งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 26465|ตอบกลับ: 17

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
. K* Q2 k+ T. H5 m% O+ r

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

: L* Y* h: g- M. r6 \( h Z0 r. M

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

* X! \/ l# c- b: v d

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# T0 l' `9 N. h+ O0 [3 o% ~: J

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

" ^: }1 E: R% s' F0 L+ M5 O

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

! K8 z+ Z6 A4 S9 J$ q

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

' ?( C; Q0 U7 S8 }. ]7 G

 

, p6 o6 j& V/ z+ O$ g

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

8 I4 ~5 V t7 L \8 z

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

' t8 D7 w- T5 a. c% G

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

; j+ F* f% K o

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

3 Z }- J6 s6 h' J' v' B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: |8 O' V9 t' `9 d

 

# ]4 p. M' x0 V1 i

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

, k$ ?' Y: U+ l) k7 h1 v( F+ T

              ก.  อธิบดี

5 S4 t8 ~3 \" Z9 X. x6 E0 _2 f& h

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

' |+ s% s! D& w# M2 v: f4 C- y

              ค.  ปลัดกระทรวง

) ` V9 [6 K5 F9 G0 {7 M+ d

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

, m# [* U; |, Q4 s

 

* @# R+ x& A6 K9 w" N' N

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

* Q3 o/ d" I) ?' {" v

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

, J( u" ]/ y$ M# W

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

* N: |( S. X* v' }+ H% ? u* B

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

6 g4 z5 L0 ?- s

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

% W& o) R4 B8 q: T

 

" Q+ }; @" | ^7 s

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

' N+ x* S y" z: u' b6 _) n

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

$ r9 b4 D3 `) r; F( [( y$ u

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

0 y& j0 M6 y p" m% i: F

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

& C! @1 X( L3 E9 W/ z3 e% A& v; {

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

2 G1 I: k3 X1 v

ง.  ถูกทุกข้อ

5 p+ f) a! W" H% |8 B- O( }8 {

 

+ e) \2 K4 s2 S9 h% K, F

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

' w' D7 m3 H, K3 G9 [

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

o1 w3 k5 X6 E' L& {

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

# Z7 o, Y6 n$ f" t. ?) E; O1 Q

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

2 P: ^- F; [: o! u

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

9 m& f% }. W& V; c* c, D& o

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 |: F1 b: z. ^( L* X! M0 f, w* Q

 

3 Z9 x N/ Q0 {3 @* P* I$ s8 E

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

- a" f7 x3 X, p* A$ r) V- C

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

" V9 Y" N" R3 ^! O( {6 ~

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

7 l8 Y' f. t, _

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

5 | H/ T; W# ~+ s# r

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

2 n1 L7 E. F D7 {

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

, U, v. s+ t6 ]" X" U

              ง.  ถูกทุกข้อ

' n8 }" u6 O1 \' F

 

9 C3 @* _+ r- g4 n, ]' Z

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

. X2 Y) A% t$ e) a. f( y* r( }' `1 l* B

              ก.  อัยการสูงสุด

- L9 n- `; Z3 ?! n! l! Q0 N

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 c$ |9 |( x2 z7 Y

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

P3 e% I& x+ G, d" k

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% S0 i8 o" F0 [3 R

 

; j) @! N: a3 d o8 a1 C& R

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

- b7 `& _! v+ I& w a* U( o. E

อีกได้หรือไม่

9 i- k8 u, d" F+ ?- |3 W& ?

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

) @. @: _, t L& G& W+ }. U

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

& I8 f% v' \) l

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

2 _7 r# \, }' K0 j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" p" h& Z0 v2 Q7 `3 b6 J q$ h( ^0 n

 

; [& B3 v k* p" r

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

6 m `/ Q5 h4 Q) k G" m9 g

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

' j# g: ^5 f4 M1 ?, C

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

# P! C5 m) S# a. V7 I9 j

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

+ Q7 |0 N5 X# ?) B5 o+ P) ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

' C2 r# ~) j9 x- X% G! ?5 n

 

2 Q( Z7 L+ |* Y; Q

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

+ a7 w+ @4 J& M5 h. p

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

: K4 `; W8 I) S- T) ^% v

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

( i; B V* y5 P; ~

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

/ b8 H% _5 e- o3 p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 Z( p' ]8 T0 F5 ]% ~

 

( E1 X, C5 \ a4 b, P+ \. `( I

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

/ G0 f. U b8 t

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

5 w$ W" q! l$ ^/ K/ k

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

- o* p+ R' y3 h' o

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

3 z. M; W" Q( {0 [5 i7 z U& a

              ง.  ถูกทุกข้อ

V+ H: Q! I. b7 \! ~ I

 

) p# J. \0 [+ W: ^2 a

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

. O8 k; s8 W% m+ ?& z

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

' ?+ h) U/ I) C& ^ f% P

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

( o5 F; p; h3 x6 U" K; J( x2 X

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

3 N1 M4 d& ?' h+ G! D( u' ^

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

2 ?' P1 O& O* `) \7 K5 y) x) l# q0 U

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 u8 a/ V! x, x0 ?6 U- E

 

" A; O: Y* A7 P; l* z9 c. l

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

* v* o- X0 L2 o2 g6 W

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

& h2 V1 O. V1 i; T

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

% K4 m& e( K# f4 {. b

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

7 U% D& k/ k- _- H/ n

              ค.  ภาคทัณฑ์

- v9 u1 Y9 a" e3 E; s

 


4 u" w; A" _! p9 ^ N2 `
5 j1 ?" x& z! ?9 t

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

- Y8 b' z+ Z; \) |0 S

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

4 @- ~% d3 s! M0 p# s0 J

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

- n' G+ `- m } _: O

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

) c( p6 v1 n! b

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 F, J$ ?; n' g+ W2 I( H7 L8 x

 

& D4 d& B+ `2 e8 L

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

1 t7 _# O" ^8 |8 l9 c% r

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

0 x1 g1 t+ P- a7 m& L& e

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

2 \) P9 [* h. v, ?4 E

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

6 ~# g' t" R0 N. B8 m4 |! `7 a

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

; Y3 o) g* @7 h. f1 }8 K

 

: F( E( \7 h8 K% X. s/ ?

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

' A% f; m& D4 _ Q

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

1 G6 G# f% s0 I

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

1 D2 E, z6 O a8 ^( y

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

/ N& O' k _, h7 G& y

ง.  ถูกทุกข้อ

& X* d/ {2 H) ~

 

# u" E( A4 e! s# b j6 e+ y

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

6 p. }' L6 @4 T/ d% U; y0 X

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

$ n) O- n. n$ Q t/ W! Y

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

" ^& c @1 @9 T3 v7 L6 y

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

- X _# a k; g! _3 x

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# D% a! v2 O% O% \# `% A h/ }

 

8 W) d- K9 f* b4 N0 y+ I

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

4 u4 N& S) w5 A7 n0 w {4 [

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

. Z a3 c! E0 d# K# i. }6 W2 \

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

: J/ {, r) w$ l+ E. X

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

; R3 i, g4 M( j5 C- `9 u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 I* U0 J+ f0 ~' w9 _

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

5 k' X, x+ _9 w( |

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

: K9 M/ b4 b% n; _7 i" i) \

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

. B1 h% H5 e; o% W) X3 n7 _

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

- K9 C& C# c) \2 @" Y4 {. X

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; L$ b7 U7 u+ z# n3 a) j

 

: u. V- q" C8 A, ^- u! e' A

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

) T* A! @! i8 o# G, V* P3 N& l# p- N

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

& B& ?0 X2 ~* I: v1 x3 v

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

& e7 F* y' y& R& ^

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

* L, o/ \. r' m/ R: F" S

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: ~1 q3 |- u: U/ v; U+ l' i

 

% Y" p E0 t' S+ x8 H

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2 Y7 Z \5 E8 r* U! o2 Q1 g2 I8 S

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

. y H, n" I4 u

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

0 u y+ b1 q. T) S

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

0 e; h0 S3 A* d/ X3 D1 R7 N7 s* J

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

A$ U1 K& x7 a# n) q2 q+ B3 h

 

6 r9 P' q7 r' Z/ R

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

( r7 c% \$ ]! ?- |& c" s

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

9 _& `: e8 i* ^3 Z7 u

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

4 C) Y' V3 e8 g4 ^0 i

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

7 p! e% b8 x" R* W( _6 p8 I

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

) B" s% [& o* @8 ^9 s, a+ R: g

 

! {5 I, i6 H* p: Q2 U/ Y

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

6 F! X' v# X8 b) x- W! a& |& R' z

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

# \8 O6 K! r4 v% o4 {

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

& l. b2 v0 X% T) ]* R9 B, i

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

% P0 J! m! i2 ~! k7 T+ k

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


2 _! a9 w* H* T5 O8 J; y E5 u
: Y8 H" B+ r0 d$ R. q8 b

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

1 \) d1 ~1 C+ L. g6 X* [" g- d

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

/ h& Q! X& c+ n% R

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

; B% d2 j4 A2 H& o& b3 [1 k

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

, b$ A1 @9 O# W3 B& o( o

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

* _4 g+ {9 F4 c5 d

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

7 J0 H6 Y. p) l; D( Q) B$ X

 

, l& d. f! ?5 m; u7 i8 n# V8 Q7 S( g

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

& T" @8 Q, W5 q; G1 l

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

% ]' E* C% E# Q* {" ?3 ^

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. i; d; N+ X3 `" Q

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 f7 t, \/ L% v- z- X( e/ r

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

S2 }& ?6 z( q8 V- J4 \$ `- k

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

, p! I2 Z9 z; p; h' U# V5 \

 

7 g/ X/ R" j* T7 X! a! Y' D

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

( _4 `9 q* w; ?* ]. B

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

; _* f% W1 [% J) E( J2 O0 }

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

3 m' v! ]6 ^( }

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

% Y& L9 e! s5 u7 n, s$ S0 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 Z0 W2 n5 d& a! T

 

6 h( W; _+ ?! B- S& \& q, M: W

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. h* q n, z1 J! o/ b

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

( Z- S' j9 J6 M6 \6 R

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

1 S( A' {& P8 c4 J$ T- o

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

. {1 u. k X$ p$ j

              ง.  ถูกทุกข้อ

* Y8 b+ T& E, v) h

 

9 M- q7 g5 g; x- o

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

1 A z" U* c. _1 a* ^. n$ V7 F7 C

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

- a0 C" W) s8 z5 X

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

0 Y( i7 e9 h0 b+ D

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

4 Q1 ]! E- z0 b! o1 D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

- ]# ?) @3 t* W5 u% q9 ]

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

s3 G# X: T) v; ]

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

0 R8 E# U! Q* F9 \- Q3 c" A

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

: ~6 r$ O. O1 d2 K8 R C. \' L. T

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

/ m$ {) o" @: [4 [# v6 t

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

. W3 F* Z( x- f5 H3 A# K9 S" Z

 

3 o8 m$ D8 R3 F/ P

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

" T p v/ Q0 \! j \+ ?. n* X

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

0 c* [2 D9 Z. ]. h+ M; Q

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

: `3 H3 g: R8 y0 y$ K, M7 U

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

" w6 H5 N1 O) C4 G- ?9 W, B3 D5 P

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

& ] r. X1 i1 T* z" w

 

0 T; i8 J- ^( c% N$ E- ?/ \

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

9 h) U; [# N4 z( ?7 X$ s

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

; X, |4 H# W. P3 C

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

) p, T5 w) w8 U" Y0 g

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

8 J7 N7 z3 L6 u$ _! x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! M) i- _8 ^9 r. C6 m B

 

3 C& i" L# i0 L2 N3 U5 o0 E d) u0 S

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

1 x( G- I. L9 A9 ~2 e% F% P

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

7 j D' t3 q; |$ o: Y4 e1 C, K

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

2 Z6 o- ~" R/ L+ t$ ]6 C; R

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

+ w1 \& m! d% ?/ `

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

) h) @( G D p ^% _5 W1 L

 

5 p& Q2 a# j, i# `3 P1 a

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

3 [) @1 C6 E! V9 d- ^9 D

              ก.  วิธีตกลง

7 E/ O: O8 G \

              ข.  วิธีคัดเลือก

' v+ [( m$ `- {& [- [* D

              ค.  วิธีว่าจ้าง

/ Y4 w+ l* d d7 C

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

- m4 v) {. T, I0 C6 Y

 


0 ~7 i# H& A! R

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

! f8 R6 N* _8 L- e8 U

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

* n2 \2 \, G$ t- I0 e

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

" u7 i0 I. G% u( c& m

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

4 o- U2 A( ]/ I# i. w4 H' D

              ง.  ถูกทุกข้อ

. E% Z1 }: L4 g) [8 S- [! z

 

' F! S8 I1 {( e

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

3 S* L. h+ ~, I* o" F$ i$ i: T4 E

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

3 R8 A4 y1 t9 a% A1 F0 E

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

+ E& X, H* ~; c0 X2 j# H S

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

8 r" K' f4 T; }- r- v3 c7 n

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 E7 n% o P0 |4 F

 

* S! @* R$ j n

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

0 n) ^5 O9 u- c8 C

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

9 {) S2 A$ o1 c+ W( X5 M

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

9 \% \, d! a7 @

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

8 u+ }0 l: d7 M, U# M

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, m. q' O1 o* D2 n9 E

 

" w" C; g4 A; n

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

: [5 D4 t7 P% K- e2 V/ e/ P p% g: U+ A

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

5 r* s5 m; R) b: e

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

0 k' l5 F6 H& {7 u: i

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

) |* S, t! l$ a; { s* t" K; c# r

              ง.  ถูกทุกข้อ

; S. H1 |6 }$ n) ~

 

1 z/ b# G. u# q6 T8 ~4 a8 W

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

. \! f& P+ p3 Z

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

$ T% W+ t3 ~% I: p

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

' F8 E; U* p3 j0 f' i+ A1 y5 l

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

# J# q/ a9 A" n

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

$ G" S% j* J/ f) e5 }0 g i

 

' r) e! Y3 P( L! `( r1 E; Y

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

8 H& J f. E7 R w

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

) B6 f8 b( E: F& f6 z

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

9 Z* e p2 W; ^5 i

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

6 W4 M/ T% F: X$ `' A

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

5 b; O1 `3 y: z' ~7 W# G

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

: g: D/ \# k4 F: \7 ?+ ?% u9 c0 M

              ก.  กว.พ.อ.

. R# F; F, k$ P. r4 h' }

         ข.  ก.ว.พ.อ.

& R5 F- z* a" I3 j. F8 Q& c

              ค.  กวพ.อ.

( f5 ^+ @" f% B- d# H. j

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

# Z) j; d3 s/ v9 ]; }

 

/ }# O8 v2 M$ [ f) {- O: \0 W

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

% Q" j+ i/ v) K% ?+ L: v4 @+ a& ]

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

5 d+ ?, R6 o: ^5 ~* P

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

- ]0 I* [& x T% {; w% P

              ค.  บริษัท จำกัด

0 W9 m' _9 z- ]& P. u! _; P c2 M: ~

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

& n I) _( _2 B% \* M

 

! e% P1 t" H( a" \3 O8 V

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

) w0 |8 D/ M8 Y& b5 W9 U

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

& M- M m$ d" L" ~4 ^/ h+ U

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

, v4 z4 T2 i3 F& R7 a

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

! L z- c5 ?2 `, s8 g8 v, p3 T

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

/ d6 \% J7 v5 ?7 n1 f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! D; Q) G7 G# S+ t) q" P

 

! w @. h# L/ ?* t! a* O8 l/ [

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

n. j* t/ m! f0 Q5 H. V

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

0 s3 f2 i# c3 t& l4 ^9 M

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

, z- p" {9 u. r& ~

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

5 `8 f/ D6 p4 V% B* _2 \2 ?/ k

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# c6 G6 E# p& V# e& b8 Q

 

, ]. D( W t, D' t, E7 m

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 ]/ u) J$ n9 Y @$ a

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

* h, }: i8 z, T/ _( l; {! z

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

2 q7 B, L. b+ F1 n

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

% T! w# E2 @+ m& y* N8 F

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

3 f' o K! g: b7 _

 

) R5 x) t6 w# }. o# U

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

. \/ C. W& n" U. e% l! }

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

/ h0 l% @( k- o3 c0 [+ T# y9 @4 O

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

r/ m6 o( v" a, t; N& }7 j4 f

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

3 d) E" u. m* ?3 V

              ง.  ถูกทุกข้อ

) @6 w9 V h: o2 |3 _

 

7 ?7 X) P2 V0 A1 m0 z6 ~# w# V. E

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

+ ?8 T$ S1 u# J

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

1 t. N* ~3 ~7 {' O' N6 X

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

; h' o4 @2 }# K; @6 e/ |

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

; Q* f* R2 B3 t' P& `

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

1 M. Z7 U- q' \

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

& {5 Z* U& O( C% ?1 l3 y' q

 

1 Q5 w, D. y, k; M* I

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

U* H2 v: q. k" z! I* u

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

6 r5 @0 u4 Y, Z% [2 A

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

6 g9 V7 u( k' n# y: p( a; C$ l1 @7 p

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

: _; ]7 m0 i! A. r, a

              ง.  ผิดทุกข้อ

: F! Y7 o& t5 H+ i k; }# P) t

 

8 f0 M9 \; ~+ r8 j b1 t/ ]

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

4 b8 P3 p( K/ I; F' Y! D9 N

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

" A' Q5 @- y/ O3 C! O% r

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

$ t+ N) Y* O/ e1 h* A

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

0 l) Q' U' E4 Z2 x# ]6 Z0 r$ `

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

- V ]$ D/ R) T) H+ I

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

5 O8 W$ }1 r! H% p' g* R

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

5 I0 c5 o5 d0 G# \/ V0 M- ~

              ก.  กรกฎาคม

( ~8 t+ F, J+ k& y+ `4 n

              ข.  สิงหาคม

3 J/ ? w- O; ^2 U0 y

              ค.  กันยายน

6 r `1 V2 H2 D& [! W8 {5 {2 ]" x

              ง.  ตุลาคม

3 B$ U6 z) W+ ]1 L, B) f

 

% r' I+ t6 Q+ o$ [

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

1 _; F0 Z5 k* k9 w4 f4 e

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

; f& r# P$ v5 q

3.                                              23.                                               43.                      

5 P3 d9 M% B1 e# E/ v0 y* V

4.                                              24.                                                  44.        

! b3 U( M: F4 E0 `3 _$ z* L

5.                                              25.                                                  45.        

) u" D* ?6 S( o% C( ~# ?# V

6.                                              26.                                                  46.        

5 {& g9 m# U: a9 ^

7.                                                                   27                                                   47.        

- y4 K. d8 N( t; v" O

8.                                              28.                                                  48.        

; n% C, }: \( M9 H

9.                                              29.                                                  49.        

( x: Y0 n B9 n: l: r

10.                                            30.                                               50.        

5 O% D$ R7 ]/ B; q2 d

11.                                            31.        

) s* L" D& \0 e6 ~6 j- U' @

12.                                            32.        

. l i+ t* f# p2 m" T

13.                                            33.        

4 ]2 h' q: E# y+ a* I

14.                                            34.        

, D: p( W# P& s. I% f9 N% L' K

15.                                            35.        

1 j& m+ E' V' r- O- I. k7 m; |

16.                                            36.        

, n* T$ R4 f& H( ~$ s

17.         ง.                                  37.        

# L7 i' X- ?- m! J- u- D6 M

18.                                                     38.        

+ G) [- [) t# u7 @) z9 O1 o3 u

19.                                           39.        

5 Q; B: y& @1 G k1 g. A

20.                                            40.         ก.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
) f: [) L7 ^- t' ~

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

* p% L5 ~- L+ }7 c2 q: U0 U8 q

             

% S! g; ?: O9 e6 D3 A }, e, A! d5 j

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

* s$ Z [' p" P" _8 q5 O

 

, c- q% g5 z( |/ A) _( z

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

+ A0 P; ~1 _8 ?0 A; ^

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

6 X' o H v% q1 q; E

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

/ `3 {- b% s3 m* e! L

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

1 E9 A6 h* ]4 `3 r. z9 ]# _8 K1 D

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

" \; l1 S, I7 M- L1 V

 

, d" k5 q, W' [) O" l

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

- ~1 J! x: }( D- f0 P j

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

& X. k! q0 R6 Q2 A

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

) @& n" i( C, V3 Y' E

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

& b* t0 ~- w0 ^3 r) c

              ง.  ถูกทุกข้อ

& ]6 b$ O5 H0 }: l- ?: O9 d1 L

 

4 s) i Q8 B T W$ d% m

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

# s3 k% {6 |4 S1 D# ]$ X2 u/ e

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- R4 j" X! F0 V- ]

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

/ p4 O* e: P) H6 I

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) x7 |2 R0 U+ ^

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ j9 n9 A7 ^4 @+ ^1 |' N

 

* L0 X4 o% `- S' n5 y0 J! \3 y- a

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

4 F5 o: X& c0 J, W/ w

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

3 [* D) R, ~% t3 O- _

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

) x8 N. s: v% @& D6 ~

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

# t- u6 f j: G* ]# ~* z( g

ง.  ถูกทุกข้อ

; t8 G+ A) Q- r) N6 z3 z7 i4 Y3 J

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

% F0 N* A% N# e( I" ~& y

              ก.  วิธีตกลงราคา

9 }# `# [3 a0 w

              ข. วิธีประมูล

3 v, ^1 Y" {6 l* C4 ^! G3 R

              ค.  วิธีการประกวดราคา

$ M# g0 J' b6 u H; m9 }( s8 F

              ง.  วิธีการจ้าง

7 Z. p6 O+ ?* q$ l; k

 

+ J) e! _5 t# j" \

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

1 O5 ^+ K F0 q! x( {, B

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

+ b+ v; X6 K; \8 l: u2 @# k

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

_8 D- B. k9 ^: W" f3 N3 l

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

. _' _6 v" x5 V5 A

ง.  ถูกทุกข้อ

6 Q8 @- a) \+ ?3 \) u/ M

 

0 k6 ~7 n4 j o+ K

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 A9 t) w. \3 ?2 H$ F

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

* G: s. G/ E) b3 e9 D

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

/ \/ ^4 T0 A ?9 H3 N

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

$ P/ |) B3 C# N: |

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- X3 E& n, W3 ^& t! y3 K6 c

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

/ \7 z7 r: c1 v3 v% x, ?0 _: S, t! C, p

 

' ?. g( b( _4 i% X( t# o! T/ \: m: d

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( a ~5 l8 ` m; L& ^ e

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

, v. d& ]# B- b$ B2 E

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

' X# A! N4 j* f( e

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

7 o# Y$ Y: p& i; s" a+ c/ D) \0 O

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

, J; b8 o8 i h1 I; X6 w! ~

 

6 W" k _) ^' U% H) t8 ~) `' q

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

5 E: U5 d: U% d) T2 S% `' \

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

# ~" F) C5 e2 J) T6 X* P

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

/ K) T& N; |. z9 y, B( W

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

" v$ _* _ _; i

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ j3 W( p/ \; Y9 v7 q) ~4 M

 


3 d9 T! ^4 E! \- ^% w) e

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

* t y; k9 v4 x" P

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

: E0 w9 e _/ [% t b

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

, N* d; |" \: S' o4 n

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

7 ]6 k2 D j' X+ D+ v5 C) G! @

              ง.  ถูกทุกข้อ

# | G1 i- C8 C# L" V" W D' G8 O7 ]

 

4 I! Y: L* a) R+ x2 B! v

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

; f4 I' a; G+ l a6 I a

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

8 j/ [7 z5 \' O! J! G

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

9 V4 Q, h6 q P" |3 A, Z' |3 ^3 ?. `! j

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

8 D/ J. ?8 V4 O; j' U

ง.  ถูกทุกข้อ

* Y- X- Q r1 L4 L# }

 

1 n+ X1 C4 r: i$ [ l9 h# b9 G D

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# P1 y5 @# b: g

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

0 |3 r. ~7 ~( }6 ?* f3 I

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

* j+ x. Z$ z, Z4 ~4 P3 {

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

/ D; \( c' q9 s$ X [2 P: F' D" Z

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

9 a1 B9 h Y/ C/ ~

 

5 P' u- l0 h/ Y

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

Q/ U# P9 J- J

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

$ [$ L0 W4 D/ [8 n3 m

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

) Q# I2 N9 f }4 X8 V

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

+ W v9 u, }( L" n- N, I {* N

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

* s/ T7 }" b1 S1 J) l( x. F

 

0 [$ Z5 G+ k+ O$ s6 b1 g8 w

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

! [ R/ N. @8 u

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

; x0 [& S1 H* c: j4 r4 c; W

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

: h9 e4 O* x5 |# t

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

7 d- L9 @2 D* x3 V q# V0 A2 x1 b

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

' c9 \0 S. Q9 q5 \9 }4 r

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

6 T' @; v$ _3 S$ c6 m8 F7 ~

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

* j( w' _1 V8 c3 D) p* Q4 j

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

# B) M' T! ^" W3 ^8 ?" D( E2 \

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

" b# y7 Y$ W0 c

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

2 N* O' X2 y4 p8 \1 @

 

4 u- |# f8 B; x/ l, E

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

2 e$ x1 A" f9 @3 e

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

" h: Z" m" |, X7 `- `- `! p8 e

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

' Y% r$ e( o0 v) O7 ]4 s

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

( ]/ o3 k7 r3 P$ V, J

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

) t/ o: \6 R3 O( |' M h7 m0 _& N

 

* T# U& ?( J7 @

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

0 q# I ]6 w6 N' c) r

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

; x2 y4 H: z Z4 j

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

) [/ _; N% y8 ?8 T8 s

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

) P) B }0 d: Z% s6 w

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

6 ?# R* N7 q! N/ O7 }+ V T

 

- L* ?' G4 [5 p! L2 K' }6 C" p

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

$ t: I. O8 F: F, a& t

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

: M' d7 Z0 r$ G8 H

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

+ S& V& W0 V1 O& `: g

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

( @# c1 A. W7 L; ^

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

' p" z x; d; n) O! z2 U( s

 

1 C V8 J% f9 P1 L; y0 f

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

) x6 W3 _8 Q5 O4 g

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

3 r: K' @" v3 B4 g, d5 T( t! L

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

@2 ?8 y7 i, g' P4 A! Z# _

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

8 s& C/ f5 q5 H) \7 ?

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 ]: Y3 U. ^+ l8 y4 Q" Q1 ?

 

+ T. B9 z' ^# ]- O& Q

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

$ f* e% [9 Z. E4 O

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

* H& C i% l, n7 x$ u" L

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

$ b' q- ~0 S( Q5 ^) m! ]; E: b

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

/ b" s) h* E) t7 n Q% F1 F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

; c) I" q% s: ~0 w y

 

% {- x) f0 P, C

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

$ ?. V3 C$ s! |0 b* h6 d* L- }

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

/ i) h2 U4 h2 e: c: y' b/ o% X$ ]2 z

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

' x4 D! G K! h1 H

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

: c; p& m$ s" j" V2 s6 b

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

& I1 }& N/ @. |; M& J. t( J- o: L

 

3 y( V" R( C0 z% X6 O4 a$ ^5 ^

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

' R* H# E. `* Z; V- M! K R

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

t: _1 C) H' p, ?) b* [4 s

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

0 }) w0 D# X) ]! V( p

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

3 e. Z# U! Q4 t) _ i" L

ด้วยเงินงบประมาณ

+ H7 `. Y4 ` |

ง.  ถูกทุกข้อ

t4 N. L& s5 Q; R. F

 

) X7 W2 x& r6 p2 R: {

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

* {4 R- Y( o0 F7 {# p# n

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

! I: D, p% @$ j, z* s% t

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

4 i) N+ N7 @1 ~& ~+ q

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

& ^3 M: K! Q9 g

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

/ U" o; @$ l7 `1 Z0 \/ O3 o

 

0 X& `$ Q/ b7 x! V

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

' Z" Z* i* M1 d* v* J+ X' ]

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

, B+ }+ e2 z$ @# }3 }, N" R

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

0 X, b5 M) _- w, c4 r

              ค.  เงินสด

S% d& S2 o) S6 t) o# z1 W

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

$ Z8 p( R+ ]9 u' v

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

( C) N( B* G) P: g( Z0 O

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

8 R$ [" x- W) ]! l0 n5 v+ H

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ F9 W5 _! Y6 m* H! ]& t

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

1 i$ f8 T6 n: ~8 d7 P0 K

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

; G; U4 y( ?# L: U% h# X

 

; c3 D4 W' l) e- T0 U1 x

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

3 O2 n# V5 B1 ~; R$ P- v5 H3 _ o

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

1 a. y: _4 c+ Y

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

% e- Y& E- \* e, R1 b4 Z9 x; n4 l

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

2 b8 o. b# @, s

              ง.  ถูกทุกข้อ

) C: s p* s% V, y$ y$ ~

 

6 e$ x& G$ B4 }" @6 u. w! w

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

/ j! L4 d) j, S9 e+ x

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

$ {# @- r1 I E4 ^/ Z* {; [

              ข.  เกิน  100,000 บาท

. G' ^2 Q( h( {" c; t

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

7 O8 c1 R6 |+ o w# {

              ง.  เกิน  100,000 บาท

0 s* u. f0 @$ f: I/ r8 K9 m

 

. Q* {, ]6 {0 `, c9 R: O

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

/ ?: }& `! i4 S2 u: O" O# B5 z* T

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

$ p) u- M# D. [$ {; Z4 E

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

' m/ n6 L* U; s0 a5 A# h% C5 k

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

8 F* ^; C3 `- r0 s# B

              ง.  ถูกทุกข้อ

: B) T5 D1 K R4 ~$ r

 

/ F ~& q8 P1 _9 H! V' C

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

$ j. R, `: G- N. C0 I

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

$ ^- U' {# L. L+ t

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

1 K/ `# W7 e, Y' A; H2 @

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

% U$ Z! x; o4 }# h# o: p

ง.  ถูกทุกข้อ

u8 `% Q" W* P2 P+ M

 

! D# X! H! Y0 v6 ^! f# a) k

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

( L" T4 G8 g7 ] y% V! N1 N+ M

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

& \3 D4 v1 N. @: h, P

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

) i( s+ T! w' C' |1 T$ W

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

/ t5 e# T" Q" w% p+ ~# Y

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

: k! b" w5 I! b" ?- Z2 m

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

7 k, T) g1 o; J

 

( a2 t2 }8 z4 Z7 G$ ]- r! g# R7 E

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

6 C% C5 ^3 L% b

              ก.  ขาย

& n3 ?# M) a" G& c: v

              ข.  แลกเปลี่ยน

1 @) X0 j, p5 M- e0 K9 w

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

/ g/ ^3 M/ A' H/ A, c

              ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
0 [2 @6 t" J1 y. D

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

6 G9 e0 d9 b# P! i& `

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

' l2 C( I! n; _4 Z. \# F0 }2 ]- l

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

# }" v. B" z. G& d/ x

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

1 v9 i1 Z+ C* A u% d

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

. t: a/ p4 y* }% T4 ^0 \. z

 

6 @) Z( j1 Q$ X" v1 e W. `: v

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

3 N! ^; x' X4 V# ?% G+ z. n: e

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

2 ^) Y6 v. y: `8 e$ {% O

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

7 u" O7 _' X' H6 D

 

+ U3 ^& O8 ]- K, v6 t

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

$ I4 T1 `# B6 o7 O: N! Z/ \) k

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

@/ N Y1 s; m0 N9 a4 x

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

# @% Q3 g, `! y- D3 j& j" m. E

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

k& B! r- `. m7 V; p/ C, v

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


* c! p8 q2 j0 B: ^$ h
! x/ A0 {) S/ b

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 y+ \# f5 W* V

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

2 X0 K( q0 X' k1 ^

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

4 r# |7 M7 R' v" Z- v1 P

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

4 e+ ~8 b/ t5 a7 k5 y

              ง.  ถูกทุกข้อ

- F. t; l" {4 A8 z0 D* w

 

% ] ]# P& l* ^/ ?) B6 N- T

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

! `2 ?6 _5 e R' u5 R, J* S6 }$ [3 u

              ก.  เงินสด

- S* m2 u4 P- d5 L

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

2 B" K( C& t, I$ f9 I; N

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

` M9 P1 o! y; R% |; [3 \) Z) M

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ N& ?) K4 e6 C7 @0 E5 F6 v) F( h

 

; J( l( M& j& @ B3 d

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

8 b" o0 w8 F$ ^) a

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

4 q3 K% J* ]: N5 o1 s

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

# }- L8 U$ _& C' w- B, k

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

$ V6 n" t. \% ` \4 w: Z) U) D

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

+ Y3 t+ B7 }5 J

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( E7 w1 R0 q1 g0 t

 

" n' P# P/ A+ G' ^3 p3 ]/ u2 {

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

" A# A, Q5 }# Q, d7 S+ V

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

( n! j# F3 O- V% d3 J4 P* q; P

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

' k& d" j' X! h; d5 F

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

$ {* W, _. B+ \

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

. t' j3 a" r, P. g5 E% U/ {

 

3 {7 {% x# T l) \1 X

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

# Q6 ]" A/ q4 O6 Z; ~( F6 p

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

: i2 D q: y& d. w1 e

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

8 P1 T! f5 V+ ~* [' @

              ค.  เจรจาต่อรอง

+ g X" D9 u' {% I8 {. e ?3 h8 G- w* f

              ง.  ถูกทุกข้อ


: [. M( P8 L/ n. j" B2 [
' Y% ~) p/ [ z+ [: H

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

- z- l. ~5 S% V ~$ p

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

2 C3 G4 h9 R( ?3 W( O* T7 [2 A

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

1 I ]- i+ B. [) k7 h- G7 x8 D

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

" a& ~/ ~2 q% d O

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

, C0 R* ~: | |) v" G: c8 z1 l& L0 A

 

7 P0 K, V1 }, P' A; q$ {

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

5 n9 l- [3 b: l2 P, @

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

: Q3 @; H' Z3 \. |0 i6 O: G+ d

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

& M1 q5 X+ N7 h( Y1 M

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

C& F3 A/ s1 }/ Y7 X, E' n

              ง.  ถูกทุกข้อ

' l% }/ n1 Q$ o% O8 T3 U" ]& N

 

4 E* H0 @& X+ ~2 C/ ?

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

4 t$ U: Q! j; j4 r2 }

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

. b+ j' I7 p' @0 @* V/ U7 y3 v

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

! s; f0 i. D0 y% m

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

6 j4 Z8 e4 j8 K/ U" }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8 F0 R( r1 N2 D5 I5 f& X' a5 P

 

0 c: [ \$ W [

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

' u; d2 P, A) d, N- M% g

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

8 {& A' I- e" r# c: v

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

& j1 \) _4 g8 w2 P1 }

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

0 c9 y6 @' h8 E% m/ B, J: j% w1 h

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

' z. n' k* {( p7 p4 @

ง.  ถูกทุกข้อ

" Q* ]/ f) ?9 X- ^( X. M9 O+ k0 H) X* u

 


% t9 q, c) S( J, e5 C7 ^5 F$ z
0 u$ l% D5 L9 j+ G# i- l W+ v

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

3 ^4 Y Y- T' [( q' G t0 `

              ก.  100,000 บาท

) G/ O9 n7 o$ e8 [) ?6 v

              ข.  500,000 บาท

; y5 v2 w( [- A! ]

              ค.  1,000,000 บาท.

* T$ m7 O8 v$ ?% n

              ง.   5,000,000 บท

5 E2 Q+ B0 S1 `5 V

 

( V9 C* V; {. f2 X. C

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

% L- ~& L/ q, a# @# U6 c s5 ` Q

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

- K. E. Q `1 c9 D& G

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

5 ~ f4 U5 X8 h& \: X( J" o: C

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

q/ g2 N8 ?, L2 x8 K

ง.  ถูกทุกข้อ

0 r- G! S" {. ?+ u* i) J" H$ I

 

$ z. Z% X1 z8 Z5 K9 s7 V" U2 U

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

3 ~6 z) b' S& b- R

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

: p3 n6 X' D4 W4 p% ]

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

/ A% m/ _ x+ m

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

# t1 R" k; b0 Z! N+ K6 T

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

9 Q, K6 V; F! a/ n4 b

 

& X8 i+ q% c6 g1 z4 o5 y' `

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

3 R' G1 ~8 z. {% U: K

              ก.  ไม่ได้

) h+ `7 n+ O& s4 P$ d" j

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

+ B @+ B: s3 ?* @, _

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

( `" T6 b' j* V. c8 c

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

& f# |1 @( K' L I N j

 

# U$ M t7 K/ B& {, `2 z% a& U

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

1 a" j( z& i, n i+ Z+ ~2 A0 c

              ก.  ปลดออกจากราชการ

4 V. s- `' ~) j9 }& X& a) w& V

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

& F$ K+ l* t& M5 M0 |$ U

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

2 m1 D$ I% S5 C9 g1 S

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

% q9 }! f/ o4 P C8 S5 g# v

 

5 A; H8 r1 Y# N: Z, E1 l3 h6 g7 [( Y

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

. d! y/ G$ w6 r o

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

/ }$ u) A, t8 p# V$ H$ o5 R

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

8 b* ?2 o- C: h8 G) g( D

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

# \0 `( ?- G$ T+ ^ ?, D% ?7 r

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

4 n# a! x1 p E

 

) y k2 U' q# q, `2 w2 O

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

' N3 a; |5 Z0 s$ i5 {

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

! ?& j2 ~9 n$ I, V4 p7 d

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

2 T2 v# y2 I5 O( ]. C( a

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

) a( B: g/ ^0 X" w

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; b* X5 G( R1 T5 _4 [

 

$ _- m0 U9 ^$ X

 


' W1 v3 q: E& s5 |: O* E0 c4 R: H y

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

1 D1 u9 l" n! l R3 K1 H

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

, u2 |2 g! f+ R

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

% I# P }& N8 }* g

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

# ]- C( b& O( |

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

7 e: S/ k& y+ d6 F# V2 o# j

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

4 ^1 L T* y3 O2 @/ K) F: R0 D8 u; ~

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

5 x/ Q7 G2 q/ |8 g

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

9 _! a: a/ x# j9 [9 a1 T, v

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

: j8 D6 M, |# y, `8 v; n

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

0 s* I, d* h2 y: Q4 I

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

6 |+ a8 V, Y7 u# u% I! U0 I

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

8 ~+ r }3 R% H

12.                                   25.                                    38.        

5 F0 E( j$ Q4 M$ _3 t8 t8 A0 J

13.                                   26.                                    39.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
) _5 D4 e5 ]( e3 O0 q. G8 v

(ข้อสอบชุดที่ 3)

! k6 J5 n4 M" z% {6 F: A; {

 

( J2 O3 H3 b4 f! Z. n

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

) o% g0 ^4 d3 @" i. g2 m e5 i

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

! [0 Z; k8 e9 @- s; T% ]8 t$ R

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

% z0 i* u) y3 ]& O* p* g

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

: _) ?1 W+ g9 Q% t$ \

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

2 N' H: |, h' U. k- a* P2 w

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

' i& h# a$ [1 e: H, I: B) l

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

7 W3 Q# O& n5 X/ h

              ง. ถูกทุกข้อ

' ` A7 V, i! }% |& L( J

 

& j7 E7 e2 `% j n

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

* I6 M4 B4 f3 J T# M1 R# v

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

, j. ?0 u! w+ A" V: I# F

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

1 [7 F. `+ }( t* a {6 W: s$ G2 _

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

5 C& z, h. O4 N1 c0 C4 @2 z

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 l$ S' Y, z: ` @" E% A

 

: Q) V o% M* s

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

: V X" P. R. B9 m2 u% z- _

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

, d* o; }% G) @3 O m, t* B$ F

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

6 k5 Q w. F% v3 C0 I+ v; A

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

9 Q) L5 C# |0 m' W' E) r" B

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

3 v) c! K: ]4 S% u1 p% N

 

O6 a1 u, _6 {, R- d

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

0 \! w& Y6 g; e

ตามข้อใด

- ^, t2 Z4 j/ S2 H9 i

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

+ S x+ K7 m1 v9 H" G* U7 ~! v

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

) x/ W9 b; V. y; K9 C

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

; x1 J' x0 W7 U8 }$ i

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


+ _. @6 l' z _: @# _
' D: ?9 A! C2 _8 p* `

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

. E- ?/ l' ^$ e, U. M( j- i

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

2 Y) _1 ?. P6 ^3 q

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

# A( w& }3 ^; [$ @/ ^

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

5 X3 a2 r) g: t, p6 i, `, b4 X

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

; B0 I! s; r( q. Q; K5 m. b* p; l

 

- }0 m3 V# V6 Y# y; @! p/ m

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

# \, v. f- G# ?" \5 l) M

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

/ v; E/ W" R; U) p7 ^: s" N

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

; f3 C8 i1 h, o `

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

8 P1 }- v1 C" ]/ P; e

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

/ x M7 \8 F. M1 I) T

 

8 }( M& | |! F) l6 Y- F7 X

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

+ P7 b7 z- @* Y$ k) M2 m4 I

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

1 C J0 ~+ W( p% A+ _

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

1 \4 k1 f; U/ S1 d

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

; P/ m$ c% v4 W, `( r

              ง.  ถูกทุกข้อ

! q u7 T' B7 K

 

( L; C6 [# k% W1 D" N; Y

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

3 S. x& z @5 R D( X( l" L

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. ^: N: A: J/ a9 o# |& @% w

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9 v8 I- x% F9 q: V

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

0 z, u3 l$ S+ u* W, P C

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

) \4 D7 [% p* a1 W: O! m" t) v

 

3 B5 I) N! A5 Y* r) ~7 S5 x, I

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

! P, t/ B) R; n2 `, Z

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

Z1 B4 z( h5 _2 _- Y" S! D

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

" f3 a& ~; ?) B1 M

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

8 u8 @7 n% u5 p8 B6 T" J

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 o/ s ~5 A2 H- _3 H7 ?9 V# y

 

( r5 R/ ?: ~( y, Q

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

* r' o& k# Y* R' I4 c# @! U

             


% M( J. c; c6 a& S+ n1 S) y
9 V6 m. Z5 b8 Q j) o; {" A% C2 N

              ก.  ไล่ออก

- u" L) x, O5 I

              ข.  ปลดออก

8 B4 n* V$ ?4 _8 q3 \

              ค.  ให้ออก

/ Y( c% f1 {3 y L/ j1 J+ c; `

              ง.  ตัดเงินเดือน

( z) D( ?2 i# f3 H# z

 

0 [( A0 y6 J' ]/ y" u

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

3 P" R& `0 M6 R

              ก.  500,000 บาท

' c# X; u5 }7 j; T3 T, s

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

1 {1 j. d8 r- c- f3 Z* l# h

              ค.  เกิน  500,000 บาท

- k+ S q5 d# `9 i3 X& V: ?

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

, O. D! i5 x' |* b# K

 

; c8 G. |! ]; ]3 r% l! q

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

' f+ T. \$ n K0 ?7 u+ A4 s+ Y0 a

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

1 o; c/ A& f6 s! H* Q; I5 e

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

2 l4 G& q% Z% X' @4 f

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 W4 e, J- c, b0 q( }

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

2 o2 y: X3 }1 g- v; J% E

 

+ V# n* X3 o- j' ?

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

, X; z& y8 u k$ B" A

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

+ G& R5 y8 k x4 S

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

+ c8 D! W$ H$ O4 ~. d! t; \6 p" y

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

0 I2 O5 [% C" N2 e- O

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; F: [3 k9 ^6 q' W

 

, ^3 X* R) O$ m' U

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

* W' f1 G' H% o/ n" x: t; h

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

, S5 L$ {( o( p" u2 z

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

6 V6 n% H! f' n& f8 Q4 G6 W- C9 U

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

$ h: z2 k8 c+ s1 _

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% J/ G/ V* E {9 d

 


: A6 O6 Y& W0 I9 U G
9 f, {$ G( o% ^ X, V( A

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

- l& e, T( E; y% }3 ^' y. ~3 A

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

! u- Q6 q& M2 C1 v' R

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

) l9 X5 S3 m8 k" ?6 t7 w) P

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

+ ]: _7 E3 @2 h5 X+ E6 m: L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

" p0 F7 k& }. p. L9 r, @ g! r+ E

 

9 f- _2 p, k. Q$ j* C6 [

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

9 v) F: ]/ {( c6 u/ ^; J7 ~

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

5 \/ j1 d% i1 ]* G

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

/ V) _$ M8 [; S# J4 a+ h

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

3 G: u+ Y" t" q- T5 n

              ง.  ถูกทุกข้อ

; u, u9 c6 @7 P; @# p7 t. A8 y7 i9 m

 

& L) e+ [6 G3 u5 W) V2 |

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

- ~& \2 c+ Y! z4 o

              ก.  นายชวน หลีกภัย

: ~+ N! J& J3 m

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

& n4 Y2 Q: J" E+ E

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

/ {5 t0 o- g) F- z

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

^# f4 G' A0 b

 

?0 L1 {+ v3 B

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

5 r# T q. \+ |

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

( |/ W7 O( ~0 r5 {8 m$ |( `, y

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

" _4 R+ _' |4 y+ F

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

8 J R, \4 [% O" ]5 C

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! g2 `' T# ~$ a0 d

 

7 Q8 }' X$ {4 l' U, k( @ E* G

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

+ m$ D6 B! ?4 e6 q) k# x8 V

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

8 j/ Y% T9 ` i: W$ \6 X; o

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

# l! F) \. J6 T" B( K9 B6 a

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

5 `' x. _8 k5 ^, ]3 ^" g

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

' H; d% x, ~4 |3 i

ง.  ถูกทุกข้อ

* Z, a- u0 e/ }: ^2 f8 L7 C

 

& F6 F1 t, A; _1 H4 `' T; V! Z

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

$ T8 S2 ^. f' S

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

l8 g$ `1 N S0 p

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

C& H! ]0 W: E0 Y8 ]6 O

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

1 m5 Z* Z1 D9 D1 k3 z. N7 ?

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

/ S% M- N- f$ z# c! B

 

# e' _' b% R' r! [7 a

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

2 }" Y U+ _7 w4 S

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

" S' x6 O2 a' m

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

0 ^6 U ]' y3 G3 ^) A% Z; A6 F

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

: _; J/ I( H* K0 M

              ง.  ถูกทุกข้อ

- U- k" z- k* }

 

+ a+ a2 @" u8 M- `: @. \6 E

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

+ o/ t" [7 w5 W: L

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

9 N+ u+ R W5 }7 \5 @

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

: s! O" c# M, A6 w8 H6 s. r

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

- u+ z5 b O+ S4 }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# I0 N3 `# A5 D* }5 i0 V

 

. b: D& w9 |% \& J2 z1 u& a% ^! ^8 M" W* k

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

6 h4 F: {" E* J$ J% q

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

/ \1 O+ @: G0 @3 v, |+ `3 z! U

              ข.  ประกวดราคาใหม่

9 U1 Q( F! Q- `! F7 |, N

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

# D8 Q# c- y$ H$ g# m7 e9 M; F( J

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

1 [! [- X& f, T6 N& H. _ D

 

1 f1 D7 U$ L7 k

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

8 [2 s$ i9 D) `+ y7 u1 E6 n- x' g

โดยดำเนินการอย่างไร

1 v- Q& s5 C# v6 H

             


( W# g- t" u: j, v

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

8 B- y; D+ L$ t8 M

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

2 ]$ _8 f2 }4 \ _* u

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

8 V: u$ ] a5 i% Z! b- a/ G; d4 W/ j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. B+ z9 M3 M7 r2 z% v2 p* r/ @

 

: Z( p/ t9 r: D1 Q9 p

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

( k" l( g t# S3 t

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

4 h$ u6 w, e4 A2 U9 A- @

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

( t# b% q8 q: Y! N/ ^

              ค.  กระทรวงการคลัง

7 w3 g: b1 F) }

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
( j0 M! j: K$ A+ `* f% b

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

7 b% N$ S8 p: B, w3 x) f

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

! `! S, L5 y3 [3 T4 `

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

J3 u" b! f2 R# ?0 c! o

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

$ U% B% E7 W' Q3 W

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 n0 \5 m0 E" d/ `

 

7 N+ P6 @) V' r b/ l2 `8 F

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

% {; L* K: Z2 P; J

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

/ C7 N( M1 J; T! J7 B& M2 v- X8 \' {

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

+ R: T. ?4 e3 E% { W

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

, `/ F2 d0 p! \4 u4 p6 }8 c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: `( d: p7 R5 T/ Y; u Y |

 

- }3 s) U- _0 x4 r

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

7 f9 i% X# j$ o0 v' B* P

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

! ^4 b$ f0 M, A) a3 V# w

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

/ h/ h: @( Q7 f

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

. O( e4 o: W7 a* X9 N: ]* V

              ง.  ถูกทุกข้อ

, x8 B5 w+ N7 y0 R7 @: r8 v, V

 

8 j5 o# \& d0 u# P

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

: \; B, i( n" e& T/ B

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

1 m, e) F. g1 k7 N

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

4 s8 l1 N; J) o' H t( F

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

& u6 h8 p( k" {0 g, S1 x- m6 C

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

, ^1 R: @. E+ j2 S

 

x# I& \% |- \& e

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

8 Y$ c1 z, o, ^% [; ^( R

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

; C; V/ Z9 q E9 g

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

+ K& J& t2 x8 e, _

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

. u$ R5 ?9 J7 @) c

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

' [. F) o! C# q2 Z) {

 

6 C# H, r$ }( Z! ^( b

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

! A4 `; t- C& Z, z% z

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

3 V" t6 m+ F. r6 ~

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

$ v! M, S! Y% K1 H

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

$ Y! k0 |& A9 i# i, \8 P

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 W; m5 H! ?& ]. ~+ T& p2 t

 

! R: a' ?7 N$ ?: s3 y. g

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 t% v0 D! G) z x3 k

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

" U$ H3 m) d0 z0 e

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

+ d! A. w& a- d% N1 S5 t7 v

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

/ x+ M9 n$ G1 l* n

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

' ^- A) c1 u0 ^ Y* _" v4 @

 

" E: {( R9 a3 w/ t

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

" D# B: ^; Y1 L6 |5 |, F

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

/ `) N$ Y; C9 D, @' B( N

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

7 J5 X* m* Q/ x# s

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

3 Q2 Q& r5 H( s" Y+ p% r

ง.  ถูกทุกข้อ

5 ], ?& \* j& A3 X

 

1 ]( s) T6 I- p3 {

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

! h2 h. p. j8 s4 S0 ]

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

$ R L! X& h; r. H8 u

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

( ? z# x K, O/ y0 L( _0 d+ c& E

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

& S! `( q5 Y* `: {2 M( P

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

, r! E6 T: X) @2 [4 D+ ]8 B$ r+ w

 

0 U- k/ b9 U1 ` F8 G; x4 B' F* w

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

- N! ]; I9 E7 [" }6 ^, c" S: }

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

2 P+ [2 I' T1 g" L5 J5 ?5 ^- C

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

9 q9 z7 ^- ?9 O$ L' ]) T$ [3 q( Z

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

" X$ m$ N2 _. M+ B \

              ง.  ถูกทุกข้อ

: v' t1 ?8 K+ B6 [, p8 ]+ B$ y) u( E

 

6 `1 ]* F1 L( j* j) X! C9 l5 j

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

2 u9 v$ {4 B# X2 X7 Y* ~0 [% d3 G

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

, H; C) p- h( d4 F' _" `

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

3 f& a: c4 B# c# R; H

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

3 r8 M6 C& M( P" u" w' U' z5 y

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

/ t ~" [3 T3 F& g

 

! \$ a/ k( |- d% l- V& p. ^

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

* ^7 B7 ^, b/ s4 c+ G- K6 L6 w; L/ ~

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

2 O$ y1 V+ R" P+ i, l

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

7 D: Z. E* a' `. G" ?1 P- F

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

E+ b& i7 t7 i; U- D

ง.  ถูกทุกข้อ

1 V X0 P Y2 v2 l

 

( ~* c: F9 o# E& `3 f

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1 t* f3 Y& z+ h c: U

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

7 a, j( i+ u- |1 a8 J

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

9 i. S1 _8 E0 U% [

ของผู้เสนอราคา

8 S. k& l( x! {$ t

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

2 y, d: s' W9 U( [6 C9 U- J4 n

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

2 x. L K) o$ ?" R8 W3 d% j {' O

 

0 ?9 `4 r4 d+ F+ _

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

1 B7 N$ ?, K) B7 ^! X# ]* R

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

! N, {1 h; p6 D) D7 L3 x" j6 t

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

7 k8 G- z8 \' q+ Q1 u) h

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

( w/ E: X# r5 i* s" O

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

2 G3 ~, H% r7 B: B' Z; o2 J

 

9 D1 ^- \! _7 D3 F# V* P

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

$ b5 z3 g" c, A8 P7 k

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

' x/ {* [! A( q5 \2 r

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

! K/ X! s+ A- z" o9 j1 c5 w9 N: P& e

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

( O x/ }- Z$ ?: x8 h4 t2 b

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 y1 E) y! Q& J$ S

 

" `* `1 ~6 @* M0 z3 S9 V1 w

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

* l5 Y; T% p+ d

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

' [8 R7 S4 x1 H7 o

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

0 O0 r1 g! u# ~! I! b# f

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

. E" w( V1 R C( J

              ง.   ถูกทุกข้อ

/ T8 H0 m0 A8 o0 k7 F0 ]% h7 N% m

 

. D$ m, l8 ?" e$ s9 k; W

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

" ^6 M5 E9 o0 v {

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

% K0 E; ]# J& G% ]/ ?6 D

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

8 Y' {3 j% d0 l. ~

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

7 c6 U- G9 E- z! b R

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 C' O* E: b3 U, ]

 

& o' G8 i0 B4 B* h* b+ f* ^

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

( {1 r u) S6 x- R

             


) t4 r2 S4 L* @+ F5 x; t
7 y6 P/ d$ \4 O/ ]1 I

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

! w, D" Z7 ~% G# u- I

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

+ w( b2 {, A1 W, N! R8 v) ^

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

0 j6 @5 |9 h1 I) o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ M0 I, q0 B( d! a" d1 S

 

`; R! h% U; ]! Q( y& u* Z

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

" q7 \- v: i" [+ K# h

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

3 u& y( R7 o! e

              ก.  ได้

( {6 D; {* _+ H7 Z/ f

              ข.  ไม่ได้

7 W' d; b, Y- q$ e- W

.             ค.   ไม่แน่ชัด

$ L# J1 J, I1 s( E8 O3 E" }& u

              ง.  ไม่แน่นอน

1 t6 U: F7 u4 z/ L

 

3 F% X8 o, M ^/ m1 [7 A: b! F7 p

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 r0 M# {! `* D* ?0 t/ |3 o3 w

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

# l' F! m+ |9 C5 T6 _

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

" P7 v8 E. q. i2 I, M- z

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

J9 O e) @8 B" R3 W6 V3 _

ง.  ถูกทุกข้อ

$ e, e3 r7 {5 C4 M+ W

 

U& r$ [7 R1 r; P Z* C

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

; s4 @6 i& p; a/ w

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

6 |; e' }1 y ~4 A* }

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

5 \- V* f/ X9 Y& a$ n1 y

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1 [" B& Q7 G( B* x; H# X' o# ^

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

8 z* A6 f1 J& N2 S8 h+ m/ l

 

; z8 y" b; c. D( O, c

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

6 e' j* T+ b7 t

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

+ Y( X3 m+ \) _ a$ S: f" e2 ~

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

( K8 C s- U+ ^

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

' \1 h: N; s+ z+ c) R

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

* v- u4 \$ @: k" d3 {6 }

 

) F: X$ C1 g5 o, j/ t9 |

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

; z! T5 [8 X s- s: ?$ A+ I. p

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

w% Z; M5 V) L, \" E

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

7 c: R1 O# X$ s/ w: n* V

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

2 f1 b K+ G- R0 B# t1 a( i& x) l2 i' |

              ง.  ถูกทุกข้อ

# q0 ~( Y. C6 Q3 z4 l" x

 

% @1 r" P2 r* {& b; I. l+ Z3 S# [

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

; _ I" n" H( N- h: B" d8 [9 a) J

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

& z3 z) f. T1 F* X+ ]: R

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

I m1 v, h6 G M% s6 E

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

/ S h0 ?' I+ L, v/ J; l0 y7 ?

ง.  ถูกทุกข้อ

+ o( m- C5 |* ^

 

; b4 j; M' M, d- g3 o2 ^9 i7 Z

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

6 ]: Z& G7 [5 |

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

& S- u/ g' ^) `4 R- L( A3 i; b

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

M. u; |& {" C5 Z

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

' j" L) H9 X5 a

ง.  ถูกทุกข้อ

6 H4 x1 u8 U/ T7 ^

 

) `) N& V% A. R9 Q$ ~- {3 X) z. A

 


, s& P" Y$ r7 M& x

(ข้อสอบชุดที่ 3)

; w1 g3 ]0 ^# D( p

 

& J; V, J9 l/ h. C

1.                            17.                         33.                                    49.        

! F. u! U$ ], k2 Y8 Q5 x0 b

2.                                     18.                          34.                                    50.        

! L% \5 y$ W ~$ b/ c8 ^

3.                            19.                                    35.        

# u+ S" o3 {$ T( h3 C4 f: K! l

4.                            20.                                   36.        

( C- z$ _7 c5 g7 g8 ?2 l+ z

5.                            21.                                   37.        

1 {; W( l m1 B3 P) A6 `( J

6.                            22.                                    38.        

* d c R5 q* K4 f3 r6 \) n

7.                            23.                                   39.        

9 B6 n4 z+ q5 o% m7 w1 D

8.                           24.                                   40.        

0 J& c+ r8 j3 v' ~8 D5 f$ W

9.                            25.                                    41.        

0 Z& N: W {: _2 r

10.                          26.                                    42.        

: c% ^- V9 Y4 y

11.                          27.                                   43.        

6 |) d" K$ R" j1 C

12.                          28.                                    44.        

: R6 y( ^* ]3 Y; v: \1 o

13.                          29.                                    45.        

8 L/ b9 p. d" _% }

14.                         30.                                    46.        

& u/ ^2 s2 _6 m y! h0 l

15.                         31.                                   47.        

' ?9 X) G" M; q0 D5 e8 h8 B: N

16.                          32.                                    48.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 29-3-2015 01:18 , Processed in 0.236797 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้