งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 15812|ตอบกลับ: 6

แนวข้อสอบ "พนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน"

Tweet [คัดลอกลิงก์]

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.       ข้อใดคือหนังสือราชการ?
/ w( M9 O) V& T& A8 xก.  เอกสารของทางราชการ" e6 ?+ Q; o. N) ]2 U, j
ข.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
" F) m% G3 D1 n  ~$ N; Zค.  เอกสารโต้ตอบในราชการ1 n# |  C. k6 g! A7 Q
ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
) y6 K$ y0 K, {, d$ p8 F2 mตอบ  ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2.       หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?! x# T1 W3 ^) y  n) i. R; U
ก.  คำแนะนำ
& _2 A, E7 `9 L& r! u. I; gข.  แถลงการณ์3 K- ]5 w+ H1 b/ U2 X+ F3 Y6 G
ค.  หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ) K4 x2 a) H) ]6 c
ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
3 L2 @; i+ A3 a0 M% Jตอบ  ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
3.       ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?1 d, f6 o+ O$ F- |) S0 i6 G; i
ก.  เรียน                                                                             ข.  เสนอ8 v0 B, _- U* ?+ t# w6 K* S- r
ค.  กราบเรียน                                                                   ง.  ขอประธานกราบเรียน
! O7 E8 W- C4 r1 u5 xตอบ  ก.  เรียน
4.       “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด?
2 I! P' d0 E& v9 K4 y+ aก.  งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
) e8 s$ T  z8 t% r) |ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
8 X; H9 I+ f0 x8 b* K/ A1 _2 M9 Hค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย2 ?! d; d4 g1 X* R, S
ง.  งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา( {. ]: G' j" e7 @
ตอบ ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
% I7 r3 U: b6 }( Z  ^- X* z( e' q# ~/ V. X3 o  `  O5 S

2 K" i. e. E( i7 a3 A2 @
& A4 o5 z! m& a1 r+ I9 z) f6 `
  |" g, B0 p$ C6 D3 W% {2 Q! M( U, Z0 N; A4 @/ e: a: r4 K* H
5.       หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด?
  S" v0 V) ~7 {9 o" y3 Cก.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
# U0 g6 {) V" W) k9 qข.  หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
1 f) f) k1 y) A3 S! q$ ^ค.  หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน2 V& S* r4 D6 {3 f) o6 [
ง.  ผิดทุกข้อ0 S1 V/ U" L: a* F" k
ตอบ  ง.  ผิดทุกข้อ
6.       กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
; ?5 c4 K1 B: `/ T# O. Bก.  
2  คน                                                                            ข.  3  คน( W/ ]! |5 ~/ m3 Z  V3 g
ค.  4  
คน                                                                            ง.   เท่าใดก็ได้3 d# s. V) N; n9 t7 c
ตอบ  ข.  3  คน
7.       ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?3 m; n/ X" P+ M5 Z3 }
ก.  ขอแสดงความนับถือ                                                 ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ& I& F4 ?1 S! E& H/ H
ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                  ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง- \2 h& N9 a/ u" r. K* a) Q
ตอบ  ก.  ขอแสดงความนับถือ
8.       ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
+ L$ b3 @8 x+ P/ b1 t" yก.  วันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2506                                      ข.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
( D& A8 z% E2 |% o3 X* Aค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526                                      ง.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536" h% e- i* q' d) C1 r6 h/ j! J+ W
ตอบ  ค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
9.       หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
- R3 j7 ^3 @$ L! ~7 V/ Xก.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน                                              ข.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
& M* a: }; @" N7 g+ x2 eค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                   ง.  ถูกทุกข้อ& @# A6 b& q! `
ตอบ  ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
10.    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด?+ J+ u; A0 u" [0 ~- q% b
ก.  หนังสือสั่งการ                                                           ข.  หนังสือแถลงข่าว  w% `. w& C! Y, x% ?, @
ค.  หนังสือแถลงการณ์                                                   ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์3 m7 V; y* g1 [8 D3 T( s) u
ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์$ m1 K6 @7 ?+ G) U7 A
: Z& [' m. R9 p7 h' G$ X# F6 C

, ~& s$ c0 k% z6 n
11.    หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร?/ Q! g) g, ~0 J) r' [# y
ก.  ด่วน                                                                              ข.  ด่วนที่สุด
: L8 {# ~3 _4 _% M6 N- {4 j# L- _ค.  ด่วนมาก                                                                       ง.  ด่วนภายใน5 n! W* @( f+ x7 p6 N
ตอบ  ค.  ด่วนมาก
12.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?  a, E' r5 Z$ R- `- f: W4 [$ f
ก.  ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด+ E" v+ z1 v9 V# c
ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด& s$ |% k# k% U9 l& P2 h7 z
ค.  ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ& ^; A5 G+ T# Q9 k. n# |
ง.  ถูกทุกข้อ5 ~# m' f- b2 a: O  m8 E! @0 K  }
ตอบ  ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด
13.    อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?: o4 y5 Y& X& Q" p
ก.  หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
10 ปี7 x1 j+ N! F; N, m) j5 Y$ N
ข.  หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ  โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10
ปี
3 B: s7 M: r- S9 k# Pค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5
ปี
7 C& r7 n/ E7 \& ~! u0 W$ Y. Nง.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3
ปี
0 v* ]* z& \% |- N
ตอบ  ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
14.    การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
" i' p+ u1 L( Q4 P2 D2 r* M! z; gก.  หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ$ C; K! A9 C7 z$ b  v0 }
ข.  ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
5 \: G  `, G, F# N5 b$ \* M, J8 vออกหนังสือ
% T( w1 a) E3 d- yค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
4 Z+ G8 V4 q9 h* @8 J3 T* j" Pง.  ไม่มีข้อใดถูก
0 j* l* W2 s  Gตอบ  ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

7 ^. f4 v4 J( [- n2 [6 e
; n% f) _, K/ [7 T0 O, C; n
3 H( F7 u6 W, k$ C" Y, H$ @6 y
4 \! `( c; S' a: g) C
15.    รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
# D: |/ x, b; Vก.  สด และ  สภ                                                                ข.  ตง และ รส; p  |( g! e7 z/ s( v8 e. p" _
ค.  ตผ  และ สภ                                                                ง.  สตง และ สลร
: E3 Q* b/ _2 |& f! `ตอบ    ค.  ตผ  และ สภ
16.    คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?% {$ D* A2 D' V9 p) P. {
ก.  สมเด็จพระบรมราชชนนี
0 j' [8 _0 l% k' N4 Iข.  พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า0 E9 z& N" A2 [0 {0 b# e- O
ค.  สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์! ?" i6 Q7 g" d" g! M0 e
ง.  ถูกทุกข้อ: h# n; f7 ~+ O2 o& l, p; {+ n
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
17.    คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด?2 B$ t0 v) b) c9 I% O- c
ก.  คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ2 f5 {2 ^% z# j0 X) X
ข.  การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร1 p) b# G0 S  o. L  W% G% n
ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
. O; P  l/ m; _4 a" J4 X& I! `ง.  การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
% |2 m) a9 W) I0 y
ตอบ  ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
18.    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?5 W( }$ e% A+ @* {& m) R& j
ก.  เลขาธิการ ก.พ.
  M5 d- s: D8 h6 a5 H* m/ t" Bข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
) f7 W5 l& \6 Y, A, \ค.  เลขาคณะรัฐมนตรี
% R( ]  ]$ X- ~" \( }4 F! xง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี1 V! N  s) y' @# v  ?9 U# e
ตอบ  ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
19.    หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?* W6 p+ N3 j  Z0 C4 D6 l) g
ก.  
2 ประเภท                                                                    ข.  3 ประเภท$ C5 d0 w0 I- x
ค.  4
ประเภท                                                                    ง.  ไม่มีข้อใดถูก" r# X  e" W' _3 |5 ]
ตอบ  ข.  3 ประเภท
20.    เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
/ }- J. {# o/ G8 jก.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
1 _& h# O  X3 a7 qข.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน" E* F1 T3 b9 c+ l
ค.  ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง
“ด่วน” อยู่แล้ว
) w4 V! Q, p) h6 Y( k5 kง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
( B4 {+ E  `! g; m
ตอบ  ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
21.    ทะเบียนงานสารบรรณมี 3 ประเภท คือข้อใด?
0 i7 e$ ~; L/ l4 H$ ]% Qก.  ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ3 @2 [& V. ]5 u1 `4 L
ข.  ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง,และทะเบียนย่อเรื่อง
/ ?8 T: H% q6 Z; L3 D) W" X& Mค.  ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และ ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ7 k# j$ ]8 A( Y% ]- ?
ง.  ผิดทุกข้อ
" v6 ^4 K: f" `& Y
ตอบ  ก.  ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
22.    ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียนสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด?
- _! ^( a3 m* u4 \ก.  ปลัดกระทรวง                                                            ข.  สำนักงาน ก.พ.
, S- E- E; X' w$ z$ D0 rค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                         ง.  หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
4 i+ N) H: H1 t: m; \& y. Aตอบ     ก.  ปลัดกระทรวง
23.    หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร?
5 M: B3 \. _% D6 d; Jก.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
: ^7 G4 l! ~5 M6 Kข.  หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน0 H2 h" q: D- `6 V
ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
" N8 }* K1 j3 wง.  ถูกทุกข้อ
5 t* T+ G) S! o- K6 Jตอบ  ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
24.    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน?1 U% w7 O( e8 b0 _
ก.  
30 วัน                                                                           ข.  45 วัน
) d2 |' G5 A7 m( }8 lค.  60 วัน                                                                           ง.  90
วัน
, l2 r% V' g/ R
ตอบ  ค.  60 วัน
25.    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
: g  }- d: O4 R0 b& |ก.  
1 ปี                                                                                ข.  2  ปี
4 g1 ]3 s: g/ c2 J( Qค.  3  
ปี                                                                               ง.  กี่ปีก็ได้% T. m5 C. M8 P" R
ตอบ  ก.  1 ปี
26.    ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน?
8 @& S, _% M; s; P* T5 Aก.  อธิบดีหรือเทียบเท่า                                                   ข.  รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
# f- i! P: e0 M, zค.  หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า                                        ง.  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
8 {& p0 m7 Y3 X5 ]! J) K. aตอบ  ง.  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
27.    ในกรณีนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ?  K9 P9 ]- A. f, a2 i
ก.  ทำการแทน                                                                 ข.  ปฏิบัติหน้าที่แทน
. \1 U8 O7 M5 Qค.  รักษาการแทน                                                            ง.  ปฏิบัติราชการแทน
  _4 y& d. i. [$ Y$ Q1 Kตอบ  ข.  ปฏิบัติหน้าที่แทน
28.    ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง?+ V6 l: `6 N. z- Q: x8 ^8 _! e# ~
ก.  เอ
3 , เอ 4 , เอ 5 และ ดีแอล                                      ข.  เอ 4, เอ 5, และ ดีแอล
# e8 C% B$ f" `3 r# nค.  ซี 4 , ซี 5 , ซี 6
และดีแอล                                          ง.  ผิดทุกข้อ+ s! l1 K# J; I7 P, l* m% S
ตอบ  ค.  ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล
29.    หนังสือภายนอก คือหนังสืออย่างไร?
( U  n8 }* S+ y1 h3 o; ?+ vก.  ติดต่อส่วนราชการ                                                     ) t' d0 H$ |, a* y, x  H
ข.  ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี" f( I1 G) j+ l" c. T7 T
ค.  ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ3 D3 D' F4 ~* L, z
ง.  ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.  Y$ K* X% R3 f& K" C
ตอบ  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
30.    ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด?
$ z. n0 M+ o# Q/ g' h' Wก.  ก.พ.                                                                              ข.  กระทรวงศึกษาธิการ
  l/ k" l* e4 D! i: q3 mค.  กระทรวงมหาดไทย                                                  ง.  สำนักงานรัฐมนตรี
5 a# I! c" m- g' F$ Zตอบ    ง.  สำนักงานรัฐมนตรี
+ c' e7 s" ^* ^2 Q1 K3 Q
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
 เจ้าของ| โพสต์ 29-1-2012 18:46:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด
. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้
+ I' h( P7 c. B/ M6 I: q$ i
     ก. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศต้องปรับปรุง
          ให้สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ
     ข. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมีอิสระที่จะ
           กำหนดรูปแบบของตนเอง
     ค. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายในประเทศ
     ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในส่วนกลาง
          ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ
    จ. ใช้บังคับแก่ ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ

  E1 i% z. T' l. x! s
2. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่
     ก.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
     ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
     ค .รัฐวิสาหกิจ
     ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.  กับ  ข.
      จ. ถูกทั้ง ก.  ข.  และ  ค.
$ I: C% P0 F) a9 r9 r9 \+ s
3. งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
     ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6อย่าง คือ การจัดทำ การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา การยืม และการ          ทำลาย
     ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่างการพิมพ์ การส่ง การรับ การเก็บรักษา
และการทำลาย
     ค. งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ด้วย
     ง. เหมือนข้อ ค. แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์
     จ. เหมือนข้อ ข. และรวมงานจัดหาดูแลวัสดุอุปกรณ์ด้วย
8 L8 i' t: b$ T
4. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้
     ก. นายกรัฐมนตรี
     ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     ค. เลขาการนายกรัฐมนตรี
     ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     จ. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
) y% R+ \3 _* G/ {$ x, ^

$ H# @; T- \- v' ^
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
     ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
     ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น
     ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
     จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

( w% c: V' w" o% v
6. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฯได้แก่
     ก. นายกรัฐมนตรี
     ข. นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     ค. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
     ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     จ. รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงผู้ถือปฏิบัติ
0 q) n/ ^  }8 ]
. E8 ?! h4 }6 X- o6 n
7. หนังสือราชการ หมายถึง
     ก. หนังสือของหน่วยราชการ
     ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
     ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑ
     ง. ถูกทุกข้อ
9 [. d( @7 O0 ~- d9 j" s4 h
8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
      ก.  4  ชนิด                               ข.  5  ชนิด               
      ค.  6  ชนิด                               ง.  7  ชนิด               
      จ.  8  ชนิด
0 @+ C! k. Z# `8 p: J: R# K* \
9. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือ ตามระเบียบฯงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
     ก. หนังสือประทับตรา
     ข. หนังสือประชาสัมพันธ์
     ค .หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
     ง. หนังสือลับ
     จ. หนังสือสั่งการ
  O4 [# D& o( \9 G) y& e" w2 _/ D
10. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด                              ข.  3  ชนิด               
ค. 4  ชนิด                                ง.  5  ชนิด               
จ. 6 ชนิด
5 A1 h% C" n+ K; w

2 S: h! D$ v7 [& A" C# A
- D) k" U/ J  O7 S0 H$ R7 k9 {# y1 X- E5 R9 E
11. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการหรือหนังสือประชาสัมพันธ์
ก. ระเบียบ                               ข.ข้อบังคับ            
ค. ข่าว                                     ง.แถลงการณ์           
จ. ไม่มีข้อใดถูก
6 G/ h1 J3 o/ ?! j
12. ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
     ก. ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ
     ข. ข้องบังคับเป็นหนังสือราชการ
     ค. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ ข้อ ข.
     ง.แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ
     จ. ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

. n# s9 @; J; e6 N# d" T
13. คำว่า หนังสือ ในระเบียบงานสารบรรณหมายถึง

) S- j8 {  ]+ V+ C3 i. [  c
     ก. ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
     ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว
     ค. โฉนด
     ง. ข้อ  ข.  และข้อ ค. จ. ถูกทุกข้อ
! @7 c4 ]  W6 A
14. หนังสือประทับตรา  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
     ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
     ข. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา
     ค. ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
     ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ ข.
    จ. ไม่มีข้อใดถูก

6 A. {2 f" v9 P; l
15. หนังสือประทับตราต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอะไร
     ก. หมึกแดง
     ข.หมึกสีแดงหรือสีม่วงก็ได้
     ค. ระเบียบมิได้ระบุไว้
     ง. หมึกสีม่วง
     จ. สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม
! Z9 W! s9 ^% m0 J9 c( z1 r
16. แจ้งความเป็นหนังสือราชการประเภทใด
     ก. หนังสือภายนอก                                 ข.หนังสือภายใน
     ค. หนังสือสั่งการ                                    ง.หนังสือประชาสัมพันธ์
     จ. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
+ b" o8 p1 \8 h
17. ระเบียบ  คืออะไร
3 e# v4 M! D1 S$ Y
     ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
     ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
     ค. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติภายในส่วนราชการนั้นๆ
     ง.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
     จ. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ข้าราชการปฏิบัติแต่ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
5 s8 b7 R% C% W) A5 J
18. ประกาศ แถลงการณ์ และข่าวจัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
$ }: v6 ?0 g: t* e1 @
     ก. หนังสือประทับตรา                             ข. หนังสือภายนอก
     ค. หนังสือภายใน                                   ง.หนังสือสั่งการ                    
    จ. ไม่มีข้อใดถูก

" G1 u& N6 ^4 {
19. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ประกาศ                               ข. ระเบียบ              
ค. คำสั่ง                                   ง.ข้องบังคับ           
จ. ไม่มีข้อใดถูก

& [" N/ j3 j0 x; K/ ]  ^$ T
20. แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
     ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
     ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
     ค. ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
     ง. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
     จ. ถือเป็นหนังสือราชการ

3 N9 n% c% H# i( W( h
$ M, N9 i" w4 m& n4 W1 H
21. ภาพถ่าย การปฏิบัติงานตามโครงการของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ชนิดใด
     ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
     ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
     ค. ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
     ง. เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
     จ. ไม่เป็นหนังสือราชการ

  @% `+ i/ ^, G5 y9 L
22. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิดข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภทนี้

/ m# X  x( p) j4 L/ v6 m$ c) S
     ก. รายงานการประชุม             ข.หนังสือรับรอง
     ค. บันทึก                                ง. ข้อบังคับ                           
     จ. หนังสืออื่น

) s' F2 z$ Q% ?/ o" U2 F4 ]2 o7 r. ?
23. ? ข้อบัญญัติตำบล? จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
     ก. หนังสือประทับตรา             ข.หนังสือสั่งการ
     ค. หนังสือบังคับการ              ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

- v. X4 U% M" ]! p0 P3 e- i
3 d# D$ t1 R8 j5 d
24. การออกหนังสือรับรองต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบฯ
     ก. ต้องติดทุกครั้งตามระเบียบ
     ข. ไม่จำเป็น
     ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย
     ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
     จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ

1 _" D! V) H& q; z/ V
25. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท
1 `/ u* W  u: f; b7 c
ก. 2 ประเภท                         ข.  3  ประเภท        
ค. 4 ประเภท                        ง.   5  ประเภท      
จ. 6 ประเภท

2 l( W: H, z! r. m& U# X$ ^
26. การระบุชั้นความเร็วให้ใช้ตัวอักษรสี
ก. เขียว                    ข. ดำ                       
ค. น้ำเงิน                 ง. แดง

9 M) k. n0 X/ c: V+ s% u6 C
27. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
ก. ด่วนที่สุด             ข .ด่วนมาก            
ค. ด่วน                     ง. ด่วนภายใน
, G. \2 H- G' Z
28. ชั้นความลับของหนังสือให้ระบุไว้ที่
     ก. ส่วนบนของหนังสือ
     ข. ส่วนล่างของหนังสือ
     ค. ส่วนบนและส่วนล่างของหนังสือ
     ง. ไม่มีข้อใดถูก
# y) z, c9 M& k' }
- _/ t9 Q7 L' l; a$ [: _
29. ข้อใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ
     ก. หนังสือภายใน                  ข. หนังสือภายนอก
     ค. หนังสือประทับตรา             ง.แถลงการณ์
0 `: i$ [5 A* I2 r8 w( J1 a4 o4 G% D
30. ข้อใดถูกต้อง
      ก. ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่งทะบียนหนังสือเก็บ
      ข. ประกาศคือหนังสือสั่งการ
      ค. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือไว้ที่มุมด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรก
      ง. หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ
      จ. หนังสือด่วนที่สุด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

1 R# E) J2 ~& d
31. ตามระเบียบงานสารบรรณฯหนังสือที่จัดทำขึ้นปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ
       ก. ฉบับเดียวก็พอ
       ข. ต้นเรื่อง  สารบรรณกองและสาบรรณกรม รวม 3 ฉบับ
       ค. ต้นเรื่อง  และสารบรรณกลาง  รวม  2ฉบับ
       ง. ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้อีก 1ฉบับ  รวม 3ฉบับ
       จ. แล้วแต่ประเภทหนังสือ
' z7 I8 w# Y  u9 B
32. ในสำเนาคู่ฉบับให้ลงลายมือชื่อของผู้ใดบ้าง
       ก. ผู้ร่าง  และผู้พิมพ์
         ข. ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ
       ค. ผู้พิมพ์  และผู้ตรวจ.
       ง. ผู้พิมพ์  ผู้ตรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ

1 n, I! |( z/ ~/ T; ]
33. สำเนาหนังสือใช้เรียก หนังสือที่มาจาก
       ก. การถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ
       ข. การคัดลอกจากต้นฉบับ
       ค. การอัดสำเนาจากต้นฉบับ
       ง. ถูกทุกข้อ
8 v; Q; H7 d1 y$ c
34. ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามรับรองสำเนาหนังสือราชการต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก. 1                ข. 2                ค. 3                ง. 4                จ. 5)
* S* k9 U" X) y5 w4 X  l8 [+ Y

9 t' |0 B) B& o4 z% w3 Z+ K- E! q8 f; ?/ t
35.ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามคำรับรองสำเนาหนังสือให้ใช้คำว่า
       ก. รับรองสำเนา                ข. รับรองถูกต้อง
       ค. สำเนาถูกต้อง                จ.สำเนาถูกต้องตามต้นฉบับ

3 d: P9 f* P1 K7 ~
36. ตรารับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณมีการกรอกรายละเอียด ดังนี้
       ก. เลขรับ  วันที่  และเวลา
       ข. ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ  วันที่  และเวลา
       ค. เหมือนข้อ  ข.แต่ให้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย
       ง. ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้
       จ. ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

) K+ ?6 |; Q5 P( e8 o
37. หนังสือที่ต้องลงทะเบียนรับคือหนังสือประเภทใด
      ก. หนังสือที่ประธาน อบต. เขียนถึง เจ้าหน้าที่ของ อบต.
      ข. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก
       ค. หนังสือที่รับเข้ามาจากเพื่อนร่วมงาน
       ง. ไม่มีข้อใดถูก
5 ]$ j- t9 E1 o. x+ f+ F& g
38. เลขทะเบียนรับหนังสือให้เรียงหันตามลำดับและให้เริ่มต้นใหม่เมื่อ
     ก. วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
     ข. วันเริ่มต้นปีปฏิทิน
     ค. วันเริ่มต้นเดือนเมษายน
     ง. ไม่มีข้อใดถูก

" ^, f* _% N$ N
39. การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณแบ่งเป็นกี่ประเภท  
ก. 2 ประเภท                ข.  3  ประเภท      
ค. 4 ประเภท                ง.   5  ประเภท

! Y' C7 D' f% Q* L5 r9 R& [8 v1 A
40. การเก็บหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณฯแบ่งออกเป็น
       ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
       ข. การเก็บระหว่างปฏิบัติ และการเก็บหลังการปฏิบัติ
       ค. การเก็บก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ
       ง. การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
       จ. การเก็บระหว่างปฏิบัติหลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

; L/ L- [2 K2 R4 v2 m' \$ A
41. อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
       ก. ไม่น้อยกว่า  2  ปี                        ข. ไม่น้อยกว่า  4  ปี
       ค. ไม่น้อยกว่า  6  ปี                        ง. ไม่น้อยกว่า  8  ปี
       จ. ไม่น้อยกว่า  10  ปี

3 C; g! D, P$ A) @
42. หนังสือที่มีอายุครบกี่ปีซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
   ทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้
     ก.  5  ปี                        ข.  10  ปี               
     ค.  15  ปี                        ง.  20  ปี               
     จ.  25  ปี
% [: h' f& G& o$ f% g
43. หนังสือที่เป็นธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วให้เก็บไว้เป็น
      เวลาไม่น้อยกว่า  
       ก.  1  ปี                        ข.  2  ปี               
       ค.  3  ปี                        ง . 5  ปี               
       จ.  6  ปี
# {  C2 ?1 j2 l9 @8 p/ {; B
44. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  สถิติ ฯลฯ ปกติแล้วจะต้องเก็บรักษาไว้นานเท่าใด
ก. 5 ปี                        ข.  10  ปี               
ค. 20 ปี                        ง.  25  ปี               
จ. ไม่มีข้อใดถูก
' x: i+ Y4 z+ p% z/ q
45. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคำว่า
       ก. ห้ามเคลื่อนย้าย               ข. เก็บไว้ใช้เพื่อตรวจสอบ
       ค. เก็บไว้ตลอดไป                ง.ห้ามทำลาย

/ F  k( U' K9 {! o- q8 P
46. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลาให้ประทับตราคำว่า?เก็บถึง  พ.ศ. ....... ? ด้วยหมึก
ก. สีเขียว                        ข. สีดำ               
ค. สีน้ำเงิน                       ง. สีแดง

1 |0 |  C9 Y7 P4 H; H+ ^
47. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระยะของการเก็บหนังสือ
         ก. เก็บไว้เพื่อทำลาย
          ข. เก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ
          ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
          ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
          จ. การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติและการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
7 Z8 E% y/ x& x% g
& j) R# f8 u, Y2 r9 C) |
  u2 m! M( m: W
0 g6 e: s8 E5 w% Y
0 \+ S* y" ^, \) `
48. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมต้องเป็น
       ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
       ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
         ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
       ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
       จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ ขึ้นกับประเภทของหนังสือ
2 o% I/ O8 r' Z6 }5 y
49. การทำลายหนังสือผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อใด
       ก. ภายในวันที่ 31 ธ.ค.  ของทุกปี
       ข. ภายในวันที่ 30 ก.ย.  ของทุกปี
         ค. ภายใน 30วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
       ง. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

- u& S$ u, F3 H$ E7 b6 Z
50. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิหากเก็บไว้เพียง 5 ปี แล้วเห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลายควรดำเนินการ
       ก. ทำลายได้เลย
       ข. ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
         ค. ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการจรวจเงินแผ่นดิน
       ง. ขออนุมัติกระทรวงเจ้าสังกัด
       จ. ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

/ a. t$ A+ U/ Z2 p& e% s  v8 {
51. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
       ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
       ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
       ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย
      ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบการเงิน
      จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

& d$ z4 O1 b* P6 I  x! U
52. คณะกรรมการทำลายหนังสือโดยปกติต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใด
       ก. ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
       ข. ข้าราชการระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
       ค. ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
       ง. ข้าราชการระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

" r5 T) U' P9 }* m( k
53. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด
       ก. มีขนาดเดียว                ข.มี 2 ขนาด        
       ค. มี 3 ขนาด                  ง. มี 4ขนาด      
       จ. ระเบียบมิได้ระบุ

/ K9 P( N  @9 A  H9 J. v- w' j' o
54. ตราครุฑขนาดที่ใช้ในกระดาษบันทึกข้อความมีขนาด
       ก.  1  ซ.ม.                ข. 1.5  ซ.ม   
       ค.  2  ซ.ม.                ง. 3  ซ.ม

; K! C! a3 B9 I, N# `0 _
55. มาตรฐานกระดาษ ปกติให้ใช้กระดาษขาว น้ำหนัก
       ก. 50 กรัมต่อตารางเมตร
       ข. 60 กรัมต่อตารางเมตร
       ค. 70 กรัมต่อตารางเมตร
       ง. 80 กรัมต่อตารางเมตร

/ t0 @' S+ V9 [
56. มาตรฐานกระดาษปกติใช้กระดาปอนด์ขาวกี่ขนาด
       ก. 3 ขนาด คือ  เอ4  เอ5  เอ8
       ข. 2 ขนาด คือ  เอ4  และ เอ8
       ค. 4 ขนาด คือ   เอ4  เอ5  เอ7  เอ8
       ง. ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
1 i- k/ H! H/ L
57. กระดาษครุฑระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
         ก. ให้ใช้ได้ 2ขนาด  คือ เอ4 หรือ เอ8
       ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ  เอ4  หรือ เอ5
       ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ5
       ง. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ4
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

6 A* O/ A! y5 O. ]; I9 Y: @0 W0 {
58. กระดาษบันทึกข้อความระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
       ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ  เอ4  หรือ เอ8
       ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ  เอ4  หรือ เอ5
       ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ4
       ง. ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ  เอ5
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
59. มาตรฐาน ซองปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล กี่ขนาด
       ก.  4  ขนาด คือ  ซี5  ซี6  และซี7
       ข. 4 ขนาด  คือ  ซี4  ซี5  ซี6  และ ดี แอล
       ค. 4 ขนาด  คือ  ซี4  ซี5  ซี แอล  และ  ดี  แอล
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

: _0 q% b0 \3 V2 E: P
60. ซองหนังสือที่ใช้บรรจุหนังสือกรกะดาษตราครุฑพับ4 เป็นซองขนาดใด
       ก.  C4                ข. C5                ค. C6    ง. DL

( W+ L3 {4 b; t8 X8 R0 |, p2 B' b1 u
61. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
       ก. นมัสการ        
       ข. กราบทูล
       ค. ขอกราบทูลนมัสการ
       ง. ขอประทานกราบทูล
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
+ u8 l  s- ~% J% C$ N& r1 q
62. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงพระราชาคณะตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
       ก. นมัสการมายัง
       ข. กราบนมัสการ
       ค. ขอประทานนมัสการ
       ง. นมัสการ
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
9 ]' c$ g3 c# ]% w9 D( g( o$ H& M
63. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
       ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
       ข. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
         ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
       ง. ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
- p5 n  _" r$ ?: K1 H! Y9 C
64. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงพระราชาคณะตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
       ก. นมัสการด้วยความเคารพ
       ข. นมัสการ
       ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
       ง. ขอนมัสการด้วยความนับถืออย่างสูง
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

2 Q9 T0 a) E$ k8 Q" R/ a* Q
65. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
       ก. กราบทูล                ข .ขอประทานกราบทูล      
       ค. กราบเรียน                ง.เรียน               
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

0 q7 Q6 g$ \' a$ k) z& z
66. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
       ก. กราบทูล                ข.ขอประทานกราบทูล        
       ค. กราบเรียน             ง. เรียน               
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

: }) L5 o& F( o- }3 P0 \
67. คำลงท้ายหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
     ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
     ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
     ค. ขอแสดงความนับถือ
     ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
     จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
  D! ?" Z- O# Y
68. คำลงท้ายหนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
            ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
            ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
            ค. ขอแสดงความนับถือ
           ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
            จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

. `. l& ]6 g) o2 R
69. ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่ใช้คำลงท้ายของหนังสือราชการแตกต่างกัน
       ก. ประธานองคมนตรีและประธานศาลฎีกา
       ข. นายกรัฐมนตรีและประธานศาลฏีกา
       ค. ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
       ง. นายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ
       จ. ไม่มีข้อใดถูก
% Y: h- C! }( G: o# v0 x8 y+ K
70. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช้ว่าอย่างไร
       ก. กราบเรียน                 ข.กราบเรียน ฯพณฯ        
                ค. เรียน                  ง. ขอประทานกราบเรียน         จ. ไม่มีข้อใดถูก
2 [% j) ~! N1 P7 K4 Q: J) F
71. ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า
       ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
       ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
       ค. ขอแสดงความนับถือ
       ง. ด้วยความนับถืออย่างสูง
       จ. ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง
5 c$ ?: a0 k8 q9 p; l: v
72. คำขึ้นต้นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้คำว่า
       ก. ถึง                              ข. เรียน               
       ค. เรียนเสนอ                 ง.กราบเรียน
0 G, H* j4 b- r; `* C$ H
) c  b  G. _3 Y& j4 s) J7 h. F
  t- V- w7 M" m$ E8 [
73. ในการเขียนจดหมายราชการควรหลีกเลี่ยงข้อใด
       ก. เขียนให้ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ
       ข. เขียนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย
       ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร  
       ง. เขียนให้มีข้อความสุภาพ
" F  N/ J# s1 V; h8 D
74. ข้อใดถูกต้องในการเขียนวันที่ตามระเบียบสารบรรณ
       ก.  14กรกฎาคม 2539
       ข. วันที่ 14 กรกฎาคม 2539
       ค. 14 ก.ค. 2539
       ง.  14กรกาคม พ.ศ. 2539
/ g5 M/ X+ c) g9 |8 P
75. การจ่าหน้าซองหนังสือส่งให้ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไว้ที่   
       ก. มุมบนด้านซ้าย ใต้ครุฑ
       ข. มุมบนด้านซ้าย ข้างครุฑ
       ค. มุมล่างด้านว้าย
       ง. มุมล่างด้านขวา
! j& t  {( y- a2 b# s  U
76. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อข้อใดถูกที่สุด
       ก. นายองค์การ  รักท้องถิ่น
       ข. น.ส. สุดสวย  รักบ้าน
       ค. (องค์การ  รักท้องถิ่น)
       ง. (นางสาวสุดสวย  รักบ้าน)
- d9 q$ d+ L, m- _
77. ในการจัดทำรายงานการประชุมไม่ต้องใส่ข้อใด
       ก. สถานที่ประชุม
       ข. วัน เดือน  ปีที่ประชุม
       ค. เวลาที่เริ่มประชุม
         ง. ประธานในที่ประชุม
5 s7 s, x' _* o8 H3 @
78. การกำหนดชื่อ?เรื่อง ? ในหนังสือราชการ
       ก. ถ้าเป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลงชื่อเรื่องเดิม
       ข. ให้ลงเรื่องเต็มของหนังสือ
       ค. ให้ลงเรื่องย่อเป็นใจความสั้นที่สุด
       ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค.
5 n4 H' L! l- V" p$ q7 s  N
% ]* y5 i* d7 ^  i! B! y
8 C  Z  f! d4 s. H1 n5 w, Y
2 Z7 P8 F* g; c
) r0 o+ G0 ~, C
79. ในหนังสือภายนอก ด้านล่างซ้าย คือ
       ก. ชื่อที่หน่วยงานที่ออกหนังสือ
       ข. ชื่อเจ้าของหนังสือ
       ค. ชื่อตำแหน่งเจ้าของลายมือชื่อ
       ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค.

: W' K: C' _' d- d& {& `6 s
80. หนังสือเวียน หมายถึง
       ก. หนังสือที่มีข้อความซ้ำๆ กัน ส่งถึงผู้รับคนเดียวกัน
       ข. หนังสือที่มีข้อความอย่างเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
       ค. หนังสือที่มีข้อความเป็นแบบมาตรฐาน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
         ง.หนังสือที่ทำขึ้นเพื่อส่งข้อความประชาสัมพันธ์
8 Y2 q8 ~3 Y8 J" @, P
81. หนังสือประทับตรา ไม่ควรใช้ในกรณีใด
       ก. ส่งสำเนาหนังสือ
       ข. เตือนเรื่องค้าง
       ค. ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
       ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงิน

8 F5 u. {2 Y8 P/ {, L5 ?2 C
82. หลักการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่ถูกต้องคือข้อใด
       ก. เก็บรวบรวมเรื่องทุกเรื่องไว้ในแฟ้มเดียวกัน
       ข. เก็บเอกสารวันที่ล่าสุดไว้ข้างหลัง
       ค. เก็บแยกตามประเภท หมวดหมู่ของเอกสาร
       ง. ปล่อยให้เอกสารมีจำนวนมากก่อนจึงนำมาเก็บเข้าแฟ้ม

! u; G. p6 E; ^1 b
83. ในหนังสือเชิญประชุม ควรมีสาระที่สำคัญคือ
       ก. กำหนด  วัน  เดือน ปี  ที่ประชุม
         ข. กำหนดสถานที่ประชุม
       ค. แจ้งเรื่องที่จะประชุม
       ง. ถูกทุกข้อ

7 b& s: h4 p' I- G( \8 e7 r
84. ในการจัดทำรายงานการประชุมให้บันทึกชื่อและตำแหน่ง เรียงตามข้อใด
       ก. ผู้มาประชุม  -  ผู้ไม่มาประชุม  - ผู้เข้าร่วมประชุม
       ข. ผู้มาประชุม  -  ผู้ขาดการประชุม  - ผู้ร่วมการประชุม
       ค. ผู้มาประชุม  - ผู้เข้าร่วมประชุม  -  ผู้ไม่มาประชุม  
       ง. ผู้มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม  - ผู้ขาดการประชุม
       จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ
# N  a* c  k6 P, Q, B  z
85. ตามแบบข้อบังคับ กำหนดให้ข้อ 1เป็น
       ก. วันที่ประกาศใช้ขอบังคับ
       ข. วันที่ขอบังคับมีผลใช้บังคับ
       ค. ชื่อของข้อบังคับ
       ง. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ

. U8 \3 F7 k7 Y3 z3 v5 E
เฉลย
1.ง              2.ค          3.ก          4.ง         5.ข           6.ง         7.ข           8.ค          9.ง        10.
11.จ        12.ค        13.จ        14.ค        15.ก        16.ง        17.ข        18.จ        19.ก        20.
21.ค        22.ง        23.ข        24.ค        25.ข        26.ง        27.ก        28.ค        29.ก        30.
31.ค        32.ข        33.ง        34.ข        35.ค        36.ก        37.ข        38.ข        39.ข        40.
41.จ        42.จ        43.ก        44.จ        45.ง        46.ค        47.ก        48.ข        49.ง        50.
51.ข        52.ก        53.ข        54.ข        55.ข        56.ก        57.ง        58.ข        59.       60.
61       62.ง        63.ก        64.ข        65.ค        66.ค        67.ก        68.ก        69.จ        70.ค      
71.ค        72.ข        73.ค        74.ก        75.ก        76.ง        77.ง        78.ง        79.ก        80.
81.ง        82.ค        83.ง        84.ก        85.
' f- ]8 V' G' [
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 26-6-2014 12:03:10
ขอบคุณมากนะคะ
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 28-4-2015 19:45:12
ขอบคุณมากๆครับ มีประโยชน์เยอะเลย
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 23-5-2015 21:51 , Processed in 0.091979 second(s), 23 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้