งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 833|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

653

กระทู้

653

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

7 i/ R4 V1 e x7 C ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
; Q! R% P' c/ X3 Z3 _- Y ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
7 I7 p7 s2 B2 `% r$ ]% H อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
$ q" h) k) r0 c ประเภท :     บริหารทั่วไป
0 c! u N* p9 A% t( Z7 ^ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
F6 u# H' p5 g4 I! B! \. X5 p4 R) B ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
# l- Y; r0 A; u- T3 I# ] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 j. X' e9 [' g# m: w4 L6 { 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
5 M$ h% L* J5 G6 p7 G 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
9 r9 I. }2 p) R! n: c ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
4 ^2 S: w$ f+ ?; J5 f 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
% r) q! L! A3 \$ c) t6 P4 e6 R 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- a8 R9 q$ K6 G5 K5 g$ W$ q9 R" @ 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
1 P! C, o* K, c- O$ R' y2 b# e 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
! L! N9 |* o( M: r$ P9 j N* j, G    
* M6 [8 S( c* M" z& U    
5 D, ^/ x& B1 D* a1 h; J, N' c วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
( A3 V f( [9 [+ A 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
, D+ w2 X* ^% H1 Q# m วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
j' s! d; j( Z' P4 A. I& B
. y3 k8 h" b' D1 G& n0 Y - ทักษะ
! D4 _6 G; u9 B' m -
6 n; O, U# T b2 P, ]) P9 W วิธีการประเมิน : -
# [2 z1 a3 M1 |+ \- L) g/ h
0 M8 J% W$ u7 Q P! S3 }, e - สมรรถนะ
8 q j; {" p R3 q% @0 a -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
) c0 Z7 M) v/ x( Y2 x: Z วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
) D: G6 d7 w: E( v เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

& C. t K. r+ Q' h9 ?8 k* \0 q
. S/ D1 o& G' k+ j" }0 D: Z$ P3 V

) N$ U; m8 f+ Z" A3 ]2 u ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+ l4 `. S$ ]" o/ x% y# ?0 _% J อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
$ k, B4 w3 A+ e5 [ ประเภท :     บริหารทั่วไป
! l6 S$ I% H$ X& Y. m1 R8 f2 [+ q จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
. t0 Y+ [$ B! N3 _: } ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
( R ]$ k- {- R! ?# a คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1 L, l% v! j9 X/ I( T3 v 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
; B, G* p. c% B8 ]2 N7 W 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
# d- n7 r$ }( e! \, j ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
! w4 o5 ~5 P5 @5 Q1 m0 C 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
. z" |2 _4 R3 \. I 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
7 O, z: n/ X8 Y4 P1 Z9 B 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7 [0 w/ w# L% |8 g, R 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3 T- M- F5 b, c* h$ v    
7 e7 F$ S- ]2 P l    
( C2 b! A, `; r- |4 O, t% J วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
2 h M" S2 K y: X4 _3 R 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
' Q1 X0 k$ ~( g2 Y วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
' N% E, q/ H- ]- o
8 \0 ]) n! @' R3 a. @8 r -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
) g$ F- }2 Q4 k5 g/ r7 N วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
4 f: P7 }9 {; ], Y7 g เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
% _ q! g$ [9 q6 }- v% A+ @6 s- Q    
, r7 N1 ~. P/ F3 K; J a+ S เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

2 j+ _" P& R+ Y/ R) i) V, g3 Y. h3 k
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
6 ^ H" x9 y9 ^/ W; ^: n/ f : a. {( D' x! c) m! r ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 3-9-2014 13:54 , Processed in 0.035484 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้