งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39291|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

/ g" u" K$ W* w& @

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

0 n C6 Z$ {6 F. f, T0 I0 E8 K- s

 

. [$ d" S; q$ T8 J' b

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

8 B" j5 W9 [4 M8 M( V* M

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

6 }4 i# O5 F; n$ B! W5 @, V2 [

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

# n! w. n. G: x- V! S

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

5 s$ |% b9 e2 \- T

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

8 c7 W0 C+ l$ l* i

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 T$ E2 ~4 G; n% ~9 R. K

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 }9 Y; Y+ D) |: Q' y

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

' U! m9 M! [& ]; S

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

U' m3 X3 G9 l" h6 E4 M. g

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8 O/ f$ w0 ~2 W# B1 E* _

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

: S, j+ @0 D8 D& m

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

" n1 m i/ C C- ?: U' h" h j2 x

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

; o! F* F& x# k- K

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

* N. f; J8 U \0 I; I5 W# R

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

0 `% M3 I$ x' }% U3 b' [4 J) h

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

" ~/ O: c( H! j5 a7 A& W

        ง.  ถูกทุกข้อ

- u) }% H- h. y- ]

5.    ข้อใดถูกต้อง

. O( k% A" N+ {2 J2 B

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

( u, @9 w4 O; i/ M; m) l

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

8 H5 q* l: e# Z& |8 [

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

H2 p: Q) K9 C+ W

        ง.  ไม่มีข้อถูก

0 Z5 k4 G8 ~/ J8 v! {9 M, J y* Y' K

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

4 y/ H4 ~& p% O8 G* ]5 ?! d

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

. ]9 o6 y( W0 ?4 d; x

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

8 l& E+ d# z- W

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

- |3 k6 V. `+ S8 ~! ?/ y4 M

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

' i. m$ i# D5 K9 L# r8 A6 B

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

# q0 R- ]' }4 D3 `6 X. b

        ค.  นายกรัฐมนตรี

: G& s0 W5 i$ @9 ~- ^( ?2 \

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

, X) _% Y% M( s5 i1 d# ]! \# |( a

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

7 P0 d3 z% i ]0 \3 o- i# e9 e- [/ L

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' E( a( W5 v [+ C1 n7 E

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

8 \: H: g- Z+ u

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

( B4 v! ^/ H6 @, ?$ f! R

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

9 ?1 }& f9 d4 c4 b; j

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

- y, j3 a- p& N" U9 J3 I

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

4 U' R7 T$ O a' h, x( T! h5 C

        ง.  ถูกทุกข้อ

; E, X! y" L* m+ D9 c9 m& i8 `, \

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

8 ] D* Q; \! ^% G4 m( o

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* S$ q; X$ Z$ p, k5 v$ S

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 o+ E0 u V) T4 o; k8 c

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

6 m: X$ T( K1 r1 g8 ^+ S8 b6 ]

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

( T$ M, V7 V( o( E; o# \* M

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

8 B: ^# A+ k0 w) M& e4 V+ d# t

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

7 B1 e d4 \+ c" v

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

+ v; y. m, c; C' @5 x$ `, J

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

. P y% v# X- q$ o' I5 P

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

$ r; k% V7 C4 [5 x! H

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

; r" K# l7 o/ X6 Y6 d4 f

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

. B0 i0 d- u/ @, I7 ^

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

! u" f$ K3 N4 B5 I# R

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

, Z& k# Y2 ~ K5 B$ G

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

5 _! r2 ]( e6 ~& _" o( v% W- B( D

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

5 ? L/ I9 L* v" w2 D, c

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

' v; ^1 Y/ G! k; g0 w* [

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

2 ? Y# ` t a5 S. c8 B

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

. [5 {( S& S' {& p7 z

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

+ I: T% b! `& K) g, C$ o( h& m

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

: J! P. f- F4 E$ I

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

0 T( V8 S+ g' b& u- M- |( j

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ W) t0 F V& a2 B4 b

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

( m" ^. z2 f+ u# v5 }% Z; \

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

) @/ M1 S8 h, c* k

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

$ }9 l" B) j5 ^2 ]; B

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

0 |3 x* d4 | ?* C5 p0 w

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

. j' e3 V+ `+ ^+ S

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

( d) o5 K Z/ b# P$ P( ]& d* o1 K) S

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 ?. s0 B. ~5 B; W

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

$ S+ `8 I; |$ ~3 t! b" o7 D0 o7 q/ ]# q0 B

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ P. ^' t! A* T1 x

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

; ^/ c! j' E# @4 O5 Q$ ~- \

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

* E8 f3 t8 W4 A! d: ]+ p: `& m

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

; |, I# \6 |* _% L. z0 q8 h

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

' w0 | g& T5 e- ?; G

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

7 _0 e5 D, P. ^3 w( I

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

' b) E p% L0 K8 T% V

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

) c8 O8 q% P. R2 t: o+ |

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

, @, Q7 } Q1 n/ V

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

. L' s2 p( g m

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

$ H3 o7 B# Q c6 M

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

* n5 Y$ ]9 ^ u% V0 E" X

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

: t, P% E4 `# Z4 u& A) I6 c9 \

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

# {. p3 C# s7 M$ Z6 \

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

% {, X; `6 x; k# I/ q/ i

        ง.  ศาลอุทธรณ์

8 _5 |& u. d% j) g3 L# x

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

8 z8 ?0 q" M* X# C) s; V

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

. n {$ Z. x) i3 f0 A P

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

3 z" V2 _& c- L" z

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 q( ]/ B( J( P0 }( q, v8 a

        ง.  ถูกทุกข้อ

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

' K6 r4 k! B+ n1 b5 @- |3 B1 [% B

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

$ s( S/ `: L3 c

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

8 T1 l6 B! }" D9 y# j$ L& M6 p

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% x; u2 ?: S, m M* b4 O

        ง.  ถูกทุกข้อ

: ^& _9 d- e; A: x" Q6 E

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

$ E* L6 W6 l, O. {

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

8 l4 y, A7 w( g n, l8 U

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

* |5 g ^7 k' {" e* n9 y8 s

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

1 A2 ~7 f, } v: s

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 Q6 T) i5 K) ?" ~0 m A# l" \ y

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

2 n4 r; I4 o# N8 Z2 Q

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

' r1 x7 ^) J% q3 q* J

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

7 b4 c- V" j. J

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

Q: ?! R# O$ ?) Z+ t3 k

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

$ P! O3 [. O2 z2 R! x/ e0 ^

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

_1 E* y. F) u' S. U6 y

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

6 A* K; i8 l& X A( G; B

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

% Q- {9 \# W! h5 i. [6 H

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

. k2 Q! v# e* [& i, R/ P

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

+ L M* y1 K$ P4 s' F! F! g, {/ a

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

) u; [: I) P9 ^& T! U. X& |2 W |

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

& G* i- w. Z! }) s& C

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

' S2 }# _4 q( g

        ก.  พิพิธภัณฑ์

' T% T$ d' m5 B" W- a# F

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

/ p4 k! }% l2 r4 |

        ค.  กรมสารสนเทศ

3 A$ `7 _( {0 }1 ], b- a) U* v6 U! _

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 N8 i0 ~5 m# }1 g/ ?6 ^" u/ z

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

( M6 m% t: S2 x

        ก.  นายกรัฐมนตรี

h% p- o5 ^" m

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

! [# ^* z( R9 s) c6 g

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% b" K4 ?- z1 K

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

: _! S% Z- D% D* x) O8 l& r t

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' s# |1 `4 X# {! y1 G

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 ^+ Q& f j: r4 I0 U

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

) ^" \5 Q. @/ S) o9 e) R3 [

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

* Y" S0 ` I6 x1 e$ F' T

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

. R; Y' f% T3 r* b7 p5 [" j% G

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

# ~! x6 g6 L( X3 G1 A7 t) @+ t

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

. W0 _( L1 W1 A

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 v# n/ k5 N0 ?. k6 ~; W

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. p1 G" h- C G$ N& o3 ^5 F

        ข.  นายกรัฐมนตรี

% q( g6 g' H9 a8 z

        ค.  คณะรัฐมนตรี

5 s7 V) }1 f- y' s% l" L& h

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

$ K2 p6 p+ P* W! @

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

% U" o$ a7 S c

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

O& j8 v8 ?( t+ f4 a, B' c

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

7 v# u5 _9 R0 a! e+ h

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

; o4 S7 E4 |, C6 R1 `$ n

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

+ P& M2 v8 u) J0 x

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

8 Q0 L& B% |; ]+ X# `

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

$ l9 H. y! h$ h' N; F& ]

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

* \% D6 y4 B- y, \8 K7 m

        ง.  ถูกทุกข้อ

* X/ H: ?/ p. L j- @' C5 I

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

* o- Y2 d: t! G+ J0 Y5 K

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

( M. b* P* v! H0 F/ @5 v

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 x# g- j+ {: X( {1 d6 U

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

# ]: c7 n5 h1 K6 M5 G

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 I a" z9 l3 v+ ?% x

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

, g, l0 f3 e, W0 F

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

# x6 c/ H3 {' H- E) i7 L8 z

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

; C* q u) \. D& O

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

3 J1 d" z* U* M9 n. s" h* c

        ง.  ถูกทุกข้อ

. a7 w0 B3 N5 ~ z6 E- X$ _ q

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

4 L: K' g% s% o9 {

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

8 _4 q( Y- _$ W$ }# c. M+ Z% ?" v

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

3 ]! i3 p f! O, L2 F

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

0 ~) u1 @' L& z: R

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

) u0 ?' O7 `) S4 }3 j

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

* `' S* f( L. _3 j# i# x1 j2 N

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

/ i+ R, N$ T& {: X* v3 j2 M

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

# A9 n* x5 M# o- \5 y. ~

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 r+ h, w) K. Y: P+ @, V8 A

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

6 c d- d9 Z. |* U' ]6 q5 z

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

9 }: G4 t& B: w9 V f1 F: {

        ง.  ถูกทุกข้อ

: ^" ?/ M9 g- O1 m, i' F b

       

- a. N+ W0 ~; J% k1 M/ n$ H

 

7 r, @$ \0 I+ ~

 

3 p4 v- y1 g4 R5 V& t( o

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

( y; G! y/ a6 t: L( f7 g

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- R& |* a* v$ {' u

 

; B$ D) E z5 ^7 ^ }9 d

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

4 h6 f2 g+ i% q) n* K' r8 `; }

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

/ X* v& m3 V2 ?" B) `5 N

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

5 Y. f) `( ?5 R/ i7 v

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

1 g* c; J! x7 |2 G I. c6 g! [, J

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

) x+ |5 c: B+ r+ m

 

( j2 w: z! s9 ?' ?

 

" w" v; c/ |8 l2 H- y, @- p" O' \

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-10-2014 18:49 , Processed in 0.055772 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้