งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 40221|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

; f8 S0 ~, q( w3 r0 u- t& c. A

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

5 K' \4 e' F+ w/ R

 

8 Q( k. Y: X2 T. \0 z/ B6 i1 Y

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

, o2 x# h7 P1 ^/ \# O

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

" D I5 s; X5 R9 s

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

$ T' k6 {; t B! {+ h3 m

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

p" ]* H' A( m2 P( | s6 t+ p+ d# z

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

2 `: _ n; M/ m. U6 x% {8 L2 Y

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 v' i. X& C3 N. |2 U

        ง.  ถูกทุกข้อ

" o$ c6 I8 A8 ]( _ V

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

/ `! P; `2 l- O' j0 {. A0 U3 M

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

. y" X# A7 h. K* Y* v8 E7 h+ q

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

/ ^$ a: f0 S: N! N* O

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

! }6 x& E' N& t* C" W8 ]! R( E- M( }4 N

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

0 v, [; T7 m2 O* B8 t' U* w

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

- N: ?, \: C3 c9 D! C! x! K* g

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

0 M* \) e! v8 l* i% }: C

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

# o6 i" o& V) n; W

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

2 s$ u+ e- d8 D6 X

        ง.  ถูกทุกข้อ

% j" g+ Q) _% v/ h, p- ^

5.    ข้อใดถูกต้อง

2 o4 N3 Y) u. F4 a8 E, l- q

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

( _$ ^/ E3 I) k/ g; \& H

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

# i% y! l: R5 F2 U8 Y5 `2 o

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

( Z: h5 m4 }, [ Y# G6 {# K

        ง.  ไม่มีข้อถูก

. c Y5 p7 ]2 B

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

( }$ F5 ^+ x1 k- L

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

5 M G! c, t( \% j) s- K; P7 ^

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

2 `, X( m0 K3 ]0 u- m5 Q- E @

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 X: D. K j2 e1 C* [

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

k% ^& t. G7 n9 }3 }, H4 C& t3 v

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

( b2 Y* J) W) ^/ `0 U4 W$ ~

        ค.  นายกรัฐมนตรี

9 {# s9 \* T! ]1 s5 x

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

. A( n* f9 ~0 x$ R

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

% A( ?4 T2 e( L% P6 @7 U8 y

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 {0 r b7 X4 Z$ [4 b+ u

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

1 J0 Y: O# L. H- ^

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

. }5 I1 @/ G' Y

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

2 A8 ^) `+ ^; f3 n: \" t8 T

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

, T6 S8 c0 a7 |$ P) Z4 D

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

( Q0 E$ C* I# g- a; {/ Y" b. S& @

        ง.  ถูกทุกข้อ

) E$ ], s- g* ]3 b; O! M% u

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

+ X ]5 i' F( S5 U3 _

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 P0 V3 N; K+ D9 R

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

q. C& G9 O9 [/ b4 }0 I

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

# o8 e. v' `$ V. z

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 z( c3 L, F5 J7 `3 d2 L& \; `

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

, b$ K% e% Y7 }; a5 y" P3 T' T

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

6 N, o8 `0 j* I- L. q

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ]& w; T1 y+ Y; {# v

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

: J( z' Y0 n, h) A2 K

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

/ z: o* w# p( d$ L1 x7 ]

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

$ ?- e) z2 `2 y) H! ^5 X

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

# z0 X+ M3 D3 }

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

( j* D2 e# d9 b

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

2 n+ _* _' s7 L _' B

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

% j# B! T1 p8 V9 E8 o2 @! n+ G

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

3 O) M; t- X, I$ {4 N

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

9 r% d/ j+ ~; e

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

( t2 _3 o3 r D& S8 t# p! a

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

8 }% Q7 Q2 Z7 b, n3 W! Z) f

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

5 s8 D% d4 @+ s# B: s

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

( A S0 l- c0 Z8 b4 ^5 ^3 F! ~

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

% L+ b; O2 s, A& L4 T

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

, x1 |8 K& h% V; l

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

: T+ ~' I3 t( H" v& [8 E; X4 ^; D/ r' J

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

" A6 @5 U1 Z {$ o: t. o3 ?

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

, ^6 n# m2 m! x0 X; o

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

! e1 |( k( R$ M9 T, |

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

9 S. |/ d' n9 y# B1 e, R! R1 }% k

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

8 v) L0 W0 W7 H6 q! s4 C

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

: y9 i, O* K* ^& K% T

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

5 d/ V$ R$ ?2 H) X1 z

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 p* h* Z+ G! S& J

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

3 G: f- l; x4 ?

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

% |; b+ F3 \6 z+ j' f- e+ i* n

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

6 F7 h# i- N8 M: E

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

! Q7 d* W9 P; m. B1 C

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

) I% e2 T1 B3 ~% z

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

5 W! h5 e$ E+ X+ H' Y3 }

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

6 S% w7 V( `6 D" x! M

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

X; t/ I( @4 L' o7 j; V! i) }3 R

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

5 Z7 m; c& u2 f* S c: H4 `

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

3 Q/ U3 N# J: i' M3 d

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

. `7 }" }" n) o9 V2 B

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

" z( X1 V0 x. R X$ F" D4 r. Y

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 s1 b I0 P+ \$ `

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

$ D% ]. v6 ]1 k" O8 }

        ง.  ศาลอุทธรณ์

1 a, c9 b" V/ m. d

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

" _2 J; v) T5 m8 e& P! J% [1 ~

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

% u; N4 j' d) `

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

* L. m O4 g! a' R+ I! L' e) A

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( G6 x, w0 i3 g4 A1 p

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

7 i- e! a$ Z7 g7 |/ j

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

9 h; I5 _2 J! v8 m1 B$ G ]

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

5 k2 ?; K( u" r

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

# t! J: s: w9 c

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 `/ ?1 W0 F' c9 H( e# L8 G, ^ ?8 K

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

; G: ^0 O8 R1 |- {4 O

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

( G/ Z" q( i7 @5 u' z# a$ m0 s

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

7 b8 M4 Q, o2 [3 C% y! K& r

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

+ X8 Y, ?/ i5 I

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 I* P, H; W$ b) s" [

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

3 r$ ?, G; J" ?* A$ k

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

+ X2 M$ W; m2 J5 ~0 W8 g

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

6 C/ ^" ~+ m5 s8 @8 X3 x

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

3 Z# v; K% K# p

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

4 V. n" V* H# m# k. i

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

z1 _8 M+ B3 [

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

" N: t: Q3 Q, O, K- t

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

' x7 a9 V6 J5 G' W( O

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

, C% n& d$ X3 b0 s; Q

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

. E: P, U; U% I( z! ], e6 J

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

) E( A5 D: E7 Z1 r1 s5 n

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

4 y$ s* M% J" w, |; l

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

( T' `9 c# K7 k$ A v

        ก.  พิพิธภัณฑ์

5 X9 k& ~' F) L

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

G/ \7 Y( Z4 O: \" M8 \- N( V

        ค.  กรมสารสนเทศ

$ v9 M' c) b1 R$ P5 _

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' a' Q* c& x" d, R \4 F2 a

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

. |. a. x$ c; d3 K% {" U# a; Q

        ก.  นายกรัฐมนตรี

0 X R- A X( q, E3 z. R

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

+ |' n3 u3 x$ Y

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

u, v. I2 B' _& i

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

G8 p& {( `1 y9 I

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 ?# ]$ G9 c2 v$ Y6 Y3 N" U

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 w' e" A) ] F& s) T- {

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

/ q, }8 f0 c, P# i/ i/ F

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

' x; P6 i) o7 C+ I! W) ^# D

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

+ Y- [% f5 e; J: o4 k( b

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

" L( @; `: u; Q" D3 e

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

4 t" i6 Y3 S4 ]: ?6 t2 L

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

, T, V; G$ m8 d; n& N

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

; ?! O, i A" p7 n- [# i; ~! ?, g& c

        ข.  นายกรัฐมนตรี

9 s7 Y! x5 ~8 @0 a2 T2 m W( |

        ค.  คณะรัฐมนตรี

$ m! n1 E2 X9 |% X

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

& x; i$ M6 l G% m4 f# S! t

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

4 t1 |1 | U3 S m7 ~& u' n/ ~

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

* |8 `- G1 k: }- k! o: ^

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

6 r0 Z" ? N- ~) J& l

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

9 Y; s. f3 q/ y# E

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

- o7 e+ u$ R! |4 A2 {* e7 k

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

2 L$ X8 G) E7 C4 t4 \5 v0 L2 J

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

1 H) q: S% z1 Q( u3 m: j

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

0 R9 x" y5 I% P( U! o

        ง.  ถูกทุกข้อ

% l+ f& {" b9 i1 B) T; j. ]5 q- D

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

- O$ X% o6 {, s( n; o

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

& [3 B8 K, N9 w# ~2 }2 {

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ \5 I; I1 k) R

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

5 W* f. Z& \$ H! Z! n. v9 o5 }3 S

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' z6 M/ E! O! Y# U, G1 C9 ^, {

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

) s# m8 [$ n1 y; i

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

+ R/ a+ Z2 s: \# q l* [7 y( d1 p

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

! ^7 s! t7 \. E3 M- E: s( P2 x

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

5 V q C$ `8 H8 ~+ g0 A

        ง.  ถูกทุกข้อ

; S7 L( Z" U# l( Q! r9 o

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

! I3 Z4 Z" P/ O! @7 O+ p. v) @

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

- U1 m0 Q" H- |2 I W( L

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

! k0 F) K+ |4 i& Q9 ]* R3 m

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

; ~8 K$ ~' G8 I1 }5 \

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

3 V7 W8 U, V4 p0 W: n' w

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

7 ?* D5 ` G1 K) }. X8 n5 f

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

! Y' x8 u, m# p6 e" f

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

U9 H7 d9 K l& ^2 f0 i% N

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 j9 W. @# Q& B# X# z' w) ]. F- A) S7 t

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

; c& t# Q* I8 A& i9 P7 R! l

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

$ L( G! v. N r! z% n

        ง.  ถูกทุกข้อ

$ g& {5 N4 _% R9 f3 ~

       

( u/ k* \1 a1 u( q

 

6 W" y, f2 L6 ^) d+ F9 E

 

\3 K9 K& d, S- F0 x0 U

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

# L( w' J0 X$ I' P) Y# j

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4 w7 d; m Q) j8 O8 W1 g

 

0 }/ c3 [: [! _, U1 x

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

- t8 g" }! E F3 v0 y2 E

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

9 M, z3 F! }6 j. i% n' h% F0 [

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

4 A0 r9 l# P$ ^" u' p" B

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

% _6 ? `% \- _. r9 B

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

" e% ^, t3 A0 S" i i' T

 

4 l3 u4 P- g8 d6 |$ C9 ~0 w

 

& k; I2 q# ]5 E1 w8 V

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-2-2015 04:41 , Processed in 0.211348 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้