งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 8027|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 3 U- n5 ~$ t4 S* ^4 L 5 Y. `+ i3 J9 y" E u* s: X

 

7 H+ ^4 {4 v: A$ h: B

 

) p/ O$ n* Q, g

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

2 w: v* f% d4 s1 N

 

* C9 {' r; q( j4 x* w- n6 l4 n v

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

2 x# [/ b; j: A/ a3 K: A% u' b6 a

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

( x/ A& a! b2 T% N% _' @3 Z' m 6 B+ A ]8 N$ H5 E5 v- @- C, w9 L3 ?) E% C5 {2 a4 U! c3 O/ l: M8 S) ~, G! r) x% l5 r/ h" n+ M8 D& @9 g, I g8 _1 ^- p# x5 T# o# k! c6 T3 K% X5 C# ]# k5 V3 I6 n3 a+ N; `( c0 m) w# u: }+ j( K1 g* J g: A+ f f- \( j. \- b1 o2 P& T) k( E) H1 w5 W9 G: C+ G# ~6 A6 C+ l4 i( M5 R7 E2 Q* `, M2 O |4 `" n: i8 g9 F x9 K3 W! N2 e% ~/ r$ g& U9 z# A3 K$ i5 Q. R. O' I7 l& q* S$ t+ x- V3 I& d; ^& [) y$ r, O0 t, \. s- g. A- Y% Q7 A, `6 W( B. s! A) \- [7 J) u- i8 N9 k$ a2 ?) G4 W9 c) f& {& l6 _9 a8 X4 t& Z! I" e. h! B% U c. L3 d2 `( ?7 k& G% C7 w# a; z9 Y8 D" E+ z) C& \. x+ i- y0 C& c5 a$ h7 Y4 A( G) @0 U: s- d" i+ e2 ? f. _7 v) G% e. j! O# k; f$ d6 j% O/ d" R9 f6 t7 m$ u0 w+ S% o$ F) o0 j7 H. C& v0 u2 a0 z/ o4 D$ z0 {, T2 ]6 t7 e# d* F/ t) p# T4 [1 K1 }0 D5 ]" g, L/ o0 l+ l. W- j$ c* H; b- C- f! o8 s, `" L' t- e$ t$ `) x" |" x) Q8 t! E' z; ?* o( [# s* a8 P5 O3 R; z! l* b# l1 ^+ D0 q2 O0 \/ V( @6 G, P: Q z* d* d8 r* r8 c) P, H$ R. l ~/ S% V. F% R; z! A+ K" P6 M A! x" K2 Q' P, W8 m; X+ f2 m$ d e+ X8 m6 l; w: }* Q; v/ Y+ |) ]" Y" R% w6 s5 `# C2 W1 P0 Y/ z# K& h8 E% g( ]+ Y1 g8 E/ a8 O9 Z" C' O: X2 U% v0 g2 p: z" x8 o8 Y8 j7 f) {& Q! @4 k! G2 C+ M: _9 d. u3 `7 z- y5 ^4 f: w: a1 N9 w% u2 C+ h; D: x- |$ k9 I4 x; ~; y, b' Y( K- u4 k+ f! @; h( o Z T, n/ C1 @6 D9 K3 t* o' j: H6 d4 X; s; R9 {) M/ i$ ]+ [% k# d# W0 g+ l o$ ~. A7 Y/ V/ Z& f$ L' V w- e2 y) Y3 ?9 J, q/ Z' i6 T, s6 y+ x9 Z5 Z$ r) |/ J! n# ]! H0 k3 N0 i! S- E) B4 B4 U9 r0 P$ P/ Y+ j8 h9 x, T$ Z0 @! I. a0 b. W& u7 R9 F* X9 L |2 m0 T! S! O! Z" }$ G8 }, g( {- ~0 L# @& s0 Z& r/ p6 L# {" u N7 m) L; G; Z) G* {$ c3 y. f9 f$ }+ h- \8 b9 ]# s+ Q3 ^4 t" ^5 L* r+ I. A+ @5 F& U- R2 y# l4 g0 k. S; x8 ?( P7 Z/ T+ b8 P0 O0 {/ S, C8 y7 C2 m, P3 e$ E" u8 E% P) L. l9 v* [8 C0 L5 W5 X- A: s" b
( }% X3 l, l* m

พืช

) v6 K1 s6 ~/ _2 E3 n9 y; E

2537/38

3 K6 Z$ i7 f+ T

2538/39

' k+ u" L3 p3 k

2539/40

5 Y" X0 A8 S- U4 l

จำนวนรวมเฉลี่ย

: g6 [& M0 }/ ^- r* j; p* o

ข้าว

* u) @5 N) p6 [) @

494,147

! d- M. v) {4 T& B* e

439,074

. J' w( |) E6 l) i

584,561

- d1 @! y k- s$ J% c2 \' R$ |

505,927

/ @* c* c8 t& b. G& i

- นาปี

8 Q. Y1 ~# ~1 @# p; O; M

340,055

7 w: A% V3 Q ?! E. \

269,621

" w: H) `& P' C

?

9 s- W, i7 Q9 A3 H) j3 R

?

* r! f/ x/ d9 p, B* Y

- นาปรัง

7 i7 o" \- j2 o; f9 ?

154,092

9 f" I. e, e4 [: ?. S: e

169,453

0 ]% C/ k4 o8 b$ U' T1 y3 Y

?

$ ^ ^0 n/ T4 x. I7 p

170,927

- D$ \* ~- w8 R! f4 x

อ้อย

. P/ s5 l* g$ g. \) Z

140,101

$ q( Q, V |, S8 Y+ ~6 s7 i! {

123,730

1 U" d- P, R' Y$ q1 i+ w

138,851

- Z3 E- B1 K. j5 l3 {% O3 p

?

; g: t0 h: {7 X- H1 v2 P& Q

ยาสูบ

- q! w% j% R2 [6 v

28,669

# S! x" w$ X3 ~) I7 Q

32,528

7 ?5 y4 ?; V5 c9 k' f& r

24,737

/ R) k" C( }0 g

28,645

5 x* M" S. o! U' [+ C

พืชไร่

& d( ?: h# {# ]$ ^, r: G& @: l5 G0 U

20,067

$ y( I# J) l7 y. o

18,743

9 }9 \+ m7 t N; Z9 ?5 J+ |. `

26,547

; {4 t3 E+ T1 P1 `

21,786

; e) @1 n0 `) b& N6 I$ v2 [/ b- N

ผักต่าง ๆ

2 e9 {7 q% Y! i8 Q/ [0 P& K" M

101,413

3 F9 Q: `- {: c, R- G0 h; v& R

98,565

- u7 A) T) w4 |9 G- f; i

126,229

+ j: ~; ?% o& Z' ?% {3 R% K

108,735

. h' n' K& ]% s% @

ยางพารา

) B* e7 I% X6 f7 f) J

67,091

0 z- D s9 O' e: |3 L

82,576

0 L& M3 v1 i; D8 N

89,946

) d) z9 B+ T' o& P! P

79,872

* c- l7 M K& a; Z+ \4 n* a7 u3 Y; a

ปาล์มน้ำมัน

5 k- l0 ?0 f7 ^& q' N) F

17,444

0 r. @9 S6 ?0 f T" q2 @

19,122

1 x# D8 { ^, E& f* j Z) W

?

7 C' b; [: T0 h/ I; [2 M" { a

21,698

" x7 t) h: |( I0 t% p

ผลไม้และพืชยืนต้น

% Q7 Y% e4 R' Q$ o6 j- U

25,610

3 D/ o. |' T Y

28,165

; E6 v/ B1 [0 |0 f/ U( N& @

32642

. R/ w& @7 B) A _) q5 T

28,805

8 _: E# y$ J* m j( p# C, Q! u: `

รวม

' ^3 S: [1 `7 _7 p4 ]3 m! K

894,542

a! h0 Q* H2 l7 i& ^% D4 {

842,503

% A0 M" T3 B" G

1,052,641

' H- o1 P# M2 U% h

929,695

% M3 F9 y* p3 {; z( S

 

9 z$ Q' ^ T( ?; \2 P4 l: p

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

+ D! d! l8 b% a6 o- B) L; i

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

2 |8 ~" q$ n$ z$ |7 P6 T; J" y

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

7 i% P W, _: d' b

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

2 I3 [, {* ~, z4 M- c( j

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

. e7 r* b- l. _# m+ b

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

9 C) f |" T9 j

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

1 B2 n3 C/ y l: x

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

5 ]& J" ]: n" L! }

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

! H- f1 _6 l" L( b3 o

                                       930  

6 H, |5 {% j! } z. m& b0 C

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

/ N2 P" C( t& S% A, @# d0 b/ ~* l

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

1 B* b8 ?) e4 k; n- O$ r/ m

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

8 G- b/ t" t7 y2 F

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

% _/ V+ p* P4 w: ?9 ] z

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

" |5 g! v1 W( p3 L: _1 R

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

6 N# r4 T% o; T/ P9 Q9 U, ^2 @ i7 m& M

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

( m5 W6 x, l/ F& c6 `8 t

 

8 I8 J }. d4 z

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

; f" C5 Q0 W% ]: o0 }3 Y

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

$ p. j0 \5 P9 Q# y

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

1 Y& `" }! J; U/ |4 z) A* c

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

8 o6 ?( n2 I+ H ?

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

$ s: s) p4 ^( K# S

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

" l& k& k: O, u4 H

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

- ?, S) `# `4 ?5 s" ^

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

: P& K0 m/ x% O+ M& Q2 [

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

( R! N4 C4 A" V3 e3 ?9 v4 O4 c+ [9 P) i

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

0 V2 a# U0 w( v# z0 S$ X

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

+ \' U" i" y3 m. [' k/ p7 E

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

3 ^( J5 w" e8 U

                   134,227 ตัน

0 c; R+ O. `$ k2 }, M5 ~

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

6 `& ]8 Z1 a7 C# R2 A9 y' w4 Q, _, G

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

: Z6 V5 `# k7 w) }6 U9 b8 p8 E

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

5 S$ B( g" H: r, A

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

9 `* C% A6 Q9 v; x0 r

                 สัดส่วน 1 : 4                             

- u) e# L& T; P X4 ?/ c, X% g

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

1 q' f% H( E/ L0 C) [. P

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

+ }# K" w6 ]+ \7 c i# N0 N+ Q

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

4 o2 O7 D& d" q# O& @

              สัดส่วน  4 : 1

: d- z" I6 {1 t) V, Y# n" y- I/ H

 

6 K, ~, g8 {+ o8 r+ u) D

 

+ j$ S1 i/ ]' G

 

]5 o9 [8 d- J' r1 k

 

1 N4 t5 f1 d' n) C7 R# i8 r

 

5 g* N4 {. e6 B/ `9 K2 G

 

7 a, V, x" {8 p8 R1 V9 [5 G

 

% I7 B4 w& {+ L! p# g

 

- C& b2 g, y( c" b$ m, e9 l

 

* R& d& C) R9 ^# H$ e( U

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-10-2014 04:52 , Processed in 0.042771 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้