งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39217|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

# {) l1 P O: I) R* U9 r k l

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& o7 w/ E+ I( w" V

 

& Z$ x: P% x- Q- z) b% O- e

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

5 k6 X& R& H) u- E, `

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

% p* Y. B- U4 m

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& U3 S# P4 p2 M! g

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- }8 {0 j$ W5 N* s# B5 e8 ^8 Y

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

7 D9 A9 h/ F0 @

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

% H+ u- _) Y6 R. ]6 r7 D [4 \

        ง.  ถูกทุกข้อ

* c9 c" [8 V+ ]/ j d9 @7 H

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

c; x& ~- d, l# ` C

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

! J6 t7 e2 N% k4 x+ ^( F( d( H

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

9 D" l5 |4 l8 ^

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

; C7 V8 o$ D$ D- R8 Y& T+ y

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

/ Q9 A5 |; [3 \& `/ F

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 l) V3 r. s0 M5 w$ K. `

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

' d1 f7 i7 \% t

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

/ K; p; w( S# ?+ s! K- e5 B# a( D8 q

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

$ X5 Z3 M8 x9 w2 Y- _

        ง.  ถูกทุกข้อ

- g4 l6 w# x: I; a+ Y& @' ~

5.    ข้อใดถูกต้อง

+ Q- S- ^ b' H. H# E

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

! R3 [- w* f; n9 t- M# `

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

$ z, L. O! _, M$ ]" E" B4 `9 _

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

! h' H' _4 J, y4 v0 M, R

        ง.  ไม่มีข้อถูก

L. }: b( V6 ~0 m% @) r3 s5 z( C

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

6 S7 r* k, [3 q9 t, O5 p; C

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

9 x0 ?/ v# Q( a

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

6 G& Z5 `" H9 p6 t

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

- S2 p0 c' C4 u

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9 h- @3 J1 K0 X. c; I& B3 d

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

/ t, q6 X. ^: @# Z

        ค.  นายกรัฐมนตรี

. J0 ^. v" W# p; B Z

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

* t) c) {) ]% f' _; I

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

+ C; f" J. q- l) H

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ W2 N5 _6 R! j1 C

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

' p3 C! T: H5 T% X. p! l

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

3 Y# M' B2 u+ F5 ?% [- |* M5 x: D* ^

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

" S' Z% u% R2 N/ M9 W8 h( @+ A

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

N7 }2 P$ S7 Z+ B$ n1 h* `

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

9 r; e0 W! Z0 T0 i

        ง.  ถูกทุกข้อ

& m/ Z" } O% }- l

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

1 M% {& S$ l9 F* p

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

U; A; W9 Z7 c

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 _% z0 g2 z }9 D

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

8 P" I7 J/ g& }, V5 B

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

, p% _+ _6 N! D7 X$ @! E% l e Z

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

4 O+ a. A( E: b2 @

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

2 o5 k" P! L% G% t, _+ i* L

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

, i& M2 O- D! w6 G5 _. M1 j, |

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

$ {5 x. I% L2 X6 x! |

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

% M* ^9 S! z) R B7 K6 d

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

* Q7 A' X& o1 x& Y; n B. D2 [% S9 U

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

6 ]- \& F! |! y- F; X

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

. ?) g. a* k7 a g" M i

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

8 W5 R. T$ s, v6 |* g* A2 ]

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

2 L5 t% a# R% Z5 H' k

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

* U2 D& H. I$ L2 w- V) q

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

0 Q8 `& H( ]% L( x% O0 }

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

: K3 \/ O) ]9 n8 R0 X

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

7 L+ k& Y0 {& h F4 }2 k

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

- P# q! j- w( L/ q. f

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

- ~3 i; `. }# E

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

/ j- b$ Q) i7 y6 g+ p4 P

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 w7 Q* u) g' Q

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 E1 k4 Q2 P- Q; K7 }

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

; `$ U% k' E3 ~- V& b5 T7 o6 J

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

' E! s* A& c$ c( d H

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

( c- U% e8 ^: `2 U7 L4 e9 {

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

0 [9 [7 K2 P0 \- Z( k `

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

3 ?$ u, [% b' f$ e

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2 m' L: z/ B) x

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

# v! h2 U9 F5 \- _

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 e; Y1 l- r" l+ Q+ Y1 E

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

2 a( w/ A/ P" w& t' a

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

& S% G' I1 H' A! Q% _

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

% Q2 p2 o, O' j- h p& [: C

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

W4 I9 x: e! e* O& U

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

1 T) ^# b1 k1 F

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

_- f" `* n F7 D, }1 B

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

' f2 y O' g+ P' Y

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

' q3 f+ p8 v' N0 v. M9 _% [7 F

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

" b2 [7 ]" o4 x4 |: a

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

8 h7 L' u' w' `- i0 Y

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

) A+ s7 S" l* [+ z0 ?5 L

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

7 I s/ }8 Y4 a4 M! W/ ]1 K: E5 l

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 m& i$ c: W( ?, M2 p$ g

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

: E" [7 g( _7 t q# u6 ?

        ง.  ศาลอุทธรณ์

% j3 ~3 V( f. e# ]4 g. G0 i% D$ k2 @ b

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

/ J, r I& v7 H5 p! `% ]0 F: A

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

6 n. N1 }# z7 u( ]/ P" x" ?

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

8 M, S; ]. t' L/ m" C" v

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ N8 A* ~0 ^# p/ u9 O) _

        ง.  ถูกทุกข้อ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

7 I1 V5 y" U. [! D( i# z2 f- u: o' v2 I

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

. e e$ d$ D$ g+ L5 ^) h

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

" d# X- a: c2 e, s2 A* W

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

7 }# q. n- S! ^2 Y' f

        ง.  ถูกทุกข้อ

`9 J" \* B) ~& _& X, g

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

/ p* I# ]2 O! r. b: Y. B- }* u

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

# W0 b. ]& R( c; B- Z

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

8 V: C, K+ {) h

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

: I8 g4 w5 d& L {3 ^

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 o2 q8 g7 J8 }1 _5 \

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

}& t0 Z8 s$ t$ D

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

# U7 v, E! \7 R" K' ?

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

! f# O6 L* C3 j/ u0 V3 v- H$ C2 o' g

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

1 `: Z- q& j/ Y Y- ^5 P: O. s$ c7 J

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

5 P0 h# M2 z/ b- e8 M9 s

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

$ H; o8 i# a0 o. `; Q9 W( o6 ?5 i

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

' o' F y, l% d4 M

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

9 _5 y$ |4 K: h, c' R; f

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

# V% N! T% I! g* ]* Z! @/ _

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

4 i- [) ~: K! s3 a. x# Z

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

. T6 r% f9 p' d0 J1 Q7 l: C

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

t# r' S( H$ y6 p

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

0 i) r* Z$ Y2 B4 N3 k

        ก.  พิพิธภัณฑ์

. M) I; G0 z& b

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

0 E' c, N# N9 b, n

        ค.  กรมสารสนเทศ

" Q k1 m" X, k/ Q

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) }* W, v" |8 m/ r$ r3 v

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

, e5 ]* s5 U" k8 d

        ก.  นายกรัฐมนตรี

3 o) I" C; U6 i s4 y7 R- v

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 j# d2 W' n7 g% D# a3 s" x' v" n8 Y" v

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) c' j6 l8 @( p$ b: _! R

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

" j. e* H9 i0 K, }. p

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 T$ _3 v- G9 F% [/ t. h5 b

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

# c6 C" V( s) n3 z6 O1 A3 [

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

' A2 {' ]% T3 `' U$ C

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

]. w* x+ u# Q5 A

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

$ X# W$ g+ k' W

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

4 v6 J5 F- R$ [5 O

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

& z: N2 s2 i p, i

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! T9 T. Z# h7 d Q7 y

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% ?1 Y0 O! N( B0 Y. o% E

        ข.  นายกรัฐมนตรี

% h' C1 a, O2 K3 f) F* W5 s

        ค.  คณะรัฐมนตรี

* j/ {8 |0 L* _8 I) g: Z. U

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' M0 }+ b# B6 V1 Y

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

" `0 c( D3 r9 d( |0 h

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

3 I5 h' W) n& V+ Y/ }& R! _6 P

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

& t* F1 x9 x* u$ F3 T$ R

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

2 ]7 p8 k z; W, O) B

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

4 w5 i' Q8 c' M; ^" P9 r* F

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

- E1 w2 ]# e. V( t

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

, v) R3 L3 Y7 q$ a2 N2 n6 {: B

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

2 j0 o) }! y _6 {7 {" m

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 I0 J+ B# w" M/ M) ]

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

4 a3 D% g2 T" `1 ]$ z8 {( G3 T

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

+ b; l6 d- L3 n @. s# C7 ~

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( C" k+ A$ U& J0 o# H

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

; D6 [2 R! z2 }" R* O- v

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. I' d2 N$ w* f1 r' q

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

" i0 L: o) T/ \; L, d, V5 M

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

, e0 \9 F* q9 j; L+ M# e# z) c( T

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

* N/ s; p- D' t

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

+ }. A: Z$ M8 B1 k7 J

        ง.  ถูกทุกข้อ

! ^- I- q4 ]+ t/ U( |; y) A

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

. {: ^" [0 V2 V2 v9 P6 y+ m

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

, r" L' H) l3 n) x7 B, H' _- T( j

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

8 C# b w0 J# y& @4 t+ B4 }

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

4 W; h( q: r6 Z( q4 Q8 _8 q

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

$ J( q; a# o; C6 d

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

5 ~+ q3 O X9 {2 ]

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

/ I# h9 w6 I0 E* k

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

8 ]4 Q0 ~8 I# }" u6 g

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

/ A- C) G% {6 |0 U. ]$ s% P5 L

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

9 @$ l2 A1 _2 f! Y F5 z, a

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

* `3 p# b R6 y f5 q# I

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 ?1 c7 o+ h+ ?, \8 V

       

, H4 S8 X9 u% I' M; }" x6 {, ~+ y

 

6 Q( F! |5 p) D# R# W

 

' w' \% P3 M; b& N8 E" b

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

& w) y9 ^! t K/ I. c

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 C4 T5 c) t& o! F; b9 D, S

 

) [3 X. G+ B7 p8 |8 X- b5 Y/ o* s7 o

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

/ N9 O& Y/ K* y& W1 @

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

- o$ m% X" Y, i) O

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

$ b. `" Q6 C8 |! I

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

, r% a7 M2 k; J, F

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

/ F( i+ c' i0 j

 

. j+ P3 j* V% j8 P5 a: v+ }

 

# N# p0 B4 G* n, M) p3 C" i

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-10-2014 22:21 , Processed in 0.138315 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้