งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 21655|ตอบกลับ: 10

ฝึกฝนข้อสอบพัสดุ

[คัดลอกลิงก์]

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
# n$ t" d' d- B- i1 W; Z7 W

คำสั่ง   จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

" q; c6 y: Y. v6 \" z% K* }

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

. g& J9 C+ n2 f4 ~. E

              ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

! r9 y1 k6 L! z7 ^$ f9 N6 R

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 X: ?) E: k$ z; _3 y) G4 b

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

4 H, o3 O1 Z8 U% }0 @* f* Y

              ง.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

7 ]$ U' `7 A3 d

 

( G" _& f, B @7 ]- R/ |; J6 Z

2.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่  และปิดประกาศประกวดราคา

: @2 W* m- h0 c

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

9 Y* I2 ?$ b5 q0 A# N

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( s7 y5 q/ p, F' B' d( I

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

! k. G8 q ]4 |- c# L I% f

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& @. c3 ~$ E1 a+ s" o1 Z

 

" G$ M" a- r% X1 w \

3.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่บุคคลตามข้อใด

$ \/ J, N: K/ o% `/ ~2 V& m" _

              ก.  อธิบดี

% h% H+ z! \& W! k

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

`' N+ Z! w/ I ?8 ^

              ค.  ปลัดกระทรวง

" t8 c" j- b- |# J5 _6 s+ \+ G$ D

              ง.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.

' P5 G+ v' ?3 {; G7 C6 C5 ^( P

 

% R: _( {* l( n% L+ `

4.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน  บุคคลตามข้อใด

3 g" H& G( T e2 D, G0 J

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย  4 คน

- t2 I9 p% _, _0 A

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ  4 คน

5 z* B9 K! }& ^$ x9 E, r. L0 k M

              ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

4 w, U- ]: }/ U0 a7 J. _

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

p" e: u9 q# C

 

) G/ h9 ?: { v4 c3 a+ v' p* @

5.  คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา  ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

3 {/ P0 D4 R( O/ z) T$ n

ก.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

% x" N) l5 a. l; h, g3 A7 j

ข.  ข้อเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

* Z2 I- B$ y' v9 W1 l4 g- X! l

ค.  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

) ?% ]7 _) {0 v' d5 E

ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

% l. s; j4 W2 O2 Q2 b

ง.  ถูกทุกข้อ

4 j" L, S! h( ?" M. V

 

$ v, T! K( M" Q, [8 F7 s0 G

6.  การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล

. _! Z* Z% O6 l" L9 t- E( P9 m

งานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

4 }5 Y8 j' D8 H6 d+ }

              ก.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

7 a, t8 n4 y; d" o/ H q

              ข.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

+ ~$ l8 {! T2 ?1 H5 O; O

              ค.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

9 E5 k$ y9 ?: e

              ง.  ถูกทุกข้อ

1 N8 o9 Y" a7 l1 b7 g

 

- ~( [+ J3 h/ Y2 r

7.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

# S5 |) r8 c$ W. ~/ i w$ t4 r

              ก.  เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน  100,000 บาท

& Y) m" b9 e( `: s

              ข.  เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

( r A* u- @1 I

              ค.  เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

( ?/ F7 l. x& u

              มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

& U$ {) v+ s; w6 @

              ไม่เกิน  2,000,000  บาท และเป็นงานเร่งด่วน

) C& O( k# f, Z9 j: y$ M

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 H# V, X1 O( }6 K4 S

 

: ~" D$ x5 A9 ~; D3 F0 w

8.  บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

2 L# s! H$ l# z$ m

              ก.  อัยการสูงสุด

. @( `* e( d9 x/ `) F! m

              ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

4 ^& W- ?) r0 {, n7 ~0 l1 C

              ค.  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 W1 [- g9 d) G' A/ k

              ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

: l9 C, W( J8 r2 N! `; `/ q* W

 

; }2 V1 j1 a- |, a3 f5 I+ Y

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  จะแต่งตั้ง

0 x6 }' Q4 Q2 t$ ^) I1 p6 d

อีกได้หรือไม่

0 w" I- e. G% o4 W1 ~' K5 E

              ก.  แต่งตั้งอีกได้

4 @: G* ^" V4 c* a

              ข.  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

' ~9 r/ J8 C7 L0 X+ m& g! R

              ค.  แต่งตั้งอีกไม่ได้

0 F% }6 W" I7 Y

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

, t5 X0 R% ? f4 L! N v3 M

 

# u2 x7 D( [! V0 ^% A

10.  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

; C U0 g& C% ?" t, a7 V

              ก.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

# f# p+ }; e+ B+ A7 p& w) q

              ข.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

; e! i, }8 M* }8 h/ C

              ค.  กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

2 u9 x& W: ^9 R( Q* H

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 e7 H( k" `# J+ ~: N; n2 f$ T1 V

 

% [# i+ S* Z U

11.  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

5 P, W) V6 r# v- _) \: p' z

              ก.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา         

) H2 b. D7 e6 N# Z, B

              ข.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

* c: N% E/ Z8 |7 O

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา   

: r- E* o8 d6 \! V1 v2 z% i x

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* K( }9 _5 ?7 W; ]& K6 R

 

7 x! z+ v+ B3 t% q

12.  การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

, y5 B% W F- N) _! w

              ก.  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

: n! l" t3 k1 d, y+ W+ k

              ข.  เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

1 R$ h1 X" V0 o$ i1 e$ c

              ค.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

3 ~" s; b# ^$ o

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 a5 h @, [* a) A! k9 v/ L4 ^9 @

 

5 D/ d1 `3 a/ J W

13.  เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

v+ J) e6 W' R0 |# z8 h

              ก.  ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

V- f1 v7 X% w

              ข.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์

% ]- E" `+ G5 O/ G" u, k

              ค.  แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

0 O! B4 i Y5 B6 L) d( r

              ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

, R! n; n% F) s7 H9 O6 C

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 g0 Q% p& J. {; Y( k4 h) |

 

* D: G$ c. J! z7 ~5 X; r3 I

14.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

6 ]+ P1 u& V1 z4 S+ O/ V0 B

              ก.  ตัดเงินเดือน                                

8 c: {+ l' Z" ~$ ^* w5 J; t e1 w

              ข.  ลดขั้นเงินเดือน

# r7 P l, Y$ c F5 S# ?* q

              ง.  งดขึ้นเงินเดือน                             

! G- ~& K5 u9 f0 | V" I8 b

              ค.  ภาคทัณฑ์

: ?; \1 @, d) A/ M+ e; a

 


4 \& a& C( J9 a
. s* P4 n: e2 U y" [: k2 L

15.  ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

5 r; ^* e: ^& h0 _

              ก.  อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

( Q$ x' _5 M; s6 _9 C' _

              ข.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

! E: [2 V0 _0 m& g. X, z2 ]1 A

              ค.  ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

3 h Q& O+ E# b, e

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 H; F4 h7 _1 n. u- d

 

& s$ |; X, D. [& y+ a9 g

16.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 ประกาศตามข้อใด

! ~8 | c* T) z- Z

              ก.  ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม  2549

9 \8 z- l8 n$ w, ^. x: l

              ข.  ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549

' W2 M+ I& ?. l! H3 Q

              ค.  ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549

% [- A# d9 J5 J: J5 R9 }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

' ^, ~ e1 l8 j4 p3 n! I2 o

 

7 _3 r4 Q- F- F8 |

17.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ตามข้อใด

: m" j {8 d) t4 e$ i* U& U

              ก.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา

- c2 e8 z" n, S1 n

ข.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 

4 s3 V; z; d7 o* O6 }2 k& v+ W6 P$ [

ค.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง

( f" r" M! I" _$ o5 w

ง.  ถูกทุกข้อ

7 Y5 K% f5 c* L

 

" l/ |* g; o6 @2 W( A( t

18.  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด

. p d/ q3 A) |& ~1 d* X/ v! R

ก.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

+ X4 {( s) S" F. C% `1 y F

ข.  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

9 M) F* y8 o6 r% D/ @' g

ค.  ถูกทั้ง ก และ 

) B4 Q4 U+ S- Z7 c3 `# a) f* Z5 E

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

9 i" J2 U/ e$ d6 B2 r/ p* c

 

( K4 W1 {, W2 h

19.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง

2 k- N, c( p+ X, u+ T3 J6 _- V

              ก.  มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย

5 F) D' J5 @; n* R! d

              ข.  ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

% u" J: c4 A1 v$ f2 d; b: i& D

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

$ z1 i4 V9 k% q: G1 t

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

5 z! g- g4 ~6 f& G4 `

20.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด

" \) r6 f7 r4 @$ b/ E

              ก.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

1 ?2 N3 c) H9 u6 i6 f/ f

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการนั้น

6 Y! Y2 |) \( Q/ D/ T( d: [4 v

              ค.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

# x& _; I3 A! L/ s+ T% Q* Y, E* N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* @' b* |. D0 r3 C" E4 D9 E

 

! `7 B- T- A L" D* X! f

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด

7 |: M; p+ C% o# h( X

              ก.  ประสานให้ตรวจรับ

4 {+ u$ ?" V4 X2 v

              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

; s4 [& D3 A9 w8 T: x

              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

; K4 \8 f1 n0 M W1 X' x/ V

         ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* M* @+ p* N8 t# ]

 

$ g/ e r9 ~( I: u3 J0 V8 P! [2 o0 g

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

$ f H, X. c. q5 ?2 B

              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น

* Q7 Y' K3 c! G) J

ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

( J1 d3 k) ]8 s# o/ [6 ?& W

              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้

; `: y3 G" b# n, H0 P8 I5 j

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4 i8 |6 _5 d, H) t1 t5 M

 

* X! h3 [ p6 ^% _5 c8 ^

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด

8 \: X7 ^ x2 u6 `2 D8 b$ \8 q: r) z

              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า

2 T3 U6 p( S6 w. G

              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย

/ }; h" g; V* c" O2 }3 s5 l; E

              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

9 Q9 Q2 f$ J" Q" G6 z w1 ?8 f

              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

2 D) y# y4 k3 X4 a6 B- i2 }+ M

 

T0 \. o, c& H& [

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

, B( }4 }0 T5 L. h1 x) T- _

              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

) @, l# h/ V4 s t3 `; D% `0 z

              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

) \- r& t' a7 R( A& L" l7 x

              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

, u1 _( i1 g6 x+ [/ ]( @/ m F

              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร


8 l1 h+ [: s' J" H+ P3 Y4 L
% M# i% c2 q- }9 @

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอ

6 |( S" p! A& D9 U3 W1 j

ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด

2 k# B* b) M1 }/ ^1 }' P5 ^: D

ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

/ {/ V2 e. e" ^4 r. b0 o

ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน

# Z+ l$ m# s! {! ?

ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3 f8 \# T1 g& Q j

ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

. ^3 G0 |: {" M0 _, D5 p( X

 

! e; X+ R; M; m4 P& D2 Z* L

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

3 w+ c( ?% B7 i7 z% e% F

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

$ g0 e# F* x5 B' z

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9 m1 o8 z2 X1 Z4 F+ e- _( p9 H& e

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7 ?% Q+ T" J3 r3 Z

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. y' K& h1 E. {' d6 `5 c: G6 P

              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

+ u/ b# Z/ F9 w- U' x* l5 s5 X- e

 

e, I3 H5 F* e8 J7 x$ W

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด

8 c! B% d2 d, I3 M+ z- N( p' g

              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

}4 L T+ ~! D% M

              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

@1 R" F: H. n; A/ q

              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

; a5 k$ {0 N4 R& A3 u

              ง.  ถูกทุกข้อ

% x- A$ Q) ` n3 N5 \

 

! r' d" }6 x. }

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด

E, Y) @: I& i! ~5 w

              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

6 K4 _! L4 `- a2 }' f

              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด

. O1 V6 |( w+ B) R

              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง

2 e7 J; h+ _) F4 e4 B3 j

              ง.  ถูกทุกข้อ

- k; g, n% G! O, J

 

+ y) ] w' ~# I. [: f

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ

! q9 @8 e. `1 ?# @' j

              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

3 x/ I# [* m+ i$ e! y6 L

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น

' T! ?/ w$ F7 e& ~1 S Q

              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน

( W; r, C8 w# r: h( E

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

; Y/ l1 Y4 p+ _1 w, M

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( B) A4 K* w4 u) C

              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด

2 C: \" }9 p0 ?, f6 E( a: Q

              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด

# B% W# R" }* j6 R3 v J

              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด

; {& R" ]7 w7 G9 d2 K3 Y

              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด

. y: `+ G1 K! u# T1 d

 

2 [5 N4 g$ m8 V+ d! R1 b

31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด

" m& `+ d& X! x! D# J O3 {& l! d

ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

+ V/ N+ u/ K" Y0 {

              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

4 y6 `: A- l2 F4 ^1 A' p

              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้

/ W5 D, j/ m7 p6 b& w

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

* {( |" n, s' K2 B3 e- t1 g, a

 

( b& Q+ g/ r( `$ z2 T& ^; s9 P

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด

2 i( V/ d8 G- A2 Y) N

              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้

4 j7 e3 O# }( U3 I

              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้

- U- S+ s$ }; c

              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้

& G; z# F! p% p, I$ ^+ Y; I5 G

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

( @- x" L( J* _: p

 

1 M: T( _% J8 z

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด

2 Z2 q+ [: i: N/ V2 O4 L! t

              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

$ [2 Z! ~' r3 {; ?

              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับแอ๊คกรุ๊ป

V5 n$ W2 i# }

              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป

% ^5 r/ R2 K) l1 m$ q

              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ 

6 l* `2 \# B* Z- @; K6 [" s* w

 

8 d+ {2 ?' r7 J4 L! ~

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด

2 N1 c: z) U3 a4 a

              ก.  วิธีตกลง

7 Y, N2 K! W* L+ C( ?

              ข.  วิธีคัดเลือก

8 a! G* C# B B6 i0 ~

              ค.  วิธีว่าจ้าง

: @/ X' V0 m- r; n6 V

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

) M3 N% h/ ]6 Z+ F& N& b( ~! {

 


9 W1 N7 k9 E3 m" U& Y" i8 ~

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

" N* l% C# g- O3 ^

              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แอ็คกรุ๊ป

) I5 W0 Q$ G2 h1 u! k

              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

, \+ E+ x2 d8 F4 Z4 N& h

              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

+ u# ~3 b/ w0 D7 @% j

              ง.  ถูกทุกข้อ

% {. v2 F# B; {9 a& w. `& }

 

9 L# ~% `& B" _$ y, s# F+ ~

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด

8 o9 {! D; }* {4 H d

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

3 r0 T5 K7 j3 U

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

$ \0 `8 C2 g7 n# ^' v8 ?( f

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

9 k6 |0 e) y* F5 P" M

              ง.  ถูกทุกข้อ

4 i% @8 ~" F/ s

 

" F t1 q: {# {7 e& q7 R

37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

. m& f0 @4 K2 v5 D) k3 {( J

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

% C0 ?, Q( U! w U7 C; V1 P6 d, v5 t

              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น

0 a8 G. j+ e- ?

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

9 X% x9 ^+ [# O- B9 {0 d7 z w+ ^

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 U9 ^/ _' j5 [) o

 

# V$ \. R; s- t3 N# Q' s+ I

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้

E7 g- ~0 l2 t p

              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

* {% @2 @; [+ F8 a( E

              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ

: s* i( Z+ T0 I

              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      

( O* J& X9 {) p( f8 w4 F9 ]

              ง.  ถูกทุกข้อ

9 z3 n H ` \4 [/ f; I0 r

 

+ W V1 @" Z7 j/ D

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร

4 O: w0 S" N( {/ E* b

              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

. \' F# J6 a! I( W q. q! E: Z! N

ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย

: n @7 c9 O4 t6 X, e4 b

ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

3 u; f0 |( J8 g4 W3 Y# R! p+ C

ง.  ถูกทุกข้ออ.วันนรัตน์

+ B7 h- n$ K# G% C+ [; @( h

 

$ Z3 V5 @- D7 O2 I

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์

; X b9 N7 k. c

ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด

' j* Q, K9 V0 H" [* O$ p

              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน

9 G7 S) _1 p3 Y% \* f

              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ

9 c4 N! e' h2 [' Q

              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

- Y0 Y+ R! Y" S, ~+ f9 ?- o; y& x& [

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:16:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด

% _' o. H+ W( _/ n3 K( ^

              ก.  กว.พ.อ.

( E1 L) `, B8 C( l! [( Q+ |

         ข.  ก.ว.พ.อ.

4 k* S/ C$ \1 F$ S/ D" d

              ค.  กวพ.อ.

7 s8 \ J( w) H

              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

( s3 n' K5 t0 @ s! t

 

o k, v& V4 P5 ~6 y/ k1 c6 P8 M7 k

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน

; E$ r! v; b& m8 n) N _6 q8 z

              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

7 B4 E; ^/ q% r' W' I+ Z

              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

( W7 ?' b0 `- W& v

              ค.  บริษัท จำกัด

- m" v: |( M: F$ K

              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด

1 x$ @8 u: e- Z8 `" b8 j

 

0 }2 P/ w- b* M# b' R9 u* s A$ M

43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร

" u/ v4 V% ]" Q7 y5 w

ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว

* v0 c+ J0 v6 g; k1 Y9 l' C o" {

              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน

, m& _( G# \7 U( n

              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

5 u8 f2 _: U# c6 b

              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

$ i9 s E/ F8 }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* |( g% c2 n. X5 O4 Y$ t6 ^2 w) l

 

/ C/ G' q6 H& K h8 r

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด

1 _0 S- w4 I8 E/ w1 y* F3 o4 \

              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา

4 b2 \1 W' |0 U* k

              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา

0 d, D6 i. {. e" z9 r2 x; K B

              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด

2 h' W# w5 ?, y* _: @. N1 J& }7 X' N' }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6 R8 n7 k+ Q$ E( o0 S) H

 

1 [4 R6 s" h6 e+ z$ F

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 K; W/ [4 ^6 l3 Q

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

7 }9 ^! I/ R1 W& d& p6 Z

              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

- A; G! J; W0 o- y# G2 C5 i

              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ

; |3 H5 l% V6 v, F) w- y" o' H

              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

, c6 q) u5 V/ u' K! {

 

" b5 |7 k3 Y) N9 k' A9 n+ D

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด

6 E [& m; ^/ b' g

              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

7 d7 Q* s/ \( z2 z3 [4 b7 R; v$ ~2 Z

              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

# Z6 A+ P% Y3 F9 H& q

              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

+ M' i' s/ Q$ c) E: e1 e( Y" g

              ง.  ถูกทุกข้อ

* A9 U6 S2 f5 K r

 

" A2 T5 f! m8 H

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว

$ m: M& s& H6 Z. g- |

เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก

' E3 o/ E* r3 ^) x: r

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

$ \ U" l- _" |2 ]3 B

              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

" ~ z2 n0 d. ~' d3 |+ g& g

              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

! h+ ^( B/ g# [6 f" A9 ]" ]4 M

              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

4 B, Q8 G, K P0 S- `. x* h

 

4 Z7 |% y, g( o4 \

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด

: _* p- Z. C/ U9 i% f

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

4 a. F m4 q7 ]) K, F

              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่

5 x1 F8 ?3 l0 d8 A

              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ

, P% B* [1 _ _& R/ B" w

              ง.  ผิดทุกข้อ

. u4 @% t) i+ ]+ v, s3 n

 

7 T1 R3 S" {% `" T2 I% I8 m

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์

4 b3 g1 F4 U& k( F8 ~! z

              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

& X/ f3 s. y: h( O6 m

              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า

! ], M. X+ @$ S" V8 v: [

              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร

' }1 [/ G" ` W% |. }5 I; `) _+ y1 ^

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้องแอคกรุ๊ป

- e+ h6 v* k( {* ` D

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวด

' [& V% i _6 K! M$ T9 @ r! W

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน

6 V( C* P1 X% X& d

              ก.  กรกฎาคม

+ F. B, f' m' ~

              ข.  สิงหาคม

* b1 H: w1 K {7 f5 }/ X

              ค.  กันยายน

. u4 F7 t& |+ o$ e

              ง.  ตุลาคม

- s% B8 T4 b& P- Z L" N% _

 

3 \) G9 B7 ]8 r5 w. D) _- G9 e

 

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:17:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

1.                                              21.                                                  41.        

2 `0 `: K/ [- p$ F0 c

2.           ข.                                  22.                                                  42.        

+ l' W @8 S3 P/ T4 F( O' r A) {

3.                                              23.                                               43.                      

8 o( U* K+ K5 \

4.                                              24.                                                  44.        

) A5 ~$ F) q% P6 z3 B" b) b& U! ~ G

5.                                              25.                                                  45.        

. {2 J: a0 F# p( a* T

6.                                              26.                                                  46.        

2 X4 R2 W" z2 O0 x/ Y

7.                                                                   27                                                   47.        

7 k; |; E7 d& J- x R

8.                                              28.                                                  48.        

- I2 t# a! H. o$ b" H" M& \/ K

9.                                              29.                                                  49.        

1 ]4 }! v% K4 w4 q6 x& L, L

10.                                            30.                                               50.        

l5 B# f2 ^1 B! u1 }7 ` n: L

11.                                            31.        

5 ~* Q( E$ w, d/ {

12.                                            32.        

2 J/ N* s6 {5 X+ B" d

13.                                            33.        

/ X) x' {: F1 i. X# [" q

14.                                            34.        

- e/ T3 @; c1 @0 N: F- ~

15.                                            35.        

2 |3 F& m4 Q8 B: S; c, y% U8 n

16.                                            36.        

% D, G; L3 K: V8 j* S

17.         ง.                                  37.        

0 `; z. g# f, c" }! g, D

18.                                                     38.        

7 J$ a, a4 j4 k* k/ m0 Y9 J

19.                                           39.        

$ U4 b6 u% D1 G, Z! Q/ z

20.                                            40.         ก.

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:19:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
+ C4 o3 E: v# E: ?

                                  (ข้อสอบชุดที่ 2)

+ |* k" {7 S- u: \

             

+ z0 d2 n! n6 \. @$ [. B) u

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

$ K& F' d4 p J& K# n1 ~6 g' N

 

# ?( E) E* ]1 a. C$ d

1.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกรางมอบหมายให้ข้าราชการไปกรมบัญชีกลางเป็นบุคคลตามข้อใด

$ Y2 S" | x& f, r

              ก.  เป็นเลขานุการ กวพ.อ.

: ~) a3 E( T( O9 q

              ข.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กพ.อ.

# A9 R9 |9 W) B* Q. @6 P

              ค.  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กวพ.อ

! e6 n8 P; A/ [8 H

ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

' N8 \# c2 ^( i

 

8 @2 `. _; V8 H

2.  ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการตามข้อใด

% a3 t: i+ g- { w# c) q* L

              ก.  ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

* L$ ~4 ^+ l5 J1 Y. E8 M# V& g7 [

              ข.  ไม่ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

: m6 Q# n8 O& w. W8 d

              ค.  ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แทน

" H! Y0 M* _% I- k, m1 ^7 s6 U, x

              ง.  ถูกทุกข้อ

& C( z5 {- Q* N% X

 

`. \' t4 a. e8 M

3.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

) A, ?6 \- C V3 w8 t/ d

              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5 R- h; ]* S8 E' Q/ @7 k5 n! e

              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

7 e1 A# T! ?& @" e5 ]7 c7 [* l8 L

              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

; ]! j9 f! }2 E- N3 \, L

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

* A; `+ Y: q; Q2 f, l! T

 

3 S& t- {2 ^7 T1 }2 C r8 @

4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณีใด

+ W1 ~) H6 z" S

              ก.  เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

7 k; k* L3 n% Q& s. u0 S. C; Q

              ข.  เช่าสถานที่เพื่อให้เป็นที่ทำการ

6 T' x6 P. M+ |. h

ค.  เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ

7 r: d& Z0 ?4 L* H' C$ g! p

ง.  ถูกทุกข้อ

" u2 v. O) H( R2 L

5.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร

# s( Y. y. b5 U1 P n0 A

              ก.  วิธีตกลงราคา

( i6 R( _ P$ q4 o# w0 u

              ข. วิธีประมูล

4 p2 i1 c, n' l

              ค.  วิธีการประกวดราคา

/ p- A3 s9 S% j# [0 z; d7 R1 p9 u1 E

              ง.  วิธีการจ้าง

. p' F" ?% A0 c5 p

 

0 [2 q9 d* g; J; l+ d" i

6.  ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ทางราชการจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใด

9 z8 @/ ?. j% ]$ w

              ก.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กวพ. กำหนด

0 w' J6 F- ^' z8 p/ F% X

              ข.  กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้

$ \" z' \( d4 k0 S% }$ B

ค.  กรณีที่มีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ

4 W! B( p y+ F/ ]. E0 R

ง.  ถูกทุกข้อ

/ s2 R; k3 s! z6 A% }

 

1 \- C% A/ f. a+ l

7.  การจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ไม่ได้ผลดี จะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ }1 |7 A6 k; r M; u$ H

              ก.  ให้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

6 Z/ G8 ~% _+ o) B

         ข.  ให้ยกเลิกการจ้างโดยวิธีพิเศษ

8 @$ g! { c$ B" W

              ค.  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

[4 c; Z, n- _' W9 K m

              ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

$ E9 j7 t- ^& L5 ~+ I6 l

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ ค.

1 e7 |( @+ v7 j) `$ S. U

 

9 o& N( P8 ] K6 _5 r

8.  กรณีที่มีการจัดทำเองจะต้องดำเนินการตามข้อใด

( \, `6 W* x- `( M8 [8 s. U4 ~* z

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำนั้น

9 S0 n* d V! x2 ?

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

+ E$ q3 S1 F5 w! a6 Z7 i1 l9 `0 A

ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดการทำเองได้

6 h0 M" s' T8 o: K; \' B

ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ ข

7 I! |- E, V1 N# B5 J5 G: D1 _8 `) T4 o

 

$ M% u9 O6 A7 ^% j; C: \6 z5 {

9.  กระทรวงการคลังมีหน้าที่ใดในกรณีที่ทางราชการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นกิจการของคนไทย

& {3 R8 s' s5 ] o( @7 {5 p

              ก.  พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

. T9 s2 M. j8 c

              ข.  จัดทำใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดใหม่

' s! C; x' I, }; ?9 c: B) }) I

              ค.  จัดทำบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณา

% j, T6 T$ _5 H/ L8 P3 v$ e

              ง.  ถูกทุกข้อ

% J* y% j' D# g( S% C' b6 D

 


2 n" [3 I4 G/ H- L0 `3 U* f* g$ i

10.  ข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน

- w1 r4 t# _- E( A9 _+ u6 l2 n" g

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

* [" L2 g( W N" T

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งมาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ

: e! e* h: n6 B( I

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

) l9 q/ Q$ {5 ^1 j

              ง.  ถูกทุกข้อ

. }# s, x2 p3 g9 Y

 

$ V# V' p+ h2 g0 U

11.   การซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะต้องดำเนินการตามข้อใด

/ m. a8 _( q, G0 @; ]% J

           ติตต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการ

" {+ P" Q% n3 [! }

ข.  ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น

) _5 j j$ N# A/ Q" M+ u) q

ค.  ติดต่อผ่านนายหน้า

; Q, J* }+ d" S, i

ง.  ถูกทุกข้อ

0 s2 M4 v! t& s6 I2 O

 

- s1 [% j$ a- k( f; d5 z

12.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด

. K, @# ~" l$ ` h3 J8 y

              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ

! I' _$ F: R9 P" J

              ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

! U5 F- P; Z, V

              ค.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย

3 _0 E, A/ f. P2 Q/ q

              ง.  ถูกทั้งข้อ     และ 

5 Q3 i/ w7 q0 f0 g/ O

 

& S8 V6 u J- u9 ?2 Q3 h

13.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

R0 Y _- d5 t/ D# Z

              ก.  ภายใน  60  น นับแต่วันทราบคำสั่ง

2 y3 {8 T- k4 \! n2 x# D1 [

              ข.  ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

) d' c0 O; B+ P) t9 ]

              ค.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5 {( `' C, X) [) O6 r

              ง.  รายงานเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

7 Y$ X& a3 z+ G+ g, L

 

9 C0 a+ v. [" @

14.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใด

8 v/ t9 l6 n7 u" V

              ก.  เป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

# W4 j) T# U* p% a

              ข.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป

8 l. r: m$ t, X8 Z! a& s! _5 R

              ค.  เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3

_7 m8 |/ q3 P+ Y* G& h) R

              ง.  เป็นข้าราชการที่มีความเหมาะสม

, q, U! }0 t- q- ~: ?" u2 Y* ]2 x

15.  บริษัท มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

; S7 k+ y5 z) U

              ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร

* |# K3 L. L1 c9 U

              ข.  มีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจแอ็คกรุ๊ป

9 x" `" {' B0 A7 A8 m

              ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

+ c% Y3 p( ^9 p9 ~2 p* A

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

7 p; h. V+ t6 W* G3 S# a

 

4 A, T3 I/ J1 y; D4 X% d4 l( _

16.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

; w3 V' D8 J) e0 O

              ก.  ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

( y* e5 U9 o7 D. y6 M

              ข.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

0 h1 R7 b. e5 R3 p

              ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

! N, A7 F) `& @, o- [9 Y

         ง.  ไม่มี่ข้อใดถูก

, s% j3 l: ~( u# |, [

 

. W- {* |3 a1 h

17.  การจ้าง มีความหมายตามข้อใด

c/ G5 Q- G* h4 P0 [6 A6 O

                ให้หมายความถึง  การจ้างทำของและการรับขนส่ง

1 X8 h. P; z0 |

ข.  ให้หมายความรมถึงการจ้างทำของและการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

9 v2 k" f: N. ^4 N& C

ค.  การจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการอ.วรรณรัตน์

4 m' m% U. T1 }6 @) I

              ง.  การจ้าง  การรับของส่วนราชการ

; Q6 [$ `* u, w5 \" ^- b

 

+ q& Y" z2 U, U3 x

18.  ข้อใดมิใช่ความหมายกิจการของคนไทย

: l1 l8 Z; p( I I( z

              ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

8 }# W' b4 ^& \9 \9 I

              ข.  กิจการที่เป็นของนิติบุคคลสัญชาติไทย

0 ~6 H6 w7 H$ u. z7 B# m: j

              ค.  กิจารที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

# B0 C6 p! J( b2 p# k! j

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

/ L! r: Y1 p' `6 G* X4 C( {$ p

 

1 Z, ^! Y6 I9 D' u& m) r, _- c6 L8 {

19.  ข้อใด  มิใช่ ความหมายที่ปรึกษาไทย

9 P( Q7 X4 `. R! \

              ก.  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย

% u* \6 T' l$ G6 a- t7 f

              ข.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

4 Y6 R6 z, M" J3 Y, L& C2 X5 U8 w

              ค.  ที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ

( |6 E3 ~+ n, o" C

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 ~% i: y2 v( l `5 [3 ~. L

 

& Q t' _' m8 h0 L

20.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

+ a8 t, K$ z' P0 R) T! {

              ก.  ประธาน  1  คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างไม่น้อยกว่า 2 คน

5 _. L: G; T0 G, M

              ข.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

( m% l. u3 U+ E& E4 d3 e: C

              ค.  ประธาน 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

I( h. k* }) E/ A

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

) z* r$ Y# k' x z- k

 

9 [) u( q) L2 j4 a; f; D7 e' J

21.  ข้อใดกล่าถูกต้องเรื่อง พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

: M/ G) B% [ m: v) \* ]

              ก.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบในประเทศไทย

+ |8 x- J8 _( W) ]- i) c

              ข.  ให้หมายความรวมถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย

+ k. p* o/ V8 U$ x# f

              ค.  ให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดยคนไทย

/ w! m b: L6 u: u# y

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข  และ 

: Q0 B7 r; @3 l* s; g4 u% P- c8 G1 ~

 

5 d2 y* A/ v$ f0 l

22.  การจ้างที่ปรึกษา  มีความหมายตามข้อใด

. V( u5 T5 o: ^

ก.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

0 f, J1 P: V5 ^, T) B

ข.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษารวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

, r( ]1 d- n8 o ?$ {

ค.  การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

: n5 w! K; h' P Y- X

ด้วยเงินงบประมาณ

: r' r! i5 [0 e& ~1 w

ง.  ถูกทุกข้อ

6 y8 T$ W- Y! _1 T, J9 ~

 

, z. o+ I) A9 _: B

23.  การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการตามข้อใด

+ W4 A6 A7 v! b& @0 Q+ T" d8 c

ก.  ให้สืบราคาจาผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดก็ให้ยกเลิก

; b! R. q4 v1 y6 T7 W$ ^# v

ข.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

) q- U9 b! A3 I h$ m

ค.  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป(ถ้ามี) หากเห็นว่าสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้

& k( }9 s/ Y2 ^. D

ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ 

/ E j. e- D9 R; J. L

 

5 ~4 ~" G9 {8 K) z; l

24.  การค้ำประกันผลงานของที่ปรึกษาใช้หลักฐานตามข้อใด

! Q9 \3 E4 E A

              ก.  หักเงินที่จ่ายแต่ละงวด

+ P. r( Z# d3 A2 \ f1 ` L

              ข.  ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

6 Q! U2 T* S1 y9 B

              ค.  เงินสด

% n% q4 S" ]2 n( M( b& Q" I. u

              ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ    และ 

+ d8 D" d4 L u: S' D" a, u

25.  ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุนอกระเบียบ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

" v; O* M: R! o) o

              ก.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

7 V/ k6 o$ C. T

              ข.  ให้แจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 D# ]% P Z. S! w/ Y, o4 ]

              ค.  ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

( W9 G: G1 R6 t- ?' b3 E

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

0 K% R' ?' T4 k6 l. x/ @, \) i) f

 

$ d: U9 P9 }, ^" }, y$ L* ?9 B

26.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

, h& g0 ~1 M5 I$ B2 Y# }" k

              ก.  เปิดซองใบเสนอราคา

' Q# m" m7 ~; o% ?

              ข.  อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

8 k! i3 k P4 D/ R

              ค.  ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย

2 w. W) {" Q; h2 j. |& N3 S

              ง.  ถูกทุกข้อ

. g! b3 Y g% {! C- y9 V% `$ @3 B

 

" v: R7 U0 E6 ^$ E& k

27.  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเป็นการจ้างมีค่าจ้างตามข้อใด

' I1 Y/ Y9 b8 P9 p( \

              ก.  ไม่เกิน 100,000 บาท

0 \( Y! h" t" ^

              ข.  เกิน  100,000 บาท

?5 X9 r3 L7 p/ [' U0 P

              ค.  ตั้งแต่ 100, 000 บาท

- [: x$ w! Y" e, ?4 `% W

              ง.  เกิน  100,000 บาท

1 {9 q$ w! j4 }. |- _) f3 n

 

8 r* Q6 x& p0 p; y4 u4 Y! e. v

28.  การจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระทำได้จะต้องเป็นงานตามข้อใด

! i/ g8 G* H7 f( m8 D& n

              ก.  งานจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะ

, \* K+ C( ^% n, I) t- U

              ข.  เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

: _% I" U& E& Z9 S, D4 f& F

              ค.  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร

8 N7 p3 \, G. ~# ^- D7 s1 ]

              ง.  ถูกทุกข้อ

a0 A! v5 R: G7 j1 c9 ?2 O; h" n

 

+ l" M) {" b) {4 O* [

29.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการ หลักฐานการยืมจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามข้อใด

% c; J# c& D% d! @4 D

              ก.  การยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

* u! s+ m& P3 h' ~) h, Z" j6 a, q8 s* {

ข.  การยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

' ]4 G- M& I/ ?" K4 }+ f$ x

ค.  การยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

: a' G( U1 ~+ L5 C- W" p( m

ง.  ถูกทุกข้อ

! i& w& A; |* w

 

) _* S( p' L$ H3 d. K0 G, e

30.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้จะจำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใด

& R3 ?& _. f! c, i$ P4 _; H( p

              ก.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันเกิน  500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวง

8 M- m! O' M; n5 S+ F

              การคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

' M4 j4 A; o* I' i$ @

ข.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

) e8 P: x' Q% C; X

ค.  พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันต่ำกว่า 500,000 บาทให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

) [1 f$ m2 i& l$ h7 v

ง.  ไม่มีข้อใดถูกแอ๊คกรุ๊ป

2 O: X k0 A, r" J

 

5 x) I# L* a, Y( z+ p0 f

31.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหรือใช้ในราชการต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หัวหน้าส่วนราชการจะดำเนินการตามข้อใด

) N% C) f4 _, Z% X

              ก.  ขาย

( a' z$ u! i' u) d A

              ข.  แลกเปลี่ยน

3 _$ i% n" R- }9 F- q& ]! Y0 k" H

              ค. โอนให้ส่วนราชการอื่น

- P* G, n: f, U. l C

              ง.  ถูกทุกข้อ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:20:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
0 B: ~5 D9 z% m& f* u4 w

32.  พัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของบุคคลตามข้อใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่าย พัสดุนั้นเป็นสูญ

; L7 ?1 T* f/ E4 Z% A

              ก.  อยู่ในอำนาจของกระทรงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

; y/ u8 A/ J# W4 l( J/ e

              ข.  อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรงการคลังหรือสนราชการที่ปลัดกระทรงการคลังมอบหมาย

' Z3 w2 E9 Z7 L

ค.  อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือบุคคลที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังมอบหมาย

. o; e+ X9 w* K; Y" e- |9 M2 K5 G: q, B

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

0 e( r. E ^# ^; ]" ]* Z

 

! F% O* w# C$ L

33.  การจ้างออกแบบและควบคุมงานกระทำได้กิ่ธี

" x8 F2 _; o8 P$ C6 v$ v

              ก.   2  วิธี                                                                        ข.   3  วิธี

2 i: O& t% B: `- H

              ค.   4  วิธี                                                                        ง.   5  วิธี

?# o; T4 F& `3 G8 A! [3 ~

 

4 W4 W' H" p. `9 m) E

34.  รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามข้อใด

6 S4 ^% L8 N4 E5 p$ z

              ก.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ

8 Q3 d' {: I7 T9 M {4 P- W+ a

              ข.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจ

- q3 `7 h4 S0 L* R {

              ค.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย่าด้วยวิธีการงบประมาณ

8 W+ O6 ^6 D% H& u, ~3 v8 e

              ง.  รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ


) E" Y4 S! a9 [. I d$ ^; H
2 `! v' O7 ~$ D c# U

35.  หัวหน้าส่วนราชการที่รับมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตำแหน่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

$ e9 @; ?$ H h& o T/ K

              ก.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

) [2 I+ W2 i \9 m9 e

              ข.  รายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา

R6 d* O' \% h6 J

              ค.  ดำเนินการไปตามระเบียบ ฯ  นั้น

/ G( ]' n* r J/ Q- Y9 A1 L# L

              ง.  ถูกทุกข้อ

: z0 I1 f T% N% {' c

 

4 K: \7 A7 ^8 k# q. T8 u! B0 ?

36.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันตามข้อใด

8 x' y7 v: a6 s, r- Q* G

              ก.  เงินสด

& O' y. E3 `$ T& I1 P8 f- V: v) v

              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

7 S+ v& R9 [5 c% j

              ค.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

) Z9 H* _* y! V

              ง.  ถูกทุกข้อ

" N w; V# }; I. ? o

 

4 e, I' D" \. T* X3 B4 F) @2 p

37.  การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

$ d0 x+ L& B& a; V' i

มาก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใดก่อน

! \9 O2 u2 y5 v: R

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

0 A- Z& n% Q q, j$ {+ B

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน

1 r. |3 v$ A' m3 U1 A' f: R

              ค.  อธิบดีผู้บังคับบัญชา

) g B Y! J0 m3 Q9 }

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

; t3 j9 i- |0 I9 N8 u4 g. x

 

2 X2 o: M4 h% d7 W. x& W

38. พัสดุตามข้อใดที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดเมื่อได้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญแล้วต้องแจ้งแก่นายทะเบียน

& E5 V0 O, L+ T l$ A

              ก.  พัสดุที่มีระเบียบให้แจ้ง

+ c3 g3 n q' h& M; \3 R, Q9 d1 ^

              ข.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  20,000 บทขึ้นไป

9 z* W" e: R- _. p9 h* y

              ค.  พัสดุที่มีราคาตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป

4 |2 x2 R- L- `& |3 L: c* ?

              ง.   พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

9 L) Q* w1 k2 V

 

0 Q) \. m/ }( o7 ^

39.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา มีหน้าที่ตามข้อใด

* n3 X3 P9 [! p5 @* R

              ก.  พิจารณาอัตราค่าจ้าง

1 p' g2 ]$ V0 P* L$ d3 G$ C+ r

              ข.   พิจารณาค่าช้าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่จะจ้าง

+ K; @# B+ \0 M( P- Z

              ค.  เจรจาต่อรอง

" v% E( ], R; n& |- u6 K9 C* P. Q

              ง.  ถูกทุกข้อ


$ o0 g5 S H+ h$ K9 e+ d* r
( v+ {( ]+ C& s- ]4 ^, n z

40.  กพ.อ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

$ u3 \; v; x3 t5 [3 r

              ก.  ตีคามและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

; P" r) f6 R S2 `, O% F7 M

              ข.  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

% o; P" ?7 e1 U9 _7 F* p

              ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

' g4 \: }$ H) a- J1 P. e

              ง.  พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

! V6 l; z ~5 z9 H* g2 Q' @7 z( d

 

8 M. Z; Z) ^# s8 j7 ~* ]

41.  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบนการเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นใด อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม จะมีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

8 e4 }6 ^, l2 R' t) M D; j }5 Z* j

              ก.  ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

]+ t3 J2 |3 N. k6 ?4 U

              ข.  ร้องเรียนต่อปลัดกระทรงการคลังภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

8 e7 u' P) m4 J, e

              ค.  อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ  กวพ.อ. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

% H5 a" J' c# o5 \8 y

              ง.  ถูกทุกข้อ

) B8 q6 D* {+ p1 p! d3 z$ i: a

 

- u4 S9 Q. G8 B5 b

42.  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือผู้ให้บริการตลากลางอิเลคทรอนิกส์

" G) t0 m& x# N4 U) d/ W O

              ก.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

9 o5 q5 H+ C' v: U& I

              ข.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

7 W( E# P8 U3 g. X5 J

              ค.  กรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

2 B* P- J5 O: I5 k6 g0 N

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

U7 ~: E; x1 K% k5 x- T

 

( u( H Y$ |7 w0 `$ K

43.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ จะกระทำได้เมื่อเข้ากรณีตมข้อใด

r% v! y& f. e

ก.  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ

3 B8 n* c! U+ ?: t* S# y3 }

ข.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทาง

& q" M4 T l! ]# h

เทคนิคที่จำเป็นระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

$ p3 L) s( P6 J3 n4 F

ค.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

6 G2 M/ ]0 X7 w4 [

ง.  ถูกทุกข้อ

/ @2 s5 F+ {* T$ E' B2 a

 


9 a2 D5 ^* s) H+ r
! ?; I9 f1 R* N5 I9 o

44.  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินเท่าใดและให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

+ {+ K# |% ]5 R( P6 J, x: @

              ก.  100,000 บาท

! O( n8 I7 _3 p4 M' H+ W' Z

              ข.  500,000 บาท

b( g6 z& O' q5 W3 M0 m

              ค.  1,000,000 บาท.

$ o+ V5 ^/ z8 S5 g% ^% z

              ง.   5,000,000 บท

& x+ H( C: S8 c

 

' X6 J& D i. _& S, a7 Z

45.  การจ้างโดยวิธีพิเศษนี้เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะดำเนินการตามข้อใด

% O- u Y( J3 L$ y; c

ก.  เชิญผู้มีอาขีพรับจ้างทำงานั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

$ d$ J% ^& L# W1 L1 U) ~

ข.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นสมควรให้ต่องรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

0 a, c Q: n A

ค.  เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นราคาที่ประมาณการได้ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

J+ C6 e+ m1 q0 ]" z

ง.  ถูกทุกข้อ

) O* E+ \; t/ f7 I

 

m9 E% e$ G, ^- J9 x' a; |+ w

46.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ไม่มีคามหมายตามข้อใด

/ A: s! t0 j, n3 |) x0 a

ก.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

3 A+ u6 t* H! o4 l+ n

ข.  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

, C4 E% L* |9 B

ค.  การจ้างบริการจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ

5 b' H3 O0 l! U Y& k

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

2 R- d+ L2 V2 h

 

2 x8 P3 v" Z; L7 L3 o

47.  กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากระเบียบที่วางไว้ได้หรือไม่.

! M" i. [0 R. ^/ O9 ?6 S& R+ L

              ก.  ไม่ได้

+ E4 V n9 H6 x+ G, l! s# R- m6 q

              ข. ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีก่อน

' O3 o, C- c4 n. [& P1 a4 U

              ค.  ได้แต่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดก่อน

2 c' n K6 A N t; u4 R' [( |, ]1 o8 z

              ง.  ได้แต่ต้องเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

. e3 b2 B1 G# P1 b. S. U" ?3 H+ O

 

% ^) X$ M' x9 w1 l4 [& Q

48.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นเหตุให้ทางราบการเสียหายอย่างร้ายแรงต้องถูกลงโทษตามข้อใด

" R" f- {( d& q7 K5 v

              ก.  ปลดออกจากราชการ

$ U& b7 g3 U( m; K5 v" ^+ u& Q! I

              ข.  อย่างต่ำปลดออกจากราชการ

; @9 \: y/ l8 _, g: F2 H

              ค.  ไล่ออกจากราชการ

/ n5 J" Z5 P8 w4 r+ k: R& o9 G

              ง.  อย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

1 k) `# p) u1 b8 \! \5 C

 

4 s$ d% m1 ^: h+ H" X! s% W

49.  การจ้างออกแบบ และคบคุมงาน กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

5 S S. o1 }; N3 `! d

              ก. 2  วิธี คือ วิธีตกลง กับวิธีคัดเลือก

b6 t9 R8 ]' k8 Z) d; L4 e: k

              ข.  3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  และวิธีพิเศษ

: ^) |$ t3 Y/ }! b/ ^+ @# ]

ค.  4  วิธีคือ วิธีตกลง  วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  และวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

% C% z6 L3 @! d4 ]9 i

ง.   5  วิธีคือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก  วิธีพิเศษ  วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และวิธีจ้างพิเศษ

$ H+ F+ Q, v, Z& J$ t$ h5 c2 `

 

; l: P+ `- Z6 B( Y2 X. s; C/ w5 o% X

50.  การจัดทำเอกสารประกวดราคาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่  กวพ. กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญญาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  จะต้องดำเนินการตามข้อใด

) R7 H$ t( ?5 H" J. L: ~

              ก.  ให้ส่งร่างเอกสารประกดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

7 W, g) I1 h5 r& ]

ข.  ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน

$ r$ p6 u V7 ?

ค.  ส่งเรื่องให้  กวพ. พิจารณาก่อน

. X0 s" h+ K+ T" E6 M8 d

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

- w: z/ _9 t2 ~( R: w

 

4 C8 A+ g3 r% T, S

 


, g) u# f* a+ q. E" N

                      (ข้อสอบชุดที่  2)

& r& u7 N+ ], q/ C; c0 s3 `

1.                                     14.                                   27.                                   40.             

. O, Y4 m. U! C5 Q9 g

2.                                                    15.                                    28.                                    41.             

`9 r+ ?+ |8 i. o5 Y

3.                                     16.                                   29.                                    42.             

: t0 {1 G0 C9 p: P) i* Q9 C

4.                                     17.                                    30.                                   43.             

9 P6 r0 y. E) w( K3 C c& c

5.                                     18.                                   31.                                    44.             

! w- N3 P* Y- y2 v5 D

6.                                     19.                                   32.                                   45.             

1 _; ^. `: x" g* F0 ]

7.                                     20.                                   33.                                   46.             

6 n: g1 q; i1 j ~- ?

8.                                     21.                                    34.                                   47.             

2 B5 n/ D6 X5 C; ^( P. Z% z6 X, o

9.                                                    22.                                   35.                                   48.             

" F9 f2 }- j5 i% j& p2 b

10.                                   23.                                    36.                                    49.             

# W& u+ x( k% ]& d6 ]

11.                                  24.                                    37.                                    50.             

. t0 K A G T) w! Z

12.                                   25.                                    38.        

7 C7 H3 A9 t, v" R

13.                                   26.                                    39.        

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:21:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
0 f! _6 P1 I5 I& u# y0 W

(ข้อสอบชุดที่ 3)

8 |: Y( f. P" j+ P

 

; U9 |: D9 x7 v7 ^% a, L

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

8 @8 u9 l/ V' n$ b+ d$ ?8 U P) ?

1.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องในเรื่องผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

. Q" Y4 u9 j# S1 }/ q

         ก.  ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

- s9 G5 S" _" g& k

              ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

* B2 g" O* z: E1 h; G( S

              ข.  ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

7 K/ M- o4 y1 ?9 R. }

              ค.  ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน

, x6 Y4 E/ z# N( H. S9 d# c0 k( P

              โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

9 C' ~: z# X7 |# D5 f! A& t6 R

              ง. ถูกทุกข้อ

& O0 v$ E) I/ V

 

$ m* P: c! P# `. n# t! |1 P9 o

2.  กวพ.  ย่อมาจากความหมายตามข้อใด

9 `9 S# H9 y( z+ Z/ e: _

              ก.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

- C6 P7 w( q# d1 @

              ข.  คณะกรรมการว่าด้วยตรวจพัสดุ

: w0 h1 @3 @6 `, A" p

              ค.  คณะกรรมการวิชาการพัฒนา

+ j% S" G8 _) p, o

              ง.  ถูกทุกข้อ

$ ?. f0 ?& v, I' Y1 p$ F6 t

 

" r( C+ k& [1 q) }4 Z" v

3.  ผู้ใดเป็นประธาน  กวพ

/ N1 Z2 @: O# ^' m/ P

              ก.  ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี

2 r3 W0 [5 B" T4 ~9 p

              ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง

( p: v, C9 @! E: {+ f- _

              ค.  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

' R! n( y* X9 f) f5 Z2 S' k

              ง.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ

, U! c5 J" Z% b3 x. b2 @) L' R7 w

 

8 i5 ?5 ^) n4 O* q/ T1 W. r

4.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ให้ใช้บังคับ

4 ]/ k9 ?0 r+ V9 h- Z4 I, t, D

ตามข้อใด

9 v3 |, E: f5 P `: ?$ o/ N/ t

              ก.  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2549

; M& \5 `/ b2 [# s8 z' F! N5 y

              ข.  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

) E1 h' A4 H" x6 i! ^0 E% h

              ค.  ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป

% t2 F8 n: w) n- z# `. L5 ~ g

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


; E7 Q- j0 I W- y/ C7 O
$ F v: T$ ^. ]& Q( N+ J A7 [

5.  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่บุคคลตามข้อใด

) r7 k. G4 X3 ~. Z% O, S

              ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

# @& P; A- y O- m" l" V2 |

              ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

o* Z) d5 x2 ~( K

              ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

' K& ^- L, B3 _2 R: j8 a

              ง.  ปลัดจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน

& O3 x: j6 f7 H1 }" r

 

( k6 K) m) C7 d; j8 ~) l' c

6.  คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีตกลงตามปกติแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด

; h n8 v+ ~( N( Z5 {0 ~6 N

              ก.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป

# X& \1 ^; D7 h1 ^: l# \

              ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

9 }) \% }2 @/ C( N b

              ค.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไป

: H) y) X! `$ r- F# n

              ง.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

/ l+ C" O" |. W

 

1 e9 i7 G/ V! K8 I2 c. E

7.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปยังผู้ใด

& q. e: M% o# Z, l* L% e* T4 N

              ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

8 v( g# z4 [0 {. A- [& L5 a0 J

              ข.  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

0 _4 M0 K3 J0 x d- a

              ค.  ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

8 A' n! L$ }# x

              ง.  ถูกทุกข้อ

2 z) J- w* L) p" G0 q

 

" ~+ ~0 b/ S) I

8.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ

* [9 H1 i; r/ X1 E: P7 g/ X

              ก.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: W8 }1 W# V% A5 v) U

              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

( h) @9 m$ ~# D4 }2 i

              ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง

% v# o& F5 L0 r$ q. E+ v, ^

              ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

: \' s8 V {( |% [% T

 

/ `/ P5 J3 j: Q2 R2 I

9.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด

4 h$ }% D/ X [

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม

7 Q1 M3 Y! F3 m/ H9 o9 n7 f

              ข.  หัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ยืม

. E7 D: G! W3 D- g; [1 u

              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาผู้ให้ยืม

K5 Q6 E& e" }" K+ X

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

3 v) z0 g& H- D' u

 

4 F9 y! v/ f9 K' j/ l: `# T

10.  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้กระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการลงโทษตามข้อใด

, O' p: i8 W+ |4 R$ B

             


: s- U3 {% W2 v* O2 g1 ^
5 X( @8 }1 i3 [8 M/ L8 b7 b

              ก.  ไล่ออก

8 _2 R2 f6 C1 } Z/ |6 R4 O

              ข.  ปลดออก

9 ~+ I/ ^; F* V6 C* M

              ค.  ให้ออก

0 v4 p7 o6 [$ t/ ]( A

              ง.  ตัดเงินเดือน

! e) [ M' `. y j

 

: U, h, Y* z6 p7 ~# j4 G

11.  พัสดุที่สูญหายไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญได้  จะต้องเป็นพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มา  รวมกันจำนวนเท่าใด

) K- n7 }! E l+ l' Q0 @8 F

              ก.  500,000 บาท

+ c% y: D& D# Z4 u

              ข.  ไม่เกิน  500,000 บาท

$ O8 i- | u+ R$ [

              ค.  เกิน  500,000 บาท

: N$ w9 B* A4 t( N) B% `( p0 R% F

              ง.  ต่ำกว่า  500,000 บาท

' b5 ~7 E5 \" F# r2 q% l- y

 

- ^( Q. D2 b+ |" q

12.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการ

' R! t9 M; T$ C

              ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

. H7 ^+ W- B# o; M/ [0 h# ^1 O2 c( ]5 j

              ข.  อธิบดกรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

' `4 s, ?& |) L$ q

              ค.  อธิบดีกรมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- Y% i) e4 Y3 Z. H [7 d6 b, U+ V

              ง.  ไม่มข้อใดถูกต้อง

% P4 D) D1 B; w. G3 b2 P7 i

 

\$ D/ I7 F) S: ?$ P* @

13.  ในกรณีทที่มีผลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเหมือนกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

7 F/ |, u9 e2 G3 \

              ก.  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

8 A8 w" m7 S! Z( e9 q+ A3 r/ c' U

              ข.  ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

7 C6 s8 w u( h8 n) r7 g, A# Q4 x

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

j( o7 R. a4 ^! w5 U* b7 p

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

: x7 h% L3 L2 M2 b( C( { @

 

3 n1 q( @" h% o2 n( z

14.  ส่วนราชการใดมีหน้าที่ควบคุมแลและสนับสนุนให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

( b' a5 a; T' E7 R

              ก.  กระทรวงอุตสาหกรรม

, u* t* F& Q$ ]% ?

              ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

3 o- O' I6 g. |( f/ c+ J

              ค.  ถูกทั้ง ก  และ 

5 Y9 v L! [# F3 O! ~7 k/ f4 D1 n3 E# C

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

% C0 F) u7 J' z' _

 


6 J) G- Q$ }# M' x
] A+ {! g; x2 v

15.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลข้อใด

. _6 W1 \. q; c

              ก.  หัวหน้าราชการผู้ให้ยืมพัสดุนั้น

9 H# ~) s: f' m8 y5 a

              ข.  หัวหน้าส่วนราชการผู้ยืมพัสดุนั้น

# s" O8 A+ r0 }* C2 {

              ค.  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

$ ?& a, l8 X; }5 M6 i3 G: ^6 S

              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

. E! t z- K' y' A* ^' j

 

( \" _: g U! P

16.  ข้อใดเป็นวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535

4 F0 B' U8 K+ b6 }

              ก.  วีธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา

) p2 \( i3 U+ B' v G" C- f$ U3 p

              ข.  วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ

$ t' z+ X$ o- y: J ~/ {

              ค.  วิธีกรณีพิเศษ

/ b' H; d" d. n V: r$ h

              ง.  ถูกทุกข้อ

5 q4 {5 H; Y5 t* n. v3 \8 Y1 h( ^

 

2 q/ q% i8 l4 {+ J. i6 i

17.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้นามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

2 P8 F# Y/ h6 u G, m9 W8 g& P+ z/ A1 I. ^

              ก.  นายชวน หลีกภัย

8 ?( R1 M% _: j' Z# O& b

              ข.  นานอนันท์  ปันยารชุน

4 X0 u7 o# D, C, g5 ]% M

              ค.  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

2 i- y' f! R, a: R

              ง.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

& Q) q' L' i' K4 T% J. {+ G

 

" i( G W7 j. m& z- p

18.  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีใด

; i; ?/ u+ W* E& L# ^) [

              ก.  ประมูลราคาด้วยปากเปล่า

. B( I5 t6 H! t" B1 V8 }

              ข.  ยื่นซองเสนอราคา

! ~4 {2 E1 z7 M6 w

              ค. ถูกทั้ง  ก.  และ 

! ~4 m" ?, M9 L. }; K. S4 K

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ [. s4 M7 u# i. K4 m( w, e$ j

 

/ L! a0 N O' d! K

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวีธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับอย่างใด

& O8 ]/ |# x. J- p+ R4 b

ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคาตกลงราคาที่เสนอที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

$ z3 I) W" I' K7 B; z) [

ข.  เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

& G# D' ? n" \+ ^& s

ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร  แล้วพิจารณาเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

4 E8 Q' v! U2 I+ b' O; f& V

ค.  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือของเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

1 e" l2 O8 B$ M. A

ง.  ถูกทุกข้อ

3 F' b" R/ V8 |. F) y

 

" k! q1 Q7 z8 a5 j; W2 \4 a

20.  พัสดุที่สูญหายเป็นพัสดุชนิดใดที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

! b/ O3 _) |! T+ V

              ก. พัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

2 i( u7 Z" X5 j8 Q0 M2 J

              ข.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000  บาทขึ้นไป

3 ]1 _9 ~8 `5 ~. A& Y

              ค.  พัสดุซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  500,000 บาท

/ H0 j3 E% ?" s$ e2 w- P

              ง.  พัสดุซึ่งมีระเบียบของทางราชการให้แจ้ง

: @6 p% U- n' k& V( Y; Z2 H

 

N9 Y5 S2 Q! Q5 n( a. ^

21.  หน่วยงานส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามข้อใด

1 _ h9 T: h0 o4 F: z

              ก.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ

$ s8 T d- _5 ^( ^1 T% \

              ข.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

& U+ U/ g+ `' L. A8 R

              ค.  ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จากปลัดจังหวัดนั้น ๆ

5 _& P# v4 H0 m) O! f! @

              ง.  ถูกทุกข้อ

0 z, Q! h; v& c+ [& {) u/ X

 

$ ~2 G% x3 O/ o ~+ T& K1 P

22.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเกินเดือนละ 20,000 บาท จะต้องดำเนินการตามข้อใด

4 B9 m% o5 U* R7 H: C! _

              ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

+ N4 k2 h) n1 e) \ k

              ข.  ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

" S- V5 ~- _5 |8 \& |

              ค.  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ก่อน

+ o) o! s' n: Q$ B2 R+ f: s9 ^% |

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

! \6 d2 j9 X0 N' C3 `8 R+ M6 |4 D

 

! U7 D; E, w7 [0 f M

23.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะดำเนินการตามข้อใด

! X1 ^& D4 v0 Y

              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา

6 y0 U4 l5 u7 T6 |. [+ ^, ~/ t

              ข.  ประกวดราคาใหม่

% x' E+ q( L* E t3 n5 a: {- M

              ค.  สั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

+ W) K; S6 C, E( S5 V+ i

              ง. เปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดใหม่

+ @7 |* E1 Q0 e' {

 

8 o- L+ w* I! t: E% y# t

24.  ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

+ k5 w; K, k3 o0 @ {/ g

โดยดำเนินการอย่างไร

9 ?# C% t1 z2 \4 t

             


& A- H7 I! a; u2 ?5 @

              ก.  ติดต่อซื้อกับผู้มีอาชีพนั้นโดยตรง

# T. |- x; @& E6 d

              ข.  ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง

2 `. q. I8 W9 {2 a5 s

              ค.  ถูกทั้ง ก และ ข

" l+ D+ j, b7 X; r$ h+ ?+ l/ A) r

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

+ |) \1 o- x% ~! K( a. K. T* C% x

 

! q' e: O( t& q/ t. n

25.  หน่วยงานใดมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด

! I# _: Q% B9 a' h. }8 g; F

              ก.  กระทรวงมหาดไทย

$ l6 q, b' P+ b( d/ Q

              ข.  กระทรวงสาธารณสุข

$ v* ?( y3 T7 _: G, e) {* j

              ค.  กระทรวงการคลัง

" Q7 S5 P- S* [" p( q6 `2 c

              ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

743

กระทู้

3095

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253
 เจ้าของ| โพสต์ 6-9-2011 13:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
V: ?- [: ]% k; ^ ]( e

26.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงินตามที่กำหนดข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง

' P1 f c0 E. z: ]' _& K3 x( D5 z2 J

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน  30,000,000  บาท

\& D* h: Y" i* Z, R" y9 c- H6 r

              ข.  ปลัดกระทรวงเกิน  30,000 บาท แต่ไม่เกิน  200,000,000  บาท

- p/ v3 Y% C1 }) \! `

              ค.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน  200,000,000 บาท

- ?" l& m8 h* }& h

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

0 G4 u" f- v2 U9 n" g$ F

 

I+ r2 H$ k! q$ X

27.  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานการจ้างออกแบบและควบคุมประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด

2 S2 u3 p" {) h3 G# ^

              ก.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน

Y7 G, `9 o8 k x

              ข.  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 3 คน

; d! k5 Q7 E9 Q, [# V. X

         ค.  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 4 คน

% u: Y1 t. I) ` Y, n+ e

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8 @, ?4 q+ s; l, h5 X

 

& V' t; j) ?# [% J

28.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้กับผู้ว่าจ้าง ได้ในกรณีใด

1 X) I, W/ e/ b- P$ s/ i$ w, q+ W

              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

6 \: M/ t S1 _# h4 M( m2 a4 {

              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้

: U7 ^0 M; W, f$ E3 b, {

              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้จ้างแล้ว

+ q% A, t$ ~/ d- \: F% F4 V' r# l [

              ง.  ถูกทุกข้อ

- w% j% [; j; l, D/ y+ v$ l* k

 

# v: y6 l1 h/ ?5 E- ] p8 d. ]. ]

29.  เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไปล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วต่อมาได้มีการประกวดราคาใหม่ ผู้ที่ซื้อได้จะมีสิทธิตามข้อใด

5 S% l. N) p1 H3 }

              ก.  มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อ

! ]6 [& h/ T6 L

              ข.  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้ว

@ ?3 B; h# h

              ค.  มีสิทธิได้เอกสารประกวดราคาที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่

% t3 u u3 g% ^ T9 u

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก .  และ 

4 |- ^' J$ N, {$ k

 

0 v5 l( A5 T' w

30.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

2 ?- N& i/ Z) x5 r

              ก.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

* s$ V) `8 K) H/ {; Q0 p: r

              ข.  ตรวจสอบทดลองพัสดุ

2 \% s& A5 ^/ ~5 f

              ค.  ตรวจสอบใบเสนอราคา

, T$ J. D0 g+ ^" ^

              ง.  ตรวจสอบแคตตาล็อก

# W$ P1 Z( S. h. l% h. Z

 

' W, ^3 ]% \4 g8 C9 u

31.  ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญากับส่วนราชการตามเวลาที่กำหนดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด

3 D( f4 B$ x6 e) [: s" s/ b8 Y

              ก.  ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

/ w) B/ E9 P0 d; `

              ข.  ให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ยื่นซองเสนอราคาใหม่

: E3 I2 T7 p8 E" H) [0 r x( C

              ค.  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคาที่เหมะสมทำสัญญาแทน

8 R, J' |; P1 z+ w

              ง.  ถูกทุกข้อ

3 @9 m8 O# o9 X$ g" @6 ?) `

 

7 r# {9 y7 r h( k% j

32.  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวงเงินที่สมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะต้องดำเนินการตามข้อใด

. u1 h5 m7 g& R+ t

              ก.  เรียกผู้เสนอราคารายนั่นมาต่อรองให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

6 w7 l. C# m0 l& y3 D% p

              ข.  ถ้าดำเนินการตามข้อ ก แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน

- Y$ I! ? q" Y' e( | f

              ค.  เลิกดำเนินการในเรื่องนั้น

1 b' R) o0 f9 w6 F, u

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

0 d, I3 y" n9 R0 z. }$ ~- X5 o

 

) X9 F8 ` H) [/ I

33.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

* Q. }7 B: ?4 Y. E* j0 c6 f

              ก.  ประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  10 วัน สำหรับการสอบราคาใหม่ใน         ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน  สำหรับการสอบราคานานาชาติ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอ          ราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้ง             นั้น

* x: g1 G" g- X! g% l

ข.  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง

# c8 H) Y- f7 R$ b

ค.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป

# a/ l, y' E" j& n4 K2 E

ง.  ถูกทุกข้อ

3 P1 ~0 q2 [+ j A) y+ s* z

 

, i ~6 [" [; c( H0 B- m

34.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* Z1 [- G% d. A" [9 K5 w" P

ก.  การซื้อหรืการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ประมูลให้ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

3 [+ M; J; ]4 r. o

ข.  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้

) d. g4 |* e+ R# u% a! W

ค.  การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมสองล้านบาทให้ประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

8 X4 p/ N/ N0 p9 U5 `

ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก . และ  ข.

# v, j, i* I, g. l% Q

 

% C; s; J7 A+ k- h6 F

35.  การแลกเปลี่ยนพัสดุที่หมดความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามข้อใด

z6 H# B. A, Y$ L

              ก.  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

$ O0 ?- k/ _" ]0 p0 F

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติ

8 W/ R- T3 i" B, b+ f

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติ

" s5 K9 L1 r0 \ r% ?9 Y3 _

              ง.  ถูกทุกข้อ

& @& }( f% ]0 t$ |, d/ |

 

6 [, A$ M) U& l- [' v

36.  เจ้าหน้าที่พัสดุจะตัองทำเอกสารประกวดราคาตามข้อใด

5 z1 F( z) U, e/ J) b5 h

              ก.  ตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด

. g0 W; \! t8 c$ R

              ข.  ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาขอสำนักนายกรัฐมนตรี

0 _6 H! ?: ^7 e" h: v6 v

              ค.  ตามแบบฟอร์มที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

2 D! O, F+ b: m+ L

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ 

' z, }, \- e4 h6 Z/ E) X3 ]

 

; p% o0 d- @3 G, l0 R1 ^) d

37.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความหมายตามข้อใด

6 `, @1 d6 L& X0 }% @- x

              ก.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ อันเป็นขัดขวางในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

# H8 z$ s0 l. F- t; W5 ~; Y4 ?

              ข.  ผู้เสนอราคากระทำการใด ๆ ไม่ให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ    เสนอ      ราคาอย่างเป็นธรรม          

4 `3 F; v E% t% g

ค.  ผู้เสนองานแสดงเอกสารอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

$ K$ s. i- m5 }

ง.  ถูกทุกข้อ

1 P) E1 F* ~' S9 w2 T0 t

 

* N! d n: z( S' h

38.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

8 K( [! l% b3 t3 z4 k( H! l5 A9 y

ก.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า ผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ

: I* f6 L0 l# T6 j

ข.  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

' X; k+ A/ N# J

ของผู้เสนอราคา

4 b3 u, U. p" p* m. m

ค.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน

1 c' X+ [% [3 K5 \& u

ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ค.

; n2 Q; F5 G4 a, d! ]* f2 }- n& X

 

( I7 \3 t# [: z; I

39.  การซื้อสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

# L! h7 y2 H: J- p5 O

              ก.  ติดต่อกับเจ้าของสิ่งก่อสร้างโดยตรง

) q8 t/ P) m3 }* h! ? t

              ข.  ติดต่อผ่านนายหน้า

. G' x+ M) m5 v- F2 P; W4 @3 t8 Q

              ค.  ติดต่อผ่านหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งก่อสร้างนั้น

; _6 a- h# x5 S! Y1 t

              ง.   ติดต่อกับรัฐบาลประเทศนั้น

! d- r' ]# \3 j9 H- u

 

9 L/ A8 T( G0 Y5 V1 e# P% c/ i

40.  การส่งซองสอบราคาผู้เสนอจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้หรือไม่

7 ?4 m; Z+ G+ ^, D

              ก.  ได้ จะต้องเป็นไปรษณีย์ตอบรับ

( L0 V: c. X2 r5 `; D7 F

              ข.  ไม่ได้ จะต้องยื่นโดยตรงต่อประธานกรรมการเปิดองสอบราคา

7 x" L" S) _) ]! U9 _

              ค.  ได้ ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้

/ R! g% n6 C" v

              ง.  ถูกทุกข้อ

( g; z. }# M- ?/ A3 C( w/ E0 C1 l# q

 

8 X. V3 U b, d) o

41. ในกรณีที่ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดำเนินการจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องดำเนินการตามข้อใด

X4 G0 \7 I X

              ก. ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

) B1 E# S* S I& q7 u' e" @) O

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่า

/ b) h3 L8 T7 u0 Y" j( H$ O

              ค.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่แทน

3 z: {/ n2 Z. K7 ^3 B% O8 ~

              ง.   ถูกทุกข้อ

2 h+ J4 q! ~$ H7 v+ v

 

" }. t; s- m4 \) e0 {/ ?

42.  เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด จะต้องดำเนินตามข้อใด

; B( ~9 k7 v) F2 }

              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

$ g1 c( r: t1 u. k+ s6 w

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน

3 {5 F2 Q: i, E* G

              ค.  ยกเลิกหรือรอประธานกรรมการ

: _8 J- _7 ~* t

              ง.  ถูกทุกข้อ

+ v# w" ?: O& |% I, W6 }1 Z2 x

 

5 u0 @; u- d( I5 w) i7 ]

43.  การซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะมาให้ความเห็นประกอบพิจารณาในขั้นตอนจำเป็นจะต้องเป็นไปตามข้อใด

( F i8 w0 Y+ n) d

             


2 S" d1 E( B/ B5 v |, Y
- t8 g/ Q c/ K9 H% s3 p. ?3 p

              ก.  ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

6 b: ^ l/ v: ]8 J7 O

              ข.  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอความเห็นถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

. N: u7 q6 I1 e8 G* E" X) u

              ค.  อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

: J! _9 J8 e n8 q) c8 c

              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

& _/ ]. `8 j( r9 `0 x

 

7 n1 o* u/ y% A; P5 c# n! v

44.  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด

$ [) ]; C- E1 k7 T4 p2 h' v

โดยวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำได้หรือไม่

) d0 O$ C& h0 \% Z) W: k7 k. t( ^

              ก.  ได้

$ L# X6 j3 \/ c0 q( Y D5 y

              ข.  ไม่ได้

0 c3 e9 n5 f6 \7 Z1 Y& \

.             ค.   ไม่แน่ชัด

* y' T" o0 g7 Y: T6 J! K

              ง.  ไม่แน่นอน

5 w% ^2 @5 s9 F$ v/ s: ` I

 

5 M1 q5 Z2 ~1 v/ G$ i

45.  เมื่อได้จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

* k1 ` z: ?1 l; u& {: K9 E- q$ ]& T

ก.  ราชการส่วนกลางจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

; ?) o, i- R8 ?6 G& O1 q+ a

ข. แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

* o- z7 L4 B2 Q) _3 Z: L9 ?

ค.  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทราบภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

& n- G$ b i! f& R

ง.  ถูกทุกข้อ

5 q6 l: G$ |6 h2 ]7 ~' l

 

: M. N# @! R. }% c6 `

46.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พัสดุ

( H6 }0 t5 {0 {1 O

              ก.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

- r' `; M, g6 T! m# V8 E

              ข.  พัสดุ  หมายความว่า  ครุภัณฑ์

7 A% h( L* }4 C/ c/ c

              ค.  พัสดุ  หมายความว่า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

; _5 S3 T4 c5 e( K5 l" W

              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และ 

' l' G- e* ]4 K" l/ \" q9 ~

 

) f+ l; {- h w& e7 Y

47.  เงินกู้  มีความหมายตามข้อใด

- H {) d6 a. \. v( q6 ~7 l

              ก.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

! T6 {) a9 U* o4 L+ Y

              ข.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารของรัฐ

4 j1 n* A7 w# {6 N

              ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยกรให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงินจากธนาคารของเอกชน

% }; w/ L3 _+ X8 m- x: h

              ง.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ

4 I D" M- ]0 G

 

5 @! O% R$ T, T

48.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา บุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

4 I" h* O+ L! Q7 D/ n# v

              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ

; m, H7 J# P! F4 A

              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

1 E+ L1 v, d& b9 s& o) C, { g# I

              ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ^6 m- t0 |) N' t6 N9 I5 c

              ง.  ถูกทุกข้อ

8 J. u( C7 L/ W! v8 C) r3 Z

 

( ~5 D0 r O7 _7 { s

49.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไร

6 u9 ^; m1 j3 k! @

              ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

. l0 i7 b% U w l) [! G

ข.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเลา 2 ปี งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

* b6 g' j# E; a6 B/ e( K

ค.  วิธีที่จะซื้อหรืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

9 Q5 D- P3 S* E: c& z% p

ง.  ถูกทุกข้อ

) b2 ^ w) d. p

 

4 q! n" P s* Z! I' q- |: R

50.  ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการอย่างไรบ้าง

! g# P2 S& ^* R# Y4 b

ก.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ  รายละเอียดของที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3  ราย

5 { H( {/ N: S9 @4 N% X

ข.  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย

6 S( f1 X1 j6 d/ c) p' }. `( R2 t

ค.  วงเงินที่จะซื้อ วิธีที่จะซื้อเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น ข้อเสนออื่น ๆ

2 h4 ^5 z; R; U

ง.  ถูกทุกข้อ

: m5 l# m5 o2 U: U- A

 

5 g! o |% E- `! b

 


! {6 ~9 c7 @! N

(ข้อสอบชุดที่ 3)

0 Y2 p( E* B% [3 `8 l) h+ z* z

 

: A, }/ }2 L0 M" W8 c% I' E- i

1.                            17.                         33.                                    49.        

' n( V5 s. ^' |( F6 S- t0 a. U8 V8 J& e

2.                                     18.                          34.                                    50.        

& `8 y" Y* h8 W3 j9 i) S& ?6 P

3.                            19.                                    35.        

! @0 v; Q+ w$ ~

4.                            20.                                   36.        

5 d3 o f( L% _# d6 z' C

5.                            21.                                   37.        

2 q, j) I }2 ]6 a. H& s

6.                            22.                                    38.        

& E6 N9 m! x% u) O# z' i9 [

7.                            23.                                   39.        

$ G" n1 m/ j% b# D" J( `

8.                           24.                                   40.        

8 A% ]" J* }8 O" t7 G! @

9.                            25.                                    41.        

1 q% R& B: ^% Y# i6 _

10.                          26.                                    42.        

5 h, Z0 Z7 }4 C6 N' Y* u

11.                          27.                                   43.        

. x6 l q3 S; V# D

12.                          28.                                    44.        

' `. R0 ]7 T; c1 }- ~

13.                          29.                                    45.        

: Q( K* n8 S* A6 q2 R

14.                         30.                                    46.        

. f/ v: V3 a6 H. c& Y) o! [

15.                         31.                                   47.        

& Z6 U8 @1 X8 H# g H% h6 H8 y

16.                          32.                                    48.        

344

กระทู้

1456

โพสต์

2022

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

ป้าเย็นจ้า

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
2022
โพสต์ 10-9-2011 09:25:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดีมากค่ะ ช่วยๆกันวิเคราห์เพราะนี่เป็นต้นฉบับยังไม่ได้พรู๊ฟ

0

กระทู้

3

โพสต์

0

เครดิต

คนหน้าแปลก

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 18-8-2012 22:41:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคะ
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-10-2014 20:44 , Processed in 0.234338 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้