p6 \7 p# T$ [

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

# K: h, z' E) y6 M/ \1 C

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

0 D) A! t5 p; v# D4 P

 

9 P5 _0 u4 E7 Q1 h! E, {) `' l

.................................................................

9 {/ [8 s* j w+ Z; |* P

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

7 M; n" u9 t+ V

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

! W; n1 b" r/ u) j7 w2 ~6 y( D% r

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

9 v4 N6 S* Y7 _0 ~

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

5 z- W* { D+ g. F" l5 \

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

5 w! x2 b2 D3 F, w

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

$ r) J0 z |+ C0 b, ?- A

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

2 E% T, t7 r% J J4 o

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

8 X9 t# {' a3 h: L

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

5 n0 p& H" Z& @0 x* |% q

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

. X( x" [' |& O3 h

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

" g' n& a/ ?+ A, ~0 @. t

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

& Q+ M& c4 z& a

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

6 E% ^1 k9 M* ~, `1 M

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

% Q4 s0 r6 G/ |% L+ i

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

( b. ]4 p' I9 P- n' U/ h9 z

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

& Y4 B$ t6 E# ]/ z6 i& H% S7 F- z9 a

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

8 {8 O: b1 c) i9 k

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

0 S' b- ]7 W$ R* S! l5 B" ^+ i9 J

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

3 `4 @2 E) @0 R4 g

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

' u5 P* n' o! W0 I2 U0 ~# E9 @

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

5 A3 R- G, I) S2 ~( z

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

0 m J4 _( M4 W8 |

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

) J' C) w5 n! I$ a4 G

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

4 R7 X& @8 ?+ x% ?& u8 k/ n% V

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

+ R& ?. W9 f9 v1 g! I

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

1 I' `( n0 ?& n5 g M

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

! V$ E* c& _- L

                5.    ถูกทุกข้อ

1 Y# }& B( s, M# ~+ c# g

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

`& L+ L- Z8 t' X

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

4 I3 V- Q, t; g/ p. m, y2 L- V

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

0 k( U* Z. x/ i% m% o% o

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

* ]: b2 \+ c+ @5 a& ?- p6 y

                4.    ปลัด อบต.

' s+ `7 k6 ^+ t

                5.    ถูกทุกข้อ

+ Q$ q( d0 i$ w" ^. E& G0 i& b# S3 Q

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

3 v0 c3 Z. t# I

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

& R) i- F" j$ s2 n

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

" [" ]; k, e: N7 ? V# O

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

# W% u, q" g \

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

( F- }; e# c8 Q5 P! a b

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

. W1 j& `1 ^1 B) H

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

' ^/ `% h: p5 x$ F, f$ a

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

" F1 c' e, H% o2 x; ^6 q- b

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

$ f3 D' W$ t* j( h1 v' @

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

\& P: ] E* v, [$ c8 m! |2 O

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

) A8 J% y5 ? s% G `# G+ {

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

7 s* f$ ~' y1 q0 j9 a n! k

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

2 E9 y: h$ J+ [* O3 e& g

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

) n# a$ T! z: B! H. _7 g1 G

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

0 V3 l8 y7 ^5 z( [/ b1 r

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

9 {( S9 E% E" T5 k& k" S. L) w

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

! x9 ~& C9 W2 x9 e: U5 o* E7 C

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

/ u! u# V3 ]7 q h5 u9 x

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

; ^- F" T: F! \2 i8 K$ ]) o

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

7 \1 t7 B4 u" m. s1 l( c

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

) i0 N! J9 f. l

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

x" d9 U8 j/ Y( ~# [' A

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

3 U/ D/ E6 T6 W: y$ n1 \

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

, ]) P8 K/ H2 b8 G4 a

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

5 r! o+ W0 v% C* R$ H/ ^

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

" W) S* ]# F: ]3 T' V. w

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

6 G1 P6 _, o( o

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

6 s& r% T( K2 J5 o- f

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

5 e8 ^6 d" |; j4 F

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

% L1 G' [+ k6 P! h/ I$ s4 b% ^

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

+ i: T) c, \0 W

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

" {7 y2 s( W: k, n& z+ l; }+ l

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

' `1 r* \) T# I

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

3 R5 A) J3 @( e# I" b w

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

0 _( c; t3 l4 m$ d, `2 r8 d

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

% \: `; x. M6 S/ a7 j

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

( h' `% m- M. K) ]: H

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

! w" k( |( V( k) } v" M% |

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

4 z& Z! x9 l9 Q' F6 D

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

: Q+ h f* t+ H& B0 E& B, X

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

) [7 r5 s9 N8 H4 a' Q

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

; x# n9 A+ s& \) i6 m( V5 n ~

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

$ `& K7 u0 D$ t5 c& H2 p( u& v' m

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

; F7 F$ P0 N7 {8 a; q

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

- h u3 O0 L/ P3 @5 q& |

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

7 E/ }" M$ p% S+ i

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

7 Z% g7 V% L2 }$ y- U" w9 O A

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

7 a) {* y/ Y$ a

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

6 D+ p. f% d% A2 k

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

& Y1 C: A, W( ?: Z

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

& o. _- }0 ^; z

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

- e% k' H! y$ j# R* o. h4 R; n

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

; ^9 R' l5 S! Y6 {' T7 C( A4 }

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

! }% z* d* ~4 X9 \

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

2 [, A! v8 R/ e; I6 S

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

9 T( t; u1 s3 L2 ]+ i8 c1 ~

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

8 a8 F/ d5 t( U$ H: B

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

0 x* ^% \: k4 j7 e$ T/ Q2 S+ M8 B

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

8 t3 {4 ?! C2 I

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

- D: K, m4 [/ }3 ^

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

2 h$ k5 C' V4 h- P& q- n

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

4 w) n5 E5 P/ I

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

# b7 N* d, `3 Q d' Y) x# }; {

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

" P% \+ m/ g6 T: q: G

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

7 T; ^$ C- V& e5 K! i! }

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

T* \4 w/ g t/ g( k: x

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

4 Z _1 \/ \5 j- \

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

/ F/ M) g/ s) D) F# R

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

1 e8 t Q& C! M8 o/ R1 ?: X' c; Y; Y

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

' E( n2 I* K p/ X' |( k

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

- k3 O0 B6 G# ^' z

 


# K( l' D" u6 R! o% m2 x

เฉลย

7 `, t% C" w f* l5 F

 

! ~1 f) `( E4 Q8 c& M$ P / I* q% _3 ?7 \2 G& o% ]# o' P2 O) X* V: a/ X7 l- E; z. ]2 y n. o3 E7 \$ {: y7 Z. Q; O2 S7 x# H$ m8 {6 I1 T6 H- k3 A" l' o4 R: p, C1 r$ m: z1 Q, j+ i- r7 a- r7 j; @4 e- s# y9 i! c, _* A9 k. X" Q7 a- d0 q) [/ Y! O X$ q* z% }' ]5 Q: d9 ?' l1 [- ^, w# ~8 g* e( d% U, l; S7 F( @: Z$ Z- d. A/ E# O1 ?( [$ g9 W7 U; Z5 _8 S6 v0 P- q, f# t h. f* z% g4 m# A2 x1 O1 ~' x# m W, [. G4 b% b) W2 S# V5 b! R9 s8 h$ ?5 f, p9 O/ z1 ~" m$ R8 ^/ z" m6 N. [9 @0 m$ f3 R6 L9 V) v+ J" u& E3 @% T& ~$ _3 \3 ^: t: z$ _2 |6 B' G, e+ I8 m3 W1 L( e+ V; x/ ` @* w5 j: L9 s n. L$ L3 z( S) k/ c3 e' L4 r7 w, o( g# v* `( |3 k) ~9 |; R5 H! n' l: U$ p$ a; \0 ?1 @) L' e& G& \: ?! r: v6 @2 h/ E- R) e @8 ~0 o' O1 h: p8 V/ S: }3 T5 v0 z* o3 ~: j+ a- A3 `4 w' L B+ ~* a* ]% H3 N" a/ [8 f' l9 H Z7 x0 ~( n, F6 V% D4 K3 j" G: r0 ?7 I' a+ `* W; o; L+ P) m9 Z6 t; O/ i. b/ t8 c+ x& D2 s2 s& P+ }! L2 b! ^2 m Z! E# \% _& z* F) i" r7 i) ^& S. O( Y) A. B4 r/ B c- S+ }1 j5 f. [+ Y' F4 K, q- K0 w. J9 g4 D% b# t3 a) X3 l& k( f3 A- O* f. c+ `$ v1 e+ m: T' ~6 e0 @6 H" y( z" L' L: j3 t) m1 A5 h9 s: @2 X% R/ s, E" b% R9 D0 u# h3 o! v' U: o6 y9 S; d
- s* F# A! b3 D3 J7 w( h/ V

ข้อ 1.

& \* k! P* A) ]8 b. X3 y7 s& w

ตอบ  5

+ W- r2 Q3 `3 ?9 |8 L

ข้อ 2.

% n! `6 r5 p$ f5 O% t6 L

ตอบ 3

1 }3 e5 B" h7 Y* \; G2 L+ b2 Y

ข้อ 3.

! O) i6 L1 j( L8 [/ H- F

ตอบ  4

, j2 v. Q& Y5 h0 {' n

ข้อ  4.

/ H8 m# P# i/ H3 R# d8 [5 y, P

ตอบ  3

* O$ o! T" O8 Z+ Z3 W7 S& @. ]

ข้อ 5.

% ]! R% U) a% u+ R

ตอบ  1

$ z6 t. _. H* A* l3 U

ข้อ 6.

9 t$ ^9 e) ?% C, M% f

ตอบ  4

9 h" T6 c* I% x0 z) P! }; W

ข้อ 7.

8 x! x1 ]7 X5 A; h! ?+ ~! e

ตอบ  1

) R/ `2 E6 {8 ^* E

ข้อ 8.

" A! x1 D( g# [( D! C) w

ตอบ  3

9 J0 X0 F$ y! ] t9 }0 r2 R- i+ a M

ข้อ 9.

4 c6 ^' i, N4 ]+ S" I! _

ตอบ  1

/ s9 g, L" G1 N# s' X- G( Y

ข้อ 10.

1 J2 R; L9 D+ l5 x" k# L

ตอบ  4

3 i2 o( C% I' O

ข้อ 11.

6 |$ _$ \2 G8 }8 h. b6 ^7 @

ตอบ  5

2 u/ i) J: \3 Z" r$ }5 s4 Y

ข้อ 12.

u1 a& {; k( U) ?) Q: i N( u# F. S

ตอบ  2

/ ~% F6 i. q# l( [& l6 \) _: T/ k

ข้อ 13.

: R& W3 Y$ e0 v) a0 D4 d

ตอบ  4

" J3 Q- W5 O' i( J

ข้อ 14.

* R# C5 |7 M8 I+ ]$ {# T

ตอบ  3

. }- l9 P( K5 D& J

ข้อ 15.

& ` c, B& f' r& R& p# y( V2 H+ }+ _: E& K8 ?

ตอบ  4

, o+ M0 d3 v* L+ z

ข้อ 16.

! W% B D* q9 l* L

ตอบ  3

9 h: h, X; ~$ V/ h1 [/ [6 q

ข้อ 17.

( c9 I+ w M9 q7 s+ K

ตอบ  2

# k0 S8 x+ m3 T$ |9 n

ข้อ 18.

4 M% m! O1 \) U" Y& ]1 M2 s

ตอบ  5

8 h a3 N3 l7 t* h" F8 Q9 C- x- m

ข้อ 19.

3 z2 i1 x1 ^7 f! P

ตอบ  5

# Q6 H) f( {0 d0 G2 ~; k) f

ข้อ 20.

' u6 T7 J' o+ S- m) i

ตอบ  3

: J$ b9 t& O3 ^( e0 h$ C! \

 

$ [ I& a" _0 w7 _4 {, ^: I- q( V

 

$ a. m+ R+ M( I' f* J( ^& d

 

6

กระทู้

49

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก! Q' X( V) }" S5 O/ t0 y
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
3 x/ i) Y! v1 _1 k% N: W5 `ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-4-2014 15:41 , Processed in 0.068414 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้