งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 824|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

657

กระทู้

657

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

) I G- _- c. d; X3 l7 Z' f. R ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
' O7 N3 Q* `( y8 U9 h* M/ Y ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
' S w% D2 Q, E1 V" ] อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
5 U7 ?8 v- m' Y5 F6 I ประเภท :     บริหารทั่วไป
" R) A3 o. K' B- g6 c4 O' b7 Y จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
9 N- n* m4 v! c/ G( S$ m ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
1 m9 e& m' J7 Q4 ~# c, ]5 B คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
* D( G% c' V- {! o2 U* ]8 ~ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
5 U' i; f v7 \: J0 X, W$ v$ Y# b+ k, F 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
: V4 C/ _/ q. M0 g. E1 F ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
$ z2 T! K6 \- Y% Q5 b% q 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- U/ O* n9 Q" M m) F) g! R: c 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
% ?: }$ p+ p. E3 m" R 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
& k& W4 Z P4 Z8 w5 { 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
' d3 A+ f8 F( i, Q( D: e% Y    
W2 a# G1 ~3 w! J    
# C4 u1 H9 t4 C# q7 e0 O" S, Z* D วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
8 i0 F- x9 }/ U% s1 s 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
& l( j# j6 y U วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
" Y: L5 h8 Q' T; W# V1 k( Z* Z
3 p5 E5 A1 s# m" O _ - ทักษะ
4 ^ I0 j9 s% z% O& J7 `. T -
# x. ]% i6 P6 `) o5 s# N' X วิธีการประเมิน : -
) T2 v, J; v/ Y4 B
8 y. j+ m# [7 A - สมรรถนะ
& p; V' D$ q, u. [6 z -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
. A2 m6 f' S9 v0 i2 ^ วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
5 m) m- W' K0 l, \5 x เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

$ w% X8 [) j5 b. D% [3 s9 g
, S- y" R9 j* U7 B+ i0 S9 v! K

4 X; x' D( F/ V% J" n) U ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 h; }/ H" @( S+ R0 o อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
: O7 [3 a+ {( Y% b5 H ประเภท :     บริหารทั่วไป
. ~9 ^- u' H' k* M จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
* v8 O/ \. ~& _- v ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
+ f+ ~: F$ T! ~1 [ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
+ n: n" u; w/ G' P, c6 u 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
: h; X0 X7 a8 b4 Q. A/ w: s% F/ Q 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
3 L1 C# ?5 U. j! y/ h, M0 ` ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
" x- K3 A% W8 x1 _: r 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
5 y! r* N. ]: W$ A% `: f 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
* |. b3 L: U7 V( M0 X& T 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- Y1 n4 V n, ]3 N: j1 d g. Q5 f 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
( ^2 q3 k/ ^' w    
, a6 r# F8 `+ P0 \! |    
* I2 v9 k |5 {6 C วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
~% Q- k" }- k; r9 X 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
. O/ \6 w5 X6 z- B วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
`- O$ Z+ a5 {) j* A8 U
. a0 K/ D" r% Q3 W -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
& B% V! F5 x# o: X+ }/ o7 ^ วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
3 \- ^. a. K2 @! g5 {$ r2 F เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
4 D8 x# g: r3 o# a: x3 u    
1 l; E6 v+ W3 ? e3 s7 h( D เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

+ ^3 ~2 T: e5 r& Z D5 m
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
% n6 ^& C+ O) }/ R1 O: V; a7 t 9 w4 X' ? h+ o) f* l ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 29-7-2014 01:25 , Processed in 0.034966 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้