งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 40666|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

3 D, p7 Q6 Q9 @5 _' G- Z

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- a% l; Z/ ~+ X

 

& H0 n4 D$ U4 g* g+ k0 o

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

9 \" Y9 o7 _. |8 T" Y

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

/ G, k l* _ P7 G( Z S; k

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

$ y3 {5 n2 f2 }$ b# V4 ?

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8 I; k* Y* A- U

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

" f' `, `' G. a6 v ?- \

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

: c4 q! E- D% q/ d( g O! I2 |

        ง.  ถูกทุกข้อ

# G+ x! N" b0 m5 i+ s

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

" V" }# K$ L0 | `8 B

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

. _5 Z, |. X( k5 d' S2 j+ y

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

* m+ r$ e$ n4 H M

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

$ K3 f2 _6 ~! w

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

# }0 A- J+ D& n

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 C: S3 L: Y0 K1 O$ b

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

- r" m+ O( c0 `! ^

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

8 p5 o6 ]9 k6 u5 ]6 i9 B: s

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

0 h0 n- N* N& M

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 {9 D; z- l W8 ^' }% B0 k; |

5.    ข้อใดถูกต้อง

6 m2 R' i! Z( N/ C$ {

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

' W* G! |+ X+ H7 d' l

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

2 b2 o t. s- I3 E

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

4 g; w' G ]+ J# u5 f- G; h

        ง.  ไม่มีข้อถูก

$ }7 ?. v" b u+ T0 `3 n* r: T: c

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

3 F0 X1 h( w- N: i$ N: \! _

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

1 t) U/ I+ ~# Z

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

' r: i. t$ y; b D; w% I

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

. R. L" E7 }) F. E7 f4 Q9 t

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8 B5 C1 c) i3 b% \' F

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

' D7 X% q, a$ U

        ค.  นายกรัฐมนตรี

2 L- o7 {; c. p8 N3 I: P1 r, {0 C

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

% `+ k$ A/ E4 X+ N0 u1 R

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

. A7 I- n# Q7 O+ Q

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% G8 w, }$ H6 ~$ _" R1 }# E7 k

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

6 e+ H7 {: [5 ~$ T

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

& i. @" D6 [" [- Y; H6 e, m3 D

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

~* d; ^0 U8 _. M6 Q

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

; O& @0 r* X; x

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

/ `) C! m+ |/ F/ @& {

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 l8 J9 X" S: L; P& A8 Y- R

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

* r6 d0 k4 z U" k- [

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ x& `% p( z& n

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ p: W; N: p u

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

2 K) q* \. v# e. g

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 D, x$ _: j: _" a7 C- C8 g

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

' o6 v7 S9 d+ D/ U4 V$ y3 W3 z' l

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

5 w( s% q1 e+ _8 E. ?/ e0 Z

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

& b& j5 ] ~% w2 ]+ k. ?

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

9 j2 A/ j& j" [6 b3 ~7 q$ F

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

0 B: ~5 e9 @7 N! O0 m# s% s6 M

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

: {" \8 v1 l+ E) J) A" c& `" K

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

+ Q7 S# }" p4 t8 Z3 z7 v4 D

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 g( C1 O! t( d. T, d8 L

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

& B6 E& i' }: d1 Q( f

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

" C& _/ n: h0 i Y& J

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

4 p& ?+ E' T$ i- [: q& \9 r

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

' r3 ?+ h: Q: i& J

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

4 i! U* b( l+ G4 i, Q

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

9 K6 D3 _: G. F

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

. ]5 k( {! c# H- ^

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

" p- W6 L$ P L$ P4 U: B: L* ]

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

6 A `$ I0 p8 w. G/ Q+ @

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

, j% a2 X, k0 G4 J Q4 l

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

8 x& u- [* p8 i3 J) i% ?

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

' b0 u% e5 ^ X

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

% y# G' u+ @. M# x" j* f& m

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

# L9 h w' t- S' ~2 y: H9 q

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

& }. ~0 U+ _# a! K! ]

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

9 z3 N. e4 W3 U& x7 G

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 o! n$ @+ e! j2 l$ B1 F6 M

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

4 {, ]7 n0 m! J+ B2 B

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ `- ?; E2 Y* ]1 d" j# V# J

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

e( r+ f7 @4 F; I

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

9 M# C/ q3 S L4 P

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

" T2 x% I# D( @, n" g- r

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 M3 R1 o( Q* E, @* i/ |

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

7 K8 ]. g5 X' i# u

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

5 b/ L6 C5 }, D9 ]( o

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

8 Q/ u2 d" G7 }) b

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

8 p6 H- [) ]1 p& K0 r

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

$ j2 u' D* P2 X. ^0 {

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

3 m$ m0 ~; d2 g& s

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

. p2 Q1 L m# W8 `7 \) I6 o

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

/ ]. w: t1 Q& h3 n; @7 X6 ~. l

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

U9 s7 n+ {7 F [6 a

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

' K2 z) ]( n% v1 n) H1 p6 I* n% ~

        ง.  ศาลอุทธรณ์

$ A5 Z. s6 O1 f# D( _# u9 M: a

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

H2 O) Z- p7 [# k Q

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

% |- C' w$ Y: ~. h5 ?6 j

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

8 S: d+ u4 v& c. S

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 M+ b# w$ a) H# b1 I/ o

        ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

% X8 w5 F: S2 Y& f$ o& z' f

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

5 \, l: O8 ~+ M/ w8 G% ~6 E2 T

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

. X7 B9 V- h/ L8 j

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

% W! d" Y, ~7 W8 @" J0 g

        ง.  ถูกทุกข้อ

" r5 W, d5 a4 r9 B9 @% Q0 L: L

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

& G9 `; T% ~' e8 B: i; l! @8 q

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

+ r2 s. S4 E) o

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

' X( a+ ]2 @% `- k. M

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

- T) O2 h- x+ r( Y# w- r

        ง.  ถูกทุกข้อ

* F9 R! j# [( b" I

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

1 T: P' G7 ?0 @9 c' @& v( l

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

1 F1 ^+ U4 J5 i2 {6 d

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

1 u8 H% ]" M( J H9 d' v# r

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

( {1 l7 W+ M# K& p

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

5 Y# y% ?3 c8 T" L. f

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

: A3 O6 Q7 q4 {; ^% L: a( ]4 E

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

) w' Q' I b% C! `

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

5 Z6 y1 G+ `% d) o' H3 y

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

* M! }4 E0 A v* O

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

4 X k+ E; x5 `, {8 n& B5 k

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

* v1 H- Q* W* w0 d

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

9 B7 q7 b' m3 q2 E6 B

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

6 r6 j9 A3 U/ Y" ?! [6 w

        ก.  พิพิธภัณฑ์

9 u: Y8 B! j; _$ H: U

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

/ @. _, r, \( X

        ค.  กรมสารสนเทศ

; b) s2 F- z* }4 v. p# M

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 J" S1 x6 H) d% J ?% ?9 T4 j s, @

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

+ ?" f3 {/ N, `3 E; ?

        ก.  นายกรัฐมนตรี

5 I2 j7 d7 n: h# c) B2 E

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

! C- v, ?0 E; w8 e0 D m0 _

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 |- ] w. I! l1 Z' O

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

e* }) r: ]& L; v! q2 g6 A

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

8 L" g; ]4 @1 A: k1 {( ^% P( e

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 `; P' \8 N/ F2 W) @

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

. W6 B/ n! r2 v7 S/ n8 Q5 _

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

# \2 {; u: `9 c. M. \% Q

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

( B+ x, M: q9 [; v; Z

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

3 b4 C4 l2 n3 z3 m- z5 w

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

6 q* \* K5 Y6 c" o; O& X" {& x

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' z: I6 Y, O. {2 h. ?* E5 x

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 v O. E p1 L, M! n8 e

        ข.  นายกรัฐมนตรี

3 k( d; s) w8 a& m9 h5 `. O" U

        ค.  คณะรัฐมนตรี

4 c k3 a7 ~8 j# Y. @0 E8 t

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

_' K/ U8 y% s* L6 I8 [

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

6 U' i$ x, |( a6 r. s

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

/ E' ?, w" C u$ P( J1 h

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

f# d+ Q6 J4 j9 g- k; c6 N

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

# p& M3 O* }% }# r* `

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

% n! h$ b n! _% j; d5 w

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

( O5 N3 X5 O) C4 i) c; V7 ^. K

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

, G* X; ^; l! |0 C& Y7 H* L

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

1 _$ T' z' ?% A& l; [# _0 }9 p

        ง.  ถูกทุกข้อ

* b. u9 H3 s2 g8 R& i

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

; r- \/ Z5 \2 p9 E3 [ _1 |

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

/ W0 B ], o" U) W# ^! S0 R+ d

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" k+ x, a! S: V7 \

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

/ R8 @: b# E* V x; g- U8 q

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 `4 _6 b1 S' m

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

4 S7 d* E) ^1 h9 ]8 c

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

1 W1 ?( [5 i2 }) i

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

. v& }" F) \6 D- w1 H+ F

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

6 t' u% j& F/ h% i$ e: i

        ง.  ถูกทุกข้อ

% ]4 R; i: Q, R! _/ z. e, r

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

& g- R9 F) G4 y

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

& ~& q/ I! W' F5 i

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

5 Z/ z* v# @) ~0 J$ {! @

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

; ?& O( G# q% j2 D

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

6 G- Q+ _7 N6 N/ F+ B7 T% l+ {6 y

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

/ O4 ~; v8 L$ y

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

: Y3 g ~) \7 d( [

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

; _+ Q1 q% h9 C

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 y1 q4 i+ i0 v" P

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

; z) ?. P5 n7 [* P. a2 k

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

7 D3 c8 l4 S, @8 z6 Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

; N4 n4 U C2 i2 j6 c& m

       

; i m ]# z3 s6 `" H4 x7 m% ?

 

% z8 H& N* X2 G: ~8 f

 

/ `, \* ?9 N4 D5 s! p- t

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

" p/ L8 O3 Z- k; b! c' j' `( E

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 s1 I& ?/ N& V! @0 G' x

 

$ G# o$ {4 b7 b9 o1 E4 O5 f

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

' k0 _' y( J2 i+ {

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

' u4 {% V6 k( [3 ~2 s

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

- [3 w4 K" y4 n

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

; g+ T# k e. H# ^5 E! o

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

1 C! C/ r+ {" O* |( ?

 

& b) s3 o6 N- C. D

 

( h6 i/ [( O, V7 r$ ?

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-3-2015 13:20 , Processed in 0.051224 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้