งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39225|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

5 @# b/ v3 Y! m! H6 \+ g

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

( q6 H6 S+ }8 p- }( _

 

" N8 h% o2 b7 p1 |* D0 R! T

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

/ s5 v+ E5 |: _7 }, Z! {

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

; Q* G/ K$ w! B" ^0 P

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

: E) J6 r% K1 ~6 w. y# m3 l

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

, z' a! w) L/ T/ G6 j3 _

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

S6 O j/ Q# d

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 E j+ M7 q m+ N

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 |) x5 ?8 S, o

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

9 a5 S3 H: X Q# N9 [

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

; K4 u3 i. X) h3 [1 `

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

/ u- p. E" l3 B2 ]

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

, s& m3 Z' f, o0 @& @. ]& B

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

6 i0 Q% n' W/ Y( m' ~0 _1 H$ n

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 [* W2 g* _4 J& D: s- l6 ?

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

' @: \+ i1 M' p( D8 g( a

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

$ W' O2 x- J4 _/ W8 [1 B8 i6 o

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

8 p; V& v9 W, h" h

        ง.  ถูกทุกข้อ

# @9 T+ L6 n, o9 _7 F

5.    ข้อใดถูกต้อง

9 w, W2 Z* X1 E- G

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

0 E, d3 y/ u6 u' m

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

& E! i- N0 M1 k$ t9 [" w6 N' l" d

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

* j0 m" a2 T& `" h

        ง.  ไม่มีข้อถูก

; c" n4 c! t2 G8 _( q6 `+ f

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

0 h! Q" Z. i5 k4 q# T8 D( i( D- ~

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

; V% z4 K+ G. O2 T; g# ]0 G( o

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

4 k3 R3 G) v1 _6 \$ f# N7 z

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

! W0 a- D7 Y& u* C) A

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# _: @1 j' r: v$ W: _

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

2 f! o4 E6 [' `& N3 J0 h

        ค.  นายกรัฐมนตรี

6 Z- H: U0 Q0 D( ^3 U* m

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

1 g; L3 v" o6 K7 H) @% {2 l

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

7 l0 R7 M7 W+ N1 y( f

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

X' R+ ]- y& I- z6 }

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

2 y4 ~& R4 n- S4 ^% f

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

. u7 i0 _# O. S* \7 X8 R: m

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

8 b! C U9 B7 ^5 I+ u7 x+ j# V

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

. Y5 p x6 ^/ W7 t# N

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

3 K2 w. R( B0 E- ]; j9 r- t6 n

        ง.  ถูกทุกข้อ

( x' Y' d6 J( v' C

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

" d! }& |$ w, P5 [ T- `/ \

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 Z% j; t0 |6 r

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

; l# B' |: m; ~2 A+ M: P

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

6 T, d! r8 V- b( [

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

, j( g/ R1 h' g" o

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

; m# l, b1 K6 T i; V+ f. O

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

1 h7 V, {' X/ `. [* v

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

9 }) t0 {. e$ h8 {! X1 `

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

% u+ p j$ C8 W, v* S7 C

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

8 Y L0 Q) k6 f0 A' x& M$ O4 J

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

) t0 W" d) f: r/ f$ k1 x

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

! e1 k( q4 H4 L8 s6 s

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

0 d. {+ @6 s6 A3 k' u6 I

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

( b8 y& Q$ y" J0 d1 K# S% ^( Q

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

* ]/ @, p0 @: f- c3 }

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

$ ^; ^, _+ W% q' d# b

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

5 i ] I/ N G. r0 B( s# [

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

" q$ x4 f" d* q0 ?

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

8 ]& K: ~; r, N( M! G; J8 r0 |: Q

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

' S1 l: b: L3 C" C/ e9 |* y

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

0 D6 s7 M! _: ~3 _7 B. U

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

^$ f! Q; J8 S9 ]- v7 O: g* Q

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 d, p# j+ e- \- r2 V

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

6 \* L% x r& R" V- Y/ d+ e

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

- X$ i) u7 a$ i k

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

# j' \; G, i' |# g1 `) M! w

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

$ ^5 }" F* Z/ F% g

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

* H* F1 e l2 {, P/ Q6 G

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

7 h% Q8 m' b/ v& t: S; |3 r

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 s0 F( s9 H" y, f/ e p2 X

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

" {/ J" {: ~, q! t3 Q

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 _. s0 P' e! r) x8 q/ |

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

1 U0 [4 n' [6 q7 Y3 L* [3 ~

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

. O, l/ b4 ?& j* X- ~

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

! Z5 b4 Y$ e3 t/ K+ O! G; Z+ R: J

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

! T/ O- w- c6 e

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

1 S. x: a( C* G# Q' X3 Y

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

& T6 }7 G9 _* u& V

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

& W) C# _' @: e. u' U s9 \

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

, S @- X i R3 x

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

( a# w0 p4 b- D2 J$ F; y8 Y

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

0 q7 ` ^9 W1 O6 D% }- |

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

* P% q2 O: B" N7 O( H

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

- ]9 G) V" L% n) v

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

* A4 d* s" ]& l% D/ q% F# a4 Z0 G8 T

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

7 f1 X! @' ?6 s2 h7 s8 I

        ง.  ศาลอุทธรณ์

. [. w- \5 i8 P) ?9 L

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

) q1 f# t' ~, v- X! \" Z5 i# ?

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

5 L& y, c! L$ V4 @) _& {9 r- w

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

8 [' y; n: V) Y& | p& P# z

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

( O7 G1 e5 R" M1 ^0 d

        ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3096

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

* v& L" T; J# y- H: ^/ P

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

3 U2 Q) z( C& W( g

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

5 o+ V8 ]* Y- q# B$ N+ K8 x

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

2 @% z* s% D* U: F, W8 w

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 @( i/ Z/ k6 ?+ ]0 t6 J

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

# h* l5 p3 P! G0 @5 V

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

3 V d+ P& ^) M* L5 {5 ]+ @

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

' V7 J! I, _5 A0 D. V0 K F

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

! X& ~6 n, c: f4 D! A/ [" l

        ง.  ถูกทุกข้อ

' h }* |6 ?4 [% ~" ?

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

2 F$ R% h9 S8 A. N J

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

' b/ v9 b6 P3 P( \) y

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

! f* S2 h0 j. c2 I8 r

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

. K4 q+ d: i' X; [( {# e2 J0 }% S

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

! Z8 N6 W3 \" L8 I1 B

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

' v: u3 K! \0 V

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

8 X% G$ j6 z& X4 K

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

6 _. ?$ V$ a* p- h) X, I

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

4 H) M5 t" O4 K& G/ C" S3 u; u

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

) d" t/ b/ f- k" y

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

! A. H3 w/ H. l' g( A

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

, c# y$ z! h4 K t7 H- R6 }/ H: {

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

5 f, X: A. G7 J( M

        ก.  พิพิธภัณฑ์

' Z8 z P0 Q6 W+ G

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

# f( o* u# M/ Z# l! v J9 T( `

        ค.  กรมสารสนเทศ

8 j' {8 k5 ]+ n# X3 D

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 W- }: w& E \$ c% X) E M

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

2 n2 [# g, ]5 N/ A

        ก.  นายกรัฐมนตรี

$ x& q3 [4 M$ Q' }+ M7 T: f8 u: C

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

& v0 {6 u' R( X Y' b, R$ o" n) c

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

& e- V& [: C8 k1 W

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1 Y: S! W+ ~$ |' }% t) L4 ]$ \2 S

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 P/ _" Y+ F8 i3 e

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 W7 f8 n6 ]( p+ Q$ w( s, I

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

7 {+ Z% h A5 X- Y& J

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

& J! l4 Q4 p1 t) V+ n4 p

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

$ c9 _! l, F( q% j

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. N7 x) U& F! J

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

7 ]5 U: _, y" t5 K3 Z1 Q5 Z$ c0 K

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

+ g: K( ?, y1 ?$ S, b8 A

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 q) x5 {+ M! Q1 ]

        ข.  นายกรัฐมนตรี

1 T# H7 q0 _# z2 F% Y+ ]3 t

        ค.  คณะรัฐมนตรี

! a( ?2 ]( @. Z, o6 I

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

+ x5 N( j2 F+ G2 A; p5 m

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

8 x6 f8 E7 L8 h- ^; I

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

+ m) O* d" a; @- E. S- d

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

+ I& ^3 ?: J* R6 h' I' \

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

0 G4 Q" C# E: ?* z& Q; V0 u. ^

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

. c8 E5 o$ I+ x d6 u' D

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

4 ]5 @ Z, u n" b

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

1 I$ ^" Z3 L1 C' l$ E T2 E {- O

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

: H- _- U) @. m% F

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ Y% l- x) g0 m/ n) Q1 {

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

; f9 t. q" w0 R6 ~6 E( ?. b/ N3 o

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

0 G: ?5 I9 \; {6 U# G9 T v

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 W. Q8 }/ d, T

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

; N( Z( {( K' _+ g7 ~

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

4 ?: U$ u9 a9 z/ a1 G7 n: r9 b2 [

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3 n+ L4 O* v) S# Z, D5 \

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- G8 {' x" o" a

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

' R( S# W' A; e' i0 a# d1 |

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

+ J" S7 h. |' X* T7 g% A

        ง.  ถูกทุกข้อ

/ o/ |9 k. E5 P2 x2 j5 c

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

1 {6 V! d+ F2 v1 K8 |6 C! [

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

8 {9 G0 c+ K( j; m

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

0 ], l5 ~2 u, A/ `" c

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

* p# p1 c. w- u2 e9 H6 K

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

5 Q1 n2 W: q$ k# h% j% i

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

1 s$ E& }) p% M% `1 S( s

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

/ T5 z/ d+ A; Y: c8 E

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

5 P T% m7 a! U+ b# f9 z- I% D

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

/ ^4 U4 F' ^" Z% w2 M

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

* |8 i" t* f* @: B( p% s3 B2 i! N5 }& Y

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

3 y8 v$ Y3 }! P/ l B% m+ L' a* u

        ง.  ถูกทุกข้อ

0 i! t1 [; e- O: }+ Q3 O

       

* r. [4 U9 r3 v0 C5 W

 

# G$ v2 g& @- I3 Y

 

# y5 V! |' z$ W$ X6 }, x

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

2 I4 H, r; i0 E8 `& e, l! _0 ]' s7 t

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

% S# W* J l. b4 ^1 y- ~9 ]2 f

 

3 C5 j; E4 o% \& N. k5 N

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

1 H8 ?; b& C9 ?/ v$ ?. p8 Z! g

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

2 ] E. `' K9 c; f, [7 `& N( S

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

% Q' M7 A, I' Y5 M& l0 D

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

, `& t; r0 b* T. J! k

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

( E& Q* [8 R: H. P& O

 

, I9 w& o5 Q: q

 

0 p+ j9 d2 s. R a1 x' c; \+ C

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-10-2014 18:15 , Processed in 0.077076 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้