งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 849|ตอบกลับ: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

[คัดลอกลิงก์]

640

กระทู้

640

โพสต์

30

เครดิต

Knights

actsoi1

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
30

4 q$ a |1 X0 [2 g) z, N# h1 e. p ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
4 ~- s0 X z; | ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
$ e- q- s( l; r1 N อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
/ D9 ]5 n7 h4 q) X2 ]0 l ประเภท :     บริหารทั่วไป
1 f# h1 ]9 C; s, \5 f9 P8 O. J จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
! k2 H& q8 i# P6 o: T ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
0 z2 W9 v! |6 V, H0 ?) N! A9 j คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
/ V% G' S* `8 s! c1 r8 H6 _4 ~ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
: H7 F. A8 r0 N! t$ I9 u/ w 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
/ H" U. e" d7 C+ M% A ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
8 C8 K- @- o* S! V8 V9 Z* o 2.สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว เอกสารความรู้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
[) z: i- I# u* J 3.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
! k1 a L6 V5 r 4.จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
: @; U; s+ g' u2 s; C' h 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- Q$ a, @; F2 L1 z' P0 e, b# J    
5 Q6 T9 [. e0 w' F& G    
2 r7 G0 t; {6 C8 H: {: c1 I วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
4 p8 `9 B( E I' y7 a' { 1.มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ 3.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
3 [9 ?. u) Q$ [: {+ L วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
+ \7 c* S1 B0 I) W0 ^# V
0 J7 B! _) m3 ?% h. q/ ~& ~% G - ทักษะ
9 |( u" `( E% w9 n" i4 ] -
# @. _: L/ L6 x) S* |5 ?/ |8 }3 p วิธีการประเมิน : -
0 n# ]7 D8 B6 |8 A2 r1 d! y
) @( h8 D% N, v; w1 K( i4 u1 r - สมรรถนะ
+ X4 D2 K7 H. G- {( j: ~$ N -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
/ w" a9 q: b9 O; m3 m วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
7 `( B/ n) n5 S. _. b เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

T+ Z. k( g: \! M" M
2 _) |" j F7 q! g

0 H" ?8 ]0 d% E& g q ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
, O- P& A9 ]( b5 [ อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
# K0 p( S3 @) b! r7 T ประเภท :     บริหารทั่วไป
$ O$ f( L2 O: A! v; z: c0 z, S จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
% j- a2 y2 L3 K3 | ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
0 p) n& Z" Y$ L7 _7 m$ L8 g คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2 I# m; v( t4 G; u' D 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
0 m# W& @3 x5 X# z3 I4 U' v 3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
7 V d1 F& u e( H- q ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
' y! k! z5 R* W* D- n h k! h 2.บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
- N5 G; {! C1 Z3 d' t5 n2 M! z" x 3.ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการวิชาการ
" I) ]& x/ C0 Y: V- i8 R 4.ดำเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- H& D' ]- r) \& g% U$ ~ 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8 @. Y! ?3 G! ]    
d5 ?4 q+ q5 [4 K1 L9 S0 L# \    
. w& A' _; E3 e% d3 [8 | I, i1 b. l5 T วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
* [6 J; ^4 l/ p! S 1.สามารถดำเนินการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
8 Y/ x- _4 G$ i$ c7 @' _ วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
% T$ W( I7 U2 D' z& N7 _
5 f' X& z* f9 q -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) -บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4 ~9 t# }( z# }2 M5 ?- u3 ` วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
: }6 h$ m, r) k เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้ - ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ - ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
& k( M6 ~/ Z7 D- X; O    
8 e* X1 ^1 T% U( u: ~9 y5 a3 ?* H! }1 _ เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

% ^* n- T- a7 `1 C# d* N0 G' i$ p
ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
# p% _1 r3 Y8 A6 n 8 }2 `* _9 N8 c. x# M ข่าวจาก: www.actsoi1.com
โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 26-11-2014 13:04 , Processed in 0.044730 second(s), 8 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้