งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21607|ตอบกลับ: 4

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
+ v- O+ q$ A* z) o) S6 a6 w. D* }) Q7 N4 v) p" G% |: K4 O" x) x, L% }0 R5 p8 }6 g: \% x+ I) H' _
4 c( z4 q5 h/ d* k6 S) W% Q

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

8 i5 P9 |0 t+ k g

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

3 m* T" x5 ^% T6 s9 S5 |1 M

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

* m T. D" F) l) b. n& z: N1 C" J

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

- w* e+ i1 @. {6 H! ?0 |: @

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

1 z) }% }7 i4 l4 J+ E w

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

9 J7 p7 e. D9 a, Q8 a( c

 

1 |- T0 y* U5 c# K* M+ i5 v

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

/ z$ j5 {+ }! X, U

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

3 x2 i! S8 Q* P4 B) K$ b

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

8 i: E9 p8 @9 E

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

' B% B" U; i b

4.   ช่วยด้านการตลาด

; t. p9 @$ J6 w; V/ {9 p$ q

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

7 p* q8 B3 }& H% i3 }% Q

 

* c% y; }! _: R7 M; }6 O0 c

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

6 C) N# `# K: x

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

' U4 s+ p2 ~# J w/ b- m0 d7 Q

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

" X* x3 i8 i' ~& Z8 {, R6 p

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

" T9 p# N7 j2 ~

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

" g8 V& ?9 k5 M* ^

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

7 k2 ^; w9 }2 T

 

$ f2 o5 D5 z6 c, o% ?7 y

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

5 w2 r# [0 Y, |9 v s1 x

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

# x% l4 g; B, d s6 W/ b: m

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

: ^' x) K0 P$ `/ h3 e

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

, r$ G/ Q' M/ `1 U$ d# b

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

: [1 z% d; i3 K5 r6 q/ }0 w

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

6 h. Y7 t- f b; u$ j8 S

 

" ]4 [' V/ x, w/ C

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

% Q/ m1 b! W, _3 Z/ f5 {

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

- f" v( e, @: ^1 r2 Z# E

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

$ \! y6 \* ?: Z3 \; U1 E7 N) z

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

$ G( [1 r/ U5 W7 D+ \8 D

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

% X5 }7 s# }1 U( S1 R8 e

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

) C z; {, w% _+ w2 r. Y

 

& t! i1 F) I: {; O4 m

 

/ y4 Z4 ]& f4 K

 

6 P' U* i0 K% n3 g8 p

 

+ \7 S) v. A: m: _

 

7 H" e* F3 @! G* k. H

                                            

( N0 ?/ M, |/ M! ^2 n# p

 

+ h( Z, _# f7 D. P( r0 h$ [+ Q, N6 q/ f2 J( R$ W- ] W* j2 w5 Y e0 @ j* q7 [2 Q8 F% |0 X. z- D) e; Q5 @ l9 x6 E2 ]- l3 n; w
/ c" E' D& K2 M4 h- j

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

" W' [( F: @. b a: Q

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

9 _2 x# l3 j& V* v, c

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

7 }- Z( ?7 D j

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

. \( x/ N: A, S

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

$ ^& r" q# Z5 D( R% G& W

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

' M3 o2 N# @ O3 N

 

: w) m9 w E+ p4 v

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

7 A$ Y( I8 k$ X# c7 G2 |. Q) _

1.   ยังขาดระบบที่ดี

2 v" X5 S7 n% e$ [. j; j1 p# E( i

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

f6 S* }8 j2 r7 F u# r- P3 ]! H

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

8 b* v+ T- L0 }8 O9 i4 t! v! @7 Z

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

4 V$ |8 p. B8 e% W/ y2 }

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

$ d5 r, w, K' L6 k

 

6 S _6 Z& M f3 F" t9 B. u

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

0 i# L& w0 G9 I8 r" K0 I

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

" R( p) {, A4 Y& Q

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

3 F* [+ ?# d1 h- c& C9 o% H& q

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

1 G9 ]$ X! Q# K1 G3 f7 q+ j

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

% s/ r/ I& P! O$ k' R2 ]5 l! ]

5.   ถูกทุกข้อ

, H+ l7 P- ]5 s3 J. Y5 S* z

 

9 E& _8 O" o! d: M) {/ ]) p4 I

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

- v# q- h% B/ Q. \4 s

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

8 r0 I; j5 T$ s ~

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

! ?* J, n; k) L, u2 P$ I

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

+ ?; e& \* Q# ?

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

2 c, s8 k! f& y& Q0 \

5.   ถูกทุกข้อ

k5 r% | m5 T% d, `6 x+ r

 

" a5 A: X: q) `, i7 p1 h {

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

: N! [; j( c" E" f

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

9 h5 ?) w3 D3 i3 {/ d8 T1 G

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

2 @! U1 G: S1 o( ~

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

5 o& C7 M2 t' Q/ h4 m) ]

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

6 D) b0 R" W; j% R/ W0 Z9 J7 e5 p

5.   ถูกทุกข้อ

% R: c, B2 F! Q6 I0 S

 

# Q1 Y% h5 k, ~! ]' G- ~4 q+ R) Y9 ]# i

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

7 b- j% }) I) o0 k# p

1.   การจัดจำหน่าย

7 w, S( U- ^1 w9 {

2.   การตลาด

4 M5 m' ?' [/ t0 v

3.   การบริการลูกค้า

% [; P" m1 h3 m! q ` f( }3 K3 d3 C# }6 _

4.   จัดระบบการตลาด

7 W2 S. D0 \8 O7 t

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

0 P& G; ?, u% y( t# N! g, e

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
6 [2 X& ?, V: H9 I8 U( ~0 S* o q9 l" R$ I- X: K' q! e" S3 W0 i ]7 @ [# G3 X) Y3 V& {/ Q$ x+ u+ o; m
3 O/ V, h+ P6 l( \

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

! n$ Y% G; O* K7 }

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

* v& H8 W& a% d& r: e

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

3 C9 w/ ]& f# A' b7 I4 I! ~0 X

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

6 f$ o' G$ p- n+ ^/ U

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

1 t) p7 q' C, u

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

+ |0 C: l/ U. W: q, r" E+ k

 

8 i% q& {4 F0 c- ]7 n M# l8 `

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

& }/ K1 u: q* w6 J+ V* ?

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

: L5 B4 d$ r" U1 Z, t3 ^& u3 ?) D

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

9 _9 A: G# B! E0 `* G. R7 i

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

1 W. G/ k! C$ y }% w

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

/ R) B0 s1 ?- C P: ]6 o4 j+ z

5.   ถูกทุกข้อ

) ^9 x% _# {6 M5 K8 n8 e! L

 

3 G$ Z8 B) L# v* Q! K

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

3 H- L9 p! E& k1 E* T

1.   รับผลกำไรตอบแทน

; y5 w5 R7 m6 _: P% ^% {

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

( Y8 e! E. @: A

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

# O& y9 ^' Q; B" g0 H% l

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

- G- c1 b0 K6 o9 P- P' ^+ w; Q1 z

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

# L) [! @" v3 }

 

& z9 c, [8 x7 s' C2 |8 w% a

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

: X! U1 ?5 O, Y9 Y1 p/ M3 b

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

* u; j6 r" f% v0 W

2.   การสื่อข้อความ

2 @, m$ @: }( O1 S

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

: v% } v# l5 Z. Z2 |

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

3 G0 e* s" J$ R0 g$ W% \3 c

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

% S# _1 r: T* | x i' t# Z8 v: A: r

 

1 ^: Q- ]" | c# r7 H* h# b5 g( T5 B

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

9 t& _5 b0 v. u t0 P5 Y

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

( O+ E5 i7 S7 _9 T! P# B3 q3 Z

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

) E; X8 Z" [. F/ O7 Y" |, H8 `

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

9 E% }( R/ E- H; h2 d+ m# C

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

7 }9 ~5 s& a# H C3 [+ U

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

: S D/ j) L, E# C

 

: A D: E5 ^3 c+ N& D% O1 Y

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

( P. a& X; q* E

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

& ]1 k( ]6 P/ ~/ S) E3 Q, D% Y- u

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

! S+ Y/ z$ I0 N* q- _$ T

3.   ยอดขาย

* S- M! {# a" R7 Q" x+ L/ Z( j

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

: u0 I- x* e1 B; x

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

7 {6 q% s7 Y6 L, S. k" O& ^* s

 

1 E5 L; L2 G1 }. E2 ?; e0 q3 Z; [

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

; P% @8 U9 c' C. z/ G

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

0 g) ~+ M4 R, b( Z

2.   การโฆษณา

+ n# j0 U/ ?+ d4 Q; T: }6 T

3.   การกระจายสินค้า

) T0 H, O9 w( e1 T6 C+ t5 G# Z: W! t

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

) k" b1 ^8 V0 `0 Z b

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

9 @* D" {' n8 e# B

                                                   

) S! E) |4 w9 e+ e. P9 s, u

 

& X2 V8 a6 |8 J w/ {- p/ q4 W 4 J0 Y/ U# y) C Z. j9 t7 ]7 A/ W! L& T' y$ [/ @2 P3 ^ C% \6 i9 u( p, z* z u& `1 Z2 i5 [) f/ ?5 _! @7 V G2 j
3 k ^9 s, c b2 h& Y) e1 d

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

$ }& E7 N$ p( k! }8 a- u& m4 {

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

$ s1 u9 z7 _ P/ {5 |

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

3 B7 l5 |5 V- \0 f+ l \

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

. X9 B J. v7 q+ D

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

4 |. e7 s. X3 o' o C& H2 d

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

8 m+ U6 x: _5 }1 T

 

( H* `. ^, h7 K. k

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

1 Q6 i3 v& D' A: R7 W

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

9 r. z. J. S9 C2 b5 ^( D* [( J0 Y

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

) H; _$ P) W3 M+ Z# d+ l

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

# @ l Y, R& W Z6 c6 j3 K

4.   ใช้แรงงานมาก

* M! ?8 o/ Y0 T# g* q; X" c: J8 Q

5.   เป็นแบบผสมผสาน

: B/ ?+ C" O4 s, Q6 u* q2 \4 V0 J

 

; a) G3 j1 \1 n0 s

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

) n# z3 p2 m, ]

1.   เน่าเสียง่าย

1 q8 a& q0 ^$ x+ f) E5 @

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

% S* T ?9 j8 L: n$ M! n3 s6 s

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

' Q1 {- E+ N1 \

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

/ ~) N ^0 k+ J& o2 a$ C* {. C

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

. e, {6 c* h% U6 L# d$ z7 s' E8 D

 

9 }! Q* c7 C J O# D

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

+ p! M: [9 o" t+ O

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

$ u6 j) f, g; j Y- _# U

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

' W+ A5 s8 f* U& z& _: w8 _

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

2 m1 I) E: @( w: x4 R/ x6 ~

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

! q9 ^2 G) P) D4 Z

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

3 Y% V: n: m- N( }

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

9 N1 U% O% Q- F/ d

1.   อ้อย

! L7 [' w8 S' j+ b( ~

2.   ส้ม

, o* M! V: u- h ]1 c; m

3.   ยูคาลิปตัส

/ [) A! ^( u1 R& y8 I

4.   ยางพารา

. P6 G) R$ k4 F! X$ Y( x" v% ^

5.   ปอ

1 X6 P2 u( f, [- h

 

9 e0 H# R3 t& C

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

$ ~& p5 o1 q4 t. n* g/ M

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

. g! e3 ~% x1 H& x

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

# x' {1 a7 r- f+ T9 ^( V1 Q

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

! y. i4 Q: n+ d& M4 x2 s7 T; Z

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

' C) j1 v1 _: Q

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

, C: _% \! d" y& ^% M9 S. Y2 o+ N$ s

 

3 [ z9 C% a( K2 R+ `

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

& a4 T7 P( y4 c. n' ^: _

1.   สภาพร่างกาย

% h" e5 w* U2 n. x2 l# \

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

0 ~$ P( x% a) P! y/ U& m

3.   ศาสนา

0 O# f) Q2 g: }, q( I8 T0 C0 s0 C$ B, ^: |

4.   ประเพณี

0 L3 I, ?0 h: W" U9 f% \; _

5.   รสนิยม

0 q4 t! `. P3 a. w' x

 

) E9 \: s8 h/ |/ w/ k

 

" x# |) q: v# v! s% v

                                            

+ a6 E6 n! b9 E- t/ A/ Q

 

+ e7 L7 G) [2 Y; K! }

 

1 G8 B/ r% `/ B' N k

 

1 R* s; z) S6 M! b0 X6 W$ ? o+ e; t0 t; M0 B( Y4 M7 }: j- e8 [* E$ M4 N3 ` T( G4 ]) Z' [' d. e* l3 R- O7 e
" u$ p( {4 t6 H

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

& g- D; r8 E# K% O5 s# g6 o) _0 i

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

, y$ i) n# ]) w5 M: C

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

! _5 L/ N4 u e6 F ~. ?, D; O3 |

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

) [8 L" _5 z6 X: |: ]3 P4 k7 v

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

( p8 ~, r6 J- X/ v

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

- R( `0 J5 n2 x9 Y8 V+ h

 

4 |. p8 ]* s/ [, o5 h

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

$ w1 X. c. V( X: }" G/ ?

     1. D = f PA

5 u, J8 h2 c7 ?, x* T. O2 r9 d

     2. DA = f (PA)

% }: r3 h# ~( o- T

     3. DA  µ  PA

7 H6 W) n3 ^$ S1 a7 x& w

     4.

" x2 f; T& q1 V# z& x& a# X9 v2 o

     5. DA = FPA

# n5 Z m7 `+ v% ^

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

8 ~& R' @4 O2 X: W/ o/ \) y0 p$ F8 y: U

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

- [3 m6 D8 r2 a; H

               10                      1

" |' F0 f [1 x

                 9                      ?

9 t; v/ Z' j: E3 n

                 8                      5

f& W$ ~$ q6 D) v# S: ^

                 7                      7

! [5 g8 }* H1 U

 

D4 a- r" g* [9 o' J

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

7 n9 V7 ?9 |' u7 O9 [ M8 z4 m$ J" D

1.      1    หน่วย

$ i0 c( U+ f" d& Y2 ]! j2 ^ \

2.      1.5  หน่วย

4 ~, q2 C& b9 O6 S

3.      2     หน่วย

6 v. G6 i2 d2 P9 u7 E# F4 k

4.      2.5  หน่วย

) }& u/ x. T9 D

5.      3  หน่วย

% a! Y# s! _! Z0 ~

 

( C2 E3 j; p# ]/ d+ q2 J

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

; l' D7 J+ a ` b+ s/ Q2 a3 S+ [

1.   µ

2 k- Y" F, R: e5 @% ]) s9 y; S t

2.   มากกว่า 1

- a/ R) c8 d/ D0 U# T5 J/ O

3.   น้อยกว่า 1

. F+ N9 d/ P3 _& \* E2 q. F

4.   1

9 E: s1 V6 c) Y# F4 _* w

5.   0

0 b# `9 c$ w; Q+ j& x$ V

 

# S3 {+ q6 ?- T* z( k, D2 g1 \. v& O( ? P# ~: g( \, N( T* v7 q4 w8 R7 K5 {. v/ |. |8 L R) S! b3 V/ m
) L2 E$ B0 ?+ n P7 }' R$ `: U

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

9 E1 T# B4 j8 k5 t* R6 u9 p) u* I* b

1.   ขนานกับแกน X

/ v9 F( }% ?: E% z

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

& k' a5 M9 t2 _" x

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

) i4 b$ D; s, B" i* b- d/ @/ e

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

z& C" D5 Z( a$ b6 S

5.   ตั้งฉากกับแกน X

0 z) }% H0 ^, P0 D4 n

 

6 q& Q# V' E6 p1 _1 c$ f2 h8 ]$ T: J

                          

- \- _: m& T( Y5 d$ p9 l. k

 

]1 t7 [$ k% [' ^/ K- x4 {1 |, |

 

0 S4 W3 t* Q; u; y8 S - S/ O% m: _& J" Z- `8 a! }; U2 L8 y* @, y5 C0 D2 m0 \. ^' B5 v! n `% e- K. K, @
& F2 D% V/ f6 W8 U

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

5 Q" ?0 L: L# l

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

0 e* H6 T! o/ O" n% M [6 w( ]

2.   น้อยกว่า 1

5 _1 x/ A' I- ~9 V% @% t( ]+ o

3.   มากกว่า 1

% t. r8 I- `& n$ T* o- X' j

4.   1

: H4 \6 U% ^) \1 _

5.   0

+ p( u8 q9 ~6 N H S, V

 

- {' i+ s* G% t) X- x2 M

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

X1 p+ z4 g! _

1.   µ 

( m; P: f9 ~6 ^( e" t% T

2.   มากกว่า 1

" {% z" r ~( H1 N

3.   1

& R! X/ D% p4 M& l9 [2 _

4.   น้อยกว่า 1

" A5 u, k/ }8 B& G- }

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

! ?0 \0 e" W2 \* A/ Q6 s

 

+ z* u# Z: K6 C

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

+ X: p" L# `! S6 B- u

1.   SA = PA

9 s: k+ [) ^. D* M8 h# F( n! A

2.   SA µ PA

6 M0 ]) D* \! l9 ^' S

3.   SA = f PA

3 @: M T# A$ U9 @3 d4 B

     4. SA =

7 K% M, ?9 r+ P

     5.

( X- E. w) P2 Q/ n0 C

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

" F& E- [& K- v) U+ Y6 Q9 a

1.   ขนานกับแกนนอน

, _' \1 a6 v2 z" L% O: u k

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

, o, I: _( J4 L& \) ~+ Z+ e

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

, j3 {# L1 b: l7 d

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

, t" L, ~9 n/ U3 V2 m: i

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

9 O( g3 b' ?9 {+ I. ~% g

 

7 E8 i( o3 N8 p7 _2 h

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

2 x) v+ s3 F% E" |0 w8 v( |6 `9 P

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

: U) k: S0 B- z+ S

2.   ราคา

# C D: n, B+ J' I8 `

3.   มาตรฐานสินค้า

( W( k: V( b# z5 A# }. j% z+ k1 o

4.   มูลค่า

# q' W" x) E2 P7 p

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

4 q3 P, r0 l& P2 \; @

 

3 D) ~1 T' U, w, R+ N$ V

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

) q, @; {: ^6 A5 t& F8 ?

1.   ความพอใจของรัฐบาล

7 m- O& ]: `" @# b: p$ [% `/ w; l! j

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

. y$ o/ N- @! j* U$ y: `$ I: v

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

: S1 ^! G f# [$ j" N, [8 H6 t/ G4 L

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

$ `: S: j! i6 C

5.   ระบบการทำงบการเงิน

7 b+ {' T/ B( p

 

4 h. ]5 b: h8 C# {

 

* v$ w, @1 E8 |9 f4 v5 w

 

7 F+ c" w: G& x, Q

 

; w$ y. G. D5 s7 W5 Q

 

1 q, D/ N! p% G, ~ d

 

7 K2 S0 P( `6 T7 r7 h

                                                   

! d2 j9 w3 W' ^4 p3 \

 

8 r) N2 i6 p- o1 | P* R! `5 x2 n- h9 E6 a0 j9 u4 N; E# ~# _9 S" o: ]: r, o; |! A/ O q& G- n$ f7 R$ e3 T. T, ]+ j$ m( k5 k
3 O) ]" G( ~, S

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

& v8 W. C4 B3 f: F/ b! z* g5 `% y

1.   ความต้องการของตลาด

O* `. f. r& K3 i+ S

2.   ต้นทุนของสินค้า

6 m4 |" B3 x( z3 {* i, s; Z+ m) I

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

2 `$ o: Q; Y* B3 H5 p& v: `

4.   คู่แข่งขัน

# d; V7 B/ Y# l$ x" t" S& P

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

4 x) b, f; V& t+ ^* O* o4 H" o

 

+ Y) }1 v& @& D: u" f4 k

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

K4 J9 k% H% k; Q5 Z

1.   การแลกเปลี่ยน

9 X4 `3 h/ o* g' k

2.   การทดแทน

' p" f/ R/ i9 X3 ^

3.   เงินสด

3 L5 [1 z& e. O9 e8 t

4.   เครดิต

0 i, U! q6 V/ a' ?0 @

5.   การผ่อนชำระ

# q2 n' _% W( i3 N2 D5 X

 

3 K( z& {* g% {" P7 ?1 e$ I

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

. J Y6 C- t% f4 ^3 ^1 x8 S0 o4 y

1.   ต้นทุนการผลิต

& v9 J. S2 W' i

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

/ X& x4 {0 F9 H/ b; |0 F* A$ j, K

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

2 `- N/ Y, y. V! _; s

4.   ฤดูกาล

0 \- Y. i' @! Y* u' K

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

5 s. w5 r& Y' t6 l, k

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

- z1 {/ p& _; c

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

( [+ A/ `6 q C4 Q3 h0 f/ K

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

$ ] R; x' G5 m$ m) W

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

- F1 U% c* j4 s1 m) Q/ Y

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

8 k( W( N& Q4 Q0 H+ ^

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

& f& b( E; Q5 ~6 A; r( m

 

/ ]1 Y! F& J, G" h* H

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

" Z5 }0 b, \8 u& J4 R" ]4 T

1.   การพัฒนาสินค้า

d( }% N/ C! |* w/ m* Q% Z

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

% j/ v2 A# @( q9 y; n( {+ ^- r

3.   การขยายกำลังการผลิต

9 k E( h; s8 ]. F; b! h! t& L

4.   การลดและขึ้นราคา

* l1 J# C* {5 o* r k

5.   การส่งเสริมการขาย

& }2 w5 O! {; a6 r/ w

 

) Q* z" m5 G; g. Y# m

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

# D: v0 P' E. Y( X. m

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

, t$ u; y/ c, \2 }4 L# m

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

4 U8 Y. }' {: k* {6 n% c* Y

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

1 f& a& @4 q/ L( ~) \. `

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

1 J- H3 p8 |! T% M n

5.   ระยะเวลาการบริโภค

/ q' N; N7 T5 A5 a+ H, }

 

; V7 A( K% s% h

 

/ p& T. ~4 P; y7 B

 

- X! j# L6 @) N* h z! _

 

5 e4 B/ }8 X" ?. K: y% S

 

6 u( ^3 R+ \, U7 @& M0 |( [: h e

 

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
; A0 ?1 ]$ ?( I2 ?6 S3 a6 A% O% [2 A( ` `( {( u& e& X7 F6 R' r& U8 D8 R) M) t' J: Z( t3 L, h1 I
4 j2 s: ]% M. l1 Q6 L0 S+ B

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

. S7 H7 Y; h5 |. O5 \3 m$ m$ n) y

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

! v: n! ?1 s0 s/ a- Q! i

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

4 b7 X& l Y) k

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

* c7 N0 _8 i! k4 P' k! J6 a2 v1 v

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

9 y+ W' z& J! W' M

5.   ถูกทุกข้อ

. G) H, T' _7 {7 h. v* [: Q# {2 w

 

# {, k1 u, [# b: a( h- I

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

. `0 |/ u0 N5 k

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

( G3 }6 X$ y! \

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

5 f1 M: a4 Q& R& O

3.   ตลาดกลางปลายทาง

5 t, A T) p2 A! z$ J/ o6 C

4.   ตลาดต่างประเทศ

1 Y4 s) X" M3 c: d9 D

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

, h! j3 W" c, s7 e

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

2 p% m; t0 ]* i/ L# Q8 o

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

N% t6 ^9 W+ I$ {" S/ C

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

* M: k9 K# X2 a& z

3.   พ่อค้าเร่

5 Q/ x$ M0 G! H3 a1 o6 ^4 x

4.   พ่อค้าขายส่ง

: i, S/ l1 t# u5 R: l6 E

5.   พ่อค้าขายปลีก

7 i. A/ V% O4 ~2 Z

 

9 a; W6 O; r% S: X. v

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

' s! f; a) j' R4 I, @; J

1.   ร้านหยง

/ g5 d4 Q# T6 U

2.   พ่อค้าหาบเร่

' o) o8 A' d# I% d

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

! c% s# ]+ t, y- Q+ z9 Q

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

& O* c8 \' f" o) u9 G9 v' j

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

0 m/ S6 x: h5 K( [9 m+ q6 b

 

) U0 u$ |; z/ o! K, ^# _3 |

 

% Z0 `" @3 S9 v6 V1 _3 l

 

4 D. S4 H5 a- q/ i4 B

                                                  

7 Q9 @+ y) U$ t0 U( a

 

/ O3 \ u- @! u( v, @* B# d0 Z5 R" L$ p8 u# v. o- `- E+ |7 D& [2 ^8 P* A9 P9 ~9 [: O" q; F. `1 G: K1 j4 k6 M7 Q
5 _2 H& P6 {$ E j

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

+ b! v3 \6 K0 r" Y5 X9 \

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

/ b8 `# m0 }% @; q6 [# Y U% V+ Q

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

5 {! @4 s. S5 N7 y k# O/ p

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

' i: H9 c: Y: V) M1 v; P0 [1 [

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

. O" V# v3 _1 F8 p- y

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

7 I: v) x( A0 T8 Z- X! d

 

4 J0 s3 ]& S( U7 H) P( k* l" D( I3 @

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

' D- V1 S9 Z% j& y3 ?$ |1 x

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

* W3 b8 Z ?: T; v: p! I# B

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

+ c6 _5 {& x4 N ^( Y; l, }- d

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

9 S; I' E& d% S

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

# A6 F4 @3 z# y9 B9 n8 W, v

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

7 y( m6 ? ^- H5 M

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

3 @" S2 _( Q6 w# u

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

5 \8 E* Z& r+ V3 I0 R

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

* s) `( R7 ]( [& q5 i, Y/ K- o

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

+ N9 Y# L+ q% a* } q# }, O; X7 l

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

i+ K" K. l) d. }: Q+ [

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

( ^0 U5 t$ R0 J# h" X: j

 

8 W8 {% X2 m% {, J9 p! e8 Z' b. O

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

$ E2 z' G7 @4 m; Q; x; c

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

' }9 G' x9 ]. B5 `7 x

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

2 k; @, s7 c, s. s" p( g

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

. F H8 J1 K$ o7 H6 w* F; A

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

5 K. ]& r' a% L9 w

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

3 n7 j5 i+ Y6 j3 F

                                                  

5 V! h; y* p: L- Z/ W

 

3 {/ x7 u. y( A' O7 H* i# ^5 V) S1 g7 @; O5 _# i- G3 O8 J$ O; n5 b z- Y2 Q; p/ Y% u, H+ s* [! K9 ?0 i! z4 g' L- W7 Q
1 ]: Z" F. L# Z

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

0 T' ], u' ^8 w# w- Z( }

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

5 d+ [0 z0 [: |2 _

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

6 v1 f3 _2 Z3 k& {& \ S$ g

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

( H. x7 C6 | u5 |& B! o4 ]

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

& {$ G( F7 ^& Q" E

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

/ m' d. e0 X( O( D# {

 

k% O3 [+ m& z y9 g

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

) D# }. t2 O* u& V1 D' [3 \

1.   กรมประชาสงเคราะห์

8 X; [3 Q6 y- }" n- S& ?, {

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

~3 L7 o& M$ a

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

4 O# W, a6 |9 J6 Y

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

# g9 P. K' Y& E, r4 Z2 b$ \

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

) y5 j7 [' w: h9 v5 b- @

 

1 b0 a; X ^: U5 [' V# V1 F7 G

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

0 x# o# Q7 ]2 K8 w$ E! y

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

* w/ H& e1 }$ O2 v+ A9 {8 `

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

- o3 S+ H3 G" K5 {, K, E

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 \9 M$ a/ F8 j/ ?

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

`4 U0 M; @* _- {

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

2 p# `6 p4 ^' N% s% @2 }

 

9 T0 Y% X$ Z2 ^8 i7 o& K* z& _

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

$ Y G/ K+ {9 j: R# a

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

" Q: v: |4 ]& e$ N

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

# r* s3 q6 Z6 B

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

; g) t1 p3 j$ n! T* Z

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

, x; Q6 c9 h( I1 K$ q

5.   การส่งเสริมการเกษตร

& R' A6 r% i" c7 D( b

 

& h, z9 a( E( M5 s) Y

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

- h2 S; T; s9 C( T; l

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

0 s# |) C+ H- {8 L& X

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

+ h& R& U' d' Y+ N9 u

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

1 J# F: R0 g; ?9 j' i3 w2 r

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

. W+ V; {; z7 O2 {& J

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

' d1 }9 A1 b3 ?3 G* H+ g; e

 

/ U. y4 W- b& ]1 d

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

" s4 w& @0 d/ c6 m+ H0 s

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

- U9 c1 y4 K! Z" H1 i$ @0 p- @

2.   การจัดตลาดกลางให้

" Q; @9 o' L$ ] `& K3 I0 Z

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

9 y& U: n6 d- Z h2 O

4.   การควบคุมราคาขาย

( K! F" J7 S: G. }% E$ q

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

- t0 f4 K& l/ U. D# m7 r+ T7 N

 

- `' O8 I" D o* G* c

 

9 y: E0 n$ ?( P5 B& L& ?1 L

                                                   

n+ u9 L( q* C4 [/ \

 

+ B6 `+ A2 F. o7 _# x: O

 

- q! ?9 z! j& x$ M6 R0 u+ b : c3 M0 b# b: y [; K# z$ c( n( V4 Z) g- V% u" n' d6 _" l) X0 |- y$ h2 p) ^ _6 T+ W# c2 `- @- Q! V* Y6 h
5 n( \9 f7 D! r

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

2 i& n, v4 P, [' O N

1.   ตลาดต่างประเทศ

# z$ |( P2 e! t1 W$ e1 q

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

7 L; s8 s: t9 g+ j, j. X$ F$ |

3.   ตลาดภายในประเทศ

! g% O2 {; x. v; P

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

+ k: U9 I' w: X

5.   การเงินลงทุน

" J9 e4 H; K/ l9 ^1 W4 b0 z

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

0 j4 t) K+ l8 f, | D/ Y

1.   ฟิลิปปินส์

6 z7 H9 ~. N6 r4 g

2.   สหรัฐอเมริกา

8 B4 [9 r; d0 @" o% C$ V

3.   ญี่ปุ่น

, Y8 o; G: x" Q1 e8 ~( b+ t! N

4.   แอฟริกา

4 u7 X* Z: {, b

5.   เกาหลี

/ {2 n% D& b0 E3 p6 p

 

8 v1 ]; W; h/ @/ M. B: Q; _3 C & k% U9 W7 Q( o; ]# }" J4 {# ~: B) {$ L, f) W+ D( d& R; c- q+ S i: E) f
& l$ E- G& X5 | [$ }& {

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

( G0 ]( ]5 a I* t( H# H1 {4 f

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

. z9 \" A- G8 Z1 |: Y

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

7 E% p* e4 G: v

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

3 d$ C$ V6 Z( Z+ b& q7 U1 U1 `4 b

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

% u% X4 m7 I- Z5 \ @: J

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

3 o: r5 t6 L. [- _! l

 

, M, v/ f; r1 O; S* g C" e# ?

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

4 G% F: \* Y, i

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

$ {/ e& D1 E, a8 [

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

( M, T7 M+ m, x# U4 k. }

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

% f! T( S6 j+ C7 c7 q' i" z2 J* A4 Q

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

, _% s/ X, p# T B: o! R* n/ G

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

* @$ m- _: l( C4 X* d( Z6 @

                                            

5 l& D. S0 o) z# N5 B

 

. I! F" o6 u. [/ L3 u; s* ?( k2 Q0 K$ ^% D; e7 s8 G: n: ]' ^& X1 l5 c3 y7 s1 t1 D
/ l" o: C, @7 N S9 F# X: \% M6 z

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

h+ b2 P& I0 W0 {, w

1.     1.10   บาท

- p0 r# g" R6 b8 G- e6 {! t- q

2.     2.40   บาท

) D5 @ e& z/ ?7 g, X: J7 V

3.     2.70   บาท

2 ]( ?( T" ]' M& u2 t7 [

4.     2.90   บาท

, d1 h4 N; c8 [5 @! [8 V: F @; a; k

5.     3.80   บาท

" z; q# \. v7 ?* A# `% e

 

/ c$ k5 \3 M( a8 S1 z

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

2 |! {9 K5 O. Y7 Z3 o% F+ M- J

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

; T1 r9 V; l/ `) k' [: O" i% D3 k4 B+ {

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

+ u7 }1 }+ g& E, _; |7 B9 ^8 S5 @

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

# d$ f! G3 z0 R6 I

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

H) n5 m( k4 f8 h ~; b5 G! h; J$ D

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

% ~6 t u: W+ T# v' k6 z

 

. ^4 l; f F; Y7 f7 g2 a [

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

/ c. i. M0 ^# T6 z5 |

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

1 z* G: r' E# l

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

6 o6 Y" E; ]8 u

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

, G3 t; @4 h' Y; S* R' k

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

* i3 i9 s, i0 k1 I

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

& C# C' B) d8 g6 L) }" q/ J5 m

 

5 S# A" W0 c `1 G N( q y

 

- ?4 I4 V c+ l3 R: Z: G$ Q

                                                   

8 T. D4 a0 K+ Z+ _( B+ L

 

@: }9 x' g( g3 f; k& j/ M; G& v: i' f2 W) n* V3 E9 c/ S) l1 ~; k0 U& j4 E7 e( ?1 X
4 L" F, X* Y% C

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

8 @( A0 W' B1 Q6 _' H H* e

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

" q, r0 h) o8 R2 A

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

3 H4 K) f) z$ w# {) ?

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

; P2 q# F/ x6 p( K1 @ e: V4 [

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

8 ~' Z: X3 p4 X

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

( B9 {! H/ x0 O

 

- V* ]$ H1 W& o6 [7 q

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

' H9 H! G; n6 K8 |

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

2 @" j, A: O5 f: f" m! c, k+ \$ \2 q. V

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

. R z" o1 t& V( X% ^4 U

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

2 E, p4 c# T3 g4 v. `: m9 l

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

+ q# w8 r$ R' F) w$ q$ y# c/ g; W

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

7 ]$ B/ A! X- E+ v2 Q9 H

 

; b% Z& _, q+ u* A$ W1 `5 L

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

" }$ d; m( |# ~7 Y

1.     0.32   บาท

, j/ D( p! }# ]' a. ~4 X5 ^& b) a

2.     0.45   บาท

/ v' G& _* O8 E# e- d% s. \

3.     0.58   บาท

, }$ x/ X# X. \& W

4.     1.43   บาท

: P v* I$ \7 O8 u

5.     1.75   บาท

                                                          

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1 O& V, M& a" X9 T" Z e6 h4 l8 T0 B- _, O% M8 t# i/ w+ O! H/ k5 e) S! ~# O8 k) L4 `- K" t: e7 Y- @# m8 X5 D7 l% e3 d/ q. F
: Y# ~* p) f6 u. E2 ^! \

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

; A* `6 a; ^/ Y4 [( ^ ~* L4 d

1.   พ่อค้าท้องที่

6 a; Y4 v9 j0 i0 |$ `7 n

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

. c. F1 T2 C' \( D2 o+ N+ @

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

- F3 A' V8 l d: F, i

4.   โรงงานทอกระสอบ

8 \8 z0 x2 O3 ]& @( _+ {2 ]

5.   พ่อค้ารวบรวม

+ ?, I0 A' D3 A9 M, L( Y

 

! x' X8 _7 T, k1 |

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

/ G4 _9 Q6 f5 I# P+ b

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

" w. p+ `; q+ r

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

. k) i* e; G7 h% H) @5 K

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

! a7 w7 m; ^5 ^ }+ b8 S# R |

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

6 O0 `1 a* L2 F

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

4 _( ?7 @1 S6 o- {

 

: o# t3 \. l" A$ X- ?: h8 r

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

( J3 {$ d- z9 Z# K; {) E

1.   โรงงานทอผ้า

! u7 C8 b, {7 i: m( `1 `2 z

2.   โรงหีบฝ้าย

$ A, o& ^! J( i _, j

3.   พ่อค้าส่งออก

4 P+ Z X3 V: a

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

) a3 C* p( H: b: m9 l

5.   ถูกทุกข้อ

+ z$ T" ^7 E+ X$ R3 v

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

3 ]1 F" l9 k) r

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

& @+ M. @6 d5 S- l ~ U! c7 `; ?& l

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

3 \) G, O4 I1 L3 B$ }7 z2 |

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

) o$ ?" B4 [) ~6 T6 w; u% q

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

9 a; h7 g. G. T0 B( B1 n; S

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

( A5 D; \) X" D4 B6 G: Z0 P

 

1 z" o# p- d( ]7 G3 E, s

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

( s% {- F5 p4 F% p# U

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

; @- M- g8 I+ L" N! Z& b

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

5 @, M. @4 ~7 Q% v F+ {! B* {* n# [

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

- c8 a# J5 v' E/ A

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

, ?% m$ N* P; [3 P& g

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

6 Y$ ^. D5 P- c, l9 T9 `3 x

 

! {) E. M" P2 w7 a$ d

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

& N' m9 W$ o3 h

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

# E. }' E& G% I6 D( y

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

n6 p# ~( Z* G8 a( ?& A

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

+ U% Z0 n8 R7 {/ m, \1 C4 s

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

% n8 b+ j: Q) v6 V- q" c+ l$ k

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

& K j. | X) Q% D

                                                   

! t& N& r U& q' m! m2 j( n$ L

 

& Y, y Z2 m3 Z5 y3 Q $ e$ b* ^0 h/ [: L! L: z+ h& a4 L' |" h) I2 k3 v, y8 l) C+ m s4 a8 i% V: ~3 x& @% |* F3 J+ ?' c N1 z5 \) w
$ u0 j5 v0 i9 Z# a: p

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

) v% T7 `5 ^+ I( f

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

- R) z) y# v J- ^+ D, v

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

% v; k, d4 B" H/ k& M

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

0 B2 O ^! S9 l& x2 @) C3 M; B) U

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

% Y) h K0 f+ E% s1 ]- s* d9 [* v

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

4 h0 U2 w2 a O- o+ _9 z

 

2 E0 B: O' Z4 ~4 U

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

) n) O; A1 J% N3 w: f) S8 q

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

) l- p- l4 A G, U3 W3 o! i

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

: A( Z H4 n7 q# r- a. v

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

& t4 t/ E+ l% W: `

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

9 ^: }4 [$ M7 V$ C7 X/ r

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

6 e: R' w/ A0 X9 y6 q

 

& a7 w) T7 L) T

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

8 m- J/ T1 A) h& n3 T! @' p3 p

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

* E# L% _3 u$ c* B- i

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

+ }* P& ?' y9 |% y

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

5 E* V2 q$ u2 A7 C+ F! H1 F

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

& v% o9 c+ M' h( H

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

2 I( J0 G' V6 a0 |4 \ e

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

4 d n* n t+ P; ^

1.   รูปแบบของธุรกิจ

& ~9 ]3 p, G7 p2 o" ]9 T4 T* T

2.   สินค้า

; e0 h! R$ N4 q! D

3.   ระดับราคา

; a5 B! o) w: D" b* U4 |

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

4 _6 h( e$ H R L7 }

5.   นโยบายการตลาด

) Q& E: N$ l/ w% L

 

! b0 i. ~. j; o, f4 d5 g

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

( i: K* N0 N. ^4 y6 m2 H) }

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

8 y, A/ n: e9 z

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

# ^- m6 m( R1 q- T9 ]6 {

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

. y: z) Z. X9 B. q6 ?& {

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

5 g- w, {" z, y6 J! |8 ~

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

: u, [4 ]0 _+ }& n$ n d

 

. b2 b! E8 T9 I! u

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

( h6 x& _# y4 X- Y# e

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

8 b; B/ o$ w- e( N% _- C1 ?' m

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

; b/ {: G! t5 k2 O2 ~( m. i

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

0 w% q7 o( ^5 v" q# |

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

% n1 d4 {5 k/ P

5.   เจรจาต่อรองราคา

6 s+ z! b5 i- W/ t/ }/ r" }, T

 

7 P/ h$ v. i( N g

 

. N" Y9 I( ? y; M" U

                                   

/ S: H6 u d& T; Y* N) {9 |; _

 

2 \3 l Q' F7 A( \8 b, ]" ?8 Y0 \; C+ n. i$ K; F. c( i3 e! q: e6 y' Q, _% b4 y6 s8 S1 w: r% B; M, u( y* f* H2 b; g1 Q* d1 L
+ y+ G! [6 `6 }0 j5 X( S

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

4 e) m$ o. k5 H' w3 m( U

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

\9 U% {# Y5 w# Y! P& h& X0 K

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

$ O8 [: J8 O, `$ S% R* H5 X

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

) W J- C2 t; Z% K, {" w$ M2 _

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

% M9 c1 f- m& Z) Q

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

& j8 H7 w4 {8 R3 m: x* c& v9 V

 

2 [/ r4 c2 D1 `& i2 \& S3 j* P

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

* p; [# Y. _7 T, G0 E

1.   ภาคเหนือ

$ i [0 S4 ]; L* D, D, F4 L" o

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

* W7 t5 w$ Y7 M9 i) R

3.   ภาคกลาง

: _" A* ~' z' D# A' Y

4.   ภาคตะวันตก

9 {5 z0 Q8 S. ]5 s/ g4 D

5.   ภาคตะวันออก

0 F* [; h+ V8 e

 

2 f1 Q$ V; [1 U: Z. ?. G8 F

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

! A6 G1 q+ s% G/ _ C

1.   รูปร่างสุกร

+ Y; @+ ]* ~6 m' r

2.   อายุสุกร

0 r r; K, e* x+ j4 V

3.   พันธุ์สุกร

0 P- D; v5 ~% i

4.   ความแข็งแรงของสุกร

5 y' B+ z3 ]9 G, p) i( s; X2 p

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

. Z" q+ ]4 J' Q/ Z, c

 

8 v8 n1 m4 L/ Z7 u( U* r

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

# e6 ~9 Z! a, ], p& J9 |4 A( S( r

1.   ค่าขนส่ง

5 G h, g1 m% L. p& ?

2.   ค่าเช่าแผง

: j8 b+ I' J4 P

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

0 \6 j& ]8 C' B/ ^

4.   ค่าแรงงาน

" k4 c. Q2 m2 b

5.   ค่าน้ำแข็ง

! Z, y) H. X) B' x4 ^! L4 Z' d1 n

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

3 B9 u& M5 |' }4 I

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

/ i3 x/ `" e' K

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

5 Z! B. [+ T2 r+ }) Y4 ?& l

3.   ขยายการจ้างงาน

. O* R/ S: q5 v8 o& G6 @( A) j% x

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

$ @0 }# _& X- g: g/ b1 F. y2 _) H: R

5.   ถูกทุกข้อ

$ ]2 M4 c2 N' G8 t& s

 

- Q# t3 u. O- o

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

. B" V9 R3 N2 i

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

" s; b1 M1 ]" C5 j/ U! o% Y* ?

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

% K, C2 Q s! S. \

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

% d+ D& {; T/ I8 l5 a7 M

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

' z" d/ \8 y1 w" O! K6 h* j

5.   ถูกทุกข้อ

% A& W; r8 Q- x% e

 

- b. ^- C: L: |. M. a0 p9 t

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

+ Z/ o& B$ b y/ C: S

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

' }- s: t4 s2 O& |, E

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

. s1 T3 F0 Z9 d& _$ E; E

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

' R! R. L9 A6 K( _& I

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

- W) U6 U* ?; F

5.   ถูกทุกข้อ

3 @& f( \6 c. L, J6 a* }

                                                   

; G8 |+ @1 L1 I, H9 o$ V

 

5 E( J% z5 ]! s5 f% \7 y, ?0 l5 e) y i3 C" g: g3 I" n8 N g8 o8 ]9 \! q3 L3 Y9 \! |2 u* b% B8 M3 @& G0 H9 |7 {
2 s6 h, p! G' r: Z! ]" b

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

% F4 Q( N1 n3 w% y

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

& [' q) `; f) }0 m

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

3 N8 }, O, Y. t. W. h% ~

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

& M2 a5 N q C$ a

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

6 R/ Y0 k' H; q7 i2 d! S& g" p

5.   ถูกทุกข้อ

8 X4 K% v0 m# }" [$ b; v

 

( S0 k: `' L9 F% _3 l2 e b

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

5 k7 H6 L; u- y" e2 `0 D$ w* u

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

+ w3 F+ {" S4 u) \! |+ F3 W/ B

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

& t% c: ]) o3 ^" f$ q

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

1 j3 G& P& m% o

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

z( ~8 J/ F" d9 r, T2 ~: x

5.   ถูกทุกข้อ

+ H7 [/ h+ f. U3 m& h

 

" L& v7 M* {& g0 c9 `0 T V* D

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

1 j3 H+ @, U7 |2 \9 ^# d

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

# q- {0 s2 R1 P

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

8 ~& F4 p" `* z

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

8 }9 y1 u0 m$ A' M p( W

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

4 @7 Y5 H6 v& f

5.   ถูกทุกข้อ

. y$ L0 k3 {) Z+ E& L6 n5 f

 

( c% ?! y9 f& W: X

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

& _ I* P' M. Q$ i( B

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

3 X! M8 M' }& L M5 h! r2 \) O

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

8 {# V0 J0 D& D3 X! w8 `0 u- [. _, k

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

' m* d1 d1 R4 s) L; P5 s, }( f/ ?2 ]

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

( F( j% y* G. s: ^4 ~' b, t9 ^

5.   ไม่มีข้อใดถูก

4 o5 Z' h k* B

 

' M6 ~8 ]$ ~) E( u" p8 P

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

% N1 P5 [: r W {! T7 r8 s* O- T

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

' {( |" v; o$ C. _

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

# M9 p. V3 f6 w; {6 G% `

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

: o! a- d8 K' D9 S

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

2 t9 |( ^: g N* G. `

5.   ถูกทุกข้อ

* k) G" a* ?( E! Z7 L

 

# ^$ g: H4 C' I+ j) `" }

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

' w$ R' G" A2 e

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

5 U5 B9 l, y& a6 N! V3 M

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

0 I0 p% P* Z& J3 |! C5 x2 r% ~& x

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

7 ^$ S2 ^0 F# F, A. r. ]) u: f' }+ J

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

! s' x) J) p( F/ X; O4 A

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

: g. `5 E4 J3 z4 z

                                                  

9 Y- O2 D! Z6 U1 T5 F0 }

 

, s( |+ |- J8 m/ n4 R e c& Z5 u, }, ]; M6 ]) Z+ j6 v% r6 e0 }8 R% ]: ]
4 N; M3 y4 P: }( ^3 X6 s

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

8 I: w. e0 C* k

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

1 J0 {5 \! V6 B1 h4 B1 g; e

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

/ ^( B& @/ ~/ ?, U$ w' u) D

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

/ a4 t7 f: |: S' j( o+ C

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

a2 [& D9 w7 f6 Y( v8 j

5.   ไม่มีข้อใดถูก

9 R) W4 K s( C+ X% h- ?

 

- ]+ J6 y7 L4 @+ Z+ r: _4 T0 N: ]' c! c

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

& z8 D0 m/ Z5 o; w6 H* i5 I

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

8 X1 c: [" K- i1 _8 E

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

( m( [9 v, R% T# a/ P

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

% T0 c: z' o! x, b- [% C+ y6 k

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

3 O9 D! H* a7 ^

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

! k6 O y1 x1 J/ M* @8 m: E. f

 

- P" x4 b% O6 H/ S, e' D1 X

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

( _+ G4 n- L+ d( r8 i4 v

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

( e: N- X0 K! q9 u7 z- @7 c

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

$ h) R) e$ M2 F5 r. \. m

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

1 W$ y& ^/ V0 q% E) ?2 z4 U# `

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

+ w9 D' `' H1 W. x7 m8 S- ~

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

( L) G; ]+ } ]# _5 F

 

( I% Y9 m7 F h$ {. C

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

8 f" @6 m9 B( N4 V

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

5 ?) Y d1 U6 d0 @# J

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

, S1 w" U) f8 A* `* E

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

: x' [6 O+ f; E' u8 W

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

7 n7 a' X& X' |

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

) S8 @8 E( v( J# w8 \" e5 C- u

                                                  

) E$ _7 d) Q" \ J9 {1 T8 E) D

 

2 d" g0 C" q& D% \8 s. | 5 ?) Z5 n6 n/ R% A1 Y( @( O9 @" Y3 ? z6 H4 ]% U$ R0 Q: {1 `3 B! | O( {& Y
8 F* B# K8 Y, a5 _! w

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

- ^& Z! N/ ? ^! O* W4 b& B

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

& b' `$ y8 R/ r

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

/ `! Z$ Y! s. D3 B

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

+ v1 s0 a5 h5 k; d5 s1 f

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

7 t7 G8 ] V1 p" C

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

/ Q# P& ~+ K& {& H

 

1 b' N9 h& Y% R, L

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

& u0 h4 ~9 E2 G8 X! f0 ^3 V# T

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

6 f5 w/ y; {0 R+ d8 m; z! W- A

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

) G, f7 t; n- b& E0 u

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

1 d7 E1 I P0 d5 }

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

% c- s2 Q8 s1 c3 Y9 g# y

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

" m- ^3 _% P5 v2 m4 z+ T6 W

 

6 o& ^+ @( E6 c+ Y2 w9 O) \. r

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

. m) S+ ^9 `9 x2 q, f$ X- F( y

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

z# y# t( |1 O8 `! N. ^

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

5 W' q1 ~; y8 X w

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

4 g- k( N% v* }: j1 W0 `9 Y

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

& q7 w% o: s2 H+ D* I6 y0 F

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

# p9 a+ |. P! `; M, z* \" G2 ?

 

! q2 B$ \* |* h e h5 i

 

2 I# P. Z4 v5 c, [3 J

 

$ ]! {$ d1 z- L4 W

 

L1 v6 e u# t1 z6 p0 v

 

7 b6 O' X6 C/ Q! K' z9 S( z

                                                   

" h; H* r' g" E7 [0 G1 q) n t

 

4 v% C6 Z V F/ ^* U# P5 l6 Y* r9 \6 G% B+ Z; j* O2 q. Q3 l7 q. P8 K0 _0 @- H/ R( y0 c. g& u
4 ?# [# I+ B0 I/ B U! V+ v9 O

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

! _* m+ r2 a" B/ g

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

* H5 J: j2 W9 _3 a

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

8 d J; l @$ s4 }. X$ O2 M

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

7 Q% k1 O' t, m, \2 D% |0 d

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

4 `3 l" n" r. M

5.   ถูกทุกข้อ

! `5 |0 O9 e2 E. B; |, z) w

 

& `* t. y: A$ h" ? |" A) x

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

3 s* O1 C& ~) y3 g3 v! k

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

, \+ E" n* Y P z# Y

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

+ {0 o; y# z9 V* Y8 W

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

* a4 s7 O+ O: ]( B) a6 t. l- c

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

9 d) z& t" ^5 ^

5.   ถูกทุกข้อ

0 B) K* P$ Q8 V) C$ t- t4 Q% o

 

+ t' W- ]; e/ p. m3 d4 I9 `5 |9 ~

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

/ W+ J7 k8 F# O& k7 ~

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

6 Q4 V# `0 O! U. S9 U' d4 G+ Q

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

8 }1 l9 R4 [, A( u5 K$ p" o0 W* P

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

/ Y i% p: p4 O1 V7 \

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

' p: B8 W) U3 [$ [2 d

5.   ไม่มีข้อใดถูก

+ a9 j7 H, w/ Q1 ^2 ~2 W

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

+ D2 X( l) v4 `9 c3 L

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

/ i! M7 ]9 w% t. C

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

* L% I6 e" _' L' @# m: I. O

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

& i" `, L, Z$ \! c- g' T$ ^$ z; R

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

5 \8 M" e, W/ q. I; i

5.   ไม่มีข้อใดถูก

6 Y. b4 l2 A) j) U" X: C5 X

 

; l. L9 w. Y3 d% O8 {

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

+ ]& J2 A5 K- w/ Z7 V+ E4 {

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

8 `4 t( v# @7 n

2.   ลดต้นทุนการผลิต

" R/ M" B5 Q9 `3 e

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

% Y7 m2 j) c5 w

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

, a5 [! G; P( D9 Q

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

3 G" v1 Z3 v3 N$ W) S; a, v

 

; G( \1 D( O. \5 _7 G5 [

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

" |* D0 T8 E5 F4 }1 k9 q

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

. O' s* U4 v! o. o: W9 ?" _

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

( ~9 T8 Q7 R8 Q; a4 H

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

h7 m8 J/ p l: a3 T% {" Y

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

% g4 T& \5 O/ X' g& s5 a1 p6 K

5.   ถูกทุกข้อ

7 n6 _4 ]! L# F7 y0 b, G! B' e

                                            

! g! ^& Y5 ?+ G8 A8 p5 r2 j! c) b; F

 

5 w x5 l1 L0 g% T

 

; D1 W4 g( b% k+ _, M

 

) H4 [2 p8 t1 Z- _! ]- K j ) R, h& J# i5 S: E) a, {) C; l! A' l& a, S; U: J) B' j* j
: o# k: e$ C0 G% x6 E$ _( E

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

5 {6 |( S9 X" r

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

7 i( i5 } \# Y* Q

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

3 ^; Q1 e( I4 _ p. v

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

: Z$ R8 @. ]6 P% [

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

6 S( g3 `4 i) {5 n% f& s

5.   ถูกทุกข้อ

3 [. v( G/ X' |

 

- |! G7 | K7 n. d- |- U* W' N

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

9 I' ^; U6 Z0 L- K5 e

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

% S8 V; u6 J2 \, A+ `

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

! U B/ q } N3 k- a7 M

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

; Y% W2 b9 d& J& J) w5 @+ {! W& _. l) I

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

, u6 E4 n) |0 h( k

5.   ถูกทุกข้อ

: p5 ^$ f! P4 d5 E1 z

 

; X0 H! d1 u7 [% n9 `& B/ ^: [

 

# T$ O8 z- `4 u* \2 D

 

5 o" j, P2 E+ s S' i5 u

 

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-10-2014 22:19 , Processed in 0.157278 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้