งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 27232|ตอบกลับ: 18

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
' k" Q- K/ k' J

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

9 ]- k1 L& d5 ^8 W! i. |3 K# {

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

' ]: ]. G& \- h/ P

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

@) J: g5 I. d5 E% O

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 y* B. n* q) s5 l+ t

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

. c3 _7 Y1 w3 s+ N0 b

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

4 h2 f2 Q' u% o2 ~9 ~

 

% T, o2 }. j# m) e5 @

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

2 H K' N9 J! ]9 o7 L; B/ \

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

1 |- R0 a! V- {4 z/ a5 v

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

& u+ H, L# \% Y" k" ~ D8 L5 P

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

. @/ @; k6 h3 K% K

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 @+ `) Y: `& U: I' R- B

 

# a* }% H# r; h

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

! q, o5 H9 m- n. c3 w3 n2 g

              ก.  อธิบดี

/ x7 {7 ^, P+ P5 @

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

' j# Y7 i: C. i$ a! H

              ค.  ปลัดกระทรวง

2 s9 C# e* l' ^" A- d

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

$ P( r# B) x( w0 L T+ f

 

# ^# k) @7 M- i7 Y6 x8 h; e

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

" Y/ Y. u1 B9 C3 ~- ]7 P

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

/ g: U$ T+ s1 d& O2 t

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

6 a* I" b6 D4 Z. o" O P4 X; T

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

4 w' f8 z' T8 b" U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5 Y; D% |" ~/ K! b& F

 

5 X! {" g* i7 J. ~, p) ~# Z& w7 O

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

, d* @1 ]" V2 e( ~/ b

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

- ?8 ~( t9 Z" N: s. {

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

j% j4 [3 `! x" D. S6 D

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

. h8 U X" n" }6 n8 {" E

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

6 Y% g* U! m. N D& r. x: G

ง.  ถูกทุกข้อ

; R2 K% d5 W% \

 

* ~9 H% p7 y) x' k* E

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

: ]0 [- o0 b S, G3 u7 I. G8 l

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

9 S+ X2 o% w: j+ b

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

. |* e/ H7 Y( _ N, _

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

$ S. s7 c) I X

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

9 b7 H, \% |& V; e1 {$ H' n' M _

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ k o Q% p0 \# j R' N

 

' q6 p' P" Y& c4 Y1 D3 G

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

1 O( n- {/ K& g {) L- ^

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

; J( Q8 m7 D5 K; H/ x) ~

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

% X& b8 v# K6 p( T6 `7 |

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

! y# V6 E; I. [

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

6 i% s7 G9 k4 _' V7 {% T' k

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

7 N9 Q& |" M+ R

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 e. V# H2 @; O; Y5 U, d

 

6 q y$ i5 s& ?6 H

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

3 B8 Y& r# O S4 e

              ก.  อัยการสูงสุด

7 C* f$ y' e* x' Q7 I* s

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 h3 e0 L! h; k+ F3 E% s

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

- V9 R8 h: O4 s: P5 h5 W2 x; t

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

: A+ a. {1 |% A# G" `5 c' s2 y' W

 

. k* ]& x& c) Y; r, A9 p

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

( X) z. A0 l: p% _' k9 `. S# z

อีกได้หรือไม่

) n6 l1 F: `9 W7 K d4 E

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

# }8 {! g. o( J9 b3 M2 M

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

* G! N2 o8 W7 B- K& w

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

A% f; z' c. x8 K t2 t, A

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 [1 C3 C. t* Q( l

 

+ ^3 I. {! Q# `1 Q" y

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

. G$ G* O& @2 d2 C! p2 h. F

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

, o! s- v7 g1 Z5 i

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

! f5 {" t* T' W" w) \& V

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

/ [- j/ c: l6 A% o6 B" c( ]' o

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 T4 s; _% u: g+ O/ L. D( J: J

 

9 V4 z3 ]* M8 J6 X( |

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

' u1 ~; r Y; Q" ^/ I: n

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

% a9 W* R( {; e5 u( j

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

! j4 [" g I- m( u

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

+ ]% c1 F3 a# x. I! t. F0 l/ |1 N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 K0 x" P) y8 \

 

0 ~! T% ?/ }) m

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

[. q6 W; G5 i/ `% K- ]2 n

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

6 T& j( z; E% _: g6 V

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

/ [( R! h) t: C

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

/ W. `7 |. x, [2 _* j

              ง.  ถูกทุกข้อ

) w2 O5 y' h" \) }2 A- P

 

4 j* v" C3 Y% S% @' l. b3 O' y

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

9 R5 o2 U9 I2 Z* ?0 ^* f3 ?

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

+ Z/ u8 l3 u$ w9 [( b! B- R f0 o

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

2 k. m7 P& p+ p

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

. i5 R6 i; D% Z0 M# ]2 }( k

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

& [& ~3 D M; {0 B

              ง.  ถูกทุกข้อ

; s; S% A7 C. e5 n8 p/ B. `& W( U, Y

 

1 {8 W3 c4 |+ L

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

# X& f& K o* }& z0 I T4 v

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

3 `6 d5 }+ I7 }9 l, ?6 k3 q

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

. [. \* {( s$ Q. H; z

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

2 z3 f) L, {! ?9 P8 Z

              ค.  ภาคทัณฑ์

5 R2 H2 G+ h( V9 \* ~4 x" k9 O

 


; T3 O& E# [* S9 y
: M9 b+ U( g, U+ K8 P

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

7 J# ?- a6 b4 I( ?1 U( d+ ^8 A

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

# b/ A' m# i. Z/ F

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

" |) ?: K; @& Z9 Y( ?- [$ O

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

) ^# c. P( E/ o7 H9 T: T

              ง.  ถูกทุกข้อ

' p* P' a, a5 C9 E7 \$ i& U' `# I

 

; n& A2 _+ d6 q' x* X& A8 b

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

- q# [5 ]' _6 h' A

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

2 _3 H1 i& r- M. f- q* R3 t

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

- @6 Z) L9 S! @9 D# X& C+ i1 {

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

/ Q" Z0 E. o* l7 p9 Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

( b3 C; T3 S! g

 

* M3 C& O r2 B( t) u

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

' }. `8 e( K5 k% O* a

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

$ }: @- w# H7 O- F6 H

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

! S7 @+ O" H. j. T( q2 O! m

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

1 d% S) V& v: K K; y4 ~; C

ง.  ถูกทุกข้อ

) [6 p$ N; B) E' N0 R& ~ o+ j

 

$ i. E) |, B0 c2 |/ u4 M' R( B

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

4 P0 K4 v" J i9 z. h

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

. N4 ]5 a# }1 D) g

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

5 E2 K$ F; r: ?4 F5 l6 n& Q) b" e

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

. d2 ^/ s$ D3 z) M) v

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 b% X( Z0 F. `8 P

 

3 }+ `( E0 u8 Y7 y/ Q

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

+ s J3 Q" T0 _8 ^2 `

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

& V; K1 o( S, B3 `) Y8 q* o9 g' s, n

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

; e* Y7 M) a' n. c) v- a

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

% o+ o4 l" M$ | @1 ?

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: B, q- P/ @& X3 L1 ~, }9 @& A: W

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

% D$ c+ D0 K' F/ u0 |- l

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

5 e5 v2 \/ T$ x2 c* N

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

( G* S3 ~' P6 s7 u, C* P

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

) H( |( ^) i+ |

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 L6 j( E7 c0 ]& ^( V' s* c

 

8 M. }: i1 r5 ]/ z" ]# M

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

3 d0 @3 {8 H: V4 K- N

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

- ]* c4 _ m" _" D+ d- q9 b# ^

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

! _' x8 q& h! p8 Y7 B. ` G/ K

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

& O5 h+ s: q3 W: ?! i( p) J

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- p, m( S6 T, D. X" w: L: V

 

9 m& L: {2 @. _6 R% w V9 s

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

- Q7 k% [, S8 R' Y x1 L0 J4 @

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

+ s+ S: C9 N* [1 _# j5 o

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

5 t4 Q. g0 {* J4 \

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

9 s' P4 v) Z" y% P. \* k I! t9 p; ?

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 p! C& R! k& D4 G8 M) o1 w

 

! ]- [: q7 U9 f6 U8 k+ b) V

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

. p9 A3 L) B6 M

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

, J6 ]% @+ g" @6 Y& ~

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

. `8 v, y4 L! h! Z7 R

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

& ]2 B- k4 u" r; u4 q. l& m

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

8 z) C8 t; a$ i9 l8 g, Y5 d, X

 

& ^/ l1 u" X N, t$ Y

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

0 J" h# i* _3 `: Y6 F

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

' |% g7 m; j9 R) E

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

4 A9 b( [/ F" t j, L0 i) t

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

# \9 a1 f9 y$ }$ p! |, Q, J& j2 L( F8 f8 w

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


0 A5 D3 K" C* x- L
" O6 V$ P) o. _4 G, G- s D6 d9 v- P# [

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

8 T. ?8 h) M5 `

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

]& |6 r7 _: p' e: \

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

7 J, k# P3 J+ M% @3 |7 c" j q

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

, R) p i4 ]$ L" `" ?

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

8 ~, \* T8 H2 s! y- ~

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

4 ~# ~! A& |* S2 f

 

: T. C1 N: S" }, x) R3 `

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

: }4 b4 h" J0 a5 G

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

/ b% B) s3 n; k

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7 v+ s" D3 s! [. ]

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 [" ?; K: V, U) ^$ {

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

$ g' X' C; C& c& @" n

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

8 E; t, R" ]8 o& L

 

! o) S2 W% f+ M! [2 A# o

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

; q% n, O7 ]/ w9 N3 ]

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

. D( P( d+ r2 r. c1 W: I. N8 @1 i3 U

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

. \9 C6 L4 ?9 L( }, B# u5 l; v

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

$ K; ?5 x+ q% W* }

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ c) ~3 ^1 R3 ?% r" u

 

. p% M+ X2 f7 w& I

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

2 Q8 m1 f v. V* a) m6 @4 F7 j1 q

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

- o2 G' b! @' z

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

; w' ]- n- Z' p; ^+ g7 x* T

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

3 @' p2 y4 |9 l1 ^8 f

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 \2 O" J0 B8 U- C- f q) q+ @: t

 

. Y) k# h6 J3 X) ~

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

' h8 T; H9 |5 s2 @0 [

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

) ^/ D& k& ?' S- o* O+ } _, `

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

8 c! e% K# I6 l( o# `

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

: p4 p' e% V/ T5 c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7 Y0 f F9 J# N8 r1 q

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

, ~; r$ U6 P4 W7 Q- S7 p! z" |5 L% [

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

9 Y1 U0 i8 O) d+ q+ p4 z

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

% K6 [/ W- V v* q" E5 ~, Q( N% h

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

0 X$ _6 ^3 |* C! u# X

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

# G- w# X% \! Y! v" P

 

# C, U& K( T5 Y/ U4 [

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

* l9 S" G6 {* J( a4 U

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

3 s5 I& _! i% x3 d3 Q( {) M1 r- i

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

G1 k1 y! B: J& P+ R

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

3 @+ a! P1 ~& V' \

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

% R/ P, z+ Q, y) _1 f

 

8 A0 Y0 c( |1 ^9 s: o

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

) Y& e; V8 o8 B& n: i

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

! G( ?# b( A* C

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

6 k5 V& ~5 ?% l

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

: z. Z& e# \1 ]/ I, Q( Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 B* X0 t0 W" i2 \

 

1 {4 M* c( t- f7 W1 Z+ x

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

+ t: W/ ?4 Z: g: _

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

h" X% N& Q( N" h

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

" F) `; x4 J) n9 I& l+ b; P2 h2 s

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

) n5 _. W% j# y/ d- n

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

# ]1 g2 z9 C# x1 v% e* {

 

( e, W# [& C; s6 Y p9 |

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

% \1 |, n4 f1 m. |8 h& v' s

              ก.  วิธีตกลง

: @/ n' ~' ~, G G5 B

              ข.  วิธีคัดเลือก

& f: G# `0 `( Y( s

              ค.  วิธีว่าจ้าง

, N8 \ B* ^& f% d( |6 V7 x$ r

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

1 q! I4 Z' x2 s- ^4 s6 U# e1 V, ]

 


5 [" |$ m4 S8 T

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

% {, S3 t$ u6 t5 w% _5 b! g

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

0 U `" a- j6 a) F) s6 G9 H0 q

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

) i/ @4 Y. y/ H; t$ t/ V9 w

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

, ^0 I9 [9 }5 P5 z: J( x5 N. f

              ง.  ถูกทุกข้อ

% N4 b! b* S A. q7 p4 H3 z

 

+ I& r& Q% D% h2 Q7 v2 V; K

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

( B2 N; ~1 p d+ D0 f

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

% Y- [/ \7 S9 V/ R

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

$ t- @6 q2 g2 |% z3 H2 X

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

4 G4 x7 [. A9 {( W: L

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 Q4 y* F, X5 U b0 \$ i

 

/ i3 N/ u7 R' g0 d: h

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

. E6 o$ E. Y( z

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

) z- n/ F/ i8 G/ x, I* E9 p& ~' Q

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

2 R" n! d" F- K7 [

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

: E, ^# n& n) y+ m8 `

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* }# W- O6 J/ P8 \

 

- I. W5 w8 i& ^6 Y4 G& ?

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

( r7 `3 t0 l% ^' s" z0 A& x, d

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

5 X* N; d! A4 Y U( b$ G

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

- x& R- ]0 W: _+ X, Q% w

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

* k% T4 g' X9 i* i1 A

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 s( `2 F6 b' H7 B! V

 

! A7 A' [# ]3 I; H/ _! ]! L5 C' X

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

$ y3 K) ?) z2 v. `' u- N+ V9 ?

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

, e1 S$ @0 x( a" v# z. U3 [; _

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

( i- a# c+ K" k

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

! P* @! Q9 J4 u- S1 ^* @! c" [" o

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

5 R: ~6 t" |6 ~

 

6 y0 G2 K( V8 F) \4 P% V4 A& s# Z2 N

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

3 K' a; L1 y9 H+ Q

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

7 f7 h) s# c! R1 r: ]8 E: |

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

. r# y# p: U( U) S6 o

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

$ @# E) j; z% P- o6 S, m

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

4 j( g* o$ |2 U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

9 U% Y! ^& ]$ A U N0 f* w

              ก.  กว.พ.อ.

. t$ g( v& ~ b# N `

         ข.  ก.ว.พ.อ.

2 V9 B/ X' T& N: S" R

              ค.  กวพ.อ.

0 h8 ]$ L: m1 R6 _9 g

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

3 ~# ?5 U' K# P% n& O9 x

 

* r0 {+ x4 Z& O" d" r

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

4 C* J4 g$ }6 @$ E" |- l; w( ]* c

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

1 M& Z, |4 Z" y* P5 h8 l7 a2 O

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

; L' U/ ^1 Y7 n9 L+ X7 Q* n2 A. C. z

              ค.  บริษัท จำกัด

6 s5 Y/ M3 l1 A5 _- i- j

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

+ M8 u, b" z6 f+ k

 

' h! s9 f; M) r# P V2 D5 @

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

" X% j9 Y5 u2 ?6 Y5 ]

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

% C" p$ }9 A1 |) W" L

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

# n3 h- e! n$ {0 d, A: T0 O' h

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

) G# E2 v( D- N, o. g5 ~7 M

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

- R. D# f% }. r

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

9 t. L: {- {- X; o3 _! }

 

' d+ W) h5 l# E$ s o V- V2 H

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

- _* C/ x# a9 q6 s$ g

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

- T7 T1 K* K* d! j% N& I1 l/ F

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

) L8 u4 M- z: j+ U

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

9 l0 z1 j' ?4 B1 ~7 H d+ W/ y/ |6 x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 I% c5 I) \: f

 

+ f4 \7 h6 |# i

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 X8 U. X3 A! d% K d5 B, f: r

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

% {1 n3 l2 o& A" X$ U* o: D

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

- _8 p; w0 B R# B

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

) y' c. P$ c D4 \

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

" u. G4 l& e2 ^/ z0 @; Z

 

; A$ X: r& O/ G" o

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

0 @1 x, v- t) v- r

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

; R, T7 I% `, _8 E

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

7 Q8 j6 l, z, z+ M4 o$ S$ n% U

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

7 F7 U: U& W/ g0 _' d

              ง.  ถูกทุกข้อ

! l5 p7 }" O X& I: t5 V

 

4 z9 ^6 y: T: ?

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

. g3 O9 [ m; Z) i% C# `

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

4 Q! h! I2 }. V4 W% q+ w6 u- x

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

$ d' D+ z j( l0 y S% f d

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

. ^: d, F) \0 Z' A# V1 s

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

& n7 M! m/ ]9 s" @6 N/ ~3 ?

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

{/ K9 z0 k7 r& j! ^

 

+ w0 m0 U: G3 @+ u3 W

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) k3 g3 F9 H( t9 w$ {/ Y

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

% ^8 Q- c1 R8 ^9 B

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

/ }/ ~2 _9 m' S& N6 v

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

: S! i) O! v! s$ m' m7 f

              ง.  ผิดทุกข้อ

" j" R5 n) _3 r5 ]

 

' W7 i; x; P& M$ ~

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

9 q6 r( L9 J6 Q; v0 B! G5 V

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

' a' D5 ?; \( ^* ~/ x% v

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

7 Z% g& d% `9 D4 y/ {

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ^% {" D0 \" O2 v) W# [- U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

9 A* A3 P- d4 Q$ N: `

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

0 F4 y" U8 l3 k6 O+ Q) s: f

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

) C$ l; n# \) g5 v2 ~% B* J9 f) b

              ก.  กรกฎาคม

, R% e9 i$ ~: l9 r& b% N; J% E

              ข.  สิงหาคม

: H0 k# k# | |# k8 c

              ค.  กันยายน

9 ~9 U3 |4 ?2 h8 K6 ^

              ง.  ตุลาคม

* y" P* ^ s5 U- h' G

 

+ V3 V% n: y' I# e

 

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

% f6 ]- f7 M" j d5 ^2 l

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

4 S* j# v; Z, d g# g

3.                                              23.                                               43.                      

5 A: |2 d9 O8 T3 ]' J/ R- M

4.                                              24.                                                  44.        

+ V; R G# ~8 Y8 G. M2 G

5.                                              25.                                                  45.        

' o9 @ \. f, I: l' h

6.                                              26.                                                  46.        

! ]6 K+ b/ z* a

7.                                                                   27                                                   47.        

! R* |$ [' I' r" w

8.                                              28.                                                  48.        

2 L9 s! ^! c, `7 O

9.                                              29.                                                  49.        

/ O- C# D' z$ _7 b) ^

10.                                            30.                                               50.        

+ q1 Q" I, [; g* W( r) @

11.                                            31.        

! G Z$ f2 b6 Q+ W4 _( m& F8 z6 I

12.                                            32.        

5 F. Y0 `0 I2 q' k* U1 t: a

13.                                            33.        

- |1 k E5 I! l# K

14.                                            34.        

3 F* x0 r- T1 K- G: s

15.                                            35.        

5 U! t/ J! O( u4 ?

16.                                            36.        

$ K) r# u5 O. M

17.         ง.                                  37.        

9 {7 E3 u8 N5 v. f1 R9 W

18.                                                     38.        

! P! y5 ~, C9 l6 z& O0 t

19.                                           39.        

5 W1 h8 R' Y0 [8 B

20.                                            40.         ก.

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
& L8 P+ D, q4 _- D, ^

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

' p! o) n' y+ y D

             

- P! V9 v* I! U. P+ `

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

' b- q$ C" N8 [4 z

 

* I$ r W2 C Z& c3 f7 r+ b1 M

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

3 C2 I! v6 f0 g5 u8 ~# }" r

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

3 H( A% r3 f0 V6 t1 S- a

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

6 q& c1 c& r9 M8 Y& M# _$ F! ^

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

1 A; I7 ? }& ]: N Q1 T, b

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

# f, _9 O! B- J. [9 x3 O$ R

 

3 S4 O3 W6 j4 X6 }8 i

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

3 u+ m! {! v- K

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

- I# ]) x3 j0 c. V

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

' D1 y7 u; I; [2 X0 ]

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

5 [2 T Q0 q( M# S5 b

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 y/ i! k3 K+ ~2 M7 l- h) f2 e, X

 

4 @) R9 R6 `& N$ I* l" t

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

/ y7 m7 j D$ e: O& Q7 U. h, x

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5 g9 {# I: n( C

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6 H. g0 |' l7 l2 T, y2 i

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 O. j4 e# t3 {7 s

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ {, L" t% K! k& J2 K% c7 u A x

 

+ w$ l, H' C8 M8 Q8 F

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

+ D. [6 w# k; _9 z) O% ~" ^7 n% ^# f

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

5 G* O8 _9 o( v( u, O! ]

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

1 J+ c& |0 l. z: a D' ~

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

! |3 x2 K) T- V. n* J2 o1 R9 e5 {

ง.  ถูกทุกข้อ

6 J! ^& |" y( |

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

4 N# M, ~& W! C

              ก.  วิธีตกลงราคา

' ]4 w+ { U/ Q$ z/ [

              ข. วิธีประมูล

) t$ k9 d2 d0 A0 g# c

              ค.  วิธีการประกวดราคา

5 m# @1 B3 S. G3 ~1 E5 t

              ง.  วิธีการจ้าง

7 P5 v* H. w. G, o+ j6 x+ G

 

& D& \" x: J/ H1 _; A) ]1 F @

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

+ P+ K6 @. Q/ L Y& p& z$ j3 Q

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

; L I2 L) Z" f# ]

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

9 l+ {9 h1 y; M+ l

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

T2 d9 r3 W/ B% J* l

ง.  ถูกทุกข้อ

8 Z6 r1 o2 F+ s5 @3 S( [

 

9 V# s! H+ D) t! t6 s

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 y" C/ V- D, o' u

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

: w5 }6 h6 _. I& T0 j h

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

* }7 Q u% ~% P

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

) b; R8 C+ o {: y

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

9 A3 S/ q/ D6 V& G+ C! d* j

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

! Z# R/ K! B2 D9 C( g

 

' {, u( \4 P4 A; T

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

+ j% x% V! w, a$ W9 L

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

* _+ F+ U3 V6 [8 G

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

+ {+ h' c% R5 c+ ?* y+ O& ^+ c

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

1 w# K- [$ G N! |+ }1 R' E* B2 C

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

- X7 Y6 o& i' O$ z" \0 ?

 

1 J5 Y l3 ?3 c' `

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

1 X2 B, Y& X1 J. j5 \" M

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

& [6 @2 O4 v$ l, h3 o" t

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

' l' F1 w" E: T+ e5 _& ?

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

! A- g* h1 L K- r( {

              ง.  ถูกทุกข้อ

) Y F7 e3 A, n

 


5 x* `+ A8 W( l

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

3 A0 Y+ B" F8 R1 j' Z

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

6 W& V2 O8 k* L* H" \' a

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

0 B* f8 ]9 L" s" E, |

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

7 s8 |2 m6 K5 |1 g

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ L9 c" a5 u+ q. o; s4 G& { Z

 

2 ~- [2 {* A* c

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 t. J3 V1 h$ ~$ \9 _$ k! `, i2 [

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

# i: R# v1 }( \; _

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

& _5 Q1 }) g/ W

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

: Y2 _( J3 H( ], P. l

ง.  ถูกทุกข้อ

. U4 S# w, ^) {# g2 F+ j

 

0 \9 P" ^) E! x$ b' @5 {0 o, t. v

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 F7 d4 o" M3 W+ Z9 p& _

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

2 O! f# E/ O' z4 i

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

( p6 m8 ~; w0 x, ~5 m9 \0 D

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

' K* ]8 P( S# W5 d0 w) _) f) b8 ]2 }

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

- w. o& i( J+ i. Z

 

: d& ?- B# [$ o7 E: O

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

6 B+ Z, r" Y4 M

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

; O7 x: O( N2 a5 ~

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

: d6 L( {& ?( b! x3 J2 K3 x

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

" I7 Q8 U/ \7 Q4 |6 D3 S/ U

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

2 c. F M' \2 E9 B" R& G2 @

 

$ g: Y' p* {/ R* ~. ^

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

4 t, {6 O3 K2 p' Z& h. [- w& Q

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- N% x6 m7 i& {/ \

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

X: H' y/ ]! z* i

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

1 G3 h# }3 g; }8 U

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

& b5 U) s& v4 P( m0 K6 `) D

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

4 O" o4 T# `4 q) J) b, H1 q

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

& v7 G, _5 _6 u& ]! Z

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

. U* {8 H* a) m' l( x7 U* Y6 ^. X

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

- l% |4 D2 x# M) {1 A- d. X

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

4 U% f; Y5 x* k2 r* Y

 

0 G1 V% N6 X# P# e0 q1 N& f

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

* ?7 Z2 _& o. l( y+ ^. a* L/ [

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

; M* K6 m1 T0 W7 Z+ H" O; }

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

2 b9 P3 F) K5 V7 Z" E

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

* U) O5 Q& i% w5 U8 u" D

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

# p3 M Z* ]7 W

 

' J* G# P: X. X4 a& {* {, Y

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

) D2 F& P+ D. `$ i v

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

/ k7 Z2 D* d' D# z0 \; z

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

9 p' x3 q |4 [. N) ]; z

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

1 D$ l7 [ J1 H/ O# c6 {

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

. S8 N3 q' U. p. T7 }

 

. G7 }, p% X: E6 |

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

' f" Z+ R5 y0 Z+ k) C+ f. O5 _

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

8 l" l. E% `0 ?+ G6 a

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

: Z) c2 n4 [ V" J9 V) O5 m

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

% z# @5 u- J( G4 _: N/ f. H L

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

: \& L; g2 R( w- B w! J. c. g

 

) n& F) |5 \! p2 |5 m

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

) P- N% ?$ D/ v$ [8 x; j

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

' [% c2 L3 @% l' }2 s

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

( q$ |7 R. V7 }& c6 E0 p

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

1 Q3 @ t! p0 l* q$ I+ G1 N

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ O ~8 a+ K# L" [

 

! w; Z# d; O9 @9 f# C3 `+ e

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

$ ~2 A y1 u3 K4 ~ N- W3 u

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

- V; K2 c0 `( J, l, K

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

9 h* @! W8 n* ?/ z6 k4 D

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

6 x$ o# z9 s+ q* W/ t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# \( k! |' W/ w3 B1 |

 

9 N- W- T, b$ [: @

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

0 U6 `2 V4 s4 `7 {

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

/ U7 f: Q7 q/ K+ y8 B3 o$ f1 }

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

, J$ i9 ~6 r- N

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

1 L! \1 A: z) r

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

3 t$ w: ^, q$ ~; g* r. e. U7 ^

 

8 ]% }3 V+ I y Z; T, }3 A4 w

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

) I$ _* c! e1 T) B$ D+ J8 h

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

9 Q% \% i- b4 E/ m: a7 O9 b4 q

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

! W& E$ Q2 R5 z

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

- s; |0 A# ?! y! E5 d+ R

ด้วยเงินงบประมาณ

9 W3 {; C' h: j; G

ง.  ถูกทุกข้อ

6 A1 E% A# H7 @4 \

 

! V+ u! i( {- S6 l0 o$ p1 v% T. H* @

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

9 b' c% W! e$ }( M w

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

. ~) [5 e3 }/ ?5 ^1 ?& \' A' Y

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

2 g1 K6 Z" R0 Y! a8 K! j G& O

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

. k' v. z3 ]9 x2 U9 E

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

* Q3 F0 X3 j5 `7 [8 U# L& g( C- ^

 

* S1 k" v# M; r" j, K. ?- Z

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

4 `0 i. e9 X: E4 T! G3 L& }- R

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

" D2 Y- C3 ~+ J7 r( t

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

" z2 j$ ^: C0 h, Q/ `$ n

              ค.  เงินสด

) v$ s1 P/ p9 [* P: c8 b

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

: k; d Y3 L; N% h

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" v7 E' t+ s) L& N" j

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

$ \* [2 k9 [0 c: Y: l# V

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( N9 ]- x/ N: }( q7 @+ B- [$ s4 r

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

. ~% k' I' Y' k" N; x

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

1 u. D2 k7 z! l1 n

 

7 p4 y6 a" A$ ]6 M( p+ [

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

" p) {: U( g. i* N

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

( }( R) ~8 ], n* j

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

: Q) K. d' u0 C* z, c2 h$ G

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

7 \5 w2 A5 P( Q" c# s8 N! [- {

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ G1 V0 b' Y& |3 ]8 d5 O

 

0 e7 L& M; b5 m r2 \

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

# t3 t% k& b/ \2 ]3 d

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

2 A' g, F" U+ I* F3 q- @

              ข.  เกิน  100,000 บาท

8 V- y' i; H9 N3 u" E; |

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

/ v- y. _. J) h7 `3 p- c

              ง.  เกิน  100,000 บาท

- {' Z0 T9 n( S! C$ s$ P! N

 

* s0 Z0 ~1 X2 h6 l& A! D- J( P

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

5 y/ }! N$ H8 o9 e

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

+ g' j6 D4 w D

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

' }. N1 u9 T6 ]1 [

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

9 I, X4 c) l o

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 s3 a4 w+ k, u U* s) R

 

, T+ V3 _# N, W8 ?$ K% h

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

3 n, U9 p" ]: ~# R

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

6 b0 E/ L* m; F* l4 X0 U9 B

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

: i8 a0 y8 G! C3 }

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

1 t+ b2 S& Y$ T% E" N' s

ง.  ถูกทุกข้อ

+ e4 R( e$ Y0 T6 E

 

" P# o! E# i' H+ ]( y0 U

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

( X( `$ Y# D, H0 G

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

, p8 _3 g4 ]' p4 M, z, m

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

, P6 s' d6 y" O4 y6 y& ^. r0 s( o

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- P. Z9 }" n' R# t' V

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

! I$ A; C! @7 ^; ~0 P$ H% d6 n$ d

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

2 `* X' D- Y) i) F

 

# K* U7 S& E+ I2 A- p; W+ a

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

$ V* L, c" G' L# A+ I

              ก.  ขาย

- {2 x+ R5 c3 \% Q

              ข.  แลกเปลี่ยน

+ r% ^$ F+ ^: r; W" n$ B

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

7 E$ Q- c; z2 ? ?" e

              ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
4 U5 z% n$ S7 P$ V6 F+ O/ Q2 T

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

& U7 G6 g9 S" N$ G' }

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

% P# l* \2 Q1 I" |7 B) G9 z3 W2 |

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

4 L, R) p2 P2 k* k) a. S$ H

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

* K6 n& s( |! y# F3 [+ }: X7 X/ d

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# a* y* G8 k3 {4 |2 ~

 

9 x" Y# ]) L. O& A6 \, O9 M

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

" ~( v( y: W+ z6 d8 t

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

+ \1 q2 Q; R; w: K- w/ ]* G

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

3 G4 q' Z$ Z' s$ z' _2 w2 A# [3 {' \

 

" R. u- x# T4 _- a0 K

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

/ K1 K: F2 z( B/ \5 [6 q! ^

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

8 f7 [- C% u {* V

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

6 Y8 S/ V ^2 F. [ ?. C4 y4 b9 c# Q7 Q

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

, E9 V' h2 g& h/ n2 m

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


" c9 b8 u% B, e
: y- c$ N4 I: b0 f) ~- Z% `4 _

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 i3 @6 x- ?$ Z& u N5 F2 c

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

0 p( M- P. I8 ?$ q# I

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

! O! w- z2 X9 ^: |$ J

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

$ ^6 M* c1 p4 M( n

              ง.  ถูกทุกข้อ

% U& Q8 Y# ~, q# J! Z r9 _

 

. q! E; u8 }+ V

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

M) ^1 y2 w# q; g8 A

              ก.  เงินสด

# P0 `. k& ^8 F" {

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

$ `% Q+ M0 ?3 m5 j! b

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

4 y* F$ A4 G* q( A9 v% A/ J

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 E$ X& _+ V6 }

 

$ z# H! v2 A @ P" F4 E" Z

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

4 t2 o. e: q1 T5 r y1 c

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

8 F U" U; f' D3 n/ b; z( {8 ]

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

& m( C, A1 S$ o% ?

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

6 O" Y4 e+ A/ |6 w) M

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

" J6 G X$ M# N2 q: U0 y: h

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& f# B) \- ]1 Y) o) q

 

# ~+ {7 k( m( | y% h6 D5 k

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

0 M( c. H" d' g+ c

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

/ r5 X% p S) F; D9 ^7 L7 D

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

( C2 ]( P3 J/ L! Q4 Z' D

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

, D/ Z( o* V2 A, w/ K& G

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

( T; k8 y" h" ~, G

 

+ w: F0 [( i1 U% H- ]: v6 `

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

0 Y7 s9 k) y3 |; V

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

9 `) \ o1 Q' A5 J: V

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

$ ?% J* f. i: O& Q) `

              ค.  เจรจาต่อรอง

3 Z5 D" a0 o! {8 ?& O/ g7 t- B4 ^

              ง.  ถูกทุกข้อ


; J" T8 J0 ~) ?2 e0 |
) }) p; R7 ?5 a7 @+ M) H

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

8 r7 o7 |, x, X( H( K

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

, i2 R4 \- p9 |% J

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

& ]. h! F+ l% u7 U( N$ i9 O8 U

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

% U9 N: z1 l& m( ^

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2 [4 ?* ]& [$ f2 }) m: I. l

 

: d$ u$ i2 H3 @, C' O. S q

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

: R% O! y+ B* t+ J1 k: H T

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

$ S1 D+ m k! z! }& ~) N1 S

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

+ ]4 Q8 Y1 o$ i5 s# \" G7 W& t

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

+ a- k( v) [; h. M

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 J# k% R, h0 t8 n9 j5 x4 ]

 

- Y' ^ _7 I1 B6 ~. \

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

% l" C4 E7 ]" p$ y9 }; x/ Q! \) B

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

6 V) @; n2 F- O

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

0 s$ M1 g+ ^* e

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

/ O; d+ j h5 ~. Y. `! ]0 w2 P

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

: E; K; i, j3 p' }

 

; V, S& r/ T) g5 Y3 l% K* U9 {

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

1 E+ M: [( y: h/ o$ q

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

0 X( N: [' @" R- M

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

! j, a9 G- i6 Q7 x6 T7 \

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

1 j8 W$ m2 W1 z% H1 f6 | r

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

6 q, b" @6 a; Z

ง.  ถูกทุกข้อ

( `. Z! h5 t2 {) f

 


^( C, V9 \* \0 W$ E2 |% c
2 q# X3 A% z4 I* {, M

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

1 O6 [; S+ }9 l2 O$ T i

              ก.  100,000 บาท

3 u& k% o* P: D' F

              ข.  500,000 บาท

x* I2 H0 a: \- D# F8 b

              ค.  1,000,000 บาท.

. t( l; f1 W3 m7 m

              ง.   5,000,000 บท

2 S V9 f7 t; P; V& h c5 b

 

; {3 ^% Y8 G' f8 J

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

+ F5 a8 k. A0 q/ S

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

) l% B/ t8 M- N1 Y( V7 |2 Q

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

# ]" K( c" s: c, r, K/ S, m. t

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

* J$ s' r- {$ z

ง.  ถูกทุกข้อ

7 i# L' O; c+ g( H }1 n3 K, C, f( ]

 

% d2 F! a/ k3 D

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

. B( b& k# c* m |2 t4 V& a0 v6 J

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

3 n* t N% R" }' {: ]& z

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

n) I1 p1 `4 k* ^

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

@9 U6 B6 \3 }# I' P8 S( \! {

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

# K% t6 U0 U& d

 

9 ^$ U$ H& m& }, N) S

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

# P# z; U" Q8 k. r

              ก.  ไม่ได้

1 E& A/ r( n3 s; ^: B; g

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

. V5 t% Y" F/ ~0 s3 ~* P9 W

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

: e1 M0 N) C- }0 z0 J- J. T: y

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

- D+ T$ }9 w& K2 X: E0 e! s

 

! b/ E7 V+ t: s/ p. U& i. m( z

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

E6 ^$ s$ o. i- t$ K7 \

              ก.  ปลดออกจากราชการ

8 T) [) ]% k. B+ q% P" {7 H0 t' ]8 V

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

8 r! c/ \: }# v( q5 o) l

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

+ [# B0 P" p, d6 E) S# T

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

. R5 m* Y) L: O7 \: w4 O

 

$ A: a8 g, w& W* q% q

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

& V9 a, p8 g. O5 m1 X, v( }

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

, r; [& X5 x$ {' G' d+ w4 P4 z

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

7 J- B0 L. X. V$ O) E; x% @

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

( `3 j+ q( y. l g

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

4 c% B* J2 `% _/ k! H1 a; I

 

. m) z5 f1 w* d8 S" [

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 x& \* I' X+ e$ ` d8 U Z2 ]" ^) A+ ?

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

3 u- O" k7 j2 w4 Y) p' \

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

/ X6 R m/ d' Q5 K. n

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

6 R3 D+ k) L& R/ ~

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ D. a+ G4 y1 s/ }& ?5 A- ?9 O

 

1 a9 s" O( @5 \1 s: O' O% t

 


?; ^" h8 t; N

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

% @* ]8 O: K, r; }0 d5 \/ h! ?' u8 B9 X

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

& v: Y$ T6 E9 {$ n' E' T1 R( M- }6 {

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

: \7 j- b5 x* @" }

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

5 [( | A7 D( \9 q

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

3 p, V/ B' T' Y% Q$ s

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

' E; ?! V/ W7 P

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

# b9 P( J" l7 S3 y; t8 u% q! f5 u

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

- K5 R# z v1 i, o9 z5 N6 S. K

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

4 u2 | e" m1 E

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

" n* t8 w" L- O; v- Q( ]7 [, k

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

0 S, I) J* W9 m: ~- O) l- h

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

7 e2 ?( r. l3 q9 t) J* E2 R

12.                                   25.                                    38.        

. P7 |/ N' r! n$ h

13.                                   26.                                    39.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
+ o; R4 [1 R1 m6 V% ?0 x

(ข้อสอบชุดที่ 3)

- ?2 ^4 g1 q" A H1 p8 }2 G- N* c

 

! m) D+ I. ]- S3 F0 f

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

0 U+ L% [' c' @/ _& J7 x

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

: k* x4 q( r( d) Y" `1 o4 F

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

( E( `3 n9 V9 \* x, o \4 n

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

2 i/ x& q) W0 H

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

; h0 o* h# t7 ?+ j

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

0 Y, Z5 z, ?9 y4 X# \: t* o# m0 @

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

" _, _% {6 n. N+ ^0 H/ Y

              ง. ถูกทุกข้อ

, O6 a# g8 H- h5 I: d

 

/ \# d2 }* C; k6 c* F8 K) T

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

4 z/ F# S% r- P: h

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

& k. B! M! x9 W+ ?" {/ ~. `

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

5 r& J" l% x9 I' N. i

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

! n0 U ?0 H7 J5 {4 Y: j

              ง.  ถูกทุกข้อ

" m1 Y3 E$ p% w2 R% k) T4 M

 

0 @1 Z! z) f. _' |5 U

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

, ^; G6 b$ `# q# b7 W* S$ ?

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

, l( ^2 [& K [, z

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

: }- e# [ l6 |( R

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

# X. y+ D; i/ w2 x

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

+ `+ L6 a: C, U8 {, E& F

 

1 F% l/ H# Y5 ?

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

3 d1 R* t8 o% D1 ]4 R

ตามข้อใด

* p3 A) U5 a" l* i0 z2 u

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

1 j3 j7 G& k0 X6 o

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

+ S7 c' }2 o' _. |5 d L1 w

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

1 V5 P. \) `' R( y8 k4 ?

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


6 Z- b& C: M& f1 x1 U0 [! J& C
5 s. [/ I2 c7 D" X# Q2 K- ?

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

2 ~9 L: b' `; E

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

$ l+ g8 b6 X) e$ k" A% N

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

4 m* F$ W+ u/ ?, [8 w( e

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

7 U5 H1 Q9 I5 O* J

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

% s- f) Y4 y4 `; T, a% t& b

 

' E/ |1 B5 p# z

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

3 D( h9 [$ {% G. M7 ]

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

' b$ @9 P r! I7 ]' [% X! B

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

9 T% W1 h' d3 P

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

# k$ N9 s% H' w" O+ M, j0 p

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

) r2 w+ y0 ]$ Y8 Q2 Z( V

 

( N4 U/ n J! X) K. K' M& E

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

$ T9 @8 ?# v/ }2 M/ f* g. m

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

?0 A$ Z% o& C2 @# R

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

0 ?- o+ v' }% D; l7 M2 ]$ f" w- o

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

8 U K* @+ P; O% z- X x! ?, n; J

              ง.  ถูกทุกข้อ

) T7 c" e& s8 I/ V: m

 

" u1 H. s3 L& R

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

+ M2 b$ ~0 f8 p* Q( i

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 I3 v+ y: ^+ }8 P- f# Q

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 k( r3 l( X& B) @9 N* N

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

6 f* z0 S, ?0 R

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

5 e0 y; ^. V8 C3 Z" n

 

3 d. @. R) K% y8 L, ]

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

! v. j% J- _% ]/ b. n

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

* e; k3 D+ Q9 S p( `+ J$ c. n

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

8 k, V% P; k# b1 J

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

& T: d" @2 H- W" g( k

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ S, b6 d2 ]. k1 Z" z! e- f% e

 

8 r b5 O) `. T- |& M3 U; C

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

& U6 t0 Y8 T/ s

             


- J' D; P! ~% F3 X
/ X- V- s+ w6 Q! h& h: J2 Y

              ก.  ไล่ออก

* v* ~( F0 Q6 s! R- r( Z

              ข.  ปลดออก

Y; Y4 C: Q; L" c

              ค.  ให้ออก

) Y u" A" _3 A6 H7 N

              ง.  ตัดเงินเดือน

; y+ E1 ]8 G6 q1 J o) b) N5 R

 

/ A+ B( d$ m9 @4 `* B) E* S

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

' x# f; ?5 v( n' f( \9 [3 j; U

              ก.  500,000 บาท

( X1 f _2 h& K+ B2 w

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

9 o8 F! }% S, I p0 b

              ค.  เกิน  500,000 บาท

' E/ z8 n9 R% q6 p

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

6 t D+ j% ]/ v9 c. ?8 M# m" w( ^" L7 J

 

) z2 i/ P% u) n

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

! h# T0 L+ ]# z0 w2 G

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

7 L q. x0 h9 D. ?; p

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

+ k: z# H4 ?7 Z

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 r. k9 ^. W3 a

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

. ?* j% |- \7 L6 S

 

. a. {3 H: k: Z6 S! c5 V

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

. n' V; O/ R9 N3 l0 k' Z4 F

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

1 m8 b* a# j; \0 f. x9 _, I# B

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

0 r' W( v; `# B& z p

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

0 Q1 i; k5 q$ V0 ]8 a/ T2 j1 K# L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, [, e7 d% m( J. z( g% Y

 

- H- K6 Z7 x' G! h8 }1 N

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

* C5 ~& M" P C2 Y' t# `

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

D/ {6 E8 B7 @* A

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

$ ?: B! Z7 d$ {8 `' P* [, }( y* T

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

: K# K# D1 _7 Q# d5 I4 h' O

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 C# \; E, h( V! e/ G9 C

 


N3 j5 B; `$ U S9 H/ c
$ w4 V' O& v {6 i/ l5 C* E* N8 `

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

: J! y# n H' X

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

8 u- U% C* M, E6 a$ v6 y1 C* `6 E

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

/ }. e0 n. M5 l! A4 j

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

' r4 l) S9 @' j. G' c4 |8 N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

9 c+ R# e: G& J8 M" M! b2 E

 

t9 n9 ~2 }! L8 {

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

4 d; T+ j; m; q* N/ R8 Q

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

' y/ ~+ b. A; a0 B6 `

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

4 e" @$ I8 z& T* T" l

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

* R! R+ o# ]. Y8 Y+ ?

              ง.  ถูกทุกข้อ

! z q$ l1 C2 B6 ^

 

7 P7 A U% b% M. o1 q$ f

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

% I! ^& c2 K/ f! _/ q

              ก.  นายชวน หลีกภัย

f' I; u) W: Y+ c# p! i" }$ K7 d

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

8 O1 D- K& ~$ c2 F' r, P

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

( S2 P- B2 q1 H

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

, w* L9 e1 p. m% k6 N

 

1 |! X9 _- f: ? S* E2 T5 c6 K

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

) m5 j; n/ u, g/ W& Z

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

7 n! h' S# m& L2 ?

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

( g% Z% G z& Q

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

# g. D! ^! u- v4 f* M* q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! y# R7 t) _/ E" P

 

. E& A# q: `# x6 s" ]) a

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

, ?' ?3 x& o+ t! ^5 G

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

, \7 d( T" U/ G" C) `

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

8 B+ a9 Z& k0 g7 `8 k

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

! A, R, q1 P. ?

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

* T# g3 Q* L8 ~7 h- R; d

ง.  ถูกทุกข้อ

$ ]" g9 B9 L F6 ^

 

$ ~3 W! y8 G k5 _5 q4 j( i7 ]

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

6 q) Y0 `& V: ^# ]0 x! F- X

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

( k$ _9 V ~2 P7 i

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

" A* X: b% y0 L

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

9 B1 t# a4 y' R7 z' q, h" C0 i

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

7 M4 e: f" q6 f% k' Z

 

: r9 J# z+ m: t5 b, r$ I

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. b: N9 F* `5 a; t* S+ a# I& ^

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

! Y4 v8 z4 z. W8 W$ @" A

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

`9 A$ S/ w7 S; o

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

$ B7 _& [0 |9 M

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 ~/ y$ \" }! a: a! _0 s* N

 

# S1 }/ K; U" K3 B) `. @+ s

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

% q7 p# V( I: I _5 p

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

" i" j6 f& C* w* D! n' D

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

% e) P: B+ l- D! }

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

5 ]1 y% M8 c# c% k4 U/ O- t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 ]/ O# ~2 x" Y1 q* w

 

2 }; U* i3 N( j g* g4 w

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

/ H- S% w7 ?9 u' V( K( k+ ]

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

f- n8 c3 @/ K$ ]* r

              ข.  ประกวดราคาใหม่

d7 i% d8 J% V. E3 e; i

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

! c. _( r+ V' s9 U% Y5 ]/ X2 a" a

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

* k, P1 h% B z# ~

 

, n; {. M7 B2 {: ~1 d/ X! c. ^& w

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

) j+ I. [9 w( e( M& d' Z

โดยดำเนินการอย่างไร

) D* W0 t% D3 p- O- L: k! c

             


* {& Q- U; I) l" w7 N" `

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

( O% w. {6 Z3 P! g7 r: e

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

( y9 ~$ B1 G( A+ O

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

1 C/ [9 v/ W9 D1 m6 m o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# b e% Z1 x: l( N! s( @

 

8 o( s0 F7 O6 C4 N

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

. } S2 Z' Q5 {

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

1 y, N9 g; W1 q4 a

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

7 V' e- [3 l2 t: l" H( Y

              ค.  กระทรวงการคลัง

3 x1 R" z1 }2 k8 r7 e& r

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
* ?: T1 p1 V8 n7 [5 N( F% E. q

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

9 S# M5 t P, T I

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

) [ c: W$ W& e3 F1 W( f

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

0 |) w4 f2 W& w, x( e& O

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

; |) H4 ]2 t! S1 ?: p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, a$ S5 {9 O3 @* I: Q

 

/ \5 \. E8 G. `

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

, J3 q. d5 o7 K0 U$ Q, `

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

% y* N+ _* y/ W9 m! F

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

& v. n5 q k& X: Z) _

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

5 T4 _ {: _7 I' y/ v" K, h

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* v2 J* C( G( t3 g7 F/ }

 

3 C- Y- s- Q+ D3 v9 z" `5 z5 Y- l

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

' z2 o H( K3 m! x- l( ~

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

* R/ {) Q. @+ ~6 D

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

9 L* y4 c, R2 g- Q" x. |, \

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

) N* F: \, J, v: n8 S1 e

              ง.  ถูกทุกข้อ

) D, t8 p$ F u8 G+ m' ^& X

 

7 Z+ A4 k6 e) U9 T- H% ]

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

9 F0 d8 Z4 }& R9 a. L

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

3 v1 W* U" c# Q% k2 s$ `6 I7 j: w

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

! f$ T3 S: [! ^4 F A

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

4 H- o" G! D( g v7 S5 P

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

# {2 \6 ~; Y6 @* v. C% i3 z0 f8 v

 

; O$ n& e! R4 m+ u

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

4 G- J' E, I }

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

! v C' |' U0 N9 N4 E" N

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

5 q# c$ `6 B1 S" G) W* G: ?

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

g6 _1 E6 Q! Q. f0 C( d# v

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

$ c9 \) h0 R) W8 b

 

5 C% E4 C+ R2 b x8 l! e

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

9 B& y% |& \* b6 K1 C

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

1 ^3 n; N/ p- v( j' V) t0 ?

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

Z+ E- p5 R( p+ e: g) ]6 e

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

! h/ D; ]/ }. R2 @

              ง.  ถูกทุกข้อ

) r8 H. x+ p j0 B& @

 

5 K4 G5 E) Y8 L8 _8 V

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 u% H' I7 ~$ \1 t4 n( ^: m$ p( P( b

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

- j g9 m' ~4 V) ^+ h

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

. |6 {4 m! h1 p! M$ k- g- }

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

0 E2 y8 S/ Y7 S5 Z9 h

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

& x4 u) |2 h" l$ y. g6 p& }

 

/ d! K: ~& R$ _% f

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

3 _4 w- G; n! y! m) p- \! Q9 H* ]4 s, @

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

: L; Y2 N! D( j% }

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

3 o2 n8 n1 v* w. h2 V' a( m G

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

- O1 a, M. E% U

ง.  ถูกทุกข้อ

' q$ w4 A4 F3 `, x# h9 _4 O

 

6 ]0 T; R" r, q; o6 Y- a

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4 C0 [+ g. @* O% E3 c; g

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

R" h8 T2 i# k$ g7 N" _# E

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

, H# ~: A' n( r' r# G: k) f4 H

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

/ U3 s5 T; t: W' A$ @

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

3 E( Z. r, h2 }4 ?

 

2 l) b: T. H7 [0 n- n! |

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

, d0 o- [& j+ r; k& H8 u. x

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

Z5 d2 v1 o! x: z

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

# `7 j* t! \, g1 x8 f- ?6 \1 @" C4 X: ^

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

% O/ q4 {4 y# o- w+ P- j' @$ ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

. [! c2 L2 @, R* \% F

 

6 O/ w! m& s) d5 R; y* j

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

- Q! b7 M' s4 ^' J e. X8 o- Y

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

* { v+ G: o, w) `

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

9 a# I ?4 ~ w, c. X( p M

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

$ Y, _7 q& ~6 H/ B) N# k- w

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

) s' }7 Y( _2 I6 @

 

, @% ] }, W& \3 r6 S

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

6 t( k9 P! }( \, y" X& i6 R

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

6 [$ m* y& c7 m* k; E5 s: r

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

9 L/ g. U5 A j

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

2 f3 ?# j% V: E& r' p- p% v

ง.  ถูกทุกข้อ

" J' Y+ v2 s0 D/ z% a9 `7 G

 

4 w$ h+ E1 o3 o# w3 d

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1 j+ P0 |5 C+ S/ s6 s6 A A: a

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

, h5 I0 [1 V5 B% }

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

- X O8 K, f0 ~( H. T( ^; i

ของผู้เสนอราคา

4 x$ Q0 {1 {1 {1 [- ]3 g& Y

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

" b0 x' A; l- v6 d6 L% a

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

% j! A |% h: @

 

. W; a0 k+ P6 ?, u O

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

, c: G1 [8 [: b6 ^ o. C5 b

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

$ @: v6 X) e) u H8 V, t3 j

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

! C V/ N* x4 m. c, H$ u( g

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

0 l+ q8 y2 g3 j1 _: w3 I

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

3 M* a3 c/ U$ K1 t$ |

 

0 X: R6 Z" c$ y1 F

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

% M3 _1 y' i7 |9 D. D8 V

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

; p6 |: \) C1 x0 |. n. D6 C [

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

. d; b$ @) X/ ?2 v2 A6 W: Y! C$ e& R

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

" l- p! [( }0 q, m6 f- s+ J6 a

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 w: X( X4 \) O3 ^+ x

 

0 [) U/ m3 N8 ?5 _6 a! s3 w

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 G4 O7 X* }0 _% O4 ?

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

3 J0 }8 @( Q0 o; k5 d6 T5 s# b4 s

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

& g/ j/ I: V0 O. H; P/ |

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

5 {1 K* p5 k+ \' O' U0 }2 |9 F

              ง.   ถูกทุกข้อ

4 |! b {8 Y. H! L* h% t

 

7 D+ K" e4 r- v$ h. A3 d; e) o

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

" k% w! w3 Y2 j2 {

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

' |* U J/ ?2 Y9 [7 o. _

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

( I$ ]: |- w u: a2 V

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

& h m5 \$ I z% g0 ^; f* d, I

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 j3 f( D# N7 y

 

/ |7 q3 P. |( o- X

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

! p3 H. ]. a9 q9 T

             


: q( w; b' S U# e6 s( u1 h5 ?
7 s& W& t+ w6 ^+ L. l7 c5 {

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

3 R# L( A3 P6 q* J* b

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

( N' Y) y: i7 t/ B5 ^% ]! o. z

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

) K' y3 B2 U: u# i- V

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

M/ j+ G P1 A9 z/ }

 

: I' F- S# T$ D/ z0 [) Y

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

0 y( ?. y) M( w$ {2 y

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

2 u2 l; U/ s5 Y: @+ Z4 j

              ก.  ได้

/ @3 t. d8 L9 n$ X% V: Y, w/ I

              ข.  ไม่ได้

8 H- n {5 a) P8 ^. Z- ], t

.             ค.   ไม่แน่ชัด

! L; b' V4 @ A% @( E

              ง.  ไม่แน่นอน

( B1 p: o' d, j8 t; a R

 

+ I' ?, A, v' B' `/ {) s; m

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

9 Y( \( E* \7 t; r0 C/ o

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

! O5 j6 x. O" f0 ?

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

3 M+ V' L' Z# @: a" f

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

8 ^% j8 \# k; S+ i1 ~: k# e* F

ง.  ถูกทุกข้อ

+ ?# M3 z* o" s/ d+ L

 

' i3 U7 Y v% q& h$ o c. a+ w5 k

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

* a `1 H) W, i8 A3 Y

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

- T2 r. [% O. J

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

* l9 V" G: W# |' i. W

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

0 W, l5 a/ ]/ r2 U; [" M( }4 q/ a

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

8 B: U9 H+ [) t! x: B8 h9 o

 

1 o$ o# d+ Q( B: H. ^* _

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

9 V& o+ P0 M9 h: k# s- t

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

3 _' x: i- Q& S5 ], `' Y" \% w

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

( t) U* _# O1 g& M

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

- d. C6 i T2 x( n, V% u. Z

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

6 |- |; ]4 E' K# D

 

4 t* T7 Y: U8 N' O1 }& a

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

( b: ^! j2 |9 m% }# p. m

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

) n5 L; D+ v8 W

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

+ z* m5 O: \9 |/ f9 D

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

" J5 j+ b" Y& r

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 ^: c$ I6 L e: T& \

 

1 f& q$ K/ A9 q! t& x9 s$ T

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

: @- N' H' f; c. j3 `$ X" s

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

% ?9 H. C' K4 b! K

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

* S& I0 l1 p+ `

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

& q8 e* w6 p* A3 D

ง.  ถูกทุกข้อ

8 t, K. F3 }8 c1 g7 w7 u" w! ~0 a/ @

 

* C; z1 L* x2 ]! K

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

' w/ P9 o* [" @* o1 z* i- K( g4 i

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

1 |2 D, M& m4 a% B

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

3 D' r- j+ c3 R. ^

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

# D$ {9 i6 S7 O5 N- e T

ง.  ถูกทุกข้อ

; t% C% _ l( }' q) D; \

 

3 ^! e& U& x; X; m# O: Y" P

 


; f# R7 q1 S$ c3 v# ]

(ข้อสอบชุดที่ 3)

; `- D" N) j: T2 ?" y6 q

 

( l1 {4 Z$ I( E# _1 Z1 t) {$ w

1.                            17.                         33.                                    49.        

3 `: s. g9 V/ i

2.                                     18.                          34.                                    50.        

3 {/ ?3 y& L4 ~( S

3.                            19.                                    35.        

' _; `1 ^5 X8 _

4.                            20.                                   36.        

, @- {. d' W$ ]5 b

5.                            21.                                   37.        

8 Q: u$ H0 }. u6 I' N+ T

6.                            22.                                    38.        

; B) k& g o# {5 d. E$ g6 ^( }7 l+ n: d

7.                            23.                                   39.        

! X% I/ C( b6 `, j! z3 x/ `

8.                           24.                                   40.        

' f% t" i! \# G; A2 V

9.                            25.                                    41.        

0 @* p; ] D; T& p( x

10.                          26.                                    42.        

( T- z3 E" l/ b9 B' l

11.                          27.                                   43.        

- Z4 W) G* Z5 x7 y4 J% M

12.                          28.                                    44.        

2 h: I5 F! }: T& A& u6 e2 _

13.                          29.                                    45.        

( T3 b7 ?6 |, g% q" Z7 [

14.                         30.                                    46.        

5 e# F+ ^6 K9 h# @

15.                         31.                                   47.        

$ R- H1 M0 `% ?* i

16.                          32.                                    48.        

ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 27-4-2015 01:28 , Processed in 0.206440 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้