งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 842|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

646

กระทู้

646

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

+ j( N- K' r& T. T0 L( ]# t$ w ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
* [& a& ^8 V" H! ^! s; v* v ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
% g; D: L0 v4 L& w4 m/ Z) b อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
8 u8 c" m. A; O! B ประเภท :     บริหารทั่วไป
# D9 M( F9 w5 o( h3 M H จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
; ~2 ]6 {% K9 f2 k, k* i# Z ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
3 a* @$ R& x; A คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- I# ~$ w5 D5 K" b& ? 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
( P# B @3 R* z 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
; g: S4 [& P) t; e4 M7 ] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
5 @- Q3 e q- b3 d5 v: r; m 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9 V% i1 C" q3 _2 G$ r 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
: e8 j5 Q' N0 `- N 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
: W" @" T: q& V" A1 q8 M- @8 l/ c 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9 o( R7 P! e( ?9 V    
' E9 Q3 b( n9 ^; e3 Q# j    
0 o5 G G, Y1 n J; W วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
$ Y, a/ {7 h% J, b5 S! C+ l 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
; T9 S# `3 P* V. @; T6 C* E วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
2 ]' ]: ] m; j/ Y; M" D! ~
2 d6 b6 _1 K' n4 C, A; F - ทักษะ
2 C- O4 ~; C+ d- \3 G -
+ l5 p2 F, F" L {! Q2 ] วิธีการประเมิน : -
R9 z6 A, G( O G( S9 n
8 Q$ x, \) B; _0 P; Z - สมรรถนะ
" N3 L; ] A: ?( Q -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
& o& X0 C6 O$ M* K วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
1 A: ~6 r8 B4 F3 ] เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

4 z# s. B7 M6 `3 ]5 \6 I1 T
9 v- s+ P) R9 y

0 e4 S; o! V, j7 @8 Z- L) E3 T# h ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
! W/ ^6 [4 J8 x3 a5 p- D# Y" N อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
( Q7 y. n( R) g& y ประเภท :     บริหารทั่วไป
5 P- X" _% S+ K จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
& l. ^! ] c5 A7 m) D ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
5 [& x, z4 o) U# d( Q$ Q+ J0 ` คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 Z1 O$ x0 ~. t& @3 t3 c4 k3 Q z 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
9 n0 B, h+ y5 b3 T$ v+ u8 v( d 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
. n5 C2 \* n; y# F+ D ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
2 J5 {# E" \% {. B3 y: J- C& D 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
9 g6 y: M1 w6 E6 F; [ 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
8 p: ^ t; Y) B5 @0 |" R# ?, c 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
) |! j; q+ A! K9 K# u9 k 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2 M- c/ g/ b1 `1 K    
0 X% g; r/ }1 {6 F    
Y8 p5 k! O6 x/ f* A* ~ วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
. Z& _/ Z/ m `* q3 O 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
% D' ~; @" W! \* u วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
* }, n- Z7 s$ R; J3 t
8 N1 ? W$ w! d" ~ -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
/ u9 X2 @) ]& z" [+ Q: X วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
8 U3 ^2 G- U' ?5 ] เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
7 Q/ G$ ?7 T7 D. Q2 ?* Z9 U$ W3 T    
( x, J, f/ m. ^2 ?# u" a7 G เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

8 ^! }. t! I9 s a6 v
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
; ]6 ]3 x/ W: M. Y- B 6 D; X: G3 K% t0 A ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 20-10-2014 11:18 , Processed in 0.093451 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้