งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 25344|ตอบกลับ: 17

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
' N8 N& b/ n) l" u% W# ^

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

% I/ S3 E! j( _ S: N. a

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

/ d* O; {) w8 b* d

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) y1 ^8 A' a* \, F( c

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

* {8 v% V# `3 j8 M" B3 z5 \

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

0 F( `" \5 V3 c

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

& j: x+ N( ?1 I/ V w* ^9 |9 @& ^

 

; A* Q" t9 D# D2 g

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

% G7 y: b6 s( d

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

% T7 Y$ n$ c* i8 y4 ]1 @4 k3 m

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

9 C* x% T& ^& P# I* S

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

$ H9 l- q( S% ?5 P2 Z0 G+ W

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- E& `8 q$ X& k$ t: e/ U8 f4 Y* m

 

$ f; a6 z7 {" a: h( I; Z

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

7 E+ d0 x2 a# x- `2 `4 m# X9 `1 j

              ก.  อธิบดี

! [5 v+ a' U( J. I2 `4 ~

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

/ z) r5 J8 T) p q, W l! C1 x

              ค.  ปลัดกระทรวง

- ~' O' c" q8 Y7 W5 R+ a# O

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

$ N: G+ B% n. `# r" J+ _: n8 D! ]

 

5 J9 j4 ]. p: O: P7 p `* p, L" J2 w# Z

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

' A- }7 L) w2 M! n$ X9 E

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

; H! A- l }, O5 Z; k# w. M$ B4 a8 T9 o

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

1 s" ~$ @2 ^7 Z' D

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

* y7 S h+ f9 [1 z# `( d& S3 G8 s7 D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

/ L0 g5 d! H' h$ Q9 w

 

( z: v9 Q9 \# t! @( j" K3 D

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

. Y* i! W, _' U2 v E

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

! }" F% h( |/ _% ], S

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

4 O( _0 T! u) X% ^

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

' [( a4 t6 y$ q

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

: v% @) o* j# m: A( ^/ ]

ง.  ถูกทุกข้อ

6 Z4 p" q! _: A+ {' P3 ~

 

7 f0 i0 m1 P/ d3 Y* B# b$ H

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

7 p9 D* j5 r/ v2 A! {# A

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

1 ?3 r% w! ^6 W% p. j3 l2 e- Q9 p: f

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

4 W: j) D8 z! @ Q

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

# p2 |5 i- Q2 ?5 P" E7 x- f. a

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

' B( [# C9 N2 d& W: c2 Z. w

              ง.  ถูกทุกข้อ

: C& i7 U, e5 J

 

8 Q% F, o; r5 o; A7 K

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

9 [5 v. ~7 w ~+ D3 q

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

" K# u7 [6 F v; r( a) H# P! {

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

3 @. H7 Y; W! s& e/ n9 ]

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

% y/ G& H) ]7 B% x8 U3 U3 ?

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

8 {5 R2 b) g ^; J4 j

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

. u' ^' ?- g& I1 k& ]9 b7 A0 o

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 t) E3 r, B F; g

 

1 F; e0 j) J9 l) {8 h& v b

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

1 W5 X5 E+ D1 ~. @! l

              ก.  อัยการสูงสุด

/ y2 A! V7 }8 e% r6 r

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 l9 V( d. O" }( g% t+ d

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

, m3 n! q3 u6 n7 Z

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& d) Y4 e6 }5 N2 g! \

 

3 @* |. J$ C4 o' o5 ^; q% ?. y

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

7 Q v6 q0 \" f j5 ^6 R, S+ Z

อีกได้หรือไม่

$ G/ {2 W0 I" {, j# P" D

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

& Y& Y! d9 f! \2 f

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

7 @8 u4 f. j$ @/ {- Z& s& _% K

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

9 q Q5 w& P& \) o/ G4 R; }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

) w1 W7 J g3 z5 D

 

/ Y' X" N- L$ J, f" p* h2 q

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

' K9 s+ T6 D) \ z# j

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

- a+ e T# v- A2 F, _% A

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

* f r9 L: Z: g7 f" ?3 J

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

" C' F( C: M9 S$ h

              ง.  ถูกทุกข้อ

% N% I2 ?; i( T

 

6 U( s. d; i; V* K4 V- b

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

3 H2 \% Q$ q! R

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

* T1 s1 P; ^5 J

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

. ^ `0 T; F. H5 g. g

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

( U$ p$ }- S9 }; e

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 U/ P1 [8 T8 _3 ^7 X) a

 

1 }$ C; l Q9 L4 K% y6 [

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

; l0 |% t; j$ }; A+ R+ k

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

" v. }( x+ ]% d# \6 R

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

$ a; |3 n' U9 q' V

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

4 \8 T8 V! l* m0 j! t% ^* R% P, o

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ q! ~# ?8 g5 i8 o0 v0 I& _

 

; R9 H- v# o6 w: d

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

, l! r1 l7 ?" k

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

9 S5 \% }! j, [1 A T

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

9 u6 `' y/ v6 m) O6 e5 n1 ~

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

4 Y( C) }) @5 n1 U$ Y

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

) O6 o8 K6 z( \5 Y5 _- b

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 I# }* J4 S, o6 B$ E

 

% U8 l: \( F& Q% `3 ^

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

$ z/ v! C% F9 t7 I& @

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

1 |3 s) S$ S- m- h9 y! k) q

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

+ r; @3 Q. G( P6 q [7 q

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

1 F0 n: k, {; e6 f$ N

              ค.  ภาคทัณฑ์

/ I" N% u# M) g4 j# |, p

 


: ~) L! i; ~! |# d
9 B6 k1 Q2 L. j, B5 E

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

% t+ D% v- m* X9 O- R$ s; L0 w, J

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

8 x. M' ~9 \ s) i1 c+ J& _

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

. e @2 v( x( g" S6 \5 ?

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

_: n8 b3 o6 \

              ง.  ถูกทุกข้อ

\- c7 k& w: ~6 F$ q

 

% `9 L1 `/ A+ }$ ]; m: ]

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

( k. M/ w/ A4 K: M5 L- G1 k7 x' i

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

) e& ]/ h5 z( Z( i' Z

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

2 ` s: O9 J" B% B* v% f

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

# E2 }+ q+ H% O* i4 w- j& |2 z0 {: Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

( t! c- T8 q4 {+ O3 d1 _ U9 E" |- o

 

9 u+ W7 o0 g& h# w3 |- N4 Y

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

& ?9 I$ G4 }3 J/ ^1 d5 T

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

& k3 {3 {7 |% {/ X0 Z; M# Y

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

, r* e) T" q. e+ T( c

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

+ G8 X5 Z% A# `* C, z

ง.  ถูกทุกข้อ

]$ h, A7 a. M) J6 R% |

 

* Y2 i" @, [& R6 i6 d

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

1 F# m0 n3 e) b; L$ V5 N5 V

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

) u' |8 H0 y; q, X) r

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

$ p2 z3 v' C2 o7 \3 N# R! _

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

) q7 @5 @, T" ~; t' Q! l: U' L) r, T

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- x. h5 M9 }8 G

 

0 m) u# ^+ k* N: D* T. `% L

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

# Q( U: o( f$ J

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

; O( q3 u+ J* Z

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

. A# ^ j, O3 [& c5 R

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

8 P( Y1 e6 d& l3 A9 w

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ r5 F0 o* V* j

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

5 n2 y8 [/ E5 R6 q% E+ D8 v

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

/ W. u- b2 z: J0 c9 U

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

* J4 O$ [" T" L$ i9 C) \: A, ~! c" M

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

3 P: l6 Q! P5 G/ z) ^# z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( r9 h6 } A# B# i

 

S8 Q7 Z1 ?- n9 K7 t) V

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

# I# ~( Q, d. Y

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

/ N+ _& I5 L/ c1 O5 u7 w% Q

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

( \* }# {( k2 q1 u$ n" l

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

8 ?7 W0 i7 J( @7 Z# g, g/ a

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. s5 |" e1 o8 \) j8 g3 H

 

+ C/ t! \ V) j: H# e

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

B# L1 t6 U' ]5 U# R

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

: H. h1 [# F$ a7 {! L

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

9 H7 X3 H# k* x3 o

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

7 V$ u3 u# e$ X/ E$ ]: \' _

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 R3 L4 L9 W Y. E! d1 f+ Y

 

; B- r' x0 h! b1 g

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

3 v4 x' W1 |: ]1 a: ]& \0 Q

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

$ C* h4 l" g/ b3 d& [5 o' m

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

! m* }; _1 Q9 h% E5 e

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

* W% |7 p& i- Z* g

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

2 `4 @8 h4 a, m( }% w( a) N$ G

 

+ {) A/ q# o e" c: v

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

$ q. ?. `- r# ?, |# h: q

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

- z: o$ M" }: m; [

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

, ~ L' [* ~& A

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

0 N/ n9 @: R# I0 s1 x2 T( u4 h. T

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


, `: f9 V2 F& q4 l; Y) B( g
. d1 k1 r4 K/ j' D

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

+ T! W0 ]9 j# ^: p4 V

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

! v3 v# V( {1 Y7 s( F1 }' o

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

- b4 p4 g4 l7 Y

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

+ U# W' o: n" f0 }/ m: c0 u

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

7 \( K" m2 t4 `) u, `; Y

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

, c+ K6 t9 ~' m- p1 H% B2 z

 

: X- i0 t0 v; l1 p

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

5 Q% U" s3 ]& t5 l# t" T) \

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

9 N; l' E; { t4 v5 {8 @% f

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. \* E9 X$ ^2 }* z

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 i2 s2 g8 P2 t% {

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ^: ?5 i. E6 o3 w

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

1 n. L4 R+ r( r ~

 

0 L9 `" ~! n2 k2 o6 s

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

; N O4 K9 A# G* O1 K9 M$ o

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

: Z, ^! T2 F- {% W

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

/ k7 \- W! X( h7 ]$ b

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

9 l& e7 I% t. N% F' }

              ง.  ถูกทุกข้อ

, T0 j3 V/ `; e+ `$ m" P% U6 ]

 

4 r4 e# C2 p: W

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ G( e7 A( o- j- C/ W

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

" G+ w4 b) R8 b( c, o" E+ Z* ]

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

+ n( m2 k* y n# h2 x( M$ z

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

' r1 }4 P' N; R$ z, q7 Y$ z

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 P) W; ?4 H) w, t9 X3 e

 

r/ S8 R& q) D

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

3 [9 m1 }( l. R

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

# V* L" Y( [ C( }2 j1 e9 U

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

1 H* \0 j9 b: { A

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

8 _( S. C2 J( i- ?

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

( y' B& l+ S d d+ U8 x" n

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

- k. C% v O$ R! r# p

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

- ]4 n, n6 e2 |1 S

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

2 C- U1 ^" H w+ d: Z- @; S

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

) E( y" U8 r. Y' A. X" ^# f7 g

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

_ M# e* S! G$ V. w% u

 

- D. ]" O+ ^8 k# n

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

9 w- q+ I8 X4 T( l

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

& w$ [+ D3 r5 F

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

$ L! v Z9 K6 m( ?9 v, @7 n

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

8 W& {3 F, y" h4 `9 H, ]2 F5 O& J

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

0 }2 P0 C5 E; G# R6 a$ }

 

& X5 K# q+ @2 d, a) a

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

& r D$ w3 t& y& @5 n# p7 O

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

3 R* s) A, N- ?

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

+ R" ^9 o( V% S4 i2 e5 T8 f* i9 u3 J

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

/ o* L0 k) E# p8 J

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

' Z& J6 {" g g. X9 A: O, t5 {

 

' T7 k7 k: i' T3 y0 c: l5 B

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

9 v3 T5 ^3 `% v& p6 |

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

+ _% { y% @% Q) f2 C

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

4 t6 y, g+ g% R2 \. n% T

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

! x# f: i0 W' x: I

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

! L) ?6 }# P: h" T: K& @

 

2 B: E3 }- |3 |8 k" o3 {3 f2 p% f

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

9 G. ]' O4 X1 U+ M" ?' E+ y

              ก.  วิธีตกลง

/ t* i+ d+ R1 J+ |

              ข.  วิธีคัดเลือก

7 K1 Z9 s/ S7 L c4 p3 h

              ค.  วิธีว่าจ้าง

1 v. b0 ^" {: S2 k. X; }

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

0 P3 \. }6 q1 S& M+ s

 


, D( H" }' H2 ^1 r% K

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

! G% T/ |% t. ?* q0 ~& ^

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

2 ]; a9 @/ C5 r3 c% H

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

" d; f c: x6 n' q- N- x

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

5 L1 G# S& \& {- H& i3 T. O' p

              ง.  ถูกทุกข้อ

) B& ?+ M# Q; m. V6 q

 

% N `" E5 V; \ Y$ J- t

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

: z/ \/ j8 D4 d3 p4 y

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

0 q' O5 |, F$ l! R* Y

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

3 I' `6 [4 K ^6 V

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

( ]! c5 o4 H3 j; }

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 b& w2 f Q% c& @" }4 N& _6 \

 

$ C& A3 B) V4 E2 o6 K0 ?6 ]

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

* B5 U" q0 a( T% c

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

$ a4 V) x/ T4 W( u: Q) l

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

9 S& ~9 I6 V! f

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

% H0 e- O# F+ B& c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( f4 l9 ^2 Z b0 t3 x

 

9 ^7 ?5 Z1 S1 i8 s: U

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

4 w$ d. T+ Q, M' b# t3 w, J5 c

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

; s+ j( C; r# ~5 r* Q3 E9 a

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

! U" ]6 [$ V3 I5 P, D

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

7 n$ Y- i4 t8 l1 [& d

              ง.  ถูกทุกข้อ

: }. s0 q" ~. d) \+ q" s0 V- p1 f; m

 

4 M2 O3 H- S6 ]

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

) g& E, J+ i' w9 h; b, ]

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

' `8 J/ n! r& [) ~

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

# Q# Q9 Q% j, W* a# d

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

( [ J- k! q" z# g5 M/ ^( F( Q

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

/ l, Y) G2 T" N$ e. V

 

1 u7 Z9 @2 Q/ T4 n7 x! @$ F

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

2 v* E" q* [6 J% ~2 G

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

+ x# e, G$ [/ ^7 d

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

5 ?, n! _/ F% m3 {

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

/ c$ G _( K$ X9 U( J/ j6 t( e

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

- r% |) W6 F5 K

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

# k, @; Y; B7 r9 d$ e9 \# ?

              ก.  กว.พ.อ.

y! Q; u9 `5 ~" y6 [, M7 W+ x

         ข.  ก.ว.พ.อ.

9 F. C( I6 P4 x

              ค.  กวพ.อ.

' j8 r0 c$ Z0 D" ^6 p

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

7 g+ V4 g3 A! A8 P0 p. Q

 

$ V4 V z- A% |- H( \5 i

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

& u$ }) I3 C1 S5 n5 d

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

; n% M- c* \ t5 N

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

5 o+ w0 \) }7 I8 |' {

              ค.  บริษัท จำกัด

7 a# f/ I( s! l- X% U

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

1 F% Y. ^( y+ O. T

 

7 g6 V: L4 ]9 J5 `5 o/ j

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

. Q( d' w% z$ n9 F" [. h

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

' K. I$ o$ b! P/ o; w/ d

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

& o" i9 Z8 |( T) H( Z

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

: }. Q* n* u8 [9 ?! D. E ?+ d

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

4 m. `6 M @$ E% F A8 C

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% y. Q' @$ U5 o' t

 

; U+ y1 S5 B) m; U/ }

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

3 X2 Z$ D5 C' H8 |) I1 i9 r; X+ U

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

4 Y9 r5 t7 }% P$ b# j0 X( C

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

, w2 P6 O. x; f5 p

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

, [: Z8 @! Q3 M

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& b2 c4 ?7 n# C% X

 

7 u, M+ |5 d/ N5 [( y

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# E9 q2 t" q5 Y

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

, o4 V/ _0 g3 i" I) |

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

1 m, M# [, q% m t" D

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

% K! O. L( v' B$ N% ~

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

% w, J( f; D; r

 

! `! \' J" S" S

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

$ p j2 Q' u, d1 D- ~

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2 G" H8 C3 y. ^: {/ B. @# J

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

! Y5 r$ r' G$ ?. x

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

; y+ C' e. S9 L4 l! @! i) d

              ง.  ถูกทุกข้อ

, B' o, b% S% L& x) p1 H6 \% z

 

* t1 u" g$ p8 |

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

2 q1 p" d, ]1 e0 m5 _

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

* j2 o3 a; B! s: @ O5 U) m7 U# W: F

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

( s' B8 O$ q3 x8 n" i* }; M

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

. l# @( U X2 l8 s5 v& O6 D! I, A

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

- P+ x3 V5 M: O8 X" y9 @* C: R# W" P

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

4 A' d6 f; G) T% ?2 I

 

- T1 I/ @# n6 X: ?

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

( H- V" q, R$ h7 D1 Z

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

6 g/ Y+ P" n0 R5 e' W; Z0 R& }

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

8 `4 a. e6 _( B8 H' ? v% K6 }( _( Q

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

% q! F9 m9 P( } c6 b# [

              ง.  ผิดทุกข้อ

' t' y) p3 d9 v( }3 j

 

4 g1 |1 G. O% k6 e) A# _/ G- f& k

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

6 K5 A; G; y7 y/ p& c# I

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

9 A6 I2 S. z- \: _; v

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

* }8 N) j$ n7 ~0 I9 `

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

) U B5 [ p. _$ ~' p9 D6 x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

* H4 N9 S. B6 E: I

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

d, c% K1 W3 s' j9 ]

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

& h" k+ e; B# }- j* w

              ก.  กรกฎาคม

/ R5 {8 o8 j- k+ W( K3 I

              ข.  สิงหาคม

1 m* W1 b$ ~! n7 y. E3 y

              ค.  กันยายน

% z. b$ w/ f5 j+ T: |4 D

              ง.  ตุลาคม

. {, b9 [4 e# S2 M

 

2 x7 H4 k8 e3 @7 m9 j, S2 t

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

6 q& h/ R n& j8 `0 @7 x

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

6 c v7 @$ D# i; R- ?( h

3.                                              23.                                               43.                      

* z7 d0 T0 z: \7 V3 A

4.                                              24.                                                  44.        

$ a" J- [0 f* U3 f! H. l a; L

5.                                              25.                                                  45.        

; ~" g+ A( o6 R5 O& ^3 U% v

6.                                              26.                                                  46.        

* `* w- J3 U9 g' I8 ~& p

7.                                                                   27                                                   47.        

' D8 ^ V& G! r

8.                                              28.                                                  48.        

t ^4 E" j$ e/ C( }1 ]& Q5 p

9.                                              29.                                                  49.        

) }( A# r, D1 e' i- _: s

10.                                            30.                                               50.        

# P3 s; @- Q- K8 [+ o3 C/ L

11.                                            31.        

9 E1 _6 ^3 H& t0 d1 P" e$ n

12.                                            32.        

; b6 Y4 r- i1 c% H

13.                                            33.        

0 A) y: w2 r& O3 g% [8 T2 A

14.                                            34.        

# d2 i9 X B$ [

15.                                            35.        

4 H9 ~) X/ ~( G

16.                                            36.        

0 H; d! b6 L& M+ E ]' K

17.         ง.                                  37.        

& Y c7 W5 ^2 o) T# P3 Y# k/ j% O

18.                                                     38.        

( _! ^7 i& X$ {

19.                                           39.        

/ r0 i0 E# O. n C+ u) x% q+ Y

20.                                            40.         ก.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1 R9 W2 W2 M3 B# W: `; t' \- F

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

) E( p! H& t" t( N

             

% ~ ]. J, j+ B L1 E# F6 M0 H

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

9 ~& c. G5 `5 C( u5 x- J& C0 B4 ^9 O

 

) V# W9 R: m6 k% f

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

7 q* B5 D- J. K$ j

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

- N" n( R* J3 k

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

U) ]- x: q7 r

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

I# Y) R! h. z8 C" _+ s

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

0 t& u ^( i, S K- t7 A1 k

 

9 ~- Y9 r) m, h; H5 K& m6 |& W

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

' T# m; V1 c+ @# `( ~/ w/ N

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

- x4 {; c" A2 `1 X; U

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

: H. r; d/ x, S8 Y7 j4 Q* r$ Z

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

4 I1 I5 _/ t3 n# ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

. y0 D, q+ b# B

 

- f- Z& n' o: q

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

/ U* n0 f+ y C6 E

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 {9 Y4 n+ g. z2 Z4 F

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6 I2 G5 P( W; L9 K0 m: @

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

, l$ l& K) f5 V( u' B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

' Z3 x( T- o2 u# F: z0 C

 

& [" {' @% u! O2 e! J; q. i. s+ t+ n

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

0 i2 V9 x2 ?0 ]+ j, h2 K

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

& `$ F9 V' \+ C3 q7 C7 q! R5 f ~

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

$ k+ Y2 p8 j: z* Z

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

2 `# q3 i+ n$ T$ w4 G* m

ง.  ถูกทุกข้อ

4 ^ \' P* H+ y4 N

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

2 c: H6 v, X [3 u- T

              ก.  วิธีตกลงราคา

8 B* }% \, }$ x) M7 y- K# M2 Q

              ข. วิธีประมูล

4 `. f0 u/ @) z6 D h0 q( K% ]: Z

              ค.  วิธีการประกวดราคา

) j! e7 K [! ?* u; [

              ง.  วิธีการจ้าง

/ G7 G- H' G& D9 M

 

4 Q& x1 C/ E0 n5 p- V5 J

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

* [) J: N* X0 p# d. P

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

1 t( s5 P5 m/ Z2 \/ C, \, w

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

+ G: j) J/ K3 B- X7 y

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

6 T6 g1 a! R9 @* W3 I2 v Q

ง.  ถูกทุกข้อ

. E P- w$ t+ I7 {

 

0 G8 l9 u& e) c0 G# ?7 }; l t& a L

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 ?, f: y5 T2 M" ?

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

' h9 C6 @7 S) g# p, k7 B; Q6 ~ y

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

8 |: R0 Q3 B/ N0 u: _# u

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

( }$ ^3 D- V1 t8 i4 g6 C2 j3 q

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

; j5 N4 u0 F* L8 C

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

+ [8 o' `: K6 ]1 m- t8 p! A4 r/ ?

 

f0 M+ b0 X: _$ b& o

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 b3 h- C$ l( q, l

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

# | t( E& W& A9 G

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

# R4 z5 P. E; L1 U1 `9 I

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

% N6 M$ w- t+ z5 i% M4 c. o

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

* r, _! ~. c" Z( W( B

 

; L; |6 c- e! d3 e

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

. L4 g/ E8 u5 r3 b

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

4 F5 m' b9 _% w

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

0 t: V, F# K) h( y: P

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

$ N( H) ?* v. r0 b+ w

              ง.  ถูกทุกข้อ

* [" W( {$ J( \3 l( {6 _

 


+ Z; J. t3 Z$ a+ H+ r: ?

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

" s* C4 j" N5 i3 ^. \6 U

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

' D8 O6 C) _, y, j, o

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

) E F$ Z! T; C/ K

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

7 y7 l, V4 w' x4 p

              ง.  ถูกทุกข้อ

- L& ~: H* q! V, n! [7 v) n

 

* U# v( o+ s2 a: _* W' N* ~/ o, L

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 L2 f0 F8 B8 D) g7 x

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

: [) G, l$ [8 t5 W5 N

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

! j6 a1 |& v4 c/ f! l. G! p

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

" Z' f1 C0 H( G$ D& y

ง.  ถูกทุกข้อ

: q7 L1 c; c- j

 

9 u- Q3 L! G: M- h' F* C

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

, r4 J$ [5 w. N( ~

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

' ]# Q5 u o$ T" z) D: k

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

* s5 l. M4 ]- l' R" z

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

: w1 |) a1 Z3 f+ I" v

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

. W! ?' |8 |4 d5 ?9 j

 

& ?2 L1 U! ^* ~. p6 p

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

$ E4 w1 B5 T, ^ `- W7 ?

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

2 N0 D. K- j3 I8 J% S. H) c2 l

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

9 A; g- i- m7 ^3 E! |4 @ K: @

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

/ l2 z. x) a3 W: w, L

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

6 {/ m' _* c1 p

 

* \" ]$ S% e1 r

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

. T" c6 J, ]* m5 @, l0 M

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5 B7 s! q) A% \: y Z

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

( D/ Q3 [* H: ]& q2 j! Q9 Y

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

+ h/ k9 D! S2 a' G. e0 H

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

, a t) z2 z* v

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

5 x; H2 h v* [

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

4 Z/ k1 x9 }+ O z- v. d' o

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

4 O( e' F7 a: l

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

4 y; W0 k. x- |( d7 U

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

& G8 I# B2 I9 @5 E

 

' E! ^" B# G, d

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

% ^8 z) _+ t, D1 U0 T

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

$ |2 b- b# _5 i, P( ] k P

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

G: T3 p! F* k$ b" N2 J4 K: {! w

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

# H2 F/ ]+ k% a6 u' H f

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

2 ~: J$ s2 ]6 R ^7 M1 Z

 

2 `9 t& T; z, S. i! p2 |

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

" B; p, x2 O# o, K, X" H

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

i x* Z3 E3 i, C$ y J; t+ Y$ s) B

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

/ A: z( M8 g0 Q6 Q* v8 q

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

" _/ _% b5 D& s/ u4 f" `8 M$ g

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

8 G& l H: K6 \& c7 u1 u) E

 

7 g8 ^( P Z1 O. U( n! r

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

. u6 G5 T/ ^5 U" R

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

% }' i, w+ q7 ~. n$ ~% b

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

, a; h( X' {$ N

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

+ l0 ]" T) g4 P- d; D* k

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

% r& E( m8 D" f, T1 I$ k3 }

 

' T$ n. [/ h# x

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

, _* B5 T6 P! N# D) `

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

* A6 k) |& |4 Y& w/ |

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

% T9 l8 O3 }& Q; D4 z0 h; ^

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

3 ?; m/ r$ l0 ]7 Y3 b: i Z/ G

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 A: T A* b/ i: X- u

 

5 H! |% ^8 A+ a1 L# e0 `1 P$ e+ Z8 i

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

) R% ^, L) i2 \

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

2 p/ t- k6 [, L. x9 Y3 R

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

3 ]$ A/ x* _1 y/ q: X: s

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

. Z1 }- _, c1 u; t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

" y/ d5 Y+ V @+ B

 

: r, u4 b# U6 Y7 u

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

( B, F3 I2 Y# T/ J9 g+ H- ?7 t( I

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

6 s# h2 d1 a8 v; K3 w! ]% S+ d$ t

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

, R1 @9 T( w0 v6 F

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

5 g0 f- A0 p8 {+ S

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

7 m' M( l7 ~% s2 f

 

E) p, r& O0 X$ }% {

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

* K O' j- E: j6 x! ]/ H3 ?9 k

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

/ \7 s# t# I! g' h H

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

3 U+ t/ z8 C7 x$ n9 k# E1 y

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

! o, u2 N4 m7 @0 z8 d7 d$ C

ด้วยเงินงบประมาณ

+ r# d! h- m# U2 G1 {/ M

ง.  ถูกทุกข้อ

- u0 p$ u. G& M0 m$ r% h: N; H

 

* j5 M7 a; Y- |* M

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

: t% b# R. |7 U, f3 ~8 Y5 C

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

4 w6 z* n; \: {

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

1 d& L, v% X+ m* i

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

4 y* ?8 l4 W# X3 U1 @7 L# J( U

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

/ Z' J' H) {; V, y8 X

 

* C% a! J) ?- M

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

& \& @4 f8 g7 |; |% Z* c. P

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

( T0 N% b% ^/ k

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

% }6 b# t; T2 y/ v) z7 V

              ค.  เงินสด

8 S8 t2 t! Z- R8 K% ^

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

% ~8 L8 N4 t5 w: ^$ `+ v p1 z( j

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ G2 p1 o( T% p( X0 D

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

, Y' B( G" }6 M; r& Y1 x

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 M* O! p7 `2 P1 V; f6 U9 {* W

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

3 C' {+ N6 s y' a* M% a

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

& j7 A) w, q8 ]; y$ U" M

 

% H) R5 c% g( m

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

# {- C1 Q( W" L% [, i+ L& P

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

( @& y: @. \ W J2 I

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

- k4 @& J% Q$ f( P3 {# W% M

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

4 v$ l3 h/ K8 @: H% e) V' e

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 A- ^6 l/ c( I1 r0 h

 

3 v# K' L! s* f( \ Z

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

6 \ u+ G9 k7 G+ v/ [ R- s

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

' V" C. _" V s8 O

              ข.  เกิน  100,000 บาท

+ _9 e. R8 W. _+ [# F" y! d2 `

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

4 z- _1 i# v6 P

              ง.  เกิน  100,000 บาท

/ O' ~( _; {8 V* X

 

& {8 P1 ?: X! V9 j. b. V" a, H3 I

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

- b& |2 @) h l) Q. ]

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

; R* T: Y* d1 m. l

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

$ r+ C( G4 {# R8 o- O. k" L& M) Q/ C

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

+ W8 j$ |2 J' h# J

              ง.  ถูกทุกข้อ

" R" V2 ?+ V0 S6 y( w" [$ z

 

# E) d8 m3 n3 w8 t

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

, ]/ R) c* W9 v @1 Z

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

# q$ _0 L4 f) m' K4 n1 W

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

+ w+ H* B: Q3 L! t5 p; g/ U

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

* t0 G7 c4 N( r6 q! o

ง.  ถูกทุกข้อ

7 T7 }% H! [2 ]" m" i4 @2 A

 

7 r- b' W) S9 W3 F6 d& o

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

! D: T* ]0 V" v+ t2 e1 U R

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

; B# k0 i, k9 v. ~; P8 G$ h, ]

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

6 V& x: M$ [- q9 V& ?2 Q$ W

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- h% W9 ~$ `5 c' }) J* o9 ]

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1 i6 n, q V2 d

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

/ }6 x: e7 Y, q9 i

 

, J1 H, X( y0 o9 M) d, [4 X, O- S& b

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

4 \- g3 l: F4 W2 T$ w8 |

              ก.  ขาย

4 A$ J+ F7 \: Z

              ข.  แลกเปลี่ยน

" c( h% S. [: Q

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

! k$ [, n* ~, p! p

              ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
3 O* r+ \, I6 m

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

, l2 u: G3 [8 n' B

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

0 ]1 G! u! J8 h; n7 _

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

: [3 Q( k$ n1 T" x

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

5 D# d, N& `" r( D

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7 O3 q; g& m) m% q

 

( d7 p# N+ y' {8 a5 x1 X F: d) y

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

4 C% K! Q2 u( M3 ?& |$ w/ M

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

$ b9 u* ^8 M! L y, ]2 ~2 `' C

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

( w0 m" [+ ^" \0 Z# B( j

 

; }7 I7 _+ [+ x7 `4 S# ?: m

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

, U, X" K1 T0 j) j( O7 d

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

% E2 @2 h% z! F; f0 D ]

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

4 ^- ]+ U4 [3 ?4 X; R9 k

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

0 }5 q: c0 K2 E4 y5 i, O Q

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


+ X" U, F5 \0 |+ g5 R% |
r, \1 x( J1 @- d

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

' E% m4 K( f; @* l

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

" ?* M/ A9 m+ u1 r$ Z/ b

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

7 ^6 F5 c$ O+ }; m/ ~/ n' i3 g

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

3 w5 w) A4 a! W2 ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

b; Q1 A3 s( m2 v5 V0 v

 

% k# {9 c! L. t) |

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

: v9 d6 J6 ?; _

              ก.  เงินสด

9 I% v- B. ^$ H/ S$ S

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

0 M' h* q+ I. ]0 v' A1 K0 Z- Z0 U! {

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

3 ^, P( ] x/ h; e( y, r

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 t7 L3 M- y- I% `

 

" B: c$ s5 R5 \+ M- V' k- f. {! G

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

& I3 T# g. k; O4 q6 z+ g9 H

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

+ `9 t: W9 d4 F4 F7 Q

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

8 o9 H! ^& h9 [, ^

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

8 y" u, Z" G: Z) L: G6 R5 G

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

& q6 f6 t* |/ F" p4 v1 k/ F; Q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 W& u+ y F! B

 

5 B( C, k! q, z+ H+ T* A4 D% t8 M

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

& `8 p9 P0 Z7 X3 I( f$ c2 P

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

n; h' c3 d9 m) ~# d

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

* Q/ w5 L. Y6 _' Q" \

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

/ r9 u( z, T _) H( e

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

9 _0 l* f X9 B; D6 d6 ]3 c

 

3 l6 p8 q: t) Q

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

5 K. v1 e7 S; h

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

4 e) U4 e! Q5 K: R8 w V! a

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

5 x1 M1 }' s# m& z0 w( C

              ค.  เจรจาต่อรอง

7 t# T- |5 i4 B) D

              ง.  ถูกทุกข้อ


& q- r. ]2 V6 f# {7 @- ~
) z! T# g: _( l. f1 o8 m

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

! Q2 W" j' P1 W. z8 T' g

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

5 C M6 \3 ?! ]! b! t) a3 B8 W8 z, H

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

; D8 l7 \0 R+ h, ]- s+ J2 u' d$ T

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

4 M6 }5 `5 B9 B% M1 u, s* @# q

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

+ \7 t7 m. A) V0 _

 

; q) i* x8 ]0 ?' ^

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

6 v, r& {, W3 ]) @

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

: K" U+ y; ?% z2 d8 j

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

, V" u) Y9 N5 A/ ?1 o$ Z

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

' v- j: u* c5 }

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 p2 O) Q. l! x9 v- E" R

 

6 J' |* C- q7 R; L

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

! Z: H/ G, T4 @) |) m$ x8 O! N

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

+ |) M) l4 }3 ?% ]4 O% s$ u5 g! h) E

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

1 |+ R2 Q7 Y: r L8 O# X

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

2 S7 u: g- R% P: z T, ~7 B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

, l8 U% ]2 ]3 [6 s+ |

 

! [3 J( u0 _) n: X5 T, F

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

5 g6 V. P6 H6 m$ V4 ~! I

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

' E- ? z: z. U! w3 s( C

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

: r: r! v* J9 H* q8 Z

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

9 }. }' B1 G/ ]

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

- l& H! Q$ c" w9 Y. H

ง.  ถูกทุกข้อ

6 ?" i7 y+ b9 s2 a. `$ u% |$ l9 H4 K

 


4 ?! L/ v9 G$ ~. u+ a' d
8 Z6 V0 d f5 S/ M9 H7 {

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

; b2 {- V* P! `. @, b" O! a3 I+ L

              ก.  100,000 บาท

$ f, l" V- C$ a& v6 }7 K

              ข.  500,000 บาท

* H4 v/ G1 w/ W% Y- ]

              ค.  1,000,000 บาท.

. S! f& M9 Z% i. N- Y

              ง.   5,000,000 บท

: n- J9 v: C$ }' j* W- s: x

 

# j; v% l [1 k) g

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

* b3 v8 o8 M7 ^( D# @; v

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

. G- o: i7 ~ r# J

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

, x' t, f- T/ o: Q

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

2 {( |8 D: D2 D" E

ง.  ถูกทุกข้อ

" n1 ?! C: s1 e; A6 k

 

( r! ~+ A% o; A$ w% D

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

9 q8 L$ ?5 f9 Z

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

2 y8 g5 n2 h+ n' M

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

. L- H" W5 q5 g3 X# E/ e& g

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

7 p, S. b' ]" C; T8 }

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

- V0 a; {' | G0 @

 

1 {" ~1 x9 I4 K0 J( B2 c% d! v }: K

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

5 o1 ]. p8 P! q; r5 x/ G

              ก.  ไม่ได้

; l; X! L! \# E! I9 ~1 M: W# f5 w

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

8 K* }: U$ o$ w% D H: \

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

' o5 d) i: F; \# q5 @

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

6 } }4 b) D& z! G

 

% j% V# A1 q# [' {5 I* A

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

) B" z" p9 V- {( R: k

              ก.  ปลดออกจากราชการ

6 X; m ~- p& P9 A; i0 ^; a

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

& b) j5 ]0 S/ k

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

) H! D6 M$ v% H. F

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

: @; k/ Y" K1 L" z( z, F" f5 o

 

0 p& S# S& X8 C- \

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

- _3 `( R5 i: ]

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

$ |8 w: P2 A2 t2 t# N6 j9 L

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

% T# s9 o l2 d, q' I% D% y# t: {

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

% d( p1 D3 V6 X% W! V2 s

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

0 \/ P; i- v, p0 X$ b0 N2 b9 N

 

* J% E! u& K X6 f( a2 N

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

( v2 V% b! o% M4 |% w- l

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

# v$ F8 D) ^7 j1 P

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

# N) B2 ~: D+ A+ @+ L" q% q

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

' U6 k5 } o' K6 g0 C& Z$ F

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

) V) Y/ v$ W& Q+ [: g8 {7 Z

 

+ a: s+ A+ C5 Q$ t/ P

 


) ] E' |+ Z; ^! r, ?/ H* Y' x

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

9 u% l+ q% Z# F: F; v+ D+ \

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

" ^2 X w& C1 h+ M% W

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

+ M" M1 `- K' j g

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

: L" i- F' u, c) c% j

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

5 n: t t6 s: R/ |$ U5 s

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

$ k& J6 E- e/ K% h) n9 ~( W

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

' h4 Q6 \$ K' n

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

3 }* {# a: N i7 ~, J

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

" j2 k1 c6 \6 J( M f# l1 ?( ^

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

. [8 m r/ r* P

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

7 h# L' ]" X' t% A3 }/ r" N

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

, s# Q6 N* e! O

12.                                   25.                                    38.        

6 ?$ V: [# h' z% t2 M5 c

13.                                   26.                                    39.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
4 \5 p2 \ b' u5 o6 f

(ข้อสอบชุดที่ 3)

* C! N, X( I* g) l

 

* Y3 f# e* x2 [9 X( d$ h/ g' v

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

4 h) u! t4 a; E, r$ V

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

" r& r5 m6 U+ m

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

; E" S/ N/ s6 q- \. T% ]$ Z

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

, n. |$ P! N0 B% r6 { i' s; t0 s

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

9 {9 |; }8 _$ \1 K8 e R

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

0 ^' z9 r: e& w# E

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

3 y1 }7 m+ p5 {3 I/ |7 p

              ง. ถูกทุกข้อ

* l3 p- q5 O0 A5 c) z

 

5 Y) l0 V: B6 Q

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

4 u( a j$ P$ l% s/ H$ I

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

6 ?1 o7 v Z* z9 z3 N

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

6 @' f! `9 \# K2 }

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

+ n! P. F: p q( L* G( D

              ง.  ถูกทุกข้อ

% g/ `0 ^( J3 k3 W, _0 L3 u6 I4 o

 

* b6 c, f4 y# d: l) D4 h

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

1 q- }. B! A2 {$ ~1 f

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

0 P( A% l W! h. {& P6 V& w

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

9 |) `% Y. q" d0 S- ~

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

0 u* }2 e5 X4 Y6 x! t

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

/ Z; W% @/ J+ w: U7 o* P

 

$ d6 _0 v! z' |

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

3 w. X4 k, j! @& l7 B

ตามข้อใด

( @& V* v3 J- i: d$ C" N' Q5 v

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

3 Q2 g. t6 X b4 I: m

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

O N) _$ l# K3 {

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

. _+ ?, y8 Y+ V* n: Q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


0 J4 ~% T- W/ X* {
, `) _2 y# P* ~" m. Z

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

2 K" r& x0 n4 w

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

p4 [0 X( b$ b1 ~" q, ^ a/ D0 y( D

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

6 p1 s6 S4 E. V4 w

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

4 B5 s' e# r2 u7 h5 P% j" J, i3 g

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

/ I2 T( ]. g$ E$ A% d0 X' _* X5 D

 

6 g( H4 ^2 f+ Y( Y: X* k

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

' U, ?. b" L. u8 G# P9 f9 Z

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

" q. l+ J# n3 q# v2 f) Z" s

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

# n' Y- `' c% l1 G8 [ e

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

3 z0 E( z2 F3 E9 B$ `

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

$ q0 h% N" C6 H0 t/ l# j1 e

 

: F& ]" j/ v- \, q

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

! d% q) f- m0 U0 g4 R

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

2 Q7 ^0 W: y% O& P: X

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

6 H; u9 k0 z$ b$ e1 s: P

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

- J" C1 m9 M+ f& k

              ง.  ถูกทุกข้อ

! A9 A# K" V) F$ H* g) c

 

& [3 S x( z4 }4 b6 y

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

8 {+ [6 G& _* k/ K, ]

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 M& O2 i5 a; E3 _' X

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( p. m. Z: O* l

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

9 K n' S8 I7 ^4 L9 h

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

8 f% ^5 D# {6 J# v7 t

 

; L' G$ d$ W9 t2 q% A

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

! y1 V4 F/ m) M2 E; \' @0 _

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

& F* n/ l3 n2 t( ]6 I

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

8 j s; a9 i H, S$ U* O

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

8 x& {2 H4 {% A" u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 c1 _' I4 E# l& J8 }! B7 X8 J

 

4 P4 g2 y* m m4 v

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

/ J$ S) g& r) t' }% D5 O& V2 ]

             


3 I6 e" w8 S. Q: {. v! P% a
2 ~) ^9 F9 c1 x3 q; ?$ G$ ^' U' d* k% J$ F

              ก.  ไล่ออก

# K2 Y- x0 ]4 M" G/ }

              ข.  ปลดออก

; v& m s3 I$ a2 ~/ s/ M; ?

              ค.  ให้ออก

2 N; o" T# M7 [

              ง.  ตัดเงินเดือน

0 A: j8 I' k) x: d

 

0 G& |7 T, t: J Q' X

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

+ _6 C0 S ?. Q6 |8 Z# y5 j4 a

              ก.  500,000 บาท

# T0 ~; F2 ]% G; @9 r/ d8 C

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

4 x+ A, y. K7 ^7 M9 f/ C! \

              ค.  เกิน  500,000 บาท

2 h) r. h- ~+ U

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

% X2 W" w4 C6 B, l% a: Z$ g

 

* c0 y: F* ~+ c# H* o

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

, R' i" E& D$ q+ {/ |# K% g. [

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

8 b2 K* s7 R' }% d% ]

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

3 k: \7 V9 M3 ?8 a, T

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

* \; K, a7 k( R9 y1 i

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

" X! B! A8 F7 J7 n7 c$ t" E9 d

 

/ }. `7 I3 q8 M8 M3 I# q

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

! N/ u; b' |& y6 {) ]

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

% t' }7 k/ ~1 Q

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

! p( o' g1 H' v2 O3 I- V( J. t4 I

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

, Y }, Z, x7 z- |3 B3 z* X

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- r* U U" R0 K: O8 Z0 i' n: l

 

# d. T3 r; n7 d7 V

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

8 V/ a9 |" _5 N

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

9 q4 u2 N8 e; y3 F* Y4 M6 v

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

8 u; j( [/ x5 a& D- U1 V$ ?

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

1 b; C+ |9 _. s7 A

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 N1 W; h, D( D/ |- J% r, D* F5 [

 


) g7 x2 _) q$ a1 I- ?" @3 F
/ n4 J# k0 m1 r% I+ _8 Y# J$ a

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

( v; K/ p2 i2 Y/ u4 k

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

7 ~) Q2 G3 ^- g! P

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

. F% Z! ^4 l2 t

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

$ F, M4 R) S" g" r) o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

$ }2 T; ?0 Z7 B3 `+ _

 

7 I. A- {9 E- y2 e' X

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

- }; n% r' B+ ^2 _& A" z3 P

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

\ E& x0 \1 z7 N3 p) [! v

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

, X7 a: z! G. r p9 V

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

" t1 A* b9 P4 q( v0 B

              ง.  ถูกทุกข้อ

# g. b# w# R G

 

9 I$ W/ s! e1 j! E2 }( a! W

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

( Y: H; I+ X) h' n# q3 a# g: Z

              ก.  นายชวน หลีกภัย

- A- ~; P- w3 U# ^% ^3 ~! _# A

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

/ }1 O7 C7 c/ X' e& d

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

% S6 ^# ?8 d6 b2 z1 q- f: B8 L. w

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

/ \- v6 t8 ?1 Y0 ~4 A9 |' b

 

7 j( k4 T1 y4 P# x. p+ B

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

, {! N: n8 F- R" S

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

0 H1 ^" y1 l1 G

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

6 ~8 K1 j0 `: y

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

; c( a e# Z& l( |* \' N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

9 A) A! V" v6 _& D d

 

0 `3 c# |; W/ Y, t

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

9 l& |8 h; _- i( G: D3 P5 v, n0 l$ h

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

' I, h' j, g# {7 r D9 H

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

8 Q/ S( w) L4 T6 y

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

3 T* R: d" t% f, Y6 m$ J' B% H

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

+ ^9 f- s( m, a/ Q9 i

ง.  ถูกทุกข้อ

/ r: v/ B2 U% O8 V

 

: B" ^" u/ V. h8 S$ A+ e/ B

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

! v [$ l5 Z: o4 w4 p5 i

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

, ^0 Y5 E7 g- ?) B4 ^+ o

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

8 I5 X9 {' \, h. J- c

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

. J$ l' i( J4 Z1 O1 x4 ]

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

# c1 N# J. Z5 {/ Z n) |5 L; L

 

- N3 h6 n0 r7 T: T9 ^8 k7 a0 l

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

, O; t+ |) c4 D* C# u

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

. n/ M7 Q( x( ?& {

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

; c1 P1 D+ Q! a$ i! f

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

$ Z; K0 V7 e) J; a. p" Z

              ง.  ถูกทุกข้อ

% O; {' w2 P5 M- i0 S( o

 

6 O& b) @* c- R

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

& G( J ^2 G. L& t+ _2 s/ O$ m5 {# a

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

. H3 @8 g6 D0 d1 W& m$ x$ H

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

2 x& k6 |, o/ d$ K r# O- n

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

' _- g4 g% b3 ^2 F# x% l7 d

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% S- G6 D, V4 } z X

 

( d" Z, ]1 O$ c% ^/ R t

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

1 D5 b, Y% c, P# r

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

% T; a/ G/ K, f& w, T

              ข.  ประกวดราคาใหม่

: _4 u& `* j- H9 f. W

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

. C3 }7 O- B/ `4 z+ c6 S9 g

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

) ^. T: a: X% n( G, j# `

 

/ r3 \+ ?- [3 b8 U+ v7 c/ k( Q

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

' O1 s+ H: h. X4 O! s. ~/ B- c

โดยดำเนินการอย่างไร

2 y& [6 N; t0 X$ u6 c4 S- k# M

             


9 W: P6 ?3 ]- h9 t0 X$ g# G9 g

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

% M/ d% ~- ~" J/ y o) D+ p2 C3 C2 a

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

$ |- K7 C% S; k' e

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

/ Q/ b2 d" {! H

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; I% n+ Z( I0 t7 `) \& g

 

4 K0 E! C7 |6 a# n7 ^

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

I: |' I K, K- w$ n% |: |

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

& [% Y) d" F. H* o$ p

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

" t# h# [# H# B( f

              ค.  กระทรวงการคลัง

4 X/ a9 g7 @4 V! `) I

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
9 v/ Z7 Z! R1 o; o

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

% X: r9 W! L# c: O6 F8 A2 b6 m

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

& I) T! q) \2 w' d# ^& ?

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

) R6 }" D0 [0 ^

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

1 }9 g9 k! D: a% m

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 w+ Z- @1 }* P! N4 P

 

/ L$ W# e2 q$ {: D0 a

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

/ x8 A+ q2 M, e t* }

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

! b2 `) d1 d( V' y1 q

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

$ j2 k p. q, p0 g+ A

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

1 ~" R1 c% M; X) C9 T

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- b/ A2 l0 _2 K' f4 B' w2 Y2 R

 

6 V2 }. O. l; j; _1 \

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

9 ^; x8 t1 g% t# p: w: [* B/ ?

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

! h- c# e8 Q- \# \% |/ s$ v

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

* B# p/ C# A$ L0 m# m

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

6 L) L( V' P' y* ^

              ง.  ถูกทุกข้อ

. \+ m, B4 n! r

 

0 ], T9 W! H- e* j. Y# s

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

/ N! O4 d# M, a" d( u- G

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

4 n! h. D- F" C: n9 U# i

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

# L3 T' e! ~/ m$ l7 r4 v/ ]

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

# N8 r1 F3 ~; |% f9 t7 e& Y

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

3 n' x/ j1 A! V' [. B' S: ?! |

 

5 ~8 d7 `3 x* {( e" z0 W

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

& C" F( y7 w8 G& X* O

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

! v7 V0 s/ W% |8 e

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

( d& `/ S1 H- N+ t6 U$ w3 V! E/ k6 U

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

1 V( q2 c! i5 S$ B: F2 l5 k

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

0 J1 V! \$ l* t! i! c3 s! f7 ]* z

 

; N' [7 V0 W6 Q3 z% Z1 D

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

^$ k7 g& c- J! Y8 _

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

$ n( i' D( {# y* v9 a$ I

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

+ ^, \% i/ y+ Y Q, D

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

; c/ U2 z9 W) S# X

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 l& @! t3 |" k) U% X7 ~' A

 

% T3 Y: ~% p& }& e" z+ R

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

8 H- x- Y* e2 M: `

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

* {. Z" E# y! f* W8 C" p1 p. j3 E

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

* F* A! L8 M4 s/ V3 v- k! Z: M

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

) m7 a- e p3 i- f h

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

! ~8 c4 j: _9 c+ L+ O3 I+ w

 

* ~, P1 H G9 M% Y/ }

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

5 W: b, d3 C# ~2 m8 I

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

2 |7 T. A+ a3 ^; }9 t% a4 A

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

1 ?1 ?/ g |+ w Y! Z

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

5 a5 H$ A) h! [3 e8 h+ w3 d$ `9 S

ง.  ถูกทุกข้อ

6 P( d# u5 V% i% L5 A$ z

 

1 e+ l1 r2 X4 V& y

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

: \& \9 w) z- e; I$ j

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

" {+ \% R- I- u8 t& Z+ _

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

' z% v7 o- t |- _2 _% d' b

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

: p0 I9 |' {& P! h6 M! U/ A

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

5 D2 ?. T( ^1 T1 N

 

* d$ z6 g; w+ h

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 P3 n. k n9 M: O

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

. w& V2 I3 M8 d' @5 u

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

. m0 X. j, ~8 z- E! j

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

/ w, p: y! s8 f8 j3 T( G: G

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 [8 a2 t: T$ p& c

 

, }: |+ d; N5 T/ k/ ?

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

' }5 T2 T" D+ ]) H

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

) A l# e. s! `" X( e

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

% r5 c( m! r, `6 ^+ u

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

# w0 V: s( x3 j

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

/ J- r9 ]( J& f* s; o, t

 

# S- c& f0 U* P6 w7 k

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

. n0 t5 K+ k0 z

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

+ O0 k$ k3 f' ~2 d

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

* X/ W0 Q9 H1 H& a

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

4 Z9 ]* G' ~, w

ง.  ถูกทุกข้อ

, B+ a7 c: ^- z" ^( D- P6 K

 

# Q) w0 x8 L, m0 t/ w

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 b* t% C! s6 \2 W" z j* T E

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

+ q T* u9 D- |. [2 X" X1 _' Q

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

- H: r* w7 s) k. h0 M

ของผู้เสนอราคา

4 V/ I1 ~! b! @( P

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

/ n/ C3 A) l, Y) M# d+ h, X# d

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

. j. T, m( D0 f1 Q7 J) i

 

`3 a0 d/ K: D" o2 h( a

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ W* T9 B4 U( I) R3 A7 K- L! l6 j4 ?8 V

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

: s1 u1 d9 P6 ^& F; `

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

( z6 m: {0 ~ d0 z3 E3 }

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

8 s5 {1 t) h# u/ R

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

" w& p' _; r- ~" Y$ Q

 

2 T" g B" M2 x f( U3 \

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

3 Q0 J. Y% t# V2 J7 r! B+ Z* V& I

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

5 E( u- H3 L! B

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

7 Y# b2 `6 I' a3 x: K9 X6 Z8 m

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

4 P7 b+ L. g$ {5 {1 c0 `# I

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 k4 V' _$ D, {! j# i& e

 

! Q' w" w% K# L; W; s! V1 c! W

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

z- ~: U" Q5 q, k, |' M- o6 p

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

4 K4 G% W2 O% E8 i' K

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

& J5 Y" r* K+ A# ], P* b* z7 t

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

, A6 M' k7 z% w) r: i, P

              ง.   ถูกทุกข้อ

( E7 @8 `5 Q* X4 p4 a

 

O u' z$ i1 g

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

2 F, ]. l; D6 J; [1 T! o

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

, z! \- x8 H1 Y

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

0 e2 W% j4 A+ @! l5 W: W' c( Q

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

2 ^5 q/ W3 b K9 h

              ง.  ถูกทุกข้อ

- I: d1 D0 w# N' O5 C- z( c: f

 

5 {$ L- m6 x" @0 k' i

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

8 g. `1 J* c, k1 ^, I: A: O- N

             


1 V8 s2 ]8 C( Y7 [
( D6 K2 |' ]4 I3 c

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

2 v/ [. a7 o% B p' u

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

9 T% U3 f7 E; f1 y* d

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

/ y) t0 v0 A; H, f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 k: q, b2 C; t0 E; Z6 o! n; \( s

 

2 r+ j* R) j& P! m- _. t; N7 x, d

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

5 L: C; ]0 l) @# ]$ L- C8 t

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

9 b0 c; W! q* Q% u* k' t8 d- ~

              ก.  ได้

- O. d) O# C" r; b

              ข.  ไม่ได้

9 N s( M7 L1 q- _+ |3 ?, Y8 X

.             ค.   ไม่แน่ชัด

8 \- c8 Q5 R- @: u" c2 D' B

              ง.  ไม่แน่นอน

1 M: J* O! Z& t8 }7 k9 o' B

 

4 t& e" \! F1 G

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

; n9 F: q% l- w0 A! c3 k! X* U

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

' b$ m: ?0 c& c/ z/ s; @

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

# U. Q5 T( O+ ?

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

" z6 z% w2 k, G( J' V, R( }

ง.  ถูกทุกข้อ

, L8 N% E9 M1 q. W3 _' r: g4 W

 

7 G* }% G, q, N

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

0 Y- C# S. ^4 P" F. t: t

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

! O" N, d3 M& J5 V# ^) O4 [" g; J

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

# _( e3 j# X& |. Z' }

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

4 f+ D/ l9 ~: L6 H4 A

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

# g2 v8 n+ e8 i$ U& k) w

 

" D9 z9 e' h; x6 E# |) q

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

# }2 j5 H2 l5 X& }1 |/ _

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

: D7 h. \. t( b W: O5 `7 n1 p

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

( ^! x2 R* x) ^" ^5 G$ @8 O! V

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

& P% @# R3 t/ p" }6 x( w

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

" f6 ]4 N+ x9 ?; k; G

 

7 Z4 Y' b5 B/ c0 M# n- q9 C- g0 Z

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

. n% ~ E' c N; a8 V5 Y. D" h

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

1 i8 @- a/ J: }! F

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

: j; z7 ^# }7 q. ~. E

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

$ G' T' q9 s; H$ |( c) N" z" {

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 T; t4 [' I. G; J) }0 W% n2 R

 

8 w7 r7 e, t2 w& y/ i3 N( S

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

. S9 w5 \5 G3 j- J% O

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

* `0 H! V, Q1 T

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

0 f# P6 ~& T5 B! O9 |

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

4 u2 t2 N. z: b! }: L: K& W4 E, O. D

ง.  ถูกทุกข้อ

2 K! K3 [" @9 T& F+ Y9 D

 

/ y( b# Q% x+ v& r6 F

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

- X+ P7 H$ F+ g) D/ E0 s7 s" S1 K4 I

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

0 @4 f. j3 |# D6 K3 X; w+ z

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

) d5 V) z5 G& Q; t' c/ v

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

" ~1 H9 c4 Z% x' [% v& R

ง.  ถูกทุกข้อ

2 t* G$ W0 J7 \: g

 

) T( w2 P z2 l) I

 


, k1 A* A3 R# i2 }; A) p

(ข้อสอบชุดที่ 3)

$ o; [+ P: J2 ?) [

 

% I. D; F; v B

1.                            17.                         33.                                    49.        

) Y4 `& i2 C+ H( w4 p8 S! w+ f5 y

2.                                     18.                          34.                                    50.        

" J! @& @: f) i9 [

3.                            19.                                    35.        

, r3 C" h; l' p) y. l( V$ |

4.                            20.                                   36.        

+ z* H: _/ o+ u2 B! f

5.                            21.                                   37.        

2 Q" f2 s6 G0 M7 }, `9 @

6.                            22.                                    38.        

2 v2 k6 ]2 R5 j2 c% X }( b* \' K

7.                            23.                                   39.        

- P- l; |1 ]( n8 v! \

8.                           24.                                   40.        

/ n1 s4 S/ C7 \8 M2 S8 s

9.                            25.                                    41.        

4 }/ y* w8 X) I; }- w+ k/ B

10.                          26.                                    42.        

1 o( C2 H0 S; a2 ~8 K G3 n

11.                          27.                                   43.        

w; C# F x2 b% G" n

12.                          28.                                    44.        

1 z% H" r7 T! A

13.                          29.                                    45.        

# p, @2 H, e8 T% w

14.                         30.                                    46.        

$ R! Q4 m3 H: B# O! P) ~& N- }

15.                         31.                                   47.        

" I0 a8 [- [: ~4 ~0 |& m; B3 R

16.                          32.                                    48.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 1-3-2015 07:21 , Processed in 0.250274 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้