งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 20700|ตอบกลับ: 10

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
: I* k( J' k0 K$ h9 n

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

" s6 f" v; G5 I

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

$ N6 g* d# q. z# {6 V! K

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4 ^# O! ?8 S" h7 g3 U& K3 p

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% H$ j& g! |- ~* u! m5 O/ Z

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

2 P$ W# B* f7 @

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

/ [5 [% I( U% o; J

 

, s1 q0 |" b7 i7 |1 c' F9 H

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

- E- p$ N6 B5 @* E+ I$ q( s' @

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

4 s" X* p' c( c2 }) Y, p/ B: V6 K

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

q j9 y0 ]" ?5 p

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

% r5 o4 ?$ Z5 B' @1 s

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ Q( J) p$ j1 @( a

 

3 D+ V' ]# Q6 w0 o) }) B) }& y

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

/ _1 F3 i6 t! I) T

              ก.  อธิบดี

/ w. z3 z& ` m9 w% M8 Q

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

( A8 ]: U3 F3 A

              ค.  ปลัดกระทรวง

0 J+ a; x6 ?& k# g, l

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

# l( @6 s- u9 Z( _7 n( }# E

 

4 N- D. P# J7 S0 q) y6 f4 ~) Z

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

+ s; F/ w: O+ g4 V& U

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

" W9 r+ [1 @" b0 T) B- U) A

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

( u5 S( B1 i2 ]8 `) z

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

" k: ?; Q$ x$ q5 A. U; L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

* ] R4 y; ]7 m$ X4 k/ M, |2 B

 

/ t2 y* Z: q7 N- X# ?9 A

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

# Y. h# g8 g- F

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

, F+ O& Y; E" z1 r9 l# h# m

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

/ m4 s- U5 Z. R N' @: D6 u

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

& t: ?* ? j9 ]4 }! L

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

4 b2 W/ z, z. B9 {# Z/ H( `, i8 T

ง.  ถูกทุกข้อ

' E( ^* D3 \9 c2 `

 

0 c- _6 S7 p! D! G

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

' _- p& }- b- d3 Z* x& N

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

8 m; l* c( m9 Y$ I

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

, r0 x7 Y# C7 H4 t0 p1 n

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

3 l- `2 D: k3 o9 F: O: N2 `: ?% B

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

4 ?7 ~. v9 _& s i8 h$ H3 q" F5 W

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ }7 S2 I$ M+ W4 ]! O( A

 

' y3 A1 J9 g0 C! d* i

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

% R3 D$ [7 M% P& ^ k

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

1 \5 M F+ H$ R

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

" w$ J6 g8 |4 K$ M+ g k0 H

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

3 V7 U! C' y9 |1 h2 y9 U

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

( w3 z, } k' K, n4 [9 ]% u4 I

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

6 V( y. I2 B9 `

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 p. i# c3 [) g" X; k

 

+ s. g0 h( O: y8 _/ g" g* O5 `0 }" K9 y! |

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

4 b' q; T! D8 h+ K

              ก.  อัยการสูงสุด

3 g9 d$ O4 z; h2 C% _3 h& J8 W

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

6 v; x8 X8 `; r6 ]1 y6 i) r0 K

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

% u! [9 j" K: P

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0 a) p# l/ ^- Y+ n7 z) f/ s9 h3 E

 

. D& F9 {0 m9 Q

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

+ z5 q! x* `2 a9 Q7 I1 l

อีกได้หรือไม่

2 R6 Q2 O6 B% \+ D0 A" q* _' C* o; I* y

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

. I2 x5 h& Y' t8 |) N# H% X* E& s

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

, U; `8 p* N$ e# D* k

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

5 D4 D. K4 N7 X- p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2 C/ t, y* h9 W$ W. s1 |

 

[, _' f3 x9 @( {: R) V

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

" r* C; i* P/ d( F2 ?* @. w2 f$ X: [

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

$ Q! `3 N9 W# o* E2 H( T3 |/ K

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

: i0 ]% l9 f" O4 [/ a' E) o

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

' ?4 T9 B' M o* u: \9 A

              ง.  ถูกทุกข้อ

6 J8 L- I) q! ]5 O2 }8 f, s

 

/ b* A' C$ _* f) d! l

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

# M: v# [' n8 l4 |$ l2 l

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

7 r( V4 ~. L$ M

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

) ]8 p7 v- Z- u. Z' g

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

9 @8 _6 J% v8 F3 v5 T

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

R6 h6 \- d7 _2 K( K

 

" f6 m+ ~$ j0 f* t% f; H

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

7 J& c8 ?& G! J. x, L% W4 B+ y7 a

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

1 L5 h. H" P3 A. k3 H5 n6 z8 \- s% z

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

! h( F/ W2 E( C$ k

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

4 p* q9 U- n6 f% W

              ง.  ถูกทุกข้อ

, r% q$ j$ D3 ~" m) s& ?* @1 e

 

# D) L* y- b; q1 q2 g6 `. U9 g

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

; P: j( a7 P8 D H" e9 L# a. j

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

: k" y) @$ V8 Y: v' A

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

: I1 ?" Z" N0 X0 s* l

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

4 ]; Q$ v9 Y* S% E

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

. q' W' y6 ^+ I; E" G0 N

              ง.  ถูกทุกข้อ

' {% k9 _0 I) q6 r t7 C2 }

 

+ k V Q3 ?1 P/ G' {8 h

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

# r& W `& z' t

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

7 ?" n9 h9 d; h K: a+ @

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

8 f! F1 ~( C. n! |

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

% K1 _2 s5 B: W

              ค.  ภาคทัณฑ์

. k# y. N, L0 [% ^6 a- y

 


5 ?- r* G( I9 b8 E2 c
1 ~! m& w9 Q: [6 q% ^: s$ m

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

! Q8 C1 V3 ?, n: x8 R2 ^& {

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

) n6 M3 T+ r6 D/ Z5 B" v

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

: X) W. D& g& l; M' z0 A3 p

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

5 M. r" \& H: f& h

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 J8 ~3 N- ]) X- M7 |7 _

 

8 M( @. u% x3 E9 r& c4 Y, b

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

. Y0 U4 o r+ p7 ?4 S; Z6 {

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

% J7 ?% O# w J5 U

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

9 L9 ~* E3 z2 m P9 Q

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

0 ]4 O$ X* W$ y8 \3 z! e. ~& o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

% ?. x8 @( p8 Q

 

5 X4 U4 V- ?3 k5 G* L4 I" z$ K3 v

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

, a. N0 R* }& o' P' ]. D

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

7 ?) C" M$ ` w1 d2 z6 b% t }

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

( Q! G3 d0 a/ w5 r& q" @

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

( b V0 X/ f$ I, }

ง.  ถูกทุกข้อ

9 n7 i, Y; H: q7 M. _! T

 

1 v; ?; y2 n y

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

2 X/ |! }2 a, ]: ~2 d5 E4 X

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

1 c7 z8 R- ]/ q9 ^5 B, L

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

: E u: H6 W8 w8 e% r$ f w2 D. V& i

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

. E+ h2 V7 C+ {( v; _

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, O B/ O1 I9 x

 

' V" G, F. t0 q7 f4 a) l4 l2 \

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

8 C0 Q S( R& l- n

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

( \; u4 N6 d' K3 E6 t

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

, W" c0 n9 \. [

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

6 _ {7 s/ Y1 z7 m5 i' p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

1 l0 f4 c& o: M: [, k$ F

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

A. ?: d: ^( l, O& O- _1 D

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

0 Q" R, Z& Z) z( w1 P! w0 b; R0 @ b

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

! R; g( H; g6 p' m3 S8 n

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

* ?- R) c" `, N7 d8 N0 c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; C! a% T5 X# Y7 Z

 

1 N' r# q# L* i( l+ |

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

/ d6 M8 E* o+ V9 J6 C# m

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

9 v9 N$ c( q1 Y5 q

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

0 [' `; E' B# s$ r

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

. S5 A% {: p% n9 R; n

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: d1 N$ p8 s9 `% h+ l) N8 z9 y" E

 

. s. E" Y( A& b0 P2 _& i* H1 }

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

! Q/ `4 Y" ~ |$ G. V

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

" v! G0 `; ]- q2 d) c: G

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

& p- O6 z1 G1 ?! J [1 `

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

9 E5 \5 X. V w) e$ p- X

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 _4 {: G; e& v1 X# ?

 

9 V0 A6 ^1 E4 x8 \- O8 X+ l9 a1 \

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

! U! h% B' p' a2 s7 p% R4 @

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

( c$ h/ h5 |: Q

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

J) J) _$ {6 d4 T7 R

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

$ F, C6 i5 G! G

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

$ z# I [2 V% z+ L( r

 

. O, K1 M/ Y' f% H5 E

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

" Q5 g9 Y* ^- o8 h

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

V8 p# O. X. j7 Z) o1 L

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

7 \/ S' @+ ?/ Y! t4 E5 J) S

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

/ i, V H/ x; C* `6 o$ S2 `$ i

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


! @% p+ \0 i3 K. R7 n G. y, F) ]- ]* Q
6 C: S1 d g8 B$ k* e

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

* f6 [- u1 |0 W

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

9 r6 H! _) O( U5 Q! e, }( F |

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

# g) B7 }3 O. `7 K

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

5 d8 ~ | ?* p2 ?

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

* ^# v+ g- n/ t% |

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

: N" `# Z* ? Y4 S- a9 M/ |) [

 

0 V/ Y' Y( x: g, L2 T. Y. e

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

: q- T( G# Y. q6 V, e

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

, y+ d( Y( d \# f! O. U

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5 M- b# p( @1 \5 b- M4 |' ]2 {

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 a- I$ R j3 R; n3 D1 S

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% J/ I. e5 `; `- ~

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5 d/ A- X5 `! D+ ^! t/ p- }

 

. j) G; F# n5 Z1 m

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

# A `5 ], Y! @+ v

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

# E3 K) F5 N3 S

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

/ S( r1 c4 t9 m2 Y5 w/ P2 X5 l9 F5 I, b

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2 t- A9 g3 v: X0 g

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 Z9 Y7 R/ ?# U! a' X: o! L; q( O

 

2 o/ I& a6 L- \; ^+ Q

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

' ?5 S# M7 d' u; [

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

/ J# |% S0 i+ ~) Y5 o, L; ]3 L( c

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

% h. O% q' t4 u$ A2 Y* E# e: f! Q

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

$ _- d& P* u8 Z8 }& Y+ W: h

              ง.  ถูกทุกข้อ

% r) ?8 e+ M% @

 

! s6 ~ G P* F3 A

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

5 N: r0 C: M% V# A) x6 S! x

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

6 ~" F* _$ h4 ^6 o$ Y3 [3 ~7 T

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

2 l% L1 {+ R6 \( T

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

9 L, @& P4 |: N+ s9 E0 l

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

' O% x. S7 L+ F* O! i) Q2 z

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 u! U/ Y4 L U8 R5 @( e* f

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

, ]. D; L- w! t( s( @' N

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

' {) J' ?- M' I. K# e7 e& }2 A

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

0 S( z( C& z% \0 r/ }0 Y: x

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

. Z$ l/ M0 Q! M0 q% g7 y

 

: _, I% ?; r. d+ v# O5 _3 `- h

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

% g) I4 B; x9 @3 _/ p

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

x1 j6 c, i% J2 P7 z5 a* b

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

3 P: F, V" d2 O& m$ z# u

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

) `6 |+ { @, o X0 d4 ^3 g

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

4 o$ ?- e/ q g$ _- s1 i

 

2 M6 H( e9 B2 A8 ^% S; m ~, w

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

5 J% Z2 s. @) |9 F

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

. c' r8 z5 E! Y1 r" y2 x

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

* S( w, T6 P) y Q

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

$ r, f Q5 { ^2 m0 {: L" {

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ R+ ^# h; W! F! O3 H8 ^# C

 

' N, ]8 ~8 C( f5 y+ X

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

+ \* q O( u% U% P

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

$ J7 k* P4 T( K3 H" N, l. A+ T

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

2 I+ f( U7 i! t; ~

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

. {, ]$ G: q3 G0 F

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

& ~/ Q/ ~" P Q3 {

 

' I, T4 O3 u$ p" @3 d

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

7 m. {* Z4 E D

              ก.  วิธีตกลง

4 d$ ~/ ^- f, y- }$ M: g

              ข.  วิธีคัดเลือก

' C- z+ [4 x3 }( ]# ? U

              ค.  วิธีว่าจ้าง

% U' J" a! K, R' _

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

& d! B+ g9 {+ x; G9 V9 |9 L, L

 


+ y( @8 I/ Z( \5 c( S) p

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

$ W: ?: ?- [. _+ ]* _( }- S

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

( C m, i/ X/ \3 u

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

& D# t9 z( j2 S I5 M2 J: U' D2 f

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

$ M k/ ^, } Q8 H4 T7 A) a

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ b: L; a* z* C# T7 A) D

 

" a* k, }/ C$ f

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

% J# [% k) R; d5 U4 N( S/ ~

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

1 K: P* v+ g' _" ]

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

1 x3 a8 @" V+ D/ a4 H6 v+ P

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

9 Q2 I* I E0 ]- Z8 y# H# r

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 a8 T9 [- j0 y& Y

 

+ A$ u; r' C' a C" P

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

5 a# v% T* ^# I5 Y3 k

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

7 t; B, _, ]8 F; P9 d

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

( G- b" B4 w$ F) D$ I" ?* w

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

( P0 O* ]- n# V

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

" R' ^0 {1 d/ w' P: @6 V4 |" E

 

3 R% H1 [ y3 p4 R

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

; ~; e+ u* b2 l# e" ?

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

$ t+ Q8 \9 G4 L$ }* m8 x* \

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

+ d4 I0 W' u/ U- e1 d) T0 Z1 d- M

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

2 c8 N3 G6 P4 v+ {

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 d7 R% y1 `# |

 

+ l' j' j# Y6 A$ Y/ R" n; o

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

) e8 n, \# Y2 r2 S7 q5 T, w

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

1 o+ Y3 Q: E5 Z2 s) a) @' h

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

" }( q$ T$ s1 U7 H( Y2 L

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

# Q( R! Y7 V+ s% Y8 o

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

. C: Q. N1 |! ^& j) @- n3 j

 

1 @% p1 r0 X- b, I9 c( @* \- h# |; d

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

) Z! T& \8 ^0 ^! h8 N

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

$ Y, Q/ z! g0 D1 k

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

9 N5 K1 v# [! o) ~% q1 m

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

: ^ ~6 |* z' r

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

3 U+ h& G* |+ H; U" _: {: R- p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

8 m" B# ?+ B p# N7 r

              ก.  กว.พ.อ.

$ r$ `3 @! l/ Y' j. ` c3 ~

         ข.  ก.ว.พ.อ.

0 q. |- j' z, v4 S: r' ~

              ค.  กวพ.อ.

! F- q! Y/ l1 t! f9 O7 W: I

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

' s+ [, y( j3 S

 

% z0 i& b1 y8 a4 x0 F ^' v5 L$ I

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

4 Z0 L; _( Z3 y( Z: [5 _5 j

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

, k4 i) W% \' R3 W! Z- O, y* [

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

) A2 p3 J, Q0 r3 G7 T! Z* ]& \! H

              ค.  บริษัท จำกัด

# J+ Q. [' @) a5 }: m& T

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

# s; M9 R# n+ x6 `* h

 

! |8 C8 o8 q6 g1 u# c: w3 Q6 W) M7 \8 ?

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

1 k# S0 _2 i$ E0 C8 Y

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

$ O+ m, k1 m( ?9 }7 {

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

6 s. n' r$ L) P+ {/ e4 O) `/ P. u

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

5 t4 y% R* z- N. V/ g

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

- }# @3 V9 i7 v& J8 P' Q4 |

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7 J) T( q2 \4 S; X

 

7 {/ j* R3 U6 D; J

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

U- W* ^2 p/ ?/ i- R2 `/ ^: i$ P

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

& O# P; E) R8 ]: f: J. A/ ~3 D7 j

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

- W$ `; N( }3 W7 q1 B" _) Z; n

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

) N, P! D8 ~% T0 [/ ^5 N; d

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ n$ V i- E7 t$ b

 

6 t: Q) @7 [( X& `

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

# _- w' m. R9 O6 n; {# ?

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

$ i6 D: o& [8 \( T, ~- C) x- v

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

8 L3 g" N5 l$ G/ E& t1 o7 p

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

F5 Z5 {% I! k2 N1 F4 t

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

6 ~3 G- L7 X1 M2 W

 

9 n2 i* i3 d/ N( G$ s

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

h9 A) z7 b. o. n

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

# l8 B. r$ ~- z" o& N

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

! \. E. d8 C7 @# {, s

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

$ a |9 L9 s+ ~' n, N. c& z

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 J- ^8 w* d' b4 f/ G

 

. {/ F c9 q5 P" C- @( a

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

' q! h h7 }- X4 p" S

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

# x% H4 Z5 ~' ^* I6 B- q& E

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

3 C6 B7 ?, \& I

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

9 |! f0 ]% X2 W+ ^6 q0 {

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

$ k( W+ U0 k* @

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

+ Q9 r# ?6 s6 ^) D

 

" t5 \* ~# v3 M* h6 e: V

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) j3 x+ T+ a- D% ~) F m$ k

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

! x* f0 @: i3 b% W/ V

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

7 c2 m1 h3 Q- r) ~: F( z

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

! x- S6 G" S, Z

              ง.  ผิดทุกข้อ

7 i" _3 L5 p, Z7 p

 

$ {8 [( @; @1 R4 l. d; r8 y, }

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

- g% p5 r- G" t" K

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

! ?: [8 l/ u8 R V4 u) o Q

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

( s6 n9 E" r% [: f/ D$ @+ I

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

/ o8 M8 c3 J3 q( F$ B& o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

' T% f% Z' a1 i

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

. r! N: V; X; Z! m( d' H3 {

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

5 C7 \% r" G3 Z5 o8 a1 K* t

              ก.  กรกฎาคม

& q+ P* Q- S$ z. h

              ข.  สิงหาคม

8 ]' v% Y) k/ ]; q, T$ e# `

              ค.  กันยายน

2 v* o6 t1 h# F2 T

              ง.  ตุลาคม

9 \+ R1 p, d' T0 k/ z! L3 [

 

/ f( T% G9 P/ e0 e

 

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

2 ~: E! B8 A- Q* ?

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

) K& L( y* ?3 j" Y6 v9 P2 l2 E, ]

3.                                              23.                                               43.                      

6 W* Z; J! }* v4 e

4.                                              24.                                                  44.        

. p3 w; R9 p" V2 Z- n" f! O7 o+ D5 Z

5.                                              25.                                                  45.        

/ Q9 ] c, g. Y e5 c

6.                                              26.                                                  46.        

) K- w; X0 M$ C) ]# m! b

7.                                                                   27                                                   47.        

+ B3 t& N% y. p0 E! Y

8.                                              28.                                                  48.        

* @6 j9 b' \2 b& W9 }8 o7 n9 A5 V

9.                                              29.                                                  49.        

0 j2 i! c9 |6 J7 Z% D

10.                                            30.                                               50.        

; P1 I6 {1 \( g" V

11.                                            31.        

, i+ ]; ^1 b+ l7 @4 A

12.                                            32.        

7 E) W+ s" K; l/ \

13.                                            33.        

/ w9 P' f& k3 q

14.                                            34.        

4 Q5 U0 `8 U9 j3 J

15.                                            35.        

. Z4 ?( @1 e& E, @& {0 x+ g1 c

16.                                            36.        

! G! _/ U) C3 I

17.         ง.                                  37.        

& }+ z: Y7 D! O/ I

18.                                                     38.        

- _+ `6 f, V1 l" _

19.                                           39.        

+ U7 v* n8 ?* h+ V8 F7 s

20.                                            40.         ก.

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
+ @8 D1 N k, U1 P

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

( X% V0 U( X4 T4 U2 G' Y

             

9 |6 s5 m. s! o- t0 w

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

; {4 {6 V0 u) F$ ?' `

 

! X# E: V/ i) ~4 t- T; f, ^' Z3 t( e

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

* z# O+ h) C0 ]6 Y* Z" u

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

# |+ _. m- k8 J- G+ c5 }" S" S G

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

+ a- q9 ?& H, x9 v3 c6 N

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

! L( h( N2 [* d

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

. T3 E( G t! U" U* g( ]6 E

 

$ A0 e. T% \4 R; h9 D; Q1 ~

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

' @- Y" g, a B) H4 n% h- E

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

5 @9 O6 G, x* P: E: U2 S

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

) z6 w, ?* S" |! g$ \

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

+ F. d: p0 K* B( ^& @# l

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 O, `& q6 e4 H. m% ]0 ^7 T

 

3 X ~ D& k4 b: w/ U

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

7 m9 @" u8 u. a% W _& w

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1 f/ ]& y. G; |

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- | Y9 M3 `3 g" m0 R6 T0 H

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

" E$ `$ o; ^5 o0 A+ D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 f0 e. m8 D) \; @5 d% X

 

q I' g/ H& c5 z& O' J1 ?

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

, Z' k* `% ~/ w$ c$ U# o, p

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

2 O8 P2 B8 [; [& y1 c

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

! i2 f, Q5 n) T: M) ?) B0 i

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

9 W- v- a5 k% j' p" A: @& k( C

ง.  ถูกทุกข้อ

& N3 x v& w9 q: K

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

0 [/ a2 `" {- d) R5 {! r. r

              ก.  วิธีตกลงราคา

0 z# P9 Q+ h, x( @

              ข. วิธีประมูล

f: @3 Z7 A' O& l& o$ F2 [2 p

              ค.  วิธีการประกวดราคา

$ l* e+ _$ ~3 ? l! P( O9 ]5 \

              ง.  วิธีการจ้าง

$ j+ E" g9 e: m0 {9 [, [

 

8 x$ a2 a3 a, n# N$ d# o( {; T o9 O

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

$ r# M# @& j9 {( L% _2 s7 I* E- |7 M

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

( i' u; p% r+ j% t \0 \

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

! j7 Z0 \, U" D8 W ^0 h6 d

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

1 r! s5 @3 \+ k) @5 d R

ง.  ถูกทุกข้อ

) e# m0 j$ q) I6 D+ S0 v

 

7 T% `8 n9 M+ I2 s2 w' x" b

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# u' P- {" I4 L4 V3 s

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

5 y Z2 Q, N; j

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

; M: j4 B% `, I

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

! ~" H% p2 w1 ^+ ~

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( z( a- s' d) R7 y" I

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

: } A7 m% k7 c

 

$ g! z& l9 `9 _% ~

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 ?7 q) {7 b) P& J# }5 H- F

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

$ m% i! S& H& c

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

C9 S6 `2 F# M5 o$ j! }5 `4 I

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

/ ?! ^5 R: ?8 T) t# i7 D

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

7 q4 I& `4 s+ z$ e8 b3 Z

 

* m# a- u* ~. l' L0 Q

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

, q' t& j; A( p# ]; U8 r$ K% O

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

1 r/ d& z, d$ d9 b0 @' S

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

1 R4 I( `, g4 f2 c: [/ E/ I4 U- F

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

! q6 ^) k& V3 I( o2 g

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ j; W3 [, X4 \

 


) ~% n% W& Y" D! D

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

) O& a1 B+ {5 E: ^: R" v6 b+ W: [$ \* h z

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

- J* U5 }. ?# Y( N: r& i, H7 a

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

% f+ H, p8 x) T9 e' c

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

- l) o2 l5 d, M" u" }

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ T" g8 ^4 I( N% G+ M

 

8 K% h. r! w7 p

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 ]7 c: I' E& [, D

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

/ _, l# l7 J! u% k8 }* |

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

1 S4 v( }0 g7 K( D1 W

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

F8 @6 C7 C# {8 V

ง.  ถูกทุกข้อ

" y( n4 u/ i9 ?+ [, b2 s

 

1 S* J: p* o1 x" G+ }

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 u! q, w, i! z: a* ~' `& q: d

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

8 I, V4 [4 _$ \% e9 k" }% B9 _

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

. K, k4 ^* A+ o/ R; H. P

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

: Q( W2 P* S' ^! g0 _

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

5 s( i q0 B$ |! u- w

 

! D6 K0 l' @7 g7 K

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

0 n7 Z+ w8 s! j$ E) L2 t3 A& o" S4 l

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

3 p9 N7 T- T+ A8 C; y

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

" P' ]3 v/ K2 y3 a3 s% D

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- l. w+ F2 i8 i+ Q+ o: ?0 c

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

4 K& B; ~' v: [4 g

 

) Q9 @5 Q3 m! J7 J) Z5 `) J

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

4 w0 b, I7 L) j( h. S

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

9 C" t4 B, u* O9 z* O) y

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

& M! i% F% s' z! Z1 |

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

; q& w/ S, o1 o- |

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

/ q4 | Y( i8 z8 G4 `5 T! z

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

9 d: G# E* {, }1 v/ W! x

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

, @' L C% R6 L; c7 N1 ^9 M

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

& N+ g/ z: K- P! X

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

& |5 v% {- s! O* G3 S x0 p8 }6 L

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

: @5 Y7 n- i6 E# N3 a, n

 

2 D& q4 K* \' b4 {

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

& y, H9 l) `0 ~; A/ B& P# o9 H, D

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

1 ^" ^- o' I' j# @$ E2 l: o0 f

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

, `- m! P, `* O- m* X0 S" x

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

2 Z3 r7 H1 w5 q

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

; p- V& o' m/ j% F3 I/ s

 

) ?- J5 l6 e( R7 m

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

% g2 \( |- j5 A! l; Y" h

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

# [+ B/ i: K# _( F0 U6 |

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

S' T$ X1 ^) } v! l

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

/ _, f; E# o4 O, s2 q

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

3 ~! h, m3 t! E% _

 

" |5 b! n, r% s5 V0 i2 A* w

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

. t ?3 d: j8 s8 g0 b2 e

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

% u/ A' Q% _' a9 F1 [* O% ?# h, w

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

0 p2 }( f3 J: C' w7 @# w& a/ K

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

5 H; z( K6 ~7 b2 h

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

; _1 N5 M$ A# C

 

/ r( T3 O3 W9 b& R" n* N9 ]" ^, m

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

2 c! N/ b% P( M* d' Z1 L, N- E

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

: e0 J# _1 U1 ~/ H1 S, q

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

: W9 @1 G Y3 g$ J- N

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

* H) i$ C% }6 R- u) R

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 c6 K0 k" u# s

 

4 n0 f# J4 Y( ?# k) N

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

* M7 z# n G$ p) k* t

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

2 U4 a, T# T9 j; H5 k7 l

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

* N5 D( ]" ]! ?2 T+ a1 ^

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

$ N% c' G7 I- q! S8 ?+ O

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

3 N! r* G* [ P% ^) c0 M- d( L: t! o$ w

 

8 o% z" N" \+ r7 c- ^+ O

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

6 U. b! m; T: ?. h

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

) _- o; [7 L( W. M, l8 B' u+ n

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

# G s% K, j1 A

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

+ O& w. C8 Z- H9 c2 G5 ^

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

$ m6 H! p7 M8 y. ~. n- {

 

5 t! M- C9 V7 z' q1 p7 c H2 C; m

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

* ^9 a3 b0 u2 H& I7 R* o

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

8 y4 y9 y- U* K! f# K, f6 h

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

- V/ Y9 l3 B$ U: B' `

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

z/ h/ _1 ~7 z7 r! Z; ?

ด้วยเงินงบประมาณ

[6 Z; J8 |: H4 {4 d5 q( e/ V# c

ง.  ถูกทุกข้อ

" A) e- E; h) v( k, ~9 q5 p

 

% |% w( S: F c! Z7 c

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

, n" }/ z* l" i' f+ h

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

; G; w/ ?) | v# q: Q

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

% \8 K8 ^" H; v

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

& D. d, e h! o! q& _) U# \" q$ {

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

1 ~6 w, U1 X1 W y

 

9 [# d [/ _/ _3 n4 p

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

. L% n4 a4 {/ @6 G/ f

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

! |, [9 [5 i6 H- y6 \' ]" q

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

+ f# ~1 L- E; W: |7 ]& f+ Y! J. U, M

              ค.  เงินสด

5 W+ V: i1 `3 d, n8 y) a0 z7 [ j

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

* O. G$ r2 e6 e5 Q

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# V9 L( M4 D, e% b( B0 c" k

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

( ]- W, T9 i6 ~! c

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 a, L- F) f4 c, v" y. P/ ?) T

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

' [0 x7 E" U' K( T8 N

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

- p. ]4 k- K9 d. `5 _6 [, Z* U; V

 

2 P5 ~% \. k% z3 u0 |$ B

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

+ P% q- L5 Q$ r4 r9 i9 C6 t5 W

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

+ m. R. K" T" P, I

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

* Y* d1 x0 Y' O2 L. q3 h9 i, Q

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

5 [( F% b$ j( \: l0 ~. r: Y

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 M6 A4 W+ ~- E- e* m6 h' Y& k d

 

# N/ J, V+ M' A8 W' i

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

% z5 W% U5 `8 X# R

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

7 B2 [( C3 k* s: b8 I/ i

              ข.  เกิน  100,000 บาท

( \0 ]' ~1 J% R# _

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

T% a& e$ z+ y0 ? _) V

              ง.  เกิน  100,000 บาท

9 Y( p5 |1 M7 \- K

 

/ U6 U) `: ]9 y$ g! D G2 N

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

/ w" o9 M* D. d9 {# B

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

+ S: W8 c" h- C6 A

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

T' Q. {' U2 T) T- X' M$ s8 B

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

) ~1 l$ A r+ ]- H: B+ D& k

              ง.  ถูกทุกข้อ

! i2 [7 v8 v1 w

 

) b* w m! R2 n5 i7 A

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

/ i, ?! ]3 F* U3 \/ l+ n

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

( E# y% G5 A) d: C+ c

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

. S# q+ A/ x7 j

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

) D4 E1 t5 {# O0 M$ D

ง.  ถูกทุกข้อ

2 H# q5 E" ?+ g$ B

 

3 ^" s) g) A F. b& V

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

/ o1 M- r3 Z* E7 p+ Y9 B

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

) S/ p# p3 P: @* G% l& M4 j+ b K

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

/ {/ X4 y* r& `( u* O7 z: x2 V

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

m% Y$ r |4 o- V

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

$ q" M) q9 K8 p- g

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

/ k9 {; S: r7 z$ }. A. w

 

" F! \1 O5 Q; q+ `3 ~

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

0 c+ N# Q# G6 J3 w( \5 t e

              ก.  ขาย

8 K' U! _) O: q: o5 {1 a) A

              ข.  แลกเปลี่ยน

: N4 ?* i- O9 T2 w

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

% n6 N) P" B7 T+ Y+ k

              ง.  ถูกทุกข้อ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
9 u3 B+ o& X$ F# M4 K+ K

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

" C7 x7 m$ V: W

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

+ }6 _2 y; J8 D8 e8 R( o

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

% }' ^ m2 O$ G0 u

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

4 p; ?/ B& V1 m0 p5 c* g% t; l

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

z- H- |' D( `4 Z( J& F& s F

 

+ Q% ` ~, \( M) L

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

0 a2 U1 E$ I1 ~. I3 B6 x

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

* d! p! R$ K: q9 l( r5 p

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

5 P* M8 i( v6 W. K

 

4 D- W% N3 a6 j; I7 H" ]# f; D1 @

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

0 i' C0 J2 w' S: r

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

6 K3 E7 d: e1 u+ }) K# b) J

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

. R+ |+ z8 |4 B0 G' a

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

* w3 e4 ]3 D* t4 e

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


: A6 {2 ]3 ? F
9 }$ a9 c8 l5 N; S6 m0 d& q

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

, P* I1 L+ v5 c- a m( C+ I" {) p

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

0 k- w8 V* I7 l9 U3 k$ K5 Q

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

% D9 V0 B+ z) k" u1 Q8 A

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

6 k& Y( E# v3 r4 J/ f

              ง.  ถูกทุกข้อ

# T& c1 Y" \. H+ @/ Z4 o, O

 

* U0 O! ~! g) U, }

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

' F8 r. Z; V$ X, C2 x

              ก.  เงินสด

1 X( s- s; M$ M! _$ H9 X( }

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

_& j( `- G/ e$ a: F

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

+ H5 `( r. s# H( W! U6 L! J$ I: ]

              ง.  ถูกทุกข้อ

) P$ n+ _! O5 R! d( v, m7 r7 j

 

}( k& c/ r7 J3 k+ ^7 ]6 O- }

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

j$ l6 N; c5 I' b+ T% k; G

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

7 l$ R9 V$ g( u: _& E

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

y8 L- H" s! {3 |0 \

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

* q) T2 l# ]: N; F; c- r3 t

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

3 L8 @5 [1 B+ @1 |1 e

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! M8 ?- R, z' V2 _. ?% u0 `/ i

 

5 f Y: [+ R: O5 n1 `

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

" c, D4 B* a0 q

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

! s3 K6 B* G* P

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

- p2 f8 [# t j7 T9 z2 P4 f

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

@% h& g3 g. N, W% J

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

$ ]) \' p, h6 K2 _$ B1 k) u

 

) z/ j L8 [& S8 [

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

: b8 U" w' r4 G8 z

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

9 W9 c3 {8 `2 c% i: {) J) y

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

; C0 _* D, Y" C1 O/ n. f

              ค.  เจรจาต่อรอง

# c6 \+ U, i# \6 [

              ง.  ถูกทุกข้อ


( y c6 w/ ~( `) Y$ G! p
4 G: a3 T7 j& t% c

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

# Q5 @ ~$ i3 h! Z7 `; k

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

0 A3 T! h. S# t$ L V* L5 V

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

8 {# U/ V# h6 W$ ^8 P

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

, A! Z$ x9 b, C# [ ~, j

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

* ^' T! _: D2 Q ~6 J+ o( L

 

0 ]% W$ \2 G! T. U

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

. b) V" O; g" ~1 K. P( p

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

, r6 F( Z* _ E- P- I* h* N

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

) _- T* t9 o `" S# d# ^1 ]

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

, s' y1 k% S- a, @8 d1 U: t

              ง.  ถูกทุกข้อ

; G, s4 g8 A' m+ [

 

) \. H7 C9 D- c9 z" f. [2 M8 z* D

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

8 V p0 @5 o p+ V7 e L) }5 w

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

" i4 ]8 T: b( ^2 ^/ v+ z

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

4 F* M* D! X0 u% n" g

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

3 t& o& L% I; Z) w% ~

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

9 Q' p& q7 |2 `% y- W5 j4 T+ i% o* F

 

1 a: k( [7 J X. f

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

4 A! s/ \: Q3 L# @- K2 U: a! }

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

; f) O& c D7 j( e7 q. P0 x" z/ s

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

5 L+ v8 S2 p9 a* P& Q& M+ z

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

+ F" Q* \+ ]: ]: f' p, a% Q) ?

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

0 Q; x: d1 G2 ]. t

ง.  ถูกทุกข้อ

7 a' R4 x) O) c4 A

 


% p; `( x8 ^) _8 K2 X7 K J
) M$ X, b2 B* X5 @) d: ~7 d+ F

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

. k4 g, A% k) Z! `$ G* {+ D& I

              ก.  100,000 บาท

/ `# s9 U# l! t7 t4 B0 S1 ~

              ข.  500,000 บาท

+ R9 Q9 M8 g# ?: m! X3 T

              ค.  1,000,000 บาท.

% a! Y- ?0 K) j6 q( R* _

              ง.   5,000,000 บท

4 c: L! T7 q8 T L0 g

 

3 M7 {2 J9 s' F

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

) W* X0 N6 z; b: z$ _$ I8 S

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

6 a: P9 J% ]& N9 [9 c

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

1 \3 q7 q; _0 i

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

) a1 f6 J) R6 @; {+ u8 M2 a( m& z) I

ง.  ถูกทุกข้อ

8 Y1 ?$ L m2 j b) d* |' [

 

7 O2 l& |: |) J' p

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

1 t3 x2 r' Y" L+ f" D& }9 B" \: g& E" b

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

1 b8 u# P6 Q g0 ?5 x4 t. y

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

, p: m: { A; W

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

& ?8 k8 V' w5 G; p& X

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

6 U; W' F6 K: q! }. E7 e6 u

 

9 @9 s& U7 B$ s6 _1 \! P$ M, o

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

. G: T# j" n& i; ~3 o% w

              ก.  ไม่ได้

! P# j/ E1 e5 W Q6 \; [

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

. j7 J5 x1 l) C7 A: F, G

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

$ n: I* F+ ?7 z

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

& \ J. `8 ^' A( r% H- W! ?

 

. Q+ ]2 E4 n3 j* E- d3 ~3 l) u

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

9 M5 ^5 Z0 m/ \/ \6 p5 H

              ก.  ปลดออกจากราชการ

% { f: r5 L$ H/ O

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

) z0 C' V) A1 C. c! c/ c' {

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

& E6 P3 z* t2 Q) Z3 ~/ \

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

" H' a+ P6 ^% m' F/ i( `; H/ ~2 i

 

* W7 `; ` R$ |- s

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

4 j6 G! ^( N: \, i7 F" x

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

" @' N8 Q. l8 F% Y! x

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

5 h' z1 ^9 }7 m( Z# }

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

7 @2 z+ U8 K- e; e" Q' e9 z8 X

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

3 A& ?0 @! l# ?5 v6 q, w

 

* h; b# i1 T+ n1 b4 |5 Z

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# W& W1 h/ b4 o

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

+ b+ E1 X! G+ V7 s

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

i ^+ I! X* o+ s

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

+ v2 \# p! o2 O* B" a8 [( i' A; J9 R

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 @* ]/ {. |& I5 L8 G9 g" e/ l

 

8 Y2 i- l3 G/ H; i* j" W

 


7 I4 M* A4 v6 b6 M% G+ A1 Y8 B

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

6 E4 i, d. W5 \# w L

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

8 |3 Q. w. J( D: z3 M, }* J+ N

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

% w, X' M7 ?$ p) F

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

- p* A. X/ M: ?( t$ n

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

: p. j; |% c2 C! ], \) X* ]3 O+ g5 h

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

0 \; n# L( Q, n

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

' l; h. T" q, U5 T9 ]

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

6 \4 | P" ~- u, Z9 J# K3 u

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

0 f2 }: u& G6 b5 \5 a1 @

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

0 ]3 z' D1 |1 q& R

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

2 Z/ R: \7 K: k ?! V* _

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

m# w5 `: M3 m3 j; b) n6 E! H

12.                                   25.                                    38.        

% z4 ]5 n) O2 L

13.                                   26.                                    39.        

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
: i- _8 C/ V! G" n

(ข้อสอบชุดที่ 3)

4 D i/ |% b; p$ a

 

, H5 F Q" z+ H" O: q

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1 w/ {& Q; J8 X0 r2 g0 d q5 p

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

0 x! U8 p4 G7 ?" J! E

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

0 Q: W( D$ V2 J" n/ m* G! A

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

9 q0 }# M" g. \% \5 I: z" T

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

9 E J' Z9 h7 o# y

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

% U3 K* z6 R& g. [7 } R% ^

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

x+ i3 K: l- ]' V" H9 {

              ง. ถูกทุกข้อ

* q8 K' r! Y2 ~! j, l6 X& Y

 

8 u" c6 c' q0 \, [" n

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

4 s, j) U* U5 ~/ K" a L

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

8 \1 A4 l5 k& y

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

1 m9 Z- C; L; n, Q6 m, D" g; m% B

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

% y) W+ r- ~- X! C

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ e2 f) z1 U+ |! b: B' Z4 [' {

 

* J+ f; a5 W, _! g0 Z) s

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

9 O( f, i1 `5 R1 s, Q8 w2 P

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

- X4 F5 W, d5 e! \

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

4 U- y0 | U. n, z# R* R6 X/ L

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

/ S5 v: ]. V( w. ]- w+ L. q

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

' p$ r) F- z& X7 g( H1 Z

 

6 Q2 E7 g l+ S/ G. J7 `

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

- d- @) L6 P1 C+ |

ตามข้อใด

: S- A' b+ ]8 f I% v

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

6 J1 H6 ?$ j% w( I- ~0 t

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

[( k. s8 D1 j$ H; l; p4 W9 ^

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

. T! G6 h0 r0 k

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


/ Y4 Z ~$ I# r$ k z( F! H
0 V6 l, ?: `2 F+ w8 i6 Q* P! M

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

; U) j n1 S$ J

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

9 p1 Z7 g# C/ R9 K; k

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

( R6 p( y( ]" s4 S6 N) J, {

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

$ t- F% C- F1 J! z- F$ s: ]0 Y5 [2 I

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

6 T0 w3 T9 }3 ^7 g" x3 Z

 

' n9 l) K+ Q H% A5 @

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

3 i) C# N) u0 t6 |) P3 U0 y5 f$ F0 y0 j

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

: ^# l% N' j6 `/ ?8 m

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

( m5 w* T5 n; I1 M7 R2 d# R

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

' T6 s; N1 G4 M

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

+ O8 j% ]& @/ F4 e- l0 w. h

 

& t" n" i: ^3 _

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

: R$ @& p# U# V$ O" |! B8 m% ^

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

; [5 B% X J* o% U1 h: D

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

! W( @( r. |- {

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

& T6 D {& n3 P# S& Y/ i

              ง.  ถูกทุกข้อ

' M& Z, n" n2 j+ r9 R) I

 

( G0 F& Z+ ?) W6 Q

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

& r6 H! B3 c# r

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

% r! v7 v: s1 ?, |/ q

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 O8 ?" i, U3 R& D4 W! r

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

8 q' a2 Y7 s Y! ^' T: p5 V0 A% \ q

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

: o- C2 Z0 d: Y% P" I) L

 

1 g3 L" Z A B3 }

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

8 Y1 J6 J1 z9 k6 }- M/ o

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

: I- O% f) G# {8 p$ v, a+ F, }# o

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

% ^- ]9 c: @+ J$ d/ M' E+ s$ m! e

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

1 T$ r4 H0 r3 T. K6 }; s3 S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. r) e1 W5 Z9 h$ B U d* z

 

# w6 Q8 p, W" h( f, T

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

$ A2 J# S; _! |2 T* f+ W

             


" A `5 X+ l6 N: T
/ I& o* I# k9 ~; P

              ก.  ไล่ออก

5 Z; s0 {( n/ p

              ข.  ปลดออก

6 T4 D% U9 V9 ] @1 [, P" J

              ค.  ให้ออก

( ]: _/ d6 X+ m) \

              ง.  ตัดเงินเดือน

* V, u* |: ?3 b, i" W9 L7 _. R

 

" P; \3 y1 h2 @# L9 X7 P1 D" G2 U

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

/ e$ M, U; \. O; G( q

              ก.  500,000 บาท

$ `: O7 e) { ~9 q1 G6 ~

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

2 p: n" i+ z6 M+ e0 f

              ค.  เกิน  500,000 บาท

' g+ i0 e7 x5 K* b) m/ S9 q9 w

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

" k2 h* P+ a0 k* O. `- F$ A. ~

 

" E8 R9 [7 m3 u' y( W6 _

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

8 a9 Q' J6 x, x4 |1 P, y# c

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

* ^! e, f! D( J' v

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

/ S# G% L1 S* x0 k% G! S+ Y/ e

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

$ a9 Z9 F. E: x* ?1 N" V

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

! Z- a/ p5 @: E6 Q7 M3 ~& E

 

* p9 ]( Y+ Z2 @4 l L- b% J- B. I: e7 w' Z

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

- v* i6 Z1 _6 I# D/ {. ^2 c

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

: Y$ I+ a/ A8 w" y: H

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

' t, x) d8 O6 c0 L ?5 @8 N6 J

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

' p3 K6 c9 p O* t. ~; m0 W1 p5 c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: z: W9 J# g3 z( K8 s

 

, ~+ M% e2 z* n9 L; Z

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

& f/ {0 q+ j; [

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

" G9 ~/ d# u1 W9 }7 v7 }

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

+ \3 Y& N$ q9 q6 o! [- T" ~0 J

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

8 G. n3 ^; _; x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 D+ D: E+ ^* @$ z6 y3 I' h9 \( T u

 


, ]+ S9 d$ B" q9 f% ~
D0 h7 e0 d* d4 M

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

: Q6 b, X4 L+ D0 H$ r/ c1 I

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

4 Y: j$ A: X" U. V7 h. i

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

7 _2 n5 v8 J$ x9 g$ }

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

( f2 I8 {3 B) Z9 ^) F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

# r" p1 h$ g q# n+ R8 R I. [

 

& ]8 f' J1 B6 F( S5 F1 N

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

$ ?7 A. l: \8 f% _) P7 x

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

1 f! o6 W2 c, J* K) B

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

H0 h! D' u2 l, x: }: B+ }+ t

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

. k# N6 K( D' W% o6 I2 y$ C

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ k1 K! r% M' \7 x H! c

 

. n1 k6 |' v4 ]# U: k: }: l& v' H

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

0 M( v0 Y4 T4 |9 |9 t B' w* ^( ]

              ก.  นายชวน หลีกภัย

% s1 N c9 \+ ~0 v5 W

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

0 z* r0 b. {$ x, G2 f6 t' m

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

1 S- r0 C+ A7 B

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

' _2 x: B( b# R, Q

 

6 o2 A _" @: O2 a6 f8 [

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

- H( |- b9 r, {+ A( b' o

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

1 }9 J- }' {( H: q) u7 E A7 I9 D

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

$ ^' Q3 Q" ~$ a7 n! I

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

: Q) a& t- m2 b3 f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, @& X) T% o' w. ?- u5 E3 X

 

' i8 w/ c- N3 B, b$ g) z4 k$ h

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

! B- L3 ]: E0 T$ V0 `

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

* ^6 C9 q& P; X2 o m& `

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

+ v- w+ ]) A; J: q4 ?9 v3 i8 ?

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

* s* n9 ~4 _/ I6 L/ @& u4 \1 K

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

" A! M) F" \" R( [0 }

ง.  ถูกทุกข้อ

8 p5 F3 G5 v7 Z) H

 

- _$ Z2 ?: j! S, h

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

) s! ], O; S/ b2 ^& g7 t" y/ |

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

0 G; w9 l: a. ?$ {7 q

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

4 t( r2 g9 ~" |* J

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

" j- `- g h" Q: ?

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

" B; e+ N3 p5 n( Z0 y4 A

 

x& T/ F+ q2 T8 c

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

% d/ S+ m' B1 J

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

% ?4 N3 ^4 h. H! N

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

5 B: O* l" V- A0 j( I0 B

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

( T! u( z9 q' _, w! d( \1 @

              ง.  ถูกทุกข้อ

( O1 [: w# a& a+ V7 R k

 

& o, R& }" f V/ f3 E( W

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) q# E, R; h; D: U1 w$ Z0 p

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8 t( m/ N5 T$ v, n

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

t; Y6 d: v$ |2 W( p1 b

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

# a7 m: @% N4 i0 ]3 N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 L3 R7 ?3 @4 @; `/ I. ^9 Q

 

7 t) i+ [; I5 T( z% |2 P4 I7 P" ~, U

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

7 x! Z3 A- p$ ^: p$ {4 t8 l# D }& r

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

3 @% [3 A4 E$ ]9 A" t

              ข.  ประกวดราคาใหม่

- ?8 ~+ s6 W( H* B9 v$ C& u

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

3 z0 {3 j7 ^8 C2 M. i* `6 ~

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

3 q; c, w' i8 O7 O2 |# J1 w, ?( `

 

) a1 H# A- m9 C) X

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

+ [- `7 X' Y7 V r: Z# K9 e! ^

โดยดำเนินการอย่างไร

: h3 I6 m3 n2 m. s* I+ M9 @

             


6 b$ S+ c% g' \2 Z: t

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

5 E; d) t \1 Z# X+ J9 W

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

7 I! N8 H/ _# s: c2 ?! J

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

. K1 A; Z& J; K( k& \& n) t. }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 ?+ @+ Z2 }6 F$ ?% W

 

. n3 ]9 P* ~: s7 ~: Y, z

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

# P, `5 O; o1 N+ I

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

/ i5 H8 T/ a& G+ g

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

3 R+ b# j0 V, Y7 V: G/ h, R

              ค.  กระทรวงการคลัง

$ S8 f: b, D% C

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
, Y& j+ X) ~; o+ W, n. P. [4 s

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

k, X1 f, w* j, S; T# i! W

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

8 X$ Y( V% {4 `, x

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

# O U% _; Y9 o4 l

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

7 K! p1 w. g, e& C. D: T5 t; L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ r) T/ V! e& x V: t' u

 

) ?- c8 ]0 [" Y1 m9 b

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

" n1 C f$ x o6 K* W5 {

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

- v f. s$ B: c1 O+ y

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

* H B* o# [: H$ P/ j: x+ O

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

. x# c' ]! j- e0 O7 X c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! _0 v; O( r7 M+ l

 

# s& a O! W( h7 @4 q

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

7 K/ k; l6 I; V2 ?

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

' j6 H6 }# W! |3 w; m" z: K) Y

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

7 U6 |4 ^7 l- v( K" |7 p

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

# R2 d' ^# h7 F4 b- i% T- F' m7 ~

              ง.  ถูกทุกข้อ

& {, h* v! A1 I0 m5 p. s

 

: N. U$ g( U3 T' P

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

9 y& P7 V/ E& f

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

/ c7 w3 y o8 |" n& \6 Z

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

% S8 u; k* d p; g" y) s/ x: L% o

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

( n) ~0 m1 X1 t; D

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

+ k4 U' L* n% ?5 P9 j0 t8 H

 

8 h% z0 | g: B

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

5 X! z, E% l& e

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2 \0 j6 W0 A- p5 o3 u9 T

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

R9 } \4 q" @1 @ Q

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

& l3 D" A2 g1 G+ u+ q! z

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

' }3 |# Y" m/ D9 Q& k3 c* q

 

# |2 a: D# {* [* G8 X% W5 ?( N. L

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( n. K: a M* {/ w! N2 J, C0 s6 m' D

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

0 ]7 O9 [) H/ J: A$ |+ D

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

2 K9 V: j% V* u, y

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

+ L3 L+ c/ v' a( u! p: }

              ง.  ถูกทุกข้อ

* B0 @$ ^! p/ d6 G

 

. c: H+ o& ~) B

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 F8 ~9 u$ U" P* c- }" y# Q

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

/ i% R# e9 H. p1 ?

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

# R2 t9 ]. u" n9 v

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

% `+ O: Q& N R" I

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

) w& F8 I" P# k6 L

 

! T, U0 }& G& O# R. j& f

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

; j7 Q: p! l. y* |1 u b

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

( V0 T; h& C' @, h, q

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

* g" [7 f L! ?* z! L& r

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

0 ?% k% X4 p. z# w

ง.  ถูกทุกข้อ

2 O$ N# H& [6 x3 C! s8 u

 

5 Y; I" e3 [- g5 \' a" ]% ~

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- d+ t" n+ C/ |# [3 _- a, T1 Q

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

; x; E$ L- o' n( u5 Y- c

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

& O7 d# y# D9 H

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

- ?) A% N* Z* z1 ~6 _3 }

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

0 O! ^* N5 B" g

 

: F$ M3 g. T+ C8 U; I8 [/ h

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

5 h; Z3 X% U6 R+ K2 E; U

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

- t' P1 L3 i7 F# T1 D, d; A/ E

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

5 K8 v/ o8 b2 v( v: L

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

! `- C# O) J @! X+ k9 M

              ง.  ถูกทุกข้อ

" w1 r9 m8 O% B; c( k. c8 V

 

. O: V/ ?; q" N! n

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

0 s' w1 f6 `7 r0 ^8 L6 Q' K$ J

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

: H$ ~/ J& X) [" K7 _

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

' v( M* U8 L! J2 |* z" F

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

9 I0 j! e; l) A3 F0 {

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

, L* j1 L4 [/ }% N8 T9 ]0 F5 y

 

. _9 ~3 u. ?' j' X. C5 O

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

5 }4 ]2 p1 ^! P6 ?4 A" G

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

9 }7 v2 F+ }$ x5 I

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

@5 e' d+ n& }: n

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

5 M& g$ b) U$ ^# P8 U: d. \4 ^

ง.  ถูกทุกข้อ

2 V7 V4 h5 c; [# Z* c: R7 q$ h0 c

 

Z! y) K& o4 f# m, o- h

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 h+ e. E6 S7 |7 u

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

4 |" L& e& N- c% [

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

: J' x. @+ ~) e

ของผู้เสนอราคา

/ z3 v0 n$ n1 @/ [. h7 y- k5 M# T7 z

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

3 S9 [* p$ G& `* w) I) ^, O5 {8 G/ x

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

9 Q% f1 c& |4 X* O/ R& p4 ]

 

( U/ B6 n; d! x" Q$ A1 n) {

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" l- A% p K$ W; ]8 n

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

* Z6 y8 K, c& S* k

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

! N) S4 ?- S$ i1 t- t1 ]' {! [

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

j5 B7 b. ]& M3 L$ e1 ^* b/ o7 R

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

( T) m) B% J+ t9 j3 Y. N! h# c

 

+ w1 N( p3 ~9 q, C* t& |

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

( L% u r& r8 e1 | _; H

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

/ S! }2 T8 f5 {8 D; [8 O9 ]

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

. x2 p' t8 w& Q( O. |

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

2 g9 I- D, T' a

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 s5 Y! s8 E5 Y0 ]8 C6 J

 

2 `# L2 n6 V( a' V8 G# T# p

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ Z& q: H" T' {

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

# f( k, k8 O# C9 r

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

. X5 y1 g( a5 R" s

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

, n, J7 X% \- |

              ง.   ถูกทุกข้อ

4 a6 S9 V# P' Y$ w8 l

 

+ S+ Q9 o, H6 {. l. H! j5 ^

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

/ l. w* L0 I( P1 T

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

) N" j7 R/ n- w4 f0 Y& k, e

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

0 Q- _( u; c5 t

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

! E/ y* C" {: n

              ง.  ถูกทุกข้อ

! f; M- I! t1 m) C" c

 

' g/ i3 ~- ~/ i1 t6 n) a

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

2 ~' E& r. q! A0 e7 h

             


" q1 V* f( E2 k/ Z
" o" U1 w8 O9 \3 t- w* o, ^

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

; ~9 u1 {8 h3 J* T

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

2 X$ Q+ N5 l& j/ @* o( ?5 r

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

; f- F. H |* W

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

/ ~0 n$ b. h8 ?3 C7 U2 a

 

6 ]4 @* T( f& x0 z2 ]6 A' c: y' H

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

# @- M: z n; h) H1 V4 f, X6 m

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

5 G- }4 G( Q# T T, L

              ก.  ได้

; Y8 q2 ]8 c+ S5 ?+ U0 h. t! w

              ข.  ไม่ได้

8 d% Q3 g) T, R! d- B6 g

.             ค.   ไม่แน่ชัด

& I* z3 w; V* [4 B" b! j/ C

              ง.  ไม่แน่นอน

$ j( ^; G6 n1 |, C* b6 y

 

9 O. `$ n: z* K, z) g7 q( t

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 f; f3 p8 H- Q$ p0 x5 C

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

% M& l8 M N- w3 N' }

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

- a0 y' Y& O5 E( m5 X7 o0 X% D

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

$ f; j7 y) f$ b

ง.  ถูกทุกข้อ

9 o" `3 I Y, R0 k" I; y; U

 

; A, }$ Y" j2 H4 _

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

0 b# R" v0 n/ w- n, M$ m

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

! ]$ d. h% N3 G8 E7 f

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

8 d. h' i7 R: S, K( y( G

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

- ^/ l+ g3 K( X2 H

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

+ A- v/ ?. \! @2 [, Q

 

, Y- H z# U: C' \; h* T/ L" [

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

( ^2 R( q3 }7 q( v9 [6 N9 d

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

5 C' q3 E' s, {6 a8 c

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

6 |& |) A) P% L' s( {

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

# @+ m. \( E6 N& d) B( z. ?2 d

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

) H n! q5 S, x- B, I

 

4 @+ l" @& s2 N; [5 C% w! y) g

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

9 e S. i0 O$ |% I+ b# {) n* H9 x

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

% L# I8 v( {* D. y% i, s) E1 S

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

# @0 x: B; B2 i* l) L* V. _

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

2 O: z/ S U; ?; Y; ?* m9 O

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 `: ^; Z# l/ @: F* @' T

 

: T7 M. U( T- P6 z+ ?* v( T

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

- v* k* P8 \" Q& p; A5 {7 k* P0 q

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

5 D0 I: I0 H: v; t

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

9 {* Z) m/ I7 j

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

+ n5 R, U P0 R) q8 p2 l

ง.  ถูกทุกข้อ

1 t, J: h1 W$ s/ V

 

1 @% q! O' n1 @* c% B

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

" a4 B' r5 T! [- T- _2 T

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

% I( m0 c9 N2 g! z: L

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

7 m8 D- l; Q& c9 }) @; o8 g Y

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

9 S# O! `+ [2 i3 N% {, f

ง.  ถูกทุกข้อ

: s7 r4 l/ G0 F8 V! i; H

 

( V4 I B4 b' I( l* r: [1 D H6 {' S7 m

 


2 V7 I0 I* w/ N5 a* i

(ข้อสอบชุดที่ 3)

* D" c8 ]8 |6 ?8 f; O6 T) e8 N! v

 

# T! W; V! H# Y3 K% ?& c. `

1.                            17.                         33.                                    49.        

9 S+ p, V) T, Z/ Y& p5 k

2.                                     18.                          34.                                    50.        

$ X. i( c4 Q6 T/ @4 H

3.                            19.                                    35.        

$ X/ f1 F2 x2 _5 _1 |/ S

4.                            20.                                   36.        

6 z& p* B5 h S! u7 u+ \

5.                            21.                                   37.        

! Q; G: @) B: @+ \( R

6.                            22.                                    38.        

; M6 }8 ^# ?3 D5 m/ ]6 F

7.                            23.                                   39.        

8 d: I, Z) I) G7 W, s2 ]& i

8.                           24.                                   40.        

' o& f1 V1 z* v( n9 Q& p/ V

9.                            25.                                    41.        

- V$ }! `. r1 E; n

10.                          26.                                    42.        

' ` \+ |7 a' X% ?; ^

11.                          27.                                   43.        

1 ]' O1 L; M* {; G3 Z( t, d) H

12.                          28.                                    44.        

' ^/ E% n$ }7 U# \, R8 B

13.                          29.                                    45.        

9 U0 R g5 }! M$ s# i

14.                         30.                                    46.        

2 C/ _: o) o$ E1 S

15.                         31.                                   47.        

- ~" x$ w( z; o' ^ S# v( ?3 W, _

16.                          32.                                    48.        

338

กระทู้

1445

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-8-2014 05:05 , Processed in 0.278273 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้