งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 894|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

Tweet [คัดลอกลิงก์]

626

กระทู้

626

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

3 K6 M% A( @% I- T( j ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
5 i8 f" e: H& I/ ?' Z! A! \ ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
e% W8 }. ^8 x- P! ]( w0 v" v/ @ อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
6 A- C9 N( h5 I5 i# o; q ประเภท :     บริหารทั่วไป
2 }1 {( ?: y1 l. N$ T9 I4 y จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
2 x i5 T2 ?5 F4 F& P% n ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
: h/ U9 A' _ H2 R( L! | คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
" E1 Q" x3 l7 p 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
: i5 K3 A' u* T* q* | 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
6 S& q( {5 S! F0 L0 M ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
6 ?) m* P$ u+ Y; D 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 B8 L6 |8 v) ]6 M" Z6 S. ` 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6 G" [' w9 ^- K/ `* u0 Z* M+ V 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
! n& t/ F1 I! G+ l) m' J+ }: X 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
" A4 c2 `$ r, V# A3 D! |    
, P F: J7 s# G# U5 U# B5 |    
# L v& P' c+ G2 _# T2 H วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
+ r& F& J) G( M9 E+ l3 i( M 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
: I3 } Z( [, y+ A. u& S4 q1 M# d วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
0 r- D. }8 i, `5 p! \ e( d
5 N; H- @0 S5 U: c - ทักษะ
D( h! B ?: v" ~# @: G) ] -
# {1 g9 G4 F `$ g$ ~ วิธีการประเมิน : -
- f+ _ l6 F$ L" E$ R6 b: L- A8 V
, ^" a, h3 ^7 H) F: ^ - สมรรถนะ
' c( l1 P, u1 n2 m# Z -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
% m/ U0 q8 K+ z# o+ j; Q% D9 Q วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
" J7 ]6 M2 A# c เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

6 f) ?! ~0 {4 d5 a( i
$ a# ]: H% z+ S1 R, l# G' S

0 _$ p; V3 t5 g1 J5 ]: i0 f ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 G! \# d% F" d อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
6 y& y$ g3 v& l# x ประเภท :     บริหารทั่วไป
- |( r/ K+ n' O จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
9 ]. ?# r1 ^" D- {) Z5 n! q+ I: x ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
( @: J' u) I8 J4 [; c คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5 V+ i7 F a$ S, b8 ?. m 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
' m3 g7 j, l0 H0 K" k9 { 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
( V+ ]6 v: {0 B/ P ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
" p4 Z7 C1 m2 e0 {7 M 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
& h+ B0 C1 a- b! v# _* G 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
6 f% o+ l# t9 Z4 E: n9 G5 A: X 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4 U4 _! j' N0 L4 e 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9 {8 ]! ?" u7 b, O7 ]( Y5 o4 u    
6 l! O! U5 E1 n# s5 ^6 B    
; H8 ^4 b5 G w5 i4 B วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
; l4 R; D1 J% A# G 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
- G9 C4 q+ C: D. p วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
6 g, u6 N! |- i) u& A' T
6 u; Y4 M& ]* x+ x: F* | -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7 Y) U* T8 y- a0 V# n วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
) {- g5 h0 u7 | เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
) X, c& Q% u }7 g    
) |# h" U3 Y$ v" R1 ]% m เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

! M4 m: i8 }1 f9 y1 _5 w W* y, g
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
7 ^( y: H2 F: c) R v, @ % ~ P; O; A M+ Z# t ข่าวจาก: www.actsoi1.com
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 30-3-2015 09:29 , Processed in 0.049386 second(s), 10 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้