งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21408|ตอบกลับ: 10

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
7 @! i7 f8 X; z- d

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

/ R. T$ x/ I9 Q6 I! A9 P

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

# U# C( @3 C$ v

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

& x/ d. i7 V) r* M! m1 R8 i1 E; U. k' k

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% L/ O7 s+ o. T

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

( ^/ i& f; H+ `3 O1 q* o: F

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

9 w" y) F0 U* w& T

 

# Q# |/ g8 D; w% C3 e" a3 q/ }5 ^

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

8 B- f; t) r4 _

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

3 r/ V- R6 M6 H _, P7 l/ b

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

5 C9 r1 F# D* L6 @% H4 @

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

) P! @" h# h6 y3 u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 w. M0 D2 ^+ \( T% _: A) Q

 

' W; a L C6 x! v

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

5 N- \! L0 S, e8 |! |

              ก.  อธิบดี

5 }( [4 y- B1 ^! k5 K/ [+ u/ ]9 |# Z" ?

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

; f4 l- _+ n% j' R* B, Y, m

              ค.  ปลัดกระทรวง

# v1 L7 {- Q6 p9 t' }$ K" r' R

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

) H& x3 F4 U( r* y

 

9 K# V7 q# N4 h7 D

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

3 z% Z: @" ^6 J* J l/ {: }5 Y) I. [

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

8 R% h, G) a5 Q- v( p

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

4 X* t, D; ^& Y6 i: u. ]+ J

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

) b5 j% e$ K0 ?5 s) b, f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# A W( x8 o2 s& ?. R6 e' h

 

8 ?, j* X2 j* F- V' ^

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

: ]7 [4 G9 R3 n1 D

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

) u+ _- A$ n& G; K) F* H8 b

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

5 g$ u, N! ?& x, W. L# P

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

. q. K2 \& H" r( c/ a! r; s

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

2 C C+ Z7 X$ Q$ M% i0 c" ~; T8 v

ง.  ถูกทุกข้อ

( U2 Y2 d' b. ?6 e+ R9 ~+ x% ^3 C

 

; |* A3 l2 ^ C# M+ s

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

8 D$ J, D0 n8 b( x( ?

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

# L% D5 N2 v. a4 X5 t

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

0 p7 C5 z5 L& P1 O5 h- M+ z' @& x

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

/ r0 r# B& u4 g

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

$ {2 }2 S& a6 ^

              ง.  ถูกทุกข้อ

' b9 v" B' m# F/ a$ _" n# ~% x4 O9 I

 

/ P2 S& z5 Q. m1 G( Z8 j

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

0 Y3 A4 Y7 J# _5 _3 N! V( z

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

7 K" O7 l0 R1 i$ L+ `( W

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

* [( M% c* @! n

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

& ]& M/ B7 U1 ~4 ^1 Z8 ?, f- ^' O5 |

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

: {7 J3 O3 s$ }' Y6 @' x

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

6 w. W1 S" ^* M8 y2 K- j7 V

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 r1 z: |: r) E. O

 

) }* \. y' U9 |4 A

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

! T! Z# t! P( H# L7 f

              ก.  อัยการสูงสุด

- t% m' B5 r) p9 h% C6 u: E) i

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 U5 D$ b9 M. A& K

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

! r9 b6 z" u+ B/ C3 \. b

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' b5 I' E" }. p7 Q$ y3 F7 ?

 

/ u; W3 p( C! a: L, @

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

1 T0 N8 m7 j8 D8 n- B

อีกได้หรือไม่

4 r4 S0 _6 z* c3 H F% I, E3 r0 l

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

9 a0 i- u( T. i" g5 Z

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

1 x% C% X. t9 w: O

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

. K7 k+ ~0 I, J/ G3 o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" c! I6 U) m) Q" ?( y

 

2 |- @; ^, N% n9 R. E# V- y

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

! u9 \$ i0 Z2 |" }

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

& O# t+ V7 p0 w* w+ Z

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

0 M# V5 _! K% I1 s% n2 H3 m

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

5 P n# @3 \3 g0 z9 `: Q0 r

              ง.  ถูกทุกข้อ

( i' i2 ~- v( h5 v* k" P5 ?

 

J8 A6 Q" X7 C' v) i6 F4 B. Z

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

" ~% d$ D7 ]/ m) h2 O7 [) `

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

' ]! U. L ^( U# G! V* v

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

) b) f9 q9 c$ F- l; x- M

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

- H ~3 ]* H1 p I0 p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 g7 R" e6 I& h

 

! M6 T/ Y$ M8 ~8 f

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

% d9 V" A% `' h+ b" e

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

4 Q1 {2 s$ O( \- P2 Q( M6 O

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

% s8 M# g0 l: o

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

! s& g3 f4 N% E8 p0 x# y

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 ]7 k3 l/ @ a

 

" q$ I9 l- u5 [0 W

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

0 u9 x% r5 s4 S/ z' ^% w4 D7 `

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

* A, Y4 f/ K0 T& r i8 r, d- {

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

x; A3 }3 d6 ?* r2 E2 I/ a

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

0 t; z- q1 n" ?9 F

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

0 l, A$ R4 U: d& P+ U9 t. c

              ง.  ถูกทุกข้อ

( B, G* r3 C$ P4 x& o" b0 z5 N' X

 

: y0 U2 _0 o" ^3 B5 Q e

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

) B" V$ c( Z- c0 }( V6 X K

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

k+ A& p! M) Q7 U

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

- g: L4 q* T" Y( C( ~ H5 o

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

3 ^$ V: B; r4 E" k" z6 K. k1 |

              ค.  ภาคทัณฑ์

6 F. h6 o; J' n% e

 


4 U# D$ I; h* A% S. b1 k7 ]
- M8 }3 U. F& C7 {6 C

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

8 z! j; O; Y4 c! w. J- a

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

* e# K" g; Q% G# ]% g" r6 ~

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

+ k$ l9 T. i/ G

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

& w8 c9 Q' j0 c

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 \8 G9 k* B8 C& R( }3 b7 p! B3 k

 

9 _3 u0 }! n( {9 K y+ V; c$ l

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

. c% l/ m$ ~$ b, y; ?& A

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

; |( c+ C" Z2 H# T( J, d

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

8 I2 P Y$ j2 \4 k" l1 e; G: N$ W

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

" n0 G9 c& f+ X: Y# }) G

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

+ P) [' M- ~8 s# h

 

# y _; q* l1 f! y

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

" c6 C- ?1 D* ]% u! h

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

L O) C) R& R

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

; [; X# S7 J+ X$ s: `; J6 k, l/ L @

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

8 Z5 c6 M; ]1 b- p

ง.  ถูกทุกข้อ

) z1 O- d' V/ l

 

8 @. T: I: _" R# s/ Y7 h

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

2 H( i& W5 C4 @4 o: {- _: z

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

' K( V* R& v+ W% }! Y% f

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

/ ~7 |8 d0 V9 @( D

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

: r. G! M* E9 J7 ]

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 Y) I5 J6 ^# }

 

5 |5 u$ i4 O [$ M$ `; S* a' Y

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

/ F0 q1 u0 b/ s( E& l$ e

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

9 F8 w0 w$ ~# q/ s, a/ C- C

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

5 d+ N: @9 t! u0 ^0 d

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

1 ]5 n! R" N( W0 u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: l4 d7 W, x4 r' T

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

6 a# k$ v5 V7 J) }9 w9 M

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

6 H/ z5 ]/ q0 i, w! Z8 S# o9 D

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

3 p1 i6 p0 }$ @, K/ P

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

' c# a, R2 v: G( Y& G9 H, B6 n7 ^5 @) q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 |& F$ v- F, U- G! m- I4 E

 

; |! V6 q' l0 f- X8 [. {; p; s- {

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

4 v7 L! v* m3 s& T8 _ l

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

! Q5 a/ G0 i' R% ~4 Z3 k9 k0 l

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

3 U+ O6 p3 ]& r

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

7 c2 g' h x+ [2 S3 h; a# b1 }

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

9 }; P! w/ {. [- X$ X

 

: Z6 Y5 J! V, D

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

3 m9 o0 Y H* Q5 ?: n/ `5 ~8 [4 Y

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

8 @ v0 q, L' d% |& M1 w

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

1 Z0 U6 j1 }) a4 m5 r

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

) v6 B m& t* w5 E- N3 {- _( p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ _! P& F' l, Z

 

" l k7 l4 T- X2 X( ?

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

/ A+ K: }% _) F

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

+ Q/ j% {( Z! N: b

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

' M5 S1 w J, z+ a9 w" Z" n

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

% M# ~- @6 ?. A5 ~/ }& o) v2 G4 `

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

9 w! ]: {) i$ h; [" U/ g* H

 

4 l& {! m0 f/ E, r/ U: D

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

# ]$ ]$ I' D4 [8 i

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

$ p) C4 F* K6 V* D0 ^

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

1 N9 O8 I6 G8 L4 Z4 }( _ S- g ^

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

8 L' @# l. b& Y! O" I

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


8 R2 r- Z9 v0 l" O/ C
9 n2 y( H6 p3 W% @# A) g/ A

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

! i& Z! t$ t, s4 N; y

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

% x5 a; m; N! ]. O1 Z

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

5 d: {* E% G7 G6 @4 h" l: f z

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

9 h# b3 D) y8 M0 @

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

$ i; v- K" a0 n7 w- p2 U" Z

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

& Q" X; r- H4 K: R) Q |

 

5 w: @7 b6 N! f$ N& _

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

- ~; k; p, S/ V/ q

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

+ I' N$ |6 \) B8 p. ? O9 L7 N0 ~

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

: |) s0 M# X6 k' K

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

) F8 R, S# t9 H1 G4 Q" k) F* d, u

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' }$ ^, J3 }2 f! h) `. C

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- @) @0 e5 a3 X* Y

 

" @) V8 i6 E( {3 y \; G

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

% C E5 D$ r9 S2 j3 D

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

- s% M4 ^4 m1 i8 }7 R

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

# Q' e# d! N: `4 f

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

% K$ i1 {) W* f/ k" H$ C

              ง.  ถูกทุกข้อ

: L! A8 t; B1 n2 Q! D* C

 

. m. a @$ @, D

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

! z7 ]& x# L; E4 _/ b

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

% x- R7 v; e" |8 H& C

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

2 L" W" G' @" T8 }- d

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

* W/ ?. b4 |3 I, m! i3 E' Y

              ง.  ถูกทุกข้อ

" K) F7 Z% v) T2 w+ Y7 U6 W

 

2 S: k8 A* U% Z! i9 k( a4 |

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

* D: `" O; e. x8 E* \0 F, e

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

$ g$ g" ]2 u6 w4 e% d( f0 Z

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

+ K3 _; f; H0 v1 H/ t

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

2 d3 o+ L' O6 X7 b, T/ B! F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

2 m8 w( u& }& ]

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

) w+ n& p' N% v

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

$ }- H3 _* H/ g( S. X% @9 T9 e+ [

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

: ~. u, S+ A4 j

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

) B& E: R( k' P6 \: u6 Q: }

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

. g/ X" `8 o9 p) z: e

 

. p* a' T- p, @

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

' _& d, U# w; u# q ^9 P

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

* @- h3 c) S2 [: c7 D, `

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

7 K9 j' y# _5 F) c( M3 F7 `& w# P

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

9 b4 f: j3 X4 U! Z& S

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

& y8 [3 N/ T4 l3 s1 e2 j

 

- Y1 J/ t, l5 I1 y; Q# I; I

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

& e8 \: t% ^( Y# i2 R0 K0 r

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

8 z \ L2 c% P3 e; t

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

, b/ _$ Y/ \- Y% i5 X# G

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

8 C$ p5 @6 z9 L. ^8 t* J$ C. ]

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 w0 S" w9 m$ f% }, G

 

% |: \" N; [0 `# V7 f5 |8 n

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

% y6 E! W+ M, m& }7 \, x

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

" \ ~7 x7 I9 W" R( z$ y

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

h# }; @7 Q0 B8 b; @

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

) h! ?; s2 L% S$ H

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

% ^4 _2 d0 y/ d& P( U3 Y

 

" b h- L8 e: s5 u

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

- b6 s# B" g9 i, p& M

              ก.  วิธีตกลง

! S+ R; S9 p9 c! j* ]: P

              ข.  วิธีคัดเลือก

0 B2 F/ S9 t" V# o W( `

              ค.  วิธีว่าจ้าง

/ R; W7 f" r2 |5 j( i

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

8 W6 W5 x6 B7 Z/ q7 P' F3 e. ]

 


B- {0 _$ r D1 g1 a; n

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

! V1 M: d* t5 ~" ^' ] ]

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

2 P1 C$ i" ]& Z P4 r+ R. `

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

- ~* c$ \! q* A5 _3 s

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

' T ~, o5 }& K+ e' z

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ Z! M3 z- ^; H6 }; Z6 J' [

 

1 `) w. k x5 b4 M. J' P, U

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

4 O3 l9 ?0 d4 ~3 Y p: H% J5 G" r' Z4 F

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

- w! Q$ P8 B$ ^

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

, m+ _8 Y9 V- n, N }, {

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

1 v- r$ K+ m" [$ V) r9 M1 |* \

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 C: ~4 Z9 D! N& V. r

 

& M8 T7 T% N# J1 u, F

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

9 V7 _. r# T' e- N( J( G8 x

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

3 V0 c* F W: A6 i% S9 E

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

% m5 \5 m9 O6 `# j- F1 W0 }6 r

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

& M* r7 F/ Z3 b. s* |1 h$ N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ a% {/ R$ L* F! e

 

P! e. x$ g# x8 W, d+ [; n( d

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

1 I+ b1 D$ x3 y; Y' g/ T2 U4 ?

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

% f/ A9 {* U( E& E- {+ P- x5 `

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

# O) c" N& z! D) y2 A

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

; G! F/ O) T4 A2 j( k& N; \8 y

              ง.  ถูกทุกข้อ

' }! b) Q/ M' a" F+ c0 ]$ w9 K6 P

 

/ u9 t) `4 @5 x0 a

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

" K" c+ N5 }+ |4 |' f8 h

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

9 P8 D! G( u* T

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

1 F7 W/ T9 m' W- Q1 x" S8 g& t+ n2 p

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

# A& R& N. R5 p$ R4 y

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

" M3 W3 K7 k E

 

1 c0 F; b( x3 b( t

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

. x9 f8 r$ C) H& M7 t; {0 g5 f

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

4 T8 O5 B; J4 o4 N# R) p$ V2 Z

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

$ O+ }0 p( U2 a' |( P; W5 r

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

0 j. V( h) A- K5 R: V

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

) I" i8 V8 N5 R

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

9 T# N9 a% g# u u6 J4 ]

              ก.  กว.พ.อ.

% [! T" e3 J$ v1 S+ \5 D+ w! h

         ข.  ก.ว.พ.อ.

1 ?: U4 ?! q7 M/ H# @$ c: ?' O

              ค.  กวพ.อ.

9 S9 C v5 H. r7 I

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

% ~6 P/ ]! h. p0 O* y8 H: }# \1 z

 

9 H7 W+ w) @+ b4 d5 e) \

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

' b& H ~! A- ?+ R4 W. @% P* F

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

9 b0 b, A, v7 @3 {2 O; U

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

; G U! P2 M' l1 ?# m4 S* p$ o

              ค.  บริษัท จำกัด

5 A/ p+ V* U5 @/ O# A9 z* m

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

i0 M+ x' h! E2 F a* S) D

 

8 u8 |* E: @0 {7 O

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

8 d$ a7 ~- \ u) A

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

6 ^- c2 r6 c4 n2 h/ _

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

; _9 V/ \6 p( K1 E0 L6 j1 `9 J! g

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

; t" b/ p6 d# d% H. h8 U- \! K

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

# C9 o: h4 |8 p" ~& H! V7 S- ^- Q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 b* I+ \4 B _8 a

 

6 y, h, U$ S, Y) Y2 ?$ b

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

n3 O6 p2 U' n0 F8 I; d4 n m+ T* h

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

0 d- ] a# T6 O

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

4 v8 d2 k X* ~

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

$ y$ ]1 C8 V2 m! h8 l# U h

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! y2 C3 L6 l6 Y0 _

 

7 o, ]6 r! |' E8 L1 y& o

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

H+ ?" L* R1 C. W* O3 t; L& `

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

& t$ u: W: N- T0 B

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

b, }7 D9 p/ w/ [8 D' e1 y' `

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

& W0 N$ W) Y9 u' l/ D$ V6 _. T

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

) F$ o8 r& g8 }1 @% N' x

 

3 f; o+ z; U! U( {

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

9 e* R; Y* R% U) l+ W Q

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

8 k: y5 j, ?1 _9 `7 _% F, F( }

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

& I/ h8 E# d8 }* |0 j% B5 M

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

; z; t$ L, S9 j/ |. \

              ง.  ถูกทุกข้อ

! W( J( `0 d' i1 Q' E. A

 

4 ~ [/ L: G0 [" z" n6 f2 F" W) J

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

: w2 G9 x! x. w' t# c0 X8 H

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

. t. b- o5 A) @# V) H% _' Z" h

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

# L5 S- f) R W+ i( Z( ?+ {; @

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

% Q" Q4 H# s) q) e" X; p; W4 x) C

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

- s, {" z; r9 b ] _

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

7 |, z* D( k% U. T* G8 B* a1 X4 U

 

( I6 o% @4 l) o ?1 V

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 h3 E( N/ P, `. Q4 Z

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

/ R! q/ _ B) p2 o# b/ V$ w

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

! Q$ E* _/ ?; _1 I* g3 J

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

K# e0 N* g- B8 Y

              ง.  ผิดทุกข้อ

2 D; P, d3 I, B a& j4 G

 

+ l5 ?# R1 U. G/ m' u9 k9 U& ]1 `

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

9 M4 a1 H3 J2 N

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

/ z# f; _( Z' I

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

1 z- R# Y* s! U0 m+ w3 n; I* y

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

9 z# T$ j* F, l

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

6 P; A: r8 C1 u# u

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

, W# { L$ V" Q1 z% R! u: h' L5 J+ {" @

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

, N6 d+ J3 J* ^/ z

              ก.  กรกฎาคม

5 M% n; J6 Y4 ?8 a( r' A

              ข.  สิงหาคม

# j+ q c, t6 |

              ค.  กันยายน

8 K: R( c% Q$ ?

              ง.  ตุลาคม

9 x6 y3 v2 X5 c$ A2 ]" e

 

|. n( r2 G5 u/ G( [

 

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

1 V8 G1 F5 g7 a7 g- G4 s

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

1 Q( G `5 ^! ~6 e- w5 |* q

3.                                              23.                                               43.                      

`5 I$ F" {3 o8 z

4.                                              24.                                                  44.        

. D9 `6 ~5 _# v1 [5 ]- O" ?( T! E

5.                                              25.                                                  45.        

- c# x2 o* [' |7 v& Q3 Y6 H2 j1 i

6.                                              26.                                                  46.        

+ s5 l) L$ |* j

7.                                                                   27                                                   47.        

7 \' [9 B Q+ f3 ^! q- X) `4 I

8.                                              28.                                                  48.        

- a, e- E+ y' y, m1 V% x

9.                                              29.                                                  49.        

0 z/ u/ A! W* I: p6 j

10.                                            30.                                               50.        

- H) ?, T6 A, i

11.                                            31.        

, M: C- ^7 z9 g2 m

12.                                            32.        

3 |' x7 t( {5 f, B; ], x/ ?

13.                                            33.        

( m6 {+ ?- q) v. b8 b# Q8 q4 K

14.                                            34.        

! J* T% D. e6 T

15.                                            35.        

& J! d C3 L3 k$ C9 i& k

16.                                            36.        

" m& \+ A' T# f+ L4 y0 I3 B$ X8 z# W

17.         ง.                                  37.        

% ^1 S* J! |* O0 f

18.                                                     38.        

5 J$ K3 ^6 V) }1 H1 [$ n

19.                                           39.        

; J% F4 b" V! h* W! n

20.                                            40.         ก.

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
! B9 h6 D1 I: [# R1 E q) A& A: E

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

/ G# l! V# E, ?. s ^5 z

             

2 T9 B' L5 n \+ V7 u7 B8 R

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

7 d' i" D/ T2 @% d8 X6 j- t

 

: H, Q5 L! F% k5 W. v6 B6 C7 ]

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

9 l& g Q# [( [5 N' ~

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

* k8 @( m% J) _$ E' {* u3 h

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

" C) m9 n- n0 n1 u2 W

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

2 J& w3 e2 P, i. o2 E

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

2 L0 o, ^# b& \4 f

 

' I8 v/ `. x) s$ E2 _" d; {

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

% }7 p# i ^& ]+ K

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

& [- W1 d& Q; J1 p* P

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

) E3 H2 X3 u: p/ Z4 U* o' p% W

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

# }/ \* |& ~4 p9 D1 O3 G* R

              ง.  ถูกทุกข้อ

& B5 ~; |5 U' O1 e

 

/ {/ K/ |$ W1 n/ k6 ^8 ?, e

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

. e* `# T% u0 E- u. V2 @, f0 Z; I

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2 N) |5 P$ Y' M' j# l3 J! C3 m

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

" L, J8 z0 |0 W( r# P/ U9 I

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% I+ R! n7 {$ l( |

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

1 t8 C1 U7 G% h1 i) X" A/ I, w& W

 

' z* i3 a6 [# O7 j

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

. ^0 r; C3 P1 E O% d

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

9 T! K! O* [% p4 t# ]

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

: U& I1 L' D2 z( q3 f6 s- j

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

. u! _1 g7 l2 M3 {

ง.  ถูกทุกข้อ

: H) F' W& m. s. K$ \* k. Z* I- _- N

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

* S, Q1 v1 U7 x, n$ R' l

              ก.  วิธีตกลงราคา

+ q) J) f* C5 p8 ^

              ข. วิธีประมูล

- F" w$ K) c3 w! L9 N

              ค.  วิธีการประกวดราคา

9 U) U1 X/ C( n. m$ K$ W

              ง.  วิธีการจ้าง

' O! c' M2 J" ?" q/ U

 

/ l; w }* H- @" Z* H) i

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

+ O6 A: T2 q4 K( ^" W) h7 W+ k0 b& d

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

* s9 J3 ^5 k5 E! i% j

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

4 L( U9 |5 X4 ^/ r9 b) r- _) E$ x9 u

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

. e$ V4 j4 E! r, o1 Z, \( ? h

ง.  ถูกทุกข้อ

5 ?. S, C- _. }* _4 j$ J

 

+ w8 L+ i( L4 m! H& R

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

% p# i2 ]6 q' {5 F

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

1 e8 T& a- N: Y/ z. c' ~: e

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

0 ~# r% c/ b! C7 ^

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

3 r; K) O0 a2 z: G$ q$ Y

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

: A% x2 p- y- J

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

8 @1 ~% D6 w# E+ d, f, j

 

7 m; L: {: X: ]$ q7 h, `

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

' W$ A p& g" u" N

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

2 \! ~0 N* g, k8 l# |

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

* y) K# i) c/ I8 `9 [- T

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

0 W" D. W/ D; U8 r: r& c: }, I

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

. ?, \0 g4 S1 s4 K% O9 q

 

( O6 B' i3 {7 @$ J5 n

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

! U( | N; S8 f

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

8 g: ]" q8 n( I. p7 u

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

$ }1 h6 b, `- {9 i* Q

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

: u( F2 \# K2 C4 Q

              ง.  ถูกทุกข้อ

w$ j% z1 I- U2 e1 ^4 X, S

 


2 f( {" M7 ~; h8 K0 m

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

2 k9 F6 O5 L; W0 T

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

: q3 B6 O& S; d. l' w. G- |

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

. l% P- n1 T" b2 X5 o1 X0 ?

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

- f- L( T1 u$ \% ^" I1 h& _3 [

              ง.  ถูกทุกข้อ

z; Z1 s$ j* f) q- R* d

 

( r; l" w( J* s8 c4 X0 i2 N

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

) Z2 ?% [ K& q1 n

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

& o& p6 W+ g' \

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

+ U; E. f/ t q6 O- w

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

' T. B: Z' n$ ~

ง.  ถูกทุกข้อ

4 `5 S' h! Q" U8 f" i

 

; w) T) u. S: b3 t% k# o% F& [4 O+ b" C: h

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

% P1 `! U0 C; G% j( k

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

# n0 V3 p- c7 U! n* u0 C

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

$ g7 u- A5 ~! r+ A

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

" }5 g' |* z" b5 h% ~2 Q

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

% t; n& n4 C9 _2 V

 

5 P0 f0 U, j- n' a% l! f

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

1 b: Q/ D: {% @+ S

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

$ M7 K" w; {. Y4 O' z V

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

8 z- S6 A) E# c$ h( P

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

) K [4 a+ u7 ~* R

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

/ n+ O+ g' A' \& u( ~5 l! a3 p

 

4 k& B/ q+ G* j6 e" t/ C

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

7 w( [: g& u U" [) H8 ~- @! y8 K

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2 R( l7 \6 Z4 U/ f5 m% r1 c

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

M- S1 W, F* \- d3 w- d- o

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

0 X' D! Q+ |, v. S( s; e* s. Y

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

8 W+ b! v& e: j, B/ @: E

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

# L; v8 H6 |& `; Y

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

7 T# j% {3 o: i1 k

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

9 \$ F- `% U) n% ^

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

' f+ G; u- o6 ]- h5 u7 i5 R4 `+ ~3 @

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

* M; R1 |9 i+ g

 

" q* A2 p, F! C3 J

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

( i9 H% J( O( g$ p6 m

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

3 b. T2 Y0 w1 r/ A% `! J

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

$ Q1 W. b7 X' a$ b! _: s

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

" i8 B/ e) t- O0 }# _

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

9 p5 D5 H! `7 F0 R6 G# g& T2 b

 

9 M/ R( D* ]) n+ K. [: I

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

4 C7 y: @8 \% t

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

& y, S+ [: N' ^, N

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

" X, n1 l* F- O! n8 d7 g. I

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

. V6 W: F; ~1 _# r0 |8 N4 i* c

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

0 l# k0 k) r2 o- ~

 

4 v1 j5 \! x& J3 E

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

: w& Y; f# {2 I- g! R; l5 T

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

* @$ _; e* d4 k+ e: _

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

& m3 ?: D) Q+ J3 U1 |8 z

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

+ ~; J6 H: c( Z# v

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

" |8 }* |* M4 T9 y$ r- U. s/ v

 

+ T. Y1 D' f3 o2 q" j( k' L

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

, ]) D6 C. L9 l) k

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

4 e3 [; t; _8 k. c, ~. ]

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

8 h$ @" |7 {& R5 V2 _

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

# p7 {4 H5 X, i" N( }& H1 J1 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 u& F1 j$ w. F0 N! O/ l- [' ~

 

8 X: Q x! ^7 z# C( F& A

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

3 l p0 f- Z, i! ]

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

[7 I; \% S9 D8 `: J* f

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

; E& z/ q/ s/ P e* ?

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

5 r6 j$ q/ L5 [2 `7 C. R7 Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

, s! d3 l7 J+ J* Q& s

 

3 w* J0 b& t" S+ X0 W

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

8 A; u" I# L& P4 o: v8 x* ~

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

, `2 Y) i6 F r4 A4 Y9 F" }" ]

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

. t" {6 ?% L) S- A9 U

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

- I$ s/ g# V7 L8 S Q4 y: _% M

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

# J( B2 R5 A( ]2 z; @% q

 

5 ]1 O1 {1 o* @' X& ?

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

" X6 J0 c2 d* ]/ J

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

+ Z4 _' I1 Q& u" @& f& ^* I. B

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

- s; l9 }$ }% P) p0 B+ C

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

) C6 M3 F" Z2 L- f

ด้วยเงินงบประมาณ

3 j) E7 j- L' _: I) d9 @* e* d

ง.  ถูกทุกข้อ

) y& _. ]7 W& R7 d9 u$ p7 m

 

' F9 S Q- f8 H; @: m2 [% t

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

$ g8 Z: t9 Y, j3 K5 @

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

, |1 F5 i+ k7 V& T9 N* L4 D0 Q0 T# Y

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

; T. U3 G. }! L

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

* t) {. c6 i% @8 m6 Q

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

1 e9 v6 l4 Z1 y

 

5 a& v: c" k; ~0 g& u

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

' w3 O- e' Z/ O2 r. [9 b g/ r

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

1 L; N1 l4 w6 H

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

' e5 I) @+ G5 z3 [# x

              ค.  เงินสด

* ?7 D% N- w- g9 @) @: N

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

5 x- G! }' L7 O3 k- E+ ~

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" L' a6 d% o- j

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

( s+ H2 u# f4 _& h& V4 I4 s

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 ?! J T& y- w A" ]/ L

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

2 @3 e( j) m: q' i. i

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

( y5 w5 X0 W* f7 b1 k

 

" G r, y8 y2 {3 d) E

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

4 E& V, V" H4 f6 W

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

( K+ Y4 t; s/ b' q# ~7 ~

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

7 S1 x2 L, U# B

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

; Q$ g5 b, G5 X( Z( c+ Q

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ \2 U, q+ {6 l3 U7 T

 

+ ]! H: S9 O$ N5 ]( l

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

9 A+ {( h3 L5 p0 M2 b3 \

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

+ v% a* H/ p. z1 F e8 \: z

              ข.  เกิน  100,000 บาท

, n; m0 H$ s- T- }

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

" `5 V2 F0 Y: ~% i

              ง.  เกิน  100,000 บาท

0 [+ C0 {% i' X. ^: D

 

) S3 j, _0 m# {3 f5 _

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

, {' Z( u, C: z. z1 v

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

6 p2 f) X: U h, W6 t

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

% Z/ [* Z4 F& G; ?% m4 q6 t

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

7 k5 J& c% Y, g- `2 V

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ G5 u9 E* P& ]

 

. ?) |6 T+ }6 i4 A5 X) ?. c! B

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

) T$ Z/ L4 h* v# U4 G" f

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

) N! S! S4 L4 U! m4 P; m8 t$ W

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

: |9 U! z# A7 J6 T: s# x

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

. ], t0 u7 x% {" ^* u

ง.  ถูกทุกข้อ

) R5 u% a" y& w

 

+ J0 Y/ u/ h+ ]

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

2 k* f& Y l4 Z

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

. S, v+ v7 }( A

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- J0 g9 F" ^0 ~, y7 d2 y6 `

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

+ c' c. q9 I1 C

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

) B N0 c1 w E8 L& P8 U7 u

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

1 M. b) X# o/ \) @, s, [

 

- I. z' V+ o1 X; ^0 c6 S5 q

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

* N4 d% a$ v' I, N! [ G) z

              ก.  ขาย

. X% Z6 \7 a8 Y: o9 `

              ข.  แลกเปลี่ยน

8 o) O; x, C7 h* ^) z1 ?) t+ q

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

+ q8 p' a! ?1 ]; S

              ง.  ถูกทุกข้อ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
+ [( ], T" S" e; M( ^

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

. X* N* f! V0 l7 C; m0 c

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

; [, t7 e% w* m% r k- H' A0 F |

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

# ~# w$ x: s4 g; P. o

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

2 p) t/ N C5 _9 Z0 x U0 I

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# L, w& w: s$ m$ n0 r8 q

 

1 k7 N0 P" T; ?) o# @6 l3 U9 ?

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

v2 K$ v0 `# u' P: a/ y

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

8 C+ b# d7 c; f5 ]( N f* n

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

1 L( _) d0 {5 I( i4 {

 

6 e C7 q1 t4 ]/ h8 `

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

( k" R& ]. C0 U: K3 X2 w

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

" T d$ v; o( J0 i0 V3 p; w

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

8 u3 `/ p5 m& Y( j

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

. W2 N; S' F/ {* O) b0 J. G

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


[, E. j- E# K! u1 t- m0 i
* R2 Q7 ~" `0 g7 k

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" Y4 t3 O4 s3 P# i! D P8 ?

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

8 P; y$ ~; c5 T

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

/ K' H5 F, `3 Z, U

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

$ n: ]' v' ^* t% H% [2 y& o

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 |+ c H6 q, i2 X; b- m+ w `

 

, a' ^. q4 w6 \8 G$ j; U6 a

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

- L1 T; o( @' J, i' ~

              ก.  เงินสด

/ N& N' }: g* M A. w

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

; s, |) D m- j" A- M

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

4 f# T4 j' ~% A8 z) A) T: y, C( `

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 B; H; T! c! n6 |+ P Q

 

6 `5 o8 f0 Z& F2 G

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

- {9 x# q* B" X% H v `

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

2 U5 }' m9 C% k% Y0 j8 r0 K4 p4 d

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

1 D! j# K# \0 V; X+ f, i" I! W! @" ?

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

. n9 A [: H9 D2 P

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

a- z0 a e, _5 U( C: o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; W1 E+ L H; e8 G' {2 z7 G- y

 

q" P, h* B4 {8 X

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

9 z( n$ s: s) K7 ~! v

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

2 }) s) K' B/ ?; J( f9 p3 |

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

& @. H5 Q4 u- L/ d6 t

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

* V# s- p" b8 t. p- p

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

2 ?! d ~3 [$ x" [8 f$ m7 r6 b* Z

 

& G8 J3 b4 D# l( A; ?7 J

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

* Y \) L* z+ t$ h- C% d

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

3 T+ [9 d$ [0 F. J4 w( B3 ~

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

: E- g$ @. T! h2 n. N2 ?: V0 q% A

              ค.  เจรจาต่อรอง

% E9 O; `' J, ?- N$ E3 p. |0 }

              ง.  ถูกทุกข้อ


; J2 C- N( r' c- n# z
4 H# m0 x' Q3 U; ?4 _

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

; [: e* @8 k8 r# J% d

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

# Y2 z' }" H3 ]% r+ B* \

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

% o9 K0 Q0 p( m/ A) {) y

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

, ^9 }% c1 c& G" p& m

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

+ [; |& t1 D! \( X

 

- ?8 D7 @# m. i. ~$ x. ~$ Z9 e

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

/ R' m8 ^2 z4 I

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

; O& d6 r3 y9 i X

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

3 {* h8 T/ `, Q

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

2 n" v" Z, g0 ?/ M8 m6 D4 c5 s

              ง.  ถูกทุกข้อ

: U2 y7 G; F: J! v, [ [" {: z$ [

 

' Z: n* A9 l- H+ i3 ~( U$ n6 t# H

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

2 d# r$ V2 t' }5 U% l

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

, @) M- \! X4 u' {0 Y1 g/ Q

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

. q4 ~; i& L7 |5 q4 G( g, u

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

: p, |8 R! ^- x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

/ Z* q5 B% d3 X/ [. |* }. I

 

! B* p" d w: i- e, @1 j8 y

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

) k& O- M1 `- g+ h+ J8 R; A

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

+ E2 y( }$ Y% ^7 d8 Y

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

' M" @5 s2 q& N

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

# t; s8 j$ N( \" W

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

. L1 y3 @5 j- s7 \' h

ง.  ถูกทุกข้อ

. B( O" R. s' e6 d1 m

 


/ D( ~' T& E1 u& q1 |* ~
( ~5 |" y% V+ l8 @$ U

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

1 q3 t$ q. R8 O: A2 d% v

              ก.  100,000 บาท

% h. v! a$ D" f U4 n t- T

              ข.  500,000 บาท

+ R a/ j4 B! j5 E

              ค.  1,000,000 บาท.

1 W+ @8 t' a+ I; _9 \7 N6 C

              ง.   5,000,000 บท

! v: o4 d* _% z+ _% D ~

 

) e Y; `- K- v# L

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

! k O* i' l2 @8 E

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

+ g; R8 Y B/ p; E

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

! w' g d, Z. z5 a) p

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

9 D3 i) Z; K; W/ B4 x: e! |

ง.  ถูกทุกข้อ

; P, M" p3 T0 ?% S' V

 

9 i( h0 y! ^* y

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

, k* j1 `. e) ^6 ]

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

8 t% a& z( f: S- \- f, {# h) F5 b) H

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

B& `6 p+ B [7 M# P

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

- C4 D+ C9 s' ^% }

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

) z8 U6 A2 B8 H- ?2 Y- U$ h8 x3 R1 ?

 

* z3 y& c! b6 i9 k# f& a Y" |$ w6 u S

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

: q9 L) s9 O; A7 w

              ก.  ไม่ได้

4 i1 \ k6 y H8 {

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

7 o+ M; [2 G# T. q* P/ f l

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

9 p' X4 N# I% e2 V7 x$ T* q5 f+ s

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

+ s- V$ l3 n8 N/ \9 F; r8 {- ~

 

l# Z# ]1 h* M4 C3 }

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

4 C. T9 x# A) p9 i) ~/ {

              ก.  ปลดออกจากราชการ

. K. u3 }+ i! b$ |$ Y

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

3 i9 J# l' _& E ]9 N+ H

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

' _" w* ^& h& q4 r( v: V% l

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

. ~. J, x' H" Y1 v; p

 

' {8 S3 ^7 S$ S8 A% K& W

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

" `- [3 F, c, M4 b: h

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

( v$ s) `6 G; p0 E

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

$ k4 \' v5 L4 _

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

0 C8 @0 a/ L+ r8 z% M [( {5 A

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

* h4 b. E- P% s6 }

 

- X; J' r% K% V0 g3 g

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

! b$ O' d6 V! q# H

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

& ?( ~- {- F3 \

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

0 q6 J, E5 s" s

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

7 d& Y% h6 R3 o: h9 w: D3 l0 R

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" D |2 z: s' k4 l

 

7 v* T# G1 ]6 f- ]/ x) F: R

 


8 \, ~2 N( g2 W, l& i

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

$ j! F' t. C3 q( ~

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

3 W0 V1 Q; X; ]5 L/ f% g$ @! G

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

# w& V- U- \9 m; F% e

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

! v0 `5 z. I4 \! ~; t. H! T' I( O+ @

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

' `0 a* p) ^" U/ p8 B

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

9 V" r2 T8 j/ `; {3 O

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

" [" W7 x% q/ w3 y( B0 h" p; g

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

1 ] D8 Z; ^2 Z# O

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

6 i- A' U% x' }1 B

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

: ]6 @7 \5 E/ r. z6 a0 j/ K: \! r

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

- O' ]1 G& N# D7 a. y5 K

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

: A3 g: s) Y4 Y& `( p

12.                                   25.                                    38.        

{. X5 Q" f" N. N+ C8 A; z( Q3 c0 d1 k

13.                                   26.                                    39.        

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
! J+ P' B, q$ ?/ L

(ข้อสอบชุดที่ 3)

; P: _2 O" C! e8 K+ L4 }" ~$ p

 

2 U$ O3 @& f+ g8 R! t: U! u+ p

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

4 ~6 r% H1 r" j( u( e2 F

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

; W% w6 x$ J% n/ r2 B( O

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

1 g+ x: D; f7 H/ B5 M' q& `% e0 e& N

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

+ {3 H( I9 z B7 Q

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

1 c' y" F/ H ?9 Y. [$ L

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

) g* \7 G8 s |4 V: l: G; C

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

1 o3 e3 [- S1 ]! u' m+ L! f

              ง. ถูกทุกข้อ

- b) l" s- {" p5 l. X

 

' E( d" f+ e' [) t# Z$ v- l

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

0 l- B9 L1 }5 y. \7 |/ t

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

( u: e) A# R- ^; Z& V) K

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

0 t F) r) k" b3 X8 F

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

! h9 s {# E& h& W$ o" A

              ง.  ถูกทุกข้อ

) {- p; O" j7 H- @

 

( s7 u- `3 k6 J! s( w$ [) n1 L8 _9 A

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

+ Z2 b+ y7 k2 s b, E" q1 S( K

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

0 }3 B: a: i2 M1 F

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

G/ w& j% n- a/ S

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

* R6 p' @( @; A7 O

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

: h6 ?/ ?) b& i

 

3 T) _& ~: `% f2 [

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

! W4 K4 `6 C! i+ j

ตามข้อใด

; }1 z0 [5 u- {# o1 O

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

) T k* X u5 c7 i( b$ N

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

, S2 `8 v) l9 q1 ~( h

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

4 @/ Z0 R& n/ i9 U- h' N& ], b- d% F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


6 q% K% {- ~% K3 J$ Z( I
4 X& u" R, u* c& w

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

9 W3 \1 a V" ?

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

. G; W% K3 g7 [- Z! y

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

/ ~0 O" {. K' o4 U, z

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

{8 o6 m/ L: a5 o

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

9 ~$ y: I6 R9 O3 n

 

% f. f. f$ `1 U+ z- f8 O+ c- I( h

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

- J1 C0 O' o8 o( z( `; }6 c, U

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

3 W2 f; P- N& N. z+ _2 Q1 Q% }, K

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

) h! Y! o/ H: _) E9 F6 `

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

2 A) D/ S6 Y* h. {# I

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

! f8 p7 k# c& F" `2 N" V

 

; }1 \3 E* a! s$ J% R

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

: g0 h0 p9 K6 e% O7 n8 x

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

) j$ ?% w# X* O% G! o

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

2 F$ f# X7 A: x- p

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

" E) a4 I3 i" D+ z6 i/ a4 \! q" |

              ง.  ถูกทุกข้อ

" }+ s; f$ I/ A

 

( ?$ x, v ]+ z/ l8 F4 F/ n$ @) v

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

! R! ^' m. H' Z4 e' N( Z @

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

( }% I( g/ I# ]/ r5 p& a+ q2 u

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 i6 K( \, V( Q1 s9 z5 ]

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

0 t. J A" \" |" A+ N

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 d6 F# g$ @. F9 Q( C* x

 

5 l* s1 Q3 G' K6 r

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

: v4 N# o8 D* G( N

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

8 S# V. Z0 ]6 ]$ ~! h3 I" N% o

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

0 |. G" n6 } K, c0 V1 d

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

$ G7 G. a6 V4 M/ d7 K! B/ h, o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 w- T' \$ u, l Z/ n- _: i, G- w

 

( f: C0 c. Y9 j' Y# ]

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

6 I: w2 T! j+ M2 [- V

             


" R* e" W+ c. h8 l9 I
! q1 A8 N6 j- w

              ก.  ไล่ออก

9 O4 L: {4 M! g: C2 k0 D( Q: n8 d' G

              ข.  ปลดออก

* k( F' ^- P% ~/ y

              ค.  ให้ออก

7 d h+ @) R$ D$ d& t8 e, Q

              ง.  ตัดเงินเดือน

# R3 Z5 w# n6 P) ~

 

9 T2 M* U( [! O; W* V' k; r

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

8 i& P; p9 Z$ F S

              ก.  500,000 บาท

+ t: ~1 U/ h$ a" `- G

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

' E( ]6 x, S8 Y7 I8 b: Z: y: |

              ค.  เกิน  500,000 บาท

/ u& ^# I% ^0 v$ k4 Z

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

M9 _ d+ ^; l4 [, O

 

( s/ j9 y. ~1 a8 {

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

+ q7 m N; s1 I+ U) u1 ], H

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

2 J/ ~! p: c4 I3 x) H8 L8 t) P7 e0 i

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

/ j `. F& Y1 V0 W$ r# ^+ l

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 U1 N2 L6 O, S* C |

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

, P( y4 A! B# N$ U% f N! G( B$ i' r% o

 

2 b# w. o2 q; b0 Q" {, d2 L

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

( B* c8 H9 G- Q @9 C* f0 R8 x4 t

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

4 u& B0 f# a- J/ R) L

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

! v7 l; ]% v5 q+ V" }4 C

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

" u, f% C# P( j1 v! l, D) p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ G% s( ]/ o- x. X% w

 

4 i) @5 d' Q6 I! V9 o

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

2 c. Y( ]* D6 A2 O# f

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

j: d1 \% B; a; U9 }

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

) ?- d! F/ v: V! o

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

, S8 Q" R* o" i1 h

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# j$ c& S: @, E( V7 x

 


) J7 M% y: x* k* U
7 a: d2 q* O* i& j

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

! M0 y3 C6 l. y8 u$ l8 @- `5 \6 p

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

" Q% \) T# \5 l4 g$ U9 l# ?# @8 ~* M

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

4 N2 |: ^% U% l( O# ?

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

9 v- I P* |8 X9 r2 Q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

; ?( d$ O5 ?* i- q2 ]

 

$ b" @; ]& i: y

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

% Y3 f: Z& a. G3 K

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

! ^: {" d1 d9 A5 X6 Q

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

+ ?6 H7 }: t' b3 P( C

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

$ L3 x4 S. W# ]. a. n% J; r% o

              ง.  ถูกทุกข้อ

l2 A7 x3 s7 Z3 b/ S+ @+ a

 

6 u2 _ S( }; o

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

- S1 Z, d: X5 e7 l

              ก.  นายชวน หลีกภัย

- s6 B3 w& @& w

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

5 o8 L u# T: x$ ~8 v' d& Z

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

; H# h" x6 V. B, m# b) y

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

E G; i' ^; o2 V

 

- w3 @' ]4 `2 m+ r1 T& V

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

& B* `+ z1 h" S6 R7 K3 |

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

1 D0 F' z9 P5 }

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

* ~+ P$ T6 t2 U5 J

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

4 I: j0 f! q1 R

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- J- R" b1 y+ C4 w2 l

 

3 h+ W4 S6 w2 c: q

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

5 i5 F* |. v5 a" y

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

2 U H. @& ^) Q0 p6 v# c

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

% \2 E8 n F4 T" h. F

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

% w- h$ u0 R' L0 a7 ^3 g2 x5 i+ E

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

5 ?5 I% s3 ^' B. g' x

ง.  ถูกทุกข้อ

) y* B8 p: i% y( S# M# j

 

, L b3 W. F1 R4 d

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

) `; _7 Y: @+ h3 [; D3 K. \ u

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

# ^8 |& d+ z, \1 n2 i6 K3 z

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

3 B- Q) N7 f/ E9 ]; F

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

( y3 \, y6 @! t# y x; C1 K. {

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

+ M6 M% D8 z& [& a& U

 

# \0 G$ Y9 |) p3 }" ]4 L' [ _

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

* ?. H4 }8 A* Y# s. C8 O) y

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

0 G' D+ Z& O. l7 `; n8 _

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

3 T2 s! d* Z) n7 Q, r6 W

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

5 E9 e% i* ]0 O. w5 t

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 O* c+ F3 \: L, I: J

 

7 q$ I$ Y1 {" R) y2 _$ B8 ?

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

9 |: y5 F, `( z) n0 ~# q. Y. _2 }

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

# F# u& @+ }: r+ q2 N0 G

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

4 ~/ ^* f: Y" F; ^2 m' S8 n

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

& ]1 @4 u1 l' ]8 H

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, `2 }" \* B4 \. b& ?5 C

 

+ d/ V& Z3 K+ B6 M' k( O

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

- E, ~6 D( J+ I/ A# U

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

6 W) u. `+ H+ O# T- Y: U9 z: F' l

              ข.  ประกวดราคาใหม่

- }1 ^3 k; m- P# H" M" g1 j

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

# C& T8 v" n! y {

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

K0 l! B" D8 f( i! C

 

( ~6 M8 q+ @8 N4 p3 H

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

6 Z( m$ l B6 h9 {0 o$ w6 e e0 X

โดยดำเนินการอย่างไร

* X0 U. Q% J+ r* G7 w! p

             


; u" C* I6 t% H& @" m% _* h6 Y7 v7 U

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

0 S3 l2 X- F+ [) k- _

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

% g- n# T9 c" D. R) {4 J L

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

0 p0 A) r3 k1 t8 B3 N3 X1 W

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& |+ c% X$ y1 c! Q( ]( o

 

, i9 v9 F+ p9 D- q2 x

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

& l @5 _5 P" }7 S

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

# _3 l1 y, F* }4 \$ x6 G+ H

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

. W5 O3 J% ]: F) a

              ค.  กระทรวงการคลัง

! Y. d+ M1 L! f! n( K# ?

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
0 Y+ J' A0 ]! Q/ z2 W( S

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

& }/ U2 n# l/ o( T$ Z0 N5 G

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

8 `) M- C! ~# ]5 e* v$ A

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

2 o# y: b8 E4 c9 Q% J. i% a

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

3 ~' f: Q5 K. w! S5 Y$ s

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: E& K* j: X5 A, x# J6 s

 

9 G: t) u8 \% L5 o5 d

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

2 Z8 @+ K* d. s6 E5 T2 f

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

6 W! o1 k5 Z6 ~# W4 ?6 W

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

# y8 q7 ]3 D$ ?( c- j" E

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

B) R" }) _- U: B/ O1 U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 W: I' @/ k* s, Y

 

# P5 q8 I* B* q4 ]$ T7 V; b2 r

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

% |6 J3 @/ b9 r- X

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

5 Q) }' g/ b$ [. r* S7 b% M2 ]

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

8 z0 p5 ]. i$ I# X2 Y# Y

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

8 x9 u6 D+ t/ J0 _; B2 A2 r( A2 c

              ง.  ถูกทุกข้อ

( l; Q0 g3 |: J2 n

 

( i% O9 e z. e

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

# E, \7 n5 x. L u7 [6 l

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

' ^) |# n7 h+ w# x5 A

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

0 S1 ~: b( q: t9 `+ s# I5 ?. P

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

3 D# v! L' e% q8 J$ q1 \1 G

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

2 Q7 s# O- Y1 ?0 {: b

 

& Y0 l& R) z3 f( h7 H: W: z* V

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

' }& a/ G% p/ Y1 P

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

$ H5 C- B& L% N4 a2 I

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

4 w1 ]% s0 t& Z, o6 a

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

0 |6 N. ~! ?8 Z% ~ O+ B _

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

: M1 i3 c8 c. S1 z5 V J8 X) g8 A; c

 

4 D( B& z6 ^. c+ d, [- l

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 q A# d8 x. f: ~. o" @# X2 S

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

, P# j* L+ ~+ t* k9 Y) \ q p" _

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

/ S. r+ i- J4 `" p. T

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

% F% q' r, L: v1 w

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ R- v9 p. O+ ~" [. I, n6 N+ s

 

# k. E3 @: J3 P5 j9 O* f

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 d% w% L" t: `. t' x) f" m

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

1 h0 a# N% n2 X5 b! \

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

7 w! c8 Q4 E$ Y# A, W: y

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

3 K$ K% `0 m5 j6 W# P6 h

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

- C3 L* @) G! d; z

 

; p+ b7 g! y) M! R9 ?

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

' t) F$ K6 Y, p ]- d# p

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

. L5 N( a& D- B3 Y6 ]1 n

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

% S9 x% T# \0 k0 l [0 Y

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

, j* P& \, F; J: q

ง.  ถูกทุกข้อ

' G$ E+ z( l- q

 

; A- s( W2 V9 m9 W! s- B x' b4 l

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( f" x8 L' _2 x# h& M7 [

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

) S+ O, Q. ^0 H0 m% r

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

6 A+ K [% H7 k7 d' [" a4 |" K

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

0 H5 u5 }* y( C1 V0 |# m1 d- p

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

9 [/ F7 f' ^; I: Z; {

 

7 B3 O# M" W7 c9 y4 P/ `" F9 N( }) a

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

+ y2 }8 D6 S2 e' e

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

9 a' C8 l- j& ? `8 m5 s

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

' B, n% Z; P! [! m( r% D$ n) ]! X

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

. J! f5 l" T4 l& Q* y# U+ C( M2 H& Q

              ง.  ถูกทุกข้อ

. @! e3 y# g) O' a/ Q" [

 

: A7 I Y+ Q7 u; Z) X

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

& A2 Q$ z4 f$ T7 v8 u# }$ B

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

! n& L1 | s8 ?

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

$ O% e0 f( ~0 t8 x& J' N( w8 {4 v

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

) X! M' n) G. s

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

* N2 H( j2 A' o2 U8 U

 

: u( m" c# s, @, r5 Q |+ w

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

7 D" Z) v7 |3 `2 |

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

' V% H+ g( _ y( F: t3 L

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

$ ~( u7 B6 `* X% ^

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

$ e% `! [; j( I. L: P( F! @" D$ B

ง.  ถูกทุกข้อ

7 G4 C4 L4 T# I5 ?: w

 

# H0 C/ R7 ^ ~

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

( [5 T" ^( e. J7 o T9 O: U

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

- U' t& w( O) }8 Z! h& V

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

/ y5 e+ L2 }2 _8 L; A% u! s/ t

ของผู้เสนอราคา

4 ]5 o+ {1 F" r, {$ Y) a& y

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

2 U ?3 _2 d: ]! v2 U

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

$ t f* M, R8 {+ T! i3 @# w# e

 

* L9 ?8 x( q; T; { V5 [

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

& g! u% X; I0 O k6 ^

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

6 e) O- A* e, x. G& |/ D2 D

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

u0 ^/ D# g" q1 v% M- C& ]+ c

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

7 r# R' A' v5 R

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

# W) Q$ W( Z# J6 M# h

 

# |; T3 ?$ m2 _! g" F; J

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

' s1 k; @: X/ B& d% g

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

/ q# D8 n, Q. g7 j% X7 ]

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

8 e2 c7 j; r) ~* c7 |

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

0 }" m1 ~2 J7 `4 i1 Q

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 h1 |) R5 |+ q% r2 ~+ P$ a# y

 

. R1 O( w. Q/ S P* B/ G/ ]

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

! g, N( \8 `6 _/ Y" L% X/ i

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

3 ~- U- ?; P9 r/ y

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

0 H& h, \% Z2 U

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

7 ~( R6 l7 B; s w" r8 k

              ง.   ถูกทุกข้อ

& J h8 O7 l3 Y

 

: ]9 Q/ l0 C6 V9 }/ i- o% i

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

! j4 U: }8 L: G# o; g( C A1 o

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

* v9 N: ~1 E4 W4 C

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

. F) ?8 C8 \# G; q3 y

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

' U' F1 T1 H7 Y' x. U+ ]

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 s$ |9 s7 d- W$ v

 

2 F" o, N* B0 B0 E: d+ _% M; P/ o

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

7 `# i8 ~& ]( ]8 @( s/ l; l

             


, I; \ ^( t5 B: k8 {: f
0 a6 i% j! o* K+ X& u3 O

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

6 q' Q# b9 F( S# [+ {: w3 N

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

8 P' }8 d& O/ K0 `' W; \* \

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

# G3 v, y; P! v/ {6 J. W- }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& b; y( F- a$ X

 

( r5 D* g; V( c9 `5 D$ B

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

" k5 C' l2 |% c, p( w* s( u

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

: ^! H5 m v" d+ B* O

              ก.  ได้

" C) k$ R5 ]1 C3 ]" O4 w4 d

              ข.  ไม่ได้

7 _" _# V* ?/ [, t# ^

.             ค.   ไม่แน่ชัด

2 I! C; ~) X I0 C

              ง.  ไม่แน่นอน

# M6 P" U. h x+ U

 

" @* M" n! [1 J' \ r

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

, c! @% B0 L/ Z2 j" @

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

7 G$ e) Y4 I% U

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

5 P# N$ B% C3 Y. D

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

* r6 W( k% `5 m1 Y3 R" f2 c( s4 Q

ง.  ถูกทุกข้อ

+ T& _/ \& m' p, J

 

- i! y" L# N/ D( N

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

1 W5 m. q: m4 [

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

3 C( G3 D. j. d& x7 _3 ^& ^( V2 g; y

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

# k B" V) p! n

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

% w9 G- }" V1 Q% r' L

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

+ \& y$ r/ i: r

 

* Y% S: K) }2 H6 v

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

! s: `% ^* b+ D- O. T4 B

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

0 Y) R% m, {: _( `

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

, w( J3 B2 |4 G* S5 J- Q

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

! x; U7 s- p. Q" F

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

8 A& i% h" Y/ d U5 q4 D0 c% ?

 

- n3 k* d/ L: ?7 K; p

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

* K3 Y/ s! l* J) N" L, e

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

2 j( I* M4 h9 w! T8 B

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

" f5 L6 L7 P5 _; P3 [$ t2 ~

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

( q4 i; i1 U4 N. R$ e: z% Y% ~# R

              ง.  ถูกทุกข้อ

) F" X) a, P' r% L, U

 

. I/ \9 I6 \3 V8 T+ H

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

/ I' E7 x( T5 ^

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

2 p7 R' @) F1 O. j) ~: ?) Q

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

I: m% p" F' r) [

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

9 l: I e8 g8 T* Z0 a

ง.  ถูกทุกข้อ

, X6 V) C2 p. ?' j% G

 

% ]1 F3 f. z: g

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

4 E& P& M( b* g: @2 V

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

# J0 {# X: s2 e6 k: z/ ~

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

. m& _! S' J0 ]( k( t* i' n

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

& P- q# E4 @; x1 w, V" P

ง.  ถูกทุกข้อ

0 K+ k) X0 g" x" [' _' }

 

6 j9 i% B2 g$ T8 \9 ]

 


8 @- `5 a9 {6 [* T, K

(ข้อสอบชุดที่ 3)

& n, }; s- |, _0 u; R

 

& d" i7 `/ b% |% v* ?' z+ h, f

1.                            17.                         33.                                    49.        

4 Y# l& I9 U! K; H/ W' o4 X

2.                                     18.                          34.                                    50.        

( K4 ]& t1 g2 q0 q

3.                            19.                                    35.        

}1 p0 r6 L/ s: ?, p2 ]

4.                            20.                                   36.        

: s' ?1 j+ z# o8 M- X" U

5.                            21.                                   37.        

0 F' Q# L6 s$ K G1 E8 K0 l

6.                            22.                                    38.        

0 o/ ^) E' }) p' p6 I% b

7.                            23.                                   39.        

, s" P- _) K) _- D

8.                           24.                                   40.        

; _; J4 g/ K; R" d/ l2 b

9.                            25.                                    41.        

$ k; h+ O j# c8 E: i

10.                          26.                                    42.        

1 }% h* t& g( d% j7 d

11.                          27.                                   43.        

% c; N4 K( d" k

12.                          28.                                    44.        

3 Q5 ?, c5 q/ p; o. O6 l+ J

13.                          29.                                    45.        

1 L+ ~& @7 E* T4 O

14.                         30.                                    46.        

6 B0 a! S9 `1 ]$ j

15.                         31.                                   47.        

7 n$ ^4 F" K3 H# {9 W6 r3 H+ E) u

16.                          32.                                    48.        

344

กระทู้

1456

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 2-10-2014 21:25 , Processed in 0.201274 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้