งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21997|ตอบกลับ: 5

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

[คัดลอกลิงก์]

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
/ q$ L. z7 d. g9 V( N) N8 u' h- ?8 v* c% ^4 j& d# c% Y7 h. T% z3 O8 r1 s: J( u! Q( [0 |! [: _7 y
) c- x I4 c8 G0 L

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

: c+ m, [: k+ m" s# z* ^

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

3 K4 Y( J3 [0 p ^& f9 r

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

4 l+ F8 ~7 b2 S' }* H

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

! g% e0 {( e" O8 c2 R

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

|0 R2 _ E% D+ y3 b3 v, g: ^: U

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

( Y9 C5 M* R, o8 I2 b2 L1 W- }

 

7 f0 X- ^1 l/ f/ r4 j' U# m

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

6 @) U2 y- |% U% e9 d% b

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

4 K* v; P" I$ B6 g' Z1 h; u

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

3 K' i8 q. v2 x3 x

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

}. a9 E; k3 z/ H9 p0 x: J5 {

4.   ช่วยด้านการตลาด

, ^& m6 J$ a1 A5 s5 }3 R( h

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

" B C8 V9 @( ~- J' Y( O# P

 

, l6 ]7 @2 U" x) w* ^# l

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

" y+ T: G. d7 r3 A( b

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

' ?$ j2 J. v" F) s: T: b" h3 d

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

$ Q, i9 j4 q" @5 s

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

! t/ T" Z' y, \9 K7 _) o

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

- b+ e: `: h# Y7 v( B% }

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

! i! {3 M6 e/ ^) l

 

) T l! k5 }3 L) k; S4 ]% X% M

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

, E' z$ Z, j) H! O

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

* h$ t: N$ f9 V( F4 Y

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

8 a' u9 ^+ @1 Q; m- N! A

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

4 v5 n; X5 T( c

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

4 Z; K( m' B& d+ P4 G, W3 S

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

. E, ^, j t6 z

 

* x' q) W. k# q' R! j& m' j z( K

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

' g7 ?6 H! G! E+ G; |+ o

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

, w; @2 i7 B) f3 Y

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

' `% d2 \% t" E

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

" X2 J6 t) Z' M+ i

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

* v- X6 B- c. m7 M! Q' a5 a4 A

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

+ v; M, ~/ ^* I) \& w( v: _3 }

 

! _0 G) Q7 U# H! k* p6 F+ X

 

9 s9 @# S# z: i# l8 X; {9 A

 

( q- O3 ~7 }% J

 

9 C1 s" W) r, F5 }4 X W0 S: d

 

1 u& k3 O4 p# [

                                            

) E6 X$ |% ?3 ?5 h: {, H7 s

 

6 z) x* a. `1 K( H& u3 p( c, s+ ?5 {% U. x }, o3 T- M8 s9 A8 F" P/ D( S+ T V+ K# Y( [+ L& o$ l" L: n$ o/ A, s8 t" ]
8 q) d/ a0 `8 J0 W& Z. j6 _

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

m6 l* c; A% E8 o3 b

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

0 Z' c; w$ H7 U5 I, X' z

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

0 }4 z7 R& D& l u

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

* u* O* f. G( Z9 I# I. o

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

( S. ~/ W0 D; g& Y p

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

9 T. k' r! D# f2 b1 l% V8 {' P

 

8 g$ |7 F, I) y4 a# D5 l3 D

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

8 t* @5 F8 P; o% f" n

1.   ยังขาดระบบที่ดี

8 ^0 G+ K Z; N1 `' a$ \; }

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

; |1 y8 b* N. ]$ l8 [8 V( V" P

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

5 ]4 _; r7 \; ~% A7 K0 A( r

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

) l. b* E. x( u& Z1 a

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

9 r E! e( ]: j$ z6 ]

 

& s6 R: Z& I0 H- n& |0 E

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

& k; V1 k7 R. Z# \0 ~, D0 E

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

: d$ K$ u3 U, g

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

; K; W' I' I$ S( D. l7 Z

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

+ P5 h4 c2 l$ w' `4 a' Y1 e' g

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

1 _. F6 K* C1 Z

5.   ถูกทุกข้อ

s9 z) i2 c1 Y [

 

8 w* f& S2 }, h$ J v) s+ U9 h# V

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

. G2 U2 y7 i9 `4 [

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

. C& t' m& `9 C3 S3 J

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

; S, i' H& {. T% B; I8 ]/ k

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

8 [: r* V5 ? V5 M k

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

$ z% E0 [7 P) o& G4 B

5.   ถูกทุกข้อ

/ O0 d' M; N4 c

 

+ a: X. x4 ]4 M1 W3 l/ S( N

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

; w7 r* P6 g9 V) i" x% S0 l+ |

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

4 z& T& v+ O* B, [) r- I, _

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

+ }* b: G+ M9 M7 j1 C$ N V# Q

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

. p" R2 z; c3 I

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

6 \$ d# M+ s9 X

5.   ถูกทุกข้อ

5 j4 s# o, S. ^0 ^8 O

 

9 `; ~: U" N; P+ U& x5 N4 \

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

! k/ x- \2 d: l+ }) S8 O# z& P7 Z

1.   การจัดจำหน่าย

& e) m7 O6 v, q

2.   การตลาด

- ]+ [4 w; \# y

3.   การบริการลูกค้า

/ a5 v: G( Z& Q" M

4.   จัดระบบการตลาด

4 d7 V. J6 V: H: Q- f

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

7 @! r( O: y+ E. W6 u7 C

 

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
5 _/ z- a/ |( R' z# ~& A" |. B% r% j( {& `2 E. J8 u+ b" A( J2 r9 x; a" ]; O; s* g) f0 f5 ]6 }9 v8 }
8 j% ^3 q3 f/ z# H. q2 v; ?

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

6 ]% Y. g; ~6 z" ]! D4 o

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

: t9 `# ?0 S. E* ?

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

* b% ^: y/ ]* h- ?

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

# E5 D) Q* b, ^9 b2 S5 z

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

1 x c5 @4 c1 U; k" w( q

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

/ S1 e3 y2 G8 V3 I' D- s+ a

 

4 a3 b, H5 z0 Y* r( p* x/ M* `5 L: F

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

+ V1 C- l3 Y$ \$ L" a2 q3 X8 I, |

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

# w0 f* j+ d6 @/ J1 K% q7 C1 m

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

$ g6 W5 @! e; n m. S) a3 ]) c L

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

% W# P# s0 i: R, Y7 i( z

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

' M6 Z2 P7 g3 Y9 I' j

5.   ถูกทุกข้อ

& k9 q/ O" `0 Z$ W

 

/ b3 A, F, M b7 i, h# N* p

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

& g$ K) b) d: W% z% O

1.   รับผลกำไรตอบแทน

% W3 i* c% a9 Q: Y4 ]

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

, c& D% m1 j6 U9 w* d- S5 M$ P

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

# ~3 { l2 q, C, D! N9 L" m+ ?% I6 U

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

$ `: B3 w0 B. b2 a* ^/ ]) P

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

4 E" x0 H/ b; R& ]& G- Z, p2 O

 

& P3 M; R/ t' D

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

) H: t: C0 E1 x2 m

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

7 y2 _- P* m( J1 I6 B) f6 J

2.   การสื่อข้อความ

8 D# B' X6 H& p

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

T8 w6 p9 a& \ G2 o

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

/ T0 m7 d! a6 y- p

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

' T i3 Y5 u3 y" Q: j- G! e3 s

 

. m6 t1 M& J" F$ V# E

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

r7 T1 Z5 {% W1 H* p

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

4 g1 p: p j- X: x: n! S

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

* a7 W$ r# z9 c2 _$ N3 m1 S

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

8 v' T7 G% j* ]9 n: R

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

9 c% r6 Z/ W* g3 Z: S" K

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

$ t2 ~/ d( e3 R( Z- m

 

7 q4 ]% W1 n/ P6 R) q _

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

. q. _% p9 l1 b# O7 J6 ~

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

8 [5 o/ D5 P' T

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

2 A7 a" t" r: _8 N- \

3.   ยอดขาย

$ [8 _5 r/ n7 S

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

5 ]0 z- L1 v# f% M# k

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

- |) ^$ w! [& P

 

; t- q8 K9 g" |2 t

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

" q) V; \4 a" K! K

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

6 h/ q. [4 M! v# i" Q8 C6 h' I

2.   การโฆษณา

# X7 M$ v1 n3 j, D! }2 V( A8 l

3.   การกระจายสินค้า

3 k% g3 o6 w6 \- V. Z; q; k

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

8 @. G! o* y g7 x6 D r

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

7 J" \8 \$ h; L, m

                                                   

: ~0 H4 h. Y9 C; U) W ?

 

/ @2 y! w& K5 t' S, m6 N% D# ?; E , m( a( D9 ~" }0 y6 g5 t1 H1 m+ A/ J( {3 }/ t6 T8 y, P! M; |( y3 }# J5 Q3 T' U# n) j' Z6 O" y* s
% N+ ~5 L6 C+ u* X" w. M

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

4 u* g _. j9 L6 T7 k

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

6 _; O8 d2 @3 C; [! S5 Q

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

+ U5 X9 ^4 M% W2 o7 E$ r

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

5 u+ R W2 g: u7 u% f

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

7 r6 Z; b9 F$ C' b3 w! @( j

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

+ e9 C* ^9 U4 Z- g# p! p8 T3 u; _

 

) p# R4 @+ |; L* f1 X* X8 w; y, J9 q

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

: \% t, P! i) M, U' G, ]

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

+ ~5 ^$ ~$ Y2 p

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

" u/ N9 a) P( {" `7 N8 Z

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

+ ^9 a- q4 F6 T# f% a' }

4.   ใช้แรงงานมาก

+ `) f+ b( C* f0 k

5.   เป็นแบบผสมผสาน

2 f; D) m6 H# e2 U' e7 D( ]

 

4 A: k7 X: Y' S. c/ B

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

2 l, U; I, J y; o

1.   เน่าเสียง่าย

% w- w1 l* U+ i$ ]# ?+ n0 W7 h

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

9 b3 I4 v! _" m' e$ b2 p2 H9 h

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

: K/ L# F7 q m1 `0 E3 M

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

/ b& N" U- i! T7 r: f

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

/ K$ v& Z7 V6 m5 _( w" g+ i* T1 M h

 

. j4 ~3 H& Y3 w% F

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

, }- ^5 b) W6 \/ C" G

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

3 e+ L& ^! `* T

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

/ X: h" j- l1 m: v! B4 T1 U

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

1 k' b5 W: C9 e) D" T8 k

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

+ e3 y+ b0 D/ i. w5 I9 E

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

# a2 a+ E- u% k; Q6 D9 p/ U

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

& t4 ~- s; ?5 g3 U/ K8 X% f

1.   อ้อย

$ c/ _ [* c/ v

2.   ส้ม

7 }) \ F2 [7 F7 U) Z

3.   ยูคาลิปตัส

- v: Q. L' i' j* K4 z4 s7 @( c

4.   ยางพารา

1 C2 u& i: k. p/ E8 D; d& j

5.   ปอ

9 O+ { D/ T$ z

 

9 A1 w8 w2 J/ g( G! t

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

3 \' j( X6 b+ T* s$ P* H Q

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

, q7 U+ } w. t

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

# D* O$ }2 ] r4 G2 z) |- D+ B

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

) b4 ` N3 h* T% W

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

! L1 |9 T% u$ g& d3 Q9 C

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

! ]3 d' E5 b! `; d2 f

 

" ^6 n/ D7 }! ], Z: y

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

( g. b7 P w5 r! E& `- C% g/ a

1.   สภาพร่างกาย

- K; J7 J) V B, L

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

( q% s* J* [( l# Y# o5 S

3.   ศาสนา

+ q) x. t, c! u- z% R

4.   ประเพณี

, v2 U( N! O1 V, ]+ x8 \" K C0 q

5.   รสนิยม

5 v" `4 f6 U3 N' F

 

4 B& Z4 @2 h* w( d1 i. x& k% v$ H

 

: |, X) N9 L( R0 L+ R& K

                                            

7 F8 E2 C9 m) X% o- Z

 

1 R$ E: p$ `- [, t! p0 l! ~

 

" C) J) s) a3 M: D: d/ U

 

7 p; _, N3 x7 c. i( F. l8 g 2 @* y( P3 [7 M( Z! w* D: C1 D. E7 m" Q6 _( X. G5 p% m$ X. I U; W# p% k. f4 p7 _* \) m% E K
3 O5 d: |! j1 `. w' u5 r1 s

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

1 X0 h+ @+ G2 E3 H7 [+ b

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

) V3 X \5 _* A: b7 T

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

+ a0 Z; Z0 `/ \/ L2 l# t" d

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

( x2 k, Z" _6 W( U- ~

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

9 D, |% T1 M& L$ `4 |; O

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

; G; D" c/ D& N( }

 

, {+ ?( D' P; Z& B0 X

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

2 J/ }8 g# f" l9 m4 W: ?

     1. D = f PA

( t1 |# F _4 O0 T" J

     2. DA = f (PA)

( c. c% \' F& v

     3. DA  µ  PA

8 K( L% P, j* I. P

     4.

. I3 j% C( g# W" [% d$ M

     5. DA = FPA

! `: Z4 C. M5 i8 V& Q2 _

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

/ ]& D# Q7 Y( p0 u. l

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

- s$ E% ?2 X$ M6 H1 R; g. |

               10                      1

& ?: m' ?( P/ F3 \( T, _: x

                 9                      ?

0 V. y6 e4 y: `4 V

                 8                      5

# `, _0 }1 W; D8 i

                 7                      7

# x# w, M! P& k( w2 W

 

/ J- d& X; K7 z1 N% z+ t4 [$ R" T

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

$ v x( z7 j, B5 f# ]: {3 k( d c7 [

1.      1    หน่วย

: `; x5 Q& i4 l9 |( c

2.      1.5  หน่วย

# j8 n3 n5 Y( _+ ^

3.      2     หน่วย

5 H+ T1 e0 s2 n- O

4.      2.5  หน่วย

/ R" A# r2 K9 g; s9 U+ K

5.      3  หน่วย

( Y' k' t$ i' {* o

 

7 \/ G1 `5 D7 @+ x( V, m

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

7 y7 T% c1 K5 l+ x3 e2 @7 h

1.   µ

7 _; I' _% o9 q$ I5 V

2.   มากกว่า 1

+ ?( f0 M A3 {" ?: w

3.   น้อยกว่า 1

3 d! e2 D) G' R+ G2 ~6 C0 R

4.   1

+ v% k3 q5 O. [5 O

5.   0

5 E* d$ U8 H6 j- o

 

- R0 k1 Y: K9 E! P2 ]+ \8 q, v: v; M3 C: k0 ^8 _$ j2 Y7 }, A8 m4 q/ W. j ^6 V6 O/ v% ]& [
3 \* p8 q/ u }

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

) i* |; G. |& I* M* N+ N' N3 P

1.   ขนานกับแกน X

) D/ p- ?7 Q% x+ F- n' k

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

. Y7 M7 ?' D' ^. f% C

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

* M) ]! T, a0 [/ M

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

0 w5 E4 F5 P( t9 ^+ c

5.   ตั้งฉากกับแกน X

]8 F1 e+ P5 ~8 K/ F9 p

 

6 U- [* `3 ]/ X$ m

                          

4 m' i4 z5 y3 j

 

$ _7 W7 c' s: P* I# M) ]7 v5 F

 

4 d" v: Z# b3 z! N 7 j; u7 k4 ^# p8 C: p, w: c$ K5 L+ T0 m. p4 Y7 L8 ^" T4 Q4 @4 a( Q/ p7 c) F8 D1 n6 q, @1 H# _: `! j& v0 I2 S
; }" s; z2 R U# G! ^3 |" n$ f

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

3 w3 X( a, ]6 \- N+ e

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

" F, k1 a( |5 T: R5 e" g$ E

2.   น้อยกว่า 1

) X) \1 i7 Y7 _( u3 M& Q S

3.   มากกว่า 1

9 S1 T! z' ?2 X( e6 m

4.   1

3 @$ K; L$ Q6 h: q

5.   0

6 j; c3 ?0 \% H$ G

 

- _; n% O0 o" [+ i% i

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

: s# ?1 @! B0 t/ ]5 @ r2 R) _" G

1.   µ 

2 e" d7 f: _) m& B& a8 K

2.   มากกว่า 1

1 N& `8 D& m0 ]7 }$ G2 h

3.   1

- I& ~4 T6 ^! ~% O6 R8 ~

4.   น้อยกว่า 1

; I: f9 L. C# D! Y, f o- ^* P* R

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

: K- v4 p! ~9 l" h8 s6 [9 V

 

' I/ |1 ]! f, U! h/ @/ w. {. U

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

- ~! Y& W, O" @# k9 W. C

1.   SA = PA

; {9 p* k; M8 l

2.   SA µ PA

3 O& _: A) h3 l7 b/ s; E1 n* Y

3.   SA = f PA

$ Q% k: B. A" C! |

     4. SA =

2 }: V1 s9 T4 O. k3 _/ n. A

     5.

% u/ ~$ X8 L5 ~- c5 ?

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

1 p& \7 V6 m+ C4 n

1.   ขนานกับแกนนอน

) {' t" u: v6 N

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

. |& m1 m$ r* A+ o4 \' ]

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

! v; \. `" a, h2 I t$ O" J

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

) C' Z/ P. i4 N$ s

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

" y* [& L. I5 c* q- u

 

" e7 \4 _% a: P) W8 f

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

8 F p9 p0 A7 d

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

6 T! |1 a5 H; e! {* E/ B; o

2.   ราคา

2 z% I2 t" d Q

3.   มาตรฐานสินค้า

6 F6 L0 L9 e, a6 G# K

4.   มูลค่า

9 c# @* B( S8 W5 F

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

8 ?& {' U1 {9 W) p

 

6 S% Q U- R/ N. |' {9 Y: \

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

5 q4 y' D2 R2 U- Z. x

1.   ความพอใจของรัฐบาล

1 Y" d) u A5 G/ G% f6 s

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

/ s! F0 N6 L; A4 e2 _

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

; v, U) \# K( [& I& c8 Z# j+ l

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

0 J! o$ z7 {8 u5 x/ N* l1 d

5.   ระบบการทำงบการเงิน

2 q3 g6 |/ c' m; e

 

; v% z' j7 a- b2 y' M. w

 

5 \7 F5 C* C/ G

 

0 j3 f4 I+ X8 ^8 ~

 

% v# l4 |9 K8 ]2 M) x. {5 C. C

 

& S% W0 I, j+ B# _3 s

 

- t+ p# @+ y2 \! A3 N* a1 K' [

                                                   

) m3 _( u7 R- r

 

# ?! u' N- }$ E b' o# ^, W* Z( q/ q, Z8 l4 A6 W8 N/ O. u' J6 Q, O: j+ K. ^7 G$ l Z( s$ R* H5 X" ?5 g. J, d
' a3 |5 _9 ]9 g; N( m2 h1 \

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

/ P, O/ l1 n ?9 C# w: |) t' ?

1.   ความต้องการของตลาด

7 y7 B- S; u% L5 B

2.   ต้นทุนของสินค้า

. z# F: B; A5 Y% d7 {6 t) S" {" Z

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

" Z/ u: ]+ g9 o. d4 {

4.   คู่แข่งขัน

0 L) l3 Y8 N3 L* l

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

( Y7 S6 k' F# T# s1 l5 y

 

/ D# z0 {' V" \! G. L

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

?; N0 F: d" Q5 C% [3 k

1.   การแลกเปลี่ยน

7 B5 B" m% O$ `) D( i

2.   การทดแทน

6 d5 q' ~; x9 S$ m

3.   เงินสด

( ?0 U4 v/ Q) K9 h, R$ q

4.   เครดิต

- U! @5 Z* Q, `" a7 p) E

5.   การผ่อนชำระ

% J: a2 x, Y/ \9 s4 Y* `

 

8 @: ^& ~( ~9 z

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

* \( `/ ]4 i4 ^4 _' g

1.   ต้นทุนการผลิต

7 h' W/ M. g7 d; }% A9 w9 Y' M3 J* M

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

! K/ k9 s$ C4 h6 B% @) c. C) G: ~

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

6 _: _5 B; d0 h4 L5 t8 q

4.   ฤดูกาล

& o% {; N; I' f2 U4 _; X; ^

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

+ `1 M; ~0 d$ ^- D1 z

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

+ L! X0 b0 _% J" V: `* P

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

3 q1 y' v A- s4 n6 P

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

4 G3 q& q. p6 }8 g# p, c

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

; v* |3 g) R1 c

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

" q1 p2 O% j% l3 _5 \4 j1 Y. U

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

* r6 {) m( n$ ?8 d9 {

 

, l [* \2 d1 L+ Y' D9 m3 Z, f

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

1 O1 Q6 Y% R4 Z) D$ A6 z3 M( u& O" C) j

1.   การพัฒนาสินค้า

: z. w1 g/ i5 o/ ~: e& R) s/ U

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

2 [8 l) h/ q! i0 M% X# i7 T7 J7 Q

3.   การขยายกำลังการผลิต

- `9 r4 i# c* w9 q7 P' U& V

4.   การลดและขึ้นราคา

& m9 Q' t0 Y, \& [

5.   การส่งเสริมการขาย

# u/ c$ V: k- q. o- t u- F0 t

 

' a1 ~! d: a% z6 {, e8 t+ Z+ X

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

0 ?5 {" j5 U, s

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

. o$ ?; I) G* j8 i

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

" A6 B- m0 l' \6 J+ H) Y& N+ W

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

6 W; p- y; u- m/ _% R

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

. @$ i/ x! j4 g% {8 n

5.   ระยะเวลาการบริโภค

2 e. p& Z9 k: V/ b2 h L

 

# r3 r- N# y9 k* c5 @

 

7 M7 z x+ N3 d/ F

 

; o1 `5 f$ _8 p4 ^

 

) W& g4 \" o% q/ v- x5 u- R1 p

 

# i" T% F# d' A: B

 

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
7 O6 Z S, h. r! \- }. j! e* h8 w0 G! e- h$ O* T, `/ s' y+ ~* q: D6 J7 V0 d4 }- G% e+ T& c3 }! Q/ l& Q
. I2 ^ ?2 q0 q. s" ?9 K/ _& S

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

& j5 ?% L9 c' c

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

2 S( k! {* i D6 F1 H' L

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

I5 X2 C; U1 k2 x$ d

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

H4 c. d3 X/ i3 x( E% M

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

( z$ s- S. V7 N# Q

5.   ถูกทุกข้อ

/ y6 z6 h) l) A9 C D; s- k- d

 

1 w3 H; s+ w" K8 r

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

- z" ^3 g# l0 _

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

$ f/ L1 G9 p. B7 q* D$ ]

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

$ w( O! y. Z0 e

3.   ตลาดกลางปลายทาง

/ y, H# D4 a& c" x

4.   ตลาดต่างประเทศ

0 u% L/ T" T S- t. W K$ E

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

6 U* ^* Y1 f& C% S

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

8 [8 w1 m0 @, j; t! S2 s

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

8 r9 u& W7 L& @

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

0 @( p, x1 \( y' M/ I! }

3.   พ่อค้าเร่

" j! z8 x; m D& f

4.   พ่อค้าขายส่ง

8 R! m: K$ d! @

5.   พ่อค้าขายปลีก

1 K& G. I/ x, f* I8 Y, C

 

9 `1 x( H; C. y: a: C7 n B

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

$ z; l% q9 ?0 \5 [+ S4 D4 u/ t

1.   ร้านหยง

( Q2 a/ A/ ~+ m' l% S- ~# A

2.   พ่อค้าหาบเร่

6 |$ U+ E2 Y# X q! ]" A

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

6 P5 Z. O e# |0 D) J

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

. Q+ {$ u) H4 s* }

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

) K- f3 x: c0 _ V# V

 

% l0 w1 G/ E+ Z" {) |

 

+ i, b( B9 C. N- Q7 s: r

 

( s9 w& e: J/ I

                                                  

0 ]# q) T/ m: a5 `# @9 E8 p7 s

 

" U1 j P' v# ]) c# m , J4 a, o$ d D# b( S' p- x2 ^/ A! f/ D$ `& h4 I4 U- ?+ K5 y7 p" `. g2 |) Q. F' Y' G$ g, C/ ~& w" \7 F
7 \+ Y7 O4 t# `$ e+ j9 F! ^

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

( N, l/ ~4 R% N1 X& h

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

/ O: {- V a/ r8 f6 O+ r

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

' {" S& O" k$ D( F" T

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

0 s8 B3 b: @2 Z* V( T2 n4 S+ T

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

2 c5 w) j: i( }) ]0 h

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

" q8 A5 j6 u5 k3 z6 _4 h" o

 

0 P# L. _) N4 l3 E( m2 P

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

% r3 }7 Y- S# S6 W0 K: H. j

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

7 q* w1 P6 A2 [. T

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

; X. H: I$ [! Q$ _* ]# M

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

5 i/ |) X5 N n3 j1 p" H0 I

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

7 U9 O) D% d [) \: I0 Y/ i; ^

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

$ `! d" N) w' b$ U2 W* L

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

4 L* z! p9 B7 g5 J w' m7 P

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

# Z/ T* n. n1 }6 M( \0 @& l

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

/ Y$ T$ E% m: v( {" U9 \1 S! Z

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

0 k2 m2 H5 t' x3 U; B5 f# u

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

/ i; P! H! h, u

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

+ ?9 [. B/ U+ B

 

0 U8 l8 m$ P: }, \6 @

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

/ F9 {/ A# j' G3 E

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

( S* j! r# w/ f" w! E( e5 B

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

' g% ~: P0 q- D& o3 f! m5 r

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

& _6 {' D! L% Q+ S2 `

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

7 _. u6 i! x( _% @

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

+ q2 i. n( e* T: j0 y) g

                                                  

- p: P/ S ]' _

 

7 G# v _; w" F% _+ f5 n) W" ?! N, a/ Q2 o' \# |, l L1 h0 M1 w9 }( _8 A8 d! T! O+ G; b+ j H: B2 r @
6 T; c l0 T8 W' k9 \

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

! h; T$ a8 a0 v" |* H

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

3 E$ J# B1 I E" C* V# [( c

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

- e% D6 z- Z- ~" E3 Q

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

0 D( J! t+ F# |1 G5 B4 i

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

% Z8 Y0 Q- A# K

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

) _# {* `1 N5 a5 b0 `

 

, `( f) I% z }- W) U' y5 ?

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

; i8 S0 P V- v6 S4 l+ b

1.   กรมประชาสงเคราะห์

9 S* K7 l9 K4 p0 c/ ~7 m" H

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

2 E7 V6 O6 s6 H- O

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

* `% c+ `' S2 g8 S3 v4 T- \

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

" j% e% W4 v9 z: u/ {

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

: q! i2 S! y' m: m5 `6 w+ n

 

6 P( P' |1 W) u$ f) S

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

& r6 l! i( X( x; p& p. s1 K

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

3 }5 q5 U: |& n" W, e$ L

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

" l& f5 {* [! j5 {$ Z" `: \# \

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 m: {9 X: k+ N( s$ f

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

# Y5 A2 p5 @% }

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

* q6 m2 Y0 y' F& U+ C! W) ]

 

) a" r" Z- P" d

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

$ X% x! M: K0 S( a1 {

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

! \4 }6 s5 A6 r9 L

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

5 V- J) @/ C C+ B+ n% o- J

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

' {& q" a& @2 U& t. f( k/ c

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

; i: u4 k' L% m6 @/ T7 v

5.   การส่งเสริมการเกษตร

0 k% N5 s/ D$ }# m) T. V: U8 o

 

% E& j& w8 W3 Q9 J3 I! p! ^# v

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

* u+ y Z; g5 I; F

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

8 K! f/ N' F2 `$ g

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

2 r' A9 l9 k# s

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

0 P$ Y- r" X! I* A% C/ {

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

- N0 }- p) a$ O1 k \# G4 J

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

# X' w/ `1 F* ]) n

 

5 F5 v: n, |& G5 G" V+ Y

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

& c/ ~& T5 ]. R: L4 v5 V

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

+ d1 j. i' `* p1 h- w& F) R3 e

2.   การจัดตลาดกลางให้

{( H/ o% D% a( R% @

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

?1 v" u8 C! \/ h4 S

4.   การควบคุมราคาขาย

: _# k1 v7 V2 b) A. }: _. [) _

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

" ]( ?$ w# O w( s9 ]

 

. R) x) d2 s$ e# x3 Y

 

8 ^! F8 ~* W+ ~! ^6 @( a/ R

                                                   

/ P7 J* j4 \; K N2 \

 

! B. k; X& A9 {6 s0 \

 

' o( s2 V7 j; A+ E' |5 c: x, K 1 c I. u1 W5 j# A0 V' p! J+ G9 w a' u b" N7 F& ?; j* v9 i; t- m+ z+ G. w1 @2 ~# ]. f9 f' U: M. ?0 N
$ {1 z7 f* F7 J* j8 Q

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

3 r7 b: L, { f% f6 p2 a

1.   ตลาดต่างประเทศ

B5 D7 J5 q! s9 B

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

* N+ ~4 o3 X+ b. N$ k6 f

3.   ตลาดภายในประเทศ

2 [9 J& C ` \, S

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

6 G/ K$ T1 G1 s" { z* c" E# r

5.   การเงินลงทุน

! _3 o+ n; H; w) B1 u% m+ k. Z7 m$ }

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

* X$ ]$ c, ?- m' H

1.   ฟิลิปปินส์

2 N9 q/ E$ e6 L; J

2.   สหรัฐอเมริกา

; Q8 }% S0 J$ w6 x+ e( R) p

3.   ญี่ปุ่น

, G4 Q, P% S( N

4.   แอฟริกา

' F9 [1 F3 j/ L4 G) x) T- L/ y

5.   เกาหลี

/ ^( |9 b- Y2 l

 

: ~- A V5 A" D' Q0 k" t- o+ \ 0 i' W6 U3 b' ^0 r5 t% {9 d: D: E1 ]- q1 W' q( v* o2 _/ Y: j8 Y8 D) g4 a e0 Z
: n3 v( e" f* b& c8 H% n; h

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

$ A; `" L% {* c

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

4 H( L- ]# l* {: l$ p. e

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

5 t9 e i8 q' |! C( E. N5 g* I

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

2 E% I( m7 X! M$ t4 V; a" Z

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

2 f) {2 l4 z( V: X5 _

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

0 t! v$ ]- [* b- X

 

3 W6 ]: X8 N% Z1 ~% n+ V

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

" J( Y5 {# q+ \8 T" ], O

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

/ F% W5 N% D, ~% t

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

- D& ]( b' S: e* L+ N

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

9 c h* T+ U3 K6 f

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

0 O4 n5 q3 l% l4 _: e

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

& P! H( P) c+ Z5 M9 b$ Y* o

                                            

7 o: B/ R+ d; N

 

# e4 Q2 q% y/ J2 n/ X v P# C K" n- v2 l) N9 P$ _3 X( Q1 n) m' d& [/ b1 K5 @2 b* j4 O
, h# ]- N8 [, A7 R% W

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

9 I ?) U3 a3 C: c

1.     1.10   บาท

) i, ?; E+ d+ D& R

2.     2.40   บาท

; D: P* ^* c' R6 m5 _% T

3.     2.70   บาท

' Q% n; I% F3 c- X! b" r1 [5 `9 V* _

4.     2.90   บาท

9 ~# |3 U- j+ W& Z9 x4 ?

5.     3.80   บาท

+ h0 O. X" p" u& _: j

 

4 o+ P0 k* m D s' \. E- z. \

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

/ u3 u9 o. d) w8 U' C' K1 c

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

7 b" v7 A% F6 S8 H

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

; {0 D, R- w3 K! Y; L

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

0 K# c3 H$ h& ~+ r! D1 t0 D

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

* ~( ]& N8 e7 B+ Y2 h+ x4 \/ V

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

; c6 U, A1 v, r* |1 M) I9 R) [; |

 

# l' \, q" I ?# g3 u

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

7 Q8 @ k0 x+ [( [4 U; w! z

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

* Q* I1 E2 x0 u8 b3 E* X: J$ W

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

2 m1 q# a: l# c

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

7 D8 v, `( q' C* k4 I0 V: j

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

% d' I) P, m T6 Z

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

0 e' I+ @# R3 Q5 @1 j* y

 

! o* f2 H+ c5 Y9 p: {" W7 Y* W' G

 

! ?7 I# W# `/ u; h( x- b

                                                   

2 r+ M) ?$ e3 Z2 @; q7 C l

 

6 |( O R1 L& X+ A1 m' D6 e" q; D- A. Q* A+ G6 {) g: Z! W( \# _8 M: E3 C( t" n. Y' ^" t) D' k; W# a3 f! Z# |. T
/ A3 P- r. J6 u

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

" q$ n ~1 W" Q+ }, w! Q

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

5 _0 l* E I4 D) Q* d

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

/ `8 O+ g2 n4 S4 T0 H; D

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

; C5 s/ p: B# Z

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

% x/ l1 @" q" ]0 X$ l/ N9 @7 U: L

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

5 Q9 h! k+ Z/ D7 q

 

1 V) j1 ^) B8 `) O; D' C7 S

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

1 F7 F! J; g2 l) j. ?8 k

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

/ {% y& d5 E U5 I: C' ~

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

7 {. C* D6 v: I6 [% H7 n- d

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

+ r' H3 v+ { ~9 @' m' N" i

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

* h% a( ]$ [2 S/ c2 z; D& `7 r1 |% o

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

9 a2 U: F- h: o& q5 Y

 

3 j ~2 Y+ m$ ]# {. U

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

- P8 E) @% N+ \) g! b; ^' V

1.     0.32   บาท

4 _0 Q/ Z& b" n5 S. t

2.     0.45   บาท

! v/ L! g2 J0 u) \

3.     0.58   บาท

! m) j/ q. D+ k! L

4.     1.43   บาท

7 n, {8 B' Z' F

5.     1.75   บาท

                                                          

760

กระทู้

3138

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
( M, @4 p. |8 J; ]$ e4 A9 K8 p0 Q* v% a$ x! v6 i; A, |2 L/ Q7 B' W) s' R' R" |! u# Y& E; ?1 i: A
# ]+ y0 Z7 z% Q+ j" k) t: E N

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

7 ?4 P3 _- Z. e8 |8 r! ^8 |

1.   พ่อค้าท้องที่

7 \/ V8 H( y/ R; t0 @) `

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

* d- Y1 W) R4 Y% \0 ^' H p! w

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

6 G1 R: q; ^0 g9 E$ ]5 c+ B

4.   โรงงานทอกระสอบ

4 t* r6 R- Y" |

5.   พ่อค้ารวบรวม

/ b+ Z7 y* L/ w o

 

# X4 n. H8 K$ S/ m( x

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

( w$ _7 R( |4 E

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

/ r# l: Z" j3 H+ q" ]

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

2 V7 K! A0 u0 B- M2 u9 Z) e4 K

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

* R1 v- r& s% t5 B

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

( {' L- O" O' {1 N) ?

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

2 O F; [3 Z1 I2 [8 n5 C4 @* o

 

. S F* J4 N9 }4 N2 w) p

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

, T+ @6 |' ]# o; B! f

1.   โรงงานทอผ้า

0 { O- q0 v, S N _3 M2 |

2.   โรงหีบฝ้าย

3 d2 p: U1 C& D' M6 C# A+ f8 k- _2 J

3.   พ่อค้าส่งออก

4 b N8 K+ y% T3 d( Q- D# K

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

% A; {6 g4 N( @$ q7 I3 Y- F% u- z

5.   ถูกทุกข้อ

$ R7 M+ P. G5 \% X

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

& q" Q J, w& l0 e6 F/ `' F/ }

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

4 Q% }. ^) g0 \1 d

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

# L$ R6 s& A/ A

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

4 C) c& j+ A) A8 i2 `/ @

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

' e5 s2 i& y9 \, q) u6 ]+ p# t

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

& N2 ]' K4 J# d2 D. M' p

 

2 L. y+ C7 @( f9 E( v* k1 @, F* W

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

. |* X0 z4 P" `% w8 D2 J4 b' J; M

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

1 Z1 C. v0 E" x$ z

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

# f& ` R; ?6 ^2 M4 Q) L+ F; T

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

: K8 |7 ~4 o: d$ b4 J* _2 t0 F0 c) P

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

$ |( u8 H4 p3 a, f) F; w/ U! I

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

- m8 j. [. t; v4 O1 s

 

1 G% k2 Z* j8 j! k+ s* m

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

' \% @. }- Q8 ]1 F

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

4 C$ }1 S7 c. T$ z, E$ i

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

- G# X" x# @2 N' W

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

: d5 M5 c2 \% E

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

8 B9 L O6 O6 D& R6 L5 o3 e

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

$ q9 {' r3 u$ q) ^" y2 i4 C

                                                   

/ O" I# P1 g+ E! s$ k

 

( S$ f5 G8 @. k, e0 }# h; w( S $ l4 q9 w* o! q% p0 m, v. m Q# \8 h( M1 N% F* v0 m8 a" _9 n9 U0 o2 o7 D5 c6 Z3 ^
( ^# b! W' A9 w% m* Z9 b

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

+ N& I5 m& d& R' {3 K# R& c

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

T1 l+ p7 `- F r# { V

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

8 { m; ^- E1 P7 E/ K# Q4 ]' C" z

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

; w9 ~! P+ w" m( `+ i

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

' W C6 j' r- a( m6 |

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

" M+ x$ y h4 o8 n: T- I

 

: B7 p1 a" T0 C R

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

7 |5 l2 M: U i

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

8 L( }0 [; d- ?

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

: @& ~1 t) J/ g0 N' W$ l% f. F) s& Z; s

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

' D5 F2 u0 `1 {4 _; Q) |; ?" v

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

6 L. u8 v6 [$ o7 Z7 r% Y

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

# R0 O: Z6 C5 O5 y: |! W5 ~: R

 

[* n9 V( E' u3 C; g

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

2 S, v d$ D, O! K. I# ^. s" C

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

( b, j9 {/ P8 X0 U+ o: B) d

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

* \" e$ `! }$ m' G

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

" q, N+ b5 K5 T: K, j

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

( F$ d; {3 X1 @4 }8 i

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

$ m/ e8 N. a) B6 ?

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

; @/ q+ z2 Y6 E3 g& U

1.   รูปแบบของธุรกิจ

* V4 ?. B+ ]- C0 J: _

2.   สินค้า

" l& F' k1 E3 b

3.   ระดับราคา

, D* `( b3 a0 d/ n+ s

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

& s. a( d9 [2 |4 p

5.   นโยบายการตลาด

. {/ \' p" s3 V

 

0 p7 L# E6 N1 V" y5 ], H

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

" D! r) I# F1 q. |4 m% Q& [! b1 u5 L

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

8 S6 S/ h$ ?1 }$ S8 r# R+ K: p

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

5 d( X2 M- t' v% ^' v

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

$ m2 r1 t- ]) A# M! y) [& R1 e

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

3 p& o( T# U" ]

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

0 H3 x4 j1 I8 T

 

5 T# E" B, Y. w$ N! S0 K1 ?* a

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

9 U2 O- E* @* t; B

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

' h0 @7 @% s9 M7 o, M& @$ u+ J8 ?% `

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

% p% G" n% u2 c. E8 I+ g

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

% z9 a E3 h" I! D3 a

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

7 |2 v1 M( N5 |8 l1 J: X

5.   เจรจาต่อรองราคา

) Y9 C# O1 y8 \: n: [

 

) ^# I* }: R `& Q7 l

 

3 V2 ~) C% v' D% l i

                                   

. [% {8 t4 b" S

 

~$ s9 F3 S8 f/ f9 r, P) S6 J$ m6 R# `9 i Y" t4 c3 a/ p% T: |2 `9 t* t# s, l# A: D/ }) y, \5 J! v7 C
0 r( P. a& F6 I+ a) Q5 D) E

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

# y9 f2 h! ?: i4 P3 P0 H

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

2 x5 R _/ j* y/ u" }/ M+ {

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

/ o$ E' {1 R, C% S2 i' Z

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

: ]4 j% l& G J r% L

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

" X9 T8 K, U3 c" h. I7 _

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

8 i& M: u9 v% g7 U3 f

 

/ ]& @% [% J2 m" H4 W% U

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

4 G% L* x, A( @# Q- D

1.   ภาคเหนือ

" c% Q% O6 y% p* q1 h5 w' K

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

* s% _/ E. C: `( z, m s, Y

3.   ภาคกลาง

; M0 @5 I6 k) t

4.   ภาคตะวันตก

4 a/ ?) e+ D, L) t3 D* {

5.   ภาคตะวันออก

. C, a M" |1 L2 N4 E2 s3 R3 {6 H

 

) p3 J5 k) U8 q$ P! V

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

# G# z7 d3 ^; Y3 r% P

1.   รูปร่างสุกร

2 r" @" r: b7 t$ a- {" T5 ^& ^

2.   อายุสุกร

: Y" B" w# f7 Z' Z0 H3 P3 T

3.   พันธุ์สุกร

- y! {; V- S% g6 \6 G0 {3 S

4.   ความแข็งแรงของสุกร

: x, k( I7 Y4 ? X. L' l7 A1 c

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

! C k* R9 B6 q2 C0 s) r

 

% b# ^" c9 X# d* J% n" z: w' p

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

" ^2 [2 j# C0 K$ v+ _

1.   ค่าขนส่ง

$ p9 P' ?+ x3 S% o

2.   ค่าเช่าแผง

) O% G5 G2 Q6 w5 l

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

; C& V! M+ x4 C4 F. y# g$ h

4.   ค่าแรงงาน

8 g; D, b$ w" L, \. k9 ~

5.   ค่าน้ำแข็ง

- `; m: B/ o. |

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

- W0 I9 J, U9 q/ K6 Y

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

% B6 `( v5 }2 V. A# @+ A: |4 @

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

2 L0 {! n; \. W2 A( t8 W

3.   ขยายการจ้างงาน

; {4 i& u2 m9 v- J

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

3 P- e" B! q3 o( f* a: }2 A

5.   ถูกทุกข้อ

. g7 w+ a. r& v

 

" N# T2 l# m' P; [8 Z% E

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

6 j, K1 G, }, d3 T; o6 w" _( R

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

1 ~0 Q: u d+ @6 P

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

# m5 h7 I) M+ p1 A0 J/ w. D& U. S- p

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

+ B# p- B; u* U5 [* Z: E3 J

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

! K; w7 Q, z# ^4 x- O/ e5 n" j

5.   ถูกทุกข้อ

- J% G; j, ]# e* E

 

, x5 W6 [* e$ F

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

& d c0 b8 o+ h; c: ^. m. T

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

3 q0 ~2 ~2 a' T! x; Y5 ?7 P

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

+ B8 Q2 a* J9 f) L7 J9 c

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

. ?' L% l% q' a0 u+ `4 A) S; D: X

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

) i+ R2 W0 d) d

5.   ถูกทุกข้อ

! H3 z' p$ j: w" [! k/ u& e

                                                   

6 W0 v5 J3 Y1 [4 M# I( S7 S

 

: P' v* k$ F7 G# X* M6 i. L4 d: D+ q6 p! Y% ?4 k; a8 L @8 W* ^+ R: p* R/ s7 a+ C* ^0 i2 h- n; X: s/ v/ n" }7 b' p# q4 T8 W
/ D' x) a8 e2 U- o+ m0 Q1 B

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

, B4 O: ^. K9 x r

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

/ {6 E& f) v2 Q; N7 r- p

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

# ]% g9 P* ^ |) I! _: [* ~; O

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

1 ]( d3 F6 m: U1 O5 H

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

) E, d8 Q- H6 b' }

5.   ถูกทุกข้อ

3 G2 {) p; s5 j8 s7 h7 E n

 

! m8 r3 ]6 p. n& M/ ]5 S

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

+ ?, w+ U& R% H9 f* b% o

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

5 ^7 y/ T- J4 L6 T+ Z% g, _0 J

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

( y" }% l p( \0 o* F! B* F

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

0 P; Z0 R" x3 V. A& O

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

0 G8 `2 \4 f/ C% r" C8 l+ M+ R

5.   ถูกทุกข้อ

- h4 N& q+ T* a6 z0 n

 

; s) Z4 s- B, s; U9 W2 l8 F# ~8 B

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

- \* M8 {) V1 {: o8 G* D7 O

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

) b! V ]* r+ h4 a) t. `0 `

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

, _! C3 f5 ^! [2 _( H' o& j

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

2 I1 F3 p8 i- w' D/ M3 m

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

0 R8 C7 i$ b# a) Q) M

5.   ถูกทุกข้อ

' C9 [/ a: C( t1 h

 

& a7 D* w- S7 S' c/ h: U( r( }

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

( ?3 K/ l4 b6 h" w8 _: p

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

t9 ~. R% u+ f

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

5 U; w. X0 K0 Q# ]! t% n1 E/ L

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

" I% a* y/ \, S

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

# n% Y, a9 m& Q5 @9 U! _

5.   ไม่มีข้อใดถูก

) @; z. {3 M: X

 

, e' [$ h, z; B( x

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

$ _* Y: J$ s% @$ ~/ q1 _

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

6 x* k7 S1 c ]' J1 f: V; G

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

+ y( t. V# |$ P/ ]

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

7 F: P* F6 F) V

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

2 m" E( a% O9 S: ]& R* w% J! { w) s

5.   ถูกทุกข้อ

6 J$ L& J3 m5 p( ?

 

7 V3 c1 \) ]( w+ Y4 o* W

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

5 C& U) H# n. p$ k. K4 m

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

0 }6 g+ j$ N; U

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

: M; U+ I* D8 d8 G8 u8 Y

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

" O3 M; H5 _8 \1 Z# x

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

2 K8 |5 p# t( L$ U6 ?

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

' b3 i! k3 H y- [1 z; p

                                                  

9 X5 ]: a: C# V

 

% B! n) d' U6 Y & Z* \7 u( Y- ^6 ~( H7 r) O4 y5 v3 \# E6 ?9 t' h8 |" Q% S; x! I/ d# A+ `4 _* `* j
' U# \# `" g# I9 R

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

) q" i/ V: ?; }, g3 H

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

. M; E! c$ Y+ t6 B$ ]

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

9 T* @) g4 j+ w# v+ E0 k8 j& h1 G

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

/ a7 `* O5 n( ^% Q

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

6 C- a# p" H: J' z8 k

5.   ไม่มีข้อใดถูก

3 H0 v* f/ T5 L

 

, p8 p, r2 @( A

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

5 ~) Y4 z) T' W' `+ j1 w" I9 X- P

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

% H$ T( ~) o( s: L7 _& p

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

+ L0 o0 [. Y( h9 b: z0 ~

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

[, U# P7 _( Z/ y7 x5 @8 C2 g7 G

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

* ~, Z& v1 o2 u( d4 B/ w F$ ?

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

* \2 \$ V: o( q& ~! b! l1 E+ A

 

) l0 v! f3 l4 A, K

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

2 v0 W( ^% Z! m3 j* e* _

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

" C6 e3 H9 o2 S6 }. Z/ U

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

" y; N1 b2 r% E! o

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

! S3 V& c' u8 h8 k: Y1 D8 a

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

$ O, f5 Y0 m7 a5 ~. G6 ~5 L

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

; y/ i9 Q; R& p5 B$ J; j! @

 

! } h5 q) _$ C" N. Q+ u5 `# P z

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

& K3 o9 T) a i& C h3 x$ U

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

* z( ^' D: E: x3 r: U

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

& C5 [8 b V" U

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

R2 ]9 l; y, d3 Y. S+ Q2 G: ~

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

: z% Q8 ~* f! V4 o8 G# g

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

+ C9 V' t, H: @

                                                  

8 Z; H/ i- Q7 d; [; Y

 

+ c2 M3 ~6 n8 y. c, I6 w% z3 l1 u; r / J/ q' v( p- [7 ]; H/ {6 E5 B* f- m- z$ k4 |1 W* F# R0 h/ C6 O6 A. `& \4 M
8 K! Y* ?. r4 }0 L- W

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

6 {* N* w7 _: F# S, z/ i' n

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

( ?7 D8 f) A5 @3 T

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

# Y" e% ]$ r* S

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

* }0 a7 N3 N; X1 X

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

- e6 ?3 H8 A( q- }$ `) V1 S

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

7 Z% }( H; X9 @4 k! Z

 

" y5 y: h, W2 u$ h' x/ E3 Y

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

5 l% p$ z) t. t9 r

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

+ ^$ o( g- I3 l( [6 k

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

9 u; T! d2 e$ I* M! \

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

: I% [$ a1 v7 o$ H ?* b( ~# h4 c

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

9 ?& h8 Y$ N( Q9 v0 y

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

/ F, I8 M( H" }- i+ ^

 

! t# K7 ]$ J& [4 o9 _6 B

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

3 q! _, r/ y" A5 u& P( c+ H, q" E" [

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

2 F% J) [) t" H# A8 Q7 I8 j" y

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

/ V, _% f3 ] |3 D0 M

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

2 V* u% R4 \3 O/ [$ m0 j7 i3 { N

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

- o3 f5 `; M0 F

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

( y0 j+ R' L s% n

 

, \4 z, `2 n4 u

 

2 ?) U$ T# V2 }; J

 

0 O# z. |) S& L7 Z9 y4 h

 

/ L. s# n* ]+ L' f- Y ^

 

* L, u* z4 w# U& P* h7 F8 B

                                                   

x% k! w3 z4 z

 

1 q2 I9 H3 t/ G+ v ! F) ?9 t+ i" D: j& j5 k C) P1 ?% X. W6 d8 z7 ?& h% ?( U5 ?( o" |- ^+ ^( Q8 X4 @( _$ b: G
! S* o% w, S& {% z1 b

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

1 K, {1 u! D$ `" r

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

6 n' \. r" k) N2 }1 J, G

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

6 V9 \0 p! K6 A! ?

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

' y- J& V2 r, ?

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

, o7 o( o5 N8 N' ?6 j2 Z# t0 w

5.   ถูกทุกข้อ

9 ^* N3 d+ y3 T( \, \

 

% I- O, o% O6 B, o* M& J

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

. R: j/ P$ | m% _/ r

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

# x' ]& p5 p+ R

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

2 U! m8 ^/ D* p0 l$ `4 |

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

' g F4 X B5 j7 N% u, C( @

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

: b8 J9 o. f0 n1 m' J

5.   ถูกทุกข้อ

4 }7 V! X) i g) M; F- U

 

: I, b( ?2 n" p& w

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

?4 G, l6 P6 g: b' K2 b

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

( |4 i4 c2 G* S+ L. Z3 J+ z

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

5 t" m, ^+ s- h/ u1 d, I' M

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

' L$ y& U& P% }& u" n# c

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

& _+ j# y8 C& u: }7 m; f9 J+ \0 `* y- t

5.   ไม่มีข้อใดถูก

: N% R. p8 E3 n/ Q0 c

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

6 @% K4 l( T/ q- p( }

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

! ~0 K) ?& f' P/ o0 C" C4 U

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

" }2 ^, Y. n C5 _. c9 A7 A

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

( \$ u8 j- K. d, H

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

: \7 q: V$ I x* G5 [/ e" i" L

5.   ไม่มีข้อใดถูก

. M. N0 n( b) {# i

 

3 x3 e8 ?# [2 I" D" A3 E, G* E! x

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

9 }, y( c1 ~6 {* [- X6 t

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

2 ]& G# q7 ~: H9 U Q

2.   ลดต้นทุนการผลิต

! u) Y) `- ]4 V9 Z" L5 ~% @

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

* p; H3 e8 P g$ n

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

% x3 y( ]# q9 y" m

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

/ @ T0 {& W( W6 r. x5 H, e0 K

 

0 L* z$ O" |& v, d ^2 N& j6 P

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

6 d4 q% b3 C4 K- M3 v

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

4 w6 J, G0 h' I

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

! ~3 @) V1 t5 l

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

( M0 x6 R. h; q( G* w/ _# P

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

$ b( \# \! Y/ x

5.   ถูกทุกข้อ

% e& F( s# J% z/ O

                                            

) K9 A+ p6 @9 Y$ O. \5 k" s

 

, {9 ?8 B9 C& V) i6 p; |

 

4 q- I {+ E) y# W6 ~' s* r

 

" ^& U& V2 @+ j& }, ]& Q, S4 A& R2 p; ?3 ~* x1 U* ?" ^' B* C/ J1 o2 Z( F- C
7 ^8 k" v- E3 K) C* J* d% t

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

# C5 f+ [% e5 D0 h) b) A- D

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

1 F9 b6 B+ f q- r8 \" U6 u

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

3 W# y, Z2 W" m3 B) f7 O& [' C

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

" F# g1 K) z5 [# e4 N

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

2 X; I8 W& R# h( e2 W4 T

5.   ถูกทุกข้อ

6 h, g& B; [" A0 ?

 

; n+ l* g0 W. S3 l0 T& C0 x

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

( ~, }9 k9 M2 X* y4 e! F. z" S; |

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

6 c D V4 {9 P/ g; M* B# a

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

9 f. A2 p4 L; v$ O- }* f# Y

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

7 Q* y. P Y$ u, ~5 a: ^/ G0 q2 t

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

" _: \" b' {) W% r) F. _. P: r

5.   ถูกทุกข้อ

( _" y1 K- |" i9 S5 r! R" e" d

 

. x, I2 N# C7 E4 s- [' d$ p

 

. n' H/ H& [; r& f

 

: U4 k' S- {- b8 y% s: b4 g9 a

 

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 1-11-2014 11:40:49
ขอเฉลยหน่อยค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 27-11-2014 23:49 , Processed in 0.168063 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้