งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39220|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

; Q, H f% _0 a A

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

; u, ~9 [6 P4 B L( G- Q5 p' b

 

: D8 i" \5 v0 o1 }

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

8 ]6 i- o' h. g* A

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

( R+ ?$ i6 [8 v5 ~

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

, b# f: a/ b, C m/ n2 |- O

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

_7 I# s0 j4 Q5 B4 D

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

: s% Q" ~/ `4 e7 e4 ^( f# Y" w; F

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

# E, S4 {, |$ u

        ง.  ถูกทุกข้อ

( |; R( L% Q) W

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

- m& S' g9 H4 ?2 m6 f

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

" Z. o3 N1 s+ [+ ^

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- F$ B* ?/ s( S7 W

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

9 o( @3 q5 f5 u* B8 k! b

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

" X6 }! ^$ ^* e/ v& {8 \; d3 ?

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

# L6 M. ] ]6 K9 C. [& H

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

3 h+ d; d' m$ m5 u1 ~1 ?

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

0 q9 S4 s% D0 ~% c8 j

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

( W8 d$ u1 [, Y. m3 \# \+ ]0 i/ ?

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ a* ~9 E) ^- G

5.    ข้อใดถูกต้อง

, M: B5 P8 i4 d7 s/ N

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

3 V/ H' t: e( G3 ]

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

$ u8 \. ~' V6 S. v, p$ E

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

( v9 e u* x' j+ E' c$ D

        ง.  ไม่มีข้อถูก

! \2 ?& s6 j# u/ ], Y8 C! d

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

+ G+ \% ^! }4 ^9 s$ _6 L1 B

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

8 g+ d/ R0 t, v9 ]$ S

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

{ |: T, ~ B2 Q/ ~

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

( H& W" s+ n" M+ _/ X/ x

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

; \! {7 x! M. K7 X$ c

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

# D# ]) {6 U0 @1 V6 t- Q

        ค.  นายกรัฐมนตรี

- y$ G6 ~- z V" i- m, v" `

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

+ m h% h, o) I$ ?

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

0 f# S( h8 z; u$ x# x b

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# @. I9 L+ Q/ J, l4 L

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

4 @8 J6 a- X* @- k. }0 b. ]. z2 u

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

! e' _( }. ^" s% B# |; g- X

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

2 D5 ?3 V. a4 h! |* h6 q C y

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

3 B( n% T0 q8 |, B

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

) a9 s- m" N; `# [8 O: S

        ง.  ถูกทุกข้อ

. @ V- f" t3 g& F8 e6 i

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

( @$ ]1 Y7 P( K- |+ @* ]

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: V$ H( r( X& ^ w: Y0 M# N8 ]

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% }5 H2 d/ I$ w9 G( E

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

7 {( ?* ]8 ^: e I2 X" o

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

. A" E; ?- q4 _

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

+ r* J: }6 R- Q0 d' {

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

' e' L1 f5 O1 t( H

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

! U* h- P: ]: Z+ t

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

% I2 K* e( f! x/ X' W7 k

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

( [7 [9 m7 j1 \! r* a

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

* Q4 ^* B4 g0 }/ ^; ]$ ~9 M

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

6 y; G. Q$ _+ L* V. k% D

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

9 x! \$ [8 `& J: S; W# C

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

6 w# M3 \" c5 `5 \3 y

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

, a7 L, Q8 T- E ?7 o+ S' `- p4 `+ J9 a

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

" X9 L+ v$ |9 t

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

! n. Z g) F9 s q

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

, ^/ R' p; P/ y% q5 b$ N+ G9 |

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

) z1 e! r( w' z4 [' }& s

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

. l; j! K( s# V4 g. K

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

8 T# x% T' |; U

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

/ _6 J/ F5 a1 ^5 r& N

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 y2 x/ a2 i) A) H( N: s$ s

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

) z. t/ M& h5 f6 Y6 D; o

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

& c$ J9 M ^2 u' [' p- F- I

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

+ ~. a5 |1 E5 _' I' x& p

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

, w' h# s9 j2 C& E+ W' M+ w5 s

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

; [+ I0 l# T/ K4 B' ?7 Z. b2 t8 s

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

8 e3 p! a; k# N% x! U) g i, S

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

" W: K# ~& Y; W) J+ `- J5 i

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

& ?% m. J; _4 z& H& F

        ง.  ถูกทุกข้อ

* k" w0 u: {' |, Z* Z; o6 {

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

?3 ^6 t- S9 r: [. H0 Q

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

# `) }; t8 P; ~; x' v

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

% X6 y$ q% W* a- {

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2 L, e B" C! w5 ~2 |; p: B

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

# R* i7 [! s- Q* Q1 c/ q6 ?

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

+ O9 ~6 j, J8 I" q z/ t/ \ T( l" T3 G+ d

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

K- }$ l* m g( W& ?' |+ p- k& v) I* V, S

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

+ l) w, D- a" [) {- @( D8 h

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

" U0 T, D5 m- T9 g. X7 y

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

, Z. V. S$ {! I& m; D, i1 q

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

, I, `8 v+ P0 R: B

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

/ {) B! `2 Y( i7 }& T h8 d

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 H1 a1 P; b3 I% K9 t

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

. J2 V6 l: C% g% T( k; S4 Z* B+ W1 }

        ง.  ศาลอุทธรณ์

- _1 ^* V- I; H5 y7 T, u

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

. N: W& ]# g8 d) ?

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

1 \0 Y4 X$ ^* |. b$ Y3 t5 j

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

2 H7 a: l& \# W% y8 z- I3 t

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

; D9 x- b# [ Y4 z; y" h) C

        ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

8 t. D! R) x H* Y) v( _( f

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

) D/ v' w. }/ z4 ?7 t) r6 Z ^

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

$ E* w7 M3 m; ~. e2 @# w2 n

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

) b6 |2 d+ H5 t W+ ~& \

        ง.  ถูกทุกข้อ

* z6 l# Z4 C0 D9 T- Y

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

% k$ R% ~/ K1 l* @ }$ M+ j/ P3 f

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

* k4 K( @4 A5 C6 l

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

0 P7 f _1 F) d; q# R' \

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

3 I) D$ a3 H& R/ j- |

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ a5 F+ X3 N4 d. O9 g m, Q

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

4 K( O0 d# o4 g; ~) p

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

1 m5 l0 Q& m/ Z& x. x: v

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

) b( c5 H, [( N$ x, L

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

8 o6 F8 X8 {/ @& F

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

0 ^/ o$ e+ L7 d6 Z$ q

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

. c3 x6 f. C& R9 S# Z4 r/ \- e

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

# V9 T) R: Y3 n, q. D3 {' L/ n) ^7 Y

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

. p. U& n' b7 k6 v5 a

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

2 U- x! \1 V7 v+ ?$ d

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

/ B; D* |# t* @; u& z: n6 z' n' W

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

2 a+ h' l4 j. C/ W) D

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

- V* Q: g- R" W

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

, g2 H& W9 U9 E; i# V8 s

        ก.  พิพิธภัณฑ์

4 z" ]2 `* v# `. @, O6 f- h

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

, B2 I7 s- h: [& z

        ค.  กรมสารสนเทศ

. I4 k; f! |/ n7 i; V! }6 @9 p

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 e# b3 _: r: c) _! a

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

- c/ A" i5 [) u/ p

        ก.  นายกรัฐมนตรี

& d6 K. [: F. j% C* C

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

" w; n. ^. a# f5 W& ]9 I

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

+ o5 w1 `( {* a# j4 l# I; j% R

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

9 n' c8 X+ l$ o, \- p4 v

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ G4 Z0 ~1 o, k8 g. e

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ P4 r9 s2 c5 O

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

S7 X( m/ j4 _& j- W

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

' d# K8 t" x) Q& e

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

2 M/ A6 \4 a) `6 u* B+ R

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

9 N$ a$ N% P9 k3 [

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

g( K: \5 k" A- d3 w2 l' a% u

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ ~ R' G/ ~ I* I5 F

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ I# Q. B; i# G+ U

        ข.  นายกรัฐมนตรี

+ x1 H* n3 L4 m) N: |. E

        ค.  คณะรัฐมนตรี

! z6 D d1 b+ a( D; O6 u

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' S) |* a; n( p: ^( @) e

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

3 \& M# R- T1 G

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

% [ }" m4 b9 c; [

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

. H; O, Y" F- Y7 o! L y

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

2 g. w7 O5 }5 a) c1 N+ G2 t, D

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

" u j+ v- A, }* e( B! S* d

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

# d. X6 ?: i. _

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

3 T$ g) g8 o/ t! \) \

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

( u" k. ]! |9 R5 c$ |: n8 D

        ง.  ถูกทุกข้อ

, s8 e3 B- C" E8 c( E

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

+ Y4 P# ]! C% Y9 [6 M& y7 ~/ Z9 O1 X

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

+ Z( T! u+ z4 X1 C

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) x* f2 D3 a2 s7 J

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

: h0 E; t/ y: Y1 G# o

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& b Q) i% U# Z

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

% f3 j g* f6 a9 o! p9 G

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

; S0 f' H# e- L5 e9 k3 }

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

$ z) @/ |9 S" C: h3 F

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

9 x) H' _$ i; m- b3 {: W% x( i8 T4 F

        ง.  ถูกทุกข้อ

. g; r& V: W3 h2 Y5 q- x

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

5 y( w) X. p4 t, j% g

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

1 I+ B3 M" W3 }' x9 _

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

) k% }( v" B! f2 }2 O; ^1 i

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

! ]1 |1 W+ k5 O9 L

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

( \" k* e* u+ [! S+ ~" @+ n

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

2 o6 |$ x% z' z) b7 ]

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

2 z7 M4 Q$ B3 v- |- v; q- t

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

; x7 F& Q/ ]& Q' |5 Q( l, A8 Z6 [

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

( m7 ~8 t7 H) ?3 X, s9 ~7 o

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

2 a6 W' }& L6 ~& C( K% w% ~) e R

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

+ I- ]2 F3 k6 |4 c3 n4 g. E

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 b% Z; c. U& \2 ^0 p8 N

       

2 i2 ]9 p' T- V

 

6 u+ z; R, E6 O5 ^. a

 

3 I3 r* V+ ^1 Y

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

3 Q6 F# G- e9 r0 N4 G+ [& S

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* x- L5 l+ n7 z7 g D# y2 A

 

0 g7 J9 |4 [: b2 \* f K7 [

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

$ _4 F: s' {& b4 n! e( p0 q

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

4 T' |& m% p: f5 F! w( W7 A$ @

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

0 E- b9 _: n! d Y

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

/ u: e( d, w4 p; i

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

@8 P' |3 w0 i5 R3 H1 y8 i0 D" o

 

& O& @6 P- R# X- W' _2 [/ j

 

2 @2 H: B3 E( i/ N. X3 Z" e( l& h

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-10-2014 22:44 , Processed in 0.064544 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้