งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38478|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

0 a; ]$ X4 M" I$ k

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

# j8 h5 ? ]: D4 x- p1 S

 

# d( L" l O- l- h

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

( Z2 C& X {: j' e

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

2 W4 \2 s! ]% |+ h

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

% e N7 y5 n" U& ]

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

. ~) ]* V1 f" {

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

8 U2 Q, [# C' l3 E/ K* B$ g% u3 f; A

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

; \+ Q1 I' [8 f! X: b. ^. I, ^

        ง.  ถูกทุกข้อ

" P, c6 s3 z: v7 |; m+ b

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

' V' p* r) t( k3 v. I

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

" o+ V7 O! p- _1 J: B/ ?/ R

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

+ Y; {% R2 {( [* x2 \* l

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

8 [( Q: I' M/ G. E' F, K5 C2 R

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

9 q6 R+ {) b: m0 }: D8 U

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 U) }/ w; f- ^3 Z# H2 f4 G

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

( u! {+ q' M9 D9 L0 V

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

$ Z E% k5 U+ v$ ?: q/ D

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

& V$ V6 h! N$ [/ N& g G6 b

        ง.  ถูกทุกข้อ

, T/ Q# _4 m% ]4 P8 f" h. q2 H. L

5.    ข้อใดถูกต้อง

' K" z6 r6 R# \& w" Q' k# n

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

$ r0 I* _, w) Q' `$ S

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

% d& F) X& c2 h8 n' K T3 F A+ @' @

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

) {2 ~9 ^. q3 g$ K% f

        ง.  ไม่มีข้อถูก

- c2 ], v1 w0 q: c/ C& {4 z

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

5 G4 x1 q/ I. }: i+ p2 ?

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

7 W8 h* I* Y' \$ _

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

9 ^% V7 f3 n% S' M

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 Q1 R1 n& H5 s+ G ^

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

& X: S! I! |, N* Y E0 A

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

) H- T0 Q/ |6 D

        ค.  นายกรัฐมนตรี

/ x$ j% n! j6 E* k

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

: k: o2 k) e" p# k

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

& [4 G. n- |3 P: D* f$ S

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# @- O9 W/ F% q. u: V

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

! P0 R% ]. w% J9 [" p

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

7 x) b+ y. F+ [' l

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

; ^. b( S4 r- H0 s& B; x) P* \

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

" p5 D4 h+ f" [- y0 U/ C q/ c

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

9 i) B6 S# {$ [" A! B- u2 ]

        ง.  ถูกทุกข้อ

& {7 z H. ]0 w( x' c3 H1 Y5 o5 v

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

! ~! ^5 m+ L0 D( P, ]7 I

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 p7 r8 v9 _ }1 ^" z0 b2 K2 T

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) g- @. J8 n: K( C

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

0 F5 r; Y( J% P

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ |5 h6 d. N0 y0 l/ M) [/ v, J

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

' o6 K1 I5 f: p+ ~- l. w

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

7 K: d/ f/ R4 }3 h. t" V

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

/ i7 P5 R ~4 E9 r& G+ q: m

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

, G( d" }( e x2 E: J5 i

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

* G: m t1 {3 }

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

! {0 E& _/ { T: Q* u, W/ S( L

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

2 @3 y7 J3 W. j. B

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 c4 T$ Y+ N7 l! ]

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

5 h( c+ s# P) \ m, ~1 P

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

- b' R- J1 f, S0 S9 x( ]& S) _

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

5 @9 x7 j+ w6 J; M8 c8 x

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

8 I. c2 H5 I% M' B/ X% H N8 n. I

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

! G- A/ C* S: _7 k

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

6 s9 f+ ]: }+ S9 ^

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

' u1 `% O U( O4 K& j$ f) l; a& G

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

. ~4 G3 C8 S8 Y- v" |( V

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

& t* z$ c$ e* c

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

% _2 q* Y$ k. V

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% g) I3 P# u5 T' L5 T

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

. g4 o$ u: o3 Q

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

# n/ Y" t4 d1 G4 T* F

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

W1 f3 r: r, }3 }8 F% o

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

# ~6 P6 H- K! @& `: _3 v4 m9 Y* s

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

6 U. p9 ?* u- m, W0 j/ \

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

: v: s1 w8 Q2 ]; v# _

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

6 I" H u- c8 t& f8 e. e) c

        ง.  ถูกทุกข้อ

# X! E; T: q5 Y

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

+ K+ N' E5 K( B/ Y" Y0 {. @

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

% F0 S& z H7 J( n k8 ~" `8 u

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

$ Z: z1 Y. _- Y5 h2 ^+ Q L

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1 a! I$ X8 A% ~- q, Z5 {

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

. p3 G5 K% ~ @' _3 Y( t% N

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

! S8 O# P* \: G+ h" `0 k$ x

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

8 g' J. O# x5 I& h& ?

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

% i! ?9 z' {- n+ Z$ a( e- N

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

- j# |8 L1 ~3 O" d1 I0 d1 R% w

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

2 r7 v1 E1 e6 U$ v x6 L

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

1 | C* Z* w( n7 p0 Q, R/ h

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

T% J4 ^" k8 f9 h7 v% W

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 c9 e' v, p) y- r- S

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

, ^5 l0 @$ q4 [/ s8 L( ], t

        ง.  ศาลอุทธรณ์

* k. K# G. q& V! x2 V/ j

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

" P2 h5 N r* E4 ] P- j4 J

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

. K9 `6 d( S) h) n

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

3 J/ d3 k1 a/ \8 w8 Q+ S, i

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 C7 m# Z$ k) V/ N, o$ [

        ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

$ g3 r4 H) Y5 R3 H" r+ G

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

% t) i! M0 g; b- \0 L Y

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

' y: k5 K: `& e. N) [6 ?5 U# s

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

" d3 l. S- b. q. r0 B

        ง.  ถูกทุกข้อ

' s3 k% h/ u4 F( x* a! Z

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

9 ?! Q0 z2 K* X5 U3 n" ~$ ~

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

5 x# j1 \! t* m0 x3 M

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

9 u* g# Q/ T; J/ u/ y& ~" a

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

; ^0 n# G4 l4 a+ p: ?. t

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 l E* V6 g* f: \: j9 _' i

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

+ i( n& V. z& v! |5 C [# s/ B7 A+ j- X

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

; u* L ]0 s. t( K

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

I6 ` h9 F. k2 V$ N* x5 u

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

) o9 \2 i* f# C: e8 S

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

4 E: r! Y/ T' R# Z

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

- m+ ? o, b1 Y8 K, ]

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

; E3 T- `+ Z; T9 s

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

. C. V, x& l3 T* G& N

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

! L( c9 d- i. A/ z* s; ?- ~

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

) ~/ F/ \- Y- x2 p+ h( j0 K7 N) o) j

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

4 i0 }: M' ?! q' J$ w$ y! N- l# u

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

" y4 G; u# m V+ B2 ]; F4 b3 ?

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

9 E; p! o; J% a* x! P

        ก.  พิพิธภัณฑ์

* m. T! U! Q" b

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

* i$ O6 ^; _7 M

        ค.  กรมสารสนเทศ

& n! H- K6 J3 _0 @8 _2 T

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 v& k' X$ K" O3 H

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

1 |# ]5 I$ z8 P+ E/ ^

        ก.  นายกรัฐมนตรี

: R$ ?: @8 O) [8 G

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 d' Y, |3 I! V0 V( G

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

& _5 a# X" \! ^. R$ B

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

6 ^4 e( p+ s- U/ }% U+ z

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- r [3 |& @1 g1 B

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 V5 A, C" F% \9 h1 r) H+ ]

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

$ t: ~- ?/ M T2 d C% _( D

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

7 J! q& e+ A; S5 X T

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

& \) s e6 J* H( r7 u

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

6 v7 s/ N6 X; U2 X* L+ o e$ E6 z

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

0 [& d. Y& Z& V5 e% _8 s5 r

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

# Q T8 a; G5 q) ~, l& [8 l' v

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! E# ]: D& U7 v* ^

        ข.  นายกรัฐมนตรี

5 ^1 s# J& S' D8 t( t2 T

        ค.  คณะรัฐมนตรี

' j- G6 z! B) T. T7 X9 G3 Y

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. W* h3 l+ v; ]

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

4 t% w4 M1 w6 S: d5 [

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

8 w |: q- }$ {: ^- K

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

5 E5 Y7 a( t3 z S# h4 V

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

0 G: f% X! V: A) T

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

* b7 W: u0 v7 I

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

# C g* ^" [/ u4 Y: h% y* { {

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

, a% z9 C( o3 f! z1 o& D: Y7 }6 T

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

0 L/ m& j9 }0 v$ ?

        ง.  ถูกทุกข้อ

" ~) @) x" Z4 e- F1 x

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

/ a8 P+ ?. L) a' M

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

- G& l# \3 L1 V @

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& V7 e1 t3 c; X3 }- q

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

; @" F% ?- J6 h* ~# f7 @

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ {8 e- Q7 o& J6 }$ s

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

' V2 U/ W+ v: T4 k

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

z" G) {; m% ]

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

% C5 I: L6 L5 B- u6 H$ k4 K

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

6 B- i n, a; d

        ง.  ถูกทุกข้อ

, u1 }: m& C4 S) r

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

7 |4 q E6 T V4 o, B

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

1 v5 c% L/ f; W; d, m( `

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

) i' S! b1 o6 W+ S6 S/ Y9 Q( C

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

- K! V3 Q8 Z7 V5 ?

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

' h w2 \5 o- [8 [( L

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

0 ^& E+ p7 J$ k' y- m( b& o

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

& F' b& ?- C! h* g# f6 R# Q

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

- M+ D3 b$ I% Q( }$ R! C

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

. Q5 P+ h6 J4 f$ `. s+ D

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

; h: r& |+ _- M4 e' }; E

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

1 Q$ ]' p8 k5 J; R1 u

        ง.  ถูกทุกข้อ

; @2 T6 d* e7 _4 ~* b6 _8 A

       

) g5 Y, F; W V4 F7 B3 d1 {& j

 

+ k* l/ ^- Z+ w

 

; q& j" W( r5 T. Z0 [* B

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

! E, G" B; Y! @. x, s0 M

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

' y$ G+ _- h, ^) `2 L# Y# ?

 

- v5 l1 \8 _) Q( Z, q

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

0 T6 {, H- p+ i7 I! Q6 I q

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

$ ?3 z6 h' E+ J7 A+ g* |8 f

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

# n$ m x4 C% O8 a& g& D

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

: S. `" p$ I8 T, B; n3 D% U: `

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

$ b9 q4 J1 U4 I6 F; V, B

 

$ _" V9 K( L& h( j K4 x' ^

 

) s- |, z: x) w/ t" g

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-7-2014 14:38 , Processed in 0.063500 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้