งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8695|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 8 e/ e2 r% @0 S) {, C/ ?1 R- a; t 1 C$ i9 F, [% n, u% n

 

: s& E, A' T8 E' u3 M/ b2 }1 b$ \

 

E3 z1 e& N1 y: O2 S0 b' d4 P7 i

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

6 \ ~) y) C* @% F# J1 m

 

3 `: I% F( `2 N6 ]9 w" i g( y+ f

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

1 F" j% g. Q5 Z6 \" N, U

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

0 v0 @: y* M# [; c" ~1 A7 W8 M' n/ } q2 O( s! ]( X# f4 i4 G3 L6 F; u6 ^% Q+ D) n+ S1 b9 [! N5 B) M. t7 Z7 {4 l' `8 T% s' N* k) ^. a! _" f* U, B2 b: J0 b1 z' D; }6 s3 L" J# P, f+ R P6 M! l# {0 q9 B8 j: D2 u# c2 M8 ?+ Y7 d- I1 P2 q) E+ U8 \! o2 e3 w- w+ M. N1 [7 W; x$ ]+ ]3 x* Y% Z6 s6 A' z( s& `5 `8 ^4 i% W* x7 [7 U. z0 s- }8 i( O( h; v& }, B/ j7 c4 f. s9 p/ g$ ^5 q( J; }9 R+ W* T' n# r- A( K/ P9 h7 L* [7 p, o3 W, @, Q6 B' b" M# t% ]3 ^+ I" f3 b5 E% E/ m9 R* T- k1 f5 w) _( q# C" `, O$ M9 [* x9 X1 O! d3 R* L7 f/ S* b, |+ W2 {4 j' _0 p' Y5 G8 E6 G m2 |5 ^- O8 ^# l! _8 I J( ^; G+ \0 s" l( ~2 D9 \: G$ h/ ^7 D( o# f% Y( y. A4 U, [9 a7 p1 T$ N& U- W. h0 `* J" ]& \& ?$ A, b" U( s7 c' T! j; v; {* D1 `0 C9 c. S+ M/ t1 @7 q2 X p y L/ t9 k; {' @( ]* [% ?% X* X @/ U5 S; b- q& a) N2 i+ v) P. o/ N& E' Y B( l, d3 L: G( K' l x* G4 G. o+ v7 i Z4 i( u( A+ _, P6 D; B1 A: [. T2 t7 H) A0 Z" L! @2 k# Q" U" q9 E1 v% {/ V8 \( M$ O9 A: o7 m( o+ d# d! W3 Q8 ?! k" r. N5 g% T# v8 k& q; z+ C( K% J$ v+ n4 C7 R; ^$ d9 \, y7 M3 x; y; ]5 l2 r& |) C- `5 j* n( ~0 N* S/ h% @$ X+ Q" d2 |1 b$ L; K$ V! r' G" v8 I l4 }9 y0 Y( U; U: t8 v3 V9 w6 N) f p) t. e+ p* ~, T' O: m+ e0 K$ @+ h3 H o' c! h+ Y+ Q( c2 v: S2 }; X* T+ `/ r/ A! a$ L3 M+ Z: W" J, V9 l6 _ ? T- V) l- f6 ~7 M# ~& U" S% I6 ~/ c9 J# L: N5 g/ P' U: M, ~0 g, n! J/ b( y% F/ c; K- Q! u2 W7 k& ~5 o5 c% _! a7 [9 U5 s; d4 I, R7 U9 F9 r" b* G5 t$ b1 z0 s% D' t) U$ q& u9 s w' f" m& N6 P& D- n$ k6 T9 Y- u& B+ }! S6 `6 ]' ~1 j$ \# u$ o8 m* I5 @1 ^7 Q+ ]; D, i: T2 g0 w8 m. \" Q( i: W0 l" [; F3 [5 h* }& K. e% s: p; y' X, V) r% M P) ?% C, v# {* ]+ \) f, z& G! T: i' ^; v I) J+ q0 W( M ?2 E: K, Y4 U- n/ |& g7 C9 s- r v3 D
$ O" V0 P" E4 B: F, B* s# z$ a

พืช

4 s7 V* {" s+ {1 {

2537/38

: b9 ~* k+ @. Q x! |

2538/39

% R# c- Q6 i5 [( S5 l; r8 n

2539/40

/ V; f2 D6 e9 m: E3 K+ b

จำนวนรวมเฉลี่ย

) {% V. ^! S: R: f( U& S

ข้าว

4 y2 D/ }- L9 C

494,147

; N4 J _6 F* D

439,074

4 i2 ~5 P6 ]5 w' _2 ^. }5 X# N

584,561

9 |4 C! D% \% P, F4 Y3 W* n

505,927

3 Q% E: c q0 V' N1 x* H( `# n

- นาปี

. c8 F/ F }1 t6 w4 M0 m) Z7 U/ z4 C

340,055

, C! r( \9 V: r- B% K( m

269,621

- `$ e2 k1 Q7 ]2 A3 a; w. P) M; ~

?

9 e" I3 g: W( e+ k; H

?

7 P7 r& a$ o* L2 h- o* s

- นาปรัง

m9 Z# [* G4 z$ W) V, Y

154,092

! Q5 p. \1 P. V; J, p7 f

169,453

9 ?) w6 `8 Y) W5 Q9 B

?

! B1 E$ c) d6 R

170,927

. S/ V. x6 d5 d! A. o; V% e

อ้อย

3 ~# y4 K/ F: O: X

140,101

0 m$ D3 m6 _8 M# @1 |' x) L7 M3 N v7 T

123,730

! n$ k1 M$ q, d6 l z) Z# N, I

138,851

& J+ H$ m6 I. l" L. W

?

) A/ `( P; @. o$ `( U2 k8 {

ยาสูบ

~ t) Q$ G8 i" `8 {

28,669

0 J# Q! r- p2 b# `2 h( q

32,528

. ]& F$ K3 N" o' x9 S* P

24,737

: C6 m' t$ x; p2 L- u, Q) |: o

28,645

1 D: i: g0 K7 W+ D: I+ T' |# K

พืชไร่

# Y1 i5 a9 a; L; R# S

20,067

1 H5 Y$ \5 O% s8 A; z

18,743

9 @ `7 W! u1 w' _2 i

26,547

; s1 Y. _# z' X0 x1 s' ?! }6 d

21,786

/ O- f$ _ F8 h/ p$ m

ผักต่าง ๆ

2 N/ o- j$ L# b0 a, F% T1 P: A

101,413

% m. _" \; P8 p2 ]& N) ?

98,565

4 D5 E& i {! B$ K9 v+ z

126,229

* A, H0 P4 Q+ _! @

108,735

6 N) C/ c+ N) h4 z s, G/ U

ยางพารา

2 o9 v5 g% ?% q2 H; R$ M8 _: F

67,091

, C6 C* O5 A) ]/ a

82,576

) U& F2 y% l$ Q" W4 j; F9 l

89,946

5 n8 Z4 N1 |+ X. r' ?

79,872

9 q& C* F# Y+ u

ปาล์มน้ำมัน

1 c! n8 x/ w( o" z# S7 \0 G7 A

17,444

9 }8 O- v {# B5 z

19,122

; U/ Y. z1 c9 n

?

/ f) C/ j0 y; W J# W

21,698

6 l- c* W9 B2 z

ผลไม้และพืชยืนต้น

+ j6 Y% R5 B" @# k' [! W

25,610

/ u/ v* Q( }8 q$ z- x

28,165

8 ~! @. Y2 o% |9 t0 O6 g& ~, [

32642

! ]/ `9 y- W: ^" {6 n! }

28,805

6 U& j$ H1 r4 [* \' B2 P

รวม

- B3 c# [/ p3 W+ n

894,542

9 W; P/ H$ y; }' J

842,503

) b2 G* L% S1 c4 _) l( t

1,052,641

% D4 L) L& B ?" G

929,695

( r/ e* R. @* b

 

+ s$ K. v/ t- y9 \% \5 m

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

2 @% ]+ @# h; J* [0 z' ^

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

7 n+ n1 E% V- S# M0 E5 g

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

: f1 _( h" R" d2 e' A7 G1 Y: x

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

: s( M0 U4 E/ H, J1 h u- T

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

" G) d+ i# u, C0 {# G* A) F3 v# K) m

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

: j8 M% Q- T& r) Y! d1 c" d4 f

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

( [! U0 ] a% U/ s( n" v

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

, S. r/ ~& X' ]# a

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

7 p0 [0 n! [/ V$ \: e; J) ?) ~& Q

                                       930  

$ H1 Z3 `; L$ ^/ c1 U/ ]

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

) Y( X$ P, ] G5 L

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

' H- T P ^3 \

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

6 U8 |( y( u+ W9 ? n

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

6 ^! L `2 Z! p2 R* f; F4 H3 g S, R8 n

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

& I' O4 A- M) K+ @& C9 S

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

1 g. B" S- q1 w1 O$ g' D( ]

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

+ F$ T1 }* k% I! X$ ], u/ `0 U' ?

 

4 ~# X0 B R. V! \, w7 M, N

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

c: q: i5 B! n! m8 l

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

1 T i8 @+ t$ e/ Y* A

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

0 X5 v7 Q7 O% m9 i

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

5 }0 Z0 y1 g' D1 ]1 j9 ~) p

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

- O" ?# _3 R6 J3 J. Q

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

+ B/ n5 Q; z# `% L' j" H

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

# Z+ Q$ D* F7 l- `, J9 ]

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

, m, I( N8 t0 G: ~' G/ O

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

3 v4 w% r' }2 L! D' y7 Z$ c# q

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

1 a* j. I0 }! ?$ j

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

* J* o8 z' ]- l& r4 G

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

( W2 z& E- P8 h2 C* y8 j7 e9 v0 b

                   134,227 ตัน

. k# u* L% [" j1 }' R$ E+ S

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

# M7 [: K: V" D6 g2 X

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

: ?# T- N( I( O( ?$ a: a+ ?+ @

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

+ t7 }; c$ ~$ ?. \! C6 f

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

E4 X3 k) ^8 x7 i3 X) z

                 สัดส่วน 1 : 4                             

" ^1 Q+ Y+ G! P

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

6 F& {+ _5 f- k) u

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

4 u2 [/ `! t; G- a0 @! r- _

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

; V! P1 B' C7 t2 U) c7 j& C

              สัดส่วน  4 : 1

! J. r% p$ U% j

 

6 v' M# y2 O N; n: P

 

6 c* P6 c5 n9 X6 E# i8 G

 

% y+ _6 D/ d4 M: X

 

. Q- _2 \/ O4 Y1 D6 b: G v

 

8 a4 l+ Y0 y8 J8 B$ n

 

G4 ]! l- F* m& S

 

1 a: ?% n- q- G" q/ O# @% [- t4 z

 

7 u5 D' Y$ c$ X% A% Y3 H+ K+ p. y

 

: w! c. z9 f, Z: N1 ?# N7 j+ e

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 3-3-2015 21:15 , Processed in 0.206035 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้