งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 7833|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 + Z, [ {+ _% `9 O * J- y g" n- ]0 o: |8 t

 

) R/ T- C% `% Z3 M# c

 

! i0 U! S6 X* ], o% v7 P/ w: o

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

; s* j: b; ]9 \$ u( e, g9 D

 

$ d, H; D" f9 N1 _

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

6 ?) `1 Z" W- Z

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

" c7 f0 Q9 G4 e. ?% N# S( @0 V Z: o6 {% Y% M" E! l+ K+ ~* \' Q, x0 |1 R6 k! K, N3 N9 t1 r* c. U' C: m5 ^) ]6 w8 f: d0 y1 d% l' _$ F2 C- g% p8 G, |; A/ n9 D& ~, ]) R9 p1 V L8 V! H1 j5 y, z2 m: e) a' N8 h ~; z! v& O) J- j1 B2 D+ i- l8 W* R- V4 \/ q$ M2 d& O$ q5 f0 p: _% e% y$ u: V" q% U4 ?5 L0 }# R M, L8 E* k% C t6 c# E: X/ S3 O9 h- M4 j/ X' |5 l6 X! H. L) y: ~7 t8 ~, k/ P! f; r! w+ Y8 N$ ~. A2 t; }; c# M' u7 ^' f) U+ g7 w7 E% Y! d: G: d, k& a: ~9 i, n4 d0 R; z; l# B4 m# p; e8 a( x) X! N& t. _2 O, E, a/ ~( b" ]! R5 V2 l: u l8 T, y- I. [, Z# d$ g7 Y. D5 D8 H* S5 [/ y1 t1 r- a/ j; ]2 J+ m3 U6 q; |( V# \8 a; d1 | I8 j& b) s3 R9 [( c! q3 j- R4 f" H3 L1 L* `& F3 V! t" ]$ ], j, Q; A x; b0 J9 q; `2 L) J% Y5 Z) t) t! H6 ` `, c6 f4 S f, x5 c% S3 O' p, j" C6 @; O6 v8 G: k' ?# ]5 p: U+ J0 E1 r$ _8 B* C0 t9 J8 d5 V+ [5 p! r. ?( ^: Z* u" B+ N, z2 u, [( ~5 X8 V9 U- [( Q) v" ] A' q4 V$ N+ D( x0 x4 ?7 i& f, H; [. ?, Q8 t) z1 W- ~9 ]! p2 m; G! f @: m- o: l) ?: ^* W) I. y; F% q3 |2 T3 d5 j$ n5 {0 T* Q. X( m# p5 s9 }% T- X k' V8 E# r6 }& G- T! J! @4 L; E$ W4 @* v4 q9 M- [0 u c, C: H+ g' t& p3 W6 e+ s5 i. P3 R- `; ]% l* }5 G: \1 P$ l: a7 q. z# g, y% X8 `7 g5 E: g" Y. t- N$ \- v1 ]: P6 ], u/ \0 O- u |7 `" K1 M# }8 O2 F( |1 n) m/ k2 ^$ o, g, R% x8 Y9 W! U* r e7 Z* S; i, W7 C& E0 l# m# g; \* R6 b- L" }$ t: ^6 u% t5 T( u4 w9 M# t% t# X4 m2 V: s5 M ~- H, K- w4 I% B* m4 w8 J u0 t. o" h+ F) d/ r7 T+ G0 J0 H" i9 R) Q& L: y' z0 y( H0 l% Y! G# f! p' K% q }) g6 a& u, R+ M( q2 s+ C0 l/ N" i6 Z9 w5 `% G. k0 L+ s: x2 M) C/ d# w" Q( F$ J7 Y9 I9 H0 F2 _+ d) _: b! ^0 i2 l$ d2 n" L, _6 p; q$ V" L: x) Q8 b- H% ^/ h" D3 ]& W8 j/ C: F6 C; ]6 |( ~) R% D) P3 D) C3 o* B9 N7 E7 b7 G: q( p- [* z9 e4 N* ?5 z% N7 Z4 Q# f8 D
S6 j6 j' ? t$ o) a" m7 p

พืช

3 u4 H, Q' }2 y- L

2537/38

/ k# c/ _! m+ ?

2538/39

/ a) b: ~- N/ s1 ~' p( x- O

2539/40

# _, j7 T: @0 y( X

จำนวนรวมเฉลี่ย

& t5 |6 ?0 X# y9 R9 R" M

ข้าว

. C8 C; ]% n2 k6 `- e, d

494,147

# `& m0 a! v/ w8 S8 B. p+ t

439,074

- D; i9 g/ [% [+ C

584,561

2 r6 W+ ]( l4 Z

505,927

9 T; ^7 d7 f( x M

- นาปี

4 f4 T3 v1 n0 d' d3 S& j

340,055

) X! K" k* M! a5 l9 `$ W9 O4 p

269,621

; E; L6 ~* @3 n

?

+ W- N8 f! L$ S5 g! A3 ]

?

$ g. Q4 x. L3 L# S

- นาปรัง

; u4 u7 z3 M$ Z, i/ Q

154,092

7 S+ g+ o$ p- V

169,453

. C. c* t2 n( M E5 F4 c$ b5 d& T" x, \

?

7 W! W( B) ~3 a w. ?: o* j

170,927

' p& H+ N7 e; J" _0 K' i

อ้อย

' W( ?' x! R* B3 P7 k

140,101

) o. \( s3 O! h

123,730

& J; e6 t+ Q7 U4 _( V) c

138,851

/ y6 [$ S1 @- p2 j7 Z' M* O

?

" g6 |, E( \# H* G S4 U/ f6 v

ยาสูบ

1 S7 I3 a W; w c3 o- u7 ?: e6 _

28,669

3 h3 m6 A' e- }' Q8 r$ j

32,528

; b, M& h# l4 g7 i9 J J3 p

24,737

, |3 w; w+ U6 J1 Z) ?( q

28,645

9 ^( K# P: D6 i

พืชไร่

! o7 r/ x& _& V- X8 h8 Y

20,067

J5 {8 K5 @) f, g1 z, P7 O

18,743

0 C/ G& Z3 a4 `8 M5 F

26,547

2 c3 f2 M" ~: [0 L G

21,786

' z: z1 n# D X& f, H$ ? N' z

ผักต่าง ๆ

& _/ [, ]( a5 u5 J8 r, p

101,413

0 s, v% _ `# R( S9 I o

98,565

6 Y. r! l( ?6 A( v/ ^% n! l4 e8 k

126,229

, e3 T2 e9 r9 R d

108,735

6 m: `/ O: K- s+ I. t3 G% \

ยางพารา

5 ^0 E+ p4 W* W: s1 M" R& w, a- l

67,091

( f! b2 t# f3 v) i( T" }

82,576

+ }9 h) D; Z6 x& [/ o

89,946

+ q) m$ `) m( \

79,872

7 U1 ~& }, V4 s1 @4 Q

ปาล์มน้ำมัน

# T; t( _7 ], P& ?) x1 r0 f

17,444

2 g) ?, Y# r- M" N) d( o0 { k

19,122

' H: L0 t5 n2 x) F- L* D

?

5 g5 x0 [: \" @6 e9 M

21,698

* H0 s" z: J! K( S" I

ผลไม้และพืชยืนต้น

+ V5 Z0 R& \ n6 c0 J

25,610

& ?+ w; V8 v5 e8 q8 F! a+ d- n

28,165

. p0 X- l0 T/ S7 |. ~/ L- a

32642

' R& g5 N, V W

28,805

+ q/ T: q/ i9 u6 ~7 b0 O D

รวม

1 }$ z! c- c- `" b5 l+ V3 z

894,542

: h2 r! W+ k! j. t5 E3 X

842,503

1 I/ L# H% b8 C4 p8 w2 u4 Z# x

1,052,641

3 V4 o/ I$ S- d x. r% y6 `$ U

929,695

, O& A( T; T: m$ S, I7 h* c

 

2 N5 w( R7 D, L) x* l/ H5 P) q

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

; @9 Y' O. i8 S

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

2 Y' J. |/ s/ E W+ P/ V( p

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

7 L, n( W: v: T$ e B# @" b6 |: O

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

- F. {& d; q& r; v1 L$ o6 y

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

9 ]& U7 L; y, B7 B9 {, R F2 q2 Q

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

) @* Y5 g' w% k! O; V5 O$ f

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

s) n- x1 F9 i7 O' X: y

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

0 q! l* Z$ O" T/ b$ D X

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

% J2 R3 i5 y; q; L4 A

                                       930  

, f; ]/ d7 |0 n4 ?+ Y h

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

3 J6 T- C) R# ]& q

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

( \) S; i. @" ]9 A. z/ b

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

5 K- E0 ^$ J z- v$ v/ r9 V

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

7 G2 B# V+ J6 y* z/ m* k

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

5 {3 O2 H4 |# {9 z9 G8 Y) j# r

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

9 E0 B4 U" j6 m( _

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

+ W# F; a9 t4 U

 

7 s# o# S a$ }8 h8 j N! A

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

5 z. V. h2 [; O. p" n

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

/ C/ H/ Z+ \. k% Z: x8 C1 Q4 ~

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

3 b( j! Z V' {) h# V, I

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

- Z I }2 v# T3 T M

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

+ U u, o( y/ x8 ~9 H* {

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

! f0 ~2 | B& i

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

' `& S" \3 p( x, t, y

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

) E2 N, q0 N/ a3 n6 K7 v- c

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

* H7 w7 z9 u9 o" [; H) T. w# C& n8 s

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

* J; Z- C; k$ S$ l; Q* D" J2 ]" O

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ A7 U5 Z+ d3 D8 ]' b. J8 r) _/ J

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

( J0 c, U1 K# c E* m* C

                   134,227 ตัน

2 E% V( v! b" b4 D

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

$ S& f+ ~1 u+ C6 ]* s6 H

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

0 Q* a# S8 q' f

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

" Z4 E% f5 O Z0 k

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

; e; e2 p. E( b

                 สัดส่วน 1 : 4                             

, U( a& m: P+ e' W* \) G; {2 C; b

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

) [) \& r7 \/ }! S! J

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

9 N5 X( a/ |* m: ` e

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

7 ~, I6 `6 w( x% u7 K4 d

              สัดส่วน  4 : 1

! c2 l( A* |+ M: y% D( P) a

 

; p0 O m" r! W6 K9 t3 q% V5 |

 

2 x. v! S; s+ j0 z

 

3 l. a0 s/ B5 n" J. C7 k

 

: q% w7 o1 e4 J

 

@( j- l% C. H) z) L# i5 L

 

( k/ C( Y9 c/ S5 G# x* X' ~

 

7 H- j9 m I7 k% D5 S

 

& K6 F+ M) i$ T: Y4 z% Y9 I+ R

 

, I; l& A" w2 P `" E3 o! I

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-9-2014 18:08 , Processed in 0.052963 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้