งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8904|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 * R4 X: P2 b: P7 Z8 n * r! T6 i9 t; c t

 

# n3 n) W' p- H$ j

 

1 n" i! R$ V( b" W9 p

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

$ j( b4 r. L0 H, u9 \& H1 d

 

# A5 ~: [' l: O- B* M; T# u

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

- _ Y$ l8 B: D

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

7 o/ Y- ?( P4 A: L* B E9 A# h+ I0 u8 m+ F" i. }6 u* ?. x6 s# W/ I( R0 a7 [5 T0 V- K0 e2 |7 _& a5 j h; R: a% C! d) S5 g6 i1 K; N% L+ o( |2 i7 `2 n5 u, R4 o8 o" k1 j4 r+ p0 L; q( \5 M& g ]! }$ _$ @: ^2 j" Z5 T3 N4 G4 a' p/ k, i; N# Y0 j+ h/ L5 `! Y5 ~# ^& o9 D: |: ^. ^, V7 e$ |9 k, F6 w& w# E A* a$ ?' b# \0 S+ Z9 x+ F2 `# @5 b1 J3 b6 Z/ t+ B: r* R) @6 Q8 T* T5 Y1 M3 z: W: `' Z, _7 F5 q+ u9 i4 f$ n: |; V+ M# x+ F! w/ d) d+ ^9 w, `/ a% L$ ^6 M& } }4 ^( |6 K; K* T" K" W3 }; F3 v, u. Y! x$ g8 H) P1 C5 M" b* K0 V; K! p% J: G5 G5 a2 ?0 O/ c7 A- `4 e# S; x6 s" n5 o) [: f5 M1 e+ I! `( [0 \# D3 p& L; o- D8 T# @: z4 Y( P {3 J& A, N2 J" n8 G# T8 q5 y& q( W3 e4 Z- k! b) G# V$ a0 M" _/ q: V& R8 L+ L6 S" G* S0 P% w5 G- V2 N' Y7 Z; P0 Q' Y9 E1 @ J- Z8 R- U! N* Y ^, T0 p3 G+ q! s0 o" k* `" b4 T7 q" v3 x. e% E F0 u" w4 H. ^* k- C# c6 M( y3 v5 f7 B9 P# M) S7 f* x- Y9 s% Q0 P* _. C5 M0 c! k2 F9 A& p6 z n4 G0 u+ g# f/ i; y' `* u: O8 j$ L4 Q- z$ s# e' Y& }) O- p1 y, x: ?0 M* I. ?& J5 G1 I" S) H- x, l: b6 O# M. k9 y( J+ V/ j; h: s5 b$ \; j& i! n8 j& r F6 b6 z; y# Y6 z4 |& j- ]; F! z; X# m ?. T' e; k% i* j, E; \3 s N* U% t" }- ^+ K" I8 F. H* n& y8 X# }3 k# z! ^& N8 p2 G4 ]; s5 v# t W, E8 d; ~) l7 V5 z5 {8 l8 |/ @4 s9 u% U5 u. v, {1 C4 y8 g0 L$ Y% A1 g! i7 f6 Z' S7 Z1 s$ I' G0 r" F$ @+ X- J7 J) R8 g, i1 o" z( ]4 T* i8 W# T8 F# M# b, l# _6 O7 V7 h% L6 n6 ?$ t- n. V: G, B0 j( H, g. q/ n3 N. Y' M1 Z/ R: l0 h6 f! O7 ~. f1 T6 I2 R5 T8 _- N j2 ^* q+ }- R8 C1 D% M/ G2 Z6 N z/ }9 N& v- l1 P' ~8 |# \+ E3 a- P. @6 a0 g! O+ Q: }6 u$ l; H0 [8 V3 Y. t7 J3 |( r" H2 c$ P8 K2 g- C& s9 o$ T; t& I1 J& r, n# o, ?9 m% Z9 x/ [8 A; G5 i* \ ]# x W: [" q& w+ X2 L Y" N( h$ q: s' ?* |! I2 G, G8 X s; E. ]! M& n9 z* y3 ~& `9 m+ i# @5 ~( }, L! s0 y& L i, u
1 Q9 y- W+ ] E; D6 o. E# V

พืช

6 a2 C! o6 z, i1 p' c3 {3 w

2537/38

/ ^6 A0 H5 j+ r# r, M: F

2538/39

3 h8 { S6 U9 S& g

2539/40

- o, K+ B2 Q+ l

จำนวนรวมเฉลี่ย

* ~6 L/ j4 a0 R; |. x% v

ข้าว

. M, J/ m6 u4 J4 m& L2 w# U

494,147

4 M* G9 ]1 S- B$ ^ \% c

439,074

! s2 S6 t( w+ T6 k% E! T2 `

584,561

) V, g% `3 q- B* D' q) Z4 D

505,927

- N" ?- u: z! O, J

- นาปี

5 `5 Y: x5 V- V3 e; `( L- c

340,055

( Q3 W. Q2 d0 @! O

269,621

/ k6 t. t- E7 Z0 i# x7 V

?

: t2 Q6 S, u7 B" P# z9 {

?

4 c U6 k' m+ ^& | Y' d% ^

- นาปรัง

9 Q4 D d" V( k* R

154,092

& I# `: B; q* c0 ]8 h$ v& D

169,453

, d+ O) F" \1 N6 n: [5 C% o1 B

?

2 l/ c% J, p8 y8 X; x& c

170,927

! h+ R- `& n }" l

อ้อย

8 T+ }4 R5 s. \5 U# `" @3 s

140,101

( T i' G8 `9 {

123,730

' D; X4 L, V4 d# |5 p

138,851

5 w, z2 b+ l' d# k: R* w8 M9 D+ X

?

# C# m9 e9 O# F2 W" o

ยาสูบ

) p; k% n Q. R8 H

28,669

6 [. v- J. Z$ Y

32,528

8 l* h8 J, k$ H1 r

24,737

7 ^4 H9 { I6 ?' d7 \) M5 n9 M

28,645

, Z: Q8 i( e4 X

พืชไร่

/ _0 u0 @2 h& ~; \% e" g

20,067

& i& q/ a% H. }% V

18,743

5 f; S3 A2 g9 }' a4 j' D, g

26,547

! o6 k9 c( ]2 a# s

21,786

+ W9 V; \) f/ ?. `5 f6 c, D

ผักต่าง ๆ

) W9 U @% Y8 t& |, F, |% J

101,413

2 g/ j* H% e4 r: q! D% a9 C- c

98,565

* j: w4 Q' n* v9 k

126,229

+ P& ?$ h4 F1 ]/ R) R# s8 `

108,735

9 [# I: I+ ?* \2 w" e

ยางพารา

/ M( _) p! A3 o' k. M% g5 q$ N

67,091

. d d5 K; b+ r% r3 v

82,576

: a. ?- c' q* r1 } H# T% M

89,946

% s& y4 C# J8 F# ?

79,872

$ p5 N: Y' W3 ^7 y! \' X7 y

ปาล์มน้ำมัน

$ \1 w2 r* o6 X, ?( E4 C3 M* w

17,444

4 X" W9 x' S6 h

19,122

2 I7 {* y$ n; K( h2 f9 ?

?

- l1 b" h9 b1 \% q" t% j

21,698

; c4 F8 `9 C- M, n3 c) M

ผลไม้และพืชยืนต้น

) Z0 |9 N2 B: s8 S

25,610

! J* ] z7 q+ X3 R* @

28,165

- H4 B! m" H% [4 z7 _

32642

; K) w( q, n4 h9 s- y) F9 A" u

28,805

; n7 e, i% G% R/ H, \

รวม

% @4 j. V$ g' u/ g

894,542

& S" w% Z3 ~+ q9 w, v; ~( X

842,503

1 R5 Y1 L r! m6 \7 Q# J

1,052,641

" c1 d" ]* |6 W% J+ B9 F

929,695

6 o$ z2 T% N* @( a$ X

 

8 X* t( g1 v4 [4 l. `

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

+ L/ G9 o/ c% Q

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

4 I- [' I5 L0 k2 R7 h

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

2 `( q1 N. ~; Q, J/ }

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

6 R( u- `( P! k$ d6 j- W

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

$ y# g2 i9 z! B4 Y( G/ v4 K

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

$ f3 z* C3 p% O& L1 u3 j G2 k1 L

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

: @4 R+ p% ]7 v) ^! ` |

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

+ c0 ^$ A: u+ C; r- a

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

1 [) h7 G. p8 @6 Q3 g0 e v+ T0 K

                                       930  

5 K6 { }1 k, a4 l

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

. q8 W; h. | Y

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

, u$ _" C5 ?& x5 _9 f

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

" _, k) \6 J! y' {

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

( e. v; _' \; N* D2 {* n! t) s# T

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

6 c* Y$ x1 t0 ?0 \8 T3 a, m& C; w

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

4 p0 w% R% U% K: J% q L+ P4 N

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

2 V. T( D$ z$ i

 

" g# e! J, G2 \9 _6 u2 t

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

4 X4 a6 {( ~' }6 ?+ {( z: l& j

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

2 C3 j) a) T5 \! r

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

. H0 K2 ~8 F9 J' X, V& L+ q7 Y

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

" N- Y4 ?2 u% f% H

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

$ h$ W+ x0 F8 ~# J7 j, V' K

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

( K2 ?: M- o9 X

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

5 P" k! Z' ^: U; t2 z

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

& [* u7 Y% \ t

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

( O! q" G% [9 i

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

, O" G! q& Q# r& V+ U8 d

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

, p, {: `+ q$ i8 j. J N

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

# @! x# ?- O ~3 s- f- }

                   134,227 ตัน

( B7 t( Z3 w, o3 E" L; Y

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

. w- C6 Y5 a3 r2 I2 H

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

- O* p& | _1 d& K5 @2 }( e9 n

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

/ |# A5 }* ]2 B3 D ~4 n7 A

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

+ \0 j( i0 C. t( L$ z# Q1 c6 R Z) E: n

                 สัดส่วน 1 : 4                             

9 X: I% q( @# E

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

7 m4 N% `, S# {% z* ~2 g6 U4 `

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

, d$ r3 z% U4 n$ g: \8 q0 v! R" @2 O

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

8 s9 _& ?& l8 B5 z

              สัดส่วน  4 : 1

: z# N' p S7 p, a. C

 

& D v& C( q0 @3 t, ~" W

 

, f& L1 m( x9 u. g4 p

 

* `4 i [1 r7 _7 s9 y0 E

 

7 e% E% D( {6 R- W' ?

 

1 Q- |8 a+ G, M! @

 

3 c# Y2 r, V; a+ e

 

" V, @: w. l! q/ w

 

, K6 g; o' U4 p& c: ~

 

! \4 z1 \! b X, w

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 27-3-2015 15:54 , Processed in 0.142559 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้