งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 24133|ตอบกลับ: 16

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
# q# M% o4 [" i1 T* ]: l

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

+ e |6 V* X% o

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

4 W9 e% O' ]1 @2 _# Y0 a

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

, i) w( {! x% W2 h) Z8 i0 ?5 U* M

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

" W$ t0 z" ~( J+ f

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

4 L9 r2 W2 ~' b* q( ?3 L `1 P

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

4 j; M) c5 n" P* c/ ~% _1 @

 

6 x( [( G$ I% U# s8 S7 Y5 n* U, X

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

' \# z, U& g7 e$ g, R6 V

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

/ k; G1 k& U- M; S# \

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

7 }0 Z! v1 X% `1 o' r7 ?

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

7 t) t" R5 L" g+ b* q& ~. W

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

' {: Z( S* s5 d- O6 t$ ]) k. P

 

% V2 u5 I- z+ Z5 h% f5 C( V

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

: R6 M$ a* Q8 \

              ก.  อธิบดี

x6 k1 G9 Q% q

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

5 Z9 \$ I/ E* K) n. b- V( h g% Z

              ค.  ปลัดกระทรวง

' s# t/ ~8 E- t

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

# t- p! N: j5 a! R; z

 

7 }. O x* x7 C9 f6 E \4 ^

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

7 w% ?2 K+ I* {0 }

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

3 y6 R/ z& ~% {3 Z! l8 J% G

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

) o1 k/ ^( X9 O- u2 q

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

U3 R) q3 o4 @. T) D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

0 }& j$ R m# s

 

- Z& D) @1 c" C* o* Q: O

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

2 M! X; w4 {: u

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

r5 p" J& o9 N+ R; b, e6 P

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

; ?' g% q9 u4 Y' _6 `2 F

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

; ^9 _1 [9 u- D- N8 ^4 t

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

: ]+ y. X+ s" I, B' Q6 M

ง.  ถูกทุกข้อ

* D8 ~8 d# c8 ^$ @; u E3 I

 

7 `) b: n4 _2 M! R

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

% }0 W! T: E$ Z; G. M' D. J* r: i

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

7 ~9 L7 ~( X3 i1 }5 T5 k$ M4 G

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

6 i" ^ W, K- d* i: y

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

8 F4 K' O' Q% a0 L: o1 i

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

/ N4 H- _' S- J; V8 H7 V2 j$ o( ]* W

              ง.  ถูกทุกข้อ

& z1 i# r: H* Z. |9 H

 

2 i* Z8 n5 D+ j) v# H

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

1 F3 H' K) P3 `1 N) U; W! c

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

8 F* y8 b2 E) b4 \; L9 p" ^

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

4 l& M6 U F; U+ k8 y9 [2 d

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

+ {2 a) e. ~, ^

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

2 ^6 _3 L) F" K. D* k

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

6 I8 A, ]4 F) c3 U6 D7 v( i; I

              ง.  ถูกทุกข้อ

a* a( W: Z% C4 F! G9 q

 

) r- d2 M% d% N

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

" Z f- a- F8 [" w5 N! c* ]$ c

              ก.  อัยการสูงสุด

7 L$ i+ L6 U+ @( l) M) N5 i: `0 C/ G

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

0 K; ]3 H# J @5 S

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

! P8 L9 ?7 j% V/ v

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 E3 x" A& e. h5 i2 [! O

 

% i1 `" v6 r! P* Y- P

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

* P" D( C) D8 g0 F- Z' V5 B" W

อีกได้หรือไม่

9 n+ n! \+ h F" b

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

, G4 V, ]8 v- I( r

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

3 i! u( X3 @4 Y! r1 A8 R" Q2 v

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

* b& n2 T4 u u+ d2 ~- h3 H. G

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, ~ H" d: E, k# {( m9 b

 

+ G7 W- A( l0 ^

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

6 C% q, u% ~4 |, A, g& [

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

' ]. ]. X2 H+ `3 T3 H

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

/ M7 q7 a% n& I

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

: _/ Z; _5 ~: K) ]3 o; E# K* u3 s3 a

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 [: `( t3 f- p! w% h$ Z

 

" [ k& N5 ~6 _( _- P) I+ y

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

& n1 [. j# q! ?

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

- y5 d1 A9 _0 m4 r! Y8 Y9 C6 `# g, S

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

! F7 X3 d t) }

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

4 \8 ~1 Y( n3 o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 ^& p+ z2 w: ~5 B q

 

9 V! V' _: W! D& k0 a8 a

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

* e* \3 l8 d' D1 H/ q

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

, V4 Z% q4 F$ W7 K

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

, [. X; ~8 `. j, G& u

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

. k$ m( L' p- |: e

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 c) f5 ?! @5 F+ [

 

7 s( [. k1 G. O# A

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

5 a) D" W) F0 t' v* J

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

! |8 i P3 v E U4 i( U

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

& @* ?! y# X3 {1 Y/ v. u) P

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

' n% ?) {" j% s @! A' W; P$ K

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

* ]7 J4 l* W5 p4 A

              ง.  ถูกทุกข้อ

* ~7 a' d$ u+ |, O8 W( U

 

6 O- G$ | t5 b0 W" n: ~. G0 n8 f

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

0 r& U- C% A1 [1 ?! k! ]

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

. ^4 T% k) f) C1 v2 W" L3 k

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

! ~$ o1 ? c# G! D5 H H: l

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

4 h7 b" j) e1 o& O, ~: Y6 k

              ค.  ภาคทัณฑ์

0 A9 t9 _; Q& j7 o z

 


' ?' p( L) b, V, R3 o2 y
4 s) f8 I" ^, O9 L0 h# ?- M* ?$ k

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

# p# R# ~; f9 {" u( F4 K

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

7 f8 g6 ?7 R& x& X4 U9 Y

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

, I$ S' m& |# v. i+ d7 T

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

! s$ \3 h$ D1 k; |1 u% u

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 S) N* {" ]1 C# X( N L7 d

 

0 c( m2 o' t( ?" C" `2 c

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

* h& {- k* K# p7 H& E9 F# e

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

9 s9 m( G7 l. z9 U1 x% n( ?' |

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

. s5 e4 {* @' ~, l& d( T: m

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

$ s+ K9 j% O) c7 F# Q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7 T* s; l( I; }1 {

 

) ]6 P; W7 x0 r, f1 o; v

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

A6 Z! ^ O1 p" E A1 j8 H

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

3 h0 @# Q# k5 w+ f+ k

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

5 |8 d- }$ v6 z, K4 p) ]3 r

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

$ Q5 Y- h( A* @ `! k/ k* [7 K

ง.  ถูกทุกข้อ

7 W$ ~1 c- `) }( X5 C( m

 

- x) L( f9 d) m, K7 g3 I: g+ h

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

' e0 S1 u v5 S8 j3 _

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

7 m, ^+ F! t6 o# N

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

7 r. i9 }' W7 m9 H# Q# j" a# ]

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

2 p5 E- u/ q3 n5 P( x5 I

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! b( g0 o- y1 I9 e- b" S

 

: s! B# `/ o* e' v

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

0 }* a6 V- B$ E2 X+ G' F

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

Y( u# ~. t% o1 R/ g$ d2 f

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

6 d5 f- E {/ x K5 N

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

* |6 R2 c% }1 n, e- g

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 o# ~8 L4 f3 B9 ^

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

j# z+ z- p# A& L

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

7 ]2 ~# m; U% m$ m" ^9 U: G

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

/ y& m( B" I7 v. b* p

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

' X3 `- F9 H$ w$ r) q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 S& W: H8 U9 v9 u% y0 i( W, r0 G& m

 

& ]- c$ ~, ]0 N h9 d& @

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

% ~) B" g$ C( r% d$ ^3 _

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

5 W0 x9 A( r. X9 W

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

3 v+ l6 X) g+ f' [( s+ Q+ x" \

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

+ C& y/ F, w$ H! E

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 [- Q. @; t: t# k' e

 

- s9 c) U* w* L! k0 S! T/ G' l% W

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

/ I' f# {+ d2 \2 K' e8 Y7 F

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

# y" K3 [2 s! `$ b" n+ w

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

6 A( n$ I: ?0 ]* L# N! \' l: D

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

5 f1 [4 D5 M8 r8 B1 i# s' d

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ ]7 Z0 |+ Y$ r$ Y; m

 

1 q+ D( \% ?! n( i, F1 g( X

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

/ i" o, v( _, k7 C: [: {

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

! R* `# q' ]2 [# i' W* W

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

* W! r) V6 _1 z1 p- \

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

9 M3 ?2 m' _ Q3 R( R

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

* _6 N" T( ^7 S, j' Z) L

 

) v+ x$ K0 F. a& ~1 N7 Y

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

" z) {3 |- x1 l4 r7 N# u: O5 T

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

" ?" x# x% `' X- y/ X% K

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

7 a# d1 @! M7 F: ^7 f

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

' x" c- n D2 J4 M/ ~

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


3 p1 k/ i6 r& n4 ^) u/ O& J
u2 u7 ^* C* M/ j4 U

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

+ V2 r) n9 z6 n# Y( U

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

0 m* G* ]6 ~) o5 R$ e/ l

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

+ g2 ^, T/ b! @5 w- b- d

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

" j+ `# Q9 }+ j

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

9 k9 j7 j8 l/ w

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

2 h! \+ ?! l& t3 K6 O7 y9 [8 M

 

% |; j$ U1 D `+ z! g

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

9 P1 h- m$ }* t( E

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

5 a$ R/ v- [, j% N7 V

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

$ y% ?$ z4 m* r$ o( U" `+ N' w( }. u

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ N/ i2 \/ `2 c9 p0 y* T) o7 d

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

; x X8 K. i2 b2 f$ I3 c, D

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4 ], i& u1 B8 I7 z+ F. {

 

# \1 y* U' T- h9 L- e% J5 f/ S2 [# M

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

^7 S: f) B) u/ D$ u& x

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

M; H* [# H+ _2 ?1 A; Q1 J$ ~! l

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

' c, m$ t4 _2 z1 y+ z$ u! ~3 E

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

; s, [, e# b, y/ P, l0 a

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 K) g: Z) t% h& K' F% m, D i% U

 

' @2 z5 J2 Q6 z5 Y4 r# [" c2 D. k

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 r# F7 K! F8 ]. i3 V+ P

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

, l& H9 e2 A! u6 c* b! _2 O M

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

+ S; c+ f6 u: a, G

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

$ [, H, u" H3 s% W! Z

              ง.  ถูกทุกข้อ

: N: A/ q7 L) D8 p1 j, u

 

0 L: ^, V: D5 q; i; G& Y6 T/ x

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

! |' E2 L( V$ k( z

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

9 H5 Z2 e# F2 D% n& x, ?

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

9 |% c% @( v% ?

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

5 V7 d8 C& o8 J" c- |

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4 s, i6 _3 Y6 O+ w4 r. F

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 P' i g v/ f7 i

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

7 J+ f; Q5 Z- p) C$ n1 s

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

& e. a3 a9 |. C3 u( }. x2 e

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

" [) ~% x3 H& E# U i2 V

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

`1 h/ I+ U! m0 n9 a: ~. x

 

% a e; ]4 A/ `/ n% G3 _

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

! }# I- ~. H. m* O

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

4 R6 E. A: S+ F. z( f @2 r

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

* m' R+ S2 n, ?! l" z! q: P

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

; `4 y1 o9 I3 n# U( L0 \* Q+ o1 `

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

$ y7 W) h$ ~, h( k

 

& n1 D# m- x7 T- p' K/ K4 Q

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

" ]& j5 ~, v' ?/ o* P6 Q0 O

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

' O& u+ X6 X5 c( H9 i( H. }

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

4 P) l) x! r# k8 T4 K% `8 x

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

/ r9 ]) B2 M0 S3 u3 b

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

1 s6 g( c2 P) e. }) c

 

6 s. V8 e, Y7 v5 k7 ]# I* V

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

4 b( E* D& Q. e0 K+ ?

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

8 [0 j" N% y& A- q3 h' N: \+ \

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

4 T( h) T7 t0 A! u% G: J

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

( V$ @1 D3 J1 Q# D# D$ S6 T

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

' b+ X B; t5 |$ C6 s$ l

 

, v. J* w, B2 C* r9 H

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

$ u) S4 g" h, o5 Q0 F( q

              ก.  วิธีตกลง

" ~3 G, b" {( I- W4 n' i* \0 Z5 N* A

              ข.  วิธีคัดเลือก

G8 e4 b' D' Z. ~% }

              ค.  วิธีว่าจ้าง

8 Q6 C- M# |% `4 Q

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

7 l) ~7 }$ e+ `* N1 W

 


3 c: d- g, O: }1 Q

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

7 a8 V- V* H* Y, Y. g- ?) \0 c

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

' o* x. ]1 H, F5 H8 d% r% M- \

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

M8 T4 L: e9 ^1 M( L

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

) M% X4 K* V; U4 m6 v8 l

              ง.  ถูกทุกข้อ

D# z% D8 x1 q5 ~6 r& S3 k

 

0 E4 `/ Q" e" ]/ r* h( Q6 O7 _. Z

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

) \, T2 S$ C/ M

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

3 l; Z) ^2 {1 K2 O' y$ W

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

8 p- V. ?1 I4 L7 u. G# a# j

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

) U q3 o$ z* t) F8 i

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 l! d1 l1 d5 F

 

9 ?; u9 t5 g x+ e0 K) W- A

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

4 }' E# V0 m. g G( l, f

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

# I9 t$ K' i4 d' a

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

. A. R( e/ K! K

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

* w# L+ E4 j; J7 N5 F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# n- Y3 z2 ^, M7 u1 s

 

+ A/ U: r. M/ b; u

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

0 s- x3 \& y x

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

: [+ U6 D) J0 X4 B$ s1 w

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

0 ]6 L3 {6 d4 G5 \9 h

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

" O( N3 Z0 O( V" {9 X; N, D

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 @! C/ \5 I7 t9 [0 N7 R# ~

 

/ m4 j0 C% ~6 Q3 e" d7 I* z& w

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

5 a& [! r% l, S" ]1 x6 i7 F

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

6 M! C, E9 Y0 p" T$ z/ m

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

# \, m9 y8 ]& w: k$ c

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

; n5 T2 F1 b) B: p

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

* S p% u" \8 F& }$ @

 

. R) s1 p, S+ @9 m# @

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

, O0 ?" |& e- k7 J3 i

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

! Z% F2 `8 p1 p# x( P3 N0 y' q

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

/ Z* k" x( A9 p3 ~; A; b

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

8 u0 X, i: R Q h/ D8 ^- ?2 F

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

- }$ B6 g- F( I7 F1 [

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

/ u2 I- M( F6 M% P4 r

              ก.  กว.พ.อ.

3 Z z8 K1 }0 x3 S: U! F

         ข.  ก.ว.พ.อ.

! {: y# s8 o9 {8 ^8 n4 k; L

              ค.  กวพ.อ.

% P- r5 s6 K4 a+ a, I

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

9 r6 w$ o5 H2 C9 i; b

 

. I" X: Y0 `' W3 F8 N8 U

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

: r3 ^9 {6 \" e. ]

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

, |- H2 u% l$ w; E, _

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

1 Q2 A, {6 J: ~, {0 R

              ค.  บริษัท จำกัด

# C2 [1 w7 n6 p) |/ g3 G. B/ _

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

u) d. `6 r4 r. [. U' x$ o* A# V

 

9 D5 |6 a m/ |6 x$ N* ?- b m# {

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

5 A3 [9 c, y" u# n' X6 ^

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

5 Q" l7 E8 g9 q

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

! {. Z, ~& {& Q+ s+ `

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

/ B4 y1 ]( {% O. q, \0 a; \8 u

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

$ D7 A+ `' l8 J5 ]8 i" b5 n O9 {# I- _

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 n0 \& {/ W5 o0 Q3 c# k

 

2 ^+ |2 N! P+ y `- t1 v4 @

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

* L; A0 S0 q3 n9 i/ @

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

* g( S* ^# O. q7 j) x

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

# S- w# a; L3 m6 f9 Z% J+ d( C

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

I, G6 _! u6 _+ A1 {( w/ f7 S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 S; x7 O# ^. ]7 u

 

, N8 h' r1 t5 {7 m6 `- [

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. K, E0 {# u: W( r- ]6 Y3 l

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

* ~7 X0 K6 Z. _) j0 _0 W/ X+ R6 o" R

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

4 j' S4 L- l$ u" f! [) b4 z

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

( d% J G9 y, h2 S% N

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

( G# J/ g6 t$ y$ {- T0 T

 

% Z* B# _: @, P( X( Y

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

$ [5 j9 w) B3 ] P! L

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

% r1 y$ {+ k$ S

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

% Q# L. P* _" j3 l8 S x

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

0 I( Z2 z4 M$ a% Z* |6 Q' Q

              ง.  ถูกทุกข้อ

& X5 }2 z3 w& i/ L. j- m

 

0 L8 O2 O4 `, B c3 }

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

, e7 z0 L+ i l1 I7 X; E% w

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

5 ?% W$ I! s' G% H

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

6 ?+ t( G* ^ _1 I S) F- p2 L

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

' k% y! t6 i0 O" r, u$ ]: e

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

9 l' v5 e3 U) _( L i

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

1 z+ I- s5 G( D6 z6 H: y3 C/ I

 

) n) [% A1 K, _. M1 n) F

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 N! `/ L' f% ^$ @

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

9 m) k/ `2 {% ]7 L" j

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

f# ~7 U0 O7 V4 F

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

. h7 p" S5 ?; {5 u

              ง.  ผิดทุกข้อ

/ \# }. o% Q& Q1 a( H2 q

 

9 M9 Z6 T7 Z) r2 [9 B( i

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

4 @: z0 l/ f( Z

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

' o( ^. {6 X/ u# q6 R- r

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

! Y/ [3 I/ L; L p" l( \! [

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

' L; h+ F3 r. ]- j# ~+ d/ x# u* L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

R E. I3 l/ s+ J2 H: g8 i

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

& p+ p7 D8 T- `' i6 R6 s+ ?

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

" @+ f- U1 {& N, [

              ก.  กรกฎาคม

I) H7 K0 e, u4 w

              ข.  สิงหาคม

' m6 `! l P& H' L3 u/ k

              ค.  กันยายน

# h; G) \/ n3 O/ ]8 ~

              ง.  ตุลาคม

! S/ ?6 j0 r6 s* K; @5 x1 U

 

; Q: r0 }2 ~ ^/ q

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

5 _, R' N# K' y0 X! V9 U

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

/ X0 ~8 K" j; X" ?7 H

3.                                              23.                                               43.                      

7 j, G" k3 D6 I/ W' ]1 x) b: N

4.                                              24.                                                  44.        

8 i% [# ] n8 R: ^

5.                                              25.                                                  45.        

) |- R- ]) r9 g) l+ O% X* |

6.                                              26.                                                  46.        

- `3 l) T$ K) V/ ~$ P3 \

7.                                                                   27                                                   47.        

: ]& m5 O! L3 \' ^

8.                                              28.                                                  48.        

0 Z' Y ]" l/ R4 f/ ?

9.                                              29.                                                  49.        

7 s* w; p8 r7 j% ~

10.                                            30.                                               50.        

4 B# b h* E) {/ S* `3 m5 V# P, W

11.                                            31.        

^, Y9 P+ A. T! d

12.                                            32.        

9 u6 V U" p' i! U4 Z

13.                                            33.        

/ ~3 }' _# X5 [) c$ Q4 Z

14.                                            34.        

" {" y3 L& h0 m

15.                                            35.        

6 E2 ~; O% C+ M" Y% g

16.                                            36.        

$ F! M2 a. r5 `8 V; S

17.         ง.                                  37.        

4 M- O6 [* a. O. ^* m9 k' s* x# }

18.                                                     38.        

# w& J4 s" o f

19.                                           39.        

8 M, d2 w0 R; i) Q9 [

20.                                            40.         ก.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
/ I* C2 I2 n4 s$ S1 ]

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

6 C+ c" a# x0 ]: k: X/ j

             

/ ~, X Q- G9 T9 [7 c0 }# Y+ p

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

' P! i3 y7 T& _. l. p

 

+ A- s- i0 ]9 }

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

1 n' p& J' j$ {+ G, n9 E r

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

% ~7 g3 M! ~( o R( x. \

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

3 E7 S4 ^- R/ Y: ^) Q- r

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

0 [* s5 r! _/ j0 T/ j

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

- z N% e( n5 X! B; M Q! a3 @

 

7 `9 j" P/ @) o9 M6 F5 q

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

$ A, B3 T( o) b9 d

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

: I. l3 x7 C8 R) u3 x

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

, W* P7 d) j# k

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

* h- D9 x! W( m. | e

              ง.  ถูกทุกข้อ

; E- C) h1 [% \! P

 

& v5 M4 U9 a( O0 p+ L& p, w

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

) z# ]: w' w- Y

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

$ y1 o$ {7 X& a, y

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

* S9 k1 \; c+ g' ?( Q

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

/ q' s1 r: S0 H7 ?6 q; N1 Q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" d" n, h/ ^' W: T

 

! W* M& V$ l5 ~ t S% `. H

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

5 y) h$ o6 @# U0 k' v- h

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

# N* g: _" B9 \4 d' l1 G4 U

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

2 P2 b+ k; A/ o0 ?" Y3 E. ]

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

# h# s5 _3 h2 u. _: O

ง.  ถูกทุกข้อ

, n# P/ X8 m1 M% l" A0 B# i9 I

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

, K3 E! e8 f' V$ ~) T

              ก.  วิธีตกลงราคา

' n9 ?& Q2 x4 f- x- K0 P3 ]

              ข. วิธีประมูล

/ J0 F% p, z3 H3 a6 M

              ค.  วิธีการประกวดราคา

; I0 c0 q: ~4 C/ }

              ง.  วิธีการจ้าง

3 p) L2 e% _% [+ j. }% A! F

 

- L6 m1 x& a0 r8 \2 C( Z0 u- I

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

5 k0 L& p2 Y5 z9 d& L5 _" T

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

$ Z/ {5 K) j" }

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

" k+ Z: E4 l* V' l+ ?& x4 X

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

& Y+ P* ?6 W6 m; F

ง.  ถูกทุกข้อ

$ |& R! ]! N# B1 Q) S

 

1 c1 N+ y; h8 n. z

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

1 O* v/ ?1 d) L% E5 L: A

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

4 A( K; b: H/ m X4 |9 J

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

) o; C5 v- T0 ], w

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

. H; f: Q9 j: g

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

) t }; J' ^0 Y- z7 I

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

; O3 u- @) `' j" H' a

 

Y. h" M( d/ F* h% x: r) J$ ^* c6 g$ V

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. [5 }; c; t0 d! F" y, ^# C- L

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

! m$ d1 g( b' g

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

4 Q( |& y& B8 d4 H/ }( |

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

1 `3 Q1 y# a$ R" ]0 s8 {3 H% c: m1 I* X

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

1 E5 }- l# K# [2 L# W% j# E% T

 

3 ?& G% d. n W3 p! \

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

' [1 U/ G6 \3 o4 g! g! a

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

6 V9 j$ o5 W8 p2 _* @

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

# E4 l& D) E) k7 P" j

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

, v' q; _7 t) F$ C

              ง.  ถูกทุกข้อ

, {5 ?) ? X; o# q# ?, I3 M

 


2 o' L& Q( ~4 N% p

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

3 j o# ]5 j5 V, K( d/ @

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

$ y- T' i0 u/ l: S7 o

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

; x8 E" m/ J) \9 u7 m9 h

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

, U8 R. Q3 k5 Q9 c

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ G; }: x6 @" o

 

0 f; X; N& \! E. m( q [% X9 u" R8 S4 v

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# D7 A7 C6 ^* z1 H+ G* s

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

3 `8 I1 f7 t0 S* `/ b

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

5 Z2 n) s% ?* K* q2 x5 F2 p

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

! i, j5 f" e5 T

ง.  ถูกทุกข้อ

3 s2 J. Z, ?+ s, \' Z0 \2 F

 

; T; }+ E1 G2 y2 t, R T

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 B/ I. B& h1 q8 d! b H

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

9 k) A- c0 f, a2 u: H3 A

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

6 c' l3 U& f) `

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

8 T5 S0 J$ o3 p

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

. k" ~" U1 m# V* v9 t; M- \

 

; P; H ]0 Y/ T* }3 ^+ q

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

. r; i# w$ R0 {" N$ k3 c: ^

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

# H8 ]2 ^0 j+ p/ O( x) q

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

8 E! ~1 j3 T2 T6 a( T

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

$ t" [# k! E* I2 E# [

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

, _2 x; D8 z: m, ]

 

$ G7 A# ?! a2 J+ g: a( B; c/ l% V7 {) e

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

: ?" L E" _/ {; z1 {) j, X

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

# d6 h. e+ T5 k5 n

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

- @+ Z' p3 a# ]7 X; g! q8 I

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

( n% D0 i0 R! g8 J: U3 i5 }9 Z

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

8 l9 R; S7 ^0 a8 |

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

8 m+ F0 q* n6 _5 ]- p

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

9 k/ r+ Z" @5 w2 {5 X

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

- S5 B2 L# M) {7 Q) i

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

; J% n% V, e+ Q6 L) [

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

! t& W3 o- o' q

 

# ^1 E: `8 i0 a; ?0 V$ \3 T* E

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

# z3 r' i, P7 {& t) _; x8 ^, _& M% {

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

$ K1 G$ n1 E9 w t p

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

( v% r& j" ]- ~& Z( m% H: D) D

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

" ?1 Z* q) H; a' ~2 |% R

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

/ \0 O$ e1 v" |( Q7 r

 

7 W/ w0 D% Q" ]( ~* r) r9 n

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

0 c; f" S t( d0 n

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

( K; v' J2 K( u: \2 D: [0 U

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

# A1 A p1 X# c3 {+ p- `6 z5 B: G

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

R: ]/ p! J2 F( H8 ]

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

5 G( U- G/ {9 q

 

# J ^0 @: \( g9 G0 \

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

7 V) s! X% E3 P) R" }' X

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

/ b I2 ~' i" j5 N# [# g+ Y' K- i5 F

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

0 |0 m: A0 ]3 }% G( W x; H

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

1 K) v7 K. }2 R& x

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

( ?3 S' C) g, s; l1 _

 

; o9 R. a( g6 n) y

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

% p2 _: ]4 m0 z0 M

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

& ^+ i9 k* h/ H9 U) ?' s

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

2 M+ s/ [3 z9 a) c- ?

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

; k" h8 V/ P$ V+ k/ y" r9 A$ V8 _

              ง.  ถูกทุกข้อ

: B" |9 l/ c" @, M6 t6 e: H

 

, c+ ~; z" Y% u) H Q; ]

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

( }7 e, P& N9 k

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

: N5 o2 P' D& Y T5 ], w: O

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

9 L& n2 v6 J" b: q. C$ [( K

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

# a h) ~. L+ e* I5 u1 s4 c/ ]

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4 U9 o1 S4 { }8 |

 

- z% {& \" j1 ]( i; [: L

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

8 K$ `/ w8 Q1 Z. Z6 R! }/ R, d* k

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

0 E1 _1 j0 k6 K

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

# U% d' P" d+ \" D

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

& f$ U6 O* O( |' b( {; A8 Z& G2 T, s) F6 I

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

+ ?% Q1 L" O/ o* o5 d) u2 ]

 

9 t: { ?" x1 x3 A: t8 Q! t/ C2 q

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

- x S/ g0 y9 P& k( x7 S

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

B3 I4 t! h& E* E* b, j$ V& i1 e

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

; G% k6 Z3 S# C" K

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

4 V% m Y5 T+ J2 n% V

ด้วยเงินงบประมาณ

+ C1 A4 U9 |4 r# Q

ง.  ถูกทุกข้อ

/ a5 @( ]" a. \

 

4 G5 g9 e+ w* ]! K) k: H, B

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

5 Q5 T2 l0 ^# `: K3 O+ Y, N

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

1 T; C6 X( l0 u$ P

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

5 E4 f% \6 I5 U/ r6 U3 @

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

. z' D# Q" h5 y

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

P/ G6 O) |6 R/ U9 ~8 m8 |/ P

 

% U* q# R" t: A5 b

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

" b' v Y3 ^8 A

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

+ O: d! \- F6 Z. }

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

* }; Y9 r! W4 {1 |/ Q' m

              ค.  เงินสด

" x- g3 Z- G: K! T# E8 a1 f) e, d

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

( ~8 z/ o/ |9 s! J0 A( |9 K

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

& w0 ~6 Z) r& B$ L$ j

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

7 T, }9 P! @$ w6 [

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- c7 h/ q- e' f3 C

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

/ F4 i/ C$ h* j7 N

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

+ K, ]! M% b) T" ]9 k

 

" x6 s! B# B+ H3 U9 @, _

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

- \; ~/ P4 |0 m2 [1 P. W

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

* A: o+ b' p# g

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

; r$ q B# Z4 s( E/ U

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

6 F# d6 @* ]7 W% |& e5 g8 P

              ง.  ถูกทุกข้อ

: i* x o1 }$ X j2 E7 a' C+ }! B

 

0 F) j& Q+ B$ j; i, P. u

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

) l) C1 s" C; i' e1 m; ]

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

6 R% k+ F2 d. P9 m% V* Z2 v/ ^

              ข.  เกิน  100,000 บาท

) u. V7 r: Y. a( H! L! A

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

# x" p1 x! j K' f! {7 i/ [) V7 ?

              ง.  เกิน  100,000 บาท

" y! s( j8 E/ e/ l& h8 n- K% S

 

9 b$ v6 [' v) B F9 O% u1 I) x

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

3 D/ _- J, W" e8 p- B: ^

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

4 H$ h* w) z. K3 n9 l; }) P

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

9 g( D5 N# t) O/ q

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

t8 ?, q8 O* D7 T

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 z: V8 o) U5 ^1 k6 z/ I

 

2 C' u( g% E/ Y

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

V o* y5 P. Q* a2 `

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

) d; [7 n1 [; p# x" D0 x

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

1 R+ ?! q6 t# f. e5 h# Y: z; ^

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

; f# ~2 q0 w) U

ง.  ถูกทุกข้อ

; [. [6 I2 z5 R( H6 {2 b

 

; d- w4 ?2 Q% r' T% I

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

4 I5 `: t3 d) w7 T

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

, d( }3 ]' S9 z; m+ I1 d1 H, W6 x

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

~( ]& g& o2 ^$ r

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4 ~, t- ~4 @3 `/ z) `; `

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3 D( m7 q# ?$ h, x

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

$ d( T9 C; z. z% h

 

3 ~9 a1 G q- P, z

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

& p. m) X. U% ?) t0 X6 l4 J" G- q

              ก.  ขาย

6 c1 m5 w# k0 m+ H: F: p

              ข.  แลกเปลี่ยน

( Y7 c# [1 o$ j3 R: x$ M7 B9 O/ Y

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

9 ]" S, X7 S1 H0 {1 q

              ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1 Y, N! z7 K& m' p8 e; W

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

/ }. ^3 y% I, {- D, ]

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

8 r6 m* Z, Y5 X' l

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

5 A L6 ~) r* X; v

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

" z- b* q; v+ w

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

2 C. B2 D9 I }1 ~4 f( z8 N- n9 V

 

, y! k9 ~+ F1 H1 x7 u

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

+ N5 s5 b- p3 V) z0 n

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

9 G8 M8 |+ y+ A

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

/ c9 `) f$ s# P6 A3 v. J

 

) C) y; W5 p+ c+ V/ C& {6 e

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

5 }4 a6 u) Y1 v3 b9 q7 }. \5 }0 {" e

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

5 b* p4 H5 K0 z" v @* ]' [ e

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

: A5 ^" `! [' t' n# X. z( q

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

* K" Y& T6 v: }% ?3 _

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


, Q( W9 c6 A! x1 }, {* _0 M/ g1 [/ R
. T$ h+ ]9 ~+ d6 k

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ c7 k& o: i# l* @( t

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

! b# p- } p6 @% `7 W! _; E- X, x4 j

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

+ U7 U- z" W+ t+ g+ N- u

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

0 Q1 d% C( x3 }$ x9 }& e0 q

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 |( l" E( ^! K* \6 o& L

 

! k# q% c( f6 z7 z1 D% e$ b

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

. S9 ~5 I) S0 a3 E* h* I

              ก.  เงินสด

& R( V: K+ B" X! s

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

1 Z8 t* H4 @$ T$ D) \% y

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

: _7 s% q' t. e+ L2 V

              ง.  ถูกทุกข้อ

" _( n! G1 U _ B1 p

 

! J7 J9 \7 N i, e

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

8 l, {! _; \4 n# T; W4 W

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

6 ?& u) f1 m# n' A2 ]+ J( p

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 P' Z, c; M$ W: x

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

+ u5 k E2 C6 C1 J2 k0 l

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

8 l, z1 i$ z+ b u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ u' |+ W' ]0 i- q; t) s Z+ v

 

% `6 k0 X7 i9 I% G

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

2 M* L P. W* V8 y* R* t

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

# F3 q/ T# L, t. X

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

0 E/ i, _' O# d0 g. n8 M+ c( [: z

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

' t! c/ J( `5 g N- e5 a

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

3 T: B6 X3 K6 P

 

; f' `* c3 t8 o( n+ h

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

1 s2 ^! F8 Z- s( J

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

# G3 S: y' b. l) L! ~8 f8 a

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

- l5 V( `4 j& s( N

              ค.  เจรจาต่อรอง

$ R( i1 F& `9 k2 v2 N

              ง.  ถูกทุกข้อ


) f- ]. [. ?8 u8 l1 h4 q
) f3 a/ v* \" l

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

4 t+ B+ l0 M! s b& a; i

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

8 F% U6 g" v5 z# c3 [( r) F6 @

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

' D( E& z E& s. m

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

# V9 z7 t6 J1 P0 L) \# V t& w# d! c- f' U

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

9 I0 ~9 T* c9 F( V1 K

 

9 H6 f" a8 W2 |

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

0 ~' T. M! s, g! j4 s- n

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

}0 |6 `' u" G: Y+ o

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6 p% Q B! U0 B

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

5 G, ?( L2 @) L" q ]) J0 E0 H$ o

              ง.  ถูกทุกข้อ

& V) T$ m1 Y% G5 G/ p* I# r

 

9 ]! {# q5 U d

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

6 p6 H/ E' i. X: G( L( U

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

- p4 A. F- a2 C% X

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

3 n3 I0 R4 r: `3 x

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

" i1 u3 [& S5 \" \: f& V

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

$ N6 o( r7 d1 t$ _1 P% _

 

) g+ |* o i5 t# k

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

7 ^, C6 I8 @& P: d, D3 i

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

1 |; U* k. Z$ a: e1 I

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

$ k5 y0 a. d( i

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

: f! H) Y; ], K4 a9 P5 X: H/ L

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

1 l3 P8 I! J+ u8 C) M, c) ~+ ]5 A

ง.  ถูกทุกข้อ

) Z4 b# r1 ^' F1 Q

 


6 Q5 ?( r" O# g: n/ t v' K! O# x
8 i% k( B5 B1 W: O2 P2 S$ O6 C

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

& p, t' A6 i L. T) ^) G

              ก.  100,000 บาท

1 `) [( h, X A" z2 z* T

              ข.  500,000 บาท

! l W5 B& i6 G/ q6 [

              ค.  1,000,000 บาท.

0 v3 W1 Y% c8 J8 I; _$ i" @( e

              ง.   5,000,000 บท

. ^5 j( {! x: r9 q. f# `% p: u8 r

 

7 i% a7 p/ }; v+ q" \4 D k* f

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

' {# I. [! d4 m- ?

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

: m3 u9 Z3 T9 H8 [" |8 C

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

6 G3 S$ U% `9 i0 d7 q# ^

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

4 D) n/ O% j+ P- W- i0 u

ง.  ถูกทุกข้อ

/ S* G% v+ A2 | ^4 f

 

( A J7 c5 q+ O" ?/ m

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

5 I( _% D5 q. S

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

# w/ v( ~: O5 \( v% P1 _

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

5 M5 Z9 B# W' F0 r

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

- v) j# n5 j, o( @5 g

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

. A! b; _! d/ a3 T, w: z6 G

 

3 p) o* }; }, z- n' Y0 N- p) P

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

2 C4 i0 V5 [7 b% G7 y# ~

              ก.  ไม่ได้

9 x2 G6 Z0 `) w0 W" g% X* L" D) Z1 y

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

% M- x4 u Q5 k2 `& M3 m

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

4 L. L, k8 |% v$ m3 B. ~$ @

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

. x& s3 {7 I U9 J. e

 

, b" e% O8 C; i8 B. q

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

/ e* g% E/ Y: D$ S1 c6 m* G

              ก.  ปลดออกจากราชการ

: g# e# N1 M. U/ u7 x

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

/ K2 z7 E. u Z! d- k

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

& d. x8 K& E- \4 W: J! u5 _

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

4 N2 C" `4 E! |- Y

 

& f& d8 R/ y- H- e4 @

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

. s: A6 S4 z5 ?8 g6 Q, [" m3 n

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

( W0 P0 k. i1 E5 R2 `

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

1 c7 p# _6 n) O* t5 Y! p# Z* U5 e& M

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

# a! D/ y. p. M4 H# J* r

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

5 e, P, F- _, ]) ~. V

 

/ S3 x1 y9 S/ s3 B" ^7 |1 r/ l

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 V" H& j' P9 c& S2 ], \/ b$ v

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

2 L" ]7 J+ H" e7 y

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

; ?+ | W x" k0 ^* m

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

9 g0 {2 l; |! c9 }( d& A/ [

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 T' N2 n$ P) f4 s! U. d2 j5 j) \4 \4 Z

 

& h" ]+ A' S6 V4 ^" n5 E

 


; Y! z6 J1 T. C: g$ C8 `3 w

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

$ f4 V) b$ |8 c0 Y5 D

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

* v9 y F) w; n8 o- u2 S

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

; d' z5 p% X% C5 U' k$ `

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

5 I1 J5 u& F; C' W. k# ], E8 ^5 a- r

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

/ O# S+ b2 s* Z2 h ~* `

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

; A5 J$ x) H# V: k

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

3 c# A- a: o3 z1 h g! O x

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

) Y3 y* j1 r; U# ~8 `. ~

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

8 E {8 s% x+ N" H

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

" b7 R. ?2 z* g# C( Q& F

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

0 h+ q, e# J) P7 j

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

- j/ z5 K3 K1 ]% `4 { T3 C

12.                                   25.                                    38.        

9 p5 Q/ A8 C3 m

13.                                   26.                                    39.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 J0 I7 K' K( ^) [

(ข้อสอบชุดที่ 3)

; ]( h2 K8 s/ a. t

 

- F* G/ [! D' C5 Y

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

4 u1 N% g8 T7 [* n( n" L! Q

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

! [4 U5 u* C, W! ~, c6 B

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

+ t, v6 ~& w$ R$ U0 _

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

8 ?# A# ]9 K. _* X1 w! P* U

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

. _ H3 I# r+ |

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

2 C7 \( N1 `* ^5 t1 @

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

( k- N+ D M* Q' ~7 W9 m

              ง. ถูกทุกข้อ

9 d4 B" X4 L/ P& A, N

 

8 V; n6 H$ B2 n

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

1 j# d2 U5 }, k7 n. a" Q! D( O7 Z

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

" C9 q" p8 s' W" U/ E

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

# f+ H7 j6 H# r( a1 R8 ?& C8 v

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

. a* {7 D& F. ]2 R C1 Z

              ง.  ถูกทุกข้อ

F% _8 ?6 |% H. x; k- T, }

 

! b/ m- k: x: a. L+ e

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

- Y* K8 ]5 E& [4 R) B- j

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

( T% U. d6 f6 h; y$ O1 N

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

9 V$ E- Q: }0 v; Z( I

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2 U/ l1 Z$ z0 s+ L+ @, n

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

+ G/ M0 m4 m8 x* D" U7 r4 A

 

1 K% o7 j* w( ^: |1 Q0 E$ G' `# M

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

9 c: ?9 b" v1 ?, O

ตามข้อใด

4 v: L& r( l8 X7 Y% J6 I! _' m

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

6 _; l5 |# W8 K& D5 T! C

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

% }) i' Z% Q$ d* n

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

2 I4 Y/ Q) m7 ~

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


6 l( N. c8 n% s8 [6 u
/ Z/ ]7 j7 z# \- ~" r

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

8 x5 p3 f0 g- C' }/ t9 \$ K

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

. n8 K6 S. d' v% _) i/ K3 J

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

" q6 W, K! d: s k! Q% b

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

5 |, ]0 L& v, H

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

4 P3 i5 M: f& R7 w/ P& ]

 

- G4 M3 I7 c$ @

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

+ B4 S. s0 ~1 _% }- D. T' f5 W4 t

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

. h2 B# K0 J" H' T: e0 o+ b

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3 Y' z3 a4 S B f) \" ~5 L

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

& x' N, e( U. M3 r/ B$ O; ^

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

# ^/ X5 y7 }) D5 i# y# v

 

! T9 j- X5 @' Z ^- k

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

1 Z, _0 D7 T1 V) B

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

9 G) K. [' H/ d% w5 \ i

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

9 [+ w; ]% `7 g V) F

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

3 n& p# C1 O9 i7 l2 g% G

              ง.  ถูกทุกข้อ

) T6 a- e3 E1 |, h( P

 

) u. x w9 D* t3 f/ L

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

- ^, E, T+ {2 [* e

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 c( _+ _' a. E0 I- A( A

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 P7 d7 I( {* K6 f; X* ^7 ]6 }6 G

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

8 v; v1 b6 }& i8 {

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

6 N. G9 ?3 R4 D4 y# ~0 s- ^

 

3 B9 J; J* [3 G2 I+ j: U! R

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

. I6 z1 @' r8 a$ i

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

3 R$ g2 ^5 `8 v

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

1 w. S+ r$ m7 G7 _8 c; T

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

$ e9 i3 ]$ |* }. H1 H

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

' Y& y5 q5 s4 P6 l b" l- c! c

 

) ?" l) j* p( }( v0 Q

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

5 W. p/ C! {3 E. A" P" q& d ]

             


- |9 W3 Y7 g4 d6 V5 _
' \- U- L4 Y. u' Y0 Z/ b

              ก.  ไล่ออก

; j! W9 ~1 y$ \ E

              ข.  ปลดออก

8 h/ ]9 \" Z' k. i

              ค.  ให้ออก

' u( E" f& I1 C" X* S( \) y

              ง.  ตัดเงินเดือน

4 S8 |& Z8 f- ~ `2 w9 h( q

 

+ m& [* v( _% }$ T( ?6 j4 J v3 ^

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

0 l; k5 `5 W$ h! p

              ก.  500,000 บาท

7 h" x' d# F; s9 Y

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

, k" V# [) W5 f; m# l

              ค.  เกิน  500,000 บาท

: `6 R% N6 }! }1 ]3 P

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

D8 N+ h. r5 b( [3 I7 r1 \

 

/ @& o" s, r2 @: S4 [; S8 f

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

: T4 n$ @3 k) g& Z8 [$ d

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- S8 H3 O: B) F. i/ e# W0 q/ ?

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

/ _2 K, M( u% U+ M' ~& y

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

* C3 Q. I. P8 v$ L. A

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

% A$ W6 S# H9 q. i( b" i5 T

 

+ Q; j% y; p# @9 z- x. U

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

% B6 n8 U+ k8 r* k

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

" P$ n. H! H8 D; c0 \* i

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

* z, ]! j; v3 h+ t8 J2 |

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

1 l. l- t# j+ ~: q" Z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ G8 B" b* F5 I: l7 b3 R

 

# k2 p! H: d H" ?# ]- c

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

# Y* W. }3 T" h" O# }

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

3 ]. S& z: A. @" t

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

) v' c* |% d. |0 c" ^& k

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

- A% E* J- T5 d- K& T

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

' ?* C2 e. G& H( Y( ~! U

 


5 S7 x( ?/ M/ z" S& D6 i
+ [2 f5 i/ g9 b/ F, o9 j1 D

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

# @+ P7 R2 ^" V, x4 e

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

7 K- M( I6 Q) n' k

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

% U% ?* U. o# V

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

/ @1 s) i+ \5 X7 \6 k% q1 q' C

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

0 L1 x( v) y! g

 

9 q4 j! T/ F% f Q; T

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

+ S0 A9 v' G \

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

. c. ^7 `. N) I: p k3 q- g' u5 B

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

% X5 {; b; t( o7 ^. ^2 n! B! C

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

; ]$ f- G/ C& H) Q5 _

              ง.  ถูกทุกข้อ

. r! u4 Z: \( @0 U

 

; U$ Q( L+ c, P8 j$ \

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

7 E4 v+ x8 ]4 U7 g

              ก.  นายชวน หลีกภัย

% z* s3 E" v& x

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

9 k4 K! Y3 \! u

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

4 @4 n4 v7 b1 d5 ~7 N

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

) _. ^( `2 A. p; Z" Z6 x

 

& b1 `$ X1 `$ J

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

% J: Q% |$ h0 z" \3 d

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

9 [/ K M. ^7 k# e& F6 N

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

O T8 U: E9 H

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

2 j/ J) |+ R M* Q! ~' i5 Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, p; T4 u1 [/ O/ d5 ^: q# u

 

u/ u$ T8 Y- ?

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

5 K K0 q6 Y" C1 w& s

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

# t: w4 _, j) T- Z

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

& q2 ^9 u- \- ~/ W

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

+ m/ o: B0 g' ^

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

0 M: p) C0 c" D3 P, y2 D, X+ P

ง.  ถูกทุกข้อ

& |' Z0 ?* h+ s# | s' F

 

& |* \7 b( L' u& i. q

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

$ P& j2 |. r& c2 u

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

! k# E1 l8 g5 A' h: G: w

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

' N; O1 ~! q* Y. N6 j

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

9 d3 H6 x2 \2 _

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

9 r2 f) B' r3 {1 z& L9 T4 z9 J

 

k; J6 _/ U/ w( X" ?4 Q1 Y7 E% H; g

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. t7 b, `# [, _ U0 b9 T2 d/ M

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

4 I$ |* p* c/ c- G+ b8 }

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

& L- Y( p4 }% v1 r O

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

5 G) p! z# Z8 m" R

              ง.  ถูกทุกข้อ

: r) W* g5 ^7 N) y

 

5 p% j$ M- Y, o0 h! P

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 L. Q1 w( Z' W+ K' ~$ @6 a N9 X

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

/ y1 k9 X2 Z! _6 ]

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

" K/ L" x- f9 }& X

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

% r) c9 c, q% H$ }7 _ \

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" _& b8 Q' e# D

 

9 R; a/ f9 g E+ ~- z/ j8 C- l

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

* u4 Z) ^, y3 A5 f$ X

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

3 ?# I; K6 _; B& @

              ข.  ประกวดราคาใหม่

$ N, f7 ]. O5 C! X0 W- D6 c

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

/ V: Y+ F1 Y% E

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

8 |, R5 U3 e. R# U8 B2 W8 P! {9 W

 

2 w/ f, b4 l7 g5 E" [9 q8 S

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

% _2 m# F; @ @

โดยดำเนินการอย่างไร

9 }# a& G& `9 v6 }) x

             


2 b5 u4 b- C7 l$ P: ?3 Y" c8 l4 r

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

8 Y0 {3 I/ p" d+ N% {( D

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

% }0 a! ?! S% M! r$ ~

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

" { C* S% j- F- C- X1 C

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( ^' V6 B5 ^3 K" C" Z; \% i* ^

 

/ }) M8 Q5 N$ R* t

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

1 E6 v9 K/ e9 n: ]& i: G

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

. D- R$ L1 G% m& G) z& \2 k6 @! H

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

$ g: o, g/ u9 H7 E$ i' X

              ค.  กระทรวงการคลัง

l( N; [1 W& M6 a3 n B6 B

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 I+ X7 F; l' G A H

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

8 A& M- b. w$ f; L2 r' J9 U3 |, c

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

1 z. f9 o. C0 C5 ]; [

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

+ M+ e) i& z% m! C# m+ o

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

& [* S: z! c3 M2 y' N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- C3 ~2 L; F( i Z/ r

 

# E# J1 y! l9 s/ k7 [2 s

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

; Y W& o, f1 \; y

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

6 C8 `" n, N! r+ I5 ]5 f

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

4 f* `2 E( [4 {- Y; v) w C" _$ P% }1 O

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

! g, K! J& r. c8 l# z+ D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. N8 x0 o$ @- O7 `* t) l9 [

 

* P, }: W# L0 N% @" f2 M( j

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

, g0 j8 s" E1 L2 _/ E4 a

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

* L1 T; F) w, p+ x9 D' `

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

3 h( J+ z' h. [- a) D' G

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

% h! I7 P; t; j0 q9 u* z# f) {

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 S+ s7 n* B' h0 a/ b

 

9 L' I8 W8 Z' u( Y1 C7 y& s( Y' O

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

h; |9 |7 d# K5 S. L8 z9 |( c" j

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

, A0 D% ~3 @ y5 ?# X- U; R. V3 C

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

- c7 ~4 I/ Q/ V0 H: P

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

, K& m& O% B% K5 X! Y* c0 N0 Q9 ]. Q

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

+ X5 b. W) w0 f2 J

 

7 f$ q% f! @) A, Z' s& N

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

8 O! |* }* O4 A

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

! _) n5 S; ^; T! _

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

+ W, {1 S, b ?) W$ d% k: Q$ {

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

# |4 M9 [/ X/ D, W1 K

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

/ \: X* S+ L3 `. v. w+ ?' ~

 

0 H0 g- e) z% N' I. A

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

g6 T# x* f/ H2 E# Y2 K- B6 t: k

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

1 y! `! e O: h& t

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

7 a0 j6 @) b2 B! y2 [8 d

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

, F o5 v( Y# ~! E

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 f5 d/ s: Z) P; d$ j

 

* a/ v8 n4 F& W0 X2 J7 a

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

: j+ ?5 o9 f, c* l, S" G+ o

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

* ^* S% p& i4 X; a# t: G0 N( _" ?

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

0 C) ?' D0 v5 ` P+ V

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

$ T! k9 U s! j# Q2 C, Z$ @/ y% n

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

4 m* m- O# i& {1 E& @ U5 I ?

 

- f7 L8 W. \0 Z* R' H& M& ^ z

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

# r+ C+ a; S5 }# p% k, X

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

. y7 K' T, b5 o6 }1 A

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

+ m' T& d3 G4 O$ W

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

. ^; l' S- h$ V: u0 f

ง.  ถูกทุกข้อ

6 v$ E9 E# z8 }5 F( V* t" I

 

w g6 w) a C: d7 z( o

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

% E, C/ Q8 F% g. S3 A

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

. d9 F9 X# H% W8 M$ A

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

0 X, M- d6 A# W

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

% x8 |: F k: a9 P& s% i

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

1 O: U% I6 p; F& Y, Q7 q( _/ H

 

3 _* s2 j8 s2 h& N7 O; J

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. y: Z4 V8 q( j" M. U W- s

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

* h# e; g8 Q0 P: i" S, ]

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

- j4 X4 j9 u2 u- w8 H

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

3 g. ?- b1 ?3 d" D8 h5 y% s

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 g# D5 u' A3 {9 g6 L

 

$ O+ V4 }6 ?$ ^) P, D* b) v

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

4 ?6 }1 p8 y& `# N" X$ d% Z- D

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

$ Z: N) O1 C. |

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

2 H0 t( X. ~1 P" S2 o: t

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

/ |. E" r, Y! a6 c+ l0 k1 c

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

9 z9 N" H2 A) I

 

& x! P3 Z3 |) _

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

. b" D- R6 _5 h8 M5 }+ Q/ ?+ r4 N' \

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

% G! M) G, |! w0 G& G

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

5 I1 L$ T, L! s

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

9 s5 g9 R: Y8 Q4 H& k

ง.  ถูกทุกข้อ

* b0 N" q& F, _& J# R

 

7 N; l, U* o6 G/ T! B: r' B

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

& @) ]4 {5 c- Q6 d

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

! c) T" _! Z1 q/ G. {! P8 H

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

) ?( x. ]9 b6 a

ของผู้เสนอราคา

2 L/ z+ |' G: f

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

6 O4 |0 V0 _5 O0 P2 g3 X% k

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

4 O3 i* C6 ]; c( o- |

 

; Z! \2 O5 i1 K3 Y

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 o$ \2 ]) l$ G% R* N8 B1 g* }

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

% b ?1 N- }: l. O8 h( B7 f( I7 P5 r0 K

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

. }+ J0 c' |- {9 ]5 k, R

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

0 p% K. l1 C& K; ^

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

: O d7 R/ w- K( q

 

0 k9 U5 A2 I5 b& ?. R- ^

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

; N2 B7 |4 R3 Q9 E

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

, E5 O% d8 b4 b Y, v

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

4 y1 h2 c, i* R! x* ?& Z

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

/ n6 N, _" A* c/ f2 c

              ง.  ถูกทุกข้อ

% J3 C7 t. D2 P

 

; Y% v, Z- r: D4 A6 ]) w

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

. V- n) j" F3 a* \0 U+ S# r

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

" }8 |, Y% ]9 G- W

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

$ N( o- l% n4 K5 A0 [

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

5 p' \, [1 j8 t; a( H

              ง.   ถูกทุกข้อ

# N- N0 j! c; ~# b( w0 e

 

( e C! T6 C( E$ x( w; w

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

+ V% a; O( b+ [) f

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

% ]: U; e4 e! h7 h: v

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

8 e3 L- {+ B9 `

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

7 f" R9 J! E7 J, b7 H# G5 @

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 X, s7 Q: o* o% m2 R

 

. i& ?1 Z' s& c" w" K0 J

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

* s2 \( I/ O0 O

             


) @& K( h* t% `0 [; c
v5 l: C& P2 L

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

0 f0 H+ Q* w8 ?8 F& }

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

9 E2 u& w0 M/ a9 l' X

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

) _& B; D" y4 r* }6 ~" I

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: \; |% p2 A9 i- }

 

+ O, V+ v, B# X% A

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

1 N! S: y% E+ l! H2 G$ z L( \

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

" j8 T( B K- ?. Q; r) }- `- g

              ก.  ได้

- ?8 V4 h' c2 D, R* l2 [, j

              ข.  ไม่ได้

! f7 `1 d: e2 |- r7 I( F' v \+ q

.             ค.   ไม่แน่ชัด

; M/ c0 U, h$ S% P

              ง.  ไม่แน่นอน

% ^* C* P4 O9 ^

 

' e( p; d. a4 J; l; R

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

- F/ ?& [7 ?- q6 y4 @9 R7 m

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

1 N+ F' J% I( v" V/ @, h( e

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

3 k `0 r% N# Y G/ G

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

6 Q+ s* F1 t( z. u/ \

ง.  ถูกทุกข้อ

/ c A: o, u. W4 ~2 `0 G

 

6 L- s) [8 R3 a' u) F$ E) y

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

, I: f, F( F+ s& A$ \ S, a+ x4 b

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

7 f& f' }: K: I2 o

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

* B+ }* s. J; p& i& X0 c

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

3 P1 W6 t2 o7 T' O$ `% F5 B6 D

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

) I# {5 b. c% y4 m. t( X! ?

 

5 S* S. _* J8 ] t& I6 n1 Q

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

1 |4 k; v5 E1 C: A2 G

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

! o4 N( w2 I" L! H6 D( g

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

& W# k8 d0 @( p- [0 o$ k, Y

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

6 i) T1 j P7 O# b# l; @: X

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

3 K& x/ g% H A7 N

 

3 _4 G& l0 M1 d$ _" l9 N/ [

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

$ V" n# M% u+ ~

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

# Y# z# V b' p# f8 ~8 p- o' ?. c, |

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( O9 |+ n+ o* o# n

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

/ D, C: f* p9 T! m- j! |. e

              ง.  ถูกทุกข้อ

- I7 I* x2 `* z: G

 

5 T/ _) g- p) V

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

; O7 G S" F) S

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

& V+ I [: L/ Q7 \7 C4 r: _$ ^, ~( z! [% T

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

) V6 T8 R9 W) Q7 Y( L% c8 w

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

! ^! A) k9 S; e$ B* R

ง.  ถูกทุกข้อ

1 d |" C7 d A) c+ X8 G% C

 

4 d; [! N4 c' Z& D& Q2 S6 q

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

- m! L' z, j3 |) Q3 U% [3 t

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

: m a [/ ^3 j8 \7 `

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

3 R8 o' q' H3 p8 }

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

% l7 s2 k9 ~8 E3 |3 V

ง.  ถูกทุกข้อ

/ V. U" A p/ _ g

 

6 Q: y) p) T- H% L( D' T7 I

 


6 b# o) R) z: I7 C+ y6 @% U

(ข้อสอบชุดที่ 3)

6 j4 m! H T$ Z' @. W

 

1 W5 k6 t! H2 F, \8 y6 Z$ e

1.                            17.                         33.                                    49.        

3 F6 j, h. y4 h F, W+ }3 D

2.                                     18.                          34.                                    50.        

7 P) `: l i2 z; D/ m

3.                            19.                                    35.        

6 u& h# S$ P* P* Y& X) f

4.                            20.                                   36.        

4 a) A% @& [1 h, @

5.                            21.                                   37.        

; i: C2 @2 {1 U4 ~/ M% Z! H7 ~

6.                            22.                                    38.        

, g! g- z6 U, h8 a- P# A$ s, H

7.                            23.                                   39.        

2 g! ?: `6 l$ n3 G! u/ A2 j

8.                           24.                                   40.        

( @) E2 C3 n- t& e3 K. V% B

9.                            25.                                    41.        

; W0 v: s# K' u( F7 p6 c9 k3 l

10.                          26.                                    42.        

' I2 O! m3 j& u2 g; K6 g

11.                          27.                                   43.        

5 F# u6 P( `. a0 I/ l+ j# D4 b

12.                          28.                                    44.        

. ^ a) S5 a% `

13.                          29.                                    45.        

& \& d; U6 Z% ~

14.                         30.                                    46.        

' E, W1 ^' s/ l {* \

15.                         31.                                   47.        

+ A1 u7 c# m1 Q: T7 m4 p$ D

16.                          32.                                    48.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 1-2-2015 04:35 , Processed in 0.283315 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้