งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 903|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

626

กระทู้

626

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

% L" N; P7 S: }& d% r/ J- H ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
+ Z9 ?3 A2 ]. o ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
0 ? U5 c& B7 ^7 f8 y อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
' l" x7 @# y+ Y. D3 r/ Q! k8 I1 W5 a ประเภท :     บริหารทั่วไป
8 a/ l- E" p4 |, x9 Z- C8 \; v จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
2 @% o; O8 r) N w ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
# X) l& Q, B |8 A: o คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
0 t7 M' ?7 y# \7 X- b 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
- c" c8 V9 {' }* ?$ I 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
$ q3 j- t: R5 z) ~" C( {( {8 ] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
! @/ y8 Z. x) B 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 `! B* ^% _& n- Z. S# M) T 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6 Q# r- G6 Y8 i4 S! n- Q4 H% u8 S 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
6 t) r9 ^# b- ^, ]4 O 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
0 l: _0 u: s- Y0 _+ O    
/ H/ x. \; l6 y; W! S: M8 Q    
. l" d9 k5 S: x% b2 D วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
9 l1 a1 q1 m" r( t# b: S 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
3 A' R% m; Q" D A+ u วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
# r! U& N3 S( f4 [" ^
) |4 \: ]% S9 ]+ [9 }% i - ทักษะ
4 q$ S3 O9 u6 I4 s) t& i3 V5 Z6 o -
, U# T7 G9 z3 ^, u. K j วิธีการประเมิน : -
1 n J1 q5 B0 I5 H" ]$ M% |
: T) U9 D' q8 l8 A9 e - สมรรถนะ
. \& @3 }& ~& F5 a; x -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1 p! o! M( Q8 V. E% L/ s/ a; w วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
' I; n/ r& `/ `2 w: q เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

: p0 Q7 t6 c' |4 ~/ r
" X! S; k, s. l- ]9 Z9 J8 n

3 G' s* `, I9 L/ H. ^2 u ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 |1 ^0 b' i, A; ~ อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
; {& u+ V0 e- B8 R9 h4 X ประเภท :     บริหารทั่วไป
$ G: }: E& L) b$ K% _9 X, T5 j2 Y จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
! m" f9 g$ m5 v" F+ i6 l, H8 x ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
3 m- ^8 o; @1 G% _2 | คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
$ X" o' I) L5 ~+ {$ d9 M) j7 t 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
- a! e: }: F7 u" Y s 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
$ l2 I# G/ q7 l( m$ {8 B8 H ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
& G/ M5 g( Z3 d5 V 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
2 A7 q3 N) K J4 w# { 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
A# w- A- P" o0 ^9 V4 o 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
, g, J3 n" h8 m+ x 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
% z: r* G5 S* ^% Y) M; `# ?    
$ \9 D1 l3 p, c( P    
7 ^4 m6 Y6 l2 g+ T. u* @ วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
0 Z: D% Q; o+ d 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
+ K. K/ N/ _' H, |/ t' t$ Z, } วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
1 z! k# g1 T* L5 `
3 \ @3 u6 f$ Q4 N+ }& _' D -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2 s- {: s" n7 x8 W4 W วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
' v+ L& D. L% i/ j เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
4 `7 a# B7 Y4 t# d8 S' ]5 I    
7 U; t" `* a7 \6 d j8 H เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

7 p$ [' b- J$ o6 _
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
6 n; L8 V( }, O4 `, b / H* _! o2 K+ J: _ข่าวจาก: www.actsoi1.com
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 20-4-2015 07:31 , Processed in 0.131617 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้