งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 22215|ตอบกลับ: 5

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
6 a/ P" O5 o& S8 Y) l4 D5 K1 K, G7 ^+ G! j" z% o2 A3 w# M2 }. @1 A8 D( q5 M, d0 X3 Q1 N* X
O- n0 L& k+ f4 T" G3 ]9 v

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

' n2 T; f: J. v/ M: x4 \, c

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

, `$ ?+ J) R4 o

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

) V# [' P3 t" M( D; o* T+ P- C9 A4 e

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

' N2 @# f6 q( T1 ?; w

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

7 i4 W% ?' _( ^

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

5 j, u4 S& Z$ Q0 T

 

& L# x) m: h/ F7 Q" G+ H% D$ q

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

" E- I* |7 ]& x# p3 z' d

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

8 }/ @) Q+ z% U) {/ {; o

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

, H) l0 l' y$ P4 T8 R* L

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

" S6 B: C6 q' I8 M5 R0 y

4.   ช่วยด้านการตลาด

/ S. R8 a9 L- f& I! y; D

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

0 w. V) C6 G# } r4 k6 R1 t

 

2 j# \, r* m: e8 u( i; R

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

- B3 K* G1 h3 J# |- U% r

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

$ t9 G# x4 U$ B( A3 F( y

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

+ X) x4 f T9 P, C. |8 M/ k

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

# Q* A& s/ l& ^/ D

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

1 W" G6 B. a5 [7 ?6 H* H; @

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

5 A4 \% s8 w2 P( }3 S a

 

/ H) }1 C2 j# C) R/ R

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

+ E/ m4 @+ f; S) ]

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

2 w2 ^1 T$ Q4 G9 ^8 X

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

' ?5 u6 Z3 d: \" K! J6 h$ k& j9 r

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

% n9 }' C$ Z( E k

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

% q* `6 C0 x9 q" X1 K

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

5 z# M5 R- K7 z1 |# Y

 

+ v% D# I# [. h$ e( G S R3 y+ P

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

* y7 q4 p0 ]% f

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

" E7 Y+ |2 z9 x( T, ^/ G

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

% H6 U/ p3 {$ u; ~- E: k) g; @

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

3 O( @- o! [, z. t

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

+ n' Y; y- y1 _

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

3 s1 ]3 G, u2 H# W

 

3 E+ ^8 n4 q1 T

 

3 K4 \8 ]$ _: `! v' A" X! a& T4 S) k! p

 

# {4 J* ~( }$ w. v

 

: \1 x/ n% G, G* k, M

 

3 ]6 u. N. c1 O; C& O' u

                                            

7 ]( w6 y, h% ~# i2 D

 

' X- M9 o6 l! S- }/ v4 g6 r6 b( L4 z! s# z5 y2 I6 T! i5 ?9 R. b) |! [9 B% [* }5 J) m, @( D7 V# |4 J/ j9 N" F% y+ A) \! }+ }, \
# I0 |" A8 u' g4 [, A3 s$ j

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

' I: [; W$ ~. {% R3 I3 W

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

9 A5 A G( `/ l+ Q0 o- f

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

4 a5 ^1 k, j$ V8 j# h& [

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

+ a: o2 C) M) W% b

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

4 z2 a& L" ?1 w3 B* w" D7 |

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

" W4 y! r* X$ `4 u$ ?

 

; Z% @2 i' b' g8 [

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

; E: G; J- O4 B8 h6 W) r2 e1 p

1.   ยังขาดระบบที่ดี

# x# e( j" L) j2 K- j

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

1 {$ S, B# ?$ Z8 C' g

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

" w9 p: H# L4 Z* k) Z, Y

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

- ]# J& O6 r8 O; J/ k( w* W

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

/ z7 H3 s; C8 D4 X- B5 e

 

1 d* `2 H! T& K2 M0 R' b) N9 M

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

u- w' I, f% H4 J* H7 b) p

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

5 K% W( ?0 ^/ [, y

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

. `4 `0 a& U P1 n# h& P |" E+ h

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

! n9 [ y; K! R5 |

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

- \, n* I5 t2 G7 ~

5.   ถูกทุกข้อ

! y# B4 ~' O% B6 U7 ^$ p

 

" l# X0 S$ c1 e, }4 r0 z

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

) Q) p# T9 V! l

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

9 u I7 d+ i5 K. s/ ^

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

5 @& R5 I6 y$ R5 C1 W" s& k

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

) p% Q) I- N {7 g! _

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

; L0 {; C5 s6 E+ N4 f3 _0 t

5.   ถูกทุกข้อ

' S( L4 S9 y) E ~9 F: ]( |- l( F1 n

 

: a6 ^: B9 k# F* w& |2 u

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

. L; a8 T5 l3 ?- g( [6 t& o" {

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

/ g/ G" k( Q9 u

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

9 b B, o, l! z1 c) t$ b: L e

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

2 R2 x4 `& E N. P. P# q' n p

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

% g/ C; ?' V- W3 }

5.   ถูกทุกข้อ

, V r& B' I7 a

 

. x8 t* \3 Q: g; y$ z6 h

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

4 w; V( g8 B* i7 i0 n

1.   การจัดจำหน่าย

2 \' \4 ] T8 b' x6 M) y

2.   การตลาด

4 R4 i4 v& Y* V) N

3.   การบริการลูกค้า

& B7 W: u/ U2 i5 N" u* Z

4.   จัดระบบการตลาด

4 I9 o, c; u1 P' c' j+ ^

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

: u# {# D: \# t1 f* Q

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:29:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
7 d8 Y# n& `6 T+ D% a3 x% o; }$ p4 F& \ w% f+ W. e6 o/ P, Q. |' q, t, J6 q7 t, N* Y0 }. A* a. S' {: K3 y
, s1 b5 ^) L) Q6 G

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

# [ R- Y, `7 L7 |+ V u

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

7 \0 l5 v7 F9 ~8 o6 a

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

. f5 [3 e6 T6 ]: r( z" S6 A0 {/ U

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

3 J' v- n S% e- b

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

2 b! g$ Z8 Z* l

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

7 P# a. L) X2 ?, C2 m) ?( {: s8 u7 s

 

7 S- O7 R8 m4 N, p4 t$ i/ J( _

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

0 c2 I: y6 _5 D7 ~' {3 U

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

( a" H3 K8 t% _5 i3 G9 s

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

, N8 p/ i3 [% }$ m E& q) o5 J7 _& t

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

. O5 D G# D- t$ e& {

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

( J6 D; W: G5 j' d& X

5.   ถูกทุกข้อ

1 m; e5 x# E3 c! Y; J. c6 e

 

5 v3 [) s9 k8 h4 h6 J

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

. W3 H8 q7 k3 L7 J6 V+ R

1.   รับผลกำไรตอบแทน

2 x1 p3 o. |3 C" a

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

9 s$ }& n# l1 a" q0 j& r

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

" g o0 s2 \6 C0 S, f* C9 m$ @7 b* v/ E

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

' o! X7 v7 }1 _" `

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

) E9 a. Y/ c v g* S

 

e( u+ c. s& q) v' g* W4 F( G

21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ทางการตลาด

{+ Q8 {7 D/ V" U4 x

1.   การประเมินค่าของผลิตภัณฑ์

1 w# F+ M4 P2 F1 O" ^& `+ j" q; P

2.   การสื่อข้อความ

- e6 D2 k/ v4 O1 d; o9 j

3.   การทำให้สินค้าแตกต่างกัน

. T: O }3 n5 }, |/ m& b$ |- C

4.   การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด

$ U0 J, d" ^% L1 [

5.   การกำหนดกระบวนการผลิต

; }9 q0 r" @; a5 i f

 

R: y3 S; i6 D# W

22. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

0 |% t3 o ]6 w/ P8 _/ K

1.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

( j" W+ ^, f1 w7 n# u

2.   มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

3 ?8 a, y2 b+ e, b5 n

3.   จำนวนการซื้อแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

+ s& Z! O3 F, C1 m

4.   การขายต้องใช้การโฆษณาอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่

3 ]/ K3 \8 n# \$ Z

5.   มีการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

+ m1 h! c4 ~& }: H# ~/ V% o+ S

 

" J8 ~& X; o* V! G

23. การวางแผนการตลาดยึด อะไรเป็น
เป้าหมายสำคัญในการกำหนดกิจกรรม
ในแผนการตลาด

9 E% W0 d+ i3 V d' {1 l

1.   การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์

/ e, D; X K7 d* }9 _

2.   ความต้องการของผู้บริโภค

1 E3 e+ ~ y0 m6 q' [ v j

3.   ยอดขาย

. j* n' Z3 s3 W) F3 k9 w

4.   จำนวนผู้บริโภคที่คาดหมาย

. e) ^* P4 X- k2 O, x$ A

5.   ส่วนแบ่งการตลาด

8 Y% ]* Y; O5 v1 j

 

* s6 K/ X( f# o9 U; J' D

24. การวางแผนการตลาดของกิจการธุรกิจ
เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอะไร

n8 j- A) O6 z ~" ?

1.   การกระจายสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภค

6 [! i7 Z4 z! \' L+ x( p8 F' R: N6 j

2.   การโฆษณา

2 |/ U4 j. D- d' X# i4 k: P% p+ K4 A

3.   การกระจายสินค้า

4 k" j* e( _: @1 u. k+ Y1 r2 Z& d

4.   การกำหนดปริมาณการขาย

: [7 r' t0 T4 @1 O3 n4 k

5.   การกำหนดมาตรฐานสินค้า

% `; W4 i& g+ {$ \

                                                   

* w9 C/ }$ _. o5 j U' n' ~/ r; I

 

, D" A& j! E( B _) u, F4 Q$ J2 W) R2 r9 Q M1 U# w' q4 f$ D, r( l) }# Y) S" x: m- N3 c* k: |/ {1 P: {1 ~/ _* A- o6 j
3 d( D& P* v& V4 H

25. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
เป็นอย่างไร

+ g. |/ I! A( J

1.   ส่วนใหญ่ใช้ผลิตข้าว

3 Q- i! s* ~3 c1 j, ~

2.   เพิ่มผลผลิตโดยการขยายเนื้อที่

: u9 S1 t* ^" }8 [* z R

3.   ขยายการผลิตตามราคาตลาด

! O" z! T1 d' g; ^: ?# m

4.   ใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ

% t# Z. X% f- d' b, S& \

5.   ยังใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

5 u( |, V" O) c; H

 

; h* i0 B6 A9 y2 V

26. ลักษณะของการใช้ทุนเพื่อการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นเป็นอย่างไร

/ Z* e4 T1 ]1 v% A- F

1.   มีการใช้ทุนในรูปเทคโนโลยีสูง

* r- \' U: `+ Y; \ `

2.   อัตราผลตอบแทนต่อทุนต่ำมาก

* g. [- }! {5 m0 o6 o

3.   อัตราการใช้ทุนต่ำ

/ k8 c7 f' n5 b& I

4.   ใช้แรงงานมาก

. j& e8 s4 ]' F# D; j4 G

5.   เป็นแบบผสมผสาน

Y8 U4 H9 C# N

 

* j: D3 l! s& x# ~( {' P, q

27. ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่มีผล
กระทบโดยตรงกับการแปรรูป ได้แก่อะไร

' {/ u6 d2 m# c) ^. \9 M

1.   เน่าเสียง่าย

; [* v6 d7 R8 j# I z6 Q+ ?

2.   ลักษณะรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

4 G- h& J3 g' M* q- p

3.   พื้นที่ผลิตอยู่ห่างไกล จากผู้บริโภค

( b0 P' x1 \% d& l0 @7 e

4.   ลักษณะการผลิตขึ้นตรงกับธรรมชาติ

; @- r% j" w$ S2 V; J

5.   บริโภคโดยตรงไม่ได้

8 N8 v' c0 I2 _6 S8 u/ \

 

7 o. g5 D5 B7 Q3 Y9 _5 H: }

28. สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ
ได้แก่อะไร

, d# {+ [. @# N" ], n8 X a7 C

1.   ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ไม้สัก

* x- \9 l9 c5 R2 t0 g O

2.   ข้าว ถั่ว ยาสูบ

( \1 j" d6 ]( o" b2 e3 d* T

3.   ข้าวไร่ ถั่วเหลือง งา ยาสูบ

) {5 d, N! t7 E# J1 ?/ Q0 o. h

4.   ยาสูบ สา ไม้สัก

" D9 \" s$ K7 b

5.   ยาสูบ ถั่ว หอม กระเทียม

) x) H8 n0 [ e$ K% s# _) p, t

29. พืชไร่นา ได้แก่อะไร

( ], C- G, F6 X3 }

1.   อ้อย

9 K% E) `; {; z

2.   ส้ม

8 z) a9 D3 ?" H5 }8 w5 N

3.   ยูคาลิปตัส

6 J) u4 N2 x- {' R2 _

4.   ยางพารา

- N) S" [8 q/ Z3 J% v7 T

5.   ปอ

: k0 n4 A1 m, t. j

 

3 L" O" O; G! Z! Y d/ }; i+ {

30. เมื่อประชากรมีระดับรายได้สูงขึ้นมาก
ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรพื้นฐานจะเป็นอย่างไร

8 _, k* `2 F" V, c4 p9 I. W

1.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับรายได้เพิ่ม

8 ^1 v1 z' f( u3 D9 G2 A

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้เพิ่ม

0 f- a' q+ }* [: Y& S) N$ k

3.   เพิ่มขึ้นตามความยืดหยุ่นของรายได้

, N2 s& ~, q# k: V- Z" y

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าสินค้า
ฟุ่มเฟือย

! N5 Z4 A7 t- u4 I% w

5.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับความยือหยุ่นของราคา

& G i1 _0 U8 e, R2 ?5 O2 [

 

! X, d! c8 b4 M$ j' N5 V$ b6 }# C

31. สิ่งใดที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการบริโภค
ส่วนบุคคล

# y. J6 D, Z/ p/ p* t+ z p2 \

1.   สภาพร่างกาย

5 F+ t) ^. B& r$ i# O, m0 {% X

2.   ความร้อนหนาวของบรรยากาศ

9 R9 P/ ?/ ^, t/ ] @

3.   ศาสนา

) e4 C( C( q) w" w5 T

4.   ประเพณี

, T) N- U7 A. }+ P' p

5.   รสนิยม

$ q( p% ^% _! [6 p) B( I

 

0 t1 C- i$ s/ G9 o* ?) U

 

* E! N* h' C5 h1 L2 F5 `+ U

                                            

5 I9 {4 U, {% @

 

- g! k# T) k6 R7 S# ]

 

4 I# ?7 }" ~# k9 z4 V

 

% |2 w. _% ]! [! O: { n. g 2 B$ v- N' [3 u& ^7 g/ _: |6 |' J* J; N a! T" X# `% J$ v6 H2 Y$ q8 X' ~2 E+ ^5 c, n1 e
0 l; Y5 u' L4 t# [2 R7 l9 ^0 |+ I

32. อัตราการเพิ่มของรายได้มีผลกระทบต่อ
การบริโภคสินค้าเกษตร อย่างไร

, d. I% w9 h, }4 p3 r

1.   ไม่เปลี่ยนแปลง

6 k& d: _. Y4 w( S* Z

2.   เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเพิ่มของ
รายได้

# E8 w7 e5 T6 o2 r; E7 X. Y- M

3.   เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มของ
รายได้

" q( T0 H0 t. ^* |

4.   เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับการเพิ่มของรายได้

* f3 G6 t6 B; p' x

5.   เพิ่มขึ้นในลักษณะความต้องการสินค้า
เกษตรแปรรูป

4 [/ e/ _5 j+ Q. L0 `; q

 

4 \" e/ W+ ^7 {/ h1 f+ ] [( a

33. เมื่อกล่าวถึง อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าและบริการนั้น ความสัมพันธ์นี้แสดงในรูปของ
สมการอุปสงค์ได้อย่างใด

: [: P& k( K1 z/ [

     1. D = f PA

7 F' A. q# J% x

     2. DA = f (PA)

$ D, K" i v7 d# h5 N. `

     3. DA  µ  PA

# u) _. A7 _7 E

     4.

. S8 C* W' i, R2 R6 p2 B" X

     5. DA = FPA

" b: ]; r- x' B. B# }+ \/ I

34. ถ้าตารางอุปสงค์ของสินค้า B เป็นดังนี้
                        

* J" @+ x3 U% H2 r o; G$ A

          ราคาสินค้า B    ปริมาณซื้อสินค้า B
        (
บาท)               (หน่วย
)

! Z4 [- y7 K5 ?4 h: C

               10                      1

7 F( p& A c& z

                 9                      ?

, h) w& H8 r& q! X! w" Y+ A, R

                 8                      5

8 M5 a0 Q" [; n4 r& X0 g4 a9 U

                 7                      7

1 P" {9 C& ]+ g/ E+ ? [

 

, u# A6 }7 S) x$ D e& S2 j2 C

     ที่ราคา 9 บาท ปริมาณสั่งซื้อสินค้า B
จะเป็นกี่หน่วย

3 e1 v, T: t& a* a/ E

1.      1    หน่วย

) F. G5 @9 l6 T7 F- K

2.      1.5  หน่วย

, n6 U; l+ |0 _

3.      2     หน่วย

i# g: F8 E! p* v# a% m6 ~* r

4.      2.5  หน่วย

) J8 e0 S; K9 ]9 X1 t1 d+ m6 B9 h

5.      3  หน่วย

5 M7 S9 u/ i9 K

 

( j; I" Z4 Q; y$ G, V1 s& O$ e

35. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
(Perfectly elastic)
มีค่าเท่ากับเท่าไร

1 i/ y' n, f. F, i9 b3 G

1.   µ

! v, p/ D8 @# l

2.   มากกว่า 1

: T k$ I( @/ i) J3 b, A, b

3.   น้อยกว่า 1

7 L: E5 @; _: n1 Z

4.   1

* U* u4 n7 ~! Y0 h2 t" c g8 T* X

5.   0

0 Q+ D7 C6 o6 B) U) V x- w1 E

 

% c' s- r: `' u 6 N+ W8 H' I A+ d6 G/ i9 w% ~1 t+ Y5 _+ D* A: ]- e& c6 e7 Z% {8 [& v. G+ n3 X
x& w7 l2 z# _8 ]" r2 C

36. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร

5 }. \5 ~7 |2 i$ x

1.   ขนานกับแกน X

- d8 k$ B/ H, ?) y8 a! @& P4 Z# m

2.   ทำมุมน้อยกว่า 45 องศา กับแกน X

0 A+ C6 g$ }+ D$ q! a6 x0 E

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกน X

! v* j# ^& s; Q* n' Z

4.   ทำมุมมากกว่า 45 องศา กับแกน X

% ~8 H8 p: `4 {, F- I

5.   ตั้งฉากกับแกน X

{; C. I# }9 _/ s# \/ P

 

$ Z$ O8 v8 C9 A2 Z2 |' |8 }" d0 ]

                          

7 }9 F+ H7 M+ ^% }, D

 

A, X& J2 T4 g

 

8 |9 J& p2 S3 O0 h4 u ! s4 e) b. n0 O9 N, M; i7 ?1 T# u# s; b8 T7 e0 j/ N# d7 `3 Y ?4 T' d% c+ l6 D- @) w. z5 S- N# H8 e9 p: v7 U
/ R+ x: `/ Z$ d

37. ถ้าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ µ ค่าความ
ลาดชันของเส้นอุปสงค์จะเป็นเท่าใด

, _+ O2 h- X% F! b- i3 {. f

1.   เศษหนึ่งส่วนสอง

( y- Q( c$ K5 M: v* n* S, v

2.   น้อยกว่า 1

+ b% v2 Y: d8 U% ^0 z

3.   มากกว่า 1

7 H' s# N9 O4 I, \: o

4.   1

& ?. ?8 g2 L- X8 }) A5 ~

5.   0

' ]* I* U& J4 T- T) a7 Y0 y9 ~

 

8 E( t. d' }" f9 l& u( _: b

38. สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นอย่างไร

; P8 R; w: g* K" g4 A

1.   µ 

7 p1 Y) }0 ]0 U4 }9 M

2.   มากกว่า 1

" V. v' } ?0 p$ n) p3 t

3.   1

$ Y9 p( _% ?7 U; L$ {8 f2 b# W( s

4.   น้อยกว่า 1

! }8 w" Z& _4 x

5.   ไม่มีความยืดหยุ่น

6 Z$ |& d) y. d1 B: _' J3 \# y

 

1 G( }5 B0 L0 |( G7 Y* w9 I

39. ความสัมพันธ์ของอุปทานสินค้า A กับราคาสินค้า A สามารถเขียนเป็นรูปสมการได้อย่างไร

& _ d3 v3 S5 z

1.   SA = PA

5 r6 E- U' I" {6 d9 R# s; U; Z

2.   SA µ PA

7 Z: D5 q2 u3 B4 f. A h

3.   SA = f PA

6 T1 P1 D: Q7 _- }+ o1 j, S& h

     4. SA =

! F5 |$ M. H' h- h

     5.

; J* ?! i3 D% n% m" m

40. อุปทานที่มีค่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร

( x, l+ G& @, N V& K( w

1.   ขนานกับแกนนอน

$ g+ }% M0 Q% o3 |0 u

2.   ทำมุม 30 องศากับแกนนอน

! N! n) r* A/ J; l( T f5 |

3.   ทำมุม 45 องศา กับแกนนอน

! I& @) s; r a- J0 i$ J

4.   ทำมุม 60 องศา กับแกนนอน

; n" d5 s" b% `4 S, Z# t, b& _

5.   ทำมุม 90 องศา กับแกนนอน

6 G+ e# g* D' W) w. I

 

+ Z, f0 v0 h5 j* W/ D& O

41. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำให้
สินค้าหรือบริการใช้ในการบำบัดความต้องการได้ โดยตีออกมาเป็นมูลค่าที่อาจใช้แลกเปลี่่ยนกับสินค้าชนิดอื่นในรูปปริมาณเรียกว่าอะไร

# `6 G( W# | ^5 y* o

1.   ปริมาณการแลกเปลี่ยน

# ~* r3 F u$ [! k" E

2.   ราคา

2 t, F3 `/ F/ u4 b2 {

3.   มาตรฐานสินค้า

3 f6 p& j' G! ]2 h8 ^! A* E; Z1 f

4.   มูลค่า

5 C& T9 @) B; W5 B& v$ d0 N6 @

5.   อัตราเทียบค่าในการแลกเปลี่ยน

4 C" C6 u5 x9 G+ Y

 

. O* j# l) Q9 B3 z( r

42. ราคาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นราคาที่เกิดจากอะไร

9 e+ Z0 \- b: ~6 r# R# k

1.   ความพอใจของรัฐบาล

/ J: ]; a( L; [, N+ b

2.   ความพอใจของผู้บริโภคและผู้ขาย

/ O3 \' C" W$ P0 a

3.   การควบคุมของกฎหมายภาษีอากร

" i! P) K1 Q' e

4.   การควบคุมของกฎหมายการค้า

' q: I$ C; j( W! p2 N

5.   ระบบการทำงบการเงิน

4 M/ F4 t% U0 I9 x6 ~& W1 i! h

 

7 z- M) g( f+ A# y3 r

 

' D9 E: Y* l5 `/ F

 

# L- Q b2 H- I$ [9 D: G

 

) Z) R# X2 v3 o f& B0 k6 U

 

: L$ p! _: l/ {: \( Z9 k

 

; R* D2 ]2 N2 {

                                                   

+ s# `& F+ g3 {' W0 f5 W

 

$ u" O1 K( d/ E - `2 H+ E( S) v0 d2 T" X# A4 J* W W4 m1 [! G) I7 |# j1 ]9 s& \ \! E3 M
3 }8 I5 ~& U& z1 t" X# F0 w

43. ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคา คืออะไร

' u4 O8 t/ _: d) ~- T7 U/ R

1.   ความต้องการของตลาด

: L; k; z; f; p2 V) |3 @

2.   ต้นทุนของสินค้า

5 v- V) Q. S$ s- C% T: ~

3.   สภาวะทางเศรษฐกิจ

* a6 E2 [ M- a' b

4.   คู่แข่งขัน

. i- \5 [, |; C5 Q

5.   ปัจจัยภายในและภายนอกกิจการ

]% _; M/ u! `2 V; G: a

 

5 O" L( S- o7 U) \( D: C7 r

44. นโยบายราคาแบบส่วนลด และ
ส่วนยอมให้้อาจกระทำได้ในรูปของอะไร

% E5 W- X3 L0 @' P5 v; w% a

1.   การแลกเปลี่ยน

. V/ s7 m# w4 z% M& S C- M( |- J/ d

2.   การทดแทน

3 b6 ?, g( M# F6 ]: W d6 A

3.   เงินสด

! F, U n. A- L+ Y0 Z& s

4.   เครดิต

, Q* ~3 j. E$ ^/ `9 h3 L9 g

5.   การผ่อนชำระ

( g/ T1 A5 [% M/ y, o" }

 

! A0 p9 [' {' J) \6 v7 S; G" @7 }

45. โครงสร้างของการกำหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรม คืออะไร

/ O+ \) V* b9 ^; E9 B& B

1.   ต้นทุนการผลิต

0 Z, p: N$ j7 g4 h% Q

2.   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

# k# Y; a6 R+ q8 M8 Z$ l2 k& g) _

3.   ระยะทางจากตลาดผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต

% V2 i z' f: @

4.   ฤดูกาล

7 M4 V$ Y4 U4 B0 P# [1 O

5.   ค่าขนส่งและค่าปุ๋ย

' H( |/ B }7 j" Z

46. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมแบ่งออกได้เป็น
ระดับต่าง ได้แก่อะไรบ้าง

& w# ~% Q- f: _; L( I' _

1.   ระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง

0 m0 N% i' D$ P3 N! D$ K

2.   ระดับขายส่ง ระดับขายปลีก

# N* ?- N# w0 j

3.   ตลาดท้องถิ่น ตลาดปลายทาง
ตลาดขายปลีก

$ J" h8 ~' w) T

4.   เกษตรกร หยง พ่อค้าส่ง และ
พ่อค้าปลีก

4 U6 ]1 ~- g/ n& E

5.   ตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดต่างประเทศ

. ?1 O. i; {; `- u0 f

 

d( _) s+ d! j' O8 r% n6 @+ W3 D& w

47. การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดได้จาก
กรณีใด

" J+ E+ N, l4 p1 _! l/ y

1.   การพัฒนาสินค้า

8 w! T; Q0 @9 D9 Z& H* Z* R

2.   การปรับช่องทางการจัดจำหน่าย

* R* [6 e& V- @: c4 u* K

3.   การขยายกำลังการผลิต

1 Z* N( M: d% z5 r

4.   การลดและขึ้นราคา

6 J- K+ s. ^& m O+ S

5.   การส่งเสริมการขาย

6 z" v3 n. Q$ O/ L" J# S1 L

 

6 F5 r! l, c4 w1 r

48. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร

1 j j) @+ ]' g- B

1.   เคลื่อนไหวตามปริมาณความต้องการ

' z9 a9 f6 B) |0 Q. @% Z

2.   เคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร

# I B4 t( @7 i6 _( d

3.   เคลื่อนไหวตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ

# o9 |$ ?9 D$ Z T* F, B

4.   เคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ

6 @" j+ K6 b3 w' }: `- f: C

5.   ระยะเวลาการบริโภค

+ c8 ~" ~% I2 a

 

# J5 @: P# G2 `% G, K* G* m5 D

 

4 a( j- p# r9 i8 n; J2 z: P

 

& A" k( W$ g, q3 q* i- o% p3 B

 

( a& a* B" z9 B- W& o

 

; e1 b* t9 ]: z0 P4 X, R

 

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:30:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
3 ~" {$ A$ C& \' a, J" M6 H6 [, W- F( W) j: C5 S; k( ]' F& s2 ^# ~: v- H2 g8 H1 n' q: }$ L) }' l. n' H
z6 @& { X2 Q

57. คนกลางในตลาดสินค้าเกษตรก่อให้้เกิด
ประโยชน์งอกเงยแก่ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

& O0 \8 @' ], S$ \4 _6 W7 s9 ~1 `

1.   ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกต้อง

) Z6 |: N6 j& j% J1 V j4 [& ?( Y

2.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

# r, [* `' n6 V/ A1 s

3.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในเวลาที่ต้องการ

: W7 L* y& t1 X4 L8 R, I F

4.   ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใหม่
อยู่เสมอ

. e1 D! d+ V1 D" {) z6 g& x

5.   ถูกทุกข้อ

- g. H0 o9 R, z, M2 \: i

 

- u# Z4 y7 ?; [" f1 v! i0 x

58. ตลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นตลาดระดับใด
    
ตลาดระดับนี้เป็นจุดหรือระดับ

สุดท้ายในการรวบรวมสินค้าเกษตร ซึ่งใน
ระดับนี้จะมีการเก็บรักษามีการจัด
คุณภาพขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น การซื้อขายในระดับนี้จะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่มือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะของตลาดนี้อยู่ จุดที่มีทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคมและการติดต่อการซื้อขายในตลาดระดับนี้จึงสามารถกระทำได้โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้

) d; U* t# C% E( E; A2 ^

1.   ตลาดกลางรวบรวมท้องถิ่น

' t. \9 q! s! y6 A: F9 c

2.   ตลาดกลางท้องถิ่น

; \% T9 J& t) Y2 K

3.   ตลาดกลางปลายทาง

5 z. s; t% {% V3 e

4.   ตลาดต่างประเทศ

" T% h& \" ^8 H+ F; Z

5.   ตลาดขายปลีกโดยผ่านสื่อต่าง

5 k3 Y( W- C1 _, X j& W

59. จากการศึกษาถึงคนกลางในตลาดสินค้า
เกษตรระดับต่าง พบว่าในแต่ละตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางอยู่หลายประเภท
พ่อค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพ่อค้า

คนกลางประเภทใด
    
พ่อค้าที่ทำการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งคราวโดยไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอนพ่อค้าพวกนี้มีรถเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตระเวนไปตาม

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารมาก เมื่อรับซื้อหรือแลก
เปลี่ยนสินค้าจนได้จำนวนพอเหมาะแล้ว
ก็จะขนสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น หรือตลาด
กลางท้องถิ่นเพื่อขายต่อไป

( D( Q; i5 b( R; d* E* f& t

1.   พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น

) l: O, K6 a4 c. a( ~. \3 |5 j

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

3 A8 O0 l2 C; n% ~6 k

3.   พ่อค้าเร่

7 f0 W- V4 Z. c, c; _1 u& F

4.   พ่อค้าขายส่ง

% G L2 a$ G G4 W9 o2 S9 _6 u2 Y

5.   พ่อค้าขายปลีก

: r/ K W- y$ f+ [' k( A" y8 Q

 

3 @% |1 n+ F3 m! W

60. พ่อค้าหรือคนกลางคนใดที่มิได้เป็นคนกลางในตลาดขายปลีก

& k+ N/ o6 w3 u& t r- u1 {5 _

1.   ร้านหยง

# |4 o& X6 u' z% m0 I j

2.   พ่อค้าหาบเร่

+ p }/ Y9 {* u+ `

3.   พ่อค้าตามตลาดสด

5 d6 p; J+ R, e1 P# ?

4.   ผู้ขายชำตามถิ่นที่อยู่อาศัย

2 w+ `5 q( @2 }3 _: x0 \

5.   ซูเปอร์มาร์เก็ต

/ p: e$ U' J. u2 k- M6 I/ m

 

% k" h- E4 Z" `+ e4 {

 

* Y6 K4 n" @/ V5 @. ?/ B

 

, R: O% C) Z: p O. M2 [3 \

                                                  

' T" N( K0 U, E% j9 K$ `3 w

 

; R/ C/ Q: W( {5 L0 S& C# M) O( J( y2 n" J( p* ?; L9 u% x F& c) J: r1 g. s* e+ [9 _0 L5 {. H9 o& P7 c6 v8 n" r# d' \/ `2 d
; W3 `3 ]( j* o5 S: x

61. ต้นทุนการตลาดแบ่งออกได้เป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปร ซึ่งต้นทุนคงที่
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตจะมีลักษณะอย่างไร

; @ S2 Y, m- A5 A. a3 R( z; E

1.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

" s. m. F$ g% C$ f( i

2.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
ลดลง

. n+ v7 \, o, _; t3 S5 X

3.   จะคงที่เสมอ เมื่อปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

N( |' ]; F3 `" m' A! R0 ?- I: q

4.   จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

! C7 m- f9 a, C

5.   จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณธุรกิจ
คงที่

. b) w% M/ P: k9 D( z

 

' G: q8 V% }% l) [4 X- w; ^' a' n

62. มูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าหนึ่งหน่วยหมายถึงข้อใด

: [( h. E/ O4 y8 o( x

1.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย

: C' o7 z0 C, i: q/ X

2.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มต่อหน่วย

! L$ F0 G u: l) [$ C& H$ @

3.   ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ขายปลีกต่อหน่วย

# X- ]: D. Z5 Y: F# ]/ \3 M( Q

4.   ส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกกับราคา
ขายส่งต่อหน่วย

( e6 H% \: P! Z) k0 g$ U

5.   ส่วนต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ขายได้กับราคาขายส่ง

2 \; k2 q9 k7 k" `. {3 h) U6 n4 `

63. ข้อใดคือคำอธิบายของส่วนเหลื่อม
การตลาดที่มีค่าลดลง

v5 M7 A* ^8 r+ d/ F

1.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

$ f! B* \4 _: G7 o9 z/ A6 a6 U! y

2.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

% P0 k: s: C. }& y6 Z, S

3.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าคงที่เมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดลดลง

9 a, d3 ?: e6 z; k

4.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น

/ Z$ y1 Z4 w4 _2 ~: m; w5 f3 P3 R

5.   ส่วนเหลื่อมการตลาดมีค่าลดลงเมื่อ
ปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดคงที่

; D. n% R( M; w+ C1 J4 N( }

 

9 J( Z6 _$ S$ X: N+ N8 w3 q

64. ประสิทธิภาพการตลาดแบ่งออกได้เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายความถึงข้อใด

, n2 s; }- ~% J, _1 m3 `

1.   การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคโดยเสียต้นทุนทางการตลาดต่ำสุด

8 w( a8 N$ ?4 H% b

2.   การปรับปรุงการตลาดโดยใช้ปัจจัย
การตลาดในปริมาณน้อย แต่ได้สินค้าที่มีมูลค่ามาก

- n# h: K7 p2 o; T$ N2 ]/ H: q

3.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดด้านการ
ซื้อขายและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจสูงสุด โดยมีราคาเป็นตัวกำหนด

( j. B; Z: n, n4 N! U

4.   การปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงสุด

) ~9 b6 @; q/ L8 V3 N

5.   การปรับปรุงกระบวนการตลาดทำให้
ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากมือ
ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้

2 V* ~+ a& B2 ^+ E% q$ ~

                                                  

7 w: r8 k6 N0 C" Y% P$ j

 

6 `, n7 X( u* [! k* ]) r2 }" C, S5 j3 O6 L" S5 C3 \3 c( N) J9 T3 [4 Z- r: \1 q, k' V9 X' s1 b/ u( A2 X9 d
4 c3 n1 s5 K2 Z, F$ Z

65. การทำกิจกรรมทางการเกษตรนั้น รัฐจะ
ให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
จัดซื้อผลิตผลของเกษตรกร ความช่วยเหลือด้านการหาปัจจัยการผลิตราคาถูก
โดยมีหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเรียกว่า
... เรียกชื่อเต็มว่าอย่างไร

5 \ a5 U$ a; n {

1.   องค์การตลาดสำหรับเกษตรกร

/ Q0 X2 G$ o1 ]

2.   องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

, x5 q% w: c6 t. O% _

3.   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

6 z% S$ F0 L, c& t3 z$ B: U

4.   องค์การตลาดสินค้าเกษตรกร

- }! L2 g* F3 o) c3 m

5.   องค์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร

" O7 X& F6 f; A; ?8 ?/ L

 

1 P" G% Q$ @4 z

66. กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ดูแลด้านการดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

' q3 Y' i7 t. y% u6 d, f6 L

1.   กรมประชาสงเคราะห์

5 V; q6 s. i( o

2.   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

9 @ t4 Z3 h8 `2 w- T3 \, P

3.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

, }! V% z, t' A' v

4.   กรมพัฒนาที่ดิน

. { m6 {- R5 r. E6 N

5.   กรมส่งเสริมการเกษตร

7 S: f- E# |) q! s3 d2 k) Z4 `

 

7 D8 L: U5 t0 w; M ~

67. กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แล้วจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร

# |! a% z- v' P' I, w8 e

1.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

! h' [2 Q: T( a( B

2.   นายทะเบียนสหกรณ์

5 |4 i6 P, e+ F

3.   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

' X# h1 J# W$ G5 [2 g( h, A* e/ g

4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด

& h# ^2 I& M/ X8 ^; X; t

5.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

, m; L! L/ e( i: N6 x

 

3 c' T' R$ N. _9 ?8 s( r

68. สหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไปจะดำเนิน
ธุรกิจอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่มีด้านหนึ่ง
ที่สำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ธุรกิจใด

! i( y8 f1 |5 Y; B) r! Z

1.   การให้สินเชื่อแก่สมาชิก

. k6 q O$ [+ ~, g2 f' _6 _9 b

2.   การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมาขาย
ให้แก่สมาชิก

2 E, m" K( Y9 y6 y( Y

3.   การขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิก

[" T4 k B Q+ A; a/ ~

4.   การให้การศึกษาแก่สมาชิก

& D* O2 d/ G! k6 d2 f0 {( A

5.   การส่งเสริมการเกษตร

, U+ ?+ @. k/ g$ `8 ^ z

 

" F5 I5 d0 O6 z! C

69. ปัญหาที่รัฐยังไม่สามารถจะเข้าไป
แก้ไขได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ปัญหาใด

% f/ v$ M$ V2 |

1.   การให้การศึกษาด้านตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

& |) u9 T z4 y r9 w V: U+ `

2.   ขาดแคลนตลาดกลางสินค้าเกษตรทุกจังหวัด

, s* }, Z( a7 X$ Z& |

3.   ขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การเกษตร

J. r U7 a2 s; N& K7 L0 M. A

4.   การสร้างอำนาจการต่อรองการซื้อ
การขาย

1 U4 v7 g6 l$ d. U( N% S

5.   การผูกขาดของพ่้อค้าคนกลาง

. ?: ?& J. {/ {& T V

 

9 I: Y( i! m+ f( P1 j

70. รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดย
วิธีการอย่างไร

3 c' m! B8 m, F0 U4 ?" N: j

1.   การประกันราคาสินค้าเกษตร

, E! m* ?- J4 u5 q0 H( K( y

2.   การจัดตลาดกลางให้

/ |6 z3 P: z$ c h

3.   การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร

) B' d6 V+ t& k

4.   การควบคุมราคาขาย

5 O6 I& B% L& J9 e3 ^5 B

5.   การใช้เงินเข้าไปรับซื้อ

m: i, l' Q2 ~9 B+ i* ^

 

5 g; [0 X8 B7 [

 

% r2 r* g. H; O, C

                                                   

" M+ ~) u8 r- e" i) W7 W/ k$ x" C

 

3 B, R" s5 L- |: \. H6 ?

 

" l( t! u5 P* i3 [3 z: N# X0 l+ U% t/ L; W. B: C7 k8 @1 @8 z3 I1 Q6 C$ h8 H$ Z/ C8 }* n I& Z) n/ g+ m. L0 E! {$ A' n1 V" V9 S9 z
( C5 C* g( n( D

71. องค์การเอกชนจะมีบทบาทเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตรกรรมด้านใด

7 J& m4 O! R, ]3 s; @, P: R

1.   ตลาดต่างประเทศ

$ g9 a: `+ G* E% f! r( @

2.   การหาทางช่วยเก็บรักษาผลผลิต

& ~( a z) b0 {

3.   ตลาดภายในประเทศ

]5 W$ t0 a. p. |0 t% g

4.   การพัฒนาตลาดกลางทุกจังหวัด

- k% O6 N2 l) V; M: H' R

5.   การเงินลงทุน

5 l D# s3 U ^$ F O

72. ประเทศไทยได้ส่งออกมันสำปะหลังให้กับ
ต่างประเทศโดยนอกเหนือจาก EEC แล้ว
ยังส่งให้แก่ประเทศใด

, U- G: h. b9 x k

1.   ฟิลิปปินส์

/ p; u# X- i" l

2.   สหรัฐอเมริกา

- T7 N& E8 ]' b6 [8 @: }

3.   ญี่ปุ่น

+ A3 j3 c8 k6 }. h s% E

4.   แอฟริกา

1 Q s6 q. x$ l; P

5.   เกาหลี

9 |' q7 e7 d$ G7 ]. }

 

e& N- ]4 }: |+ Q ^2 A Z9 k( g; O/ y/ ?$ ^5 d0 \7 M3 }% n0 ], R: g) q0 X+ Z' W7 ]- ^! D! ^1 J1 W
2 `0 f" H: P# `9 N

73. หากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าผลผลิตข้าวโลกในปี 2538/39
    
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าผลผลิต

    
ข้าวของไทยจะเพิ่มเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
    
หรือไม่อย่างไร

3 g0 W9 M& p1 n. C" H0 _

6.   ราคาส่งออกข้าวไทยจะอ่อนตัวลง เพราะมีการแข่งขันมากขึ้นและ
ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้ลดลงบ้าง

/ Q3 J. h4 ~/ B Z& j& c* \, S

7.   พ่อค้าคนกลางจะไปซื้อข้าวคุณภาพดีจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทย
ขายข้าวไม่ได้

' W" q* D; D( o3 ^

8.   ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่อย่างไร
เพราะในปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

7 S4 t5 {1 A. k9 @0 j7 f

9.   ทำให้ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น

7 W2 C9 t" B* d {+ L: s% ? Y

10.ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถกำหนด
ราคาส่งออกได้ และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น

% t5 M, |, Z4 y2 U H& ^) t

 

( r: M5 ]* V+ j+ e& v

74. มักกล่าวกันว่า ตลาดข้าวเปลือกไม่มีระบบเกษตรกรต่างคนต่างขาย
    
ผลผลิตของตนตามสภาพและโอกาสลักษณะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

8 a. m( U$ c7 V* E

1.   เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ตามปริมาณที่ผลิตไว้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น

1 a, B" U, N* X& e. R% s" {

2.   เกษตรกรต้องหาเงินลงทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้จ่ายและ
ใช้งานในการผลิตปีต่อไป

& H7 g$ C8 P5 k3 p

3.   เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเรื่องราคา เป็นเหตุให้ราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้า

) d6 m( \8 O7 H! s0 Q* I) p9 Y

4.   เกษตรกรต้องหายุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกรอราคาให้สูงขึ้น

, B0 d/ {- J. n+ y, K K

5.   เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงที่ไม่มีพ่อค้า
เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก

2 q% ?5 U( a K: O, I9 D" W

                                            

8 N ?, V2 {# M! P6 w

 

3 i" e9 l% j$ k/ [0 Q. A7 K3 q! v/ r( ~. [( M. D+ Z3 V" Z2 B; l. J" J% |- u2 t# B; K& k: G$ V3 r9 o S
( ?+ [( \! r. P2 H: {( r

75. ในปี 2531/32 คาดว่าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ของข้าวโพดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของโลกจะลดลง ถ้าค่าใช้จ่าย
การตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับเป็นกิโลกรัมละ 0.80 บาท และ 0.30 บาท
ตามลำดับ อยากทราบว่าราคาข้าวโพดที่เกษตรกรได้รับจะเป็นกิโลกรัมละเท่าไร

' N2 O% U; h; d3 t& l! o" u

1.     1.10   บาท

1 \: c/ R* G8 S7 I4 B7 `8 L" F" X

2.     2.40   บาท

+ j, _2 H( `5 q3 @$ {

3.     2.70   บาท

% W( J' E, Z. M, _" v: k

4.     2.90   บาท

& ~/ H5 K% ^9 M# `1 r0 `9 O

5.     3.80   บาท

% g/ ~; d3 a+ h9 N$ j

 

7 m: X: U( z: @$ e

76. วิธีการดำเนินธุรกิจการซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมนั้น ทำได้โดยวิธีใด

& d& n% E! h5 Y: m

1.   รับซื้อจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และส่งไป
ขายให้อ...

1 Z2 ~- @8 m; c( e

2.   รับฝากจากสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด เพื่อให้เกษตรกรสมัครเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

% X; {! o! |) B W, G

3.   รับซื้อขาดจากสมาชิกและรับฝากจากสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล

# o' P6 H' G ?; G: t7 `

4.   รับซื้อจากสมาชิกและพ่อค้ารวบรวมทั่วๆ ไปที่นำมาขายพร้อมกันไปเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง

5 H9 \5 D, s$ i

5.   รับฝากจากผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกโดยคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน

! f4 e# e, I1 D9 f. n

 

/ J0 d2 P' x( B6 G* @

77. ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ อยากทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

% @- A' r; H/ ?+ q

1.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่นำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้า
แต่อย่างไร

4 S& g) W% x0 q* ^1 A% J' R: `

2.   รัฐบาลเข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

% r, G$ }: g; \" g& z" k1 z" w2 o2 X/ B

3.   จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อใช้ในการ
ผลิตและการบริโภค

/ i g7 S0 h# K; \" S

4.   กำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก และเร่งรัดให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต

- {; h, k/ `9 s( p

5.   ชักจูงให้ผู้ผลิตน้ำมันพืชนำวัตถุดิบมาสกัดน้ำมันแทนการใช้ถั่วเหลือง

; _8 i% E, n) @5 |: G+ e; W! x

 

U9 U9 R( s* Z$ ?

 

2 E( y% z( t# }

                                                   

6 L( A0 k* X6 u: f7 ~% T

 

5 w5 n% z/ n; X% Z5 o5 D- Y7 @ , K, Y8 u9 G7 t7 u9 y# G4 j6 p& k( C& K- F) Y- X- O/ X+ ]2 K$ U, |" _( M- h1 N V4 l
5 a9 x7 S/ o6 s- o$ Y

78. ปัญหาการตลาดถั่วลิสงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือถั่วลิสงที่ผลิตได้นั้น ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาเหตุใด

! T6 m. N7 ~+ O; c

1.   ธุรกิจซื้อขายถั่วลิสงในไทยมีความยุ่งยากต้องผ่านคนกลางหลายระดับทำให้ถั่วลิสงเสื่อมคุณภาพเมื่อไปถึงลูกค้า

- g5 \* M9 q! p# D2 j6 K

2.   ราคาถั่วลิสงของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น

( n7 G/ b! Q! P: o9 u. r

3.   เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการตลาด และไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา

; H* Q5 p: ^# H$ ~- \% d

4.   นโยบายของรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกถั่วลิสง เนื่องจากผลผลิตในแต่ละปี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ

: [. S6 T* Y, R

5.   ถั่วลิสงไทยเมล็ดเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ และบางครั้งมีปัญหาเรื่องสารอัฟลาท็อกซิน

a" b: L& V0 T1 V8 E

 

" Q2 X/ N5 ]( j

79. ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถใช้แทนข้าวโพดได้ ถ้าปีใดข้าวโพดราคาถูก ข้าวฟ่างก็
ถูกลงด้วยในบางครั้งมีปัญหาเรื่องไม่คุ้มการลงทุน เป็นเหตุให้ในปีต่อมาปริมาณ
ข้าวฟ่างที่ผลิตได้ลดลง ดังนั้นผลผลิตแต่ละปีจึงไม่มีความแน่นอน ลักษณะดังกล่าว
เป็นปัญหาในเรื่องการส่งออกอย่างไร

5 v2 U, ^8 t9 x- E/ o

1.   ระเบียบวิธีการส่งออกเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ผู้ส่งออก
ไม่มีความมั่นใจในนโยบาย

/ D/ s: t0 y! M

2.   ผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินความต้องการ

2 O( k, _" m% f

3.   ผู้นำเข้าในตลาดต่างประเทศไม่แน่ใจว่าปริมาณข้าวฟ่างไทยในแต่ละปีจะเพียงพอแก่
ความต้องการจึงงดการสั่งซื้อ

4 l5 B+ L, M+ V( c- M/ U. R& s

4.   ผู้ส่งออกไม่กล้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะไม่
สามารถหาสินค้าส่งมอบได้ทันกำหนดเวลา

" E4 q( r! Y! W) E! n6 w

5.   คุณภาพข้าวฟ่างไทยไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น

" a7 v/ d$ J3 u4 d( A

 

7 a( Z* l9 c0 S9 i' @

80. ถ้าราคาส่งออก เอฟ โอ บี ถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 8.25 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ค่าใช้จ่ายการตลาดและกำไรของพ่อค้าในแต่ละระดับรวม
กิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.45 บาท ตามลำดับ ถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
กำไรของพ่อค้าแต่ละระดับรวมเป็นเท่าไร

" r3 ~: `: b8 \& l6 M% ~2 m( g. S7 u

1.     0.32   บาท

- l( a; R2 Q: q8 c

2.     0.45   บาท

( D* W1 }. N, s& ^( Y

3.     0.58   บาท

: E& A( x. C [ O0 ~

4.     1.43   บาท

* G# x3 P9 C$ }

5.     1.75   บาท

                                                          

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 7-3-2011 15:31:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
$ d, I6 t- X; W( q: W$ C1 d( N" o+ H( G2 r" l% w% B+ s5 W, [2 ^& k- |; g! `& t5 o5 s! B4 B% l3 {( i( Z, u
; w2 i/ p5 S" J! f; H& L4 Z$ j

81. จากวิถีการตลาดปอในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปอที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวและฟอกแล้วจะขายผ่านให้พ่อค้าต่าง ดังนี้ยกเว้นข้อใด

. r' R6 v# r$ h6 @) X- d

1.   พ่อค้าท้องที่

6 u3 |! Z( K8 y" \/ s1 }( Y

2.   พ่อค้าท้องถิ่น

5 h2 U& V2 q/ L

3.   โรงงานปออัดเบลในต่างจังหวัด

$ _8 K4 x, K4 {, c

4.   โรงงานทอกระสอบ

2 \) Q* g3 M$ _7 u4 ?: M

5.   พ่อค้ารวบรวม

6 I! W; Z* J: ^0 `* e8 e/ A

 

5 [0 `. j. d6 j( x

82. ปัญหาด้านการตลาดปอ ได้แก่ข้อใด

% s# K: {: ?& O! e9 X( X- |

1.   ผลผลิตปอต่อไร่ต่ำ

( E9 |' @* x: o* T1 c$ `

2.   ขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
การฟอกปอ

$ d1 Y3 _9 M! V7 ?. p

3.   ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต

h7 f2 Q% v- U9 G

4.   คุณภาพและมาตรฐานของปอไม่สม่ำเสมอ

" ~1 U; I2 V, G* |

5.   ต้นทุนการผลิตสูง

8 Z3 m2 f8 C6 g/ z- S1 z" Q- h' I

 

6 o9 U$ _* L$ e! \9 J

83. จากวิถีการตลาดฝ้าย พบว่าเกษตรกร
ขายฝ้ายให้กับคนกลางประเภทใด

; ^+ E P$ h6 ]& X+ e; G

1.   โรงงานทอผ้า

; s$ M3 z- m8 e+ b [8 s

2.   โรงหีบฝ้าย

) f6 r0 d1 `. \

3.   พ่อค้าส่งออก

3 R. }, W5 F$ Y7 i5 N! m- R, n

4.   โรงงานผลิตผ้าห่มนอนซึ่งใช้ฝ้าย

! ^4 t: y. {& G/ g

5.   ถูกทุกข้อ

% e' q* I7 f3 i* m

84. ปัญหาด้านการตลาดฝ้าย ได้แก่ปัญหาใน
เรื่องใด

9 K( Q( e8 h) n' |

1.   เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ฝ้ายที่ดี

/ C2 ~- B6 A3 _ n3 q

2.   ราคาฝ้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน

2 H N: y5 `3 y: ~; p0 i5 @

3.   ไม่มีแรงงานในการผลิตฝ้าย

( V/ v6 p0 b% R4 e

4.   ผลผลิตฝ้ายไม่แน่นอน

( e& x" \9 C6 ]9 Z- s$ S; y. C

5.   ผลผลิตฝ้ายต่อไร่ต่ำ

' q- G. G E! a2 V

 

1 ^% l9 \4 R: h0 C3 Z$ [4 g& }

85. การจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรมีลักษณะดังข้อใด

9 n! _8 U" y1 O# G0 ~+ M

1.   มีการจัดชั้นคุณภาพก่อนขาย เพื่อให้ได้ราคาดี

1 b9 v8 F9 o5 M

2.   มีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะกับสภาพ
อากาศ

: A5 w' B7 x. Z

3.   ราคาผักที่ซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้า
คนกลาง

' V, |" Z6 ^' e) k

4.   มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

) H/ G) D9 Z* o# v

5.   การซื้อขายผัก พ่อค้ามักจะซื้อขาด
จากเกษตรกรผู้ผลิต เพราะทำให้พ่อค้า
ได้กำไรมากกว่า

2 `1 Z; b" h" ]( Q6 W3 R' J

 

, t- @ @9 R V, E

86. ตลาดผักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
คือข้อใด

+ `* e9 W5 [# g

1.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดรวบรวมท้องถิ่น

, k4 ^4 _& |0 I7 L3 v/ X, [

2.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาดขาย
ปลีกทั่วไป

8 ?8 p. h+ ?# P( b! e0 _$ Z

3.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดปลายทาง
กรุงเทพฯ

" N1 e& B$ e1 Q4 b% d8 C4 ~

4.   ตลาดท้องถิ่น และตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ

) G8 J0 a$ w- w& S

5.   ตลาดรวบรวมท้องถิ่น และตลาด
ปลายทางกรุงเทพฯ

6 }& m( T) i* \

                                                   

2 l B9 J' `8 |- H$ b

 

8 x8 I4 m1 n* H. W) |1 B( C3 ]* y- H! ?5 ^2 z% T; H. s8 v n5 I; {8 L0 U: r! S& [6 C, V2 F0 Z8 T c& I2 g ?1 b( h0 f$ l* ]* c0 N; P9 U" P
3 a( l5 i8 l6 t6 \

87. การผลิตและการตลาดสับปะรดไทย มีปัญหาในเรื่องใด

+ l( L2 V) e s& @9 L) ]* b

1.   ขาดการปรับปรุงพันธุ์

( P I3 i& q- l2 Q, ^

2.   มีการผูกขาดตลาดสับปะรด

) _; d d7 B$ L' w/ P$ \( v

3.   มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

" ]) c2 o& y2 y( P5 o

4.   ขาดความรู้ในการควบคุมการปลูก
สับปะรดให้ออกผลตามระยะเวลาที่
ต้องการ

$ u) B" |7 ]5 `. H% L3 c

5.   มีต้นทุนสูงกว่าสับปะรดต่างประเทศ

& r, U2 T8 s5 g4 q( u! X

 

) L/ z/ T: v2 F. _

88. ปัญหาด้านการตลาดของอ้อย ได้แก่ข้อใด

+ _) g& T I8 l5 J9 c) J9 B3 H( o2 {

1.   ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก

5 B; g3 s! u3 P% ?# k$ `8 `5 v

2.   ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย

U4 k7 j \0 w2 p l3 a& \+ a

3.   การกำหนดราคาอาศัยสถานการณ์
น้ำตาลในตลาดโลก

. K8 t1 j+ C$ \# t% E, f

4.   โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรฐานน้ำตาล
ในอ้อยไว้สูงเกินไป

1 `) w: O! P) E/ ~/ {6 J

5.   การขายอ้อยมักจะเป็นไปอย่างอิสระ
ต่างคนต่างขายให้โรงงานน้ำตาล ทำให้
ถูกโรงงานเอารัดเอาเปรียบได้

. ?% ~8 @& t( Z0 e- O* E

 

' I# e% _3 S; q& n! [; L4 z

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับราคา
 
โค-กระบือ

, G% y) B- Z4 ]) S9 }

1.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับนั้น
ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยราคาจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่น

, ?4 L) [; \. `/ t# g' _

2.   ราคาโค-กระบือที่เกษตรกรได้รับจะเท่ากับราคาตลาดปลายทางกรุงเทพฯ

4 q2 m7 O( h4 t

3.   ราคาซื้อขายโค-กระบือที่มีชีวิตมี
มาตรฐานการกำหนดราคาตามคุณภาพ
ที่แน่นอน

% m1 b, B: M6 c4 u+ w

4.   ข้อ 1 และ 3 ถูก

5 Y: @, Q6 w) k/ {0 a. h0 e7 q

5.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

1 J* [: u" Y4 @& @$ \

90. โครงสร้างการตลาดของการค้าสัตว์บก
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของอะไร

4 J+ z/ r( R: K3 y! t0 V! ]( T

1.   รูปแบบของธุรกิจ

7 O6 C, @# @% E- z! S% ^

2.   สินค้า

; g, j- c) h* E$ }; v# B2 M

3.   ระดับราคา

! x: J- Y0 h# \2 B2 g+ f2 |

4.   อุปสงค์ และอุปทาน

% @' M/ f( P! J# x

5.   นโยบายการตลาด

" l. G" A3 Q5 \( A6 T

 

5 \; ^4 l; B: J% J1 s5 ^

91. ข้อใดคือค่าส่วนเหลื่อมการตลาดของ
พ่อค้าท้องที่ในการทำการตลาดโคกระบือ

! p( w: @! V) D: @

1.   ราคาที่เกษตรกรได้รับ + ค่าใช้จ่าย
การตลาดของพ่อค้ารวบรวมโค

# r( Q' E( O; q9 G! h$ [

2.   ราคาที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ + กำไร
เบื้องต้นของพ่อค้าท้องที่

5 ?6 {- d/ c- u% U4 O

3.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ -
ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งชำแหละ

ได้รับ

: b4 w7 r, s0 J& L' x a2 Q

4.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้าขายส่งโคชำแหละ
ได้รับ - ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวม
โคได้รับ

. x: }; R! ~/ e+ @* M( V, w

5.   ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมโคได้รับ - ราคาที่เกษตรกรได้รับ

0 ^& g1 z2 }" n% s$ X

 

. i+ f+ s; @) l1 r7 N

92. การกำหนดราคาซื้อขายปลาสดที่แพปลา
ใช้วิธีใด

?0 |0 R" M$ M2 _/ I; w, x4 g

1.   ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

5 X: Q5 x& v. u5 u, W+ P

2.   ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

+ M/ Q- U0 f# f) X

3.   ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

\" ?1 Z- z5 \6 o* N

4.   ประมูลราคาแข่งกัน

. b K* S. q5 Q! Y: s2 ~

5.   เจรจาต่อรองราคา

9 R4 I u" d1 ?5 z6 g/ n! _

 

& N1 {, w3 ?1 z

 

% m7 G4 {3 z9 g' k) |8 N) L

                                   

, ^: Z# F- W- ?- u4 r6 q$ W2 n+ I8 F7 V: Q

 

/ z: s) L( v) T# A! g9 G$ W ! N7 ^$ T4 f$ ^, V& B4 n) ]0 f) d* [, ^- X3 ~7 r5 w' _# t8 e0 b# D; g* K& v5 J o! ^* R1 A3 S- V3 W2 i# _8 V+ D- Z5 B4 t' R
7 L+ x4 O7 Q8 W/ h

93. ใครคือพ่อค้ารวบรวม โค กระบือ มีชีวิต
ในตลาดสินค้าเกษตรกรรมเมืองไทย

6 F- d- f* G1 M% v8 D7 R* D, l

1.   พ่อค้าในหมู่บ้าน

) u: a. W4 ]% K" m* ]& ]; R9 H

2.   ตัวแทนหรือนายหน้า

" ?9 p' n0 C" ~' M9 _! r! U: z

3.   พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น

/ _+ ~- H$ G" @% h3 Q

4.   ข้อ 2 และ 3 ถูก

8 ]6 l! \/ p4 O" C! C

5.   ข้อ 1 2 และ 3 ถูก

+ C0 ^* h3 k! ~4 r0 H

 

2 L! P9 \6 j7 r% K ]) N3 z; B

94. การค้า โค กระบือ ในรูปแบบ ตลาดนัด
วัว-ควาย กระทำมากในภาคใดของ
ประเทศไทย

$ p$ g- I6 M8 q$ u9 \( K

1.   ภาคเหนือ

- c. @! C+ f* S

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: r" U. b( M7 v; U O

3.   ภาคกลาง

9 M; V3 D. _1 [. q* `. C2 Y3 h$ s& F

4.   ภาคตะวันตก

$ q7 e- l I2 }2 }) Q( |, O

5.   ภาคตะวันออก

1 X* h4 F1 F" L% X1 X

 

' s$ D" A- O+ |/ a. j' G7 Q5 o& F

95. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณากำหนดราคาซื้อขายสุกรที่มีชีวิต

( @# l3 Z6 j$ m( H8 x

1.   รูปร่างสุกร

/ T& [. O7 M w2 v# U* _4 G

2.   อายุสุกร

" W2 R" }1 C, \; Z/ E I

3.   พันธุ์สุกร

0 K* G% q# W( y/ S. F

4.   ความแข็งแรงของสุกร

7 a! u5 h4 X, @

5.   ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร

' Q% Y( C- A# ?1 \1 v: X

 

" F: z# k' V x% I' i: v8 h, c

96. ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการตลาดของการค้า
ปลาช่อน

0 _6 k# w, I3 b$ B

1.   ค่าขนส่ง

r4 T# W& J7 E) }2 |$ Y# t

2.   ค่าเช่าแผง

# S, A$ i# F3 E) z

3.   ค่าภาชนะบรรจุ

7 l( a9 v0 v4 o/ Q; v: K

4.   ค่าแรงงาน

! F9 ^0 _0 @5 N; x0 k) A# V

5.   ค่าน้ำแข็ง

9 A0 Y2 j& \3 I! R; A" h

97. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ

+ q, A1 J; @3 b

1.   ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

5 }' |: |& V8 n% a6 {

2.   การลงทุนในภาคเอกชน

* l; P5 R1 ~9 d/ w; W: S

3.   ขยายการจ้างงาน

8 c- L! a2 l' D! s7 S$ b+ }

4.   ทำให้ดุลการชำระเงินที่มีคุณภาพ

5 C/ i' u( t" R/ e

5.   ถูกทุกข้อ

: [( s+ r7 h6 B* C( @

 

# f6 j3 f" d1 O6 p* ^# Q: z3 A

98. ทฤษฎีการได้เปรียบทางการผลิตโดย
เปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างใด

+ h; m' @2 a/ O, n5 t+ e( N

1.   ประเทศพัฒนาจะได้เปรียบเชิงผลิต
เมื่อทำการค้ากับประเทศด้อยพัฒนา

+ N0 H" ^8 J8 ~3 @! U! T9 s( f

2.   ประเทศ 2 ประเทศมีปัจจัยการผลิต
แตกต่างกัน จึงควรทำการค้าต่อกัน

; w" e( Y+ h q9 r

3.   ประเทศ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพ
การผลิตแตกต่างกัน โดยดูจากค่า
แรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

0 L. i7 z5 F$ Q$ y4 g

4.   ประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง

; N* Z6 B: w, I

5.   ถูกทุกข้อ

* K% A# p) h" Y! I. t5 P

 

* Z8 {1 {: a0 h6 [, F

99. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศคือข้อใด

. B8 j0 {! b& ?9 r0 G( }: a. p' ^

1.   ผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้า

5 Z& G( X: a7 F0 b/ n

2.   ผลต่อราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต

' }4 j6 w! x" b* a; V

3.   ผลต่อการกระจายรายได้และสวัสดิการ
ของสังคมโลก

. S/ }0 Q; f3 {' z: c, a

4.   ผลต่อการขยายการจ้างงานในชนบท

+ Q" G$ \1 Y4 P, |* R

5.   ถูกทุกข้อ

3 {( |/ B, |& r1 G3 B1 R, I

                                                   

! T5 l! Q# q0 R% p, U. u5 g

 

Y/ t5 t( g H1 K9 q; X$ v! b. j& S8 D9 J, t* s9 e/ T. }/ y7 Z/ e: D& s: X8 C& T$ D5 M K2 @( g6 ]3 G8 G6 s, N$ `( j% q* y j* O# U% e9 j
! E1 H p8 T$ b- u p& y y

100. จากเนื้อหาในเอกสารการสอนลักษณะ
ดุลการค้าของไทยมีลักษณะดังข้อใด

% f& F, N5 u) V0 j5 ?4 k6 ]

1.   ดุลการชำระเงินเกินดุล

: \0 E. X& h. e8 h

2.   เกินดุลทางเกษตร ขาดแต่ดุล
ส่วนรวม

. M) x2 t5 c( R6 N

3.   เกินดุลเกษตร ขาดดุลอุตสาหกรรม
และบริการ

: k, B6 R. R+ W& d; Y: y

4.   มีแนวโน้มไม่แน่นอน

( e- K U {, D6 T. `- f/ a, a9 l

5.   ถูกทุกข้อ

1 D# X4 h j2 R2 ?

 

$ ?/ o! I3 j( ^& c6 V# e' Q

101. โครงสร้างสินค้าเกษตรส่งออก มีลักษณะอย่างไร

- U3 l; u5 t, P1 P* [# U% _3 J

1.   ส่งออก ข้าว ไม้สัก ดีบุก เป็นรายได้หลัก

+ j% ~" f! k4 L+ B# \

2.   มีสินค้าส่งออกหลายชนิด

6 y1 y6 s" o, A7 f3 N

3.   ส่งออกแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน

W5 g# i0 F& y! j( u

4.   ข้าว ฝ้าย ยาสูบ เป็นสินค้าที่สำคัญ

8 n2 D1 w5 |) r$ W: Y9 e" V

5.   ถูกทุกข้อ

6 L: s+ V, p8 ~) i, P) Z

 

% [7 E5 m, h; x1 D0 N/ M; z

102. โครงสร้างการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็น
อย่างไร

0 }5 n7 u0 w! j; n5 E7 C! T

1.   สั่งเข้าน้ำมัน ดีบุก เป็นสำคัญ

! m' A2 q w, Y, P) f

2.   มีการสั่งเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ

8 g4 k" Z! [( y, {1 c% |: |

3.   มีการสั่งเข้าปัจจัยการผลิต และ
ประเภทอาหารสำเร็จรูป

- X# ]) E; W- J- k8 S

4.   มีแนวโน้มลดลงของปริมาณนำเข้า

# Q" R! g" ~. A u& H% Z

5.   ถูกทุกข้อ

" u2 R0 h, T. h+ H

 

6 t2 K0 b" s; p7 ^& |& f. p# x% }

103. ประเทศมีการขยายการค้าต่างประเทศ
มีสาเหตุจากอะไร

. o. z3 [6 w0 s2 Y: h$ K) s% a5 e$ h

1.   เพื่อลดการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

; J2 n& [* O% o& c* Y* Q3 M/ A% ?

2.   เพื่อสมดุลการนำเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม

) e @! g$ L7 J9 k9 _6 v( M

3.   เพื่อเพิ่มรายได้จากการค้าต่างประเทศ

7 ?3 d9 G& t I, Q/ z

4.   เพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในประเทศ

R; L! I6 I/ K C

5.   ไม่มีข้อใดถูก

% z. o# o) s5 Z$ V; m

 

) o( b. @/ D, [

104. จุดมุ่งหมายของการตกลงทางการค้า
สินค้าเกษตรของตลาดโลก คือข้อใด

! g! `& b- C' I

1.   เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในประเทศด้อยพัฒนา

7 S* @; }! h* {( M4 S, M2 S/ b

2.   เพื่อลดการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตเหมือนกัน

0 ~% u4 D7 M- M1 [

3.   เพื่อรักษาดุลยภาพของราคาปัจจัย
การผลิตสำหรับประเทศอุตสาหกรรม

4 ?: e p. t7 y; w- t Y4 R. B

4.   เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคา
และตลาดสินค้า

1 s" w: q( v j8 Q

5.   ถูกทุกข้อ

' v4 P+ n) K5 `5 K

 

3 K4 {* S- z" Q8 ~( O

105. รัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่าง เพราะอะไร

8 O8 D3 H, W9 h7 B3 s3 c8 j* ]

1.   ป้องกันการผูกขาดในตลาดสินค้า
เกษตร

6 M* S( `' z6 ?0 b8 r0 l7 C+ ?4 K

2.   เพื่อปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

$ l, A3 L2 F; [- d' h7 D' A7 ~

3.   ป้องกันผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

" z7 R5 ]7 E9 ~$ H; }; D

4.   ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

3 L2 A( x3 \5 V9 C! B

5.   เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต
ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง

; Y/ V7 _3 d n! A, _

                                                  

9 d6 y$ g( ]3 o2 V) T* d9 p

 

. Z- n4 [ m0 E/ ?9 u1 Q9 j0 j/ t% I- E. c6 h+ u3 z- C4 {: r5 T. ?8 p+ x/ c' L: N( B( E/ P' D# w
5 V2 r/ ^+ z. @: q/ o3 S6 f

106. บทบาทที่รัฐควรดำเนินการในด้านการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อใด

p: L5 o; ? I3 A! A& l+ k

1.   จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า

1 H; L, O5 K- A6 h( I

2.   ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการผลิตของเกษตรกร

7 P, e5 A, e1 V0 n

3.   สนับสนุนให้มีบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคมากขึ้น

+ k9 \4 e9 Z! e! Z6 Z' Z' b: ^

4.   เข้าแทรกแซงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อมิให้มีการผูกขาด

! I% G5 k# j; i. P' d" W3 F

5.   ไม่มีข้อใดถูก

2 A: ^4 v- h( m' i

 

% @. D1 f' b+ @ Z' [

107. นโยบายราคาประกันเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็น
การประกันว่าผู้ผลิตจะขายผลิตผลได้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยการดำเนินการ
ในเรื่องนโยบายราคาประกันอาจจะสรุปได้ดังข้อใด

* \3 q; I% v- T

1.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับต้นทุนการผลิต

9 S1 N8 V: X7 v, u

2.   รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยส่วนที่แตกต่างระหว่างราคาประกันกับราคาท้องตลาด

& d7 Y; d6 @* N

3.   รัฐจะรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ราคาตกต่ำในราคาประกัน

; ^6 p+ e; y# {

4.   รัฐจะรับจำนองสินค้าที่ราคาตกต่ำทั้งหมด

& b+ R! L2 I& U V$ A" [# ?9 U

5.   รัฐจะรับซื้อสินค้าบางส่วนเมื่อราคาสินค้าตกต่ำ เป็นการสร้าง Demand เทียม

5 `4 d- z- W$ E

 

* y3 ^! u T. I. s

108. นโยบายราคาพยุงเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดทางอ้อม โดยรัฐจะเข้าไปรับซื้อสินค้า
บางส่วน ทำให้อุปทานของสินค้าในตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการเท่าเดิม จะมี
ผลอย่างไร

- R- P' S# T/ |: M) m

1.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาต่ำ ผู้ผลิตได้รับราคาเท่ากับราคาพยุง

+ E5 j) Y4 q# c& @) J2 q

2.   ผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าสูงขึ้น และผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าราคาสูง
เพราะปริมาณสินค้ามีน้อยลง

4 ^1 k4 S# Z0 _: i6 }3 k

3.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าราคาพยุงแต่ผู้ผลิตได้ราคาเท่าราคาพยุง

$ u f. Q! w( l, I9 O

4.   ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาพยุง และผู้ผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาพยุง

% Z9 {5 w5 |4 }0 `; v

5.   ผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับราคาสินค้าเท่ากัน

1 n6 o l; Z* v8 t" T/ @+ t

 

, R% [5 a* E% n: a# U: m# q

109. นโยบายคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ ดังข้อใด

+ s& ?, I$ v! {# E) O) @% @$ s W3 b

1.   ควบคุมจำนวนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ จากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง

+ H2 s1 @( d: K+ y( Z/ R" X

2.   เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการขาดแคลนสินค้าในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกสูงกว่า
ราคาภายในประเทศ

: ` N4 K# O/ o; L

3.   รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

: x" o$ w% d4 m0 |, v8 v% [

4.   รักษาระดับการผลิตให้คงที่

& H4 h/ |+ i) J4 y z

5.   เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าในราคาถูก

4 H1 m' n3 \* U+ M* `

                                                  

9 k) m" W ?3 x. G' E. I, I

 

) s: _) C9 Z' E s " O% r, \6 b1 ^! C$ A' ?0 v3 m6 {: l* D% I% f0 S$ N2 ~, ?- H4 R/ i# H7 o8 ]/ y& j" j
- W3 v; m$ w8 Y4 K

110. พรีเมี่ยมเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก
ในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดตามอัตราที่กำหนด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ และควบคุมปริมาณส่งออกโดยวิธีใด

2 B# [& A; Y0 ^7 F" d( e

1.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อกระตุ้น
การส่งออก

d8 C3 p: ^( ]6 ?4 H6 Y3 p' F2 `

2.   ขณะที่ราคาข้าวในต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยม ทำให้ต้นทุน
การส่งออกลดลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออก

5 g# Q3 t& p$ Q% z

3.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐจะลดพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคาในประเทศมิให้สูง

7 Y4 D: _2 C+ n

4.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะลดพรีเมี่ยมลง เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

% n# F6 ]$ I3 c. R7 W, b3 [7 M

5.   ขณะที่ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มต่ำลง รัฐจะเพิ่มค่าพรีเมี่ยม เพื่อรักษาระดับ
ราคามิให้ตกต่ำมาก

& E, ~, B# ?% M/ h# c8 m0 r

 

. i. C2 P: w% g# Q1 c( Z" b s5 D7 H

111. ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่สั่งเข้าหรือส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร

$ L, X, A# f% k5 M8 q- N" r

1.   ควบคุมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการตลอดปี

0 ?- W5 |( q* _9 I

2.   รักษาระดับราคาสินค้ามิให้มีการเคลื่อนไหวมาก

5 o* K- D. u: B; `- C

3.   ช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

# J8 }. I, v% v3 Q2 D0 ~

4.   เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

+ D+ h5 }3 G ]; V7 k

5.   เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ

6 v- h: X) ^8 y. \

 

+ X* Y2 L: T# F2 p% i! y

112. ข้อดีของการกำหนดโควตามีดังข้อใด

$ e( u& E0 e- p1 h% d! k9 n, p- G

1.   ทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่จะสั่งเข้าแน่นอนกว่า

( D& m& k) ~8 O% c3 {6 @# F8 J" i

2.   รัฐสามารถกำหนดรายได้ไว้ล่วงหน้าได้

* J# `- x2 ^/ k$ d

3.   ทำให้ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

7 e6 M+ J& J" ], s; \! T7 y

4.   ผู้สั่งเข้าสินค้าทุกรายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

6 ^) s& j* t0 Y. w# |: j" z& `1 d

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากทำให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

( _6 D; y$ d4 o1 f: u! e( j

 

/ @# V5 `/ u( l4 x8 M5 C

 

. G7 f. D) M6 X9 t& u% l' t& k

 

s( X3 s. D- L/ w H0 O

 

+ B9 d3 r! A! `2 P3 C$ Y

 

% l! A6 F) R0 P6 ^

                                                   

4 w, b/ J6 o1 q* k) @

 

& ]$ }: l. w% A/ F& Q- v; R 7 E' ?4 y9 Y. r" Q3 i' i6 M5 K9 b6 C9 C. F# {: [( M$ M z# @3 w3 n- z# n7 z$ Z6 x+ a( h, R0 B$ y
6 z: C# r, k! ^0 R% \

113. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานของระบบการตลาดสินค้าเกษตร

" Z1 y- i6 K! s, b

1.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของ
ผลิตผลเกษตร

$ X( D1 \0 {3 P+ ?# O9 K F5 d" E

2.   ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการผลิต

3 C7 f( z/ I" x& _( c1 F+ b

3.   ปัญหาด้านข้อจำกัดในสินค้าทดแทน
ของสินค้าเกษตร

5 R& L6 X* a1 ?! }9 y5 H; [

4.   ปัญหาด้านโกดังคลังสินค้า

+ k! J7 @% J0 M; Y+ k u" q

5.   ถูกทุกข้อ

- g z" a" P6 R- c6 T; t

 

! e1 f' S8 u9 p' G

114. ปัญหาการตลาดและความต้องการ
หมายถึงข้อใด

( ]+ w8 L1 ~- i7 l+ I" G0 y

1.   ราคาลดลงเรื่อย แต่ความต้องการสูง

% z0 C8 X, F6 c$ E# g- L R5 F

2.   สินค้าเน่าเสียง่าย มีสิ่งทดแทนน้อย
ความยืดหยุ่นต่ำ และราคาเคลื่อนไหวรุนแรง

6 k1 M# M5 j A- Q

3.   ราคาลดลงตลอดเวลา และผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ

9 A; r" H1 J6 m' T

4.   คุณภาพมาตรฐานการซื้อขายวางไว้
สูงเกินไป

: z+ l( L5 ?) x3 ?

5.   ถูกทุกข้อ

8 E% V2 R4 ]$ x6 A4 q

 

9 i) a" e* o( C. D

115. การเพิ่มการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ควรจัดให้มีอะไรบ้าง

/ w8 g$ L" `! V4 A

1.   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่น โรงเรือน ลานจอด

3 b$ S6 P- z1 Z2 s2 w$ J

2.   ถนน การคมนาคม มาตรฐานสินค้าโกดัง

. g q5 N1 ~ Y( F( }, U

3.   ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมดูแล

' ?- b) a$ m: ?

4.   ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

7 @: ^0 a% f* P s3 I

5.   ไม่มีข้อใดถูก

9 h) O" N, T6 V/ Q# i

116. ข้อใดเป็นปัญหาการผลิตด้านสินค้า
เกษตร

# c1 c: g! M: X! o

1.   ผลผลิตมีมากขึ้นเกินความต้องการ
ในแต่ละปี

% ^3 ~$ l. l9 t

2.   ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช

" Y$ U* f3 s. Z: T3 l/ i

3.   มีความไม่แน่นอนสูง

- ^5 ?& @- e! s j; I+ p- d1 ^

4.   มีต้นทุนการผลิตลดลงบ้าง เพิ่มขึ้น
บ้างทุกปี

, m; N) f/ k/ s* E) C

5.   ไม่มีข้อใดถูก

( N k! F) L/ g

 

& L9 B% U! X; m7 ?. D; F$ C2 |

117. ข้อใดเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร

6 M3 W4 D9 B7 b* {& E9 x% u

1.   เพิ่มรายได้ผู้บริโภค

* I2 E$ k' R% p7 H% i- a( U2 `5 t

2.   ลดต้นทุนการผลิต

' a" Y$ h1 j- ?2 Q/ D7 `$ [

3.   ขยายความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

: s' d! ]$ N5 ]' g

4.   ยกเลิกการจัดเก็บภาษี

! h9 B1 }6 O5 F. B8 Z N

5.   ควบคุมสินค้าทดแทนสินค้าเกษตร

2 y1 D/ T& ^ @+ Y% q1 h* M

 

8 E# w) I" B( ~1 y) y9 S+ \! N

118. วิธีการขยายความต้องการสินค้าเกษตร
ทำได้อย่างไร

" J3 V) A9 |) `% |; [

1.   ควบคุมราคาขายสินค้าเกษตร
ทุกชนิด

1 D) X1 B+ {; d9 ^$ v8 Q* v! H. j; ~

2.   เพิ่มโฆษณาขยายการแปรรูป

, f. A) L z/ n

3.   กีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ

* r4 Y& i5 L. o" P7 f, @

4.   เพิ่มราคาขายให้กับเกษตรกร

. ~7 M9 Y( j$ B! j' [

5.   ถูกทุกข้อ

9 f, Z! f. s$ S# m6 D; `% T) g0 G h( M

                                            

* r* y) ^( c0 @' a+ x! i

 

0 o6 |6 p+ s: X0 z

 

8 M( X$ r9 u6 l% d% w! f

 

% _, F5 |; \! Y/ C N* M# C# A; D$ f* ^3 f% K2 [/ b/ M" p0 O$ Y9 x% z6 I4 T; S3 C. R' ?& i, S6 F( C; q; o' S
6 I( r% Q7 c7 d. l. g4 n$ U

119. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้อย่างไร

/ \5 l8 }! b/ F2 F8 T

1.   พัฒนาพันธุ์ใหม่ การบรรจุ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป

8 Y. }" _: N( R& q9 N7 d' b f/ d

2.   เพิ่มงบประมาณ โฆษณา ลดต้นทุน การผลิตสินค้า

# |, S4 I9 Y- i

3.   ขยายตลาดโดยการเพิ่มโฆษณา

( A5 L- a" J1 {

4.   ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภค

$ S6 O, |# \; x0 U

5.   ถูกทุกข้อ

) J, A5 M+ p+ C

 

& y/ @* N( S/ |2 d' W- y. o8 O

120. ข้อใดเป็นวิธีปรับปรุงระบบตลาดภายในของสินค้าเกษตร

1 u1 i- `) I4 L9 ~8 {; P3 g. L

1.   ขยายตลาดภายในให้กว้างขวาง

5 U0 j8 q0 a4 e8 A) R$ z9 T

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก

. s* G9 W. Q% h# o

3.   ลดการโฆษณาและราคาสินค้าลง

1 D6 {5 I" k4 A+ V% j8 K

4.   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ยาวขึ้น

" s7 P0 f& w; o3 O- q) a7 h

5.   ถูกทุกข้อ

1 C9 x5 N) V; u* v! k& ?$ ]5 v$ o

 

) P& C1 o7 p$ C1 n

 

# I6 F7 S* J8 R( m8 V

 

3 l" W ^: \5 M4 o8 q4 V. y

 

0

กระทู้

1

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 14-7-2012 17:06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ.
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 1-11-2014 11:40:49
ขอเฉลยหน่อยค่ะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 22-12-2014 15:56 , Processed in 0.170894 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้