งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21196|ตอบกลับ: 10

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
# M8 W& ^, y. x0 g* `7 U# [, s

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

+ t' l, e5 w$ Z4 H, v

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

. K4 Z9 i6 ?5 `# p

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- q: m9 C+ A; X! F; {7 G2 l2 i3 G

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. [6 Y+ X8 u+ Y% U

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

! \% }9 O' f8 @ a& F8 M. x* D

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

) K+ s$ f! u: j% w' z

 

+ x* c4 w* |2 ]: V

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

7 v, I7 c) q, Q0 ^1 }; q3 [

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

g& [8 L! z, e B4 t

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

) C! c R7 o% x* @- }- ^

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

; {3 K5 E0 {/ I% [

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! D7 R9 b& R f: D3 D6 s

 

6 u2 o2 Q+ ~% U9 }: A0 E! [

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

? o. u& u: \/ E3 V9 E

              ก.  อธิบดี

6 U- t" M& `& f2 H5 P+ t! _

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

% P \( c. B. I& G

              ค.  ปลัดกระทรวง

: d+ X( P1 P: x: U; a

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

+ k# z8 @5 X, w

 

6 }- T+ f9 I% T9 O# q9 z

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

j4 w! f9 c* ~0 Q

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

4 o6 ?# X2 ~, M( s8 }

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

+ u( Q& y; |) J; i

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

# s$ Y* f& N. X! u! j" Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

- D: ?) Q5 G& x$ n2 {3 ~( h# c

 

0 h6 j5 I2 s; _* I7 k' X

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

9 ?7 J* R- q) m1 Z2 a

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

) m$ g' q h c$ b6 Y D$ b8 L

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

& a8 ]6 i# L7 T

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

% r: {/ f- K! K' Q1 k

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

- N; O' C1 N$ h4 G" Q% b

ง.  ถูกทุกข้อ

8 a. p8 U% |: o; J( J

 

' L+ @* z- A2 ~

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

, W# s+ g; i7 p5 Y( H- U) Q

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

- _$ A2 H( n( u2 U+ m

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

. |: S4 l+ N! F0 M# E5 S

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

) W7 y2 v% W8 m0 G# D; E' V

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

0 {" J# m. B4 o9 e

              ง.  ถูกทุกข้อ

, i m3 p, |) L W

 

1 g7 R( C: i7 l; T2 d/ u* X4 K

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

: o2 K% @- S3 m

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

' N, A3 l1 c5 ?2 Q

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

% }$ ^3 z. f* `/ \; @$ q/ M: ]

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

1 c+ Y, a) L: T U0 L: S7 {

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

: H: O" P$ z6 S/ J6 a b- R

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

& n$ J( h) d% r1 b

              ง.  ถูกทุกข้อ

. C# r1 ?( P1 q# ~/ q

 

, ]- ?2 J8 ^* C0 Y4 r

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

5 Q' w* g2 A3 G6 [$ d1 X

              ก.  อัยการสูงสุด

' [6 i( j/ {: ?. S1 J/ X3 {, I: \

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

8 M, G* F+ N9 D8 e9 d5 D: P5 Z

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

2 X7 h: B6 y- Z. E( M

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4 |; o3 t' }( t+ Q+ c, j

 

8 N- k( f& F5 J% Z% ^( Y$ I

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

2 O# V0 d; z; n; b

อีกได้หรือไม่

8 s! h% |2 O" Y4 u3 c

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

1 q) {8 n' ^. w9 W) a+ C

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

# K6 }7 B3 M5 a% u

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

8 ~! G) V4 x2 t7 P! _6 J0 c7 n) b

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; G* d( o7 D! j& c4 Z4 c3 c

 

, [; H; S- y9 O6 B @8 ~

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

; I/ b* U: k1 o/ G+ {

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

3 q' W" y! {% C3 N8 C/ ~

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

0 k& V( o) {% v

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

( s) m0 a) U) k9 M8 w8 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

: { m1 g7 {! Z' g+ x

 

0 c8 _+ Z. H( M" K8 {1 f! a

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

r- [. g+ g* |: p2 P8 m

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

/ t# l6 ` Q* t8 n. ]

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

8 U* k# }3 h. H

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

. _) F, R/ p- T

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, B5 ~2 B1 o4 e& Y

 

) k4 H4 ?4 P9 h0 ?& g

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

- P/ v1 X7 B( a5 v$ }

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

' f! I, B3 Z' `( o! W1 I7 R; w

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

1 ]2 T) M$ i: e

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

0 ^# ?) U6 }0 R1 F$ F# ~7 d& q

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 p0 K1 ?/ {7 m/ Q+ N! ?0 v

 

: f+ \+ c! s0 h6 V; ]: o

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

8 X/ w- J: Q" A

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

7 N; B7 G _+ y& i, n

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

e/ W, \4 C* }

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

3 g' l. L" X! W

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

* V# Z, g; K! n$ ?' f; u

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 S. g# x, B4 d4 V: u* L) R

 

8 ]1 _2 |/ l* P

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

/ h: f$ y: t; r+ N, d4 V0 D

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

( U) k4 k. S _1 G' b L$ F8 X6 V

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

n" D/ ?& E6 W3 T* M& g/ [$ j. _

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

4 k6 M+ f- K2 k: X0 g

              ค.  ภาคทัณฑ์

& V4 W& Z' h: q

 


2 I0 o7 w& z" u. W- V
/ a8 ]0 Q# s& M" T8 [5 a

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

' k4 T A9 g: i, O: Q' w' X

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

5 P- I' f1 `( X! \

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

( g1 c* w- v: P, k7 d# y

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

/ w1 Z$ p0 \5 a

              ง.  ถูกทุกข้อ

( r1 b5 |* U! h

 

" }- X4 S) ~, Z/ B1 [

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

' O4 `6 a' I! F( h9 e4 O

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

, X/ V; H7 D* S& K/ R0 a

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

/ ^9 f! f* F7 L# _. Q+ R" L, r

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

' X9 B1 }' ~" v0 R

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8 j, k# ~. F1 I7 l3 `( J, X# O9 L

 

. y, ^# @, y* x7 |8 M% U" C" k

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

- C2 A' @7 `; {2 y* Q- }! b0 ^/ l

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

r( u% s k# V! @% S

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

# k' N% U, f; e# C2 X6 o2 u

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

( A& [( R/ s* K7 c" W2 E

ง.  ถูกทุกข้อ

6 j; Q- q, j2 q* @3 [

 

" C! ~: Y( W7 Q3 B

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

0 c7 \! h7 k c" [' H0 L9 t1 W

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

" P9 u, `# ^$ K$ D7 n2 K

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

2 @' s- @+ q( f6 {

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

+ t7 G" R- e3 w3 E, b. ^6 T2 N/ i

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 D9 F9 n) J; O

 

# M% k( d n4 p F+ s9 n+ A' o. F

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

( b6 H# @" Q9 ?- b$ q1 }

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

6 B7 t& c* _; e {' V$ q

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

# t4 Y! Y6 ~$ s* F2 Y1 Z& t! \4 I

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

7 o# O9 O! l L/ W% [/ T! l* f' T

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. P2 g" g9 m/ Y: x/ F( g

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

# e9 W8 c2 t! u' X, g; Y1 |/ q* }

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

( U) z1 K3 ?, ]9 H, N. ?

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

4 g* y1 Y; R- n# Z5 l/ J

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

# ^- t0 g& A7 a

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" R6 j0 X7 d/ s5 A& K# V1 S

 

; U6 l! U' E$ K/ m2 D

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

& Y6 E5 E) o0 O/ G% I9 P

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

# X$ y! c- Y3 C+ s8 P- a

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

. P. v/ e4 y9 v

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

f6 F/ f% b L. X& v" Q, C

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

) m8 i9 f' A8 D1 R

 

# L5 w9 L; f6 Q* j' Z. w; Z$ H

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

5 f X* X4 S% J5 K- `4 h' c3 N$ d

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

; a% X& z/ A4 \; Q( i7 s6 L& m

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

( y. @$ ]/ |, u/ P1 W

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

* t G P) s% ^* A, z9 U0 c j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 ~" ]7 W- @* Z

 

' R o4 S) E0 z2 [# ^1 g& J

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

' J; C7 V+ A$ q. H

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

- b7 E& m" v; z8 D2 x3 f* Z3 W

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

+ r4 N0 w) Z* s P, _% c/ _

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

6 ?* h+ y6 |- U3 z2 J

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

% N- c& q! r& H: Q9 K5 m7 u* L

 

, C- F. i5 x% P- \; D. k; l

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

+ @- V. K, O4 p! F/ i0 c

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

# f3 W; h3 z( Y: |& ~/ ~9 @

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

# p- j* c/ |& y3 U1 B

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

* a2 o G# l6 p

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


1 d& v) A& X) p, Y) v
: Y1 `, q/ Z1 l4 t1 N' l

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

2 x% B; \9 D$ h6 P, m* b% E

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

; m9 n$ S% H7 K p4 L, X+ F+ z ]

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

9 L. e" [2 J4 n" g! U/ ~/ D& H

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

8 G$ J! l$ d @4 I; \5 G8 h" w5 s

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

. P' N2 h. k8 W; I, {

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

! g% H$ a" Q" z8 w# y+ ^; S

 

; x8 \. R- w# J0 t ~

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

1 Y* ?/ G8 T' v+ p, M$ [4 }# a

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

5 G9 z% W" n/ O2 Q% ]+ l. d9 ~

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 |. T- |+ S4 I- e8 f

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, S7 E) s8 H u

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

! a% A6 U( D# \5 [) _ K& x

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2 X. g; y3 _; q: I# t- l2 ^3 d9 d3 t

 

" y1 V1 v( W8 u! R/ Q8 D5 o* @

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

* T4 t( T' Z0 g1 [5 v0 ~

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

. m2 F, \2 w3 c" D

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

1 x) T2 X5 [3 C, r7 ]

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6 \5 v. ?5 Q9 K) f/ v8 c

              ง.  ถูกทุกข้อ

" J, D. Q8 Q: `3 ~& }/ s

 

. I% k- F' B! ?( {: c4 z! V

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. b9 T/ C" w" A+ B7 ~

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

/ U: y2 `9 N+ F. T7 O- q

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

+ @% M" [8 ]5 H

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

/ J" a2 m$ f$ k- u

              ง.  ถูกทุกข้อ

# G! p$ e3 @: m4 L7 ?

 

( p n( J6 e. _( h4 S, `' ^

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

3 U" S3 C7 g7 t- j0 L) ~6 |2 ~) K

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

( r4 {+ v; s5 z+ n6 s# A \

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

# r* G% U" U5 h0 N, a

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

+ s. V! }1 f' J) T' E

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

% n7 j0 }5 H# N- n2 U7 {: n

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 D5 {# p7 E/ U2 s( A2 Q5 L

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

5 @5 C+ H: m$ G0 S. P4 d2 M

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

- V1 C3 \3 O$ O. _) C

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

, z. W1 T2 r1 Y+ W! |

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

$ E; m1 W- n& ^) H

 

' s$ j! L0 O& p6 n9 J

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

2 {3 i* g" L' X% m$ K* p8 x! J9 r" _

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

' @+ @. _* }5 M8 _# A% A

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

6 V6 F+ t p3 L& [2 z( \, v: L. u& c* F

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

, ?) O0 Q o u0 W1 [! v# O; @

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

9 r/ @+ Z: B& k$ d- k# `

 

& _1 e" U0 Q4 r# C% m6 U

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

' a# W# a; {0 {+ _2 U

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

( O6 M8 J. x# B' L5 o1 T' J) H/ f

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

4 b. H% X+ `8 T+ l3 O0 J( H

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

1 [9 m C8 ~2 e3 T* m: G

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& i, T: l- r" T- \$ U9 \4 y7 a; b

 

8 f+ ]. e1 N! y) ?/ l( y7 d, S

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

9 d/ F$ w; g) G

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

5 T; x# ~& I j! g* h

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

3 D" N2 D9 A' {5 D1 f

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

0 Q0 f5 n; Z5 X% z) B$ c" n

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

T* ^) y3 y/ b9 g1 a" o

 

" E0 U) W! c+ V) z$ w1 N

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

w( q3 ?- \- `+ P, c3 O

              ก.  วิธีตกลง

1 f" A5 A7 \8 h8 t. ^: n5 D( _& D

              ข.  วิธีคัดเลือก

3 ^1 f' u: @+ ?

              ค.  วิธีว่าจ้าง

* m" _% L) ?/ q% L g9 o& a7 F0 K

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

7 Y s* }$ O+ }/ t& o ~. a( C

 


) U6 d' V/ C7 i& r: S/ G6 e2 r

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

3 Y0 \+ W/ z! d4 O6 k6 _. f4 C

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

; b @( ]% h! E, [- r

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

! f' j# ~/ c* Z* N5 O

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

+ L0 Z$ {3 U0 s

              ง.  ถูกทุกข้อ

f: ^6 ^6 ^/ g9 Z2 n e

 

& w0 v0 C% w( `# t( w

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

) J6 T( G. E* S$ R* n9 U

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

, X7 u% J/ ?1 a* O5 g/ j

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

: a: X7 x' Y1 Q

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

6 T5 I8 I; e6 i

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 L' z, R: \7 r

 

# \, G% }1 V: U" b

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

" K: n9 ?( u( B! {+ w! [3 j

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

8 q, K, ]! l$ }+ ?( H

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

( R7 c, |( A. l w7 D9 O3 ?

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

- n5 _2 h& \( k, z) K

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% x' v( j$ O* i+ r" E0 H7 B; ^

 

" a$ w% I& [3 e! m1 J3 |- i

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

, g W. g+ q: q; ~2 X' x

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

" J6 g& b. K7 P) s, u

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

$ p" V( r8 L3 o; r# w3 L4 V/ A

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

6 ~2 _1 W# n H! F; L

              ง.  ถูกทุกข้อ

. N1 u( m* P0 o1 Q; G6 r* D0 |

 

6 o# A! ^* T) t( V# m* I4 c* W

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

' X7 a' Z, }4 n

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

" a, M1 }3 i' f& B f* V, m" _; [

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

4 {) u: O0 p. ~% y

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

. f% Y7 f- Q$ ]

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

! I: d, W2 P( _4 q! h- F1 e! }$ B

 

4 l. s0 j: `# C+ D

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

. d$ F/ F0 w Z8 ?+ y W

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

7 f" C5 {0 X3 s- ~& G8 H n

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

5 ^. W" W! V( o2 o7 A2 e

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

& ]8 c+ [( r: N* n- b$ Q

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

1 c3 r: z) j4 R. K! h2 b. G+ _

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

6 o5 D' T# {% W6 t

              ก.  กว.พ.อ.

0 P: q2 U6 C, |1 [3 \+ o. c( O

         ข.  ก.ว.พ.อ.

' l2 ?; h9 ~. T2 u& E

              ค.  กวพ.อ.

$ z& L1 u, a- m- o( y

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

% t: r( H% A# h. H' H% O

 

, {$ s5 b& s+ B, Y y, d

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

% f7 O/ d5 K0 B+ _

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

$ Q( Y' L. F9 b! B* D

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

% T1 v' [! K- [( _4 h

              ค.  บริษัท จำกัด

4 m$ D) ]3 Z1 U! X% b

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

" k8 P1 z8 L: t, o

 

# c. ~! D3 q- h9 ]3 c0 J

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

* `$ n+ U" _, b8 {- k0 v3 S$ E

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

5 _: G; U3 |. ~" X% j8 W

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

Z3 i: A5 }- e5 ?

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

: J) q0 |4 S& B8 h9 ~# t `, y3 T

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

4 E, s6 m9 c; z ^

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: L7 ~0 k' Y9 ^/ e& P% x, W' m

 

! l# ^& a- m0 h; p) M9 r

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

1 y" f$ M6 @' P2 ?) G9 U) }

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

& ^1 O! k- ^8 o5 r2 N& j* S$ j6 b

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

% K$ d& s) P2 s0 [( A

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

& V3 D: K& L- `# ], O1 J

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 ]3 _5 ^& i" |

 

5 V7 u, l7 s. _& G/ c# U, m

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

' }. a4 P+ R# W. E) ^3 j

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

' z6 k; V* `% a* ?/ J

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

]! ^; t) O- s, g7 A2 Z

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

- K! [6 j) _* T, g( o& D

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

' | M, z. `. ~6 {* P! T

 

/ A) A, F9 X& M) U& Z8 l0 t

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

- @# i9 ?% p& E, S$ T5 S, p3 r7 ?7 O3 u" K7 }

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- X# ?' F o* C4 p4 ~; k

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

: _7 [! ]/ n" a# q

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

H0 L; U: ~% r+ f

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 k5 Y9 z4 u6 Y- C9 v% n) U

 

( N6 D0 q* p r& y, Q6 r' N

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

3 E& v+ t/ h( v4 R$ H0 `% N

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

8 K+ E# _: ^. w

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

f" {: D9 V0 R% r. B) d& x8 I

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

, x7 R9 S5 n3 D% u+ o9 }# C% a

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

. Z! c- w+ U6 J. h8 O6 {" y

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

3 i- k* T2 c( ~& d+ a; v

 

& ?2 a6 g) O! r& c

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 q0 M2 F+ U3 P" e0 z' d: x

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

& s' I2 X4 A7 H, Q2 W/ G |

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

4 O3 Q5 s1 O: u% ^0 F# \4 v/ S

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

% _9 e7 m% @- I: K

              ง.  ผิดทุกข้อ

" E" i2 w4 w% h1 d4 G7 d

 

8 w8 d) }, ~, g

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

) Y, Z; G+ ]5 x: @* Q+ ?

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

( k' j0 A8 Q# q8 u) ]

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

7 O/ p- \" q+ h. H& G

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

/ S7 w. {' n7 G5 y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

5 G' j* d5 \& ~* c2 L/ Q1 R/ c

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

! H$ Z! L/ C4 g5 S# z

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

" ?; a3 Z2 V; e0 s

              ก.  กรกฎาคม

# Y0 G; w$ a( `- V; S# K

              ข.  สิงหาคม

& P+ N! ]# |8 O) F9 C& [

              ค.  กันยายน

9 D+ x% \$ A( X8 G

              ง.  ตุลาคม

$ _! f5 v- V5 D' K( ^

 

% V( P! y6 f* y6 }, D

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

3 O7 v( I4 f; v4 u' p- E( b9 T

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

1 `6 _6 K# M9 f u1 F

3.                                              23.                                               43.                      

0 G( ^" `6 m0 d- K, f, w

4.                                              24.                                                  44.        

, G8 f: Y$ F; Y

5.                                              25.                                                  45.        

, v3 P; L# S8 M0 Q8 S e

6.                                              26.                                                  46.        

r4 c% }9 a) ]/ v+ K$ Q

7.                                                                   27                                                   47.        

) y5 C `4 {0 f& T0 @

8.                                              28.                                                  48.        

, _, K* ~& C. u" K& }$ T

9.                                              29.                                                  49.        

& `% M) D- _) ^+ @

10.                                            30.                                               50.        

6 j( l h% f, S) t/ I: M& O) p

11.                                            31.        

$ s7 E ]( J5 T2 D$ B! M

12.                                            32.        

$ b" m' s% J6 c- t7 m7 Y6 f7 I

13.                                            33.        

$ x0 j" ?# g; s$ v* [* j p

14.                                            34.        

3 j. {4 x- n" O% y* v5 G: l( h) Z

15.                                            35.        

% n. ]3 b/ d4 }; G1 Q! C8 N2 l

16.                                            36.        

, I/ e" g2 T& K3 ]) x5 h" L

17.         ง.                                  37.        

$ H' K. p( v% n

18.                                                     38.        

# g5 r6 z+ w X* Y

19.                                           39.        

[3 W% V q* ^3 R( r

20.                                            40.         ก.

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
t& [3 p- F9 M+ A

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

7 x( L7 b" R2 k m

             

! Z) r# i* i! |( x) y$ F- L! }

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

' f5 y S7 d2 ]+ ], J, X

 

9 ~1 d3 O; Z6 {) i/ J! y4 a

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

0 X, H' L1 r6 W& z

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

" j$ T& [3 Z; O. {3 h

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

. k% _0 x9 w* m3 l5 v

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

, k& Y: A9 \; K/ i6 B5 v4 b, {

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

. h" [/ C( }2 T; ^/ J

 

3 m! e1 b' h, q) Q9 ~$ F

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

3 J: F6 k6 e9 |- e+ {: F

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

7 c1 l# M* [7 n. X, J M+ t

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

+ U/ v+ U" ]" j4 S

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

2 L/ R4 g$ j5 F

              ง.  ถูกทุกข้อ

' f6 c$ k3 W- R* D; ^

 

?& C, _% u8 W0 _/ a1 ?1 F

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

# Y s! R! ?5 ^7 S2 y, q W6 V& A

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

; [ ?# i4 ?" h& U" k, W

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2 n8 D4 E& \4 _" `( Q& p

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. Q2 P( h* u) W; b* E$ u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ C1 ]! Q/ D- r' I: V: w6 L

 

( ]& z% U3 g' n5 p+ o

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

! N- n- u: b8 u( M2 s, P o

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

, F' v0 Q% @4 i7 q; W

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

! B; }: O* H3 U* q# L/ I. N

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

/ T9 C# k" c; D/ O2 x

ง.  ถูกทุกข้อ

+ Q; L( i/ o) z0 `1 m+ W

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

5 b$ J4 z$ B7 @8 T# \. C

              ก.  วิธีตกลงราคา

( ?& I7 L% C% ~/ B+ \6 h% ~

              ข. วิธีประมูล

5 X3 Z" P' \' ^, V* v

              ค.  วิธีการประกวดราคา

1 M9 J2 E) F6 |

              ง.  วิธีการจ้าง

) Z( t$ L/ g% ?6 h

 

) {- ?! D) |8 I) n3 H; x

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

9 \6 t4 F+ V6 C

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

$ V2 ~9 U4 T9 b, b: l7 I

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

: @5 e0 |" \6 @/ R5 U% M& t* A8 s

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

$ B/ O8 T0 m/ B7 ]% g& X9 y

ง.  ถูกทุกข้อ

, X! y; M- J/ I7 t! ^

 

8 k) \9 K0 V8 I+ N* Z# v

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

* t i0 j) x7 s& A) x% T

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

6 N1 u0 Z3 F6 r; A

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

. e @3 o. E2 E; F* m; s& ?

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

7 x: K& K$ W5 L% o

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

* a0 I; c3 {* D+ g6 I% F

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

$ J) p/ z1 x2 E% D* O. Z" s

 

4 `+ R$ A7 L/ D* }: d% A& p

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

, a8 }" X# k- J

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

# V# d4 l0 B. E5 x' F

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

8 f9 y% [3 d8 e6 V. I7 _

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

" x4 C5 C* k5 C! ]" N

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

7 D" w7 h, ]4 F4 J( I- K& Q

 

( @7 d* `9 ]5 ^% @' p' x

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

6 a0 B: s2 `8 n3 a' Y

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

2 J( e3 a3 |4 a8 @: i2 j

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

% N) K: B9 ?6 z5 y. }& A: ^

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

2 C. z- {, x2 I/ B' a/ }

              ง.  ถูกทุกข้อ

# f6 v8 x, S/ _2 X }2 V

 


' y# _6 K4 y0 c8 j: H' T

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

# X& U- t: J/ S4 B; g" [& L

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

# F$ _, z( R! \" g8 y, {

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

( t" z$ W; F# L' V4 P0 t" p+ c7 u( o

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

1 T8 Q* p E3 |7 T0 [) N0 D

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 P( C9 E3 e8 C9 [1 M8 Q

 

& _, a1 w, F& R" B$ _

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

* P& \0 H& b& i% c

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

* g1 w6 v' Q3 b) N0 |

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

, ]% m* y9 U3 J) G+ \$ y; N

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

3 ~9 b. P* i& O! Z

ง.  ถูกทุกข้อ

9 r3 A, u5 T* k% I+ s' r w6 u3 O2 R

 

% I5 M9 A; E" {% @, ?

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 _, _" Z8 A E S* v7 _. u0 b

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

9 @2 @3 w8 B' h4 U( z' J' a3 A

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

* ?& c3 P; s* H. E) `& K

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

8 }/ M8 G2 X& z$ {1 I- n

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

3 m1 V% i6 d, V, n' ]% E( F

 

+ {0 P& S7 ]8 d9 _8 i( w

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

. G; e7 d* A5 E5 v" w6 A4 M3 d

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

4 e! b. K, }0 V b

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

2 A# h) ~3 x, v% ~6 R8 }/ `

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

/ \: L+ U; v- ]; t* Q+ W$ Z

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

' z3 `" N5 i2 ]; |5 F

 

( T% A) {$ Z! B

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

( r3 ~+ s: g9 d* H& u

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5 z8 D% i5 j" j5 t8 j( M9 @

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

% Q% t; h5 L+ B. u& M- f( [

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

; [7 E6 @' D5 J/ S, [$ Z/ Z

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

+ m5 n1 Q4 L/ }

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

$ r: z. G3 L: D, ~2 w4 x* h$ C

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

. H1 `/ N& h$ @0 k+ u- G

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

, C& X+ P! j3 s6 C* s) F+ s' o% }

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

& N% q P4 b/ Y; z. S

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

. r. g" a8 ?( Z( a T

 

: c( M% p, _) X F1 Z9 S* Y8 ]4 s

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

: R# p1 R7 Q/ `* ]7 p# Z

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

2 c/ Y5 \$ | C% L9 M4 [* @) u

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

" |( t$ a' }0 E7 V

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

; @6 _/ I( t5 c6 w

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

9 j& M1 d& A% p8 z# X

 

% O7 d$ ]) t. z- T& S

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

" [9 S; `7 D( B3 }% k V6 p5 E" @

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

, T( |# e( |2 p2 U9 j$ {5 e& f6 W$ u

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

% \! w* T$ D- Y

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

) ]' u v$ ?/ A

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

; G6 T3 m7 l w5 ]7 ^2 k1 ?

 

$ \& R5 m+ }) W* g5 {$ T

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

: k9 J2 _$ |* Q

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

" U, L# |) v/ p) @% N4 `: ]0 [

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

* J& a/ i) {" t2 {

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

* ]4 Q" I+ {' @! _ n! ^1 U" D

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

) k n/ Y% z" q. ~- X+ }

 

2 y0 d+ e% m4 {) G* i$ d# o, i* P

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

; `; w3 U2 Z0 M I7 l

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

: r; q( C- a- A( |3 q

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

# P4 R$ E2 h* y+ V5 W

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

' l* D0 j/ O) R: z$ R

              ง.  ถูกทุกข้อ

% O& x8 z' Y9 y3 r J. Q, I; N! B, m

 

3 }* B; b9 K& X! v. P" l

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

$ a7 f- m. S4 l0 H& M

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

' S" G9 z4 w) q$ |; B

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

5 H) `- Q9 P5 w9 r$ P& T+ H, @

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

; T) {# B" b! ]$ c& ^( ~

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

, v& s: C1 A, p- n4 ^

 

. s1 z: o9 J) F' p9 V! a, z' e

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

( t( G ?1 ?: u0 V" h" _) G6 r

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

( `7 l6 R- ^2 f( c* C

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

% I/ P- u9 B. ?* M5 [* i; h% m

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

4 O* I2 i5 R$ M- ]. U

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

8 k4 C' j8 R% Z& d# {- q0 M

 

" Q8 N: {& H6 K8 {; E' S! }

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

/ ?% _& `1 f A# I/ s1 W) \3 b

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

4 e* y7 x% V% ^

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

) m7 q( B0 ~, O5 Z" ]! \4 M

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

0 {3 r7 a4 Z+ x8 n

ด้วยเงินงบประมาณ

; [' `- ^4 W7 c5 D5 C

ง.  ถูกทุกข้อ

9 O* d& y/ R; T. B

 

* \! ]7 g8 u, d/ Q- D5 s L

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

; [% {4 s7 e0 {9 |3 J9 E

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

& N/ P, A9 h) }1 s0 u

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

& k: B. r/ c3 H% Z

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

/ a. \& G5 q6 H' h1 z

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

9 G; \" b! N' q& a

 

, H+ {% `+ w% x$ y! w8 T

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

- v Y' x2 _% D- L O

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

" H' Y: z: S# H. u1 v% S7 K

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

5 V3 W0 w' X) h+ P

              ค.  เงินสด

3 x$ A" R1 W3 w6 M

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

2 M" _, p, p; F2 J" X, X) i, x- m

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

; Y; N" N% i8 l

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

) R2 t8 B; f) ]( a* V! z

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& q+ @% x7 Y$ X5 e$ r9 h. r

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

1 P" d) a+ Y n2 l9 {) U

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

3 w" G( r8 J2 g

 

0 u6 F+ x' z, v `3 D5 ]

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

$ k+ ~3 m, T/ t4 Y- l* Q2 d' v2 Z

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

3 [0 G3 [ Z+ N

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

# `7 D1 }) D8 ?# X0 j6 i/ {

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

8 A1 {: O' `. Y* u

              ง.  ถูกทุกข้อ

! h9 i: N( ]: `

 

5 `% x5 m& }: L

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

4 m' W* S- i/ \+ n0 ?- A

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

' ]2 m0 q2 ~. a

              ข.  เกิน  100,000 บาท

) x( H/ Y' [1 X9 G' @$ V4 m1 A

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

3 q* W& ~7 c1 w2 f+ G+ V5 B1 [

              ง.  เกิน  100,000 บาท

1 p. S$ |( {6 l( {9 A( w; J3 K, W

 

J/ o: l$ O1 I

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

/ h J4 ~! u1 s' n

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

) o- J- h/ x4 [5 S- ~ w- A9 P

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

0 s' ]3 D& U+ ~ m7 E# |3 m- i

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

+ M H5 }0 g1 K- z, i$ x2 G

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 a9 u) Q/ s8 S

 

& k, g' F2 e5 A, t; c/ ?& c

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

/ [4 f# L: Z9 D/ v( h+ \

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

- ^2 K4 R) N8 o& X- O

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

. y2 ^- D5 {0 W' ~" K* g

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

7 J/ I% U) _/ d ~ [4 g( g

ง.  ถูกทุกข้อ

# J9 |$ u$ |7 j' m( D& r& H0 c2 \

 

# Q( b9 H$ ?3 l1 X7 M( ` @( h

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

0 \) w5 V9 M! \" p. ]' U; s6 S

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

/ V6 ~3 z. O7 V( d1 Y$ q1 e t

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

) K3 r; v+ e# T

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

7 }- `9 b6 E3 ]! B6 ~6 `

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4 I5 h" m6 ^6 c$ U% z% b

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

) Q7 m( b: i4 w

 

$ t4 o' D3 w' F/ a5 I F" r

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

o+ f, S) \( @' a

              ก.  ขาย

2 V4 H& _9 O8 e% @* U

              ข.  แลกเปลี่ยน

: }) T# E. z4 V

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

& f9 r/ _# `7 w7 {# R C8 F

              ง.  ถูกทุกข้อ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
* A- V( y/ p0 Y' Z9 [! I0 q: F

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

. Z/ }& Z& ]' \% O

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

( S! W. F, ?6 Y9 c$ P

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

9 u4 Z6 k# M; }9 w! X- w

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

$ y- t6 U1 U( ` k1 {/ G" R2 \

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

2 T# c3 Q1 y$ d$ b" |% y

 

' v7 b( V t/ f" d! T; A8 g" N

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

v1 S2 r/ X; |" R

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

* L0 |' R: Z6 @/ d2 c

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

7 w9 ]- }0 n9 @* Y( o/ y

 

* y+ U8 s, [0 A

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

' v! P$ [8 H g w% B1 _

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

9 l( c& u: @: }0 D

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

( Q; [9 i+ \. |6 |" L" k$ r

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

! J4 n0 w' ~1 k- t+ W

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


; N) }1 q( b+ e' j; v
" ~0 B2 k5 E4 |. B* w

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 P& l. q, w/ C# d1 z, K

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

3 K' F/ f% g( l% F1 b

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

! P, q. {- x3 a

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

/ q5 t* r) b0 n$ U: z5 U7 q

              ง.  ถูกทุกข้อ

& t0 L$ n* Q& E

 

) f9 j/ H* f0 [( \5 ^# ?8 P" O, c" K+ p

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

. H) F' A0 F. K' V5 l% J

              ก.  เงินสด

: t% Y, x' l3 C1 c8 U

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

' w. D1 j: X: K

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

3 s- C; g( I3 y* Q) j* O

              ง.  ถูกทุกข้อ

i# L$ L2 e& N2 f8 f+ Y: i6 U

 

+ t1 M$ ?! T% i) R, R; x

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

. w" R: x" N) p

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

$ L9 z: L- C q D7 i

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

, j" \2 k6 x& P2 L- ?" x

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

7 X9 J2 K) L; _: b

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

' b1 n* o6 o/ g& N) c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& L2 _* P( [& {$ l" I- q) Y1 S

 

! v8 X) k) D3 u' K

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

, e1 W5 J+ U5 e# F/ ?

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

8 h: w5 ^/ I9 H' Q! t3 l6 a

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

. p- j& m! P. p6 |/ A

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

, S+ P7 K( T4 c4 h! M

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

4 v* s8 Q# P8 X% ^

 

* t# ]' C( v1 ?) j. k/ H

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

' ]7 f' U9 z# h5 m

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

( q* J% p' d# P, X" @+ } V

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

8 C0 F( Z' s) N8 ]* H

              ค.  เจรจาต่อรอง

) H' P6 n* |" G' X( V6 ]3 Z

              ง.  ถูกทุกข้อ


! F- U. d6 X- ?
2 g& H# ~& t+ k& X

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

5 {; k0 z8 o' F6 p: w

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

# C- N( G. Q- B! c/ e

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

/ L$ \3 {; b2 v0 h5 u1 Q

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

2 N R5 m. D% ]9 I. ~

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

* V' V! H- B `

 

) O3 |, x( k9 o |3 q7 M

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

8 E) v, e6 d- z" m1 C! ?

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

- J" B6 s# _+ K5 n3 G

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

2 i5 i* m3 [+ p0 {) K

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

I9 a5 s; ]8 \/ ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

( |& h3 S. g' \' {1 L, E6 R

 

g5 n1 b5 _$ v" d

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

- J) \4 t: h2 {# F' c

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

3 b& Q$ }) p0 o, }

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

( {2 V+ l5 ~) N9 t& R5 y _5 d3 I

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

$ H$ L9 ?, M1 R/ h" c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

X: V0 t+ ~9 o( C( Q

 

7 m2 U0 i3 u, L4 }4 _0 B& ?9 v

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

% X6 C& d& P: e; S9 A5 [2 T

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

) c# y" ]/ B2 o0 }

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

/ Q* T- m( d7 Q$ j) J$ q

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

& U8 F5 ^& ]+ e2 h/ D7 ?

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

; @+ k3 Q" s* P

ง.  ถูกทุกข้อ

* d' s, d1 l$ ?5 {& c$ \% F8 ?: p

 


; O/ `- _2 f( {9 y7 ?3 e4 e
" T& H" s) R, N+ K, h6 X

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

+ w6 N4 P: O1 Z, i! f- u

              ก.  100,000 บาท

( S% N) [: S; P* ~

              ข.  500,000 บาท

7 a9 q3 g" E2 i' s

              ค.  1,000,000 บาท.

7 R1 [0 F4 }) n

              ง.   5,000,000 บท

0 d- y/ `/ J- E, g# L3 F

 

1 a5 C( n1 v& ^$ t b3 P$ L

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

" U# M4 a" W( q2 n/ N3 ^

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

( l$ N, x. K3 g) M- K- a

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

t2 i1 b1 r/ O8 W8 v1 B

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

' I3 |/ L) W; o, I) X

ง.  ถูกทุกข้อ

7 Q- h0 N; D4 U* @5 M, j

 

" W7 E' d9 v3 m, j+ W

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

* r! d6 n) q- @& A

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

; d2 ?3 k! s3 F0 E& o5 R9 B: [

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

& n( y0 Z' W) x9 ~( i7 r

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

4 t" Y7 W2 v% {2 a) e

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

/ m! c! x: a+ b3 E6 w

 

! h! Y/ i7 C' Y8 I% K6 ] b) S, V; `

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

' c2 p* k# O5 P* A4 V H" U% l

              ก.  ไม่ได้

% k" y2 ~# k* G u1 R |7 [, Q

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

; v, N$ s5 @& g# r" P0 U

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

6 o/ e- Q8 r; Y1 b# T, [- }' s4 u

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

, U& x& @, w/ K2 ^$ k

 

2 k0 t4 \) B' w8 K# T/ x

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

" v' G7 y; w, X5 D7 s3 t6 k

              ก.  ปลดออกจากราชการ

$ w# i1 E9 z' c5 k# |/ A

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

& W" C; T8 ]& Z. r

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

' Y; F* i; g g3 x1 S

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

1 m/ b9 M: S e- _6 e, j4 v

 

: p2 ~7 O. Y1 |1 T3 S% a

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

% f$ F5 m$ _4 v: o- [; R

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

1 Z! b- |1 i! y! b$ O4 m

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

. C: v; z$ A1 P" T

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

5 k3 c* D7 m3 K3 \8 A" Z/ `" Y

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

/ A# ^% w9 U2 ^0 E* T7 C3 }$ r

 

$ \8 T1 U! v& K' z# K+ H9 m! i

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) O' Y4 s, N4 i+ r P

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

3 }1 L! x( P% \5 J7 |

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

n" M: P: U4 j! F

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

9 B# d' ?+ I5 b5 n) O# y

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 V( a8 X' A" K

 

8 y2 _9 v- i' a- W `6 E

 


* u3 Q) c/ M# @% Z" k

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

. B% N# _+ ?( U- P

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

3 h) d6 @) l f% I0 ^6 |9 [$ |

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

9 G( a: Z/ w8 C; h4 Y

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

6 T2 }+ [; H% v# w9 O2 _! U) L+ l

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

4 N8 r$ c. ~0 b3 U: G& P0 u, c

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

- H0 k$ J8 P6 P8 Z

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

, l' Y9 O, d& j* a% ^* t* T$ c

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

+ a: R, b% T& H

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

+ M, X( x4 }% y6 U8 Y2 A

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

6 u1 Y& j7 q# `$ ] Z$ b

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

! b4 l7 O, l, B1 x" V

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

5 A! L. L# t# d8 x9 E+ ]& y. B

12.                                   25.                                    38.        

$ P2 [1 H$ [: T! S# D

13.                                   26.                                    39.        

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
3 l( I; Y' N# a7 K" @& ?! e

(ข้อสอบชุดที่ 3)

& ^8 P( _( [0 W# V: d

 

( R; N+ u0 U+ B

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- r; u" _4 B2 n

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

0 i" {: U# o" ?

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

$ l: u2 y2 w/ R) f; V" z- O

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

1 a) ]* l% h% l2 s1 s4 i9 `

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

0 ^( d& U0 D9 d5 t# F" f3 D

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

! l8 B$ J# }- z0 Y' B+ O

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

$ U: h d4 s) m3 ~- f$ M% d+ r3 m

              ง. ถูกทุกข้อ

- Y9 y. [0 [- A6 U! v X

 

! c1 V$ q* E/ ^: y

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

0 Y {8 V+ d/ G

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

- V: L8 o G% _5 Q- `, Z

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

) M4 _5 ~- x2 q* ]# |

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

0 e+ p$ c: \" y, j

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ `& K- F+ ?$ q. ]6 D, g3 B( i+ \

 

' E4 J: d4 n# P- q/ y

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

, G- K& P8 Y, O+ {4 z

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

* [" Z. N- U; G) ?

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

0 @/ \5 r; F5 Q

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

/ o2 W8 y+ S$ f1 Q# ^

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

7 t: X: E5 o( y8 A) k

 

$ [1 ~( Y2 n2 e9 u c6 k7 a

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

! d: G- j# O p

ตามข้อใด

8 ]& [5 G6 S" Y9 \& f4 N

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

6 O; E, C D1 R9 ?4 W# q

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

# ^5 N1 `* p' T! r2 ?

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

; ~: B! Q( U. z4 p; X; g

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


! b$ m( t9 p: {
5 c+ Y& D! T/ n- m' t# ^

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

& h! g8 f. S% S$ }8 L# m

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

) C0 X+ r o, T6 S! N; ^' x

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

; t# u# W% t1 f* X: L \) p

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

8 t# U; p1 d `+ M$ l$ x3 F& y

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

& J& d- g+ _( x/ F1 ?4 A

 

) a4 j" v6 [8 P

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

3 E; n/ u) B- j' y

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

. ]) t" [! b( l9 ^3 `. Q, j

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5 G! {; J: L! I1 ^! u" ~1 q

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

; _, e" s* m g |* ^3 W

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

! @) }1 u& |1 k0 r3 D- R( v

 

, ?' S9 [4 L% N* E0 H9 |

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

( L s& q. _" `, E$ n' E

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

7 x6 \+ Y+ f# J Y& j

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

Z/ ]* U( [$ R4 z6 Y3 i

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

5 i9 {" b* X) ^4 [

              ง.  ถูกทุกข้อ

( F [! \' h" c& e* b

 

# ^( [. i0 }# B9 b2 A

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

; t$ w, Q' n3 {+ M" k; Z

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

" `, C5 y4 A) C( x1 u- J

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 t. H7 b( ~& @$ N1 a1 {4 h

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

" u+ |: @8 g( g P V, v

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

% G( f- s8 R/ u7 j* z0 O9 Q

 

3 Q8 h! b# m" B

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

# N2 G. [+ y/ N" P( k" {2 M

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

5 m+ n' m% | V j7 E% o

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

7 O1 g7 P; g2 T/ a/ h3 X

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

0 a2 N0 B w r1 T' K4 S0 B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% N: W. t! a0 x5 M+ `* j

 

, k$ d- r0 J5 V9 @9 [, L9 `" i+ F

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

% ?& E+ S' N+ d" g

             


]! E6 c+ h7 Z; p- X( t
$ F1 S+ {. t' e

              ก.  ไล่ออก

. S% g- ?* P% j, g% _1 ^5 B$ S7 r

              ข.  ปลดออก

/ j4 |1 N% `+ |- e3 @7 z

              ค.  ให้ออก

) H! g0 n$ v' b+ G

              ง.  ตัดเงินเดือน

]$ O, J. X$ q2 W

 

/ v7 [: _# l: V8 G' Y

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

, U0 |) ~; n% a* u# j

              ก.  500,000 บาท

* G5 U* D5 J: o+ s _

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

1 r) Z/ Y1 t7 ]* o9 ?

              ค.  เกิน  500,000 บาท

6 ?' |/ w$ ^* x% @/ B( s+ `2 I

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

3 ?% U8 ]$ g/ i

 

* d% p2 N( g( }" K5 ?" v

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

, a& h8 _7 [' ^

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

2 U+ T% t% i; e7 M" i

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

( t1 x. E3 Y* f) E" m

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

}9 x& {5 b. @% C( X0 {

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

9 l+ x" S" x. R1 ^ i N

 

# `2 N0 z4 I1 L' q, F: a+ N6 L

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

! Y0 u* P- Z4 V! R8 h; k

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

5 I9 }1 K6 I/ |& [* m9 ^9 e

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

0 S: }, g9 Y+ p6 N# g1 | e

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

; B7 F* G# ~0 h' s8 f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ ]; ~5 ]: q, X7 D" r' D' j

 

/ e( Y! B5 W Y Z4 p' B

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

1 P" b( ?' S9 h( y5 p' t

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

1 ~9 _4 y, E3 E+ m

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

k7 U/ m$ u) e6 c

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

( W1 i' X" P% T

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! P' n+ D6 G. G8 U

 


0 ^3 \) P9 I# I. `
* k/ X% R( ^6 [! [

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

# a7 q6 A; i- O6 w V M3 A& [, r& A

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

) O/ n; q/ T/ {) W

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

4 S1 z9 G1 {6 s$ l7 q$ ^* A

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

% a: b5 e! a5 T8 K

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

6 Z5 v' V' B0 }# I( A" L% ]

 

! o6 z5 B4 l% \3 w8 W, W8 `

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

9 W- a# r. F# w% j! T% P

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

4 z' n& f0 _+ f+ }* P

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

9 q- E, j0 A ]; `! U* p

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

/ w% r' o) o3 D# P3 H

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 r. y4 ^7 K4 } F( d# v% }

 

' S9 ^+ U1 ]: H4 v) N* y

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

5 _# q+ f& a$ \9 |/ y( h$ i2 Y

              ก.  นายชวน หลีกภัย

) F" V% t. d0 `- f! B( s3 b) }! R3 B; ]

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

% f8 ]$ S4 M: M0 n' A1 ^% Y3 a

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

/ d3 m- I& L" N+ H9 g6 ?

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

4 o( p+ O U* h4 Y1 \" T

 

0 g& h4 w8 t1 J( |( b

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

* s/ h$ E, w; o/ I) ?

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

7 P9 S# y3 z/ L* ]) B8 Y6 s

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

+ [# v% T. c+ w% B0 O& u

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

, X, \& J% n% \9 X1 [5 k

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

) J* C7 h. J9 ~) m& j

 

; G9 P* B7 ~! N( U0 A

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

; u2 c2 g/ J5 c' N1 i/ y

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

* F: r+ M8 p) y+ ?( _9 ^, S6 w7 C. F4 I

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

+ u- n3 F1 H' n

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

# v" x, b0 T% S* X

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

- [- t4 p3 \$ W4 Z, d0 a

ง.  ถูกทุกข้อ

- ~, }( p' y/ j% A! U

 

i. Q- Q9 _' C* h5 D

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

1 O0 d! G8 N, I9 X$ g+ }& m& C0 p

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

7 d5 w2 c0 O1 x

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

$ p' X0 z! Y/ U* o) @4 x

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

9 M d/ r$ K" [

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

# B2 v! X+ c [6 w

 

8 }) } z. {) l! o. }

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

; T7 m' J7 J) P5 I( n9 W; j

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

) U& c3 n/ B/ X) [. j1 c# O7 P

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

, p' b7 h0 \) g0 Y; b

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

# I) u L* a$ M; `- D; ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 @1 h: K+ E3 y& y* x

 

' O9 X" x/ d& j4 T- Q+ A2 x

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

% F1 {9 N4 h# A! A/ y

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

/ V' R( J T4 |8 F. ^3 o

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

, Y3 a7 U5 V6 `

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

2 b) L# H: ~ O" f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 Q/ }1 t( S8 }6 r0 [7 K+ b

 

) o3 w1 H9 ]1 x) Q

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

$ M7 i1 S# g& v5 [; \2 T0 [/ q$ ~

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

8 t0 J0 J# U% V, }# e/ G2 U- z

              ข.  ประกวดราคาใหม่

9 F& |$ k) m4 G* O3 i

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

" v! L$ K5 p( s5 t

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

n) _: p* g" M5 }( D! O! M

 

. R! r1 c- F8 ]$ [/ p

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

, J# q- f) w& F3 F) g

โดยดำเนินการอย่างไร

5 j) a9 p/ w# \# T3 ~, i

             


/ p8 u, h, `8 q; k2 r- e' Y

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

4 G" ?) Y$ `: s k

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

+ n* ]/ o3 A- f! N: h Y6 W5 g

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

* r/ z. ]4 P X- l/ Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

1 [% D0 m* b- q7 a9 A6 G, }1 x

 

4 U+ J4 N0 @6 T- F

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

. \) \; W% B0 `. O- N+ e

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

) y6 m" f1 `/ f& a# k6 i

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

: _0 D$ [! C8 I4 S

              ค.  กระทรวงการคลัง

1 S5 D8 x8 p/ v$ l

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
, c5 L7 ^3 X( u7 b; \3 ~2 D$ ]

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

! Y+ A& R1 {2 J, o- D H- O# I5 z

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

$ d" J! @8 `$ g9 f% C

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

# n/ I. [ u# K( J7 b! ]

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

5 L ]6 ], J/ U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- f3 L; s: R7 l1 y x

 

5 B2 Y' A$ t& ]4 _/ ~

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

' n+ O( A0 ~! p

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

0 X$ L u1 T5 \# f# L1 I. [: |9 Q

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

: K! h u8 ^. c Q! i; W% L

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

% e3 L5 d% X( x% j8 ~

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, l7 x5 Y* U- t7 L$ J+ m

 

3 F V0 m. [; {6 C7 @+ a

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

# ^, D: C3 e3 P6 K

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

5 e2 j+ }% ^8 f; g! \

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

% B8 |- ]9 i0 g% y- J/ w

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

9 i( ^5 [$ x5 j" h. S' L4 X& \

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 J. ?& f% ?, U% s! t

 

# m" L+ a+ p% n+ {

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

! c8 D' c" Y$ C2 A* K4 X% A3 `

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

2 A8 f, L5 I6 x

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

0 ]1 Q/ x$ `) R) R

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

5 G; S) d6 }+ q6 o/ F, D. D2 V

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

+ s/ s- b) }% f( @4 P

 

5 e( z! v# ? b+ |6 l" e) a. G

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

, S# y8 d5 U2 d, g. @! d& T5 m( f6 o1 @

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

. y" S% r, j7 `0 M8 Y) S

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

4 X6 j* S) `3 |6 J& K: W8 \( U

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

" E; W5 ?. p- m( i9 j5 V# Z

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

! t7 r6 m# Q6 l- T7 x

 

1 n. n# R! m5 B* @1 @. u

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 a. D5 ]" B; j6 k3 Q* k+ j

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

) l3 C, I# Z! R. }9 y5 B/ }9 g- \

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

& _% F: o5 N0 F# _, c$ f! k

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

# l* d, b$ x6 M3 G5 d, S

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ ^8 C; G9 A, W, ^. l

 

9 u/ e1 [5 S$ b

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

& [/ c3 K! L; b* u

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

9 t: d8 l. h6 _

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

, d1 T7 Q9 s# Z/ ^5 [

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

: w# N: v$ ?, w, g/ O

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

. x% J1 n+ L8 `

 

5 _" ]+ I6 w4 `' `

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

8 D8 T* B. T' F7 [5 _" s0 T

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

8 Y) s) v" L8 Z! ^7 e; K4 c$ O

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

( u2 i- y( Y4 Q$ c

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

1 e2 k5 u1 Z; U9 i; k$ X6 K7 j

ง.  ถูกทุกข้อ

1 k% i3 f! H* U! X% o

 

, Q) i9 |$ a2 C; G& h0 A

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

& {, V& p! T0 c) q

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

1 J2 u, F8 u6 k( X0 N$ K

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

; s" \0 _- z+ c2 x' D5 R

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

4 w. @! A' ?$ K. Y5 D- n- y! E

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

9 o! V- ]. J5 ` y

 

6 a, o0 _" o; N$ C! d. m+ W: f% ^

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

* `8 Y3 C$ }7 @* J/ t9 S/ ^

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

- D7 B. \2 N* f1 `) n" Q9 i9 j

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

9 a8 h/ Q( _$ W3 e- X0 [: b( j! v

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

# ^2 p5 R# y5 R: j' x( [! p+ s

              ง.  ถูกทุกข้อ

- c$ |7 x9 ^5 s: I

 

3 a* W/ |/ d4 O- K5 K/ J7 ]) |& P

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

# Y1 B: r8 ~1 C0 e: A8 c( Y

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

# y5 S$ @: `" Q! T1 T; {4 N

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

7 \ ]2 d: h3 ~' l0 Y0 `$ n

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

6 V" Z0 O6 }9 y$ k

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

- Y) ?: X1 |( e

 

! S K @1 n- ?2 }& a

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

8 N: d6 M3 b/ W" J5 [5 l

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

3 F! ~3 N9 o: D; c0 E0 Q/ E( S

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

) C- Z3 R$ i& S( _8 O2 e$ F$ z

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

! k5 @( w$ B2 Y

ง.  ถูกทุกข้อ

5 H4 I4 Y$ n1 g

 

7 ^4 U l1 _% P3 v; X

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

: Z* n* H" g W v8 u5 s

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

! f* H# q) `- C7 h" |

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

0 u* Q6 [2 [# d; E" G2 Y, u4 B

ของผู้เสนอราคา

) W! p6 U" e2 R+ n7 @

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

, d7 `( |0 u% l# w s* M! A1 n& G

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

4 F1 Z- w' P" m, y: t) P

 

- d/ f$ g' Z9 P2 o+ D

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) D+ T5 v& L* m* T

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

, r! Z3 z8 m5 r8 P: ]+ _

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

+ S, R; d, U: s. I

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

, v- }9 p; g C" r& q3 x

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

& v; ]0 K6 f v6 O! J, ?- a& p

 

0 g" H2 Z$ b# c" w4 c( ]3 ?

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

, v* i! ^9 m- X9 i, p- t6 B

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

, l8 t" c) `; F# |- i6 e) f& |

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

& s% l/ J$ [* [& o, }. ]5 e7 j

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

9 o/ I. g% C, \- i( v

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ \" n0 g2 \, ]5 u. e! j( C; H

 

) B$ l0 c* O! G: \; I" ?% o) @

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ N1 ?+ v* q u0 Q* H. `- L; z

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

7 N+ r+ I3 ?* X8 S5 T" c$ f

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

) T& X5 l" w3 Y! X0 k N4 H

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

" p' w+ y) z# ^( J% n3 e

              ง.   ถูกทุกข้อ

' h$ Y4 _7 @" X7 e

 

8 t( o* B' H# Q$ C8 V

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

0 m8 p! @- ?; _. B

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

9 Q" S2 ]: g/ z

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

5 l' d# V) T- c1 I( j

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

& X* i1 s7 _" w4 D; h& N, S

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 V, N3 v4 p' F" d2 G+ O

 

- L% g9 }4 o- {4 ^

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

- u5 f* X* C3 F: d @/ y

             


0 h7 `" H' L& C$ n) U
& G; o& @" C% a. e

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

( d' w. `9 f. Y- b7 a

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

& d& h1 N) N, w

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

7 Y+ }8 u$ W0 U$ r& |7 C7 a- S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: c) p+ |- Y. G$ d% D) z! g

 

' y& c, H- x8 m

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

0 ^1 U% w7 S, H- d5 Q. R9 W

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

8 d* f9 M' q) [8 h: l% r$ F4 s0 R

              ก.  ได้

9 A+ J. C" y# W% q1 ], b; t! N% C

              ข.  ไม่ได้

( J K0 c5 F+ P$ T, J

.             ค.   ไม่แน่ชัด

& C/ ]! {+ I( {$ B

              ง.  ไม่แน่นอน

. }, m3 L! e. b

 

* L7 H" }* d. E: ]' ?

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

% [+ ^$ u2 A8 a2 k2 x

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

' Y! M5 i6 V6 F" \( K" P

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

Q( o& x7 E l

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

- G l- u; S5 v9 j! ^* L

ง.  ถูกทุกข้อ

" b* q& n3 i; E2 l

 

( q" o4 p/ D7 ]) c: ~0 @: \; O

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

* D8 e' v, g3 w

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

6 u9 K* Y; c" \/ z' x7 u

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

4 n7 T a. L4 |4 _ [/ m# y

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

* ]* c+ s9 | L

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

e9 M9 V" p4 y2 y% R) I& J( w, l

 

& ~/ [5 }* v8 l

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

7 t: i+ U4 l9 o0 l$ r4 @& p5 ]

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

, \- o0 `0 I0 y# o! I: h

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

2 t; F& A( ~6 d, f1 V& i( u) D

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

% S" b$ i! Q5 _: [ W

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

; U' z9 R% T7 }9 I8 Z5 h

 

, V: g9 j9 Q2 J# T# p

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

; @: Q9 |7 O( }7 H- F$ ^

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

& Z3 N l9 Q( w) n2 o4 Q: j- b

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

" B: j* ]0 c" {

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

- p, y( W) H A, G

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ U; X2 s" z) M S! e

 

: w @8 [3 O7 U) k

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

4 Y" Q3 b3 X( N- R. E7 f6 {

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

8 ?* ] {( p0 y6 K; O4 Y/ E1 S2 d

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

: h! q6 W% u* @! H& \; e+ h

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

7 H& u; T2 a" E5 ~/ v, Q) ]; y( G

ง.  ถูกทุกข้อ

; d& S* L, B) C7 {7 `3 R' e

 

! w% |" {' ? k- z2 ~

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

; q- V0 M* [8 h' j. T- }" g

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

& m( a8 f% c; D7 B$ ?5 |+ S

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

& z3 T( T2 p7 O! J2 O9 r

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

% e& X5 q0 }9 V: x5 _* L

ง.  ถูกทุกข้อ

8 V+ j5 p; h3 ]" i( x

 

* w* ]6 H* r5 f8 R

 


7 [% k7 r9 u/ g1 G8 H

(ข้อสอบชุดที่ 3)

/ s$ g6 {* u- K; b# M. t

 

- W$ x% @1 K, E. S6 p1 j2 U' o

1.                            17.                         33.                                    49.        

( m5 x/ [9 r. i9 I, {

2.                                     18.                          34.                                    50.        

" x/ u: l# q" e5 w0 Q

3.                            19.                                    35.        

& ]% X, q& N. E% d

4.                            20.                                   36.        

8 X8 h/ L* x: O/ i' a5 O

5.                            21.                                   37.        

7 J! h& D3 ^0 U3 Q- I

6.                            22.                                    38.        

' w- O/ W& y( Z' c6 x

7.                            23.                                   39.        

3 a1 v$ p' Y* l" S9 |

8.                           24.                                   40.        

9 S* z/ Y+ j, r r( v1 Z) A

9.                            25.                                    41.        

- _/ r5 R; \9 |$ f! y5 y

10.                          26.                                    42.        

: C8 X' n4 k: Z. m8 C$ R

11.                          27.                                   43.        

8 {7 \4 F6 r% s: y& k

12.                          28.                                    44.        

6 h( }- K' d5 A' P

13.                          29.                                    45.        

/ \& E$ N- w" w) h3 o+ @

14.                         30.                                    46.        

2 C. E; }8 A6 R+ G/ c

15.                         31.                                   47.        

* X' {8 C6 n$ J( B3 W# d2 K4 S+ f0 S

16.                          32.                                    48.        

345

กระทู้

1458

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 19-9-2014 18:45 , Processed in 0.141019 second(s), 13 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้