งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 836|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

652

กระทู้

652

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

" e" _4 ^8 l+ E6 K ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
7 B& Y& {! K. d8 c y5 m- y ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
# K) Q) L h1 p+ g7 { อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
" [+ l3 r% ?0 y( y ประเภท :     บริหารทั่วไป
7 j, _. u1 y2 X7 K จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
& a* `- E5 v% l( w3 y! k ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
0 o" U/ g8 ]9 X" Y0 p. {5 y3 T คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
* T. c" |( M# Y4 |) I+ C 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
# t- h1 e/ p8 W: j! V" [" q' N 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
$ A8 Y' T- I5 r. t ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
* F1 x7 Q! A* R E9 M9 ~ 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
" |# U! B' G5 S 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
. Y. r* j6 J9 o3 R9 K$ _ 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
+ U1 D, r& P9 ^$ I3 }* C: ~. w 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
+ V) S4 ~; |- v. U. q9 G) f, Y    
" }- ]' y3 W. p4 h) @9 O. U    
7 |. w* ]- O' ~( |3 l( L วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
8 H8 ^; k0 @( O2 V0 j 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
- e% }8 Q' y# x( {( r1 O- c& A6 o วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
+ Y0 n9 f5 u: e0 {" B0 K1 R C
5 [* |$ p W+ j7 B3 M5 [0 j - ทักษะ
" {8 A! I6 \# p- }6 u. p -
2 O# ^! L1 u: G" K+ M1 f' t วิธีการประเมิน : -
% W5 `6 J8 a, V; r/ m6 Q
! e- _1 a' t( i. m; {3 \ - สมรรถนะ
: m( u6 R' W: {) Q: l; V -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
& p! t x$ _9 ~( A/ j วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
$ U2 n3 I( O% q4 u9 B เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

$ E& n9 _( o& K* k" y
$ g# K% A0 \* S: K

# X7 P; s! f5 h; \& D5 F! d% l* I ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 b; P; p K: ^! g7 Z8 h อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
& y1 C9 Y! O' \1 @ ประเภท :     บริหารทั่วไป
1 H7 R9 ?- |7 x& p2 }( ^ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
. U5 ?7 i1 A$ E1 j$ ?# h3 k ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
1 s( ]9 e! [2 J( o คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
/ e& @; K1 P$ a. A$ ? 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
: `& K' w* D2 l- g! E7 Z 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
) s% c9 r2 b. M2 o) I- Y ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
9 s( @1 ` A* l# ^. ~) n& v! Z 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
: b$ K8 r) z! `" r 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
% E- P% z- S1 _( W0 |: S- P 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
" n: x" H8 H, o' \- T3 k 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Z( w. o# P1 T: j. X2 ^# ?    
( v# R. w9 B, r, z. h    
# V& F/ Z' s/ ~* b& J% B$ b วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
6 t$ ^! T; ]' @: U" c# Y* u 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
' _# Q' g# y' B! S4 V วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
9 Y6 E( Z% f; c+ g7 q
% f, m5 ]3 B& s -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
( l7 y; S$ _) q# Q$ D วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
3 z5 V- ?9 q0 e0 l* ]: p0 A เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
+ z0 E$ h0 {" I6 `    
" p- \; @8 a; z& y; h0 B เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

8 j% q* Y) e2 h8 o+ Q' @) N- K# e
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
5 H' g: B6 r, n" l& T* o) y 0 ?( o( X2 i* }) Bข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-9-2014 19:03 , Processed in 0.052329 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้