งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21440|ตอบกลับ: 4

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
! O0 K/ w: n5 s6 d: _2 Y% ]. W+ c" W; D* D6 ^' [! \* \9 V0 D# Q" q7 {! h; G8 i h6 F* m1 y: e2 H" y* F- f
$ E0 r5 Y$ k% H/ q6 t# d

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

: I3 c( ?' k! A

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

* a& I6 L# k r& |& ^

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

5 q: a* R u) N7 @

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

7 ~/ [. `; t" t5 L" u' t

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

. r! Z% v. |7 }$ r/ v) P3 h6 F

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

4 a4 a# f. q g

 

|; E: ?* b" c5 `* X, K3 a5 u

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

4 G7 d; A' z9 t7 N2 E. M! r2 T

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

& _: E/ E+ j' I& q

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

) q$ z: V' M& V! l

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

& I& z$ h8 o6 H5 k; f; D

4.   ช่วยด้านการตลาด

, u" Z9 C! c4 ]7 _ Q1 Q* S9 P; M

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

$ U& n9 V* y6 }! O3 {

 

1 {5 k8 }3 D% X9 h% y5 _

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

% x( N2 O; }% y( v$ s

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

+ Z! V0 }: o/ h. K4 U% t j' }: `

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

$ [% B- C& w j7 k* f

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

6 f q% f# G3 m! Q/ }/ e) q- d

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

# y4 ^. E# n3 Y3 a7 y

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

& l; R4 y a, ` [- D {. K

 

9 R: `7 R2 U" {8 u/ w# ~* T S

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

- h+ L7 l h7 j9 x: G% i1 a

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

2 c+ |5 J: J: R$ R9 N

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

. t x6 S# x/ p/ ?) }6 C; `6 |

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

/ N7 |& h2 ?1 s+ m( U* t

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

" W3 k3 z. @" m/ i; c4 U

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

8 T+ {( ]+ w. r" \* \$ F, I/ t

 

, |3 Z% q7 Y5 r* C& H

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

$ @4 f3 K" _" G

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

8 V/ r: O B& P/ K. n3 Q

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

5 |* c1 j% v! w& o

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

. n0 ~) ]* \4 X

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

' K# Z/ `& H6 t3 b" d4 Y) e0 |

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

) F6 G6 \6 ]9 w. z7 a3 |) ?

 

s' Q5 T/ X' F" a: _+ r" v2 \+ \2 c

 

q' ]) |8 S" W$ z! F6 c

 

9 d" c/ t4 {" D2 l

 

5 O) y7 ^+ ?: s0 T4 b2 k! {

 

! f* l! z& M* o9 e" @% P

                                            

7 ^' k( y" C+ v' \' D8 Q

 

2 m( S8 X* |1 ~0 C, W7 @: x' L - \3 H: I* N' w5 e$ Z- m; I) P% E6 }3 [8 Y( t! _8 K6 H0 }1 s' [. W: r C$ |
5 O# d" C+ n2 _# T1 H$ Z3 R7 [

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

, v5 c& Y5 r: m- X' l7 P. Z3 l

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

/ \( H3 ]9 H4 k, b* S8 H8 u U

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

" Q" }0 M b2 j8 x f7 `+ b4 {

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

) R- P. V) l5 q: u$ }; k5 Y

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

& F H( k0 f# G* V

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

9 t+ ]" {" s0 `6 h( p* H, |" s

 

n: L' f. f6 k5 ]

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

4 ?; k, _' H! M

1.   ยังขาดระบบที่ดี

# D+ D+ M/ E9 [

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

7 \7 |5 t; N0 D# P; j' ]8 g0 R/ Q. G; n0 T

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

' e; p( p: i" ]. z

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

1 K$ c+ y$ \1 w( l, e

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

9 I* u7 [1 t4 K* {' [! C

 

/ O6 s/ D2 J9 W4 Q

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

* @; s! `9 Y5 x" J' h

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

/ I: f. B/ Q$ N2 s2 X

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

, ?) M' ~; S5 f( }" ~

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

4 ^, w" H* N5 q4 s; \

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

% j$ Z$ @7 T% m* y. w. R/ t

5.   ถูกทุกข้อ

- A4 T- E/ I6 h) g0 X8 S/ _

 

* Z" o! p9 h$ w% H# j+ |4 s

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

% U3 Q# S: X& ~/ o. f

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

( n1 l( _6 {$ V, v

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

3 v# U# w! b7 |$ G. z0 t: p7 D

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

4 F2 E3 w+ Y# h& K$ N" E* f- N2 e

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

1 D) |1 ^3 q% Q2 `

5.   ถูกทุกข้อ

, \7 O, Y4 C1 q& c [# d

 

! g0 e2 O6 V a! ^6 G7 `; o3 g

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

4 p# |0 A9 r* N, l2 C4 ~ ^, z

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

3 a5 t) I7 d2 z

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

% z$ m+ d* H" |6 }& Q: x

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

& @8 | g# b& ]) r; m' w

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

" x+ T" q* i) F* e& F' x0 T5 {

5.   ถูกทุกข้อ

. W3 }1 H$ }7 U( N9 l7 y; \

 

" |+ _% Z9 P r8 o+ t3 D

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

+ w& P$ X8 P! [* V

1.   การจัดจำหน่าย

' O* u8 F2 L& e' k

2.   การตลาด

1 Y7 m4 V6 l! B

3.   การบริการลูกค้า

6 g1 @* [; \: o) v. |

4.   จัดระบบการตลาด

* d# X5 c) K, f- W5 P p* D% a

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

- r. O4 v8 k9 b5 x) `7 Q

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 s* c5 \- F$ D' b% `5 \% c: G1 {, ~) B' O1 ^3 m( O0 C* r( w8 u( x. [$ j/ y' N1 @0 y) b5 b- E& W, P
7 {. i! F* m$ K C, E

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

& R- U _. L% N# B1 r

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

. b1 g2 a, L& C {0 `

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

) A6 M- E# A. r1 d" y$ K

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

% L. [3 L; L6 v: U

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

$ J: d' P4 K/ P1 _

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

1 Q$ {$ J: H. D$ h! K2 o

 

) H9 p9 B' k: e

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

: N c% H/ K4 @0 n% j9 A5 T

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

2 a4 X/ S7 b- e4 o

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

/ d* I1 L% I7 S$ V, x$ r

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

% ?8 y3 |2 S2 x$ Q2 ~

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

8 a/ Y5 a4 v; E( k3 q" R( ]1 I! [

5.   ถูกทุกข้อ

# I0 f$ |/ q7 f: J/ F) y+ t. s

 

: }4 h: _ a# S( l" n

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

- w/ v$ w1 [6 t. H8 a- `! L# G( {

1.   รับผลกำไรตอบแทน

0 T, O* d5 n) U3 b- F5 }# Q

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

9 S0 I% N0 j! ^( [

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

/ K" o( f3 V f3 Z! ~; W) {. V: [

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

2 j X& h' v: t. t3 Z8 X

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

5 {; O8 E7 x9 S- e1 ?$ M

 

4 m) X) Q# }" ], @& J

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

" k) }, u, g) |8 I# a9 v9 d2 s7 W

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

' v: H/ t- M2 M( @/ ~) Z! c' z

2.   การสื่อข้อความ

. v5 y M0 X, m" s' A ]

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

, J5 w$ M u: M& f. N" n

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

: T) l, }* z$ Y" W

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

! E# u" p) O$ k8 [' q

 

/ r+ x8 z& w% Q! r* u) L7 ?

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

0 W9 Q4 X! k' D, V

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

& y- m H( V6 A: w

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

/ L) ]4 y- z0 p* D. w) `! J, {

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

: E6 z3 Z8 E7 W( k0 K

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

/ R7 q2 A4 B' b" ]0 b, j; J( w

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

% v; l! Z6 j, d" y | A8 n7 O

 

& w3 B9 ~2 J, A

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

# _& W" u: L1 ?* F9 N) s/ f3 }

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

, E& Q n0 G q3 q% W- i1 _

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

5 }2 r/ j$ @8 O: j* `* J' E

3.   ยอดขาย

5 P4 K# ]9 ~3 c- J; _" c' @0 E

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

% `! |# [, k2 z# m1 i% t* ]) t

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

6 M: U& w" f8 @) ]# E

 

" p* C- R$ G( S/ L% w

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

% C6 v. L1 ? U

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

* b' N8 V' P$ R0 c" ^" D! |

2.   การโฆษณา

# O2 f' x) j2 t/ P1 R

3.   การกระจายสินค้า

" {' \( @8 i F- U

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

) ]5 y# C" P2 f) w

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

- d- m0 r) ~' y# g2 E- U+ F; p! ]) p3 R

                                                   

4 O/ C# S) ]3 v6 f. y2 Y

 

9 t2 g" O; F8 r8 V4 V8 V 2 A# e: P) a w6 o* B5 o3 ^; R9 G4 e6 I5 Z0 u+ `* m: z" Q( l N7 ]4 X) L/ i0 W! P- W, r
% R' l! V4 {3 \+ k6 ~

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

+ X% ~3 }3 d; C2 \* ?1 s

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

+ O6 B& g. J3 ^/ @ l

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

& @0 h, r- d {) ]3 \4 S

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

`2 G/ i f2 a# B' s0 O

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

: B W$ L e8 C+ J+ x2 w

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

p# ~. p4 g+ _9 |

 

% E- j0 e6 k- c/ U

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

. i$ ~% g, @3 T

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

: H& p5 ~1 P4 {- S4 f

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

: w( s8 X; m! l \

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

$ O3 x0 b) B/ Z

4.   ใช้แรงงานมาก

9 A5 B& I6 l9 J- q

5.   เป็นแบบผสมผสาน

( G/ D- D6 R. @# ]+ V

 

9 ~6 y2 U2 Q& W# q8 ~( _- ^, B% }

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

- Z! f f: l' I8 j! {7 J

1.   เน่าเสียง่าย

) K, J' ^( ]' ]* X/ F

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

4 v4 f/ {$ t& _: x$ O

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

y1 z+ g7 |) w9 j3 p

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

8 C7 B# K% h: m. T' m! m* u. R3 @0 @6 _

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

7 B$ ^" S7 Q O0 O \( ~, j

 

7 d; I o* z; n7 E7 V, g& x

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

u: D. p- _! c

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

1 ^3 d. M* O( D/ e1 `% c7 p

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

% l9 e2 h2 N8 n& t2 a* a( L. S

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

# U* S/ ?8 ~0 [

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

3 \& k* | _6 p

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

/ y! L4 |" f$ Z7 P4 m' Q* m

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

' {- R0 j! A8 T z; d2 ^9 N8 C

1.   อ้อย

2 F7 B \& ~' U7 X

2.   ส้ม

9 g S9 L# G2 z% u* }7 v% o/ y

3.   ยูคาลิปตัส

7 R+ \9 I7 [0 |

4.   ยางพารา

1 b- ]7 _& Z+ _0 ]- Q

5.   ปอ

) t8 k( A9 y \' a4 A. o2 U

 

& K0 t1 \. m3 A$ h+ _; N

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

3 u z* ?. J. s7 m# l

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

, ^! H+ O" ~( T1 l4 `6 O% H* ?

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

/ v7 }1 I3 ?8 j, P% o- g" S/ [; k

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

* @1 O* ?1 O* u6 K+ C' f* z7 S

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

' F+ A0 I& v7 B2 r9 x% P

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

( T2 H8 r$ C" E- W9 Q5 H

 

/ N+ P. D4 i5 U7 P ^# J! o

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

% \# b8 o! J) i( X* T: K

1.   สภาพร่างกาย

/ I, p! x% \- d: E5 A8 ~+ W% [$ ^

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

- W p5 B3 h$ A% n8 v6 g

3.   ศาสนา

, K9 Q4 X6 T! b

4.   ประเพณี

' r# u& J9 o* o3 ~8 E

5.   รสนิยม

, ?5 V, c8 w, J

 

: w4 G0 M4 L6 R! c- v

 

% q0 ~; @: n" U0 @' y9 M

                                            

& y8 o- L( y1 J& s

 

4 \5 p' J& Z' r9 ^( [

 

' u) K8 T! @" a: u. ~" k

 

+ K- _+ ~& r G { e; R1 v6 { [% m, Q7 @- K# U9 w: y! q K, H' W# `7 `8 W' O0 S3 n0 D. ^/ l: p% @' D0 j( r6 M/ P4 V7 e) p0 V3 N/ A
7 R1 y/ _# K" a! d8 g' \# w9 l- s

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

+ Q5 m1 S8 x6 i, ]1 T

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

: b2 R4 l2 w* t2 w

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

4 {, H/ t/ O6 D# T6 @

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

6 Y# E x* ]4 L) |: r1 p" K" v

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

, g8 A3 v% _. t+ r/ T* L1 M# w8 k* m

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

& h1 x% L: b! z

 

& j+ G( F5 ] M( b" A& U' Z3 T* {

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

7 B. S% l1 p7 N' ]% @$ _

     1. D = f PA

3 C2 u6 Q& Z% t! D; c% [( R

     2. DA = f (PA)

3 n5 Z" Q6 O3 ]4 |

     3. DA  µ  PA

9 o# t' z3 p/ w5 n# K! p3 F" o$ ~% n

     4.

M' N$ h" z9 t% b2 H& S( b

     5. DA = FPA

: Q7 e: M* ? o8 O8 C. J

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

$ n. r5 D q5 [" o6 v( o2 |1 w+ K

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

H& k* n# c6 b! E# @+ p

               10                      1

7 R+ K2 @6 c$ }7 v* B

                 9                      ?

- C. |4 x4 W; X( R5 O J

                 8                      5

* \# d+ y. v! @- k/ f8 e- w

                 7                      7

" q. B' T" R, _# E/ x O4 k0 s' v

 

`) T; T5 u% Q% E

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

% P! S' r( e- z

1.      1    หน่วย

# R: O5 `% f2 T4 ~0 _; M; i" U: |

2.      1.5  หน่วย

4 G- X4 f: w0 f; T. _6 r3 Z

3.      2     หน่วย

& w5 M% Q7 t& `+ H

4.      2.5  หน่วย

% i% |7 F( K- {; ~, a; ]0 `

5.      3  หน่วย

/ R& ?/ _ I- y: b( J) L

 

& u% y5 Q& i) v( U! g5 q' Y

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

]1 m0 L" ]% u. {) n

1.   µ

. k6 B) C$ f9 f( T# o) F- `

2.   มากกว่า 1

3 \( X& ^, _9 C' G/ V6 l

3.   น้อยกว่า 1

. r. p- r8 k$ h/ P2 b# X

4.   1

0 ^- o) M, t5 H

5.   0

( `& ?; x& ~) C7 h' d$ r

 

9 g0 x8 W# d* d2 k% d$ F/ s( } ) \- J9 ?7 D% N2 O' o# i9 g" Y/ v5 C% M3 X4 h7 b- K' z O. r- E, U2 ?! x/ |7 ^: i# Q$ F9 n2 ?
. H: }* k1 I4 Y' z

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

2 B# M/ t; n2 I4 J

1.   ขนานกับแกน X

- n7 W) J! ?; |4 w$ A

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

7 k; Z v! Y c" y+ V

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

1 p n8 X2 o6 d/ b P2 D8 \; q

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

; m- K; d- K/ `# D; N

5.   ตั้งฉากกับแกน X

* h/ D. y8 n+ R4 i* I

 

0 G) r I& M6 q( p

                          

; A. T+ A2 x' ~5 d4 P% o7 V

 

, p4 B2 d. j2 s! f5 S: ^$ W5 Y. ]

 

8 V: J& }- k# c: g7 d/ o. M; {+ s8 g6 i% U" Y8 G6 c. I& L% S. k/ h* f: P5 m, h& P( l$ W/ d7 s9 J4 `# b- C6 ^
) `! t/ d E% ]

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

% F) b4 Z1 C! k/ _+ X x

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

8 H* `4 m$ M/ c: k4 S, p$ f( A

2.   น้อยกว่า 1

. y% v. c" [+ k

3.   มากกว่า 1

7 }1 u- @+ J0 r: c. @/ ]# m

4.   1

; {/ `" ^! I# u" M% X) }

5.   0

5 Q7 M x1 W+ d6 }" e5 Y; j% s2 @

 

) g% K- h7 c$ d# F

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

1 J% C: X4 m+ y/ Q4 B! M

1.   µ 

: T R7 }- ? n8 @) n

2.   มากกว่า 1

4 S/ B x% Z. N$ s7 j; c3 Z- X z

3.   1

+ F0 A! ^2 [4 C

4.   น้อยกว่า 1

# J$ q! v4 S/ S

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

1 K; u* l& ]2 f1 `& F

 

/ `/ j8 r, a0 `. I: P0 u" }. N. V% J

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

) l8 x( m4 W8 B/ ]

1.   SA = PA

. w. Q, I: v7 o) x. y) o

2.   SA µ PA

! j6 \) b6 {$ l! [7 H

3.   SA = f PA

% O" k3 }! O+ @( i

     4. SA =

6 w3 E6 G8 L3 D+ T7 S

     5.

# N7 X# X% S- d& j, Q2 n. R4 `( K

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

' [+ e; E, `* W' M# L' K

1.   ขนานกับแกนนอน

: y$ p% s6 x5 g( o& @0 O1 E8 f

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

; e8 e' Y5 m2 {1 K1 c; p: Z* o# _- `

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

n$ M2 ]+ `% F* }- ?( P. f: X

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

; X# v6 ~( l' k9 i8 Z

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

4 M' s% r5 ^' F* k i# j! ]

 

) V/ w. G! G8 i$ E6 k

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

& d6 X: r* q2 S8 y. p7 B& }2 @( J

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

8 G: z+ p* Q3 o3 g) I

2.   ราคา

1 @. V9 {: o) z& C$ S# J

3.   มาตรฐานสินค้า

! m+ F" \) Z! i6 Q

4.   มูลค่า

/ g2 I: E% m+ e: @

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

5 h. f( J+ T( m; z! ~; J! P, ^

 

2 h8 z0 V7 f+ P i |- J& d" _4 H3 j

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

7 \% N+ @/ }+ B9 n7 |2 Y# N) x' G

1.   ความพอใจของรัฐบาล

; ~! C; N# @# l6 t; w

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

& e. A5 q) U$ z$ R

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

/ i- [3 k: a/ r

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

6 r7 ?1 @8 | F% r3 i1 {

5.   ระบบการทำงบการเงิน

) m( Y. L& k+ A' ]

 

( }6 E7 r/ E* W9 a- l2 o

 

: D s& j, p7 a5 b- ~" w: h- B

 

1 f3 o; g2 B; j B# p& E/ ?7 m9 ?

 

) w% E/ j3 C% S% X' S, l2 b8 u" p

 

% j" C' t" N# v& U( x, ^8 ]

 

+ E% T2 t+ S% t5 l1 a

                                                   

2 q W1 {& V: c) O' t) k

 

' y! ^# T- e' q! r6 B* b $ t. K& y2 C* W8 x8 L0 N s0 f3 H; y5 |* _; W6 o d x1 H) _0 T5 Q' z' t, S3 d4 K! F
- z* x9 H' |. D2 p

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

/ a1 E( E6 Q1 ~0 { A9 G

1.   ความต้องการของตลาด

' j, g- ~+ w. K$ H: T0 L

2.   ต้นทุนของสินค้า

9 k g2 h# ^ F; F

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

! Q5 _, x# k( d2 p& d4 E0 Q

4.   คู่แข่งขัน

, L/ p# t0 V# d; V4 `

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

" H" @0 d) e3 h( d% |/ S

 

0 d1 K4 {- Q [( v9 g

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

) |4 J6 g# {! s6 U$ l

1.   การแลกเปลี่ยน

/ G6 ~4 d% a9 b0 ?* O

2.   การทดแทน

1 u6 J g+ Y+ R7 A

3.   เงินสด

' n# b8 L( Q3 @

4.   เครดิต

; F: D( ?& e) k+ j

5.   การผ่อนชำระ

8 U2 k8 [0 ~9 H' F

 

" y- i- F0 L; v$ z0 b; W

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

0 I) k% P7 O9 Y7 t( p$ K& \

1.   ต้นทุนการผลิต

( l9 t# ?* N3 `) I2 _! _

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

1 A; Z/ X4 F( d* n5 h& |

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

" ], r) x# }9 G# D$ n3 t, C8 o

4.   ฤดูกาล

& k2 ], n: O' X+ u4 A' e# a" b

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

8 O6 k* W2 N% y7 P2 p" Z1 i

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

: f! b6 ~+ v! n5 R+ w) N

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

. k; p) M' \- f* Y

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

) [* ?( w ?& B n: ?9 D

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

( h9 i2 E" x) z9 G: l5 A: e

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

! v# K6 i( p% V2 ?7 h- G5 X

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

" X9 ~$ L Q- ?0 c4 y. R

 

8 C3 n: p# A+ R

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

& u' Z9 T" W5 c, _ A ^

1.   การพัฒนาสินค้า

$ G2 c) X: R9 w4 M

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

1 y2 Z- A: _) o- d2 P

3.   การขยายกำลังการผลิต

& N) F8 w+ l" k2 x! f( I! m$ q1 v4 J

4.   การลดและขึ้นราคา

! U7 x* P3 E" x8 K B5 G" X9 M: y

5.   การส่งเสริมการขาย

6 i$ ?# p( M) l7 {/ t8 h( n& J

 

- q, L; s6 |7 }* N- V7 I

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

0 B: g) c; u4 t

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

# `) B: J* l6 ]- i1 t

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

& x/ S& ^2 j7 I" ?7 ?4 y# p8 M0 |8 f! H: c

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

6 n1 x6 L" n1 v8 O

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

# |# q. h4 V" A+ v

5.   ระยะเวลาการบริโภค

' H: K; E6 s6 K

 

- a' W+ k5 K2 }" y, t$ H2 \, [& h

 

. G# z2 T$ l o: K0 P1 ~. r

 

" ^& H' s; \: L# |

 

. }& a) ~7 ^+ f) [, L! A4 w8 i

 

3 {1 P( ]/ X! p; @. ]* I! H

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- h8 M1 E2 ^0 p7 E0 W8 O1 `- J. w a" E I3 P8 f/ b* D C( \! F' }9 \# m6 s# C, e( T/ _
* q% @; \# l3 ]" n6 Y4 O

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

' c1 I/ `* k4 q( |2 [

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

! Q( }& l! r# z" k" }2 ?& ]& K0 t$ \

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

% m1 }8 E1 j' `3 C& \) E

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

9 I [- x; Y1 e# P

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

6 @& l$ ^4 a& u4 H

5.   ถูกทุกข้อ

1 o9 `! Z' E7 d

 

. G9 {6 A: L) v8 v+ t( h* n0 W. u

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

# N( X' K3 _- r% Y$ ?% U& C

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

% q9 I: L' N( i# b

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

" W3 M' a$ A6 D L/ i1 T% u5 T

3.   ตลาดกลางปลายทาง

9 N% n, o: P1 k2 u" W% d- x' U

4.   ตลาดต่างประเทศ

; m2 g3 F; l. a0 B* Y% z+ E7 D

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

; E; V1 N1 u2 x/ B; J

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

0 g I u9 ]+ A

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

^9 S& c5 M% a+ X# E0 K$ p( h

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

) i, X0 n. Z& [* L6 H

3.   พ่อค้าเร่

- u9 H' O' W" z' b- M: z& f

4.   พ่อค้าขายส่ง

9 h6 O% n3 y7 j

5.   พ่อค้าขายปลีก

+ a! m# J6 P8 @# j

 

: s- x" A7 g! ~

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

, K7 n) c+ {# \, r, d

1.   ร้านหยง

& f5 ^" G1 g* `5 B& ~$ P

2.   พ่อค้าหาบเร่

1 R/ H4 Q/ N/ F) ^" \6 S8 \+ U

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

4 u; {6 h% t m

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

`5 E9 E9 E0 ^7 _, }. q7 \

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

3 K- I6 x2 \2 B" j8 t5 {

 

0 |/ C& n6 R2 I% T+ D. q% `

 

* r, p) n4 A) V1 a$ \7 k

 

& G: @9 ?; {2 m

                                                  

; }6 f4 i$ `! n) ^" B3 O

 

% p4 R% I R/ O" H$ [ 0 }7 X, n Z5 i7 i5 t; A" m% n3 q1 N& l# C q6 j. T8 ~" d7 Y- ]! c$ u3 ?, F9 m0 X: h6 v5 f
% Y% m* W2 I+ U, T1 W6 {

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

- }( N5 P3 L! W+ }% |

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

3 f# g4 i y/ W6 q

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

# L+ k- J! o- S, ]- i6 s+ m

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

$ t, {- }( |& T

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

/ B P, D- I3 b7 {) e, e

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

* p* S ` N2 z& r

 

* X' `% M- p( Q+ P4 f2 j i+ [

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

# }6 ]! @8 ?! c, a/ }% k

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

- C5 }0 u" v8 l" }- _

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

$ l% F6 w, m# T0 z

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

8 W( l- y! v! G

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

! l: n3 x. Y* R) K$ \9 T0 U! i

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

( n6 v+ o. b" L" |/ h

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

' ~: @, F4 `/ B& _- u& x- _

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

4 V Q. [5 h% ^

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

' | W" k2 j" z s1 O9 n

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

- o! ?, R% t6 K4 ]6 @( o; j

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

7 S( o# X: ?$ E

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

& B' B, N, `* V( z

 

2 f' W) [# J y8 Q

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

6 `2 X9 [) |9 z( J5 A; K P

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

0 m. Z4 S8 f k1 T

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

0 S9 L/ u3 l. i$ x; _

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

3 F& F" z+ ^7 g2 M

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

4 ?* U2 B, W5 y- R6 l

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

8 R, ~4 G$ @; A) q7 R; E

                                                  

# U7 u$ ?. J) f8 U* n( T

 

w8 y) _, h. K* c- u8 X5 S; Q - o* N/ @+ V3 i: I+ \) s; V0 O- |" R* h, ^% Y# Y: y: h; x& M6 k: \0 r, {4 q) w% Z% L2 _7 _" }. e- r" Y% N! `6 ]2 v) k) `5 {
! F$ H! U' d8 g* h1 A9 @$ [5 Y4 X

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

( _; C9 a6 [: C Z

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

: q% i3 q( \' r" V

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

X! O) ]" c" C

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

& D% u* ^" N. \

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

* }& u* W# V8 L G( B

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

, V. z% a, t+ M! s# C

 

, K5 d2 M# ~( o

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

* }0 Y$ {' C- Y4 T. ^

1.   กรมประชาสงเคราะห์

$ G) B6 T) a2 ?2 b$ d) ?

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

6 c& k9 m* ~+ \) B- d

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

" U6 x6 ]+ A; e) Y

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

% Q1 o; B' u: j# w

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

2 g/ v* U/ ]% H- r, t" S9 q$ r4 ^

 

' b9 o, C. L; x

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

; p1 T7 _3 X5 {) P# ?! T0 m* P. c) s

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

8 n& S) J) L- y5 x0 v

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

6 I9 {4 B4 W4 t

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

' I V! \% R" B" Y

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

! p2 e8 M5 u6 ^

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

- f, |3 W2 ? L/ X) o

 

! ~* `' \1 w& N/ M. a; m% c

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

r0 |3 h$ K: H2 V) p4 M

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

" u' }" \* d; Z2 v- y0 c/ y9 U

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

) Z" q, i, ?3 \( W5 x

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

+ n- b! P5 H; G" v! w4 y% R

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

5 t [) x; F, T

5.   การส่งเสริมการเกษตร

" D& P8 b( {2 N; Z; s# e) u3 j

 

n6 c- R( F8 u9 S

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

2 Z# [. f- T, p. O7 R% K3 u

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

# u1 f! k$ K p: A$ X. w9 a5 p7 J# |

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

* G% P+ N& x; m b: ~

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

9 G7 W# S+ P: U2 L7 h

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

' M/ k6 S) H% o

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

8 ^; E% I6 c9 o- k

 

5 I" M3 L) u2 S7 G. k

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

" x/ N! B h% n9 | F

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

) d& ^$ v! k s2 a

2.   การจัดตลาดกลางให้

D5 [ H; N! s1 _4 S

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

. D' z' q% k+ }4 }/ w: L$ l6 _

4.   การควบคุมราคาขาย

) q9 I2 k* I8 C

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

0 B$ {# ~3 p% N4 D# U

 

' \& N! h: e- @) c+ P

 

" W3 E* H* l; l$ V' ]

                                                   

* e0 q }3 _' x5 b! m6 r

 

N0 F2 `. h& r6 `5 `" O

 

3 U0 U2 ^4 W) j, e- i2 B; l' m! W6 F+ P; n+ [; \& e: k# b: S, B& ~7 [8 i3 G; Q9 H+ N* z1 F, t# _9 y! e' Z" c1 m ?( P% ^
: r( a1 E& g6 v& W S" u% u- X

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

/ Q, m5 P$ t" k* p

1.   ตลาดต่างประเทศ

- x" J1 q( h; G: _) V

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

7 D% x! |0 l( u

3.   ตลาดภายในประเทศ

; b5 Q1 \8 n" x, L) ?% F5 _" J) x

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

" q- q0 H, Q+ K' {9 N

5.   การเงินลงทุน

9 I: v: ^: G3 l0 j( d

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

: E' F- ~7 n/ b6 H' j y

1.   ฟิลิปปินส์

1 {6 {- {& {) x5 R! U9 _+ y" b

2.   สหรัฐอเมริกา

$ i& y) i* Y7 O4 ~. d4 o7 [* z |

3.   ญี่ปุ่น

0 N7 p/ A* i J# o; ~# R

4.   แอฟริกา

' S1 n F& \! A' [0 z! F9 X

5.   เกาหลี

/ z$ `4 ~- d1 F/ U( Q" R

 

3 `$ K& @4 ]0 e 3 [5 T' [; o% M3 A3 R" x/ B, @; s, w( o9 O) \3 Y! X6 _! j( _8 }9 o9 x5 b7 Q
3 k& B# H! w) y: v4 y& }# i

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

/ @, N. U0 ? r9 u+ _

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

/ ^9 _( O4 \, l' h

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

% t, l' f% N# v# V: _0 U

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

* V9 u& b P( R" A" D3 P

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

3 X' H! y9 P$ I+ K& @

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

7 s7 H7 s6 ]4 d. Q$ L- Y) Q3 }

 

9 L% y! N8 O8 U- T

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

+ g- s# Q: o+ J# V, I

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

' X, S5 n1 l& W/ t! g

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

$ e6 T% T6 B. w9 D

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

- i3 K0 Z Y* r& R

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

, o; p) c" q4 }

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

) h7 E5 E: C( T7 l+ X2 I5 b' F

                                            

- O: v. c' s; P b: A* x& X" i3 o

 

! k% A4 L2 E( C* \4 D ( O1 K2 Y+ a" b" Y' ]2 J( n/ W2 Z/ r" g6 K" ], e1 z) K( j$ ~+ S! T% {% g2 P. z; c1 j5 H0 G1 c& N! |
; w' g% f' o4 O4 S7 k" n8 u, g

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

6 z! E5 e! ^/ C; K

1.     1.10   บาท

5 ~- I' O$ O8 `, k! H; ^! q

2.     2.40   บาท

$ x; q, L5 \% ]7 Z% T

3.     2.70   บาท

: \ n" ?# w+ L+ `# n4 k

4.     2.90   บาท

4 k9 u. ]' U, U, d& b* t

5.     3.80   บาท

4 U' Q! ]8 {& t0 Q

 

" l/ L( {1 c; ]# I+ O4 U4 ^

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

# z& b( j* J1 f5 G" T- t' e

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

" ~) O7 ?# g" G0 C% u9 m ~/ l' f R

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

( r$ C8 R7 @$ h4 c0 A- v' f

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

) T; c/ _* N: G/ q

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

! p/ C8 v, d5 ]2 }

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

, Y/ |5 Z# H7 C

 

9 D: n3 R! K. k3 m$ r" C* o

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

a2 {% X0 m- T. o3 V$ r

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

7 S0 s, h# {) g, g2 m

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

\3 O4 x0 z, f) @0 e: T

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

( ]4 \6 t. N) ?0 x! g& q

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

P& W) c1 m" ^! ~

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

: L V4 K( s) N ?

 

6 d/ o/ A* ~) k# J3 ?

 

% J% L; \# `; I! ~- @& F

                                                   

- S8 w- P; J& ~6 q. ^

 

0 G" N6 F( {5 b) N2 o ! {, {6 m* M) B* F! u" j. Q. I8 J7 C* K* D+ F) t, X# k! S# x! G+ P) n
4 c/ O$ W+ N" n: G! H

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

/ V& a0 |5 X% N5 c

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

" w: Y5 W: A8 P. F5 h2 \2 W' N

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

/ s* b; c4 |: E8 e

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

6 ?& l* {1 U# ]& X# o- O d2 `9 y' ~

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

6 @* ?4 L* W, s2 G( _& [0 S- ^+ A

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

9 o! u% S* C; w% A3 O o

 

9 F( d" v$ P. ]& w

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

) S% e& O. g/ \8 B

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

* H+ ]: B& M( r9 K

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

( B2 a5 D O$ v; R

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

; [. j- j/ A- t- q# Y7 H- H

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

% u, R. W4 Y! g/ Y; q

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

* ^" g; L6 |* Q2 i

 

9 W5 {( i. @8 \5 }& `" j7 c( \) [- u

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

* x5 g7 c( u) e* J; O0 o" t

1.     0.32   บาท

& N9 M' A2 U; G) \# ~

2.     0.45   บาท

- J" A! S3 T, { J% O! w

3.     0.58   บาท

& |2 ~+ ?- K; W L2 J) e6 r

4.     1.43   บาท

$ h1 G1 p* c' z- T0 ]

5.     1.75   บาท

                                                          

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
( a( C9 R3 k, r6 j# u! t- K5 k/ b* S: H" ]) z: S; R5 W8 r% t. ~. f% |5 H0 l+ |" U0 w5 Q
7 p; W7 P" M% U+ ^$ ^

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

# N+ x: T) t, v2 C9 l

1.   พ่อค้าท้องที่

( J3 g6 F# p; f9 b

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

) {) }; [' a. `+ M' z2 A/ C

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

# x% w, _8 J1 }

4.   โรงงานทอกระสอบ

6 u+ ~: |" U3 j8 `% G- _

5.   พ่อค้ารวบรวม

, o! Z' G- P% Y5 C3 u

 

& i% d3 l! G2 ]0 U! M0 I' @

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

7 Q, k5 p1 ~" a. |7 f, B

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

; O9 g0 T9 e+ ]8 ~5 [8 d) O

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

' ?! }" I4 Y7 _5 {" X3 A

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

, [0 j) f- E' ?+ X' B+ ]

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

- O/ t* l" j8 ?2 D8 V# v7 p

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

9 W6 }6 B I+ Y: [/ q0 n

 

+ `1 H6 Y, e5 V8 S$ o, D

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

% v" ]$ y3 A. b! i$ j

1.   โรงงานทอผ้า

2 H9 x& O% ?! v( X7 w

2.   โรงหีบฝ้าย

6 O% E/ G$ O: N1 p! h2 L% R; a

3.   พ่อค้าส่งออก

: g( e0 G. s' c3 L

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

- _# i5 P- D1 I/ {* a |8 e

5.   ถูกทุกข้อ

8 z0 y, L) @" {0 U# t% E8 Y

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

% r# h# u8 p0 ~/ [2 K0 w. X

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

* M! v/ f4 i! W/ [ @3 N

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

* y) U- S& m ]! n3 J3 B. c; [

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

4 b: s- O7 X) D; j! f

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

% h, C* {2 d& k' ~* t

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

8 F: s4 O4 A6 \

 

3 y2 X$ i( L& W' q: g, y

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

( d/ N+ I3 w6 [) w

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

8 d: @* v; ?; N6 M: Q

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

$ F* R e' s7 z% q9 h- S

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

: M: U3 E y% P! |( _, Z

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

9 K5 `) D1 ?: V7 |. N' i

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

% I- ^! O& _9 I* R. L; y, |

 

, E# e8 y/ k r7 O8 Q/ ]) p* y

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

* O/ Q4 j$ u6 c. I9 `3 q; K

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

& L# ?0 ^. `0 Z- x8 F. h7 s

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

' K) v4 H. J$ v# W& n8 E$ l

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

+ P- v0 J z6 k, \7 f

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

+ q& u. _3 X; j

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

' l2 o. g2 d5 }$ j+ B/ ?

                                                   

% V0 l' J+ A. L( M. d. [% [ G7 t/ {

 

# M, h- D& Y5 u* B5 U ! _1 D. C+ }, Z. H" U/ ]8 ^" _: g9 z, ^- H7 ?5 e- p% v/ }0 a% w- f* `. i/ K. u
{5 p( S( l \! C' @" H

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

6 }! A1 Y4 W% s7 a9 ~

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

l, @. G( Q: H4 a8 ^9 J

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

& f1 Y0 i8 l( r& T

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

1 \ R; d8 z) u f3 k6 D& z$ ?! ?$ k

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

1 O9 W) m% H# P; z: P

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

. C! ^$ s: }" o

 

6 r1 J N' n; N7 \; a: ~

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

8 Y, n2 `* b& b' g

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

* i3 s1 F) e. U+ M

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

% |. i. {3 I0 X5 N$ J9 z

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

& D2 C- J7 J- k

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

/ J0 X* V! t- S8 F+ @/ H

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

. T% _% M- _1 T! |. u1 Z0 R( Z

 

/ G0 R" J, [. W( n# w/ g* P

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

! _8 [: |3 I3 F( Z8 l9 L- |

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

4 L' A1 h* u. r5 B

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

% c8 E0 _, n% F7 w1 }

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

$ J9 e% n6 I* R& h- D- [2 {

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

3 e$ r. W- [# c

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

2 G& d4 N- Y1 Z8 r3 e

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

. Y: i, T+ l0 W- F

1.   รูปแบบของธุรกิจ

) |$ P( D, d& x: ~ ]1 n( U

2.   สินค้า

4 v, R+ z% d& s5 H7 S

3.   ระดับราคา

4 x* B1 O' \+ p: w8 n

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

/ N& y+ p9 w; f: V

5.   นโยบายการตลาด

$ o" ]: f" V) R3 m& O7 Q

 

9 t2 @) U6 Z$ B3 l5 h

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

4 t4 u7 K; y# K, O

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

8 u5 L: I4 \! V' K8 ~- {8 B

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

$ `$ D# m5 m; U- X

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

: H, o* e8 k) q5 H

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

; h% r, z. V: F) S2 {( i& M

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

3 x7 P3 L% V7 [# T) q& V* ?

 

7 y' j# U# x: y0 Z; j# `

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

5 z2 x3 x$ A7 t- X

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

& a# R* u+ b& J: `8 G

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

8 v9 P% a7 s* }0 |

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

$ k" x- W3 F( p/ N' ^9 y& G4 S! Q1 i

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

" ~/ _1 u ]2 a7 n

5.   เจรจาต่อรองราคา

! J# r- d+ i+ V7 O+ C( u

 

' I8 a5 T/ T, I9 R

 

: R4 o: V% J( m- F h- y5 {

                                   

& e; H Y: M1 R" l$ b& h

 

- \; c9 n9 k! x. K* w3 W' w; h0 v% }. z8 \* R2 @" i3 {' x6 s% h/ E6 O- z/ S" ]" w8 S# `1 z/ {& P% ?" ]8 P9 G. C6 h# K5 k
3 ~$ T6 T w D9 k2 y% F

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

/ w) \+ u% k+ \( F

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

9 z' w9 _: [ o, ~1 e+ Q7 y

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

' p! t9 B' ~: N- y

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

; g ~( C! ~+ ]& i$ d$ m

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

3 p% U% ~+ D+ p- B& F

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

, H1 S8 V3 P$ k# q) R1 w: Y# D g( w

 

. ]) i2 [6 v2 w5 _! [6 s

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

, H. [* R- v0 y

1.   ภาคเหนือ

8 z' a @( O4 P0 P! G( x' G

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

) |0 S; `. M3 M: b( i. a

3.   ภาคกลาง

4 b( {5 v# x$ n$ R. @

4.   ภาคตะวันตก

5 n' E. |, N7 S) g& L- S# L2 ~

5.   ภาคตะวันออก

" ^6 C1 v5 z% S3 W6 @* j! I( z8 G

 

, I9 J% q0 q# a

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

2 e' A) H5 B8 f! p

1.   รูปร่างสุกร

2 Y. c3 r/ ?5 a# t3 D7 P( b

2.   อายุสุกร

/ I6 C: d1 E+ b* u4 U/ m$ f0 S

3.   พันธุ์สุกร

( G6 N2 }7 J1 n& `

4.   ความแข็งแรงของสุกร

[) ]5 F8 o/ N1 D5 W# _2 j; X

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

3 W, s" Q% x R" n! a6 L3 K4 E

 

; O9 a, \- n& E$ l

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

1 m# R8 ]( m, q

1.   ค่าขนส่ง

% P, a; N5 {$ o1 P3 ?7 @

2.   ค่าเช่าแผง

$ Z$ ~: }' j# b8 G5 [+ r

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

* ]7 E) N! x" S2 ?; z; t ?

4.   ค่าแรงงาน

$ b7 C: P7 p; Y3 M( T$ K

5.   ค่าน้ำแข็ง

Y5 {' O5 n6 C

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

3 U' f8 u* E5 V; q

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

9 _! `* f5 s8 A' {

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

, n2 E! U5 S* N4 F6 Y

3.   ขยายการจ้างงาน

2 e+ G- P* N, ?

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

2 s* P+ `" \# X6 Z

5.   ถูกทุกข้อ

; T- ~3 S( h3 \, M% I2 o% z

 

$ w$ z# d0 }# o0 N( ^

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

8 T5 W, t0 A) r2 a2 k& H$ B+ U; ?

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

- ] O, p: T$ M; D9 g2 S1 S7 y

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

; H( k8 }6 o4 a$ x& g- l# E" D! G

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

' F# C. R* e4 \" o

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

( K) o u4 p/ h

5.   ถูกทุกข้อ

+ e3 s8 B/ ^9 i

 

2 c, N/ q; T8 N( E1 \, }/ E

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

5 m% r% `9 N. ?

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

! U; V/ d. ]5 z0 ^* ^0 s8 o* }/ p

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

) m3 D" {3 g$ L# ~$ ~) |

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

4 c0 I; k# r( j

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

% \5 [8 Y- C' N

5.   ถูกทุกข้อ

- h$ U6 u2 p; B# C6 g( \6 n" h2 ?

                                                   

_9 a$ M/ f; f' b" \

 

; a6 X& |5 r! v8 N; Y# A' l 4 ]. n6 z) y" c. d0 J' f% ~2 M3 Q) \$ G, E( N2 d: k) S; b5 F* c# Z3 d2 y/ m+ E2 F+ N$ S, A# e+ W9 C
9 L8 e4 [: B6 U- t

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

* Z, {, h3 q) q9 o

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

~* n5 i9 `$ q; l

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

; ?4 [- M- @( `. Z" b' z

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

4 ]9 W |1 |! {$ H. w

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

9 I1 B# I- I% E0 F3 N$ O

5.   ถูกทุกข้อ

/ i% J7 C* D' j/ i z' w% g

 

/ {2 l+ I) c2 {' R4 I' A0 Z7 N6 M

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

: y1 T3 G" s2 Z! _: B" p, _2 g

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

3 K. X% L5 ]/ d4 A8 Q

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

' P( L6 Q) h! ~

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

. o2 J ?$ k$ ?' X

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

. D5 b6 Z0 N9 E) D

5.   ถูกทุกข้อ

! w2 m& ]& t% z- a# _5 a. A

 

: r p' J' h g# F+ Z( a

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

# D' Q) W h8 M% k) I y

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

; k& h3 z: M' b5 V

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

, S% I3 D' o9 K- S$ j

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

% O. F6 P/ Y, W9 v5 o5 Q

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

. M" K' N- J* c6 {

5.   ถูกทุกข้อ

( _$ R6 g' U0 F) R T6 ]6 ^/ s

 

7 G( T; ^4 O5 V% P$ ?. u

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

1 c! g2 i9 \2 Y: P) V8 |

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

* H( N, i2 X" m! w2 O& a

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

; A, ], o B- S3 m/ K" u& Q

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

- U7 S0 n7 |6 s: C9 f! p9 s0 G$ o

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

/ l8 l2 M% Q2 A" m3 T

5.   ไม่มีข้อใดถูก

' g+ w4 i7 o; r; W4 S9 O8 H1 \0 V

 

+ I* Q; j# q( a$ A" M. [% i, L

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

* k" B- F' ^8 W, v8 h9 H. H

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

3 O7 K# r9 \ r/ ~4 _& o

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

4 [/ F8 z: _2 _, S

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

X" G9 h& k- r$ N! f4 r* W: B% R

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

3 E3 B |! m9 d- g& ^4 F

5.   ถูกทุกข้อ

& Q9 ^" P1 [! e) A1 T

 

& b" g& ? {3 E; l

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

* f( N. h. h9 }4 \

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

9 c4 n/ ]9 O( F

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

4 U4 S1 y1 ]9 v0 Y

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

6 ]; T. Q" k4 D: F! U5 p# J' h1 a

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

: O" f) h, s; o/ X8 j

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

2 G$ `# P) R6 m- g8 r4 F2 I

                                                  

& P K# e1 c6 ]# N. C) K

 

; A; ]- a6 c! c W* |, j& O* t6 p" w0 A& ~1 H. W! K/ z4 X1 f: P, a! V9 ]3 G: D4 L7 A' b8 K, |/ C0 g! F+ Q( [
' F9 S# V2 z' Q. B" [0 G; E$ F- t

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

" h7 O! W7 ` l4 O* }* L

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

. H9 X3 {& U! \3 T2 D: }' I

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

0 O5 n$ _+ a( ^8 g% v

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

% Y0 |) E& y* ?

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

% s" s! x" D' y+ P/ F( b0 R N

5.   ไม่มีข้อใดถูก

- x5 ~! ]8 N @( @5 S p6 y" ]

 

4 X1 ^' u1 T1 @3 G, H; Y% f1 c6 X

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

1 z7 ]: S5 I+ t: N" N* v; X3 f/ N7 V

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

8 f, r$ n* D) Y+ K

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

* C5 {7 [! D) q6 y# T- g

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

7 p" w) F; z: Q

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

& R# a# \7 y# \5 \4 P: c' r' U+ q

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

* [) z/ Y3 l8 P

 

3 D9 g! a! b7 u9 F9 E* C6 e2 B' C

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

$ f# O7 R( y5 b4 g

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

3 G7 C [% p1 \% U1 @8 n7 ^

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

* C3 I: g! V& R6 p0 @) g, `

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

4 p% e$ g2 j* t1 p

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

5 V! d5 d7 j0 h g# @

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

7 j$ A* Z2 k4 L

 

3 ^4 _6 T5 W1 l/ _$ Z2 r. A+ D$ p

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

' h+ L+ J d# y( G, T; q6 c) O

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

3 V3 z+ z! s& ?9 i, _% @

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

- s% f, p2 G; O- P1 r, Y. j

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

6 I: V1 q0 [+ [* }4 ]' l

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

- c p# x" U3 k+ i, i

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

! r8 f" e7 F& B

                                                  

9 V7 {7 f1 `5 c+ Z* b; p

 

/ H/ o4 ]( ^: M 3 ?* J' ]# ^$ |$ b @. v; U0 Q ~! V/ H4 [( I5 U" U) j$ ^ @# L9 ?& O/ `4 U; Y7 w
$ S: b/ }" s |8 q

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

; ?6 H7 F" }/ b7 _* y

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

! w$ a2 s( q: n0 R

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

+ S, {* T/ p& y; v, E) \: g$ ~

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

/ B* T( T7 c1 i+ p5 }

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

/ W _* @4 i) J8 e. E

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

2 ]% L9 a6 Y! b: B' W

 

8 w! Z- D7 @" |: _+ g, u

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

; L6 @1 s% t4 c# c( _" d

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

- d% Q# Q2 `' K) ?3 u( @

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

7 S! S+ X' Q( p- K4 ?9 _8 i

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

4 s% `) t6 _3 V: {0 h: Q

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

- O. Q$ S2 ]# U" z' s2 w3 h' {& j0 N% P; R

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

4 F9 `7 X1 a5 o

 

) A5 j# W i: T e3 m' ]7 F

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

4 d6 x4 P S8 Q/ Q- t1 f

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

/ _9 `; ~. O- s- O; u3 }$ A: B

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

8 }" V3 X2 V5 W/ `. B

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

+ d, F* e0 u& L7 W" r9 t

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

4 v9 `( @: w' ~

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

& c' H* w' L; _' a

 

0 p2 |) s; H2 C F

 

, r* J* A- H1 g# X, [

 

* w6 `2 e2 B+ ^+ Z% \

 

( n3 `1 P- }# f0 [2 U

 

& q9 Q9 V* h/ V5 p) O

                                                   

. O; C" ?+ l/ T: Y. u5 s1 A

 

* I6 c' r' Z4 ^- m( w* M 2 h1 m x( {9 V; y; c5 t2 F& Y! U {3 S0 ]5 g7 ^5 [& G/ Z7 a$ [4 D! E$ G+ |9 o( Y: a' @; t% w: C
; Y. ^* o2 ~+ R1 a- g7 ^

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

. t1 @" J8 R/ O) ~% w7 i' Y, K+ F" }

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

! q8 ^0 t. [# n( c

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

4 o" d1 ]* |9 Z

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

; `0 ]3 I5 }- p$ f- j, m& M) H7 q

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

1 N% [% v7 T( h" h5 [

5.   ถูกทุกข้อ

, O) M* q+ c2 Z6 Q

 

9 `( }( N7 t c7 H5 c' ~$ S5 N

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

; [/ E4 M" J. g, t w

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

' q8 t2 l0 e3 a1 W

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

6 H# B; j5 Q% w9 g

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

/ q9 J- E+ G0 H. P5 [0 n

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

' R$ H1 \, q0 U2 A# m7 `

5.   ถูกทุกข้อ

1 f" j0 c8 E, w

 

2 F9 e$ }8 |- L1 U/ ]1 c2 E

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

& \2 G! ]6 m# z& P0 M1 t

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

6 s' n" H8 Q% L! Z: N

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

5 |. q2 K! k2 T4 Z

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

: H& s; P9 i B8 _

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

" ?/ s1 c; [( }4 F) R% X/ O2 C

5.   ไม่มีข้อใดถูก

% R9 i$ b6 \5 w) a( c6 M

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

4 g, l, m9 N9 s& \) b U( p8 j

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

V$ e d, x3 `( G0 m

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

2 A9 F3 Z; v( m0 c+ |

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

$ j9 c; I: ^/ n* B

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

, P E9 {: o8 N. Y4 S

5.   ไม่มีข้อใดถูก

$ ` ]/ W+ ^& F) j8 ^7 S7 D

 

. {. E W& g0 A2 U8 E9 b5 e. I% R& Z

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

! g0 [6 N4 u& j/ I- Q

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

& m; b& ^: Y j) r) P3 a# ~' d

2.   ลดต้นทุนการผลิต

, ~5 ~( o& ^5 y: r; D$ e

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

: e$ @& J0 G. q9 F8 J) B

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

* Y E# B9 y5 j: O$ E, L

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

8 I. `0 m( k0 w" g* p8 ?

 

% M S+ Q o H$ v$ Q$ K8 R' K

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

$ L7 B. O; w1 H% c

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

- V/ w9 K0 l, ^! L: w0 \9 i

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

& j2 T; T h, i

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

! D5 F1 o7 l6 V, p

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

7 k. @. w; |6 H0 m8 I

5.   ถูกทุกข้อ

( B0 V% `0 \/ Q K, D6 F

                                            

& I0 S t3 R. y4 }5 ~5 Z- o

 

% A9 b! R: i$ L" @

 

% N9 v G' M2 T% S6 l0 w

 

1 B5 [' t5 d2 G/ ]& Y0 P " h, Q% l! N1 B$ ~5 Z. W) [3 d2 ]+ b( I5 L2 G0 V8 X* `3 y0 L6 Y# o/ X" N+ [" v
# ^; g9 H9 @# G) k

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

, R) g x; d! g% z* `) _

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

: M/ l: j0 t- R! m3 q4 n6 J$ i

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

G% X5 u) f/ E

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

' t) m. b4 \: {; Z# y

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

+ T3 y1 F# t) b& D# p, C. ~

5.   ถูกทุกข้อ

& @2 q/ q, o4 \+ X2 W

 

+ X- a8 N& U" i8 r% @' t& _! e0 G

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

/ n. F4 \( G6 b0 v6 w

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

4 Y S% r9 \3 c- l

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

. h! _6 P5 C4 @

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

% {; }9 q4 A" M/ h, @! F% J& b

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

" H& ]/ f8 X0 G/ o4 b7 B; S

5.   ถูกทุกข้อ

4 @7 |0 o0 W% _* D) D9 o

 

$ C. j! f/ U7 P- A+ K$ @5 b

 

0 e6 i/ W1 \0 `, [

 

- o4 {; B) w- N3 e2 `' B

 

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-9-2014 23:10 , Processed in 0.134427 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้