งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 9311|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 7 U& p) b" Z3 M* { * m2 X; G) l2 f* D9 i

 

$ e4 u ^% C2 S

 

G3 o3 _+ i/ M9 {

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

~. j2 K, |: [ W6 A+ c3 a J

 

& ? l" i# B5 x6 v

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

8 P# Z9 S- [6 k5 X! C' b

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

0 N0 O9 V, r, P2 P. Z- |% } : K+ h) E' b/ ]# S7 i% M# p7 M# N. w* ~: R8 k1 [4 p, f- G& o1 E* M. m* n7 u9 A! m3 a/ {' R7 ^, F0 @3 u0 v: ?! I) ?0 s( k) ]" L2 p- t, i2 x% R# {4 e: @! a9 _" C) a9 \- \! K0 C& J# _/ S) `4 S6 j1 Y- v. K2 @. O5 U' b( y; q. U V6 q% {: E0 b3 T1 J. d& c& p5 q) y+ R' [4 c# b M" ^- z) W) Z% ]. V5 u0 }; r; ]8 F' }" }5 G7 g7 v) x# Z2 L* g( T& o2 S8 C& b8 Q* O6 s& {9 m& o# }# A3 j8 O% N& T2 H1 v) u9 I; @, Z) N, }& o( }) j- A7 L/ H5 A6 o1 B7 g+ W; v2 y6 }# P v1 t; X7 j1 ~2 u! _9 \$ s% Y$ i% b" x* x4 h4 C q1 ]! H: v2 O% f/ Q! w2 X5 o5 c1 L- J9 w8 q" M# I/ @( V8 M6 l0 N! l: X6 A, J$ i. j; K' Z! B" u4 X# ]6 `# [3 c% V7 f) X& i9 }1 o0 }% G1 e9 y" V0 S% W$ a O: e+ M" @, T, |% y( M6 D" W2 I1 T- L) b2 }" S/ O) z* s& f6 N3 j; V* q0 P- x* D# Z2 B, U* B. a( J0 n6 V1 v3 w# a) ^. s2 }, h. a- p v" P1 w0 Q$ Y# Z) k* ?* y3 Z6 i" q; A' Y+ X8 q$ M9 p3 \* `) t) ?: j: p2 @, H4 _ Y8 L% c8 L; }% u. b% n9 u* c% I" M2 W5 Q- m% G7 H: ?* f+ x+ s, b; u. E9 s6 @8 v+ z9 L) `4 S; Q/ G9 r4 h$ T3 @0 j, i( t5 U3 l4 p$ }/ k, Q+ u- z& r! F- k3 `: M6 \8 }% x' A y0 A9 v1 h/ F) n$ x% H, y& q e( X6 S6 }' ]; N# S, K$ t( C8 u- W5 j( d, ^6 d( \3 b5 Z, E3 W% T ] m1 L* r; b' S- X7 t) X6 k3 _* `' d6 ^* ~7 d* _' E9 _* u/ K! t p4 i" M. _7 ~. _( h& h4 l- a+ A+ I9 H7 \' v7 P( y& s4 Z1 L; X* N% S' F. N' z3 i' c I+ Z4 z) z) W* E' g4 G, g$ j3 g9 l+ o. j- k! `7 L/ @' p8 [7 h" O; z; @, j' J" O& n& z9 r3 @6 D% t2 c! d* Z* z3 n2 Y ]: S) A) _) v5 H. x Y' A2 [! r9 E9 P% t4 I& y; B3 [& E4 r" [: ^. m) g- H( z6 y9 X3 ~- B5 z5 i9 |. r. f8 N/ |! O2 m$ c0 c5 m) P" Z6 o( e* t- S5 A- r' n* e% k- y6 C+ C0 G2 r3 s9 `6 C! n7 B6 I9 x) D+ I3 u6 M$ C' @$ x8 `4 [# u% D" f k3 p" A% J& D8 q- ]; ~5 {/ U% P' A5 ~' x% U) U, `! {& V+ I9 g) D% _; z2 K; H3 [# [! n7 p [ Y8 @0 o: |6 E6 `/ d* G6 N7 m2 w- A" k9 A7 R( `
8 e) x7 J" y/ q; k+ P- {9 k2 |

พืช

; l; b& d; B3 U7 t: w

2537/38

# Y9 t* O0 x& _

2538/39

6 O( E# |4 ~* o4 ?

2539/40

% p5 H! A, A4 }' n$ W# P2 U

จำนวนรวมเฉลี่ย

, o& b/ i1 L1 j% N

ข้าว

- E2 X/ N2 x- D' S) {" |$ w

494,147

( J6 W, h+ q- |8 n* v

439,074

8 W) ^9 A8 j- A( E: _

584,561

' K' R x# c$ S$ L% h3 \( J2 r

505,927

( f. U3 { F0 {% g8 L# v

- นาปี

$ l7 {& e; z9 z0 R. j* Z" s

340,055

) w2 ^9 k9 ~; ]' _8 `

269,621

8 y2 `1 X- Z2 {8 Z) |

?

- N" v" T, H( ?: H5 @9 A8 A* R- c

?

& k5 N* Y9 U6 W# \3 t' g5 _

- นาปรัง

0 }2 c {. r ^6 `3 N

154,092

/ e5 K% @# {6 i/ R& R4 V2 i( J$ R

169,453

; u3 p/ x' G: ~. a

?

& P7 Z# b7 ]* d1 H/ u7 J. w! B

170,927

6 G, n9 u7 _! D# a; }+ x! ]# J6 [

อ้อย

4 n0 {; A0 s4 e4 J4 z; ?

140,101

3 x, k3 E; Q" a: W: L

123,730

6 N8 s/ r! Z: i; }

138,851

, `1 p! J2 F& V* m: V

?

9 Z8 u" n% P2 N9 |7 l

ยาสูบ

1 X a3 N2 _; {6 w

28,669

& V! e! V4 L) v* O

32,528

1 {3 D2 J+ a- [' N

24,737

$ A' F, G; H+ M

28,645

+ I! ]0 c% i) `; T4 {# `

พืชไร่

4 _1 Y0 K/ u6 L8 q

20,067

3 ]- Q1 }5 m3 c& d$ j8 _

18,743

1 T: p x1 I$ y0 _6 y3 I

26,547

( Z ^+ J1 l' ?/ A8 W" J! Y

21,786

, \9 A. E5 F# y# S! l* L

ผักต่าง ๆ

8 G6 }% N) C6 {

101,413

% e" o5 o% n O t/ M

98,565

7 L) ^0 {5 X+ P! `* L) P

126,229

O( W# K/ |1 x5 Z9 |4 b

108,735

8 o4 o0 ]) y4 N- V& u

ยางพารา

% \+ h0 o. |8 Q. c+ k& R

67,091

3 g& T6 w. ~' t$ I! Q" [! P) @* e

82,576

3 z$ Y" u8 J4 k9 m+ k8 Y

89,946

# F* ^" X4 I$ t/ w0 `" r, T( {

79,872

: ?2 u3 t, b d

ปาล์มน้ำมัน

# @% u# C+ b3 B

17,444

}: B1 K/ G. N# F e

19,122

/ F/ N8 |2 H% S+ x

?

# P$ J: a/ m: e* A3 F

21,698

( z& ^' j9 G( C- \0 Y

ผลไม้และพืชยืนต้น

0 ?# l$ |: F! T) R

25,610

3 F1 I- P& s$ F5 X- m$ ^

28,165

, `+ G% l1 b: Y4 Z* `

32642

9 c/ r3 `$ j2 _. }8 m1 z3 N

28,805

2 |% W+ V, ~8 Z7 O2 X

รวม

2 I* e7 |7 q4 S3 y" y. P8 s

894,542

! F8 P1 [9 a* Z

842,503

. L; j/ s G1 G- X$ n, m

1,052,641

1 r g% O/ O( U; V t/ Z# t0 v

929,695

& V0 p7 o( `/ L1 h7 x

 

, y( j3 Y1 n0 h4 o' z( ^8 G! C' B4 L

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

6 ~! r" v. i v9 }. b

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

: m8 p; G; @6 L$ T3 C/ f+ v" c

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

, z# |1 X! C+ x+ Q3 {/ L

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

1 o; E- H/ E* k

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

" E1 [9 \+ q8 X D! b

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

! {# J- x4 E8 @* }- S/ `0 ~/ }

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

+ A/ V* G' X2 k l

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

! K" e. o6 j8 S& Z. }6 T+ Z

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

! F4 T L# H; H2 u9 m- D

                                       930  

9 m( F6 Q. J% s0 D9 S

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

9 N8 Y: n, @6 R# f3 _

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

' y. N" G4 a- F: V6 ?

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

$ S; o9 K& x$ h/ D

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

. g7 @- `. [/ K

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

/ ?& h1 A0 v C4 @3 u# {) g

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

" L* H. J/ t' D% a8 P2 {& R0 ~; o

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

$ C8 z8 M* f+ L3 N) o

 

) a% g' t- N/ f/ `! D U# t) d

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

5 P4 ~$ r2 g! m2 t9 @/ h2 I

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

! W6 w: C# c0 X' l% v

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

|7 ]8 [6 D% q3 |. p

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

4 L: h; M# @2 l4 G

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

) k0 j, p8 D6 l. c7 q* Y, H j7 X- K

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

+ ~3 z; r9 d9 d

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

0 a% O' ^. u4 R& J$ f1 N6 H: u2 H

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

0 i1 @2 K: f- W1 B- o+ X8 W

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

8 |. ?2 ?8 K( f6 Y& r. _! u' A

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

" Z- ]8 [0 r! j/ X' u& E# {9 G

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

$ G/ C5 m _% b6 e X) j$ b

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

) d! F7 c9 E% Z' m( ?( Q

                   134,227 ตัน

3 ]3 I0 I& U4 P, c' s# ]

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

5 [9 N% p# z y4 f% k

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

- H% L I7 N7 W7 h. x8 `

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

+ P+ V* Z+ m; W# m/ D* m+ T4 t

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

' a9 }1 T1 j/ L3 b! M: P

                 สัดส่วน 1 : 4                             

, q! [! S. T& M& B( g7 a

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

, k8 `4 q3 ~6 h* m8 u# l- B9 A$ C

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

& F z% @' L1 A" V- V

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

2 x$ _. \! q) `1 O: [

              สัดส่วน  4 : 1

$ R( z' ^$ `/ t" x9 n5 C: u' u

 

2 |1 A7 y( L7 c/ P- Q ~* c

 

5 F- A; a: k- c. b. b, d3 Z

 

: Y+ V" V$ t# o! Z9 y7 N

 

9 o9 Y% I, w) b

 

; v* J4 K6 U( J; L( Q4 c' B7 }

 

8 v( K# r+ Y' D; e: t2 z

 

" [) }8 C2 b: p6 j% v- ?2 P

 

; m0 D+ [3 S$ X( @

 

; J; ~3 A9 X4 o; u2 ?

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 23-5-2015 20:20 , Processed in 0.057172 second(s), 21 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้