งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 19230|ตอบกลับ: 9

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
' k' C- T* @* B! \

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

/ r& p& y `3 e

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

- u' E1 \! [" q K2 r6 b1 Y

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4 {- Y& a* ^ T. M3 t+ s) {

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

# d' T* N3 I! h* E- q( a. J

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

. w( P6 j2 z& B1 U* u& b

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

! A) M* @% C' H% R

 

; {9 b9 C2 i, g6 C, u. J

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

; D# a1 `2 S7 ]8 H1 p% {: v* e

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

6 O$ l3 ?7 s4 n

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

7 R- [! b) E9 h6 S" ], o: s

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

# f! l' Q' A; B( M" V' {' ^1 w8 f% j* i

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* z n1 [: B! C1 D# y( X% o

 

3 ]9 d+ m9 C8 k/ H8 P7 r1 t7 {1 W# J

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

7 s' d+ @/ d* b5 ]% V

              ก.  อธิบดี

$ r4 n9 X2 V% i5 a4 ?

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

/ c0 J) A! n% G

              ค.  ปลัดกระทรวง

/ e( M z/ L6 @ j7 X$ B

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

" D' X* }$ z* t, i$ @" v

 

1 W# O$ n8 J6 J* n

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

h& Z& o8 h& e4 R

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

( S5 r- x5 S. Y8 I

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

1 b2 e' E: S5 l

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

- l/ t% ]: p* _% E% h; e6 v# Y1 r

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

1 j9 e- a0 c) v: U6 w) \

 

% }7 h3 }7 B5 l) i$ o

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

6 t' Z+ L" s0 L* b! V$ I( m

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

! z4 w. W3 t4 U% _4 t

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

6 v' c7 L3 @( X) J

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

: b, T3 c3 h/ m% [9 e- K

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

/ q b% q% z& x& E/ f6 L

ง.  ถูกทุกข้อ

; z' _0 A N8 n i) }- b/ Q

 

. ^& j1 c+ V) S0 u+ U$ H1 B) j

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

+ f3 |* i5 j9 B U& J9 n* t2 `1 I

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

x+ J2 t5 {3 i# ]

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

# n" t. ]6 K) ]

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

. w& F. M8 {1 Q$ M7 X

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

; F% Z8 m: u: n; e# Y2 o( l

              ง.  ถูกทุกข้อ

) r+ G. U* d, q' k( a g: \. r

 

+ u2 w& r& i$ Q

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

" E0 k' o) L" v+ e V/ {

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

/ c, U" g J% _5 x

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

* s {/ ^3 A: V3 z; g

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

2 f! F: F. |/ E$ z4 \) R

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

+ r7 ?3 C7 e! z1 p8 [

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

% A% I; n$ L: [ b' _( H

              ง.  ถูกทุกข้อ

' W2 s5 P5 g$ c# Q0 L$ W

 

0 ?6 f$ C! R9 n$ |. `4 j

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

0 l3 X4 x4 F8 {+ o8 j l

              ก.  อัยการสูงสุด

8 \ N4 v9 Q9 F! ?3 ]4 ~7 x4 C9 S

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

8 V8 k, l5 u/ X% m; P: k8 O! w

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

. g5 ]4 I5 R5 b

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) H1 ~5 A) L' f& _1 I

 

# G/ z$ e2 B8 [

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

; e4 c/ G. w: S7 z1 `

อีกได้หรือไม่

0 T( x7 L$ I4 X2 C5 B+ m

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

$ E/ H4 D$ h* }! F3 M$ P" J

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

0 a* e3 z( L6 n d6 C

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

2 p* M- l, v L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- t/ P8 J* H/ ]! m) U: O/ M

 

0 ~; L v# C! N0 W. M' E

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

' T" P. G: Z9 c& M7 q9 o- S

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

2 t) s1 o7 e6 g2 k8 h

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

: i* X) C4 s- l: `

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

3 w' O1 H! T8 K- r% O

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ z0 T3 E* c4 X

 

[7 F( I* O# _* Y

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

- l# L! Z- j. S P) o! |$ k. U; g+ n

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

6 n! f: B9 L& G: a, g) p5 r

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

1 {% O+ y9 j% @$ k

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

' w) g4 z4 x3 i6 Y1 ]

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% c: p3 v/ [5 O, A9 x+ f

 

6 E4 Y/ x) B- B0 S2 r' H

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

$ w. r& c$ `5 }* d7 A

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

& q2 n) E) S9 [+ f" L! ?' o

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

- l1 c8 _8 u2 N5 L

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

4 ^& K7 ^9 E' u5 c! `0 `

              ง.  ถูกทุกข้อ

* y g; g& E3 @5 O$ f6 Y

 

3 K$ X1 y$ s p8 X) ?

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

' `/ [# I, S" q* T- o2 `# i

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

% a( o5 o a2 r, ^4 p

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

5 G$ n E7 W) a' {9 z1 v, Q4 W

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

) v- M7 N3 b6 y: k

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

. Y' p! i& c# q( w

              ง.  ถูกทุกข้อ

* r2 g/ [. s3 J& q7 ^; S

 

$ C; t; R0 }" q% E' C

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

. C9 X+ Q3 S- ^+ E

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

9 l* ]& {4 K! S R+ m& N" K( ]

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

) a2 K+ Q/ v+ v0 b

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

) l1 R9 Z( P. L* }' B! K9 P8 ^

              ค.  ภาคทัณฑ์

8 b+ ]( M T* }+ x1 f

 


6 k. G6 y# b f
" o9 I# [9 {6 ]6 k+ O

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

( l: L2 g2 i" b6 P

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

* ~/ D3 L0 f6 U+ x8 A6 {

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

/ @% b. |+ s! }/ M

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

2 B5 J$ ]( h$ P7 D, W# m' t+ R# q% c

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 J- i' p7 ^$ l$ W, O8 N

 

* Y. J w* f& c$ h" Z

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

E0 u2 y, ?. ^. L+ I0 H

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

4 V, q9 e% t0 e4 Z( B6 d

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

0 _* X8 ^* ?' h) ~9 j7 `5 a

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

% Q ^/ j3 j( J/ d F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

+ K4 o( b8 _+ Z% g& |

 

; l: D l. d* n' p7 J- V% Z$ E

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

7 j/ p& R# [3 x+ u9 q: t; K

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

* g& K9 b! `6 m' h' I5 \7 O {7 e

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

, M+ y0 @4 t0 a( A# B

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

. v2 b3 J; y3 _# X* N

ง.  ถูกทุกข้อ

' y6 b4 E% y9 l" ^! j; K% a

 

) u; W$ e6 ^7 @ R& B

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

- L4 b' U/ |- i

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

8 e8 s# N# r; ~" o

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

, j; `6 c; x" H$ C

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

8 U" T& n/ R5 t/ E, p

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 A+ H0 w; \- L9 E. Q

 

( O' f: n. F" q# X, {( [5 |

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

- c+ j+ x% n9 D, M3 d

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

/ |! N! d2 l2 _$ |- Z, Y

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

3 l# a( V/ L( e- ]' V( m

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

; `5 x6 [7 N. _. }$ U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

z" W6 L; z; ^' t3 {+ P7 d

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

$ z. [6 X* g# G" P2 ~8 ?% r

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

& b) s! k. Y, [6 }: a/ m% W

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

) L: L4 x6 l- }

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

; E, e: f2 Q; {

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* a; q9 e# C: b0 D! j+ l: Q

 

$ g; }; p n- Z* o

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

" W' u: ]8 I+ e5 H P2 \* r

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

/ W0 b. P- m& g" ?+ F) j

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

9 T k! `" z( [$ B& l7 b( b2 m

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

. G. I" N0 c& b

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 a9 v3 \% W% `% R! ` R1 ~& N q

 

6 l$ U+ ^" ^5 m. s3 C* ?

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

3 {6 `7 W5 z2 S

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

- v; H1 J& n! F, ?

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

7 h3 W1 J' }# Y% u5 [

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

; ~; f. k/ c1 a4 t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- v# u M( q m# @8 {

 

# _% O. H+ e( _2 v( ?4 X

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

, p, p3 B8 X( D: m$ X

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

" Q6 |2 Z' D k- d, K' A9 J' ]/ e, P

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

( x/ c& ~3 Q( u/ Q

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

6 ^1 ^ F! {, S; q/ G& J* w

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

, s' [6 ~' u: ^9 C! N$ u; b

 

, q0 `6 B- R8 I7 x* B, d

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

3 S9 u4 S" O" `; J4 Y

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

! L' c; C/ }; i. D/ ]- l# {

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

% R( Q$ {7 S n; A8 p- ]0 d( F: \/ D

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

; }: F0 W! `& {6 b( g' o

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


6 R/ p7 ~0 T4 Y# o% b) W3 a: J% g
) O+ q2 r& @1 X/ x9 o0 D4 T

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

$ K: l4 ^/ T5 @0 E) F

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

$ N* r- v& A3 y

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

* M4 l6 l: `. g7 D. W

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

5 B" {' }+ ]. R

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

& s1 V8 u$ t$ @$ o0 w4 G% S2 L

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

$ S! R% u7 n. w8 h/ K$ v

 

% ^5 h: g, q# e- j. ]

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

6 u# k4 D$ t9 `$ ~& ]0 W# i

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

/ k) _6 P8 J- ]6 ] Z: T

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

" p P6 T4 o/ c. P G2 l& X

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

% g0 j& d+ R) T# T e5 s

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 M) `" g1 ~% o( ?+ n2 ~" l8 O

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3 F: M" g9 B. s K7 H& y- O: D

 

. l' E$ ?+ z$ R6 g. c5 N

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

4 B- Z1 l f, `" m2 c; B

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

1 Z! e1 o- v: C2 T( t. j1 G

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

) Z; ^6 T0 X$ i P

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

' z- q" f( c9 H. o6 J# H' k

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 X6 |& Q: p3 j8 d+ ~

 

( C* {% `" F, Y- G% t# b) j

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

* _0 g0 F1 r* I% K1 D& `9 w

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

* |2 J J$ o! [8 e, A8 M2 ~, V

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

1 f ~1 }2 x( v" S( J! F

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

3 _' r8 {8 `' l9 j6 p+ A# F

              ง.  ถูกทุกข้อ

y( j& z; F8 m- E* D

 

8 l! v. Q: \( Z

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

! J" S; F4 O3 D" f

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

9 g# M+ g7 {" z- G7 A4 r% C- p

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

) \ ~. s/ L H9 p1 a

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

/ A- W. H0 D8 F; x8 a

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8 g% Z9 f2 K9 X/ M9 s

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 l# p' z- X! j; w& \

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

+ M: f# o$ } F) y+ W; P

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

) o( k a; V2 _: S1 ]

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

' Z, g2 Y8 W9 ^

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

: T# K7 j6 W6 E$ _! v. V9 t+ N5 V

 

8 b- C* C3 L. v* h

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

& l/ o1 A: i; ? A2 @! u+ K, D

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

# y$ w' v" n U$ s( S$ I! s

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

4 J. f/ V! o- B+ V+ U' A

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

# _8 p$ i9 u' ]: g

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

0 k( W) P! m0 V1 i8 P2 }0 {

 

: S; N3 u' b6 j' I

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

' @: `2 U* J4 p7 b0 S

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

9 ?6 V5 |. \ e+ g* j+ Q

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

# U9 Z& W! J5 o4 K( x6 l

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

! Z: ^. W+ F/ y% E

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& P3 U& n" y- i

 

5 s, l1 m' ~; I7 t

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

. g7 h% |0 E9 ~0 I5 ~ K3 f$ ?7 H

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

6 O) v, Y4 V/ Y }$ @' i

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

! i x) T Q4 b( H% n: Y

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

- \2 N2 ~# ?! T+ h/ L: I

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

1 \/ q8 w+ e. g

 

! t4 v1 Y( N4 E+ `; H

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

: y& Z6 q! n' N: b( _& Z

              ก.  วิธีตกลง

3 c2 z6 E* Q) y7 \ F8 z; `

              ข.  วิธีคัดเลือก

$ _& \0 ]5 _7 e& Z

              ค.  วิธีว่าจ้าง

, M$ _5 }" U4 Z6 o2 q* O

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

5 n6 `9 t6 ]8 W B

 


: q& M1 G5 Y/ \

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

3 B" R, Z3 h' I- J. @/ V

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

1 @( C! I5 `3 X* `

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

3 _2 Y% k( M, p4 D% F+ M

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

& V- _: {5 {, d. q" I

              ง.  ถูกทุกข้อ

, v! a2 w0 k- p4 H4 V, w

 

) V7 J1 T, w: n8 g/ X7 t

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

6 O! {: D/ x, |* H7 m7 l+ R

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

5 L8 r, ^2 m/ h2 t4 J8 u$ `" M

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

4 T! p# p- ~- m; g8 h; v3 o

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

% k7 B; b' \6 F& C5 l: j" k+ A. w

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 U6 U* T$ ]+ [8 @/ Z

 

' I, @0 J- ?. F: |7 J8 u' ~

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

5 [) ], a! d# ]9 `' z# [% ?

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

6 [8 v/ V/ f( ~$ e

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

. {! y V- Q5 T

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

+ j7 M( p* U& Y8 `( i) D) \ e+ Z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! p0 L f* s& I |3 V- \

 

1 Y+ r$ H8 z' p# y6 \9 E+ G

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

* n$ f/ @' q. X+ f/ w: ]

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

1 }% s0 Y3 o# }! ^" v4 A

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

- \* U ]/ Q! q% f, ~5 K- p

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

+ D& o, v& y# `" S( A# N5 x# J

              ง.  ถูกทุกข้อ

' K/ L- d. I% ]# I

 

: q E. y* K1 ^6 w( J" T

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

( j* \5 M* t( K* o, L5 U [: z& X& f

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

^- I z" j. A- j

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

0 C( H4 u) W6 E8 |

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

: i, Q9 u% f0 }4 @1 h

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

8 |- V4 ?1 d" {4 |- M$ T( b; }' t

 

5 o3 } M8 X, @: s# ], u- H

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

, R5 @* Q5 w$ x) N; _1 ~

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

6 ~! Z1 j: J8 S

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

- U. [; g; _% l4 V; b& t

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

$ H* F' B, r' Q2 W/ \3 p! d

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

; u3 K- p, L, h7 ?- q' q7 u( S* z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

% Y& d# I( N6 Z5 v) I, n

              ก.  กว.พ.อ.

' x0 O) S# u0 j2 l

         ข.  ก.ว.พ.อ.

; X9 i$ k/ ?( H( J" v7 K

              ค.  กวพ.อ.

$ Z- f8 S, q4 L/ {; w6 ^

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

, ^; B& @7 v$ F" j2 |. B

 

# ?9 c' M# T, x/ J4 y, v8 \" X3 d

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

' |* U: d' { ]7 s0 `8 U

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

/ p C+ ^- j4 t* h. r0 I# x

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

+ {/ D9 u* u' M' \6 d

              ค.  บริษัท จำกัด

; \2 v% S3 H4 M$ q( e/ n

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

3 A# y# H' G1 A

 

3 s- O3 j) ^8 Q8 a" i6 f5 K9 B& Y

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

+ r* P7 m4 ]0 Y. c) q* U

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

. c1 X. \: X% q: s& `

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

8 H, b( h j. P1 {6 G

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

* t' F5 {& _1 Y4 ]

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

% c) m" x" K' v8 Y2 o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% ?2 ^' }0 h/ i0 P

 

* ?' k- Y8 p" |! @4 D. L

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

1 I7 Y; ]3 a( s1 D, r8 }& t/ |

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

7 k, e7 E" S8 W8 A- t- W

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

+ f+ [& h0 n" k( H/ i' F

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

O- Q* S6 V, u m

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& W I- W" L) z' X

 

) B' y5 v- k: B; Q7 `

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 O) t4 O; U& o! i

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

; U, |4 M1 @: ?; d5 G& i) A, x

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

8 Q# c P& n; Z' E: R

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

! G0 y7 E/ E. O7 w: e1 x+ U' R

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

! t$ \$ g- B' \2 X, K4 j3 O/ n

 

$ m1 F8 O; `) T+ N+ @4 d0 \8 }# j

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

9 \9 B2 U3 l# r- ~1 o' J

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4 S, O# U7 v7 ^6 h2 f, y, X: v

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

6 j8 }; w" p. C5 E

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

: X' a z. t0 t* v; z

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 _6 j& @4 u3 d: h) H7 l

 

2 w, _% v( p3 T c

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

, t: f' M6 x- E4 }+ L; I* @

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

/ |( U: P2 o# a! H

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

- i k7 X- K, ~* N& U

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

- O5 ?2 Q' k, j8 ~

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

; l% Y: D9 L+ Z( f

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

! z' G+ ~' j7 i) B

 

$ ]; X1 B4 b) S0 y& @0 c

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

1 Z7 G/ d/ M5 e. R

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

/ d8 I- Z v9 S

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

) n! J% _" m& L- k+ t+ g

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

# z# J* M# ^7 _; R- B6 f8 z) ~

              ง.  ผิดทุกข้อ

5 e( K" |2 k! z0 v

 

, U6 k' ?9 r+ @- U8 b

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

' |( r& _% h7 X* _) f& \% P

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

$ ?" T& l- Q) F* U: D0 y0 w( u- a- d( z

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

5 |6 x; z2 y8 n3 k% g# M

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

8 b9 W g$ C0 z$ t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

1 p. T2 c/ i" E" k* ?. ~

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

0 r9 y6 x/ `! ]) }0 R

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

. P! {/ q" u3 H5 k8 Y

              ก.  กรกฎาคม

$ D1 \( T! h. u5 P1 b1 p( W

              ข.  สิงหาคม

/ Q: i0 Q. w2 y1 y. M

              ค.  กันยายน

+ O p. d }& C2 r. g0 k1 H. Y2 b/ d9 p

              ง.  ตุลาคม

# p3 Y9 K) W3 o! W6 f' i

 

. f- j! m( k, J, m# u& T! }

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

. a0 j" r; T& z- o3 y# f/ B

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

5 Q v. D5 x) r5 K- f% I# m( v

3.                                              23.                                               43.                      

$ J7 A; i) V y5 n/ k" P% m0 i

4.                                              24.                                                  44.        

~- C. r+ z& U6 s5 [4 R( X

5.                                              25.                                                  45.        

]1 i& e, m2 M; W

6.                                              26.                                                  46.        

: h4 I4 |3 O, c9 r; M

7.                                                                   27                                                   47.        

+ }7 Q6 ~3 c& {- Q" q6 O* R* z

8.                                              28.                                                  48.        

% n- n; p& R' V: ]* ]4 Y, B* r; o

9.                                              29.                                                  49.        

6 s; i) y7 V- \. O: F

10.                                            30.                                               50.        

; T2 U4 L9 k7 v5 j

11.                                            31.        

/ X# G1 Z B$ Q1 E. A( z: t

12.                                            32.        

7 Z* k8 N& s4 i1 C& Z* a9 V

13.                                            33.        

6 Q `. `# |( u( ~

14.                                            34.        

( |* v n! }$ h1 I" e: _( I5 H8 A: q

15.                                            35.        

" k$ k7 g# f- j# x; N

16.                                            36.        

+ d h, O$ ]" o- _- Z; a( j

17.         ง.                                  37.        

9 R: G* G5 E, r, d3 r5 I1 I

18.                                                     38.        

9 a% {* e$ }: H0 l

19.                                           39.        

5 u1 t2 d+ ~. Q

20.                                            40.         ก.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
" A" Q1 i8 p# T2 h {% b7 g

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

. j2 _$ t; [) k4 [+ B, S$ G

             

* ~( B, V9 p. u/ O: P

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

, u' T+ o% J$ ?8 o6 Q1 n2 g( B0 h

 

8 s; B& }! E" F. g4 K6 x$ e

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

4 \$ h! @4 ]! E* C) {7 ~

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

/ P3 H* r1 ?, @; v9 n& I

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

/ U- {( a2 R7 }, d

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

: u9 Q; m9 |7 J

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

) o; _' X7 k1 ?" ~' G) w6 R* m4 p

 

' J" T7 B4 L- t. _# y

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

; `% i7 O7 z8 E( X* I% b

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

/ i9 P M2 M( H. p: x

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

( X6 ^, ]6 ], L0 C; l

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

/ b3 m/ O( \* W$ l; q

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 _* z% `! ?) Q

 

1 X/ t1 w$ h" P4 I; F0 |7 e

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

4 z# H6 d% c+ s6 U+ c' r

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

" m2 j7 B, L1 d) e8 ^

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

' ]+ j' U# _) p5 {9 e4 x0 C

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

# z# c4 q+ ^: a; H, m) ?7 X

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ K& y& L- Q+ w7 ?7 R/ M

 

8 R. q. Q% H' X/ [

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

0 K3 a4 M: k: I) i3 U

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

- ?. |* M8 }$ e R8 ?2 i

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

+ M0 ]% I# R H4 X

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

, v2 A/ B8 F. ]( M- o/ i4 L( O0 o

ง.  ถูกทุกข้อ

% `1 B$ k' _5 F

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

, F8 I: ^. R- J. s8 v

              ก.  วิธีตกลงราคา

* i" R+ O, b- \3 o X

              ข. วิธีประมูล

$ R2 |* S6 P) G$ I/ C

              ค.  วิธีการประกวดราคา

9 t7 h" w* T$ v1 O# K% _

              ง.  วิธีการจ้าง

- M# V+ [. @& }# T$ y% R

 

* k/ A* ?) Y) L0 O* D9 m& |

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

/ k9 f9 h, [) k: D5 J5 x

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

. E; F% a: ^/ \

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

# p s* V. T; o" S/ l, h

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

- n! x5 O9 ], _1 v7 m% \

ง.  ถูกทุกข้อ

; Y0 i& T) ~( G: a

 

: _/ B0 S& e8 e$ A( E2 \

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# ], V# s3 ^0 i' l

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

% J3 u2 t) N! E8 u' N

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

; b+ L. M, g9 ?! w3 E9 i ~

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

% t4 N6 c6 M9 T4 j

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

& K- \9 O/ c8 [/ V" i$ Y# F

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

! a* h/ A$ i8 K1 Z

 

4 _/ h e- A0 ~$ Q* a, [

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

" c) T8 S6 M: T

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

$ _: ?% J$ S7 M

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

5 m p3 u! C* T, z ?: H; N) }

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

$ @0 w; U, g% R& L4 r6 L! a* q. H

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

3 p8 S7 y; |; B# S

 

7 q5 |4 T, X, c+ d6 A

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

+ X! Z5 \# y& _6 ~! c' K

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

& h# }2 ^# h! P9 ~& B

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

0 ]( E j ~3 u, u7 ]0 |' w

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

' S* M3 N5 _& I) d {" |# ^

              ง.  ถูกทุกข้อ

. b* c) v; [: z) D; T. `" U

 


6 r8 S6 i( \0 ?1 I/ U, y9 {( H

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

4 z! B3 |' Y! ]6 e. V j

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

- \, v8 h0 r: o' {% y

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

6 j$ Y+ B4 A$ E& v1 k2 r3 E; p

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

) R8 g- C) j" ] }# l2 s

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 J3 M1 J; [% t( x4 r) l: H$ r

 

/ B O# r7 y0 ?0 Q; M" W

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

1 e) n$ W2 ]3 s- S

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

& r) ]2 }, ]+ O! b9 ~

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

( L' E5 R! H' m; w4 e& s- q( `

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

8 F8 B" |/ V- v9 g

ง.  ถูกทุกข้อ

( ~4 t4 T3 ] E- ]/ Z

 

. Z/ n: x6 W" U. N# r& e

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ o( }% X, _% W+ K* Q

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

+ J7 `3 T& e' v. L6 b

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

& l3 n6 F# g1 j0 G

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

; \! ]! ?- f% @+ g3 F5 M4 x

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

1 T5 i0 J0 c; x m

 

: Y- z% j* }3 h/ p0 ^& V! y+ Y

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

3 }) y+ U0 T2 C2 ]9 }' l( V

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

7 w; r; C: v! g* ?

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

& O; b' |6 d* V- E8 e5 J

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

, i( Q, C+ n2 Z4 q- K! K( r

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

1 v8 u1 r- W/ d* M M0 ~( J, O# X

 

2 }# O- C/ s# b+ R1 C- }

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

. y6 o5 N5 H, G9 a+ z* m( P1 d1 u

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

/ W# ^8 W- n) Z

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

* ~ d9 i' L( x+ T" R) |

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

! Q: U K2 D3 j N' ]5 P

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

$ O- Z' F& K7 V3 b& @& Z4 V- n

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

5 H! E9 \; \- ?- d" O5 e5 h

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

( R: m; t+ W: E5 s

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

1 H, p8 v- d( Y; j

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

0 {! m7 x5 u9 W& a+ @) j2 y7 y7 b

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

' n. r! U, E w3 x) @7 H, u9 a

 

$ _. u0 i6 o+ Z% Z2 [

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

e0 D, m% {, r A. j

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

, V6 ^0 t5 D% _8 e

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

$ N; u+ @: T1 ~' Y, S; F6 E

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

" g2 k4 g* Q8 ]; h/ g0 Q

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

" f4 I* P* d+ P& d) k

 

% j9 K9 G+ e+ C- B" D( ] v

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

) n p) g# d$ {' B

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

7 y& |% s9 b; P7 J. C

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

' ~1 C/ w# [" f6 ~( h/ z7 T

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

/ q; l+ I/ r5 d2 E D9 k; E

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

( {, H) A1 ]6 l9 x. [0 ?# y+ o/ r

 

' T5 x/ V, I2 b

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

0 \* ^( C* {' g+ ~

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

t4 s" a' H/ ^' E2 ~+ u* g

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

7 {2 W# A" l3 }) @3 `2 m: l

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

/ m% R: _* T0 R/ Y1 i+ J

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

2 D6 F g# i, D8 C- }" a

 

6 I( k5 B9 L( U0 @0 b1 I

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

& q: O8 H2 q7 d k2 }2 C

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

5 a0 W& N; Q$ a9 \. ~3 w2 Y Q

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

1 ^- F) N# O8 ?$ M. h$ N; _

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

* H3 r' A* n }% Z) i+ r

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ E3 u3 o8 P8 Q" `3 l: S3 E4 x, P$ P

 

$ z: ~ q" Q' t# V" n3 p

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

. y5 i, {+ h7 Z0 m" Y3 k

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

; Q6 r% {- ]' P; Y$ Z1 t L

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

4 y9 _& J. A. N; O' ~

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

& t3 e6 F1 W6 M+ Q3 g3 q) D1 j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# b- }+ f0 j: J2 z w. p

 

, {2 M1 I R' O7 B7 H! l

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

) V$ m: ^( G+ f4 m, X8 P

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

- a8 u7 L3 A3 x0 c; |9 `9 t+ Q' \$ ]

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

" {$ F2 T' j4 A" \: e

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

: r9 _! U$ {- M' t$ J

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

1 i; U4 C/ P5 p8 }/ b

 

% f+ w. {% Y1 Z" d6 `' a

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

; t1 [( I; s# Z+ E

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

8 b) O; J9 n: Q

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

9 A" S% A. E5 Q; i% l

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

* g9 s9 j% a6 v" m! C4 o! C

ด้วยเงินงบประมาณ

" W. }' U- y9 i0 A2 H4 u. Q

ง.  ถูกทุกข้อ

# T9 I2 }3 K: H

 

% E9 f/ V7 u8 p4 o6 ?

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

* W5 s7 b0 q4 a5 m6 W/ h

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

2 N' a6 U; k# J" f h

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

- u+ H1 A, i- o

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

8 j f. f% W$ l+ g8 s0 ]$ H% d

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

& Q3 G+ A5 G% ^# F& f: U0 y

 

! i. _+ K! S3 u) e( p; t' T( D

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

) W# [6 I( X7 \" R$ N6 ~ J

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

( B9 N* s/ U8 e% e& ~- P) I! i: M1 d* n

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

9 f1 W2 B- o7 Y/ j- p- g$ V

              ค.  เงินสด

" H/ ]( y4 u- P9 l. N& P; `/ p

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

$ q$ |# o, O7 T- }

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

2 o' G% e8 v5 _* f

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

1 }) V+ I( A% O, t" Q

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! E, B! l6 z( k

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

8 Z- }" h1 W5 Q, Q4 Y8 `/ \! q

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

6 d* O. j ^9 s# G0 E! d" |

 

$ r6 Z/ t* x& ^* a

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

) G2 g% h& {& T0 Z7 [/ d4 m

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

5 u$ Q, l; X0 [/ {! N

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

|2 P) E/ ?1 E# N

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

; M* z. `7 F2 y6 m4 L

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ {; A y( a2 V# z) ?% S

 

" a: z! l6 P- m0 T

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

6 f9 k9 F/ e" x; z" j

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

/ N; b, D$ D+ K- `, x5 g0 p' E2 K+ F

              ข.  เกิน  100,000 บาท

* x" O! D. R" l0 H' s0 {

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

0 |% {) G4 [) s0 e1 v

              ง.  เกิน  100,000 บาท

! ?- L, C' m; f2 w

 

6 [ g- o) P2 G6 T/ n

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

* m9 \ P7 s" N9 h, m

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

$ F7 ~" ^9 I6 e6 R3 b9 t7 }

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

. R+ \$ R5 [8 J2 m/ V

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

7 M) U& G0 P+ o$ C( h8 V

              ง.  ถูกทุกข้อ

. l3 A4 Y" t9 n [9 |3 I$ j- k9 {

 

a3 Q+ Q9 B+ r" s

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

$ {* v. K1 t: y' K% g

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

; f& x) [# P( j* A

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

. p" x1 Q, |2 [/ J2 Y; v

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

4 ^7 T9 R b9 J/ D- Q! ~6 M& G- N1 j# t: P

ง.  ถูกทุกข้อ

/ k8 Z- ?5 y/ {( w$ E% K b

 

. T4 | [1 X! o. K8 g9 ~. k

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

$ r# P5 y* b; f% S4 a6 y% ]

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

" \) D0 J& T7 U6 h- K3 R

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

, f) W3 O" u1 C! M

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8 R' a' ]; q5 k, \( c

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

' U6 p0 u/ y1 G$ p1 J# W

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

4 j( P# {. B y+ R

 

1 F- t3 v# s# A% ~" g6 r3 G

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

2 I' f) [' H& Q% X+ Z; h# h$ H& L

              ก.  ขาย

6 n; C: Z% X) b$ j

              ข.  แลกเปลี่ยน

% R. `: p1 v( x8 c0 V% ^3 W/ S

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

7 @: Y7 s# \: r

              ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
" [1 @+ x! s; i5 @

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

$ w% U8 ?/ H4 {+ W8 k# o0 t; ?& [

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

! K2 ~1 t. {( z- S8 _3 Z% G( u

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

% O- |/ E, @+ C) t

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

; V7 z) @% a/ I5 B9 W V

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

" U3 f0 v& B$ Y! s

 

- ?. ]% {9 ^' `/ b } ?. |

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

; [6 z! A+ X( H$ e* M! P3 s

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

, n- k4 H7 w! Y5 U* k7 C

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

/ l1 {7 |. }" a- W# ]( k2 p

 

: o7 S% @* G7 `0 }+ h4 k6 w& A

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

! x3 A. Q/ ?$ }( [

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

/ g! V+ f) \- m$ S: c, u

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

' D& g$ p2 X8 C, s/ n

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2 M9 c/ N: i& x v

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


$ P% p- `& q4 F# U2 ~. h# [6 z
) R$ R$ I) G, V6 s, x: w8 F+ Y7 `/ K

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

! Y' I6 T3 [2 G# l, J

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

+ n) d5 h7 K5 M3 v& r) S

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

1 a* q( E9 Q2 O

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

; j# `( E) w3 V2 E

              ง.  ถูกทุกข้อ

# S9 Y" f3 P. s, _$ \$ u. o2 |: f

 

6 k" I" L% Y, Z8 @+ [, y& K

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

! E4 g+ N! G. ]! Z+ Q

              ก.  เงินสด

1 s. ]; C# v9 P# W$ e2 q2 [

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

3 V6 \# Z7 @: |5 a" h" k5 Z

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

- s: A$ d6 F" _6 W

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 d9 C- h; F. y5 X

 

) R( d0 ^4 L) G0 _5 y3 K/ D

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

3 N; Z) ~* |/ ]

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

: t7 u, [6 Y5 Z! H

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

" Z/ y9 e3 u3 | ?: p

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

, `9 g) |( w2 \1 y% q5 z, x

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

$ n& R3 H2 o4 E' k8 V& \

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ }7 Y$ Q; c1 ? H0 o5 L' T( q" m6 L: ^, Y

 

. R. t2 B2 m, S5 j

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

( i6 n: i' k$ J9 @! z8 ~9 {' c

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

2 Z1 J* M( U) g; P

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

+ q! \" R, ~, [' U/ F; M

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

0 W5 J" n/ I( S3 ^* y Z6 g, b

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

) K U0 h# A3 h E- i, [. ?

 

3 x T: e! D& p M( W

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

. \: Y+ ?+ l0 Y0 W: ?2 y( h! @0 G

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

& Q: }$ }& K- d! s9 |

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

0 S5 H Z' X; C( w& g' {- [0 T

              ค.  เจรจาต่อรอง

: T. ~5 j" k. u9 m7 B. E8 h1 v

              ง.  ถูกทุกข้อ


1 @8 c7 L- a5 O9 g$ w( D6 p# F
! a6 b1 a; m1 Z% J- N7 T( @

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

( B" ]+ \" X& m

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

+ ~; h0 _" i$ H- Z6 B

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

% M. U) _: c. O5 v5 r

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

' T8 I2 w4 C% u. f( ?

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

: g9 [( v6 o5 o

 

R) E3 s+ H2 o) ]

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

?3 I8 S8 L3 ~5 {; {% n

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

" E+ V* ?5 c, X/ @4 J# s0 h" r6 s/ W

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

o; W7 q& C2 F( }0 p9 ^

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

+ F1 A- v$ Y& o" F( @

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ e7 V9 M6 ~$ C0 p- x! |

 

& ^( e/ o5 d+ a/ a; ?

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

' p& }8 h6 H7 I+ j% J. y

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

! o$ y! t$ L, U* L

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

1 N2 H4 S( w; c; j; K! U- g

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

1 q- a; J; r! Q5 ^. ~0 r

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# ]9 s2 T, D7 M

 

+ p, \+ y0 V3 a$ d6 j

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

; E4 v5 ]2 U# A4 U+ h# A: @. R

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

# A. H9 Q2 f# [! K6 ^- D

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

0 W& a$ Y- @4 ~* `6 E% [3 k j

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

: o) q- ~3 b2 s

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

7 |/ f4 B* j: |% O

ง.  ถูกทุกข้อ

# y0 ^- \# e, W% }& m2 _

 


1 ^8 \' O6 {8 H
& o( t5 B" I* h n. G

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

" R3 ?! ^$ o2 [2 O5 m. K

              ก.  100,000 บาท

, S) X ]& I$ s7 k3 U

              ข.  500,000 บาท

) Y! g$ q% g* N( p: l h. ^

              ค.  1,000,000 บาท.

9 `9 \8 k. H9 b! r

              ง.   5,000,000 บท

) Y: z7 i3 Y1 {; |. H2 e% O

 

7 A! y9 O0 J4 P7 n2 r: {3 p

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

8 w+ G" L1 k6 m; C

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

$ Z; r Z( u, z; M

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

5 y$ N. F# H" ]- S

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

* H0 E5 F2 V# W* v0 f& S* g

ง.  ถูกทุกข้อ

0 L' ~$ v2 r( V9 T, ~9 C5 p2 T$ o

 

- \8 S9 K+ P5 A) ~0 A

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

" r. ?$ S2 n, i/ R

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

6 x R' N. I4 Z! o- U

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

" R6 R, }$ y, D# C) R7 K

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

5 H* H1 o* S6 O5 G! U9 b( U. O' U

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

- ~% m6 Q, y; x4 v" H0 @( d% g: n8 ]

 

/ F7 |) T5 q# W* g2 p' ]1 ]! t

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

2 T! l {1 j; U" d

              ก.  ไม่ได้

9 E( f# r, X9 a: H6 W$ J

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

, O" C* u, R# }& w0 ?& I$ o

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

1 S, v( w5 J6 B3 K( [- d2 ?

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

# d# N4 b7 M% X" ^' Z) [

 

* n, B* ~% d+ o

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

. |, n" l; v: ?

              ก.  ปลดออกจากราชการ

) v" X, ?) Q# r) |

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

9 \7 ^5 ~& o5 Z# G

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

. H8 ^1 {8 _8 w- K8 d& l

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

0 W" O( x% W9 E' n

 

5 X% X- M% L$ c2 j8 m' d# s5 x

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

0 u6 ? k6 S7 o2 n

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

2 s. v+ Z. w: Z0 m; _

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

s9 s* e% m% h9 i5 o% [( |

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

$ E' b/ a7 D4 ]& C$ n5 E; g

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

: \5 u! ^& \" j+ v! l& y

 

/ H: }7 M0 T4 l* k( Q' ^, K" |

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 Z1 H' y* Z- d; c" n

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

& }" ]( J2 \( v X9 K( [

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

8 ?+ ]( y; E8 i0 f/ p0 g; z" c

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

& b d( h3 A; H# h) a1 X1 @

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

) D( T: h4 q [ ]) {5 {& @! F

 

/ x( R5 P; a) t. v) |& q; N0 o

 


/ ~, s2 B$ L( K5 h

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

! X6 s. ^( t3 w: B0 _9 l

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

# ~' ~2 ]6 ?2 q0 z: X

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

% f% E- Y! G( X7 a1 \0 k

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

( d) p7 Z1 \* V3 C# H* M2 z% ]

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

# V9 i' n4 U9 e6 e( N( d8 `3 A

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

7 L% m+ A2 ?. c( ?# T. B+ P6 V

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

' ]5 v, _$ I @1 t+ A9 }7 C' W

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

2 a/ A2 b# N- ^

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

, J; o$ J. `/ i5 W* u6 k

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

d' U4 G, A. @% g

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

) d: e( @" _+ ^$ Q3 V1 @

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

a$ o0 g$ ^$ o2 N' P% t

12.                                   25.                                    38.        

/ P! y% h* J6 ?& X T$ Q

13.                                   26.                                    39.        

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
: q4 t' V' L$ [, {$ T8 Q5 @

(ข้อสอบชุดที่ 3)

; X8 F% `* I+ e; R! O' `0 n9 W& |2 o

 

4 d3 H( `8 c1 _, o

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

, I# F( i+ }1 r% e4 ]* H K# D5 ^6 I3 ]

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

8 N/ Z8 a ]/ ^; t- ^

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

$ K9 }) O- E# q9 c

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

) r3 b1 f! s" ?; g! K4 A6 f+ L. y

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

$ F6 N9 W' |0 a5 N& Q

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

" m( ~" F. b0 W0 V9 i, U! F

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

1 k, @# Y: n( U5 L

              ง. ถูกทุกข้อ

! W$ @9 ?3 v" Z- D+ h5 W9 K, Q

 

+ S. |1 V2 e: ` I7 C$ M# B3 ?

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

4 B3 t2 X. I& c2 c+ w7 G

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

; G8 W/ Y9 ?1 U; r

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

% T; s. U- o' G! c# Q, T

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

& @+ t% `9 |+ I/ F. `7 ]; ]

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ w* _. N4 Y+ O t$ Q- p# S2 L

 

5 X9 P- q# ^# z7 c) W7 X ~( L

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

/ J3 G, D/ H5 l! W

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

. x4 {, a% R5 K: k! J

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

+ T5 f, k, g3 m; a7 O

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

4 t6 H, A$ o$ H# `

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

# R0 e5 ?& h$ `3 K6 ]( Q3 G5 P

 

) J: a) Q& ?; u) L% I

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

; g, e9 h3 {4 l' f$ V/ ]. |

ตามข้อใด

- z* R1 K3 I7 Y3 C+ Y+ }; y. q3 _

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

" Y2 H! g* e9 {) P, }: F0 e+ X _

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

& [! D9 \8 R$ g

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

. b9 h% t& s' m! f& O' X

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


1 G0 ~# O1 t# F3 N
( D( C8 X3 z# p. N1 L+ c" p

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

3 A3 Q2 S8 M. r: T+ f9 h G Y0 C" `

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

/ o2 Z0 Q5 @. m8 I

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

1 k; ?+ ^5 f8 @3 S3 t0 ?& P

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

6 m' |( N- ~9 }& N$ X6 G

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

: D X0 `8 b: k1 o; |

 

5 Y6 E1 p; C: D8 W7 G) U: n4 O

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

: `- \; [9 Q6 d" u

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

% A* w- l0 o" f

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

_) R$ f/ v! A" `

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

. r$ ^* A9 s8 q* x( R

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

1 \9 j- [5 Y5 A

 

, c, ^5 W$ T. j1 K/ [

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

* a- r& V: _' ^: V- B, S3 |! C7 s. M

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

6 b" e: b2 q! k! a2 C6 W7 o+ M

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

7 a. v- {$ q- g) R' L( K, t# V

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

# }4 ~) e w8 V5 r) ?

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 g1 F3 i. U& w; C

 

& [0 Q1 ~" R- y& N( z* f8 v

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

& @7 l/ r7 `( g, X/ i$ |

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 B6 d' B9 A; S& {) |

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

$ c5 e- r/ m+ B7 i

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

7 {# t* E2 |5 Y4 r

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

5 L# n- S4 U4 h1 o0 Z1 Z* y$ g

 

. f4 ~. ]/ @' o1 E: t* E

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

0 X, e; l" v ~, \: A

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

$ ^. X. ^8 ~: c6 A% t

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

& |$ Q# G7 g% H; B" M

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

* P# d# O% Q$ O% ^

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ i2 a9 ?* r# S" w0 z

 

7 [: C; _+ |& k7 p8 w1 ?

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

8 @' d% X( q. @: l* n' `

             


/ e/ f1 k) ?0 B6 v: X$ o& J3 P
% w6 s: M1 P/ k1 _3 s

              ก.  ไล่ออก

! A. ^ K, Y: M6 i: X% R& O6 Z1 r

              ข.  ปลดออก

' n' c9 O+ o) V1 s5 ?+ |( G

              ค.  ให้ออก

6 q& h* L9 [$ i z$ n# x

              ง.  ตัดเงินเดือน

( m0 D4 w+ M, c) m: R

 

9 |0 L) o4 f% t; B% w. p6 C& Y5 }

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

3 N/ c' y) U. z2 o% r* B

              ก.  500,000 บาท

8 I$ M8 u' u4 D# K0 J6 s: I2 R; o( Z% I

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

7 M7 z5 M3 M, ~* J9 j! _ L

              ค.  เกิน  500,000 บาท

0 o5 D9 ~1 i" f* r8 j1 P8 b! q

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

3 l% ^" w& @ o

 

& V8 a3 w6 N" t p5 u' ?

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

8 k+ r% R4 X6 ]" m& l0 ~

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

+ W; q( n6 [5 h) |

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

* R9 E1 j- w+ _% o

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

/ }' C2 A1 z( U3 l) |0 W$ u8 X+ p

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

' k& Z( w" E _6 Y

 

& [- v5 v) B# }6 } G0 [

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

& X3 \+ J5 j$ |3 N3 ~

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

2 h- g3 O" {, O5 Q4 h2 ^

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

8 s/ d* Y' \1 `: f0 h+ W

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

) P' N! N! q% G: Y. A

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% C8 g P' ]! g& j* _2 m

 

1 s. t$ J Q' A8 k. z, E

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

/ F9 N, z$ Y: _- C1 U

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

7 F1 V9 {6 f* {% D" }- l

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

5 j1 M* q% H0 w

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

0 D# @1 y0 b* \* }, i) r8 y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 b% t7 a$ C4 e2 }

 


6 |5 \/ H' v' I) r" i
, E' J1 S; @7 e& V( _, R

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

2 c2 w" | n, o

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

' F3 A- r, ?# p9 Q# k

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

3 S+ b3 j$ W8 m7 r% C \

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

" y; [. l. @# \

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

1 z- |4 B( Q4 G

 

+ _' v, v" \" X4 |! {

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

3 O* b5 A' l& T" w$ e: U

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

8 p' s( o6 m- T, F3 Z

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

3 f) B/ S- J% ?; s

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

" X I! b. X, z k

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ ?5 F) G3 s) w# g5 u

 

# L- G7 _: q8 d5 ]

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

; s, }( r& b# g6 D( f/ b

              ก.  นายชวน หลีกภัย

7 N, c" P* S n' [' t6 w

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

E3 m) x/ F- `4 E. ]7 u

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

0 \/ D. e8 `2 _2 D7 t# n7 L

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

Z4 z2 f l, K& R) R9 h0 `, {

 

5 |5 j; }8 Q1 e8 L! S, Q* e

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

1 _1 c o; b; }

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

: s* H, y U9 d) R- y, n( f

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

4 v" |* r' o* h! S7 U5 {' S2 W/ u; C X, d

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

/ j! W. @( j9 z7 p' s+ v T- R

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 [( I8 i+ V `

 

" _$ D+ F3 \! ?# ?- {

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

9 V0 o" c' r4 l2 M) J: h2 Z3 `

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

/ E, b! u* m: j# ?+ I4 [

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

; A: q s' x, ], c$ W! A' P

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

7 U0 V! u+ i( F+ @0 j0 G# Z

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

: K& h" u) p6 ^- V

ง.  ถูกทุกข้อ

z1 i! r* ^! g0 l: r

 

6 Z! O I+ p6 e/ l# ?

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

0 p" o% ]2 X$ X, m" s9 ^2 d

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

+ V' T. p7 T* O( d' F2 b

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

! h5 b$ ^1 _( E) ]: Z2 c

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

0 w! l4 Y/ v) N2 K1 s5 d

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

& P1 ^' I% ^( K3 ~" p

 

9 ?9 l& F5 a; \/ e

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# F8 B4 z/ C$ D$ C, a9 k" s& s

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

9 [3 p C$ ~5 O) r6 b: Q

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

# o/ L/ P8 f8 O6 x

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

+ t7 v5 J. V, G- _& w- h+ e6 i, {8 T

              ง.  ถูกทุกข้อ

) b5 \8 X: z/ E

 

, J" O- ?- M+ T( z3 }

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 y1 I6 `! k) o$ ~6 ^" x, I# w

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2 ^2 [- `, e. e' p! d8 Z

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

+ n, B; v! x5 s F2 j

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

* G8 G8 `& N% A% K5 O

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ y3 ^# e, D4 v* Q

 

* o3 i3 C& b+ ]- p9 l

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

8 ^1 H. R, f1 F1 w' _. N2 l9 g

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

" }9 ]5 ^. C4 {

              ข.  ประกวดราคาใหม่

& }* s1 r) |) ?# u

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

4 `/ X9 m. a( C

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

i; z* y# L% u" L

 

$ d" B9 g+ r; z" \; V+ V" Y

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

9 }/ W' M- S7 W2 J" a; f

โดยดำเนินการอย่างไร

l! x2 v* W ^9 |/ K

             


: ~, o- [- q' _3 v) m, m* z

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

* F5 V ^# R+ H5 K; {

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

2 u' c+ e) D( F' D! J1 T8 E

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

0 r# O) W j5 W: |9 ^ w# C

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* k; w! S# ^, S( z

 

. t3 f7 H5 C, H6 Q/ s6 B1 g! z

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

9 \( F) L8 ^8 i7 n9 o

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

5 a5 A& E! }! L- V

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

* d- ^5 o3 D$ T5 G0 r

              ค.  กระทรวงการคลัง

0 t7 E) Y. y7 _: _

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
7 P( V4 u" j8 ]

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

6 K+ V1 I0 ?* M

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

5 v% f& ?0 M5 q$ f% M

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

7 ]7 X4 N4 S- K. S: g: u. g: `

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

' `3 @* g, _* P3 T9 n* S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

) z) A8 W( p4 m% U% a

 

) l5 m& w9 J( s% ~/ p

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

) _( ^; C9 V5 ]1 e! ` ]

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

" Q1 o# _) Z4 ?; n# [

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

1 _' ?6 G# E) s% O

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

0 d' A. T, N3 f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ t S3 R0 B u& G) f/ T

 

: ~! ^0 v+ J3 s8 ~3 S: q' W

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

; Z: W5 c9 q8 q+ x R" a

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

# }5 ^! b* v+ M q; y6 V7 f

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

# |/ _5 N M" e" U

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

7 m% c8 b, R3 m# b, O0 |

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 z- A' S. I$ L3 |$ R$ ~

 

5 ]5 I1 S1 c" j8 {9 Y" _+ H

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

, C/ {% U5 _8 ~- G

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

5 S, U3 w! l' R& _

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

+ p4 e' i1 W7 Y/ S' N8 k

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

" z4 Q: B3 B, g9 F0 N8 e+ S4 F9 u

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

6 l; _1 T9 Y& d2 a- u7 {

 

1 r; z6 M7 o9 {5 b# o; C3 f! `4 l

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

8 g4 L9 y7 Z0 v' u4 M

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

% G! Y0 P- d7 T/ Q2 p G1 }$ N

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

/ x# K" b- ~/ h$ L$ y$ f+ m

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

( }' N, @. E) M. Y

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

: G8 [% L9 W3 @# J2 `

 

' p3 z* \; ^- i9 I; a' F% }8 ^

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 g$ S8 {" {$ f4 V

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

: W1 J1 z5 @* C7 k- Z. {# c8 ?

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

* Q! y. r ^9 U

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

& w. ]! C0 Y8 T# f% J$ A& ^

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ x( t6 u" I7 W/ J* m* X

 

: g. T' T j, W5 O% Z' C4 z) z8 ?1 b5 w

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" Y' Z4 C+ ? w& ~

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

) `2 N- r( N+ Z% M; x* O

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

L" @5 X# P3 R/ @1 V0 a

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

2 o1 d$ Y0 C8 |3 x7 h/ s! X& L/ H) T

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

9 A, L" G, ^; {+ a/ Q, i4 m

 

& J' _5 r6 O! g7 h1 ~; v4 z+ j* y

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

1 Y" ]& d. o+ H

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

3 }) i6 v. r2 j/ A: N9 @

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

+ j% A5 _3 `: U) U t3 i

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

$ j7 ^3 Q" o* A

ง.  ถูกทุกข้อ

" a H0 z; `; w: I# D& y9 F

 

6 f, h" ~! |4 W/ p1 c5 h* l

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8 m* v5 a: z' k; Y( F0 I1 r

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

2 h4 D" X/ A, Q) P

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

" S b4 W5 X7 f- G

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

5 _$ D7 v9 p/ [0 j

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

$ ]4 k6 O! }6 d4 D9 `

 

( f P+ j, e/ s+ ? [( z4 R

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

! s) i2 |$ b4 ^/ A( Q

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

# z" Z/ l, u/ g! G

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

8 n( g4 q) `" z

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

" ~- W. c6 ~, X: ?) p

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 B K u. J$ a8 t

 

) b4 o# s" ?" W5 F% G: X

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

$ }% X( U: a' D/ R

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

0 g1 v2 k( H0 x. W

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

1 J2 b! y8 `2 N' W

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

( A9 r$ u9 M0 T

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

8 v/ b# \+ [6 j- u& J! g1 `

 

# k' o1 c& p2 g2 h

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

; m/ l' n" u; q) G

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

& n) m8 z& E9 x# c

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

4 G: I4 D- o ]0 N

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

9 m+ V' B [/ f% X

ง.  ถูกทุกข้อ

" q7 V( z) q4 A& b2 h

 

6 P$ K" S6 F, T. W: p( _

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

0 d, _& S) W2 n8 K

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

% E8 {4 y- N a* p7 h) P7 C3 {) u0 N

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

* F0 ?1 J3 b6 A8 K# H

ของผู้เสนอราคา

0 g% |9 S$ M2 @" _. {+ p/ G

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

2 Q+ D/ s- k8 ~; ^& L% i4 V# `/ p

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

1 Z4 Y& u2 c: W3 S; M

 

" t4 Z* b6 U4 d9 l2 X

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

! d/ k: T/ F, W, {

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

7 ^6 b. k, {, x+ ~. B% G- e

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

7 {. ]9 x0 g% z, t! M

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

/ N( x; J% v8 V

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

; q* \/ F4 L- M9 ~

 

1 q# ?& \8 c# \& N7 @! [

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

/ \! R% @' a6 e+ ^( I1 E

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

+ m2 `1 A9 ~7 B$ j; h, H K

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

) p2 Z) \( ]0 M: `5 b

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

" Q4 u1 ^: s" J! _: J7 r, U8 W+ O

              ง.  ถูกทุกข้อ

; n E0 J8 h8 [+ D& h% W) b, \

 

2 `4 B2 u( D" C5 ?$ \

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ j5 y' z- V c$ f+ R

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

9 t9 H$ I- |7 L. ~; f

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

: m/ s2 `4 k' l' ~2 M. j! [

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

% i9 w' b x2 k( s

              ง.   ถูกทุกข้อ

( v! N% _0 f; }2 t

 

- Y: j8 }* j( u' e% T9 u

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

1 {, j5 N2 Z1 A9 P) c E

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

" T# D# |4 K/ I% i

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

% ~0 X5 [6 j) q1 L/ V

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

& d! B# v9 t4 Y% b2 R) z$ Q6 G

              ง.  ถูกทุกข้อ

% L' B, q( C, ^2 C3 F0 S7 P6 l

 

; ]# r9 N1 d8 | _( C3 ~

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

( x7 h' i8 M1 a9 ]6 X% C

             


) u% e+ n4 {! X- `' ~
7 I: |, d* B! \" c6 B! W4 r/ w' E

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

% x/ D) c) a+ |$ u

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

^; ]' @& t% C9 G7 j. M# P

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

1 c! X4 B& t: U& b. d9 Z! m' K1 d

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, r3 Q0 @; w' K% k

 

7 D6 u: x( O9 X2 @

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

" `7 L# i4 r+ X" c: S, M r3 f4 Q3 h

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

& ?! j+ O" r" J( \

              ก.  ได้

! t' E; n# _2 G

              ข.  ไม่ได้

8 _+ P) x9 m5 n. `4 A7 [+ b

.             ค.   ไม่แน่ชัด

& S5 y5 ]4 m; g! F% H; E, P

              ง.  ไม่แน่นอน

7 x0 E, F8 m2 Y3 t ]

 

, P( T9 }, K# ]0 Z+ k# b+ T+ f8 X

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

- N' I8 M( {% S8 Q

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

, t" l# @* d9 }4 n( Z

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

- b4 i7 M( F, U5 m. g5 [

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

# W) m Q- Y1 r8 t X2 Z6 `* l

ง.  ถูกทุกข้อ

! X, a) I% \5 O1 l/ e" H0 i

 

- D2 h6 [) K/ f# L* _) k# M- Z

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

2 i* x7 E8 @6 G. s. g$ c& C+ C

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

2 o) @4 G% k# u

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

" O( B0 e& J3 ` Z0 ]6 `8 V7 `, @1 ~' y

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

% {; a8 \( l) `

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

+ [" e: V! b* N9 _( ^' z4 U

 

& ? }# g! T$ k7 g% Q# Y+ j

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

; G, l' G! |9 g* U9 H" b( ]/ j8 z

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

: n3 V4 ?7 M; `% \. f0 ], {

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

- r: C b1 u( Z: H* g

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

3 P; G1 t/ j' V7 W

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

( g3 Z% v7 C+ P3 F5 C. [

 

; B) |% Z! j4 k+ n* V. B) X

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

l9 A$ S! d7 Z5 F

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

+ Y l I d: C% A% _& p6 K

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

0 Z( s1 E3 c( X2 k6 C8 v* M

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

5 v* }2 c+ B. g% K5 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

" I8 {: A9 e! a4 ]

 

, K5 N" e% R! o, S, s

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

5 I3 X0 {8 K7 m4 C: [+ y

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

, k! T6 J9 q! X7 i' K9 x) g4 u( E

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

2 {6 S- e* t1 K M. f8 s

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

5 h% P; _' ^ M* I7 G! g

ง.  ถูกทุกข้อ

: e k+ I; n9 |/ @. R* |) n

 

0 z1 Q. r# [: ?9 m

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

! n5 F" a9 m7 R" E4 g

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

% K1 `) `$ O( x0 |/ y' _6 x0 u

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

6 }2 Y k. \( s/ L, r# o

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

( ~ A/ e$ J! w$ Y' q9 C: d4 {: Z

ง.  ถูกทุกข้อ

% L! q3 z( M- U p, h8 H

 

* Q1 Q, i2 R9 E! I* q s

 


" M; N8 k5 z% B5 ?

(ข้อสอบชุดที่ 3)

9 v. F9 H3 ?! E8 |

 

2 j1 f7 J* d6 A3 i* P

1.                            17.                         33.                                    49.        

8 N8 t+ r* }8 Z6 w6 R

2.                                     18.                          34.                                    50.        

H$ I# {4 i( r4 F- T

3.                            19.                                    35.        

7 e9 N2 v, T2 j! m

4.                            20.                                   36.        

" T4 R. B) v/ F

5.                            21.                                   37.        

! l. a, T! K( |9 v& U/ ]

6.                            22.                                    38.        

$ S, w- g' x7 ^& n1 Z1 x

7.                            23.                                   39.        

* X; a {' Z2 x' q2 [4 m; b

8.                           24.                                   40.        

. v% m9 N/ H/ N# r! I$ g

9.                            25.                                    41.        

/ M+ H; U5 k% B0 U; p

10.                          26.                                    42.        

2 i% ~* c1 m" o) ?

11.                          27.                                   43.        

* w, L% z3 y3 M; ?& Q" `

12.                          28.                                    44.        

. C8 B4 `) D% P3 {0 ~4 E1 o

13.                          29.                                    45.        

+ G, c) ?: A! N- L4 i: Z

14.                         30.                                    46.        

" `8 ^# [+ C g3 K( F. J* T

15.                         31.                                   47.        

% Y9 |, b0 M- m$ y* [; O+ l+ _) F

16.                          32.                                    48.        

335

กระทู้

1438

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-7-2014 23:09 , Processed in 0.143264 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้