งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 821|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

657

กระทู้

657

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

& _% M: t2 Q$ N5 d, d+ T% t ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
/ ~4 [0 |$ f# `6 L! M1 r: `' \ ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
5 v% V4 E2 ]( K2 y อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
$ A, q e- E; i2 Q ประเภท :     บริหารทั่วไป
# l& z) Q9 ~4 I' U) R+ o จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
, E( F# A& ?% }4 c ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
, R( v/ D2 i9 X" ^. \ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
& e$ d6 l2 |% T3 u/ S 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
. Y- }6 F8 z3 y" ~$ w 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
* }( }6 G7 V& ]6 ~7 J4 r' @ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
3 m! }9 B; m/ } 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
: t' d& @$ C" }- `( L' U 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8 B5 t! E7 S# C2 X5 s6 W! T 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
5 I. T7 P. }, U, J 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
% i t: Z; h! h    
7 B" D! K& L& u+ A$ `    
`( Y( r+ n- G3 w4 u { วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
+ b+ P; }% u' H- D' s 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
2 w' k% v$ U1 } วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
3 o! [# ]0 s; n& l: u* K% q
# |. r) d& E( y9 B% [( `4 O9 q - ทักษะ
) ]' k+ J8 J* B" s4 F _ -
' r. M5 ]* J0 P1 s0 b9 @: ^; \ วิธีการประเมิน : -
7 p: p7 ~8 Z0 ]6 C) u4 n `
/ M1 X2 b3 r$ ?2 w5 J - สมรรถนะ
$ f! |; x& V9 L' c+ Q; J -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
' w! F9 M0 X1 C วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
3 G3 w3 ]5 O) X8 ^! m เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

2 L m* g( d5 d' k1 V# R
8 m. X$ D& I/ e

2 X& C% n" `9 W; p' i ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 R) y4 R+ {5 _0 ]1 R อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
. w7 ~* \% x1 {+ ?3 A, C9 o ประเภท :     บริหารทั่วไป
6 y1 B6 p. M# X3 ^ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
1 Q/ ? y+ |' m7 s: k( W9 R7 [# V9 \ ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
" ?" O, o) H' @: R u2 P คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
! r. I" |' d" I, X- c* N 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
( F3 J! v1 L1 |* p7 K0 Q7 y1 h 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
U: k5 y M* ^. n/ o9 Q ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
2 Z% ]1 g6 S1 X' M 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
5 i: G/ W0 ^" [8 n 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
; [7 ^/ E8 r$ p& i3 {% { 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
/ O. p5 x$ n C, Y4 U- ~3 [0 G4 K1 K5 K 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9 ]1 M. E" J; s, i% p' L! ?& w, J7 j    
4 H5 u; A4 G6 P @$ L    
5 O1 r9 @/ h" p; ]' R0 u วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
: S5 Y C$ R, c. r" e* Q* l2 D 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
. U! ^5 x3 b) q, ] วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
0 @: ?5 x- H5 N& R9 a( k# G0 h! x3 ~
6 K, p" m w* ^/ O$ c m& { -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
/ a( J1 H4 U& Q' d; D วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
1 W7 y" w& y/ H: y8 v$ u1 Y เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
! m7 |+ J; T- x! p& W. C; ]5 N    
: l8 b4 O$ m& L. l" r" p6 [ เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

: y1 o2 b) m6 y. k1 p% i' V
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
+ i' i% G9 j3 M, C1 Q ; S: ?5 j- l! s) i, C6 a+ Y O ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 12-7-2014 23:02 , Processed in 0.109374 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้