งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 25887|ตอบกลับ: 6

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
. E: D# ]- F+ n2 v% P# I7 k+ x: t H8 ^& ]6 R* B3 D. w$ Y3 h+ h; A! O+ z. o3 s6 f# f% n6 @
: p' m- c `1 `5 F" r

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

4 L M3 N1 P% Z( a& n

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

8 l( a7 t8 [$ i: w. M

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

0 o; j) l S& r

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

8 l) q* o; R) _8 T0 m( C

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

3 c1 ~1 X$ Z" o

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

: |/ x/ D1 }, H% _

 

1 z; [3 s4 L. {9 M

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

% Y0 U2 ]& I. ?! k% |1 q+ l7 {

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

$ j1 H% K0 ^9 G, K) I+ d

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

a# x N. K& y# s d2 [6 ^

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

- ?8 F* e" v1 u" ]2 K1 w

4.   ช่วยด้านการตลาด

3 a& H, \8 r8 R+ D/ S9 s9 A

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

9 I2 ^& [) `) T, b# E0 L+ r

 

& V. I0 X5 H/ F) X# M

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

) s" I3 J1 U6 C3 y o% Q b9 o

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

% q. }# f2 G* h

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

E- D$ E7 b2 ^* _) G1 _+ [

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

- H8 K: U/ R' H2 w! D/ T* M

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

0 Z4 X( Q$ l9 n l9 o/ y

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

; C/ K6 v# l- I1 ?: U5 P8 x

 

- \5 O$ C1 [' ]" O; @

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

5 B5 ?& q) A, b) M

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

( D+ j4 {: R5 [0 L# i* u9 y

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

7 [$ H0 ]! P- R$ m1 j6 t0 o( w' I

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

+ ]2 d! p8 v% S* l

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

2 i: O& F$ u- v% H E3 o- c# y/ x

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

4 k4 u$ C1 U* m& W

 

' C; }" L+ Y. [2 e! }( J

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

* k1 ^) T* E1 w5 o2 h

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

& G6 d* _9 ?' p6 M8 i/ k6 J

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

2 W/ E% J+ |/ I0 A

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

4 P% Q% B! e6 J! D+ |8 y* ^

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

$ |$ d/ ?0 N2 L$ f

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

2 X8 i5 d' M% f5 [ y; E

 

- x/ c) r3 V9 z2 F9 {

 

' Q. D. |. ~7 G) L( z/ M0 s

 

( d$ |, l6 f. D2 R: U$ r

 

# Q0 o. I0 T5 N" h. j; Z

 

( l& A8 A+ U) U/ D/ `( e5 s. v4 Z

                                            

# p8 M9 _% }) I) q

 

$ e- m* R- L! d/ Q- U ( Z" M7 J3 x' W+ P) Y3 Q4 I: a; ~2 b2 h8 C0 N0 ]" m4 z8 n+ c. J1 n& _* L$ G1 M C9 G( M5 Q, b+ C; t% Q. u( H8 ^! c0 e, R
3 G& B+ R9 N7 ]% M% ^( ], o

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

2 L8 Z2 n$ }" Y: F% d H& ]: \; r

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

( ~) y8 {+ ]( H% C1 [

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

( C$ g* w4 ~5 `5 m" r& E

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

6 X; ~7 s# s# ~! K- u2 I* H& a6 G

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

5 o/ V+ D' V" U$ w: w4 K

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

, R* ~6 T' n; f; w

 

8 A6 ?$ }4 q/ i4 r t) |

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

4 v' C. c2 {! F8 U0 [- ?% \

1.   ยังขาดระบบที่ดี

6 b& k) b; m6 I/ p4 o5 p+ F

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

% P/ \+ y* c# F- |9 M

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

( _0 U5 E$ v- I' M+ {0 v

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

2 }- z( H9 |/ G8 q

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

6 d! q# T9 s- e; H' l

 

8 r: B2 `2 m; w5 H8 l

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

3 g2 E! B# r+ e

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

* c% \/ x+ j \! A9 o

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

% u' |' i8 G5 @" P

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

$ y: l2 b8 t) X. I0 A# }8 j9 B

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

* X$ h- O7 `0 H

5.   ถูกทุกข้อ

+ `3 _1 U3 H" m. W$ a1 m4 n7 E: Z

 

# g, a# a1 T$ q, K

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

U2 b9 p8 \& ^: j

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

+ [+ t4 W! N Q% b# V; B$ A" w

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

) C9 e: @" x8 T9 N3 ]2 I

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

- s0 [4 g+ g2 k A

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

" n* L, ~/ Y7 V( _! b" }! y6 `

5.   ถูกทุกข้อ

$ Q9 N* }6 e! o& P, G

 

% r* U6 |0 R0 s( e' ^) p7 S( t

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

6 E; ~+ y) ~2 X6 @9 E

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

4 \3 z9 H3 `8 U1 ], L& ]5 Q

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

2 y; a/ |2 D6 C7 k

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

- e9 t) P& e7 B

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

- O5 l6 K6 d: V2 N5 a" i+ L

5.   ถูกทุกข้อ

P: ^# x0 s: k3 u) S8 s. S) D

 

8 k4 C. y' i0 V& y, r

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

* Q& z; D' R; J5 w- i" m

1.   การจัดจำหน่าย

+ d8 S9 Z/ L1 P, `

2.   การตลาด

' D& O& \6 w9 y8 q

3.   การบริการลูกค้า

8 M* Q! x) @2 L" d+ o9 n. k9 F

4.   จัดระบบการตลาด

% r# k# G1 q) |. O& ~. _9 a% Z0 `6 k7 ^

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

; M" `7 w# T% ^; N

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- q% \3 L' }' [9 x. p$ _6 H( k3 W) r2 _; u: S; e' |1 k3 B9 U& N6 y8 F; R- j! N7 F9 s
$ C0 W0 E* v) I4 d( y

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

# f/ C# c7 X/ L. _( S) f

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

+ n" j4 I8 u0 u8 Q

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

; k1 M% F5 `" n# e. r, Q

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

8 Q; }: G" d* ]. G0 m& {2 M. D

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

. l/ U8 d" W4 _

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

$ v0 l9 A% q" o: s7 w( x

 

4 m( ?% n9 C) N+ C

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

% G7 i0 i1 S+ t, A# J

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

* z) L0 I" @/ j9 H0 j

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

. @* ~+ X+ C/ ?2 N0 M. K

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

7 u$ `+ Q) V# X

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

" V4 a4 l/ U% d

5.   ถูกทุกข้อ

1 Z1 h7 f: p8 D! [$ E! c

 

) L' r7 v3 [' I' b

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

* ~0 S/ j; i O9 J" J

1.   รับผลกำไรตอบแทน

0 w% U+ z8 q/ F

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

: P: a* k) |/ Z4 C$ c

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

. r6 U$ m' f+ F' A) C

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

, P0 w/ u. e4 Z" }

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

! E+ C e d* k& W7 X" F* k

 

v; i( L& a: k0 w1 e* e2 _; ]

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

9 Z! r7 y% n' p- r9 }: D

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

w8 Y. Y& K/ ]1 W& Q& S

2.   การสื่อข้อความ

0 S+ `& m+ o; Z/ X( o( m4 w- z, ^/ j

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

- M. Q. b% K9 ?8 J' y9 O

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

8 ^, G$ O( e, w8 x; j& `7 H

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

2 B! b$ _2 L: m0 Q9 ], ~4 G

 

; ?9 M6 m1 V, f i

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

4 @2 v& W; ^6 W6 q1 W8 a

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

5 S! I( V% C6 h" i' o/ }- `

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

U# R, U$ y) T0 L" Q

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

' G m. B! `& L& b

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

: h$ z' s6 f% L

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

4 [% G, F0 g; _* x/ y9 h- H

 

- Q8 s' ]+ Z. f1 W r$ _4 q

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

' U M" |( x3 P5 C

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

g- f( A5 P$ i$ k: C/ Q: n

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

% i1 Y3 z3 O% C1 b

3.   ยอดขาย

1 Q) }# c6 a( J2 Z( V( D1 L, Y2 O" ~- l

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

- H2 }% d0 G% V/ l

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

8 N5 d3 G; m+ L7 b4 i. h' s

 

! ^; g1 p. u7 W& w& r

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

4 f8 T0 U7 h" W( r \

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

$ P& S& D6 A, T

2.   การโฆษณา

2 ~3 u/ s; U, ~+ e: {

3.   การกระจายสินค้า

# q" B- @4 k1 M

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

+ [! T: K5 F6 g

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

5 [* r6 S# C' i1 u& x( m

                                                   

E2 X2 N e4 Q; @& X

 

' {, k# b9 I: A* k5 M$ r% O( r9 W Q/ V0 R* `# [4 H: y7 L) Q. t! W8 r2 A: B5 k% y1 v1 a8 j/ f4 z
/ L/ O6 m# E9 l7 {! q4 a1 B; B

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

* `. \8 R+ u p9 S9 l2 c

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

# [; J. S) b0 `/ R# J4 X, H" S7 t

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

" c. F* f( I. o9 C: Q* i5 j0 K4 U

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

: d3 I$ ^- x2 e/ ~

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

|9 ]3 b5 q# S) P/ ?

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

6 p8 n$ ]( B( j, g

 

8 q! k( B& g; F" C6 z$ o1 E

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

$ f4 b/ U7 c- o" q' i

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

$ g7 ^( A4 L3 P/ z+ x7 v

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

$ j) D" U1 J( m0 \! |1 r

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

. d1 p6 l. R3 n: j9 G& V& D; V, e7 Z% Y

4.   ใช้แรงงานมาก

9 ^% [5 S( @- [) R, v

5.   เป็นแบบผสมผสาน

! P. g$ W' C+ f1 b9 {3 m3 P

 

, y8 P- ^# I8 h/ C

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

: V' c/ O# y0 A* H- }! o

1.   เน่าเสียง่าย

3 j, l) y5 d! f' i( h$ ^7 h

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

' Y$ y; x: G& |

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

$ g7 l# Y- i1 D& \+ H

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

1 K' K9 X! V) J) @8 J& y

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

0 Z! S( c( B! d' z& p* y N* T O' x

 

. I& r# ?# B9 ]4 [ n Z+ P4 w: N

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

& ], s# a# s& o. W

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

4 L, I! z; z, G0 L% I2 V

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

) s% g6 W6 W) W2 C2 L% h

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

?3 u+ {" B7 O% j* f5 B h

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

. J* e2 p. y4 x' H* g

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

1 O3 f. I% P, h; Q

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

1 ^$ K6 Y% h! W: H) s0 e9 h

1.   อ้อย

+ i0 D/ {& W! Z% l) X

2.   ส้ม

& S9 k5 ]& x6 A' X/ \

3.   ยูคาลิปตัส

+ P1 E/ n% @7 ^% O1 y" [) M

4.   ยางพารา

1 s5 d b) r7 W) k/ i

5.   ปอ

- B2 W" z5 W }8 C6 L4 u

 

0 j0 `0 a: A O" P

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

1 u, b0 j5 n1 o# D% t

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

, N& F* G9 q7 U+ a' b# |

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

" q/ s% S" O3 q

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

4 ]2 {. F5 c; P& i8 u7 A

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

$ s5 g; m% s' l1 `- K5 C8 X6 h

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

. E. n7 V2 F5 e$ F2 {& Z. c# C

 

' b( x4 `& R: ^& J; l# g

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

/ [5 e2 k) N. }- ?! C2 I( N2 A. w

1.   สภาพร่างกาย

; l- D( J4 v, H0 a: O

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

/ c p! M5 e% n1 G5 c

3.   ศาสนา

; S( z8 A0 a3 H" n- a

4.   ประเพณี

. y9 R8 n1 \! h4 t0 X

5.   รสนิยม

4 |) L( m- _# v U7 @2 @% D$ E2 W

 

9 V3 R0 v, X1 G0 S* B F

 

; I0 A, b8 ~4 d% E/ f' F3 v

                                            

4 L, T& o6 `2 M, z8 K9 ?

 

, T A# e9 ^: T# }. {- [

 

( m' V- X7 [7 O* t$ S

 

3 Q9 H$ U# R) o, g6 k. D6 R; ^+ U: P2 k4 M7 J' o/ t* R8 s6 l/ x# E1 H" R, ]; W3 t! }6 s& O& k# D: [* g. V
% f" b- h5 X, H8 O! s

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

/ A: \+ ~# {% |+ e: B, |

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

- V1 `0 `( F6 v* l& [

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

. ?3 p% r7 f6 P" Q3 C

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

3 }4 A& w+ v* u

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

6 R" c; y3 v2 W$ U, }5 G, M

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

1 n* K+ R. F6 O8 U. R7 L

 

& ]; ?% d( X, R! a/ }

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

% Y$ [# }8 M4 I' J- A

     1. D = f PA

+ q0 M+ n% O1 d0 h9 A% E

     2. DA = f (PA)

( }+ m, c# p+ H

     3. DA  µ  PA

$ |7 ]: p5 E8 _2 q8 e* K

     4.

7 `2 [" e; P1 f' ]6 d$ t

     5. DA = FPA

8 o6 E: Y: `! q! Y! X1 H9 J0 l* m

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

+ \, Z/ D7 [6 m# L* B

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

2 |5 A' [; g! D( y% Y) u( ^

               10                      1

* ~2 m1 \# T5 [2 N

                 9                      ?

; k, e# v( l8 M) `# }0 d0 _! B6 k

                 8                      5

7 `5 s" w6 [, t: P1 m

                 7                      7

8 m8 u. u8 ]& ~9 Q( h

 

/ ]0 G# {4 b& ~7 f7 }

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

& s; p7 f. j& z* r

1.      1    หน่วย

/ H, Z, I# @. M5 |

2.      1.5  หน่วย

/ y5 R p; V# ?2 n! f

3.      2     หน่วย

! I$ {/ U/ |1 }

4.      2.5  หน่วย

7 Z' d/ d) o4 i1 r

5.      3  หน่วย

- g% M- v$ X# f+ r: D3 N3 G

 

3 O& T' m/ W2 G

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

. f% a* c( F/ P8 c5 D7 @, w* ^6 {( \

1.   µ

: U1 z8 ]7 X/ b& M4 u

2.   มากกว่า 1

; N% ]3 S! r$ F: U

3.   น้อยกว่า 1

) h) ]3 M& y0 F1 I

4.   1

) p/ e- G* \3 X

5.   0

% o8 c; R2 D- o+ x% b9 Q- a. E

 

2 [# S k E$ x: Y" y1 x ; ` u9 ~% f9 f5 j# u8 `: x" c( _; g2 b- F' a" A0 p- z7 }- n- o7 u6 ?% D5 _1 V; s
$ v2 Y" R2 W6 k2 |& w8 w: }

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

. G) Y* M# ]8 i( f! Q% l4 b; k

1.   ขนานกับแกน X

9 x3 F" v1 M% ~; K

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

+ g& k+ M9 E# Z: l

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

2 W" R; U6 R5 j2 Y2 v( B6 i

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

, a, V* t% v2 @6 x8 {6 I8 |

5.   ตั้งฉากกับแกน X

2 Y( \+ |/ R" y$ t$ E R7 V

 

/ b* J' C; B+ z3 S$ B

                          

# e3 h5 X8 r$ I

 

9 F7 i+ Y5 l3 m; z2 z# k. W

 

# i- s- Q8 D% v9 F- k# d- N4 r: N3 T' G% Y N0 G! k3 r! y# h5 x( @1 d: D; @# \' k* F, {* z6 f. F' _1 N* W
9 `* ^4 C* n' M' \% G: u

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

" I0 u( O6 y8 A N4 _) l X

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

3 ?4 j. R5 A" T: S8 k+ l& y3 z

2.   น้อยกว่า 1

6 m8 _' i. Z+ x# l# z$ S. P

3.   มากกว่า 1

: u0 j \$ q4 M% H

4.   1

% x x+ D( y; g) U2 J0 i

5.   0

" u, f% E4 K- Q/ y1 j/ U

 

0 o) t7 f( d! W6 S4 m% }# W4 D6 I

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

# G0 p. i# c& q) s1 z9 Z5 P1 a

1.   µ 

* n! l) [! s' e* L% Q3 g7 _

2.   มากกว่า 1

1 F1 {* _; ?3 ^1 ~ p0 e

3.   1

2 Y0 Z$ B% b" L& v0 M/ }

4.   น้อยกว่า 1

7 D# P! B$ Z. F: n

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

1 I- d) D$ R3 c( _7 z

 

1 l% H H' M$ f# U4 I

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

" `9 X; i" ^* I; l

1.   SA = PA

. C! \$ j9 c1 E D7 s

2.   SA µ PA

* ?: g/ }" |* T$ g- _

3.   SA = f PA

. t0 L/ B# K5 r0 W

     4. SA =

6 P& B! `* ~/ b) q. @; t5 l& R2 `

     5.

# R& \1 t- E1 Y2 }" p m! A0 O: M

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

' B; r7 ]5 e4 y7 B/ |% N$ g

1.   ขนานกับแกนนอน

8 z# |' N* H- M0 b2 J8 u. y

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

' _; y! \/ f. h8 \

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

: S; g6 N$ \ j3 G

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

0 O. z! g, ]$ {9 a" D1 \6 H

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

9 u0 z0 X7 {& m! ?6 g

 

; X% @* w- _7 M- d/ m

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

+ h, s. Z5 M. [3 g

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

/ O0 ]' a$ }/ ^( g; V- s

2.   ราคา

0 x* t. O2 r( Y$ t6 Y3 N( V1 \

3.   มาตรฐานสินค้า

8 ]; s: t& r0 T) y( M

4.   มูลค่า

' h* \) [5 ^# e; y1 Q$ x' r( v

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

8 G/ t8 |. o5 d7 \; X6 ?: _: H; t2 [

 

8 x9 J9 A+ T: }# q# d0 ^

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

8 h$ O* w+ u5 C: e7 D4 Z

1.   ความพอใจของรัฐบาล

( H" i0 _8 T. z8 {7 a4 F

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

3 |$ x' ^7 @1 D$ v# U

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

/ U+ p- K5 l; A: R3 w0 O) m1 S! a

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

! F- |/ V* F6 n

5.   ระบบการทำงบการเงิน

! o% A7 P1 s; t3 P

 

/ ]3 u0 k3 T) D

 

7 E$ m8 }0 [. K' M

 

9 H3 l3 M m& V: v

 

# U! v) x }( M' z% E, X4 Q7 L2 l

 

$ d9 W0 ^2 [ a p3 B

 

1 d V! ?* z) ?* a, M g4 Z _

                                                   

) {, x' b: c% r% p

 

M, t1 q* O2 B& @6 J' Q& V9 Y * w& y1 u# Z# \; n; u* H8 m: \/ J7 K" b7 t; h9 W j4 s: S& W% D; g' m6 |+ b( P! n: X( \( {& S- M
, o% z: \% Y# R7 d* b; l% w2 g5 @

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

& d' }5 x; |8 T' r; Y

1.   ความต้องการของตลาด

! \+ v) P2 p) [7 M7 i+ a

2.   ต้นทุนของสินค้า

$ c# `: X& N- n

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

) j2 S( l6 h0 a* _4 a; b. \

4.   คู่แข่งขัน

1 `8 I$ I& I" {" j6 G. ]

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

" @8 B4 G* C3 I3 B' E- x4 r

 

6 U; ]% ~0 P8 }( a, g% ?

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

) H+ Z3 t [* T

1.   การแลกเปลี่ยน

% G% l/ Z6 {" k% f# y

2.   การทดแทน

/ s9 d; v& }$ n1 @6 e \- U

3.   เงินสด

0 y3 g$ N8 A8 r- X( k

4.   เครดิต

0 W; R# N0 e( }

5.   การผ่อนชำระ

1 N5 o/ U* ~8 P, v6 V) ]! m$ S

 

3 D9 W2 \" q) B0 b2 U4 {

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

+ Q. r: j; W: W% S+ [

1.   ต้นทุนการผลิต

' f0 y# T1 ?. f u* v

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

5 y; c# z6 O, B+ Y- {( x" p

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

, b y. E3 v+ E7 Y8 d5 R

4.   ฤดูกาล

* _% T6 u! r7 ?( F* G5 I# p

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

# K# w- G# b' A! N1 i

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

% q% {' {6 G7 H& R4 S0 e, c/ G

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

! q/ E2 r1 o: c) ]' K( J

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

' ?' {! O7 P- p, D) r. T, P$ v ?

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

8 v% P: d. X' ~7 M8 W" Y4 W. D

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

5 }: F$ ~! p8 T" H1 n, U0 B/ e# r

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

0 u. ~( O. i4 s# L

 

! m" v# W" k1 F5 j% f

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

) e/ N0 l) B" l/ N( l$ V" p

1.   การพัฒนาสินค้า

/ F* I7 W0 v3 z I s9 Z n" S1 {: D

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

' W, R" c' z4 u( @1 F

3.   การขยายกำลังการผลิต

' V3 P1 x+ R; i- ^( C. ?8 P

4.   การลดและขึ้นราคา

6 C" d, Y2 w( O b" a8 l& e: \

5.   การส่งเสริมการขาย

- u* n6 n1 M( J# h' m x3 A

 

3 v, ^; N* A0 D

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

4 V5 ~0 ^' x, |; ~+ s! o

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

4 R& c7 @8 R! q* Z3 B8 ]

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

3 @) I( j* I+ D2 n

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

& q7 A, e6 G4 r5 W4 z. w: D

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

( g2 c6 P! N3 E. |& C1 U

5.   ระยะเวลาการบริโภค

5 V) L8 d' W1 d }+ M

 

$ A1 j0 ~& j/ b3 B: _2 ~

 

, B- B" o4 \! a( D, F

 

/ \3 H- H% j' Y0 C/ N

 

: X' o1 U+ `9 d" J( w

 

* x! `* v3 X% I* A3 H! W, ?; o

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
9 W/ \1 l1 J; m3 z, u/ b0 a7 h5 Y* [" D+ v) v6 l/ r" V9 Q' e7 S! Y p* s! Q$ f6 T) o# J2 W
% D7 p: u1 T) j0 q

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

; S, o) _3 e9 K, ~4 K/ G

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

3 Y1 R6 l* ?5 k+ h

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

" q6 \7 b8 t7 e9 `8 v! B5 U4 _

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

' O1 P, ?+ _/ }

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

7 Y$ r- j* D* D" z: o: u

5.   ถูกทุกข้อ

( J3 g, @, ?0 E) q0 X/ K2 q

 

% }9 L+ L2 l* l

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

; ?8 @ M- a8 O) c/ {# M! z' m

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

7 o6 v k$ z- L# m

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

Q, o) J; |1 T! D7 u: P

3.   ตลาดกลางปลายทาง

3 p, ~) D+ l) ^1 r" k% }

4.   ตลาดต่างประเทศ

2 H3 {" l+ b8 \5 L

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

7 Z$ G! k: _3 v. j

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

. v$ f$ v8 ] b5 g

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

0 B5 `3 M6 n4 K# I2 d; |0 v

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

. i/ w' K. k2 l& S% |" v- I

3.   พ่อค้าเร่

- l, w* O1 U2 x/ ^$ ~5 X2 k

4.   พ่อค้าขายส่ง

+ E2 r$ [, e: P7 B1 ?- f

5.   พ่อค้าขายปลีก

; a. i4 Q$ L3 E: T' L! L% V

 

" D" V% F1 Q# @

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

9 \ n4 x' `( [. _

1.   ร้านหยง

7 j2 ?- M; _- W8 ^3 {

2.   พ่อค้าหาบเร่

9 \: Z" B% q( Q" J& U& t9 \2 ~5 q" u

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

% D4 m% |' ?6 q% s

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

! g& i2 }/ U# m

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

4 W6 x4 T0 ^0 i/ c' j: t. y

 

5 r5 ?! |, ]; i) E( H! T

 

) M$ [9 M$ L n6 M

 

8 R6 `+ \! T( v9 b3 W8 V" y

                                                  

3 j9 ~! y/ w, _3 a

 

$ q0 M) V! C- i% e( t ) Q- a: u* T( G: m$ } f. q4 T6 m0 n0 @' V3 G) Q9 [, P2 b! D" U# t, E/ y. e% Q: e1 M! j% H* }
, Y3 }/ }2 i; @/ r* t, i

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

7 O! p1 m% Y0 T- D0 \) V$ g* n' k

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

" E* ~9 i4 f- f8 V; p

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

' v* a5 ~9 R o0 F4 i6 j

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

% p4 H1 K# q0 t1 i$ ]# D

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

( ?2 ?! _; D S" }% H3 k( T* I

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

4 C, L- c2 w- \* L

 

0 @: d3 p; D( @' U2 ]3 A1 C( A

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

F6 f5 Y# {- E6 ]4 O

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

& m+ F* ?0 ~- ~ T# {8 h

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

3 R) k7 R/ i: e: ?5 A' S

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

& j6 v: L1 Q* i& j1 r4 L

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

& s0 J* Z" X9 P/ s' c$ I

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

+ m) z5 j9 S, _

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

2 k( T: |3 b0 |& |$ C

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

1 A* O' Y% m$ ^7 z

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

6 K9 s9 m8 A$ r7 n2 i, U" S9 j

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

( W& X: I: y: S* {! c' f, [

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

( K. } e( I8 E' n/ Z6 {: k' x' A

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

) T4 _/ G O% H

 

+ A) d5 n1 C+ _

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

( O% a' h% f! T3 B; J( l

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

* L$ _) M7 |+ B* I

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

, A! [% u$ G3 q3 D4 s7 g ]2 x, C# b

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

0 n- H! i0 t; j* I7 d8 n9 `

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

$ v9 L8 p! z g M. m# Y

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

; b- {. L2 `' V' W: f% U

                                                  

( @1 A( p. L3 `# t- \, }

 

* F3 ~/ p/ B! } 7 x* N' h. W$ |* e3 j! D1 l r: {9 h' i+ z/ p: z; S r) L( {3 {/ D) J5 t' u! A' L. t1 w
3 b: m: ~( ~: m

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

$ L1 k, h N& O. \& @. R( p

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

1 w+ p$ x8 }' _5 c3 y( ?

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

, p& P3 ?% I5 B& r: d/ D' p

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

. D& O$ j* ]4 _: [/ w4 N" D

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

# p% S* B, T: R N# d/ _4 u" c

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

o; Z+ @# y2 a

 

+ k. s3 `. P' s+ F+ }- W4 @! W

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

" p& j& B( L* v$ q

1.   กรมประชาสงเคราะห์

3 f j0 y# m, j+ }) A( h5 \' A) ]( Z

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

7 C p/ K! E, O. Y y& N2 Y

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

- z0 J( J! k! M- G. o

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

6 h7 W" C, ?* T4 O0 ?. t: n

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

0 }0 Q4 @( ]* J( y% S, R$ E% r

 

) g9 } B/ F& ~4 M s

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

; Y d5 U3 x* |& k: U0 L! Q" S7 B$ v/ p

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

0 c4 I$ R# Q$ V, i$ o% X

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

* \5 w; q: {) E

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 k/ `4 ?: m! F, r Y& z

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

: Q4 ?% s* [" \8 ]; K6 K

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

7 ?, o: w0 t/ P& p* a' |: y

 

/ ]& O. |9 r( E

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

* D: L; T1 r3 h' Z C

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

) ?2 ?6 [: x' t7 \. {2 t& M

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

- h% {3 d) t. ?) w k

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

9 d7 a/ b/ a$ r

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

- N% Q, b. A- i4 ~7 ]: P9 h: r R

5.   การส่งเสริมการเกษตร

( `. m3 |8 f& n& ]: x

 

( j% v- T1 f$ h* I: D" [

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

/ a1 S* v. b6 d/ B9 v

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

. b. S# r9 y/ ?( K* s8 c7 ?

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

# K' t- N% |4 a

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

; W. e" s3 j/ o% o; ?

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

, T7 S0 ?1 r! L: l$ `$ V/ {

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

3 K; _7 F$ x: ^ {3 m) O

 

! B( B' G' t- O4 i

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

0 z& ~$ f% N6 \. K$ A7 _+ ?. e

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

9 q2 m- L- M S7 }" @* C* k$ G9 ?. h/ ]

2.   การจัดตลาดกลางให้

* G7 t* P1 G2 v7 ~" n+ R

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

7 N$ J, B$ W; h w

4.   การควบคุมราคาขาย

+ J; O' E1 _6 i" B

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

9 U; v$ [/ U% O" l

 

! f6 Q/ S- y) r5 \1 U2 c5 U2 {

 

- h5 B) ~1 V/ `1 R5 z/ c8 V

                                                   

6 d2 j! p9 j( X

 

) x* O/ C9 |7 N% @" N7 K: L' ]! t9 |

 

: R8 X$ Z% V9 A0 d D8 y, {" R3 N) j. C" f" I f$ F$ A* O" `+ B9 F& d3 J: D4 _ C, P, l& H# O; |
% A! L% p* q1 l6 V

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

% [2 B0 A! p) G* m( H

1.   ตลาดต่างประเทศ

. m" w* u6 K! Y6 N" I* T

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

* G0 a7 ]9 y: I5 w4 u

3.   ตลาดภายในประเทศ

# _7 w+ M0 e Y: b" z6 ~

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

, y0 S8 c9 c1 L% D

5.   การเงินลงทุน

, j( |8 c; o! ]& i3 g

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

% u% ^ E; l9 |6 H3 g5 J$ D

1.   ฟิลิปปินส์

* r' W5 z3 A$ x' |2 }

2.   สหรัฐอเมริกา

' E: N" M% c. C! s

3.   ญี่ปุ่น

+ q' o9 \ k& ?

4.   แอฟริกา

$ k0 ~ ~# r g! T: [! f8 o

5.   เกาหลี

& ~+ U* t4 d3 @* ~* C4 T5 R# K8 t; x

 

8 T& }1 n# }/ M! y1 ?1 O. T. |- B; A/ \. m' \0 o; x1 T6 p6 }- x k+ R* n# `+ P* B1 T+ n& h" u0 p! n9 f- l
: \* Q+ T8 p9 C- Y

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

: g8 u D2 z2 j' f( V

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

4 B' S2 _' X# X; F- O

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

) `, `8 l9 A# k- d, e7 d

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

5 P2 p% Z. w* h8 `

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

* T+ B3 \% s' p' O, K8 f1 _8 J* j

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

1 X; [& Y U7 C1 D# e( k8 j% E

 

G' ^; z' R& x

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

1 ], S' J) s/ B8 g6 t

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

: `' S" p4 c+ b& ?

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

8 e3 @9 q% s2 h b' Y

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

. g2 h* i7 V$ W. C

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

1 z/ B8 j* m, c b% o9 ]" R: {

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

# i& F9 N& X0 J! C* `2 x2 J

                                            

2 w$ s5 f" ? k8 J8 t

 

0 R X0 R4 G' P4 v2 i$ p* Z- m; j1 [# y& D, p& V0 w: q! N8 T4 O) t; G) }2 J$ I' G3 h3 r/ ?0 c
, o5 n8 G- Z7 l+ G) `& k

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

+ a' x& }/ b4 ?3 R0 U3 h

1.     1.10   บาท

3 E$ Y6 D' n3 d% g5 T

2.     2.40   บาท

% u' A% [# s7 Y5 @

3.     2.70   บาท

; C( N }6 h8 Z0 B. ~6 h: y0 w

4.     2.90   บาท

+ P/ P7 o/ L" c# m: W5 x6 K

5.     3.80   บาท

2 J' M( A4 Y! t- a5 J

 

`) G1 p/ U4 r: ]) X5 K( W

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

5 t( _+ _# l0 D" ?% e

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

, X6 H- R v6 g* l5 B

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

3 G8 I* b$ c% l6 S/ l

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

, t8 Y# `7 B9 {' Z

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

0 {; m" M3 e2 K$ U: ^

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

: A- a/ x: \7 Z& U, P1 p# ~

 

! d) r6 b, u( _' D+ |/ k8 R7 \

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

, e' d" p$ p- g; P0 x

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

# D( D+ Q3 |" |1 B' W% [# w! Q, B9 W

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

! q- a1 ?# n/ A z

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

+ M9 a3 Z. j- D. j2 [

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

$ t2 L3 K& ^: v+ U

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

+ Z) [ R8 F# H. O- U- g( W

 

* ]2 f! X: H) G' I" K

 

. K0 M! i0 S }, @8 f, g, `

                                                   

. }$ ^2 c' @' M6 F' S: q

 

# H; a+ M8 @3 _* |0 V/ h$ T# k3 ]/ A, w9 ~5 g% u9 y( Y. K# a' b; d% R3 _- |" h- z; ?. M
( b. r; R [7 ~- V

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

; U, Y+ L& O6 {3 G o

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

' f8 t1 K' S- l% i7 G

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

& W1 D8 _9 ~3 ^$ n

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

- l: [/ ^) u0 C0 X7 q0 z3 E

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

" C4 J* e8 U2 s+ l) Y/ Y) T: f( `

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

% b1 f' Z/ i! e6 S& i7 w

 

: H1 ]# {6 i" S

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

+ Y# c) P2 D# z6 f# e

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

6 R, p3 U7 K8 ]

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

$ C, w* S, _ G: K

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

7 c8 R a3 j" x9 L( `+ c

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

* B: Q. R8 r5 K

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

2 p8 L$ w8 p8 F9 G

 

& Y# r, Q, C) \; }( J" q

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

I" j5 y7 i. m" g8 |% R r+ l' @! L: ]

1.     0.32   บาท

. `0 `* \/ b# h9 s" |' I9 ~, p$ P

2.     0.45   บาท

- H- a, M5 q! [5 z; c7 a

3.     0.58   บาท

* X" [& `$ C; \2 R( {, ^; z$ k

4.     1.43   บาท

* X: m" g {- S6 F

5.     1.75   บาท

                                                          
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
+ [ X# d8 F { w! \. h7 t. H& y( t* E$ v% B0 O0 z% u. ~- Z, P* Y' b8 S/ Z6 z8 g8 H0 w& O+ I
+ I6 O7 _1 T" x4 I9 U* n8 s

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

+ ]' ^' K" R/ q0 U# F) |% P

1.   พ่อค้าท้องที่

! Z8 n- Y- @. N7 z/ t' W1 F1 O

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

% ?+ `; x& A# y

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

" R- r7 e, X9 z

4.   โรงงานทอกระสอบ

# s1 z9 z# b/ d. Q! ? ~* ^( S

5.   พ่อค้ารวบรวม

2 y& n( F& ?0 K9 v7 F; c2 z: U4 i# w# o5 V

 

6 W3 l. n, F6 P" `! p( o

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

# Q) d5 E" \, ~# @

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

8 G0 g. z- `6 b2 p) D4 O+ ^

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

: b, @, i* M! h1 q9 A5 P) R2 M

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

" i3 ~' u- t: q. r. G, u

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

$ q6 { w# B v' z8 |; |% R

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

; h0 k, @6 K T& q

 

0 C* B! C9 J6 r: O8 n# {2 D

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

9 J6 k$ F- z j3 c t" U. a2 p( o

1.   โรงงานทอผ้า

# O; s* E! ~1 }( H# i( b

2.   โรงหีบฝ้าย

% j' @" b7 p' E0 z9 E

3.   พ่อค้าส่งออก

' @+ x2 S, y5 h. R6 _2 k0 w. }

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

/ V1 m6 c# R( }1 y

5.   ถูกทุกข้อ

6 }1 V3 Q! J" s \; P9 J& R2 x. U) ^

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

. b- u5 r3 d6 r. C

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

; \9 M/ e4 {% p5 k

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

% v) c2 \5 i1 ]& W

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

& z6 F" O( D7 V+ B' l& C; ?; l

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

: W2 {: U1 x. Q

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

$ ?* ?' r+ S g/ B4 `$ W

 

# n. c8 S4 t1 {4 Z

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

! u+ W+ d8 t# p K. ~

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

9 H% A8 s2 `' d

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

4 G. s+ w% \0 q( M; V+ J

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

, `' M6 {0 D, P) K2 {# a! j/ c* j

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

& a4 w1 g+ m5 J) \ Q

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

) X2 Y& N3 k3 I! V

 

' _+ W/ V& F. c+ x% X* m

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

2 r) c8 ~7 o7 E. n% \

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

?0 w0 Y4 c9 y; k- h' B2 x

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

4 _& b1 s. g0 \

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

! b ^# V5 o' @) E

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

' w& c# x; ?+ g- H

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

# ~2 f& _7 s* {

                                                   

: w/ d9 f/ H( a1 @6 T9 y+ c/ x. L

 

' G4 o9 Y j6 r) w) ?, k/ O0 I6 p8 f3 e. i F1 }5 o& n5 L- Y2 Q$ O; f+ W/ U) K2 n. ?& p& G; e0 n8 p- z, \; m; \+ p2 d
$ H0 Z7 f* e* G

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

( @6 ]- r9 n" d

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

" f* o: n/ o% H- j3 [

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

& _1 N |# a9 {2 i

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

# h0 t3 {2 E4 F A1 r9 ?

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

" p+ C; t3 G! z# \

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

8 h3 E" y0 b6 X5 S# G/ ~1 k8 T* \

 

6 S" u5 x; J8 R, S* t* P

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

' F: O- y Z: d: B

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

3 g: i1 c3 T" s6 N( E

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

6 a% r1 z& v1 w# K( n5 { J7 X7 R

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

1 g+ o8 g9 H8 d

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

7 Y% E0 F: A% N( n

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

! m- Z+ a, n6 G0 `

 

4 B k5 A# s8 H# S/ }5 k# K( x7 U

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

8 P' m& ? P4 o% p: m* w' S9 r1 g, l

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

3 W% K M7 t/ M. c

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

: h7 D) ~1 {% W; b

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

+ s t/ T# F4 V7 k) z% I3 I# V& J

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

3 D. C# q) j6 V$ H: w% m

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

2 i$ K. @) g# @

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

9 e, t0 j& f V

1.   รูปแบบของธุรกิจ

% M8 b! l, c2 x4 ~* K

2.   สินค้า

4 W5 F3 L, I1 x9 ~6 X

3.   ระดับราคา

5 m$ V8 M4 ]. T! s5 n R" {

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

7 D. A6 j7 ` R

5.   นโยบายการตลาด

9 f$ e3 r i' L1 v

 

# g3 E' o# l" ^% w1 F6 T3 L0 }

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

* W0 \% u! x* [& [5 |

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

# Y5 u- I: h% I7 q" U! y, e! U

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

' \) K. E8 V. F: A+ S' b

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

2 ?' m& q% a- \& [; m% |9 J

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

+ E+ y; o9 ^. W$ ?' g* [

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

& k) z! I7 c' X' r

 

# D4 I- |. `6 }- \, y3 r+ X

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

9 M5 P5 |( ~; e( q1 u

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

1 m- s/ y0 o* i; G

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

( g# I* ?$ [3 f5 ?

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

+ S5 [4 K' l1 a! }; O# @/ Q, k

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

. [* r) x6 y/ E; A4 l8 M$ Y1 z, n

5.   เจรจาต่อรองราคา

2 T3 Z- L7 Z# @* C5 O+ b# n% A

 

9 v6 G7 B& W- G# C

 

) X2 ]# V; x8 [ u8 a9 E

                                   

4 E1 N4 `6 e& O4 B

 

" L0 y# x$ _1 f; m: ~! O7 M' W, o: A- t, @3 Z% b/ V3 }2 w8 y$ y$ Q4 X+ ]; B9 E9 l! d: L7 ^, W8 B# d5 Z& p7 [) Q
4 }$ C4 j' R1 x

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

- f, ]. O" [- ?3 Y, \2 r

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

" Z1 S5 M# I7 l/ f+ _6 F6 I

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

+ B: o" y% D) K3 M" q' Y3 M8 r

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

$ ~& X! A# v X( b: E

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

6 _/ J. a) I7 @" |

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

3 X6 Q( k; h" o( I1 G

 

3 C; }" a8 Q" b) }

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

1 J0 g+ @0 g4 Z7 H' m. @

1.   ภาคเหนือ

9 S; O w' }, r

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 R# J1 }+ m8 |* r9 o2 {

3.   ภาคกลาง

( D& F3 q, l1 r" p

4.   ภาคตะวันตก

6 x0 i/ l' e( r1 U: c) \6 ]

5.   ภาคตะวันออก

; T4 A+ u+ o' p. K7 p

 

( [$ r. W- a$ w1 I

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

6 W' e) W/ w; {- L) ~: A

1.   รูปร่างสุกร

3 p! ?$ y9 w- b- r! C

2.   อายุสุกร

( }# A: h d8 ]5 B

3.   พันธุ์สุกร

7 W/ a( ^0 K8 `2 }- d0 S" U

4.   ความแข็งแรงของสุกร

# g [2 w* `0 m& {; \, q9 `

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

) Y& C& X) s7 p( P' v& {5 s0 c

 

\1 H6 @7 f7 \, @; h

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

& H2 o/ ?+ ^- q$ N E4 _

1.   ค่าขนส่ง

+ o" U3 v% m+ U7 j

2.   ค่าเช่าแผง

& ^! ?2 x# [* ~3 [0 x

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

5 U* Q" G- i5 t0 q: _. o* x

4.   ค่าแรงงาน

* ]" Y' X! y& B" C% X) R

5.   ค่าน้ำแข็ง

! D' x. R( U' S$ G3 }

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

6 [" H) q* d5 z$ P# _+ S

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

+ I! ]# g* i2 J& y4 A3 u. |7 P

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

" C: V" V: \ K3 h

3.   ขยายการจ้างงาน

0 @5 x5 C- @( d V

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

# ^% [& P& `8 w4 z, F

5.   ถูกทุกข้อ

$ ?7 \3 k4 c) y8 L& {% M4 i% l

 

( i: J- E4 c9 J) O" j' i

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

) e/ ^& X9 h& z% b* v

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

: f: B" Y! X2 U& G

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

" [% H: K" T" b

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

/ c8 e; D" U; L6 H* U* x' H

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

1 N' j5 `3 N/ W6 X. w2 @# y4 v8 }1 f

5.   ถูกทุกข้อ

( k+ [3 a. A4 j; ~" D# y" Q& {; y

 

& _/ ?8 _4 n, q

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

: D' k4 v' f, f$ F! f$ c

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

6 W: _9 U5 ~9 p- }

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

3 ~- P2 m# B; W: D4 u( d

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

# q# j6 |: J# j. v8 S: ]

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

! M$ w! D1 t7 m

5.   ถูกทุกข้อ

# c0 w; |- ~* M9 \6 F, L) h

                                                   

$ R/ D4 u, b2 ]; X' k4 `5 F

 

. e3 u/ g2 O: Z7 e, @4 d( `+ |3 V% Y( V) @, Y+ d! ?$ X E2 O a" e5 Y. `- h2 N, u( s9 ?) S- v7 r9 g: T
9 y a) l F7 K; r

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

0 f" S4 N' s. [$ ]1 W! U3 X

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

: k+ r. x7 G' S; B ?% B

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

6 {) C* W+ _5 z5 N

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

, ^8 L1 N+ A( W4 y9 v

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

; G! H* }# q: k$ H( E* o

5.   ถูกทุกข้อ

% ?1 A; X2 A0 M& [0 o) ~

 

$ g* s5 j$ [; S k

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

6 W, i# y) q6 @9 W

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

$ D2 E$ {8 F* S8 |

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

3 a, w/ N. I+ }" p9 B8 |

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

; B7 l: P* @# M* N, `1 G6 C

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

4 a& R& [# Q$ |2 Q1 N# I1 i, E

5.   ถูกทุกข้อ

8 r1 q' F1 ?% E9 _4 M0 z

 

8 t; }# S" H c# \1 ~

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

" T$ p0 b/ A0 N j$ U0 E* m/ m

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

' g5 j8 `2 J( a" ~9 w2 |3 p! y

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

. X$ d; M' u' [

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

: Y- h) i% m5 r6 U

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

) j6 f2 L1 O8 A5 q( L" E0 P/ _

5.   ถูกทุกข้อ

' d; T# m" ~% q3 ?9 W" }

 

, A! u% s, ^+ s! c8 Q" I4 [& g; g

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

8 C6 Q$ d$ \4 a# Q. E) }' t5 i9 H

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

! k& m9 z9 ~+ z6 ?2 R# a5 n

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

) d3 Y- A w* c& l( r

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

3 c9 y- U* O6 W0 T, L

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

& i; g: y: P3 Q. [* D

5.   ไม่มีข้อใดถูก

8 y# i3 r( q/ @" m+ L

 

4 J% ?4 J5 l: P. U% Z# R

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

0 Z: ]4 M0 @$ V+ Y

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

4 A/ k( P1 O9 z& {, j

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

( l. N: b( y1 U! y+ e( Q

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

9 w. T6 m6 S6 S; c

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

6 t; |9 ^8 L" ?0 E$ g" o

5.   ถูกทุกข้อ

+ {2 O4 |! U% C, _# N$ n

 

+ _& E, ]" Y( C; G X0 ^

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

# s. ~# `6 y8 l

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

- a% s3 s6 {, e% w3 n" ?: {

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

G5 ?' |0 i" I, g

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

: L6 d# ^7 V. U6 ], `

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

3 M$ e6 l9 q* R2 g' |

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

* l# P) o( f( e3 `

                                                  

, w1 d9 r, p/ X% w

 

* C! K d6 I$ H6 n1 M2 }8 C0 Q/ h2 ^: I! A; e+ S" q0 h4 \4 r; o |' z# K. @) S
- p: Q- k7 N' B

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

* Q. P/ P7 E& N" Y( P) r

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

! H) o3 N1 U' W4 o0 m. @ M0 m

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

0 w( r3 o5 Y7 l( y9 K; C: p+ [

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

/ w: k0 p6 T; Y2 n

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

' `$ k% \/ k' Z) Y* n

5.   ไม่มีข้อใดถูก

+ G5 O: E P( |! a+ E, ~8 @- ?

 

. @3 U m4 S3 G* ^; z! Q

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

' O) L- z2 M X, c4 L

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

6 s* j9 q+ O9 I- X9 Q9 ^: b

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

! F# z- `! `5 x8 _& N

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

. |7 A n" C( L1 |. I* t) ~2 Z! v& H K

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

0 f8 p1 |; k0 G3 D: }6 M

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

! Y9 b. T* ?, s% ^9 b3 T

 

$ d' u7 L+ H5 c9 `- \. o

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

, D F" G8 L- R9 V! c5 I5 ^

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

) n; \2 p. S% Q; ]* A7 s( Q5 |

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

" r* C( Q; m' K; g2 u& o

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

* R8 Q4 `) ~9 \2 S2 ~5 |

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

7 c' B. ]) |* I6 F

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

N, j* A, t5 |

 

8 s u* z: A% I" [

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

/ R, i6 l) n% C* o, O. ?" J% x E) [

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

% s6 ?4 w" ~( {" r

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

2 P# F/ O! h% [% @- d' _

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

+ r- [+ t. i( n8 ]" d% x

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

- y% x+ @# t/ Y

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

9 {4 {6 r1 r+ E# w, m/ j8 `

                                                  

' N8 b7 r" |' L& N. m3 u

 

( ~" U0 u# S1 B, S$ d4 S+ {1 g' \" g7 v/ s* Y' a. J7 m2 L e8 B: v8 E* z' q5 b1 P& ^* `* \1 w
- w8 x! D$ o" a

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

3 u9 O) f. Q$ C0 I

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

( y0 x+ C" g/ A

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

" U$ w* g# a, _2 m, Q! g5 A! @+ n

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

" w) q, j: n. l: l4 M

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

" Z$ @) v0 n* X" L) u4 i

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

# c2 D4 D, O2 Y5 C0 Z& C

 

% z& @$ g, {. a8 @- R" \! ? H

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

+ b/ \8 k& u! U7 `/ `

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

# {2 b$ D3 w# T) {/ f9 S

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

8 v6 m6 S" |6 c4 @/ Z9 O

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

# m" k* r6 |$ A' p' p

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

. |7 r$ m: F( _1 ^

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

; }3 w1 ]0 V9 V4 p% ` \1 e

 

. A- {9 v8 V$ {7 F; W# _6 v6 N

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

0 ~7 A2 z. Y$ a7 [1 m! P5 z' O

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

0 z. n" }+ D5 p e D

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

9 \8 w3 R' n, d$ E$ n6 e

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

7 M- P( l2 t" l. e' x" I( W: x

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

. R! l3 ~: t0 E1 t9 I5 p

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

4 L8 d4 l. n0 u4 y( B; A

 

% A2 Y! [1 i/ I

 

- V" {: J+ V) U+ ~% h' N

 

! d3 K% X. G; z& i5 V" \

 

* T; C& q3 L; k) ]0 d: Z% F

 

1 x( }1 j5 C- @; ? ~5 R

                                                   

+ w7 u* p1 {& S/ N9 T! y, W

 

' N5 F! F& Z" H3 O* e. e2 `7 t) t) X/ N3 t4 F( q. O( H1 t+ d& l9 d7 _6 `+ k4 e e, r6 a; e6 ^0 y2 \
+ b' M) H: @& m9 [& I; ^

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

+ h/ o, j& S% E

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

( L) Z s$ g. U

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

& K$ Z, z9 a. b: Q; H

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

: J; H+ {- k& d+ c6 W# B2 ?( L- Y

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

, x2 s% X M; W7 J+ c' P

5.   ถูกทุกข้อ

% w+ H' N' M9 w5 t3 h2 }

 

. x( h' V; j" H( J4 U# U

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

. O+ z1 @" s9 m

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

6 v$ C$ z9 I( h2 [( P2 U( z- }# `

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

6 o" s. X- P: l' V

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

& N! P* F; m$ o: s, I q- H7 z1 W

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

, U: W0 X$ S6 Y, ^' n) x

5.   ถูกทุกข้อ

1 S6 O8 D$ x; A0 f& ?

 

9 @: C& f' T& T9 f$ M5 M

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

3 s2 x5 O$ t" B4 \, `

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

% M' Y- c6 T* E, Z( j! X7 ^

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

) m0 K- h5 t9 o" y

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

1 K" _8 T3 R' m" C1 {3 V

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

) A5 v; @4 m, }$ i) d

5.   ไม่มีข้อใดถูก

8 |0 n4 O3 j" p0 \/ E2 [1 `

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

$ D$ U3 S( J: z* W

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

' l% g4 V# q8 M+ k1 m3 }5 y- o

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

, s, o- Y' D: y9 h+ q0 j

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

; o Z3 c0 u- k8 T$ {8 D

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

" d! U5 v2 E0 l

5.   ไม่มีข้อใดถูก

9 ?, C" p) Q B# u( _/ ?

 

# P+ P0 P7 w( p# P& X" v8 d

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

# A# |" R: U8 L) |3 v

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

! p6 B; e# w8 B3 J+ C+ o

2.   ลดต้นทุนการผลิต

N+ L; v7 ?$ O! ~3 H. S+ o

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

0 ?# [& p8 k, L1 T, y* m

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

: ?- W1 W; Q. J8 t/ e" W

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

4 s0 `' ?' S) j+ H

 

3 `7 m$ E; J5 w

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

3 E8 t# D# {, x) A: W

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

1 \6 e7 t5 [% r8 |( u% M3 K

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

: F1 O/ t: b6 H/ t# n' @9 i, {

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

_1 l1 r# e; n3 m& n# A

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

! J. A; T3 w( n, |6 n: |

5.   ถูกทุกข้อ

3 r- K3 O0 _4 a3 N4 n

                                            

6 V; J( e5 z( P/ I& c

 

+ N4 x( F1 r7 ~- n

 

, W6 `. B5 }" \' ?& w) p% f& ?

 

( s' W5 Q* _* w2 q: \" ?& l+ U9 Z& X8 T! Z/ v8 B+ [- z* Y9 Y$ o8 B; \& ^( c6 A9 X: ~5 ~8 f3 F0 t7 B
/ O- P* k& S8 x! f5 `& I @2 o" B6 A* a

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

D3 c% b3 x& {( W3 E' b4 ^* E

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

/ O1 {* K9 |& S% I

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

/ L/ ]/ U. B7 D* C3 V

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

8 T& G i$ N% k4 G1 R3 T

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

: D; C4 N! _, z

5.   ถูกทุกข้อ

$ a8 ]0 L$ R- `: A& c

 

; @) ?0 a! p5 {9 q0 D

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

+ `& k/ M) K9 [4 U" i! T$ M& c

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

9 Y5 m7 z$ g* [% f6 S

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

& Q) t8 x d. R4 _* ?" |1 J! Z

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

: l, I/ ?# v+ R& l& r( X+ s" F

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

: q E& r" P/ V2 x; K5 c5 p. N

5.   ถูกทุกข้อ

w4 U. [- V4 O/ B

 

) j0 l( z& ^$ v' n3 \6 y# }

 

$ p# p j# x7 T9 F; i# g

 

* c- I6 U0 j: `2 a9 T

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 1-11-2014 11:40:49
ขอเฉลยหน่อยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 20-4-2015 08:33:25
ขอเฉลยด้วยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 3-5-2015 23:48 , Processed in 0.270252 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้