งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21718|ตอบกลับ: 5

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

[คัดลอกลิงก์]

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
0 J7 [' F9 i. c8 H! ]& }9 O6 b9 A& A! V* `' ]- y M4 P w8 a0 D4 S- c2 i5 ]
2 J8 ?* P4 ^2 v

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

# Z8 e0 e) Q8 s% h7 \" E

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

; O; e! y: _' R# b% f; Y

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

4 c7 g# r8 A c# e

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

% C! t; g3 k1 u

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

& {' X5 \- ?! d! [8 s

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

+ H! v& Y6 G6 ]' a' j5 u% U

 

* s* U1 }: o: O- v& P$ D7 X

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

- N& g1 Q4 G* S& p- y2 V, @% z

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

, s2 |# \6 g4 I& y

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

# w. }. G3 J. V& n* M h

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

# d* K8 t) i8 o

4.   ช่วยด้านการตลาด

+ X- I- T$ C' I! \4 A1 s, K& }

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

8 C8 I# ~7 u0 N t0 u$ Z3 x

 

& E Z' j' O$ E4 b! \% b( e

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

9 K/ c; F! V1 g9 e& A+ z& I

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

, d5 n V2 u& }* F# W+ C

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

/ }9 N- w: J+ o/ g& v

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

* p a3 T) ]. b, P4 `

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

% ~* J5 g' U5 k& } ~" U

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

" }$ `0 |$ S- x2 N! e

 

( Y( }! {# x" X2 G2 ?

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

* Y" }; G7 q& N0 ~& o

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

' u2 P' ^+ b# j% H- P& Y, f. }

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

- G( ?: L4 u4 A; d- x# ] y/ X

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

% P2 @2 K7 W4 L( R2 d1 G3 Q

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

* e$ c2 t" |; b N1 W1 ] \) O

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

* p; i" `4 m& [" m- }* b% Y& X L R( D

 

" y5 U% h) d4 ?! e

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

- E4 g. [4 X9 w6 y$ D

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

8 L A$ w' |$ I. M* t. I0 y

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

, m% m$ T) A( `% ~

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

( W, S5 M: C% q7 H! W

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

" |6 z* @& m5 z& w* P2 s

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

. r! _+ b2 r2 s, T& R' |% R: e

 

2 J. d5 o2 u/ A

 

/ Y# x# l1 l0 J0 n' c% F

 

' |2 i, e( Y& H7 D

 

1 Y, T$ j `4 i: |

 

$ ~ v! H0 S. L O& r

                                            

0 M5 C$ g+ f( l3 I- u

 

9 e; d; R9 t$ p7 E0 I 0 O0 O+ Q- Q+ y* i1 c+ \! Z7 }1 h: a& A9 K4 H1 B( P8 w3 x+ S0 o4 o: G/ r/ H1 ?! D7 ]
+ E' p) o5 q6 ?5 Y* R7 ^" Z

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

Z: X( G" U0 f& {7 C' I

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

8 F7 g" O, L2 Z: W9 o. G

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

+ @2 d5 r& |& i2 D& a5 @

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

; p( F g- {$ E4 }" D. E

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

8 t% h) w6 [- U, E1 }7 }: F4 l, O% ~

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

( E7 r# {$ K- B9 u1 E

 

. v& T6 y& A* K" N) k

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

1 F' e! R( O% j/ N

1.   ยังขาดระบบที่ดี

3 L& m2 X+ n$ m. f. Y

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

5 f1 _0 R% h4 L* b1 F- }4 _

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

" r, E. W9 ^( z8 Z

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

( N5 u* L4 y2 x: T* N8 o% H

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

* h! {* _+ B/ H# C; U" [! g

 

5 |5 n+ t8 K+ M, D$ n) s

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

% t [, n1 @% y7 B$ ^& b* h( t% L+ D

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

' |9 L I$ L9 \: q" S

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

/ f& m: q' I3 z+ f! w/ z( `

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

) J! ^; e W% [4 B% }5 j3 x0 Z3 D

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

; ~1 D5 [- k0 O: Z

5.   ถูกทุกข้อ

9 ~7 L$ g2 ~) C! D: U

 

$ H+ U+ n+ X. R. [# z1 ^# Y. G

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

/ n( @2 F& g/ g, |0 o

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

( Q. E1 G$ e" n% b

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

5 L. Z4 J! u2 ^7 h

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

( M9 u; M9 A7 D

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

% u9 ]* D* n4 n% _% ~

5.   ถูกทุกข้อ

! Y! R2 I5 U1 o7 F# ?& ^

 

7 q. i) ?6 k# H! ]1 ?% ?0 W$ l

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

4 m2 n& \7 `% ?& A `+ n4 ^

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

( M% e5 J( p0 @# u, i

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

! C8 C1 b7 ~7 i1 T6 ~8 X. w. N

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

9 P! R& }3 x1 ]6 ]4 Z8 D1 R5 n

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

+ {8 f$ j# s) n$ ?+ o

5.   ถูกทุกข้อ

# x1 C1 H* g& J! d0 @7 M A

 

# C4 D7 Z7 X% v& t3 \

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

7 Y3 q- v7 U3 i* ]; D

1.   การจัดจำหน่าย

) G6 Q ?5 L: c2 t

2.   การตลาด

8 ~* d j* C% k* q

3.   การบริการลูกค้า

- ~+ d0 G4 G& D6 j5 r7 `' m

4.   จัดระบบการตลาด

0 Y Y, Z4 R2 h3 V# _0 q$ J f; F

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

) X: |7 B; j/ w4 M1 N

 

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
; ~# E) Q1 }: y8 I; w! Y. {! J- w& R0 A6 m2 I# w( M4 I4 o) ] M+ e* M, z. Q2 M! }
: }7 K+ R0 Y$ ^3 n5 l2 u1 p

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

3 T. M" |" d. p6 e3 t- \& a

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

% V& W$ Y" O4 F& h4 {3 P

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

, r. ^0 R) w' k* z& s+ K3 t

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

9 ^/ ^1 ^& S% w5 N6 B

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

( E# l! ~- t; x0 n) \5 o2 m' w

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

7 `+ ~, x( C2 g1 j# i

 

/ t1 F4 i! [4 r# n$ V+ A: e

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

+ m. Q8 E) T, }: o) R

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

3 T! E" A9 |- V3 O6 w

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

; I6 k" x# q7 D: o

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

; ]5 P1 w" i8 W' q7 B

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

% T$ i& K# Q1 j+ S4 a

5.   ถูกทุกข้อ

$ O' t$ K' |9 S& \3 c. T

 

: Z, [7 \5 h' Y- {- P7 P" e$ w

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

% x0 m- E$ E! m4 [- d' ^9 r- ~

1.   รับผลกำไรตอบแทน

1 I* Y" i( D! E/ E! m* H* [4 x

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

X, B) ~4 c* s! o7 B

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

" N/ p) z" H6 V1 G" b

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

: {7 ~6 `+ j+ M( U& M; u

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

- C8 H& ^" V/ t3 J3 y

 

- A2 ^7 j; n. K% u6 ~

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

2 H/ n# R# }, z1 a8 G. u6 I3 j

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

; z' Y3 b/ N0 N" u7 d

2.   การสื่อข้อความ

1 s/ }0 b0 S" t9 Z7 X

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

& [; X* j! d9 |

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

' q5 k- Z: z) I+ h/ l K+ n) R& B$ X

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

B1 d/ d8 m D# y* J

 

8 s2 y- a; q( ^0 J

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

4 N+ w/ k; C4 h* [

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

( @& J1 X# |7 H# n) H: \/ O, y7 m

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

* C3 i/ `; o2 g' p; r. d$ `3 C6 Z

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

2 n& ^0 }( k; A. S. y

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

( |5 l; r) O8 F- O) _ u" H7 i

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

9 [3 h& I; |6 y; Q- _$ {% r

 

. |+ U9 ]( q' ]" v

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

3 D8 i* u4 L3 W. e

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

- A. s% y4 g* l

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

3 A- {# O! n, T2 g. L% e

3.   ยอดขาย

0 r- R3 X/ r5 @6 C; U/ F$ W* e: K

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

6 K5 P* N" w3 ?/ a- q% i) A

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

( i: W% n" A8 f8 p( @

 

0 \. B( J9 I, P! R

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

+ ?% @: N% f2 ^6 q; {, D/ |

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

* n2 s4 P* b6 n1 W( r

2.   การโฆษณา

* I8 @# | d5 c4 ]# j7 ~: E7 s

3.   การกระจายสินค้า

5 ~5 ?2 F0 B' c, C4 v3 \

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

5 i {+ [1 ]* |- p% j3 Z

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

, y" O! q1 j" P5 i: M$ @* w5 I

                                                   

" |) k- Q: O9 G* K& z

 

+ }& f" w0 s+ g; H% [# i" Y $ e: G8 q0 r) C2 } r) R* y& G5 x' L& @: o" n0 A% S- }8 P7 F7 n( a% \; l3 h# g9 o! T1 b
$ J y* j+ q, x4 h2 d, c) ]6 C

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

2 f8 I, ]6 |& l9 y. \, y- q% S

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

& k! U1 i& V5 v1 y

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

0 I! n: S$ l" D: o2 j8 V; T

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

+ y0 n8 P0 i$ Z1 T1 e

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

" ]% @' m( i/ V. P% ~0 K q, W; [

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

5 e: [' o7 \+ i' P2 a+ |( A1 P% L

 

* @ i# w2 \' z+ Z' D

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

! C/ W. U C3 \8 D4 D, N$ _1 T `( i! x

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

) }- |/ ~- P H' \

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

. ]0 a4 _( ]/ I' \3 B0 v0 I

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

/ }6 k( S+ I8 G% g6 Z! [% l

4.   ใช้แรงงานมาก

8 e/ J; X7 O) H, @) R

5.   เป็นแบบผสมผสาน

; P- d- O9 T4 Q! j7 w8 _: h1 \

 

s8 Q" N9 S5 h6 y

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

4 e9 p6 J( \4 p4 p5 U6 n

1.   เน่าเสียง่าย

5 p, B" F M$ U% l# B; i

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

7 F( W8 k) f6 L. @( h' s' l5 e

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

6 H4 { V0 g: G" {

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

/ C2 U0 C5 x! q, X" W7 u/ B

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

6 G( G' ]# q$ ?/ l) Z

 

$ Y4 ]; f9 m* x5 B4 H! S& K

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

, J* k' U) _/ y: ?+ o

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

, {* t9 U7 G! i2 J

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

& s* ^7 {9 u) R9 s; i! K+ u& H9 [1 [- A

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

+ w1 F- M$ Z1 x9 |* ?

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

& l9 E: r0 h) w" F7 n) q' d

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

) T& f7 d+ s$ b- Z

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

2 {5 Q3 o; I i# h8 |. n! y

1.   อ้อย

W% \1 x4 K9 l9 k: d

2.   ส้ม

+ C' j3 H, N( L( H) c1 J! l7 a4 s0 E

3.   ยูคาลิปตัส

) S R8 \8 s. @) p1 ^; X9 I

4.   ยางพารา

, x. i$ N3 H2 c5 Y! i

5.   ปอ

: Y2 \1 {) s3 _* }. ~' [/ s+ E

 

. e1 C: N/ R4 Z* h$ l6 I& z" S

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

7 v4 m3 r( \3 z9 w( l. X0 J" c& S

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

/ ?5 m% K# W9 D8 h7 j6 a' t# X

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

' {4 r E% |; `6 s# m) O

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

+ S. E1 V9 @. w: Y4 R& L# L

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

4 d( \! N) w) v2 p6 c* E

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

- f# X* x0 o1 J: [

 

3 j. k. t/ O. \4 v' B' m

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

/ F D5 R! K# p) X

1.   สภาพร่างกาย

9 Z2 U, D" U# K+ h6 P( A3 Q& v" x: p

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

0 C, b+ P- W8 r- r9 G9 R3 p

3.   ศาสนา

" w( B3 q8 o+ T, C9 N

4.   ประเพณี

/ G8 @3 |. [ a$ g- }: b/ V/ B

5.   รสนิยม

# n4 t9 O6 H5 d! i3 Y3 h4 P8 ~9 [% L

 

+ A. J* D1 |" O) `/ R

 

3 J+ v4 `) f- y5 X8 }

                                            

7 ~5 P/ u, G) w& ]9 h4 T

 

d1 f# A' e; S" ]4 o; L, u. N1 k1 A

 

& C5 A% W5 X3 a! Z$ \$ F. Z

 

: {2 D* w$ \3 F9 D. f6 Q; w Y$ I$ d# x; j V6 \+ c& T' O$ V o. H. T* H( R4 W" X* |; G9 ?5 s- @) n- {" _+ D4 w4 x: z+ b1 u! @" `3 U5 ^0 l
: ^9 o! N5 U# t2 p8 s

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

( X% D9 z! b& H" R3 w0 v/ J

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

7 ~. p$ [: t2 h

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

+ E, x- h$ R; v) \- Z

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

: }4 n3 x; k# K/ v- g- u0 d

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

4 L( Y. A$ d' n1 u. I: L

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

7 m" t' U& K1 d# G

 

* {% ?# {, t, H. Q) r% s: w

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

, F a! a7 X$ P. \' x7 \( }& _1 F L

     1. D = f PA

7 ~3 }4 y1 T w+ u

     2. DA = f (PA)

5 q4 J. F# M1 }1 P) ]; J

     3. DA  µ  PA

/ N B" e7 r7 u( ?: i

     4.

4 q7 ]: i' f: i6 m8 T

     5. DA = FPA

: D! R" B: p1 c; u2 c

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

9 Q: t' U/ N6 _+ [; f

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

N$ o, g3 e! \) m5 s0 F3 c

               10                      1

" K# P, x" M4 k$ @/ f$ W

                 9                      ?

" `' b5 ], l/ l) ]& a7 I& B

                 8                      5

/ ^' t, B. z6 `! Z7 j

                 7                      7

( j" j- |1 [% W2 L5 ^$ _( o7 ]$ b

 

. o% }/ g& M7 F2 n, g

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

4 l$ H* \/ L# n1 a7 H3 F# a

1.      1    หน่วย

6 C2 m% A+ S# [* g9 ^$ T

2.      1.5  หน่วย

& O" K. |6 E9 z" w) Z

3.      2     หน่วย

* `: |4 ~8 E" c. i7 A5 h# ^+ X) [

4.      2.5  หน่วย

7 |. _1 X' q! a5 L

5.      3  หน่วย

( H+ Q; |, b& D9 N' E

 

+ m+ ?: b B9 R% m) ~" ~3 m3 W+ b

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

* j4 ^4 ~' C/ Q

1.   µ

( D. O4 U1 c; t) A

2.   มากกว่า 1

7 ?* J1 v7 G) ~8 r* }2 O$ {$ |0 a3 z. Q; X5 m

3.   น้อยกว่า 1

6 e& c$ }* P4 x

4.   1

. ~/ d7 E" D4 [) }

5.   0

% [; X0 s* B& M3 q/ w% d

 

$ }! r1 \* }/ N# Q! N( G , Y' ^* F |0 t F; g e( I7 O" ~7 N- r9 B# [ a2 ~+ [+ n: z, c
, r1 g4 X& N( _

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

2 Z0 {+ h! k# z$ j

1.   ขนานกับแกน X

$ K- R' X0 I* T' ?$ @5 u2 n+ {

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

7 D9 A/ J8 |% `- y6 n6 B$ E

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

3 Z4 `. G1 J# b, Y, `: {4 e: a

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

3 O3 y% l: j% _( ~3 O

5.   ตั้งฉากกับแกน X

% }" G: {4 V- U' P

 

: A! U1 r1 p3 N7 [0 p( n* z5 R; d

                          

5 R7 p, [6 |2 w+ Z

 

( i+ A# j* J! v

 

$ m0 A( F4 O3 l, }* \ - _! U H3 Y' V8 W; j) ?4 F C' g, i, F" i6 u+ D4 G' N+ i7 g( s" }- |0 H8 L" _
2 F5 G( ^3 \% g8 V b

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

2 `, q7 V) W( R

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

$ V9 z& d t4 o( V

2.   น้อยกว่า 1

, l: z# v+ [+ p% T+ Q- P

3.   มากกว่า 1

: y1 }# Q8 T$ m" b; F

4.   1

, a) [/ b* U5 ^' Z

5.   0

3 t# n8 w7 i6 m

 

1 t2 p: R- a9 M; \& I w

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

& @1 ?$ T6 e3 g1 E# ~

1.   µ 

( i& G3 }1 \3 v+ K1 v; q

2.   มากกว่า 1

8 d; t: }" D: Q$ p0 Y5 ^ @

3.   1

$ b4 i( s) O u; {0 }2 h( a0 ~( I# ]

4.   น้อยกว่า 1

; g b% X+ p( p8 R4 s) w& f6 P

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

/ I5 p p' @0 [ a& E

 

! _* ]9 x( L: o; S

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

" F9 x. g" T8 m+ A7 R. k

1.   SA = PA

1 Q Z% ^% E0 \5 j- O \! O' [

2.   SA µ PA

9 }9 _) v, ?2 _

3.   SA = f PA

' C9 |! q/ X* e. o% c/ l: f: ^

     4. SA =

# c3 v! t) b6 d! U% _* ]4 Z% |

     5.

( a% `8 a1 J- \1 Q) `

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

1 W7 y9 ~6 g1 w% o9 Q& X

1.   ขนานกับแกนนอน

8 U7 ]- Q2 d' W% d: {+ _

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

% W* H$ ]* u/ v: n2 I) F2 k

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

2 u% h' y. h+ M( P1 V* f

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

/ X" Z( @' e% ~1 V/ P, i

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

/ m% G& L! H% O' Z

 

# j6 k* F# ^! C9 q

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

" d7 R5 L$ h. u T4 D2 p+ X

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

% G1 m# B/ Z3 ^* z

2.   ราคา

% ] A% ]$ H2 b7 z: r

3.   มาตรฐานสินค้า

% q! U: m3 _9 w/ k1 O

4.   มูลค่า

: @) y9 C& W8 j: T& y

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

& F/ F, S8 v3 v: y! ^1 _3 q

 

9 n, M; a9 p7 L" d/ N! E3 j6 q

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

4 U3 X, p! o' G [0 [

1.   ความพอใจของรัฐบาล

; o# [+ R ]7 e* w* j! o3 \

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

! U) i5 x" H+ F4 Q8 O

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

+ ?- T- {# p4 P9 P* r6 c

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

% O M4 l$ |& w! Z% H/ R% h9 _

5.   ระบบการทำงบการเงิน

. v4 u- t. L) d0 y' t

 

8 e% z1 n" ~9 X' r- Z

 

$ f3 w$ w: r! Z8 s& h

 

, o0 _ h \/ H# X' ]

 

4 H4 X8 g4 @2 X. P* {

 

; ?0 W5 |1 `' M7 e0 V

 

; o J! r; G7 Z5 i" t7 V& b

                                                   

9 H9 x, | S: C0 a; I7 Z- s

 

& b1 Q& \ {9 t0 y : Z% @! Q% o- v$ {- H* ?1 T0 i+ C6 m- G' |% `1 \7 e% W$ y, m6 T2 }# J& h" b9 ?! q6 r* D9 W- e$ R
' d" m5 _- {8 j1 I! ? D

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

3 W5 A9 ~) N/ g5 g3 ~

1.   ความต้องการของตลาด

: _8 N2 P5 c3 I* d3 \

2.   ต้นทุนของสินค้า

" q7 [- S8 i% X3 C+ u4 r0 w

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

+ E( V' ? ^9 }1 g1 e. A; x3 y

4.   คู่แข่งขัน

- J9 }* V3 _$ T

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

2 C e; C8 ]" P' ~6 ?

 

' `$ t6 M! q1 `# ]' t6 T' l$ J+ q

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

$ P" C5 \. r! z% ^9 @! ]1 X1 e

1.   การแลกเปลี่ยน

+ m7 G- [/ l9 C0 b- m$ O, z

2.   การทดแทน

: @/ F7 e8 j" y) a: E* i

3.   เงินสด

, u- y# o6 J9 N# Z! X) E% R& ?

4.   เครดิต

6 d/ k9 }; e; }

5.   การผ่อนชำระ

8 r# Z/ c. c- }( B+ `

 

* s! z9 T5 v* _$ H% v

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

1 W' q" M9 C, N2 a' v; @+ v

1.   ต้นทุนการผลิต

( D3 N. Y0 e+ o( w* K+ q5 `- n

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

6 h8 D( S. z/ \7 F; Y& o7 X

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

- O$ m" O7 ^ V- k$ j$ }3 p& R

4.   ฤดูกาล

, r$ X( N' a( o& H

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

2 ~. `) D5 T, R1 } s$ {0 @

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

6 T& n+ ]$ k# a: V

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

$ _( c0 p, u( k6 {

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

) W- M. n- A" S: y' `) e

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

. m$ Q/ H1 R; d) \( O6 R b

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

" d/ d/ H. O; d- L N1 p

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

" C' J4 b7 x) R% k3 [# J

 

1 j* M5 @5 B; z" ~$ Z9 H: i5 s8 q

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

- y- S+ s- `" e6 C, ?6 P

1.   การพัฒนาสินค้า

: @ _: r: y" z( U

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

* \) }8 `0 {/ A- }

3.   การขยายกำลังการผลิต

2 Y' C7 Z, V7 a5 A( m

4.   การลดและขึ้นราคา

; i. @& A% ?6 L/ w' N6 @

5.   การส่งเสริมการขาย

Q7 h9 I) M/ f$ P$ q6 i

 

( ?7 E: Y5 {& ` k

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

: H% u- Z& R6 z) A6 X- P8 i! e. A j- c4 d

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

6 }# J6 z8 e: p

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

; [/ J+ U5 G$ |- k

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

0 }8 T, [ ^2 k, b i

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

: W: [2 j# r9 |, G

5.   ระยะเวลาการบริโภค

5 p* ]" B, v! \9 R O

 

# a, F9 @9 t; ^" ^- z9 I( W9 Q

 

5 | C* K+ r3 m5 F4 d

 

2 c' Y( v6 U9 n C$ L7 Q% m

 

5 W6 Y6 S6 e- V5 a

 

5 ]% [% V9 A7 R1 L9 ^& L4 _

 

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
5 H/ `. b1 [, e' l' e1 w+ d) |$ h) }6 ]& A7 L7 b! y2 w I, F6 I+ J5 A8 n* X U6 Z) _
0 S6 x7 p9 Y" X2 h" J, @

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

' `& G0 }4 j+ c: w

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

% ^& j0 e7 \) @4 b9 ~7 \

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

2 t. L* o) _7 w- w9 O2 v0 [- t

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

% c/ X y3 V8 u, F. ~8 l4 A

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

) J' u7 K- N7 Y* S% {. J1 I* F+ z

5.   ถูกทุกข้อ

# \1 N+ c' _6 m/ i. Q

 

" v, \1 M8 c/ W

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

4 j8 \9 d4 x2 ]8 d* c

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

' }4 W4 m0 u% R: O0 g _

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

3 w% S3 M" b( ~8 L) L2 t7 X

3.   ตลาดกลางปลายทาง

: ~2 z3 U x% G& P

4.   ตลาดต่างประเทศ

% ]* @1 J2 R- n- X5 M

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

" i9 O3 e- d. p! U* {, k- A

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

2 m; K4 k0 e7 A* _

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

" f2 c/ Y0 N: _4 C, b3 S% _

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

0 Y4 o/ V; [% E$ l c0 q: S. w

3.   พ่อค้าเร่

/ W4 c8 {2 }4 `0 D0 x u

4.   พ่อค้าขายส่ง

0 H+ t* W& {7 o9 n% _# Z

5.   พ่อค้าขายปลีก

& y( Q) K. f" j: W; P

 

, a2 W8 O- S5 A$ ]

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

) M( G+ o, t/ z+ ^$ K

1.   ร้านหยง

9 ]7 @8 Y0 Q, Z2 Y

2.   พ่อค้าหาบเร่

" n' R: ]& O W; R& V' ~. M6 ~/ x

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

" m' {2 G* B) {5 }; E7 P, Z7 p

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

( t; k8 Z( i r |

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

. {+ ^7 U0 v2 i/ H; p

 

1 b' M8 d8 Y1 j4 w% a3 \4 s9 \7 |

 

* K$ y5 T+ s$ ~, ?

 

. _% v- k$ I, |7 O) C

                                                  

8 O ?" z" [% o: }2 d3 t$ ]" o9 A3 F

 

) @5 D; ^ ]: t8 M1 F1 \ ' u5 K) i" D% f( M1 ?9 m( O! f7 n, z! {. y0 ~6 q4 e! Y, E {9 q0 [' z8 F" z+ p" p5 t7 I3 J) \: G5 C& c, }3 l
' h: A! O, y. C5 T4 x1 L- t

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

9 R J3 |/ H7 e5 l

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

" f% v9 H% O' ~& R' s9 }/ `' e

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

5 S6 k) r7 `4 ^8 o

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

0 M3 r( ^/ w% Q! C

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

, [$ T/ t5 G f% a5 |$ a" K

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

1 I: K# L) h+ ^+ s; s5 ~$ ]. z

 

) ~ X5 ~/ q F8 m3 `( \! z$ G, L7 [

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

; @4 [; O2 |) c$ A1 A

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

: ^7 J( \6 b2 b' w# s4 F0 W

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

( I' f9 P5 [2 ^1 A

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

3 n$ A1 k6 L! l7 z2 c

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

' ?0 |- [1 p |3 h& A2 F0 V

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

/ [ o k8 W8 o2 Y4 F& y5 F

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

5 |0 Q0 p$ K+ U- I

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

1 W3 q& t- M J! l4 A$ G. ]

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

8 f3 s. [5 ?6 o2 \5 l

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

. Z9 ~9 B2 k; i- u0 H- C. T& A

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

5 H! \, J" b- N. G3 C; g1 Q

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

6 p# `2 P* o4 ~3 |% ?

 

" Q: A' m4 j) f; D- q) W

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

, O- G" I# Q& x) Y a

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

$ t' Q( W4 X7 P' @2 v

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

+ H! [8 U$ c- r

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

+ N1 t7 h2 G9 c. S- z5 ~, |

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

* y4 g# d. \ H4 I) D% S N* l

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

5 K5 v/ T$ m2 M- ?7 L

                                                  

/ M/ v* E7 X4 V7 a

 

4 u6 W" J/ m5 e0 R' t0 n, o; Q- {& i9 q7 s- y5 {) T2 d- D6 l5 ?/ X( i9 A$ d* h1 y, g9 Z) g }; t/ z5 G: b9 }, U- h2 }+ {: D8 S
1 ?7 [" U; V. h: t# @

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

[9 D. t, _9 Y5 n% y$ Y4 [

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

' e) w: ` L9 V( {: h& n

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

& l$ m3 u: o9 q1 s9 ~7 b/ B6 k

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

. y: N$ P8 Y. f0 H$ p

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

& Y! T- G7 P/ J

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

+ h$ A+ [/ t- c' t0 d

 

% W" G4 Z9 X1 ^9 t

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

; f3 W3 b0 x& p8 b4 I0 u( l

1.   กรมประชาสงเคราะห์

8 ]( Z) a8 d6 d7 l% t

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

$ K* h7 ^( V8 h% J

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 f* \' @( d7 ?; u2 [3 k

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

8 `# N' J: Y# x7 `8 R& o. ]" B: o

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

/ u# P6 y, X a& t

 

( D) o q5 E1 [3 f4 n

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

% R6 n6 @8 z2 K! N4 \0 ~/ G4 n

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

. F$ P# y8 R$ j3 N* b

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

' o7 D C7 P' A0 I

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

: G8 ]; k/ q/ Y' w6 x

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

, Y& k9 ~ T6 u4 O! ~) I& G

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

1 V6 K) d0 s/ J1 ^3 X- i

 

b9 x+ M: F& T) C! j

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

7 C8 M' l; R0 ^& x# P/ w- i

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

8 s5 J0 q- z R3 M( O

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

" F0 F4 Q" M. g: @& ?: k

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

. b. A& R$ v: G6 ]! D) l

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

/ Y5 j3 j. V* h9 V

5.   การส่งเสริมการเกษตร

0 @6 {' N, W# a* M6 O; P" e

 

" M7 p$ k5 W' }2 l3 L& P1 l0 ~* @

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

$ p4 Q; p3 S8 t& [( _- e! c9 p

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

$ L8 l0 _ B7 X) t9 z3 F

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

, A" _- K$ W' E6 u

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

; w6 h9 f. r7 |6 I

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

; f- z. P4 Y9 w3 A/ b y l

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

( s! k; p% m/ f4 E* x; _4 o1 j' {

 

1 y5 R: Z0 x; k6 }3 s/ p

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

' R6 o9 j* o+ B( \+ j

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

4 v% a2 A p. B/ S

2.   การจัดตลาดกลางให้

# J- R' _ z' y* O0 r/ d& H) Z

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

5 Q& q& i% l j; \% J

4.   การควบคุมราคาขาย

' D7 F: Q% I0 ~; G

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

6 q0 X. j" m. H' \* }: N- b$ p

 

" p2 c* e" X0 E Q E

 

' W0 y# |& j. R! V1 p

                                                   

1 ?: U4 Q! j' U, O" H* f0 y" b

 

2 d" Y3 b- U# w' i

 

, L* ^; x/ ], b, n4 Q1 u6 H$ y8 l. I" `) D/ q) }3 }. w& O$ d: W% D+ ?) A5 b: o8 u9 J3 j% f. x5 a+ [5 c' Z3 Y2 C# a
0 c2 k; R5 R0 m

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

8 e/ f4 C* E9 f: q& \

1.   ตลาดต่างประเทศ

' W d0 O- |+ P& h2 g

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

2 J$ N+ P0 Y( L- H N2 [

3.   ตลาดภายในประเทศ

/ E; U. N2 `. i% T( k

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

6 |# K# |- @ b7 A( T3 q& C% ?

5.   การเงินลงทุน

; i: k& G3 c3 T; z" O/ c# _' Q

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

1 V% u9 Q% P. x j5 b( C( y* r

1.   ฟิลิปปินส์

5 ^+ d n5 U) W7 I$ t4 z

2.   สหรัฐอเมริกา

' Z5 m* d+ d* |1 b+ W8 F7 z

3.   ญี่ปุ่น

' M! @( o6 | R( A% {

4.   แอฟริกา

2 A& s2 w0 z& R c) n

5.   เกาหลี

: `% H$ j% ]/ _% x5 I) C

 

- w) C: ^6 F9 A# y6 d* e7 k" v3 X! p" W( q4 B! e, h4 j& N, l7 {5 K" X" U/ P& K
( t5 c: y6 D, N5 @0 F7 l

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

8 l2 |: k1 e) I: Q/ e9 X6 X

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

1 Q, p5 F3 }) [1 i% ^0 W& N

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

- \$ r& Q/ L% U

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

/ z+ y2 I9 C' d! t/ e1 ?8 W9 @

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

6 ^+ O8 n- y0 z

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

3 O- L2 c1 Q" Y% Y. L7 @

 

3 I W( R+ M, S1 a

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

. m3 D1 f2 X* N t! B5 x

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

9 K" z- `# D3 q" d5 m

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

, w. _5 {/ Q1 W7 B

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

7 U" R. @+ b ?& M" s

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

2 [1 J* c. H: V L+ } d

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

9 G' Y* V; G' q# `" }3 O

                                            

. _- |/ g \. q' Y2 R2 t; a

 

) k% I3 E& t, U6 N' t8 Q: M8 ~( K; N5 i" G# j* M' b0 L( v \. S7 @/ k0 Y/ p* R5 M4 r" m% L* L
. ~" m. d- r( V4 j( @6 G, Q! \& W: ~

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

" O- Y" H' g* k9 v+ v( x

1.     1.10   บาท

' r; {, N q% @- \" n

2.     2.40   บาท

1 d3 Y* A8 r/ ~5 e/ ^" V

3.     2.70   บาท

# l. e8 v; f# A/ A. w" Y

4.     2.90   บาท

8 U t/ r- _. Z f5 o

5.     3.80   บาท

7 O. }3 S6 |$ j7 [" f' ?

 

' F( i! H. b' T4 t" s: P% W

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

a5 U7 W" W9 o M9 d

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

n+ m+ O* G9 o7 S6 D z6 i

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

# d" F2 e, G9 W; w2 Z& \2 J

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

5 _7 @0 ~( q% P5 l" f

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

; _; u0 v* e7 l7 [

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

4 w" b; @* Z8 v; r( t

 

$ D+ G6 `* _" |+ s0 z

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

) X' w+ `' q% H1 \! R

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

& M! J* e: c+ G' _ a! A" \+ r

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

! r5 ]# B3 c8 c) v- c

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

: R% c7 f" b! m3 ^; [/ N6 ?

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

/ G: B+ T% m S9 ^4 g9 \

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

5 \/ W8 G* f1 O! ^# P1 s3 O4 m! E: x

 

7 v U; z" e: L) ~

 

, U7 u+ v7 F0 E, I h$ _$ |* O2 v

                                                   

7 q. R3 g3 @- [- y, p6 j5 K

 

) T. j+ @; W# [7 U) N5 x8 p w * I. u$ o. d, W l: {! T# t, O- B( i/ X9 G. A' K$ w9 z3 Z& M+ `6 o- q+ e7 f
* i) `5 U% e+ i% Y

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

3 V6 @; h: V+ Y( `/ M9 u

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

6 S3 I' E" b. q: V

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

, B4 b. M/ c( \# }" [. y3 t

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

8 d+ j( P' |4 c. x5 U

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

- B9 L: x' r/ _

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

2 k# f! p* ~: R2 X4 U

 

) E! X+ W( T2 Z; |

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

4 n! C: C; N6 ?2 d! w" P

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

) N8 x8 i# y9 y, G* |* F4 B

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

& }3 U8 `1 \. @8 _4 _# }2 O2 C

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

5 F9 Q1 ^. u2 B9 i

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

P1 k* } _8 w& p

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

( U$ `0 W$ D. b: x

 

4 p% T0 c p( }. ]; Z2 B

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

1 }: s. x1 o$ R! e. O: T& M

1.     0.32   บาท

4 z7 l1 L! Y& d6 Q9 |% g/ m

2.     0.45   บาท

N" ?! h; S3 X+ x, S; N

3.     0.58   บาท

6 U/ G3 L9 u% R j; h

4.     1.43   บาท

% c4 w7 l- m9 @7 s' ?5 i

5.     1.75   บาท

                                                          

749

กระทู้

3103

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
" A' H" j* G; s' K3 S) s* N6 L% z/ ^5 Q% c# Q& A; @5 Z9 O4 R6 I" |2 |' w! d' `1 d/ S6 h- o. y
2 \8 h; U6 V9 f& L) }

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

8 R5 _( L+ H3 ]0 Q7 u$ S

1.   พ่อค้าท้องที่

# k6 o* J+ Q) j

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

7 b' O1 y$ @& b$ R, A; Q5 j8 N

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

s9 k7 W2 F( [! g8 X. r

4.   โรงงานทอกระสอบ

& u) w# N# q+ e" M* g. {/ x5 _( b+ J& A$ i

5.   พ่อค้ารวบรวม

, S3 ~# t: M/ ]1 H) p; v# T

 

* \7 t; w6 b: ]4 x

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

1 H6 [0 j- B" k

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

* t" o% A9 u9 c6 @6 B7 X6 t

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

2 e0 J7 G6 v: @+ S

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

0 n& [+ X6 S. {+ K* q" K# w t; c6 o1 B k

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

' x# _' |, o0 ~+ y" g

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

: T: D1 u7 B6 S( q

 

8 W6 h; q& }# K/ {* q$ E, K

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

1 L/ j+ S) n! D5 p3 z3 |

1.   โรงงานทอผ้า

- I. D, R2 i5 R

2.   โรงหีบฝ้าย

9 q0 }: b0 l( b6 E+ @5 p( ~& ]

3.   พ่อค้าส่งออก

+ q/ V$ g' B- A- |

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

$ {5 q4 L4 T$ |8 ?2 n

5.   ถูกทุกข้อ

! O4 x" q' k; u. y4 w/ [" G

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

' g; s$ ^8 ?' X$ ~

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

- H( q( |- r" {* y3 h! `9 \

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

D4 _, |( [+ y, k4 u% p

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

9 Y/ X3 l' `1 E8 {8 o

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

x4 y& y& J9 s s

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

* J' w1 q" g5 m% U. R. G/ Y

 

- d* P: N. @8 \) \* v( \

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

+ B: Z% S' u5 D& c D

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

9 u. @% w+ B6 k! ^ e4 r

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

: S' m$ u, Z, H% ?

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

' Q5 h) h# g7 O8 [

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

) P/ x* V2 g. U3 V' n5 g

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

# Z: l( m7 R5 c+ x+ |

 

m$ i7 N( }0 N( @

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

4 `9 }7 D1 O( B- l" c

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

; ~8 f6 f; j7 x V

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

! W( ?0 ]% o8 m% r* k

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

1 X2 d3 U6 y3 {, X) G A" ^! c

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

2 ^! M/ H8 K3 }5 _+ @7 b8 s

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

+ f0 E( d0 I7 R' J q, Z6 p

                                                   

1 C0 _* x8 ]2 W3 v! ` [

 

4 I, I4 ]" H7 { 9 f. Z) Q5 f, J- O4 x- l/ O8 {, M" Z- g9 M% p4 b- _7 o+ v, t9 }! O2 n+ |) n# K _0 B C% s
! F4 x8 i: c9 I; M+ B

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

/ r" T0 V" U$ v1 s

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

1 G9 ]4 I; g# ^2 i! h8 a

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

* O S8 \9 t9 ~" Q

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

E6 A; a" ^1 ]' L# P+ b2 R

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

' b! _# y+ Y/ j7 X4 n' k d

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

* m8 ]2 T& C, [, h

 

C5 c0 b3 @ b4 V8 t5 `

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

- X7 K5 R& [* w# g, S6 x! F

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

% C9 o7 r v, v& X

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

4 q( T- p) s+ s5 k" }9 P$ e

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

+ h2 Y% h2 s) v5 O' U# e7 J7 l

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

. E+ p$ ]1 D' s8 `5 o

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

6 B( a7 {9 Q) B# c; u

 

`! b6 p, G0 ~1 [& J O' @' B

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

9 |" C/ Z) T# |! m# o+ V0 R

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

9 z: u; I. z) W0 h/ }# V, O6 n

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

3 _( K$ _. ^& u1 a% \3 T3 \9 A

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

+ N- J V: K+ [7 V$ d

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

. A/ T- \9 Q- |1 d& s" X

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

) Y8 }! H, v! X

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

5 f# K$ p2 V9 `* j# F5 x

1.   รูปแบบของธุรกิจ

; ? N3 b8 z! V9 V+ b

2.   สินค้า

+ N% h* X7 ]6 ^3 `5 S7 p

3.   ระดับราคา

$ o s( J2 M4 \9 e. A$ x% q, p1 R/ `+ k7 b

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

6 a' Q& P0 Y7 b8 Q* p

5.   นโยบายการตลาด

u/ e6 L+ X# p

 

8 s: S1 g$ [5 A A) n

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

! h9 l1 i$ X( [. R( q/ L

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

% U$ }/ R* [" O( r: M( |. z+ r- `

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

6 M" P; O, w) d, @ r3 S: j# k* U i

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

$ }& r+ b( u' c/ G1 v K

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

+ o- E8 y1 p- x" N

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

) N+ K; X4 K/ n; O. Y

 

1 c6 U, C+ ^7 C( [5 N

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

( U# ^4 n) e9 O; H: I

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

* e( ?7 \. x' Y, g( c. S

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

( z0 u( I0 u/ X

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

/ Z+ S- q1 F W, q' n

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

/ L" p6 u- G( P7 b9 y* J

5.   เจรจาต่อรองราคา

* c* t. b9 X3 ]

 

% X/ a4 p/ E) n+ O2 z. b/ h0 g( N

 

. N) Y! P$ p5 y- \

                                   

7 ~/ \; _) z0 j. z$ E) A, h

 

/ `: v5 ]: a7 f0 h1 M4 J1 j7 g/ R7 \2 K+ [2 U' \" b! D0 v* L5 F( o8 }8 N, d, k! ?9 ^8 p7 B V! b7 r0 U6 I2 l7 w6 K1 G( `% @6 N
4 s9 [1 x! \/ t( I y0 @6 T

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

# u8 Y2 k# c9 F! U& Z0 C; Z

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

$ `2 G6 x0 `9 x% Q7 M

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

& T4 `; _7 n8 o5 {: m

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

6 e# ]- K8 a; z: j. R* J

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

. R& h y) y$ {8 }( {/ V

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

( T# s( I. D& J7 `+ R+ I6 ~/ M

 

# c7 u; U, X8 R( D! P Q

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

% z9 ~3 F* Q5 O" x% h

1.   ภาคเหนือ

5 r7 K! D/ I* e. w" x

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 a. l1 K: z' B8 ^, _$ Q6 {0 x

3.   ภาคกลาง

$ V, [8 K/ h" t _' ?1 H

4.   ภาคตะวันตก

1 J+ g; y* e. ]5 m! s

5.   ภาคตะวันออก

! |( K4 N$ q, `& }; b6 b, p% S

 

( \& B9 |4 M) O# w* t9 Z( j

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

4 F0 m/ ~7 s6 R) x/ H

1.   รูปร่างสุกร

1 N7 j4 O$ \ d! r9 Q3 w

2.   อายุสุกร

& k3 L& m7 L& m7 F2 r" V

3.   พันธุ์สุกร

3 ^1 v( k% X4 v

4.   ความแข็งแรงของสุกร

% I: w/ Z( M A: b8 v

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

. S; G8 d2 G3 o$ B* d4 C0 D. h# f

 

- ^. x5 I& _# x' @& i' K" a2 u+ ^$ z

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

8 a9 D9 v6 b5 F- k4 L* D& g* H: U/ H! E

1.   ค่าขนส่ง

A h7 f$ k1 z0 c% X

2.   ค่าเช่าแผง

% s1 z; \3 [. t/ @3 K7 d1 K

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

7 x& u1 u. l: T5 A$ j/ @& q

4.   ค่าแรงงาน

# `, Q W9 p8 Q$ a A/ t) p" x

5.   ค่าน้ำแข็ง

$ j2 e0 h1 Q, v4 i) V

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

6 t5 @1 }0 Q& d/ _) S; H, Y

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

5 C: J# M4 M$ @: Q: F1 F

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

3 j& ?; Y; t8 b" _3 r0 _% O8 B4 o5 }4 ~

3.   ขยายการจ้างงาน

' N8 o& m. q$ L2 K! l2 J

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

" ]4 I$ a; }, F* d k/ T

5.   ถูกทุกข้อ

" e" Q$ g9 @* L) n* A

 

( u6 w8 I& @, n6 }' a0 F

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

* H' P! r4 M1 O4 d/ M$ p) n

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

- p& c* w* U6 k+ @9 f

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

2 \% M4 ~/ A i1 }; ?5 h1 U, ]$ e/ {

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

% L( l, U0 u' R: c+ H9 `- U, ~* W7 z

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

2 x8 b9 [ A& i% Q* i4 P

5.   ถูกทุกข้อ

! F7 P1 b: I( X/ v2 y

 

, \1 T/ y4 W2 m7 j& Y

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

) ?7 W) s, m8 ?8 s: s% b! l

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

9 x0 S2 l( m( K3 w6 t

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

" b: t9 P! C8 J# o* n; L, s

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

9 k. {; t6 Z. p# p" X4 j

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

5 }1 A/ y) u# H( c& ~% F$ ]8 Q; H& X

5.   ถูกทุกข้อ

- Y' I8 }+ j+ U F/ D

                                                   

, s, @/ z7 P {% ^# x5 w3 {3 `0 ~& U

 

3 s \( g" o g( N; L- x! }* s6 t t; D+ E! [. I- P% U2 G. L! i o# {; H. B/ c% l! s6 R# H, `$ S8 g6 h9 P' ?
3 F: t4 G9 f9 q+ m

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

7 s8 |. a5 j' q1 U

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

0 q( B& j5 j) @* D

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

( B. h1 y' x) _9 e; h7 j! X

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

" w$ C* z0 b% L y' ^0 S5 E

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

" |' F0 S9 M7 c# f E

5.   ถูกทุกข้อ

7 }, W6 X g- S" _, u& G

 

' t1 c3 r3 P3 e2 {& h

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

7 M' T3 ? w- _

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

3 j& c1 @ ~5 f7 S( _. ]; l

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

d' b5 J4 A0 q6 N( S, j

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

; e# I" N- K2 v; Y

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

' f2 s$ a @( ~! {# a* Q

5.   ถูกทุกข้อ

: h: I4 y, N X, V/ E

 

# Z7 N' L, Y0 g

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

: \# Q) _/ G9 m" c" |

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

0 O* Y S+ }8 \$ R* }0 x7 r1 [

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

; S3 Q" R, G, O; F |

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

2 T% _1 [! u# T1 S

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

' _% t7 r: q/ M7 u

5.   ถูกทุกข้อ

4 D$ D& a C/ i0 b! R5 P# ]5 t0 z

 

9 \# K$ k; {* ?

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

& l% ]' i0 Y/ X& i/ e D, V( R

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

- ? x8 u" E: l/ E$ z

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

$ `. D! I2 b# M! N& n

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

) p7 }5 i9 F# O/ n

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

6 \/ p0 I& @6 z

5.   ไม่มีข้อใดถูก

1 ~5 B% s) _4 J- H: a

 

" J {9 O" h. l

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

+ k% y; g( u6 K) z3 @- g( Q3 z) L

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

# s- }) b1 J5 N1 s' ~3 A

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

+ L2 t+ ^* Z; x) y8 D7 r

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

, R/ w) I& P9 W- p

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

: M5 y1 e5 }# O, _# \9 ]

5.   ถูกทุกข้อ

' l- L! n3 X: Q- V+ o( l) }

 

5 F5 g0 Q% G/ b% F, Z6 H9 i* y

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

, N% l1 N6 P% h+ I, G

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

9 w9 B! B: n& _5 r. N' r* D T

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

, I/ B+ K$ W- @9 R! y

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

* r+ [3 M5 e( x

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

m7 t7 e% e: a1 l

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

% b7 k/ Y! b# c! m4 h1 L

                                                  

6 s* F7 q( N1 b; I& Q: p$ f, H

 

" D1 J x0 j3 i( z . @9 _2 x! m( p4 t4 i, l1 `( x/ b% B* H2 n" c: \; w8 j L# \6 Q- `8 t/ O
, ?/ u$ N! N' _' _1 ~; T

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

/ @6 L' Y. ^4 l P

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

/ ~2 d! `6 @2 Q: h* f

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

/ f& _4 i" ~4 n2 ~6 B8 g

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

5 \9 |/ V t; a; V x

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

: `- l& D7 K3 V$ L9 u f9 L

5.   ไม่มีข้อใดถูก

* j; e) j" E% V( }* j

 

% S: w o& S" k+ A! m

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

' ^* a h, ^' F# q; e7 P+ m

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

( z( h4 n2 h- V6 W3 U

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

& v$ H9 r$ p, x" V

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

) F0 @+ d2 U5 {) a2 D7 c, n k& w

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

1 |. D6 I0 X2 m# W0 N, N! K1 @, h

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

5 Z( e: N& F1 \: v

 

7 N+ y3 R; J5 P; f" _6 r8 y) @

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

6 R, g; z' `) n9 s! ]' u+ ?2 \; F

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

; a, b1 h. L* f& _

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

5 _" Y4 [/ C9 e4 t

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

- [) n% \ e+ X8 k t

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

' ]6 ?) H: ~( n. c+ L

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

) k6 M; z) A) X }, S3 b9 j5 f

 

' b, \0 P" A. d; E; Y, q2 m8 t

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

6 Q4 O \6 Z* r$ H8 l2 a$ G

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

1 m6 E9 ?5 V# Y0 g ]# _

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

8 q. m) @' Q. r- p+ n

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

3 R& m! |2 }% |# c1 r: t) M

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

4 {, A7 ~0 l s6 \

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

`- q! o" T- j) o$ h

                                                  

2 r' \ ]; {, b: j6 o. @' N

 

$ H0 ?3 g9 r0 b* f, y- q& _9 a! M+ S$ `+ W5 u W# I# C0 _7 p7 o1 O0 q( ?- ?! Q; Z/ Q+ j
3 j- e$ k% T- V' l" N% x

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

0 r: u8 N( F) i5 ?9 J' x2 u

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

: J- B0 S0 W" r2 G

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

I1 U4 U+ u; ?- I1 ?1 k

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

" `/ @- f% G1 b. W1 L' e: A* v4 w* b

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

' B$ a$ f% G: }" |

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

/ n+ `# w& a4 u+ h% \4 F: l6 D9 z

 

# h% e; I4 D e

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

6 H2 [9 b' B! D' p

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

- a, d6 G! h2 R6 N8 Z2 b7 \

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

& q" r' c# s; t, Q, _

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

0 A9 K0 f+ ~8 C! J6 d* u

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

, ?0 O) d6 i5 b- S

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

4 g; b8 k* F# }' t

 

$ Z! L, F3 T$ @9 K( d6 t6 i& Z4 U

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

- V3 _# O: J8 J6 h. ]) B

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

3 [7 L. v" b) |% a

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

. R( K6 O, P/ Y$ {6 u2 \

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

, B) e! W* {+ e- c \; V

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

$ c3 @" g( I1 q) q: O

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

. |/ [/ A. \4 E6 m4 g: R

 

0 r% n' }* r E9 t6 I

 

: A! z/ n: f3 s' u# Z8 P0 I% X

 

8 U( S2 `, z( c7 y3 a

 

0 n2 z4 @! _/ D% L' E

 

0 p9 ^9 T7 t* R& M, s

                                                   

( O2 P4 U3 a* D

 

2 r9 N5 i9 D3 q o1 l6 A( E( n( p # B( L$ R* c: P' m6 {2 K- l0 V( B( y% T h$ ?. n; n8 ?0 B: d' d3 H; f1 ?; K
/ g- W. j5 O+ q S- H

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

6 B+ `) E3 g+ d# ~ ?5 H% r5 {

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

( c% N: E) i" f! A1 B$ a' D

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

# E' r( e0 u$ E# K A8 ~, a

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

' l8 p0 ` c3 E

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

: B6 ~+ }; L# h3 m0 E

5.   ถูกทุกข้อ

D4 F4 I+ J; j1 x7 H) K5 o- G5 I

 

" Y: }; S) R- l# ?( n

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

) L/ g. Y' A9 r M

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

+ z. Y1 ]4 f) L2 f* v+ ?* M- O

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

1 q0 I& U9 i5 [" C

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

g2 f* T" @! O8 g2 w. U, Z

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

V7 J( ?4 w! _3 o. q

5.   ถูกทุกข้อ

) t+ ]! a/ J- L6 x& s: n3 c

 

/ {" L* O1 R2 h) |# l! n

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

' e6 n# V/ l! ]- ], _ y

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

, M0 h, P7 x& S- ~9 E. o

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

# x: X! b3 a- s( ]

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

7 w6 f' L5 R$ ~) m; {( d1 `

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

! o7 Y7 a3 \4 q

5.   ไม่มีข้อใดถูก

/ e8 Y0 h2 Q0 Z+ t0 l

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

0 a5 L5 ?5 h6 b5 `+ g8 A/ D' o* Q

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

g, P- z X8 [, R2 ~; Y0 J! N7 ] a: A

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

) x9 J) y: u5 Z" c

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

& y9 q+ t0 `% q w* f0 r. `

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

0 l5 ]& }6 H) j4 f4 z

5.   ไม่มีข้อใดถูก

8 I) J( N3 N2 C, \. `) G; g

 

! z, h2 L& Z/ }9 f2 ?

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

- @/ j. e: G0 x! S/ Y7 W: ?0 g. n

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

& a% z# ~# R+ h( z h

2.   ลดต้นทุนการผลิต

; @1 C% E8 U/ }9 f& t

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

3 y' k# p0 {. Q" E1 t+ b! D+ n% Q

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

; m$ Z9 ~& {! t: z/ f

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

# o- s, V4 a' P M! u

 

& p# s; u ]" T: X! _

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

- a' |' {0 n' e" c$ c

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

- v1 b( N8 d4 n

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

) h6 j: y+ G$ U: g. j8 j$ [

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

- U! f7 Q0 c( {

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

+ |4 P; y; a x J

5.   ถูกทุกข้อ

6 p) B5 C7 M' @8 `7 ^% w

                                            

7 u, ^: R& T' Z, y* Y

 

4 M* I. i) K& y- x

 

j3 E5 s, m* e) w) h

 

2 c( V3 \# P' ]4 y4 e/ U: k; x* k5 `9 `6 b. S# {( `$ C3 M# r: R. j g0 g9 h) X A5 S8 X4 ^% A* G
4 J/ k' `* J1 c) ^

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

0 K* @: v- A" B) H; d

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

1 R, e8 r2 e0 r$ _

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

l' y3 h5 H" `$ K' v% a- ]2 K

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

, `( D3 H x0 ~; ~

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

7 U! J! Q, B. K

5.   ถูกทุกข้อ

6 ?( r, ~' K3 }& c; P" i1 s; C

 

- q/ u( t3 O$ d5 t6 p9 s# C

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

* q1 D8 T8 ~- H h

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

! u; n' ~( p/ x8 { z) B, ?

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

$ w. p/ R% N! Y) ^* ?7 l f

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

8 Y1 C# m* n, E+ y6 ?! _8 ^

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

+ Y3 z$ l; Z: _4 I" \. O) S, d

5.   ถูกทุกข้อ

* U9 R1 y" A3 C& _- W7 \% {# h

 

* J2 d/ w0 ^0 R* x% n

 

M; q2 r- ]5 ~

 

! n" N* [' W1 l& s

 

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอเฉลยหน่อยค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-11-2014 18:33 , Processed in 0.118620 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้