งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8131|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 ) D$ d+ D5 Z+ a 5 ?2 d% M7 {' x' h

 

1 T% b% K3 ]8 q. y

 

0 {6 O0 E( u5 p5 k

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

" K; x. \* Q" |

 

+ m0 ~: o/ ?# v* R0 l, O) U$ n

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

# G' m) A0 Q2 ?

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

" A! k" K1 L" ~4 x3 E* G6 V; A6 v' Q. g. t# [7 K% c$ K$ `: g1 T. r0 c5 U) ]6 g+ E7 b0 ^% w/ G0 \, m! K' \. i5 E ~' Y9 ?9 L% K& [$ w0 S& n0 n4 u0 T, ]# v& d: x+ e- J. z5 [* F& e+ C- w# ]% U( L* @0 p$ Z7 O$ r9 q6 p4 {1 N" }1 q) { m+ e$ _; S: Y( ?9 ~& m# z1 | Z$ [1 c' M# v" ]; G0 _2 w; t$ n0 S+ @. u; Z/ E" B0 ^' }! w3 U& }" W S% v- F, G3 W. j; i; W, \1 Q1 o# W+ i/ | @8 q+ v) ^/ [. ?! F( e3 Z2 }; q. w( y2 I) P9 D) `+ [/ i X, f9 n' B; A" _- s" {+ w' N9 @$ a$ O& U" D. R# ^ R5 A/ {/ p+ b: T' U) T7 ~5 l; ~% v8 P4 @. ^3 Z d" G+ R+ O1 X+ q. A' \4 M3 Q; C5 y( h9 ]7 k; O( r$ @- F5 k# ~* R: P# @& [% y7 }8 N8 x4 ~8 N9 u2 b$ B9 a- ^ w/ E0 |6 O8 b9 L" c+ [6 M( \' o0 ^ ^ t! b4 |% V- W$ \" ~: o& T% z; r0 e: |4 M( P) v9 p# j9 z0 \; f" d: t" \$ R- c; L' o: ]6 m7 O: G1 K! a5 K8 O S; I+ L, z8 \# f/ z. A$ Y$ A' _% q/ g" Q$ @/ q# h: t0 E! Y# _/ ?6 M( M* D- { a G, N; x% V/ z: W# B4 l8 @( t6 p' {, i: i: |! ]. N5 J' O: d0 Q1 t: |1 H6 I$ _$ `2 R1 C G1 j8 {% { d) Y8 r2 ^* l- O" t0 [: t5 D; G3 e0 R5 U& Q6 B. w7 O4 {% I3 L9 M7 z0 V' k1 K0 `$ W+ Y0 A* i* g- r3 |' x/ W7 `3 a+ B' A# n8 V& c- ?1 n7 V. R: m' X" Y" k0 N" j3 P: d- ?2 O$ A' k$ \: L$ W E7 z. p7 s" F1 g L9 t% P0 f! |0 Y% r* H3 K F, r9 l; f/ s$ ^0 N1 {4 C/ T& o. G/ P( f7 X! ]8 i' u7 C2 ^4 j! _3 W* o( b O: c0 y+ ]2 ?0 K: t( {( C5 T" A; d8 y8 j! K8 W7 C- Z+ C7 o* y) e% C4 Q8 R( c7 i5 O' @% r# j" }1 u. C/ o- j) N6 @7 Z6 G* `* \+ L7 o4 W# j1 P5 J3 G; ^. s% M0 N z% z% |; O& O* {* U }* ]' t S: |0 d1 Y* O. G; y8 b2 }4 C9 R0 j* {$ J9 K3 R/ @! T" q, \' u) C' e H$ P$ R# j1 c$ Y' T/ I) n$ Z0 m, E4 q6 n0 Z+ O6 F L' W' V! C7 [9 u2 j4 B- y/ Y- `! [2 [6 H: u2 \! p% k) D& v: P, P7 ?6 r. ~: t7 ~: U1 f# P9 y& a% y5 T3 u8 t" G6 D9 q9 j$ W0 A( o9 Q) D5 u
8 C+ l. v% Z W' i

พืช

# q- d- I$ {; A! {' J# Q! v% O

2537/38

8 M& l" z" @, \ @6 W5 T2 N

2538/39

. K1 t- X" b ?

2539/40

& K5 y" W. Y5 O8 \. ?0 C

จำนวนรวมเฉลี่ย

( N; [+ L# q2 `( b C( q

ข้าว

* ^! |. P/ n3 I9 U& S; a

494,147

9 e; Y7 u2 X& _1 r. T- y" g+ ^& m

439,074

# ?% Z$ k `, E. e6 U6 n) I

584,561

% }0 l# s+ ]/ c& I) U7 l8 O

505,927

: |9 K8 Y/ x: n: B1 ^$ R) {/ l

- นาปี

9 O# i9 s% K5 x* ~4 T5 X

340,055

; g" C4 R, ^* E$ X. O" L, |

269,621

$ r$ o5 m9 T! F; s/ N3 P/ r

?

$ G0 y- \" s5 o- m) a. B) s3 ^

?

o- r1 R0 p; z

- นาปรัง

& g& C" s2 T( B

154,092

/ r1 r' v, o! {! @$ `8 S4 M) o

169,453

( x4 F' K1 u; ]' N- S

?

6 H4 D, `$ d4 Y" ?% M5 X

170,927

5 ]9 h3 E) ?: ?2 z% p6 Q7 x

อ้อย

3 x# o( v: g$ j+ ]- g

140,101

3 i+ C2 d7 z- g9 w- L

123,730

7 A( M" A F! {

138,851

9 I* b4 o+ k9 |0 V% n8 o

?

0 j4 }4 V; R! W; R R5 D3 ~

ยาสูบ

" L8 x% ~$ J- z9 ]! v" u

28,669

0 F. k) j2 Q9 I3 A3 K" C

32,528

; V* d( t# j! e; E E

24,737

/ I O+ g J4 I2 a6 ^

28,645

( d/ v. U O$ ^# w) g1 ~: K

พืชไร่

' {( f+ L, m( O5 }6 Z; U

20,067

! S1 g8 j5 ^1 B

18,743

. ^7 V" m: Q3 a- m7 S

26,547

; |1 y4 P5 l! C6 R8 i- a$ U Y- x

21,786

. [% t- X. W6 {$ Z6 Q \1 ]

ผักต่าง ๆ

5 i) i$ N# U/ G3 B8 m7 l

101,413

2 m6 k; h2 e# e( q7 b1 T! ]

98,565

( i# p+ M# j8 k' \, g3 o

126,229

9 |# U) R: ]) |% I q+ D3 B* g

108,735

/ l* [9 {; `# |1 ]' |! g& a+ ^

ยางพารา

7 [/ w7 J' e1 j7 C

67,091

/ B4 h/ N2 Z% r* u: A

82,576

+ T( \' v6 B) N2 ?0 F/ C

89,946

( h% W D" M4 @" q/ E$ @% @

79,872

; _5 Z8 K2 p' r% B

ปาล์มน้ำมัน

- U( a* m8 e2 z6 b

17,444

2 ]# m& A* F L1 a2 S6 {6 H( J& A

19,122

5 _& E' z% v$ s$ B+ l, H

?

7 b3 I0 g. U4 u9 b7 Z

21,698

' t5 d- O4 n# X+ Q1 v0 Q

ผลไม้และพืชยืนต้น

0 m Y" V- n- U( }% v/ ?0 p

25,610

: C* V; c$ T& g- _

28,165

3 Y7 o5 N5 c. x

32642

$ _0 D0 p* L6 U' v

28,805

: D/ }& s% L' k4 _5 ^

รวม

) w- C/ P. m! n( C

894,542

4 X' R4 j# v1 ]% s; c

842,503

" f' l; N" E3 a7 [( C: }6 o0 X

1,052,641

& J8 f: ^" ^" k6 ~( G; B! f

929,695

& F% _" D/ f; b- V+ T. L

 

5 J2 k- {: }% c3 T+ Q& T

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

0 Y' y" L: g# s2 N) B

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

+ I9 @5 X( l6 m2 p, l% ?9 x

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

4 g( ^+ m2 ^# I

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

( r$ X+ P* V; O) Q

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

$ Y$ F6 Y2 C5 V( n& h |' O

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

4 a& E' K# c3 g# s

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

$ C! [! ^9 S4 F8 [

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

& |; ]8 U7 ~. @* k% }

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

9 h0 [) e$ S1 K% ]6 @, x

                                       930  

7 o9 ]- a: _9 Q# K$ ]' s A

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

- v( b; u' i! P. t( s

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

3 y8 T, P+ b, l, S, j8 Q/ ~6 G, k

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

# M" i- F* Z r: a) `

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

5 {- _% V/ O" C0 N( y8 f

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

6 z& t" m$ ^4 p0 M

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

5 s" |" a) x( e$ R4 @; m

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

5 ~! b$ u- s# x* ?) F& v4 ^& @

 

6 S0 h) o) {4 k; `: U

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

9 ]* K- x- o/ Z

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

. I5 ?) T f& T

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

. u" s9 p5 f' Q& _% z& R- B$ B1 t- S

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

; ?2 j; Z) V x/ @9 c

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

: k! n2 G T) j; u8 S

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

( x( ~: b; m! x; B' M* @

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

4 _1 z$ v2 O2 |% I6 r8 z3 u* k

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

% A6 r9 ]9 U5 v; E. h; j( s

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

/ a4 y5 I: O" G- f

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

8 Y |! n4 I# @+ Q; a5 W$ |# f

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

+ T" v, U. P( i2 k# U1 l' s+ w

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

/ F' t5 X/ c/ m

                   134,227 ตัน

* V V5 {/ a+ w: s

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

( ~/ v( O# I5 g4 l6 M! Y4 t, h

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

+ O8 q& J8 G- q/ U5 b- C2 C) o

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

2 n1 v! B- a& y4 z) L% k. S

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

/ h7 g, e3 M! T X

                 สัดส่วน 1 : 4                             

! ]* V; g: q! L$ n

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

5 z: ^* G, M& f* L3 H% o

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

& q& R" o; I( B, O. m9 ~

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

3 D2 g K% }- M L

              สัดส่วน  4 : 1

" j, q, `5 M1 b3 k

 

* g( X$ x/ Y* W; z

 

" q( x! O6 B/ m

 

7 Y# y7 W* t/ _5 G* E( q: r8 ~

 

) E/ d0 _. x% u+ d1 g5 ?

 

, i4 z4 g4 g9 Q1 Q2 l U3 e, J/ E

 

0 U4 K5 _5 W+ s6 N: G0 v. J5 y

 

; p& x& }7 ~+ I& \8 \. u

 

1 ~( r/ r5 t* w! G

 

! ^1 F; K$ K$ ^8 t4 h' G! }/ g

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-10-2014 22:06 , Processed in 0.059419 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้