งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 7798|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 $ n) ~6 l* X/ s2 Z, w 2 [' T: N) }4 w! |9 {: N

 

4 F: G6 `. X$ S' B

 

, S+ f; O0 s, D! o0 H0 R

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

: D/ E# U* J2 o) S) m7 x' G1 |

 

: d) f- U. ?9 i! J0 d

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

' p1 F6 j' [7 j; J1 f/ j" o

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

9 z& q+ S+ `0 J3 @. D) t, w. M2 @, V) U/ o; N* ?; V' n" M$ \+ h8 G* i, y9 Y$ [# o4 d d1 m+ M% S) _$ l1 R% \* @3 |- {: {( I- ]# B* _2 A0 f1 O9 U g3 q2 T- ^1 n2 I& R. P! A4 e! w- c9 b: |6 x# H; A' t# b" A K2 w% k6 J/ L' t+ I! y; p% x+ G `) }/ h/ T+ e* V; ~: H, x* c3 n; d3 [' r. ?% U! {* L% {- M, Q8 ^, F3 }* k% ?& q; O( x- K3 M1 T0 j$ \, T9 O4 p3 y; q9 z# ]# e; t9 @, c/ [& g; }1 |* v3 ^/ z( k5 E" _* i9 q, K& ]. E) A& K1 F% E; S; Q5 L6 ^' n' k9 Q3 n5 N" C1 b/ l0 d, H1 d0 G- Q) s) ?$ `) j) z0 A) P8 u w& M: q/ U9 V6 S, F9 p4 {% K4 J- H5 g* w, |' w( J, D, U, w/ c, C( s7 S/ N7 X1 O/ m/ ~" e% O4 s/ @( L2 H9 L1 r( g2 e/ T$ b" d5 u; Y2 t Z. ~; X* C; _8 J8 A& s7 p! v" @7 j( k4 i, R$ J7 ]' Y2 r2 M! [9 ?: m0 k( c" t: l( K/ g( [" e2 |# O/ F* @" M: H: \9 A; X0 Z; z$ Y/ I( s2 G5 T2 v4 H* y5 j! @) D. v: \3 ^0 o4 U7 Z# V0 @+ F+ k& ^$ J6 H& m( S7 }$ u S$ ^! n: R; q& V0 p, g: `' c# C) z" ^7 L4 V+ V+ s, K. ^# t" b* h! p/ r0 v1 }6 V0 y. w: L) @' y4 F8 o9 `8 \3 D. ~, h# G; M# e0 n2 b/ Q8 L2 M7 A8 P% e" i1 p, \, ?9 z9 b& [' F3 j$ ]. f- m5 Q- q5 A) e5 ~# W, D. j9 a' ]) |! m9 `2 @6 Y& A, \$ z e' A9 d+ d. D0 W4 z2 Y- z Q. g0 Q% y# y* x) e7 A D" s; V5 }& Z8 X3 ]3 L4 m% H) o1 y: {2 ^/ H$ b' a+ F$ z L; s; E% J1 w8 }3 @- W+ q0 R# {3 h# Z. R3 J% h; i% p. _4 T( G7 u5 Q1 v8 \; n- o% H- s* m( m ^) m/ @& t" ~& M' _ D% U+ @ J3 ~% H" U' @% v3 _* R5 Y9 u( F6 D3 C! ^. Z' C9 g& i! [1 \" E0 E# Y% M" Y$ J# Z3 m; l+ f8 x7 ^7 \+ c: {( L0 V7 f! H5 p, T4 k2 _- J" Q! }- I1 T8 ?. m$ a( W! G$ }7 V5 G1 D* h( _) u. k+ ]% I `: [% l$ R" ^: ?5 C* @' d8 Q# o9 T) Z# H$ d% ~. u# W7 m) A7 T# {" D) W5 r. `% q; h" L& P- v& A4 j& n: H3 D) q* t' ~8 E# l* _! @6 s$ c; o! P) A7 a# q# }( M5 a8 c+ f- B6 O4 ]" d; y4 M l* z7 t' B* \% U6 k9 S$ p5 U4 c8 b1 d0 j2 d9 B. c m& ?% {; D
/ x4 J3 \7 {1 C6 ^; f" q' M3 X: G

พืช

3 M+ L2 ]; s% J+ ?, V( K: o* T5 ]. \

2537/38

8 ?/ i1 G, E+ r2 Q U

2538/39

; k. D. [. m0 ?4 P( {

2539/40

% U/ O: _ r, z. Z/ b6 Y3 H

จำนวนรวมเฉลี่ย

6 s e6 t6 K& {) M7 b$ C' [

ข้าว

! t/ h& `: W/ a8 }3 Z* j' `9 T

494,147

& W7 p: z8 D! f9 Q& E- q

439,074

( V4 U! b0 ~: S' T7 L( f" @- u8 T/ ^

584,561

/ L# x8 e- I# s; T- F

505,927

$ D4 V" Y# b3 S; A! F7 ]

- นาปี

' N+ W$ M: s( K$ V

340,055

o4 ^* J+ o2 v- N" U

269,621

; U8 i. T% B" @/ w1 m

?

6 b: @ @( C1 O7 C* K' q5 x

?

/ B* ?; S6 D- c7 j, [; |

- นาปรัง

5 g2 p9 I7 r& v5 _& f

154,092

' ~0 `' L. o. C0 P9 _

169,453

7 m' W& c) s! u9 ]5 o- h

?

- A9 E( {- \9 P( O4 [9 V' `

170,927

! l |: f, K/ s2 M( q2 B

อ้อย

! z* s9 g5 m, z- T4 n4 L( T! x

140,101

7 s/ C M# C9 q) \8 x& m0 x; M

123,730

2 ]/ x' j; O5 ~8 l& o

138,851

" N6 ^( @3 _ j& J- c7 w) P

?

8 c: ?6 q; G& c3 y

ยาสูบ

+ A) Y* r5 ` v% F$ T* ^

28,669

1 \ u" s/ q. N

32,528

- ~3 D6 y( r/ z+ A( W

24,737

& X8 L, E) b' Y! @ ]

28,645

$ q5 h* l/ E1 M: ?# M! k

พืชไร่

( I Y2 N( l8 e/ F3 ?

20,067

! F6 n0 S2 C& j; a$ z0 w

18,743

. ]+ W4 }; S( O. _+ [+ c m& s

26,547

5 ~" v. i2 K- ?4 @8 p. p Z

21,786

6 C8 f* E5 B) C' y

ผักต่าง ๆ

1 e3 v* f7 w' |6 Y

101,413

0 k# ]- F3 O" h4 A6 r

98,565

% I* n3 t! o l, a4 }

126,229

3 ^& D& l3 X2 M; r: [$ H2 b

108,735

# `) C% o b' u/ [. P5 ^

ยางพารา

( f9 F3 w6 {& M2 f6 M8 T

67,091

4 v# ^) ~& ]' t' K9 N

82,576

) f! u* D: ~8 c5 G6 i/ G

89,946

7 L/ S+ b' ^1 v

79,872

1 h$ _# Q8 {7 B* e2 u) K( q

ปาล์มน้ำมัน

2 a$ w& o9 `8 |2 x

17,444

' m: g4 F5 |: j

19,122

# q9 }' ]6 v! k% x

?

9 [8 S' Y8 t8 l7 @ A2 d2 r

21,698

- D: l0 D+ l2 e" k8 Q$ ^/ Q

ผลไม้และพืชยืนต้น

0 L. @- C7 p5 Q% s

25,610

' ~* j9 j r, D; g7 F% ]3 K

28,165

4 l' Z/ [! ~6 d k. m# u1 r* }2 L

32642

) ^+ j: F4 c% R% z9 u6 A

28,805

2 @" A2 i. A0 s% X; \7 w! r

รวม

, g( ]* |7 H- O) W2 U

894,542

) \0 M( y+ n. u3 @% h5 x+ K

842,503

+ F, `' G2 v' m, y5 j# k& M

1,052,641

0 v% e/ f* ]. x& r8 n

929,695

# s! `% l1 b: _1 q. h2 r! R5 {

 

* O, U: ?* ^- s0 l+ ~

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

" v; T# J$ q% E. r2 b

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

4 g# J+ ?/ c4 S) V# X

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

; s, F4 e# i% B' N. d

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

! k; c+ J. y9 Z. g

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

4 f/ @# d- q- M& a

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

0 z8 e g* s+ h- C! t4 B! v: D

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

d, Q9 I. [$ U/ t/ v: h, S0 K) `

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

O1 S! k- [$ d7 t$ r( _

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

* }5 T ~& P* R* M

                                       930  

0 T% X6 {1 G# |# j3 Z2 h3 }; q

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

/ k( M4 X0 Y$ Y, H. t

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

. F3 i% }* ^# X

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

$ c0 w& V$ u( b8 S1 c

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

. Z" f4 p) P8 C9 ?

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

6 `4 P( G& N* E, m1 ~8 S( A* w

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

) Q- i# {: ?! A% d

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

$ q% X8 R# Y- s: {; @0 P

 

! M/ i! W( @1 k* ]& t

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

4 w3 O; q7 a" s* S) T1 p5 X) c

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

% j0 Z, V6 W ?! {+ g j; n" `

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

" Y# l+ T2 Y: {! o9 b9 L( {% S$ U2 k

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

# u6 ?7 J9 q2 x% ?* z8 H: x2 B

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

* \! }; i; D( }0 X( y

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

/ x# f$ J2 g) K" g3 u* e

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

& c( u# B% p" v7 a

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

. [9 N3 r i* h ^( c- c z

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

6 B; z: p9 f( x8 t) @

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

8 ?/ L M$ e# K7 j2 v; x% s

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

: R% c4 Y8 p! F. f6 ]" |) h7 g* \

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

, A0 O# ^6 P& {6 W0 X% R1 u6 g7 P) m- q

                   134,227 ตัน

+ ~& _3 x+ ~1 D# O

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

5 o$ j5 K) ]. n, F' u- E

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

$ `0 c$ v, j+ u; U: U

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

5 G$ |8 C( \1 ]

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

- e, `7 d/ X9 T. R9 P, ]6 U

                 สัดส่วน 1 : 4                             

. ^/ M. d( ]: x' K) R0 i% W6 I d6 i% S

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

4 b4 a \9 V2 u

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

* v5 A, r' S- e8 o

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

; A0 B: J/ T: ^2 C* m* M, \- w. `

              สัดส่วน  4 : 1

, ^6 e; j( a( |) ~

 

6 ^4 { l% M$ C" [, O; n

 

3 V8 c6 h7 t& g6 O' s

 

4 p$ n8 s2 C7 U8 c" J% ^! R

 

- K6 z: w8 a' R, }0 \, Y5 M- g W

 

- G( K: U: d$ k6 k- w) A4 }0 Z" W7 |

 

# _/ ]+ ?- D$ ^' j( O

 

- z5 k+ c, d$ H$ z! D# j- O ~# u

 

8 k! [. s t- u* U7 Y

 

8 q8 f" |9 `* m* \! e+ @ j* L- F

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 29-8-2014 23:01 , Processed in 0.047583 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้