งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 912|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

625

กระทู้

625

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

[$ e) i- O+ x$ |$ N3 f4 P ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
- ?( e5 _" O Z0 z: w5 r ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
9 k; X! W* @. v2 p( r4 N อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
, Y# }+ h' Q+ _: h7 Z1 R5 [$ s ประเภท :     บริหารทั่วไป
4 L& z6 k; [6 T4 D จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
" A+ Y& z" `: ?/ ^: O ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
! @, z! Y+ q: m' a, `- R/ l" C9 p! O คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
) C3 y G6 i3 A) A 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
; \) t) l s) T, e O 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
) f. p' s/ d9 L: M ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
( S9 w$ Z' z5 O) t6 n* H8 \* r 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
+ i1 H. \" H1 P, H 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
. g) `4 d) f- Z 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
) G9 z* J! @+ g: U4 ]# r& ]6 l 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
! z4 e' y+ \; A4 ?% N4 e    
s; M, U2 b' }* r3 `# l    
( O, S0 b9 [; ]3 u ]% \- j วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
% z' R4 Y& A% r' v) W' K 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
- f' x' p. o# Z% D' a7 S" L วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
1 S$ h) K/ Q/ ]5 t* T, o# z
~0 J- s7 p" o8 ^3 e( I' u, L' h5 } - ทักษะ
/ q( V6 K7 M& r" O! n) j -
+ t- |7 g! r5 ~0 q: E' X4 S" T วิธีการประเมิน : -
3 p4 `) v- `0 m
) x" c+ C/ g7 T p8 V; ] - สมรรถนะ
/ }2 _8 \* C8 l/ T( |$ {) O -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
; [- p* v& R' T9 ]7 z$ P+ e. l3 w, e V วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
$ N {# j* m+ j2 P เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

# P% s/ F/ p Z6 K0 t
! B4 n' {3 B: {1 e9 w8 r

( r8 o2 ~+ \8 @1 m# N( G ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 @( r& P8 Q7 Q& Z. M( f อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
8 d, J5 U, p# |# z, K0 o ประเภท :     บริหารทั่วไป
0 F R2 U8 X" A3 E จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
) N" t; N) D5 @2 X, } ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
9 ?7 l0 @& d; P- r# G* ` คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 a* b+ y: e+ U$ m" ~ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
. v+ X: B9 X+ n( ~" ] 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
* h ?; b+ e8 P; ? ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
7 C7 e. [, Q- j5 D 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
' b# ^* T' ^7 L' t 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
5 N' D6 L& w4 I% k 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
/ N$ j% R; z2 f6 U$ `: ~! b! z 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ C4 L' }# ]4 c# H2 w- @7 o    
- H% O' |% S$ n) X+ C/ ^7 d! c3 ?% k    
L4 J9 S. t/ J: B7 p3 x+ I- f วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
7 e. E; k0 m% s# k a 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
8 t# M3 b0 B/ q- j) `( H วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
: L9 E: Y! j+ W5 i. z
0 _. d$ T0 \& N5 t9 }) z( K -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
. e) n7 [' O3 J& X! w) b/ G- t' s วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
" P! I% @& v1 z เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
( q* J% i V' X$ |7 Y6 h    
: Z8 b4 g: g% ~( C เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

0 F4 p5 o! Z* }+ A0 s6 y
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
2 [8 f, ]; w, S2 x0 \# ~4 x; Y5 k & Q3 Q2 R. E- { ข่าวจาก: www.actsoi1.com
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 23-5-2015 17:15 , Processed in 0.042808 second(s), 22 queries .

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้