งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 22883|ตอบกลับ: 5

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
4 b0 a1 b# j% B$ {: U1 G! n" r1 G) _, k' D4 D2 p/ g4 i1 X7 F' F6 t, s5 Z" n5 t: L8 Q% v1 N8 V9 O
* C1 Q$ ~0 y- W$ y

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

% j7 S5 r: I9 o. ^

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

6 @/ T" `! \: L, G* c

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

& `* @9 X( [- ^( Z

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

0 }) F, \0 J: d- p4 e

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

% o* U) M% Y8 _: P5 C% |+ f* Y

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

) |* X* m t) Z9 i

 

# T# y! p; s3 a q. \

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

$ Q3 h* O8 U! |1 R7 _0 J F# j

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

6 m* |0 N' g/ @4 g

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

0 u4 M- p' ?! d

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

8 K6 e _4 I1 O- s% X7 o

4.   ช่วยด้านการตลาด

0 r( ?, s9 w! @7 m3 T

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

1 `, T8 J- d' g( H$ Y" t

 

- X5 \6 S) d- P3 W: R6 w! K

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

( Q7 @0 u$ v) e. i4 D: o B

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

6 F6 T, z5 x& J+ I( C3 H. D

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

9 Y4 c5 H/ F" I0 Y

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

* c% N/ p2 B) \

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

7 N+ O; {6 ?* Z* f' S5 V' B

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

9 f. W' r+ f6 m

 

5 p, n3 M. H! {' E. r8 Q

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

' b8 `$ |& {: u) K7 O6 i! R" E n

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

$ d9 g, G8 `, f2 s

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

$ h7 d2 o* F2 X0 n4 t

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

9 a/ C e+ P3 N- h5 e

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

( ^, s1 L$ H8 s% u( t M, U6 N

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

+ ^9 i' N; B/ k, ~

 

: y: ]( W- H0 b: R3 L1 B' d

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

& y# t, u$ H" n& s' C$ R

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

k1 |. G- f0 ^# ]: x4 C" _6 j

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

* `' c4 u2 `" h

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

6 {8 g2 s) u8 j( ^5 R: a. ^

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

7 B! Q* U& B7 f$ u" V6 c

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

5 o0 s( n" q3 v7 B! D: B1 H

 

# l! z: M6 m9 ~; g2 m* r1 d3 H$ x

 

4 Z! B" Y0 s! E6 K ^' T

 

- n# z( ]5 L: `

 

8 e/ L; d9 g& U

 

* V0 D$ p1 s% _$ x; @: c1 K

                                            

, H4 h3 G! T% ]; K

 

$ @7 w! _3 w* b) ~0 j, A) Z; u! c" L3 Q' @) w& n) b* ]# Y( I) M+ m4 m8 P) Y5 [4 p- X2 E; j" p: F: ~/ c( G2 [' ^% b) c
# _4 j, R8 N6 O/ l% N8 Q$ o

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

/ H' ~1 w: { W$ L6 x1 V/ n

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

9 t1 \6 J7 V# e5 R9 w7 b, p

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

( v9 T- ~, X0 I: G# Y5 y

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

9 I/ w9 a( A7 M& D- i% A3 H8 ~2 s

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

3 Y% F0 ]3 e. N1 }1 ]7 a- B

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

* y! M) f! L# L( m! p4 }# f6 N

 

9 D5 K. N) y! c; k

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

. s. h7 `+ s* I) p' e/ y: I) P

1.   ยังขาดระบบที่ดี

c' \, s: C# u! I7 C$ Y$ j5 U

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

A7 W' s6 m y3 l+ H

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

Q. a2 z1 K/ v

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

2 E6 ^( Z/ b9 X2 u, z

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

, a2 c+ R) E7 j- L9 g% y4 J7 m

 

' b8 c0 K7 N. e, y$ ?( p/ I

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

6 I; S# x: {" s

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

1 T1 g; a2 }+ h: N! P

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

* C, Q. ?/ D }- U; o/ i, e

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

# C j! E7 S& z( A! r

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

0 N) p1 {. |/ t- t

5.   ถูกทุกข้อ

8 N! [, [/ H+ L9 X( Q1 g

 

' c) I3 K5 D* Z# v; t& u. Y g

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

5 j. c( X4 U2 ]' I- q8 c0 V5 W v

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

# A+ W# ^9 {! b

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

: g! @$ R, E* _- X

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

4 t/ `! e% T' f- {5 x3 R4 I- Z

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

, z* M0 Z2 ]$ R$ P7 A- n

5.   ถูกทุกข้อ

( G4 ?$ G* u; i" N7 f* {2 k" F

 

7 H% L6 o+ d# B+ i* E' U

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

! L/ E; n5 O r" F2 k

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

# j2 n& V6 X/ e

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

6 ]& u+ S. g4 \; y: l2 U1 M

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

* [5 T4 w- h4 @0 ? d2 Y

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

o5 c# v" m$ N" ^. f

5.   ถูกทุกข้อ

6 G) P" `# H* b v# `( P" K

 

& L# ?% A3 i9 X0 I( L

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

, i g6 N& z0 a& ?

1.   การจัดจำหน่าย

! [& f' `' D0 B' V

2.   การตลาด

& [3 Z& z- ]5 h2 W$ n

3.   การบริการลูกค้า

5 I8 H. S; v' e

4.   จัดระบบการตลาด

3 `9 F# \. T8 n

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

0 P3 _' ?3 `9 C* O

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
- t# I8 j4 N/ e8 x$ q1 s& L) G5 l2 w+ n7 i/ {' g5 |* E/ r; c- v8 v7 b) L1 b2 s% D+ j3 c- c& X/ I
- U( U! _# @+ q

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

. V, s! M& t& y- k0 P$ b0 H) A! m

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

2 n# P) I. n! v3 \' x. E! H

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

3 z( F2 ]' Z" N* j- C: a2 D

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

[) I1 O7 e; h4 d- x

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

' L g1 C5 {9 b; h

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

! r* y- c5 _' M$ `: @+ k) o8 C2 e

 

9 S; G2 s0 `% \

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

8 k0 L4 ?% ]) f! i N

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

, y: }" _1 U" \. O( w8 g# ?

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

2 M. U3 E% u8 ~! ~$ F

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

; ]& O; x; z) x% n9 _' Q: f

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

+ z$ r( [ [5 r' \3 _7 K% Z p

5.   ถูกทุกข้อ

# O, L6 j/ S2 P! D

 

. o2 v, L" Q/ s: M

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

5 f! p% x/ N( P [7 [

1.   รับผลกำไรตอบแทน

) T9 i y" Y! k' V1 n

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

, U; U7 q* d6 m1 l$ R2 F9 V

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

9 C- {$ _* @/ ^: p; f$ N: w

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

7 C; P; p- Y( e; ]7 e

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

$ n- A/ o- m2 K a7 j7 i6 J- X

 

$ s4 U. [0 g/ ?2 z

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

- _- k/ x ?% @( P% t- X! q

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

' F4 ?1 t% s- A9 Q$ D2 m5 ~1 H

2.   การสื่อข้อความ

; n* ?$ n$ l2 |- y0 g6 Z

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

$ U) r- d' k- t o4 b, I4 u# Y

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

' A1 s& `5 A. T& O1 H6 D6 g

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

`8 D( V% A- ~0 J, _+ `- {7 e

 

" W0 [% j: m( P) O% I% ~6 m S

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

8 }' j/ o/ [9 `& `" e* ]

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

: z+ k, ^* L% X( z

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

; B& D3 l& t3 w! R$ @- n) D- G

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

, T! \( x/ M% b. L' E

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

4 r+ A9 h, G- k& B

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

% U) ^9 G4 R2 V

 

8 P: e. {, W7 C/ R2 `

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

; o4 n9 @# z; p2 S0 \( j, w

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

7 J) W2 m4 o0 B: [6 Z& j

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

p# [1 A0 \4 C( d6 e6 A

3.   ยอดขาย

/ K7 n7 `( J" J- X5 @5 t

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

% b, R a( D( p5 ^8 v3 f

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

/ q3 A( b, b+ ?7 E/ Z7 [0 M- Q0 l

 

9 c9 q4 @" E5 y3 C$ H- `1 g' M

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

- M) F- Z. E: _6 u2 r( A" m" y1 V/ h

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

& q; s. a" ]9 b3 o! B! d

2.   การโฆษณา

/ f4 ?+ d2 t p! b* j( B

3.   การกระจายสินค้า

5 w% R0 n" Q. K6 Y& f1 u

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

" P8 c# R! V* Z+ W+ \

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

7 m: b2 I5 g I0 ]

                                                   

9 O5 K/ g* {3 F" l# ?9 ?

 

^( c' V8 M- M2 b' q3 `: J3 V* B# V8 C7 s2 i7 w/ X( R! N/ h0 b% o8 h7 @+ q. G# o6 r1 \1 t$ o; ~ S* o0 A! x u5 w. d2 K* X! G
6 O6 ~: I, i0 u" s

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

$ X* W& c9 J$ j: `" R" e5 Q9 h

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

0 L. S X, T: }5 V. Z* j

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

- S3 n* E( ]0 t

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

' H- r1 r! X/ q. H1 y% v

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

" _6 [: h# g2 ]

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

* D3 E1 ^0 I. D/ G+ J( k1 Z6 }" ]

 

R4 ~4 u: m' N& t# q

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

2 q1 c, Z: m) s: W# t

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

& R& W* A7 x, D

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

2 N, v% X. h' w1 q0 N; x5 g

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

% \9 L1 f) c6 E% u- ^

4.   ใช้แรงงานมาก

8 i, x* [- _# S2 C" i

5.   เป็นแบบผสมผสาน

' X ?+ R$ W' I$ {7 Y

 

" j$ L' \2 n! d' Z

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

4 W" j9 ?: W* D j ?, j5 i

1.   เน่าเสียง่าย

* }3 H$ W1 [: A- d, u$ S

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

9 \9 L. b2 D6 u, w: u/ V: j

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

6 ]6 J9 P/ D! ]8 Z

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

4 X4 p h# i, Y, [

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

# K5 F; W, N2 Q& F3 _% H2 ]

 

$ h7 M H: }$ l" ^1 E# R7 X

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

1 y2 O8 Q# v" y) z; o

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

# m9 X6 _0 x( `$ B* _

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

2 }! n- z* [+ \0 g8 C

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

7 F( _, C8 W! f& l/ |( @6 Y6 d6 Q

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

/ O% f6 s( ?2 k

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

}/ \9 f8 t1 Y0 A. g/ j

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

" W2 `0 Q, m* K/ O

1.   อ้อย

) _7 {0 I( n3 A& Z: i

2.   ส้ม

) @& x6 a9 u m5 i

3.   ยูคาลิปตัส

' q/ n$ g3 c, T

4.   ยางพารา

+ k2 R" ~+ @- j; k4 ^

5.   ปอ

: i6 }' k9 P3 t1 L( z

 

7 q: f1 m* u; I7 u9 M4 P: a

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

* h# e. [' s& D/ U2 z

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

4 O) t( @5 G- t

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

, s- n2 f" P: M

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

5 n& t k9 F( B" O) d

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

+ E9 t! H" [; F, K

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

* S( W0 S$ I$ ~! @3 H) E5 m3 x; w

 

+ w0 ?; |8 B- S

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

9 ^ f! W: Y$ F9 X

1.   สภาพร่างกาย

" v9 r& s3 l( W) M9 w- c

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

( |* x' Q' J8 {! o4 M

3.   ศาสนา

: P" B0 w& ?+ v% N1 M' T- W+ r

4.   ประเพณี

/ l7 I" a, [5 u" v# ?) e" s

5.   รสนิยม

6 d, o! U# _& T0 L) e0 s3 F0 d

 

7 w3 ]& `9 f5 p" A3 z* c& l

 

" U: o/ R9 l) U4 e( d% k

                                            

; \( z8 R; _- ^5 H. V

 

/ e( { T' v" c2 d/ t; Y$ f% R

 

7 H7 t! u3 w! c& N' |# }

 

. h. u3 Q! u, } w$ d2 h, l5 K* J" M : L; |! i2 _! s$ u' F% e# j7 ?9 J& r3 i' `* u: ^7 z- u# o" e+ `7 v+ J( w0 q0 m) C* \1 q& |8 K- W" N
0 y B/ T# K. Q: i$ E

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

& o+ W/ a$ ?) {4 ?. i3 Q6 I

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

4 W; {5 T Z+ b& i" w- r2 s6 Y

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

# \- g, L* w& h, e0 J

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

8 Y6 i; [% M/ a) @2 i

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

3 y9 b4 ]) A( v; B( Q

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

7 z. U7 Z. Z$ V0 z

 

& n, ^6 [ ]4 |6 { \0 {0 a

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

% u( @$ ^# m" o; \5 T# F* M4 Y9 [0 o# a4 y

     1. D = f PA

6 a6 P! z/ l3 Y0 f6 {5 q$ [* Q

     2. DA = f (PA)

' j, E4 _9 w- n1 w% x6 S3 S- R

     3. DA  µ  PA

/ y5 a# S' s' r( `7 L2 L

     4.

* @* C Z' j% ~" B

     5. DA = FPA

7 \8 b0 w8 G2 H1 X

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

, ~0 U2 g; u# }8 W

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

8 k0 X+ d3 }% a+ {' Q4 j

               10                      1

7 g7 N @* s: R% Y* h

                 9                      ?

* r9 e0 |% x3 ]9 o! Y Y& G

                 8                      5

$ \0 y& p2 l; ^) N" [9 D$ f

                 7                      7

$ ^& J5 c" o# j$ d

 

, F* N1 f: a5 z7 P0 k# r2 M

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

8 @4 y; S$ R2 J8 p' f d

1.      1    หน่วย

, j% c, w) K9 }! `# x5 T5 Y

2.      1.5  หน่วย

" N2 g: K- H- m$ F

3.      2     หน่วย

- W( K# N1 o n: D2 Y. X' b

4.      2.5  หน่วย

0 w1 \; Q9 a) z6 z3 {+ l' y

5.      3  หน่วย

, U3 M- i( ?/ L, O" d

 

J8 b* k+ E7 ?( j5 ?3 r

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

( f7 `) ?2 ?) A$ C

1.   µ

! @& \2 x; R1 J% |- r! v5 x

2.   มากกว่า 1

3 T% p" T, G- o$ p( y( x3 G

3.   น้อยกว่า 1

2 c! P/ V7 D; s( Q; k5 |

4.   1

) a7 v/ d" \" z

5.   0

. S1 S. m1 [8 `8 y9 D/ T

 

! A( U! d% q: D7 K7 F # t/ E" o0 R, H) M7 m u" L9 P$ K" i" T, ~% l0 O3 n
9 _( S7 s ]7 J) s l8 d

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

5 `2 s: U2 C6 q' `, d8 Y

1.   ขนานกับแกน X

7 O) N5 d8 p% O3 T B+ E6 K

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

/ }, R! Q+ b2 R3 l# G" R

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

. H# v l* e5 I4 b/ d5 ~

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

* J Z2 I' y6 V( _, @* h! h6 n+ j

5.   ตั้งฉากกับแกน X

8 B2 h. R5 B% }9 r* K/ \9 {4 J

 

& a! T- k2 m+ B) P# f3 v6 H

                          

1 i7 v+ ^, Y8 ^, c8 V8 G

 

& g& n& @1 m4 J J' c1 L

 

" ~: C7 Q7 i- y+ A6 M- h7 v " r: q* Z. p% e4 ?- N- {- z( i p1 b; @$ G+ u* p$ }6 C$ E3 f) p' E. j( P3 { H5 \: F ], [" X1 @) A
9 j7 n+ Y u4 ~) B4 q

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

+ ]$ V6 w8 J4 p8 _

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

* k2 H8 u* {8 J+ M2 N

2.   น้อยกว่า 1

6 s# Q0 V/ A( A

3.   มากกว่า 1

8 P1 B: J3 b& k; A1 k) I& ~

4.   1

* v5 g- }8 A7 G6 W. |: G y2 L( n4 Y

5.   0

& s. ~' o! O( y$ F( _+ ]" V

 

$ h6 V; ]7 `/ x! Q) _

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

7 S7 ]3 R% k4 ]; K7 p, N, u( H' b

1.   µ 

! D( _% S, D; M

2.   มากกว่า 1

_0 m( j: X# B" {1 o1 [5 ?3 ^ n6 h

3.   1

& b, d( m. C) g% {0 `

4.   น้อยกว่า 1

$ U! }. {4 t/ Z! X

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

! g- G u! _8 R6 ~' r7 u

 

+ H8 v& r" Y5 R6 ~7 z7 P

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

4 g' l1 z$ U) r" Y- e

1.   SA = PA

% y! K2 ~% L' M7 x+ e

2.   SA µ PA

; M. q4 ^" |. ]

3.   SA = f PA

( ]0 H* d; E7 I% G# a: P' R

     4. SA =

% J; r8 i7 R' I6 R0 I* S' `# r2 S) w

     5.

: X& W% L3 [* S) u% e8 F

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

8 X) U( P. F9 {$ P1 S

1.   ขนานกับแกนนอน

, z5 f2 a: H% {4 Y# Z) }1 c

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

5 R8 o1 c$ T" e, M

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

. |4 w. {1 |2 E7 |0 h0 A

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

9 g8 C2 o: f; u' q9 z. d

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

2 y5 W& f: v0 _, u

 

: a0 F& e- ]# L: s) c, b

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

+ l/ y/ C& c5 t8 | d

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

( F- S+ x: _) G3 K; @- t

2.   ราคา

) y" u' [$ \- m4 A/ \9 t, a

3.   มาตรฐานสินค้า

( d: n* _% z$ }( E! [/ L& t

4.   มูลค่า

& l% q2 P+ g0 }. F

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

3 P* E7 m9 T9 V2 i9 n! D4 \

 

$ Q: f' D* h8 H" ]/ D1 m

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

# y( M+ a5 x, x5 ]

1.   ความพอใจของรัฐบาล

) h% v3 ?; J$ ?" o0 `# ]8 b

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

9 ]; z- v2 N4 p0 F

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

+ a" U1 y6 p: {+ y& H

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

" [/ p4 s! i$ j: d

5.   ระบบการทำงบการเงิน

4 ~! h; a3 ?7 y

 

) g* |0 K P2 k, k; `

 

- d7 b% W* @0 f& c& F

 

9 q H) G8 ?. P' X& a

 

' w7 `) b- W% i( r# w/ S( j+ F% ?* @

 

( q( z5 v: I9 t2 [7 ^: K

 

" J. \3 Q" f% z

                                                   

8 V2 j+ _8 R: q5 s

 

% X/ e) n& M# d& L% U& I8 u( V' y B9 F1 r7 `/ j: l0 ]% H8 f5 T; P& s- L* t' R: ]* @9 `- s% ?9 v. O; h
, ]. A4 \& E- F; ?+ a

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

+ L) w% B0 K; u! Q: c! T o

1.   ความต้องการของตลาด

, ?! m5 v# t- B7 }4 X! h. g

2.   ต้นทุนของสินค้า

0 D' c( L- f2 i" x' J8 ~1 M

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

5 ?' s6 i3 M( R7 v

4.   คู่แข่งขัน

- S" h3 i3 N d' N# U

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

' s3 G# y- }: g: T7 n, L+ G2 X

 

2 r* H( x" d% A+ K$ F6 R

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

% g. d9 A* [" X8 f7 Y

1.   การแลกเปลี่ยน

, }# V2 z8 }3 K6 ^- Z

2.   การทดแทน

5 b. W0 |# G* F- J0 t; C

3.   เงินสด

/ q l) T& _+ }. ~

4.   เครดิต

: r* ^, }5 d' l) p

5.   การผ่อนชำระ

+ v. y1 c) @& r; k6 {, D% O$ W8 i

 

* D* G$ I* r$ c9 C/ l: j

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

5 |$ r o/ x$ N7 J* B4 B

1.   ต้นทุนการผลิต

, C/ ^! g2 @' b: Y4 R

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

0 o5 D) l8 ]. n. d A$ P/ [

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

4 A0 L e4 _$ A, D: N

4.   ฤดูกาล

6 w8 n {# p' N0 Z6 E/ a7 C V

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

0 C$ q5 u: x' ^% v/ D3 z+ e

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

; U& E: G0 {! n$ m

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

% z$ E6 @6 \) @7 ^, m3 F

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

2 D8 d0 Q Y4 E1 F1 b: _

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

- d d- }7 j! @6 d3 b9 N0 A

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

1 M3 n( G( T+ _: P9 g3 g+ i g) N

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

) J* i0 d, [, H- X+ I# k% N; O

 

9 \" ~# \; B) ^' V' j

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

2 `1 n3 V B4 G

1.   การพัฒนาสินค้า

) [& Z0 E! k2 {+ n3 A

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

+ o4 M- n+ Z: X; k# k/ ^# V

3.   การขยายกำลังการผลิต

7 n+ t3 l2 r" y6 O: F

4.   การลดและขึ้นราคา

0 S8 N) k/ n3 K; Q' X4 g

5.   การส่งเสริมการขาย

2 R+ `' q' ~4 t) ]

 

" [5 Z. l' y% e5 B1 h7 e6 m

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

8 x! t8 }9 c, o$ }% U l2 E1 q

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

$ {0 f# O( N. Z: H0 p( l

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

1 {; V) _2 Y3 o8 u5 q

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

! ^! j c% Y$ R2 Z" F; c

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

& ^: z. N! L' n6 O' _ t( o5 p) w* ?

5.   ระยะเวลาการบริโภค

) G( \* f6 t4 b2 k

 

$ L# i9 P9 j3 g/ ]

 

7 l8 |( _- B. Y2 Y Z

 

]2 q: J/ r+ n# O0 @3 S

 

# r5 _, v: A* \* s h# o- o

 

& T. y! X$ X2 c

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1 T! |: _2 @! w( ^, q1 f0 i, S" w! C+ Q% M+ l. Q) D- q: U0 W: Q% q7 ^, R3 |) X+ G! R0 K) N% T' H. H
" ~& h; b- |1 o7 p

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

% Q+ e' N& K4 P C* F8 v

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

. C& Q5 X6 f+ v& a! M7 G) w

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

8 P1 E* ?: x$ r* n

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

. P; @8 \. m- x( a8 X

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

+ L% F& z1 L! \4 y6 C: d

5.   ถูกทุกข้อ

1 n+ X" b* d$ E3 }8 i$ P

 

P0 n; V1 s8 }. I, F: g

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

4 B3 |7 B# v% n$ Q

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

6 x/ l3 ?1 w3 R, e

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

% B O+ Z G+ W! q1 |# F. A3 o

3.   ตลาดกลางปลายทาง

: m2 N8 K3 \; z) @

4.   ตลาดต่างประเทศ

# i! e2 [ l+ h

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

& L4 _) t6 W" G

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

, d9 X4 d- r7 t R' f

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

9 E" _; n/ Z# j8 F: o4 y7 K8 i5 c

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

" t& F/ D3 S* ~/ k

3.   พ่อค้าเร่

, f: G+ j Z$ U% H; C

4.   พ่อค้าขายส่ง

3 @+ U9 {; d6 x

5.   พ่อค้าขายปลีก

# @: b! b# z& ?2 `7 R8 s& d

 

8 _- X# k! N6 W% y0 j, w0 L* x- t, f

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

8 t, g n y8 i

1.   ร้านหยง

/ J- X; A( K/ a

2.   พ่อค้าหาบเร่

- `* u7 L9 b" a0 M( U; B: o; e4 z

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

. p8 l6 A' E( q w4 }0 C

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

' C1 f3 ~/ G# ]! p/ X5 A

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

$ z$ p" e6 H3 X2 p

 

( D2 \# o7 d2 D" c# T7 `" Q

 

" v' K9 ^& f4 Q; k2 k

 

' e0 f9 _2 l3 v. {' ]2 k" o

                                                  

: L5 ~# `) T4 ^; e, ?0 V; ^+ C

 

& v. D7 A- |' S: s; P c: N 9 s3 E3 E" w8 c% O: W6 [) c/ d. @% x1 p! r( z/ k, z7 u( W6 W& \" I) q5 t' p2 w2 i; S0 y: Y
& d) K7 @# G8 \ ~% l

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

+ H/ ^' I4 w9 K( Y1 \. ], \

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

/ C0 O7 S2 ^6 `" j2 b3 _

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

7 J/ q: M1 ?3 p

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

# I3 ]5 }7 S4 R4 x

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

z4 X+ w" J1 `+ {

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

* w' }& [) ~2 z( e3 p$ R4 C* n

 

, q1 n" T9 ]/ q1 k y1 i6 z9 f

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

0 H* {7 U( H* E0 q! J

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

4 w c, [7 c3 ?' ~ L

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

% \+ f6 r8 m9 ^ _

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

. V( w7 ]! y) S) r- x

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

' U0 `0 O8 x$ \+ Q' C

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

. z# |8 D; n$ l% |2 L E

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

; p( ^( }* P0 w7 M

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

+ O+ k# C' m$ q

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

$ K5 D& h+ l9 X6 |! _

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

- K% q1 P5 @ w2 d9 l$ q% a

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

$ b& V f4 Y8 ]- ]9 J8 ]; f4 c

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

- R& @ ]7 ?! y

 

5 m8 o# g% f j# B! i

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

* x1 Z, o! e# @' O/ t; H

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

p2 p6 f+ }; k% S: w) @

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

: t# X' a+ A; X) r3 F& W, S

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

' T0 M0 m3 z m g( l

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

5 F) E' I! @& E- I# b

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

% `9 j* ] Q8 S/ k: {8 m

                                                  

: Z9 A$ N2 i6 f! x: K' K7 X( D. E

 

! E4 @3 K1 v, U# `1 F$ \ 0 ~6 }6 o. g, }- g; K- V! I6 Z9 h! r L' [) M* I; x* B0 w, _( p8 w g6 I& T! w# `4 }4 @; F8 ^ u
0 r) O3 W: C" @" V; z" k

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

5 d; q: u# m' b1 Q; w g; v

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

8 A+ x. z+ @2 \% P2 o+ j. h

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

+ x& n1 o2 X5 Z

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1 O; q6 c4 a5 a! H! k: g

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

1 ?+ Q9 g* I8 T8 C: R: s

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

& M% p& X6 t* v" K0 i# Y4 v- L

 

1 _1 U% P$ V1 T& w- t

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

! X7 H8 e: h8 L

1.   กรมประชาสงเคราะห์

/ N5 b! f$ H, g+ c1 A

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

: m8 G5 u" J* _9 z0 {! ]

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

+ p; M- |: w6 o+ U8 R: B

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

. P8 L. y. z, K; X* I t

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

8 ^; M% `4 Y$ z0 x1 K) m8 r; V

 

$ I( ^! } u! z$ f

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

" g/ o( Y3 z2 t# N

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

+ S+ @' ?# J+ q3 m

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

, m0 M" p$ [& o

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0 W$ W0 t0 d6 f/ F0 z" v

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 { ]9 g% M2 c5 D$ a6 a; o: W

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

$ q9 }+ ]9 L4 `6 b6 F8 ]' Q) t

 

3 x* j, r" j F z6 S1 @6 T/ n

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

1 }9 {, i6 u( d* i0 |# v

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

7 L0 \0 ]- F, p2 X0 `0 R

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

2 C$ A ^; U t; ^6 w2 P

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

+ [) [5 m) H% n5 A+ M% m2 Q' h

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

' W6 U) S0 Q! j

5.   การส่งเสริมการเกษตร

. W. J$ B" p) K: n9 J0 Z* v3 g

 

3 g# g) ^7 V5 G4 K% `, v

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

1 V9 {3 W% F6 @! K2 H

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

3 Y f0 n( y* r# Y+ }

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

& e. b8 }( ?5 Y( m

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

7 X& A* U8 G' y* S+ _7 B; k- K

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

6 k0 T" z: m# J

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

. F% F( |! h' l2 `

 

_8 p, M! [1 A" M

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

" e" L' L1 p l( d/ V

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

# C; G2 p3 w/ w, o

2.   การจัดตลาดกลางให้

7 ]# p$ Z) N" Q8 {1 J) W3 h

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

7 y' b% ~# L9 L7 x

4.   การควบคุมราคาขาย

7 B' f6 x, ~0 l, T# v* _, B

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

0 ~$ @& y. h+ ^! [

 

, w0 M( U. q) m6 j

 

3 l5 @/ k) p; k m$ [( ?

                                                   

3 _: q; d% b/ a% }

 

/ y- _6 p0 R9 ?/ \3 P) p: ~7 y

 

! A* l' T5 t5 B4 ^! Y% W" x8 {5 W4 |3 M) P- a, {, E( ]" k" F/ O; E) h+ r/ [; w1 {; k- ?% i- Q, F# \( E3 z2 j! F
$ y1 `4 d0 V9 k8 o8 w

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

9 V4 u' N" z+ t* j) f+ u

1.   ตลาดต่างประเทศ

/ ~$ c8 g1 p+ q% L* T

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

- G% g& E& Q: o' X5 _3 l& U* \

3.   ตลาดภายในประเทศ

* Z# Y" h$ `. |* K' h! q, a. ], `

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

# n' \3 \# q2 V5 @

5.   การเงินลงทุน

: h1 j$ X3 M2 j7 |9 D, }; s6 c! r% l

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

' E8 z& z' t( s. V7 h0 \7 a

1.   ฟิลิปปินส์

* ?1 V* S6 z9 a+ `7 S% I9 `

2.   สหรัฐอเมริกา

! z0 H# ^; g- t# ]9 R

3.   ญี่ปุ่น

5 B4 Y" _# G; y5 W4 R+ L" |5 [7 [

4.   แอฟริกา

# D8 J3 k/ j3 y6 s3 c1 {4 w

5.   เกาหลี

+ v d" e% W5 E' [

 

% }6 e$ h2 ?; p) g2 I: W- m, P8 K8 u/ N6 l; N5 ^9 U$ c( O/ M: T: D& A- V2 ~6 \3 w; A
2 D+ Q, F B: X

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

5 j' b6 t2 b( g

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

; C) m; T1 N! v( ^! _6 r

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

6 K) b3 N4 W( |' G& u1 P/ E H

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

% q6 {8 s' K* v7 F! ]/ f) X4 ^, @

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

4 y c% n) _3 a8 l* U+ T; f4 p+ C

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

; ?2 H' }! H7 h5 F

 

J9 {+ d: o0 j

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

: k# n1 o' t0 N/ P- s

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

$ @4 p' x0 o3 j4 t) P) ?* H( Y

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

3 O' W' x6 |! J6 S% K4 O+ h

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

$ l- ?, _- N& U& @" t

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

3 b: o( k% n3 o" y

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

! s! g& y. {9 Q+ b* K" `2 o

                                            

' i7 F8 G' f8 e* c4 c

 

. T: C2 p6 M. L% p8 k $ \, o" [6 i) o; Y# r! M( A: G+ J- h5 x+ V2 L% k* X' @/ K! k ^2 [% S1 o1 K( i7 q
9 A( H( V+ D* {: V0 f( i$ h

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

) }! a5 T5 t4 ]+ p% v; z6 ?/ r

1.     1.10   บาท

5 X& n7 p x' j

2.     2.40   บาท

) @6 s' R2 f# E8 A- M

3.     2.70   บาท

1 X/ E0 p* Y! r# @, \6 g& t

4.     2.90   บาท

: [ f7 A: f8 K; J

5.     3.80   บาท

+ }5 D j, P- N3 U" Y

 

: @: z2 ~6 @8 t* A- n m

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

/ T2 |; | y* Y" D( D2 \

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

: b g d2 X9 L0 C t

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

/ J8 F3 r% B- K% M/ ^

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

|5 K6 p# { e( Z& I+ s2 H j

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

# @% m1 x; ]5 X8 q% j4 W

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

9 H& l( D. j P3 z9 G0 @) ^4 ~

 

, x5 a/ q0 Q& o, R6 Y. B

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

2 m) T* n4 |8 y+ ?3 _: I

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

9 r1 R1 i( @7 S% c

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

2 n* r, p o! o

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

3 n6 `* {$ C$ K- s' T2 s4 g

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

9 w1 n) G2 P W! I/ ?; U! J' Y5 L

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

+ M1 O: _2 J% p) T8 H- r

 

t! q+ K8 d6 Z5 R( V1 V

 

. `! O; w! |2 b

                                                   

- |2 W6 a& S- k% B9 v5 U

 

( q. _: K6 w4 _6 U8 ]7 |9 u* L * W- m+ |6 S+ X0 n# x: l8 [# _. P4 _/ w" F) o- E: k! F2 D$ o8 A! \2 S! x
- X" k( o/ O- H; s

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

6 q9 a. \# z0 v

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

8 N* V+ b& B. c3 D {' B

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

! x) v, V, O1 t$ v2 ]6 H6 d

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

5 `9 ~5 X; p( T( X

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

0 C8 ?1 _& w$ M9 r

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

v" j9 k9 d+ j' C6 Z1 ]

 

% C2 R( ]1 l: {

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

, g1 Y1 }+ k% l) k3 r) f

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

/ n/ B5 N2 S8 U. `8 A6 T! Q, {: _

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

; p2 L, g! M! V" p7 O; S# K

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

5 x# X! U2 R1 P/ z2 q3 i0 U

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

# ? q- f' E1 s5 F |+ g7 }

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

2 ]9 S, p. F9 |1 m8 V) V0 ]

 

4 l% G& w+ p2 o# \7 D

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

& h7 T6 w/ ~6 i: b3 H, k" d o$ N

1.     0.32   บาท

) { h- U, Z% g$ j; a9 ~

2.     0.45   บาท

: r3 V! P1 |! @! w2 |3 [% d

3.     0.58   บาท

0 J: Q! ~% q% m- ~7 n$ S

4.     1.43   บาท

1 K# k5 }2 O0 v

5.     1.75   บาท

                                                          
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
% v* t }+ a% e# q! h3 ?* [* Z5 D' x/ {, Q1 I. _9 ^3 q- }* L" @% \' |$ ^( ^9 ^1 o! d j9 L/ l
- [+ W! r0 e) d V* E( M H

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

5 T6 I( x/ ^+ `- H2 m2 d

1.   พ่อค้าท้องที่

' P4 d4 v) R4 `3 n' O

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

& H' f. N: V- s% i* k5 N

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

# }% J1 q( L) V* U7 r3 }! F

4.   โรงงานทอกระสอบ

- w. l* f: `0 O& h' I# Q, k" n6 E

5.   พ่อค้ารวบรวม

+ }4 F8 i5 T% o. D5 W) c

 

9 Q" u; V: y" q; S

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

& \( ]) _, V b

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

* _0 y' L! m/ L0 @* d

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

% N9 M/ x4 p8 A0 K

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

2 y* D4 S; k& z& g3 O

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

8 {$ V9 I0 g/ U- V, i! Z5 n

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

* p9 ?; \8 \3 S. C% `

 

. D/ L* ?6 Y' m3 }9 m

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

; ?% V4 C9 S# h* o& X7 g/ J& }+ ?7 {

1.   โรงงานทอผ้า

$ i. K& H- \. j4 Y* q! w

2.   โรงหีบฝ้าย

+ l5 t! k6 u4 ?/ i

3.   พ่อค้าส่งออก

$ j- Z$ x- y: r% M- O- R6 ]

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

( N) B( V3 ]& N. z1 g! V. ]" g

5.   ถูกทุกข้อ

$ G; ~# S9 {% {8 p8 h" Y; k

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

" l5 x9 N& i" M0 D ~ F' ~# z8 {

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

- H5 _9 w! i7 q& Y

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

5 f T, H5 h9 F3 q# {

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

& u/ \/ i3 r* d+ e& r( c B

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

+ I( x1 }# L% g2 @# `

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

% l1 s; ~5 v+ i& b* P# s. V+ V4 f

 

0 ^% z0 t0 I' J, d! A9 l7 F8 P# Y

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

) f1 J& K& |. O% r" b6 d

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

! d/ S! I; L9 i& g4 |* F

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

6 a, Q7 b( U( `! ]& M! g6 r. m

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

3 g1 o* V6 K b1 l2 K( ^

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

5 F0 n c) b% N j6 X

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

1 ~ C3 K. K+ S) ^" U1 H2 e

 

9 o y" ~# ~: E& o

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

" D- R+ [8 U: }

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

+ r$ ]8 h1 ~2 z- C, y: E( R1 E$ [5 j/ ^

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

! m" v+ ~# Y% b. p, ^

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

8 q8 g$ U V4 S: j5 O2 h' i5 ^) g

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

, I+ ]& w- F" T! M# E

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

3 e+ L/ a w* K. S) @

                                                   

! f3 D1 V* u. Z

 

# g" S0 R7 g4 v ! P8 {$ ?) \ @, x% b2 O# P- w$ j7 i8 K0 w' d% J$ E6 Z6 x0 T9 W( K# t3 Z" n: ?" j4 ^ e8 v3 q- h2 k& E
- p9 S U2 x+ v3 S4 c; c7 }

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

5 \$ N) C/ k8 P: I' Z6 C( i2 C

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

6 w! p: \: o9 B0 n4 j/ J5 Y. N

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

) N$ V9 q: U' ?3 s2 ]7 Q

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

# Y% ]5 l( c _" `* u# Z

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

- V5 `4 r0 N. r. C2 ]9 a% s9 T

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

) g2 h) k" e9 r5 `5 ]' N, p- h

 

' k# ?( D* g! [* g% w) u& Q) E% {

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

" x: R- r) x$ |& U! R

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

- s1 e U% F1 R* o \. h4 _$ P

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

7 G, Z/ n9 P* H) Y$ O( B

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

" m8 U+ T- v( p4 {- P

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

: b" ~/ U3 g) F/ s: Z

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

3 p% I- Z9 n5 z( q2 R

 

* D- x3 `$ p! c" ~

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

( n& C+ s( N1 D# R

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

2 T+ p0 d; ~* }& }! ]1 Q' e

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

9 |' P! T6 C* a

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

: P; {& I. f0 ]

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

$ Z3 U( p$ o: ]

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

( S2 ]& B1 G$ e

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

" i6 N% A+ r, ?2 o O4 g1 E5 l

1.   รูปแบบของธุรกิจ

}+ B# _* |& `: I- I

2.   สินค้า

$ W, F9 s! G2 \' t

3.   ระดับราคา

1 D; v' x7 Q% E8 {$ U

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

2 H; \& g& k, _+ k" y+ Z' y

5.   นโยบายการตลาด

6 v5 P9 ]" x" Q% c/ n. y

 

% j+ l, i3 B. S

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

0 B H' x# M3 R: [- v2 G! e$ s5 J3 K

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

+ ~, g' f8 p9 Z2 u6 h L, g- i

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

4 n% d! W! D" Q& @$ q% @6 B. O

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

% `; |$ L+ ~8 t8 I

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

8 ?$ }& h* W7 e; W! A5 E [

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

6 C8 c% [2 f9 K" Y* j- D6 g

 

% H' K2 v1 l9 x' B

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

8 R9 t, C$ Z T4 X9 M0 Y4 g( P/ R

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

$ T. ?/ X; Y' U. X* I- ^; E* Q! t

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

* I% j4 t q+ K3 g; g" p4 C) M

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

5 P$ z: h9 L2 T5 A7 y( e

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

6 U: a c# r x) w9 I% v( ^# C! F

5.   เจรจาต่อรองราคา

# N+ [- [/ b( _/ \

 

, z* d5 R! B/ b5 c0 O- D' b

 

& Z% |; A) L9 z. v4 @, K9 P

                                   

) W2 E @! V6 h6 V3 z7 @. y

 

7 s! j% M0 x4 x u+ n; _5 z# K5 r4 B! ^( |. l+ ]1 y( V8 ~2 t. k: e9 }; C7 z& V) q9 H7 {: \5 _+ {) X/ b) K
! q- ?0 e4 d! L3 d2 p

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

# h7 d$ e2 E% I: f

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

) j( r- j9 k5 H7 p& Z) }8 [' x3 Y

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

/ i7 Z5 u4 o: h% h7 ]: L& T+ r

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

1 z: d a) M ]

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

7 a, ?0 y8 F# \, o" j

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

6 @& C: f! h% M! C$ Q5 l) E+ D6 v

 

/ L( k: [6 ~, M0 e: d# g( j

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

% x' T& G0 {* z( q

1.   ภาคเหนือ

# q q6 ~5 L4 x* ~. T" q4 u! v' c

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

' a( @6 J% t/ n" N2 j

3.   ภาคกลาง

1 F+ i4 l$ m/ r

4.   ภาคตะวันตก

. `# L% r/ W1 f$ m

5.   ภาคตะวันออก

0 `% y) ]/ ?+ Q9 J* U% P0 y

 

! {2 p$ w( C' F

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

; ~6 m' E/ S; b) h% a- ]1 d4 p

1.   รูปร่างสุกร

\% Z+ v( P: m6 |" F

2.   อายุสุกร

6 p# Y+ u7 Z: }# ^2 k, ] x+ U9 t& s

3.   พันธุ์สุกร

) G1 z) r& L) P& o3 R _

4.   ความแข็งแรงของสุกร

8 b0 }8 ^- d5 U# {+ O3 T. w3 ]

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

, C: c/ A% T% N1 ?( L

 

2 A R' r: Q- R6 Y

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

' C8 [1 V* h# r& V

1.   ค่าขนส่ง

4 [" \$ l/ P3 l" i" }

2.   ค่าเช่าแผง

- |2 _ P" T& e, e# a' Q. Y

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

; J6 D k9 v5 p0 H0 d. A

4.   ค่าแรงงาน

% P4 D& G( E' A2 a

5.   ค่าน้ำแข็ง

" ~) E1 @; `, V/ L9 X( s8 p8 m. J

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

# X; h+ |% T4 m0 }% V4 m

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

; I9 ]0 _9 Y* y' j* F, W/ j2 w

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

( P* p, w4 D6 R7 W

3.   ขยายการจ้างงาน

* G4 L$ ?1 A5 @) r

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

; {" R6 [1 p# Z" S: z1 k, w

5.   ถูกทุกข้อ

2 @ N( `/ V# i$ ]$ r) s

 

! z4 l. t v6 z8 c4 S' L& _7 [! F

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

0 E0 R5 P, Y' V8 ?

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

8 k. z. q7 K' E7 d

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

8 a, {0 D8 q. A R& m" R

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

) E8 K/ b9 s; |2 O3 J9 t0 L1 Z

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

2 r C M2 [# }8 d5 M4 I

5.   ถูกทุกข้อ

' \( Y7 R0 N' {. f

 

! j( r4 \. {6 E

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

" ]6 @& I# t6 [2 H- P" I9 u; }* z: ]

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

( Q3 }# R# v; r& O- A

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

1 Z$ w. J3 F8 i' W' G

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

- d4 b' k" D1 |

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

0 U; W. k! }2 }6 ^7 y, G9 k

5.   ถูกทุกข้อ

$ J) ]* \) j. k! y; Q% |

                                                   

# y' N( Y% i1 j& H, C; s& e6 t6 E) I

 

% h( a4 u9 w6 L 3 j! I3 v! {9 g9 Y3 K3 ^9 F% o( s" P# ^/ J6 @, I A3 `- U+ @ Z5 j! x- x1 q& C+ m' s5 e4 J3 t
. _- ~3 ?3 ^0 D9 a: G

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

7 Q5 H- p, A# [7 ^) ^6 g

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

+ ~1 Z: D7 M% Z. ?0 o& w

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

( c6 d: s* E4 }% j: W- a: S1 v! c

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

3 O$ z9 v, L& k) L p6 g/ o

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

. B# P( k3 O! k% |

5.   ถูกทุกข้อ

6 m* I& X2 o/ Z% t1 X" l

 

; t0 J. `' C) x4 V" A- M& K+ L

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

8 m" B, \6 z/ A- {7 y

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

/ V' s* [- e; p( z9 W

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

* a/ ^$ q C4 w1 H2 H$ }0 P" ]

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

$ n% L1 T3 W; q& z

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

- P! W7 N- u) o) Y

5.   ถูกทุกข้อ

4 L7 t1 B5 m7 O5 {0 j( K! q

 

% B1 ~/ |9 S( h

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

' C* I; M* x% {, F

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

6 h ?% k; C3 t* \/ f. X% \) Y& O

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

! W# d( n6 e( s8 X% \

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

+ v# _: P: S; ^

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

1 _! J/ O- d$ A6 O( @

5.   ถูกทุกข้อ

6 [' y2 W$ @' z# f9 l0 u

 

+ ^0 a! W! r% j

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

) i5 S# Z& ~9 j

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

4 Q, F3 o. C& n& Y' `" n e0 Y

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

" p$ K/ X# R/ m) ^4 H0 N

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

! u ]; N) T3 p1 x- j

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

% m0 M: \0 z, F

5.   ไม่มีข้อใดถูก

: [) v8 b, b9 S' L

 

' `7 l9 J$ u2 y

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

# N# _6 D+ x4 N& g3 o2 x( d

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

1 N, m' Q2 e* y. x

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

) M5 e4 D6 ~" V' ^

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

0 q) ^2 Y Y2 F" {' V$ y

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

/ a( p) I% u( n. _

5.   ถูกทุกข้อ

" Q3 I6 P! k; z8 z. t, b2 K W# c1 a

 

4 a# N3 v! a2 i) r1 k

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

5 W9 _% T, t% B$ x8 n5 F

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

- q( F) `7 L4 d

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

$ U1 H% v9 X5 T2 h% ^1 P! v

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

1 S* ~- P5 y5 V3 h8 ^% A

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

7 L5 R( f7 K1 s) [+ |- P; v

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

6 S0 U; O$ ]% }, m/ H7 S

                                                  

$ x, M) P4 Q) r; F

 

6 m* N$ A& @1 r. G1 h! }5 S; L6 B2 C6 R0 O3 d' H; `/ O; }2 l7 N9 G9 t( F# \- S# s2 v1 |9 b8 ?8 f% j$ ], H
6 t; B/ n% H9 U0 s! X, m E' e; y3 w

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

; _5 l0 n" }) g

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

9 m4 a7 ~3 s% O8 K

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

% G! `' q# Z1 d6 t1 ]

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

3 M' b4 x) `3 y i' p

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

2 u* s, v7 b3 e$ O: }3 k

5.   ไม่มีข้อใดถูก

, J% G- s* @2 ^! P/ f& o" u

 

3 f7 f% }" s1 s

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

: f+ ?* S: y1 E% Q

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

# s/ j, }8 `* P2 V$ m

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

6 l3 x6 F( j' Z/ K

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

- q% n! d0 x& n' `" U

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

0 ?( ?( H+ A8 x8 P# I

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

3 Z; I0 F7 h0 W' E& g

 

, T e* z6 m4 Y' z p

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

- J, ?0 K+ k0 a& ^ q4 }/ U

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

9 O/ `3 O1 M5 j% M/ r2 B

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

. O+ Q% j( I4 K

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

3 X1 ]" I% o% W" p4 @. u

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

; f d( U% U5 S% r9 O* R j; w8 T

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

' ^* q) l) ]1 x d+ j

 

0 P0 [5 d* e6 d8 u3 q, r# F- z

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

/ b! C! I9 p, W# g: P& |7 j

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

0 V8 M0 W- B0 i5 ^! r5 K% d

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

N U3 c1 k$ j! e6 L% V' e1 C

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

9 C' J8 D: O' }! F# ~* W+ d) b

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

& O. N, @! i( b/ Y& j# \2 a

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

5 J W" u. U7 k* k6 ]8 V/ y

                                                  

4 \0 k( ?" Q5 Q! _1 p6 [8 H

 

2 N$ L' e+ A" x; q' {' P! `% G( X* R6 |' d0 t! c7 a6 O7 G4 I5 X0 B, @5 O1 r/ i- @6 k
8 m; D8 O, C! D, { Z& O" A4 H

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

# }$ P6 l7 i: F5 T ~

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

: p& s" Z \( o" x* d8 z

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

" z* V# d, @' }# l0 p/ ~

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

* X1 Q6 E5 p3 K8 m' |* B

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

4 Z/ c$ N. s+ y

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

' t5 U$ v" g9 U3 e$ c* s

 

- a: F' v0 }3 c5 k

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

$ O: Q% }( U0 r! B2 r+ z/ Z1 @; D

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

4 Q4 Y4 {& c N: L$ ~; n R

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

9 a! X' b* \ b! M b( y

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

' }% z7 v* ?- P6 t7 u( N

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

" J# W( p3 L5 h

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

& {, ^8 G3 c- F. B8 @0 f1 q

 

; C$ `' I8 b' a( y- J" H

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

3 X' L; t7 Y3 N W0 ?% \' \

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

/ U; [2 V. ?/ D3 t; Y

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

1 ^4 k1 w* K4 N H4 A# m6 t( v

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

9 D& y7 ^9 C- ?1 l$ z0 D9 a, c

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

9 D+ n& @+ v7 i6 y8 A

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

0 V. F/ c- O6 @8 D. e6 Y

 

+ y- f4 L+ e) v* i: o

 

7 R: g" C6 k) U6 I6 r

 

& p/ A9 U! b; ~3 R# C) N) r/ l) A

 

8 P7 n: ^3 F. s! M9 I) T

 

6 D$ \* N5 u) F. g. A' f1 V

                                                   

: a' C3 s# @6 F! G: M( D$ V

 

1 b! R! z: m' }6 J; l( e6 i! H& D: a# _6 c+ X* C* Z4 ?. q, p) Z' I6 g! ]! C( S% _# Q3 X7 u% B, ?# O3 K. N3 E
: x, w, b, @5 x! v9 a

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

; z- s4 a. g- ^/ g+ T- s& N* w

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

/ h7 B$ T9 r% U2 V, t) R; t8 U

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

& z! w2 N8 n0 |0 n+ m: }

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

9 T' y& f) ?! L0 j

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

9 e% R% W* q+ H

5.   ถูกทุกข้อ

9 s1 \* Y; O4 A- E6 h" k4 t

 

6 b: V& D9 H( q$ b# w

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

5 v4 F" A0 w( S

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

% V# G, D/ d+ l1 m- _

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

. Z$ H# [9 m0 V6 a2 e! `: w$ F

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

$ D, j, N8 @- Y0 I

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

; @" E" {7 r1 u0 a' Q/ L* |

5.   ถูกทุกข้อ

, @, ?9 F$ ]) Q5 j0 I5 V1 O

 

; E) ^& p7 @9 Y) O

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

; u# J y4 j0 ^8 `& o1 ~

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

: {2 W+ X9 [' r, [4 E q; w# l- `

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

5 t/ C z" N( C0 b! [

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

' B3 U- a, \) D6 [. V v* k

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

* F3 ?$ w4 p4 d3 q9 Z. ~

5.   ไม่มีข้อใดถูก

2 U* d6 b' ^- W* R* K6 m

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

* d* X3 [* M+ W/ u

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

% x0 F r C! u& ^! t, g& Z

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

* S, t) Q' j6 @& e

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

% w8 F! X9 _' m) W

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

* p/ ~; r8 x$ x* Q

5.   ไม่มีข้อใดถูก

( X0 y! S4 l3 H8 L% Q

 

5 T* n/ P$ K6 g+ U( V* O

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

) ?, q8 J( L v' }5 m! R. \

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

# S! j7 l% Q. M6 h3 z- D

2.   ลดต้นทุนการผลิต

; S! n9 w2 [+ j, ~- u4 T" m1 s

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

& R7 W9 D6 j4 F! h7 M- {' ]; E( {

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

2 X0 W* i+ v3 C# P! _

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

' }3 R$ ~9 D& O) U

 

7 a. ?' z7 Q7 b( _4 A

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

) ]# [3 `: Q$ Q0 q! {/ @

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

. ?+ j7 q: o1 `/ F- e3 k

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

) K* }- P1 s( S1 M: i3 }/ x% S2 M

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

- |8 h& C& |; l1 m2 e8 d- V9 M

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

/ H# r; u; I) i' W; ~ B

5.   ถูกทุกข้อ

$ R- n6 t* s' W1 x9 K

                                            

2 t9 R" W0 ~1 }

 

t3 \' S: N2 ^4 }' w

 

; K& o4 u v3 @9 i# y

 

5 L3 S9 X: l; M9 }& T, N : B! M7 D0 u, T2 ?) ^& C6 l! P9 a, v6 G. g0 G0 r1 F& T, M3 z5 Q& o) V% z8 C& S6 X5 F, e4 _' j
- C2 j0 l8 i D' e( `

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

4 R/ I: M0 A$ w) b* p

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

, R$ o- P" s: u) O

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

+ R7 i' d2 P% f. o" q) @8 V

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

& U8 J. h5 D, D( B% e. p9 ^

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

$ N0 P5 w r5 g4 r9 z* V

5.   ถูกทุกข้อ

' f& w7 |: D, a

 

8 C- |2 T7 w; P* g g8 l/ b7 G* x

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

y/ F/ G; ]; L, L, t& Y. Q

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

5 S' |3 B: M: b7 D

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

, e/ J5 G; X9 d) }) I

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

* ~* n/ P0 M9 N% J3 R2 [+ j

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

. W7 n n+ o! c

5.   ถูกทุกข้อ

5 ^( k- n" O. O' {# k7 u5 m5 L

 

, [# {; K6 t! H8 {

 

; a, k5 f8 n& ]7 I/ ^

 

& m1 [. _! V, Q4 _; N

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 1-11-2014 11:40:49
ขอเฉลยหน่อยค่ะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 6-3-2015 19:50 , Processed in 0.244901 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้