งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21064|ตอบกลับ: 4

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

[คัดลอกลิงก์]

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
+ o v. q; {& _/ d7 v; \9 c0 u9 \8 C% Y5 M- K0 u: J9 P o# y, y `2 p5 ~2 Q* d4 B. J Z' z }' J
+ a l$ K; s) |( {) b( I7 G- u

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

4 ~: H( T2 l& ?% K

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

; l( |4 i# A) E; \! J- A

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

- ~- t# v; L; z& h

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

$ D6 C1 t$ V9 c6 E

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

3 p l0 x6 {! H$ t

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

7 b/ V( b& x T. k9 W3 `3 B$ i) {

 

& L7 P- U2 e) M2 C- \5 |1 H- F7 T" w

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

8 i0 h' t$ h7 J% [. I1 b8 ]

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

5 w0 S* L- L* ]. d' @

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

) k2 I: \2 `: i+ O

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

1 e/ o) A# O) E$ @+ u, W7 I L; W

4.   ช่วยด้านการตลาด

4 c4 y& q) @& W1 [6 H& Z- M# u

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

% w M$ h5 y& }# Y' D) V

 

! H ]5 ?& V8 c

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

1 v3 y: s) G$ M' i, x) |

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

% q& E' U: N) u2 u, c/ v

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

/ `! P: d# }1 b

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

; a7 O8 V6 F3 C2 Z' O

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

3 {+ o" M/ m4 @' |3 `

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

9 K& ?3 y: l! R& ^' M* S

 

/ t4 h) `1 u# `" w

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

3 q& H Y8 z' u! j7 {

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

: h. i: A- u) o! I0 @. ?

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

( T; ^* }7 _+ j7 t9 {

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

) R) o0 ?' Y. E

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

: f9 j3 y& C! a' C

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

/ R- X& B' F8 P8 J- I1 V- T6 i& }

 

" j* {' E! Y* ?- p0 r# C5 B: [

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

- z/ Z- _# f% {* M: R7 g; \0 e* T

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

0 w" ~$ ?) t4 y7 F2 g) h0 D

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

2 s) T8 p& ?; E3 U) ?

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

0 D2 S& W% K- ~% ]3 I" }' r& x- ]

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

) E. i: e+ z# `- u0 ^# r2 y7 L: M# ~

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

, Z5 K8 {( ^& b I

 

, i+ b; o1 z/ J2 e

 

. F( J1 o, n9 |! O$ `* a

 

# I9 X6 O6 E1 f( i- V( c

 

" v, J) ]7 ^' f! ~+ Q: Z

 

5 Z+ d5 Z$ {, m- _

                                            

' K3 d4 j. }3 p/ _$ V, `6 O

 

( I( ~ E+ Q5 H' C! i5 g1 E3 x8 B1 r2 @- f( z9 h2 x1 u/ d2 A1 D- Z' {5 j! E# \" u& r. v' O- J+ h. B2 t0 g4 S: `# ]+ l& t& s: p/ |9 d
3 R- U% j* i q- A9 @2 P: E

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

# w D$ w2 A9 w7 v) e2 C

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

4 V( S& K; X. L

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

1 w$ r8 A; ~7 x

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

0 ]8 O0 i2 Y# |

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

5 ~/ X+ W: n" K; X8 `# g' t1 y

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

0 z* S$ s% p8 ]& J3 [3 {

 

- j7 O" w3 ~" a$ e7 `$ |& x5 f! H3 ^( }

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

" ]7 y! e7 N9 U1 x

1.   ยังขาดระบบที่ดี

: [/ ?- i# S& }1 P( t8 P

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

0 w, g9 [& ^/ r% m, m T j" S, q

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

$ O. v: L: Q9 ]' C3 f, _5 V

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

' l0 J' G( R U! R0 k# D& s4 a

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

* i' a4 a9 b6 n/ U! D

 

# b, D8 B Y6 [6 g' ^

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

3 ?$ E! d l( g* g7 B% E

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

2 z% @" Y+ H, r& B

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

/ D8 ^# q5 v" b8 U( Y2 x: `

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

" x) q+ j" V! w; g o

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

3 S8 z; r* p. W/ c! t" v

5.   ถูกทุกข้อ

4 ^8 q$ ]; x3 e; m

 

' s$ [7 `9 J+ z. z, `$ R

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

4 Q; ?) C; p Z' b0 {4 b6 c2 q ?" w

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

; P1 }2 s- a, a s7 Q! v# b

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

0 G/ }4 L5 X) E+ W/ Z [" i) ~- e: R

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

' S1 U/ f8 t; [% H! ~! r- y

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

$ Q' @" m6 q! ~

5.   ถูกทุกข้อ

3 D: @3 W4 B. }! v* ~1 i8 \6 [

 

2 K8 w' F) ?" N1 Q- ]

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

" m8 n, P1 B- c4 C3 p2 J4 C

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

& N2 {" K3 F7 q1 s+ {

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

( T- z* `- H2 _& k

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

8 X6 Y- {+ w+ f5 B1 f

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

4 ?# t$ e K3 N3 g+ }& u

5.   ถูกทุกข้อ

4 e% P; v/ _' o/ R' X2 y

 

1 t! s, j+ H- t: w2 K9 |

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

8 u4 o0 X0 E, I1 r$ a

1.   การจัดจำหน่าย

4 C. h3 \6 Y G! g7 [$ g( v& ?) n

2.   การตลาด

/ Y. E% ?: y; ?+ S

3.   การบริการลูกค้า

% }/ s* P. Z" ?* |3 ?- v

4.   จัดระบบการตลาด

- ^6 w6 p8 Y3 k2 u3 H

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

. r- J9 a0 q c& f# ]- q

 

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
0 l4 X% {- i- Y& K5 V& @! b3 v/ B$ b% C& h8 }5 c' M. p+ N2 r5 l1 M3 f. D9 c8 x8 M. M( C1 ?
) r0 o- k }# B/ Y

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

1 K8 p+ O& a' l3 ]/ X* h: g8 v

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

4 u% s7 p+ [! p; o, W3 B8 a

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

2 d9 D3 ~7 N' l

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

3 G: a* e; d2 t! [% N' T- r# p

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

' e* P; V! ~# R4 [& Q# e

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

/ ~. ?, E6 i/ D/ A

 

( \% y& A( x) x/ v; Q1 C

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

- M; D2 k7 C7 l6 ~- Z

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

- \4 F5 q- U, n3 ^5 [3 W

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

4 J2 ~' {9 q9 B5 ]

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

, s! M! k6 g# ?

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

- T/ x2 e& X8 | x+ M& [

5.   ถูกทุกข้อ

% b; m! @$ ^( g

 

/ E7 J# [8 W' J I6 Y- n

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

# P. M, b F9 U' I5 t% _# i4 r

1.   รับผลกำไรตอบแทน

H# B& x G; w

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

6 Q; T5 J1 J& N" s& W

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

Y' ~- z0 C- M0 b7 }3 T3 G9 |

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

. x0 ^( Q1 |5 d' g- `+ ^: v

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

6 e5 a6 J, V5 m. \7 Z0 X. R

 

6 J* J3 }" m. V2 n. m8 a, B' B

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

* H! m3 c R# ~- B; c8 ]

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

7 _& I$ e7 A3 w

2.   การสื่อข้อความ

. t$ R: x1 G" L) p

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

6 Z) j' H) U& c" K' P7 o

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

4 O) y* \& q" Q. Z/ P

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

6 ]/ E2 m+ e9 ?- ]) D8 v

 

, _7 Z8 s* t# `

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

2 v# v: M! s6 m1 G. l

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

$ J; ~% T& _1 g0 J

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

5 P# U# H1 _ L% v

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

' q9 M2 w* M/ Y) C

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

L0 d( u/ m7 M8 U" A ?

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

1 h7 K" ]* ~. s

 

* A1 W* E( l, M

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

# A: v, _9 {" f& F) L

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

z% H+ Z3 L4 i3 V

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

2 x9 Z3 D" C6 {7 P

3.   ยอดขาย

) E$ B+ c- V5 t( c; i: Q6 D6 _+ Q

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

6 b( ~3 u+ ]3 q+ P

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

7 \3 o1 i/ s) X7 Y. G

 

8 S0 B' |8 |8 Y) W

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

6 T; c! @- c W* G" p

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

. C! H, ~8 u2 }& Z) d

2.   การโฆษณา

) \* O$ B/ l$ r* K- s

3.   การกระจายสินค้า

& s9 i1 |1 [; A

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

! ~. h, R8 x9 c1 E

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

/ {5 `9 A+ X! t/ ^8 P5 T

                                                   

. p* t2 C/ j- j( T4 e+ s; O

 

& M' S; b- a8 ]" P* |9 Z% w u( z) O1 S4 R/ z# j& ]5 m+ |2 c8 p2 Z3 a6 s& q/ K; V# G5 q2 t
: i* s, S, n. t3 }$ a% N

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

5 L5 |% D$ m5 r: A l |% l: s

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

; o# H) D# p/ c- x! V: E* w( V

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

1 H3 n0 j1 {& Q/ |

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

" U$ Q# f- }$ ]# S2 `6 x, V% s

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

: e; Q R& W4 c9 O) N/ m

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

; t+ ?+ |% u2 r* i8 `9 c

 

6 D+ e1 d5 a. w2 t# `

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

8 A1 T# X+ B- Y) `: F+ D2 p

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

5 t N7 M7 L' ]- O1 {& n

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

& V9 S( H X! ?

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

9 T( D' Z$ ~9 c: w

4.   ใช้แรงงานมาก

- X, ~. X4 h0 s

5.   เป็นแบบผสมผสาน

1 A$ b5 `' |# [& M1 k5 P

 

2 o- R$ h- u- p7 h

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

7 G* u" T3 p! f8 O; I

1.   เน่าเสียง่าย

" d+ s$ ]2 ]3 g

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

, b, D0 Y& a' O; r# o

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

3 `' q/ p9 y, w# E4 b' K

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

8 b% p" @! i) e0 R4 T; C; ], G* P

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

1 V7 H9 ~7 j- U; P2 ~

 

% c, [$ n- H9 h/ f, H: j

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

+ S' _$ m) g; g* w

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

, l. J# y3 p5 `7 o: ~9 Q+ v' S, t

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

Z* M0 U/ Z' x

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

9 `6 X/ v. z2 f1 q! N2 R

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

8 y1 o* n( J) E" k7 g* y' T

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

# s+ D8 P% a0 J% q: E6 M

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

- ~5 c. o: o4 [1 I6 Q

1.   อ้อย

0 k' C" J( V. d( z' J

2.   ส้ม

& o# O& w1 u# i8 P

3.   ยูคาลิปตัส

0 N4 z/ v2 [( {5 m1 s

4.   ยางพารา

# u @& X1 b; n

5.   ปอ

* m# W1 {2 s9 s, @# B6 z) M

 

4 A$ @! O/ Q2 l: l% b

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

5 H' q" |7 j. ^1 T/ ]# D/ t

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

4 T# b# U$ x& K( R. e

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

' B* ]* O7 \5 T6 Z# q3 M

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

; A* ^* ^8 C( C

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

. s0 |( F7 \5 b) d: _ ~

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

6 C0 _$ [" ]3 E- Q! ?

 

, |! y2 Y' p; c7 j1 E3 Z$ G

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

# Z- C& @, r0 K( g

1.   สภาพร่างกาย

: |3 _2 F2 z: @7 g: u, N2 T

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

3 R, Y9 `' c) Q; f, C. C. O+ J

3.   ศาสนา

& d5 a. m) _; \0 `* e" w" r# |

4.   ประเพณี

5 J6 r9 H0 H( H1 g9 y( M! C! R

5.   รสนิยม

* e5 o$ C t p& r9 [

 

Z( g z/ v; R8 D

 

, {: }7 s& `' |6 A

                                            

9 k. w6 G; H) X3 v; ~) {0 j

 

# l+ g) Q" D! p' z( Z

 

+ l- o) Z# W: o! D

 

1 D! V/ y; ]5 q% o 0 v8 v, U/ m# P1 r0 m! R6 X7 L* c0 |/ S9 A+ u. D2 b8 }. Z# {) ^; m- T, C8 `0 \9 U, T5 t9 _* `2 C' Z5 M
- E0 H$ U) c( C* \

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

1 p5 P0 `' H0 g) {+ \9 i0 h3 C* F* x

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

5 a0 h0 A$ e1 a8 S( K' f/ h

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

7 l* |' m$ b( z8 S

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

$ q! k2 _/ g! V9 U; `6 @- q, \2 ]4 G) y

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

z8 |+ {! s% D" s) v

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

7 E% G7 L( \: z/ h$ r! Z

 

5 x, B1 P. M2 B. O; [

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

: P% S9 P' B: |2 A; w5 p% y6 I

     1. D = f PA

" O, @) z' ^! B

     2. DA = f (PA)

$ D$ w5 k4 y# S0 e

     3. DA  µ  PA

; @' L% Y1 @! [: U

     4.

9 f$ \ h$ _' p9 ?; o

     5. DA = FPA

+ Q3 e$ M5 t; {" F# W, [

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

/ |. v6 c6 D1 o) ?

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

7 d' d" P0 Y$ {& k+ P

               10                      1

9 r. Q Z$ m7 y/ k0 G5 a

                 9                      ?

/ ]) Z/ J/ l& U

                 8                      5

% I6 B. j! T5 h+ l

                 7                      7

7 C- _5 |- q8 c( R, [: D) W

 

# X h7 }; N$ M. [# d

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

) T5 r5 \ j0 S8 U+ [9 f$ a# S; _

1.      1    หน่วย

4 S7 @" l G' `( m$ o: c7 k K# x6 t

2.      1.5  หน่วย

7 ]$ w) F: Q; M! v; q; c5 F" Z) m

3.      2     หน่วย

# L: D$ \! i* {& t

4.      2.5  หน่วย

' c4 R5 ~+ K. z4 o

5.      3  หน่วย

, o" @! t/ G4 r$ m

 

. l: i6 F7 o. N* l

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

9 ?' I" q/ Q* F9 m2 ~3 k

1.   µ

6 x) s4 V. B" o2 R, q

2.   มากกว่า 1

6 j9 ^- Y" U. j& d" G! C8 `

3.   น้อยกว่า 1

7 `& F) J& }1 o ]# T% a

4.   1

! q+ W- l3 j9 w1 s5 \

5.   0

- Q9 Q" ~% Y# P3 i

 

& r' d" A1 I& z C5 r) t, n9 W: }$ F6 ]9 V4 v( j. |, F0 |5 Y" J/ {/ F5 k, }* W2 S5 z
7 W; }7 J# m. g& Z1 t( t/ O7 H

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

2 N3 A: n; t/ b; s( K

1.   ขนานกับแกน X

+ b' j. Q3 l8 P5 j: @! H

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

- F; b! k& N6 E' q

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

& X/ m( @3 Y& U/ z/ Y4 d g

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

6 O+ ~& e3 m2 m9 X% |, m

5.   ตั้งฉากกับแกน X

9 y5 `8 r2 [- u; L

 

, i5 Z* U# J5 g; K

                          

& X1 J* Y+ b1 k2 R4 M3 ?

 

# x/ r1 T" D) v) O. X0 }' Z6 s" Z

 

+ r6 F2 o: z1 ] 7 q/ x% n% E3 L& b1 o* _8 q7 N1 _, \/ R1 }% S( z3 V- T0 w- ?* ^$ w) @3 N" }4 M5 |1 g) R$ K$ r( I* L& V1 b* O( X4 W5 J
5 B" Z+ }- }/ t; j! `+ ?

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

8 J% i8 q' v8 j% R

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

* t$ P1 X- ?; `( j

2.   น้อยกว่า 1

$ A$ L4 j- ]. `

3.   มากกว่า 1

9 Z: P- n3 N; q. M' }

4.   1

( Q( W5 t8 x l4 T- M8 n

5.   0

9 p* p. m4 k; x, u

 

! {! y) c+ I7 H8 f1 y

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

5 c% o( Y/ F" A G

1.   µ 

) }" o0 X Q1 w/ m

2.   มากกว่า 1

& ?' p( |6 z t% B* O+ E, \" O

3.   1

/ B1 \0 ^( G/ z; G

4.   น้อยกว่า 1

: _$ ]' K- u# @# [, S o

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

% l; t$ e7 V# e( W. p0 T

 

! _5 ]( O6 `1 O; i5 V8 s

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

; L0 b9 m7 x: X

1.   SA = PA

/ n4 ]6 w- `* l: d* ~1 S

2.   SA µ PA

& Y/ n- _1 o, H$ p8 ?' W) w& u

3.   SA = f PA

5 x h! T/ U- C, f, } i9 G

     4. SA =

) c6 J6 N7 q; L. k- S

     5.

* e. c+ I7 g% W# j' u9 u3 C

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

7 u5 i! ?! Y4 t6 J4 ]) N

1.   ขนานกับแกนนอน

( l q1 q# _2 Q# G( \$ T7 ^& O

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

9 B8 b2 Y( X/ n+ \; i3 [

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

8 o* h9 S7 ^1 H' _0 D

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

) ~7 {+ d' V. H: h% T

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

) |+ V7 I6 z8 M

 

& h$ n% D9 @( p: `+ s) t" u

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

7 Y" L4 k0 W' p/ w# R

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

9 J& Q* t! P6 |

2.   ราคา

: e: [6 u" j1 Q3 W' W

3.   มาตรฐานสินค้า

`9 e8 y% X% c% s' ?8 C. T/ r

4.   มูลค่า

, S6 Z$ L* u7 J$ h2 i" \$ [

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

, T) W6 z. Y+ a! L8 D: `& z/ v: V

 

" g \" e0 `# s& h# H

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

( ]$ {* h+ G+ X+ M9 R4 B) _* O, V& w

1.   ความพอใจของรัฐบาล

: J/ k' W2 O' B& s

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

$ l, z" ~/ N# v( V5 ?9 V0 O5 Y

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

J% c3 ]/ B0 Z0 V+ e6 f

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

% n6 g" f, ^/ @) a+ [9 `9 Y

5.   ระบบการทำงบการเงิน

- ]! L( n- R6 v$ Z- V# }, u

 

, s8 Y6 ^. [0 B" n* A

 

, d2 f z+ P: _9 P8 R. n

 

: ?! W% n j @) |& H

 

8 ^& ]4 D% [# p, N3 J/ q- ?

 

. `( u9 z' V" F1 V3 d6 ^

 

/ q! b: V( R& J5 _0 F2 j8 H) i T' J

                                                   

9 W" _0 z6 q) T" m

 

1 _8 h9 {# v& I7 P# K, p; E) g - N* B9 c1 Y( _) z& N& {$ K" I2 G4 W& o0 Q: p' N2 O1 ?/ `0 W( n& M8 ^% O3 N# b
$ u3 Y5 ^& b3 j

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

. D; O0 Y) J/ ?0 @. |" @" `2 B s

1.   ความต้องการของตลาด

6 Z: T& ?% ?% w3 L1 d: b" e

2.   ต้นทุนของสินค้า

5 o8 V4 K7 t) U& Q& Q; B3 z

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

* G/ ^* k! J+ n, Z( w

4.   คู่แข่งขัน

" J% f" f4 X0 `6 D" l! j" r

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

' z$ ~ z1 D9 F$ n

 

/ N4 B+ i$ f; F" F) t% B+ r$ o/ l

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

5 h3 n' J& h8 U" g

1.   การแลกเปลี่ยน

7 e& c- U0 S$ I* v+ Z

2.   การทดแทน

9 w) R; R# C! v

3.   เงินสด

* B9 s6 d6 v7 l1 Y7 d# ]1 C6 ?9 |

4.   เครดิต

( x7 l5 \/ ^& h- B" X

5.   การผ่อนชำระ

2 r/ k; x) w3 i6 f. E- ~

 

0 c7 h! m% w* Q* @5 V6 ]3 \1 Y5 b

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

4 v3 B' z; Q# ?/ r) I- x1 ~2 A+ M* E

1.   ต้นทุนการผลิต

3 @9 x" l0 P j. k

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

! ?1 y3 N: I4 v- I$ |1 G

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

4 _1 x" r# c, _$ l( e! g

4.   ฤดูกาล

1 ^2 _2 G$ G+ N3 t" k! D" u

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

- [. y# M9 ]9 B3 }. T( K

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

. l/ X& y; f; x" O5 a2 H' l

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

2 U& s( ]6 j& X5 Z

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

! D) I# c1 A1 ?+ n

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

5 u8 c5 c9 c+ ?/ H4 l

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

) E8 ^3 H7 \3 w9 `1 W

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

6 I) H% X. u% w% [0 Q* u+ T. X

 

7 ?/ t2 |' ]0 h) q

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

4 h% j. z: ?4 D" h' N2 T& ^

1.   การพัฒนาสินค้า

9 `4 q% l8 Q0 f) Q6 N" ~5 H3 f

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

3 s( M0 Z" \: Q, b3 @2 y

3.   การขยายกำลังการผลิต

4 H; S9 j$ t9 A/ P# z

4.   การลดและขึ้นราคา

1 z* u5 t* ?2 S* k ]6 Z

5.   การส่งเสริมการขาย

; k, }5 G% }/ D- D; w

 

2 R% U; m5 h: C2 A- p* q

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

0 z3 M7 ]0 L2 f. y* N" k

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

" N1 M- g% n: m1 G

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

* y; o, d1 z" X5 Z, k

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

' l) F7 ^; R2 |) o: s

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

8 `. A5 b5 r2 E, \4 P9 z7 |( J

5.   ระยะเวลาการบริโภค

c, B- f/ L' R/ x! ^ e

 

' g4 c% f, T5 i1 a

 

2 P' }9 @6 l4 u

 

$ i9 o( _$ h1 w. y

 

% ?2 V" }% H$ K" N1 u

 

# p8 |1 \/ g' |0 [/ y3 H

 

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
' N K0 w8 L( W7 ?+ @* j$ M8 E9 h. e) c! M1 P% ^6 x; e) k# K0 n7 d: u
3 S1 _6 N4 H% d) b# y( W

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

% t8 m$ s, f6 l/ M. ?2 F

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

" {. g B7 C. v0 p2 l

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

1 k4 r8 r, D. z t

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

( U- p8 R- ` }! c0 A4 R

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

2 [1 a; O, `) L

5.   ถูกทุกข้อ

+ n5 g7 A) @8 H* G @" t

 

! a5 |6 _1 m: `

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

& n$ x) J9 m% [" m

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

; W! Y1 {; k6 r" X: v6 B

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

6 a4 }7 `$ x8 Q* o! x- d& q

3.   ตลาดกลางปลายทาง

/ [: x1 @8 \+ A

4.   ตลาดต่างประเทศ

" V9 @, l$ h7 W$ _, M& X! B

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

% w" F# w% Y+ p9 ~$ W

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

$ \& g/ j# [3 O8 Q" o: U

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

! w% K8 [ R+ j" t

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

, B# r8 m4 i g1 C: D9 I2 Y- w/ A1 L

3.   พ่อค้าเร่

1 [) a B" g7 v: w

4.   พ่อค้าขายส่ง

7 h3 ]5 i8 |- P- D" N# X. F' T) A

5.   พ่อค้าขายปลีก

) R* v. q* m& C6 q3 H d5 {$ o" r0 @

 

, X: d# o0 ?+ B7 R3 o

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

" I) j6 \ A& y3 ^8 `$ j

1.   ร้านหยง

# b0 a, Y8 e9 O# `8 U

2.   พ่อค้าหาบเร่

4 B( a# Y- k* _/ h

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

/ f4 A, t- E( i B

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

( \; p. V" G% C- Y& p

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

6 j; i0 T" H( t2 j: \0 c

 

) u3 K. i) |8 o9 W8 _" ?

 

5 h% M& M) b6 [4 J- z9 i9 A

 

* W4 R0 v) L+ q+ F2 S

                                                  

7 |- S# [5 [8 ~+ {+ e5 B z" j

 

% q0 q4 ?) r4 N( s3 Y# E . h! n) Z* q$ _& R1 M7 g4 J& c2 |7 @& E' K/ E5 {* Y! J. x# \2 r6 X \. Q! b' f
+ ~+ o( {' G P5 C3 o

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

5 P) Q2 t5 m+ j" p$ P

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

7 D4 v! R7 l4 Z

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

; X3 c) c ~% E: {: i8 V

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

5 z0 b( G4 R( i) C. Z, V6 M9 u

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

! p' e! @( y& _/ b9 i2 |2 w; f

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

9 v2 {8 a. U4 F* v) ^ x6 q7 K

 

5 Y. X2 y+ n+ [

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

' o0 y! I, y" s6 v0 ]7 _( H

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

% p' a; l* f$ a0 l4 ~3 U' x

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

7 {; |: E. G9 {9 E! {% N

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

- w9 H% t( }3 e* t

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

+ m8 o) d, A% f' f+ l4 r

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

/ s5 m0 H& @9 r+ A

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

$ f4 | e$ I( u( ^ |: U- g* _

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

- i4 U/ g! {) v5 ?6 M$ J

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

. X2 a) r: N6 I& Z+ t

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

/ _4 c/ D4 r- n6 ^7 U

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

. w9 j1 g2 R/ q9 x" f

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

/ Z+ n/ o% e- Y% L; N

 

! _8 u/ I9 u& a3 X

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

" C0 E4 ]# q0 l+ \

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

9 s( X2 n* i: n% b$ D! A# k+ ~8 c

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

3 Z8 P" t; l0 E

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

M/ }7 o% C& F- s. L8 X

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

. q6 e3 R; W) U- J1 n) D, p2 U

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

! N3 t" q. x6 Z/ U

                                                  

9 u- d+ y2 I2 O: |9 i

 

$ C# |& j1 o) w, m2 N+ F 4 h0 }3 N1 l* }6 I3 M( g+ `! C# i+ S: C" q. }3 b" b# n7 C' t" u# A1 o! G' G$ p. d: B# \6 h* I: t7 c- s
$ R5 T# m7 I, ^, _3 g: a; W6 c9 l

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

- X! P" d, S/ _. ^5 `

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

+ F; P! m1 q$ e; V0 R- C5 M

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

: u4 a }4 t: G0 s

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

" E2 X# Q5 U2 V* t) \7 A

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

0 d/ a: K! ]0 ?/ ~( I

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

- t1 n" P9 H" P/ `

 

, [/ S7 W' m6 f/ {

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

: Q; T" K* ?2 W! b* g$ a

1.   กรมประชาสงเคราะห์

8 V" V! r: W _) h" u0 K' _

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

( q/ t, `2 K6 V' F! P8 h

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

/ _5 @ p" S9 h

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

3 F9 \, s: E3 A% j

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

2 z, G- U% D; L q# G+ j

 

+ x) ^% f6 W3 n q& f

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

0 P) m* H9 y) I5 }+ _# B" {' \

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

! i" j4 n8 m7 t8 h% y; r7 s

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

2 {# T' n V8 G L

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

. n) L0 T* g" n, g/ U4 L

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 Q& d) P8 l9 W8 U; f- c

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

$ i4 v; w' E$ ]# s# N; R

 

2 \5 [! \: W2 H: n( B4 e

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

C0 N2 T* r+ V

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

+ r' i5 l' x2 G: C8 l; z

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

& E$ j( W4 _. T9 d9 |/ C3 J

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

s: E5 h2 n! D$ R9 T8 r* y

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

; O4 L# M. Q, W& I5 D1 ~0 D; p, I

5.   การส่งเสริมการเกษตร

" h% J$ k* T4 U0 b3 G

 

/ e: V" \- p0 Z) G& u2 P5 z( J

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

8 j0 Y5 ?) H( K$ k4 E: V. R8 S

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

' M2 }1 d" {* K2 t

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

2 ?" O8 R. f6 f- Y* i$ ^1 ~3 p: ?

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

+ N( J5 l" G: q$ l3 R( b

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

1 `/ E& g6 `4 `- P# R8 R. x

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

8 w% C! c* r! d w& r

 

6 x$ N1 M% y& {

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

! i% t O7 w0 o" f7 F' l

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

* y4 ?4 ]/ b' f( R3 Y2 u% T

2.   การจัดตลาดกลางให้

1 Q4 Q( a) H0 i2 w: ?' L

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

- e+ l: }: w5 g

4.   การควบคุมราคาขาย

4 o( ~& T- L f; a8 m

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

s' L7 r& K8 G9 C4 [* L \

 

% W+ J/ K$ T7 l7 V" }; _! W$ h

 

; }2 K, b$ p0 f/ Z5 X/ l- Y

                                                   

4 H0 G6 O$ i% ^' s5 t

 

4 v9 J: m0 C& j

 

% r8 Y! Z3 N, a : c# f3 `4 ^- j! O7 x0 Q6 D6 y' d! ~6 T& ?% R! V1 M2 o+ }6 d- d( F* P3 n; \8 z- z/ x
7 C; z( s3 N: e$ h$ D- v

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

- f5 g6 x5 h9 t: O

1.   ตลาดต่างประเทศ

" L8 ]/ [ f5 j! H" F/ L+ s

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

1 R e8 p# e' A( s4 E, {

3.   ตลาดภายในประเทศ

- h$ |4 m1 e8 h) _- Q

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

) x6 ]6 x+ q( H) F

5.   การเงินลงทุน

# E/ P5 R' ?8 [4 I& f+ \5 Q( @$ M0 n

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

$ w& z. _' ^& I* @

1.   ฟิลิปปินส์

/ k1 j% O, O% w& w/ b3 p

2.   สหรัฐอเมริกา

' q1 {9 q# n; h- W& m; l

3.   ญี่ปุ่น

; }# I& X7 ?6 z+ Q

4.   แอฟริกา

6 U% [/ `5 f2 v1 Z+ W: @

5.   เกาหลี

2 _) g9 M( O- d, G0 l

 

8 h7 l$ V/ _# W- F 2 D/ P) P" j! b# p) x! i) E/ w3 q- P% P% U2 I8 B0 N, ?: X9 y d8 V b i, J! C
[- f1 f8 o4 m( ~, X

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

) O+ w2 F) y j) P/ W

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

; e: ^: t2 v% l2 U

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

/ _4 w( V: `+ Q( Z" t% @8 W

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

1 C5 f: z8 j/ g: u) g$ U

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

' V; O# Y6 R9 P

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

; j9 O. v6 S' t* s1 ]

 

~" O Z% m Q0 e) ]. d

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

( ~, V1 _8 w6 n0 ^+ k" T

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

9 L8 p. g( K" p3 x8 f

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

7 w1 c' g2 z" H8 P- |: |

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

: I* U" m7 z5 X& o

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

: N8 b6 p5 Z Q9 t" Z

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

" g7 O; F/ L2 B, d1 |

                                            

5 S4 j" Y% N" d1 k p" a

 

. p! v/ u/ P9 ?$ M* H6 J4 p 3 h M: @# i' A: C) ?5 }5 d5 o! L _! N% Q* C/ G: i" k. L- }% F8 y
8 t0 l; M' u" M

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

# v( }8 n! s1 \/ p' Z

1.     1.10   บาท

r9 ]" R" j& \. K9 j" b' I N+ U

2.     2.40   บาท

% X- I$ Q$ h& S ` z1 q# A

3.     2.70   บาท

) o9 c" A/ N5 t7 D

4.     2.90   บาท

- g& s* }% e/ `3 Z/ N, f

5.     3.80   บาท

3 O! A- ^0 t1 R2 h& @+ T( P) O

 

) d% [9 U- i1 R( m6 p6 Q

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

# c: G( A' k$ H& z' E7 k5 F4 G8 v

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

; }1 p& C3 b3 U

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

7 M' A1 k; C* {1 p0 R6 |

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

* l6 y) M# R6 y& i& j1 G. c5 M

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

* D3 Y* B9 E+ F% S" Q

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

2 |" X5 N; [6 {# a2 h

 

2 f# _1 L# r$ _+ m2 \: _. H

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

) B2 l, ~6 d/ H' s; a0 D" b4 g* [

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

" {( K f; F) s3 V. } T, w

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

0 ~* Y% C5 |+ j3 q

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

* p0 d# h1 e, P% R

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

7 U+ m& ]- d+ h* S; i2 Y

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

+ o; h8 d+ b* r3 o

 

7 j M b7 G, z' j

 

1 j+ j l3 I9 O8 y2 [) p" T1 a4 |

                                                   

; Y9 ~* e# Y( z% K' V7 D

 

+ G6 y5 [; x2 J; p% n$ ~8 d4 U0 }' r8 B$ k. V7 y. A" w7 l5 ]7 \! @) q! j* S4 ~ j `5 n& @- d. ]3 f
9 ]. X) F( `9 u+ {

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

6 x2 n9 ]3 r% S9 r1 I" [

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

5 s) ^& l \* J: @; F

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

1 D& x6 J. l. ?2 {" j

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

; Y9 x3 D/ l$ g# D$ Q3 @

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

% B2 O a) J" T+ F7 m

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

2 W+ |, g J+ R5 X% o

 

+ j3 g8 N/ r1 V$ X/ ]9 ?

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

, e) T3 g$ x# j7 i

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

2 h' Q& v- f' G& d# S: r- Q3 u6 ]

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

, c3 _8 Z3 c" a; L; g

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

0 I7 Z& f+ V8 P: p7 Q

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

0 v ?5 D+ b' a- \, q

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

9 D: K, }/ y% S: m! Z. a N

 

# e/ ] R' G& I7 @7 Y

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

8 ?4 y5 W1 C) ^0 W2 X0 O! `

1.     0.32   บาท

( a7 V* E; _1 q7 f4 a h1 o* n

2.     0.45   บาท

; S5 G+ o, d5 }' E) b* ]0 J6 N

3.     0.58   บาท

$ D" _- Y' e4 i5 ?: ?

4.     1.43   บาท

* A% L! I$ o+ H* S

5.     1.75   บาท

                                                          

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
' W5 ]% K. x* ^" w4 o, C1 O4 w/ P: }9 m" a: C- i: h4 m ?. I- ^2 V- b3 a# Z6 c4 Z; ?% o5 N2 K9 B
3 E+ Q% _; p! n/ k0 l4 _

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

( ~8 Q4 C% p0 W& H- a) J' p/ y6 W

1.   พ่อค้าท้องที่

8 l% `0 m* j& [4 Q1 H

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

$ F' }0 d. y- x4 }! N

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

; M% z: y* Z* t' n" U6 }

4.   โรงงานทอกระสอบ

: H s/ x* J: t: Y& O$ O

5.   พ่อค้ารวบรวม

% @% ~1 Y' ?' g* B! t2 ?0 P

 

5 X1 i* v$ S, j' K6 _

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

9 ~, u. }8 P% w

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

8 W/ e* T( w% J# w

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

+ z: b3 ~3 l7 R3 J/ m: ]- D

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

) @+ h" b7 g/ E1 ^5 W, E

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

F4 B! ]# n4 S$ l0 F6 v* A

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

" j+ Q( }2 y& K2 Z, b; G3 Z

 

8 F2 A$ O8 R8 \8 R& K1 \% D

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

5 v# o& s0 q: j1 X: T, N. Q& H# F

1.   โรงงานทอผ้า

) h/ c" p6 h3 _* [

2.   โรงหีบฝ้าย

+ ^3 K4 s* @# C2 G1 D) y: m

3.   พ่อค้าส่งออก

( D/ V5 F; }5 N& N' B' {

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

9 ~2 P8 j" A- d1 h/ c

5.   ถูกทุกข้อ

7 a$ b J. `$ m2 x. m6 q

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

- q" J9 ?9 l, F# ~- Z8 Y

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

* ]0 k2 m3 y' {( A

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

8 {/ n0 a) i7 ?7 V

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

7 u+ X) T2 _: A c

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

6 p/ A% x8 m6 \

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

. ^& O( P; U% Y4 W+ X3 W

 

1 k4 P' E2 J# y/ C' n

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

# {- y! c! u- ~$ s2 F

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

* R0 @' w5 S- s6 O0 @' k2 T: e+ @

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

! P5 M! j r3 J; o$ o& c& u- L

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

% j; L$ z5 m. s

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

; B2 o" _" n) Y# ]8 h6 b: ~' Y

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

: Z: {/ M0 I+ B/ ?5 i3 r* U8 S

 

8 ]1 l+ t8 y. w5 S n' I1 h

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

' N d5 G/ Q4 Q6 T& d

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

/ |( M; _4 }) L

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

! K; N. z$ }+ ^% e1 I' k; E

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

5 G7 [/ _$ F" W

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

3 a& ?% |9 I" L5 e' k9 m

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

9 m2 g) h7 B& Y8 L# @ |

                                                   

1 e9 n1 h" E' q

 

0 M6 j$ c. S! k4 A. A8 s, Q) i; t2 y" s$ d7 ~+ H0 y$ `0 s- ^ `7 e0 O/ `+ f. s& n! {8 K. B8 F3 [
, w- o& F* F' Y+ @2 O5 W

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

0 r, {6 k% y$ Q1 i8 [

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

9 ~. P: U' a/ L7 e

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

- K* f: q0 b2 y

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

. b# N6 N; {0 y* ~" v

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

: A. E" A/ z. [& R( r

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

# u! y9 L( q- B, j, M! B

 

. x! b3 y7 _3 K, l( M3 `

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

$ M- v# j. i# T0 Z

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

! K% N% n& N* y) h" Y! \# J& L

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

7 H/ u. \! n7 o% I: X

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

' }+ N8 S5 Z- M3 \) N/ t

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

; }7 S# h, T* }* w: e, D' Y

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

! w* }. Y* t9 j) H# h7 g

 

2 h N, p" c* P6 v5 v

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

" g' x$ S' }2 G) i

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

1 t5 m+ Q v7 u& J

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

' P& s4 V6 u7 _% w% j

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

" @' l+ x! f1 C) X! ~3 \5 K

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

5 V' y" I- k* R! X1 ]: s7 P

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

6 f4 t9 e0 s' ]

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

& v# X6 O) |6 O- B% |

1.   รูปแบบของธุรกิจ

3 x& M$ m \1 K# x

2.   สินค้า

1 W# _/ K/ G2 f; n7 x3 h6 u+ H

3.   ระดับราคา

9 k# a( |' v' S

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

) c) a6 d1 n- e8 r% E% w9 B" X* q, b

5.   นโยบายการตลาด

# l6 Y4 D# S8 }

 

L- L+ V" j- A9 ]- t; E

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

, G+ @$ M5 J$ U& {$ R8 v; f

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

& l1 k, T( I% M' J0 A% Y% Y

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

/ h8 s( d: W7 b \- U- @, Z

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

7 a% H0 v1 d, Z. n ]9 @ R, P

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

9 W: f( O6 n3 `# J8 o+ o1 g

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

# c* [( m, E3 r6 _7 K0 h1 R% P

 

) L1 d" q+ t' ]2 y) L4 g

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

/ b2 `* `1 ]; c; V3 g7 F

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

) u6 n _, y1 o

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

3 W! @3 l/ m, O1 o, Z. w8 ^6 n

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

0 l2 u5 z5 _; T9 E7 K

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

1 \- j$ R; j# y' A: I% _1 S$ }' i

5.   เจรจาต่อรองราคา

- p; J1 I1 W( v7 C0 L; J

 

% G3 h: L2 n1 u/ m- ~& @7 u( z

 

' B% [- M6 }7 @$ g

                                   

) N" Z& E* U$ [

 

6 W9 O% F# e% }2 @6 f! r3 C8 P: p" x: Q5 A% {5 c; i! m0 a3 C1 Z' o* \4 F3 E# L: L/ x& O- C. u! T7 X6 X1 N1 Y( p" W- v
9 s: s- Q' R& @

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

9 d \9 a% g7 U

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

# O/ L( m8 z0 S7 j. X- z: A

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

) Q- N+ P2 q5 ~, Z+ T) D6 H

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

A4 | l) Y3 U( ~

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

+ B# S9 E$ ~' \, O9 s! b3 _

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

. n( \, ?6 G# |3 t0 A! Z' `

 

9 ~ s# J- K$ F

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

7 A5 U4 x7 J2 Y

1.   ภาคเหนือ

" ?6 N( u+ {6 r) Q* m. B Q1 f$ ?* n

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 J, u6 c: }8 I& @6 \- O; Z# i

3.   ภาคกลาง

: {" E% R0 P1 S. { ^

4.   ภาคตะวันตก

" ? N) `" L" P8 @% _0 m

5.   ภาคตะวันออก

+ d' t0 u4 \8 B; i6 i

 

' f( t* [& V1 c6 h1 s" L- d

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

; ?, x) p+ {" D

1.   รูปร่างสุกร

' R; m, L* r" J% m: ^% Q7 ^' u

2.   อายุสุกร

+ B$ q0 }) m0 k; H

3.   พันธุ์สุกร

. }. i+ L: r( Z( @. O

4.   ความแข็งแรงของสุกร

/ X1 n0 u4 R$ o$ B

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

$ M+ t; N& R# T% q

 

* a/ p9 D2 ^* O; [5 ?

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

6 d; I' D# ]5 B4 n4 F

1.   ค่าขนส่ง

: S% @4 I% g6 P# F/ p

2.   ค่าเช่าแผง

; z7 o& |2 {4 \; z

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

3 h. q4 }0 \: n$ i* S& O

4.   ค่าแรงงาน

7 H' L) o& D2 X& c) a

5.   ค่าน้ำแข็ง

& O# `8 q$ z# \ t5 M9 g" C q

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

. l. M. J% [. u" q+ w: \# h

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

! }4 c8 s* X w* l" z

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

6 V% }4 D7 t$ |

3.   ขยายการจ้างงาน

3 S L: [6 z p2 r8 V

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

+ f" [ ]7 v, F

5.   ถูกทุกข้อ

$ P; @% p# A' H! O0 o) w8 f# j* o

 

1 T- W2 A. h! g% |% ~

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

/ g1 T8 _+ W. o$ e' m$ u% `% O

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

& ^; Z! g& l, L5 f

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

. L1 B/ K* M, n) n2 l

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

: y6 V3 j9 s* F# B9 _ J

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

( Q7 ~! r. ~, F) v" A

5.   ถูกทุกข้อ

$ [ \! l, L8 u# H j! V( l

 

4 X. n) x2 @# r0 R1 n" x

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

0 S0 R' a: H, H; ^5 }$ C9 y) t0 J

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

! |7 A1 q }% i% ]

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

; b! _9 b! n0 S% \# |6 c# Z

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

& ^+ F" M& L! W& @5 B

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

0 G0 n# x) D( m. q3 }' T

5.   ถูกทุกข้อ

% s& {; w, F! e! P

                                                   

g7 [, ]' y) a& u% T

 

$ A3 O2 E/ k2 n8 |+ e! O# D' ^ ) ?# W# H$ ?- U* z& E! F$ D# J( N" P. S) |* e' X$ ]; [) U8 u' f% r0 R' z8 `: I4 B* v# V. ]/ M: A
2 E# ?- g8 u: l

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

8 T7 a; F% Y! o8 j. f9 @

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

$ [" |3 x' }7 n. W' C3 _( j' }

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

! V0 p) t4 y6 [2 Q

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

! V- B0 t0 O8 O3 w( [1 I& T

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

. t5 |0 t- g3 L6 u/ n+ C

5.   ถูกทุกข้อ

: h+ F2 J5 C! Q8 ~' c

 

8 ]- E- x* E$ I7 J( X

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

4 F: f6 o; n0 P0 M& H s

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

8 l$ _# d" o' ]9 B3 Y F/ }& ?

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

7 e& t" l/ t! z/ l& A: k3 A8 p

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

+ L* d) n0 |' S! [* R9 R

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

" {+ t* \3 {# w0 O7 Q

5.   ถูกทุกข้อ

3 N P) F3 h1 n% @3 `

 

* `7 y" q4 K8 p: O/ J: W4 e& r

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

, W. Y/ S! [, Z

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

8 D! c! F% Q7 o

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

$ y& |! t$ w- ], G- I5 z7 C

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

; S8 @0 q T& X: v4 j+ B/ g2 U0 ^1 ?

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

. R: E0 \) [( ?- ?

5.   ถูกทุกข้อ

& Q, k7 [8 Q; K7 D, `

 

: f' c; {& a! f2 j4 L8 V# a

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

+ D* p& W# S' D- @/ h& ^: d3 P

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

7 m z) e( n; u ]7 b/ I9 T

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

& M2 G1 d) ~ B! T O; u

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

3 ^, L6 Z; m; d

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

: g: d J: f( p( Q6 d* Z; j; J

5.   ไม่มีข้อใดถูก

+ v1 p, \' n Z& I( z

 

' \+ l* R; e' g& y8 e4 l

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

8 D& k# f/ W$ ~% a9 e2 M

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

$ E0 ]" B7 @( f1 G

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

2 K# R- _3 {$ P

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

0 l. ], C$ c8 D; R" b

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

9 y; S8 j. `1 i" L

5.   ถูกทุกข้อ

, {" C& ^; }7 _3 Z* D1 y# p$ x$ `

 

( W& q9 z/ N! y/ w

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

$ i2 \! z2 h ~- R9 G" a" G

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

% B3 }! d7 Q% p ~5 U

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

+ O! x- _% u p/ u/ t

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

0 j, a9 s" W1 o& q7 n8 t

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

8 a! {" {0 d/ M8 I6 H

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

: w* [8 Z% l9 z% N" H

                                                  

+ I6 n1 b$ ^7 T0 C

 

% R! @/ A S( W. q2 u 0 m& v; O7 }6 T' w$ X/ U+ c- ]2 D$ @4 W$ R$ D% i( l9 @) x+ X5 c# Z7 i/ P1 v
( L5 J( M7 l7 e2 ]! v

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

: Q/ n. p! c; ~! ]! C

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

; I5 u$ Q J6 A J) z. s9 i

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

; T& v& e( ]# k- K3 h- e9 q( W( W

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

% r, h6 S2 h$ Z( I: f; s h

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

- \) f, B" N; Y0 l2 W

5.   ไม่มีข้อใดถูก

% O. p$ i6 \6 e$ F# c! N8 |& l

 

7 @( Q+ v5 u( K) Q* j- E

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

" S6 J" G/ f4 x( Y

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

& O0 `' W5 O8 s! P9 E8 T

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

/ O* I' j+ p# O6 Q7 B9 _& \, ?

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

5 e$ t3 G7 V: W4 Q" ]4 k

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

8 V6 w' ~8 F& e! P, x4 i$ P

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

9 E D% s" L% a. B

 

. K6 J( H% |4 r" L! Z

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

/ F* L& M$ C% B9 W* A6 l

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

4 H$ F, p$ s6 R5 h

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

+ U: F! u6 \; v3 V0 @

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

- a. ~: y' s6 f

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

$ A" |7 d) m0 v x8 [

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

! ` }# J# p- g C2 {: l/ y. T

 

2 @# Z* f a. U" r. k, x

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

; Y" p) h& |6 `: S3 [7 `6 d, x

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

7 N: C! B; Y0 t

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

' x' F" x+ T( X: X

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

; f g0 u$ p7 n2 j2 p

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

( f2 i* c1 R6 Y9 Q# e. g1 {2 K! F

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

# J4 A7 ], b$ k, L

                                                  

/ {+ A( j6 @+ y7 H

 

, Z* z1 H# G. `) V2 H5 A! |. d5 w" V1 Q0 g5 w3 V7 X, M& @0 g3 v2 ~. F* l3 X' p' F* I9 S3 ^" D/ \( ~" x# m' Q5 W
% g" x! k9 i# ?$ V

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

& \- V0 h( c. S) A$ E0 `' I t

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

- y8 K1 ?: z1 u: x [6 d% \

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

" @& P# |9 a9 d4 U+ J9 ]

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

0 M+ J; P& y t$ e

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

$ r% S8 C8 e9 I% D T$ C0 C$ \; g1 r

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

$ L6 r! J# R' e# T' b& X

 

5 `$ |( U& u" \% _4 n" }

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

! S$ ?2 n7 A4 c1 Q! V: a$ y

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

; z% f7 d3 Q% Y( ~6 v% \+ P; U" M

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

6 \& V9 @' p1 ^; r9 G: q

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

" c( E8 P7 v$ Q' Z

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

* @4 l8 M5 L9 y. q7 q7 Z

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

: I& X5 v5 N( B C/ l5 y `

 

$ Q/ D. }- @' x5 ]

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

8 Y: p3 c; X4 o

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

* Q, l# W ~2 l0 J/ o) R. k

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

" `3 g, K' b; U ]0 h

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

1 _/ n) J! c: t4 V& y7 Q7 Z8 r8 n

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

# G3 \, G' s: s2 i# \; p

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

1 z- g9 @1 I8 V

 

+ s! R& h0 O2 s

 

4 H1 c; e/ m, N% E

 

+ ]) g2 ]! g; Y- @! A0 m. h( F

 

+ j! o, n- a6 c2 S0 S1 T; V/ j

 

8 |* \8 ?8 s$ A

                                                   

& | E: c$ f, y* \

 

. W9 V1 u, \5 ?6 } 9 A! n$ M7 s) |+ ~# S6 p/ f2 v! o% j ^$ [, `- I6 @$ R& ?+ v8 k% S# k* o- a+ B& U5 B1 C" B
`6 L- U& ?9 }* U3 _) N

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

+ ?! e& ?& o' Q) \2 [

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

& i" J9 r; X. `! O: x% w

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

5 q6 ]! s+ a0 q( v7 ?" ]5 {

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

" W' q' Z: d" A8 }$ w6 A2 \

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

0 r3 o4 S+ G! ~$ V; i7 P

5.   ถูกทุกข้อ

$ [8 f; H/ _3 R: L8 u

 

$ o4 Z) P' y9 g1 f

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

/ {" w! a# s1 e7 s; _

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

" w- A' G/ S; V, I

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

4 b4 s" g- g1 G* l0 w

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

1 c% V: y8 p6 h% y

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

; k8 B3 ^- j k

5.   ถูกทุกข้อ

$ G* }% f" x2 a5 a" u2 P$ c" o! Q

 

$ T" R' s: y" f: |7 ]! q3 U7 L3 e

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

0 x5 a2 x; W- N

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

( K2 u' _! X0 B& k1 z+ K

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

2 b( o+ W1 k6 H$ `# G! w& d. ~$ ~

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

8 f" ^, y9 y& D# r9 ~% d( g" u9 a: D7 F

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

) m! _0 d& k/ m' U' E# s

5.   ไม่มีข้อใดถูก

/ g) K* U/ v9 @1 G6 D

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

! j! S& m" u' o, Z

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

o2 o+ `. L' t# V- ?: Q

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

) p/ I2 k, e3 p3 t

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

) X7 @3 j' w0 o/ f4 H! e, K: V2 o# [

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

3 [5 @ F6 e- k: w" h, o! p

5.   ไม่มีข้อใดถูก

! _1 u2 O7 k) j5 M% U3 R4 T

 

6 a/ N8 P+ s7 x8 B2 v$ n

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

3 b v' ?4 f" F K4 c6 Q Y. |

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

9 Y! s& c$ Y( V* S0 ]

2.   ลดต้นทุนการผลิต

, l! _& ~. ~. o! j) }) `; I1 u! i

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

# H, Y8 x. s2 Q$ v; D

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

/ X- g c8 ?2 p# S

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

! L& \& M3 s$ R0 s4 }) E" X, ^1 w5 d

 

/ l! r3 m K3 S1 I5 H

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

7 F! j5 `/ ?8 o0 ~1 G3 U1 f9 d/ q

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

% \" j. E0 |0 L: Y! P0 r) ~

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

4 s( A( B- R; s1 }* y1 u

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

5 u% m/ x( @: u/ _: M9 k& T+ B8 }

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

4 t) u- F$ O" [6 E$ U- j

5.   ถูกทุกข้อ

3 B; w3 D3 L; _& J+ u# p

                                            

" r8 Q) j& y' z9 k6 h

 

% C0 l1 }! h) Y% Z1 Y: D4 |5 Q

 

8 I5 d0 Z$ r9 e

 

: ~9 @2 V1 Z; l' I" Y4 ^. ]$ i+ Q ) S% T& k' R* U5 v! x' d3 Y4 D, y/ o6 ~' }0 i l; v. q U7 `* U* n& ?8 k; Q7 W# O% D/ j/ B6 A7 ^
' A6 {' B o; @1 j4 a% T9 L- C

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

4 f/ p9 {# g/ L3 Q9 t% s6 g8 b

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

7 t, v2 [6 `: V+ [" s: [

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

9 H# k6 L5 o2 g* e

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

8 O( ^0 n1 | p2 t _% @! m) q4 z

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

" f$ Z) l$ I$ @+ U; w+ H

5.   ถูกทุกข้อ

& ~8 u& d6 e0 {: A4 l

 

3 Y$ H E' x W

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

) n$ v% ~0 U/ P% i/ o

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

' e4 j9 O- P3 e5 g! A

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

* A3 K; h5 A( P4 j

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

' E' j; f0 i9 W7 A% {

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

; J1 N2 Y/ N; d& b$ p \: u

5.   ถูกทุกข้อ

, H' ?- G2 F6 A% |

 

4 C( q- d* { G" o

 

! t7 b- e- G+ ^1 b5 T$ U

 

* [# D0 p0 c+ W% Y! Z6 a3 f

 

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-7-2014 22:31 , Processed in 0.128337 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้