งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 7579|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 2 T3 p2 [6 L: X( c+ E/ u9 ]1 }! g" @5 m# F7 t' Z, H

 

1 |3 N* z3 _% Z+ G4 C+ t

 

2 I! \, a- ]! k

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

( z2 g7 `2 p3 ?; \6 e$ j; b5 @/ ?

 

9 K" S. v( c0 u. h! j( R: n

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

2 v: W& u9 }- m9 U

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

* R0 ~2 U( L1 l3 } ]5 K, C% X! W 2 V( |) R- \5 b% D' u# b- k* C" S* W4 K* p9 r+ T9 u( d. _7 }* x% m/ l3 G, `5 v( r+ ?; P x( j7 \! }/ Q z' N1 u ~9 ^0 H* b/ U+ c# Q' s* d$ o% e t# j7 V& [' G/ X3 u% Z& f- Z) R% z; D& s' e2 k& O5 m# y4 Z/ E2 {! }! I9 [$ U! O3 k- L$ P7 j6 _7 h% _ y, ^$ o! H, e( r% X9 E* b5 C! U7 z% N0 M) X% _0 D& p1 A# q) w: b: w( O8 X: n: ^% w: J. @- N8 G5 P; b6 i/ p5 J* V( L6 c" ~# @+ b! w0 _+ e) o( @$ M! _. |8 l& z" N: g/ E: Y" z5 g. h+ `, Q) r2 h. ?! g1 ]6 Q. r& ?; n: J9 ~. x+ o8 d7 _( j/ c: v) D% T$ G5 c4 g" f/ O8 P* e, b$ E! X' F0 F3 [$ H" H6 a. w" c2 @: Y" O( P: u% ^5 ~8 a6 M3 r4 [6 C" u3 K9 g# V3 I9 J6 f# n" u4 y, ^+ \# n; k/ Q) E+ e- s3 j0 t1 q8 S/ |! w/ s9 u' ?% h4 E( k! V7 g* L% M* o2 N/ t N( i6 c$ B7 x: J: R. J7 P6 [5 j/ q, g6 k7 \: q6 _3 g$ z4 G# t# q6 O* M( S0 u- n& h5 X7 [# F' a" q% `0 g$ ^) f% Z1 R. w3 ^# ]5 o0 r2 i* I6 v) w; S; T9 X. Y+ T9 k/ J5 b, X$ U2 i3 w8 F$ c# V1 X7 G4 ]: r8 t9 ~! h+ p" \- _2 W( V' o4 `! w; ~- H6 z A" @) t1 G. X8 F T5 w* X* N" c3 v5 t- Y1 r e& h) D* o. K* k0 W P9 o# x0 Q# ^0 c% S0 U% y, r$ h3 R$ j: \9 N( R5 h, H5 r9 G8 N; J% ^) }6 w# X# d, l" S6 O0 \* C; ^3 B6 x. M/ `5 n3 t# B* T4 m! x {2 P Q( Y. ]1 ], a" L5 k" ?4 g' q: @% s& m) y5 x$ ], r+ [6 }9 u: _2 d8 W+ E: |$ h. r, K6 T& b9 C7 w# n. P/ h/ s) G. P7 [7 M# o* M/ Z8 [- r+ r$ r L' J8 V/ B7 E+ z: l5 P( l T- _1 f/ b$ H" k$ \- } t: M# ?6 P, v1 r0 W6 t J8 V6 ]/ Q' d/ U3 _4 S# J" U( O/ p5 M; s Y# v' Z/ t0 D p; m2 Z9 ?& h/ D) N- e% p0 g: O( M' Y* ~9 ~: S5 C; \. V4 K- o0 F% h7 q d/ O& g: c6 f" W3 L0 T0 s* a4 i% ^0 e( W* @ z- r. }% w$ \: E6 J/ `; Q h: F# ~0 ~/ e+ c n& Q1 k1 u! N4 |9 C9 B G/ u `. ~( b! k8 `" S/ J9 y3 W; f' [+ \2 X1 e+ m, D* A% v5 ?" g9 `& B% P( O0 O# }' N: _* N* ^: R
3 w; \! d* b5 w; y8 K( I# _

พืช

) |$ k- d* U/ d0 e. J' e" w

2537/38

" j Q# k+ P! h0 z

2538/39

4 c0 d5 u6 v- ~% Q+ @1 S

2539/40

8 w4 l. B7 e1 p

จำนวนรวมเฉลี่ย

7 y& N3 u" G& |: E

ข้าว

7 Q3 |6 C: s# s9 a

494,147

" l( h6 H5 a0 n# _; U/ \7 F f

439,074

/ j; m; P& }5 ^7 s: H- f

584,561

' A2 C9 C1 R' b0 O7 k, G# Y

505,927

5 F, E" l# R$ f+ L9 R: e

- นาปี

9 X% o( s4 S2 s: L3 q

340,055

$ `& H9 F+ b6 J# V* i" I

269,621

; m' A7 q' T' U9 g6 H8 g5 E6 F

?

. t8 Y. W- F' M* g, ?# U0 E

?

6 [/ H& t" w) @( V: ?* G3 K$ @

- นาปรัง

% N; |* R$ H1 o$ b% V

154,092

. e# ?% L1 B4 F

169,453

: H* A2 i# W3 v8 ~- [! B+ F

?

1 O) a, {. Q& h" U. \

170,927

' P4 O4 L* F z1 S

อ้อย

/ m* [% P, J( S1 R' F

140,101

& H+ k5 |' Z2 D e

123,730

6 S$ d* U- p6 z* o4 P# k

138,851

; l2 j8 p0 D0 N. M) `

?

4 u5 l8 R$ u, e) a, p

ยาสูบ

# v& n# f# _+ t5 w: l$ P3 r6 k

28,669

% D8 C% n* i7 [& e- q

32,528

- Y( @$ s; Q3 m ~

24,737

: {# g2 Q* U' W* `) S% o

28,645

) `3 e3 }8 x: h4 T3 \5 D

พืชไร่

+ @& L$ ?4 o7 U9 l& w# W

20,067

/ `/ H2 ^8 g' Q- M M0 ^- U8 Z

18,743

" n( A& H. N' z6 [

26,547

$ S0 W% v6 t5 c6 ~; E* F- a( l3 k; m+ d

21,786

2 p& a4 `: F8 t9 W

ผักต่าง ๆ

+ p1 e s) o- m

101,413

+ \# j: C$ v9 }8 Y

98,565

( Y. O% H1 P! P$ f

126,229

) Q, T# Z7 a4 f; Y. H

108,735

' F8 R. S* R) }% Q8 f) p2 @

ยางพารา

: _# R6 I" b; o @3 u0 r- W

67,091

0 P3 F! Y$ E) E+ ^; W% E

82,576

( i7 l$ X' R7 K6 O) a

89,946

/ n# f( j- {! ?, I0 O* P& ~

79,872

+ a F$ A" n' w- [# H0 L

ปาล์มน้ำมัน

, c0 K `; I# p; M% L

17,444

6 @- |% o+ M5 J5 B8 a9 R8 r) w

19,122

$ i. W: Y) \- f: j6 a

?

( S" ^% n8 e+ J; y0 W. {7 J) l

21,698

! t2 O9 w5 C' ?. V! b/ a

ผลไม้และพืชยืนต้น

5 _- W6 ]+ T! L9 F1 l2 W

25,610

# r. U: K5 q" \+ S6 v- p2 h

28,165

u: {# U/ f" H, A/ ?# C

32642

6 d+ U' g( f# [8 ?" @

28,805

' b3 \& p; k- z; a/ S. e* @7 i E8 c8 y% w

รวม

& X1 l. ?) ?4 T! r' u: M2 N$ r

894,542

1 J0 [7 j- u- {' x, Y% _5 q

842,503

0 f0 {6 q( r& ^: P5 X! q* h

1,052,641

* |( p9 h) {8 o3 m, `! Z

929,695

" m1 r8 v- s& L

 

) m# p- c4 i9 n. B) y- p6 x( ]1 A

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

# N+ [! k9 N# ~1 Q3 f6 z

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

# m1 Q g! G/ M5 Z

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

$ H- Y1 i3 u8 p! i1 ~/ a/ a5 P

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

$ S5 I. T0 L9 T0 F0 w

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

0 c3 y! S0 q9 g8 Z7 T

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

& f9 ]1 y0 y6 Y7 b# [) J

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

* p% r4 u( q" P* G& }4 p

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

u& e% j+ c% _# h! y

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

8 }4 m. h6 c7 ^% L

                                       930  

3 L" T ]. ?- c" ]( P

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

+ R" ]0 k- Z4 A3 x' p! {3 v

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

0 x% I) u U. H f j5 b

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

, T* I/ |/ U4 o3 Z5 M

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

$ x" Z) w" R6 {1 N4 |

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

& a# I9 S6 g, [7 y3 `+ o

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

# x- D. W) U! w7 Q2 x

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

+ z% L1 Y4 _/ l Q/ ?+ k# G

 

, A# x9 _8 S+ }8 H6 l' ]9 ^* a- b8 A

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

( u; }$ Q3 i$ a

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

. G, p, A6 K# F7 U/ F* [5 F

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

5 Z4 B3 \9 W/ q! O/ W* k. M

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

6 n& ?8 D t( W& F) E5 a! ^. c

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

0 b' z: \) L% s& a0 V

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

; {% b1 B; n& Q; E8 d

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

2 b6 m$ |. ?3 s5 X4 h2 g

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

. h( z6 x0 B8 \& H0 ]

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

7 P. e( x/ ?( Z( |0 }5 l

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

5 F* t, J+ q6 Q) Q" P2 Q: y" o

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

. [# e; \5 \+ J

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

9 B# w- L- y; h

                   134,227 ตัน

$ ~- m2 q1 v/ J9 Y8 c% A

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

' u" g: k4 z( d* `# B K$ c: h

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

* s; y) V) L- L+ s

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

2 Z( u8 Y+ T! G9 x) Y( a0 R4 ]

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

7 G: x8 ?( T$ w5 M: s

                 สัดส่วน 1 : 4                             

0 U8 F3 N: p Q# H

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

O4 e2 ~! |! l b3 j$ a

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

% l5 E- w/ C. Y7 v# {

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

" d$ c* { X! _. \& l1 d

              สัดส่วน  4 : 1

9 T0 g9 D3 H% l8 P

 

! d1 C( L" w; n7 n6 d, I

 

" E2 s6 ~( T4 Y( b" w4 r; |6 J

 

8 n8 P- d+ z' C J6 I4 f

 

4 A+ {& q4 Q3 u6 h

 

7 y9 p3 W/ J% Z) [9 Q% ~

 

$ Y3 l0 K" T9 l0 d& o

 

* b' |' w" T3 _

 

- Y1 k: a, R1 |& {

 

# }- }: ^% E% Q" }% |% S) }% P. v+ C

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-7-2014 20:56 , Processed in 0.044782 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้