งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 869|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

627

กระทู้

627

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

1 V; D1 e9 f7 A: ~- s7 U ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
% l' Q, Y4 `& I2 F, T ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
8 b0 i' G. V" E! y) F; z อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
' w9 g; c2 p7 P# E* B% m ประเภท :     บริหารทั่วไป
1 }- L+ T/ `# @" ` จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
& W. Z8 v W# r. f ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
; `( e$ y; c% V คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
! u$ j3 T$ G. [% u7 X 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
0 n% }. @5 l% ?8 e+ R0 h 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
5 T: ?) \6 \8 l; e( q, P8 C ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
) y8 B2 `; f0 b+ N 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ y7 m9 ^2 q- b/ h 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
\/ H- ^( v y8 j9 } 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
5 L( R: f9 P# S 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7 g, V# l+ T1 p; H, Z* X) U    
' H6 ~* n3 d9 M. c* J1 C; _    
8 Z7 R, X# A* Z) Y0 M9 J' G( ~; u* ^ วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
3 Q; i" N7 ^ ~ M/ b5 e 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
% ?" S* L8 @- c3 c วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
8 a1 K, `. T. ]( S8 V9 a
2 j+ o* C' [" U9 D/ L - ทักษะ
2 t1 v; E: V. m0 p3 ^5 j -
& T1 Z- d" A; q+ | p' I วิธีการประเมิน : -
0 p# ]( Q0 z+ d& Z4 E
7 ?; l$ t- y/ b - สมรรถนะ
2 M6 V% [" [$ p# k' P" G \ -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
o' W6 T& Y0 {3 x! S$ ~. j( |& F วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
" Y {# I2 O7 M เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

' C4 a8 o* }/ B2 w3 c' K
. C' P- u/ E- b. I

3 V$ f' {2 m+ e% c0 P/ Y) ]- M ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 O) |, c/ Q: Q2 N6 f อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
% @7 h7 w, H- l" |6 n7 \ ประเภท :     บริหารทั่วไป
4 P* |# j8 F* C3 p! N จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
4 g8 G/ w# f# g" Y ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
7 r0 ?8 a; x+ P3 \9 B คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 i& v" D% p- Z" e" ^ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
5 v5 W* n/ [0 T) Z" @. R- T* L 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
" h# k: E2 {# \4 L ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
& o b7 @3 n$ W 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
1 O0 v4 S9 l+ [/ Y9 L" D* M% F. J 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
' ]; D4 o4 \' W0 d- r o 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
: `) C9 I* |$ y- ?! y( H7 z6 o1 J& h 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
' P% r8 b4 Y" ^. ?4 ~/ c    
! Z8 ~3 {6 u* e4 [    
4 R* a, |/ A; c' u( h วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
$ F' b" x3 J5 S/ W& D 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
) M& ?6 S+ q; A5 q+ l วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
& h" V4 b( C ^3 k9 {. s: G1 f
! J6 G% J+ d* T' o -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- a+ M* z+ S9 `2 j* ^ วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
[2 a% x, D7 v เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
! N: [9 W: S3 T( I/ x    
5 t7 \$ D% O V# P5 G% a เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

/ z' _! m, A" V) y: U; ^( ^1 q; {
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
) Q! q& c; G6 Q" h; N 2 r4 z2 i/ m4 Q+ h ข่าวจาก: www.actsoi1.com
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 2-2-2015 11:07 , Processed in 0.196399 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้