งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36350|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 N* f' }' V' [! E F' I' i

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

' C4 n5 z) D9 P7 @5 [3 ^

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

! A$ t! \6 P/ n9 e

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

9 X3 S- K6 j8 j. h4 ?) z+ P

4.               :ถูกทุกข้อ:2

$ T* V! m p4 }+ B

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

2 N. u0 F9 Y/ U) z

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

" h, D1 i9 a+ _

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

; L7 {. H5 ]- n8 c

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

4 V8 Y6 P% W7 [; x; e

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

4 V" @7 Y) f! ]8 {8 p

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

) g% P; c. J$ ? t* z) }5 r

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

* [3 _6 s1 `7 k7 o a4 k

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

O$ \* G3 S9 b1 y

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

! D0 u7 ]: H' j

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

& V% y. T j/ d, b

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

0 Q" v* G7 }# E* d" S

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

& T! L+ e" z! ]

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

( m0 s9 W5 a! G8 U

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

3 y. @- l8 g% w* ^# K/ |

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

" Y, I0 M# t1 Z

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0 t# P+ P: f5 F1 _6 P& M( X/ h

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

$ N2 u$ r9 A! n9 w! r7 b9 J6 E

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7 Z4 d' C; L' g% X

3.               :นายอำเภอ

5 N$ G' |6 B. ?9 c! S2 [

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

0 g. J2 D" N0 G! L1 L$ H

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

/ t% C7 `# }2 u7 S, F3 H( v

1.               :4 คน

+ ?; X+ v2 M) p0 _. |

2.               :6 คน

+ |* m' z3 G/ ?6 R& ?

3.               :10 คน

% n9 o( X6 r( q3 k( k

4.               :12 คน:2

& ~2 ^0 f& J( a5 {% \$ U

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

* A/ b# P' Z% m( \) ]0 l$ F& B/ w

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

0 W, T [0 R( r

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

/ v& \: K! L( B/ ?( v& z: ]8 d0 a

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

5 L1 T# w, K! U/ x2 J

4.               :ถูกทุกข้อ:4

# g9 `1 [ z- \2 a+ t

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

4 B/ }( U0 T% U' h: S# J5 B

1.               :10,000  บาท

9 [: K c9 B Y+ v, K

2.               :50,000  บาท

8 V9 u; ]. y: X5 a

3.               :100,000  บาท

2 R% Z1 ^ M+ h8 d8 E

4.               :2,000,000  บาท:4

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

3 B6 O$ G9 b3 v, }3 { `; \; l& y. d

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

9 I# n; _2 F. S9 \8 h& W

2.               :ภาษีอากร

6 X: L/ `$ z0 F3 c$ m: _" P: \6 ]

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

! g; e e( E) @

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

' P {! `; S, D8 S. r4 p

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

- K+ m0 O- S/ }" A$ @: U3 e

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

/ ^& f1 S& H) B! w e

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

* P5 u# P* h* H7 o1 S. K% G

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

+ i9 O+ R* l4 F

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

X% e7 C! J f2 H( U

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

# m. H- [" v( w$ n- {( }* \" Y; Y

1.               :7

" i r# u9 S+ w7 @- g- y

2.               :8

m: u) q# Q d; y

3.               :9

5 U) [2 b3 c, [

4.               :10:4

% W1 d7 r( k. `! }; E1 X

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

( _' c# C* |* H3 L

1.               :500 

8 T" ?( X% n7 F9 w! i' X7 p

2.               :400  

( n- u2 y& ~& S! q* r. H

3.               :200  

1 T( C: W# s( H! S

4.               :700 :2

; J( q9 J7 @, t/ F, t* Y8 L+ i

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

9 E' p# A/ Q( |* v: r- n

1.               :ประธานสภา อบต.

& D1 i& N- z) n! M1 g) _; A

2.               :ปลัด อบต.

( C; [/ A# h4 S

3.               :นายก อบต.

8 G! ~% N4 s E) z! x' r4 z( m! }

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

0 h d( T% p' O" }' c) ?

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

# F3 N3 u: }& j' t/ P

1.               :มิถุนายน

' ^8 M3 h/ M" n

2.               :ตุลาคม

( |$ m5 _5 j( l

3.               :สิงหาคม

7 q/ D7 B# j7 T' J% R8 R

4.               :ธันวาคม:3

/ ^) Z. Z9 l. F c* N" C

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

# B: O; C: ~! V

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

- G+ J; Y* b8 F+ g7 b# |4 w# `

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

) U" |& Q! q. n& X/ D

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

; s' c, H/ V+ x; `5 K2 {- v

4.               :ถูกทุกข้อ:4

0 u& Z3 s9 D% V! K7 o

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

/ U0 t! l; ~: j

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

" u9 L: r2 D6 l l* V$ |

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

/ e$ ]$ r$ m) X+ A$ ?; r# l

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

7 U5 c5 r% I% y; U) o0 b* T

4.               :ถูกทุกข้อ:4

. |# w4 D1 ^& p' g" I

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

# T) {0 @# p, z3 a. z$ S

1.               :นายก อบต.

# w; v2 I5 X# G6 g

2.               :ปลัด อบต.

4 o4 C g" p7 \" x# y

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

' m" k$ C+ \& W" H4 x

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

4 K% ?$ O! W5 d5 W- ?" |7 L

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

; Z7 }- F2 r3 A3 T

1.               :15  วัน

" O9 Q: H% g1 B+ {6 f8 \

2.               :20  วัน

, u" ^" Y, L% v% |

3.               :25  วัน

4 n5 Q$ S8 ^1 z; n" b) J* Y

4.               :30  วัน:1

! p( g! v5 `9 @8 Y

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

7 P G3 ^. e0 q i! [' V, B* B

1.               :นายก อบต.

* F$ k5 g$ V1 K( |

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

7 W/ G- G2 e! v

3.               :สภาท้องถิ่น

, V! O* b' M+ q$ J

4.               :นายอำเภอ:3

o/ L5 ]4 q- Z0 B$ z

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

) `! C; R1 r2 @/ l

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

; O: H. e/ a. f' K' ~6 ?

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

" r/ m$ V0 k7 \3 V: h

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

5 T/ e8 o. _, ]0 P" j

4.               :ถูกทุกข้อ:4

- L" n8 W# T! F; ?' N P, n! N+ t1 ^7 b

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

/ s, {! E# P* U$ T. P# b. T: O

1.               :กราบเรียน

% F S$ y1 L [- K. C4 m; z

2.               :เรียน

3 @ d+ }1 a1 W. L+ w) f

3.               :เสนอ

, u, {1 ~ B3 g5 k

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

$ J) e: H/ U9 y+ j% x

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

' {+ b$ d) \: u+ u( h' E

1.               :1

% E0 q9 {. S+ n2 ~- O% c

2.               :2

* B+ O. O( X% t% V

3.               :3

3 K5 D% f3 k0 u3 Z0 D1 Z' Y8 u' u; y

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

% x! E4 ^. C5 c5 q. v+ |

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

3 P U0 K' |/ J* R2 Q

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

) J7 x3 I5 Z' S/ s9 z

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

3 _6 E5 @9 @4 ~' j5 g- |

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

. o! s7 ?! n5 \

4.               :ถูกทุกข้อ:4

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

K9 i. L+ ]( J$ U6 q, A7 D/ l1 o. q

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

+ w7 |: @: k3 _1 w3 b1 i6 {

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

: v. a3 `) N0 A9 E; n: x3 g5 N5 V

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

; p8 j4 s X4 Z3 A h' p6 b2 t; `

 

/ p `- P9 ^, Q8 y7 }- w3 |

.................................................................

% @* F: f% `0 C. z

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

, ]# O6 [) [8 ]- h% \# a% Y

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

+ c3 J- v2 ?$ {; L& W0 {7 w5 f

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

- i3 a; k* r5 F3 z2 _& ^

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

" Z1 [: }2 |3 [3 k

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

1 O+ m6 W0 Y; T

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

$ Q1 V( E2 w$ u7 d/ z

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

9 x( X! _8 D9 k, U# d

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

+ A3 E$ p* g k8 `4 [% d8 N8 i, T

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

) U( ~* J3 G/ J( p, J* b- m

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

- U/ {" I( v* z/ }4 w/ X9 o

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

! `; {3 g( [+ T! A$ f

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

# p' o8 s! Y0 i4 `8 i3 U) j% N% P0 S

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

* o5 w9 r) a) W: y

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

* g, N+ X+ R2 p, P* v

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

1 V9 C9 S9 o1 B. v% E

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

2 y W4 M9 O( r

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

0 D# v) z2 U# S

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

7 q1 {5 h8 j, z7 d

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

9 L. N* [6 g! U3 I- w

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

) R6 E$ T) _1 Y

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

# [: w9 D, i' j2 ]9 M3 q

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

. i: F' O9 g y' \

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

8 g1 _5 ^, n( d

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

6 ]: j0 o6 r* O0 Y3 @2 J, |5 G8 h

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

/ \( r" n% o$ f, k" `, T

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

* w0 D7 Q! N8 B8 C3 ^ U: `' A

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

2 k8 _" d$ C3 l! P0 J& D

                5.    ถูกทุกข้อ

8 F- c2 q6 s6 W _3 y% e) `

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

5 y1 L1 T) \; R

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

$ }% c* Q Q! J1 C7 s# O

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

! c1 _/ W7 r; ]" ]! T0 S; d% o* i% z

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

. l' d2 `0 R2 ~! {- R& g

                4.    ปลัด อบต.

4 g+ Y$ H% U) F! L3 u& F% I

                5.    ถูกทุกข้อ

) r. Z" G1 m8 L

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

7 `% U8 p& p5 n8 @

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

; C/ I7 I3 q9 w3 s, p) w7 P

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

3 A. x- p4 p8 r; m6 x- b1 U

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

- _# C1 Q" O: j. \/ I

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

; q6 k* N+ b2 g

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

& _$ }. b& a0 D" U

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

* |$ U( h8 n8 N, G& f+ `

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

) Z+ i9 ?/ ]% t9 Y/ w

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

* |9 z+ ^ ]8 A- ? }& j

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

4 U0 s! n3 \" U( i0 H

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

% y1 Q# \, @$ A$ F: H: h2 I( b. V

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

0 V x' D; }. }& N% ~3 Q

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

( L2 S. Y$ M5 e9 [

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

8 D7 Z: w5 P" a( C: J5 t) \

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

. D+ y" A7 y T

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

4 }: e: N1 R% s0 n Y& p8 a. H

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

" V& [7 q' ]7 d+ z3 g

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

6 D2 t% ]# b) S! Q. w) N6 u5 P+ a

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

. J- \! Y' F) z3 q1 t' M

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

2 F1 O0 L6 Y* v0 R

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

$ }1 @: [$ r! E* Y, x

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

$ L4 W- e. |- g; g; y

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

! N! c% X9 T! p4 t' f

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

[6 b; m4 N) |0 @" j8 t

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

' K, L' y. w! C( {

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

. x5 r/ @2 w4 w; l2 f

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

! h& A4 @; @4 q5 f

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

* G- E! k6 m* s9 F+ g

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

! G* `1 p7 f+ D/ N. ?4 x4 X# f8 ?( w2 o

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

" r2 Y1 T5 T$ R) @4 N

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

# U1 T+ ]4 _/ N) v5 H6 m: }. a

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

+ R" c1 |8 K7 [: @3 h0 h/ x" i

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

( X8 I# {6 l4 U4 C7 w

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

7 S% \0 G# K" T n" k& b. [

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

5 `& N* [3 X- i8 @

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

9 ~; \2 Y, i7 J" Z8 V! E" B

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

% f$ ^6 o; Z- s% ^) t8 ~

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

1 d0 \5 l% p2 l* z7 Z- f

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

$ K" n7 Z1 d& ^+ n

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- a. r; t D3 F. Y

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

7 E7 H& @7 O) X& b( X1 `8 P

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

4 Y7 a7 B% ~, [7 v7 ?6 } {+ f

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

; V F5 U' {" L

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

8 N6 ]1 `4 Z4 H; x- L

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

; ^0 V! C/ V# Z/ Y9 I! M

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

% f9 R( w1 X+ |! q# L- o( @

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

3 d( {% O2 Q, S, B5 w! g

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

( d$ S, E: k' g; i6 M4 X4 @

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

/ `* _* Z. i4 I

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

$ I) N; \! _& o9 q0 w d- A4 r

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

& d. G4 D/ V& h# O

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

. T/ G% V& u) {: ? s. [

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

& X. ?+ W" S& M* F1 }

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

, V$ h2 j- I7 j# h

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

5 `8 d$ z1 d1 R9 {3 z: v+ N

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

" w$ \( x5 k6 |; d/ ~1 S* e5 U

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

( I) n% H. {! R9 p7 ^" i

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

) t! w1 h* P* ^4 ~6 ~

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

K! P! B' \* }" |" W! K3 z

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

5 Y+ x$ R- D4 z) G

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

$ e6 T N6 U5 C" C `$ G+ g

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

^6 L+ y6 H5 Y0 f2 s6 @- s7 L

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

: W7 `$ G; ~& v5 o* Q

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

- ^2 d6 P7 K7 D. r# c# v

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

! Q5 `- S! T; ^

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ w* [6 N' j5 s* A% n @

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

( R3 E) I$ b2 S$ |

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

) o1 }, b3 w4 v3 \- B, F+ V; O1 h

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

* c M P/ m: U# {! a! c

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

2 H! M# X1 I) _ b( |

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

' c, S5 T5 q) d! B& T

 


. N) }8 \1 f1 C# \+ j! ~& v3 U) l) {

เฉลย

4 O i" I$ J. \0 J! |! f( A" n+ c

 

3 {5 b( B9 a, T' C$ R) N- ~$ ~! l& u9 ]# R6 @4 o9 s) X! W& \# P" p& V$ ^* |0 \' {. n: O9 i+ ?% v: u% N. C H7 B1 P4 w4 H+ A! R0 z9 W8 q i' g5 I- L1 |& J" J P. @% }3 c5 d' U: n7 w. [1 o! v2 h! \/ o/ O4 S5 N5 E l1 W8 t7 y. b& \' P. `0 H6 S0 P! k% u: t/ G' i1 z& F" T. O4 q' M* u5 ]0 l' z0 r# x; f& F" s* K9 a d( d6 U, z* G2 k% c: ^3 U% g6 W$ ]! Y3 B4 {4 E5 s7 G0 `: m& a/ E! ?; l% o" \, e F8 x2 T% V. ]8 a, g. x2 @$ E! c1 d5 `& [, w4 n! _8 `, `; N. X9 _1 z0 U3 q% Q' D# B/ A6 x( q6 ]" P- _, B5 h* g2 A2 E+ I) P1 z v' ~3 v% y E2 b* }' Q+ c. D5 X8 c, D1 A5 Y! [: U" h* \4 [& q5 ?& V- w; h% v' l: F% w/ x8 E& U- ~* o: Z6 f* g2 O/ H( R) @- } R0 l# z) N, @- D. Z! \0 s7 |3 F& _6 Y" b5 K( F' e, s. e/ F- n1 }* j% t2 C% D/ d$ g4 G0 _, J. D/ |: A$ c5 L. [, P1 ^) W: Y/ N3 _+ }% y5 {5 l5 d- d" |9 i) X' r$ I0 S- U9 F" @( V6 C$ W( C+ `5 }# C+ o9 H8 n& N% L! ]" f3 l# F( P, U6 S5 k4 A- w& k. S7 b9 O) \ F) \' @' c% U. a- ]* [8 Q9 R' y) U( n) E7 G# R) u4 v3 h, [& G" h6 o6 T, [" m' u! q! S9 [+ A- u8 X) C+ ^! t% w4 \1 z* K2 g. r; B( r& M9 R7 y7 q% c g1 G- ^! S% f( ~. r6 {( n" C% ^. A% Z# M: d' ]7 Y1 f$ c3 ~2 y8 F' \% t& P2 a. Y7 Y! L# v3 P% y& x7 O* N9 U4 @$ P* p" k7 P* l8 V3 C( x4 `) S4 u) R( a+ z% g
" ~: o0 P& J3 z5 j

ข้อ 1.

$ a4 D+ O; }' r& ?

ตอบ  5

% j# r3 m6 b$ p& K6 z

ข้อ 2.

6 i$ R8 C0 z0 ~6 z& K+ h5 B) u) G

ตอบ 3

: G- `5 E2 s" ?, w) s

ข้อ 3.

/ k! |) S+ Q: V/ g! w% T

ตอบ  4

* ]9 N! J7 g3 K# k# a0 Y' ]

ข้อ  4.

8 ~3 M/ `( x2 M& R

ตอบ  3

, _ j5 T" S5 N# R; y% h

ข้อ 5.

# d ?* G6 j* V- b0 L' U

ตอบ  1

l4 X! R0 n f$ q

ข้อ 6.

$ K( c: w' u. Z* P. D0 P

ตอบ  4

) E7 e5 F7 J6 B" M& F e$ f

ข้อ 7.

+ Y. \1 f5 t. A0 V' \

ตอบ  1

: G- X2 z% d& I' O# ~

ข้อ 8.

! }8 Z3 o# e( ]% K( \

ตอบ  3

$ U$ ^! r7 J8 S) a, h

ข้อ 9.

; _) [& `2 p. W

ตอบ  1

1 U! ]$ x: M1 e& S. [

ข้อ 10.

" r P6 ~5 E/ r

ตอบ  4

& d1 U5 ?- H9 v2 D$ [( z

ข้อ 11.

& p) e! u+ {# Q2 n6 |

ตอบ  5

, n, z7 K' e' q

ข้อ 12.

0 x& z5 c/ P& N# c

ตอบ  2

' n' O+ r# A$ {' G) Z y0 t3 M

ข้อ 13.

5 L. q& F5 }' J: r6 c# F

ตอบ  4

0 q) `" j$ h8 s

ข้อ 14.

$ p7 o: \, c, {8 U1 s

ตอบ  3

+ C; k" O" m. C. t& ?: e: S2 U

ข้อ 15.

/ v n. N" f& N1 i: z+ ~7 f

ตอบ  4

9 i1 e5 q- P4 ^: P) l7 U& z& H

ข้อ 16.

' p% a$ A( F3 t7 K: m$ u2 O

ตอบ  3

( g, ?: Z' w- `) X, i

ข้อ 17.

9 h: z/ {" N& f C" |

ตอบ  2

' v) i7 ~. z; t0 o6 B2 o) s6 C

ข้อ 18.

5 Q1 L1 |* {' Y* Y/ p% M

ตอบ  5

; Z9 K8 ^$ V2 P0 f! Z& A

ข้อ 19.

1 M+ x# O6 \# b, L* Q0 P; r2 z

ตอบ  5

$ U: ~% T: a; ?

ข้อ 20.

' n; U% B; @& p. s/ N8 @

ตอบ  3

$ \6 J$ s0 T* o7 p

 

( P" @1 c9 B+ Q' t8 R

 

& r* Z8 h: d! a

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก9 ?" J6 m: q, y, m
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
4 X) f; ^5 n6 H; bใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-7-2014 00:54 , Processed in 0.149615 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้