งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8244|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 * o0 A: P; p. w, I ! W ~$ }) u5 b' M% ]9 J2 ]

 

) C: v& i7 c6 C) G5 ^2 y

 

6 ]; J; {1 c% ]: j0 |* K; g

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

; V1 K6 O3 j! L5 O0 R- q) ^

 

- s, m% t. K2 p, T

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

8 U: ]1 l, n* T

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

% L+ {: g$ ?9 R0 [6 P ! q' _0 H, C" m% {4 Q: l# I5 M. b' N, c$ ^7 q2 F2 Y: ?$ i1 r+ s' O6 A0 g% ~5 J7 Z" H: h( s7 h [ |4 D$ q! o, C6 v4 C" Z+ ]( ?8 X: G2 `4 @( j5 |1 m4 M& J) z. ?' Q E9 U; t2 ]9 a3 Q8 j$ ]3 ?# h( p [3 P4 {! u* T, w" S& X5 N4 M6 J. _2 g6 U$ Q- R! h l' @% D! a7 v% h7 b4 \) X: P0 |5 x! W _1 z. r! j9 t2 [. e" t" I8 A7 x' a, F+ [' T4 m* i$ Z1 i2 X! Q. _7 w3 u# X1 x# ^/ g( E4 n( i! _. u! i7 r$ P8 l. y0 n: J" B* ^+ _/ K# D8 X6 \% M# k- Q0 q6 T' J6 ^! y$ L" C9 z6 v# H( `* i0 b1 C: S( [; W9 D- [4 F% l: @( Y; m( Z5 V2 O& T! O. ~0 S! X/ F$ s# W0 p% R0 I+ |, L2 k! _# J9 h3 ? G1 U/ L/ F2 Y% j s! b4 m* | @# o( r+ t4 A/ m7 I# n/ c. L0 V1 f2 c, {% R: X$ i7 q* n, W1 h) p d, E- t& y5 d& ~3 D4 k" S" ]5 `7 F$ J- n& T0 `3 S. H) g2 y6 q# g1 l# ~$ O$ h- m% ^- [/ ?- @: Z/ a; K. }5 q4 Y; s1 O' T1 i& d6 }/ K% ~) I: A' V# a3 @4 a' U3 g+ m% H' C6 F! f% \* i1 [3 `; E) Q4 ]9 i: |8 C2 u, }2 a3 e1 G4 y ?- h' s5 ~, M9 D6 C+ o& l7 N9 O+ d: |" W8 |1 a. c" o# i! k2 L. x4 X/ d9 I1 J1 Z! P5 S0 U6 `4 ]3 z" n" A( M* e& S: |+ l& |2 p4 Z$ @3 e) Q; W- J5 a/ M# b1 T# o5 s" Z, m2 u7 }0 n' T7 [4 C1 r u; K j+ i3 y6 ~* G" C6 a3 H/ D& z+ L: T& i1 |& |8 P* D2 w) m$ H; d2 r5 i5 y# w$ z; v- x6 n9 t$ r1 n( ~8 U" u5 \4 I1 S- ~/ {. p8 [0 L% C1 p- T2 g+ f8 a: Q" o! k, I9 v3 S5 T; Q2 ^* x& Q; k D; l* f6 d N3 y- r( w! {# D8 c& \7 O/ p( F ~ M% E$ y( R P7 P8 i) p( m7 R7 ~; d' G+ E$ R/ r+ u( m H4 S! D& }7 Q" ?2 U. v2 Y8 k+ Y A9 p# |) P4 w5 c+ `, Y4 d# P, A: J& z- V! \" O n* J' n, t2 Z3 _" h3 A3 u1 m# ] H$ f2 D& c3 z4 p- @$ f0 [5 b/ b, k! B) U2 l; E$ {. Z$ C8 Z! U1 R+ z2 p6 L" x" W% x8 t$ w% j$ I- d& v: `9 H9 i' S$ m; p% L V# K) D. {4 ?3 U1 @ _
6 C% e2 C7 J _ S. G' ^0 x

พืช

; _8 o. s7 y0 c$ e

2537/38

( N/ V! C2 }: n7 b

2538/39

; L$ F& Q% J% y* S2 ]! A

2539/40

- ]! T7 R& N( w& j) y

จำนวนรวมเฉลี่ย

" a! X$ P0 U) P X# Z+ y+ v7 y# ?

ข้าว

6 h5 Z: g1 ]5 I$ K3 P/ Q

494,147

( d2 O) t( J: ]% k0 Q2 {* w

439,074

$ G5 E7 s5 P+ b. e. Q

584,561

: z0 c. O w7 I% l

505,927

0 h |: t: U% q

- นาปี

+ D+ P" o, j0 Q" n* n

340,055

' | ~( D9 [% @/ o3 q: a. J: t3 t

269,621

. d1 h' Q. @. D E" I

?

, i) m% D8 j9 `6 R R( L* q2 a K

?

% p$ @: w( ^. N

- นาปรัง

) k! k, s; d Y0 u; B, n. [% W: v

154,092

# o: n, W$ Y; Z

169,453

; @3 J, `6 d9 y7 X; |' h

?

) A: b, f# c% A) W% v

170,927

$ y( p; N+ ?- M- N

อ้อย

' y. f/ a0 w* ~- ^

140,101

) [: f+ m" ^# W* p6 |* q' G

123,730

: F1 x) N8 b; H

138,851

9 r- A0 Y. J. [' p& H* a0 j

?

$ J8 O q7 g! p/ h/ ~5 B

ยาสูบ

$ X% P o+ ^) s* y; ~

28,669

1 I: `5 D" z3 i3 B

32,528

4 k& ?: l* t) K: G7 N

24,737

3 c5 }$ }1 {# J, E$ p2 L3 S

28,645

1 s3 O$ X4 W; K. E. r+ Q+ F! U

พืชไร่

2 F$ r0 r, i+ k: o2 O Z

20,067

: r- _5 m- q( r0 h! Y _

18,743

2 x ]& i1 g+ j: D% k# q3 B x

26,547

. v" f% B3 F, a$ Y

21,786

: j5 {2 [6 ^2 F

ผักต่าง ๆ

6 B6 {& o) |- m8 b

101,413

& v5 p& W% E! ?/ L# j6 }& U

98,565

4 e2 C! c. ?) W) @7 f; n. z& K# _ h9 l

126,229

. |+ j7 A0 { |, ~+ n, @; `

108,735

\' }. Z6 T0 ~/ u# `0 v8 |( l

ยางพารา

8 m% v/ ^6 W* d' M1 G) x

67,091

* p8 M! ?% z) {5 X

82,576

: J3 C! @6 u9 {

89,946

( Z, W7 r- I& `! f( f0 G

79,872

& e% ]+ _6 }6 {) c

ปาล์มน้ำมัน

% Y6 B/ V$ n( M& f

17,444

, n- n' k* A- E' }

19,122

# l( H, |+ h$ e

?

; A1 Z' x1 }# E7 C7 } Y+ h; x

21,698

& n" D- l* W% M

ผลไม้และพืชยืนต้น

8 _( O' B5 H5 ~

25,610

" X5 c9 Q5 v- x1 X

28,165

- {. v7 V2 Y- T2 c7 l# r1 s

32642

( r! D% j2 }; V4 Q

28,805

; B) T$ s0 z+ Z! E

รวม

/ e ?6 t# Y! d( h4 k: _4 r

894,542

8 E$ R [ {! _0 q% R: }

842,503

: R9 h H! v5 l" G: t& x7 d; W

1,052,641

6 p/ i2 B% L4 k

929,695

1 K* A2 R% H; _8 D A

 

: J6 v3 E4 {* V- r- l" u

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

* Z& { L( o4 |- _5 w- z2 i

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

+ r" y3 d9 h0 I/ i$ r# l& k$ x

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

' ]7 o+ y3 E: m8 g9 \: _

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

) F$ k, p# J; P4 m( n

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

2 b5 J3 W/ p* @) n& I1 n) A

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

- B( h8 C8 ~% J5 C; g

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

: ~# Q% F) H$ j8 p& d& \

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

" [( l) V( C# g4 H+ s

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

0 m5 j( z' e) J" v8 E- I7 g

                                       930  

6 \0 w! a* t: n- }5 P

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

- g: |3 j/ C* m- a# z' J$ `5 P; a

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

) d. o: z" M, m7 N* W: `

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

. E+ I" H0 \; i0 p; Q

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

) D! x8 r9 N: ?$ Z" Q

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

7 i+ Y& ?+ ^( O+ E0 i" l8 J

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

: a+ G) G/ a/ J3 ^. G

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

' n1 j+ J' t h m/ n; K0 _

 

0 q2 T2 p+ i# k5 W) P5 ^ e5 @- E

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

5 m( C) I6 l- z4 U8 }

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

6 I9 } j- o: c& r" l0 u7 B" r

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

- g7 @0 {- {; r# W3 g/ ~

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

6 C. g9 w+ V8 y' m f

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

1 g$ M! H2 K( e1 |& Q: p w+ W

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

, i' U, U g! X J% X

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

" ]& W6 Q/ E' O; C

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

( I* V/ W+ v2 A0 {/ ~

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

3 n6 ? T# O0 S% [ j2 P

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

9 M- r; g) r0 P3 C' r

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

$ n$ O) e: z, {

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

. ]. ]/ |7 t% G: D0 E; | w9 D

                   134,227 ตัน

9 `! n1 p4 x5 O% G

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

: `; ^8 H3 O" u' b. B

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

) W8 R6 d6 e `3 S! T! h' o( R4 g

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

m. h- D- v' f% }3 ~

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

6 i; k" K3 U! g$ T4 }6 |1 M

                 สัดส่วน 1 : 4                             

: b. }& N1 y! s- I

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

* T8 j/ u- A9 W! z: }1 m

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

& l6 g0 y6 a$ I" _' i( v

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

% r, F+ [9 B- S' g$ F* M

              สัดส่วน  4 : 1

0 ~( n7 A- n% Q) [5 W

 

! \1 f$ c9 E* `, V0 q% }

 

" O2 F5 X5 w; G6 z1 [- d

 

! ^- b. S3 p& n; N* b) w. m: i

 

0 u5 e( a2 I p% R6 n

 

$ ~; m6 b# ]& {. ?0 W0 X

 

. L3 Y: A7 S l, l, d: x

 

3 \# W" G4 N( u. E/ A. y1 e. m1 H8 `1 m

 

) `# f3 ~2 p; f; T, K

 

( h6 s8 M2 p% I3 x: X7 S% K, F

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-11-2014 05:08 , Processed in 0.041539 second(s), 9 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้