งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36677|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

; @) Z# G; j1 ~

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

% X J& g8 Z& G* u

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

1 R2 T& {4 D2 U6 l* p

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

3 D8 f5 Y9 T% L7 Y8 l

4.               :ถูกทุกข้อ:2

4 S) T1 p: d" x r

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

7 c% E5 \1 @4 [! t

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6 D$ Q6 w+ K; u6 N

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

' H7 i: v- I. E- O5 u( F

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

% `: a6 n! W$ R/ h6 `

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

$ b+ m* v; t7 C+ Z, p$ n

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

1 N/ k3 x3 V" N+ {5 O f

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

, w# u: N$ N) r" i+ w; k9 F' [; C ?

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

* o* X" E, z* x$ T3 B: r, o

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

$ P9 H- Y3 j& b9 u

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

- g' c S" V q, R, x3 z

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

& u+ ]! M/ ~; N" d8 I

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

+ @( x* ^5 F- ]* Q

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

z0 i+ T" A5 B. T' v; a

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4 u! v: Q ]7 c- w

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

, H a ?& c- w/ N+ H

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

/ _) X& M( F6 }

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

8 h0 `& V+ g' v4 L% S3 `2 A

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9 n* g# n$ d% k" Y! }

3.               :นายอำเภอ

$ z K; m$ z1 B- H; W

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

& h) J x" ?' N- I5 `" y

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

# K2 Q; S; P: X3 {

1.               :4 คน

6 @, v. [. P0 R" U$ s5 E, N8 z3 s

2.               :6 คน

8 t& Y0 e# D! F; l" R

3.               :10 คน

! F8 P5 g) q# {

4.               :12 คน:2

7 E( [ y) g" ^# K: v% U1 {

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

! w- j/ W5 P* g

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

. a' H$ c' ]# A3 v% H& i

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

' N* P/ ~! @2 c$ O) D) y! x

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

& z9 e% ?2 b1 [7 g

4.               :ถูกทุกข้อ:4

, ^& l. E- V% t. \1 c

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

6 z* ?- d. z; R c0 W0 L {

1.               :10,000  บาท

4 h& v( k6 T$ Z

2.               :50,000  บาท

7 \! W9 @6 D" r2 Q6 w# F" Y

3.               :100,000  บาท

* ]) w) M# r& {+ y0 |

4.               :2,000,000  บาท:4

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8 z `1 n4 ]6 e

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

9 l! ^: p8 x: f# p9 e2 S$ R" f ?

2.               :ภาษีอากร

0 [$ ~" C$ J" c+ H5 ~$ W

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

* k( M& K/ O7 N3 l& ?; W' n8 i1 D9 g

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

2 D5 x4 K4 s2 \4 s. J6 K& }2 t

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

1 t" G3 l7 \) o: ~8 D

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

# ^( |* }. ~- ^7 X3 F. u* u

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

2 m: _. U- B( p

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

$ U, {: O4 X( A

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

, _- O8 ?5 @( W: S/ i" O& S

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

\$ [" ]5 `7 Z# p2 G

1.               :7

+ v! L4 k* ` E1 j

2.               :8

- A0 `5 B1 O+ x

3.               :9

% B+ v: n. g1 M% w' A, o7 x

4.               :10:4

! Y' v: S, E+ o7 F$ ?, \

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

% j" j) a* n8 w7 R

1.               :500 

. }. k- @* U- w

2.               :400  

7 l; r6 ^7 K7 I

3.               :200  

$ W$ i: X& S1 ?4 B: n1 Y0 | B: \" N

4.               :700 :2

: A0 d1 @9 I& g( J! l0 `, x

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

, ]5 n) @3 m6 K

1.               :ประธานสภา อบต.

- S2 b/ @( ]/ e: H% o# \

2.               :ปลัด อบต.

/ b E. r4 q$ e( ~" T& Z+ q d

3.               :นายก อบต.

+ K$ O4 P% H" y( H* P/ W$ k" _: v5 H

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

! H% ?& O# O" L; I4 H

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

2 W5 p9 L5 g8 M9 n( f. w

1.               :มิถุนายน

+ g9 q A; K& C

2.               :ตุลาคม

|& h' L% t' h% M( v0 m

3.               :สิงหาคม

& y) A3 y$ \8 h9 N z0 P6 B

4.               :ธันวาคม:3

# c$ {3 @7 P6 c3 z% I

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

$ l3 T. K' U S

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

9 S/ w" e% G1 I8 I) l) d

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

9 c7 z6 j: E+ f+ D( V! e

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

- P$ x/ u; Q6 C0 P; @

4.               :ถูกทุกข้อ:4

( [: H+ A8 s) I* [ K% z. u1 A

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

7 }# D! l+ _" x' y9 R( ~

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

$ O. |; I: e8 a, v

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

/ z7 v5 a: U* L

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

& O: O$ D( i* A: K$ _4 I% b

4.               :ถูกทุกข้อ:4

) v) a- g. z9 [- T2 p+ T

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

6 Q4 p3 d: s& T2 D% W; Y z

1.               :นายก อบต.

2 B* \! |8 j, }! d1 k5 |: r

2.               :ปลัด อบต.

. N$ z; a6 [$ K

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

8 V) o- L! r4 R) c! c- m2 H; }

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

8 P; F$ N$ r' x( ~

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

T6 y4 {6 p' h4 Z

1.               :15  วัน

3 w8 N1 A6 Y9 J/ E7 R

2.               :20  วัน

, o* k. h2 ]2 q1 u5 W

3.               :25  วัน

& X: U4 c0 J4 H- B) C

4.               :30  วัน:1

3 q! j/ E; I \3 i. q; y, X

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

: R0 A9 w5 ^$ Y' r! C2 F( u

1.               :นายก อบต.

4 O6 s0 I- O2 y6 A+ U

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

* J9 c! g5 {, I! F0 Z/ w5 A. B

3.               :สภาท้องถิ่น

2 m' Q0 z" S8 V$ I. @7 @

4.               :นายอำเภอ:3

4 u* [0 X) S$ q

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

; i, |+ j: d# D; M

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

# T4 H& d8 h+ s9 g! d: E; q. `

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

5 l2 Q2 c: p. W- e

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

: a) f7 g x8 z M- c7 V, v( U

4.               :ถูกทุกข้อ:4

& b' T0 ~8 r' Y6 w% \! p6 \

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

" ^/ k8 J% n. l. b' V' ]3 D- R

1.               :กราบเรียน

7 J A P/ W; J* w$ ~+ [

2.               :เรียน

9 u$ i' S& W) j7 N( ?( y

3.               :เสนอ

% C% I) j) ^! ? K9 ]. j( B

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

! j8 Y* Z3 O! O* t

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

; } h }4 H9 `( _

1.               :1

# r7 ^ M$ y' i- x2 c7 t" n

2.               :2

6 M" A! i6 r: b) _0 f1 ?, A" }% K+ }( R

3.               :3

( a* {! }1 S, Z/ S# X# |+ f. O

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

) j1 f: n' G; `

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

& n. k$ {5 ~# @& C2 B+ p' ?" k

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

1 _7 M- ?3 F4 o* X( s

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

* @ P4 j& `; g3 q* H% x( Q4 q

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

& h' S2 u& D/ Y( ?6 L: s: `

4.               :ถูกทุกข้อ:4

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

8 a% { T( q, L" W% k

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

4 f7 o+ M7 p9 q6 D

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

: Q( N" W; F( W6 M

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

8 Y. \5 x! M( o; b

 

) j6 h, _0 \" T) Y0 J4 s

.................................................................

. M5 ~+ g: c$ Z: L9 Z- l: @

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

3 \& o: o) w: E1 U

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

9 ^9 v# e2 t" q+ G2 i+ B0 ~0 E

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

4 H; e' B6 Q3 Z

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

4 O$ h! P; w) k( T

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

K" B) K5 `6 p' F

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

3 }9 k7 Y9 _+ m V3 ?

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

0 d5 n" h' Z9 Y

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

3 B+ @6 d- F: ]

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

% {( J5 O7 I6 T

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

0 y( v3 b: m2 h n( @! K$ D1 d

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

" B7 x& g* Y* |9 r. V5 O; d! d4 r2 r$ x: |

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

" f H7 a! c, S) A

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

8 J; o: x/ e$ a) X" _5 _* N4 }

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

" d& r0 ~0 T# O- F! U4 K" L% h

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

0 F: J$ k' f2 P5 g) F, Y

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

0 I" {! g: q* V5 y

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- M! o. O! c, ~( \; P. V& I

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

/ p3 b' R# w3 }% h

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

5 h) i# |8 l3 W

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

) T$ i& R i3 d/ y6 d9 ]

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

4 ^+ d" W4 i& x [$ r

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

* @; V! _4 t, J# R1 s: }

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

; M+ w- V1 g3 V; |, p! b: h$ Y

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

* o0 _8 x: Y4 q" e/ J/ I# I J

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

, W8 d- h% D& C+ z3 E

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

/ D/ v' Y% L8 U1 a# t I. x: A

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

# n- C n# @- e6 M; u! C

                5.    ถูกทุกข้อ

( t) P5 ~% f& Y- M; ^8 V

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

A* Y$ M3 U3 X, H8 j$ t! }# b7 h) F

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

1 V; }% X8 G5 f

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

5 H3 ]" ?) b4 \& o$ B+ B: _

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

4 h8 ]8 h) ]* t/ S* F7 I* s

                4.    ปลัด อบต.

+ u5 I& S/ K3 r* y A' e

                5.    ถูกทุกข้อ

! a7 ~3 C* u2 ^" j. c

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

* T. o& I* g: S7 d v7 j7 p

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

6 j' _4 R/ M6 Z y6 \% s6 Z

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

/ u+ n! C1 Y. ^

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

1 G* F1 k8 v0 |5 ]) s

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

. e5 y1 ?8 O$ Y* S4 ?

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

0 I9 w5 y/ r `1 u$ X4 P' [$ }0 s5 k

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

- d3 ]1 j6 A8 E( D

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

( h# [& D1 D4 S# x& H( x% A4 h

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

8 `, [! H! j. K

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

4 Z/ @0 x) A. y/ c. d# H

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

" H! N; q7 Z+ t; H$ ` |$ y9 e

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

& S+ R7 g! a0 u2 V9 B% S4 }

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

* L: ]& x9 q, E- w

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

, ~4 T/ J7 l: M t0 \4 A

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

/ L% }$ t0 J% D( R

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- X" g: J) b" X7 c* X! E. D

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

( C4 f/ a% K9 u0 l: V* _" o

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

3 ^, F: x. A, ~! P s' n7 `

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

- L: C# h- K& n8 j/ \& V% b

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

l @& i! `3 l1 i2 e5 E

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

8 \( F! B% \4 c9 t1 @6 r

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

$ [' @ ]0 `9 V$ u% _. D

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

' v% ?1 R/ {" g0 f2 g. W2 I8 G

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

) ?1 j+ B/ _& [. \% h, b

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

* v( k7 F% r: a/ b3 r

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

S$ b5 Z1 F% w3 O' y$ P8 ~6 `1 p9 ~0 R6 \

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

/ t) t8 v" d. o( C

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

6 d z. o" H4 g, ] p

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

( H7 m* B. M4 z1 x/ d; U. p

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

# l" @6 }, \. V- M6 }) R

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

5 h& O+ x* n7 H7 r2 ~7 n ~- [" N

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

" @" s# q, p' Y" F; b' b' o

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

. {7 d# h+ Q8 j. A

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

2 Z. L# G7 P9 ~9 i

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

- \1 l% H5 ]8 D6 D" H; Y

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

) ?9 J) b3 g" n; _, [+ z

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

- Z; j' Z ^% z" A9 L

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

- ^' |. P* [) B. \8 T4 n

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

+ l. i8 b/ I: \+ W

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

2 @- h0 N q9 a% j/ @4 ?) v

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

6 Q) N7 l$ h8 F4 n( u

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

+ h) Q% S( D" `, A- f* Q$ l$ J

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

( E; |6 k5 d! Y1 N! n4 K4 l; c8 C. F

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

# s3 Y; D$ d0 C5 x3 x0 f

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

- p4 G C! P6 ^# c

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

1 H v+ U& O' ]! Q" W. W% M. a

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

8 U; T' {7 l+ X# `2 A+ R( t

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

5 m6 i/ p& n2 t% h5 x: L- \

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

6 i! z M) ]/ k0 a

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

6 y5 e3 V4 P9 p0 o/ R; ?

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

2 ^" s& B( D( f

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

3 `2 j. C; ~3 n+ q3 k

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

, r# A1 h4 m2 r4 X

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

9 q8 X9 J2 B+ C' l; v# K4 ~. ]) T

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

2 p) a- C# i4 Z* X

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

( o! v# J; x2 j1 s* L# w* W- P

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

& j, m/ b( [! K/ g( ~9 S1 t

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

) T8 [* u2 \* t) S. i1 V

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

& v. ~7 S1 u5 z- f

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

0 M; e( B) f: j% c& H5 k/ F) u( B

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

. N3 c) D a" z8 D) Q* L B

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

w R( m! z. Y: u9 ~- O

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

; O a& d: W! ~/ ?2 f0 t

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

( L" O1 g) K: ?; S* X

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

7 o& |3 F8 L/ F7 [0 G; ^( l/ ?

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

% l; D$ m2 U }6 w6 U

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

+ W, `9 F" u- g$ S# f

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

; P6 R0 r& N+ n+ Q9 F

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

3 X, e. A. I( s- }' V; }& h9 }: @

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

6 |; N6 F: I7 V! P9 e6 k+ J p3 C

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

9 F/ Y- U& ]; c7 ^

 


3 [: R+ q; g, i, k2 y! Q

เฉลย

+ V% f5 H9 p! a: [

 

! N9 o) W5 o7 J1 V ! H6 ~: u% T+ G; f& A4 h) h4 H" |$ [! V: t/ l7 L. o; i$ y3 r3 A+ r8 P' M+ b% c. l4 P! X8 Q, o8 w) U Z/ T ]* T- q* I ]( q- ]' v2 Q7 O' a# ]$ X% M: m2 Q6 L; H) Y8 Y- C9 G+ r+ _% U' S! {6 k; W6 H3 k6 H: z: F& M7 v7 @2 U+ }2 M7 T% {; |* s# i, n6 a7 \7 V0 h8 k8 Z H- E% b: t$ p3 Y' c/ }# M' E2 f" X9 Y( V) k, }( H3 ]# Q/ Z+ ?0 m2 r% J& B1 S- ~$ v, I# ^1 R* _/ r( B9 B% ?8 K$ J$ c+ X, p0 l1 u" X7 w, g5 U! V8 I' _; i7 [6 l' V ~2 e+ c6 G7 O ]! I9 @9 O' h2 | h: T2 C8 s; ~! V8 K! q6 r8 k2 k& p0 @8 ~! h P) e' R0 y* C( Q6 ]8 [. F d3 ]8 w& J8 k8 H6 ^) p: P) ?; r. j$ ?* ^- i1 u# r) y/ C1 ?& g6 n; X& a4 E- a" T% C- |9 z; S% A+ A1 }: ]$ O0 r+ r) r7 S& ^, } k6 P/ x; T) S% |* c- x$ G+ C8 w% s0 _; d) p5 |- z ^9 |" X) Q Y9 e- ?$ g0 k- K- y" i8 k& W6 l, j0 d& o( n1 F* B7 A( O. Z6 I( Q' N, Y- e, ^- u) Z* I2 L2 G; P6 D( ?: d& b$ @2 A N# M2 @3 A. M" n3 L8 N& j; F, j4 G7 u& V% r2 X! j& k# |8 j! ]+ D$ ^3 E3 F. E! p$ }5 d8 a9 C# Z3 w$ A! S$ Q u7 m9 J' Q0 S8 A4 D( b( X+ j5 \/ ?+ q: J" U7 R% x5 ~* t# G0 _: @; z- D# G9 Y' I2 R {" y8 D: ~+ ?! \; A+ X) g. B; I; U0 K+ {% `5 T* V4 h" K- P1 {# Z1 F/ Q8 k4 l$ k) w0 t- N* k, J3 k9 S- d4 D; w D6 d& w- D% L5 t- g1 l$ D" v/ J' k; {, {
9 m' F4 K6 k8 M: C5 _

ข้อ 1.

6 g! O6 u6 o2 T }3 O2 r

ตอบ  5

7 I- t3 h# i2 l4 O) B% n2 m9 I, O

ข้อ 2.

3 N3 u: Q8 R @0 ^ R/ }

ตอบ 3

7 O( T Z# D% ?

ข้อ 3.

" c2 W9 t5 G; N

ตอบ  4

! c5 R1 a* S; H# g0 D/ `

ข้อ  4.

7 Z" s2 y5 q. |3 b5 z& @ X

ตอบ  3

! R6 S |2 Y( G: ]- k

ข้อ 5.

% c2 }4 y* v/ ^) Y

ตอบ  1

( i4 {$ P9 a! Q3 h' l

ข้อ 6.

( m; r- U! l9 t9 J

ตอบ  4

r: i+ V" C- y" ]8 ~" \9 D' O

ข้อ 7.

1 C) m! q8 S# c* b; p; V" L

ตอบ  1

; @# g! `$ _* a8 r+ K

ข้อ 8.

9 i5 ^0 s' t- }0 }; e7 D

ตอบ  3

: _5 Y3 J/ F) s: b& K4 F/ p

ข้อ 9.

_/ D9 u5 C& K: m0 J8 @' B7 L3 q- N

ตอบ  1

7 p: Y/ X, B5 a* v) _- d2 T. G

ข้อ 10.

: e* s- U' D. y: d- T3 u' G

ตอบ  4

4 H- a' Z6 y. H8 ^* v4 S2 v6 Z7 r. j

ข้อ 11.

+ n% G" s) p6 j0 }8 d4 k( {. B C

ตอบ  5

+ V% t9 C4 C- r X* h0 w+ j

ข้อ 12.

* M5 p) U9 V4 b$ d$ n$ @

ตอบ  2

7 ^; ^+ g c& h8 ~, Z

ข้อ 13.

6 `" k- r L* e

ตอบ  4

9 K* ]% L7 Z: }

ข้อ 14.

6 O* I+ r. u0 }& H6 L' g9 x" x

ตอบ  3

: e5 X/ I) `+ j" }& T% x, _

ข้อ 15.

# u e% u9 k# O( }& f) g2 r

ตอบ  4

|% d2 P+ w6 e7 A

ข้อ 16.

0 X: K3 _, V. @+ ~* }

ตอบ  3

7 h( l0 Z& |4 {7 z' A5 e

ข้อ 17.

. d! z! w4 T- M2 T5 \( a- c

ตอบ  2

- x1 V4 Y( {* h Q+ @, T2 ~

ข้อ 18.

5 c- `. ~/ L3 p3 W4 E

ตอบ  5

. g; L. L1 U5 n

ข้อ 19.

) c8 x: y* s% T9 b& I! K9 \

ตอบ  5

# Z- [- u! ?+ Q2 c8 T9 L/ t

ข้อ 20.

. F+ c, ?3 h# T+ l

ตอบ  3

1 I+ m6 X! T( f/ x, [) a1 F; m

 

9 [, A& t( P+ L' u" I; y3 K9 y

 

/ k7 F7 Z; _3 C8 T$ B% s

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก
7 B* k# z1 e& W3 T) P9 Jในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี# o+ o% d5 x; H8 S5 ?5 L( g
ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-10-2014 15:54 , Processed in 0.067234 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้