งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36311|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 L8 _2 j# n3 j+ w6 b: W T; g

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

% ?0 K. k" Q' `: W6 J

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

) Y# L; B2 y3 M& C0 w( D

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

& q$ ^0 C% [8 I. g2 m% \

4.               :ถูกทุกข้อ:2

- \2 ? k- o( [

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

9 P! k4 J2 l& M$ c- K

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4 N- j z- B% T" t

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

0 d1 ~0 B+ m' g6 g" I {3 Y4 F

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

/ |+ w8 m. [. V1 {. }

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

+ F) T, x. g5 _# B" B, O: {

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

' L+ k7 A+ E5 E# q' }% x+ K1 A0 O- e

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

# @# k* t: b8 t/ E

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6 q- H& F5 p% k8 n5 M

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

: }+ {; a0 G# t. D

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

' W" W- ~4 W" w7 W& T

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

' n( ]! ~0 c. ~& r* J

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

. K2 }, {) `+ ~3 u

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

( a) ^3 |( R( L: O% O- E' \

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1 Y" M8 h% ]) \/ v1 B6 {

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

# G8 n6 G5 R1 l5 d0 n% c! ?

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

. w# }2 J( r1 T. Y ]

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

* x/ E6 h; }+ O* `. a h

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ l' l, z: M9 Z' u/ a( O e

3.               :นายอำเภอ

: F; j( i, H9 i7 h. r

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

@( a5 W" d8 L

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

3 ]/ ~$ N- @2 a, n9 [/ W

1.               :4 คน

7 y- p ~; C Q

2.               :6 คน

- ]8 g& [* b; x( i

3.               :10 คน

a+ S7 I' [% q1 o

4.               :12 คน:2

8 |! j8 f! h$ ^( A: W

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

$ ?- o4 i% H: t9 t7 Y

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

) [1 V( s" Q: O: q0 i

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

5 }6 Z o& e/ o4 G# z. ?4 u. F

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

+ g. l) B8 r0 w; Y# _

4.               :ถูกทุกข้อ:4

8 k8 s8 P. J+ S. o2 E

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

% I! f/ }# H- S7 X8 N$ [

1.               :10,000  บาท

: W' g0 {1 j6 b/ ?6 w4 C4 B; t4 X

2.               :50,000  บาท

Y8 H, R7 J, k7 K; X- Z5 V% |

3.               :100,000  บาท

) f; w. ~) _- \. S, G/ ]% z8 l

4.               :2,000,000  บาท:4

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

) u6 ]! H, I6 ?/ w3 m

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6 L- Z6 Z9 y5 ]7 e5 k# ] y9 p

2.               :ภาษีอากร

- o! S7 T& K# A/ B# s

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

: A. A6 T# R7 Y1 u, G: T) Q5 M( a

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

4 T0 T0 J# z' T: \3 S

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

% B; \% s1 M) b6 ]6 n

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

) v6 l9 T6 B; _3 M

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

3 U- |. L4 ~5 I& N o

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

6 r2 Q5 u; n: C; ~

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

1 V( v! `6 {( Y7 \; _- ^1 J9 T }* Q( f

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

+ B: X' |0 J! @/ ^; l9 _. f

1.               :7

% @ W( Z) z6 F( `, L; n

2.               :8

- u0 X/ v; a6 {* v$ Q, B, y* c4 l7 j

3.               :9

0 W+ ~, Z c9 C; Z. `% B' ~

4.               :10:4

% a9 l( }/ S% k9 T& o( S0 \

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

1 F. z9 v( J6 E2 n) }. T1 L( q0 k

1.               :500 

' d( i$ u" u5 T; B: e- x7 l& l2 X4 H- Y

2.               :400  

% g" v ?9 r# E& Q

3.               :200  

4 k8 l; i s: q7 X

4.               :700 :2

$ i; g4 k* l* l, v

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

9 l: ~4 B2 I8 X

1.               :ประธานสภา อบต.

& D# D. N6 L! t7 {8 S7 K5 Z5 P

2.               :ปลัด อบต.

( z1 O7 Q7 W: X1 q0 |, A

3.               :นายก อบต.

1 [5 Q7 V& u: e' e* |

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

) K- k: q. }( g" f0 H) |5 X

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

8 |3 m' G& S7 b& W- g2 g1 {% {

1.               :มิถุนายน

# {' o% s& w3 i. C6 a

2.               :ตุลาคม

5 A6 L6 `( ^2 k" v

3.               :สิงหาคม

o( q" g: Q4 _5 ~( E6 m# ~

4.               :ธันวาคม:3

1 m, z. h* B% n

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

- @* i& b" s3 y9 |: v

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

/ b5 R7 a% l# n+ P' C7 j

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

- z6 M6 B: t) ~1 A5 O- E: j

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

# F7 T1 {: A! C4 ]

4.               :ถูกทุกข้อ:4

: Z7 E7 i0 y# G) T

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

/ M# a( ]8 S. ?9 ^. J

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3 h+ n5 H3 O" D+ S# X, z

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

- `6 D4 l% T# d' `. {, R5 O k

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

, W7 K* Q* B, O; P7 L. p9 }8 @

4.               :ถูกทุกข้อ:4

: h( x* |/ m! S

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

6 L- U$ ?* |9 v

1.               :นายก อบต.

. ^/ v: f* k8 J$ @9 g

2.               :ปลัด อบต.

/ L) Q' H! S% N

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

- {/ E" u5 w! f* G6 G6 ?, x3 ~/ ^

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

7 s. L/ M; H2 x3 y2 ]

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

/ M( `6 A% X/ O

1.               :15  วัน

w& |( N& F9 W0 h8 |/ o9 J

2.               :20  วัน

: g/ _' {8 c. j" Q. p, `2 D) o# k

3.               :25  วัน

/ J) g+ a$ f$ R) x3 i3 w" \# {/ r

4.               :30  วัน:1

0 X: |1 t3 @; a# }6 W u Y

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

0 A8 h' j' ~- g5 d# v* D6 t0 M

1.               :นายก อบต.

0 B1 L4 Q& ?: q0 P

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

. E, F. L' F- m2 w, r) S

3.               :สภาท้องถิ่น

' W0 H0 [0 P- y3 q& c! F

4.               :นายอำเภอ:3

$ [6 E3 e, [% o6 H% q, C% A0 M

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

" d8 E2 C0 p% Y0 a! n& ~

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2 C/ @$ I, }/ c+ t" H+ _; k% Y" l

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

8 a) Y- C1 {8 J

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

. D: l9 S: L) V

4.               :ถูกทุกข้อ:4

, |8 t; s! U4 S$ U. b; c, F( C

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

6 E- I9 n( t1 `4 N2 J

1.               :กราบเรียน

$ n% k" x! D- f

2.               :เรียน

5 I9 v) k$ ~+ ]. W

3.               :เสนอ

" {5 }* V( L2 Z. f2 C

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

* s' [4 ?# p' z* a3 }3 J, N

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

! y3 X y+ ~4 v

1.               :1

4 r# A% q" Z+ z" ?3 Z/ D5 j% T

2.               :2

# n: W- M" @' E8 W$ g+ i

3.               :3

! S, i- H( V' T+ d0 y

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

' S% {( [$ I% V8 N) X

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

0 @! o1 }2 H/ {; y6 z

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

, ^: m& c$ g" K+ E0 L2 [+ A

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

, d- q8 b" ~7 s9 m

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

# G- R% s& n! ?

4.               :ถูกทุกข้อ:4

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

) v# B: D( ~: W" r5 O- o

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

( x2 P& j* p/ w/ c# y7 \

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

1 r' _1 c$ j6 {: z% ?/ R( Z }2 A+ \

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

$ n- }+ a- a# I

 

$ H- a$ P ^; L

.................................................................

) g/ B4 |& g% j6 r9 b6 N

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

: k" i8 W: `7 g* k

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

( g1 F N. h" W4 O' |

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

- r+ r/ l0 ]' F# M4 M9 l" {' c/ z0 ?

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

: a$ G9 k4 J2 o9 c K

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

% R2 C3 Z) y G& m& c8 {" r% l' S: ~! c

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

2 [1 W" C: i3 |6 l

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

" a) }" O) b! k$ d# A# h

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

) k( O1 Y J6 ]/ c5 O

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

% p, |; o6 J: ]

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

+ E' d! p2 n0 Y7 I! t3 }

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

% ^& s, c5 ]/ \- V

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

& w8 q1 U" M: F

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

, d `" K3 y: F

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

" @5 W/ m3 n1 a

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

' m8 p1 M2 m- P& l6 E; _

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

$ Q! u l' o' b( b. h* f7 n: ]

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ C- ]: C8 m* I$ T5 H$ ^" r

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

" c, ^3 f6 R. o) J; U

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

6 @' ?( W! v* d) f" @9 w2 J% O

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

- x: ^- {! d8 F2 e% T! l+ E

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

$ i9 b& N; F' n0 q

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

& l x4 |- [! Z8 Q7 z

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

3 W# V/ V3 G K: s6 Z

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

) k; y7 F c6 T, ^7 f

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

" x6 n: S; p# r2 S4 n5 Y

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

; ]& v$ m5 J5 d# A. w5 d/ _7 _

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

! v4 s# Z& j- d* x; u- ]/ w( y

                5.    ถูกทุกข้อ

8 v2 p# A% ]4 j4 m$ r

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

9 B3 z8 ^% u% G' U* r

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

! v7 V1 f( v1 q. x3 r. f( [

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

* m" N, d1 O4 x

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

* ]" }2 m/ [8 d, F$ O8 M7 @% J3 X

                4.    ปลัด อบต.

8 u+ y4 L* d+ s% h3 P; T- S& L4 N

                5.    ถูกทุกข้อ

8 q1 }' Q+ X4 H' X5 X6 `% ~9 T

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

+ }- c+ n" h$ @! j+ y1 b; v

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

2 u" C: }8 }, W

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

- j D) a3 y p: i( ` S

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

2 ?. B( a R( ]5 p9 P

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

% c6 X( i/ U) N5 h0 |) h

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

0 O# B" ~, C' p* z1 M/ k+ l4 B+ c

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

6 @5 x1 Q. m. ~- P1 o- D6 x

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

1 B8 O5 M$ p$ P( h

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

1 Y7 q3 c$ n7 c/ T' q

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

- p4 N2 |6 S2 r& s2 L

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

) V& ^, ^6 O, O+ l4 ~

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

6 Y2 j: O6 k0 w

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

$ \8 I2 B! a0 n! A" o e1 a

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

' J3 m2 A& q1 O9 H

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

# ~0 j% M1 t' ~8 R9 L# `7 B

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

4 ?3 Y6 k% |0 a. u

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

3 A9 s U! @$ c: p( [9 l

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

7 k% x9 _% I% R

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

! _3 D: i$ q1 V/ ~9 c. K

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

' s$ U7 G v! U; I5 V

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

; J9 q. V& h7 H& ?# r9 u% z

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

) u' e, V) F. u

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

+ C9 m6 O1 k9 X

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

2 K8 _) \; I; ^$ t+ {

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

6 n9 H# s, ?/ r f' h. @

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

" _& o- D6 N1 W; |

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

D* `# @. o% N. I

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

: b i T7 Q& w6 v

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

1 |* @9 V7 ~% @, V" @

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

3 ~* O% l' N4 k: N

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

: W1 t3 l7 ^% j8 ]( L7 v

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

$ r; m$ B6 z8 R1 A# g4 O

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

' [7 W2 K7 [! P0 s) ^5 u \" V( H

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

9 f+ h0 c" D" k6 Q! `$ F1 G

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

- t% K# |, m+ @* H

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

( U4 w9 i3 M5 a$ q3 q

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

9 W Q5 K s, |7 ^( P* {

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

! D5 B: Z4 W, O( L( S/ j% m: C

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

9 a0 V8 n- x/ d5 W9 f

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

( b$ o) w, W) |* B

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

7 b! v6 O. @& W3 w* S/ ]

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

% [ X, o" b' i) k. O+ B3 q

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

* p+ D8 w F9 w/ n

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

0 p& ]% `( a4 P2 h

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

; T5 w3 c" E+ n" T/ D: D7 W

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

# j; i+ d" e7 G, f

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

# Q( N* E0 {$ c# h9 L

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

6 A. n6 M# P* A, ^

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

( ?) R, x9 j6 E

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

7 Y7 {! ]& t) J2 x% ^$ w7 d1 N

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

4 V# U. E1 D R$ Y7 Q

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

# b; V' l" B* k9 K4 G# v, P8 ^2 t

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

' ^+ u8 E! N) o+ i* Q |8 v

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

+ z, j/ h) U+ m& p# \ m

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

% a Y# j/ }1 a$ s

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

/ u, `5 C8 G* H4 H

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

2 Q7 Z! U4 j4 P% Y

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

+ K: O3 \, G$ r E3 ^ V

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

+ T' ?) i1 z6 X+ h* q+ o1 m4 t

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

5 j% A$ \9 {7 q4 A3 B0 [8 T

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

5 x* }0 Q2 }8 u; j6 T

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

) L* W, u3 O4 r- y/ W' b

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

, G/ L; o* j' \; `# M

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

" y; @- B+ ]% i! X

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

2 W* a: i, ~& w( k

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

8 O o: U4 Y V

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

5 v9 Z1 D6 K3 E1 l- z& ?2 G* {

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

2 c% t N' M4 I( H" K

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

9 h9 L- y2 e& w: F2 B. k

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

' S( q1 z& h3 T& \

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

; i5 l0 ?4 {0 V9 u- V# r

 


: y5 y% |; u* P- j

เฉลย

0 K+ H4 G; @- {

 

6 e I1 G% E9 x; W4 }: S# R0 T) y5 C! f( c( i) S. c( x% C! x9 p) y$ A( X0 e# z" {6 K. E+ N% z! S1 \5 z" k/ ~4 L# f9 y" t9 O- v9 Y- `) U5 |& A! U" Y: O0 c3 E2 H5 P6 P$ N9 @$ J: ]! i0 H: t6 f( K+ c( p1 @4 Z8 |4 o4 [6 n2 D- l8 Q6 a; D7 K) ]( G# c* t3 c' I$ K; X0 v5 ]/ A& I7 `& ^9 a5 G% y# S$ A+ O% Q: w! d: _" B. V* o8 e( n$ i3 ^8 @$ I! A. ~5 P( K1 y3 `$ u/ W9 ]2 s; `% }+ q% Y P+ J9 g: T0 i3 T9 W% i/ [% M. p+ k% ^5 b$ u# t; f) F' J9 _" L. T: {" Q5 \1 W$ P, M/ C5 ]+ ~6 N, A9 O& n9 m) S7 ]6 M- O+ n. i: J6 W5 ~6 b0 M& {+ K; P0 N! V! z/ E, T- |6 G9 G: Z8 S+ ]& m) T" R8 }" n1 I1 D9 ^9 \5 r( u; Q5 e; p$ L% _/ O6 G% e$ }) s; l$ p; Y% j! c7 H6 u6 S! i( P1 r& }# k. P! q( ]- B% [+ D- Y; d7 N# _4 D4 w( R% j1 G" y5 x k' q% r$ s) [0 o0 S" J; [4 ~3 o1 E( `; m& U# \2 x3 u( R: D2 d0 P, _# X$ ]- b( |) R7 }* p" o0 Z8 ?+ S& [% ]; l1 Z4 k4 u& G$ t8 x; [. a6 A% h+ A1 F, [3 C8 \" Z- |0 a3 S7 V4 `6 Z( f7 o: `# ^7 l0 c; v" }0 Y" L; T) b I! l, h- T; g* i* x) T s1 d6 K: [1 F* Z' J( S7 k: s( L# K; T0 X3 a6 i/ i$ \6 {/ W+ l3 r% h1 ~- D$ h. L5 ~& U" y2 G, N: g) K( g7 G g& x- f5 u& a/ ^. @# H( S5 M5 H; ?6 n+ S( f* \& M$ v$ G, W X5 R- K2 V/ R; C4 N* j, Y$ k" U7 ~* l7 y. h5 {+ V. i/ x: t! R, @1 U c" I7 ]) |/ c7 M0 `* Z
% L3 I6 B* t2 Z+ x; f$ x" w F& Y

ข้อ 1.

5 v' z* s; p+ V

ตอบ  5

4 n9 |" S& o; I$ P8 b7 t" H

ข้อ 2.

9 E5 F& G8 ?1 j r

ตอบ 3

* U# N2 Q! ?' B4 h1 B' t6 D

ข้อ 3.

3 f0 g7 T8 t5 I, C2 q0 \

ตอบ  4

+ s# b( p/ L0 {. c) u: M

ข้อ  4.

" \& {$ `+ x9 a% a# E9 R! h& j% P" d

ตอบ  3

7 l {; \( ^+ j8 {. X

ข้อ 5.

" d! s# p6 N! \8 s( I3 @- I0 e

ตอบ  1

% j5 ]: b2 \/ x( h7 M. q

ข้อ 6.

' M x% K, G1 P# c! j

ตอบ  4

& l/ ~+ \* b9 E! Q4 F+ Q! G

ข้อ 7.

- y7 Z! W+ X3 x$ K6 B; \

ตอบ  1

% b2 S' Z# c' n) V/ v

ข้อ 8.

: \0 ]2 ~9 f1 G3 \# ]/ o

ตอบ  3

8 \& x3 N: I8 H1 ~; w7 c2 t8 R

ข้อ 9.

! \7 s) X. t2 j

ตอบ  1

$ S9 o- ]0 e% h. h/ ?) i7 N, a, H

ข้อ 10.

/ {* I; e) O! s% p! l

ตอบ  4

8 a6 g d4 H& q: ~

ข้อ 11.

' z) j$ \( @1 B

ตอบ  5

9 F& v& C5 I+ U; S6 C! ?

ข้อ 12.

- ] P" {! z8 X* q

ตอบ  2

7 u) A+ j4 J, [2 J( D

ข้อ 13.

# J0 V5 r; O/ w. g+ \

ตอบ  4

9 L- C& ?# G Z3 S3 P3 k

ข้อ 14.

' x9 B! o6 O8 Z6 q9 N! H

ตอบ  3

& k7 {! m: W4 ^6 K$ H4 P

ข้อ 15.

% b7 x! R( o2 t3 o+ x9 u" S

ตอบ  4

* D _* O5 C' Q

ข้อ 16.

) n9 g, U+ u0 i/ g* M

ตอบ  3

4 T# i& V# y" ^+ D5 [: S

ข้อ 17.

3 l( p: B% `) x! @* b }7 V

ตอบ  2

8 d6 l, X, C& E1 J, O

ข้อ 18.

- q' L. a6 x j! F' A6 z

ตอบ  5

' A" F+ V3 z2 Z3 H) S# ^# v

ข้อ 19.

6 @& Q: D0 R# \, r. ?8 R

ตอบ  5

. K; f. j: C: N+ N, v

ข้อ 20.

9 j1 j& s( ]4 D3 z0 r" s! Y' S

ตอบ  3

& p$ C& _2 a8 J B; g4 Z$ [( s

 

- [3 P& c/ G6 R7 v2 D) s: r

 

$ X9 C2 z0 E2 q/ L5 G

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก6 f$ F/ t, e: {5 n! A1 b# o
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี  `) j) r( d. P% ^1 L1 u" {
ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 14-7-2014 03:55 , Processed in 0.070710 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้