งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39590|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

2 z7 z9 V& s% o$ Q

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- z. [3 d7 x# P$ Y+ M0 n8 P

 

% e5 j, r, O4 o* F

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

# r; w) A4 A4 }

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

0 f" V% d1 Z+ ]2 k

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- u9 x/ U3 `" j! F! X, H

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8 ~* O7 h& I2 D' u3 I- l

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

I9 N! G- F9 m& \$ _& X

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ ?' e$ p( l7 p6 p! f0 w7 A. H

        ง.  ถูกทุกข้อ

* j v4 P* I1 t6 u5 M/ P

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

7 X5 D. Q7 g9 K) a6 k

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

7 N7 ~& d7 [, H2 ^% \" r/ l

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

4 t: }( u( @1 J/ X1 M G

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

# p! [' E& M4 d- n1 a

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

6 g: E! X3 g8 `3 M9 ~

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 C+ L9 h. k* ?- k! P$ x

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

1 H! m" f1 P$ T' W

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

4 P% {# |" B0 F$ a( Z( T! f

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

" r; ^6 H* V6 |; q5 T% m) J

        ง.  ถูกทุกข้อ

4 h7 { J. c% W8 Y

5.    ข้อใดถูกต้อง

; T% W& {7 _7 j3 ^

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

5 F' _3 Z5 N7 F2 _9 Z0 ~1 p) o7 O ]

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

( b6 H3 V0 m3 G! o

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

+ m8 e3 C" i3 U) k

        ง.  ไม่มีข้อถูก

: l/ x ?. d- n) h0 b5 ]

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

1 s" n; ^" A0 D' o4 l' r

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

1 y ^ o* ^# a1 b; W: P+ n

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

: q: X% y: d6 z: t5 [/ t& T% e: e

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 w0 h/ M' _7 K+ x5 ~

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1 ?- i) y3 ^( Q& r' `. e3 \

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

% m0 E e- u' p! ~* M

        ค.  นายกรัฐมนตรี

% S7 `" R" s/ S. H) @2 a

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

' C" e! R) X; ?7 I' y/ e' D

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

t3 N9 r J' M

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' T8 G* }( [& |

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

" ? e7 W( k) n5 v" I( e5 K& @8 m" F

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

3 I! }6 U5 u. |& P1 _% J. @- O

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

7 [5 p+ T8 W+ e2 V

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

- {. D+ j, v; B+ W/ @

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

$ y8 K7 U. w) Y7 a- W7 G

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ N: h4 k' c9 e/ C. t

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

4 p3 ]+ s1 C* ~' W

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 L& W2 M1 X' n/ l& n. f9 L

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ R) f. r( d6 m U. E

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

' e5 @8 }1 X4 a* r. V# M- w+ e- ?

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 o0 m5 g% G* j1 O5 G- h

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

; \3 L: o% M. L; v/ k! C" I

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

; j3 J* c* @! C0 ]/ n% A3 E5 z

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

^ q3 V" M5 b; c

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

% r. S8 X5 f0 N7 f( z, a3 d

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

" r1 \4 S# ~ V/ Q9 ]5 y

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

3 w3 P/ T. T$ i! q7 }; `

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

! T7 l: z! o. q

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

: \' x: t5 T: [3 S) i }- b& U

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

" h5 @" g0 @3 x7 I

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

|5 P7 `1 e+ j& r0 x ]- f- }! V/ W

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

! X; R+ Q. u, v

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

+ C/ X; ?' Z" K$ e" r% S

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

2 ?7 z- ?7 f: S7 {9 I

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

% ?, T' v! Z( e" S

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

% S( J! A7 z* w3 J) k

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

+ E. C& G' P8 M; S- W- K

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

* y4 T- V" |( E" m& T. S% O( ?

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

* ]$ e3 v2 U* G) X5 {1 u

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

+ g1 |/ N& g1 D0 q0 W& C

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

2 y. z/ G, r: _# o( D

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

/ `- a; u4 n* y8 n5 d

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

9 F, y' P% M3 K; _% L4 M

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

# W6 f& Q/ n0 ?# v1 J/ t

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

$ M& c5 U' N) G# _ b0 j* E6 Z! l) g

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6 ^/ x. r0 ?4 N; k

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1 Y5 T( ^3 ?. Y# n

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 \4 N% s. \3 M' E7 H

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

- z0 e' X; T( h8 \9 @

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- }8 ^/ z0 r6 F a* Y" L9 r

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

# p0 O5 D( `; | g8 |- K- S' V

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 K+ [: l! s3 A4 ]

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

- d* b, C1 F; i. \& V

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

- x1 B' ^ `9 n$ G6 T

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

& x( Y( o# J3 |) d6 e: P4 [4 }% i

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

$ R( _% {9 \5 d. U+ K; H

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

$ ^$ C, c3 |5 p4 t

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

: r/ l# n4 V7 n% Y

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

# ?4 r2 T4 s( t

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

( D K$ B9 }1 l3 f

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! h4 E2 k. K7 u* `

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

* q+ x* v& {8 q/ o k& W

        ง.  ศาลอุทธรณ์

' a3 i$ t0 \. {% Q4 C

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

3 J$ f9 X7 m0 O* I; b

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

+ p/ t- b4 B3 a( K

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

Z5 d% {" S1 v/ m" h4 }1 R% H

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 N% k V) W5 s2 H# w9 F

        ง.  ถูกทุกข้อ

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

! q) G8 D: h% r

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

4 k* W! M& n5 |% f6 K

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

7 h. F5 [* }: E; Z; M& E1 Q) a8 `: u

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

$ H8 W5 ^- N1 F! Y2 e; o/ ?: P Z l

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 ^0 }# o7 F1 W* U7 z) J" C

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

) u, y) I+ g" U+ ?6 X

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

" F" ]* K9 }5 p* i2 X F4 g

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

5 C+ x; K; |5 e

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

! Y- o% S: T1 v3 x; V) D* v

        ง.  ถูกทุกข้อ

- e2 q* [2 b# _/ _ ~

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

: U8 {3 @, B# E6 O

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

% b( q4 J: | e: g2 H+ U

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

* E K) u. \4 ^) [) f8 l

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

; z! Y4 n& K* P- D

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

9 v/ Z6 o9 R: C; J' K6 g$ v% j# ]# p8 K$ c

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

6 h2 v; }$ u# L* m2 |1 s2 Y- S

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

5 {, I1 ^! J: E$ r) ^8 v0 }

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

, ^ ~: o6 Q/ q( ~2 z0 h f# J. u) ^

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

% N6 V4 H, o j4 Y3 _- I

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

# k, e# h; Y/ [3 w% X" U

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

) n" K: e2 i% S6 e% \ B6 z/ k- ?& f

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

+ q2 R- m8 |. f7 C

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

9 ~# q8 S% p4 {6 j9 Z) ]. k; F

        ก.  พิพิธภัณฑ์

5 G. |" q; G% |7 h" \3 m8 O

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

. Q; m- `# u) R+ A/ g

        ค.  กรมสารสนเทศ

8 a4 s- c! l5 a) c

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 i% X. a' g' e4 a6 }

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

( L" W, Y$ z N

        ก.  นายกรัฐมนตรี

% W Z4 s B( @# z! M

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- c$ }& [. f$ u) F

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

s3 }' A. K, X

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

. |4 V8 t) b# B& ~+ w* U

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 q1 f, I" c4 R4 O3 b$ g2 n

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

2 b" w5 K( d% ?, [1 `4 s% r$ U! M

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

' r, X$ C7 A# D9 U/ I

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

/ d7 ~) t ?1 } T

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

+ |9 Z" R3 R' e0 S5 E

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

, o7 z2 D5 [/ y9 t) C

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

1 N6 n# ^5 F+ M4 @& ~3 i6 ]8 Y

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 m; J5 {7 x$ ?# c I* M0 {2 Z

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 o6 v# c* R* i8 `- v

        ข.  นายกรัฐมนตรี

0 B2 M# ]8 T+ L4 z! _/ s

        ค.  คณะรัฐมนตรี

% L3 u/ O' {2 L; [9 @5 R: @( `

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

( D/ N* R5 j( x3 ?/ w0 [

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

/ f, h D1 e4 g; _2 ]

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

( S6 Y' k( a h& `$ z# Y* p+ z

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

1 ?: @1 g0 S) A+ W; c: p. I

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

# _' D8 v. [8 r) m

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

% |8 c/ p) ~9 {

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

- @2 B, X: L( p+ j( Z5 l- u$ G

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

3 q* Q8 K* j- q B8 g$ u

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

2 h) G& G Z. S9 V

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 L3 c! Y- N+ o0 c

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

4 f, D4 ^% g x! g

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

% r* F: z1 s5 `+ M

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

# o, d" Y3 F$ q% h

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

1 v$ W$ |) v' a2 f

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 f: l6 `" p( `+ }

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

: X1 p% Y+ I Y( Z7 D' O

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

; R4 R; n) o: f) }/ h) p: b# q- R

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 i7 n; E A a! T1 N

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

/ x/ y6 N& |2 k5 N D

        ง.  ถูกทุกข้อ

- v0 T3 O! L2 W: I

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

! R! N, Y, h; U2 l

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

* z+ N8 b' {" s, r$ n: L# a" _

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

) A2 x# `1 i/ _ e

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

+ D, J0 |9 \! x

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

+ N0 y. @$ E: \" D

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

; j' k1 R. F. Z$ M) n, w

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

5 Q7 D" O6 i3 v

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

7 ]6 d& o$ ?* f/ U4 L

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

3 ~1 X2 p7 S& [4 o; g' j0 f( e8 c

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

$ ~: R+ J8 Y3 W, K; \

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

) C0 {. C3 n0 Z+ j4 E) f& r

        ง.  ถูกทุกข้อ

' c4 B+ V# S- i

       

1 M% @; R3 u$ _, ^( C+ d

 

6 ?7 O8 |4 ~' |4 L0 w; n3 D

 

8 D* B, U2 p- m' A9 N# z

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

$ r9 V* f- }0 C" e8 G- Q( t3 l# N

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

% a$ w) f/ C1 @7 x5 o3 |- I

 

. J3 H/ [/ j( h5 B* u

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

3 A! r9 M9 t! n+ P

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

% H5 L4 C$ W8 o5 z/ H: x. o

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

( \- V4 {- ~2 h2 r

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

4 e9 R P4 j2 m) U3 L2 ~

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

6 K7 L% N) l! n" C( q: T7 R& N, r

 

( s& J. Q& u7 x1 n

 

1 U: h% W4 K* E+ M- S+ g' i, y7 `

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 18-12-2014 11:24 , Processed in 0.051078 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้