งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19482|ตอบกลับ: 9

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
; S a" s: g A& U* n' O( O

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1 m) E7 f( @* B5 g

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

# c7 g) r& \0 F' |9 d5 M' w6 b

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* P) G. P$ g$ J; `

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 x& ]8 ^5 l" v" B+ n

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

6 ]" h( } |. q3 e

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

$ J0 |" Y( f f4 w2 e5 }1 x! A

 

- f0 K2 H/ K# j+ C5 a1 C

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

1 ~) q8 I4 A9 i' r0 P

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

- Q% @) f3 H \3 s1 j

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( v+ ^% z+ l. q I3 S6 [

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

* _. s0 K$ H' O7 c0 e

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 {. o) Z! Y, S+ }# v

 

0 V- O; c/ A! A$ I4 b

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

) l) X. [+ [- R

              ก.  อธิบดี

2 ^% M. I% y! C' r. ~8 i# H" P- f

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

4 e4 s3 n7 n. K5 ~

              ค.  ปลัดกระทรวง

|0 U- ^6 t: P. S/ N$ @

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

# m# T" b( l$ N3 ]! C; w

 

2 B$ ]( @6 o0 F3 X

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

8 R( T( V j" j7 X, g! ]4 I: ]

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

1 J# T8 K6 D/ d- d; p" j

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

5 f% Z) t _+ ~) ]8 l- s& K

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

% e. ^. [; r; r8 n1 A2 v

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

( _! c! G* D$ e. I g/ c# P

 

6 u' P4 _: [" l; o

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

: N9 T+ T" p2 {. D" n" j# M* Y) C3 I

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

7 L/ k8 Q' Y4 b/ B# q( Z

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

4 l$ e6 n9 S/ B8 j4 e

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

$ ]+ _: }1 a* I2 T

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

, i8 W. O( c4 v; t% R5 a' o) V9 Q

ง.  ถูกทุกข้อ

1 ~+ V$ q" p6 \7 K

 

; G ^! @& T. L d

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

( g2 F& k0 f+ d3 T, x, n- Z `3 I

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

8 D% {# B, u+ Q1 D; ~

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

, i1 r7 n( ]) E

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

# E' V9 [3 ?) X7 U" g6 N

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

' z' y1 f8 u8 X5 k2 }

              ง.  ถูกทุกข้อ

' y) \1 \1 f- N2 R

 

4 G- M2 H$ e4 T! D1 g4 _

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

0 P; U: f- k- {5 n2 j9 ]

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

; O" X3 @5 f4 e: I' C4 U- i' \ x

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

# E0 T5 b/ A# L/ g5 E2 f

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

9 w* j7 L: C1 I

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

* L; ^4 t& X! c+ \

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

$ E* P/ \% o6 @7 `- {

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ b+ q9 K; s) v2 e8 z

 

: m* ^0 k8 f0 ?" u2 F- `' y

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

8 e% `3 g' ]* ?, Y; }. D! G8 n

              ก.  อัยการสูงสุด

' ^& P) ]3 p. y" q$ c5 @7 }

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 U/ f) K- l$ B8 z T6 {/ f6 {* [$ a

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

, }7 ^( v% Y M7 _/ h/ B

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( [7 g6 k. _4 c4 v f: q

 

) `) d. Q3 f4 x# `

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

" U6 M, q( d8 E' D$ ]# o

อีกได้หรือไม่

4 K% P; z. |3 |

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

& y2 T5 C; q5 x+ |7 e) W6 d% i

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

5 {0 U/ f- V6 a$ t# N- {

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

3 |$ n# E! u0 N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# [) J4 f6 ~" r- `

 

9 X) b- ]0 c9 U5 `( t$ |6 l5 H

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

% u% U1 ~3 x9 g: `# |: N& G$ R

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

. r! N; u% v' A

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

: @5 t" p l: i4 N6 w( y/ a

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

4 ^& P2 E/ T1 e4 ~* Y0 Z6 E

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 T: u- S# ?' x+ L) o0 }

 

) m' i( Y( a7 ?

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

0 U( u1 T* e- d, M9 G4 t. f" `

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

* z2 |4 M. s5 h G# u; s

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

0 F0 Q4 m, l- S$ Y+ t2 N

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

% D7 h6 C, N- o9 z- c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 o/ b' t/ j* E h' d5 e

 

& z8 w8 j9 h/ v* L

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

+ M( S9 @4 E" a5 ?) y; i9 f7 i

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

# q7 P3 I7 k5 a+ o" t6 ?

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

- L; l. m F/ R, L9 W! g

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

/ ~2 \+ _* ~) N- a& z

              ง.  ถูกทุกข้อ

, O- e5 l+ ^: E6 m W8 u [; {5 I N

 

9 ^4 z% f$ J0 j3 z4 e! n* c

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

8 J" S9 y2 u/ @4 |5 j7 w5 ?) l

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

# J8 b/ }2 [& t

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

* \4 S$ S! k) Z( @

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

" N! X) P/ O, e$ ~

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

9 T0 S5 H+ ^) @& K0 n

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 ^) w( d8 P/ f3 h% R8 ^. D

 

6 l# v9 L6 N% B% u) C' ~( h

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

& s! T/ d+ m; K$ ]' q6 L

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

& ?7 I d/ i' Y! l* j: C. l$ H/ }+ x

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

+ o; S4 {3 d# @, ^

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

G& W5 q! ]( u: k9 \ s, b

              ค.  ภาคทัณฑ์

( V& n) A9 w7 {7 q* Z! F

 


3 K K8 u+ r8 o0 w
1 e e2 I( Q- E) }& ~

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

9 q$ j5 @7 D' b1 Q" W

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

* |4 y. L8 S1 u4 y' n, s

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

$ k0 l0 }, U& S

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

7 }' F2 m0 u6 ?2 }! l) P) x

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 V0 g3 w' S5 O( R" R

 

3 |2 z! x! @! y" g3 H4 k9 A. w

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

6 ^' F1 o2 ]; [. ]" C

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

7 A2 _+ Y' w+ O4 a. Z6 f5 v( h

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

! B! [, ]" f1 S5 }/ O- `

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

" B/ l% P2 }4 r& z0 l

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

* m) c! u5 z4 E4 o5 u3 Q2 v1 l

 

5 A) I6 y' J) l" ~

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

?+ _ X3 r; T6 C

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

' V: n) G! G! b& g8 o/ ?! t- O* U

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

6 o+ a$ h; L/ b* X1 W& t

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

7 [% Z4 i5 e: @

ง.  ถูกทุกข้อ

& r5 @1 r; i6 w1 o+ _

 

- U# e5 D2 Z, q3 }5 z

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

' Z( g# h# u- ]" @; W+ i

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

; l0 }3 G$ Q. |) e! }, k( `

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

! k- }1 v: n3 p" L- d- l0 M

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

7 k9 A+ R$ l8 H: I6 b

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" L5 l0 e9 X8 p: r

 

/ {* `6 Y$ X( l1 K- y$ _ _+ N

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

4 T: Y6 a$ x7 C; _

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

' N4 `, ^# r& u" ]. O

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

5 g! T2 P5 M$ P, k

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

# Y: U {* w# R' V$ W9 {& Y! y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! Q" U2 F. I" N1 J! u. T

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

2 g* S6 U% c: {2 D& O

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

1 O f. o. k% O: Z, k

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

% s& g: @ E' d; \) g$ l; M8 J

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

: h7 U- ?$ G. Y" [. s, [

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 m7 Y: C- o. e* {

 

4 U) r; ?# X: V, S, E! `

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

$ u( v6 |/ t, U

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

( D; K, T8 z: D" d" ^! ]9 _. l W

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

- f& P4 I' @( C+ s) ]7 P

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

; _5 r& l8 Q$ A3 T3 o

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. d; B x9 \$ t7 Y0 Z) r

 

{+ c) U V3 @& ^/ G/ }

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2 E+ d0 U& u! q9 X6 L6 m: U

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

; S1 S, Q7 D8 O% X

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

- m/ v5 {* @) ?

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

9 t, ^# P. [ |% q6 Q3 |2 \2 x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 O$ {6 }: u9 h( g* v

 

! I5 {/ Y, S, W: P2 S9 d# ]2 R

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

4 w1 G) X5 s9 p9 F- W

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

4 }3 A) Z1 j: W2 J b

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

6 f+ h' @7 b6 S% a1 O- i

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

1 \0 `5 t3 ~2 @6 x! R) j

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

5 s/ w! X9 x; l8 H" V

 

5 C; `8 G2 q s2 w$ y2 V

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

; s$ E7 F/ U) s4 |

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

9 f n: {# y$ }! P+ a

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

' r$ B, E' x' G$ R1 C- ^0 w* Z; p* @/ C

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

. |8 U$ d; n7 I: G' }) D& p0 g

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


3 h1 S+ I: o7 ^+ a, {8 ~1 J/ l
N! a. H; I9 S( Z! f. n; [

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

1 [6 w3 Y( o! ]- k w: u

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

8 R4 B+ s- T0 c4 O

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

7 _ W. S/ G$ _, g) ]

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

: ~+ x+ D' q+ \4 k8 @! B

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2 _7 B8 F8 N7 ~- o( |7 @7 c

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

- w. J+ q [3 \1 I, K- |& K" n

 

( U6 S6 Y5 P- ~, |- L4 s

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

) S+ a" F: b0 }

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

1 ~9 l. Q$ `3 Q8 v9 i

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 M- y, A' Z# G G

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! Y" G( p' @( ]

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. \/ l- e% e2 G! U; U9 b

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

: ]) F0 d8 {, w1 z* z+ R9 P* t6 N

 

4 O+ u, h* S: X# V& a0 P

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

. n J" r* ^. t1 S

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

0 j! J: d. _1 I4 P' C! L

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

3 X2 j1 @$ T! Q2 e% ^# C5 p6 ^/ s

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

! V+ v( D& f& H: ?/ [

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 h3 p# V* P4 v: j) ?

 

6 ^ |5 c I- Y2 y, k) Q

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. M8 L7 R6 f; W* x+ I

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

0 p5 |" u5 N6 `" _

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

" W! i/ M+ J( \+ Y

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

' d; B, c. g( H& [

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 Z; F9 ]& C/ T9 O% L6 k& D- a

 

% |2 q# e4 A: G7 v2 ]

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

( e1 Q6 i4 A: }) z3 c8 U2 f( v

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

+ e9 o1 L! R& k( b

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

( f2 I# P" a- ~2 m/ {

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

/ D( x& E1 S% Y% B3 t% i3 ~

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

: f3 _1 I2 D4 E: |3 M

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 Z3 H% B* m: ]5 }. x$ |) w& G6 m5 M

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

3 {! H1 j f( s) T

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

+ F1 N3 L M, t' |

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

4 }1 ]: u- _/ ^5 Y/ F

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

$ m. K& y+ G& W9 k

 

( ?* k# c6 P* T8 s1 c: }, ~! j

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

$ E" w9 [% ?/ N( J

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

" S8 a+ f7 f4 F; u3 t! W0 @/ i; x

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

* n+ m0 d" h1 M' w9 b9 U+ w4 G

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

* C( o' R5 K; E& ]

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

: U. S1 ~' G# ~1 p9 v

 

8 u0 Y- @ I( K/ P

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

* o% a) K0 |6 m! {9 [" x1 n

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

6 v4 F7 Q& c$ A* R# ~, D1 g( I

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

0 k$ P; ?" v( Q) K$ C

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

- h; O! i0 S* |) p; s

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ }, g( r; c1 p) M) Q J& ^

 

' r* e; @9 K+ C, A. G5 X& j

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

/ J9 _4 D5 s! M3 a

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

) K# e$ P1 s- B/ s; u' J" A

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

9 e Y0 g3 \ V! v" T

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

( T4 o! Y: R/ I

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

/ m8 @- }2 }. a% i4 T9 x

 

' N( b! T& P2 V$ _

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

6 y: Q+ _ I; a, g. W/ m

              ก.  วิธีตกลง

/ t% g3 D; b& V; }: L. e

              ข.  วิธีคัดเลือก

: {# Z; P o1 Q) [% i p0 a

              ค.  วิธีว่าจ้าง

" a2 h. A ~1 m! T

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

" Q8 l* _+ `, V% m

 


6 s2 D% A* X9 ]! {" }

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

/ m. u! r% D: f0 b- ?

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

4 I5 T$ U0 s( `0 a

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

' ~2 [% g) o! p- K

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

+ M( M% z' K$ T

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ n* b: s; d/ M* C; ~$ T$ Y

 

) Q7 i6 T8 F& U. h

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

! N+ O O" w/ }1 S- J" M7 t

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

) v5 M0 F7 b! q) {+ S

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

+ V+ n) J9 W- x# f2 J% C3 _

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

( i% Q) n5 K. {1 e, v5 ?

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 Y; }# g3 B+ z; l* n

 

% e# Q" D" [7 S

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

3 f; B/ F5 {# t0 p9 \# C( P

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

7 ?0 W* j% }0 k8 y7 U3 x+ X. p

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

& o) A( R. y6 G4 A" H

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

: }. d) S7 f( n$ c% H

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* a. l. g3 |/ p9 I

 

0 M# ~$ M& i- }7 O9 H, f

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

K' N5 l" Y. s: ?1 g

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

% J" A5 ^+ q" S8 ^# v& c% E" K

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

* W8 m. q% n4 ]2 M0 q* S6 Q3 W# Y

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

" Z: P4 c( h7 ^1 B) D2 H p+ V7 Z

              ง.  ถูกทุกข้อ

, N0 v A* y7 y& e7 e

 

; |+ j. j( |0 X- n7 B. @, K( x

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

& w: v! k A, y7 S, D

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

9 p; J- D4 }/ y; S. S6 {* X

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

Y) Z+ u( j' Z h

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

+ W/ D# r. s1 {: J; [/ n

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

4 j9 r% |+ n; B

 

" `' l" z$ U8 s# s8 S" m

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

8 B2 C( L7 x9 T# E A) B/ A

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

6 i7 w. ?( [" B1 g2 K+ E

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

3 S- w: ?& W- i+ q X

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

3 |9 O `5 d( p

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

* } i+ @8 Z; _- l& s

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

5 ]- ]3 b/ z, e& r$ f+ c* F

              ก.  กว.พ.อ.

( w1 g* Y% @6 Q/ y

         ข.  ก.ว.พ.อ.

# W) H# X! p4 s8 x* Q

              ค.  กวพ.อ.

( Z7 q& C" [ A+ Y) l5 [

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

/ b, k! Q! n) |5 A( w) \# _

 

h! k8 U$ x, M

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

! Y% n% z6 S5 G; i, f' ?" Q

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

0 A# P& G# V/ P! n* J

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

; U+ N9 @) u" ~2 ~: c& h

              ค.  บริษัท จำกัด

3 X, c G1 n% A& S4 P

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

7 j. F! W6 \2 K1 j6 o

 

) }$ q9 M O4 y0 V7 k; d/ y8 z

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

8 I& C4 G" g8 V; o+ J. ~

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

8 T% Y: I' x! n/ Z9 o: e( }

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

: J5 X$ g% x; F' X3 ~8 U" b

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

" F% g1 ?& u$ q% s) x; G; b& D" [

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

' y5 Z( b1 l. d6 l

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& `/ y+ z: B( ~3 L

 

. [5 j! k* q$ p8 s: w

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

' M- K, U7 q" `" K( ]) V+ u, w

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

- {) P1 q$ I. n

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

* s/ ?. L6 n# ~+ @4 }7 T7 \3 f

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

" s3 X; v6 F9 |2 C+ V( k$ r

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 r: w# D) i! X

 

2 _$ D9 Y& ^5 J9 K

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 F J! K" n* Y3 h2 ?, B4 H

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

* {' C( C. v" z' c. I) k1 F) ^

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

& e. l$ J& w2 _9 S

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

& |" W& [ n2 @9 B

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

1 K1 J1 r) \9 h5 K; p

 

5 f4 ~% P/ ~3 k; d% y

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

6 c V+ y: X6 F5 @; }$ T' v" n/ Y

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

! x, Z: S% W/ J4 V+ ?" Q

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

. x# m( K2 {3 W1 `

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

- m! b9 H6 v2 a

              ง.  ถูกทุกข้อ

; P3 o- Z1 ]* i* C% ~% Y9 O' y

 

: Q0 `9 _7 t* Z7 t- p3 l$ z9 g

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

6 b Z4 K7 T+ l) o8 b9 a

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

* i" b0 p: T3 Q

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

! M* m" L1 ~/ o

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

& r7 l5 J% Y L: g z8 \

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

& ~/ b2 U+ M7 L4 E z6 _. R& m

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

& R- W" M! S9 f' Y+ Z1 S

 

6 d2 N7 A3 b' s( u; x# q- T

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

2 L1 R" W$ x: N& A- i

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

! C- Y) g. G- E' o( R C" N, K- P

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

& f, P) J4 J. h) }$ U: K& C% x$ n

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

" q. m. L" w7 ~6 S

              ง.  ผิดทุกข้อ

9 V" B* f) I' t$ J0 ]4 U& H; m

 

, j: I% g ^5 h) k/ ^) ^

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

1 @0 g# F* H& E$ K2 k S

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

; J4 z( f2 c% p- ^ w% l- I9 y

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

7 `- n7 L# p2 A' t5 H. Z6 Q

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

0 U; t q) V0 A& \% s7 Z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

, a* M- s6 {7 R4 b9 i

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

6 U7 t" u/ J8 `" C, o

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

& a! ^# q# a! T( X1 e0 b6 f

              ก.  กรกฎาคม

7 \# y1 i" o/ a# B; q

              ข.  สิงหาคม

! O6 o5 D; K5 x E" Q" E. f

              ค.  กันยายน

8 L( B; K2 g2 B, w% _; \# i

              ง.  ตุลาคม

- s/ [) C7 e4 w" F+ X0 I, I

 

5 J2 X( W2 }( j: J9 ]

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

0 K9 J& v4 m' X; }4 p" a" ]- C2 t

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

+ \; E- y- [5 a

3.                                              23.                                               43.                      

. T: s4 P6 A- N2 L1 H& ~3 {

4.                                              24.                                                  44.        

& g) b' D& R7 C9 R( ? O

5.                                              25.                                                  45.        

# S9 |& x6 C+ y% z

6.                                              26.                                                  46.        

2 w1 L6 R% N& ]4 j

7.                                                                   27                                                   47.        

5 [ P& i% B* J/ x( e1 \$ E3 J$ h

8.                                              28.                                                  48.        

2 B6 O0 k" Y; x3 ? j

9.                                              29.                                                  49.        

j8 F2 O2 L J( T8 b- l

10.                                            30.                                               50.        

* M" M u3 Q: e/ M" a9 s

11.                                            31.        

( F; f' N( U! P; t: o2 h- e: _- a6 f" q

12.                                            32.        

; m# r8 C2 V, R8 X8 g5 v

13.                                            33.        

' o6 k( g. }9 W# e+ c7 J0 `, j; M

14.                                            34.        

2 _9 g6 ? p( r% `

15.                                            35.        

) G+ W8 |. g& K2 F. Y, e$ g

16.                                            36.        

k! f& Z7 [, n h: l N. y! {

17.         ง.                                  37.        

+ U6 p' s' ]; M( m" \/ x/ A

18.                                                     38.        

5 R6 k9 @6 K) d' g( o9 Z) R+ `

19.                                           39.        

* u9 D7 h8 _# O8 d$ q5 b

20.                                            40.         ก.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
# N* C) K" n- J

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

( [# ^* {& m" z+ g3 B$ _( b

             

! i+ Q+ ?+ Z$ ]$ d

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

9 \: S* C: e) W( w

 

+ s( a$ I: U4 o

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

; f3 U6 _( ^: V0 b* K

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

7 n7 c _* g4 K1 J' |6 s j: i1 x/ I

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

3 y+ ~# }7 u0 g/ a. i# a

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

4 g" c$ v8 L$ K. i6 {

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

1 V+ `9 @% I# a

 

# e7 {8 A" M5 }, r+ y

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

$ V! G9 B: G% b7 T) z! Z" B

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

" V$ `1 L! L; S. }, B+ n8 F5 q* Z8 n

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

* {+ e5 W/ \( B* g/ ~

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

) b$ B% ~5 R! P4 }

              ง.  ถูกทุกข้อ

) y0 h: C' P. F8 i) e# S

 

$ E% y3 Y0 ~ V, M1 T

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

- x" f! N. V5 B! x9 b7 d: Y$ G

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0 t# K4 Z/ d: ]% T' V

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

) F% J" f! p; ^! X5 ~8 ], E* t

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

( U$ H0 {/ K9 E* F8 [

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 |* P. F" k# r0 b! H2 v

 

3 Z$ K+ ^1 L" p& J

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

& S1 `1 Z& ?' U

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

n* R" B# H3 U5 t( e2 L

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

3 U$ E2 X* @2 `+ L! J r1 G! m$ y

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

6 W9 o/ {3 R7 V. I# _9 Y

ง.  ถูกทุกข้อ

T7 Q/ ?1 k+ K7 w

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

: F+ x) X0 \$ Z( }! I4 G$ S

              ก.  วิธีตกลงราคา

; ]+ M0 _& L7 I1 b1 A8 L

              ข. วิธีประมูล

/ k3 M8 O( Z v4 |

              ค.  วิธีการประกวดราคา

3 F" f) D) b! y7 p; ^6 U/ z$ j

              ง.  วิธีการจ้าง

3 ]. c& e- p* S/ l1 w' N

 

( u1 {+ s" e' u

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

1 [9 f; T; c- U0 E

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

/ L& M1 A- l6 s3 E* g- d h x

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

9 o2 c. ^) U4 }$ q

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

V* A7 r V* F

ง.  ถูกทุกข้อ

8 R6 ]$ P) n* e [

 

# o( s$ j3 r% R2 h' r

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ M/ h0 O! u0 t

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

3 }7 T( b! S( R+ L) M6 [

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

# a$ P* n9 J4 V2 x! f/ F) d

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

" p8 I- }( \/ |7 B. L4 j: C r

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

' G+ M! k3 i7 |; t/ N

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

" H2 X: o- U O) W+ w5 g

 

# a% |$ E. i) ~7 Z6 [

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

" P3 ^2 w6 y% k& i

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

& b" L1 z E$ C Y% A) k

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

+ C; ^2 K* y# \/ X' f& O |; }

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

$ Y# l: g" C' x. Z+ j5 R# G: t" X

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

# D$ |- d, N( H" M

 

% F# {- g1 e' o

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

( \( l6 D9 r3 }. [& x+ i( J$ O

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

9 ~* G/ U9 \& O! @+ w, X

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

- X/ C1 x2 W: E/ t1 d* s; i: Q

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

9 S4 U$ L7 Z d0 a, R0 \. M! P5 y

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ C: d Z# t# b

 


2 Q: b' @( ~- m* J* @& N

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

* U$ m5 e' @8 }3 O+ X( d. A

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

* O8 [2 ~! h' q' e5 \, k* e! g

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

) E- b3 T0 { d: E- Z N- \) b

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

* {' \. L5 r$ V9 O# W! K( F& w

              ง.  ถูกทุกข้อ

% B& }. ^0 Y! R1 h

 

8 N& _, c2 _: t& g$ v1 E

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 [2 ?) i. m# ~ r$ x2 A) u2 \

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

7 U/ e* m/ I( v4 {' \# l6 Z6 j6 T

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

8 O) I2 m/ {1 }# m

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

5 s3 W, V9 s7 P( Y% \- ^9 u: K! z

ง.  ถูกทุกข้อ

9 e" T# p" C. v) x* D

 

6 g0 m, y4 n3 A( I( H' h3 U

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. {8 ]+ `7 }! y$ r

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

$ i* b. }; E# p Q

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

2 h9 I& a& {7 o' d+ Z) K$ V

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

. h- d) N. O, P1 C, B4 I$ Z/ l

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

/ B& Y& O2 k3 s

 

6 E' ^( p( c. h0 k' z P, b. s3 U; T, ]

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

X$ t+ p' Q4 H% L" `

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

% V: f' Z3 J# N, G- y

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

( S. M8 a+ {. P' }: W

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2 J) c$ W% ?0 u2 I6 Y" d

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

8 l. Z( a1 u% g7 Z

 

0 q/ F7 z& B% B$ b5 b- H

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

8 d: O1 X" b" s/ x. |* K- Y( X

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

7 n# {3 k% C% L" q; L3 n

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

4 S) n# q+ U6 q' R6 a7 C

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

, {- D3 k# Y. g4 A% {, R; e

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

, x6 |' F1 [+ V7 ^6 y0 S

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

. r3 K( |6 Q7 |7 W+ Z3 u* D6 q

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

8 Q1 J) L( U+ d+ L# G9 V. a

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

* g* B$ Q! n7 i6 E1 m

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

# v7 o( @6 N2 C9 |& L5 b+ T8 s

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

' F: k( Y6 r, Q- [3 R3 I/ W

 

$ w$ w" W$ V+ I9 u3 i- s9 Z

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

9 }+ J$ P1 x- k/ k' R7 [! n

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

9 C) D7 C9 \6 k* \) G& [" a* A

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

5 E: h! W% s" r# c0 H* f+ F: d( V

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

( C7 {; V+ C! V8 \3 d$ o, N8 W8 M0 ^

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

7 X: p7 }% R4 @7 G( G

 

6 R9 y0 Z4 U( K% J! s, `- P

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

4 N! s( ?& m% r8 B

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

+ s. g- ^+ e: J: Z

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

+ {% |1 t# \! X5 g9 o

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

8 S: l: ~% S i A7 [

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

& u( S/ v% G, l2 Z9 E: Q: `- k

 

P6 p" @+ G( m: @: H' C9 p$ Z& `

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

0 l* Z* }8 ]0 d5 d0 K% }- D

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

. k, _& i" ?" o( |6 \7 t9 R/ U

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

0 Q* p' _& t! u

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

9 q$ |8 p6 H1 D5 j( f# @

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

$ d, F; U+ V, o; v4 u) Q

 

% f, q% u- }0 m- M( [* Q. z

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

3 E2 A# ~9 L( @8 @" ?' `

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

( t4 D/ ]" ]3 l g9 |. v

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

$ l8 w i6 t/ J7 \0 G, [( Z4 l

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

* B. q0 }, ]- I* w' s

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 P1 Z) r/ O8 `$ J, x

 

+ W$ A9 x8 R6 Y5 e! j

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

# @& c/ ^5 I+ Z$ h$ S! O

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

6 w+ b( b. P6 j% D

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

; _4 ?2 J% M1 \5 F

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

' e% I2 z- e8 O ^/ P; w

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

. L' d) u" v- m: R% A* h9 j

 

' E6 t$ J3 E6 e& Y1 p4 F `

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

7 A9 h- ?$ ^0 }

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

$ C: |( Y. l o" h5 |

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

y+ T5 P6 s7 ]: a5 {

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

9 P$ v0 S1 u+ U4 T8 B

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

7 L0 r2 X0 F; f: R

 

3 ?0 {# d a! t- |$ n. p) d

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

) a, O0 z: }) Y% L& E6 R! Q% ]

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

; U- E3 G) _0 j8 ^- O

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

1 o8 I* Y3 Y1 u$ F8 q

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

8 R$ a9 j3 r3 V0 b% Y

ด้วยเงินงบประมาณ

; `' j, s1 z4 z( L- G& {6 c$ {) T

ง.  ถูกทุกข้อ

2 ?. s1 {% }/ `: B( C

 

( N% H% b( t: h) C* X% ?

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

0 q7 e0 o4 k( S& ^6 @

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

& d1 \ N1 t) o7 `6 u/ k

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

d7 d( r7 A) [8 q

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

; H: q/ Q. Q6 z" `1 X4 u4 }! m4 Z) M$ B

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

6 O! t- G4 \, ^7 _/ V. l8 T; T

 

2 i* X. |( J. ~0 e! s' T- {

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

* T- q6 I% d! J o

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

' l/ a2 e) R5 Y1 H8 A

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

, Q+ ^ }8 w! P- f' U

              ค.  เงินสด

2 f6 ?1 p, @! }% O

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

! I; g" O0 \4 Y# {' K

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# y; O) }% w4 u, u9 S: o X! x- t

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

* e7 W% @1 D3 N0 Y8 ]

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 [5 g$ B) y0 n" q+ T, W

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

# x! s! ]9 W$ X# Y( Y

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

, J. a2 d& k3 t

 

& A* i3 }( J1 p* Y+ x

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

* X' n. y. C1 J7 B% k/ N# |8 b

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

; }$ O, s$ c/ q( S6 i6 l

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

$ h( O7 s) x1 p- R

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

0 \$ `2 b- w: b5 |1 ?, P

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 ^& k( Q5 e6 g- \1 @

 

6 j% _6 b: f+ l# F( m

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

! a1 @+ b+ B3 j) p* d

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

6 k$ @2 K& e1 \, ^0 v( C

              ข.  เกิน  100,000 บาท

C1 i0 D, R& @

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

1 i( L" l1 R0 ?) V! J7 V4 o+ g

              ง.  เกิน  100,000 บาท

3 ~+ v3 [( t- M; S

 

3 M- m& L, [ ]0 |3 Q3 Q2 F) [) z/ [8 |

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

' K, P% {8 L$ O. j- N

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

7 P7 F, a/ y0 @, E! v2 U' c

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

( i* z' H8 i$ U7 m/ ~

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

% g% s3 {. }8 W! O" o5 D

              ง.  ถูกทุกข้อ

& K1 x) k1 K: W

 

* C& w- q! F0 v0 f

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

5 ?* x9 I. M+ [* c& R' x# K

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

9 L. w+ W+ r; f1 n+ ]

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

$ d2 O$ I. ~( S1 G2 U1 X/ L/ B

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

# H) d+ m# L3 J6 g* a

ง.  ถูกทุกข้อ

/ T2 K, q' U: \+ A+ `" a( V

 

" [/ ~+ l( o( d2 D, T

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

3 ~; } v) m" i+ C

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

3 r: N3 f1 O( H9 I/ Z3 E; X! {

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5 m0 B- F6 C; P8 N& I! o; \( E, O+ v9 h4 t

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

0 _4 p8 i* v- i( E! U) I, x

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

, Z2 R6 h$ I% |! o }' k2 _' i

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

& x% R h/ D4 e7 f+ l: `

 

8 P2 H/ L# Y1 B& D v

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

6 ? J$ [2 X- {0 Z1 {6 G, o- R

              ก.  ขาย

: P P% S6 s6 _

              ข.  แลกเปลี่ยน

3 w8 [& W. y0 W# r0 s6 X q

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

t% @8 {4 i( e4 h; _ h3 K4 |

              ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
s1 r5 o0 m6 f1 Z- Q5 |

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

) s" P9 J* C* i

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

+ m- @/ [- R9 e& Z

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

+ J. E& x. t2 W8 F6 r v; Q1 ^( t! j

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

7 J1 O' f6 @. e1 L$ I2 w' F

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

- D% ?9 V, S$ s, O, Z% R5 f

 

. ~0 D8 L# ?' b# K

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

. R1 p& i: {' i- q' {0 t. `

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

4 O/ c6 D3 b0 S4 k/ |4 e% K

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

, G: e% `7 ~# z$ X I' `( h! ?

 

6 L9 D0 e, f w* H( \

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

; m' D0 t" V+ g Z

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

& M1 \# y. ]$ t$ k+ }

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

/ {, V& R* h; @) e$ R! U

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

# e4 q9 K; \( W$ g; X3 |; y- I

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


! W# l6 e* r: O- A
: C8 \0 r( K" t1 w

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

: e- l, H: x" Y: r' v: P6 ^: }, E

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

A$ u Y) s& p: }8 {% j

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

) w% {. v: W: _# s& g0 W

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

: F6 e( _$ B( }2 o1 d- D

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 X8 Q7 ~. l2 d, D# }* p! h

 

* }! ~7 n7 F* r7 B9 X( e5 J/ G

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

n% f; S% r" s( h

              ก.  เงินสด

" P* H* [7 ]* m( B3 L

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

3 R! {. [4 X3 o% [

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

# V% g. d$ j8 ?8 J

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ O7 q" K7 O( g% n% p

 

; I/ a0 Z, r( p, k$ g3 f% ?* W

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

# q1 D; I' Z% P

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

3 o) U. U5 G0 L, b( \6 ?

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

4 c9 y: b- m/ O; L7 t

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

) C A- l0 A4 h- o/ L

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

% f* S8 f% E* \! s* m

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# |2 {3 {; v- v* N

 

3 R) I+ i0 L0 Q% d

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

1 ?& e: W# U% W* c" H

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

% x F L; w; {' Y* i# g) n) F

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

4 ?! D ~* z: i. {% x6 }1 G5 {3 i+ r7 _

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

+ k( }9 N6 Q9 f( J1 m- z6 ]# M

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

1 Q1 z% O" E2 b# j# D" x

 

' S' M% [$ @* W8 s

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

* ?/ g- _3 s/ s. n

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

% u, j3 T7 }( u: ^! n$ N! O `

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

; m" r: {& f4 X! [, a: m2 Q" W# J

              ค.  เจรจาต่อรอง

, s' E3 `+ G) S! {' l

              ง.  ถูกทุกข้อ


* Z) V4 j$ P! z- ^. `
2 N) y0 H' L7 c7 Q. t- D

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

6 m1 W9 n! E/ R3 R/ [

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

# T, l) v& H6 r5 M# d

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

% A8 v! a5 T3 w6 Q) U

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

# U4 x, F$ g: p4 @

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

) D3 P6 p, D0 z/ Z- K: _/ h9 j9 r3 k

 

, Z0 Q$ m2 ^- N* d. v# L+ f

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

# `% z; d* |: s: a6 j) _- n- D+ g

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

; Y, M4 N/ X6 X% ?) ?

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

- l3 J+ Y* ]) m

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6 H' X1 B/ s9 b1 h! v) G

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 s& t N" c' K$ f/ F/ }9 }8 Z

 

1 q+ z* k! [- J5 l; ~6 y( a

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

( e, c% @' }7 I

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

0 A/ Q2 V' q! K2 I+ o( M5 `4 `8 E3 y

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

& `1 |! _. v. f Y

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

* T9 f! V J0 \$ M

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5 q" F. G# B' U: p" _% ^

 

9 {' m( E0 g# s% H

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

r+ `* h6 ~( l8 B6 F+ f- ~6 {7 N

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

$ e- Y/ | y# M2 F! [- N) t

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

% b$ i! @5 _, D! t

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

: z, R' q0 b! u& c' P& ]; C: N

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

' q0 \. T( r6 f' P$ s) u

ง.  ถูกทุกข้อ

) t( k2 R* g9 u/ b" t

 


9 \2 @9 \' R( c) H8 {
* ?/ F9 j4 C* D8 }; j

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

, z& `0 R( l# v" m: I; S8 B

              ก.  100,000 บาท

6 i2 N- Z, l. O3 M' C

              ข.  500,000 บาท

( b9 } u# F9 Q9 H4 X

              ค.  1,000,000 บาท.

+ f; Q q1 U) ]1 v4 A( `% H% S9 _

              ง.   5,000,000 บท

" `& |' K$ N' R, e5 x8 z

 

$ B. Y' B; }5 v4 ?

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

/ H6 t& U. A# ?* N7 Z0 P0 W

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

8 t- {; T* S# K B# a4 D

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

! Z! `: V9 {) D P+ M# D

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

/ D: H& H$ P5 n$ U K. I" S% l

ง.  ถูกทุกข้อ

4 c1 m1 g0 \8 d. v% y# J

 

& {+ L2 a2 z6 q% C/ D8 s

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

$ T( N) |9 D6 \

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

5 `+ s U( h. A6 Z6 S

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

9 U0 j9 _' o4 A$ s

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

- |5 f, l) F* E+ N" M

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

/ B- h! ?# D2 G9 o) l& y! P

 

4 w8 ^+ p+ [. o( X

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

9 `9 u0 U) _* f5 i9 B7 U

              ก.  ไม่ได้

, I( a6 O% x) n7 q, o+ m" M6 {# C

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

0 v& o6 {8 I' V8 Z- g% [& E) g

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

9 [9 |2 k( p( O3 L. N9 x$ Z; s

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

- \# r$ A, d' u; l! g2 N# U: V

 

D/ p, Y9 o2 |; ]' O

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

3 h+ q" z2 k: T$ A; ]/ N% V

              ก.  ปลดออกจากราชการ

9 ^/ s; P1 {: w, I

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

& V/ ~: y$ k3 i/ z6 m5 ]

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

2 z4 p2 A6 c1 n f, H; g( b

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

! o y% C6 B; T* F' f* e

 

! K- S; H2 ^0 r5 b' @1 _$ L* m3 `

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

* y: k) M' ~4 C" G4 M+ D: @

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

, L- f; N2 h2 B$ C* a. u

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

: X+ g* {2 P: \# b

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

& D7 u x+ W8 z4 q+ Z

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

1 U8 J* o2 ?2 ~0 w5 E0 b: P6 |

 

# G' r7 K2 t1 \. w% c

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 `6 X- w2 F' P; p; o: {

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

, o+ e C5 x% S; F5 D' D- W. A' M. b

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

) [" j6 U/ Q5 k, _" Y

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

( `6 t! b t. ^( l& C/ Y

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. F( h3 `8 y0 A; }$ u3 L

 

7 i8 T, Q/ l. e, f% L3 c: {

 


6 `9 j$ l7 b; C+ z

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

! w: C& X; d- Y! c# V! I

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

4 J# F1 v* d( M, F0 V) J- a

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

6 F% m3 q* x- C: g" O; A

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

, h+ u+ y* R& r) t& z; S, H

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

$ f8 x; ]6 E) E6 f2 s

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

1 }7 q9 @' j, m3 k

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

* F' @6 s% W8 [4 G* t! e* ~

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

( ^! p) j% d g

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

+ H0 }: a" j7 y/ f% ?

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

1 ^4 U4 \5 B7 ~! p

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

) W7 e4 Q6 n" @: D/ p6 E

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

' o, B( _* I- R# i5 L6 |, O: ]) c

12.                                   25.                                    38.        

8 ]8 W8 t5 K' `. c( v# g" F/ a2 u4 L

13.                                   26.                                    39.        

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
! k* Z* l$ u8 Z

(ข้อสอบชุดที่ 3)

; o2 j# J) Z9 U# S

 

$ }0 J ?- h. k

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

$ |- j5 }9 M! r) c* w, w- q3 R, o

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

$ S) y# |; T+ J m8 {" y: s- Y

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

. ? k' [- N/ B- ]+ e

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

) p6 z2 T. b6 M: h0 A

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

+ A$ [& G& U8 T' u+ h

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

& G+ c# m. L; I8 |2 Q2 L

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

/ a( e9 ?5 e' q: E5 T: J

              ง. ถูกทุกข้อ

7 o3 B( _- f7 J; @

 

' ^" ]8 q; R( S' c- i p

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

6 n2 q) w: P4 R! m

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

+ N8 n& U, g9 l* }4 u* I

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

2 [# z; r- z/ o6 F) R6 B

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

# i! @: x+ w' t# \6 b

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 N) R9 v9 ~9 y; R" ~9 ~

 

6 y2 a" O8 ?/ ?

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

8 B3 z9 V" K3 g0 ], P

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

/ `$ @6 v, C6 T! q4 c h' [

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

: \- Z2 ^0 |( n7 S: C0 F' o6 U

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2 l% f1 Y, a- P" q4 z2 [1 ^

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

$ ^, b$ n9 t2 K0 `

 

7 ?8 t) m9 f/ L# ?" P

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

7 Y& Q9 ?$ q- c V+ w9 ^

ตามข้อใด

. U3 i3 u# u; ?+ Q- T

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

4 k& w/ G+ V* G0 c4 X

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

& w3 ^: d# m/ t, l8 G- Z+ R

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

% c+ |! V! F" M Y- _

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


0 p) O3 Q3 d' H- R
1 ~- r% Y% T5 V6 W7 ^/ W) n

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

" x! e k% z' w5 @$ X

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

$ k% [5 x# L* Q: w

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

! q/ Q g; o" Q' c3 R* ~, F5 i

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

& y5 k+ E& S& f: [

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

8 B6 G( H) |# D+ j4 H1 w* L

 

, Q2 o% ]/ Z7 i' d

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

9 ^( j: `. O g* \! U* D( L* p

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

% b6 G B# k5 N# p+ W

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

. C2 i6 L$ o+ _7 [

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

& v7 V" ~9 w$ T, t

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

' y! b) c8 x0 Q% l& _* t# \

 

0 I9 ]( f8 `4 ~

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

; @ D4 C4 h/ p3 Q

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

! L5 f7 ^ y3 ]

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

: P Q4 l8 \- q& k7 T% w4 A2 v

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

5 A; S4 i1 q/ o: ]! T7 }

              ง.  ถูกทุกข้อ

; K4 b, F @9 [2 W+ n+ ]6 b6 S5 B

 

# t3 ]/ F7 k% U& i( o

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

$ Y: Z% G" i3 X3 k- Z% @$ a$ w

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 N8 E% i, g M0 `8 y

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4 E. u- M% O' _6 S5 |

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

9 |) Q: w. _3 m/ R9 W8 y& C

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

) m* R7 @4 I! N' [6 m

 

/ i6 K$ u: G4 ~

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

: b0 V' k) |# h

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

7 N* p! p' l- p/ a8 X% I

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

+ A8 ]% w. `# J/ i

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

: R: g4 @* |* \( ^3 ~; \

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 _, P. l# B" B0 ~0 B' _2 ^

 

& Q; s! D; ^5 f7 ^+ D/ a* r

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

7 d- a& R3 u3 N5 _( ^* J

             


, {" ?( `' R6 S6 y0 k& p
, m7 q! n! |, d+ t9 a

              ก.  ไล่ออก

0 R7 d! ~* d- E( j( e* R0 I( c, m# l

              ข.  ปลดออก

- b) X% c; }8 M" ]2 ~

              ค.  ให้ออก

$ U% J* Q' x U5 X& r3 F

              ง.  ตัดเงินเดือน

% M# x; w! w) b: i5 {% V/ L

 

1 |7 r4 t; {. `- b; F+ ?

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

; i( w7 x" K2 W

              ก.  500,000 บาท

) y& h' b9 T, g) {$ A% ~

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

* B- t' N* P6 c: r8 [ u; w& q

              ค.  เกิน  500,000 บาท

3 x( \! S" G5 d7 Z6 `

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

8 @; H$ @! ^ k8 h

 

0 W, I: |: }, ]. O+ M, t3 L

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

3 D1 l0 e! Y% T8 B4 p8 t! {

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

6 s# G+ P/ m; j/ X3 x

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

4 Q r9 h; X0 u2 Y

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

/ P. o% }) L* q. G

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

# Q0 K' u' \( d: Z$ j

 

6 X9 E5 U* x; i8 ~, t' c1 k

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

: k- @/ Z) s$ J2 I9 o U( y1 o

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

0 H6 m3 ]0 A/ N# L. H4 x1 v

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

c$ N/ d6 Q7 @: k% Q

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

8 X! d, @1 \0 [$ Z, K. f$ j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 C* j4 K$ b0 I% e) |$ I& B

 

9 X7 G: J8 v) r% _- N2 s

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

! P" b0 U# Q* \

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

7 N" V, d5 C% G/ {& i

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

1 l; U/ Y6 q* c6 X+ ^, f( y8 g" Q

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

. q. r4 p) Z( h8 B! o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 i. Z9 Z/ X6 A9 c0 c5 z$ s5 a) n

 


. V; V6 Z! z! x; e8 c
1 v, K$ w h3 c* Q2 R

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

: a) _' c7 B% l$ M/ O0 m6 |+ k

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

! G! L& a o0 P3 _+ P

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

8 x9 e B0 \( U3 ~

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

0 a0 D5 u+ A2 b9 y- i

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

! u' V3 J4 L" S U# D) w% E

 

$ Z4 ~- b2 J" C4 }

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

/ t1 K5 p9 r& }3 M( n

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

& Z2 ?% R* H0 A

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

: w+ I$ A/ f t* R) f' _3 t

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

9 k0 q3 V( P% T& `' v- _9 f- k# A3 B

              ง.  ถูกทุกข้อ

; O5 O" W# A* x# _2 y1 P: X* y- U" T

 

0 `7 x, ~- f: M! N2 L: k) T

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

+ X' r8 M* o" h

              ก.  นายชวน หลีกภัย

+ @/ T* ~; I: o# Q& e& G4 z5 J

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

- g6 b2 O/ [" h' p

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

6 [( z9 c, s' X$ I4 ^7 Z! R- L

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

/ x/ {5 n: X$ T- q

 

a1 `7 j" y- k! \; v' l

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

+ a1 ?) r, K* J, F

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

) c; S* v( c9 \$ X: K

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

5 F3 c0 B/ f) R& \

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

/ |) x, c2 {0 A

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- W0 f T3 B+ n9 c+ n

 

" R& r! w( r; o7 E/ }* g

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

" k, _+ }3 b7 a: _

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

7 _" o8 z2 G+ b* C

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

7 a( `$ K1 X) B3 w* t# {

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

5 R- f! i1 Q! a. d4 o6 N

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

- O: x9 w( u& W

ง.  ถูกทุกข้อ

L5 S4 W/ d/ j; y: C0 B

 

' \+ E% D( t/ y- `3 Y9 x

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

# G" x6 A7 t6 J F% N- J* Y

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

& X4 d, ~% Z0 W) K# ]8 l

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

$ E0 Q/ E; w: t- [

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

. l0 L, H3 Z$ @5 o+ ~9 Z1 X6 H

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

9 C+ `; g d4 }. c. e- N B. K- `

 

; Y2 w' u0 ^2 x4 Y4 w0 j: A6 C

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

9 @9 p: w- l, P( w5 x- _

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

- L6 K% C& }7 w6 f1 G3 g4 \

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

1 b( Z! P: [" e( H% e6 H2 K

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

. w" |* i! P5 p; u0 R' C

              ง.  ถูกทุกข้อ

! v! m Y5 }2 n9 s. `) N* H7 E

 

: c" Y4 m1 E. q. {# f' r) m0 G

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

. O$ ]7 \; c& W6 p) D" y

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3 [ {# O6 O, d2 {# u( n

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

4 k! q4 |) e+ r. x) M; l' I( l$ N) i

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

4 Z/ \1 X. `" q, d

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

1 e# _' x) k! a1 k$ ~5 k

 

/ g7 `5 J I* B7 ?. W2 a

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

5 z6 N/ `0 @- O/ M) h# i" u

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

0 |1 M( l R( F" p$ N I6 a4 O

              ข.  ประกวดราคาใหม่

% P8 R) N+ g: J, o: R

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

$ [. Y* N0 i! S q# B6 M1 n

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

4 N$ M0 ~5 s4 R1 F

 

/ c; j7 Z! p7 \, P0 B* p6 |& H

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

% h+ r5 \ J% Y0 N; T b

โดยดำเนินการอย่างไร

9 ~+ a0 w$ s$ n

             


* K& O# [8 H( u

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

$ |$ v+ r* C4 h! W! k7 ^4 L; b& Q

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

9 m+ o: N3 l7 G6 y2 p" Y

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

8 |3 ^& o3 K: R+ W. w) {0 K+ p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 T5 [: o- W _8 L

 

2 O8 f( M, g C# p6 Z3 q* v

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

0 f$ ]; _# Q* e+ t# [5 ]5 M/ _

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

5 j; |0 @- d& N

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

* {% H0 L/ O: g q- e

              ค.  กระทรวงการคลัง

1 r, Y3 C* f/ d4 O

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
% C0 c$ Q2 `1 y/ r p2 h2 ?8 x

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

' K; ~& g* J& K3 [3 c3 `* u+ I; ^

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

5 z* k$ _. w9 @4 w$ F* Q3 x4 {4 y

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

) z5 \4 W0 i: \4 t

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

9 j# G" F# d( Z! @; X8 }9 Z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% {+ Z6 h+ ~8 S2 ^

 

. B2 A2 G* F, u. O6 K& Y: J

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

7 ]0 T+ G# Z: p9 x! c9 N

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

1 i+ z s( \1 t: Z

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

" U) M' B9 p) m; y" V) }9 f

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

# d* k& u* m9 V% x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

g) X9 j* M1 _$ J9 M4 Q. @0 ^

 

3 T: a1 Q w: w

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

4 p/ Q! f* c0 r' e) A

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

* ?" t) U- m- r/ x0 q2 @

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

5 i! M, V( k+ e+ C1 a, j

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

4 T4 c; P8 P) D8 p8 s

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 b* S7 C" Q+ @# J- e; U* M

 

^' l: H. X' m

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

% z+ E. u" a# N2 ^; t

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

, |' Q: y9 n$ V+ G! J H

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

# y/ w' z# ^; D" O% ?. C" _( P, i8 G

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

, j- z% a% p$ V0 P0 ^

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

: P1 w& U+ B6 R: |

 

' ^: V2 {6 f0 F- q3 |! c# L! f7 q

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

" }& i5 W- |! Y% a, j2 L

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

7 k4 k6 @2 \$ q5 s8 p* A& {7 T

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

4 I7 q4 s1 M! E# ~7 A, v2 @2 C( I

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

, d' Z; P0 V8 a2 N+ Y

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

% \3 ]% f7 q, C- ?# v1 c' |3 Q

 

1 ?" O* F% W+ o% Z# A

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# Q7 p% x! y4 ?; k( J

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

* y2 l& n" E3 W- ~5 q K

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

0 w4 e! m6 A8 Y, [- @" \7 I

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

' m( e/ t. r% k9 }: r8 |0 x7 F x

              ง.  ถูกทุกข้อ

- p! u/ y/ l. Z( Y& P7 L

 

# Z- k# v/ Z% j$ G' K% Z

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) }/ l% Q \3 C% H$ N' O( H

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

" \0 a9 T4 |' a2 @/ s" u" V

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

* H0 f5 V! @' O3 P7 w1 d& P

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

1 @; e/ y$ t. R: e: ^

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

9 ?4 u9 ~$ O& O4 \9 S

 

! j4 W! A2 Z: z6 t( J

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

! p9 C" [( w6 m) J9 }( | [

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

0 q5 _ k9 ^# Z

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

5 ~- e0 O8 `: R

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

- J# X5 Z* h7 A$ g, ?8 B+ X! F

ง.  ถูกทุกข้อ

' n# J, b, x. Z5 W

 

- x& U Q+ ]' r

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

# H) X+ c- ` M# Y( F( ?; `* G

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

# ]6 `. Y8 O8 W& K

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

; s: E, m2 O7 f5 n

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

3 a& ~# _4 d5 h v" K1 a

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

# T C* l9 }2 `& ^

 

W) G# r* J m! ^$ Z* e

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 f* @: G/ Y# t

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

- s6 F2 b+ P% E+ f

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

, G0 P" X# f/ z: [$ A( C

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

( d* o- u( h& A( c& I3 j4 J

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ J n* g" m: p* k; Z

 

1 ?5 F8 j% Q1 V2 f6 v2 l: Y$ V

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

5 q" N6 Q/ S( g; C

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

8 d+ e5 h6 ?1 m3 x: p8 o

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

* s$ A4 |( m% |/ Z: P5 F

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

1 p& K8 g2 c7 L( J2 A* w

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

7 P2 ?$ n1 C4 S! J1 u1 K( H1 Y* V; l

 

" S7 m" M4 X' |3 [/ u" Z! l

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

4 R0 o( @) G1 E9 J

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

1 A' J) p6 F, \6 L" A/ \+ Q

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

# r8 s* |0 }& c' l

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

& a. V! i. O, ^* q6 A6 O* i8 L! ~

ง.  ถูกทุกข้อ

+ C0 W* U, R) Y1 V2 Z5 K

 

$ Q. V& r3 [' Z: t6 `

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

* Y1 q/ Z7 `6 P9 m u7 R0 B: A5 b, v7 r

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

. |( T2 C. U; J: o2 H; O

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

& C" Z8 W8 m' x5 x

ของผู้เสนอราคา

) A' D! R# a7 z

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

* S4 Q9 A9 M9 _7 e

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

+ l/ g u# X6 J$ }: D

 

& q$ z6 y( E8 `' s, a

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

! Q6 _% i' }1 o- B( s2 [& C

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

) E( [( g+ U3 l7 |

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

K( _. i: B: F

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

7 R- U' }3 A5 J9 }

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

" _4 t5 b; q$ U2 T8 V0 F

 

5 k% W" @1 M5 b- H [$ S, _

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

* g2 S: d9 {! ?0 O) X

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

" W0 j, x! z5 G! {0 k

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

$ ?2 o2 K; f) l. A& h t

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

# v9 |7 F9 w8 y. ?6 ?8 l

              ง.  ถูกทุกข้อ

: a+ @8 {4 i, P$ f

 

2 d. O4 a. A4 Y- D

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

2 R" |- c K5 O$ q' }1 m

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

3 y, R. \* o( U

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

! ~# e' s0 r) ~3 |2 z

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

$ q' X& B+ S* v0 B$ M) T3 Y. z

              ง.   ถูกทุกข้อ

6 b t% B1 T' T% x6 W

 

' s5 A7 f" r7 Z0 M. P! O

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

: }; D+ l5 k7 `

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

) H: |* v9 e: T( p

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

' h+ ?- m8 h5 k/ F) }- }

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

. L5 Z( p9 O" k; z% D# \ b

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ B4 B7 ^9 C4 _- l; ^3 Y

 

. {5 ?' x! s; M

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

" T! h! G( |8 l/ |5 ^; c, V

             


' H& H; z6 J1 L8 g
0 W; p. U# c! o4 F9 S; x6 x3 d

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

; w/ w L/ P( e

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

# Q4 Q* w0 a* T3 N

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

3 \2 }' y7 {) C% W" \) |* B$ [

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( g: @' a, }' w, Q

 

+ b4 C$ b8 C# q, g) w6 s2 K

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

0 _2 _: W' w, V6 O9 X- O' T8 J

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

* ^/ c; @+ V T/ M9 T5 @

              ก.  ได้

) s" I" g* Z+ Q0 E

              ข.  ไม่ได้

" A( J* K0 Q( Y% I

.             ค.   ไม่แน่ชัด

" c9 m; j( d* Z m6 I- |# ?8 Y. G/ I3 l$ ^

              ง.  ไม่แน่นอน

5 S* _9 X6 H5 r9 N. {

 

. g9 g0 a+ h; f6 ^

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# H' c0 r ~5 R& |) k

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

5 D+ e* G4 X+ } V1 q

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

: O# N4 s4 y9 E3 ^8 h$ E

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

9 |0 j5 x& f, h

ง.  ถูกทุกข้อ

+ g9 i, A S- M# X( y" ~3 ~0 t

 

- ~% [ b) I6 |) V) u4 ]! m0 R

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

! {8 d* W u9 N- ~: v

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

$ X x3 c. a) K, j. O

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

6 j4 y1 s+ |) p0 K; x5 U

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

! W9 E" |) e% c, |6 _

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

. d$ v- V3 r; Y c9 w

 

/ Z( o1 n( D) E7 P

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

5 |( i$ o! J6 N# \

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

7 U' C! q0 r$ C& i

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

' v0 g7 S4 l9 ]% m6 n5 x

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

. e7 s! Z U/ y

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

# q9 z( ~4 K3 ?$ H- N+ ?/ N" M

 

5 y2 c! Y9 C+ @5 _0 O% g% s

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

" t7 h8 F& V9 `: \/ ?4 L

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

# R! [" S. S% _0 S# {; `* Q; Q

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

: G6 M" B8 F( X' e0 f. v) P

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

P! u" \! _$ i

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 l: D3 A' x9 K4 a0 J! H

 

0 I; U* N3 J& b& j4 z) b

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

% T6 x; S T( O

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

! |4 j# f8 [# p, Z8 m8 V

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

( W7 m @% q$ U2 P" e. H

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

( U! O+ P8 H0 Z- C/ P$ J/ X6 b Z

ง.  ถูกทุกข้อ

3 L3 k! P3 l* k$ z; g5 y4 t

 

, w' l5 G, J9 g

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

+ E7 E& `8 l' P

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

1 }0 K7 _$ X. l* v5 W; Q

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

# i' }, a6 L0 f+ g# ?( u

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

5 @ \0 F4 a5 I: u2 `0 o

ง.  ถูกทุกข้อ

5 y7 n" m& B) H* ^9 P

 

, Z$ R# Q$ `5 z$ u

 


1 Z5 l- h8 }% t# F1 y2 O

(ข้อสอบชุดที่ 3)

3 L" \, i/ K! `4 ]) L

 

. a1 X7 Y2 l4 R$ A0 ]0 g

1.                            17.                         33.                                    49.        

9 W/ t7 Q* n: `9 v# ^

2.                                     18.                          34.                                    50.        

H( Y0 g% U9 _- i9 V; o; @

3.                            19.                                    35.        

! I7 N t g$ L7 E. {4 S

4.                            20.                                   36.        

' d! }7 P2 N7 F1 F

5.                            21.                                   37.        

. S; h, S% u( x

6.                            22.                                    38.        

% M( q0 [/ U- m( _# V1 A/ p1 o0 n: ~

7.                            23.                                   39.        

* {+ e! a4 V& g. y( m8 Y

8.                           24.                                   40.        

# K4 T- ] K3 D' |9 Z5 i

9.                            25.                                    41.        

# a' n( v$ i! z% B

10.                          26.                                    42.        

( L/ t, v$ w; o) r7 @' T% G

11.                          27.                                   43.        

: I2 l( |" A3 a4 H/ v/ o% \

12.                          28.                                    44.        

* Z0 u9 w4 [3 ~$ C' ?0 Z g

13.                          29.                                    45.        

- m* [! H/ _2 v: X

14.                         30.                                    46.        

: u4 p& }9 R/ W( [" |. T2 Q# `

15.                         31.                                   47.        

' M5 h9 s: \5 m3 H

16.                          32.                                    48.        

336

กระทู้

1439

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-7-2014 01:47 , Processed in 0.151367 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้