งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8116|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 5 ^. K+ Z+ o8 B/ j$ B+ Z) N/ ^0 x8 \& S" t. z

 

! d( K2 s% O8 f2 t

 

% ~5 c( `8 m7 G& e/ }4 \# M

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

- x+ d4 }- p5 K1 c( h1 `

 

) V5 C3 L1 \9 B' F6 A: @

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

; w8 A% l( Z4 D9 D5 h# P

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

# j, q! [# k: ?9 W 5 z9 z( k# i6 z" n' _+ ?8 Y; y: P1 }- h! Q9 _% M% m% B }6 ^6 H! W7 s5 ?; h$ o7 W* X7 Q6 O6 A8 ^- W) [; p7 Z8 C, h) ?8 w- S3 v2 X3 }" g) _& s" d- B; y) [' ^& N# U* W* ~- v5 {" x" q6 U! |: G2 b* Z. b5 q- r9 t& o2 Z8 c. Q1 l/ Q3 p5 t4 c1 V0 Q D- ]5 [' z$ d3 s. E' m3 p7 x( u+ p. \) \, \( [ A$ I6 d2 t) U9 Q! h a5 O. I3 b) \( ^' H( ]# L) A: X: v7 a+ {+ ~% t2 m. X; L4 L( [% [8 s" n" O+ b1 q) J/ B( }; A/ N2 B& s; v" ^4 T& H+ ]1 b& Y6 ~+ P2 f# m: G+ i# V- Q7 ?% D3 u& Q. q7 q$ H3 {; D1 f: `/ w$ G6 \% e' y' T% |& z1 F l0 {! P! s+ j: T% I `8 S% s3 w2 a3 s9 ^' Y5 | u/ I# T& Q5 F9 [& I5 p. M9 b- ?& p% i: F, \! W3 L8 F2 e% p8 O' ]/ d! v( w' k) ~2 c ?4 e3 V7 }6 ? [1 q8 @6 f, I8 I; S' m: M6 l1 f; p! A! `7 D7 a( |+ m5 C$ L) w% u; f* O% c9 ^( j$ q5 Z( b; q4 K: ^, k- J6 o( t& n* d# t, g& h) A4 ]; B9 ?3 [! E' K. ~' U7 N2 `1 n& B) M& C& ^) r+ X# ^' D, |1 G0 C2 @# m! |, \, ~- E% A8 X* f6 s+ V! \& f/ r6 K! o# a3 d" v0 C" r7 w& M; v$ A* w! z9 X2 E" j; b4 m2 K& U6 Z/ G8 O" r* r, U/ ?& W7 l& t- A- J* c; x7 M U. S2 A/ ?, b% a5 E& g6 R X) Q R( N1 h" C- X8 _& l- @$ ]7 B# G: `$ X2 C4 B2 M% F; y% |$ o B4 }9 ?7 j$ r5 r$ S9 p) A! I7 E3 t0 {2 j: ?; |" G8 l5 Q# e. ?' e" T6 s: T2 U6 y4 U0 T* G: w+ d0 P }; Q) E9 F9 X; q0 e8 c" p$ r. V8 I6 D1 a5 k% T* E( d- G! Q" b0 Y0 b9 L6 V5 _6 f: T. n8 N% f% C- E2 W4 Z, I) G+ ] |6 v) X3 S3 n9 A+ H& r2 O: c5 g. Y0 H% s- w2 A! F/ H. V H3 {" w1 A1 T c. m0 W" k/ w- y% ^) q: b7 l7 `& y( ^* I f0 |6 T5 o1 _" s8 x( t7 S% J8 n5 | t2 h4 ?! s. D! p- v8 a# j/ E* W) `4 X. J! h1 }( q) `. x! A5 N6 n' e' n+ b% k. G, Z) D. l$ N. O9 `9 S3 |8 Q* f" u+ q t* T8 g7 k: Z2 M q% B) d+ Z2 B/ X5 C6 q# n5 I. z G* c U! n' S5 o1 c; z: U# A7 y [- l1 n: N# {& |. Q, y' [* K( i! X% N2 W- Q: f* [% T9 k# T' n" |1 ~6 D' E( G1 Z% w: h4 p/ j" k E7 {, G5 ]5 M! F; ~0 \% c9 x, [) G: l8 ^
. l5 J9 }% o H7 W" @) V# _

พืช

9 t8 ]$ X% p& Z

2537/38

# @+ v: Y" b. r" L9 I1 g/ ^

2538/39

) c- V$ g* y1 I9 U0 X5 T7 r& X( P

2539/40

) F0 f/ y' W$ x5 O- t" B4 l

จำนวนรวมเฉลี่ย

0 U+ p+ H; @5 G7 g: M ~

ข้าว

0 A! {3 J9 l1 V6 P3 v0 t

494,147

/ [: f4 ^& j3 K. E

439,074

% t- k- z- O, x0 w1 y

584,561

* n# ]$ K$ |. L. U: j" l

505,927

4 o. Y; Y9 H; Z& a' f

- นาปี

/ y. @; K3 h/ Z

340,055

+ E2 n0 T8 f1 q

269,621

- p6 L3 v e* M

?

' g0 Y6 m+ O/ c! p/ @

?

6 T. K4 D0 c }2 s( e8 K

- นาปรัง

# M6 Y( g6 y( m

154,092

# G& x, ~" C' ~, W5 X4 `& U. x

169,453

' T' B+ E0 U" l* j& ^- j

?

# W/ F; n9 @% S6 e9 z; v6 w

170,927

1 R- o/ {& u( {* v8 F; i

อ้อย

; f( B6 P$ X4 Y

140,101

+ a5 Z& t4 {; X }/ I3 M

123,730

8 D# D! E7 [/ G( x4 d, Z4 j2 r

138,851

# m) U B. r, q. P8 k) }; G

?

8 G' ^( E9 ?1 e2 z6 G" j

ยาสูบ

/ x# E) y: H) d0 e% w9 b( o

28,669

5 b( U2 b( K2 z$ S4 F

32,528

4 N- a% Y. a2 J# A3 v

24,737

3 G! ]0 G$ O( Q% Q& {

28,645

6 y# k: W; r5 o$ n* G# g

พืชไร่

0 n( P7 H1 ~- q8 x. K

20,067

* y+ F% t! y3 b6 |! l

18,743

. W( k* C+ X3 Z

26,547

0 Z! f5 ~. t* ~9 J: H' s( \

21,786

# z f$ n U" x/ Z

ผักต่าง ๆ

" }8 k( w- {# X1 S7 k: [- \

101,413

& x6 l- g4 [0 }

98,565

: k) \/ f- y% I; O7 z

126,229

( S0 ?3 S0 M: L9 z

108,735

/ @# A: |4 Y% |2 O

ยางพารา

S( [4 D7 M8 a' B- o8 W

67,091

% A8 ]1 ] r5 _; h

82,576

4 U" x5 w! n: l

89,946

! V3 E* G% A+ T0 Z& \1 T. m! m3 O

79,872

4 A) y. j; Q) k1 |

ปาล์มน้ำมัน

0 _- ^) j9 j; @' H3 m9 L

17,444

* q$ j! ^$ h( W; @. ]1 }# S9 ?' E4 T

19,122

9 A0 M) F& M0 X$ l

?

7 ?- G( `; Y6 M# |- x' ?

21,698

: A& s" H3 Y! ], r, ^4 K. Y# r" \

ผลไม้และพืชยืนต้น

7 l% w6 T3 W$ a1 D# _

25,610

% U6 ^4 C6 q) q: T

28,165

7 f( h9 A+ P! A9 Q S( G

32642

o9 J6 m5 S& {

28,805

$ Z0 x5 A/ N6 z. F( U1 `9 N

รวม

) p7 k$ \4 E) E( N* ^

894,542

) R7 j, E+ T7 F

842,503

, P9 [ ^5 D: q/ a3 D& h

1,052,641

* W! U) O# _8 f7 _" f1 q; H% \+ G

929,695

, K; _1 K0 p- R- `0 x' ~1 u

 

3 ^8 P! U! G( e% Y( q$ X5 _+ m

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

. f1 t0 a0 r0 O* B# |4 ]1 _

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

7 l' ~) s: z( @. W. k s

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

8 e8 z9 i4 F; w& H$ F4 q* `

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

* f' D0 A. O( t. ~

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

; D$ `( C. R7 g8 ^: l" _ m

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

/ f0 M: T* Q+ ?3 U: D

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

0 B7 }. A. l5 Q

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

u# O" [2 ^7 U8 P' X C0 n7 k

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

* q, ?4 |2 K7 H/ f- i7 _2 [

                                       930  

: q; @! M. e# X& }: r. I4 t9 P5 D+ H

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

! E. G& [: z1 h. T' c* C' v

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

5 r+ m+ r5 O" v2 X4 F/ n6 W

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

; Z2 o8 c- U1 I" `3 n

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

1 Y7 y' L, b" h+ s) p' U& T

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

! [" P& ?2 }- a, s& s* u: \

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

. n. z( Y! F+ } x8 [

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

" e( ^. l$ {9 x

 

" U2 M4 t+ H" e6 ^, ?. V

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

, k! J* u% X4 G3 _ r5 N+ O1 x! T

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

8 u( y; K3 c/ n

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

6 F; P$ I* n9 Y4 ~% q( q

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

1 J+ ~6 o. p& E# R/ @

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

9 E: j# h# Z. J0 F$ q

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

" s4 K; s6 o2 z8 W* @

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

" j; Y+ ?4 I! P, V" I$ z- h$ ~

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

4 o8 U2 u; ~# P" b( }

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

7 `8 F" I6 e. w% y# m" i$ `* i' e

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

: H/ A9 a( U9 B- `) Q' T7 T9 \

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

9 p `) E. Z6 x3 a5 Z) e

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

* @1 f5 w3 e* x2 w& u* Z" |

                   134,227 ตัน

. E$ ?5 S* i/ D$ `

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

2 A8 G6 J- r6 L+ y) B% A

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

; B) A' y" N8 I# l. C. Z4 z% K

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

# g0 K1 E5 I2 M( q$ O4 \8 a3 w

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

9 a5 j# W2 w% i c( k) }: O

                 สัดส่วน 1 : 4                             

0 i) E# ?' i$ E$ }. b

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

: i4 R1 R( P3 j% U

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

% a+ Q. R$ z" x3 [$ f5 j/ \- I w

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

6 Q$ s2 ?4 a! p/ Q9 |

              สัดส่วน  4 : 1

" n% x5 H; ^7 T4 r# i

 

6 E0 B( W) t" F. r8 g# \

 

/ l4 I0 n% v% P; C) s' I2 a3 ]

 

$ q/ E, A; `4 p% Y

 

; L! ]$ g+ ]! l& K+ n/ {; L# {. G& Q

 

/ C: T* v. o4 _/ l

 

" i6 ?( W# D8 m0 z4 D# ~$ P

 

}$ [0 z; h+ J: u5 v

 

$ N5 }! P# ^. |

 

8 f0 b) A. L' ]! A5 }% x3 Y1 T, x

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 26-10-2014 00:23 , Processed in 0.057437 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้