งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 38367|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

3 e# r# j. D2 q9 l$ C% {' ]

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 D7 i5 u% t4 O: ^4 j% c: Y

 

: S- r; M/ V0 J9 a

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

0 w9 N- [1 e! R/ k

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

( ^ {. i& R+ g4 Q' g

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

. Y, R+ a) @3 \ K" F6 r

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

+ N+ t. u2 F! [5 i" Q2 g

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

: _) k K5 e; {3 P& N6 r& Z6 r

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ b7 x( M! z( z# v3 m) E

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 o- H4 g+ ]0 G: `( o/ M J

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

# ^. a0 a6 d9 k$ I4 o- d7 D

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

& P( B1 S. n1 w# l( d t$ w

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

* ^' M3 i' y* P" [, {6 w$ L

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

$ j2 B9 B- G. V# d

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

! L% P3 |+ o9 Z0 `

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 O: R. H* W# }

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

; b8 w. |$ p! S$ D5 c! g6 [ r( n

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

6 j5 `/ R$ j, `: ]& [0 y5 e

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

+ w' g) V5 i% Y8 r3 E

        ง.  ถูกทุกข้อ

. ^5 Z2 b x6 M5 f

5.    ข้อใดถูกต้อง

7 _0 n! B$ D* y2 d' o3 D2 J5 k

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

) Z! c P, Q& X7 Q: m0 M1 K

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

6 T6 a8 F _; |& X4 T5 S! }# d

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

0 ]; U+ g, |; I: B" a

        ง.  ไม่มีข้อถูก

s8 v5 q: z" A) m

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

& I9 }8 i- {9 T3 s$ Q8 U2 T. y

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

1 L! \' G+ {6 ^! |) Z1 q* y. _* f9 Z! v

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

0 c$ u: w" P/ O: p! G1 Q

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

) s1 O: f! L2 p3 f' R+ U7 |; e& E

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

! @, {; M3 ?' L9 J

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

' a( X$ R& T) R

        ค.  นายกรัฐมนตรี

9 K& _# m% D7 H# Q

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

3 }, ^* W R: H3 z

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

$ F/ I S I: H# K3 V& d9 T9 F7 [

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' z, o' J* Z) z1 ?: a

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

( A! y8 O8 C: L- Z9 j- F

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

9 c+ I1 b; Y( F: q. y1 k/ U, ?: }, P; c

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

6 i9 X; H! L: u# N1 J0 _

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

3 }) g) l( v3 g4 h0 H

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

! J c1 ?4 E( r

        ง.  ถูกทุกข้อ

: o' h S" q, R# J; X& J7 d

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

7 M- \& z2 g) h. X( `

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. w1 F( k |# k F* k+ o

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ S- |9 L" ~* z! G) O

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

6 S/ ~6 E" i$ n

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ w' ?5 c$ c1 Y* f4 u4 p

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

1 y" f! A( t! x. v7 A2 ~1 n

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

' l( H7 D9 A. G6 ~/ D- Q* x) J

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

' i" m, S4 {/ l; Q$ i, \

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

2 d$ @% v' k& L2 V9 z2 m

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

V" O2 J0 C) x3 X3 D

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

7 E$ O/ m9 h& Q2 R2 a- b" l

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

/ u* A+ B) S W/ V

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

! \& B4 p- S1 @

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

- u( I, t4 H" L7 U! ^$ |4 O, f

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

2 l# K* D$ }9 y

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

) x) l+ v# B: W8 I" Y

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

2 c1 {3 b5 l: M/ Y7 m

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

( m1 j! H6 \( {9 s0 u3 P

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

2 ~- t6 K: N$ h; N! G

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

. B' e+ b+ r& q/ I7 x3 A

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

1 X/ g1 U( Z* X+ H9 M

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

9 s. g @ a, R1 r) e/ u- Z8 d

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 f: t3 T/ w! e# b2 d

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

. R/ h; V1 z) u

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

2 }: l% |6 @% ^

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

7 Q5 Q: D$ O$ Z. a, P

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

9 J6 O$ _* f/ I# ~

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

& N4 V% ?9 H, d# g

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

7 e1 Z* Y* c0 B

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

% D: ~+ h1 j2 s2 W5 F) ^

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

) A; c" d3 z* f, y

        ง.  ถูกทุกข้อ

. e7 S( _# q6 _$ F

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

K" \) d* K1 U" c8 W& }1 G

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

% b& k% y$ i+ ^/ ~; \

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

6 s! ~, d* H3 y

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

% W4 W( }: e; H. ]/ b( \- Q

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

R& ?6 J1 s: N5 A* z" m

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

# ?/ A7 f6 I% i

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

& B; K9 T% |8 L2 z$ ]

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

( b$ r# p( d9 @

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

a# R/ j" v0 M/ l6 H/ l" b7 |

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

9 m D) D R7 y! x! p, D# n! L p

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

: i, D) y! e2 Q2 `9 f T; G

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

8 L: R! \4 J: j

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

# s8 M) h- Z: m# R2 o/ l

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

+ S: t" `# d* r5 A0 b, X

        ง.  ศาลอุทธรณ์

& o! i& }8 |& @* X) L. _) ^/ N

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

+ f Q S8 w0 q. s

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

2 i) L: `* e, G; Z' U& M8 U& t

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

: ]% [9 U7 b% [" U/ g% ]1 A

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' T5 U* b9 W, {9 A9 R& J% _# U2 M- \

        ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

4 F; x6 ?' b/ j, r1 c c

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

% A: e' h" [2 u, i

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

% d; Q& }( R/ G V8 D. i( w

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 f! g# T1 ]0 C. J: }: G$ W

        ง.  ถูกทุกข้อ

[: s J+ x, G# k0 M

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

+ i' t4 I0 [+ K

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

* T6 T" l5 V' _. j; A

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

8 M. g {6 z: N+ T# ?

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

8 n m: O! x! C7 u, i4 T

        ง.  ถูกทุกข้อ

, C0 V! b( o/ r5 x$ y3 {

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

/ p: S4 ^" w4 q# U0 @; e; l- Z1 S

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

0 t5 ?0 `! D! S/ _, h

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

U( m0 h5 k% [3 t2 r

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

+ {3 V' \" X& s+ z# `

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

3 F, b8 e9 k9 o0 x6 b) V" J! n

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

8 u# g3 `1 G: i. Y% q+ X4 c

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

% t3 }$ f+ |! v1 e+ U; P7 n( S

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

, b* Z3 _" C( n$ X- z

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

9 C' S4 ^1 _- H; ?; M1 O5 E/ j5 p

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

; }8 i# ^6 D* Q: Q% P& ]7 i

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

5 f- L) Z9 c0 w. h9 Y( e7 Y) s

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

e. Q, H% I5 c/ Q2 J! `

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

/ U w; T" d+ D& Y8 Y1 @

        ก.  พิพิธภัณฑ์

2 B2 n2 f! d7 F* X6 v s$ C

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

7 r$ d6 y- ^& ^! L( |# H

        ค.  กรมสารสนเทศ

. [, G: a3 R& e: P" ~

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

/ u3 u9 N% i7 a1 e$ |2 e

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

, k3 H% z$ Y/ |9 e4 {% Z

        ก.  นายกรัฐมนตรี

/ M$ Q0 T# r- W4 o1 q9 Q

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

, G/ N) n& _: ~) b, A0 y

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

! j1 O; L$ k2 ^7 q% T7 Q

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

) E2 O- t2 w# p9 a! L

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* e: C5 G* x' m- O

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

: w% d7 Y% p2 ?$ I# {

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

! ^; r5 b) S& i& C

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

0 x9 W8 D" o' Q4 F( D/ [

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

) K2 t. Z) V% M& n! U' }6 Z

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

8 [' K! w$ b: e* r B8 d) O

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

& k+ d% M. a! y# r$ P0 d* \$ J2 P5 _

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! f+ T1 y+ r: z( n; d; E

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ K- E: w* ^4 w9 W5 ]* s

        ข.  นายกรัฐมนตรี

% W( T; r3 v2 O4 ^9 j

        ค.  คณะรัฐมนตรี

0 Y; g6 u& i* r8 H

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

! c# q( x! t" B5 |/ G

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

3 C% Y) o, o" y7 i1 w

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

1 T* x: C) v2 b- s3 d2 V; w

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

% N' |( k7 j7 m

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

5 } D( u3 s0 ^4 ^* `; W ]

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

, h' o' u# y3 c" R" Z3 ^) f

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

: {, x+ `/ ^1 p

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

; ^2 H0 _, G9 |( r R1 o

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

3 E e- \9 b* }4 M7 H Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

7 D# _) Y8 p0 f* o5 ]

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

1 c# H! m5 q4 g2 `! ]9 m3 X

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

$ W8 j! P+ R8 x% B# D& l: e

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

& i4 T' H# j+ S) x) F8 J5 n

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

) j7 y) \8 C! M- T4 v1 K% o

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 r6 f( b) `: _ e3 |

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

$ p- W# D% k/ s N$ s% O2 e9 {

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

" }$ h/ f! b S, P

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

8 c" c0 \9 F6 J4 g

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

8 m/ \4 ~: d7 G: D5 _6 V

        ง.  ถูกทุกข้อ

! E( u& o M2 C9 W& V( {" n7 S

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

& l- J3 D% C. o. q

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

2 p, G' t8 c7 k7 L7 d4 v

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

8 b1 P: c+ j ], j6 z( S

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

/ I+ h% p; K( e' i+ F0 f6 b' W

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

, }8 ?3 U2 G- e8 A/ Q7 g/ j

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

# q, E$ n) |. ?' E5 I+ l6 ]

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

* K$ `5 T; \3 ?2 t% W& q( \' [) j- p

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

0 v* x& N; `' e0 U' s" [+ @8 Q

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

! M) Q) Q5 ^7 [ X1 H

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

- o9 ~9 b8 |+ o3 X

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

+ T' W( a- P; s( g) P

        ง.  ถูกทุกข้อ

, X. @5 d7 S5 x: [" i3 u

       

: Z3 D( O5 }- C7 o. h. I- k, {

 

) p# u$ m8 P. v3 O# |# F0 ]* v

 

b7 i$ }' m- V/ h: s, K0 i; d! U

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

$ I' W2 P% g$ `. T" J: N* T

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

% F+ D& g$ B8 K7 J1 V- o0 A

 

H! q1 ]- f+ i

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

0 ^/ K1 e8 }: J& y9 C) W5 R3 v

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

* u4 V2 l$ U. v- r7 Q

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

2 l7 E9 E; x* G6 _7 g; _8 B* F9 Q0 c

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

+ U n7 c5 g. s" I* j' p

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

! N4 s( s: s. |! }; g6 A* d3 O; `& f

 

- U0 q2 j4 e j& t3 Y+ o/ M; m

 

6 u t: Y7 f8 K/ [ v+ o# |1 g

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 14-7-2014 08:32 , Processed in 0.053024 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้