งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36585|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( s9 j, p+ d5 l' E* F: X8 G

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

; z$ H$ Z r+ n5 w5 A- T

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

2 S. c0 h+ K$ `! J2 l

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

, O: s9 S* h8 j5 T: V

4.               :ถูกทุกข้อ:2

+ ^/ t# \- r/ \% y3 Q6 S4 A

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

1 _/ R' d+ i$ X

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6 q: F! G" n- O( O; J3 F5 O: l9 q

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

* f3 t5 A3 U4 f( g

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

3 {2 f! E( S$ Y! R! X5 @2 C6 ^

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

4 u$ r- {7 v& E4 z* Q

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

# {" L2 d n r

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

! l3 k2 F8 r( \, S' y

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

) ?4 L E C% a k& A3 a( V3 C3 {- V

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

! _* v( u- [5 F1 L1 Z. S; a

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

& @. b7 u% U+ |$ {$ k; L

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

, u& j# b( M4 _8 z; i

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

& K9 J( l1 I5 i+ {* l: @5 X

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

4 \' _: T/ ?/ D1 a. h

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

' n8 G. m3 D# _/ `5 \/ t

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

2 _& \4 a0 [# }

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ N% v! \( J- ?2 ~# Y

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

3 f9 A% W9 n. F6 t* ^# F

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ o4 }; M- Y- Z, s% W6 Y# o5 T

3.               :นายอำเภอ

) ]+ n- @( s% `4 h3 ~5 Z

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

: a6 q$ L3 K; O8 h! b. o

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

4 c& z& l$ H& K Y4 }2 Y& C, R" @

1.               :4 คน

1 Y+ f6 _$ ^( d5 X

2.               :6 คน

- E4 |( m, I, m9 m

3.               :10 คน

+ s! [; i( d. S, y8 y) N, h

4.               :12 คน:2

4 X6 l0 K* v, Z4 }- l* @

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4 A- l- F6 f e, D8 n( f& q2 ^

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

" X. i2 N) o% x

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

+ b ^5 t$ l0 Z$ p" i2 a

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

! H1 }7 D7 c4 N& ^! [! {: ?) i

4.               :ถูกทุกข้อ:4

& ]. a; x% e! J0 A

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

. t. J0 q1 i, ]2 b& i' b& \) O: J

1.               :10,000  บาท

' o0 `% C$ r, x8 g! D

2.               :50,000  บาท

( R2 g! t! O& E' R- t+ q

3.               :100,000  บาท

S" R Q2 U3 E" A- F

4.               :2,000,000  บาท:4

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

/ G9 h+ N% a$ A. t h

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4 e" \8 ~9 Z0 w+ t2 G, H& D2 `* X

2.               :ภาษีอากร

8 q& E `/ K: V' e0 s) f# S

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

7 u2 g K% D) D

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

) { K, g" E9 p8 `- A6 d

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

8 |. A L a) V) D

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

* M" d E# S+ w: r

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

9 W/ q3 }$ H" ^; `9 H

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

7 Z# ^- t# O, d$ J! f( V" X

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

" A+ y3 j" w, @* Z+ ~4 z. P' E

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

+ \5 ~" S. [, b& E+ t9 N/ n( j: {

1.               :7

2 s; @" ^" F m+ H. o4 p

2.               :8

, h% T' u8 Z$ C) J

3.               :9

2 t0 z9 [- q6 P- i4 @- K

4.               :10:4

2 F: [8 t' B( q( F- r. C7 ~( t

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

, I" t! _. e+ s& X9 J c

1.               :500 

2 n/ b" i; ?" D! C/ y7 f% j. I) Q

2.               :400  

0 |1 }1 u& c* B" |

3.               :200  

/ l5 W; l/ f( h. C: O

4.               :700 :2

8 {8 l! q. c. c0 f3 {: I

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

/ L6 R% O X t9 b; \$ u

1.               :ประธานสภา อบต.

: w7 i( _$ _, n1 G: ?

2.               :ปลัด อบต.

9 U, D9 l/ s+ x2 t x0 g& p

3.               :นายก อบต.

* I Z7 S; i/ n) M

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

$ [# ^* q: G4 E( T9 e- k1 ]$ G

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

. }4 \8 n6 f- ?& h

1.               :มิถุนายน

9 h7 L# \( q$ o( e5 e1 u' ~

2.               :ตุลาคม

" J# t0 h$ G2 F. p- {

3.               :สิงหาคม

% T% v7 u( Z' F8 u4 ?) P

4.               :ธันวาคม:3

7 u+ u7 W7 }1 L: e$ V5 U3 ?% s

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

( O* v @6 ?, @

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

- g& F5 {! b9 Y$ |6 R) {6 Q- ^

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

L' ^: C/ b0 r( P+ Z

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

( F1 J( I' g W g+ W; I# s! J

4.               :ถูกทุกข้อ:4

9 e( b e% u6 x4 {2 J+ d

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

7 y! U7 U9 d& b! ?' D

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

' k% m% Y A3 x- T f' [! Z

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

) G8 ^: _- N; x' ?; J1 P, q

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

- P) g9 j& w, C. M9 N% Q4 H

4.               :ถูกทุกข้อ:4

, M+ m: U# W! w$ R: m- g

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

, [4 A8 r/ Q' z9 X, |' q( k$ l" @

1.               :นายก อบต.

+ n/ i8 E. x% F( i$ ^9 z

2.               :ปลัด อบต.

! l8 I3 l! X8 W& d, W2 Z

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

6 d! N' f( D/ A& }

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

k& O% o0 a0 N2 E* B

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

0 {) r" _4 G/ g9 `" P

1.               :15  วัน

9 `8 `0 f# S; B5 ~/ @

2.               :20  วัน

' r d2 x8 Y* X4 f* w, h

3.               :25  วัน

7 {' t3 \( _5 c- t

4.               :30  วัน:1

" ]- a, F, \. g9 s b( P

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

& F9 s: m: m0 H0 O4 k% M

1.               :นายก อบต.

9 m3 t& p3 d2 C: z

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

8 D4 _/ |) o% d- B( _: Y

3.               :สภาท้องถิ่น

4 j' x5 N: n' e6 n+ ~1 m

4.               :นายอำเภอ:3

, U. S; e) b) K6 N

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

/ i7 Y! B6 Z/ ^5 `; h# f# V

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

4 J( w1 k V) R) s7 r5 g9 o

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

1 b; W1 T9 s/ I& @' K

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

4 ?7 u |7 U! n Y+ Y* c# p- j

4.               :ถูกทุกข้อ:4

$ Y- u, l! r9 g8 D

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

1 D6 o7 D5 H, @3 E3 O

1.               :กราบเรียน

4 f/ P$ n v7 h1 y) _5 u! v$ n b

2.               :เรียน

0 o2 P$ h* o% {' J% \. y& D

3.               :เสนอ

' }8 V, I" B7 [

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

! m$ i& U6 I. C$ i1 A* S U7 z

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

% D- V) `! X! `8 {5 [

1.               :1

5 q/ y4 X) j" b( m3 p3 G

2.               :2

. p6 Q& [) Y# \# U

3.               :3

! `+ A. y, ^) f+ O) C) z. V

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

0 z; |% r$ g! f m

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

5 _6 N6 L# q; H# P3 C

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

+ E8 {3 h" u0 K1 r, z2 U

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

- u+ l$ ?5 E' L* L7 x

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

! l* v' O( g7 D1 P$ i

4.               :ถูกทุกข้อ:4

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

' O+ n' w- `2 X$ @6 Z# q- \

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

6 L# {( H8 ~( {. z: ^

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

" L8 D8 j) x7 O0 K' J1 T! I3 z- _ `

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

6 v8 c( W4 y, i2 m

 

. E$ K! k$ \: z! Q3 G- n. }. e& F

.................................................................

[, W9 z, n; l' h- w

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

& P/ j% l3 s! y6 S6 J/ u. S; L

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

9 u) D/ o( q, V; g# {, y

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

5 U+ q. k- X/ R/ _( W0 s

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

3 O2 ]) a+ V' i" N' c5 N

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

/ \& E. D# C! V

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

1 K, e# @4 E1 S! j4 |

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

% u2 a ~# ~3 o5 p8 S1 N" k: i* y

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

' Y) |) K+ r( L5 L

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

) L8 x; R. ~" u- T: i3 F2 O7 Y

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

' _ Z7 M$ s# [2 Q, [

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

' X- d$ n' Q! L2 Q8 w( c( C

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

% t& I1 W% n) m" F

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

: z0 A; F" I, e7 @

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

$ V9 J( p2 I4 R5 G4 r" M

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

) d1 R+ b# w* y, f. l

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

) r; g* a5 ?2 f* L/ |: N# u

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

$ n+ d1 {) { {

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

, u/ r# G0 k1 a# P

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

% f/ a! m* G& I" R

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

X4 c, \4 ^& M! [/ q& a1 [

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

# D$ P, _4 i; ^

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

0 q* |' n& k( P4 W

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

' n; `% p* H& s% V/ Q5 L6 a

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

% ] l/ F' M O9 i% a4 z! E

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

7 N q/ S! M: S0 j U/ |* c$ |

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

/ L; Y- L4 I- Z. F2 Q

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

- b; O! k- \- `8 D9 {$ a( y6 l

                5.    ถูกทุกข้อ

6 e! _" k% r8 s/ |, J2 t

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

% _3 N1 ]/ W# o: c6 _: @4 e

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

% a( |5 P3 W4 H7 l+ x9 |' o

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

0 v" y6 I M$ ?2 V

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

: F! J Z8 B* k( U$ b0 V, P" H

                4.    ปลัด อบต.

" ?% Q3 }7 |6 O$ z6 r9 ?/ L; S

                5.    ถูกทุกข้อ

6 z8 S1 }" O% H

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

5 L, w/ v. ]; C7 M* C

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

/ c# i, V' p7 p2 _1 o$ A7 H$ }9 r) d

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

% u- a/ Z @, u! F' ?. M2 O6 D

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

* P" S5 }+ ]) e$ @& d \# \; \; h

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

( x1 e+ D) N- ?5 V

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

% _& g$ m6 i/ O5 _1 ~/ ]# k7 c' c

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

8 M2 C9 Y5 Y/ w& t4 @

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

* j1 S/ ? l, P0 D" r

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

$ }; J( F0 W5 x& H! U9 `: ]! L

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

" E+ ? Q- N' s' j0 _4 c

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

7 f3 I; U6 l& A# e

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

! B3 d" T/ h1 |3 S. W; @

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

' U* o, A$ ]$ ^7 f; m) ]

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

' |- R) y7 {. Q) r _: F& m! S$ K

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

, h# o) D- W" N: t( O

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

6 B2 v* A: t' Y# x8 G. ~

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

4 z; m8 x L! d- E% F/ N, P z; z k4 n

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

* N; \8 E8 R2 K& a4 d% s+ k/ H4 u

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

9 f8 }5 v6 L, @' q

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

* a: e6 T6 u- N. m0 ?3 ^

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

. ^- u( u7 d }# Y* Z H" m( Z

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

6 Z) u5 t" [, m/ V, ~- Y

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

# z6 t, `! R% T* D% s

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

3 ]$ {* u, n- Y4 j6 g/ p; r1 Y1 u

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

. R: F, E! T9 a P

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

) f* W9 E. d" P9 J0 q$ E: u9 l

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

) d1 ^6 `7 q2 v: [' Z

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

8 ^% w6 c' R) Q2 _% v0 o0 R

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

$ X6 a, W q" D; k; Q3 P- X5 e' L" |

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

/ l# o% N. K( ~2 u0 K" Y- Z; m

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

& b9 U$ U3 G' o4 `- R

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

9 y* G7 ~" j* i+ {5 v0 A0 R# a

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

9 |7 j" B! a" s6 ?9 |" f! C. h

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

9 U6 u9 Y+ z& Q

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

4 b. H1 |0 E, k. N

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

6 A: A7 O( a& ~. S

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

' l0 k5 |$ k. I; A s7 w

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

# m% q3 [/ l# f2 D

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

! w. ~3 e) x+ S

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

) _( }+ z8 _' e/ J

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

, W. \; E3 S$ e% z" t, N* j. s

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

( P4 r7 q9 E) V5 Z8 ?2 A% E* r

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

+ `" ^( \: N: ^ K; {2 K) E7 L

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

! o3 u; y1 F' B% V* L

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

) P" c( P, y9 A, |; p& d

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

/ x0 v. |6 S5 ^' g) \( E3 K

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

* X. P$ S, o8 a Q

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

; X8 t3 v/ R7 w

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

/ J2 t5 m! c$ E# a2 }

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

' x |0 n$ S# R! j; F

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

" [( Z: d& M: t/ D6 l# R

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

6 G, Z# L% i5 g9 f: l% @/ i9 T

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

/ ~2 y& D, x9 W, G+ o( a/ R! Y& R- I

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

: L, Z3 C% }1 U) Y7 l

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

& l& k X- i; P+ N' l2 y

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

1 x i" ?/ L Z$ I K$ y

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

/ T0 ?6 ~( X% i/ A; x! q$ |0 [

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

$ f( U0 D, d3 {1 b( M+ K

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

, v9 N j' ]- j" V+ [7 ^

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

. t; D! @2 ?( X1 O# A

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

' s! Z+ I" q& i( B# l* H- H

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

% r7 z: e- q# `* C1 o4 N+ @

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

U* ^) |. V- }0 E

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

" ~' ^* r" v9 f9 w) ]' h& \

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

8 |4 U2 w$ O3 V; D( F7 v

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

5 J, q. r! z5 _. Q7 q0 O

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

- k! Y8 H- o# W* o

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

4 b* g* B! y# f8 X! ` x

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

& L: L0 n1 c/ [! G1 _! g, S# E; S# [

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

2 o5 D) \ b5 H

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

" ?! W% j, D# p/ d' H4 ?

 


/ |5 o! } y9 Z1 X" Y

เฉลย

% G0 _/ ?1 @8 b2 J6 ]" M; J

 

( o3 D$ P e3 \. E! ?( L l+ c5 a! L& L8 b* D/ n9 Z8 l w; X* B% }# ~) _6 L7 |6 h! N# O' o/ ?, `' f: N; E: s- n- I+ o5 Y) [7 {& D2 e, ^) {2 |0 A6 c9 {. i$ K3 r, m2 l: B; U4 X$ j- m( o7 @) {$ ~$ m% S0 D1 z3 z* @$ t4 \: Y* M9 u1 ` Q( V- d9 F& a; m/ z6 w. A! J' M; }9 d& n, p# v) m0 J5 k7 q, v! ~; b% I# K( A9 B( ?/ M7 @* ~: f. y' {) u, Z! r# e8 |% ~4 M# {9 [' X" j5 O' ]: t( {! |' R& U3 Z( g K* a' N, n$ s3 G6 y7 u& I6 T3 X9 Y' ?. e3 M7 G1 j8 ]0 c* f4 I% L# y# i, Z6 O: `6 B* _+ }0 [: p' R' Z2 Q+ U5 s- w) S6 v; C+ w* o" K. F/ U* Z1 H! l- j9 M& z; B7 w8 C9 m! a% |% n4 k% @9 ]1 o5 a7 \* ~$ G/ G/ c; l7 d$ |: N' N9 v ^, V$ E* y; m6 b, e8 y9 K' I p( r) B; p, O% v; ~$ `! @! I% ^) H4 s/ ?8 O% Y; B- [6 E# k& x. Q& a/ {# G E) x V3 z% s w$ I! `, ~) `7 f# m7 C) g) w" E7 K8 x7 L7 ^) k$ K) e# U- v% D) h2 G0 Q* \, z4 G, d- z$ H9 y/ O% f0 r8 G, ~/ n) _! [4 ? A6 ]3 B( L: E; b* u3 i1 Y. e9 a, a. e9 ~# L: c' O4 K# O2 u2 a0 [7 b5 j- F3 K7 x, V1 U5 ^' s8 _9 U- G8 j( _0 Q5 x; `# I9 X- d# c z) _ @. o( [3 c, W0 Z6 o5 Z3 f2 `! n# f- \6 U+ U: E: _4 e) v+ W: b. v. q% H1 D( m' @+ h$ Y' z: ?8 `9 Y* ] ?6 v- C |7 ~/ n; m- x9 L; _ X% t( t4 C7 m6 j0 d: R" m/ ?- C& d. w7 b% r3 I# s- w t' e& U: K
* ~) s5 ?! N v _

ข้อ 1.

# u% Y! l3 Y' X$ T2 R- J! r

ตอบ  5

/ ~ {/ d1 h7 H# Z1 \' a( T

ข้อ 2.

, P1 ?. G) {" j- P, t4 q' p+ b

ตอบ 3

* `: B6 v, ~+ X1 p# a7 T1 f

ข้อ 3.

) N4 T$ ^1 ~5 L5 M5 S, R

ตอบ  4

. r' z( z( W! z3 ~

ข้อ  4.

, Y0 d; a" i5 W% S. U6 y& M

ตอบ  3

( y; [* E$ Y9 A. q. U. m, Z

ข้อ 5.

' E0 I! Q% ?, T# A4 ]; W

ตอบ  1

& M: [+ j/ D& [( I% R! P- G( p

ข้อ 6.

8 m, l; j4 f( e8 j3 t

ตอบ  4

" U" q, ?* ]8 n2 T7 E r, N' S* c

ข้อ 7.

! P2 g! M/ `( f

ตอบ  1

$ h9 t; b6 ]$ x$ d g- n& Z

ข้อ 8.

9 ]. e8 y3 A3 M# |7 j9 ?9 b* L* F, h

ตอบ  3

" C( l8 h" w. g4 U% D9 {

ข้อ 9.

+ t$ F' N D- x/ E% G1 I9 ~

ตอบ  1

/ R- j, @: t3 ?; ]! f m' M7 {9 }. y

ข้อ 10.

% s+ {0 ^4 I$ w2 [) F; D% I3 i& N

ตอบ  4

/ F6 w0 ]$ J9 y6 m+ b7 `

ข้อ 11.

1 f9 i3 t* I) k' O; S

ตอบ  5

( C) u8 |* K0 V9 N

ข้อ 12.

0 P" t8 K& L2 h6 H( }, M5 g

ตอบ  2

, h* y% p( G: e+ |' E# ?; n; a

ข้อ 13.

) P$ {/ @7 n& S

ตอบ  4

3 w% P" ^# D$ V4 G8 E4 @* W$ A

ข้อ 14.

2 f$ V0 h8 ~' Y6 p/ Z+ _

ตอบ  3

9 F1 d* d) e K" Q

ข้อ 15.

4 E" O2 x2 q3 l$ s( [ m

ตอบ  4

; m! d# ~) a) s, k* ]1 P

ข้อ 16.

$ u: ^" h. F5 `# a% d4 Q

ตอบ  3

9 C' C! x; u. S8 _7 u

ข้อ 17.

. _' ~9 j* A& A6 x

ตอบ  2

* `8 J( ~- G, _$ B4 a

ข้อ 18.

" r# h5 E$ Q- v; k4 _

ตอบ  5

# N: }$ O% `' Z: U4 y5 S

ข้อ 19.

5 C- E0 G7 Q8 h; H0 ] |

ตอบ  5

4 o, s5 M. @3 s1 I& o2 B. i

ข้อ 20.

, B* S$ P" ^( _$ l" D

ตอบ  3

7 G, A; I) O" r8 c" [ T) q' {& S

 

) S% X _. l* X( M8 @# i

 

* V' C! i# x& C6 p* ]% ?) q

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก8 v3 t+ N! O* s( B+ {: {4 l  @
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
+ @0 W1 }2 F  ~4 U  _, d. S- c4 Nใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-9-2014 20:47 , Processed in 0.067285 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้