งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36496|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 s; C+ v# O0 i4 M, p) m* {

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

9 u% r6 k8 |: ?* o

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

' A! r1 J& ?6 h. _7 g

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

: E/ x2 {2 x4 R( `; _5 d+ ^9 d

4.               :ถูกทุกข้อ:2

9 |: Q3 @4 u7 @# w+ G3 z0 V

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

9 m. j$ n4 y$ J/ Y8 o

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

V- f" i. j2 l& R6 a

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

; X* l7 q7 u' A$ H, G/ i/ U

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

0 r- ~7 q7 v; ?; r

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

; i" \1 l$ O' h) p7 s8 p* p5 ?

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

* {1 w* d6 j( ?$ W: I

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

# Q4 w) P& O" G$ `

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3 z" l' i& r Z/ x, \

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

% a% z; O% h/ @

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

2 F. a: G& f2 C/ ?

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

" W$ ~, d( x5 _' A

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

( y0 x0 x- T5 z _

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

8 \0 q& z, [: |6 `

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

' Y* @' t" o1 J X+ u' N2 J

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

2 R1 ?, U* k5 x( U, u

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 Z1 |1 U% u5 O

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

: v+ {8 G) R& h' m8 [3 ?& F3 c) t

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

& c/ l# t" W, c% R% \( M( i T

3.               :นายอำเภอ

' I8 e# z" |8 z: Q- A

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

# G' U2 d( L6 i' [5 V, y2 r5 l

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

. |* h7 y% x$ ?3 z) J& T" s

1.               :4 คน

3 O+ T! `3 ~; a4 w5 S3 W

2.               :6 คน

8 w" I3 m* h& _1 @: D- l3 f

3.               :10 คน

n5 O1 ~3 E6 \/ f9 Z' t2 [8 L' K( s

4.               :12 คน:2

0 q' z, [$ S: o( t- n

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ r: S. d0 I0 f! l% G

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

( W$ }, r/ f& q. O- {) r: P+ i1 a

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

1 A0 s7 \1 J2 [: N5 h5 V. J( M

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

$ T- j; ^5 f+ v4 h6 S* g

4.               :ถูกทุกข้อ:4

1 P( P: y+ E8 O9 g: e G. `8 E: k

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

. ~1 W& F; V' p0 p. R

1.               :10,000  บาท

* y+ v/ C+ l8 M$ p9 L* X

2.               :50,000  บาท

, F( u' q" f' r0 q+ w, O7 | V# `

3.               :100,000  บาท

- ]6 w8 |4 a7 e" ?

4.               :2,000,000  บาท:4

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- {( C- t0 t1 `8 j: T: w0 B

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4 F! g8 T5 C" e" O

2.               :ภาษีอากร

$ v6 I4 z9 B! }' E

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

$ m4 I7 \! y2 Y# m" v0 N& I4 @

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

6 S/ R2 d6 n9 X

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

# E9 ~$ `1 G5 N) l1 x( D% g( F

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

: l. M1 Y! i; |" k/ _% d1 q

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

( [' L+ t+ {: c+ j$ O I

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

3 Y% @3 V$ w" Z5 L

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

( \: z4 F( [; {$ _7 ~+ `# ]: F

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

# q: f, n5 e3 M2 M5 _

1.               :7

+ z K* o! Q% t

2.               :8

$ `5 d/ l6 r& S/ b1 h

3.               :9

2 `" ?: t. O/ I. j; r" c

4.               :10:4

( w0 y i2 M# {+ ?. v0 m4 `1 Z

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

/ f5 f' H1 Z. ^/ s' y

1.               :500 

" F6 F& ] d5 M( {

2.               :400  

0 x" P) ~8 j2 Y0 T' ^; g+ x

3.               :200  

7 N5 }0 t2 p+ Z( E6 C; t

4.               :700 :2

0 A2 n1 l3 K7 M2 s Y* }

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

2 r7 `2 e& b8 \

1.               :ประธานสภา อบต.

7 B. H$ I( E- m1 q* D+ m# w

2.               :ปลัด อบต.

$ \9 s* L/ _5 h$ E# s3 Q

3.               :นายก อบต.

. F3 @- R4 A/ e8 `

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

! d) s# j x* A/ F4 A0 _+ F

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

" n3 p. w* H% {$ e# n6 k

1.               :มิถุนายน

) y/ t2 i9 \$ k( i; @# y( k

2.               :ตุลาคม

6 [4 L0 k$ T9 p

3.               :สิงหาคม

9 ]1 S9 S" h6 \/ X- T' C* _

4.               :ธันวาคม:3

# e6 R+ M1 M1 k1 Z

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

h# H9 F3 |7 f/ c9 A% i

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

/ e4 r$ Z, A& I" p

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

! q1 h b" D4 |+ f) N5 a

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

& Z W0 j2 h* x. |4 @! v" k( j

4.               :ถูกทุกข้อ:4

! y" O6 e8 n, K- E f8 }

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

9 C. t+ o3 l9 U

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

, ^+ [! e) M' s; c' w/ V- u

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

$ l" o- @& u" |& D+ {& t

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

, V' X( Z% h v) O7 E+ O

4.               :ถูกทุกข้อ:4

* L7 l3 P5 V7 C9 `% p6 v

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

/ ^% e: B! K* ~( c5 c

1.               :นายก อบต.

6 B! G8 ]: x, R6 w _- L2 }5 _

2.               :ปลัด อบต.

9 X9 J6 p- Y: K8 b

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

- _7 p: C3 T. Z) K8 U# X' Z0 L

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

7 P$ H. J8 J; f4 L3 }) Q

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

1 h- B1 W7 i2 H, }0 q; c- a: C

1.               :15  วัน

3 J3 J4 ~0 H+ V" j1 ]

2.               :20  วัน

+ _) W0 t$ n/ d

3.               :25  วัน

" ?+ O m, t. M5 C

4.               :30  วัน:1

; f6 e( C2 y/ ?6 t7 U; ]& Y

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

' c5 B$ Z; r# n; Q" ]" U7 S

1.               :นายก อบต.

/ y; E$ f5 f; @$ [# x6 I3 R

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

$ K3 i' g; V* f* ?

3.               :สภาท้องถิ่น

& T' D0 I9 o# \$ i2 ]! e$ i

4.               :นายอำเภอ:3

) w) c9 s, J7 P2 _% I

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

2 v( n& G. M0 A2 ?8 ]# n3 V' Y

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

6 @. b$ Y5 v, ]7 p$ o

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

) w3 ?) ^, |$ r6 B2 i1 U

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

# u- Y& {/ t8 f+ H$ @; h

4.               :ถูกทุกข้อ:4

$ y9 I, R) _9 o; Q

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

0 ~ ~& j+ Y% [+ X) J* b

1.               :กราบเรียน

- E I9 r0 w% k) ]- k7 h5 B

2.               :เรียน

. B/ g; v6 Y) R! j( k; e

3.               :เสนอ

6 F# Y3 n/ p! w6 x' a% Q* N

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

9 k5 p' y! h; K) p

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

2 @/ z$ d* o* ]0 e

1.               :1

: G1 v, {; S: x

2.               :2

' y1 t. H$ S; r% v

3.               :3

2 U8 y: `7 x4 f

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

" D' X. `" U: P$ N7 p8 l1 h

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

; s4 M3 X& W# B2 t$ @ r

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

# v7 e$ k( n! W* M! {, U

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

2 f/ h ^4 G; R2 J5 F

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

9 _# ]4 u! n& M' p

4.               :ถูกทุกข้อ:4

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

' s+ t& v6 \7 ^% I! G

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

# q4 @, r' r( g/ J7 Z

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

6 ?# M+ {, `8 x0 G0 p1 X

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

% N& K0 T" c6 ?3 W

 

) x) B4 c) u5 ^5 S+ Y' F) ~8 _

.................................................................

0 w3 \% r9 `* F$ j. [1 ^: K

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

) Z* J& |* g) H, o+ u6 I6 @

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

. w: @7 L% x' o! j/ P

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

) D) ~, ]- |2 p) H# n

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

8 |/ @$ u+ f$ k0 q- D' X/ k

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

6 j5 D1 e* J: |$ _ @9 Q. J& s$ l

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

2 `* q5 M& |3 x# t* L3 B

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

* A7 O+ i8 b0 o% v2 w

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

+ I2 g4 B' @; i" k

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

; s+ u. d$ ?4 v6 F+ @

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

4 [9 }6 h5 {' y4 {

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

! Y1 N& w3 x3 O

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

0 Z p0 g1 s: P3 M- N

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

: A, l. ]& F6 r( r ^: H# j

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

) D" Q' j/ b2 y0 W) f* H) j

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

1 ^+ \- | O" ]

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

& B6 Z" G+ W. m j; D

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

5 |3 q- b% o" m! y

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

* r% o+ R% @+ {0 w2 z

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

8 b: H# d1 J. U! ?, D

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

) Z" p, e5 u* s) k1 E- j

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

( o, [" O- C; o, L% b1 m

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

" i& W6 F) |: o: B; l6 |

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

. E* T' l* t0 M! Y3 z0 z

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

3 N' q) c) n5 Z$ R( y

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

% V( N' W! k( ]/ z" a

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

9 S: c: q1 c) ^6 L

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

' s/ L' \. y: L

                5.    ถูกทุกข้อ

. r) `% o" @ Q# y) E) m

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

, ]3 H7 B, `) a2 _ w2 I1 k) n

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

2 U/ j$ m, }, _& g2 n/ w

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

9 V9 M: }; G; p8 ]. c9 U

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

+ {- H5 ]3 |+ i, Z" O0 h; r

                4.    ปลัด อบต.

9 R- Z5 M2 q1 V7 _) i1 Q! O

                5.    ถูกทุกข้อ

J' ?8 R$ p, t/ W R

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

* x: \5 `6 U3 S- R6 F, ^

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

3 g4 A% J5 [$ c/ b. E

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

' O8 g# p7 B1 f3 ?5 B

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

& Z' U# A1 t( V

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

; c) R$ n% G9 L$ O5 z

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

' {4 k R# {. q4 a8 L. O. b

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

$ _8 J; {! q5 g5 B4 V: N

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

5 A: A) W+ q" _" s$ @8 q

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

" w7 S6 e9 x/ j6 ^+ y

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

' C6 |6 {7 o* v! p

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

- z# ^# s! K h7 P

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

, j# v+ g2 o/ [6 e5 t& ]1 h7 t1 m

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

" x2 O) L; w5 V* X( ~

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

7 d' e0 p1 {+ ]% D! ~8 K' \& N# M

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

4 t; h& j4 D" ~8 R) a$ w

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

R. n* h2 S. {# S, k

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

! R; K' }1 }& L; s# V8 U

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

% J1 ?9 g% k/ E; Q" P

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

5 O* D4 m/ }0 Q8 E! o. l# M/ C$ O

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

7 Z& {9 K9 y' F4 w8 J0 {0 U; c2 d

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

7 X% {# W- ]7 s; c0 a

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

/ M' K* a& h" k

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

. w2 ~% z, M) s3 Z- H

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

" P! H2 v# D6 E' L

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

5 z, E" T" E3 a8 |$ e

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

' s$ v* j& J; k3 O$ M( z

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

2 h* M7 P: y" s8 N* X# x

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

% @" P, E, q* w a4 x

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

. h$ b8 F* n- Y* k R2 O

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

/ n) z% ?4 w( p# v$ j3 |

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

. ?1 w% Z/ b# o3 x j

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

$ S, `6 v* j/ o1 v% t9 P' `; W

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

- {$ c/ i* i% j/ U; k) z

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

]7 Z) c# B# j' N

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

% f( n2 [6 H2 C/ x" z( k {

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

6 v) M3 [8 W) e3 F' T. v

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

% w" a( [* v( p

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

( h8 x0 k6 F' R! I6 V( u: i

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

9 |0 @* X" W! v7 o9 s$ w% j

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

) U# ~, p t; b. y" Q" V7 l

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

& e. ~( `# q" H5 Y3 ?' Z) F

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

. Q+ w4 J' x6 X+ d3 O

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

+ @+ G+ w+ {7 ^. ]

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

7 Z' W' T/ i& V: |, Z

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

" x4 H, g( T; V% P' u; n

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

8 l; m, N4 X7 _( s& R

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

+ B5 p$ [7 n7 n

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

9 }8 X" ^ x; c, r% B

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

) `2 _( v1 K* Z) t0 U( I2 |& j

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

8 p- A0 J0 |$ @7 s' O

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

3 `; J8 D* [6 [! V% Q5 z

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

- m% s3 f7 X) B+ ]

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

" n$ b8 n }: M6 Q. ^$ k

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

* i3 h; O3 i- f; r0 v* `

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

$ K) A0 @# l' j& h' _% ]$ l

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

+ Y' F! r L3 C- G

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

2 [4 g! C/ `! y1 S" y

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

, n3 B B& ~7 S, g! M" O& Y

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

/ G0 W+ f: [$ V) s- p( ~

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

3 i, u( f4 E0 z

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

: `1 p' }) n' k$ E

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

5 ]1 d# z! r; E: q; ]5 m

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

; i v2 o( v/ H

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

( ?2 C" W/ [ Z& ~1 ?9 J2 k

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! @5 k/ G2 N- p( ?, ?

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

# j, B# n( |: o$ x' t# r/ u- w! A3 a

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

+ _) Y, r& C" Q) M- }2 W2 H, F6 ^

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

" j! O- a5 @: d* ~/ P: |5 ~

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

) k+ D- L! [; V5 j

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

- i1 \- p7 l. `6 R

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

& h7 p/ a5 n0 R4 r8 z- u

 


- l4 [ o( ?' G! H" k

เฉลย

( P% B8 {& k, w& j

 

4 i; x: G M' ?0 D) @4 ?) i, @3 g R7 Y2 u# F% X" }, [) |) |: N1 T& [% Y; r1 e% B5 C5 M/ Y a7 W- ~4 k7 @2 j3 e! B* p" ]8 Q8 t3 G' g# p/ X; J$ ~: S$ K. l2 h7 C) r) k+ W* d+ Z0 Q8 M# a7 A; r3 x/ s- T" h6 j: W' }( n! M. \+ D5 }* p# E! f, t3 H, p7 @0 s- M: P) G3 a5 W) V# R) @+ W i/ r, q7 F8 V3 b" ]) I7 d4 }% f' T2 {% f% t- p2 ^3 ?* l$ a5 q0 k' Z3 m6 y A( L, x: G% V9 y6 M, ~" E5 b' Q9 t4 I! _& [! h" I6 N* S: a* Y1 }; w; F1 o7 m; K, T: k2 @; J \5 D+ i0 d$ L; S: J; H6 ?( c" }6 T& U8 R! k; i* W& k) o3 x- n$ F J5 i! K+ f4 Z" F( q- N3 z: g8 }! q! c8 ^1 M: I$ u! @6 @. W7 j: Z8 S7 b6 s" ?$ H. D d8 C$ d2 e o( A5 @' G% D# y; \6 b" y6 u7 V. `7 s" _8 G' s. V Y2 T1 V; |: r* e9 F {- u; H$ l Q0 t8 T* Q7 j7 G8 k% x! H1 K- @' ~9 S5 F& @; @) G( r; d: {0 d- y; s' I$ x* n) o6 F2 U+ ^2 @4 Q |' K) w% {/ L9 G' T) ^5 W, x. L- r& s& m e( F1 p& B5 j4 A0 V. @3 k: F/ Q7 Y, W2 _7 F" a$ H$ l0 V" v% g; ~, m; t) `% K, ?6 P+ E* x$ ~* i% B8 }( H b: P* I8 m6 P5 g! `" Q! q7 k# Y1 L H2 R( p/ x1 _4 f$ l5 {" R1 Z/ {# H a. z! C; n/ t% j/ Q( d( B( D0 u+ F7 i6 F+ V/ {& k* N4 _( B5 b7 l/ L- `2 A8 o6 e8 K% i" [" i# R& H0 x; @3 a5 Q) _2 r6 y- S* F/ M- N, `( G/ e( O# u: d1 a4 f2 J7 d2 s: r; v2 V, ^9 [5 S9 w/ o- C9 T- B2 X: q+ h& Q5 A0 U
8 N# K$ f, [) \5 j- u

ข้อ 1.

2 T- M' ` h. h) i; i: X3 q9 O, W

ตอบ  5

# e3 O8 h* Q; O d4 C& R; o2 I, d6 S

ข้อ 2.

/ ?+ F5 x8 l+ H/ g0 } E, ?7 b

ตอบ 3

2 f" x: C! j6 u9 y

ข้อ 3.

3 ?" o2 k; e3 o

ตอบ  4

- t4 r: G' P0 ?# m9 V

ข้อ  4.

5 W. d3 p9 h) k& c/ s

ตอบ  3

9 s9 o2 a) W% \, _

ข้อ 5.

4 c* F p" ~; e8 [

ตอบ  1

; h9 B+ H+ Q6 V; w& k# X" v

ข้อ 6.

6 R2 W4 T9 v' i$ V

ตอบ  4

0 s) W8 L7 D5 `+ H% V, n

ข้อ 7.

3 i8 b" X5 h- ~5 g: ^

ตอบ  1

# |: K1 U) j7 R" z7 {$ A. J& J

ข้อ 8.

& X. Z1 j& |7 H9 J9 S C

ตอบ  3

u* o4 M. s0 q! Y

ข้อ 9.

6 X7 s& R; H) W5 k% n0 C; `

ตอบ  1

3 Y, U: H) s& F( K* M; p4 B4 S2 M

ข้อ 10.

. |* k: [0 h, b, k0 h

ตอบ  4

: t) |3 Q C! T$ J* M

ข้อ 11.

9 Q" F3 H c* w4 l1 m' x

ตอบ  5

+ f, J$ @+ M. e- j

ข้อ 12.

: o+ h7 H4 t( Y7 [& P( O* w( \

ตอบ  2

- Z8 y9 r! d; l9 N1 A3 {9 s% M

ข้อ 13.

, b6 o+ r- S! U/ U8 Y' l

ตอบ  4

3 V1 v$ V0 L4 Z

ข้อ 14.

8 Y& P( J/ I8 _ ]7 S8 R; P

ตอบ  3

6 N8 n3 u2 z M* W

ข้อ 15.

+ ^, [" F& f, D. n Y: `

ตอบ  4

- n" I( K9 H( p2 B/ Z

ข้อ 16.

/ Q0 s5 r2 U! t' _ g

ตอบ  3

- E; ^- d, }% X. ?! O; j1 R& l

ข้อ 17.

3 x o% t r/ a6 J: R3 L

ตอบ  2

- ?* \7 x P/ c7 D

ข้อ 18.

$ ^: e4 v0 O5 k: D) m7 L, j

ตอบ  5

1 F- ]! _ q. T# ~

ข้อ 19.

- k+ u x% T0 c' e6 K/ m2 A. x

ตอบ  5

3 W! b/ g0 T; D% c2 z% Q$ T

ข้อ 20.

1 V! j* H \' r: i0 [

ตอบ  3

1 \! [) t! w; C- c+ f

 

4 v% u' i1 ^9 E# a q

 

+ i' U# K. _9 ^9 {/ n

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก
& m8 n. j1 U0 ^( ?' s0 a" oในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
/ ^6 |; r, R) M5 _7 Xใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 2-9-2014 01:30 , Processed in 0.085776 second(s), 20 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้