งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 823|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

657

กระทู้

657

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

/ l+ P4 k" N1 W1 u ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
) L D5 }: M( I" I ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
7 w/ w O/ u6 _# w อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
# g! a# y4 e! d1 z ประเภท :     บริหารทั่วไป
1 v2 i: i$ z. b# j จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
( ?8 H- d+ x/ x% c$ s" |4 U ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
7 ^8 i! o5 @( S: K( \' Q9 @) @9 w คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 q, T! z- {! d8 w! \: ^) E 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
! L* K8 H" Q0 E* ^ 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
$ X, ^0 ]+ x- K ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
( u M* U1 O d, k, J. d3 W 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 j+ r. z% ~' E* \2 I% ^- p( r9 Y 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
: M; Z! f0 }& Y 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
: |8 e* F" ^4 u* X% s. D 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
: s6 J5 C) ]' v) Y    
$ |; ^9 T1 p( i1 a+ ~    
4 d1 r o( ]. x0 g, o+ Y วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
7 a7 j& B. ~9 v [% d, ~$ o2 } 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
& Q4 [9 x; |% ^8 `' m8 P H d วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
$ H* p G# Z7 I; H4 e
( B4 l5 g+ N. M4 W9 h- y3 ]5 T& Y - ทักษะ
) T: e' W& K5 D# { -
. C. D# L- U; ~5 E" y0 E1 t วิธีการประเมิน : -
- e" J0 y4 L5 ]' \
- q3 ^. F/ ~# p0 t - สมรรถนะ
8 M: g3 n! T! R+ y8 | -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
* Q8 {; D+ b7 J" E1 Y1 r: a" w วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
, `5 V! u( ?# n1 ^7 x6 R เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

/ b( i% D7 N( F1 i8 m# g
3 d- o* r7 f# x+ t' p% O: `; J7 i9 C

% y0 Q2 Y/ E4 B. Q ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( M% D1 N0 W9 e- j& S# W* } อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
' {4 f: t+ w! e ประเภท :     บริหารทั่วไป
$ T% a, o* G+ O L. K3 t0 B จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
+ Y2 G5 J1 T: R. u5 [; q* g ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
, {" w) X2 G' M h! T- _ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9 U) ]6 }3 I! |2 ^! \ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
4 Q. I4 J5 M8 W/ v 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
9 Y J8 i0 R+ i1 A: L ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
* N* m( p. v' V8 T: `! I9 b/ J5 t 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
1 u# q8 ^( a, A& y5 j' P! i b$ m+ q j0 f 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
* _& ?+ n5 ?2 U 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
. T3 _3 n5 ^- k% F! U- s# } 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
& |4 i/ k. P7 t% [$ k    
4 i; E0 k) d. H9 ^7 {    
/ N8 y2 S# P) f* p# X ^- ?2 M2 |; B วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
' i; I4 e* v5 [4 K6 R! f% }3 D2 o+ @ 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
& Z% z A* l g5 X; `' K วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
+ b9 m, J) b- ?: ]
& H4 D, p/ T% r" {9 T -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
% M3 P. t1 T. {" G) C3 T8 F" \# I วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
3 ~' W1 l% K! a& X5 L เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
- d+ Q! [- R9 H! `) j6 `. k' t    
5 f- }% N( k( b2 A เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

% h/ R0 a; }$ Y
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
( X( H! c/ p4 @, [: h$ d * ^% M$ H* F6 O4 u% R ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-7-2014 19:58 , Processed in 0.032509 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้