งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 9077|ตอบกลับ: 2

อยากใด้เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ตาราง (สอบก.พ.54)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
โพสต์ 15-6-2011 13:53:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 15-6-2011 13:55 : B3 b" h* h( t( V3 V ( m8 @2 `4 |. k

 

+ E8 M8 S3 \+ X' r: N. ^

 

8 I" H- B$ Y3 g: {

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางปุ๋ยเคมีนะครับ******************

6 ?5 t O6 C" X2 F: y# s- K

 

) g. D) `, U) ?% s' T- r+ u

ตารางที่ 3   การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40

! s9 }/ Q& ]' V& |5 w

                                                                                                                                                              หน่วย  :  ตัน

# ~, h; j9 g( n; p% ~ 5 Q" S4 s) `, k; N n+ V; Q+ e! w: |4 W6 H4 q& |9 b( q; m; A: b$ [4 c5 i0 W u; Q, u2 h% f. q4 v6 c: P+ O' s* X0 ~' {% m+ o* K* P. ~2 p# m" ^* @2 F9 F2 f5 u, X( F* y- M) O- d1 b( \7 k6 V: U' b* n4 c9 {: m+ E" R( ?* I2 a/ g2 S* y( G" L5 R2 I7 m' Y4 T. V: P1 ]8 t C: J! Y3 m( G7 h+ r4 x: E8 ]* F+ }8 L" n* C, q2 c1 k; w$ ^9 I9 x: @# H$ [' t2 p$ k2 _6 d. I3 S2 W' @7 ]0 d6 m, [$ j/ B" k! h4 n& P3 i$ L: ?$ R" [* }* O5 ~+ ?0 a1 k: i9 W4 Y; s9 I! h. U3 A7 n# S! g& P. V( _ n7 | _- }, C! ~+ D& V. [/ @6 W3 A- J5 r% t5 I. L, m- V e1 a; ^* c" T; g& O3 _. e8 B7 e, t! d+ \$ M& S( U8 [. s6 w7 p2 A( c9 F; f( B* ?$ z5 A9 J% J! \) m! b9 \8 {7 D3 Z- [* u. P2 J, `5 J' I2 K2 ?, u G6 K' U1 T1 v' A3 z5 \7 p6 M9 S' f; O$ A: g% W$ a6 i( r" G ?& S' H. B" {0 B3 b2 x- \1 h8 t0 L5 E. k- J2 T& V/ l) x# A8 u0 m' X0 D) C& R6 a1 ?% Q9 E; |) G& v6 W- U* H& R8 A+ j4 v, n3 s1 C1 T5 R9 z) l' s3 |6 Q6 ] @/ M+ ~ c$ e' S- k% `- m4 B& j) o* C9 `1 E9 ~! X9 _3 Z& [) h5 f- P- T: Y9 u2 D4 ~1 v/ n# M6 a6 x2 [# A s8 D8 @0 ]: l: S' q" Y5 O D- Y& }, Y, Z1 e O4 @/ h7 t' [# W+ ^& q" V! K7 a9 c8 \: `5 [" Z4 e( r: {3 L6 D' N' `- y) [/ E8 x( j8 [& x# b" H4 s2 v5 t/ l% m9 Y i6 Z6 N: Z! ~. M" d2 ?$ w( S$ W* ?" @0 `' w0 r/ Z4 N4 z' V- o" _5 V) I6 _# R* K- v0 D5 M& {+ N1 b# I1 j1 K6 w! _' G" f. X, h7 q) `1 j4 K+ j+ E" w7 w' H) d) \+ } b; G6 C' ^0 d3 ^# g1 K4 {! M; d5 V% k& N0 Q4 j) |* s5 m$ ]2 V! h* ?$ _: n: [) Y) ~- k1 n2 G2 i# m% \' t1 g1 G; }; y$ x3 i4 |, u- I% g9 t0 g# ] z v4 j& S# t; Y* Y( }0 T' V4 u, E. b( M4 C ~/ P& m" P3 ?/ X+ m. g0 ^8 j( g& x3 U$ k: W- b$ a T, u0 x# Y$ S( X Y$ G) r. ?, t( G* D7 \6 t+ C* c+ R9 C9 s1 c$ Q% z8 P, n0 H% c/ }" p* R q: i9 k' ]( x" o b0 B# T: G2 r3 ]& q; q9 u1 z/ P5 b+ S2 W0 `3 p& s8 I- \" ~" v& z8 N. w6 ?/ V/ ~% Y2 ~2 ]& _/ t1 b0 v! M1 o" K( F1 i
+ L2 M7 j- e9 d1 F# C, r

พืช

" m. a* d7 v. x* q! n8 C, E

2537/38

5 Q7 U8 x" Z* W3 O* q: c

2538/39

' E5 I1 Q" m% g2 W

2539/40

) d# o. N9 h) I0 p

จำนวนรวมเฉลี่ย

2 T9 c# e- `/ ~' U

ข้าว

# B1 h5 w* a3 Q% C3 C3 d' Z

494,147

; w! @9 W( M& g C' g9 p; K* i: ]

439,074

& d; O$ I+ W# E: V

584,561

# c) ^ Q. A+ U6 B) A& ?

505,927

2 h* k0 G$ g7 A, y! r

- นาปี

8 M5 a5 X0 y; w, f

340,055

/ d. z& w7 x$ S6 l4 [5 l) D

269,621

3 A' X, ]8 H0 C# d6 I$ u

?

W0 ^$ w: r, l' Y. D+ S

?

3 z* D7 r/ a* S* i0 n; Z4 N

- นาปรัง

- x6 g% p- F( U+ _' N; [. ]

154,092

; c: g3 n1 @6 a h; Z# P* I5 v

169,453

, S% k% U% O3 d" _$ j

?

5 \1 T6 u8 b1 p

170,927

/ u3 m7 J7 M: z5 s9 q' \

อ้อย

/ C s+ b$ M; o3 q0 K6 z

140,101

; k, |$ R" s# q* f! q2 S0 R' J

123,730

& f- g" E0 t9 I8 R

138,851

, w/ q6 x: V* Y+ j b

?

1 T+ J" M- d! j. G" }- q) S

ยาสูบ

# Y0 S0 q O/ E# h

28,669

5 j3 _) h# H2 J) Z4 A

32,528

A% p5 i7 A* [- }

24,737

8 m% L9 |# o: Y! @6 B4 L, f

28,645

* v% |* C7 \6 @) H

พืชไร่

$ D! P1 z; ]1 y, D% m f2 Z

20,067

% C- W: G* T4 A1 z4 R: ~

18,743

' B/ r. q% W" D! p/ ~

26,547

2 Y- ], ]' Q& M

21,786

& \+ y& C! ~; ]3 q, f Q$ |, o

ผักต่าง ๆ

, K' }0 C5 U! a$ b. }

101,413

. r! h8 D$ r9 G+ J

98,565

. p! F) c- b% o. W/ G

126,229

3 {3 e0 b; F8 \5 H% X- |7 K

108,735

/ ?7 H1 Y% p1 o& G& g: P7 s

ยางพารา

. P+ k+ u" ~# e* d, ~# x1 y8 C

67,091

9 ~ l5 |# E8 ?9 U' R U$ z

82,576

6 [4 g8 s: U% r5 g6 y$ ~

89,946

$ p4 ~/ Q/ k1 C& x* B- z. S

79,872

0 a# ~ W: D$ w" k) q3 i% W% J

ปาล์มน้ำมัน

- Z' ^! o0 E! _4 z# |

17,444

1 `) P% A0 S' f* b: o, \! X

19,122

$ p2 _/ d6 c* z% K0 k; K1 S; c

?

L# n% _7 p/ X6 l& i

21,698

; e0 L# }) R4 W. e) Z R

ผลไม้และพืชยืนต้น

' x2 _ J, @; P/ s+ z$ Y$ Q/ o

25,610

; w+ _/ V/ O4 U" {' @

28,165

+ X9 x) }8 r3 N8 F: w7 ]' P* x( ]

32642

0 ^% e9 x0 ^' G

28,805

) ~" s- C+ `8 M0 Z t" r. A

รวม

' K- J4 R# H6 w, t# U( T

894,542

^ S: D6 c: B. g

842,503

$ z4 B6 D, g b' u

1,052,641

9 c1 }0 \" V. b* Z

929,695

7 q/ G4 X$ w4 k

 

& ~ s; l }4 M2 I2 q% Y

ข้อ 1.  ระหว่างปีการเพาะปลูก 2537/38 - 2539/40   เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ

% j$ I$ z' h5 B$ M

เท่าใด ของจำนวนปุ๋ยเฉลี่ยทั้งหมด

0 h4 ?- y* {+ A; o

              .  50                   .  54                                 .  60                  .  64       

+ d: K3 b5 r* r( S1 N8 m1 m

              ตอบ ข.  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

8 G4 i8 ]% B! C8 k/ G) X) g

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวเฉลี่ยประมาณ           =  506,000  ตัน

C0 y8 g2 j5 F! B0 Z( Y" w

              -  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ                             =  930,000  ตัน

7 }! L3 I$ k2 u. c

ดังนั้น    ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  

% p/ q. P K& u( g* A

เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวคิดเป็นร้อยละ  

0 L: w$ v' h& P& t2 N2 M' p

                             =  506  x 100   =  54  ของปุ๋ยเคมีทั้งหมด

* C+ a+ O2 z+ c: D7 i/ Z7 f

                                       930  

8 f, `# w: x* i+ g! m% X( P5 D# `

ข้อ 2.     ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีและข้าวนาปรังของปีใด ที่มีอัตราส่วน  8 : 5

5 b' w# \! U) F; N6 c% b) o/ \

              .  2537/38                       .  2538/39                       .  2539/40                       .  ถูกทั้งสามปี

7 t- \( M; F* x# P# l% K

              ตอบ ข.  อัตราส่วนปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปี  :  นาปัง  คิดดังนี้

6 G6 E) k! n+ R% L6 u \; E

              ปี 2537/38           นาปี  :  นาปรัง  =  340,055  :  154,092   =  340 :  155              =  11  :  5

( I( l6 E* ^' I) I* j- Q

              ปี 2538/39           นาปี  :  นาปรัง  =  269,621  :  169,453   =  270 :  170              =   8   :  5

k o$ e8 a3 R3 W7 S5 E/ |+ B( i

              ปี 2539/40           นาปี  :  นาปรัง  =  395,325  :  189,236   =  495  : 190              =   2   :  1            

2 l% v( y- y, T; B1 l" y# c8 N

              ดังนั้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้าวนาปีกับข้าวนาปังของปี 2537/38 มีอัตราส่วน  8 : 5

7 V0 g& w2 R2 ~, n" e5 x4 B* s6 g" k4 S

 

2 y& B5 F, o5 i5 D

ข้อ 3.     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดในปี  2524/25 -2525/26  เป็นอย่างไร

! f* j/ |4 _, u! b

              .  เท่ากัน                                                                      .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  52 พันตัน

1 R4 Q6 W; Q$ @

              .  ปี 2538/39  ใช้มากกว่าอยู่ 63 พันตัน                    .  ปี 2537/38  ใช้มากกว่าอยู่  43 พันตัน

7 X1 H' t1 J3 B0 L# l

              ตอบ ข.  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปี 2537/38    =  894,542  ตัน  และ ปี 2538/39   =  842,503  ตัน

4 Z" G; O) W. C* W8 @" s

              ดังนั้น ปี 2537/38  ใช้มากกว่าปี 2538/39      =  894,542 - 842503        =  52,039  =  52 พันตัน

9 |, }# x# |0 S' K+ b# f. z# H9 @4 M

ข้อ 4.     ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

* o% w( k4 x4 G2 U

              .  28,528                          .  25,136                          .  27,636                          .  29,274         

! B! f/ e2 G1 t* }

              ตอบ ก.  จำนวนรวมเฉลี่ยของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมัน  =  21,698  ตัน

: w; u) D! a% ^

              จะได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมด 

7 }! W" W# j4 z# r. [8 C& `% _$ I

              =  (21,698 x 3) - 17,444 - 19,122  =  28,528  ตัน

* W( K! L& M2 x$ f/ U( ?

ข้อ 5.     จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

/ k, h, g2 z; p

              .  ระหว่างปีการเพาะปลูก  2537/38 - 2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยคิดเป็นจำนวนรวมเฉลี่ย 

7 S. i" @/ Z8 }" x9 s

                   134,227 ตัน

- f! ^% X' m! V; A

              .  ในปีการเพาะปลูก  2539/40  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 15  ของการใช้

' J/ T( _ Y( B

                   ปุ๋ยเคมีกับข้าวนาปรัง

- P. w2 k [! P. E

              .  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของปีการเพาะปลูก  2539/40  กับข้าวนาปีจำนวน 395,325 ตัน

1 N; H5 m0 y$ o0 Q1 @- a

              .  ในปีการเพาะปลูก  2537/38  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ กับผลไม้และพืชยืนต้นคิดเป็น

- {* H, I' \- Y; C- Y/ K3 f$ |

                 สัดส่วน 1 : 4                             

8 o+ N( ?, m% K1 w8 ~- s

              ตอบ ง.   ในปี 2537/38  สัดส่วนของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่าง ๆ  :  ผลไม้และพืชยืนต้น 

! a/ Q$ S8 n. _ X' n, b1 f' D; @

              =  101,413   :  25,610       =  100  :  25         =  4 :  1  (ไม่ใช่  1 :  4)

- m; G$ T) |/ C* S# Z

              ดังนั้นในปีการเพาะปลูก 2537/38 การใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างผักต่างๆ กับผลไม้พืชยืนต้นคิดเป็น

; W% R/ H ]! M# @; C8 X- D5 j# }5 T

              สัดส่วน  4 : 1

, ]1 ^9 B0 T( H

 

5 u% w# F, ^" v. E' q

 

+ K! G% @8 S. d, O. l* [* s

 

; \) \" b4 s1 L& {+ A

 

. o' B$ r- G! u* I9 z A, q

 

3 t% x2 I/ \/ G

 

' X7 H5 Z7 v5 ?( g, \) E5 d8 g

 

) C# E# J& w5 ]

 

6 t1 Y L! d( M) y& @

 

( U( x0 K, h1 x

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 19-4-2015 23:24 , Processed in 0.189512 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้