งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 880|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

626

กระทู้

626

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

0 f2 M" o) a7 g9 ~ r. y ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
) P! s1 k0 X' _4 g ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
- M( z* S+ M$ H% f/ }$ p# l# Y อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
F* W. `: i3 e8 |8 _8 J e ประเภท :     บริหารทั่วไป
. Q0 {: i) w+ o9 q3 i7 a จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
: g* R! y! A, c% T: { ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
6 ]6 x6 A6 L, p# U1 Q คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
) F$ y0 [. o- r* l" G- s4 { 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
; V* _. I; V8 C% k+ U8 y g 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
4 P. A4 `) o- }% }/ N( B ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
) X, _4 V/ p, c 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7 s% ?" ~5 @# Y" P5 k- x 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3 i& a' @3 y2 Q+ I0 T; E5 S/ G 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
% o2 E. G, F. ^5 n 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
; i! q( Q( B* }3 K, z/ q: E" a    
1 C- _- y2 W. T J    
. \) s }+ M( ~& u วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
: \3 |( \4 F' v1 y 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
, N; o0 i$ o* S) A' R& K วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
( |" L0 a9 N4 K4 ~* G. {
$ h \; I! C; u; a( Z. o* Y - ทักษะ
/ N4 @5 a4 U) G; T/ T3 z -
4 q1 |8 _9 |& d5 g( [ วิธีการประเมิน : -
7 X- K% H, P5 h$ P
% Q" b9 N( }$ h6 _* x' H2 s5 O - สมรรถนะ
( Y' c* N% l2 R/ _' a -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2 G0 G* Q4 S$ Z0 ` วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
, h9 o$ Y4 Z9 C เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

. O2 a2 P8 G) N1 q+ V( o
+ W' ^7 S5 d, O

v# P5 V4 u+ ^9 s7 \4 I. R) f ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 B6 k) ~4 y1 `7 m+ [- a; |. Q อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
3 }/ l) y& z& b+ P5 k5 K- | ประเภท :     บริหารทั่วไป
/ v& B' K A: D ~! M' k จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
; g7 k% x5 O E: O9 e3 g7 H! v ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
; \! {7 ?5 S$ M0 ~1 a7 N; r, e' Q คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
$ O: m* x, D4 X0 z+ j 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3 S& c& v" H( Y/ ?4 Q 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
& B' F' v) u* f3 E( d ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
& X% x' F k- B G0 [# T6 N8 s 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
; a' f N9 v( j3 n6 B( N, A# f 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
) l) p2 U0 N; }- M2 v3 y9 k 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
: _7 Q3 _: a, y: u5 ?9 w- D j$ y 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9 t5 ^( n8 u) O6 q7 g    
" T- \ h" a4 M4 V) Q2 p. W/ \    
! V" }- n( F. K; {' C/ } วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
6 ?4 \" b1 o7 E) [4 x! c& ` 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
$ ^- Q6 A7 D+ |! i! j7 {& L วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
- N6 K) n2 o: T. d. m& n
, D/ B# L& O( z8 n1 p: T* H. o* W -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3 D' ?9 d; y; R; y1 W! u5 ?/ H d วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
0 Y4 S' x6 Q% L: h/ x4 x เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
6 X m. O1 f( b' x    
6 N( p8 t5 \* ~% [ เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

, t. T0 \% {# ~/ y: z" I
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
' P1 Z6 {9 d1 X+ U 0 {: D/ T3 Q; M+ Tข่าวจาก: www.actsoi1.com
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 6-3-2015 01:48 , Processed in 0.205766 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้