งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 36388|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[คัดลอกลิงก์]

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 K( k+ l* B, _! E0 P7 I

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

8 p3 L4 o; h% s( ?; D E+ ~+ `% }

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

, N# n) v) a; B2 X; [- O

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

; _! l0 y1 {5 i' I( i+ w

4.               :ถูกทุกข้อ:2

6 J2 I7 j. d. y% [' v$ `

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

4 l- n- G6 E( r7 h2 r0 s

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

/ y1 `' U# }8 U( d, K# [ C* Z

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

/ n. G4 a" W1 T6 o. H3 i1 |

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

i# ?# [3 G6 |4 E3 J" D

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

, W2 ], H- c! ~$ v

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

# y' K5 ~3 e) Y; D3 ~/ u

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2 ?1 Z+ C# t R$ z5 _

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

% b4 _6 N% M0 D% F/ U$ V1 ^

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

' L( A w5 f; g' l

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

) G- A' v' l% [ Y. v

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

! [& k7 ^* L# \7 o3 a

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

+ I7 l4 D* j. J2 M

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

2 P8 E, m4 T1 v; p/ S

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

8 k8 A7 u5 ]) e5 l6 M

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

/ R6 b: E, g# O- I8 `

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

t2 L% t3 z1 H& I) K

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

( @8 j) g( c( k' {6 W

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

) S3 s1 z; B, e) e% @' i5 ?# x

3.               :นายอำเภอ

) R" i1 o/ L; H: c: q% C7 z: A

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

. T- i( p! w1 v4 {

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

# v0 z) _! |4 @; s' O

1.               :4 คน

+ l; q) T8 T* I- b2 f9 w' W

2.               :6 คน

% K. S9 E7 D. c# G) Q; n7 M

3.               :10 คน

& @% u* y. E" P8 \7 A- \

4.               :12 คน:2

+ v# _$ u& S0 T

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

, Q a. R% A5 L4 [; z

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

4 c$ X9 j0 X8 L3 L+ R4 p

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

8 l. W% F, B* ~% P% Q, u# g

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

8 V9 O# {9 U+ e

4.               :ถูกทุกข้อ:4

, c% F0 {+ V/ i0 v& y

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

6 C, v w0 A( V1 @% x1 r+ S8 }

1.               :10,000  บาท

, t& P1 |+ ~' O }$ r

2.               :50,000  บาท

6 Z* v9 W# n) v

3.               :100,000  บาท

7 k" F+ s1 ?9 U1 {

4.               :2,000,000  บาท:4

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

/ C: h7 m5 ]' b. z2 ]" R- P! \4 J, W

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

# o! }! \4 V# X7 M2 }+ N

2.               :ภาษีอากร

' y$ L3 M* [+ c) Y

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

8 a# y' t2 |( ~. ^; h+ c) x

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

0 _% D/ ^, ^+ `6 w5 u

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

& V; z3 q. \9 b6 v

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

9 o2 g! Z4 u4 s) [/ J4 T- h+ k& d

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

% M( h. p; k P- M$ \7 D& G

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

' h" t- Y) \* o6 J6 x

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

" X4 a* S$ M; G/ A

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

7 f2 R i9 V, P4 _2 v. _" _

1.               :7

" X, H! q* M! _9 b4 l

2.               :8

6 [- }( D# r/ q& Z( U: Z- w7 B0 m9 h

3.               :9

& [2 ?9 m! a. Z1 F' _5 G. T

4.               :10:4

+ ?: z4 E" {0 b- M' z( v

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

) ]3 f z7 M3 E

1.               :500 

" _: @$ e& M* N) {* T& L

2.               :400  

4 `( P+ Z8 w* ^9 l9 z

3.               :200  

1 Y3 N- z. A: ^" K

4.               :700 :2

" x2 A# r( F+ U/ ]

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

4 h* {. ?" s% `# {/ N

1.               :ประธานสภา อบต.

6 o& z/ s9 [" B7 f3 Z

2.               :ปลัด อบต.

1 f* ?' Y6 s/ n- y4 U5 R9 e$ V& s# ~) v

3.               :นายก อบต.

/ o5 s, w1 N3 L

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

b8 S# ]) C% a6 M: V- ^% t

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

, V- y# m N/ V$ T

1.               :มิถุนายน

6 C# p _* F& |9 n) m0 u' t. e& R

2.               :ตุลาคม

. ^ }# J7 B9 z

3.               :สิงหาคม

. R* f7 i; a' g2 \- X" c

4.               :ธันวาคม:3

$ G/ Y' ?( L; \) S# i: F- g0 {

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

6 w: t7 A0 A9 P9 d" ?

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

) |3 P9 U" R. B6 C. |" ^& a' Q

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

: [* `2 c% W) k7 v% A1 O

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

5 A; V/ }* F* I5 t. x; \4 |9 K

4.               :ถูกทุกข้อ:4

6 n. n9 `" N* e) O+ b& U& P: [

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

. L/ A$ c( S, A2 k1 n8 s

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

; A/ L, p0 |$ E, g/ k+ P" [

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

6 O5 G \" r" w4 d, H0 S

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

# b5 ]# z* l. X9 f

4.               :ถูกทุกข้อ:4

* N5 G" R! V- q* l! ~2 F' X" B/ R

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

# c4 u+ B- `' }5 S0 b

1.               :นายก อบต.

/ m+ F g5 Y4 I

2.               :ปลัด อบต.

( Z9 y6 L+ P6 y) P: B/ d* V+ [ Q

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

6 c+ a( n# N; A

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

: g$ g9 E6 F' f* c, L" d3 j& B

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

9 g4 i2 y4 U6 ?. T/ b1 b# ?0 i

1.               :15  วัน

% ^9 I6 F1 A# ]4 ~7 }( z+ F/ A

2.               :20  วัน

1 a: K1 W" r5 ]6 H9 R0 I

3.               :25  วัน

% ]9 }8 Z4 K$ m- \* h

4.               :30  วัน:1

1 P5 @; R' b6 v3 U1 v& U9 s

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

3 v/ [4 p! v' K1 h: }

1.               :นายก อบต.

% G& X9 l$ `# i& x# y+ M

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

; O1 X* W9 ]2 v

3.               :สภาท้องถิ่น

$ v8 x1 i" N2 Q' G8 N; @

4.               :นายอำเภอ:3

1 X5 _& W: G- J( X( \

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

$ K) F7 V' c% n q

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

: C7 ]2 y. D8 ^5 k, q ?& g X

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

5 K7 J4 Y6 L4 r9 J6 n: Y4 Q

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

. e9 k! N# c3 S* z9 H/ C

4.               :ถูกทุกข้อ:4

9 s+ }) X4 Y# y4 T

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

; F$ \9 R" N3 ~, V8 y

1.               :กราบเรียน

4 I9 N0 E. ^: y" N( \# ~9 r! Z, \

2.               :เรียน

}/ n3 |7 M; z; {2 q0 }

3.               :เสนอ

* d: {* P; K2 {" Y# ?; x7 e

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

0 m4 h x& R$ w$ y) F9 N8 c

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

: u6 t# q2 N8 H7 T

1.               :1

' F, W3 G7 u$ b2 O& r" g

2.               :2

" X7 y. Y& L5 c

3.               :3

3 ^; E. Q+ n* w: j# H P l$ U

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

0 E$ k7 u$ y2 h, n0 B

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

6 P+ Q7 P! q7 @2 H1 q2 F z4 C8 _9 E

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

& ]! k7 t! q0 X8 ], W

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

" N0 P) s5 l3 E5 O

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

+ J+ a' `: F7 Q3 v

4.               :ถูกทุกข้อ:4

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

: u, L$ `( [6 O1 A

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

' q+ [ K. k+ p8 @* I+ B3 L- e. L1 O) L

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

) b q/ Q9 s2 ^* m. c( M! p+ M

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

# r( v! }9 @: o1 b) e( M

 

/ r4 d2 G/ v! c

.................................................................

# q. _9 u& q5 U4 F6 s! o

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

4 p3 q% |- Z4 K# u& P" P8 R

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

; l. B h, F/ e: X T

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

' s& Z( g: A$ k$ ^

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

4 d( Y$ {6 }" K# `( y# D

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

5 a" x6 @3 @' m6 y2 V

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

# c4 l0 W0 z/ Z0 ]- F( \

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

/ {4 C1 I; r2 i. g( R

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

2 u, L% n" q: y/ j! J* G+ z* o

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

" R: L& K/ [. M7 E7 R) q5 o

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

4 ^8 c0 |! _6 T! z2 ^! y. z

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

7 s" t4 Q- A( v

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

1 f; m2 b6 v$ L1 b

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

0 i# e. C8 P- f+ y5 Y+ c

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

: k, E7 P) c0 s) }: C1 J

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

" M; c% Z8 Q: R7 C) b' _" W+ w; P

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

7 v" O S) w' m- A" C6 w

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ r1 I% ?( D# O

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

# O& `+ u' B- y' b, ?1 l

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

: U; i1 R$ L( s" ~; ]

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

- }: h# B' \! E V/ v8 q

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

0 X4 X+ W$ }) _# U

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

7 u' N* ]9 r# N3 C: ]: L

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

7 _/ u1 `% W; O1 | o. f S

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

* @" ?/ U& ~5 P( S

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

4 C1 P! c+ F, w8 T. U

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

! k* {) k \2 h5 r. O

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

/ U6 f# ~+ M( e5 E1 X

                5.    ถูกทุกข้อ

& J8 j- e5 I4 Q. R/ X

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

3 D7 ~$ ~0 X' J, k' L

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

+ V9 a$ X. q- G4 p! ^

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

4 S( d- }5 z. E9 o a

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

3 O8 z7 x8 `8 o

                4.    ปลัด อบต.

& ?; q* q! g! s d% A( Q

                5.    ถูกทุกข้อ

$ C7 h+ c/ d4 g

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

) z8 v) a4 {6 g2 w

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

% T( Z1 {) V9 B' D

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

; Q: h7 t$ I0 j# T

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

+ h% N1 n* `3 v N7 x% Z: E

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

, K& P# T! Y2 D6 q. s

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

" `( q% i0 l. o9 u* _& T! a( H

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

0 x1 j2 D) G x+ f& h( T* e% }; F& ?

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

5 H9 D% b* ~% _; l7 l$ f: _3 n

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

! s5 |; l$ N' I3 C; T

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

# }& s# a8 Y9 n5 S6 c: \9 X

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

1 Z% Q$ Q+ Y3 W S

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

; H+ G* c9 t- M' S: J9 }

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

! [& E9 X4 S0 c z* B

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

% l2 X, j' }7 s6 r+ n

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

7 k7 K# B# @& M* s% v; i3 n* ^

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

/ M7 d8 |: d; o4 U0 d

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

6 M- t6 b6 F& I; _

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

2 }. x8 z- B$ v. u- Y9 L6 x6 R

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

, [7 P8 g7 F, | m

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

; X0 L% s# o" w$ C

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

$ K, [( c6 z* r4 C& h

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

9 n8 O! A1 k7 r6 l/ M5 b9 e; z

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

9 p4 |# H5 L; s' j9 d/ x. }

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

6 s9 g" a, c: h* ]% y7 B( |

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

9 d5 M3 i& ^' N/ x# R' J5 a

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

) {4 E, I5 Q, p5 X. H' X% `7 e

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

$ Q( c& j+ N7 m8 S9 S

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

9 E! v; A' |9 Z9 [

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

6 ]4 x' T9 T* e9 y' v* |7 o9 y

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

. z5 p0 N( A$ o2 i

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

# ?: v* @! w1 u# U1 P0 w

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

# X1 u* o0 i+ r: l$ a4 I4 r! Y- B

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

5 t3 B; K. i. v6 p$ o

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

2 R: N' ?! L6 _3 d F' X2 @

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

- p# L& V2 ?' ?/ }; X+ b

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

. Q6 J" p' Y1 [

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

. a- ? L3 u+ J

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

* s$ N4 |" r( b' _9 n

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

+ Q( K# N J3 b9 @7 H4 r K

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

. O0 f A. G) F3 n, j

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

* K5 D9 D" h4 T8 q, E0 |, Q

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

* s$ N! V1 e4 M# n0 p4 f, R

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

4 v/ X6 F1 a( `) h2 L

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

4 o8 P/ R& ]* l V! ]) I

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

) g' P2 G* j& T$ }0 x

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

/ m3 _& H" v, f$ @% `% M

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

' v9 Z( Y, V. b# d* W& J7 {9 A' ?

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

! _- k l( \# M' v

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

- x, @; I# M5 q- F1 r" v, ]

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

& h5 T* E$ q) T" Q) {9 c

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

v4 s6 M" o3 W/ @# x M! t! J/ z* V" v

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

, B' g, }0 N" W7 R. P

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4 j4 X0 b2 n3 ~1 h6 G; f2 r

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

) O+ B& g' V: u( ]( u" y; [

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

1 i+ G0 w: K& m* o

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

' {4 i" L5 g: u4 p% u- @, @+ [

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

+ o8 k0 ?! ?4 |- [

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

' f- \3 C% K3 t

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

1 F# P( i l: o1 o! p" F4 b

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

' x/ `8 [9 P- p+ L: c" S& S: q

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

+ x5 g1 o) r# x( I/ Y2 j9 V# H

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

) B3 N. B9 s( R; ^

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

. W/ B1 }3 x* ]( w p% W. e' n' L

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

6 |5 ]2 z- r$ |) @: [& W3 Y

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

: v" ^! d" B8 `) J

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

* z& j1 M: c/ \) g

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

# `8 @8 F0 j3 s# t3 L- G

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

& [( e) g; U$ R1 z8 F6 I

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

5 N. v- |# e( }& @, h3 w, g

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

# Z8 `* _: }0 A% L2 s3 X! }0 v: ~

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

( u1 `" `" L) V; s- w

 


: A+ r8 w! u- H- v% s3 T: Z

เฉลย

* s+ Y2 y" F* e1 [: K$ |

 

1 z( H) E" K1 r2 T* [$ V# D , L9 a8 I" B0 z/ |, _& u$ \ @: G8 z' D S" f: {- K0 x& m: e2 i* n$ ], N0 Z$ w6 h: U9 t/ ?3 r& U3 i* `5 E* r6 G( M, t$ X+ m4 h- ]$ Q5 n# ?1 L2 ?) q3 v/ f% H% p' w) m, u& k2 t0 {0 v% v+ ^$ F2 d+ ]% q3 J1 E$ j F l9 |7 Z9 M4 q! E- V; V. _3 ^0 Q: A6 L2 v. e" h$ A$ z6 ?/ V0 w2 H! s1 B O' _& s" S8 C. M& J3 F1 U$ f) `: Q! K& A5 _; b& ~. D$ Q4 m/ D* H1 J1 E; ?! \9 {4 k) u a. c# N5 a1 J1 O1 g# w* u9 Z* l+ {) a/ W0 \7 d7 ^' D/ k; \4 a0 G( b: N! y5 W4 q6 d4 G, K9 r& _* f- K8 D; e3 i& O0 o# G, ^! q0 x4 w& U" E! b+ o4 @8 \# I1 p3 r2 [6 `2 [8 Y+ F, H) `. V- S7 @' m% L. k' {7 F/ p# l+ e5 A' [# y. B# s! S) F0 y- B" {. `5 b& v/ L( n% P# ]+ S' [8 \( D8 \* @6 [" w0 i/ a, D) v) W2 i1 f+ ~! C2 b, N6 S, B ^( {+ U. ~, `) e Q* d. k3 J! w' W- B7 J7 x, M' Z( q4 P- l- s0 m$ s( ~0 i0 U- u4 x5 L9 D5 \, x: ]0 x2 m- G) W3 q$ d- q0 ^ X, i# i3 `8 n7 Z1 c( p1 l- S5 V0 u; `; K' j. y/ ^1 l+ A& T, K& H: X5 g! B& d8 v- ~" X0 ~: L. A5 b1 J8 {8 Z3 T; E7 K& ]" v4 S7 t) \* E+ f: \( g W2 x" I4 `/ @/ Q! b B1 {( z$ L# j) X$ d# d4 X- i1 S g& I, X5 X9 ^+ H- K# e8 {7 n5 a( t6 y7 I6 }: N4 s# ?" Z3 f5 @) `2 U& U7 u# ~! f p3 `4 A3 | o( y8 C! F/ ?. [ [9 o3 g8 b* M1 R8 p1 @+ S+ Y; F6 k' Z4 [# {( R6 M4 O( ^
# G+ W) ~6 ?9 [4 g" {

ข้อ 1.

! V2 [$ u3 d; Q+ h( n* l0 i4 x2 v

ตอบ  5

" ^. R* P8 }( p6 }; S+ r6 K, E

ข้อ 2.

! z6 D! p/ ~3 o

ตอบ 3

$ a a; A1 V4 y+ f

ข้อ 3.

0 k' i0 x/ i" K7 o5 q+ n% o

ตอบ  4

+ s* i6 z2 c1 s, w* }

ข้อ  4.

4 R' H5 [; `7 \! G# u' {( A

ตอบ  3

9 g. y; A& D$ s; o! Q; k

ข้อ 5.

/ l; P: [/ z/ K7 p/ X

ตอบ  1

; \) T) O. \( P7 c P: Z& D

ข้อ 6.

. y7 w2 m# }+ W( x7 o

ตอบ  4

+ R: d3 W0 b# y! m+ b

ข้อ 7.

+ g' t, [& K" | g5 E/ \

ตอบ  1

4 L. | c& d3 T8 w

ข้อ 8.

( ]& p; s9 T \! v2 \

ตอบ  3

" l- w( S3 V6 D {+ b: G" Z

ข้อ 9.

- C w$ G- n: }$ W" s2 o

ตอบ  1

4 j3 _5 Z7 T c+ `3 y' F( U! V4 t

ข้อ 10.

3 v' F' x% t. C. w6 \, b

ตอบ  4

# E" F/ d1 {8 {$ H. |9 x; b

ข้อ 11.

7 X9 u$ @4 v. } |, h6 v8 ?$ _

ตอบ  5

, j$ K* r: R4 z8 M9 T' I9 W f

ข้อ 12.

8 M+ Q/ Y' z& P( v0 v

ตอบ  2

0 ^# q8 t3 r n* B5 G2 O; p4 ~3 s$ y

ข้อ 13.

* |* q+ {7 a4 J" c& ?, B

ตอบ  4

% X# V! d% F3 V* @$ G7 [: f1 {2 Z4 `

ข้อ 14.

) y! o1 [& j3 ~8 H b, {

ตอบ  3

8 ~( l! D L. ~% |0 ^

ข้อ 15.

# K& a9 k% o9 R7 j5 s* C

ตอบ  4

$ f/ Q1 v+ ~/ `

ข้อ 16.

8 z& q2 H3 @5 Z$ d1 d

ตอบ  3

, k! V% e3 S. }/ n7 O, ^0 N

ข้อ 17.

9 r W! Y: o8 k3 W& b/ f

ตอบ  2

5 Y- v" T3 \- q

ข้อ 18.

" A% C4 e* _* \- K ~0 O w

ตอบ  5

: ]' u9 v7 m# m% Q) v

ข้อ 19.

u% \' ]3 g4 ]; H2 {0 E5 X/ Z

ตอบ  5

+ ]/ U- ?3 ^% L3 V; I1 k$ F

ข้อ 20.

$ L( D2 W$ v4 M

ตอบ  3

; }6 M ^! {5 ?2 B2 p

 

6 d1 u$ r) C1 o: R2 S

 

! S" M$ {- u v/ Q9 S; h1 ^

 

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก( g1 P' i6 q8 h5 w7 Z! i- A
ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
kaew_mudrock

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
3 O; [: A' P0 N" o% iใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
~+.seAFan.+~

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-8-2014 12:44 , Processed in 0.159129 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้