งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 18889|ตอบกลับ: 9

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
5 B \, i' y; Q" n" V' Z8 }6 H

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

; @! t$ V* W: B1 F

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

: I* s% f7 E2 { L: U6 ]& y

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

' T6 ]/ K1 x5 `# I: V% X) n

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

P* i+ x9 @7 L$ }' m. [: C. d+ l: g

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

! p. N. H+ y$ m3 x. C' F) G

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

! }" N. l3 V( i, J/ }& }, f

 

2 Y2 W! L5 N1 o

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

; e. V0 [; {7 S; Q+ S9 y {& \

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

( D5 Y3 m5 v# G5 J$ ~# h3 L$ Z

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

6 c7 M# s3 B, i; b* O, w

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

8 I# q' }, d( X. Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 U" q3 G! e" d) ^" r H$ R

 

" w( l( ?, V c1 x" o

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

z* D3 O0 \. P, v# v, Q2 R+ F

              ก.  อธิบดี

8 H% E; w, X4 @* X# s) F

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

8 \, a9 j4 _" p

              ค.  ปลัดกระทรวง

. C, N: D5 j" x: g, V9 A4 J0 _# r3 z

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

$ l% u6 \5 z7 u2 N9 _, q

 

& M$ Y6 j p/ w& V5 C

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

' L8 a; v7 ^' x9 I

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

! ~( D. n& W7 J

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

' v' G+ _& w. e% e2 a) [

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

# ~ v/ b. C- B5 T4 F. q

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

) I+ r, ^' T- M1 q( V- o

 

2 g- K0 T7 c) z$ b

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

; |2 p- _8 Q5 Q

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

1 `7 X2 \8 ?. `0 X# ]

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

; A6 x0 Q) c6 k2 L4 w

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

! d4 F8 c. ]) P- Z

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

& J( T$ J1 S- |6 Q% r

ง.  ถูกทุกข้อ

3 X" `- u0 N6 n$ g

 

, q' v, ~4 W- {2 |

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

, @: X& @# Z4 ^2 Y" C+ ^" |

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

) b; {9 y" b6 T4 k% V/ H

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

/ K8 \7 h4 V% k* ~9 ^

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

4 s9 V c+ k3 t

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

* X/ [1 U& L4 s; I. @

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 d" X" _1 m& d* P$ \

 

2 a, z3 Z8 u7 L7 c+ }8 @

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

" b! l/ M% A6 Q( j7 n* J/ i3 B( N& s8 \

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

7 O& N4 X8 q, }/ m$ J6 {4 M

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

& q: o: x7 w4 e, c$ M: P( e% ?. u$ n

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

( o, I2 Q* c2 g7 _& W

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

9 f3 H' K9 c! u& E* b

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

: h3 T, B$ O, G: z3 y Q

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 O5 \! y$ B! u+ d; w o, E1 @$ m

 

0 W6 c( ^; P, j& T5 i+ F+ X# K

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

. o# u- g8 I' R) v k2 {% d( W

              ก.  อัยการสูงสุด

' S6 w$ t$ |/ |7 K

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

) M+ T8 P2 J# s& [/ |- V8 o

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

2 \* B# D8 c( u6 B5 ~2 ~2 c

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 d" f6 ?0 W" b

 

) ?8 U" T; A0 \) P, _. P

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

, H8 j9 Z0 O7 l1 n

อีกได้หรือไม่

5 M6 z9 z/ I7 l, u9 F% n: a

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

6 E! q( G) ~" b

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

$ @, L2 Y! W, Z- f/ g

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

9 }* ?2 e, s" s/ j0 o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 W4 m" @5 V' x- b* [- v% \/ q3 E

 

7 h$ o# p# Z f8 }& j

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

- y9 P) T/ r4 E& c$ h; r% m

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

2 Y4 a2 R& B9 k$ P* d1 j. \' Y

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

2 M9 V2 {. }) P% s3 t/ j

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

4 }+ _5 U1 N8 s: d! H

              ง.  ถูกทุกข้อ

, h" q5 j) x; O8 z6 e* X/ Q$ h2 [, e& y

 

# c% a0 d6 H; k

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

+ [; {! Q2 B# w$ J8 A* u

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

1 t0 S2 Y& A; S

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

% ]& K, C! R. X- E% D

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

7 g- E) Q+ Z u6 I

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% K3 K/ Z1 N! E, f" ^. L5 n' {

 

3 K7 R+ o7 E' H* o( o \

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

! }* U) m4 \* Y ~4 i

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

2 G7 U+ O9 ]" I3 e* I" E

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

6 U; z6 ^; C7 L w) u

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

2 _6 c4 `" Y4 q1 Z& d& @* T( L

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 `8 P4 R& F# _/ {, U" L6 X

 

$ }$ z- a% ?7 i- W+ R; I& Q$ ]

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

$ p8 o* \6 Y7 Y/ y' R, C

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

4 _5 C4 J' |. _5 U* f& l5 o

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

5 ~) J5 H/ I& u& [- M+ S

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

7 h- u6 J# ]4 l M* |

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

% k( y$ }" C" }

              ง.  ถูกทุกข้อ

" L9 r; e9 F% z) R

 

: h/ |; P' m7 T$ b2 @, ?$ O5 Q

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

6 |1 J% | Q- W( r# ?

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

0 ~- P( I& i0 x; z1 p" D! o: Q

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

) r+ [) v- Q" ]

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

& P( q3 e1 T* [ u

              ค.  ภาคทัณฑ์

( C, h& T! z4 y+ H9 r

 


, N+ W: H+ u& ~& K% ]
% D& o- G0 U) i1 p2 k U( x9 q

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

7 ^9 G1 F* B) l! A2 u( _

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

. T' t5 |5 h5 g/ `% O

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

; B, g: f. w% u5 }6 g( w

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

" t0 n+ }+ u* d3 {0 P

              ง.  ถูกทุกข้อ

! L$ }* ^8 F" p1 g3 y) r* N; t

 

* t4 ^( b# {' q

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

+ C3 I3 U- n) W0 s" o3 S8 {$ @, p

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

1 a, y: {. n4 y( Z. P o3 D

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

) C! l, Y8 R( Y% x# D" B3 ~

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

9 w. ^1 r" S" Y- a3 q' h% D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

3 P5 i# a% Q0 X Z

 

. B4 D* H T- b1 i; c8 N

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

. ^/ a+ H8 x! Y! f: j& n& }0 J i

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

5 }3 `9 n0 ?7 z8 _& d

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

! K; _1 d0 u/ P5 R$ Z$ y

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

- G- t G i# y6 {; _

ง.  ถูกทุกข้อ

# B' t2 n! H3 v$ f

 

) l2 {$ r0 q" C) ~ I' w; g

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

" X0 U7 l5 R5 y4 }

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

+ `8 q, ]' t6 X4 a

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

) d9 `9 v" h: ?7 x( I+ `8 G+ A

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

' r! M2 l9 I: J8 \! B

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; K$ y$ x) l* q$ T

 

7 r2 E9 a2 d. A1 ~, [" \

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

. K- G, [3 h; F6 g7 [. j4 E

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

% H. X$ C7 r$ }9 c" P+ K0 w

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

; l& C8 `4 G5 |

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

" X# l. _: z% D; f7 S$ {8 L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, f* B( c7 C1 F1 }7 m$ ]

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

: M/ A3 K6 A! A1 c* b5 ?

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

" [4 a) y" O. W1 L

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

, Y/ m6 k" G8 H* y [" h

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

6 b6 c% _# e' z# C# T1 D

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: _3 s5 V1 @) P5 Q6 M

 

$ J: W% x5 ~& a, t% b- P

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

j. j, r3 u: B# \% A

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

( N- b# y. A! j, A8 a2 l6 `. v. J

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

) H8 M* y3 [" V! m B1 R8 o

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

6 P/ ?( ?: |: _, B

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

. |: l8 T# ~& H. |( y' I

 

9 u5 s8 F5 m8 u9 E6 M" U0 u( N

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

6 m7 d% m) e; Q- ^1 C0 L

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

% z8 u7 `% N6 X4 R- p4 p

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

5 h% z9 [8 H+ q. ~4 x2 }

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

; m2 H" G' Y) Q8 o% d! y3 ^

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! J! T) f2 [& q& N1 |

 

4 [2 ]* W, ^9 N8 I9 S& O2 U# z

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

0 g2 ?/ {$ d* H1 e; X( U

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

, N% X3 z& ]( S' k. p8 \% |" m

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

) j6 s7 R& H; J! o/ Z3 z

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

; D1 s2 ^# w6 t& ?! Y

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

* w. w) [$ y. g5 d* H" G& E2 o

 

7 `1 M+ r3 x. J# o: I

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

* }6 T3 k% {. y

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

0 Q' G$ _' U; g& w

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

5 B; a$ L2 S& D/ C1 f; {6 O

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

5 f4 g4 `$ k& o' i

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


3 D# L, s% Z4 Z6 E$ q( k
1 o/ B% C3 g9 z% s! t% `

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

& n3 o. m W/ Z* A s7 A( m

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

* D. z* B8 T) g4 r g

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

; H {; a$ F% V8 \9 K5 q

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

. d9 ^& R6 M& n* D

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

* u N" D4 N& K& ~0 C

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

, u7 R, M; P& C: ~% }

 

0 w" P- i0 i" d5 k* b

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

; ^4 w C1 q# ?- z/ K5 H

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

5 e! S# D: B. X6 R5 ?

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8 L2 p0 d }4 t

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- n8 x3 e- A4 n$ q1 t6 @8 s

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

' q" g( I) s8 f4 z

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

9 n, l1 H/ Y! x' Z" |* }

 

- i- A% C) Q6 Q. p( N: x$ ]/ B' M& x8 _9 h

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

1 U3 j" C, O' z& E1 ~

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

9 G1 [& k$ _# q" A

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

( v b8 e5 I. e7 s8 Y1 Z" B, r

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

8 {. v3 p; N' Q2 u) e/ M

              ง.  ถูกทุกข้อ

' Z, b* |: A+ I

 

$ l% ?# K4 p- m/ D& Z- E

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( D. y6 L. m) Y

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

0 @) O2 V7 {; q: ]" `

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

! n; K3 H! k8 N6 H4 x, j. P& [! W% d# o

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

, ?1 _6 i; Q4 Y

              ง.  ถูกทุกข้อ

, l9 p% [ S* u( n7 `

 

% e% H5 s- x+ t0 S D1 G* Q

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

7 O O a8 @, o0 _. M B! `

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

' \8 s; g" n- p3 w% w# U

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

- r7 k# ]+ J* z' H

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

. l1 c8 D+ j& _8 a( `" |7 A/ V

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

1 \3 Y, u" E2 r5 v

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 b3 u% l% s6 Q; C8 j/ @) Y4 @/ K

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

3 U6 i* Z. y3 z4 Q0 C$ P4 u

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

( o8 }, m0 ~/ l* \$ L- _6 A- Y3 k% P

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

' `9 O5 \$ G* }6 Y: d8 {

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

0 j# M& @# i9 v7 S2 S; N+ `

 

+ v! L' a1 a" E5 f" v6 B

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

" H/ Z% S% }' s+ y1 r0 q; c

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

, z4 |! s, k2 U2 \# x

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

) I6 X4 w) ^7 T/ F, }) S" i3 R6 l) Q3 L

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

# L) C. M2 v* w" P/ e% u [* _# d8 k

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

- n, O: ?6 t$ q

 

% H' ?2 |. G& Z& i% v% n

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

& O; {* Q$ c6 c K v ?

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

0 @, T! @2 \- S

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

% s- |+ K2 b' \2 I h* n

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

2 d6 j# W: q* k& S+ W( N3 P, F& I

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: D4 ?6 i5 Y: v s! G* g& C. S8 D

 

8 _+ S- x6 j/ O* H! o ~0 j, {- J

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

2 |% u4 S5 A/ Y' v

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

q- P7 D. C) }" f

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

- }/ w5 t- m: ]6 p8 {, y: Y

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

4 k t0 ]9 d- F/ F2 f

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

/ }" o: n9 d7 h% W* R

 

2 o- P4 ^4 I9 m* [! N" g. a& z6 ]

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

6 N4 [$ r3 |' w* p, ~: r

              ก.  วิธีตกลง

0 R4 q7 l9 U i2 [

              ข.  วิธีคัดเลือก

* S6 Y0 D# I/ }

              ค.  วิธีว่าจ้าง

" ]2 S: v& F# q9 E! X7 P

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

8 _4 G, T' [: {

 


' u2 t2 x6 G7 i% E

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

: h9 X- q6 h+ R, W& b2 [0 `6 e d

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

( }, R- M' O2 R0 _( w, j

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

1 v) K: J9 E) H+ T- N

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

# M' B3 |, B2 c c- {6 g

              ง.  ถูกทุกข้อ

/ p3 `) L& m2 v* X: n; Y+ e8 @) G

 

' v/ i, Z8 Q0 `/ [/ ]

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

# n5 k5 g! `- t) c; ^

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

+ X& h3 ?) N) R/ }

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

/ y- J" @6 L, _$ V2 \, _8 `1 w7 ^

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

* T/ F. j" r+ h" ]' E' J* G

              ง.  ถูกทุกข้อ

' Y, E, T& k W" f, x* Z

 

' p: S% p1 w8 `8 ?/ x$ n* `

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

! M* {/ `. c1 }8 V; _

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

: ?9 B O9 e# w* s- g

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

! g/ n/ |+ U0 e, q6 t4 ~$ ~

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

9 O! Z8 p& y- e& Z

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: y% Z- J/ l( p) ?: r6 p4 t

 

6 z4 L7 ^! j3 H

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

* {$ t( v; V {, j

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

3 K) Q. O- U& d3 z$ _3 G+ x7 t

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

/ I% v o3 y6 o

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

0 \# G) E3 `2 w4 K0 X

              ง.  ถูกทุกข้อ

7 P+ H& C+ s" S! P

 

! Z6 U2 @4 e4 g q, W& d: m

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

- V0 T6 J/ [5 }; ]

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

) x, C8 j% ^& T+ C# W3 _; L# |$ M

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

! _ k) u/ |4 a1 d

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

8 ~7 ~, C+ a# m0 t2 C& C

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

. Y6 I* U; R$ j2 ~

 

4 C. S$ j# @1 a G1 C$ D

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

, m' h9 b( Q8 H( u; A

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

5 |$ o8 y) c" m0 P1 U, ~

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

$ F4 x6 ~/ J% Q/ h$ Y5 i

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

7 [7 ^7 g3 I6 b' X$ b# ^ J/ G

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

; [" ~+ J% m$ ]+ g- E" {: L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

5 W; m" ?# x3 L# G+ O

              ก.  กว.พ.อ.

8 m" Q6 [$ d0 v. U m

         ข.  ก.ว.พ.อ.

7 a) `* I( ~' l9 o3 S. b

              ค.  กวพ.อ.

; E8 w6 W; Q% J# i7 C2 S

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

- Y! {" R$ w3 {' W* @' K. R

 

8 H# H# B; i1 t% g3 Z2 I: h5 [

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

7 J" S/ `: J9 _* |. ^: k- `6 {

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

2 \4 T* u9 e. L0 W: b/ s; r

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

9 [0 G* o8 m5 x: F& s

              ค.  บริษัท จำกัด

% q- F& i7 L( V8 b% f3 d

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

3 _, B9 J4 ~9 |- i- r5 k$ Z

 

5 O$ T4 f% h* b4 p# [0 J" t4 O

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

4 F( ?6 O" g2 H- C# A7 z0 m

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

# V$ h3 j7 H5 H' S, E& M

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

9 _' n+ b+ Q3 x8 Z

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

* A4 a) _3 ?6 I5 T

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

! ~3 Q/ \0 x3 P w+ I' G

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- C2 J. u0 i' t, L1 _

 

% F4 t0 Z7 d) |0 D; @+ D

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

$ g, W0 c: m- }- L# N

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

( }( k( ?( B+ I/ I, @+ n/ V+ H

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

/ R6 m9 [; ]/ o8 k: s' l; z' K+ @8 H* ?

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

$ O: }- f3 @' m% x2 d& I/ |

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: Z' j j% z* A% k" {) g

 

1 g! } H! N9 D8 g

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

w, {* e5 B; D8 W0 R0 U% }

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

# ^) }9 W1 d# z/ W

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

2 J1 ]( A! w/ M

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

' ^+ ~5 C3 J: j4 n6 S2 u

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

* Q) }0 N- I+ o3 H3 Z3 I7 v3 A, |

 

& o5 ^# b5 u4 t0 F! Z- n0 S y

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

e' i, H! p0 d, k4 ?# {+ F2 F; Y4 q

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

; t/ J0 H& {2 v* x3 X

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

: [6 F2 I7 j+ o; ^

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

+ d# ]! V5 {% a$ _

              ง.  ถูกทุกข้อ

. W t% S8 g v

 

7 r7 I0 q; R8 l0 h4 h2 D

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

; e5 t+ ~0 I7 }2 J2 Q1 A

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

( j: J4 m; P/ l5 E8 Z2 g

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

% |$ W: f. d% l# r+ b4 U

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

$ [' O6 d2 @! x5 K I0 _0 F

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

. I8 |$ W; ? J/ g1 V1 @

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

( I+ J( i/ a3 |1 ? O, y

 

* {1 X( O1 J: U3 y2 W

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

; l6 `+ r. v: u* ~

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

0 [' X% v+ a: }0 @4 n% u, @; U

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

4 S8 G: \7 y. ~

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

0 J" r! I* g& x

              ง.  ผิดทุกข้อ

% R) C3 l1 J0 B$ f3 {2 R

 

0 u8 s, b; c3 R4 o3 i2 n

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

" a6 B2 l0 `/ I, E

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

+ W% s3 U$ F8 B, c5 _9 K$ J! T

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

5 O" O; K) C. v( C$ Q

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

+ l' |7 ~ x9 z5 c2 W: k t) ?2 @ f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

4 c2 H' I6 U% _' [" @/ [2 J

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

4 e/ X4 i) |8 a' E, b

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

3 j1 p. v" t3 r

              ก.  กรกฎาคม

3 Y0 U. b# R3 _! X2 |

              ข.  สิงหาคม

5 e$ I; @) I% Q

              ค.  กันยายน

) m; b& H% r6 d: @

              ง.  ตุลาคม

3 `0 I' C5 F; Z& W. M2 {

 

- f3 m B2 k+ ?1 w

 

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

0 q, E/ x$ G& {: A; h

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

6 c6 c; r# a) c" _+ R

3.                                              23.                                               43.                      

$ A% T7 v+ @: Z6 ~. L; Q, u

4.                                              24.                                                  44.        

) M% F7 B$ V8 O

5.                                              25.                                                  45.        

, M! F4 y8 C2 v6 d2 c. S

6.                                              26.                                                  46.        

! v4 I$ N. ~8 C

7.                                                                   27                                                   47.        

, M* a7 e* [# b$ w

8.                                              28.                                                  48.        

2 t& F& L: ?. x9 E \' {% ~3 F

9.                                              29.                                                  49.        

m8 `+ ]4 T$ b% o! A* ~. O# q( D

10.                                            30.                                               50.        

3 T" u* A1 E5 v& t: \& V$ x) s$ O

11.                                            31.        

. d; l# V, P$ G: D: z, v! U( D; _2 k

12.                                            32.        

# @8 r$ [# S% R7 e" y' n+ [7 m

13.                                            33.        

/ d: C/ k) x# X+ s- u

14.                                            34.        

$ y) V7 ~ P# M2 Q" H" c- B3 V

15.                                            35.        

( e& j; \, E( E* w% N

16.                                            36.        

2 ]; `4 L! I! ]8 m, m; F

17.         ง.                                  37.        

! q7 N$ C9 X8 z" L

18.                                                     38.        

: t3 `' S, D7 ~2 X

19.                                           39.        

8 ^7 d/ N% }* U! g8 i$ S

20.                                            40.         ก.

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
( o& n/ _3 [, q

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

+ {8 I# x0 R- Q- P9 k( A: k

             

) p" _1 e' d7 w

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

% y: r: F G/ M( C6 p* v

 

; e+ Q2 H4 O$ }) V3 g4 B3 ]

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

. R, T. N) a% `9 Y, T# |, `( I, T c

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

, r' s* ^. @, c( g* o7 ]+ ^

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

7 v, Q A& K( ?( a

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

, T1 ?. L7 R: u/ C

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

* H7 O/ e3 K: O+ q/ t" @

 

+ R& L2 y& j( T3 e+ p, J/ L

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

* i2 _' v: y" c+ {; r

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

8 @5 A1 U( d6 J' E

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

: Z- J2 d8 Z9 ]

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

. m: Y9 t# U4 ?2 t. V E

              ง.  ถูกทุกข้อ

( f' x. m+ }% q

 

3 [7 |9 R5 A9 ?: F, E8 I* ]( ~

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

1 y% X8 a" J! w$ @8 X5 t9 v" @- {

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

) t. y, Z* W) \0 f5 f

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- S# u9 u! j! `

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

( q! J4 [% R6 G: l1 S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

9 x- \. l3 y- o9 L' z8 z4 q4 o3 S$ L

 

p. v# |# O1 L

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

3 }) b) ^+ s1 U2 y

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

% D/ S4 }* e) E. x7 ?$ |

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

$ F" C% v( b$ a

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

5 t; n/ ?8 d# i2 a9 ?% d2 D

ง.  ถูกทุกข้อ

" V8 T8 v! E( T

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

0 v% k9 B; U) L+ e! ~* i" w2 J

              ก.  วิธีตกลงราคา

; U- d8 s5 \8 t

              ข. วิธีประมูล

5 U# J9 S( o$ l. I& ]. `. z* I

              ค.  วิธีการประกวดราคา

$ ~8 Y: K) W' _! z) m5 `0 ^

              ง.  วิธีการจ้าง

0 J, O# z* l' v; n+ H- [

 

# E5 g% A# y2 \9 [( O/ b

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

. i0 F3 O3 x/ P% ?# T* p( s

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

7 \, k# v+ b! l; a9 d# m3 c Z

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

, H9 E1 k; O8 }/ m( d

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

. ]! N9 U% }3 ^

ง.  ถูกทุกข้อ

+ e" m/ ^' o4 D i

 

' `/ o2 Q7 u! ^( Y9 b W

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

, O( T- A) _% {# [7 C

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

/ Z, O0 k. }8 `' `4 S, [

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

6 G' \: a" G' r+ k

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

7 N$ W. c. Z3 _5 F0 R$ J$ L. n6 f/ a

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

" s8 `, d0 W2 x0 L' ?- s

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

2 m! _6 k/ K( F3 @8 D

 

5 ]; m' e7 f0 s4 j

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 n! L! Y" P: v* n( K+ I* m% U

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

: E6 g' k6 |" L7 }2 L8 ^

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

5 m9 c4 Q: V' h+ z, o+ w

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

2 @ H" J+ t9 y& x% k; B( i: F

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

& e7 S2 ~6 c9 V

 

. ?) H+ I$ w1 ?6 k4 M" c+ V; }

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

# @; _8 |: ^2 s2 T& B

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

* C) i; _ a5 v* v

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

0 E! }- ^2 S& b9 s6 h/ }8 e

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

* N% |, Y# j/ F7 R

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 a; \) r2 b7 F: i2 p0 D6 `8 A

 


9 d# G- P# C/ y) c

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

8 S; l5 P/ T5 ], D, @2 w9 v

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

1 O c% Y) _" w" x3 `

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

, [' v: x0 h- u* R& M5 `2 C

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

% g6 G$ d! L0 I$ X w2 E

              ง.  ถูกทุกข้อ

, S% K8 f0 h1 u4 ?

 

* |8 [3 ~! [; j4 w U

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ y2 C2 q: W, P. s

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

6 X+ k4 B3 ~) E4 z P& Q( `# c

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

4 _: {9 s+ c; O6 U

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

6 W6 S7 W6 }$ R" H) u; g! J

ง.  ถูกทุกข้อ

0 ]7 e4 N Q7 S& z

 

! o- n, b- w9 O- i3 Q# s5 h

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

) D8 P% l5 p' ^* R' a2 x

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

; w* d% y% E/ P

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

+ w b: Y2 \; ]! z0 I

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

7 N' w, |- r$ H. Y$ r

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

7 S( F% n- ]/ A: _

 

/ R( ], p" T$ Q' h- R8 C

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

$ V- q: x! E2 R. _: d2 Z8 H

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

; X4 Q$ ^; M3 ~1 J

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

" b B' V+ ^3 |# ?6 ?. I+ c

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4 @. r+ a) Z: [6 u

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

6 i# v- m+ l! S2 {6 j G3 H

 

2 z% `/ X' b. _/ ~" z r/ `

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

% z9 q( Z; T1 f

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

" O1 B7 E( X( [, C b

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

) ]% ^: P$ f, s Q. v% x% j

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

7 S" f# J- X0 F4 D+ l; a1 G% D( _

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

$ D6 d* \, Q1 c

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

& J4 w4 d$ J% C: s' K

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

1 r' o3 [ {7 d( V3 X

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

4 _3 d# j: Y7 w- o$ n

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

7 ]8 D b! x+ Y' Q

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

6 \6 r0 F( D' \4 T

 

: B* b4 s$ i) P! s3 X8 N) a8 `# X3 E

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

- O" Q) F7 q* m

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

% u6 z. v$ J7 Y# ]) B. p% \

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

8 ^, ?+ x3 |* g7 D

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

& d* w6 H+ m" g, k. G0 v

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

: v: _7 i5 z8 j7 W

 

0 J8 V; W* p, f# I- j. L g

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

( U) R, x) |4 N9 L- x# ^

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

5 j, B7 a- y b9 K% r! E" A

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

7 t" ~' w7 n2 B. [: {- M* q

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

* e# o! v! P8 Z% D9 h0 w

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

. T" [0 }$ T4 Q4 w9 e7 m1 P0 F. p) y

 

+ {4 m* \4 J* E& y) V

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

' m: Y0 f6 I% c4 \& d" \

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

4 L' F6 ?0 a8 o8 o1 w+ t- h: [) J/ C3 K

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

( [+ k3 B( K9 [! |5 Y' {

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

, _1 K6 T: k z% j9 ?3 O' }

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

; z2 [6 D: X; H! u3 E+ p1 F

 

6 ~5 ]! d q8 S

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

8 T i( a/ Z& k# B; z, G

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

. h; o2 X# b8 H! f7 S

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

9 o1 R A" @- M! B2 ^7 m

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

, ]; H {# O e; q. l( C) P" n

              ง.  ถูกทุกข้อ

& K. }% Q$ V+ g t8 r7 e

 

! z; Z/ U& m( m& W4 R

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

4 E+ Q) P' q. D+ c" r$ N

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

% g! G0 t& l7 P: I, y" T8 u

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

5 r* @" l/ }; y- P0 y4 P

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

; q n+ B9 l0 x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

0 w4 p, z8 ]) Z2 o

 

4 H8 z2 x, `+ |6 c: ]2 r8 {

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

7 P: N5 |( I. ?; Y

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

% b/ k o* [* K

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

$ q8 ]8 \4 @( Y' x

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

" w" V, g& T3 N/ u2 A3 D

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

. T. ]* ~2 {2 B* C+ o {

 

( r0 w6 F3 [0 g. `. l

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

" O) ^! v1 M( {( c1 d: P& ?

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

, G. a! O, X& Y3 r4 J# q- ]

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

. Q0 p E3 y. U$ d/ d

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

+ }6 \6 Z* z8 q# J4 X4 o2 @3 C

ด้วยเงินงบประมาณ

9 N9 q; d/ W# S' a

ง.  ถูกทุกข้อ

+ [9 ]/ _, O3 f1 b3 ]/ ?8 T

 

* S! E8 ]& r- s0 S! c4 }8 @

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

7 {" ?% Q Q5 ^" V

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

& U+ z( o3 [0 q8 Q- q+ [. j; L

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

3 G7 t$ ]3 l! F# E; [

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

) w# D5 M' x) B0 W

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

! v3 n/ ~2 N/ f- Z: T1 F6 s. N

 

' w' N, m2 {/ u' W8 z- L6 v I, Y

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

% d s! n w7 { p% U

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

! N; l: V5 \8 J/ t' v Y

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

4 X' J6 v4 A/ [% g5 Y; D# ]

              ค.  เงินสด

; H! x3 }0 k: N3 ?

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

4 s7 K& w# J4 @

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

0 j& L2 ^: d8 Z1 K9 }. a

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

! U+ j$ |, O* g# L/ x

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ c/ ?8 w; o( [9 u$ `6 m% u$ k

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

* y3 C7 K% X2 W7 c/ p+ J

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

2 T# i, z2 M. A) g6 M2 K$ X! z

 

6 w' N: N5 v" I: ?

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

( V' m$ l0 E6 j9 j

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

% `$ B {: \3 U! o* X8 f. b' A0 L

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

* e8 L/ c+ b( T* b5 _; l3 z

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

# c# @( {$ ~. {) E1 n, ] h

              ง.  ถูกทุกข้อ

{" H h* M: p' C; f7 H

 

' f) D* v, _2 @. O

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

7 N! d& q0 }1 R0 f

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

* \# e4 c/ ?" {% V8 m

              ข.  เกิน  100,000 บาท

! y: {" g# N+ _

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

* n% y( j$ C x: t+ L- f0 l: O

              ง.  เกิน  100,000 บาท

- D) h4 n) k& X: R4 ^

 

& y+ @; k% G/ o2 _" d

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

# N# C* x2 F* X7 F

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

4 r' w( F% D+ }

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

0 y# j M6 n- ~( ]: I4 A

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

# L7 J, e, u9 |. ?2 O

              ง.  ถูกทุกข้อ

# A/ _' h$ I% `8 M" C

 

( p9 {' @7 m4 k2 Y

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

$ i# @$ e4 E6 c5 `9 W8 I, D

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

' g6 D9 w; K# }

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

- B+ A- Q, x1 O- s4 F

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

: |1 s) b. s. Y1 |$ s9 G$ } X

ง.  ถูกทุกข้อ

8 \! l1 g# |1 @0 R. a9 J: V1 J2 m; i

 

% F: d# b w% E }/ O' v! H

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

* _7 w2 t# p3 v6 Y+ ?3 o! L5 Z

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

! R5 E& A% q- B1 w) p

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

e1 p6 u! C. W+ h

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

( p, |0 g( M8 C( B4 r

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

+ P' ^( h3 P2 G. t( @1 G* s

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

1 o2 l9 @: C, v7 O; Z' N, ]

 

6 Z# O2 S% K' [7 z! i

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

% m( O6 r, S) O, w

              ก.  ขาย

" k% H8 _! N" F I

              ข.  แลกเปลี่ยน

& N4 S4 g' x* E4 {

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

+ x0 w* L4 [ W+ g$ p

              ง.  ถูกทุกข้อ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
2 B6 b2 ?, r! N5 |, g

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

/ t: r$ i N7 P6 A

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

5 Y& U# ?2 n/ ~! a' I4 l H

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

! [$ n- K% m* h4 G4 c" t

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

3 ]0 F- }$ m! Y7 R1 {

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

" U6 [2 D+ @# ]" A' [

 

1 f* I+ D3 t6 C3 l) `, o- P$ G3 p

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

- e, h" O1 ~9 S8 K5 z

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

; R. V, `0 }+ T2 [- W

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

$ a7 t) ^ L' S& l+ Q

 

1 I" q2 n" h9 q. W

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

) a; M2 L5 k: l% h4 q

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

' x- I+ z1 S4 G0 t& O

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

/ s1 W; {: g* T$ d6 U+ Y

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

8 z9 `* n9 r8 Z4 Q

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


. U( P4 D5 P( D
8 A6 `' o! b v& e) g

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ V8 P' j2 L- Z9 O8 M

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

, d9 z2 p5 f' D& I: b6 S" T

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

. K5 f; J, E' A) e" q0 i

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

L; }4 C* T4 k$ c# R

              ง.  ถูกทุกข้อ

- s; H& {7 h( b' O+ Q

 

v& P0 ?( c) u( r6 h

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

% I; M" W4 J" R% R: Y

              ก.  เงินสด

3 V5 D1 Q) w6 {0 a4 ^, D

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

. f9 `4 q$ Q* j! C: _

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

& R; @$ X! _1 x7 \- b& x

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 a2 Q. ]& F/ h/ C

 

( X$ I0 q4 `9 b6 e3 Z

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

# D3 V. q- r: |& W+ Z9 w/ w+ b

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

5 b7 I$ q8 ?0 z* E

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

# ~$ }0 w+ H" }1 Y* z) ~

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

6 M! {6 k/ Z k

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

( c1 s8 D) E* a

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; d% E$ w4 c% S% l' m% Y- L

 

. ~1 f7 \4 o, @: Q0 ?

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

& \/ ~ p# r' K$ q* z6 e7 J

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

7 |$ o( P% a6 o1 U1 K

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

' |; S# w8 s' S# c( i

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

6 }: `4 R3 b& \3 d; m* Y

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

8 g" W+ J! \3 y R4 Y

 

5 I8 u3 _0 |$ X: ^- z* d, e# p# ?

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

) O W" T7 X* o- F( h

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

D" j& V9 R% w* k' p' v: K7 }

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

p5 C$ v5 V6 w7 Z5 k/ q

              ค.  เจรจาต่อรอง

+ z: v' P; H' {0 D

              ง.  ถูกทุกข้อ


+ x( i! A3 `' C3 l' v
; {% {* S6 z, v) j! r

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

6 F" P9 y5 U$ u( J8 c6 i' W V

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

* C& l/ Y9 W$ @2 ~: f$ d7 e3 q$ I3 o* p

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

2 P5 b7 d) K* G/ q8 S

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

: n7 w, T. x ]5 A1 W7 ~% B

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

. \$ l3 y3 x' g

 

) P V* ~; R' @1 @$ V& x/ z4 f* t: D

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

$ b; G4 V% C/ D; N* w5 C. A

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

4 P- S8 \8 w6 o

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

$ V1 [ I- g- a2 }6 k! ^4 S' Q% D7 y

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

- ~ E, F( |: K8 z8 M

              ง.  ถูกทุกข้อ

% ]8 [- \! X `3 a$ B, }" V5 S

 

! E2 M2 {- f) d2 {: c

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

# M# t" z+ b9 w! O4 a( K- i

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

" Q- Q* P# Q, V/ g x0 U

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

! @8 F; a' `& g8 E

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

4 L3 U+ i, g: `* K n

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

$ \* G) X! m: H3 c

 

8 q+ p* \" W& ~" d# w

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

" m6 F# l% b! S( G+ J8 L

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

0 C: v% ]0 u9 |2 B) q0 y

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

+ h& B: Q m/ a9 i4 t+ i8 Z

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

7 r _$ A) l$ e! _2 m8 O

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

9 n0 W. ^ T$ @/ ]

ง.  ถูกทุกข้อ

- N! K/ x0 c: N1 g

 


- t( D# X& g$ d/ {; g
6 `+ w9 f) V7 U: u; Q

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

+ P' V- h8 S4 x3 p8 y, A* z

              ก.  100,000 บาท

0 N8 ]" ]' P. w1 I

              ข.  500,000 บาท

" ~8 O& | f; a# w/ z

              ค.  1,000,000 บาท.

( s$ y u- J8 w

              ง.   5,000,000 บท

6 j d3 ]7 h# p5 D: m) L& c

 

+ E. A2 T" ]- ^

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

' Q9 W7 { i/ `3 l$ M8 D

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

7 L* a4 V; P8 K+ T* ^) B

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

; [: P" q3 Y" x. p2 K# ^2 g* N4 n

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

( h. `1 D6 G! ?( v

ง.  ถูกทุกข้อ

1 A1 o" ]; r4 {% V* {9 H0 ^) Q

 

( G3 ~% K9 s) T7 k. S( ?

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

+ t! s( b, r* w+ b7 F5 X; g

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

3 Y$ v' o! g: J N8 K- N1 {9 k A

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

" G2 b9 E" `& t% m7 e

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

, F& T1 C8 B+ Y& S8 x

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

. Z' q1 G# M9 P

 

+ I7 ~6 K9 y- _) p+ p

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

. k" Z+ B) h8 Q$ a

              ก.  ไม่ได้

l) X5 W) k) _! | S

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

) r# R0 X" O9 M2 d# A( r' l

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

/ Y6 Y, a) Z& s V6 k: G

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

/ H/ O' ?* Y+ y9 a

 

+ Y2 D# G5 B+ h5 i

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

! D4 ?1 K) w6 x3 G! X+ w

              ก.  ปลดออกจากราชการ

4 L b6 F+ \, b$ @, d

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

/ b6 y" k' O4 d% R

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

9 K* J* B2 g' A& P# Y- \' a* W* N

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

% F" P6 G( p) T5 F4 s) Z: V" ^

 

. ?' F" K% T* T: N% i3 r: [) P

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

0 g. {& j1 a; W2 S0 r

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

" k8 F9 s5 g. C+ K. z

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

9 O, I: M% }" [( b+ k* e; h

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

0 A# k6 O. c" t' l/ I2 I

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

: ?' Q( m9 s: |* x8 A

 

. o. ]$ F! Z3 o) a/ s! F5 R

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 J7 u2 A' T1 K% e* I

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

% A7 P2 N+ m6 S8 l" Y8 |/ I3 s9 o

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

I K' b' h& H- n7 f

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

, R$ a- W; C, ]- J& U$ g

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

# q0 f* K9 F' d% q7 k

 

$ K1 g6 h/ ^+ d- `

 


# R, P: c- I7 m( ]& s& v7 v

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

b9 _* ^$ _: |# Y9 q* _5 d- C

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

$ ^+ I0 A/ f; |- {: `$ W9 W

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

3 @" t; L5 h4 v8 |

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

. u5 ^4 @; _- R

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

& ?+ p, i, G0 D9 K+ a/ f; ~

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

6 b$ Z5 h0 @) e# o( ^: Q/ Y" h; i

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

( Y) v% M( e! O: l

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

' I* @% e: j; O

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

. k4 x$ z& j5 ?' U3 h2 z

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

8 s1 t- E4 a! B3 _9 r

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

$ c8 ?( U1 I, s

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

0 I. b5 N+ }+ M$ Q0 P

12.                                   25.                                    38.        

5 L* N$ U, N% T0 P

13.                                   26.                                    39.        

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
! U& M+ P6 u! [

(ข้อสอบชุดที่ 3)

/ u( ]% _3 p) r- o0 X2 ]: @& U

 

1 ]0 g8 F. X# @4 K' U! k7 x

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

. T7 m; A. y4 r8 [: a) k

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

: u" c9 H% I" d0 g/ ]" A9 X6 [6 I

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

) ^# V* b4 s0 [

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

3 D' v/ ?* A% g4 p

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

6 _2 m" K6 w# m2 t# F R

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

: w7 ^! O$ h9 ^9 N% a

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

+ m: W& p# \$ N4 W

              ง. ถูกทุกข้อ

' h W* Q% z; M' A' X

 

- X( [. T# y3 @! U. l( T: t! o. |

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

" ]" n5 F4 H' P x

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

2 {1 x7 f. @9 f- Z! ? Q

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

" [5 K. X9 B8 {& D! i: n

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

/ i' G) s/ `- G: m+ _

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ v' Y/ L6 ^& i( }5 ~

 

( y# ]0 ~1 v% p+ M3 X. R4 v# q

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

& U c0 l# b8 `: p- N; L

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

# w8 D8 x, K, L( \8 }' t( I

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

2 g: Y# L- A% [6 w6 E" s }

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

6 H. t: x: N8 e/ e8 D$ p

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

% M4 V2 X9 E4 ?( \

 

Q: i, I& I- G

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

9 U2 `) x0 C2 L" Y

ตามข้อใด

" m1 d% D X6 i9 w8 n) t

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

j: C! M( L1 ~( @7 j4 U

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

0 {2 ]" B1 ^: j$ B2 h2 z' \) I5 f

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

+ B+ Z m4 Q6 }, ~; `

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


: l1 w" z' d9 Y6 l- t h9 r6 y
/ Z- Q- I! Z a; G; N2 e* f

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

6 N9 q7 w9 a; W$ f, Q' Q

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

" K4 \3 Q6 \ G8 s- X

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

. e0 u# L6 d0 L# O: z1 H8 ^$ w

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Z, T! X W. G3 }! ]( J: e3 a

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

; }# C+ u$ o# d0 g- h3 }6 ?. j

 

: A7 C: a; E/ }1 n

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

# H$ l; P% o$ ]9 K1 B2 J

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

* I6 g, f" E2 u g; s1 y

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

/ h; M( x* u) z3 a, V

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

, T! _" T. ]/ v( a4 }/ X

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

; Z6 v- ^9 U P/ E& p

 

! o6 e% s0 U `

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

2 b5 L4 `( w2 L% ^ h7 {$ \* v( K1 d

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

4 d# v4 H, E: H+ c+ D8 x

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

* v3 O- X" U- G2 f

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

# X7 H. h0 k/ h }

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 M7 [; A; g [& n

 

" U ^ e5 p5 R3 l3 S$ Z* ]# s

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

3 j/ I; k: g6 W5 c2 v

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

$ |. V& h o, Y; l$ A( \

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5 R6 f6 F0 C0 T, V& y1 }4 N* O: b' `

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

. Y/ [" L2 r. U3 R$ s- J

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

6 i2 r6 n* \ \9 k m3 G$ ]

 

8 U2 H% `* B; z. C- A3 X7 l

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

2 V1 ?$ r$ S0 R" t5 |8 Q) X

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

4 D$ W! B7 K" r0 t! G- o( x

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

u7 E# `* O. p6 y

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

7 p- ] W+ r5 o( O e9 l8 I) z5 t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 z- i; ~' M5 ^+ }5 }/ T; W+ l+ S

 

8 V4 ^* O! ^, O& p$ f( k6 t

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

1 a$ @) J" T. i8 A, y$ T* h

             


' S) I! m$ v3 c
+ }; n7 e9 M; d2 l

              ก.  ไล่ออก

4 W- V* j% ]2 M) q0 C7 v% w/ I

              ข.  ปลดออก

9 \; i/ x# F% A& E3 r7 F7 H

              ค.  ให้ออก

% a1 p. N& j3 k9 V z+ s7 ~

              ง.  ตัดเงินเดือน

* z+ H* t: k% n/ |, U

 

# D! q; p, F* w; b% h6 l

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

: K& F& A) k0 r! z* `* }5 K0 Q! H

              ก.  500,000 บาท

2 J" l6 C4 X; T, }- x

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

: O' h9 U# o, W/ d0 q% |4 g! ]

              ค.  เกิน  500,000 บาท

0 c. r' S7 L/ ~/ l& c

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

$ M1 u- @& Y& I2 A

 

" |2 I6 ~% Q& c8 \

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

2 j1 y8 B" Z+ J' T- j+ x4 h' I

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

' |8 r+ }( j5 [+ u$ L+ Q& H6 t' `

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

& i; b& w) a" B) ~4 _ a" M

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

) U! Z, I4 t8 H# `% r$ g2 Q

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

' J G* Y5 v9 H* j

 

3 J4 R1 ]3 b' q( Y9 x n; `

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

& k/ F! e2 _3 [. [2 H$ W

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

; e, @* o2 Y, O4 `. ^

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

% f) N$ k( ?. @

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

8 M$ a7 a( ]- C! |2 j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& T# T! C1 g, z" V9 z

 

) W0 q6 _7 E* S/ `) j0 F

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

9 i1 e! a' c) n& l \

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

6 e9 H0 Y9 U/ r- ?2 p$ F# @

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

8 @* w D* f0 L2 a! m

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

0 R& i2 |" b4 `& B$ u

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( G+ j# u1 g$ t1 ^( b- _

 


- Q% @0 m5 z8 N- O* n' B7 M. G# P
1 f) ?3 K0 w9 F8 @0 Z

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

2 M W6 @6 f( N% h+ T" Z$ Y6 V5 X

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

1 w% p$ n5 r1 D1 ^& h: G

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

7 ?! n: p7 Z4 m

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

. t" P3 I) j i3 {. o

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

; z: y; d& E# P

 

! s, P$ [' u5 A5 X

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

3 S! {/ \7 N5 b6 S/ x! @1 Z9 u7 B

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

1 K, M N) }! \/ v5 ]* v

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

% M8 O1 X* H+ f& h+ {3 A7 _: ]7 w

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

w* X1 Y& a6 a& J

              ง.  ถูกทุกข้อ

r- I8 R. i, W4 t2 M

 

/ {9 _+ h$ w0 @5 h" a4 n

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

0 C4 {, H0 c/ _3 N3 a- x/ q) Y, s

              ก.  นายชวน หลีกภัย

5 g- i! Z( w! t2 }

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

6 W$ T6 V) L6 Z

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

, ^5 Y0 n# s. V# H2 y

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

; P; C. ~8 J( T! s- U7 r. k! M

 

4 l7 b* r! i9 \* X) J+ t) h

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

7 [# `: p8 b4 X; v. C* e0 Q

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

5 o- p" a6 S, a4 @

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

0 D6 R% h9 w) p( |2 {# g9 U( O9 y

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

* a* V, i0 v8 C1 p/ ]7 B( v7 U

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: N, P$ q" q% ~( J

 

# `. }, s, W& Z* G3 L3 K

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

/ q8 N0 X9 R3 u; j+ h

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

# A# Q5 c* C" r7 n; e; T

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

}$ o- o& W9 @

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

2 B1 g% o& R4 E! c

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

; t- V; n( D) ]9 a0 S

ง.  ถูกทุกข้อ

# x; E \* ]3 ~: P3 a+ @' e

 

! q6 a' T: a0 s$ [' [

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

# x) m& T0 b0 B* r8 H

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

) _, _% R2 ^1 f' T0 v" I

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

) g3 f. H5 F# Q% L- D8 t( k

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

1 c! X- N* Z; o# W: H; j) I2 _; ]6 N

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

* G4 v V0 ^6 u9 V

 

3 \4 [6 g1 P5 T; E5 l

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ W S5 I: j* J5 H) F% ^5 i0 i

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

$ D1 C. B. C0 P

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

/ O: x0 V* P6 C& i' n+ i

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

4 |' E/ T( H2 c& g6 {$ [5 o/ X

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 x+ q+ }- E; x7 K5 a

 

+ i9 |# k0 Y* K. J5 @

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

( ^. w8 X/ B; e; L4 ?9 W- D

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

! m I2 O7 @* o

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

9 x; n/ s2 J2 T3 K( Q

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

6 h. z4 p/ a/ W3 ^' K6 `

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 r7 N! l# M. ^. c" i" S; F7 h

 

D8 {4 [! ~% m$ ~

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

7 q% R) X" w. f: ~+ L* |

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

# z8 O2 G3 x4 s

              ข.  ประกวดราคาใหม่

$ ]& X& S, o6 |" C

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

+ U2 F, V! R9 U% z% V# ?8 w4 c

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

( D+ e! a+ y* x" R! u8 I5 ]/ l$ ~# @

 

( }$ ?! q! f. g( G4 v2 U

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

2 i1 O6 g: F- k0 c) _' D

โดยดำเนินการอย่างไร

: T* |2 I7 E# S& p* g1 E

             


& `' L5 Z3 Q9 N0 E5 B

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

3 h! u; t/ e& I! L

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

W7 `2 a& O" m! {# ^* J; i9 u7 K1 m

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

# T- \7 _/ a6 q, X: e

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: R9 W% h; k$ p7 s j' }1 T

 

; w0 R2 t$ p! U0 Z, V

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

2 _1 H" t1 B' B" r5 N% a' I! ~

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

2 Z& Q; }, c, x3 m6 t) x( p" Z: T/ a

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

! X2 {5 `" |! N- y( X

              ค.  กระทรวงการคลัง

0 v' B/ A$ W9 R. b* ?

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
( [) V4 r( ]+ q5 x4 W( l

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

( D6 }- K5 {) {7 F' m% r4 v

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

' U1 d7 A9 p' P- f2 x

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

) w- e4 V* ]7 x- T% r/ e

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

1 y$ G6 X! ^* y. l! t" g1 U9 N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: i) {- C9 p/ \' `$ D" c8 t, I1 g8 N

 

8 q: q* ^ I1 D+ T- v2 q

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

* S2 E6 m8 @ G0 K. _

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

- W$ ~7 h% I1 l4 R5 x3 E) j

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

7 l8 ~. U4 W( S1 S3 @

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

+ o1 l, i6 T+ i( \' R$ G3 F

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

$ Z7 }( f- L( G. A0 x" R4 Q% F( |9 c. w

 

! v& i6 `4 n. X; {/ R

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

]6 P" V# E, x6 B$ @

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

& Y: K, `9 |$ S+ G3 [

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

/ o) _9 K7 {) A" R0 y0 S

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

$ b# _) `& `. y; F C& p7 J

              ง.  ถูกทุกข้อ

* o1 |9 E/ Y) y+ ]+ O

 

9 S' h' b0 r+ L& o$ f

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

$ T+ U* J# n, N+ c

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

# K [1 ~: w [! u7 G2 g- f/ E; @$ s# }

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

8 v% x8 [6 f# G8 s6 }1 q

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

1 X; `6 R2 `9 F* Z' Q

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

( J, e- G5 U w: U2 ?6 G. J

 

8 i2 K) g; f: e( b; L1 @

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

$ ^" B6 j- o( B1 R2 b

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

* O, O: |+ K* i

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

; i: W9 P( o( f/ q3 N

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

! e' c l. t2 X% ]/ \: Y

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

% }1 o! m8 A) I# K, @$ I3 `3 m

 

4 ?& Q6 h+ z) f D/ k" t

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

7 H. s: ~4 C/ h

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

' D" a! a2 X+ l/ d0 m& `5 D

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

* e1 z+ X( M( y6 q- l. w M

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

1 C% |# B* d6 w, I- d& y4 v/ T

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 a0 X& e: d+ l1 Z; `8 y' X7 ?

 

- x; Z: f0 E7 q% `! i1 r

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ ?" R G. m' O Q

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

9 B, {$ a; k1 o5 n- L' V, m" p) A

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

0 t0 l$ ^! T3 ^+ k3 ^$ x

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

- y$ N: \; ^# ~5 A, W. w! H

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

7 x% x8 o& q; ~' t

 

& |* I+ G* |, j* g3 K( J

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

9 V" W3 S6 G2 l0 Q

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

0 h( B0 F; I7 \8 r

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

9 Y% F* ~* r- \/ k: ^' v* [

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

: F1 j. y: ~; {; F% h

ง.  ถูกทุกข้อ

9 Y% A1 f6 V# f% z: y

 

" H! p X" c( S1 D

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

6 D# l' L; s, @/ O& o

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

7 z& F p7 ?9 @) r% b+ p

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

9 d3 q7 L/ w* ^1 m' H/ m

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

0 x& a# h, Q+ ]+ u" w6 z

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

- w3 o% W# S3 M _# @

 

3 `& R ?. i2 q' v" H

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

6 G# M$ E I. U( _

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

9 ]' |0 Z* c; e

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

: m3 S( h2 T. z, S

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

$ g5 v0 `" M( Y) I8 T4 p

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 [2 E' ~& t& R

 

" h6 o* K* h3 m# F# v

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

1 B8 v" ?+ q/ ]0 g" G

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

8 ~8 a% x( c9 {- z% I/ v: V

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

- o+ C- d8 W/ k0 ?) ]" @

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

8 S( e5 d& X E. `

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

. t* S% O2 ?3 g _7 U

 

) c+ \% u9 J5 g+ C8 g" o

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

; a: g+ D% i0 ]% N5 p

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

7 z7 \# V2 i/ b; P7 @7 _7 v

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

7 t6 Q, L, b; R8 A

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

4 Q; n( y9 E, R) t1 Z

ง.  ถูกทุกข้อ

; b4 l" k y j7 }# T3 o

 

' d; F% S* t% f

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

4 J3 G& M- |% J8 W; h6 }# ]' l

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

2 b2 d9 j( y q

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

% q) h: c o; \; I: \; }

ของผู้เสนอราคา

2 [. G/ d: m8 G: y

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

& p/ x. y1 u9 @4 _- ^4 I

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

( K7 W% V% b+ [- q0 n

 

2 P- B, O8 H1 q! g; }4 d

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

; u# \ r, j1 d% c) e- b& _

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

* W' x) z c# n7 T( l

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

; O$ W) C4 q/ A* i" Q% B: T

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

) P5 H( I* x- T, F

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

$ f3 r' S6 V& s2 v% B: v/ o

 

# H7 a& l/ N2 V0 f

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

( R( l# C3 }- O+ G( c

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

2 |9 l) t6 ]9 P8 Z

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

, H# [. w L& T% S+ I+ H8 N

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

# F- O; d9 \- b: b

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 C( Y% }4 L! G; r# [% b

 

+ r* V: V! M1 f6 u

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" W9 r" _0 Q# O$ n7 I

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

! F0 Y Q- F" @0 q" b) T$ Y

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

- r6 z- i" c% J- G' G* w3 w+ k

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

+ h6 M1 i' F& k1 B$ X% ^; \* r# }. D

              ง.   ถูกทุกข้อ

$ s: I3 O3 b B' P' a

 

) h, B3 f, m8 l. v T

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

& R' N+ v* |6 u* j1 }# I

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

S! x1 w. c' U: E* x9 a: e

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

|! G0 j. _& {

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

$ F6 Z8 N+ Q% N- F" l* q" O6 P

              ง.  ถูกทุกข้อ

) e- o1 i3 ~* y, `

 

/ m) | L! P1 V

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

* [* ]' n8 \ j% b* m; Q9 n

             


0 B+ p0 y2 s. |! q' s
0 j! h2 \* W0 x, b9 P0 Z1 x2 T+ i

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

* s {: q# }) R+ D

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

6 ]" V6 y# ]5 ^2 k

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

# P' M* x' A% p' D0 V! {% a

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, T, @ b8 P& C* C. e. L( s; @5 k

 

! C# X) f O2 p3 [" U/ a

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

2 J4 M4 Q$ C4 \0 K- y9 p% \3 O

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

9 x3 X1 [6 v. Y. ^, E0 k6 O

              ก.  ได้

: \0 Q9 k! b" w4 V- E: v, O. G, x

              ข.  ไม่ได้

- B. ?7 {( r3 h+ d0 R; C' U

.             ค.   ไม่แน่ชัด

: }3 k: w, M U; G9 j( G3 R+ s

              ง.  ไม่แน่นอน

1 |/ r; T) ~( |+ A$ ?

 

: G/ @" T$ L5 @* G. @, i ^6 o2 v

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

- S# C3 t# d' k9 ^9 ~

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

. Q3 Y) a" {$ @4 I* l8 s) N

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

1 j' V C/ o4 M' s& _

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

3 Z6 o+ C: V" M. B2 c X: G

ง.  ถูกทุกข้อ

& x" t$ k ~5 ?! I3 `, N1 p

 

5 r7 K; q6 M6 y1 v& v

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

8 I. X' v. T9 J) x, D

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

' x8 d. M# V6 Q. ? E

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

% V ~- T' j% U( @' a1 {7 \

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

& K4 ^& a) C2 P3 Q3 L

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

, x' H$ @ I# Z% ?5 Q

 

! F. X% g" Q; s

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

4 @; F$ g, U6 E; U

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

2 ]4 @6 S: D+ i) `9 [ e

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

5 B1 A1 h; U w" V. D+ m

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

. ` j5 }9 T0 R5 K2 W5 d

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

0 E1 t+ S X' G/ W7 a5 x4 s9 t1 r

 

. u: o0 I% @) K+ G; w6 x

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

u9 c% o! `0 s6 ?

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

' Z. r0 D8 J' `8 Z2 G& F# P

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

6 b3 K1 s* D$ Y! ?/ c3 a

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

6 v3 Y0 R$ u# X" }

              ง.  ถูกทุกข้อ

, _1 Z! Y! C: r( G8 ~

 

3 {) A- P# U0 b+ E

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

8 q- O- B$ G! f4 x+ ~+ D" E2 H

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

6 s: g) w+ _ b' k! G* G' R/ r/ p

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

- O6 L6 M# X; O8 h

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

+ {- `+ j f5 g+ ]

ง.  ถูกทุกข้อ

7 }: ^& e! |# t" S) [- O

 

. U- x& X4 R5 C3 Z& s& y

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

+ v" o1 |7 w5 H& I: d, b

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

% z/ |7 C( m1 X7 V3 a

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

$ ~% x7 w9 x& x J& f2 v

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

/ {3 m+ _: b$ d* J; c% ]7 p8 E, K& D

ง.  ถูกทุกข้อ

. {0 K4 N/ ?0 L9 c) r8 u7 b

 

q; A% L: F8 s8 o# ?2 w

 


; v! O9 { b( ]+ r1 f6 x9 S

(ข้อสอบชุดที่ 3)

0 y# [4 k& W E( }; a0 c- s0 X

 

4 p: f; l* E0 L

1.                            17.                         33.                                    49.        

$ Q$ p+ _% t9 \

2.                                     18.                          34.                                    50.        

+ d# O! k! T4 }8 B

3.                            19.                                    35.        

u2 s; E- \& ]$ @

4.                            20.                                   36.        

- \5 z6 H3 m; V; ]. h# V

5.                            21.                                   37.        

7 {1 d( L# V( D( n! h

6.                            22.                                    38.        

, F V! J5 U& s1 T- j

7.                            23.                                   39.        

3 f8 a4 E* E; i3 b

8.                           24.                                   40.        

; S2 [' w9 v2 O0 R" E/ \7 D

9.                            25.                                    41.        

' Z; F5 m5 W6 P' {& \5 t9 u8 }" w! Y

10.                          26.                                    42.        

! g5 [" @- P& Y

11.                          27.                                   43.        

6 Z+ }0 t5 n, D/ u |6 x

12.                          28.                                    44.        

, L$ Q* j) ]7 E4 Z0 d; \

13.                          29.                                    45.        

Z3 r- x F# ]/ ?1 y+ N" @

14.                         30.                                    46.        

6 I3 W3 T; f$ T" j* u

15.                         31.                                   47.        

& F$ s) W) m+ J5 g. D

16.                          32.                                    48.        

327

กระทู้

1428

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 12-7-2014 16:07 , Processed in 0.226618 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้