งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 856|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

639

กระทู้

639

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

" u# g6 I- G( U- { ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
8 A- r* {, Y# c5 ~9 p ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
- k) R7 s& Y# Q; ~- I( q อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
, g7 R' G. |& {; J" D4 S ประเภท :     บริหารทั่วไป
, ?: s8 M0 N( g% H$ S จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
/ E. Y' _2 Z1 q ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
3 o/ M: s$ g7 E+ n! Q คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 i+ T6 O) H# I) r5 d 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
; R1 h% [7 n% ?+ U 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
& t, l: F, V8 ?/ n8 n: b# J ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
' e& S- ?9 U) v4 h5 g8 v- [) W1 S) g) k 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
; z/ Q9 u9 W" ?& t 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1 W, t- q: `! V( G 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
3 \2 Z, U! m$ Q6 U$ U, n0 F 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
: E. a; D! Y1 G. K' `; U6 g    
; F# T9 ?1 R' E( m    
& J3 ~. w* _. d5 T วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
" |' R t- f9 l4 ^& V' V; A 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
& Q7 I7 \ E" E$ ^0 i) N วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
v+ ^% b. H3 L6 _4 D. ^" G2 x7 o
# C6 |8 m+ I3 l' R$ h. }( S - ทักษะ
7 ^3 D, S, u; [/ a. T -
7 E) K. ?- D: b# x2 @ วิธีการประเมิน : -
' h0 k! ]5 P }! O( R; m
! e# O q7 b0 \* X0 B - สมรรถนะ
}! v& q% ?3 I E w- n( R# \; f/ t -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
; f ^$ L! R3 h/ x. R) r วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
. u& z% O8 E8 ^ เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

, n0 J4 N5 ~0 \; i+ k o' }
/ F7 u6 v" p, a

3 U" M- k8 s, H, q) z6 ~ ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
& p9 f) F. P1 d7 A: N; z5 W x: Y อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
! m4 J1 J- ?* M( \9 s; L5 } ประเภท :     บริหารทั่วไป
* L1 k6 _$ q: | จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
" m* p. A; u9 [2 R- D4 K% @ ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
5 \" ?9 D5 u! |: Z; w9 `6 I, m คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 x: c2 C* n( H' a 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
# H" S% u1 k& P- h 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
5 }0 }+ M8 u3 R" M6 w: K ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
5 I4 r" w1 W$ N: D 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
3 e% H* x; C/ g" Q9 V 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
2 O2 k( ?6 v; y 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
( E% J1 {1 F. W ~ 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
* X9 s# p3 `8 n6 O0 G' S% R    
' i, e% R: c; n! t    
# B& i& c6 @. C2 k, y' g วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
( e- e9 d# O' f2 H' l ^ 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
8 o% E4 L, t8 I* o วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
; g* p+ ?2 g+ \
) y! V9 G- K, \+ N1 H9 { -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
' [, q( ~- H2 B1 o# U- Z วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
8 q% d0 [5 a- u0 H* Q- Q เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
# _ h5 {& p7 x& [    
. F- ~! |- Q6 T. ] เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

/ G; k2 p4 o0 o9 K; d, b
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
0 X3 @: ^% o3 E4 q6 y/ { 8 L; i/ j. Y% Z( y3 mข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 22-12-2014 14:31 , Processed in 0.081076 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้