งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36744|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 [' q; P1 D& x* Q

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

T/ P: L( G: m! ^% m. z

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

6 N0 }! L$ I" |: z6 A

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

& |$ b4 `* U2 S; M

4.               :ถูกทุกข้อ:2

$ z4 I7 r* Y6 a; N! e4 {. b) K

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

- ?5 m, o q8 z# b% ~) R& l! b

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

/ c- {1 ^* c) T4 l5 M2 u# s

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

1 W" }- I6 s; r$ E( w5 L

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

9 B, b! T& }, {% k) q! J

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

! [8 ~0 [0 Z- o0 l% G8 ^6 X

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

) V. F& A) Z- D) \ H; r% n

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 v N; g# r* o! j: L5 z

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 K% Q( f# ~2 ^' c! N Q; j. r# M# w

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

. m- P: g' |- Y6 Y" u) N; ~

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

+ d" _1 U& P& Y: t- d

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

1 o |0 }, r( ?7 ]6 M. O. j6 G2 e+ N# m. @

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

+ n; P/ y6 b- q+ U1 f' u

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3 y1 t& i/ a9 S3 Z3 M

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

. _& c& m) P4 F" W1 ^' u" U

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

& m" J; H# Y$ ?0 f' n7 S5 e

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

# j3 ~' V8 |0 k9 r/ t

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

7 [0 r& [2 @$ Q1 K# g; I) R; x; L

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

" d x, l6 j& U4 x5 f

3.               :นายอำเภอ

! r' v3 o9 R* l

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

8 _: E' H2 h9 n" ~2 b( Y ~( E; m1 G N" a

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

. S R N+ v& d c

1.               :4 คน

+ p E) p8 T4 \# r; _

2.               :6 คน

9 y% G/ F. C) a: e8 v' f

3.               :10 คน

2 B+ H9 \1 u. `. f; j1 I( l

4.               :12 คน:2

* a: _; S7 q k P( u+ \

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 c n7 a- n) z

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

1 m! L$ p) x, }4 v% O8 p0 F: o

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

8 D: q* _* m: p6 j2 y

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

% Z. w \: k& w3 v

4.               :ถูกทุกข้อ:4

+ v- z! U3 n2 B7 b0 q8 }: X

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

* M: u3 E* Z, K

1.               :10,000  บาท

. s* l+ M! |" Z/ G8 k* K

2.               :50,000  บาท

3 b' i) ^9 K; s% `

3.               :100,000  บาท

* o4 U% Z9 m: N( C# @ ?8 D. ^) q

4.               :2,000,000  บาท:4

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

$ h3 N) L }/ M+ n8 | p

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

& \% O5 T# i @' R+ I9 k! d

2.               :ภาษีอากร

* Q* ^4 y5 s( L9 A0 X

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

) s- F* A. B {$ e0 O

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

/ l" W# g4 [% Y

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

& ~* @/ [5 k' N6 l( Q% _

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

! Z. B+ m; H; i7 ?# @! Z& b

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

4 ^. K7 [) U8 o

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

5 b2 A4 U' P# K- q* V

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

8 n7 h: _6 d J9 M" y' E2 J/ b

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

7 P' I+ b% J6 ]1 I# b4 X# m% E

1.               :7

% v4 y& e& f3 j# x) e

2.               :8

% m' O5 G/ }& z$ }1 `& Z* O- H6 s

3.               :9

% {/ C3 \9 w4 C2 d

4.               :10:4

$ ]5 Q* F* P- ]' l

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

& k: r+ t5 e3 u8 Z" z0 s9 f' N

1.               :500 

3 k7 V( e3 V1 b# }& {* S: n

2.               :400  

: M! H% B/ c: I: E" `/ ?

3.               :200  

& J; k7 R4 _# Z

4.               :700 :2

% s- J2 ^% A W7 G3 {

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

6 W. [. x5 Q9 m! L6 [

1.               :ประธานสภา อบต.

: a. a6 R2 x( N: I. G5 S

2.               :ปลัด อบต.

7 x6 [/ k$ a0 K" v z7 [2 b0 u

3.               :นายก อบต.

( @/ D0 d$ C* T! T7 J A5 E9 Q

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

+ E# H4 d* V. _$ E$ Y) m

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

8 z' T" U6 c) S1 j" c

1.               :มิถุนายน

" L, \+ ^; g0 [6 t

2.               :ตุลาคม

- R- Z1 Z9 f7 L O4 E& p

3.               :สิงหาคม

' b; J" \1 A8 I& O, F; g, t

4.               :ธันวาคม:3

0 K1 _) m% r1 d b7 l5 @1 j; n

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

( Q' y9 Z( ~3 \* ?& P' m

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

% d2 c$ Y6 _* o. h( a

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

+ C/ Y3 ^- V3 N1 q" C

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

# n1 H% i. X$ ~; _& F

4.               :ถูกทุกข้อ:4

/ L; I. X8 I! h2 d

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

/ @8 q+ |1 f( Y ]$ E X3 g' F

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

& H4 f( F3 C& t2 G6 [* |% K

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

+ h6 p7 L8 X% V! t, Z

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

7 T5 y) [, C) \2 {0 s3 q+ S

4.               :ถูกทุกข้อ:4

) i( }# F- s$ m+ L$ |) K

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

# ?* C8 }' o0 l9 Q

1.               :นายก อบต.

2 g# F! |* Q W' l

2.               :ปลัด อบต.

- X- F$ R$ c8 f, g* V

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

* e( \: h. W i! e' u: p

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

3 t$ j6 } M7 h0 V

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

" H; a, z" j T$ [% x, G. P6 v

1.               :15  วัน

0 J) N. M" F5 a3 ]

2.               :20  วัน

9 E8 d: E! {, A1 d% e+ K7 _9 p

3.               :25  วัน

/ j9 v6 b, m0 k: S8 k: K) k

4.               :30  วัน:1

) b0 v; N5 \4 n+ z+ _

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

) F' q5 `, B& k# Z* ~) D

1.               :นายก อบต.

# \( Z/ g0 [9 y8 C# }0 U

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

: z9 ~: O) l! a' l8 L

3.               :สภาท้องถิ่น

7 t( U1 Q- ~, @ L, M

4.               :นายอำเภอ:3

2 p5 y D& w$ q+ q8 Q/ v

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

- O. a7 t' T7 v0 V! E% v

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

; M4 V: H; a: V1 Z( g; w. f* W

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

: N$ _6 g; a% _8 \! h

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

3 M6 j" t' A% g, t4 p

4.               :ถูกทุกข้อ:4

( `% z% u/ g. Q# S* a3 L6 Y

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

# A) n0 @( m0 r3 k% e9 _5 `

1.               :กราบเรียน

/ @9 ~" Q# n5 }3 o7 C( b

2.               :เรียน

- I( M! @2 B( f; r6 Z# T

3.               :เสนอ

: a4 }/ z" F @

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

1 ]: o$ L- B p7 t5 L8 {6 v: ]& ?

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

7 U* ^8 l/ U5 G$ P5 Q6 v3 }6 n. Q

1.               :1

( d( `+ @' t, V& ^! A1 \

2.               :2

5 I0 [/ w" G$ j* J7 Z2 i1 \

3.               :3

% x: j- b! \3 A4 o5 T- C

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

+ M& b1 x+ l& w5 W3 q- f$ k

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

$ f! D# ]5 C1 p* K8 {; F' e$ j0 }

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

% ~. k/ x; M, C+ r3 |

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

$ J/ Q2 w$ O- i3 \

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

h) J. z) z7 t" S

4.               :ถูกทุกข้อ:4

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

9 w6 R E& b* i# D0 }1 w' e

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

8 |, i/ n/ j3 y: l

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

# |* O8 O% E4 T) Y' p

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

: @1 N0 s2 x; a7 s/ i; I

 

3 `( u1 P, h) A5 [- [# F

.................................................................

- p- s+ B8 {; o2 v

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

6 b% M3 L! P; [9 T. z G

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

+ G7 {! f7 G: `

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

4 y4 b# \7 x+ j0 b8 U3 {: D

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

+ c$ G$ R9 |+ @! }$ Q2 K

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

+ W& Z. _) n* ?

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

/ h1 X: ~0 y( } X0 h6 ~9 S

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

# l& z) [4 o/ y- [! L- j

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

! |4 V9 e2 W9 D. J8 q/ F# l: s0 J1 b

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

, O6 q, i( n2 ~

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

# p- c: Z2 w& A) s9 \9 K% h h

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

. Q M& Z; W6 i% d5 e+ [

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

" \0 s# n* |* g

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

$ I/ _. C+ E' O" ]: Q

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

6 O4 ?; D; i& c( m

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

; |0 G6 T9 J9 O( O9 Y3 l, K

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

/ p4 F+ D" X) H$ L" U

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

: i* ~* G' o' H' m1 r+ {

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

+ j% k8 |6 X+ _" C! k5 u

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

$ v; X1 ~# M, z* ^+ Z% l

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

1 c: N, ]: b: C) d! w0 f

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

0 Q8 U6 r2 M- N, O2 M9 @

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

2 A6 T# k) | t6 M, V( Q5 V

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

4 M& A; x, Y( E ^

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

7 A* o: d' C4 @

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

7 f. f: o$ O8 ~. c4 k

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

/ @* \5 _: U7 f3 _$ l% d* H

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

# d, I) U0 D( h3 u2 ]

                5.    ถูกทุกข้อ

7 J$ v! y" d: Z$ Y- b9 ?0 a

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

7 y+ U; y& _, e* `) |, M

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

. S U) f. Y8 D. f8 U6 R

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

/ z0 Q( ^8 x) @5 D. P& a! e

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

6 R1 I# v* O8 ?; f5 k

                4.    ปลัด อบต.

8 ?% c1 R/ h$ i" @( s+ T6 k

                5.    ถูกทุกข้อ

8 L- f& y7 d x

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

# p% o9 a; p) o2 p7 Q

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

7 D$ I: M: K+ I, }$ C9 V# r _1 @

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

, n$ U9 L1 |5 z6 d' h8 M: j2 D& `) |

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

0 j x, {( c/ i7 o

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

$ t% [+ H$ `0 @8 c8 z& n. r

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

; |, g( L8 G l% K, g; s+ ~( `

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

; {# ~6 F1 q: i- a8 K

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

, {* F1 V7 P. Z9 g; M4 J& I! I! H; B

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

. W4 }6 a' C, {: M e5 F

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

( w8 M* L4 P6 S) h8 r8 C' H- }

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

$ B/ a t3 n& i

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

- D R* S. s- B! X* L8 M2 i

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

) a$ k) e) c: B+ Q% |/ h

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

( [, h7 \8 ?* j# P# }' t7 c- y: ~

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

; H1 D+ I7 }+ L

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

; B2 F/ S5 O; O0 X! b+ N5 p5 t

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

# b& Z- t2 z6 `1 M8 D

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

6 i' R, M9 T! x K0 b

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

2 x- x& M+ U# G

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

+ m1 d' r( h2 }# B* P

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

# o6 _% ~! Y# {4 p* H3 V. p

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

, x& M9 r9 P- b" V d

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

5 ?8 ~4 _3 ]0 p+ ]

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

3 w( X# F" o' h# j- m3 w( V: g! j

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! y' o- J6 _; K/ I9 N

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

$ h; a9 R! |4 f& k6 c2 D5 I

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

- t4 w. N2 g5 ?

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

! C; D8 p; X" _; ?# H

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

! @! C, p; x2 @. a6 I0 n

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

# K& g! b3 i l" r) F4 m5 t

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! N' u% M8 y) z0 @9 d a

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

: H, N% z% | C7 x

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

: g$ Z9 G8 |2 |1 R0 P

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

$ W$ P* ?5 d" O6 z4 ?

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

' S: J+ k& ?" R5 D

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

( ?$ U0 d1 T7 M8 M, V+ C

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

1 {2 y5 g( y1 e" p/ e

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

+ `/ l* R7 K8 L! W$ p1 `& s

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

- _5 }5 x% t: Q/ g4 e4 f) J

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

8 c# B; i1 E6 S$ K5 s

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

1 H. t5 ^5 B& }3 f' C9 T

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

+ b& _! g7 R) X6 i% K! l4 `

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

5 |) |. V$ l8 |: r+ H

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

+ t6 l9 D. N7 H5 y0 V! i+ k

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

" v+ T; t5 x4 }

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

4 R7 {5 T5 e) h* `

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

% ^7 F8 }% i* {& G# w

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

8 ~' z+ M, G! Y- E

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

) e; P& u" W8 { V

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

. W$ t: u2 R; J

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

4 Q& a6 Z% t0 ], @& l

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

- I8 C( ^% R1 R* c2 X

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

% z7 ?+ Y! e4 [9 J/ g/ R4 Z8 }

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

# g& \* p) G# l4 T' c1 S: V7 c+ k

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

$ a0 q: B- ?; W: r2 F* Z

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

7 e0 N& Q- k5 ~7 M5 W+ j" G

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

/ z1 _, N% D* {8 q. ^

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

. |$ C8 e0 J- v }* }$ h, t/ B( O

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

0 T# A' U/ z4 B7 J$ r* \

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

u9 C% q# ?* ]9 Y6 W

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

$ [( Z. Y! H( W& \

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

% z2 A2 p8 r% E% Z4 q0 {) E7 K

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

% W3 X) w0 p2 L* D. b5 b+ X

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

# ]' s \2 V) Z D' D

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! B0 P& ~3 I8 I0 c$ }8 h) r$ @$ I

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

6 W/ i( k9 [4 B6 {& T

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

* _+ V) U3 n; ~/ {4 H

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

9 p) j* M2 Z; [4 ` l

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

$ q9 H2 s0 Q8 I- c' u& w: u: {

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

y7 e% A" x- E

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

4 o! s# V* \. A8 G4 `9 V* m5 b

 


+ S8 D- s8 b* |9 |2 X0 S) {* I

เฉลย

- o5 ]: m" e. |* Q

 

* R% ^% Z6 T( w- l2 `0 p# H9 G! \5 a3 W) j$ b% D5 K7 L. b) K# e0 j/ Q U7 _$ v) H9 h! D3 {6 j, I ~$ m0 k7 U* H b3 C: d$ {) k; e" ~+ m' d2 ~. I) m9 U1 H6 `; U4 E: T1 @; B0 s! S# _; b" E4 d( C' W7 w7 Q- u K: B) T1 q3 l6 d' v' y' ~: x& S3 q; S+ W/ T" j% Q# H. ^( s; ^+ w# H$ T; A( h, ~) a% G/ P; J/ W+ D% \: J' W& M* ]2 {8 V/ O0 ~# q6 E& Y9 b- O3 u! R$ r: z- `6 G) Y: a# H$ j( x7 u( C3 ^9 V" E) o' p3 ~2 z- M: T2 _* H$ s. s( e J2 \8 _. Q' z& h# }$ m1 L) o4 N! G1 y4 `# ~+ g4 N* P+ s; ]9 z4 x8 o3 I( v: ~: D8 v3 e8 s* I/ [. a1 e& X7 f( m# Q4 U" J: c# u5 S0 P7 C5 J2 ]2 H1 B9 N5 C7 r% R0 G& O2 b5 `, ~2 s8 B& V* \& o' L. L$ n2 w" @! h9 b& J$ x6 [$ n9 {7 r d8 v5 f& a4 a& @0 V/ u( |; D' Y, N! g0 ?4 S. n, H% J! H; z8 m# K+ j+ n4 A9 w" g! a* o+ V6 r4 r- Z* P Q" m6 Y( n( U1 o" x' w2 T: x8 Z0 g4 d- K% j2 A0 n) N5 Q7 V6 |& f- b. j) k0 y% W8 R+ D0 N6 U# Y; N% T2 `7 r( T# c* }; V2 q3 W6 b' }/ O3 d r2 i, X. } U% u7 l# r( R" X. A# Q9 l' ^) M {0 L# D! W. `) ~! Q" B- K7 q2 o/ o2 e! o- T8 K* y X) ?$ k) F( Y' g# R4 _+ O- A- Z1 t! j" T) U- T2 V, B7 A; {/ T# V5 v7 U3 r; \4 @! a5 s3 X/ x+ z( y: x( {* w8 Y& U2 u' ]1 A0 {) l8 C: J2 h v0 `; b U5 P9 ]7 \- H6 h; Z y1 N) A" b' f3 |, ~9 D
" P4 m8 ~6 x+ Z

ข้อ 1.

# |5 a5 I( ~# M0 r. y, p( D

ตอบ  5

) {& ~! S6 Y' t2 k; O9 w

ข้อ 2.

$ A3 O& b, [9 i7 D; E' n

ตอบ 3

. t% I1 u# X6 P, N. a; a8 c

ข้อ 3.

4 O) G+ m$ d7 W! Q: p- o2 t

ตอบ  4

$ N/ A0 g& ^3 V3 O9 z3 Y$ X

ข้อ  4.

. J- a6 G% |* x: C3 Q

ตอบ  3

m. }/ w, s. j5 {7 w4 Q

ข้อ 5.

2 X$ M: y* p3 S6 T

ตอบ  1

7 F. @8 D' X; p7 B5 K

ข้อ 6.

+ K s" [/ `4 B Y1 d& u

ตอบ  4

4 \$ c* R6 L* D7 J0 }- W

ข้อ 7.

% R# T1 X# x2 Q7 {* m8 Y i

ตอบ  1

# b/ S" z5 k- l7 z# ?' V

ข้อ 8.

* E7 |5 q9 H- o- o* e

ตอบ  3

3 W7 o( u! ?4 b, }4 u" @7 _

ข้อ 9.

4 Y r: {3 l& z+ j, Z5 W4 j

ตอบ  1

$ Z1 Y' S8 I0 R8 `$ v) N

ข้อ 10.

. P7 s7 g5 f/ N5 i, H" I

ตอบ  4

# h: E6 ?' T0 z, P

ข้อ 11.

3 a. e0 O! K- f6 _$ A5 [) p

ตอบ  5

# r1 o8 W0 N* L9 I5 p. i

ข้อ 12.

6 Y( D7 V5 D5 J" k: G' D

ตอบ  2

, j" H4 T+ q) z; ^9 j8 F7 z

ข้อ 13.

) h+ l; y( Q! q/ N) l1 k% b' o- G \: `

ตอบ  4

7 {* A" K7 z9 @

ข้อ 14.

% X& j+ _/ R% B: }; K

ตอบ  3

/ q( n) P; F( n# K

ข้อ 15.

6 {; o- H5 v4 T6 M$ D2 ^( z

ตอบ  4

8 X0 ]# _8 p$ D0 x" T0 B

ข้อ 16.

! ~+ y w: `4 b V N* R. C+ [ ?

ตอบ  3

% ]4 `& b; |" c7 I b

ข้อ 17.

- U6 g: _0 a$ s9 B1 e

ตอบ  2

; ~" B( h0 A( Y0 ^

ข้อ 18.

, e4 \! G; W' ~1 ]4 ]0 N- E

ตอบ  5

$ O0 M( m3 i. {/ \- {" n

ข้อ 19.

" e' u4 z+ a% E

ตอบ  5

0 @% D2 H+ w$ c& T% \. Z. W) f

ข้อ 20.

5 @1 v) \4 W7 l7 q

ตอบ  3

9 k7 l+ Q" U& c; B( X

 

3 |1 m4 y- [9 b, Z! m2 W

 

: A6 i: e: r! ?" L9 I

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก' ~. U7 K% p) o5 a
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
4 h0 l6 [. W: uใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-11-2014 02:37 , Processed in 0.130290 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้