งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 828|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

653

กระทู้

653

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

: H: ?8 h* W3 S& t) \7 G3 N ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
( d9 G/ ^7 s0 d ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
, z) U/ B+ N3 g3 | อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
6 o7 X8 M$ r+ @* ?' f, J ประเภท :     บริหารทั่วไป
- @2 G) t. c: b% P: m จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
) S7 G5 Q3 ?. S, J" L1 Z B ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
: R" t- ]- a0 X% _, n9 u( y7 M คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
% b% ~( M+ g, i" q2 H 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
- _9 l% q, K; H' K5 H i 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
: Y) I* R! W7 ~' @6 N. _ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
" B4 V- [: ~" V2 n 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 D2 e! e: S) |* x$ M K 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3 [3 f8 N$ l- A6 ~: w1 n) J% A* j, h 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
3 E& O, Y( L4 i0 x! s 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7 J4 c% `: c2 R% B1 d    
4 t: {/ R' e! j3 k, w/ d/ o. |    
3 \' n! T+ n. z9 R5 [6 ]! s1 t วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
8 b. q/ _9 w2 K6 _6 R 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
3 |8 S3 c& v D! T วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
0 L7 r t* x W% ^! [: C
$ G4 N G; p9 I- m9 B2 {2 N5 q - ทักษะ
1 K) _% b8 _0 T! Z- Z -
6 j r% D P; i วิธีการประเมิน : -
( x. \, U% N7 |: n& L# b; O
5 ]! r: `8 G F& z4 }; ? - สมรรถนะ
+ [) l' ]' G' a1 t$ r3 ]& F -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
' U# Y+ L6 t' {0 {* B: ]; f; f วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
* i$ U# ^% i: y0 k8 H' ~ เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

x7 j. y0 V) c" N/ Y/ \) q) v( x
, z& [* }4 `8 q) {* A/ i7 F) Z

7 ?8 A6 N) n9 ]2 v3 R ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 J8 s" m9 j' T. u& Q อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
$ o, m( A2 z7 j( Z/ n& o. F ประเภท :     บริหารทั่วไป
) e/ d+ y* b, C4 G- ]' N: |( g จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
6 ^+ \8 j' d5 ^4 \1 [ F2 a ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
" A+ C2 S# ~7 u& S4 a1 l คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
$ r+ X/ q' e( ^* p9 v& u5 y. T) y- x 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
6 x2 @ c( o2 z) J- |; \ 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
9 X' p$ ^8 x( q6 u4 E: ^ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
) s8 y( f* \6 a/ C/ s 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
( X1 }3 J9 Z4 p1 X: h 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
5 W' l6 o+ D( @$ P% i 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4 {- `2 G9 T6 J# c6 T( N9 N0 r. e 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 D' Z9 S5 W. V- d$ y; y    
5 Q8 N1 O# [8 t+ }2 y' x) m. A) R    
' I! Q6 B0 D6 R+ @) r วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
, _' z1 s7 D4 F1 V0 X a 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
6 j5 G1 _4 P4 y# W3 Q1 V3 d3 L วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
/ P( w; c7 I5 n, ?0 Z! x1 b/ M0 t& d
% S* p( O. w2 c% d6 M7 ~ -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
& l4 l/ K3 R I+ u" o7 v% f วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
- w/ N1 J5 G. h7 u5 M4 n3 ^ เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
) T* q9 u' Y' T, v! T, n+ c0 q3 x    
' x Z- u1 ?$ Z8 x0 W4 F6 L เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

0 [9 V" Q# i, c5 E5 h! S: K
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
5 X4 p( E) K/ ?- b' I 1 v% R1 o7 v6 E1 _2 @4 G% Hข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 22-8-2014 04:56 , Processed in 0.032210 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้