งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36562|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

% L; K. L% I+ V0 [4 E; R

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

! M. G6 ]7 X- \( y9 [% {

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

* o0 p* @& l) a8 Y! \0 r" ], ]3 S) ]

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

* L M% `- d7 q, \4 ]0 k6 A

4.               :ถูกทุกข้อ:2

' m0 d& l: h4 U2 n

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

* u( P' d6 B" {7 h+ M1 E/ |

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

X- e4 _7 W+ K9 l6 h3 b- s7 [

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

; f3 v7 E; l; |7 Z. Y

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

9 {; l* S* q& H9 L3 W; S

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

4 p5 s2 s1 t; G3 X

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

5 o9 f* j$ ?$ }1 ]! e4 d) n

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

6 R0 N! {3 P% r0 K, y1 t+ u

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" Z+ | g: q2 N6 _" f5 f

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5 x# J; Y/ P, `

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

$ `( q' [' n) Q" r

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

8 C1 {1 O4 W; S0 x7 z5 j. \4 y% Z

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7 U; e0 ]# O' \, G

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3 N# R7 Y, g5 t7 W& B& o9 i

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

9 Q4 x/ y: d- q9 u$ _9 L3 S

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

) ?" ^6 U2 |, K! e% u

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2 p, K$ d- X# P$ |

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

$ b% |* Q/ B" R$ o0 M

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 N6 Z) s9 d |4 \+ D' h( Z

3.               :นายอำเภอ

4 H% B! _! ^; c5 V

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

4 u" X' _" U4 d

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

4 I3 S. a) e* `5 q

1.               :4 คน

: f3 T0 Q ] X7 [$ v+ a0 K

2.               :6 คน

1 H: B. ^+ Y! \1 P

3.               :10 คน

! M5 u, V+ g* f0 t4 W/ w

4.               :12 คน:2

- |! o0 l: Z& j5 D: S* r

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ _2 }$ c" o, m; d

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

: I4 F1 T% F P$ A% x! m9 p$ Y; P+ w

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

2 O9 ]5 ~" t/ n% }

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

$ Z9 I5 s, p8 K# ^7 [5 v: w9 `3 I

4.               :ถูกทุกข้อ:4

/ ]" {3 f6 o( I1 O7 y

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

& }8 H5 ~ [1 B3 ]# `6 u9 U1 v

1.               :10,000  บาท

" a: c l" x0 Q2 }9 a/ N

2.               :50,000  บาท

1 {6 V) b/ E4 P9 m

3.               :100,000  บาท

' n3 g* J- t, v% x6 W( j

4.               :2,000,000  บาท:4

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

. S% x& [' Z+ y2 p. v

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4 I& r7 l- {# \. I5 b# |

2.               :ภาษีอากร

. I O) i0 n" q! Z/ Q/ _

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

6 [ ]" E* c1 ]# h

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

+ G5 C' d, a" T; z6 i9 E0 E$ k5 E

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

( k( o6 _/ @$ ^+ r4 T

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

1 B. c$ \5 i4 A! J) c& l2 Z, R

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

8 ?/ F1 k* |6 L `1 k+ X! I z

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

$ O" F; s+ T4 ^, Y

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

1 m" b2 t) ] K% |( O3 i

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

' D! f3 _( \$ q9 e' H9 x

1.               :7

|; F$ Z0 k! y& _& n2 r

2.               :8

) X8 N8 D% P0 L& h& Z' Y+ v

3.               :9

) s4 p& L3 s( D0 t1 A

4.               :10:4

) q4 m& r5 V) b

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

8 _. ]0 [* x! l0 x" W& k

1.               :500 

A, M9 _- U# ^1 F

2.               :400  

; n" X. w1 J: g7 s& ?

3.               :200  

7 z ]0 s2 R- Q( ]4 G

4.               :700 :2

8 J1 ~3 F0 D" H! b' X9 [2 n

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

2 N( `8 x ?* m4 z3 }3 N# f

1.               :ประธานสภา อบต.

5 e" y6 S1 ~- I% X; N, f8 n

2.               :ปลัด อบต.

; N5 M4 W# q R% n

3.               :นายก อบต.

: F; O6 V4 r$ x0 P; O) c% y9 D8 R

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

4 U) q8 {' z4 ` [; K6 v

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

* j1 i. i, a7 F% O

1.               :มิถุนายน

8 x! o/ M4 c! u+ E7 t& M/ v; L

2.               :ตุลาคม

- n' G4 X' ~4 Q x) \

3.               :สิงหาคม

/ I& C- e# d, A4 A5 C% e2 q

4.               :ธันวาคม:3

1 t }, E" a# x

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

# ~, F I% d% o6 t" g

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

l# {6 y- ~# {9 n+ `: p. j' S

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

6 Y- v. ]& g, n- }8 h) z; t! ^- Z

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

7 j h1 q0 g* y% K' b$ W- B9 Q

4.               :ถูกทุกข้อ:4

( L! [. F8 |" J/ k- C, \0 I7 m

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

/ m" {2 P; I% [! T2 q! [( P

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

; L5 {& _* {$ o0 h

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

% i1 e" G+ l8 Z9 i

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

`. l' Q% p+ h( d

4.               :ถูกทุกข้อ:4

% ?. A F- q) T; }9 {

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

$ u* t1 h' S7 y8 V3 f

1.               :นายก อบต.

' o5 t+ ?+ J8 n4 T' }9 q

2.               :ปลัด อบต.

N; _3 m8 C5 j' Q2 J

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

2 [, m0 |) O' F4 W: D$ P. }

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

9 h; M9 I+ Q* V5 M- N' m

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

2 t: f& H0 n$ e) E; e

1.               :15  วัน

: B5 v7 w5 H1 E$ b

2.               :20  วัน

/ Z2 \) m b$ V! z3 Z7 C

3.               :25  วัน

8 [7 ?* V3 K7 l1 O1 M& J

4.               :30  วัน:1

2 t7 [1 X& B& n* U/ \. C

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

/ K9 @: |2 e- @" i3 p( {: C! `$ u5 G

1.               :นายก อบต.

+ p k8 O/ k+ p) `7 c' ] ~; C/ P2 `

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

6 \0 V W$ c' Z v- L

3.               :สภาท้องถิ่น

, K$ L- S9 j u. ]1 n K* E" X# M

4.               :นายอำเภอ:3

: P& w$ W6 U" P i+ r

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

1 x' X9 ^7 z+ I% j" K7 y

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

- L% }( W3 E' z# B

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

' V- B# h& |: \) F) H; k: {

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

: a: F( e! g: u! x+ O3 h

4.               :ถูกทุกข้อ:4

5 T* _2 ?; [# d" d2 e* ~. W. y

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

; r/ F% |2 |3 W* ]

1.               :กราบเรียน

$ H% U- M. U) M9 V! T* G

2.               :เรียน

: x* e$ r# ~9 q/ C$ ] ]

3.               :เสนอ

8 c4 W a9 a' ?

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

% m# S0 ~. o8 d

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

8 g& O" ^. m% h

1.               :1

5 f4 {/ m7 O1 q* d; ~0 _( t

2.               :2

7 H: P% A/ o# z1 u/ N: J0 { R* D

3.               :3

7 y5 h" E& g7 V4 }

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

5 b# h& p2 {/ ]

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

3 ~0 V1 E5 e1 m: U. _- n

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

# j/ L' n1 y9 \9 \- f9 o

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

" i3 @2 f" E! W

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

+ b5 R" ]" {# z4 t; }: o7 p

4.               :ถูกทุกข้อ:4

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

5 J5 q% y! a. p4 W, g4 d9 \

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

4 e! I q' V* m

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

3 C4 x6 `1 [2 V

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

3 ^3 k+ ]' R! B8 ^3 b y; \3 b

 

/ h, {* h% h( ?; d: F4 U

.................................................................

1 S; M3 C4 @; n- n

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

% R6 ?1 ^6 T6 d: J

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

" d) r% \2 V; M1 H

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

( }* C/ z3 I* G( q

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

: n) J4 g( |5 {1 ^! [

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

7 G; j' @. s. R" I

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

% X/ n2 f6 x* G0 N9 X

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

9 v* i; z; @3 ~& Z! `' t

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

0 z. G! r3 A/ g# r$ a4 Y) A2 `1 U

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

# {1 u, @2 a3 i8 G

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

: d) Q' d0 B" ~* o6 E% `# W

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

2 b1 W9 d! O/ m

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

5 E: @4 V k% c, [7 A; m

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

* M9 N" |$ }) I& A1 ^3 ~/ Y5 S

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

& y$ Y% H4 Z/ n( Z. U) L/ [) K

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

* f# U& w+ d8 Z5 ], _6 a& j

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

' \! _7 a T7 e4 u6 y. W% x

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

@- Y) d1 y" K: h/ T. N+ W

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

. O0 V: K6 P0 W, m X3 O G

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

0 P) n" x7 o' I4 ]7 |

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

$ v2 C; X+ [$ S: i

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

2 ~5 |4 ^6 o7 F7 M( I+ v) s: J

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

& i& t) J9 v" p9 p0 k

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

( m! \* E9 V6 u$ E- P

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

: M2 A& L, J5 B/ e7 ~

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

- b1 Q4 x* S6 c# z) T* z

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

5 V6 p: i- [. C9 r: `9 R% x. }; V

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

4 w- M/ Z( j" v

                5.    ถูกทุกข้อ

& f. ]. h$ n5 K* U0 C

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

) |/ Q' Y r) P; r# a

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

5 {2 d: l7 _! ?" |9 {; n3 C

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

! S0 [7 J/ d' k" Y Q M, C

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

! K: _/ r. q% S3 u' ?

                4.    ปลัด อบต.

3 `" w3 ^; A- R# K. J$ {* I

                5.    ถูกทุกข้อ

3 T# R" u6 V& h) H2 H- {5 |

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

' C* h* _8 S q. E7 a3 I0 ?$ [+ g

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

: X N' m. n" J

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

2 ]3 [0 u6 Q8 q4 {) f; g

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

7 ^' @/ f0 x" l6 o& K- R

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

" c3 j8 t! }1 g& v! M! v& B8 K

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

5 U) ?3 E2 }7 M' P& _

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

q6 ~, e: l# `

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

5 \9 D2 h* w: d# `

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

6 G5 b8 W$ B8 J

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

; K4 B, ^2 q2 [$ c9 x, a

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

9 s2 l, p, ^ x Q

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

$ M; V7 b7 b% V

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

; N6 I9 q; I0 ^1 g8 j3 R

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

. C; ?5 T! H- z

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

o7 Q( `+ I/ x1 ~

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

g2 L& D# g; {0 I5 x9 O7 O

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

; w9 ~) C" l" a3 a+ d s) z

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

2 c. r, c! \$ E( A, K/ u6 y

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

( C! Y$ ~% F! y) m: q3 Z" @

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

4 R# m4 C1 s" o8 O1 N2 ?& m

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 W' f, ?2 Q% s- r" D

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

& O2 n7 {. Z$ D% r2 x1 E* s6 j H

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

+ B2 C/ l! U* h" v, V

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

$ f7 E w; Q+ O# [, z: ^

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! a4 L1 l. N1 Z. I! }

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

q; v8 D: n# C+ r* E

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

+ F7 i# M# o3 O0 g

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

% C+ C. h* r x2 |' k6 f; ]" R

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

) Y' b# f9 \; H3 j

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

0 \; o+ C7 Q/ v5 P% z M

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

" F- N2 w: B) b" n. U

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

! l' H1 D' z1 y9 u7 k$ \ B+ x( g& n

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

/ [$ }" _+ D6 T& ^

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

6 W% `/ z7 i, I' R5 t0 v

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

* B9 G% r- V! B. D" i6 a

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

! O' P4 A0 _, I) T9 \

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

& X$ G# U3 Q) g5 x; U

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

1 U* u& P- x. a. f8 z+ ?

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

6 W* Y; P ?+ R0 X0 Z, T$ L7 r

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

* `* D! U4 ^9 ~0 a+ z

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

+ S" T# A, O; Z( b

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

8 k; p6 k* |' e2 W2 @2 h1 @

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

: @; Z# R4 ^, _/ }$ @, W( V

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

4 w' F) I3 M0 f( u

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

' L D+ A( v0 B9 ^9 n' m. P

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

0 A: s8 M9 I9 ~; D

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

/ O3 o4 q7 x8 @/ H

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

7 w" h- z7 P7 K0 O

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

4 k) x6 v: Z- W) A& t

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

$ k- Q& f& L/ L' L

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

1 f g4 k' q9 Z

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

; K# E6 g# C2 x* t8 p5 [) Z {" p

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8 J$ L+ n0 {6 x; b1 y

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

D! W# F2 A. c2 {* ]

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

( f8 z7 `9 b6 }$ p

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

- q# y0 c+ ]9 t$ e1 ~, C

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

: \5 o: N/ g* l; `, y

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

" J' Z$ v1 U6 d6 }7 g; \3 b/ j

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

/ Z, J5 C0 R% |

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

6 {/ @3 o7 G+ i- x. ?) ]+ i! Z8 S5 ^1 ]

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

, B. u& z% g7 l, b% T

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

1 {' [% V/ C6 U9 j

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

) ^% K, G; x+ ]4 Z

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

1 q& g! M1 A) v; ^8 n9 X

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

% C8 M! T; t; j% W# G- b

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

* m" H( K2 Z: z7 O$ \8 s

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

' T J6 ^, X8 f7 W1 ]# P, x

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

) e( A/ h! T$ M

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

. l" r1 B! u0 _. H1 W8 y

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

3 F1 a) q2 O7 d' Q+ x% t9 I

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

3 I q. }5 t' W9 K/ O3 G' T

 


) G* f( C7 ^$ a. F( y

เฉลย

9 A+ E; P$ c5 ^2 W6 \

 

# Z4 r! P) Y5 V- e9 e7 f 9 ]7 _% A1 y- I. b+ b9 p! l1 P% f6 U. A0 [) J) k: n- w8 K8 b6 }, x& N) b( ?* T/ d; ?7 L+ {) i" w7 b- w' {! |' W$ M3 U, m) z* D+ r( U6 {) V- e# c' D$ q$ r( G/ x) U( n/ b2 n- [) y' ] c+ S3 ~8 q" m+ ]. S2 I) p5 K, j5 Z7 P9 O* L! ^- t6 b9 v1 n$ s* j) N7 W; e% W3 i! V) r" I+ D1 d: t& s2 @/ B/ E+ ^8 x, _+ `/ U9 ], J2 P1 d7 ]7 S; y5 t8 v b% r c9 G/ t& l. t8 s6 u1 n. p7 }2 s" A# f5 j+ J6 D5 D7 Y r5 n, w5 l- V+ {! k) f7 c2 z" y/ s; Q1 d9 V; x& P+ m- [( M2 T: @/ }2 L8 _# G& J- i2 m8 g, e$ ?+ B: t% |2 z) w, P4 m3 p8 T9 ~& n. ^! N; ?9 @, J5 G/ C& P# y( Z* A* ?: H* }( _7 @' F% ^0 K6 v7 I3 H+ L+ J( p( w# C: r' v4 a5 p Y. l* l1 C5 q! y3 I% y$ a: J3 w8 @ S; n3 H2 l9 B C+ Y9 i" p3 B8 E7 M6 l4 b- X' S2 ?- m' ]% a: Q! L4 d. K2 Z$ O) M' q1 X, V5 V4 W# @; _ w, H0 z4 w7 l$ e2 ~, D/ y+ `" @+ q8 O* o8 d# q* E# z5 a& f- Z. i& i' I( [5 [* b) }5 O) c" |" }8 @1 A* b! d5 N* W, P1 R2 @1 y! ~; g% H I$ ^4 q0 n$ r$ ^% \/ T9 p( D6 A8 ]- R: r7 z% v. V- Q5 s' u+ f8 f) Q- N: M' T4 k4 c: O9 T- \9 ]/ M1 x T4 ~% x' I( n3 V3 `7 Q% o+ O# a6 ]* z0 u- p8 B9 w# h* M: D( ~3 |. h# f- T0 P- m4 X3 r- ^4 M# v4 K, \! t1 X5 V N! o7 ^0 z" i; S# l; {+ R) D6 Y- Y5 b1 W, D1 E1 W2 m0 J4 d5 {3 t1 F/ i6 \4 x8 p
; L2 b1 K9 o6 L# q

ข้อ 1.

5 {5 ~9 z2 E* Y1 \! X2 G/ m$ G

ตอบ  5

, N1 \$ u) x! y% p( G, [

ข้อ 2.

2 x4 M: d, {! a! c `/ h$ k9 _5 X

ตอบ 3

+ R6 t$ e& Y! m, N c

ข้อ 3.

% k% x. r) N4 g7 J. N2 a

ตอบ  4

2 {# ^3 x" W0 k$ O- n* z

ข้อ  4.

# s: v8 }% t! P( u' H# K; n

ตอบ  3

/ q: [0 M( P3 q, w* Y; B

ข้อ 5.

5 I/ c( Q/ t# H& i$ \' m4 A

ตอบ  1

6 z! j7 A; a" G' T- O w5 w

ข้อ 6.

! S7 D. e+ d, t( V- ^+ s7 h

ตอบ  4

, L' m0 d( i$ U

ข้อ 7.

+ b% q ^" O( w2 M. y' Q" [+ w

ตอบ  1

# X( e" D [' @4 j4 U

ข้อ 8.

( c+ w- X1 X) B

ตอบ  3

, X5 E; o3 P: b1 C/ W

ข้อ 9.

( w2 Q, v \8 d l) k; Y: e+ q- z

ตอบ  1

% t. k4 z0 A5 P V! J1 D) \

ข้อ 10.

' B5 w; G' M: _2 E! h

ตอบ  4

6 I6 R% p0 V$ h- Z3 Z9 a& C/ T

ข้อ 11.

2 g' r! W# O& P- C

ตอบ  5

: `$ s& Y; k) F" S: j2 g

ข้อ 12.

' Z% h+ }: ^& x* v) T! ^( g

ตอบ  2

% {5 S( S/ Y+ }# p8 b

ข้อ 13.

4 d7 I4 H! |" ^. Y5 k4 F' \

ตอบ  4

; C% r" Y# C% Z& y/ v1 o+ @

ข้อ 14.

c% G& W" |; V7 F+ x; g7 R

ตอบ  3

2 l2 u( I- ]3 ?1 t" \* } u5 p j

ข้อ 15.

$ @$ ]& e# o+ Q! I# G/ L

ตอบ  4

6 S \: h5 ~+ K6 J; d5 z2 \

ข้อ 16.

+ N5 y6 n( n3 Q h

ตอบ  3

L P' A- X( }0 M

ข้อ 17.

, t) {, A( M, s* Y3 u

ตอบ  2

% t$ B0 j! _7 E6 X' @% \6 F

ข้อ 18.

$ p' I$ s+ V; l% t. f

ตอบ  5

! Z3 x H& ]; p' f

ข้อ 19.

5 K" x. S, t; p3 f2 R: H1 q

ตอบ  5

1 ^4 Z* E+ J1 v0 p

ข้อ 20.

9 ]" Z. k; Z! s: `! W

ตอบ  3

. l! I6 t" l3 u' `& G

 

- J% u: Y7 E# R

 

, L6 ]! O& ^# n% v9 \: g

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก' i% w% A  r, `) D. C* K7 c' v+ l& u
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี- l4 d+ D( k5 g9 ?2 P3 c* S
ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-9-2014 19:10 , Processed in 0.069116 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้