งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 6206|ตอบกลับ: 1

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]
1#
โพสต์ได้ถูกลบไปแล้ว

718

กระทู้

1

เพื่อน

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

ล่าสุด
1-1-1970
ออนไลน์
509 ชั่วโมง
จิตพิศัย
3253
Money
2147483647
ลงทะเบียน
30-8-2006
สิทธิ์อ่าน
150
โพสต์
3069
สำคัญ
20
เครดิต
3253
UID
24
โพสต์เมื่อ 15-6-2011 13:53:47 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 " X: ~. K4 a# q2 l( |0 z0 N 7 O% a! E% [( U8 K' x( g1 u

 

. b( j \; d" F; o3 D

 

6 c1 \0 ?: N$ i+ Z) n

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

) w) {0 w! O) W# E1 z6 t

 

' Y, g! B4 C$ F1 \

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

B7 p* U6 ^: C( Z8 e3 c8 {' W- V# U

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

. T5 s& q: D6 K " c- z( h8 I* i! w- l( e; g0 K ?4 E) {5 X3 F: _$ P9 n6 ]; C, n: P2 b" j! ~3 J7 P$ E9 X9 g* \5 R/ {9 q$ i7 D- s$ e- Z5 u9 P' X! ]0 Y( h" z9 ]& Q/ p/ t" b" x# J# t2 \( A6 i0 M4 A9 ^- m- ]' [# ~7 J) s! \. H! _3 g2 M9 x' c" d; C8 X4 T5 d; o j' r( \' A' n4 o1 w6 w+ J; s3 E. V0 O8 i/ o6 z% j+ T, p/ e2 G6 J, I2 ?$ V0 b9 v1 T# ~8 e; p, X' V; y, y$ _4 G8 {- J( ?' z7 n1 ~5 ]7 \8 g* y* X" ~8 {* Y1 F* `/ }: g5 N4 W. }; ~% q- X1 Z7 @4 y& w! v p- L( s- Y% O1 _/ f* u) L' F1 i* o% k8 T+ [3 j7 o! h9 S) g5 y+ f) \+ s0 M/ e0 I$ |# W6 `6 Y5 G$ B: B6 h% I8 _5 a' A7 J& C# b. W* a5 X L, v# S$ L3 O" Q2 A9 U: x R }* h6 ~" ?# ~* D& Q2 N. u; r7 Y; D/ q x) k: l( N' Y8 Y) l, u7 d' N" y, O9 x N# [9 g9 S- D& B7 C3 j; R6 ]3 _ Q n) ^7 @/ P: f) G+ g8 B& c2 }! @, a. T F) v2 p) E7 I" I# X, ~0 u+ H8 e2 }+ f) R7 }. P3 p' e X' I& p; u" k9 {$ \) M6 Y, [' b5 |( `4 U- u D) J. [' l9 d# U% l( s3 z. i- I7 O; _4 s( V( [6 S. D- Z( f+ V2 @! D* M+ V7 \% Y+ D; A4 Q- V, o$ X8 ], z; Y" a- I- ^. h5 h: e0 ~" ?) U' q! U! |. s: Y% w" Z& B, E" y) A; ~$ f M! i, f% \: _2 |+ `0 H( R; K: B* Y$ _/ _" x7 }. ]$ v' U: x. F2 ^* a7 w3 O) s/ {5 U0 C5 j5 C6 J4 B# P4 I" H/ T4 l: K" d+ q9 r" A6 u1 z: o) d+ N- p8 V. ?7 K9 G) u* C9 C, Z% v8 |/ o& W, g; j8 n3 w. }! `1 d) U% K! W' j1 q# T" O$ N/ O8 K$ J' }4 z7 Y5 e/ O$ k# o! a _3 c+ Z( Y9 z0 U& T! p" M1 c. j* e9 W x$ C' x* g4 A& K$ Z' X. Y5 n. i$ G4 H) T O+ l( v3 k$ C3 H. B# s) a1 F6 V2 i- L" M% ~2 ]7 m& d- a7 o# [6 K* M! f' |# f7 C* C8 N9 J- y$ R, U5 P8 L" M. n: O3 Q' D3 |, O( i3 P5 G \9 V* ]5 W/ n. D1 o7 q5 V3 @. v) c3 [- G2 U0 L$ u# K6 X4 i7 {; o+ d, \1 E1 f! c/ d: [, [/ c3 f3 |/ L, |6 R4 }% W2 L, R6 {( Y- }+ ?2 S4 `8 d0 l x) X( D* X+ n: C7 ?
1 [- N1 U7 Z" {( {: P. W8 a

พืช

# y1 ~! K; ~- y, ?

2537/38

; [1 \. m0 h# L+ m

2538/39

[3 \! n$ c% k5 L% D0 p0 {

2539/40

5 h a% h$ K, Y! P% V& m2 }

จำนวนรวมเฉลี่ย

7 f1 U+ U, u( m

ข้าว

, b; G) R: X- l3 J. {, y {

494,147

9 `* x8 z8 G2 x& A8 x7 @9 ~: k w

439,074

1 @1 y" B" S7 f2 H. q

584,561

7 e- t' E% S' F& e+ `. A

505,927

: f. y2 x/ K% A# u1 z0 [

- นาปี

4 C7 y3 v1 `( ^ k$ ^

340,055

$ j$ s; W. E9 p5 V# M) ?

269,621

- v! h6 j' x6 v: K7 k; t( G/ f

?

$ R! \* H3 C2 S: M- V X

?

. m6 O& m( }, }- q

- นาปรัง

4 t* f! ^( {8 P( Q- Q; ]6 [

154,092

{0 X. h% O1 D( c! \- t+ J

169,453

* p, u1 o, C- w- l

?

& |5 T( t2 e9 B! u

170,927

k/ T- l W1 a" T2 L

อ้อย

4 i5 J5 L9 x1 w

140,101

$ Q, o* H2 @7 c. i( O

123,730

" L, W, L+ w0 ]2 L/ p; K

138,851

5 Z# H, _/ ^, S. X; b

?

$ V/ w0 [5 ]* L

ยาสูบ

7 \2 \6 R% d( w0 `

28,669

2 m3 Z- }' |* {/ j

32,528

6 w$ a' N7 W# _$ r8 m

24,737

9 V# T8 g, q9 _( o. j- X. t

28,645

6 O9 G8 w! E } T5 p4 b

พืชไร่

+ r( }# E! L8 m* F |: O

20,067

G3 A- P1 |9 T( i* b, B& @3 v1 S

18,743

0 D/ b9 ^% ]" Q& N

26,547

) d( s8 g: a2 ?3 ]

21,786

6 i6 U; W) K- b& r- e

ผักต่าง ๆ

4 N' ^9 C7 |+ n2 |- F( i5 [

101,413

3 Z- \* t" _) D! E# `1 S# T; r

98,565

7 f% m |1 f0 K- b' F: B

126,229

9 S% F- N/ G9 |- `- |# u5 \

108,735

5 H2 q% x) q$ ~( @% I

ยางพารา

" V2 }9 B- t' X- E, P; E; u

67,091

3 H% e4 P- r$ y5 p2 l, D/ d" I

82,576

( L. s% M* C6 k H/ ^, i" ^7 X

89,946

0 r( ^8 y6 P! v: e

79,872

( G( P% n5 G& d

ปาล์มน้ำมัน

8 [2 @% n: h& A. `# }

17,444

2 ^7 T; @& ~. O! o |

19,122

! u7 J9 Y2 C7 v- x m* F3 ]

?

) D- U( Q! w B- D X4 ^

21,698

* o t( w4 L. ]) k9 ^ N1 T4 f

ผลไม้และพืชยืนต้น

; a: H: r# z8 q# ?, J+ D) H$ I

25,610

" H1 [* w$ Q" T6 t: ^

28,165

" f6 L/ ^$ P7 }1 M0 |

32642

4 H+ u, T& V% T# j$ q2 u2 L+ i

28,805

! z; V, c6 H! ]

รวม

, O4 ], y* _- L" h" K

894,542

: |6 n4 n% M; y8 b

842,503

) @ d; Q; o& P1 V. n

1,052,641

! Z3 Y9 s; ~: F9 [! h7 d

929,695

& ]: I+ m$ Y( p4 j) h$ c

 

( d8 o! t; T8 G8 Z0 Z

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

! x" q3 b, `) y" N# n: ~

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

+ v1 D+ X# r) N. u

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

8 Z* p2 B5 i1 g' O s6 ^; f3 U0 r

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

( Y! V; o2 S. s8 `* C

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

! O1 m! U+ E# K( s' Q

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

+ B3 y( p! s7 y: J6 B' b: h1 M

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

, r: u; o. @/ s& f V+ k4 G5 x4 `, W

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

8 @' u3 \: O8 k: ~# _

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

8 z; J6 `/ i6 b6 L1 {

                                       930  

+ k4 z0 C6 Q2 j, F& p/ l \$ Q

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

* c) z9 A R/ r( y

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

5 P8 R) o3 { `& E* H. d5 `3 W

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

. R9 n; m* C& Z9 ?' ~( m8 B& `

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

2 F6 x9 q+ b4 H, U! { F" Z0 ^

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

8 o- n o4 H6 T

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

' u. V! f$ O: y: I6 h2 Q

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

* K. o7 R$ {' B, ]/ B H" M

 

6 Q2 y3 ~: g+ Q: [" s

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

4 m- n, X+ X Y" H

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

, J* Z! k- r. c' N- C" ?; e" }

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

+ A0 n4 c9 [# q! q

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

: ~+ o* [ o% x. O) ~* X& M

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

4 j& ^8 U* M; J/ |7 ?

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

, q8 I# I4 j' O, y0 r e

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

# N& u. a/ f8 z+ [$ P6 ~

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

4 {1 ?2 I7 D0 l: ?7 J

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

- ~# F9 }- W3 ~3 S) f" ~9 G# @( ^

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

b6 A5 M# m6 c' \# v. L

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

* S) }) {& `: r3 B7 l$ E- u

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

/ g- e7 |! n6 O( ]

                   134,227 ตัน

9 S0 u, B% j3 |( G$ H

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

& \- K7 A6 ~' e

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

# b9 J. o2 K$ {

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

$ U2 l) _* ]+ G4 h% R

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

5 g6 ]$ L1 H1 m; h" Q

                 สัดส่วน 1 : 4                             

6 |$ w3 w- t! n

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

% M' B: K: @3 r5 Q/ Z7 g

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

5 d" }9 Y# A) a7 V" x7 U

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

5 \ F7 p3 E' h

              สัดส่วน  4 : 1

* x: |' z2 \6 n. A7 ?; i! T3 T# h8 C

 

6 V* u& h- }3 E2 S7 V8 G0 D

 

. y+ _+ `3 L. P( G; [/ ]

 

7 ~( F( N7 |% \7 }* R

 

7 { Q# v" W2 Y: y

 

: s2 V6 l- r3 ~- T/ W. H6 F2 y

 

" W. s f( P0 a/ N0 s

 

o$ m5 _" u4 R7 S6 ~( o, P' p4 A

 

# i; t) O* D5 K+ @- p% ?

 

. ^. Z( z6 y8 R8 n/ D

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies
รหัสลับ เปลี่ยน

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 16-4-2014 12:14 , Processed in 0.033470 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน