งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8304|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 3 O% r5 ?! U: ?2 M5 Q# w# Q. m 4 ~! K! o3 O' i5 I& |6 o

 

& |1 |1 V. P. I' f6 S

 

, C$ v9 R! W; P, z8 E

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

% o) T% u- R5 G0 m( k( n

 

# ]8 b3 {0 o: e0 D1 E0 Q) ^7 A

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

1 _% V4 z3 ]% }3 i: }1 R

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

* b, G& Q; X% j0 M7 N+ t( m5 H: q$ [6 t/ g% ~2 o. f1 ?7 b" V/ L. z& r3 h( B( V. u( B2 L* o g: b! `/ d% y' _" R$ M1 Z0 G2 E2 d. s* z& Y4 I d* {. o+ b D3 A/ d$ ~" ^$ n- n6 X+ K' }" x; r, v3 d3 H- f) K3 D6 ?% g* f" e& O. T( n6 J, p% O3 n2 q) d# `) X0 ?3 {# V D2 m5 R" i7 f& ?" Q6 B. g$ |7 e$ B- c) D _/ R) I) k& {2 f9 |; M) a0 j1 j3 L3 z& t$ u3 L2 h ]* X$ o! j5 A% i) }' [3 @" |/ n X5 O/ G+ U/ [( H5 n* F7 Z4 b6 g( h8 Z+ `+ g+ e$ g! `0 _- v5 U7 g# T5 |, D+ f- O, ~3 {5 C0 h. \0 O' O, I9 I" n5 R* D: h% D0 M9 S0 l f7 x! m, f; p R% a6 x- c( R6 C/ U' |) t. Y+ {$ ~2 y& S/ z4 f) [- K' `- }- s8 d! Z/ ]. u6 U! F# r7 e0 N' n y/ V9 [6 q, ^; R0 z1 M' `# W2 w# q( Y2 s. A, w, ?3 m! S9 C5 d) |, r* M+ K* A7 c" Z$ j. ?4 K, s" Q7 G% R% q ~# V1 L* o/ q: r! q# C b' J f) m# { M+ h5 s4 M% f2 p6 N: S1 w3 k2 _; i1 V$ W" ]1 k$ Z6 q9 g: t/ A W( X8 D% x9 I& k) N: `- p* N% p) i. X) d& T/ i: ?/ ~0 R- X' C2 f# W+ b* l! B0 e9 Q, \( f0 [" k* n! j: V9 Z1 F! j7 V+ Z9 {% v+ G+ E+ V4 D1 K6 B$ ^( P+ ]" M* W+ X+ i, `! h0 K* w* O; M, Y9 A1 s% V. N- @* g: {8 V; R' b$ i+ r& {+ D S) K5 V1 D* S @% {. b0 T; Q. E# y; _4 ^% K( G% p/ N0 |$ x. n* \/ ]2 @5 U: p" B6 Z- R$ m9 t0 c! b: L! m8 p1 E7 \7 n4 H _% I' Y0 L" R- X& d5 B- H+ P1 Y& x" H/ j- Z% I8 `0 S8 W; v9 r. I' a: J& l" |" C( M5 C: [; v$ p0 c9 Z& \- S! ?/ R- [. G% L( Y. \( `: f5 |4 O7 v; f4 A% F3 f9 s4 _( Q! Y" o) p2 {$ _5 d6 L/ `: k8 \' Z! j$ w8 u: ^! y/ ~; C; X5 U" W6 A# C1 J4 u) Q8 q, ^5 `8 f6 R% P1 {- h& x4 l# U7 U% S: g: `5 g }7 _5 s7 Q! ]& I/ e! `3 q6 M' j% n6 H7 _0 z! N+ E5 q: h6 F" F/ _# p. F9 d6 K, B& {( x4 L9 c2 Z+ f$ N4 ?* }& D9 u2 k4 h; g, d3 d- Y5 ]0 A4 G1 l+ |6 ? P( ?; B1 f1 O: u L, K. d4 o" @0 E2 ^/ M8 N' `6 z# d5 v: Q4 n8 t E4 C4 D. s9 U; m- ] R3 I4 j0 w
/ q! \8 P& g& i- M& M% n) d

พืช

* K- S+ e/ n+ L$ F( \) m

2537/38

' V; ], ?! [2 J5 }4 V( a: x

2538/39

+ ~+ q) o2 W8 {; c- B. G3 z

2539/40

, p# l9 ]' _7 m6 v, |& C( m

จำนวนรวมเฉลี่ย

6 v. i+ \+ Z2 W

ข้าว

9 k2 a; w7 k7 i/ H

494,147

: w: ~, s* J& J5 d4 S

439,074

# E* I- o$ o/ W3 K z: v- I5 m

584,561

; U& P1 S+ E) S% d! x7 o+ @

505,927

3 ]' {! `. i1 ?; R

- นาปี

8 }! S k3 i7 `* c0 f4 q( o' ]

340,055

1 B y0 G/ O0 O" y/ @) K

269,621

- |! L% e# |( W5 I

?

0 v( R3 h; x) n0 D. ~& Q5 j! n+ O$ J

?

1 V! T4 J7 j9 u! p) `% j

- นาปรัง

6 a! u: @1 v4 q1 d1 Q! [

154,092

5 ^$ v- I" n! H9 }; y

169,453

9 y& K- E0 X C' r- e1 g

?

6 R b/ k/ z3 F

170,927

4 z: G- g9 J6 E$ j7 L5 t

อ้อย

& ?% \4 q! y/ _+ h6 V. f6 k: ]

140,101

" X# J5 }. `* K

123,730

+ A" _1 p* k! `. |: J2 L. F$ {1 |

138,851

6 ?* \! t4 p) w( n

?

& y. b. D) @. W8 R Y4 L) D( y

ยาสูบ

6 f. q% q P' }. A

28,669

4 [9 k; F+ G( u F0 `

32,528

# N- ^( n: b. o" ^

24,737

2 [& d n; P% O0 ]

28,645

7 ^8 Q+ k+ m/ N4 X: v1 G9 s

พืชไร่

7 C7 U5 v( T7 N9 ^

20,067

2 g' x2 n: z5 |' t1 X+ Q/ @

18,743

! r+ m1 f- J. i' F2 X2 O

26,547

2 S$ m0 S7 x$ r% W

21,786

$ V& C7 o4 ]8 K: j; g/ a, k

ผักต่าง ๆ

- v4 h! a; w, M* N n! b5 ^+ e0 H

101,413

' w N% T X& c/ G, Z& P! n

98,565

# \" R( X: r' P* R- w$ N$ K `/ E

126,229

- ^2 r6 r5 \: U2 [# D* `

108,735

X' g5 N" N; ~; t" ~

ยางพารา

- j, w) N% }$ @$ `- f& r: A! P

67,091

0 R b0 K3 A( `/ M

82,576

$ o& C6 |; m; r

89,946

' C. K9 L+ S4 Q Y' f2 j. m

79,872

+ C% E$ o4 o* p. V7 G

ปาล์มน้ำมัน

! E6 c3 D% X' i# K9 ?

17,444

' M; O8 {3 w0 p7 c

19,122

0 e9 u' S5 J0 C5 Z# n& M' }: c

?

- l9 p X: K; | F E

21,698

7 |( I1 r4 k0 h' P5 s7 ~

ผลไม้และพืชยืนต้น

5 `4 e H0 @8 Z. @% Z5 L" Z

25,610

' E- |: v) W2 w" D" G! j, s" W1 Z4 U1 ?

28,165

8 M5 k/ M4 f4 v3 l6 r* {, @! j

32642

% }0 c# c2 S. e& ^5 i# m+ {, f7 d

28,805

& s j' U+ Z! Q; W1 ? Y: c. c

รวม

L3 j9 I- x+ x, j- u

894,542

4 @/ j9 {# Z+ x' K( B$ i

842,503

' s* I0 a) H6 [( o; M. x

1,052,641

' i" x0 B) t( P! S/ y# w) i

929,695

) i9 v5 U. g5 K7 ]. q, u2 w

 

5 @# A3 b' G5 s! V5 V

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

+ @' B9 V4 {- h3 m

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

1 _3 p4 g, N5 _/ O7 _! H- v$ ]

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

8 D! e% M1 C8 z$ p! ]5 B

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

4 N& Q* G/ A( D

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

% I' \$ |9 j/ J. ~. ?4 ^

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

+ l* y9 P' W0 k

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

9 w6 u, R+ z. O& A1 M; Z8 l

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

. l! b: q# |) S! ^

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

" W$ A+ b$ a- u+ v

                                       930  

* N# X* H3 _0 g l& M

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

6 ^1 [( f9 S" `4 d$ ~9 H

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

/ x2 E2 _9 Z1 N# w

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

6 k: r: h. `. t3 @# E

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

* `* ~% Z, W% d8 L/ M

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

( b6 O( p4 h; m; J8 y( ^

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

0 t% Q1 V8 c8 m, k0 x

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

- @1 u6 Z: t0 f/ n6 C+ W

 

; c8 i) z5 m& o9 q1 K

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

+ i6 F) O/ I# G. `

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

, { f K" N# ]$ x% `" R1 f

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

7 Y& y+ \8 {# p: j4 D/ V

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

F0 ]% _$ e. H/ J- e- O- N

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

4 O9 }- C' x6 o$ Y

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

, H p2 _) \/ K( j

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

5 W* F8 i S$ U$ l

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

+ c/ v5 z- W) G, Q2 W% t* X

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

% i: g* E" w Z5 h0 q

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

2 t# n3 [; E% D# Z; D3 b

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

+ t( j! P8 _$ _: m/ j# U p/ G

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

9 \( `& E _/ N: x$ q3 o4 E: C, |' s

                   134,227 ตัน

! o. M& ~: l1 L( Y4 O; \, c

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

$ s h3 r$ F! {4 a3 _* A

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

' d0 M) F, s% R. _& X1 T

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

7 J4 V0 k9 p; t+ W c Z

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

P) _# ~- F+ r) S/ X4 x! l

                 สัดส่วน 1 : 4                             

. Q) ^* {$ G/ Z0 _+ z2 K. `

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

! D3 V4 J. M) I& c8 h, n

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

, X8 ^- k0 x+ x1 z

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

% L+ d$ `" }* g" `0 ?9 S

              สัดส่วน  4 : 1

8 ?% c# N" H+ o; }+ V! U" G

 

7 A& ?1 u7 R8 w7 W, m4 J$ i) I

 

- b( R1 s2 o9 {. T: _' f, a

 

- ]) G+ o/ S+ ]8 [3 \/ E

 

; y+ u2 L6 a2 a2 [ D

 

. x2 g* t. N% \$ m$ v7 e; [

 

( ^, V6 W1 w8 D$ h

 

& y* E: ~, N4 C: i# X, j( V# _

 

) y! \; G+ h- b4 s1 i j& }+ R

 

) Z6 D" a! ?" G- o

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-12-2014 15:02 , Processed in 0.039061 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้