งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 22564|ตอบกลับ: 5

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
/ B: m4 F) Q# Y8 q4 J) C5 Y( K2 M$ u+ N( K' N) K" Y- h/ u; {' T# {. s) M* o" q! {9 v) j# k& r
% W5 e. \; O- `# }1 I

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

; I' v" w6 ~: \6 e' }

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

9 v/ g E i- x( Z1 _9 T0 Q

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

# K0 {' [' G. Q- l+ k! _9 @* z

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

# B9 c& A4 H: e# T F/ z

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

5 Y) l f6 s! u! e2 b0 E, {/ V: E

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

, k9 T9 ]# U: N4 G1 F3 y5 j/ F! k

 

$ q I; v [# e

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

, w9 z$ N: v+ f

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

: G$ |; ?0 L5 Z7 Y8 R* ~" L

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

+ e% L9 r) u- H! L7 l; }! X

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

& C7 ~& V: ~% |$ v

4.   ช่วยด้านการตลาด

; ^' a7 T. I. U

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

, Y% b0 _% V% \0 ^6 q3 M6 Z

 

" x3 x8 ^- z0 p0 A

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

7 D) d7 K K* c# g4 o

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

# V+ c6 d3 ^' P

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

( n4 p# g0 C8 g n0 i# i

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

4 i( m& g# R+ h: o3 z! X; k0 O; I

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

8 y! ]% \% ^( @ ]

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

5 B8 G/ l- ^) h9 G

 

0 f' K6 R2 M( z7 c$ V+ w+ t+ f

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

Z) t. ~- j! F; ^

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

3 Q) n, G0 f; Y8 e" |5 Y% Z5 Y6 k d1 j

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

8 Z- v3 a5 s1 n+ C3 ?

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

- k0 m1 D+ b: G* R8 u8 c( K" f

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

? e& o0 e' J q

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

$ T" z1 f+ V6 s% h! j

 

, y& X, a# q) X& C

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

d2 ^! `. }& h3 X& ^5 D" ]" y4 s3 A

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

2 o' k0 c4 a! f1 {. p- \2 ~

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

- C% p3 n3 @& c& s/ u4 J

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

, t0 c+ N1 U4 O5 j% R

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

2 E. A: \9 q! T. a7 Z

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

$ X! H k& e; o @: ] d- o

 

% P8 E* X+ Z4 q" H

 

6 c2 w. S. J8 g1 M4 ^% C3 ^

 

1 G: o2 ]5 y9 x

 

: Q" f: C- p* o$ h

 

' D, P; x) W" E

                                            

$ \" {- W: `: d6 F3 c

 

1 o: Q# k, K+ c7 m$ U 2 I3 y, ?* ~: B2 m: A k* w$ G& Y7 j5 q# o7 p) z2 s" a$ O, O1 \2 m3 r# ~2 a# ~) L
/ b! J! G8 B2 T

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

. z0 H! |7 B+ H% i) c

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

2 J3 J7 h& t, o5 q4 Q

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

. f# P l. i- y+ V# K; E6 c( A

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

* k5 b* S* _. I0 u' s4 }

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

4 a4 Q k. r$ k% C

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

" }7 Y8 A7 Y# R k7 B$ {& w1 j

 

6 B: K' `0 o {4 P1 I

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

' g+ U6 i8 r% q5 ]- M+ W9 m% Y

1.   ยังขาดระบบที่ดี

1 l4 X4 u- a$ {" D7 n, Q% A

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

* F( p$ h- `$ |2 y+ I7 @. s( U

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

, }- c* B: ~! ?6 [

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

+ y- F. r5 y* J0 t0 ~

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

/ u( f+ z1 N4 I& h4 R- ]; j% S6 T

 

6 ~" f. N: B& w! v+ g

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

- H: H- \! D0 M

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

' ~$ x+ z- ` z# B% s) {

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

: y; P0 Q% g- j" P: g& a

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

1 h) p/ n& H& b T! k

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

2 i% c% e) n T- n+ Q, W

5.   ถูกทุกข้อ

. ^' m$ k9 U, c/ u3 D

 

/ J$ r' d; [, [. ~ b. ^

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

$ `! z" @( ^" e" {1 M! ^8 D

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

+ g; K/ `1 j* U: Z8 ^' j3 g

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

& T: E6 D) K% W" b

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

3 k9 m$ W5 A0 g

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

( O2 v4 ]2 A7 X* W9 J+ j

5.   ถูกทุกข้อ

* }( K2 h1 P: R: e

 

. @3 `4 Z- D) r/ Q+ t- L

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

4 S/ i- Z2 ], g0 C$ o

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

, u5 S5 q. J) M0 @" e

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

' R7 [& F0 S' `6 e7 h! P

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

6 B9 Q7 }3 F9 C5 i

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

$ S& K0 e, w, _; y0 L: r( `

5.   ถูกทุกข้อ

, G T' c" [. j6 k0 M) Q" q6 m

 

7 T0 a1 b! a- p- ?$ b$ m! ~' J6 {

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

3 _& D- L* X9 A4 M$ m

1.   การจัดจำหน่าย

) ~# N7 F; a" n

2.   การตลาด

( Y: B5 ^8 h. G, U, y2 e

3.   การบริการลูกค้า

( p' B! u! B3 A5 s( |( `% |

4.   จัดระบบการตลาด

* o$ r5 A8 T6 x# q, t" ~

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

" v. }" j4 n" I4 l9 o' g8 ?/ m9 u& w

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- |# \( B% T; F# _# B3 S9 d% f0 K) S7 e4 z7 m: `7 D# @5 G6 R9 F ~, |9 @0 T8 @+ u o$ F, s6 d7 W
+ o7 k7 _8 v1 c9 Y7 b$ c3 C

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

# h: A/ t* z7 k+ x' I, ^& }

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

8 q" {! H }9 J5 W/ P+ S

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

( A* s! I8 G: `9 \4 W

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

1 _/ E4 `# ~. O$ {: S

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

$ I9 n- |4 w; {6 Q: L

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

( H0 C9 j) ]6 O; Q4 O, T

 

' k) `% n* b8 m4 j2 A. s( K

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

3 w! |7 |" U R' }3 ^$ M

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

6 t; s- S! c+ r2 o

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

9 A6 R& o& {# s. p4 d2 {" d

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

. u0 i- H/ V. q

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

) X' P. |$ f* {. J+ e# e7 A

5.   ถูกทุกข้อ

! Y' ~% V2 E" G

 

. v! Q- m1 ?" X& ^) Y! K- T

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

5 k/ N/ g# j7 t7 j% j* o6 h. v9 x

1.   รับผลกำไรตอบแทน

/ c6 k1 f9 e5 J2 ?/ o

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

' y/ T: ~6 i+ u; q5 E$ F( [/ y- f# F/ }

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

$ J2 R+ i& z5 \; }+ \

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

: E1 p$ g; g s! z) P, f. t4 ]

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

: l9 o1 V9 ]3 h. f

 

9 ]: d3 n( m% `+ G6 \( C0 e+ L

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

; s9 M( I7 n+ {( k; N2 }

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

4 x6 o h) K* e

2.   การสื่อข้อความ

5 c( G- g' v8 f% n' F9 x& p. u7 \

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

2 j5 J& x. ]. v }5 K3 u" A

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

$ D) B, Y3 K5 c- a& D0 M) F

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

; x( X7 x" J' H, T1 ^

 

1 ~7 v2 H0 a% s2 E2 I& q% G7 i

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

7 @7 @5 M& I. F e

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

! y P( |' N% _# q1 v

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

7 r' Q8 y I0 F$ p/ T4 @ G

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

+ T, s d8 x/ Z* S* F) @" T

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

4 d @- C3 E6 W6 Y) X

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

2 K6 B) M* c$ H+ k5 N, T$ ^! z

 

+ S/ a( y) f. y

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

+ G* V& T, {4 ]4 v% P4 X4 c

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

. o2 ^# [2 Y1 J

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

3 b) D' F5 _% E

3.   ยอดขาย

+ `% ]2 V2 @" H: F# a

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

5 j9 V% i7 g- h, J

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

8 ]. y v( H# r

 

8 S+ i" j1 {4 h( ]7 _, }( ?7 T% k7 W

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

; C6 j: j2 M4 G, @4 b5 G4 g* d

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

: r$ d$ _" ^" c8 P& i4 ]: \

2.   การโฆษณา

( r' J' V$ J a: V; X) q/ c& Z

3.   การกระจายสินค้า

+ _& v) S: h8 v$ C- m

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

; x; p0 N5 a Y3 {6 g6 I* @

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

+ I7 @! y- g% N' G$ T1 D% c5 K

                                                   

; o( B' P2 [7 A0 e7 X

 

) X1 `6 G+ |& f3 o# o& W9 X* |2 L7 M# t' x' F1 |+ h" Q# s2 t* l U; q) n+ }: F+ z( N& q# }) j5 N5 h9 u u7 B/ I& b
% q5 O: d' _! S( H9 O. e1 t/ s$ Q

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

( O+ w9 y4 e: C) g9 O

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

% R' M {( g" l- S3 h

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

) \5 y. W; I2 a

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

H+ U- E1 p* G: t

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

$ |4 J+ I- s! z$ x' q

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

9 d" G' v- T! x& b2 C% M0 T/ l" T' p) |

 

8 s; }/ A' }/ ^5 K) J* Z: q

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

( `* Q B( q9 w1 p: X6 n% |- P

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

: U( m; b$ b0 G" G0 T8 E

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

! w7 I* g- Y2 p' [, V; O/ F

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

3 x8 h$ Y7 e+ X, V; e" X; D$ S2 p

4.   ใช้แรงงานมาก

2 C ]! ?. x- b

5.   เป็นแบบผสมผสาน

) F' s7 N7 w0 f

 

8 t+ r3 ?2 g; t; Q% |* B6 m* I

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

7 G1 u% Z- G% {) \; S

1.   เน่าเสียง่าย

# q( ^4 Z$ s; k* e

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

3 l l6 R6 f \3 Q

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

6 G# g0 V( j( V; k6 l9 v

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

" i' u* K% p9 Y4 }& i9 t% e

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

# D$ z' d& ^- e6 T9 ~

 

. w( i. R6 E/ N7 u8 ? E

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

( X/ _2 C, I' Q8 ?( J2 y

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

% T. f3 ^8 k8 f0 Y7 d0 [/ f

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

( G. ?" | y ]

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

7 W8 _. Z3 Z4 P! I/ i6 U

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

7 U* \7 ^$ O* P: _4 Z& Y0 C6 u

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

, r1 l- s7 S4 ~* `7 L! H' a

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

- T0 v$ g$ f/ L6 f# {7 L7 j

1.   อ้อย

# h5 i% |' w0 O6 F4 \% l g8 P, d. b* d! D

2.   ส้ม

# U$ r* G5 o/ e, @

3.   ยูคาลิปตัส

; `5 {, z' J B, Y" u5 z% F% M

4.   ยางพารา

6 D" j; S8 h; s8 f5 L, b% @$ D

5.   ปอ

6 e. G8 q/ p t b! p

 

( j# h# F1 J) `; ]# k: ?

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

8 U7 x8 _ Y1 x1 Y

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

) k0 l( Y+ ~/ p; {

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

7 |6 a5 G. O5 J; Q

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

/ b' P8 o6 ]4 o4 c! c+ ?3 ]. S

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

! e4 r: A9 h8 o. y, V/ Z! h: N

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

: x' p. {$ v4 ^" K( D9 T" ]

 

% W: `# P5 y7 T3 \# R

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

7 a( Z" h3 F: `2 C' c0 U. C

1.   สภาพร่างกาย

& q& C' W: r. `# w! ~$ x. P8 u; F# a

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

( |0 y0 j& J. X- ?+ S

3.   ศาสนา

% z; `9 W4 ~6 g* S- m: S

4.   ประเพณี

- v$ R; H1 {2 y, ~8 |

5.   รสนิยม

: k$ z5 b' V) I( z8 j/ Q

 

9 t" M8 ^2 ~4 Y" t1 p& I X

 

, v# ~' F# v7 c7 p$ M+ T- s

                                            

. E! g2 ~2 H' c, p1 ]* j

 

$ o, M7 J" m& k, D" U4 }9 e

 

- g. P7 V, ^. Y: u; s& Z

 

: a i9 g5 u8 L2 q 9 h& o4 F+ x) m5 u" k5 M% D( D3 h+ z! G# |/ }. u7 E: |/ L8 C B, U: N- D0 s, @0 R8 {& Y% A/ }' d. x
3 ^) y2 m3 B; _6 T& Z

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

6 y* }5 L- [2 g

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

: Y+ P' s) n9 \( e: { g

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

# _6 R) D! |5 y( s7 D) V

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

1 P9 s5 w5 t1 \

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

+ @% x0 v' b4 y7 O* r

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

5 o' b" D9 s+ t$ S

 

. |# R- T+ {: B, C

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

5 B6 k* r, M& l8 [4 k1 Y

     1. D = f PA

9 A4 E9 g: G& j% k9 a( u. E

     2. DA = f (PA)

- D H7 a% A0 p7 |# l+ F) [2 R

     3. DA  µ  PA

7 I6 v# C4 q2 b, `" j

     4.

/ R/ j/ H8 G8 Q3 D. l( q

     5. DA = FPA

) F, h8 D% G. f- w: V: L

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

. G" [: t' ?8 r2 F6 z/ D: Y

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

1 j( D8 K7 h2 }- ^# N, o, q

               10                      1

' c" N2 o, n: p8 O+ X

                 9                      ?

D0 K& D, a: f. ]6 s

                 8                      5

* k0 A! z0 }, N% N7 l+ x. x

                 7                      7

( l0 q0 Z# A; c- d

 

- u+ N& Y* \9 h

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

, d5 B2 V8 W& a; c6 c

1.      1    หน่วย

" k" o0 H$ \* t" D% X* b

2.      1.5  หน่วย

; A: v- O& |1 c7 h

3.      2     หน่วย

* S" a/ R9 D. v1 A

4.      2.5  หน่วย

0 D4 R( {7 M# K9 A7 Z$ u) @$ [" u/ _

5.      3  หน่วย

' K% X3 X5 ?2 ?6 \; H

 

3 b+ Z5 L: X( B' I; Q& k3 a6 |

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

/ Z7 R4 Q- ?7 F* A# C

1.   µ

" g7 _% }2 _, _4 j; ~& @( Z7 N

2.   มากกว่า 1

0 R& b2 B' o( f2 [% J

3.   น้อยกว่า 1

- O* O m7 {; e6 o

4.   1

9 `# N2 a1 W2 @7 p7 a; H* Q ]7 D

5.   0

$ n. f! `' Z% |6 l7 d

 

# t- n1 j) D1 Z. k4 t! N) u. O$ X$ o" _3 ?( E5 c8 V" v5 H2 k; O0 x6 J. p0 I5 p! d( ?/ w; q1 @4 c* S( _5 }& p% p h& n5 I/ Z1 O! o
1 o, i( R% E7 B, W+ q. u

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

; r9 F% P7 K- G2 v0 Z! E3 g

1.   ขนานกับแกน X

. ~/ P% X+ T0 V2 ]! d

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

N; |/ m/ ~9 D' I) E, o7 O

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

9 J+ A4 P$ M5 } B

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

! Y% ^( o- r7 c6 o6 o( D) c

5.   ตั้งฉากกับแกน X

2 s3 l+ R" o, Z1 t1 o# V8 N1 U, P

 

T! Q: W1 p% _, N) T

                          

6 O1 D9 { t! b! F, P

 

- M) X9 t P$ A5 G6 @; Z" e' q$ o

 

0 q- M: X) t! w& B* g# a. _+ b7 `3 r6 N8 e' F; D9 S/ L- J2 u2 t8 H; H5 w, F, C" v8 P5 N0 Y$ p5 q. B4 \( b- ~3 Q- G" I# R* l
) o3 t5 B( d6 O5 S# s6 P1 \

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

% y# J' s2 j2 J6 n% ^6 Q

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

4 a O5 |1 H1 s

2.   น้อยกว่า 1

, ?9 x- }% e) G# X0 O

3.   มากกว่า 1

3 o9 y$ g4 Q" Q

4.   1

+ K) q4 o/ \+ ]

5.   0

$ c2 T" u, v: t- r

 

& i/ R2 ^8 Y4 R0 `) {

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

. G, f# X+ `1 Z/ s

1.   µ 

7 Q, P4 k$ e& g$ t

2.   มากกว่า 1

$ ?1 |" g A5 ]

3.   1

- q0 ^6 @! ]0 s

4.   น้อยกว่า 1

; G% |$ ?; Y1 A( I4 L

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

; W. @/ \+ r1 v" {4 t

 

2 b( w/ v1 Y. f+ E8 V7 w$ j P, h

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

9 d' t3 F5 F% h7 r

1.   SA = PA

1 e [8 H+ q6 Q* A( ~1 {) U/ I

2.   SA µ PA

, D* a( q" P& l- i! T& p1 c p

3.   SA = f PA

" x* K9 B; N( K" w. x

     4. SA =

8 n9 `6 r' R" d

     5.

" U4 [: K& f; `) R1 L+ l% \0 i

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

5 O3 {3 v$ Q1 Q4 r4 B! t

1.   ขนานกับแกนนอน

! v1 E. D5 v8 \- f$ h Y

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

8 Z* H" l9 o7 P- p

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

/ n3 j$ [% `! E/ v

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

' U# n( ?3 l: G# G# z

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

5 [8 j! l1 i0 A. C A& s

 

0 S& e! ~. c- q

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

: s: S1 b% S: i/ S5 N, Y

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

4 x8 G: @3 Q" C5 m2 K5 k9 e

2.   ราคา

) A! I0 X# P# D, N

3.   มาตรฐานสินค้า

% B0 i2 a) w% H! Q0 P; k; f; j& G* ^/ H

4.   มูลค่า

6 t; v! G- `& o" B& [6 b% k) X

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

% U g3 o$ H/ H1 k4 L

 

/ j" L% G' n5 [: h$ x0 d

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

0 X' H/ \/ p8 k; Y" W- S4 ~' T

1.   ความพอใจของรัฐบาล

0 G. g4 ?. [! j3 J: ^2 C2 A! Q# o$ @

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

) g8 ^2 b* M2 p5 k) q8 L

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

5 L0 q# q/ G8 T

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

$ r4 N/ _ j% H

5.   ระบบการทำงบการเงิน

. w& F7 ]/ B# k9 H9 C4 R

 

, C( R' A+ C1 y4 V% ^9 ^

 

! c6 b. a6 n( w S$ T4 L( d

 

( I4 A0 t; u+ l' v8 H" V. t6 A/ g; w

 

( w3 |" s4 W5 X. s5 L

 

e5 M1 D* _! k! _+ Z. k

 

+ ?% X) z7 C& w T# ^8 G

                                                   

% s6 k, t+ O& i

 

- H+ p3 P9 t1 f; y l 3 G# o5 j# j4 w, V3 N( b2 t6 ^' e) m( ^/ m0 @* W) h) Q+ X: U- y1 m
; n x2 F' t% Z0 f7 p3 x) G6 d+ L

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

4 [5 A1 d: W# N. ~

1.   ความต้องการของตลาด

; L2 o" w" ~0 `+ l3 J

2.   ต้นทุนของสินค้า

% n2 {6 b6 {4 z6 M' v4 g. ]: Z

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

) H* M8 |4 h$ J5 V

4.   คู่แข่งขัน

: x7 l/ q; D+ Q

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

6 c4 C# y1 F# o' b7 U

 

8 r/ N$ y5 y' n+ N% F! ?. @

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

2 d! T, V3 L1 `1 | {) c

1.   การแลกเปลี่ยน

" R( I; e1 }9 @" \

2.   การทดแทน

. f% A4 k; ]5 L) _, T

3.   เงินสด

$ K, x9 Y2 N$ L% Z1 Z/ f8 _; K

4.   เครดิต

8 u7 o; O3 z) t$ `. J0 \

5.   การผ่อนชำระ

1 o) k" {; }1 Q

 

0 n- E/ q! R% s. o* n2 r% K0 @

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

9 R; @ q. C X% }, f0 `& O

1.   ต้นทุนการผลิต

# R% u2 l/ L- I4 ~2 R3 t

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

! D6 f! K& m9 W% }7 {9 K' G& J

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

$ L, ?# h0 G$ V

4.   ฤดูกาล

( C% F8 i7 b. N, u

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

6 F; u }3 o0 w* _

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

# Z9 S' m6 \2 Q1 f! p; B

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

+ W& h1 u$ ^5 i" _4 y/ ~

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

2 d; x9 X; m1 N9 j3 I. k( P8 n+ g

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

/ p/ l' d5 [3 b" ]) D& u8 I; @/ R

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

! H. ] _& {1 |; @ w

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

! F$ c4 _1 [$ k( g

 

9 r& K$ m2 O! p

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

9 ]9 T6 p( a3 R7 b' U$ d* N* U

1.   การพัฒนาสินค้า

( H+ s7 }1 [- B' P

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

5 {: K( S }4 k* r8 \

3.   การขยายกำลังการผลิต

4 C$ ~& t9 ]/ @* `# O% U

4.   การลดและขึ้นราคา

3 W: y: D& j i( n$ g9 ?0 [

5.   การส่งเสริมการขาย

" g. U/ p. s; I5 |7 S8 U% j

 

9 }8 V, q J" g6 I! [& J4 J) }

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

5 [5 H6 B% A( R& f3 I% B! h

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

, ^0 r: k4 P9 e

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

- G0 q3 |3 [' ~, w) D

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

5 t6 {# P9 [$ a& y, [

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

2 S# l, u6 M* j$ l/ _+ L( I

5.   ระยะเวลาการบริโภค

$ t" a7 L \/ c9 r) i

 

8 O" m$ h& h- A

 

3 H; I: U6 s% ^9 |% K3 u% j n, C

 

7 Y1 e4 n0 d" p$ m

 

( ?8 W2 m1 D: f4 ?* c

 

$ B7 c i, J7 |& l7 o- Y

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
$ @9 \0 x4 O8 j0 S" m" ~: q- G) m( @- x+ D: a$ G. ?( o$ a7 P6 q5 d1 J" V) C6 t' l j# N
$ K+ ?* H$ r9 m6 C7 ?1 H

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

% R9 N7 P: y5 j

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

7 D4 y6 s' ^" ~% R/ }- j$ i

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

+ E) r3 T+ X) Y1 U9 e4 ] I

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

5 D8 ~/ x0 W/ f' i% q1 u, j$ P; X

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

% c* D! I( |- q6 @4 J$ s

5.   ถูกทุกข้อ

" r. I' h5 `9 q: l" c; r0 J

 

0 P( ^) Z: ]% i3 w( s" G

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

g; V$ a+ h* a% F! ^

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

# T+ x/ j6 u3 G

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

4 e+ d( }* o/ t0 Z3 i4 R

3.   ตลาดกลางปลายทาง

( b8 o/ G9 o& o$ N9 }

4.   ตลาดต่างประเทศ

, F( [- c" f" b! w* ]2 r# y

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

! ?/ T5 w" H( q, n/ a! t* I

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

8 v. X5 h* s& m# r$ `$ {

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

# Q- m3 u# T# N3 S+ a

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

5 B' I2 o7 Q9 N; l; H0 e1 w! H+ s# T2 R5 e

3.   พ่อค้าเร่

/ u" h B0 k8 \' I" v6 P

4.   พ่อค้าขายส่ง

6 c) ]* v {" Y

5.   พ่อค้าขายปลีก

3 t# s4 `- e5 m! U6 }4 V( F0 i

 

0 a! k3 V9 P% W, t( C2 z$ j

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

$ P" {- ], f2 z: b

1.   ร้านหยง

- u( q/ c9 [! G" J3 @

2.   พ่อค้าหาบเร่

1 [0 R; D K, m% @" m

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

+ z0 W- _0 I1 h7 E \

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

: o5 Q; e7 J$ [: q4 E

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

' r2 q8 @! l. {

 

! w" c6 h o6 v7 D0 C& O

 

8 Y6 m) }2 I/ t

 

0 q, I7 |2 u$ P5 Y; D3 u$ S9 c9 f

                                                  

, P9 S0 s6 Z9 I' |" ^+ Z8 y) J

 

* @0 Y. E1 O2 o$ u+ R7 i7 ^( h1 k0 I+ J! J7 Z: `$ M. z \: L% u/ e( f3 W) b* @; Z( Y' O) Y X. P1 z, `1 B& x+ K _, h
5 `4 h: y6 R2 a" A% w4 u h

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

* U. x9 u0 k# [9 {! j& o5 t; h9 v

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

9 F, z- k6 T( l7 k

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

7 s) c2 {) S5 H% s( s, d/ t

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

3 u- v/ l% t. w: A1 R' ]

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

8 Y7 p- d6 `7 N$ n

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

+ |6 h- K L3 t4 F

 

9 m- E! k4 l8 z j% L: ~! H

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

- Q" K/ ^, {, J& _

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

& a/ `2 q7 }( `, g! ^; U5 y' G

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

- Y! V5 k$ D7 P, A) m( X7 U

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

! _+ _0 W! R" J% Y) k4 b) }

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

) Z/ ] {" ^& ]; X0 P

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

8 n- t/ I$ [9 t, L7 I

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

5 \( R9 A* i- }. G& |! f2 Z! s

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

`. x- u% B- o9 W6 @

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

5 g- B& U- y" I1 B, |! U1 P; S

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

' @% U- ~) @: |/ i2 N4 c# _! g x

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

" }6 w- f W; w! \6 ?% e

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

, _' l* v0 Z- F% E/ N

 

+ Q9 K# D% A4 ]% k v& n/ Q3 y* [+ l

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

) ?+ } O- Z5 U ?' c% N1 ~( @: x. A

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

" M2 V. A8 U- R2 r4 X

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

$ D, Z$ ~# ~% A5 _- a

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

& W( J3 N8 x7 U% S+ n

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

# Q, L/ F. c% Z& y2 d$ p

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

: y+ E1 ?9 v8 b0 N- \

                                                  

. r8 j* Y( \; D

 

8 r( U$ ^/ u1 i% m) h+ b/ f ( }$ A; ?6 R0 F- v3 p+ o; q$ K0 i, P0 q# b$ d1 Z+ u) }' E4 \3 b/ j; O: @1 t0 d0 d( u( Q: Q+ ` c5 Q
2 F4 ], y! [4 c6 Q( g

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

' l" I0 l# I6 w, B% c

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

& u+ Y0 y- A. Y; v

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

% Y. V1 D6 m) E' y

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

5 A4 g4 B# @1 y6 _' n& m4 p

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

/ e3 B5 j' z; v) H- l, A

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

) L( V$ m+ g ?5 h* U0 O, `7 ~

 

9 M) G! g0 y- U: ]- e% d' ^

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

0 P0 ?. r$ j& ^, H4 o

1.   กรมประชาสงเคราะห์

. x) q# m6 e1 t0 Y+ }3 g3 f& S n

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

- Y# ~6 `( u- F& H/ N [

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

9 c( E$ m/ l, G$ C6 s) ]

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

; `4 p! Q% k1 k( B+ J

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

l4 T0 I- Y/ j2 i( L

 

3 K; l% ?5 C- u; }1 v# Z

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

6 T# y6 |- R8 M g5 e

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

P: [/ x' x# j5 u0 i! z7 q

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

# R0 J1 q5 S! Y ?5 `. S# j3 D7 u8 E

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 J; W! c" a1 K% N) g$ A, m8 i

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

. {( V8 a1 k1 \1 e2 {

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

; ~' H$ n; |6 q+ D: j5 B

 

3 c% ?. d2 }! U1 f: w

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

" o9 h5 F! _7 P" }' ?1 v# U( G' L

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

7 i8 W( y7 z4 Y7 a8 F% V

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

$ y* l" v7 Q2 I: y1 h& j; W" u

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

. w( t( F o# h9 J, G

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

5 F, X) g' B# J, w

5.   การส่งเสริมการเกษตร

1 [. H1 ?9 ?( l' w$ y+ m

 

7 q; O. [0 Y9 ~0 Y9 P1 n

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

9 g6 f/ e% ]7 }7 h& h0 \" N

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

- J8 M2 f" b% E& S9 B ~8 m3 f+ k; k

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

X! X2 t/ H; s: c# t- X' D

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

& v0 r" Q5 q5 D) N3 q( x" [

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

6 Z7 v+ `3 g6 G" D- c! i ?

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

% f" U* o) _% J2 Q

 

- i& C- O" a2 S+ {

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

+ [' j \3 X" C' M4 M1 O

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

! G9 t0 F7 w5 |6 |7 h

2.   การจัดตลาดกลางให้

% P& z/ m: t9 H2 }+ j# G

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

6 z: n$ m3 m F" N8 |2 S4 D; G

4.   การควบคุมราคาขาย

: H9 D0 A+ L1 r8 g+ i! S

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

2 P- Q8 N3 d1 c8 j# C1 @ w

 

+ f, C" ^) m3 E U J

 

) Z9 |/ w1 Q- t3 L1 U* ~- u7 ~1 m4 H

                                                   

. a: \$ a+ i0 C5 i; K6 Q B& Q

 

$ g) z' g4 e4 a7 r2 ^

 

) [; l& q8 S) s! J& j# K 3 j5 _; m; W1 L7 N! m) d$ a( a3 R1 o4 [0 f3 X9 [& }. k; |+ m. D9 T4 e0 J; {/ L9 x0 D
9 _/ i3 R( R0 }4 X

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

4 y9 j9 b: J. D! [& a/ _- d A% z

1.   ตลาดต่างประเทศ

5 y3 Q( \1 _; @3 G

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

( W* n& D0 W; \7 O3 b$ b3 ?

3.   ตลาดภายในประเทศ

0 Q% ]# A. B. a6 y O

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

" Z; V4 S) H. Y& Z

5.   การเงินลงทุน

& M7 s8 Y5 s- a2 l7 \

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

- h, K ^1 u" K( k

1.   ฟิลิปปินส์

! K/ F) n9 R: T8 T$ i2 M" L9 w1 G

2.   สหรัฐอเมริกา

( M! y5 e0 o0 H3 j

3.   ญี่ปุ่น

0 D, Y- r/ {- ~2 _1 F8 E

4.   แอฟริกา

+ c6 I! y6 G5 J5 y6 S) F

5.   เกาหลี

$ v$ m& z* W; g- O9 P6 q' m1 {

 

0 q$ m2 K4 d ?* B9 [# H7 U/ a2 p1 S$ q# C I7 ~2 z6 f* F' m s( V8 Q+ w' E" q9 D- i) F
3 ]6 i4 }. L" N; K" H6 y

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

: M7 j/ x& }. r8 {+ K# u m

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

( F/ q; e }' J1 R

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

1 J$ f. e7 G# q; y$ w

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

( Z, U7 w' e; T; u) y

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

* `! o* o; }% `8 l) y$ m2 g, o- W

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

$ W4 s$ r! ]' ]. n) K# V

 

! }0 q8 Y3 t) k2 f m. Z

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

) O9 @7 N4 h3 g/ ~" u

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

8 z; J; O; D& U5 L7 l& I+ D6 y

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

9 u6 I& W/ Y; I& P5 S% h

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

- V5 f7 h) ]4 c0 V7 i/ M3 F

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

$ k {+ Q4 b4 E6 G

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

4 I& y8 z" L3 X3 R# A

                                            

0 s! X! Y5 w' v' L0 ^

 

$ l2 P5 R/ Z @: N) U: W# G2 \- t" E' O$ _$ d) B" k) R9 R% P6 I# y/ c, i4 W* b/ W$ Q* k# e' {& n9 i: j2 Z2 M; H
1 c* r' A2 o: w; Q2 Q

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

" H, }( d% f! w+ k

1.     1.10   บาท

: G# }6 C+ R& q1 _% T# w+ K0 k

2.     2.40   บาท

% G( q+ e: y2 `# t3 y' i$ ~: e$ x3 e

3.     2.70   บาท

" d. X6 P, j4 m. d) v1 O: H4 G

4.     2.90   บาท

0 t1 m" a3 j! j/ [, r, v

5.     3.80   บาท

9 O3 X7 U8 z B# @7 z" h

 

; k2 @' |( Y" q" `0 O) N

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

$ V6 u, I7 N I' D4 A: }2 O

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

: K) | |& c7 w. o

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

6 o1 R: v& U, y6 t

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

+ C8 y0 P/ d. K# G- S- L8 t

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

) a1 ? T; h; v

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

2 [+ h3 Q1 f0 b$ k8 n

 

# F; j0 p9 }$ K4 L" @! r

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

9 U; H' E% q+ Q- i

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

5 o _! D- e9 u K

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

9 b1 m/ O7 I: {8 n

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

- o, T' Y* ?5 c4 j- P; N# N

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

5 T% [ L; H4 F2 e

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

" @* }! n% O3 d! j B5 D

 

1 v! \7 N0 J. T2 w: o" p

 

+ H5 m: K, Z0 e* s6 d, e& p

                                                   

5 j5 Q* e- V: `) a4 @0 f1 E

 

, C; h0 U2 G) K' R# W3 h* E) p& Z9 ?+ P( w% q3 {2 N# Q, j( N t- T) Y$ m5 l; J+ H$ ?/ M1 a4 p
: I2 e" |5 L& ]; g7 p9 [1 B5 J

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

2 _1 v) H# e% B+ ? T

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

' S. s% a- U' n" X- l2 P& z* B/ q

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

/ P! C' w# u& Y! D! b6 O: `

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

- L7 O7 b5 f( X x

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

2 {4 i+ U8 H8 q! ?1 k

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

& F; F- y/ v. k* r

 

' V( _, O# E5 [- _( W

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

6 M- V5 R7 b) A, R) _ I; p1 c

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

# e5 e9 q: m9 w& {

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

9 D% l% L" d+ s( i- C( }0 L. S

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

0 s/ @+ s& ~- {' Y

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

# M' b% Q" C" o

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

' F* Q" m& R4 i. P

 

# V3 L' ]5 X [" Z* e5 h* F

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

& h* | {4 i0 {

1.     0.32   บาท

' n# \* Q- a9 Z: P, f

2.     0.45   บาท

5 _2 x3 r4 o' ~/ h4 b0 a8 Z- ]$ H

3.     0.58   บาท

, i, t' v9 W; L3 _! t9 w; x* v

4.     1.43   บาท

+ U' h$ K! n C% f( Q% f

5.     1.75   บาท

                                                          
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
: z6 N: e: z$ `0 O9 P: x9 Z+ O1 b+ `, c0 x% s$ u- L/ _+ q/ K1 G$ W0 h9 E+ L# ^5 n7 j. d5 M- @6 E. W3 W) C; z
' g% X7 D' S3 q8 Q @ ~! d

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

7 I4 t j l4 o# e9 `; G6 I

1.   พ่อค้าท้องที่

[4 {, U# W2 d0 L* @

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

9 p- g' b' g; l( h: y# x- s

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

) W0 B" \3 z$ \- l7 Z

4.   โรงงานทอกระสอบ

% I# Q' \- b7 ^; E3 y3 ^

5.   พ่อค้ารวบรวม

3 |4 l. }7 ^; Q. S' h

 

( v, ~8 G- j& f$ s7 t

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

, \- L j( L0 T6 D2 b% S: i% N

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

2 _, G6 ?$ p! q5 r# a* V. e

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

3 y7 ~: n/ P. N7 B& r2 T

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

3 ]2 {4 Q# A0 {7 F$ s' y4 \- }) [

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

* w; Q, t* k; l Q

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

$ A g9 p& m( @! K9 r" [/ X! M

 

: I1 c4 s- j. w$ v i

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

' ?0 A0 s U4 ^# h8 ^

1.   โรงงานทอผ้า

+ j( [# ]: N% V U* B; U9 Q# J# d6 @

2.   โรงหีบฝ้าย

/ i. M5 q% S7 U, i7 Y9 \: g

3.   พ่อค้าส่งออก

# U4 R6 V5 H0 W5 B. R6 C& ~

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

; y5 `$ S3 M& m) S# w0 Q

5.   ถูกทุกข้อ

- C- \- O& j! Z6 _4 q& v

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

$ k. A4 i' Z s9 w2 o2 f3 G

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

' b) _9 e$ v8 X* l* Q4 ?

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

; f' u3 M1 H% U' R! O

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

! Y; O1 i! r/ n5 [6 v

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

- Y0 E" g2 }2 x, T b/ F

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

# \" m( S* V% y9 W

 

0 c$ }" Y. f* R I

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

: K' R1 G! i( b3 ?. w! l7 _" A4 e

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

* M6 w" d+ F1 \' C, ]

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

9 c a7 ?7 c8 F) \7 [, X

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

$ @& f# f0 A/ s' P& p$ n

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

" T3 z, Q1 l6 Y- n' O- q: o$ s3 D" ]

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

" X3 t9 @2 D1 _3 x n

 

! F7 C+ i# |% @# c( ~

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

0 Z" x% F' F G8 \0 {

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

- [; e+ z* v" f( ^5 G

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

8 o9 h9 V! e' Z8 r( Q7 L

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

8 I: s8 n2 U# B0 V" [. |- _! d

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

; Y& j {2 y% n# p+ p

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

: g) P& T: @6 L' R

                                                   

7 J/ y! L& ?& i" W* X3 N2 y

 

+ [/ G. C" G5 `8 Z( c* H' J& ~( p* H/ ^4 Y# y$ `/ @# E! @! A0 @* g+ |9 h+ f7 |, c. E0 x( E& \9 c5 a1 v: r) G9 E+ q, Q q3 J$ W1 x- \# j
& P, N/ y1 z0 O x- I' Y

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

" W1 X Z% K: ^

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

6 [5 E( Q! b* r2 K, N" |# o1 U5 g

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

6 I1 O, U' @0 a, B4 h9 n

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

1 Z1 |2 f: M9 ]. G7 @* T! s5 i

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

9 S6 S5 H; I8 B1 I" y3 Q3 [/ G1 C

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

% W) ~4 P" a/ [+ x4 C/ v; ^$ l# R

 

' I5 {# F8 `) C' J/ U" y& s

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

0 H; M. t- `+ Y l

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

8 E( ` Z7 f) t/ Q

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

' }0 G2 D# K+ C8 m4 O$ C! e: a0 ^# @# I

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

- V5 R7 G+ [$ ?0 e' E+ j; ?" S

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

# r* [. @6 E' _' z" X$ h9 T

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

/ V& ]& ^7 D. `# d: f

 

5 p3 z5 c# Q+ u+ F: O. D$ l# c8 Y7 K

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

8 U9 T' ]1 a) Z6 }* E. V

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

7 r6 ]2 s% t* E- {! J) l- f" H

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

+ E" H7 [1 i; B4 p3 ]0 y# Z

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

" e- a; @8 G" y t! ~

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

4 Q7 S% ^) \( F6 O

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

- V% K' x& b8 S/ b

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

3 H$ A! U& V: J G- x1 b( N+ A

1.   รูปแบบของธุรกิจ

" _/ J: k: J+ W- d( W

2.   สินค้า

1 t" q$ y. I# Z' ^

3.   ระดับราคา

3 d. Q" U) N6 Z6 e! L

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

. l+ o3 Q0 R5 K

5.   นโยบายการตลาด

* @) R, S, ] m+ k1 b+ B3 o

 

8 Q& E" F. K2 Y

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

- n2 g7 c3 V: J% j( M5 U; w3 A9 b

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

! Z- i: j) S# b; D* M0 P$ w

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

& |1 d5 g1 Y6 \% g' x) {

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

. V: {3 e0 U( q$ s A: i

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

7 S* ~4 h- h# I

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

- X9 W, e2 g+ c3 C$ u6 z8 K

 

2 M/ K h% P: |

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

& X; h) d. c2 c6 l7 ~ ^. A9 V

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

2 h! P4 P+ p- Q- t2 N

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

3 ~! e9 K$ o5 @. \

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

/ v# D& f: D+ F

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

' B# L3 y. ]5 s9 Y( A, r4 R' p

5.   เจรจาต่อรองราคา

) s7 \! i$ F1 m2 z# v

 

, u: ^- j1 p- r& f8 X5 ]* `

 

2 l( x* c# M$ ? _% t

                                   

0 A& |% P3 Q2 |' K

 

* V; b1 E2 A N5 f ; T0 ]3 y" {) _# a$ V% l" T p# t) M- K/ y; b/ R1 r* R1 J8 I* V, p+ n% x7 p/ x8 s" `- X/ G" n' J' g
2 c& a0 q" f7 m4 u5 v" t& W

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

, [) |$ e4 R! V7 g& P

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

2 n2 Y( f* t" F

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

. F$ s( @# v: p

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

) o; k7 c) U. f% j0 i, r) r

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

$ ~7 l4 S: `* x2 p

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

% _" l, s9 j) R" V8 }. V

 

3 x, Q1 V% _) B, t

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

% o: J0 ?4 O) R0 L+ [

1.   ภาคเหนือ

& x( X* j5 o3 K9 Z" W" ^

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

# B/ Q8 u. v6 ^' f* g1 q: |: r6 j" v* D

3.   ภาคกลาง

k3 j8 C/ s8 L& L+ }# T& D

4.   ภาคตะวันตก

3 h" Z; {# }! k+ k

5.   ภาคตะวันออก

* M% {) J, q/ a: Y4 B

 

o$ R3 W- Y! c& g# V' J# x/ J

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

- X$ m* g; d# j6 b) h& W9 O

1.   รูปร่างสุกร

8 ?0 ]7 N. {/ I$ l k# ?' `2 z8 |

2.   อายุสุกร

+ ?! r X i: Q7 Y

3.   พันธุ์สุกร

8 l- V/ b8 D) Y b, M

4.   ความแข็งแรงของสุกร

a9 ~0 A# i- v% r f

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

3 K7 s( a6 T& C6 }/ ?

 

# o3 U( b1 |2 U, F

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

9 t; N5 \" y0 C# B, J

1.   ค่าขนส่ง

( w9 N+ s; k; S" X

2.   ค่าเช่าแผง

6 I3 e7 z: J& u8 P

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

" W, T) q. }( k/ g8 Y

4.   ค่าแรงงาน

5 j' U- O. e0 F% o4 V; y7 M N

5.   ค่าน้ำแข็ง

# Z. x/ Q% b5 Z8 Z7 M

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

g; b7 o3 \2 H- M4 {

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

/ f( {7 Z8 J( G+ |

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

5 _1 k. ]8 W0 W; ^! `' E4 ]& o2 ^

3.   ขยายการจ้างงาน

6 C/ H3 X$ x4 \9 V; `- w

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

: K% N) W ~% Z+ |$ v+ L6 h1 W4 b

5.   ถูกทุกข้อ

. y& D1 e) y. k! o

 

1 H9 D8 \8 f" U. s/ P

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

2 r! M) Y3 D7 F) f3 I( B- G

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

' y! ]% h# j) `" g3 k

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

) {( ^3 T/ ]. M

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

; Y2 |# S% g! k

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

- H; d# G# |" m2 w

5.   ถูกทุกข้อ

- a$ u" T; F5 Q6 k

 

/ N- S! a8 x" a( j. Y/ J

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

; y5 Z3 b: ^# L4 A w4 S. r2 e

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

1 x: [ M) h2 O5 M2 \8 k

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

9 K+ W) o8 x x

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

6 o+ M% d4 x) K0 q/ k3 u& J

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

; X3 v, K# Q7 Y$ m G7 Z

5.   ถูกทุกข้อ

x4 v* n- z% f

                                                   

] N! d. F2 w3 g

 

/ g8 r3 V1 z0 S5 S4 R$ l+ H( `+ t$ n' Q0 J% s# p! o+ y9 [& N6 @0 j3 o) u5 ^' _( \- q) H* e% n: y! R0 O: q. A( [
- T2 W" j, E8 {

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

3 q2 s8 R2 N4 `

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

; H! x' B0 ~" ^# Z/ O

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

2 h1 g: k2 o( {) h0 n; a

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

. P- ?( d, p; I

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

+ W; b& L6 s9 e" {" h* z; K

5.   ถูกทุกข้อ

: ~# j+ E7 ^0 X. d7 f

 

# H! u" P5 ~9 W6 A; {

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

3 r E% \4 u* a2 e% d

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

. G7 k- b' d" M4 o- z# H, z

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

0 c5 B( T: y2 K# U& z( n

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

, e8 @# V8 n( j% G. D0 ?0 O

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

. ]* _+ O8 D+ }) v& G

5.   ถูกทุกข้อ

3 f e% T8 D& c2 N; f

 

5 O1 M& y [6 j0 E8 ?2 W+ x

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

# z; ~' l8 w$ A1 ]! Z- R& b

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

' N9 L# E" I& }6 z z9 @9 `

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

" g8 i( m9 M, W' G2 _/ a; ^. q

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

* z( o7 K' F1 d2 s

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

0 F R2 Q9 j$ }$ Q9 K9 p

5.   ถูกทุกข้อ

( R% y3 s# b1 F9 O* @4 j+ M" O

 

4 T( } O: T- k

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

: O9 d# |' D+ A6 }. _: c/ v1 N

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

; V6 S2 Y, R# A: `. t; Q

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

9 E* \5 E6 i8 T7 ^

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

3 _4 M: N0 W2 F& t* V, f$ v1 O$ J

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

3 q/ [0 F6 P2 @# j3 q5 b

5.   ไม่มีข้อใดถูก

4 A( n% C# _: o+ G, \/ M! i

 

$ e; c1 h& f& \; S/ y, t7 C# @

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

; U5 g+ l3 V; `3 Z( y W+ C

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

- U6 R& a/ t; {3 _2 g

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

% p+ a' D. O4 I" H* l7 H

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

0 `6 P3 Z; Z" F7 H- I

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

# ]1 e _# M3 ?' k1 {2 t9 h

5.   ถูกทุกข้อ

( V0 L9 ]3 ^; E& \0 ]: l

 

( l4 c; G" V1 ~/ B! ?

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

, Q3 s0 J/ m# D9 ^# x5 _1 k

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

3 g3 Y, x ?0 w; }7 m" P. I

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

8 S. c- p. Y' e1 m5 O5 ?

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

" r& X* h! _% z: _* O1 W9 j

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

5 U6 r8 Y( q) x5 l) ?

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

2 d1 v% [) c3 S2 W& E; B; J6 \

                                                  

/ `1 G& g+ l, E5 h# \: g& o

 

( N8 e# b& B* E% W- d% ^% R3 s! I8 ^! c8 }# J3 X4 i3 y9 x: ]9 X1 c& U6 ^8 l) q3 d+ l" u* Q* u1 N, b
5 O( i! y- |/ c) u/ Y# ?' ?

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

( p4 ~( A! J6 {% S6 e

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

2 f$ M( K$ r$ ~( u

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

& x3 ^2 C* B' u# ?$ t

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

9 Z# n3 a+ O1 S* f

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

, d q; Q( K. E/ G0 m0 P8 u- i

5.   ไม่มีข้อใดถูก

]! h+ O3 D8 D6 ~& o- O

 

- Y1 }9 `7 _* M1 y1 ^' R2 o! B

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

3 A1 j- v& Z8 O! J* b

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

+ e/ C! H& S& s+ ~( A

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

, X+ P& `3 {' M3 a

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

' y: u1 z q N$ |' _1 O5 z

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

% U7 m( U. ?% i& s

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

% T1 ]$ s: q! H( j* x

 

. h) R$ P& A. n- n& [( H) ^9 g" @

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

# r' p# M ]1 t& T- ~

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

+ H! I7 X! k. q% W) x& d# S

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

, g0 R8 G7 ?: T1 I# V2 ^9 @

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

4 v; N8 i6 c0 T3 y$ g: w; @

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

- L3 t- y( d. H; m% \+ o0 e

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

* x4 H: S; p t) h H& c

 

9 @! B0 t0 M; I) G8 U6 i

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

7 l5 Q, D, F- J0 c; M

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

2 j- D; ]2 a V# a

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

5 M% d" u) U; z; \8 M( \& p

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

6 \& `/ r7 y) Q+ Z. l

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

8 x/ m* C/ U) T! W- _

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

4 [5 v D+ V. D+ s" d

                                                  

) B2 x) U2 C. l& \5 w0 m

 

& n# ]1 ]4 I N, ~' \$ E% J8 t# b1 o" I; \. E* j: G! f$ V- l( }" h$ A: n8 Z1 I0 `( ~2 D9 r/ V$ o" d
0 G3 U1 s$ u7 J6 A5 _& t

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

: i/ w9 J: \" T6 t/ b/ j( V" u) L- T/ N

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

/ O, T& N; Q4 R( L! ^2 n# |

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

+ ]/ B7 l* o1 F3 ~, M8 l3 X$ e

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

: d# o* C5 ]5 S6 i8 V3 n$ X8 G6 C

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

2 T! ~& q5 E! E9 y

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

1 C, N2 v$ u3 O

 

* E1 M6 F V* ^ V+ }7 q

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

. t- T( E- @% g% Y$ J

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

( `, U5 ]. F9 M3 T8 i

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

+ x2 A! J3 w! ~8 l0 T

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

$ v7 x8 T" d% r+ M) _

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

' p/ Z5 i$ a0 e6 _" v

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

- \" ^/ a5 V! U

 

) Y' X5 }. W E! U7 K

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

1 q* w- k; j* q0 @; h

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

/ J" O; m( T3 I/ `( @/ j

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

" i- k+ k, O4 e$ K3 k

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

% H- ?, G6 {( N- a6 r2 e

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

* X" F) R7 g' i) ]

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

0 ?7 N: O9 z9 c1 N) Y4 V- b

 

0 x6 u) b6 i5 B6 ^: r3 X

 

6 w) [5 A; M# G" _% q

 

6 X% K9 D1 V2 O3 ? d8 L. L

 

) n4 _; c( }3 l; a. o2 m% m3 D

 

; c9 L* l$ _ ` n

                                                   

d) _/ ?. f& W) U2 i

 

6 v* k/ K( p N0 I0 `( \ : n$ X( ^2 y; ?- \8 p/ Y, T/ m- o$ I0 a o+ e2 }* Q0 V% A( o) a* F" v& L) C# g" t) K) u1 A2 Q5 J5 N) A8 x
7 |6 R1 d$ ^# X% Q9 r% |

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

' a0 l0 @0 a% h$ G7 @- J5 F+ U

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

8 ^% J. F6 ]& V5 k \: m! v

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

% }* |$ [3 N; Z; G( h& o! s

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

9 G y# B! {5 w$ M- {

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

, z; r/ O i n- N; J$ v! I* @: @+ C# Y

5.   ถูกทุกข้อ

, L5 E$ ?1 i* B- ?4 J! j- h* y

 

6 y4 [+ @2 C) `& h, F

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

* T/ K2 W8 i9 {4 R

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

/ {/ V7 ~2 M/ H

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

8 A* ?. @5 N4 P2 @

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

6 Y: z. i: l- C& \8 R1 N" ~

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

/ c$ Z3 T9 J+ \9 r- K* i3 Z

5.   ถูกทุกข้อ

* O6 k5 V6 B- p9 E, j/ f: m% c

 

; s: u0 J; v2 e

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

: @3 x' Q" M4 x: Y, U W

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

' i/ }- S/ F4 E- j$ u! z$ z6 A

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

: F& \. a* l, w( }6 k

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

, H) F( T$ F. c" e9 ?* x& N6 c

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

9 G8 }& p6 y i3 |5 o2 B6 N1 R

5.   ไม่มีข้อใดถูก

% e) k( T! v2 R+ d/ S0 E

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

$ y& _! B6 L9 Y% s ^" X2 v& t1 y

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

6 C- u4 k$ l5 B0 A ~. m

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

+ Z5 E# x- h5 Q( r

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

Q- _9 Q# N8 A

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

. b5 Q _9 f7 `

5.   ไม่มีข้อใดถูก

9 o4 ^; G/ F& q6 p

 

; @" l* P( B9 \# q

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

5 i% T# c3 q, p$ m6 s

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

d. u4 S* R3 O/ O. J* p

2.   ลดต้นทุนการผลิต

/ L5 U: K* ]) x+ l

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

! l1 U3 ?5 r% y+ N5 T1 t- r

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

C) ?9 q4 d& E# z3 }

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

9 U1 I, W, f+ Q$ s% [3 e

 

8 R% @7 @& s1 G2 b1 g+ Z

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

" R, {2 X* ^3 `6 s% @

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

0 w+ I' \" K$ m! s' H# f

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

0 y4 g0 y" e! I" r

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

' k6 R2 v% Z2 w$ t8 o

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

_1 J6 r5 k! Z" x' N i

5.   ถูกทุกข้อ

0 W4 w0 n* O3 t: Q" E. d

                                            

% Q. i' n$ n2 {) A B+ W( s

 

* p% ]+ h+ J# H- Y( ~) N Z

 

- o# K5 D, j4 p9 B

 

, P3 n5 h: {. b$ l9 J" C& `# I% [3 U2 K# Q. F" X7 O) v( y4 L+ j; F% w" ?2 r3 d7 r: O% ~8 E1 }7 U* [$ m' ], D3 n
7 w: Z4 G* S3 x% W

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

4 W' P. y) a7 ^+ D+ o, T! ^* g

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

& p! P; Z- F6 L

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

/ i& H/ U2 c7 \9 W

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

' [, h* {: M# O: X% T

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

8 m0 A- ]% w5 J$ c2 P' u

5.   ถูกทุกข้อ

6 a4 N* f1 c: t3 K" {

 

3 i1 t+ {% V1 ?" c, D# ^0 b! X

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

/ G7 N1 V1 M7 V" }6 A' k

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

4 T% e* @7 ]* m$ G w

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

4 d' r6 ^8 t. z. v$ W

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

6 A) h2 p; J7 H _

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

: U8 W0 [( m! a5 i

5.   ถูกทุกข้อ

1 x! R6 Y8 T6 n

 

, O4 w" |2 E. j, j4 Q; d

 

3 j! e' N% z# N8 z, C- Q

 

1 S8 s* ~/ S$ l* L4 p0 Q" r

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 1-11-2014 11:40:49
ขอเฉลยหน่อยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 29-1-2015 02:04 , Processed in 0.155616 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้