งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 41727|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

3 `3 Z8 m8 l0 L& v7 J

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

; Y( I! P0 Y% C n

 

0 R. ~7 I4 P9 B: W

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

4 m4 Q6 h o# q7 Y6 `1 j! d

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

9 a. z; M B5 X

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

. K& x; a( s; X C$ v' x

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8 U6 X# x) j( n$ y" [2 F" C

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

# d, K$ M5 b6 g e1 o7 S5 v, _; R

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

" J* O. h: w0 F

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 T, H4 ]( q; W8 G4 X

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

8 ^: Z7 h, Q' \7 i

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

' v+ F5 C o% }0 X2 ~9 c

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6 m. ?3 _! b+ @. o" P

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

- N( e4 h+ D# Z! L

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

$ |; [- [1 ? M- e* U4 \7 w

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 h) j$ i% J) y9 u' t$ L3 j% c

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

. Y; k, D- T* l; }: C5 C

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

+ N- _* h$ H9 N. A. m" `# {

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

. b; c% S& ?6 x; F4 F- J

        ง.  ถูกทุกข้อ

! M: b R, S" F. R/ k

5.    ข้อใดถูกต้อง

5 }- n! Q4 l8 H) T" Q. N

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

8 D$ ]' |: T4 S7 E

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

5 S' R9 Q1 b! u# q( u8 |/ Q

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

4 u9 \4 G9 r& M

        ง.  ไม่มีข้อถูก

/ @9 o" i: O) H# Z8 L

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

; J; c5 L* N- M6 N# E6 G: d/ i

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

+ `: g* ] f% g- z0 o

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

( F" |9 k( b. l6 W2 F- {

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

' R; F$ ]0 s7 X6 y/ P7 H

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

. X+ B' [6 n) h1 C8 k; z- L U

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

' [. @* F$ A. O: v- h. X$ t

        ค.  นายกรัฐมนตรี

4 R3 ^& \6 u7 d% t: p' x4 U8 T7 @

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

4 Z2 [; S5 t6 a" r& {( l9 W

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

* a8 i& P, j+ W+ ?6 S: \' O" ?% }

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* c( ]( S, E& d! L0 w+ [$ ^

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

/ r! D7 b0 ]$ N* N8 x q

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

2 E" V3 ~' N1 `7 F% U

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

0 t" i* b+ o- Y( m

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

& {3 h* u3 c& A

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

1 g+ n. C X( W+ ]! K/ |7 @

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 @0 L0 w+ X( t5 d2 ^4 M) D3 P: ^) Y

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

6 w4 N/ u* \8 u

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

W7 n; m& G7 o2 Y

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. f2 {* }3 H/ c, e2 J- Y

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

; b% C! a% i% {! j; J+ m; d- I

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ H! L7 Q5 ~, ~, f

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

5 I! g& R; ^# F9 d. V

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

* T5 `# n' X2 L, n6 f

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

8 O7 Y4 }$ Z7 c

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

/ F( S' J3 z6 H+ F6 z) e

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

- c: G1 T! U) h% }0 f, o. @ r4 j' D

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

+ J9 z/ b; k, G

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

+ O* |2 Y$ P- s3 S

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 c/ |( G9 o/ X3 a

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

9 m/ n7 n' n: I$ N/ a

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

6 L) d# n8 h- n$ _# |6 X

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

1 b, T7 c$ L/ j G, b5 a. R

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

8 ]) ?$ ^4 F2 ^" _+ `

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

) U+ Y. j5 k2 h" f# D* b

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

. S; r; F. x) t- [! P

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

8 T; u' d0 j5 N; a

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

9 G+ S, v' J: r7 J

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

# Y ~6 v+ G. P5 r5 Z, @9 o

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

u8 p+ E& U9 r

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

* i% u9 p9 Z4 C6 Q6 E. O1 I5 Z5 J

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

: n; ~, V. _; S( D8 }, D* x

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

; @: U" y/ E E4 \' H

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

; c4 i. K1 {9 a: W2 ^0 @, G

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

+ [# |! S$ j4 g) v

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

2 \- B9 [$ V" B- u% X; v! h5 t

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5 y4 i7 o( v' v0 `+ N( Y: m

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- l, w6 V) s# V# p( R- p

        ง.  ถูกทุกข้อ

# F# c( X1 j1 A& q+ o# O8 J1 j0 |

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

( c2 ?7 @: T/ S7 b% e7 _

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

8 ]) X6 j! x! E9 ~# N1 d

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

3 j! e+ `1 j, R) k! f

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3 m2 N! Q5 A4 g1 }+ G1 m

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

/ ?; _( G( F+ a" `( w, Q

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

! y! p7 m5 L3 r7 `# w! A

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

" E' T4 ~. B; H W& a( i6 y

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

; q& v" v5 K& f$ }+ a

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

' y) R7 ^; R T! _

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

8 [; G; {* V/ p7 d' J* T2 D4 v8 u

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

" a# g N+ ?; j8 ^9 [0 X5 o

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

u4 j5 G- h- r2 m/ x

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& Y* r0 I8 ]# f/ {

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 c0 n' o ^; k

        ง.  ศาลอุทธรณ์

# W7 u: \2 l2 \) n d" ?) K. q& N

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

0 [4 h' W. S# g/ V

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

8 E @7 e+ q3 a. ^- ` d- e

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

* H; N0 h3 v! h! s% q" p d2 e

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 m; p1 ]0 H0 }6 _6 G0 [4 i* q9 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

% A$ e4 H/ k& i; V; y

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

6 `9 _3 w: H0 a/ \- s& [

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

; E2 n9 Z. \; F# v i7 n% X

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 D) Q# o$ a3 c) A/ W) m

        ง.  ถูกทุกข้อ

# E `- ]% x# [& U3 u, b' e

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

' V; g. ]# _$ {/ @; }7 t. }

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

; I& Y& W: S9 J& X

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

4 l7 G7 }, j8 u* @ r

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

: j4 B% @8 i' l* i ^9 a

        ง.  ถูกทุกข้อ

" @0 Q3 ^8 S& Z1 j3 ~

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

+ k% C5 n; c/ j8 z7 [0 D1 d

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

& j! `6 @! o7 E# O. X& x. |4 K, d9 F

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

7 a7 q# A1 \. t; K7 h

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

$ n3 j% q' S; h2 S3 x% H0 S( s

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

6 N; y7 b/ v$ @

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

. @; s2 \9 r: h9 m7 h1 \1 h/ Z" G9 B

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

1 w1 d/ G8 Y( e# p

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

* H/ |9 X* y1 {7 ^

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

' Z9 N( x' N4 I1 X! ]

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

! ~ o! O* d0 X% J7 |' G1 N

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

6 @6 d5 j" v% G) T

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

+ ~: S; Y: o9 t( L" x+ U. \' u

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

7 E0 N7 G1 S5 e' B

        ก.  พิพิธภัณฑ์

) m8 ?, ~, _" A! |* }

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

+ y, G- G4 V# S: M( z

        ค.  กรมสารสนเทศ

# \4 |* s" W( Y5 Y) I* `

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: `& i0 [$ [) w0 E: n2 H6 T7 W {

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

( i' L' R. i- I. P% I0 m

        ก.  นายกรัฐมนตรี

, `8 K- a M6 H6 Y9 i7 o5 a7 b

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

, w. W0 a9 n5 _$ `' U1 V: d

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

* j. A. `0 a0 e! q+ |

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

# H% e6 Q+ o% O: L

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) F; c) G2 ?% p4 L! t/ g4 p2 C

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 a6 s0 H) n6 ^

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

+ U' U' N% j% {+ Q* r

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

2 U$ Q9 [) r& q* c

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

, r/ E; r4 c9 z4 T/ u

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

& T3 A" i8 o% B0 [6 y

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

# h5 X4 G+ T# D8 X

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 I1 e; ]& O U7 ?+ o

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! [ y/ U& n- r V2 w" t4 o3 F _, S

        ข.  นายกรัฐมนตรี

$ G- @* P4 F1 `

        ค.  คณะรัฐมนตรี

9 F& D( H0 N2 ?0 f( L% s, Z

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

; {3 a6 n- F: E. I; e) r

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

1 a- ?- Z2 c8 h. s1 p }

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

# C. y3 {# k. S6 _! b

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

* u0 w1 x% T* v: d5 p, D8 Y5 F

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

3 l* l6 Z6 m- w1 g3 T% V! o

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

3 ?, ?# A) |" {0 I' |

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

+ @; d: f, Q/ |- z0 p" f

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

! _$ g+ A7 z/ y3 n6 T7 w$ i

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

; E. m% J6 o. o9 {

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 f9 ?) p) v: {# @. Q

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

) T& m- e) z8 k

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

0 {2 K* Q, o: \$ I- s; H

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ g$ G3 n. v( M/ q

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

* v, t3 h) n& p3 ~1 n$ U

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ q6 E8 H, w' M

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

6 J A/ S- X8 J' z- J6 d& Q

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

0 L% m* `9 `- k8 d

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 S6 o0 y) d+ o9 d

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

! O( w7 E4 Q7 P

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ \1 e( [! O/ N* ^3 m8 x/ l& a/ i

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

_0 U6 p6 @% n6 n" o. D$ R

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

; I3 u- [7 ^7 D2 b3 S

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

5 k5 i( | u* {( s. j$ t+ K) s

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

: b" d+ _6 I" B; ], N' N

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

5 y H4 ^" {, q" F1 k

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

. B5 b! @/ t( b# M0 C) c3 O1 { Y

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

) A+ S* u. X# Q9 Q, z

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

. \1 A) r2 V- `7 ^$ q5 X. R6 ~3 \

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

# O0 r: ]' [6 ^, F

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

) l% Q, F2 ^, O- I# s: s& R

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

4 b1 C: L4 A/ g8 K2 v

        ง.  ถูกทุกข้อ

* v, w1 U9 x" O$ r

       

5 x" B/ k3 i7 ^" G2 z

 

7 Y0 y0 E( d J3 M1 i+ _; X6 a

 

" Z# l/ @4 k7 J1 y: \* d) x& W& U

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

( o; e" o7 v- N& H$ `

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

& H& X6 ]8 s/ y6 g/ k

 

, f7 U, y( N( F5 j: p

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

7 U1 Q' h9 B0 Z* P7 T+ f$ x. G; p

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

: K* e0 S! B, Q9 r) b9 W

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

- q# }' [4 {( F1 H

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

" E! ?% q% U3 Q7 `

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

9 j$ a3 ]5 {! {

 

$ U, f. G( @* N/ i

 

/ d6 E9 K3 S% P0 s1 u2 V0 y# M. [

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 25-5-2015 16:06 , Processed in 0.062279 second(s), 25 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้