งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 845|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

646

กระทู้

646

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

, B ]: I! y, b ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
' t; Z# u/ W7 g" s; S5 f/ | ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
; [, _+ O8 _$ W8 S: }, z อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
9 |0 x. `$ _; J0 P, E ประเภท :     บริหารทั่วไป
9 p3 V4 @. Y1 U จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
3 R) _" p# x+ A3 p. M ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
$ E9 h, `5 P: ]8 R- Q4 s คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9 j( e& c3 \* l* r) T% o 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
8 i0 Z: l3 N! P 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
- Y6 V' g3 k4 X/ i' @8 z) k1 w1 x ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
7 ?! u6 e# d& M0 R A* f4 F 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
; H$ D. d" h% X* }( s 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
% q/ z% S5 ^; g" g 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
3 }. A6 R# |2 k) i 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6 `) w4 w5 G% T# j    
7 Z2 ?2 e: M9 T2 o `    
& j6 w4 X* F& a! v วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
% v8 Q# L- n+ n* { 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
2 S+ Y" P/ G4 @: M8 D7 p วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
& Y6 g( F% q8 H" L
T/ |" d# L' G& N1 }+ ? - ทักษะ
: p' Z- E/ [, K b7 {8 m -
, n9 _& Q& G) E วิธีการประเมิน : -
7 D5 K- H% N+ x
; w2 X, i* e1 R - สมรรถนะ
; u& w% @) n, n7 P2 j- ]7 w3 o -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
, I7 i3 B1 n: M* _" k3 t0 J วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
! S1 A1 j( E/ M/ f' |5 p6 g เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

5 j! n( p. ^! k) o9 U8 q
/ |8 k7 r1 `) ^* B

, {" C! p; G* [( }. g; n k ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
^5 {9 A" i8 Q8 F อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
% v9 z) \" {1 p. B9 M* ~, a! K ประเภท :     บริหารทั่วไป
8 s, n) a" J+ g จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
4 `( ~+ C% a3 d# V+ f v! ^ ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
0 w& D k3 F) h' V, U' C คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
' @- j; q$ }7 ^* w) c 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
) D8 k2 C: J' d& G) m z+ L 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
( v0 `% m8 o6 g ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
1 s' f% z% p* u 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
5 C% x: [- b% ]1 Q 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
; } M/ D' X! ], l2 P; {0 n0 P; C 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
# G6 k1 v' B; W0 j) f, _9 U b/ ~ 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
" \1 `, @, Y/ o) Z0 G! T) Y    
( D+ X) [# I1 x( `% M5 U    
) d. w0 q1 c9 Y# K2 B$ ~1 h วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
: o% o7 I+ Y+ a 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
3 E6 n+ E+ y6 x. {% [2 e+ \ วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
2 B, r$ a9 Q! u/ M+ I
- U8 R& [ Z7 M$ I6 v; v -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3 o- |0 |- b7 J) |8 X1 L( c/ V2 C วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
3 S, h' I( f* F' w$ Y3 U เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
3 E# V% G4 F& k; W: S! ?    
6 g, `# E) v: b เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

0 |$ Z) v. G& K2 t6 m
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
$ H. t, F9 U) Z$ p8 e& t 5 r0 x" ?& q. v' b( O, _8 u- bข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 1-11-2014 02:48 , Processed in 0.068198 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้