งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 6277|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

[คัดลอกลิงก์]

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 . T; T0 J" V- O. C& P $ K/ |: g$ B* V

 

8 Z5 b- Q8 h$ V0 [3 a" t4 r3 m# @1 y6 I

 

8 V6 S0 s' |. k6 M9 q$ P

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

. q/ v/ d( R+ Y& ^% k, n4 |/ [* b1 d

 

1 t; n- p3 T( B

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

7 J' A- c* e* d, u& K

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

0 k; o$ x; T: P0 C6 b7 j: E* w# K' C$ ]5 P5 z) L9 t7 S( j' A9 o" O, l3 D- K2 c1 m1 L. ?/ g9 ?5 a5 b( x2 D0 Y* ?4 D* V- h) x* q; U9 s P( C# d0 z2 Y; \- Y; w" M5 {' { g4 X G8 I S- V6 k+ A3 k, O& r3 v$ D$ ~9 M: o: B* W* [: | f# d3 j" S( z7 {) V' W" J. B" i, _# h# y0 G7 @# F) @ [1 H% S K1 s4 C) G9 Y" n$ j9 T; S" J7 Z9 ?, \: R, N& v* i( F7 s! c9 J9 J$ z% J/ p7 C! \# d7 R2 k$ c& p! _/ i P: h# _; [; d4 }1 L/ v1 S. ^. }% d, t" P, }* f% u9 v9 A6 u- u/ C0 S8 Y) f0 [6 D1 c0 \8 S. {5 b9 H4 y+ p" w" S% z" o, [- I8 d. o$ T# d8 V; ~# {! V7 A- h% ^- @4 `, g# A5 D8 c8 I5 {$ w1 |% H5 d# c0 N! n' y: L/ L$ X7 J3 W# p# {, O2 R/ |% ^' O A8 F' d" a. e8 k* ~$ `! l! A7 l% y/ w/ T; }+ F8 Z1 p2 z% U: D9 p! K- w0 |# T+ E) a! n" P( C; H0 G* t2 Z7 d0 P) c+ [/ d* ^! ^5 D" n; J8 }+ v2 \. D8 ^6 ^/ g6 c" M9 c* a$ t5 y2 e* d+ O* o" M3 W. r' W6 d; x4 h* {9 @# ~, g& x ^, J1 J; o1 w/ g) y# y7 \& D* e6 B7 Y9 [: o! O \, s( w8 h" E& Y0 H$ G! M/ U0 p/ b0 w9 G9 z q- B, A; |" ^# E, c; o" A$ ?( g7 W3 b$ W7 X2 J Z' j* E6 A3 E" Y, J7 R; i! U- n X0 Y" O! e/ L- e: e6 z l" |- D, z n6 W+ z5 i _+ j J9 e3 U+ }/ [: Q! p! R, H J5 t/ T6 I5 g% I! l5 S0 O! |2 F/ M* }* X/ \" Y. k2 _( U6 p' @! _3 g( W, ~* D/ X4 [, b4 J# U- [" W T8 c! ^7 X- J2 p* w: D& u& J( w7 @+ I9 Q# v/ W( C- Q% h; I6 r5 n9 {4 Y" e( D& H4 k9 d) ]/ {+ T/ k/ t, ^% m/ l ~4 F* ]" y" x6 e; t, _! D7 Y' ?$ z& y( F/ W/ [- |" S# l" f9 Y- O1 M! O6 [' ~# y V( f# ]# `- d! l+ F; `* I, \1 W# F8 k5 D& b6 W9 G8 ?& G" a; }$ w2 v# G) z: d# V. r( Q4 I' c6 e, [% v, i% p' s' ]( H7 ~/ D, N9 T/ J/ Z! i3 x, ? H5 r$ X* l( ^8 A3 a- i, [& v( ~6 w% l6 E! K+ R( g' I) ?( e6 k1 D5 z# p8 {7 s u. o9 {8 R Z4 z8 J0 Q! n3 n, C7 ?: X1 L! }- q0 [. @1 z" j, i: p) d, ?" ~) I7 ^% V, P# W9 e. U, S1 K4 O0 [7 c9 v
7 O* k1 v8 D4 ^- s- J

พืช

& s! k$ [ `) L9 u- Z8 I

2537/38

9 l5 z+ U" y7 X% V

2538/39

p% A! d' R( z5 \/ S4 b8 R

2539/40

: f7 o) F- |% M$ d% k9 o0 F, Z

จำนวนรวมเฉลี่ย

. J4 s. t0 N+ R) c: e% z+ T; G! V* Z

ข้าว

l0 }; N+ D+ ]

494,147

7 E, |: a6 N, b1 k

439,074

7 N5 S7 Q+ u" b p. p R5 i

584,561

0 e, j+ M+ v4 e, P

505,927

4 [9 C+ @3 q9 @" m+ d. r

- นาปี

# S, W7 J! ]9 C0 C5 h4 N' t

340,055

) y7 ^( E# v$ N: m- O

269,621

9 A+ k* I& i2 w

?

- Z X! k: I" [6 h. h: P

?

+ W; z) o. r2 r9 r+ }, G# ~

- นาปรัง

H4 j9 J/ b+ _4 F b. R7 ]

154,092

% H( f- w0 z5 I" b/ E& z3 E

169,453

$ u; U6 c* L: B, I: t, }

?

, P# z8 D3 d% W, J" T. f" m" U% n0 E

170,927

8 D; b4 y1 ]' Z/ Y

อ้อย

# L& |. C8 L, _

140,101

- q0 w* \* ` W* s0 i9 |

123,730

# x0 m$ r* u* w: v8 V' L0 {3 s7 Q

138,851

7 U% x9 _$ ^' y8 R0 H

?

7 X! O/ B. d6 _1 v1 @/ G! D7 e6 f5 N( C

ยาสูบ

( X+ v/ h$ k7 f. P% n; I- V( d

28,669

# W0 O( _9 T' U/ h5 c

32,528

5 V+ E3 J4 }, }# h& }7 q! B

24,737

# ~% F8 r D9 I

28,645

6 @, S$ n" H5 o+ {/ o- S

พืชไร่

' |6 ~4 U: m+ e/ ~) G

20,067

3 h8 V- N6 d% i& ?$ Z4 H" F# L

18,743

N% x9 k, ^+ v" c7 T! ^

26,547

7 F3 J7 I4 h0 X0 r

21,786

7 n S8 {3 L8 K9 L+ J' `- C& z

ผักต่าง ๆ

/ I# ~5 Z: h } z/ P2 O1 }; N

101,413

7 u5 F- L- n) z F( b7 H! f

98,565

! N6 [8 r% V7 Q* O; r

126,229

1 Y: N, a( D Q3 x! O p

108,735

- X6 _5 X/ F& Y/ B. n; c

ยางพารา

# a+ g# G( N/ {. K/ O8 }6 W( W1 g

67,091

5 X& o c) i2 M; q- Q

82,576

% @2 p1 e& c, y6 B9 G1 a8 P1 [

89,946

# ~9 h% E9 W% C

79,872

* R" A$ H+ D& g l4 S

ปาล์มน้ำมัน

+ x1 ^5 N' l- o7 v$ @. f/ C) i

17,444

; e5 T% d/ h4 n. m

19,122

( N/ b6 i0 b! G

?

; |* a' }& X6 ?" b

21,698

) j7 q% P8 n. G1 ~6 A) C

ผลไม้และพืชยืนต้น

4 P* G: ]1 x) ?) b, E

25,610

6 @; E- i2 I( b9 T

28,165

. m8 {' u. m4 \

32642

& @# X( b- M, a( B

28,805

# L, B) o. P. p; n6 v; o

รวม

1 M/ z& f7 |! c1 t. ^ U7 b# t+ v8 n

894,542

4 N1 k' r. P, ?, f O+ J$ I3 O

842,503

- f, `' a& @7 D( x

1,052,641

o* z: z8 n. |5 v% w5 J: f4 v5 ]

929,695

0 e! s/ f- r( x' J

 

9 p+ \- d# Z/ c3 ]+ l; p# I

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

0 O* o# X% S+ w. {6 E

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

& G% t: { i# n# l2 f9 j; Q7 x

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

0 a+ _) s: r3 `/ z; i8 b

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

2 f4 F2 _1 n: Z6 }! b8 G, w

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

, I9 y2 [% R. _; b/ q

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

0 G5 e3 c6 z7 Q5 f) n, d% ~7 W2 `. @

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

3 q7 e. [ X% m4 h7 V/ N

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

# p& v8 @( ?) B% z- F! w

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

0 u+ G8 \. B$ w2 Q" ^

                                       930  

: @2 @2 }/ r f) S/ G

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

4 O# x* Q I' @

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

5 r: f, ^$ X" l/ S2 l

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

3 H' E! h0 N6 n" f( t

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

5 }5 |- O1 G1 @( p& T' a! S! Q

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

+ A# X( Z1 K0 V: x5 N( o( D

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

* i o4 H- k$ L4 Y. x7 z/ Z

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

+ v9 }6 q, u1 J3 U3 c' G

 

" A& y+ G& F# U! P2 i! g

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

8 _" ], E r, _4 u- p2 C" }( z, T

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

1 V2 y% J; Y* Q: D" x J

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

K0 D5 K+ _& r3 E7 H

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

; Y9 ?, |$ N3 s

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

C8 D3 B) g- P. c8 R3 u( S0 p

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

2 z6 ?3 H* `1 I, V, }" h# \

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

* F% o& N ^1 D& K

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

# L3 }+ h$ G1 ]8 ~

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

L) k/ l/ w# B4 u4 ~8 Z

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

$ n7 j0 G" R- J X0 [8 c* j5 U5 q

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

! [4 i' a% V- X

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

9 I) ~9 D8 g8 } z: U9 e8 s! r

                   134,227 ตัน

8 @* \; W% Z2 G% D

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

' O# o2 \6 ?+ [2 x

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

: c+ W* D: ]% G7 t3 l8 q) O$ ]

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

2 Y6 d# ^2 V* k' E" B0 `' ~5 J6 y

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

* F6 \$ f$ z6 ? W4 U1 X8 b

                 สัดส่วน 1 : 4                             

4 Z1 A* K. s% N% b

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

" t. L, U* U l `3 u% |8 Q

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

, o2 T# K8 `3 @

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

7 t- B' S6 V9 m) i

              สัดส่วน  4 : 1

1 Z; \' w' `( _' _+ y! y- P- u8 L

 

6 [' e; @6 S* M B8 E8 k8 G

 

. w. U2 T8 a5 J! Z# E, h

 

& M0 y3 \; y$ Y; }1 S

 

! q1 N& m4 b4 r) _) Y) t' z4 K

 

/ A, {7 B7 [7 J% H$ a

 

/ u4 J! M8 O5 R1 S

 

- b; H X- K7 a9 O

 

" J/ c% R5 N0 q8 ?0 J

 

+ O/ _# [* T, A

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-4-2014 18:28 , Processed in 0.077327 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้