งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 22133|ตอบกลับ: 13

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
1 o, @% g- ^) Q% F: B; v

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

/ y% m) t" j8 h7 C5 F: `

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

$ V# ~$ ?; n% n

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# R+ d+ _! f1 X6 q5 z+ H

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

o: e( ~/ S* ^( d- C

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

$ C* K, j$ z) o; Y, W" t- v) h* d

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 ?3 _5 Q/ f8 G3 @) R8 P

 

" N' N+ }1 f( p8 L8 l- z) Q8 N i! N$ w

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

, g$ C0 H# E! P% w8 S

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

- ]0 N2 ~& w. I* X

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

7 j& p* t, p* R2 \8 X

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

, w5 Y4 Q7 P- J

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( G* V$ \4 Q% x. k, y. S# f$ x; c

 

% f: j5 E$ T9 x g5 S

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

% o5 C, G( O1 |" c/ h

              ก.  อธิบดี

# v, \. K. h) a- L0 |$ V' h

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

3 e' |4 U# Z/ d3 D0 P0 u1 }

              ค.  ปลัดกระทรวง

# Y. W* W+ m- b$ A4 @0 m

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

$ t4 O! H- ^2 W/ E0 q$ L( ?

 

0 |+ r3 |# b. s/ P2 A

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

( D6 @3 ]% g: ?0 x

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

7 |" r$ i. u- }

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

3 b; J. p5 e/ ^( b1 X

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

$ P, t6 C7 [ b; K+ p: q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

) Z/ ~6 c, X/ p: h% f. {" O

 

5 V$ ?- Z9 P( u4 N/ I( y

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

0 W/ i9 O, M" p$ @; s& Z& M

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

/ P1 e7 m' E, e% e6 G

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

. Y# o' Z6 T0 g! R

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

4 w/ i9 v* R# O' K9 q

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

8 i, D4 y0 c; C0 }

ง.  ถูกทุกข้อ

% P: w* K+ r& y7 R3 N! Q

 

( Q9 ^% a$ M4 I' [' m

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

; O9 P2 y3 } O( E8 w1 t. N# W4 p

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

8 Z$ q9 @; X. K! ^+ A8 g+ ^

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

+ O) T8 f8 ? M6 j' B! G! P

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

8 V! K3 k4 ]% _8 {. T) d

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

0 w4 I: e9 x, E% x% ^5 P

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 K) m9 P$ n1 J! C* U+ p8 \; L

 

7 X, e1 o- {9 r( {9 ]1 ~

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

% B/ w( P4 G2 d% [3 e5 k3 [

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

/ T0 H3 O b3 }) w; ~7 ^& f1 V

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

" g4 ^9 J; j/ t) r- q6 O2 j

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

/ a3 c& K% ^8 r8 q

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

% H: w1 U1 a4 p5 p

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

% c; b# F6 r7 r

              ง.  ถูกทุกข้อ

% P+ e. O( Y/ l' J. t6 s& ~& G

 

# i" Y ?) c, Y

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

. d0 D3 ]4 y; J8 \* e

              ก.  อัยการสูงสุด

' x4 q2 ^' b) y& L) v

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

/ Y& ?8 L z) ?

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

$ \$ I2 F9 b. a. d

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) _( \# ]8 \3 O9 u1 `* f D# M- x( H

 

/ J- p; i1 f2 E4 s8 [

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

6 y( k4 \* Y2 V) |

อีกได้หรือไม่

5 }2 G4 g/ \) }4 W% y

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

! R% L$ P8 [8 Y# ?

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

, Z6 [% N- e- O: r8 a

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

# u/ a* B. `9 J8 E& q' _) \" C; B0 p1 W

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ C* P* `$ l0 q! T

 

; Q- k- N' G2 }6 ~* _& Q

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

; j1 ?) Y T) q

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

( U' y1 T( v! k2 L4 r+ o

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

) \1 w; ^4 d7 z0 S$ r# q) l

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

4 M# l5 N) ?9 R# d( f

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 I$ F4 @3 D1 U! B: T9 t- I+ ^

 

, C5 D9 Y( z- o& U% p+ _

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

: p; i9 `) }1 _' `

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

; e5 b d) i, K8 X" _+ |

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

$ ?; x: B& f* j% P! @

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

4 X: ^8 f( X: x$ }% q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: m4 k9 p( ^( Z. Q/ o7 z

 

1 T5 W; F: x/ x; \! C% j

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

2 t2 w- l, E# \ n

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

$ a1 {) {! i# A3 Y7 Y4 N9 I' j {2 c8 F

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

. P. U$ Z5 x2 `6 c

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

7 [: O! j, S6 T2 ^; g

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ `; j/ v5 j8 \

 

7 g' u) C. R4 H! z0 r3 p. x* p

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

7 n9 J' Y% D0 c9 f1 _

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

8 i* D" H- D9 i

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

3 i% s, ~0 l# H7 |

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

0 D6 S# |/ w) J& u( ?% k) Z

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

* b' t/ u% T A: J& N

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 } g& ^- @8 b* }6 U/ l

 

/ Z l+ ~0 D1 u, Z# h

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

% O2 U& N6 ]# v' w- y

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

2 D& {9 [9 x3 F( q3 a, r$ P, M

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

+ |( K1 [. {; J, W

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

) S5 {7 s/ \; c" M% R0 [

              ค.  ภาคทัณฑ์

6 k; }. U$ A5 i( K

 


7 D% m, c; ?$ G9 ^" y
( _% H; h8 H0 n$ Q

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

; s: S+ F) P ~0 w

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

- ~: b& R5 k' o: ^' c

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

# A' u- E1 w. U/ |

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

- r' E, D, r G! ?1 |) I

              ง.  ถูกทุกข้อ

' ^8 k% s E( C) w

 

, d6 N: f' p- }, U

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

% h$ S8 L5 N: L* h4 @

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

% H$ R8 B3 J; F: n ^9 w3 k

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

( } A Q& w: r) q' S2 k

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

" S. T; |5 q4 |' p. e: `

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

/ E0 H1 M5 r/ F* W

 

4 ~( P, M5 s G' G

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

: q, B6 z/ @( ]/ q' P7 \# u

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

5 j/ A8 F& ^1 v( q8 W; m) D9 ^

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

/ g0 n/ O# O u7 Y$ P8 u) [

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

0 _# f r# K& B

ง.  ถูกทุกข้อ

+ b! O% _+ z4 a8 ]0 t3 N' p) z

 

$ Z. t# l! N: m- a4 S& t

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

1 e1 I: V/ Q4 @ l6 W/ c( ^" R

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

. K4 j, o4 I# E

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

, Z8 m) Y! S* t3 Q+ C

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

9 t! P g* S* L% ^ q! Z- y$ u9 J

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* T- W' U1 W' {( P8 T) e+ R. y

 

8 q U' @8 i' T$ E: Z ?1 H

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

# r) j6 p0 v) Z; C

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

) k4 O. j) N$ a/ `- B

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

0 n) M+ }6 B' h0 S* n8 {4 C

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

/ Z% } C: K4 {( s6 ~( V

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 l7 J$ Q% H7 n

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

) Y1 K1 ?* ]+ n1 I; J7 ]' D4 N

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

6 q+ x! W1 h/ N3 c P" |$ z+ w

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

. w3 I4 k& V) W4 E l7 Z

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

0 R h" i7 K- ]0 W$ x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 H% {9 u* ^$ q1 t, b8 m/ t, j

 

- @) \; h: m$ ?* n. n+ a( v

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

$ k( O' E4 n- y

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

* h$ Z2 K3 m/ d7 w* M

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

6 L4 i$ B# A b

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

$ A9 i( ]9 j' E+ x

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" Q6 m) o3 Y" H4 |& C* s

 

: K) N/ R3 T! N' ]7 o9 H

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

" k7 Y0 w# |5 g

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

- p( z/ \% r- d/ i6 C( E

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

+ ]) Y5 U$ h( I6 E

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

6 o8 w* B- M& E1 e, m

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 y3 c' _2 s% `

 

* b1 S1 B% g( N

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

9 ]' X0 F6 z8 F( \

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

( }5 d1 F* h! Z; H3 [

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

9 C6 \* P% c2 C: F. }$ p' X

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

4 V" F7 `3 x' t2 w& ]% P

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

' [1 I. Z# x) Y, s

 

% ~* {! S7 {4 L7 R* A

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

/ z- h- ]0 |$ M* [6 Z, }

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

) u% V8 o) h% d2 U Q% r

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

6 ?0 f( ?* J- D" c* g

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

# F0 r$ B4 r0 k& K8 ?5 \ k. g

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


2 N6 Q/ H4 r! R: ]: v7 O
1 g. e9 f3 Z7 W* P8 W

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

. g- k/ K2 d6 Z) _

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

! v$ a: z. Z+ n( D+ `5 G

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

4 d1 `; H; d' ~1 V3 @6 }6 C

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

8 z+ Z; D5 h3 X: K$ A ~6 `7 ^

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- }: y0 v! i0 j" K1 |0 d

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

( u# K2 H' i- I) l& j( m5 }$ J: B

 

T0 h# i$ h! `+ o9 k4 A2 T# R1 V) r) U

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

, v. {; v% O: o3 B ?, c' v0 X

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

+ q) T0 M$ e$ f0 \( Y) G* A C

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

& b' F, |# z" q- O/ J

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 o, l7 Q. ~+ f* f& t. [

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 D! O+ ?, }( F) n! N2 F& c

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

) B! L7 k9 {% d1 Y! d: u7 P& k

 

2 u/ D; T D) Q) O

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

2 O+ G) S" G5 m5 E& H% O

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

% A# H& t! Q; {5 t9 }

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

, r/ O7 w1 R4 q

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

* b/ {* X% z. {! Q$ L% S

              ง.  ถูกทุกข้อ

. q5 N/ p8 N `2 R% g3 h4 t! I6 U5 o

 

5 a& p1 o# P# ]8 _$ T( [

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

* y6 c7 P7 \1 V" K! _

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

$ @( j1 P5 R% v8 U+ ?7 |( y. Q

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

5 x5 K, `; }9 k; O; k2 c* n# X

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

$ F. b) @1 j! H7 P7 w% w( o

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ m9 y& o0 F9 v. Z

 

$ h: D5 L4 Q3 O4 F

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

: |& l. J, v/ Z5 J

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

3 F: L% r+ A7 P/ {- @5 g% k

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

! ~- V. |* S5 H

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

3 w; {$ Z% s) l; d+ b

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5 p1 H; l* N8 r7 w4 h

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 T: z$ Q7 H( c/ Q

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

0 U9 l6 U2 [, v/ V

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

t' ~: S# [2 e" c' l- K

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

* l9 `0 |. |" l& e. Y" ~; }

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

+ Z( Q1 o; ~3 v3 w- P+ G$ @

 

5 y( T5 F" v; s3 t2 t/ z

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

2 k* ?: B8 V% f7 k: g4 |% c

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

' p% Z0 d( Q( |0 _% r

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

X) y9 M1 y, _% U5 e1 k% V2 f

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

5 l9 b5 F0 y# o0 I1 x& I2 e

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

# [& D+ S. v ?% _- [$ k* K

 

; g* ]. a+ i2 {/ B* I: t

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

7 u' J2 x4 `( i. U/ j, x

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

3 ~5 b( c E3 @; V: V$ j! T

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

5 W* e1 g% F% ~' r& b# m( L

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

2 E1 m) _# b* F# i( H

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! @( j5 j1 S; i

 

- c, ~- ] |3 _* n

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

) O, T3 B' [5 p: ` j' i L c

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

( t% F X% I) P f+ M; g; n

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

$ Y* e' q/ }* ?5 [' j u

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

* }" Q4 h! I3 H7 B3 H: h

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

5 x# m' E j% D. y# C4 o

 

+ } r' \) A- S' r/ O& |

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

2 g: Q# c. G9 i$ |4 S# E

              ก.  วิธีตกลง

8 o/ Z# J; H. }' c

              ข.  วิธีคัดเลือก

3 U o2 A; Q% [1 {

              ค.  วิธีว่าจ้าง

o9 |6 U) B6 v; J7 c {6 X

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

+ X$ ~# `! c4 z- @1 z

 


4 o9 B3 p7 n- {8 E

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

: G5 X( `6 o% P, w4 O) b

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

! E: K8 N- G' M2 u. Z

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

- ~ S/ W( g s# d$ _

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

3 ?1 y" z) o& h+ L; d8 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

& X: y& n& D: {0 K) ^3 J

 

/ i& \, J# _9 z$ s5 C, j+ ^- H: T( ?

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

2 m2 U* x; l! |; J$ Q( h7 L

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

! C* X6 \1 `9 b/ ?0 s. ~1 z" ^

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

C& X. U# b6 ?

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

: ~; C- u% c9 M/ ]$ E

              ง.  ถูกทุกข้อ

; S @, b% a/ P0 `

 

( c- I: ~4 D( I; v

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

. s4 U# e+ y A+ s! n% Q, F6 x

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

$ A+ Y/ [! n! h

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

) F9 D9 n: k, q ^* R! e& ~. R

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

b$ O# w+ m1 Q7 M3 e

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- u _0 z% J" T- V0 Z9 r

 

4 o+ M2 ~, |$ i3 P3 Z

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

# e: w( k# W6 r8 N C& }1 ^

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

0 u6 G; g2 e- b

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

2 b8 m9 B) b' N+ j

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

; u9 B) B4 k) g; E/ u. q

              ง.  ถูกทุกข้อ

) E( X! h! o! Z+ p" O. I

 

6 M% z0 T/ I! z; P

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

: T0 t* J/ D5 k3 a% W, v9 m

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

5 ^2 Z* e2 ^. n/ C" C% k2 [

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

$ C/ L, P7 m* y" {# ?$ T

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

5 p- `4 a5 M, i* N. T: P

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

: Y b/ k+ g- n. D* I$ A9 z \

 

) i' z; f/ W) M: l6 a

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

8 E7 p/ t6 ]3 V% M% ^/ V

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

2 q' j3 d3 r5 G5 {- R/ Q

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

& h% |; p7 Z+ ?$ S# z

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

9 X f2 i! [4 ]; U1 N; s9 A7 `

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

: p0 B& k( d9 E5 F" s6 r4 E9 r

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

# u# B( Q) a# F) M! a: z; f: Z

              ก.  กว.พ.อ.

# [* O/ W& S* q. k3 D3 }

         ข.  ก.ว.พ.อ.

?7 E+ ]8 ]7 |" C8 s, E

              ค.  กวพ.อ.

0 F. a& V' H5 T, Q4 f2 u, t, K

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

+ m2 K( s8 o5 |5 y, U

 

' Z0 h2 C* _$ h( \' A1 t

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

. ^: e- R" y8 S

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

0 k/ e; l) |" v, L7 p4 y( b3 s

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

7 r) n6 p7 x% q! l/ o' x% D- W

              ค.  บริษัท จำกัด

' _% ?2 O0 w ~ U3 K/ w

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

2 V/ _! b0 S1 A ^% k

 

9 ]- C1 P- n" m9 D5 f

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

8 ?! |' D1 y4 f" H, n* R; H/ Y) |6 l

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

8 B0 K) @; f2 L+ e! I+ t e

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

6 ^# U2 e. ]: [

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

" A5 D2 ]- h$ F8 t m/ Q5 H

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

! h' d8 g) x* U9 {, z' C* S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 I: c$ m. d: c: E

 

( K. K+ i. u$ d7 i# x" O

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

2 r0 r; U7 h+ {/ h

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

9 i- R- c1 K' |" f. z& Z2 F9 ^

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

4 C- d5 B7 E% q+ F* Z& [9 ~

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

- T+ @; i8 u R" ]& f7 E

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 ?2 f7 c/ e* a! m) ?$ g" R; d8 l

 

& t7 i) Z( \$ |& e) H8 f& C$ V

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ `- U8 ~ W9 H. z; v. P5 c

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

/ b5 s; z) U: b! b/ t; Y

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

; [/ h( u$ U3 _

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

/ S- k0 B3 G8 s F2 q. ?4 d

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

/ N. j# D0 @9 k F& u8 d9 s' a

 

' U9 H' e8 j6 h/ T3 o8 _

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

/ }+ p" [: I5 H

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3 `5 A6 h5 ]7 X: Z2 s& o* H

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

6 N$ \6 y3 ~1 Z

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

?5 ~$ o2 m, c8 r6 K; {# g

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 r! ~# n' }: I2 F- ~/ J

 

- a4 n( \' w5 `! n. @

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

5 X7 t5 u" @7 G/ t2 ~! c" ?

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

' ^% f n" {6 Z5 f+ m7 j; R

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

( e% s/ i, t% x7 v! g8 C. ~4 o$ ^+ f

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

( e' V" V$ ~6 |

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

/ J9 A8 x$ X& b! @0 |5 B/ V

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

# H8 e5 g/ |- t) z0 S9 t

 

9 M) m% r) A N6 @

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 A# k6 q5 d& f; F" M. c- c) \

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

$ Z0 t4 s1 U4 ?9 U$ {" z+ z: g6 ]

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

$ f3 a: L: K' r3 c

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

$ L! z4 n0 A" p) o* Z

              ง.  ผิดทุกข้อ

6 s8 ^/ V0 F$ z: R; a' _

 

. z( o0 k) y' X

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

) d0 Q$ {' V# r* g- f( U H. E4 d7 i

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

" C7 D( j+ T# \. `( \

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

, u1 H' e2 h4 z3 p

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

0 x' L. Y9 _$ O, `1 E( ]' y$ d

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

" N( m$ }" f+ ?8 }9 v

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

, S! v; S9 C4 t* A3 m- F

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

5 H$ c7 n8 d% s* p

              ก.  กรกฎาคม

: w9 }; k S# w" o; k2 @6 T

              ข.  สิงหาคม

V4 a/ T# {- q j3 L3 K

              ค.  กันยายน

2 q# N: I b$ B! O8 W1 q1 ?: o

              ง.  ตุลาคม

4 [3 m) g* g& { }; O; h

 

c; T. d0 l4 J; d% U( b

 

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

& M* h. h2 ]% M

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

% O3 f, S9 Z: H% `4 w2 J

3.                                              23.                                               43.                      

, D1 ]7 R4 y. \

4.                                              24.                                                  44.        

' R, F+ W! p/ ]+ N, v2 G

5.                                              25.                                                  45.        

+ {' V; G& i: f9 t1 \- X, O* N

6.                                              26.                                                  46.        

: t+ n' o% k- |

7.                                                                   27                                                   47.        

; T) I" D) M4 X1 S- s6 |

8.                                              28.                                                  48.        

3 u4 B: h9 H" ?! w& i" c

9.                                              29.                                                  49.        

* L7 n5 F+ q/ N0 b$ V

10.                                            30.                                               50.        

! T; ?3 A( ?' r: F# A7 S' s( n

11.                                            31.        

, Z5 ^ h$ a0 }% U3 \# R5 b

12.                                            32.        

+ \ X) ^ j n1 K0 U5 J

13.                                            33.        

6 B3 N1 ]& V7 G# o5 _0 Y

14.                                            34.        

$ a- X+ R+ S' d. O9 a# I: e

15.                                            35.        

6 I& S* r+ n/ X' e" c1 j4 S

16.                                            36.        

; S) e5 G/ T7 V) n8 t$ _

17.         ง.                                  37.        

a* }# Z$ q1 I+ c8 N/ Q6 l

18.                                                     38.        

2 G& m* ~ m! ~: t- W8 H8 U( r3 N( l$ o

19.                                           39.        

% F" [, m3 B, u: X* B, n

20.                                            40.         ก.

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
! S3 x4 u0 |! @6 R. s( u

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

" ?+ A" a- |8 y" }' Z! a; f. V

             

# D. [6 P! ^' c* d0 t) r+ [

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

# s( I8 t# S7 V% M( Y5 S& A

 

( \: }# N2 Q& B2 i5 s% G

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

- ] @- h2 _2 K4 N; O- h

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

; }( x: K! h+ A/ R. Y- r

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

; q9 o, `# J9 i3 [ y

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

+ q% y% c8 ]" l( T% r7 P) |

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

, t1 L2 Q% B7 H: A

 

8 e% J6 g' b& Y) Q1 Q

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

- {6 ~' t$ ?; f% S, K5 M

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

) a' X6 d, @9 c( T

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

1 _+ ]( X/ b9 \* O; l5 x% Y4 |3 F

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

8 u: {5 E1 i A& @5 w! P! n7 H$ s

              ง.  ถูกทุกข้อ

# S2 a; K" @' q; p

 

' r8 K9 N8 x" N' Y8 p3 i

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

. ~1 r% x" ^ |) E! i4 I# T

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

: s: S- I7 \+ x: K M

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4 B r# Q* h6 ^6 M

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 y; _/ Z/ D5 t1 J, p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

F' T3 O2 f. B0 {8 D

 

+ X: a: F! M, ^( W

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

3 I) \' N' C' B; {0 w A

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

) Z! n% N1 [# d7 ]; w( U0 c

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

* D2 w" U k1 H8 R/ P

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

5 S# U/ U2 [# t$ i

ง.  ถูกทุกข้อ

% C5 I5 j1 W' H; H a' b# l

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

. T. T G: j; e; _5 J2 u) W

              ก.  วิธีตกลงราคา

1 U9 Y2 N0 ^' x: P* `, r7 }

              ข. วิธีประมูล

8 `. ~$ T- a* U ^$ i7 V

              ค.  วิธีการประกวดราคา

; M" [. v8 i ]

              ง.  วิธีการจ้าง

$ D9 h Q: x3 N' z( q

 

" N: ], U. `' m- H/ `

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

, P" {# e/ g0 X z

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

7 P8 {! ^; |0 ?1 ?

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

' d+ [5 p' }" p4 D- ^

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

! R d. ^: Q. }! O) r3 Y

ง.  ถูกทุกข้อ

4 p9 D& f0 t, F+ g } e

 

! J: \$ p1 ~" ]- Y* O" v- e# j

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 d1 `3 ~5 o- A3 Z8 V1 D

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

# z2 L4 K$ g- D/ s& K

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

* T% _' _: l# N" ^: F: }

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

. u% v5 {! d3 W- a0 @/ e: p

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

; B* |7 @) ~5 G& P, R4 R* ?

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

% ^8 L1 _, m5 r1 G

 

3 ?3 O' s+ n; a5 k' z7 j" A

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( k9 N4 ?8 f/ k# X) q( _ Q& V1 S: y

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

' C E! P e: H4 K: B% U4 ~

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

9 \+ X' M) o( C2 a0 |

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

% i+ t/ m. M$ q( B* t l `

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

" c4 J1 @5 z N' `. `1 L: ?2 T" F1 y, g; {

 

: p! r6 q" m/ V/ z

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

. x8 P) B' |2 v2 \6 k6 i

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

0 Y5 }# ^7 I2 O0 a r5 c- ?

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

4 C( g* O! q0 t( d$ l

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

' V) y p. Q: ?0 e: I- j5 M3 p

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ A8 }1 c( y$ w. b; B, T

 


( m2 U1 {0 C4 m) D. s

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

1 i5 _) E# d. ?7 e( e' E

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

. g+ E( ~0 I* ] V& u! R

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

$ x& {- z3 P* q: K1 c% r

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

% m$ L; n7 x0 E7 a9 f# M7 O- `1 J

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 N% M0 Z3 k; Q3 b+ l

 

: V! Z9 e j& K

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

' Y* }) m0 e* P7 {6 ]

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

- I. ^' f3 y h w) [

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

* R6 Y0 e7 ~6 s5 m" P6 m5 g

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

1 N8 l/ a- j% V$ o8 U

ง.  ถูกทุกข้อ

5 M8 \4 p1 ]9 ^$ O C& ?! \

 

8 ~! w# z6 B, [& ^

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

9 h5 P9 I6 V |! J3 c s

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

9 z5 y7 q/ L: {% \7 P: i' s% h# v

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

6 p$ p N( @6 F! N, l) S c

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

2 P) W8 I) s0 o+ E7 H

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

- I9 i) C% R- P* m1 s0 I; ?

 

( Z. f w4 l+ c9 w0 ]: z

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

1 u% e" Q3 F3 |* c+ b

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

3 U/ O9 F. u. H) a9 `( x

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

4 R" I- U' o. j+ |+ D2 B

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

8 D7 _" L0 C5 ?0 ^; V4 H, F

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

7 {8 Z9 c1 ^/ `' k, {& e$ W

 

+ o ]# w7 s; s4 h, z: K8 N

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

' ` J. G: Z; f

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

& j1 j- W* B1 O8 m0 \9 X8 O; i

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

" c; @4 A7 d7 d: q2 c& F' C. ~

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

4 `% j# D# B2 K- ?4 C* a1 S; o& _

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

7 P' \/ K8 f" J/ W- I

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

8 j- A; K# V! H$ u9 G

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

5 w1 Y! i1 e0 u( e8 S

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

7 }. i- M1 k& H' ^% p' E/ I) g& G( [

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

2 Y. x* U( ]* L+ s# G

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

1 y2 C3 Y. O9 g

 

( S: D5 x Y! o& \. P# f _+ J

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

4 T* O! g6 v! o

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

! v2 I2 m ?+ i' ?

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

. K' m7 t9 W8 L% C* |0 X

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

( H; j, ?% q* k6 z4 o' r

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

2 [0 L8 Y: x' n$ H

 

5 G$ S, ^* p( g3 \

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

2 S9 V1 h. _5 F- U+ N$ ^# E

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

8 w$ \" n1 W$ k* Y+ o3 r

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

{1 G3 c t) Y* H

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

5 X0 W( s& f' W0 u, I; I

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

/ x0 m$ f1 ~+ y9 v- t

 

H- j$ p# G7 @" o3 ]

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

& t0 u! O x! r

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

( v6 ?2 z& P% W% Q! F( ?+ X2 F( ?; c

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

( b: Q5 z& F2 i8 |1 h. U0 b

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

4 V4 z* M/ A) j

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

: S( c# W: p- p( f1 p1 u

 

3 i; w1 `* Y# i% e

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

9 T6 f( }# N1 `: p* C$ z

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

) ~# x: i" g+ T. p% p

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

$ `3 y* r+ l- ]- ~- T8 O+ A ]* q7 r

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

& w5 B# }4 Q1 P6 a

              ง.  ถูกทุกข้อ

; _* R! B0 F3 }+ T9 \

 

0 j' X% [7 m; Q

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

& ^1 u; y8 Z7 x2 S& E" G. U1 u

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

6 X3 @, W' A7 ` {& [( `. `5 l

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

/ N. P) \, N. l8 @

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

, _2 H0 X; x4 W {0 B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

f+ x# d/ @& |2 Y# Q

 

+ y9 R- Q& W; ]) H; t

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

, t/ p2 S5 a1 N/ J$ x4 V! a8 X

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

~/ E$ K) `% b- ]7 s s

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

) L3 b0 D8 P' ~& c& \6 A. c) W

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

) P8 J7 f+ b% E( W# v3 v& i

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

# M6 E. M3 O& {& q& Q1 F: J

 

% D/ l6 X4 V4 ^4 q+ j

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

5 n* C* V: Z# G. N

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

% ]) J A+ y& R% @4 u1 y8 g

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

7 h+ ?4 m! `, d

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

) h. B2 S k' \( r, v: s/ [

ด้วยเงินงบประมาณ

x& [! C; y# n9 X; }' N9 `

ง.  ถูกทุกข้อ

. S' }! } ]! {# \9 \

 

/ n7 }9 q% i# J

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

' d6 n7 a: M) m

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

. l E Y5 [( D, e* v. Z# t

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

. y2 W! N8 k$ i

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

( e7 l# Q$ ?! D( v6 `0 N

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

9 G5 X2 z) k9 ]( z

 

1 c ?7 a; y$ \2 }0 |! T

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

+ Y3 Z1 ?! g6 X

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

+ g1 ?& ]9 g6 Z# J( z* G

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

$ d, }; T# ^7 k- A0 g6 \4 g A

              ค.  เงินสด

, m& Z ?3 Y% P; X. E

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

6 [/ l9 ]! ?8 ~7 B9 h8 d

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

* L4 Z2 X3 Y, S$ E

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

" i; {+ o$ p: q' t' C0 Q

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 n* b3 v2 s% M; {) `1 s e, K# u

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

9 r1 j! _0 o j: {

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

. T1 o0 |+ t5 {, i6 H' {- ~

 

% ]# q7 ?/ n( ~! {

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

! y V6 ]- I, B- c2 p" R# ~

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

5 Y5 `! d; y2 H! M! w

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

' s2 {5 U8 z1 I9 i+ b

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

* ]/ J W, b* ~; ^% a

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 ^: H" {; d0 N3 g5 T2 L

 

2 B6 H; h/ x. Q5 |; d% N

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

0 |) \ }5 E+ C5 {

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

/ F- q, j8 i- z4 E* c" }

              ข.  เกิน  100,000 บาท

: f: \# F( }& Q- ?/ {8 E8 e* H

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

! k- U" ^ ^1 g! p! ^- Y [# c) d, t3 D

              ง.  เกิน  100,000 บาท

( D* }# I0 R, F, n9 t

 

" F2 i, R% W4 b% Y9 R6 b

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

1 _3 |" y( D2 U, F

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

6 P' [4 ]4 i/ @" X ~5 ?, q2 P9 z

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

2 E+ o2 b O+ }* F

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

+ ^/ j0 Q( Q' I6 R( s) D* N

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 [$ ?& `# Y+ X4 e' }7 b" l* w

 

9 z7 L2 l5 Q4 d, w

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

^$ u9 q# F+ Z1 J! ~

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

8 A( O1 B# ~" F

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

: \/ K4 n: j, X# ?8 w

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

( J( @6 j! C1 s& ~: @

ง.  ถูกทุกข้อ

5 X! Z4 G# X5 w7 u

 

* o# D# I# @, r2 P: @% X4 @9 L8 y

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

7 u8 D8 i7 c$ @0 Y1 q) E7 e$ C6 u

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

9 M4 a2 `$ \, f

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

/ \( n, q0 o; R: b, g# m1 u* V

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4 T; n( y9 z, z6 G' P* y

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

" {* m4 {6 p* _% v

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

4 @( ~2 U# q- w: ^

 

$ R! l# r# N8 R- f; H4 D

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

: o' J- J$ t7 P- C* X

              ก.  ขาย

+ X7 t4 p8 C' G! k

              ข.  แลกเปลี่ยน

A4 n3 ~! r6 M( O

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

4 u0 a+ w* t) Y6 J

              ง.  ถูกทุกข้อ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
/ ? R' F5 }6 V- \/ E2 |0 | x

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

( k9 \& q4 X; L {! N8 z0 W

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

' d g# k& U0 ]4 G" x3 q7 M

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

; t8 `& G1 U" ^# j4 T

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

( j( P( Q' h- O7 D) a6 g

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5 e) f9 G4 m% M$ W

 

- _; ~/ v( ^. _8 u6 v6 d

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

) \" A' v7 ?$ w5 S2 u6 q. Q- n5 }

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

$ s- x2 j- F e! U" n

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

& b& w x8 {0 \4 P1 B

 

8 k* l! d. C5 z, ]* A( e `6 m( J

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

3 z% I$ e& t! |1 M3 b+ T1 }7 l

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

: w- f. c# w( g* p

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

7 W% W1 c, X+ ~" D- V

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

: n4 w3 H6 }2 X y& C1 |* F

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


: B8 A ~' i7 I7 ~; v, [ w- ?
/ n2 u$ {# s- k, E# E

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

X; z$ P! m- j1 d' \& h- D

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

& r7 R Y0 }8 P

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

a5 a+ S* }7 Z L

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

6 j0 D- x2 ?% V# I* R

              ง.  ถูกทุกข้อ

! m( [0 p% o& c6 M

 

+ j* d& T" d; M( y, k2 _* V

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

4 m+ m" J! C- u' f+ I

              ก.  เงินสด

7 I+ B/ d4 m" L

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

b# T4 V/ w5 c' o* f

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

. l3 P0 u5 M4 Z x2 a$ a

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 L6 [, ?4 G8 z4 H5 P

 

. l: \& w6 g O4 V# |: }3 |

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

- Z6 j: u8 Z- i2 i7 `2 S; h* z e

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

1 S" V0 X8 \" L7 c( ?) S

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

. [' k* b6 \) f8 v8 x, K

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

/ x d1 r* E. f( ~

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

2 U3 M! H5 Q+ k1 P

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# E8 u7 z, p) }* |) f8 _% o

 

: D4 p* N2 A4 ~2 g

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

, u0 F! L: Y- N* J

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

. o) y0 ~2 o) `) ?' a! O7 E. q

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

$ m6 y1 j( ]8 O) x/ b% D

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

/ }' ]( t, ], q# U! X& o7 o2 V' `+ @

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

" n. S7 E2 ?! L- L6 ]- W N# T

 

/ V9 C( J; s$ u3 J4 X% T

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

( i. {6 b$ \" K9 ?

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

9 y/ V2 r5 t' P5 l

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

- k$ j0 C* b/ |' @0 @" |

              ค.  เจรจาต่อรอง

1 ^4 j6 a6 X) I( n7 f" C

              ง.  ถูกทุกข้อ


" _; Y& ~8 \% e+ {. {* w7 I5 i$ |) S( }
7 z5 ^2 ]& B* T) I: J

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

0 j0 {5 M4 \, W. Q v/ z

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

, R4 J" `+ w, \0 L6 M! @, A

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

+ X6 _6 P. }+ S- y

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

% I, m( J8 M& l9 Z' D( Q$ a

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3 C2 u. ~8 ^$ p

 

' m; s( f2 E% B, b* F

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

! t* ~0 k8 d+ X& S

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

7 b% L* p+ K4 B

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

/ _& E6 w% f O

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

) G1 I2 I- G( s& w. W1 S' c

              ง.  ถูกทุกข้อ

# V+ W6 j3 r' @4 C

 

* i; S8 q* [/ I! X2 z

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

! s) r% |7 m3 H& |0 ^& c

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

5 M; j$ \2 o* j& G/ i5 ? g

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

. X& z. Q G N9 E# t7 ^# S# v1 [

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

g* g8 l2 C8 z* L- B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4 n6 E0 c5 G& L* f; q$ J. U

 

. x6 r' ?8 D6 Z% r

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

* A; J- p0 E! F. c9 X: |

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

7 b5 p4 S; n0 s% }; L

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

7 b! \4 _& q1 o/ h7 h

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

9 m4 d6 U1 f$ Z' ]' y2 J

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

5 j3 d) D7 y+ k0 ]

ง.  ถูกทุกข้อ

0 d$ \; B0 |( Y+ z* l9 J+ D' s

 


# P g: b" X$ H7 S
: ^" y" z4 O' A. m0 C6 B2 i+ |

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

; \, \( v/ i/ n0 H0 h

              ก.  100,000 บาท

' _: n& e' j q" P5 n3 N9 u

              ข.  500,000 บาท

! F9 T6 M. i: P( j" \

              ค.  1,000,000 บาท.

; N' b! @9 T8 c/ V

              ง.   5,000,000 บท

8 W/ p% y# ^& e' I7 v

 

$ o2 [; y. H5 g5 w; N- `

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

0 x0 |8 B6 L# f! T' O7 g$ M& ~

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

: G* ]9 Y/ D! M

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

4 @9 O8 [. X w/ X8 u; I0 Y

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

/ \9 H8 m4 B k* T; O

ง.  ถูกทุกข้อ

: h7 @4 U" {! _- d+ b2 r2 Q

 

' @, l# C- v0 L) V

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

, w$ f5 \& L% T; g M+ o$ {! U

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

' l" a, Z5 L" K2 L- M+ u; `$ f

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

; v8 d0 w' L' X( G* A1 u9 U

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

. Y# I' ]6 z& F4 _; u

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

4 o- H- Q9 f6 x! ?7 M

 

9 n9 S2 M' o% v- N# O+ B5 j

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

& C/ `+ d. R8 m. D7 s

              ก.  ไม่ได้

' ?. i1 E; U: m/ P) \2 F) K

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

0 o; F* o6 V* [/ ^! u2 n/ x

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

# ~( [6 k" N5 m3 }% ^

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

4 Z3 Z+ a# D, `7 o3 d" M" I F

 

" r9 w/ N2 X; u2 T

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

# @ R- D. M* s9 z2 L, R

              ก.  ปลดออกจากราชการ

3 n6 F+ v X9 p% a% n

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

+ K# \% t. s @" w P' B( N' O

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

8 r. H3 A5 H p

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

2 W/ F) O8 V0 ~/ C% t

 

6 Q; e( i' a( Y+ b: [. h3 [

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

7 V# B* ?1 [% j4 K

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

9 f b+ }& `9 @5 V* F8 [# P

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

& C4 h8 I& O; o' u% Z2 I

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

9 d5 |5 ]. J% I- c% `2 C8 o9 d# |& s( D

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

* t4 v, G+ }8 \/ U: C+ [- Q h

 

6 O; l4 E2 a9 ?! _- ?, d# e: B3 ^, L

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ e% T0 Q& P+ ~) W* Y, I! A( w

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

3 n8 m- E8 z* y. l

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

+ N# v: S3 Q9 z1 Z0 a

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

; h* B5 N5 d( r9 A# {0 d& r

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 w* {' b. M; I/ h9 u5 d0 y0 G

 

6 |- x: O+ r2 @ r+ {) B' p |

 


7 Z5 v# U Q# f7 k( z& T* D7 c

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

# \; z; B/ A. I

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

0 U6 ]! S. u+ P& x) o0 K

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

( u$ i" k# l7 k- q7 X

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

& e0 F' Y7 X) }- @9 d! D% J3 X; ]( o

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

; Z: j2 b" V' g% [$ u7 E8 K& x( w

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

! U* V, f4 U- j! ~

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

+ w1 n2 n' J0 L" S1 k# G1 L

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

8 v6 n: m9 I% @5 ^6 @

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

/ J, m& s- x% _- ?9 Z

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

7 c7 z# i3 ^ {0 u1 J

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

7 s: H# {7 S6 g; W) V+ R" G

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

; V; m4 b+ H7 v# A2 R- E2 J5 Z

12.                                   25.                                    38.        

& A3 `5 ~; N* W+ a: x" j4 K/ L

13.                                   26.                                    39.        

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
4 J- ^0 F0 B1 z8 f) j6 o

(ข้อสอบชุดที่ 3)

' i$ V1 H/ r' J, k; U+ t

 

( w5 F$ a9 c4 N0 M" C

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- [5 _' g. g2 s j

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

9 n0 `" ~2 @' Y E! F* h) S% s

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

0 `; h9 V1 y! l g9 G, { m

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

- r% x0 x7 [7 ?1 a# N5 H/ f2 y

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

. [. J9 P) q2 ^5 h

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

& L* ] {2 ]$ {$ U

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

7 O3 Y/ ^3 d9 D0 H. |7 g

              ง. ถูกทุกข้อ

+ C I L' W3 m+ J& [

 

% \3 n" d) m8 j/ |

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

% W, `. I; }; t% Q3 u- `

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

e1 o6 `' r6 _

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

8 Z3 k' J+ o* L' y

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

g0 O* g# N- m0 ~1 x, R8 B

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 n- p# V. `8 r( X

 

, w" ~& B8 q9 v& h

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

( @6 Z; u( ]" F, c! q

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

, X/ @9 E* {9 N7 G5 P

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

0 x- _" d4 F7 L/ B3 k

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

. V5 y0 C$ X1 e* N2 P& j

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

% a" N, u8 W$ A! e$ |: Z5 R

 

5 O9 c$ G+ k8 |) w. W3 S) R! g+ [

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

* Y) S6 E; F, I) z& W+ I8 i

ตามข้อใด

3 i' L" K1 f" M

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

1 j- ]" O* w2 S2 R' ]

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

% t, c. z9 M1 e4 F `5 y3 p1 L/ U

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

" j0 _) W [ v0 u4 z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


* e/ ?$ I T7 e7 h1 E) P
' _2 h2 B+ `7 M) R" V

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

! `; N2 M; p2 p: |& M6 a7 \

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

5 K2 v3 i6 W3 B0 T6 m

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

6 K6 S8 h+ ?1 v/ ?, \. g7 \$ Q# q/ G% w

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

/ O: N. d. r; j' S; D7 r

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

1 e( N/ c+ C% L, l# d- ~& f4 E

 

; G; B% h: S* R+ P& G0 j

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

% T! _) f8 D" w) _ i8 `

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

6 t( A; X [1 Z8 i3 K* U5 o( ~

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2 [6 R3 y7 `3 ^. z+ D; z

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

- A( O4 @1 Q: b! @# b

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2 |' A! m1 g' j- e$ q7 |

 

& {* m8 T* S: ~- n

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

# f4 v, y6 f0 `9 L% k+ u$ c i& w7 ~3 x, }# B

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

4 n: D. W5 u' ^) B; T4 g

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

6 p% |9 O9 v6 l5 @, h" _

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

/ f8 i- ~& m& `& H5 A

              ง.  ถูกทุกข้อ

# H5 g) x- ^6 m

 

$ q- F# L! S6 a3 m+ K( A* ~, a

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

- p! H6 g4 ^0 G8 }

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

" {) `% \( O& n1 I* ]# M

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( S) l* A5 e6 S, l5 C

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

& L, q4 `! q$ C& Q( M6 n

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

0 r6 Y5 [4 t" h8 X8 ^

 

) M. J8 m2 ^* \, }

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

( l+ W2 E; o! g

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

' e# [9 f$ d( _- Y

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

7 |) l- i( K7 ^+ j3 n% W. Q

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

* e! Z2 v& w' z0 w

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* |: ~$ W5 a( `7 H. Y

 

* b! X/ K: }4 I% \

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

! n. [' i- e; b0 Z6 Q* e- E

             


+ H: J. F& ?+ c( p, n
# o% r, k) z, j

              ก.  ไล่ออก

/ H; m- L+ A* X K8 L

              ข.  ปลดออก

* W& E5 _9 w8 Q' {- U" T$ Q* \

              ค.  ให้ออก

8 ?! I) c" g; ~* x

              ง.  ตัดเงินเดือน

8 j* f, n. l0 j! v* U3 o( Z. u

 

. x" ~; R& i& W9 w Q; e. i

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

' O$ k& I0 o' S9 }( N" i

              ก.  500,000 บาท

6 M, h$ b; V* w3 w, p, l& l+ t2 N' C

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

- u8 a7 o: ]6 S

              ค.  เกิน  500,000 บาท

2 x% k+ d3 U. n; t( z$ q) H

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

/ T3 N7 h2 k7 x' y; U0 u# R

 

+ j( U( ]) Q! ~7 k% n

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

5 M, G0 B7 u5 }" S+ s$ S( \7 A1 b

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

& u% P! s0 X* R( H3 o

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

* Y% M5 A4 m) n4 |# [

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 A+ \( O* x; D8 g5 S$ b" _% T; `

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

, G; ]% s( A4 n5 z

 

, z$ X* S/ g7 p: H; X$ ?9 ?" e& {7 p

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

* t' ^7 b$ q8 c: F

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

, G, }9 g- o9 J

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

& @; s: e: |( S) S; B" J$ h

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

2 O1 b+ U4 l, d. T! x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 e$ h. W3 q$ K/ `

 

! \* ~7 b9 n9 g/ L9 J+ W

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

- C' @% M2 k6 N8 g" `

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

' C7 G5 k+ _" s+ V5 b1 v5 O

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

9 |# c \7 d" N' g* W1 f* D2 g

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

/ R* Q9 _. }$ k# ~: b( K- L7 v

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ K# Q! p) A0 i1 o! Z

 


& F( @. p; ~1 g
7 N, k; e8 r L# t5 g

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

$ E ]7 W7 j5 J9 r$ [; Z, Y

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

7 V* d4 q8 N8 Y

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

3 H: a6 r/ P* P; M u4 C3 c

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

' g4 }& E6 w) {) f: s8 Q" @2 {

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

/ i: U6 K# Y8 l* O- G

 

, e2 i3 p$ v) o* J7 A. g; L; P

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

( @' e' ]$ e5 ~) g5 V" g

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

7 o+ e- K' D2 L* E

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

2 q7 f: O1 `1 h/ d

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

4 B4 X2 q* b* e' [1 w R$ ]

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 {1 ~- j6 {$ |7 S

 

5 E: `! P( ]$ n( l& b

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

/ N& q0 t2 x* u9 X6 I$ G$ P; M: T

              ก.  นายชวน หลีกภัย

0 Y9 |+ G/ G4 m3 O+ O" K) I! C/ v

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

, _. O( ]" t4 @. C/ [4 F( W/ Y

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

7 h4 `. s- }& Q% H5 j0 v D

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

2 P, k8 ]+ ?, V3 r O) q

 

( W/ M) @: T/ M

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

# r, ]. y& q- U3 W

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

1 A4 M& E& m8 g2 m2 j" ?7 `- e

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

% l; u) c- c; d& _) G7 ]+ X7 J

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

& y$ x' H9 X& I! q: B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& |' ?8 J) }: a+ _2 q

 

[& b. \6 n. |8 A

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

: h3 u1 _: R* Q4 k" S

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

1 W) t7 ^) ~ A( [5 Q# P- f* Q

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

2 H( j2 r& h8 h. W! e! D: D

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

( {6 S4 C2 J+ m7 t

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

6 ^/ a# r6 m" m8 ]

ง.  ถูกทุกข้อ

6 F( m0 ]) o! B4 }; z. n

 

, _& f, P3 X+ M$ M

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

* q' f! C) X5 \& z

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

8 [: a) i3 C5 h! s, k

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

, p! J# q2 ?) }/ z. b# n2 F! q

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

* ]9 T& d" G1 a0 G4 j1 z y3 ]) V& J

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

, h. k* D1 d- ^ E8 n

 

+ C! W6 E6 j7 F2 N* b# e

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( l! B/ q( g. ^: j* ?& Z

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

* o L! b6 E9 `9 X

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

/ f& o3 H& A5 x2 P

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

( _2 \; }$ ]5 G: u

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 j, S0 X( \% W# n

 

1 k( ?; G! X8 @0 C: t4 G% U

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ V! h( t) F( t/ ?# }' f

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

' G' O+ W3 f! n# ]% j9 s

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

2 A L/ e f- P2 @* m+ _3 D

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

( w: y8 V+ v$ l3 D2 J& S; a

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 u- [& \3 M% C* v$ p) e$ x7 b, E$ W

 

9 R9 W" v- l( r* D

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

; E' W3 Z' _+ i6 y- a9 E

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

/ Z4 F4 ^! \: j0 l

              ข.  ประกวดราคาใหม่

8 Z3 e0 ]8 B A

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

, I8 U. J3 [% B# D+ r

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

( B5 @+ R( W' J- o

 

" {0 ^8 G3 q0 d7 }+ P

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

/ [ V4 P: H, _" H1 [2 a% y

โดยดำเนินการอย่างไร

( ^( q) R( R2 _- z" t

             


! w- W; y6 z8 Z$ j/ _& M

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

" m( ?3 I0 o* r' e& Z1 N

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

, x3 E6 N4 o' Q. p

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

8 Y; X" V* z+ ?3 B. B

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 E5 E* p1 X7 D' R M3 X$ K

 

' H: ?" C8 r/ F" m& v# \

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

! `6 R4 N1 b6 t$ \6 O% u* d+ ~9 v: d

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

4 Q# T% Q% w8 f% i

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

8 j8 G7 z" b8 V! H( r+ Y, g

              ค.  กระทรวงการคลัง

% e/ K y# J! ^7 W, S' F' Q

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
+ L) D. y: X, _+ |

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

5 M. T; ^( y' p Z* V

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

& v$ A5 P; |; G+ D7 u: q, ^0 v

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

# r6 a& N: T5 L% u0 {

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

, d) I# \7 H' }4 p4 ?2 o1 q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 a0 d* G# E) |

 

' d* |' Q) P# L9 @9 e0 A

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

- ?* L! ^# h& U# K

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

& i' p! c7 z2 y2 K7 N/ u( m& [) `

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

2 a6 V# o2 T6 R0 N' B; ]

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

. I( ?1 B& y/ m$ u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( p5 S6 M B3 E" s! j% B

 

& v6 g/ e9 b$ ?% ^

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

6 i8 Z7 c+ n% X. r1 V

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

5 v' \ Q9 ?" Y" K6 M0 X( V& r2 d

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

; \+ U4 D/ y7 u3 b1 R, i2 A$ c9 h

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

9 F: _/ p; c1 z0 f6 F7 M4 [1 z! q

              ง.  ถูกทุกข้อ

, {) @- F. _5 i! F) C. p

 

7 q5 C9 G5 p& R

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

& N7 m7 a' \% M( k: k

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

6 u p& P$ t- r4 n2 P

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

& Q9 f( h+ ?+ W

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

Y! x8 u# E" e8 a$ @! W/ H$ Z" f3 d

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

' ?4 u+ m O0 k4 F2 ?

 

5 s) Z: k7 \$ I, R% N9 n6 E

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

5 x/ {$ b- _0 X$ d

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

/ `7 w6 x h: s3 A

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

H; D: y$ A1 z

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

6 Q& e1 i3 G5 q8 @

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

$ [$ f# R$ Q1 p' b0 [6 v

 

9 P5 g1 W. ?! \6 G6 e+ k

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

m: c+ W8 c) O3 X" k# I

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

# z* k! v' }' ? Q0 n* r. {5 o; u% j5 z9 A

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

2 Y2 g2 w0 W k v

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

1 ^. P! R- S$ `; N9 e, m2 p5 r0 s

              ง.  ถูกทุกข้อ

! {1 N* n1 D: C3 I% y

 

- X9 B. W2 y9 I" M- L

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

: t+ c$ n& J! K, ^

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

' R% R5 }5 u& r# ~# y+ Y7 y

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

, {5 m& w) e2 V3 V

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

; n& E' ]- Q7 P9 I

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

# {# w" Q) ^! _5 c6 ?! T; U" g

 

, L# \; i% Z/ G. S Y

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

, r% x( b' t! D

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

, I& w7 t: {; U

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

, S7 j- \* L! k

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

7 p- G0 _* S+ [; V( K$ l; E

ง.  ถูกทุกข้อ

! ~1 L$ m% C- I7 _* ~& W9 S

 

7 }# l/ ^# a$ @6 H% {" z

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

9 U, T7 R9 v) f7 b: x; B$ U

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

" J/ e% q9 q; [4 s* y& _1 f& O

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

" g, L n' c2 [: p6 z. L' }# k

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

* s1 Q) Q7 n( ]6 [

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

1 ^6 z+ e9 |( `6 |/ A- ]' k

 

. I, Z1 Y" K9 i3 t

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

! I; Z, L6 I% j& @$ U8 t& j( g

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

6 N2 O& g7 m( s- b( E

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

6 r' Z# S* i# }* |3 d5 Z8 x

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

. s9 c" ?6 v- _% o! U

              ง.  ถูกทุกข้อ

- ]* r* S7 b+ U" t8 N

 

2 y5 D2 u; r3 T$ P3 C, m

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

1 O4 H3 j/ ?; N, {9 _" }

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

( F7 E( P! S; g

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

/ V) J6 o) ]! W$ z2 d# |2 a7 @

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

8 b. m$ X% x7 R. r

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

) r9 ^$ J- p3 ~: l; [* l

 

9 w' d$ c2 `/ k9 A) C, `, X

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

& T5 J' C" _: o. H8 u6 z

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

0 z/ b1 H9 Z2 W: o1 k* o

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

8 l8 I, S& g' {0 }1 l2 i% R0 N

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

9 i3 J5 z q- C( G

ง.  ถูกทุกข้อ

$ W% r* w+ N6 }- \0 L0 N* T

 

! F9 `- X8 W- r2 D, y1 j

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

: r1 V/ T6 t$ p2 w( s4 k4 i& w9 c+ e

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

" }# l, Z" S! T0 S0 ?

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

# L) m: d& Q6 k% \. r

ของผู้เสนอราคา

& I4 u* `$ U* Z1 g% K* k; R# S

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

3 y# {# `: z W9 f2 s. m3 x

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

( w4 {$ [; t& k

 

# I/ ]; ~( n0 V/ w& v* Y2 K% r

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# X/ p; J7 a. s

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

! ^, I4 T Z# Z

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

" \/ n6 s5 |6 ~/ ~ U

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

" s$ D o( _+ s9 t+ @

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

6 p4 ]3 i- S9 Q& ^) V8 X

 

7 h* m( f4 y) t, \

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

0 h: y. u; v1 S* Q

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

2 p, F$ |. P( T1 u: s( B5 G

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

M& e9 i2 G8 e3 N: l

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

+ ]9 `8 ^% [2 F9 h* }

              ง.  ถูกทุกข้อ

' t. p1 s1 r! I! j P

 

: n% m/ [2 E6 d/ d

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 v1 [: Z$ @2 r* k5 [+ z/ _

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

7 w5 z/ i6 j7 T$ M; h+ m

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

7 Z7 v7 [6 y/ t4 P

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

8 F5 d- Z" y( i# v0 s

              ง.   ถูกทุกข้อ

1 G, N" u, Z$ c

 

/ S, |% t0 \* }' |2 ?( b, y% c! X6 q

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

7 P! v" v0 s P' c7 `- O

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

8 d9 I, u& X" p7 |+ z' k) ~

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

; l' @. T3 L6 u

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

3 b1 W- \4 [1 n6 J

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 j5 v, L& `. ^3 j K

 

?9 o, v+ W" w$ ~) H

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

, J# }) ~7 C* x9 n7 L

             


' C# C! l# u6 o" P; t+ f
( _. k* e3 u& C! K: p4 {7 v- g

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

5 S$ R+ {- m; L4 m: l5 Q' W1 ~

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

& J9 |2 z- r$ h U, A; @

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

4 P" w8 h" U9 S2 A7 c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 h/ L0 l' Y2 r) V

 

" n/ J% A- m# j) {

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

+ o9 F" L0 r# t2 S( {; O8 ^$ Y5 V

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

+ e+ B2 C, f9 z' l% k7 t1 R: K

              ก.  ได้

& L6 E/ M5 g8 Y% g5 |/ |- _

              ข.  ไม่ได้

, H! s4 h* y1 ?- ]" ~6 d

.             ค.   ไม่แน่ชัด

. u1 c2 m% w$ Z5 n {; }) V" g

              ง.  ไม่แน่นอน

3 {% P |4 \# M& F- N$ o! R

 

0 d D# \+ I3 Q( ~

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# z* a. ~8 Y' v Y; b" i6 O

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

: x5 A ]* E5 [. x" F

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

# x& y5 a ^# w& M _

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

. g4 J. m$ r# e# p1 H7 ?

ง.  ถูกทุกข้อ

! p: }# X3 a. S2 ]. m

 

: P6 M' a2 O8 r* ?* m, T+ K2 x

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

: @9 K% G/ S; K9 X& [4 C4 r

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

T6 T3 {5 @2 H1 Y* n2 e% D

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

4 r4 U; X- D/ m5 N ^

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

8 ^. |4 {) ~' E5 l6 ~

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

7 Q' Y6 ?7 O( X

 

" ^7 {+ B/ g& ]6 O( ^+ [

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

* J" e& ?: f7 B- q1 } c; u. e

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

9 u7 h1 u3 \$ ~' a' m6 c4 D' F

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

, Z, h. o% \. _

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

& t" V, \( p f' x

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

* x. {- y9 t" Z9 }/ ?/ t

 

8 W7 z% J% F C$ k9 t, Z. A1 Y( w3 u

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

4 t/ i- z8 J7 w" J: s& Q f4 ^( w

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

' c. d( _3 w$ e2 V

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

6 b7 ~9 R, z K. c9 x' j" v( i

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

m3 \& C( s/ l6 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 D! V8 e4 ]; O3 p# v0 o

 

) T. t9 w0 J& v. i! s8 A: c

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

! W4 c1 T$ i. X! Y" i

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

3 `9 _: T$ S' K/ a5 a

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

% R( m$ J, _; `! w3 P3 u" r0 q% |

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

' ~. l! f9 a b; ?7 Y$ C4 M

ง.  ถูกทุกข้อ

" y+ O7 V. f& ?

 

& x( c2 r; s$ i/ x, C) H

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

1 p" u( U8 x9 M( Z* ]8 s* @

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

1 U) u5 t N) ^# P

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

( _9 g# ^0 D& u/ N' B% c6 \

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

& K0 b( E% q. t$ w) b

ง.  ถูกทุกข้อ

. A' I& v/ W; q8 z

 

- U$ Z$ a9 R& a( O$ D4 p7 A

 


3 f2 Z, p% |- G

(ข้อสอบชุดที่ 3)

5 g! L& v; \: R- k, K3 ^

 

8 {8 _. Q" _" I( K% h0 v, k% D

1.                            17.                         33.                                    49.        

: K6 M3 n! C' f* q, F! I

2.                                     18.                          34.                                    50.        

$ L; E. v! r) F- A' N! d1 ~

3.                            19.                                    35.        

, ?7 D& d- |6 }/ o8 @2 O! x3 G

4.                            20.                                   36.        

& A( N# S% Y* L/ n% B

5.                            21.                                   37.        

+ v5 U1 f+ x7 e9 P

6.                            22.                                    38.        

# T8 O r2 S4 U, a

7.                            23.                                   39.        

% P' g/ l8 P' e- _; B( w8 X6 F6 |

8.                           24.                                   40.        

. O' f$ \/ z3 n% a& C' G

9.                            25.                                    41.        

9 Z4 N! |" s1 ]2 f( q

10.                          26.                                    42.        

/ V. _! W; o4 W

11.                          27.                                   43.        

$ h. j1 L6 Z( E; b, g( Z9 @

12.                          28.                                    44.        

/ O7 o1 ?/ L# [: Q* o9 D, ^ f

13.                          29.                                    45.        

4 Q: `! E }4 B u! d

14.                         30.                                    46.        

: B% f* u- p) d2 S9 J. o/ U

15.                         31.                                   47.        

6 m. g. |! }# c" j% g/ s) c) p

16.                          32.                                    48.        

343

กระทู้

1454

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 24-11-2014 21:35 , Processed in 0.207928 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้