งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 37534|ตอบกลับ: 24

เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 d0 {/ b; B, _# N9 G" J

1.               :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

) N! ~* }% D. R1 b* V1 r( m

2.               :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

/ F0 j E, Q' H( h1 w; k

3.               :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

; {% b P5 B7 S1 s) w' E w. W

4.               :ถูกทุกข้อ:2

$ [8 o4 |( l/ x7 F& n; K! y: M

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

6 b5 n' I; m2 U! V% c3 s F5 P

1.               :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1 i/ k2 Y" b' F; U: B

2.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

! n/ k! A D6 P

3.               :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

# ~. i. j4 I. @& ^3 p1 J

4.               :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

0 }$ V( n% M1 x, [

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

2 C: M ]; w* s& g, J9 B

1.               :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0 i8 r5 E1 W2 N/ f* {) X

2.               :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

! H6 e/ p& g- d, [ |4 Z& M

3.               :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3 L0 N& n; K. z8 P9 C+ ]4 f

4.               :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

u3 G! P7 I" o

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2541

4 Z1 [2 W2 T3 A& N) ^/ {0 a- S! y

1.               :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

. H+ K! e8 M- W

2.               :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

8 | L+ V8 v, N% o& P. O2 s; n

3.               :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

* T+ S. J1 a- ~! a

4.               :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

$ O9 O. \& q% I% \4 R8 m, f1 J9 x

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 ]/ d+ I7 X% T6 x

1.               :ประธานกรรมการบริหาร

% s# l. E: q+ f- S" U1 M' f v, X

2.               :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

; B( `# C" o8 t0 J; z5 {

3.               :นายอำเภอ

$ Z5 z6 K) g9 _2 r% b$ E" o6 C. i. J' G

4.               :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

) A6 r2 m2 @( S; w

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

$ O) ]$ [/ c* L, h

1.               :4 คน

5 j; g2 P. F' f, v4 X

2.               :6 คน

2 i$ y- O* ~' N5 Z

3.               :10 คน

2 X W6 r- \0 }$ U

4.               :12 คน:2

2 P, k i8 o" L( S

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

: S; D6 {; n- i7 V1 x2 C* N- F1 X

1.               :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

. U3 J2 @& l D/ P2 a

2.               พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

" y. L6 ]8 k& U7 _5 A

3.               :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

9 u% R6 ?( N' B5 f2 c6 [1 A% a

4.               :ถูกทุกข้อ:4

' O1 Y- a+ x( x( d6 R

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

/ |) Q% ^1 ~9 ?

1.               :10,000  บาท

5 p7 }0 `0 Y: R1 J, h

2.               :50,000  บาท

: m% ^* W7 Q p. a

3.               :100,000  บาท

( ?9 S4 b- B' `. V, S V5 P

4.               :2,000,000  บาท:4

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:55:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8 h1 L: q+ }8 N) B$ y0 A; p

1.               :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

, c' q' B$ X/ `" |: y

2.               :ภาษีอากร

" D9 c: R" \8 f# I8 J

3.               :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

" o' e( ]( _+ d. O2 t6 N' c

4.               :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

6 u `7 i8 O/ D6 s$ b

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

; a, @: T Y2 s z: F

1.               :เข็นครกขึ้นภูเขา

& K* ?* m( h" o% Y$ M

2.               :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

. X! c1 C6 M3 x K

3.               :งมเข็มในมหาสมุทร

7 K" a6 I; Q# w9 Q) o% J( k9 Q

4.               :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

4 u' ~# h, w: u1 Y, w

11:... ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

- ~ z# e# K a5 a

1.               :7

# v; J& G) d( h3 ~* J+ Y

2.               :8

' a- v7 p) H8 V2 N# c4 c

3.               :9

- u$ h! o3 Y7 F4 G

4.               :10:4

7 h, w0 f1 V! G5 j1 t

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

0 O- Y$ Q3 u4 N

1.               :500 

3 `" q- F8 u. V( B

2.               :400  

E& F" `5 B3 h- r! @- R/ s- V/ E

3.               :200  

" V4 L0 k9 }) U1 ] d4 `8 {3 f4 }

4.               :700 :2

! n4 n' m& A/ L4 _2 g

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

2 D5 r) l- H9 @% y

1.               :ประธานสภา อบต.

2 f% N# j+ N: `& x) C. y# v4 T

2.               :ปลัด อบต.

: ]( z; s" i; L: r' ], L2 \

3.               :นายก อบต.

; Q9 T. p2 Q/ C# G- i: \) q* Y" W

4.               :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

' A; R! A0 P3 `. h1 i" z8 ]0 A7 Z

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

2 G% o4 R& z: f% J

1.               :มิถุนายน

8 B0 ?5 Q6 \1 A; Q

2.               :ตุลาคม

) P/ T* P0 C& O' { l- N

3.               :สิงหาคม

5 ^3 S4 ]- W W: b v+ z

4.               :ธันวาคม:3

' R/ [8 q& f0 t

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

: [3 ^" F7 m3 A, V1 R

1.               :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

$ M, f2 Q; A- |" B7 x

2.               :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

2 K8 _5 |' F( p

3.               :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

3 y. ?# V/ g) F' I1 ~" K

4.               :ถูกทุกข้อ:4

0 w0 T) q7 g+ ]+ v

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

! J l) e6 ? R" q* {5 x a

1.               :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1 Z9 ^8 u8 H) w

2.               :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

' e6 y6 [, t: A* z

3.               :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

: n0 |4 V' k, A! _7 E* @+ k) t& V/ o/ M

4.               :ถูกทุกข้อ:4

9 p/ \0 N) C6 {* X* o* f7 W& X2 @

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1 O& l9 Q$ {$ m3 d3 |+ h8 O

1.               :นายก อบต.

$ h+ L3 T& c( V) \$ _/ w1 G1 U

2.               :ปลัด อบต.

7 Y, O. Z- U |% j7 w8 I+ Q* k

3.               :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

p; {. W4 g( j* n5 F& X; X

4.               :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

0 H* I/ e* k! n; w" Q

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

. |; M+ b O- N& m% H

1.               :15  วัน

8 K/ b) g+ [0 [/ {% s1 a

2.               :20  วัน

9 G$ }6 s# v, T, U

3.               :25  วัน

" \. u. O8 o4 d# c$ R, b0 I/ R

4.               :30  วัน:1

+ l% T& d1 [4 v) U3 a( M0 _* D

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

3 _/ J$ d8 ^7 l2 `- u9 U& x

1.               :นายก อบต.

: K5 F& H- [9 ~8 N/ e

2.               :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

. f0 A( ~# J$ z* F, n4 p" l

3.               :สภาท้องถิ่น

5 I6 X1 u5 ? [5 [. z

4.               :นายอำเภอ:3

1 l7 h/ J! Z7 G5 e( {/ M

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

3 e! l+ _4 [; ^3 v0 _

1.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

. r1 j, l" h+ M5 \" B. l p2 y& k+ X

2.               :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

: H$ X* w4 M1 j2 N+ n3 _

3.               :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

, S5 Z3 h( {" P4 N6 Q' Y

4.               :ถูกทุกข้อ:4

4 W0 F2 A G; L2 e, h5 |

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

* _+ P! ?! U" Y, |, q- Y6 Z

1.               :กราบเรียน

" \! m' g l# g) b1 h+ B' O4 N0 R

2.               :เรียน

; H7 e$ n( h# Q; x

3.               :เสนอ

" i$ P1 g) y9 k: J

4.               :ขอประธานกราบเรียน:2

8 p) ~* W, v9 o

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

: q" m( `* Z- ~7 u

1.               :1

% o& a z0 ]3 \2 _4 J6 t

2.               :2

6 |5 o- S3 F( y9 o0 p0 b4 B( C

3.               :3

; V8 S4 u( T8 M5 T7 ^1 I, e: J

4.               :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

" J4 L3 v, }+ T; u

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

8 }' u1 a* M; j. _5 X

1.               :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

0 y! }3 I5 ~) `

2.               :มีใจความอย่างเดียวกัน

8 W8 K6 b0 a; E0 _1 |8 q" T

3.               :มีรหัสตัวพยัญชนะ " "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

4 C E7 G- \8 w% F# m

4.               :ถูกทุกข้อ:4

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 08:57:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจาะข้อสอบ

3 y7 o6 ~( ^7 q8 J2 q$ A

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

+ W4 D, p1 s3 V! j- b

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น

9 P8 C8 o1 E# P0 `

พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

9 P ~( Z0 g7 Z* \

 

/ _/ ]0 _) n/ F5 S9 B! B' u/ D

.................................................................

: x( Z2 }9 w' X# j6 s+ m" P* b: u

ข้อ 1.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้

/ k9 ^( p9 M# O! d. Q

                1.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549             

$ \0 ? V, ~; Z8 Z$ v0 k

                2.    พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

X2 O: h/ N& Q% J g6 Z

                3.    พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521

4 S3 D* m( y; ~3 Y0 M5 K

                4.    พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537

: n8 }" C& i/ |# B* v' Q3 B; k

                5.    ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

( o! C T; Z) L$ t& ]+ z

ข้อ 2.      วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด

2 @ R6 g9 Q4 \1 b

                1.    สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น       2.    สิ้นสุดที่อำเภอ

/ h$ h @ r4 M2 R$ [) R

                3.    สิ้นสุดที่จังหวัด                                                    4.    สิ้นสุดที่กรมการปกครอง

_" \9 t! }+ z* h) r2 L

                5.    สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย

5 w5 R. ?3 q. i8 ?

ข้อ 3.      อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่

- S* ~5 s% M v4 a y9 t2 v7 g

                1.    ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   

! x, _6 ]3 U& X5 Y

                2.    ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

9 e3 d& H6 U% @8 O j

                3.    ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้

% _1 P$ s8 N. N! r+ q6 i

                4.    ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก

9 C0 e' _4 P" a; F6 S( f7 K; P

                5.    ไม่มีข้อใดถูก

6 M+ N5 o( g) s

ข้อ 4.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

, M% `; b, q' e! X t" i* a9 [

                1.    การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน         

8 v, G0 c5 a6 v' T7 _' ^/ Q% L

                2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.

7 o! g* W* V, c0 m! Z; V

                3.    งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

% ?7 ?2 [, v0 v

                4.    เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย          

$ t5 |0 s' r- Q$ V( A

                5.    หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน

0 i% N' e& n* [5 A3 h: a1 C6 E

ข้อ 5.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร

9 w( I+ `& r/ n1 H8 _

                1.    ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน     

7 i' ^, f y0 E/ r+ u |

                2.    การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ

# e4 U1 z' c: O. q A% a& ^

                3.    ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด               

" {2 T3 ]0 R+ U4 n+ b' |

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก

5 b, j" h j2 y' k1 `* m2 s

                5.    ถูกทุกข้อ

: K8 }7 m. j! u8 [

ข้อ 6.      ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ

' r0 U/ _' w( J2 u/ ?( i

                1.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

& |, d5 `; ~# c' ?0 [. M

                2.    นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.

9 p* g" s9 {' I! U: d

                3.    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

2 d5 Y5 ^0 Z9 D- x: s5 U

                4.    ปลัด อบต.

1 w+ E/ N" T7 g2 x. Q3 K

                5.    ถูกทุกข้อ

: P7 |0 Y/ _% P* \1 Y

ข้อ 7.      งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด

9 M f8 T' H; O8 n+ k3 |

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  

! V( H9 F, ^) W% ]/ n

                2.    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

: c; ~( h% x t% p7 x& r

                3.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  

. \. d& I& w; ]( ]4 [- S* k

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

1 e1 h% ]# m; t2 l+ S$ @- t7 W

                5.    ข้อ 2  ข้อ 4 ถูก

- T/ R% X4 @5 o4 D

ข้อ 8.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

6 R( U$ I, T/ z/ {1 J

                1.    อบจ. เทศบาล และอบต.                            2.    อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา

o( w9 p% W# k" B$ o" a1 Y4 X

                3.    อบต. เมืองพัทยา กทม.                              4.    กทม. เมืองพัทยา และอบต.

9 l; T9 L1 W1 n, N% i# d/ Y/ ?

                5.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

! C" y" j8 u- q! V* M+ L2 ]

ข้อ 1.      งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด

: W! c" @) N; P/ H" k8 W5 S

                1.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ      

7 G' k# c# Z' w; \( S! D; Q

                2.    รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น

: N& Q( \- y( X

                3.    รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

' o) C5 Y& h3 G1 T2 h h& Z* S9 m

                4.    รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

5 e0 K9 ^7 d, K6 l" x

                5.    รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 09:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ข้อ 1.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 Q8 I6 f2 R: H7 T

                1.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้     

& U( N5 U/ D. ^3 W" {5 R

                2.    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน

6 `) v2 q* V6 p# u3 g

                3.    รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด          

. c f! c' D7 V* S J

                4.    รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

& l8 h5 n/ E; q( J, J

                5.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

* K) o% M/ \ E* q, w, I

ข้อ 12.   อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร

! V1 w) q- P1 K& U# z

                1.    คณะผู้บริหาร                                               2.    นายก อบต.

+ W5 n; x0 o/ k) [- X$ Y$ f

                3.    ปลัด อบต.                                                     4.    ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

# m( l, O2 l7 H9 R/ ]

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

6 m. J+ U" s2 d" T/ \

ข้อ 13.   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด

, }+ g4 R8 G8 B+ A" J

                1.    มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่      

2 Y7 c# k& U+ P+ M+ p3 I

                2.    ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

& w% B5 b- q, X% t- f9 H

                3.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 

/ q" c4 ~1 p2 E

                4.    ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง

, L7 J7 T! U' C2 G

                5.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

0 m$ b' ^4 v* q6 o; Y, m. e

ข้อ 14.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

# b- Z/ {& W( c8 j; G" S3 z+ S/ G8 O

                1.    ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

4 E7 p1 X2 }$ Z# A

                2.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

$ [0 a# F( ^: _! O, N6 Q4 {

                3.    ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต. 

1 D0 f: Z2 v" N& S, {0 J

                4.    นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ

1 C3 w* p+ t- B& h# I! H

                5.    ไม่มีข้อใดถูกผิด

9 s9 x% I i/ l- E7 f* E6 I

ข้อ 15.   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.

# U; X1 T" l# t7 m1 e3 I

                1.    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง            

0 n$ f6 u1 f- B$ F+ ]

                2.    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

, ?4 P6 H7 V" Q9 b: F7 E- V

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

6 z: g/ Z' s/ [4 F) z5 H! E+ \" W

                4.    ข้อ 1, 2 ถูก

n: h$ o8 l7 `# d& e- C& h- H

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

6 F8 q, Z, |+ ?% v8 z

ข้อ 16.   การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ

5 z* v2 j0 s" L# h9 i# a% Y' U. M( m

                1.    นายก อบต. อนุมัติ                                      2.    สภา อบต. อนุมัติ

4 J' s) H" G! L) ^+ Y) `8 c* h

                3.    นายอำเภออนุมัติ                                         4.    ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก

& ~. V( k" o5 m7 {; p

                5.    ข้อ 1, 2, 3 ถูก

& H8 B2 C# K3 X

ข้อ 17.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

* C( n% E1 v; l' p; l

                1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย           

2 ]' c0 ? U6 V% }; T' |

                2.    การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน

2 n( v" t7 @) g/ C2 \) X8 {% ?, Q

                3.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.              

- z9 Z$ j2 Y/ {5 h2 Q3 s; M

                4.    การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.

$ B$ I1 ?4 y$ L6 z2 F' b

                5.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# H2 @$ L5 }0 v8 g2 e

ข้อ 18.   เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า

4 _( p$ A& a5 g

                1.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย    

/ a1 U2 i) g" G4 O

                2.    เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

3 h& K& G# c4 ~$ O4 R3 n# O0 X

                3.    เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย      

T. n/ ^* l# n( [

                4.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

: n- H5 o0 t; B& J; w# s& h

                5.    เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

9 m3 D# B, ~/ B( a( H% O

ข้อ 19.   การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

1 P% @: a& s' S6 o

                1.    การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  

9 K8 i/ r: I4 K$ ^7 f2 `" p

                2.    เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

& i) D! c4 S |7 K/ p6 [2 G

                3.    การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     

& ]% t& L0 W, s" K: ]

                4.    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ

% I: j, R. ^/ b. ? |! c" g1 l

                5.    ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง

b. b! Z/ J6 x

ข้อ 20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

7 o& @! k. F& J$ p

                1.    เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.       

7 J. C4 a/ Y$ j2 e

                2.    นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

2 H+ T( A& e& ~, T5 D

                3.    การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ          

9 o9 {1 r, M5 H7 \' L+ m b* P

                4.    งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน

5 L9 E9 P# M4 M; k& t' J# H

                5.    สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน

1 D' z- W' O( g; N2 J. E/ H

 


! A9 S. M% a2 s& y! z

เฉลย

4 G& s/ s1 Z( P) ^3 ]

 

( u7 c4 O3 [/ }) @ ' A! N. \! F2 S0 P+ V! x1 @+ k' P0 [" z. Z- g0 p1 u6 }( B% J6 Q& U! ]* T7 x# U) v8 f8 D, _& _! T* a/ _8 t% R+ \! @3 Q0 Y3 M- C' d3 X$ k8 p6 J R B# N/ x5 E' _# m4 {/ l& W& k0 S$ l% ?* k7 m1 z" b$ }+ K" G# e% r; s3 `8 x& [6 o3 s! }8 B7 _( ]1 v# v9 f. i+ [! M7 q5 v& q% r+ Q, C/ n+ s4 l6 Z$ \; T+ W6 v" h( l, M- k; Q9 \% o. k7 {- F8 N) U- a% R- V2 S% r' Z& S, v: s8 T b+ ^) a6 F: O- d4 y0 l* d) j4 O$ G4 B. N/ `' B5 k" S/ s6 N0 H% J4 F9 h1 f% Y% c. l) b, T- G7 [1 ~7 H1 _" `. V1 E2 |; B! W: Z* k" I& l- V( ]8 L' t4 `" h& |- W5 d1 x6 S3 v. }5 s% V" W- J) L. `5 f ~% m- z2 m9 ~* g2 D8 J9 ?- K5 L1 ?! q1 a) h. Y2 b4 ]2 I5 i% N/ k* K* p! C) {9 Z! v' P @; d& \9 ?& ]% H& H9 Z! V0 P( k, Q9 m/ N0 i( H- C$ B9 B7 L+ [6 o. G8 ]6 f2 ^- z' N# e! j3 n8 ] |; q) `, X) G2 V! X5 x! S, S* u" X5 C8 y! O7 e) e$ B1 R6 b, B- i$ g7 L8 l5 }5 z: h9 y9 k; Y& z0 t: w: P- v6 }2 m7 X4 f6 W$ E+ \2 K0 ]3 b! d5 E' _! e# z: C9 H* P" j( V3 l# a( ?% ]0 L/ }* p* f$ m1 |; {/ _ R0 e0 _/ D* \" k9 H7 Y. m0 d, M8 S. R7 H* E. G% L* c$ T P+ m8 ~# |# g3 V) H2 v: s, f" p9 g% J' @" a8 m Q# J- V1 u A; x. ^$ d% t- U& x7 b/ i0 k3 E% H, b# M+ I, e% {0 K' x7 J6 y4 y Y4 A1 p7 Z% ]$ G# o1 A' w# p# e8 |: p$ s+ Z2 P" T, G, P; p: [) Q- G& j6 S
* }( S: D8 c# k) v( p+ X% m- ~

ข้อ 1.

: B* u) W- C" J, K. [# E" C$ V

ตอบ  5

5 G, m$ m1 ]/ `% S- ?

ข้อ 2.

, _# s6 F3 @) n* C0 A7 h

ตอบ 3

6 E* g3 e V6 s; S0 ]

ข้อ 3.

* S! X8 Z3 a& c" T, i( U

ตอบ  4

* S5 a/ O6 e& v- @

ข้อ  4.

) L5 {6 G4 i7 E' H1 W

ตอบ  3

( G- [ n1 ~/ k' S

ข้อ 5.

0 L$ h C8 d4 z7 I: |; Z

ตอบ  1

2 ^, V; o" ~- M: ` L

ข้อ 6.

6 ]; v! k x* B/ N& i

ตอบ  4

( X" `/ r6 b- B+ t, V

ข้อ 7.

6 \! y+ J# ^( ^: A3 X* J* X! [

ตอบ  1

$ s5 O( r6 f7 L

ข้อ 8.

4 I; l0 u4 f9 O& Q2 e6 c1 D4 O1 ^

ตอบ  3

4 t; s F( E! x4 z' E' \# U

ข้อ 9.

4 A* k8 g% K9 b \; d! N! F) p

ตอบ  1

3 ~, L" Y3 g1 N, t: b# N. a5 ]1 v

ข้อ 10.

* m* E, z* @4 \* F7 Z: I- f

ตอบ  4

" s; K2 q0 Q0 o

ข้อ 11.

3 ]9 G9 c/ U4 g' }

ตอบ  5

; ^4 H1 I1 E& `9 H+ [

ข้อ 12.

- A1 U- C5 l& H G

ตอบ  2

- _8 o2 B' m' b

ข้อ 13.

; Y- e7 U: V( U! S2 E T

ตอบ  4

0 d7 b0 A( d* ^9 K1 S

ข้อ 14.

! @5 M9 h, G3 a

ตอบ  3

! m6 d: x9 l) q( v' K) _7 f, T% I4 \

ข้อ 15.

2 ^1 C! `9 o$ v' ^/ |6 W

ตอบ  4

$ X2 n6 V: E6 n' A/ H

ข้อ 16.

. d+ N# B5 {3 K: k5 @

ตอบ  3

7 V% \0 q+ y, I3 C4 \" p

ข้อ 17.

2 |- V& V1 {! S. u y0 F$ e

ตอบ  2

; B; z# Q) ^" y5 f. d" ~& m

ข้อ 18.

+ ]/ V, ?; `, y. R

ตอบ  5

9 p: k! W/ O8 s% X

ข้อ 19.

" j! y# t" s* u; P3 K' _

ตอบ  5

$ {) l3 f: I& w

ข้อ 20.

+ c9 U( f3 h& x0 [' O- |$ b

ตอบ  3

4 I Y4 Q: e0 u

 

5 q# i3 d* ]$ L, }

 

" N: R/ k. F4 e; ]- b6 R7 y

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

6

กระทู้

48

โพสต์

53

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 10-11-2009 21:57:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ  แล้วเปิดติวเมื่อไรค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

4

กระทู้

37

โพสต์

37

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
37
โพสต์ 11-11-2009 09:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับ ไม่แน่อาจจะออก
5 {, u& u0 F  a2 {4 ^ในตำแหน่ง ธุระการ เหมือนที่พังงาก็ได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

1

กระทู้

44

โพสต์

41

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
41
โพสต์ 12-11-2009 10:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 13:44:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

42

โพสต์

58

เครดิต

คนคุ้นเคย

Rank: 2

เครดิต
58
โพสต์ 12-11-2009 21:14:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อ 8 - 11  งงเฉลยอ่ะ  ผิดหรือเปล่า? ข้อ9 ก็ไม่มี
6 ]6 e) Y, f$ ~9 h6 A+ [4 F& @ใครช่วยเฉลยที  ตอบเหมือนเราป่ะ?
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

5

โพสต์

6

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 7-12-2009 21:42:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 23-5-2015 23:23 , Processed in 0.077329 second(s), 23 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้