งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 843|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

646

กระทู้

646

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

3 P4 L! S/ r/ }% C9 Z. t( r! w ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
5 g3 d2 W4 j' n W: I0 ~/ r. V ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
0 V7 y9 ]! n; o5 n0 r) S อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
& u2 v$ }: X8 O) X" y ประเภท :     บริหารทั่วไป
9 J0 ~: S; w" C3 x. r จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
5 x3 L+ u! O2 G: A) Z ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
1 m& S9 K3 r; H$ s% d4 W คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
" Y4 P' m6 J) g+ a9 s% r 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
* c; z; f) ~# O! z! G+ ?, W4 E 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
Z! }, ?( U2 B! ^" s6 t7 a: w" D% C ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
q. m" n$ e4 s9 I 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
( l N! d' u P. C 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
: O2 m+ j! U* t3 n5 w% @1 P 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
' f% {6 T5 I/ l W 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
# m8 X+ {$ U9 ]& [6 N/ l* P7 W4 F- j    
, U' V9 a7 C7 V/ j& {    
. Q( c1 x, j6 Y9 e$ S7 }9 _ วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
/ I. Z% F9 M$ p# o, Q 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
+ R) S% J8 x; V0 b: r% Z วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
, _$ N- [/ r) E% J7 O7 _" D- |8 ?
8 g: |7 Q: v3 N. @$ N$ d - ทักษะ
2 b) M5 v% K: T: W, u+ ^! ] -
% U% \ v! F; \8 ^- _ วิธีการประเมิน : -
2 ?4 Q5 d1 K* R& ]4 W2 s2 C4 ~: j8 k
7 d) r8 }* h3 [2 ` - สมรรถนะ
& ]+ p6 l5 e* b -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
j7 x5 @9 ?6 O วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
* c( n2 m7 L; Q) b; V: u( J+ { เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

3 i {. K9 p9 V, |0 R. j5 ?, h
# N0 c* h+ @' L! g5 h

b% I: i" B: a- ^) b, K1 X& H ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
' h* M% h1 F$ y- k อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
. ~& C$ g1 Y( b3 a* v ประเภท :     บริหารทั่วไป
" _: X c& Y1 n8 A, m$ F/ o) V จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
. P& e s( K9 Y3 l; K ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
% m# z0 t4 m8 Z- }" P คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
( \4 e! x) d' F$ N 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
% o( W: `- ]0 y 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
" X# `4 k, g) I; n' j) F5 ?' i ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
" E: J0 I: ~( L' @* H 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
7 K _3 P Y( i/ V7 y& F9 _ 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
6 D7 i Z6 d: g 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
# L+ G# h" L! M5 T! | 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
& f7 R6 p Y L7 T: I x K    
5 V5 z4 A5 s7 L2 e a' Y    
( W4 h" \. O& h7 r วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
3 |4 M) k% k9 L% \ 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
& u: p" X8 g1 k5 i" W( U. _2 m! a วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
2 b; B2 k% N- m# z
& l0 g3 ~) `- u0 q) t -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5 a$ ?5 q5 u" Y1 I! ` วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
1 N: ]1 d, k% D4 K3 T/ k" I เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
A. I! n$ _: T/ J    
( d0 r2 @7 I( U1 a0 ] เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

4 E5 A4 L" i1 F G: [' D$ {9 r
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
" i, c8 Z B" n* V: R ' Y4 N3 ?0 G2 [6 i! _9 W! S3 D$ P ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 26-10-2014 10:34 , Processed in 0.162389 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้