งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 41221|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

) D) @+ ?8 V' N/ q. J+ o( t

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

* h" g, M, s$ ]3 W8 b! @

 

" T: e/ Q# P; T

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

: O! N1 \4 \0 b

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

& O8 E. L% O" m* H) S% x: n

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

% a l: e* m2 S/ _4 S

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

+ W* V2 L8 j2 B

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

+ u, U) e$ e7 H' L# n0 M

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

. w1 A' ]6 \, o

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ i8 R$ b2 t/ m

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

3 ^- W+ }/ C5 ?! _' c/ Y; I

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

( c& E/ B# Z/ N

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& {4 b3 ~4 U8 {% o

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

0 X l5 n L t7 Z7 Z* r

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

: G9 F' _) M) a- M3 o6 l

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

) Z1 R% N* x- A, l" [& L

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

9 B* U P" w$ H2 ~* d# G9 m4 ~6 e4 t

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

4 o! w/ w n6 q k( X7 ^

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

# O' u' Q+ i" I h# @0 D z$ m2 r' K

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 A. s' i( W7 }6 x3 a

5.    ข้อใดถูกต้อง

' [2 Z8 o) s* f% v4 A3 N+ z- u

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

e- T, T# R2 s, F( k

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

( t* F0 G8 ^+ e6 M9 a

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

& \" i _4 r/ s O% t- y. r% C

        ง.  ไม่มีข้อถูก

! B' V+ y+ X$ o1 U" M. O

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

2 m5 U+ H2 ?4 [

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

0 T( v% c( I9 Q9 b) b- J1 o

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

8 \$ k% D ^; p1 e1 i: K9 ~

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ Q; x G) _) N

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

' ?1 i4 Q6 d. e& `

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

) I; s3 S; Q, ~ R a: T

        ค.  นายกรัฐมนตรี

q0 T' X! Q, O$ @6 u

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

2 k7 P6 ?4 X- y a" j0 f! L1 h

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

4 ^& q, w( I# m- J

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

: a4 s9 ]+ _+ O

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

: l `' p! m7 ]

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

. i9 V2 K6 E9 X

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

) G8 ^8 _3 F4 L

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

# P" o+ _6 D; _) G/ ^- b8 j

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

! p/ u+ t+ j' l' E. t3 b+ z

        ง.  ถูกทุกข้อ

! v) c E" o5 d& U7 X

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

. _0 D# u7 `& m$ f- L S7 s

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% b( `6 V. M& o* D! \* x; D7 l

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 V' ~2 ?& t& d. h: r

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

4 \) ^/ b, J$ v

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

* P* k b- `- C6 M) b7 t0 I' g

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

9 ~7 W2 N* v9 B. m

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

9 t, O2 C$ h4 `( C: K; i" z

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

% v* z: \4 `! I( z0 j; B3 m0 d

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

+ r8 e. |- |# j/ g9 x6 Y) {/ E3 |- x$ y

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

- k- m1 I# q; F5 U; g

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

- g+ l- _8 t! M

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

3 S! X+ ~. |6 P3 a1 M, o" E

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% B1 ?; l- S# i- T% i, o" f, M2 V

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

0 Y- l) @; W* G- R

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

' U& ~3 f" U2 z& ]7 S! K

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

9 m6 B+ a2 `% T7 j, t

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

! ^4 ~9 Q, z* }1 _8 `3 l* m

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

7 b, o. [( s$ j: {1 l/ N" b! M6 s

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

8 o5 a9 a# i2 K: x9 l

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

8 U" h8 N+ c- s8 o

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

: S, d1 a( ]* O6 G

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

# j/ l# f; p9 |" p) ~2 ]

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

( {/ z+ m7 @6 j7 w# J

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1 h! c5 O, p; U, f

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

" m+ ?, b' m. v

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

& j2 o3 }" J! H/ i5 e2 O) s0 P5 N6 U

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

. I* o j( [& P# Q

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

- N5 c9 d% c1 M6 B( _

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

) }8 s7 {5 s- t5 T/ ^ ^! q

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8 M" k5 k5 i- j, g7 U

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

, S$ E8 j" S$ g V4 R, P

        ง.  ถูกทุกข้อ

# E( s& s2 b4 b2 l/ s- c8 n

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

4 U. B& v0 Q2 o& i' y1 P

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

$ \6 R, E9 h' n" R) P* L( c3 O

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

. Q" m1 m' E# o' D0 P; ^1 _

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8 M% ?) r e6 C( z8 a" |/ @

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

$ y; i! v, N& r& F- H ?

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

7 z1 {# x2 |2 i. g5 ~

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

) v. ?) g$ G4 f9 C. { x* H

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

+ u; c5 `$ t8 L2 w2 i

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

* c2 D; k* {$ s) ^$ o6 Z1 O; Z

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

6 P! m1 g; e8 f

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

: a. a6 X" p6 J: U- h

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

9 H3 |! J+ a" d L0 C

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: X: p, r+ s0 R2 |* [+ y' a

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

/ y" v$ J, z) T7 Q B; l9 `

        ง.  ศาลอุทธรณ์

6 ?* ^% Z9 k# G: H/ k

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

+ x5 O, o& d0 P, g1 ]% n

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

7 f( ?( w% Z, y( n8 m( t

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

/ C3 e+ `( z9 h! i$ y' n9 F

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 F$ I1 y- l5 U1 x( Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

' R1 x, k* v! a# x: d2 v T

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

$ ?& `% G& o u0 ]8 R. L6 Q( ]

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

! R7 K- a" _! V& Z

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

" E& L1 [/ O" R7 [6 G

        ง.  ถูกทุกข้อ

% o1 G7 n8 Q; y2 m f9 d

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

9 E5 _6 D7 K: q: a5 Z

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

$ {% E/ j' J5 Q0 y% Y5 w

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

. K j- e# {, y9 i/ c+ R, F2 H

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

" ~8 ?% p' {% p

        ง.  ถูกทุกข้อ

) I. b! n7 M/ ]1 L# l* b7 H

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

' n; L$ I- v$ G4 c9 }: U, O; p) ^; ~

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

; F0 J- W4 g: ]8 M$ ]0 C

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

9 n9 D/ G& n- _: U _+ e$ e, C- _

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

) z5 U6 T' {( ~9 C! S$ v2 J

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

0 y. [/ C/ A( z+ |( R1 A6 o

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

/ o6 O* k3 U# K' V

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

* b* X! o& t1 k5 \9 ^$ ]% A

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

5 [" i. \5 q* U Q& d

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

! B+ G2 a7 j! Y6 \

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

8 Q4 i" F+ F2 R0 R4 F

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

1 N. s5 G, a0 Q2 t) K# z

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

& s6 O/ c7 o l1 m

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

6 P& p d4 \* i/ e

        ก.  พิพิธภัณฑ์

" c# l7 U3 s g) q* e3 E) a) u

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

/ G* D, K2 X9 J z5 X4 k1 b; z

        ค.  กรมสารสนเทศ

- p9 k- Z9 E% E4 _8 Q4 N2 e

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- h, p+ f( R8 E! f' y

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

& `3 g3 C% [ E; u7 l/ G

        ก.  นายกรัฐมนตรี

0 e1 y- Q0 X# P$ K& X3 v0 h& g

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

$ L, y2 p, \& {. v, C; V# t

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: Z. ^+ D# y/ K/ m' y) Y4 R7 L

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

) T' L5 D( v- y

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* ]2 B" m C7 j( m, M$ @- m8 `

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 ]3 S+ p4 g1 d. ` [5 Y

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

1 Y( Q. X# l, R' p

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

( R4 u5 S9 h9 `+ n- y7 ^ V

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

5 g' F$ Z. a. b& V" B/ Y

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

2 B1 ~' o, i2 P7 H3 w0 @% y8 _' y e

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

# f) ^8 f" E0 m. `# X

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 Q9 C0 F+ P) y3 T; o" `. h! }

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 k0 _; O$ q. {* Z# x8 x" O

        ข.  นายกรัฐมนตรี

" m: B$ H$ G2 r+ S7 g# j

        ค.  คณะรัฐมนตรี

. q0 T* S2 ~; g Y6 s

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' @6 Y! ^+ h' z v" T& e

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

, [. D& y) i# z, U

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

! c- r7 \; F) T4 p, V

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

9 b; c/ a" j+ {! v7 T! i4 z

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

3 K9 c5 T/ Q' w" t* u _

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

( T1 ]- u, d5 ]5 R6 Z* w0 e

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

* w6 }5 I/ y2 M

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

7 U& Q! g7 F4 G; T0 O

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

! U: H" A: y- X( U4 O+ S1 `# w! k( n

        ง.  ถูกทุกข้อ

" B7 Q" @ A y! \6 t- X0 ?5 x

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

3 U' P# y: ]7 b( w: X+ C

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

9 q# ]6 B' l# d9 ] g9 N$ I

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) J4 |! d( N3 f1 i* D# X

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

1 T5 j( R9 ^& X" T; q

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- _' R8 y+ `4 b4 @) `1 m* v# U F8 N

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

: N& `/ m2 g3 H9 m0 r8 D

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

+ }; i, u0 ?' }9 U2 W5 B

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

/ e5 ^" ^, t8 L8 z' M( i5 d

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

% \+ L B" @+ d0 C3 S" c1 r

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 J& v, F, V$ K: W5 ` v

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

U8 [+ ]' z, y4 v

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

* b- A3 {2 s0 `# ^! y# K, e) A

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

. h$ D. l/ x- A; N. B

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

* P1 q' f: c# S- L2 J+ H8 O

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

4 V7 r8 U ^ ]7 U# P

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

2 j! p2 P. U4 J, ?

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

, x+ B7 B1 f: a9 E0 V

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

6 }: E( d- Q: k# [) i& _

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 C' Q' P, O4 I6 v- v6 \# V: ]

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

2 M9 X1 \3 S) a

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

. w5 F; m1 z1 y0 q' H, G

        ง.  ถูกทุกข้อ

) _8 Z3 S$ L7 z! O" Y+ `+ U

       

$ \- ^' ~! V+ b- r1 a! a

 

" V* \5 K# s+ f; A z, q

 

/ [% q+ P' R* O- \& W

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

& n* w& f3 Q+ A& c8 v$ i% }! W

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

^* M S+ U. @8 Z Y9 F2 z

 

! Y' k; @9 }* X% ^$ Q% L1 Y

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

: t, J& V o* D: L; ^; w

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

4 L' u! P9 P" U) f! p

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

& `6 v( L1 |$ v% n! c" {3 X+ O4 z

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

+ L4 s! ~3 ^; e8 D

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

$ O" I/ W! H. |% o) [( V5 L

 

. ~: z' y3 `0 T" ` {" m

 

' D! y2 a% w/ F, | U' z

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 21-4-2015 18:58 , Processed in 0.186835 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้