งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 7631|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 2 z. z! j7 b1 _) a. U: c4 W+ ] 3 x6 U, L0 X8 U) K

 

8 z0 F v" m z4 t; \# ~- @/ D0 Y+ ]

 

6 d8 Y# A* ~1 z% \

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

( z& W5 ^ d9 X. J) @9 t( B

 

, @; Y5 J8 f# S! u

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

" x) X, g# Q# c4 A+ L# k8 @5 c, T

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

- L% V+ m; U: }9 p# P ' i( {* s* I, s1 A4 ~! A: T+ H I( T; b% i+ g4 M/ `/ C/ l8 B1 `0 @& B) c1 I' u3 z/ u, _ H8 o2 ?7 D+ z9 i4 D+ k; ^* a) A/ A5 } f: m/ W' \0 K! a5 U% l/ F* ^ H* ]5 s9 @3 G9 B& |1 c" b# j6 j! ]) Q& q+ I. z) h6 T) {+ {& u/ A$ x! R8 D' ^! d4 \9 v) e0 n5 a" r) D5 [5 D5 D5 y8 C% x$ b5 ?4 |) \# k. l+ Z" d# U$ C8 ]* C7 _* x, X6 g& k H6 [+ g I1 i: @- o1 ^' f/ b+ q$ [; w1 S, m; X. u8 X2 V2 l9 k8 L0 D2 h% }2 C# J! H$ z! Z3 k% ^" q3 l* K* _* S% F: U7 x! e8 R. V0 o1 W2 P/ a- J4 e- O% P: @. q- W8 e8 h: O* }1 L( T( X' S8 v" p" Z- U: Y' Y! N$ d7 @4 ]$ }' V8 O4 z! A$ |/ m3 E/ {: f0 |+ Y8 X7 Y7 U. G: H* _) {. L% ~. [3 _& S0 l/ M, l! ?* \3 Q" y& `: S/ h, |- I; I* K# i. ]2 s0 E/ K6 P9 H2 J4 ^! k! K8 k: n2 Y9 ^! g! Y+ Z! t$ y: v! H/ Q; R0 X2 W; _: D0 I1 C$ l0 l; u: N7 ] o, i! r8 ^+ k6 Y7 V5 h- Z2 a# N% M% p# i) i2 l/ K5 `7 B& e- Z; I! I& l; @6 p3 `* m6 E+ `3 `! @8 @# j2 b3 X4 N7 b0 q. m5 I* S1 z, q/ L' R/ y2 C* x* o9 B1 }3 D3 l# X: Z$ ]" S& z% l$ a. A1 u; y0 q7 S! R. L, T- |9 |. Q5 i/ F3 i- H3 S% H& ^1 Y2 G& _! W0 u2 {# i0 x/ a6 T8 L0 O& n n- f) s5 V. m; t# h+ D0 j" h; f* N4 Y5 X! ~8 s& G) C. k2 U* o! s7 n4 k; l1 K+ ^ y! X+ D1 \; }1 y. E* Z/ ^, z6 ?) f. Y1 e2 u" p' @" @( d% _* E6 X/ D' P6 x+ {8 b/ _/ \$ K9 r' f8 s& M% x, @% ~+ s# r. X( ~* A' @2 T/ s' ~9 J3 p6 o. F$ |4 a" M( a2 |: H. |: ]" O) O: ~1 b; E. S7 l5 |5 ]' z# k# J) p! E; b- ^8 Z; Q' C, G+ A; C4 C8 S: B4 j* M0 h2 `" V' @( H( ], d( _7 m3 Z" T: J# `+ I% N9 [; Y+ W( V# o F% ]1 S. l: T/ ~: ~6 G* \# x! @+ U; f( L! f/ x& _- ^9 M F: V6 ~5 V$ p' E) j1 N6 V( q- t( m" r3 Y3 F& F+ c) J9 k' ]# R# H* ]( k0 x3 G! [1 ^2 x) [. N, ?2 `1 B; C* S3 b: i7 V2 S9 I7 T" J! L+ o4 \- ^6 J& l) P7 l Q8 |/ b$ z5 `' p) @- O1 L% P- L2 @- X4 F& {, A* ?& r! Y" s9 e- V! f
4 ~& {+ m/ [2 ^6 l6 ]

พืช

8 T% U" Y" z& v5 i0 J* R

2537/38

- C Y) t& u! J7 ^

2538/39

, M( K. k0 C: B( U& |* A2 K/ S& C

2539/40

2 _+ M, A3 M0 P7 J ^. w8 T; B

จำนวนรวมเฉลี่ย

4 i3 [: k" R( v5 n5 g) J. L9 j

ข้าว

' R8 z' J: j4 C. Y

494,147

6 G$ \2 c2 V/ r+ Y

439,074

6 q8 ^. ~% P# ~: j0 W1 ?

584,561

! k; a' f4 b+ o5 Q2 z M* J5 |

505,927

4 j7 O& [# _7 r! F S& ?2 |! l5 q

- นาปี

, ` B/ C3 d$ E: L# z, a/ ^

340,055

7 U& Y& Y+ F% I( s# s _$ c% y0 T

269,621

* r% L6 b& q5 f- F" v+ l9 V0 m

?

6 j0 i- C. p5 A' o7 @* h

?

" G' {% |* L6 }0 ?! N$ u

- นาปรัง

/ C; D1 n( J! `: S

154,092

" Y5 S4 O( E% M4 f7 [% t

169,453

7 L) b' \+ c- ?- ~3 Q

?

. }. P! r% E9 x9 o

170,927

# a3 _7 d% e" @% `! [

อ้อย

: E5 y/ P5 ^1 h! W" b K4 @5 {1 z

140,101

% b: I& X7 a% s( S) z/ [

123,730

7 k+ ?3 O. |' J

138,851

# v8 W& r A5 z$ D: p' S: U1 E

?

. P D' k- i# Z8 A% y1 i

ยาสูบ

( w5 x' b' `0 e! X

28,669

5 D' C0 j* e- I9 z6 ]/ I

32,528

' t1 }1 d- Z2 q3 h0 y) i5 Q2 O

24,737

( m, S. P/ V& R4 \/ w% K* N) ]

28,645

4 n; x5 q) _. t

พืชไร่

* `6 D o) y5 S& a+ {

20,067

2 K* U" j. i% |, P* _

18,743

0 p7 M' _' M" u! O, o

26,547

: z) I: T+ }" c. \

21,786

1 E$ d i z5 M' G: l' M ? Q0 v

ผักต่าง ๆ

/ Y; e& H' Y' M2 c) C# ]

101,413

+ K' r+ i& J) n9 H& p P7 ^3 Z

98,565

; J" Z4 n' n, _1 h0 o. u

126,229

2 n' w8 j; I8 ^3 E3 g

108,735

% l2 @8 T* C2 C0 y1 Z0 f7 r: n6 v4 ^

ยางพารา

) H/ {' ~9 n4 |% d# Q# w* x$ r

67,091

( b) h! P& r) E2 a

82,576

$ M( m' n: Q' O7 e" E

89,946

N2 \) m, x4 |$ V. n" R

79,872

( t% g c9 V6 k2 E, g# ]+ x3 v

ปาล์มน้ำมัน

5 U. `% \: O: V8 g' \* p

17,444

: a# j, `9 J6 E) l( @. ]

19,122

9 h1 v: x- N0 I0 T" o0 v3 ^9 C

?

# l1 @ J* g4 b0 j

21,698

! d" |* f# d: ^1 p

ผลไม้และพืชยืนต้น

1 L, }8 [1 t- b e3 D5 N. \

25,610

3 ~2 l& W1 }& @9 l3 J

28,165

5 Q6 l/ c# f& r8 Z' |% z

32642

, M/ v( ]* L$ F1 ]' \

28,805

! Z7 H+ z2 \" i* j1 T# h" d% i) z

รวม

- v8 T+ w- f& n/ u

894,542

6 O/ t1 V9 z* B! u4 f. r7 t! J; f3 O

842,503

) k, j- n; g- w% Y1 c

1,052,641

6 N9 I* k5 D& E6 F, B- o/ Y1 }- G9 m

929,695

1 L0 |. y7 f2 U V1 [, C

 

* R! X! I% w0 o' `

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

) R r* E3 I2 x$ E4 c S% ^

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

* S, C! m+ ^/ u3 x# t+ h

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

& I+ _& y* z) | r7 X9 @

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

2 Y: m) F- i% z

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

, v: H0 Q, e# c3 ?

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

7 ]) J7 ?; B* C! y$ X

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

0 a0 _! T8 w: l* u

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

9 h7 |$ l; s0 }7 n8 ]* F, e& K

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

/ Z; T1 n4 J; a ? s/ q

                                       930  

5 ~8 J f2 R" i+ H

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

) w( T$ w: d; ?, Y* u

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

' r2 d7 S. h$ C% x/ T' \

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

# Y" n `% x: h& _0 U

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

( t+ d7 V- Y% U2 M/ n/ W

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

& L' C, F- s2 H( S/ z% f

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

0 c" ^7 i- J: e

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

- |6 _) x$ K+ n- i* E! M

 

' z1 l s8 ? [

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

$ F, r* R* G4 _1 t9 M6 n, f3 N

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

8 O( Z3 S" c5 i: {7 ]$ C7 a6 N

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

+ E9 ^: I0 L* }' y: X5 S1 L4 H

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

, F+ L$ C1 C. | W

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

$ a8 J q- T; E: P: q/ h/ B, t

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

8 h3 Y: }! E4 r

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

( d( H3 k1 e+ T( k5 `* s

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

* P! b. Q) \- b% W

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

2 Q( v& b! s2 [/ C9 G2 W

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

& X8 M K) o, [* f$ ]

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

% t2 A8 @$ c6 M* F, R

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

: l, U2 s7 h) Q( m4 t* q

                   134,227 ตัน

) A( T5 ]9 ?. a, x

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

7 G6 y8 Y7 R1 R5 T" D" z6 f, D; j

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

0 }) F. J$ E) {5 Q. [" b

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

& ]3 a$ T9 S0 b

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

! B* g' ?8 L# ]3 E! n' [1 U' I8 D

                 สัดส่วน 1 : 4                             

! ]9 {* L, ^* ]3 @3 N- V# [0 f

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

4 e4 m6 G- M4 T0 W' o6 U

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

) p! k$ H: C( ~$ q% l/ f% C- s1 r$ d

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

& Y5 d( a! |$ r/ g" G

              สัดส่วน  4 : 1

0 n/ U# O) L/ f: U6 i

 

! T) Z" B5 g# m6 y1 Q( D

 

9 Q) f$ B% O7 ~' H9 F( P

 

9 V8 Q- V" q7 y

 

% m( ^; R4 l9 N6 [! Q, e6 w

 

( H8 D* Y( }3 N9 r& Z+ {) c

 

' I* N, T+ |. P) r& ]

 

; E% s) a* r1 l& }+ K, l2 N

 

* d8 B/ T6 j+ c- _

 

L" b) m5 R. ~8 x9 d* ]! k

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-7-2014 18:25 , Processed in 0.051853 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้