งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 39414|ตอบกลับ: 4

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

แนวข้อสอบ

, O8 h7 s9 i( ~4 d% F& F% f F

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

) H7 Q$ }, I0 e& l

 

& T- L! U% X* {, n) o+ A* ^: i' m

1.    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี

: J3 y5 V- I2 {$ e1 N @

        ก.  พ.ศ. 2539              ข.  พ.ศ. 2540                      ค.  พ.ศ. 2541                      ง.  พ.ศ. 2542

z! f1 Q" [* Q" h; ?4 m

2.    ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6 f9 W+ j! @4 l7 V7 M. B

        ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

% o1 I- y2 v' E

        ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน

. u: }" s# E1 l& q+ j2 F, I( ]* b

        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

* k8 b5 }1 T6 g# S& T+ I% n$ D

        ง.  ถูกทุกข้อ

+ ~6 O0 S9 I0 ]2 D2 J

3.    กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะ  ดำเนินการตามข้อใด

2 y5 ~* E4 P' [, ]

        ก.  ใช้บังคับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

j" K& C( x" T2 n& k

        ข.  ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

# [: }: {* l' G X

        ค.  เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

+ ?8 Q B5 j) M' X

        ง.  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

" A/ c8 Z5 `5 D& J3 s) r

4.    ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ Q2 N& K( ~$ L9 ]) R

        ก.  เพื่อให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์

3 z( X3 i/ D1 n! M, ~

        ข.  เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ

: @* a! I1 ] _% o

        ค.  เพื่อรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของราชการ

1 r: G# ]% o/ P8 ?" E' r

        ง.  ถูกทุกข้อ

9 W& d" m @1 L1 i

5.    ข้อใดถูกต้อง

. r1 k# ~0 ]7 q8 m3 w. Y) ~

        ก.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                                               ราชการ

: e' m; \, G" d K' ~

        ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย                                    แห่งชาติ

; G) [9 q- a7 g6 z

        ค.  กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่าด้วยการ                               รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

/ W# k X, {/ W1 m

        ง.  ไม่มีข้อถูก

6 x( r; w7 q$ D' E9 F% e# K: y

6.    ข้อใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย

% b7 ^* N# s" ]. W- D

        ก.  การปฏิรูปการเมือง                                                               ข.  การปฏิรูประบบราชการ

- s9 |+ Z3 r! }' i/ I6 S. h

        ค.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ

6 b- z& G; @6 x. S. @* J! d' M

7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 @4 ^+ E1 ^( y' m

        ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

/ b6 C- C( A: W8 u1 I

        ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

# s1 c! ] U. l* X R) r- U

        ค.  นายกรัฐมนตรี

: ^% r: K7 y# h' F& {2 N

        ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

0 z9 ]' _% d Y1 P

8.    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด

# W$ V$ [# L7 D. M5 `: ~' N

        ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                            ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& ^: K4 M( z5 k- ]* w

        ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                                                 ง.  รัฐสภา

0 s$ a, } @9 J+ @% [; l" q' \) J% F

9.    ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

8 A4 ?9 p- O$ N9 y$ T2 b

        ก.  นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล

' X( L* n# P! y

        ข.  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

: C0 V4 T8 y: u/ {8 ]* z3 Z! e

        ค.  สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ

4 p9 n$ V: D' k) _) x+ h8 r

        ง.  ถูกทุกข้อ

& ^8 Y' o7 ~" ` `1 o

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ                ดำเนินการอย่างไร

9 G% o/ H# s# B/ c6 G u, D9 I

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 c% G2 B& O/ z) x9 g) X# x

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

0 F# \4 n4 P! s2 x0 G( ^; V5 _8 Q0 x3 X

        ค.  ฟ้องร้องต่อศาล

~5 {0 p1 k' K0 O

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:38:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

11.  ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

" |+ I9 P( n. f

        ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ

+ l v* ^+ ~. K! c I% i# A

        ค.  รัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

' V& h4 T2 ] C' |7 T {

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

! M' u8 Y. N9 B# l. s2 u

        ก.  ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง                                                  คอมพิวเตอร์

# ]; x" G9 `7 m2 { K7 v. }, x

        ข.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของ                            รัฐ

& j# A; U1 z! F0 `! q& a

        ค.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความ                                                  ครอบครองของรัฐ

. `& q1 m- |( V4 C0 n: q

        ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

; W: \: G. d) H2 K5 m1 E

13.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

, d( `, h+ K; O7 h" n- D5 i

        ก.  โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

# J: I, L8 q: }. y* T

        ข.  รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

6 |! c! Y# U" h: n1 O

        ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ

V0 q/ k$ {7 o5 r% A

        ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

3 X' Q2 l& P" u$ ]4 g% Q, O$ k! k

14.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

2 {# a2 h; g4 |. l9 T

        ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน

9 h7 m' q" b! t: ~: i0 }! p: {

        ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ

1 q/ q6 M0 f' `/ q

        ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย

5 p) J* n3 ^; C# d7 ]+ i; D

        ง.  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

9 e" ]; `0 q. S4 n9 F" a

15.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

* l' }' p5 F0 \ T6 W

        ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

7 ?2 R8 J5 n5 ~9 S7 a5 g

        ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู

, E) F0 g0 P+ A. t& o6 f9 V- ?

        ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร

' I* f. |- s% H8 { P

        ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ

' B2 E3 Z8 Z. {4 _1 x6 u

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย

~3 ?9 \, k6 U" O, A \- \

        ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

# K8 m K% o5 k; |) M6 g- v

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6 X% |+ t; \1 C& o/ }$ @

        ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

% W* ?& V9 [; _* F7 ]

        ง.  ถูกทุกข้อ

% l% {6 z& ~+ [, \8 k2 T

17.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

( k/ q3 ^) g8 G4 c

        ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

; i3 W4 A2 F% n) }/ ]

        ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

) m+ {: [: ?) `! q1 u4 f

        ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

" N8 t N! B8 T& \

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

: c! Y3 p8 X6 i5 Y `# O/ S

18.  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นเจ้าหน้าที่รัฐ     ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

: z6 z0 c+ ^4 G |8 b

        ก.  7 วัน                                        ข.  15 วัน                              ค.  20 วัน                              ง.  30 วัน

' i1 P5 |; P8 N% b% b/ x7 D

19.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด

! s0 z# p' i5 o

        ก.  เปิดเผยได้ทันที                                                                      ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

2 Q* d! x7 V3 d) J0 w

        ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว

/ n `1 ^8 M2 N/ N: V* ?

20.  การอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร

; K& O0 M$ C1 t( ~

        ก.  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

, L8 Y2 l1 M3 x

        ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 P# p; [* U& J, ]7 |8 r0 c9 n7 w3 m

        ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

( o/ s* F" Z: m6 ]$ [

        ง.  ศาลอุทธรณ์

( t, g6 Z# h$ G; u* @# t& V8 P

21.  ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

4 E( d) ?; B9 a+ B0 }) {* y9 K& a+ y

        ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

3 k# k' \0 K1 g: D, e1 D

        ข.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ

( K4 A* f* ~0 G

        ค.  หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

: ~6 t( ?4 `5 E) Y

        ง.  ถูกทุกข้อ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 5-11-2009 11:39:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

22.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง

4 w! b1 Z) W0 n" O) C' [

        ก.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

# b9 g' Z1 v( y4 E1 S% N, o6 D3 X: w

        ข.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

1 w/ _$ s. p8 H' ?1 G: K! }

        ค.  จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

! v1 c" M; k2 o5 n( O1 p

        ง.  ถูกทุกข้อ

1 A& J3 f0 G0 p+ o3 Q, ~

23.  ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด

" m9 K; s t7 q- \8 i* \8 t

        ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู

* l1 U4 s8 ]2 E. W

        ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

6 G( h; a) z, Q+ l, q

        ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร

5 E5 r" Q2 b) C. ^; I" c& t) L" f+ x

        ง.  ถูกทุกข้อ

& f2 U3 T6 W9 G+ ] ?" Y( v1 L! \

24.  กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน     ของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

% X5 { w# r5 x, u- _/ Z

        ก.  15 วัน                      ข.  30 วัน                              ค.  45 วัน                              ง.  60 วัน

1 m; }( l6 |) ~7 ?. F/ d

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ    ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

8 H' ^& {, I5 ~8 o& B

        ก.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้ล่วงหน้า

' b, o, a, Y+ k" J+ I; \

        ข.  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาที่จะเปิดเผย

/ T# h7 B1 j: `" B2 J

        ค.  หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จำเป็นต้องได้รับความ                                               ยินยอม

" L' S7 r7 @, X' o6 A) N, P L+ U

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

& `/ c* H$ p& p2 J

26.  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ          อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด

$ e* z- M; Y5 W: x

        ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน

* f. S, |* Y1 j1 c

        ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน

- X$ k3 W: B& n

      ค.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน

% `" H' N; @: o. |7 ?% j

        ง.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน

- \, F) L0 `( G3 E

27.  หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด

/ g( e S. T9 }0 l5 S$ i w

        ก.  พิพิธภัณฑ์

5 n8 T& `8 }: J8 F0 G" h' P( A

        ข.  หอจดหมายแห่งชาติ

% n& I% E6 P @0 a$ O, w1 W0 L

        ค.  กรมสารสนเทศ

( a @2 ~2 Q5 c* ^- u4 l

        ง.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" K0 o1 _- n9 E4 U/ y$ c6 ?

28.  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ คือ บุคคลในข้อใด

9 @3 m1 E, R3 N& D: `

        ก.  นายกรัฐมนตรี

5 L6 Y/ H; k* ?, H; o4 r

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 A- k ?& c3 E, l( j! s

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 k$ G7 c+ ]8 v

        ง.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

3 Z9 S {# U' }! g: N

29.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- t( H* l+ X% I9 Z, Q' I! X

        ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

$ y* [" h/ ?, w. j! }! A. g

        ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

! M! \* \# S- I, E3 b% ?

        ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

; i& _' k v( L& T

        ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

3 O; Q* O% `' J- L7 m1 T$ b

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

) e5 K: j) m/ L( n* t( B8 c: B8 Q

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

9 M9 Q& Z8 \& Q- ?3 i

31.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

" \' c! N3 i6 m! G5 p- P

        ก.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1 |! T+ n. K6 a) x8 w# W3 L

        ข.  นายกรัฐมนตรี

5 N2 [& \( o5 Y1 `. o! o: \

        ค.  คณะรัฐมนตรี

! w# L# g2 j2 I: H" i

        ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 D! ], Q8 u) s0 A9 x f. V8 u4 ?' o

32.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน

6 Y# |/ [4 g& B

        ก.  19 คน                     ข.  21 คน                             ค.  23 คน                             ง.  25 คน

5 Q! l# C* j2 Y% s2 _, @7 P

33.  คำสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดคราวละเกินกี่ปีไม่ได้

2 r8 f5 U. @* ?# r( I2 }

        ก.  2 ปี                           ข.  3 ปี                                   ค.  4 ปี                                   ง.  5 ปี

' s# O/ g% E3 X3 u% F$ c

34.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ถ้าผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงควรดำเนินการอย่างไร

0 d, m+ v, }) y' K$ N3 {1 I

        ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ตรวจสอบ

/ Q- J' H# {! f8 L+ O0 ^1 c

        ข.  ร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

% b4 t$ |& N2 o& T) c' G/ T4 p

        ค.  ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง

! N$ I2 y( m' H& ]0 B

        ง.  ถูกทุกข้อ

3 k8 X' i6 l; v1 ^: x2 M4 l

35.  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดำเนินการอย่างไร

$ _. p0 O8 A# [7 M/ q6 e

        ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง

% D/ ~2 N a2 a# |/ q- ~ d% ?

        ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6 e2 O2 p( C( N8 }0 N* _( ~7 M

        ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

. U3 R3 g/ {) h, c6 P7 [

        ง.  เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 M# T1 b- a" L* y, Q0 F6 c( w

36.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- }0 Z. Y$ M" P$ v

        ก.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

# L4 b5 a. L; S, v

        ข.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

+ h6 |2 |% e. K5 a: K. ]$ t7 U) g( P9 X

        ค.  วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

' f5 \6 u" ^5 u4 n8 o& q4 g# J

        ง.  ถูกทุกข้อ

6 L0 ]3 x4 g3 [0 G6 C/ X" q! M

37.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่ากี่คน

F* U; Z+ ?9 P

        ก.  3 คน                        ข.  5 คน                                                ค.  7 คน                                                ง.  9 คน

, b+ v1 a2 a- }) h& f0 N" L1 y

38.  การส่งคำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล      ข่าวสารเพื่อพิจารณา จะต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับอุทธรณ์

5 d% L, U, u+ i

        ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน                                                ค.  7 วัน                                                ง.  15 วัน

2 C" C. i8 B; O

39.  การไม่ปฏิบัติตามคสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งให้   ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด

z- X1 d* F! [0 S6 p& W

        ก.  โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุก                                   ข.  มีโทษจำคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ

, R9 f' @, k$ a4 ^3 X0 `. J

        ค.  มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจำคุก                                   ง.  ไม่มีโทษทางอาญา

) x# }; G7 P( n

40.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพราะราชบัญญัตินี้ หมายถึงข้อใด

1 D) V! h9 {0 t

        ก.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

?! k8 s/ x+ `: l" T

        ข.  หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานของส่วนราชการ

4 N+ t0 M2 _# G

        ค.  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

# \: D- _6 d2 v E

        ง.  ถูกทุกข้อ

" M$ e' b ]8 M, y% v

       

0 Q) |( j+ h; k( C

 

0 o* r2 H5 [6 r$ `. K# I: H9 @

 

p( e; E" V6 q6 J0 j& Z

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ

* E9 d' ~0 s5 e8 s4 a9 G

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

! R7 V, m7 F0 W7 c3 j# {: }

 

# i; [: H% G! E# {6 o: d. P8 f

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

" W. }$ F% J- Z8 V0 Y

9.     10.           11.       12.       13.       14.       15.       16. 

: F7 a2 D1 U4 {: f) X$ p

17.       18.       19.       20.       21.       22.       23.       24. 

' e/ H1 k2 W5 A/ w7 b9 {/ y

25.       26.       27.       28.       29.       30.       31.       32. 

' j y' j8 H. ^

33.       34.       35.       36.       37.       38.       39.       40. 

" x9 r. F9 K7 A8 V5 M0 }$ K

 

8 O) }% E, R# Y# w. A: e _

 

7 g4 c, } y5 d n5 j

 

2

กระทู้

24

โพสต์

24

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
24
โพสต์ 15-1-2010 03:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมาย

0

กระทู้

2

โพสต์

2

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
2
โพสต์ 15-1-2010 10:23:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากๆครับ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-11-2014 23:00 , Processed in 0.079194 second(s), 20 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้