งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39023|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

3 S; Z8 z; P2 ~0 g

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8 z& \/ U/ U8 ?; H

 

/ q7 ?& C* ~1 a5 a

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

7 d3 } K1 N% E7 l0 g

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

! B6 Y! y; A% W. y; h' G

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- {( M; l% V2 e4 b' t( g

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

3 g5 z% n% L4 I% l) L

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

. L7 e, G3 d" |" l/ y* A! w5 o4 R

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

. H; D' B) c8 |; d. v- x0 f4 G2 m

        ง.  ถูกทุกข้อ

: @' ^) a$ p9 q

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

; @% q0 |& q2 k2 ]% y5 {

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

$ S, K! ?: c. |8 f; |! [6 e

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

& D+ q% b* x. \& e

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

. T6 X. a! n; L

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

- [; b1 ]$ \. m# D, m3 S

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 d* \. E0 a. X4 V

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

" r9 k8 Y+ w K6 k

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

1 Q: W d# `3 S- M/ O! F6 U& i g

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

! K0 c, }7 y# O* \$ e

        ง.  ถูกทุกข้อ

# I0 a9 Q: S) E; y3 \+ Z

5.    ข้อใดถูกต้อง

5 V8 N. b" [0 E7 ?, E

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

( J) F2 {. u! R

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

2 U( G- c/ K. ^; h* q3 q

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

3 F$ U! r' J6 w0 P8 R! Y5 Q! a: a+ U

        ง.  ไม่มีข้อถูก

( C, v4 T/ }$ B) R1 v# z7 j- D

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

- y+ Y* ~/ g8 L! G. b

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

0 y* r. F. Z- N D) k6 a2 b) k

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

3 y$ E) x% M w3 y' g5 y

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

) T- Y8 ^' C9 \* K' }

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- F: v* S9 p _2 C; u

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

( w5 H- e: O. b5 R9 _5 T

        ค.  นายกรัฐมนตรี

* ]( h2 B5 }, m7 m3 J; |- \

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

" |& M; O. f4 m

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

$ S2 R! E- g) @+ U' k

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* h! F* J9 v" Z6 O. {( O

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

B8 B& u0 [+ i2 Q/ J

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

- L9 I: ?" v0 M9 G/ f

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

4 O B' c& \" f- z

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

8 c6 q- A3 s2 c* m: o; W

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

; b# J! E. k8 ~

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 V1 w" C$ S% p# t

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

: Q$ y' p0 p' ~1 ^% g

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 r3 t) C6 v# M) e9 |6 k' v! G

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

; s4 \8 F+ }/ a8 {

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

% r/ c9 X2 I5 I% x/ z, {9 v& {

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

% u4 {" y$ e+ w. q5 L8 a

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

& V2 c5 ~- u% m) E

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

0 o: p4 B+ U) D& [4 Y: o2 T

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

5 m+ g; [% V" e$ G4 h. H

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

) b9 d V3 S, L+ J3 m- P

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

8 R0 R# z) ?$ i4 r+ a5 @5 z4 N

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

0 ^' M- w2 Z3 N7 n* Q% Y" M: i

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

" h- ]6 I: g# ` Z

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

. Y" q# [* J4 \" a1 D8 Z5 M3 m

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

5 g8 s& r- ?) ?/ _, O7 p

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

$ p/ p4 T& S# N2 k* j! {0 s

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

$ B9 `1 L" C: |

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

5 R0 n0 Y4 V$ \0 P" p: O! {

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

( \+ h3 o9 L+ s$ O/ i

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

$ Q! }# y- [0 }

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

t8 U9 J# y* o0 I; O

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

" I3 [+ J! [, G# M: Y- X

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

- K+ ?. j" a# B* @$ T

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

( P, t G/ G' o v! \

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

3 N/ k, v" L7 \6 k+ x2 m- [# B

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

+ B; C7 }# X: _% D- _# o, p

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

$ t9 w0 ?9 g/ X) O

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

# z. i. z( [* M$ b" x0 @

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

2 R% R8 d$ v3 l( b4 m8 D

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

% t0 G1 \# _. B1 [4 d# U( L

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* l7 A8 |) K8 P4 K

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

/ C8 a. n, Q7 n8 ]* ]7 K

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 x( r- C p' Y4 X- z

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

- _3 e; d E! G

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- J' ^" r2 g& [+ g1 r& u

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

: E4 p6 ~: `6 U# t2 U3 l' {/ Z" W

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3 `3 l0 I& T. g; E2 X x3 K

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

6 D; r" x6 Z: \8 x# l

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

7 Q) s1 g& j$ `/ m

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

' x+ Z' ]* [! [' G' |2 W D3 P: E1 s

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

) {" { g9 m2 ^; k

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

4 d, d: f0 B# `4 K+ f& n

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

: Z/ B( I- M' E" w9 } s. T

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

4 Z$ B" k+ E. G! x- Y+ l

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

0 M$ o* r/ A( u1 i& Y( D. I8 l

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 }" V, q, n1 m3 c

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 [( e, i$ ]8 ? H; H7 ?' D: O. V

        ง.  ศาลอุทธรณ์

4 X1 J9 P- V) ?1 W( L& g( j

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

8 D+ l X4 B1 ?& Z

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

: A8 G( t2 k4 \* R1 B# L9 l3 y

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

( B; c/ C( Z/ [( t

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ f6 }' S) G5 q' G

        ง.  ถูกทุกข้อ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

: n1 C1 }4 }5 K# Q3 d# j

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

% @4 t; o2 X; k' u9 j8 r7 e

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

& [% M* F/ _2 H( K: P

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

5 k# t1 v) t, c

        ง.  ถูกทุกข้อ

8 ]1 [2 _9 b' l% {7 }

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

8 i2 F0 b; [' L

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

0 T* ^$ |) u( ~0 D4 h) L

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

; f+ G4 }' W- \

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

7 _( o- ^( c o. j4 n, {

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ C1 v# W( R, k5 g4 W+ O

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

' u; K. f/ w4 j$ Z$ m& O6 J% A

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

6 ?+ |* T- R3 T4 Z, C& N! g

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

6 D2 Z4 r# j: J! _0 m

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

: p7 H9 T2 [) m" S5 O7 x

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

: L$ {7 M( C+ p5 k6 F

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

0 @" x. |) O+ a6 ?3 N

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

& x! @, m5 P8 I5 u% I

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

( \2 A0 p- V& S5 ]4 m6 e6 F

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

2 k/ ]6 H5 |0 y/ ~' U( ]

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

! j6 I% V( R+ r0 _5 Q

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

! s# T) y9 `* _' h" \; o7 `

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

/ z* ~( O5 H P; y" k0 m

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

* _# I; W0 H2 F+ P

        ก.  พิพิธภัณฑ์

" z) i+ @; o6 J3 ~) W% G

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

" @) r! r( i+ @

        ค.  กรมสารสนเทศ

% ]0 b) @4 H, x# b% O

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

! J/ j% n* x5 ^- M2 x

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

$ F! G: m ?, B' }7 H- K

        ก.  นายกรัฐมนตรี

, S, i( T- F7 o5 X

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

; P/ f8 d7 Q3 r- k+ f* k& R

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

, `) z& j6 x# |* F

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

/ S: K; ~+ L( w U# z

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

% ?; Y) a4 ^( I8 H

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

: M3 v, j- c) @( F8 @) x" s

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

( U( j" t& u8 M( W! @( l

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

: B8 K1 W, W, Y- B

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

( R; j8 \! V. S$ G5 p8 N

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

0 T# k+ g& }# g6 {7 ]* `

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

1 X i4 f9 `2 u7 r/ W( R$ O

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

) V; B5 E Z6 d# T# F0 b4 @

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

' V7 A$ u3 a( }* S; U5 N& }6 c! Z5 S

        ข.  นายกรัฐมนตรี

0 \+ }7 f; N/ y8 _; p- d) O

        ค.  คณะรัฐมนตรี

4 o/ y; V+ a2 X+ }

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ~0 i* W }0 Y1 W; s* U

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

2 t; j9 q2 Y2 K+ g3 Q) A/ S

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

' e3 V$ C. V; ]$ e1 m

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

, P& n5 d6 N, a5 r

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

, O& t( ^0 x% U+ \

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

8 L: X L9 \3 q. N3 ^6 ?3 \

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

0 Y' l5 X2 j& e

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

- r0 g) }4 C( g+ v

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

* z* ]$ m a/ z9 D- q6 a

        ง.  ถูกทุกข้อ

2 B) e6 L" p( X' h

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

7 [) \: ^6 Y* ~2 H: [9 j, R3 p# o' {) B

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

) @& A1 p" Y% [/ l* p. K2 Y0 S

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

. f! O( _! `3 Y1 `

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

3 o5 E# D; P0 o- j8 P* D" g( }4 b" W

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 G& k' w' O* ]3 \. u+ r

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

! z8 G& a( ?6 s0 x. B6 d

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

; o- J6 u: z# W

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

, J: V6 n6 f9 z# S

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

$ W+ m! Z& R- v- Y5 k

        ง.  ถูกทุกข้อ

* x# i8 T4 `/ C G

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

$ v2 \7 ]# z' v7 H# g. T7 i

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

d. y" _& m4 K( p/ g$ z

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

# ?, d" [ I9 z% J2 s* X

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

% _) y5 e8 S: x

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

, H. e3 d E* o ~

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

! ?2 G& G& r |2 k4 N1 W

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

9 B4 j1 q. E; Q( N2 I1 D% e$ Q

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

3 V- _/ `, U- E6 |

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

& o: {) O; }7 B

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

$ J4 t/ A6 J1 g3 k2 u' O4 x) B9 I

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

4 F& ?! S5 u1 N

        ง.  ถูกทุกข้อ

! E. d! @% b6 @/ h' t1 n+ T8 H

       

- ?! g6 n2 L. i+ M1 m* z

 

. O: w$ n! h0 Q, ~

 

# }/ H- O% o2 z5 {1 W

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

4 [9 {! w; g8 C( i; J& n

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

, p* e- u. D8 r9 z% d$ I1 ]3 Q4 W

 

( j% R& R6 _ M+ \

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

. V* B6 Z- [7 D5 k

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

* F' m) M' U% |, G

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

( e6 U% K( H3 [+ z

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

% v; P8 Y4 D" Y0 s

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

5 y1 O' o1 X# Q% S

 

+ n5 o) _- B. _1 m3 e- J

 

`* i% E( f8 T: [

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 20-9-2014 10:51 , Processed in 0.104757 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้