งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38795|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

4 Y" C2 ?/ {, t

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

' T6 w) x" B' h8 T9 J& T5 V7 l/ C

 

" n5 D$ y) ^5 N- S0 i

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

: ~7 f) k! {1 d+ z: L' e& L, r# _

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

; r9 B8 ]0 ^5 p+ Q" e/ T, N

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

/ Y. I/ M5 W: L: y' G

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

i* }! B! R3 E T

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

! J# J+ \0 l* w1 g* f

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 Y' p: x, ~# B5 E1 J: i

        ง.  ถูกทุกข้อ

% Q& U0 R- `) y2 ^5 z3 t" I3 I

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

: B+ H1 S0 S) K2 e; \

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

; e4 F. M+ D! P" S6 t# r8 h$ {# v8 P

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

( \& @6 [& h* t; w$ m4 v5 e

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

& x) }+ l# u% u% i% V

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

, J6 V8 |7 I, n7 k5 ]! m) K

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 \: x8 m, o7 c b) z$ @6 n: R3 z

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

+ n& V; N' E/ Z

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

7 X% |2 m6 Y. p+ [8 @- U) t/ C

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

{& j2 q6 A+ a/ d, n/ t: u

        ง.  ถูกทุกข้อ

) P( d- ?/ K- [7 g

5.    ข้อใดถูกต้อง

5 E0 X8 h H- V2 T5 I

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

9 N. T+ ]6 F+ w5 h" Z5 S

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

# A2 f/ r" [8 M' ^4 z& `

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

% g4 B% f1 I: M2 d! n- k

        ง.  ไม่มีข้อถูก

+ | T/ l0 B) d6 R" B% R

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

3 J6 n8 q; \4 U8 b& p

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

3 g. Z5 c. U7 W

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

: I% {" M! b- C+ J" @

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

# n) U( }& o, b+ J$ |& U. X* f

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

& T/ F# E( x6 q8 m0 E4 t6 p& e/ T

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

2 S" n! x. D) T) _' ?& R' P+ p

        ค.  นายกรัฐมนตรี

$ E) S; a! D. ]2 P' X; N

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

; ], E3 v p6 x" c( h3 K9 Q

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

' N; e. F5 x7 q

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' z2 ~7 O# @/ {( w# I

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

5 s6 r3 D% V6 s" C8 S, [

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

2 ~( N% N" r3 c3 i V

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

2 T: }: l4 S/ R$ ~* V( _, n6 J6 y

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

G: o+ @. S6 U9 z' D$ @

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

' a6 @( X' q3 u* _3 T

        ง.  ถูกทุกข้อ

: ]8 j& m9 z2 Z7 K- W; Y

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

" I; S3 n$ B6 U: S& k4 N

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. M, e% X. a" e$ N$ g9 J: m' R

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 ~* m i& T7 t& r' A

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

# V7 {$ s- `) P7 z6 B: V) }

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 m$ z, }. r. Q4 m& j& l7 F

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

6 O( c" @6 Z- D& M4 [4 G

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

* U5 R3 z& J' E% m7 o- m; h8 W

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

( T' L- o' H& s0 N

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

* S7 B# K) d! U. ] X

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

- t9 w! I$ S" X5 x3 A' N

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

$ i r* g( ^4 P3 _

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

( c! b; }; A: W% F4 M; F" [

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

. y& ~' J9 c3 b# _& ]! O F) H

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

: r) b' f8 h3 f8 b% ?1 S& E& C( C5 g

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

' G0 }! W- b+ p; e

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

9 \/ c5 s% ]& s$ o( q

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

' O, G6 n4 U% Q; w( U

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

, @4 ]) }9 l% c$ g: L2 I! A

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

+ \* [ o* Z# W* h* x- ?

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

+ b% k% u' f+ ~+ W

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

0 H' p3 n% O6 a1 r! G* L

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

) ?7 S! y* o+ m- L1 o* E

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

! m E; z! [, a j" Q) @

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

" t, a9 H% `' `( \

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

5 R+ m( n$ u& r! y

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

2 I M; `) j% o- M- a' R

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

2 A. I& o8 B% a$ {/ T

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

* T$ I# d, h% C5 b

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

4 T+ h% m! l. D

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

# ?- O0 U V0 i$ v3 {

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2 ~/ x" y5 N4 n5 Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 e0 P2 f0 Y% B

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

' s) e( F/ G# J9 a5 g; Q

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

/ r4 D# u+ F3 Q2 {% }* r1 G8 {

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

) X: X! Z, O6 s% Z/ d0 w) @) e

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1 B. j, n- b& {4 h

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

, j3 ^! o& C9 W; u

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

9 j# S3 r; h" g$ Z7 w/ g) F

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

! o4 [ z5 a- [

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

g* i3 A7 V" o) {7 A. Y

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

* k: L S, L0 G% K6 J5 @

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

% b0 U$ s/ }: X5 F

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

( N- W6 A+ v+ [

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

5 r8 ]$ `% a# A7 t& |4 U# C

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ L( u g. B( L1 M

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 C- t/ [3 y/ K k

        ง.  ศาลอุทธรณ์

+ e/ Y& }7 P0 w+ Z3 ^& h$ L

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

* [+ v: R8 V4 f) R1 k# G

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

) p. z0 p' V6 h7 j1 L

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

; D/ W4 ?+ m' G* r8 A

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ t; T5 J7 V/ d. F1 c# j

        ง.  ถูกทุกข้อ

747

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

7 v b: e- c! I

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

- v/ q; L' \0 |; e* e7 x

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

7 Z7 t% k' ]/ i7 J4 ~6 V: v3 q

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1 [! c/ ]% g& k1 l

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 \! i+ i$ o. v& ~# ^) Z; I

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

' b. \( ]1 k4 w$ j2 P. j

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

, ?8 q! t1 ?# q" G6 {3 d, N

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

& t9 ?* Q3 b' ^- g% G2 e7 q* D4 n4 v# B

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

$ w/ w. v @: W, ~6 Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

5 O0 ~4 s+ y3 D2 f

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

8 E8 ?3 g, w _6 U* r. `+ o1 q% O) z

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

* I; Q5 K2 ^; u+ l# d! X5 e

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

* U3 j' i5 R n/ i" p4 f; y

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

4 T, Y6 ~1 `, ~& D o

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

, t6 _ T3 c% s& ?( O( N4 j) P

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

+ U: t2 a4 }7 Y# P+ j0 ]

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

* b5 c \9 C7 G

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

; \# g1 ?( `/ W

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

+ J) D! X* T1 u% n: }

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

( Y3 O% D2 @' m

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

) z# U/ e" b' w$ G

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

/ N/ T- `. H j: b

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

3 J+ ^6 F$ | M1 h8 ]% a! Q6 @

        ก.  พิพิธภัณฑ์

# ]4 ~. T, o: I. ?" \1 ~6 l5 O

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

: m) B0 z8 g- q( y" {: U' w

        ค.  กรมสารสนเทศ

) t+ b: }0 n* \* y# ~8 Q

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& K* U1 H( R. Y v- O- ]- i( t3 Y

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

8 {( o2 { X2 L$ b6 w

        ก.  นายกรัฐมนตรี

$ S# x- T6 b5 N: A' T

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

% ]7 i" D6 w$ ^2 t

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 i* v6 r, l& Q

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

4 ]; w1 r1 B- n9 F

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 b I+ S0 q; `( k; m

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

& }9 W! i; L* _4 c( l/ a, g

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

- D' q& C2 }5 M' @ q

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

0 l& [( e6 ?* H1 d$ D" r, m5 A

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

( O) J7 }! W: u7 J

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

& B$ h2 ?: X, s. q( C1 `$ U

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

- W: ~. L- ^$ E% E$ h# e

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" |( \* E9 \+ `; A4 z, T; M

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( D* R; Z$ U8 e

        ข.  นายกรัฐมนตรี

: M! _, d* P) B. s6 T) k0 |( C8 [! R

        ค.  คณะรัฐมนตรี

0 o1 Y9 h, @6 z9 y5 R! d6 `3 t

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% X: i8 L/ L+ n! q. w9 |

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

' a( ~! }% @4 Z3 O: p; K

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

$ K' A# b! d7 W4 q# W- @: @

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

1 [! i7 i' |" [ o

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

1 m: [6 I3 T# C, D) d# ^- Y2 T' Q

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

. z- R( h3 W7 e6 @' D* X

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

3 p# p; `% s- ^, k; ~& B" r

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

% q# ] C" g% @

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

& r# g: V. C" V, ^1 P

        ง.  ถูกทุกข้อ

: F! t/ _/ n* [( E9 D+ ]; Y1 v

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

P1 ^% Y/ q& h Y& A) a

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

5 F; b0 p4 |1 w" u5 ^5 J

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 O8 O8 e5 N% v& E4 I

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

1 B) a D# N8 q& i

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 E- [9 v* b4 n1 ^

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

. A7 s' y& @! r2 v0 V" K4 b

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

J7 { r3 B- e: S! p. q+ u& Z

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

0 }. h; v9 |# _, b' { L

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

( N# ]% b n4 }0 B1 k

        ง.  ถูกทุกข้อ

: g& l. `* Q# |) M; a+ h& y

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

) g# q6 _7 a, @9 b3 u

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

6 u7 ?- ]; _2 F) W

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

3 u, \8 @+ w( S- _7 }% {( d* n

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

; R# D T% B u" K8 s; B, P

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

$ [3 T( g7 Q( j, s% {1 w y+ A

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

: [( V5 i1 h1 r

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

|% Y [1 p' C' n+ w$ }. d, d

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

# X2 e- j$ ?. G8 W; W

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

2 `( F. @6 p( s

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

- y# p% j0 \. @

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

9 K5 m+ [2 }5 B* d6 Y' y) q7 o3 e

        ง.  ถูกทุกข้อ

" m$ Q: d% a# N

       

3 V& U4 T) a) c

 

5 _0 F2 x( ?7 `; b) ^$ D" }# X( B g5 O

 

- k! A p" n* @& ?# k

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

4 ^) `3 J; j9 V6 Z; U! U

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

( ~( s1 a$ A; t7 p5 v6 x- [0 w4 F9 m) _

 

% {4 g2 @* q2 s

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

; Q) J! H/ ^7 a1 C9 e

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

; n& k2 P1 m/ c1 V1 s' i) N3 L

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

# L& G' Z; R8 }$ G) F& h7 V6 f

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

; W) w8 F9 i3 u' Y# T

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

- H# X b. D' ?: o

 

0 ~( A! l8 ?* e& O: Z m+ i5 |. b

 

) [% r% V* L+ `' C( y

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-8-2014 00:38 , Processed in 0.092227 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้