งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 22281|ตอบกลับ: 2

การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน

Tweet [คัดลอกลิงก์]

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
การรักษาราชการแทน  และการปฏิบัติราชการแทน
M  ความหมาย
             ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ได้กำหนดวิธีการบริหารราชการที่สำคัญไว้อยู่  2  ประการ  คือ  การรักษาราชการแทน  และการปฏิบัติราชการแทน  ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์และวิธีการใช ้  ดังนี้
             การรักษาราชการแทน  หมายถึง  การให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหนึ่ง  มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในตำแหน่งอื่นอีกเป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
             การปฏิบัติราชการแทน  หมายถึง  การมอบอำนาจ  ในการสั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการของผู้ที่มีอำนาจดังกล่าวพึงจะปฏิบัติ  หรือดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งใด  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้แก่ผู้อื่นเป็นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวแทนตน  โดยต้องทำเป็นหนังสือ  (ลายลักษณ์อักษร)  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีการกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื ่นด้วย
             สำหรับคำว่า การรักษาการในตำแหน่ง  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  จะมีความหมายเช่นเดียวกับการรักษาราชการแทน แต่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ก ำหนดให้ใช้วิธีการรักษาราชการแทนไว้ (ดูหัวข้อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2535)
M  หลักเกณฑ์ในการรักษาราชการแทน
             1.   การรักษาราชการแทน  จะมีได้ต่อเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ (ตำแหน่งว่าง)  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
             2.   ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
             3.   การรักษาราชการแทน  เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 41-49  และมาตรา  56  และ  64  แห่ง  พ...  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  ดังต่อไปนี้
             4.   หลักเกณฑ์นี้มิใช้บังคับกับราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร

5 j$ L3 o4 W9 y- W$ r
ตำแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทนและวิธีการ
นายกรัฐมนตรี
มาตรา 41
เฉพาะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้
1.  รองนายกรัฐมนตรี
     - กรณีมีคนเดียว  ให้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
     - กรณีมีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
2.  รัฐมนตรี
     - ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชกา รแทน
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง/ทบวง
มาตรา 42
1.   รัฐมนตรีช่วยว่าการ
      -  ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการหลายคน  ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน
2.   รัฐมนตรี
      -  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชกา รแทน
เลขานุการรัฐมนตรี
มาตรา 43     
1.   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
      -  ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการฯ  หลายคนให้รัฐมนตรีว่าการฯ  มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ  คนหนึ่งคนใดเป็นผู้รักษาราชการแทน
2.   ข้าราชการในกระทรวง
      -  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการฯ  แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวง/ทบวง
มาตรา 44 วรรค 1
และ 45
1.   รองปลัดกระทรวง/ทบวง
      -  กรณีที่มีรองปลัดกระทรวง/ทบวง คนเดียวให้รักษาราชการแทน (โดยอัตโนมัติ)  ไม่ต้องแต่งตั้ง
      -  กรณีมีรองปลัดกระทวง/ทบวงหลายคน ให้แต่งตั้งรองปลัดกระทรวง/ทบวง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
2.   อธิบดีหรือเทียบเท่า
      -  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้แต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือ เทียบเท่าคนใดคนหนึ่งในกระทรวงนั้นแทน (ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น)
รองปลัดกระทรวง/
ทบวง
.44 วรรค 2
และ ม.45
ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าในกระทรวง
(ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวง)
9 _$ W& `& C+ s8 Q7 N, ]' n% }
ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
 เจ้าของ| โพสต์ 18-2-2012 04:02:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

# ]) _" ?) D" k5 v& V6 e8 @
อธิบดี
มาตรา 46 วรรค 1
1.   รองอธิบดี
      -  กรณีที่มีรองอธิบดีคนเดียว  ให้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
      -  กรณีมีรองอธิบดีหลายคนให้แต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ร ักษา-ราชการแทน
2.   หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า รองอธิบดี
      -  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเทีย บเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตำแหน่งหัวหน้ากอ หรือเทียบเท่าขึ้นไป คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
(ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวง)
3.   ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า
      -  กรณีนายกฯ (สำหรับนายกฯ)  หรือรัฐมนตรีว่าการฯ เห็นสมควรเพ่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบปฏิบัติราชการในกรมนั้ น  จะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธ ิบดีหรือเทียบเท่า  เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
รองอธิบดี
มาตรา 46 วรรค 2
ข้าราชการในกรมซึ่งตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ผู้มีอำนาจแต่งตั้งได้แก่ อธิบดี)
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก
มาตรา 47
ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท ่า
(ผู้มีอำนาจแต่งตั้งได้แก่ อธิบดี)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา 56
1.   รองผู้ว่าราชการจังหวัด
      -  กรณีที่มีรองผู้ว่าฯ คนเดียว ให้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
      -  กรณีมีรองผู้ว่าฯ หลายคนให้แต่งตั้งรองผู้ว่าฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
2.   ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด
      -  กรณีที่ไม่มีรองผู้ว่าฯ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ถ้ามีผู้ช่วยผู้ว่าฯคนเดียวให้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
      -  ถ้ามีผู้ช่วยผู้ว่าฯ หลายคนให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
3.   ปลัดจังหวัด
      -  กรณีไม่มีรองผู้ว่าฯ และผู้ช่วยผู้ว่าฯ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดรักษาราชการแทนโ ดยอัตโนมัติ
4.   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโส
      -  กรณีที่ไม่มีรองผู้ว่าฯ ผู้ช่วยผู้ว่าฯ และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งมีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน (กรณีที่จะต้องแต่งตั้ง ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ได้แก่ ปลัดกระทรวง)
นายอำเภอ
มาตรา 64 วรรค 1
มาตรา 64 วรรค 2
มาตรา 64 วรรค 3
ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส
      -  กรณีไม่มี  ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ให้ผู้ว่าฯ แต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการ แทน
      -  กรณีมี  ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ  แต่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการ แทน
      -  กรณีที่ผู้ว่าฯ หรือนายอำเภอมิได้แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนไว้ให้ปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการ แทน
      L ข้อสังเกตุ  ­
             1.   สำหรับกรณีที่ถ้าคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้า ที่ต่อไป  จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ จะเข้ารับหน้าที่เพราะ  นายกรัฐมนตรีตาย  ขาดคุณสมบัติ  หรือต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่าง ๆ มาตร 4 วรรค 4 ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ าที่แทน
             2.   ถ้าตำแหน่งใดไม่มีการบัญญัติใน  พ... ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  เช่น จ่าจังหวัด  ปลัดอำเภอ  เสมียนจังหวัด  เป็นต้น  เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว  จะต้องดำเนินการตามมาตรา 68  แห่ง  พ... ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2535  ออกคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควรเป็น  ผู้รักษาการในตำแหน่ง
                   สำหรับตำแหน่งปลัดจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยแล้วว่าให้ใช้วิธีการรักษ าราชการแทน  เช่นเดียวกับในฐานะหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31  วรรคสอง  (เช่นเดียวกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก)
             3.   คำว่า  "หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ"  ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ  มิได้มีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจน  แต่สำนักงาน  ก..  ได้เคยพิจารณาจัดลำดับอาวุโสในส่วนราชการไว้ดังนี้
                   3.1    ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงกว่า  ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
                   3.2    หากระดับเดียวกัน  ผู้ใด  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับนั้นก่อน  ถือว่าอาวุโสกว่า
                   3.3    หากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน  ผู้ที่เงินเดือนมากกว่าถือว่าอาวุโสกว่า
                   3.4    หากได้รับเงินเดือนเท่า  ผู้ที่อายุราชการมากกว่า  อาวุโสกว่า
                   3.6    หากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน  ผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ  ชั้นนั้นก่อนมีอาวุโสกว่า
                   3.7    หากได้รับเครื่องราชฯ  ชั้นเดียวกัน  พร้อมกัน  ผู้ใดมีอายุแก่กว่ากัน  ผู้นั้นอาวุโสกว่า
M   หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการแทน
             การปฏิบัติราชการแทน  ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  เป็นการมอบอำนาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินก ารตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้
             1.   กรณีที่จะมอบอำนาจตามกฎหมายนี้ได้  จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น  หรือ  มิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้
             2.   ผู้ที่จะมอบอำนาจได้  ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งตามที่ระบุในมาตรา 38
             3.   การมอบอำนาจเป็นดุลยพินิจของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  ที่จะมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นหรือไม่ก็ได้
             4.   วัตถุประสงค์ในการมอบอำนาจ  ผู้มอบอำนาจจะต้องพิจารณา  ถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ
             5.   ผู้ที่จะรับมอบอำนาจได้  ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา 38  เท่านั้น
             6.   หลักฐานการมอบอำนาจ  ในการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น  ให้ทำเป็นหนังสือ
             7.   ผลการมอบอำนาจ  เมื่อมีการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจ นั้น  และต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการม อบอำนาจดังกล่าว
             8.   ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นให้ผู้อื่นต่อไปไม่ได้  ยกเว้นกรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้นต่อไปก็ได้  หากมอบให้แก่รองผู้ว่าฯ  หรือผู้ช่วยผู้ว่าฯ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  แจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบ  หากจะมอบให้แก่บุคคลอื่นจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจา กผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
             9.   การควบคุมการใช้อำนาจที่ได้รับมอบ  ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอ บอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำ  และแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้
             นอกจากนี้ในมาตรา  38  วรรคสี่  กำหนดว่า  คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรม  ฟ้องคดี  และดำเนินคดีแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจ  หรือผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติก็ได้
             ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรี  ได้ออก  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ  พ.. 2546  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (13) มาตรา 38 วรรคสี่  มาตรา 50/2  และมาตรา 50/5  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5)  .. 2545  ดังต่อไปนี้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.. 2546  เป็นต้นไป  โดยในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การมอบอำนาจ  เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในตัวกฎหมาย  ดังนี้
      O       หลักเกณฑ์การมอบอำนาจ
             1.   การมอบอำนาจให้คำนึงถึง
                   (1)  ขีดความสามารถและความรับผิดชอบของ  ผู้รับมอบอำนาจ  รวมตลอดทั้งการอำนวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
                   (2)  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
                   (3)  ประสิทธิภาพ  และความประหยัด
                   (4)  การสร้างความมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
             2.   การมอบอำนาจตามระเบียบนี้ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเว ลาในการใช้อำนาจ
             3.   ผู้มอบอำนาจมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  และในกรณีที่เป็นการใช้อำนาจในเขตจังหวัดใด  นอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น
             4.   ในการมอบอำนาจ  ให้ผู้มอบอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
                   (1)  วางหลักเกณฑ์การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ
                   (2)  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนา จ
                   (3)  กำกับดูแลและแนะนำการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ
                   (4)  จัดทำบัญชีการมอบอำนาจเสนอผู้บังคับบัญชา  และ  ก...  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
             5.   การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือโดย  ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับมอบอำนาจ  อำนาจที่มอบ  หลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ  และการรายงานผลการใช้อำนาจ  ในการใช้อำนาจที่รับมอบให้ผู้รับมอบอำนาจบันทึกการใช้อำนาจตามห ลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอำนาจกำหนด
             6.   ให้ส่วนราชการกำหนดวิธีปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น  ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ  และความรับผิดชอบที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ และผู้มีส่วนร่วมพิจารณาในเรื่องใด  ต้องร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องนั้นด้วย
             7.   ในกรณีที่  ก... เห็นว่าการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งใดมิได้เป็นไปตามระเบียบนี ้  ให้  ก...  แนะนำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  ดำเนินการปรับปรุงตามที่เห็นสมควร
             8.   ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้  ก... เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย คำวินิจฉัยของ  ก...  ให้เป็นที่สุด
             9.   ในกรณีที่ไม่สมควรหรือไม่อาจใช้บังคับระเบียบนี้กับการมอบอำนาจ ในเรื่องใด  หรือหน่วยงานใด  ก... จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติให้ยกเว้น  การใช้บังคับระเบียบนี้กับเรื่องหรือหน่วยงานนั้น  ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
             การมอบอำนาจของตำแหน่งต่าง ๆ
             1.   บรรดาอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งที่อาจมอบได้ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  นั้น  ให้ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  มอบอำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทั้งหมด  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้จะไม่มอบอำนาจก็ได้
                   (1)  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ
                   (2)  เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป ็นมาตรฐานเดียวกัน
                   (3)  เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน  หรือเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้
             2.   ในกระทรวงที่มีการแบ่งกลุ่มภารกิจซึ่ง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง  ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจดำเนินการมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว ้ในระเบียบนี้  โดยให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นปลัดกระทรวงของส่วนราชการในกลุ่มภารกิ จนั้น
             3.   ให้อธิบดีดำเนินการวางระเบียบการมอบอำนาจตามมาตรา  38 (8)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้
             4.   การมอบอำนาจให้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจจากส่วนราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหว ัดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบ
             5.   ให้นายอำเภอ  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดดำเนินการ  มอบอำนาจให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในระเบียบ
             6.   การใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และของผู้ดำรงตำแหน่งใดในจังหวัด  ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อประโยช น์ในการปฏิบัติภารกิจใดให้สอดคล้องกัน   การมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางไปยังผู้ว่าราชกา รจังหวัด  และการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ 4  และการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้รับมอบอำนาจ  ภายในกลุ่มจังหวัดเดียวกันต้องสอดคล้องกับแนวทางที่ประชุมร่วมร ะหว่างรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งกำกับดูแลกลุ่มจังหวัดดังกล่าว  และผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มเดียวกันนั้นได้กำหนดไว้
          7.         การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ  ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดำเนินการในต่างประเทศ  ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบอำนาจทั้งปวงที่จะต้องดำเนินการในต ่างประเทศนั้นให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน   และให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอำนาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคค ลในคณะผู้แทน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
             การมอบอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
             1.         การมอบอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน  ให้ส่วนราชการซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการใ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางระเบียบการมอบอำนาจให้เหมาะสมกับ ภารกิจการบริการประชาชน  ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว ประสิทธิภาพ  และประหยัดในการบริการประชาชน  ตามแนวทางตามระเบียบนี้
             2.         การมอบอำนาจในรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
                     เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน  คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  และขององค์การมหาชน  ดำเนินการให้มีระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจให้สอดคล้องกับแนวทางต ามระเบียบนี้  โดยจะกำหนดให้ระเบียบดังกล่าว  อย่างน้อยต้องกำหนดให้การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจในเขตจังหวั ดใด  ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนการปฏิบัติการของจังหวัดนั้นด้วยก็ ได้
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

330

กระทู้

2187

โพสต์

109หมื่น

เครดิต

Knights

แอ๊คแก๊ง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1099059
 เจ้าของ| โพสต์ 18-2-2012 04:02:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
     ข้อสังเกตเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน  และปฏิบัติราชการแทน
              1.         ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใด  หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  มอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน   ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ซึ่งมอ บอำนาจ
              2.         ในกรณีที่กฎหมายฉบับอื่น  แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทำหน้าที่กรรมการ   หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่ รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย
ตำแหน่งที่อาจมอบอำนาจได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534
ตำแหน่งผู้มอบ
ผู้รับมอบอำนาจ
นายกรัฐมนตรี
-  รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
-  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  ปลัดกระทรวง  อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดสำนักนายกฯ
รองปลัดสำนักนายกฯ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายก อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวง/ทบวง
-  รองปลัดกระทรวง/ทบวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง/ทบวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดี หรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
- รองอธิบดี ผู้ช่วยอธิบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง
หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการในกอง ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- รองผู้ว่าฯ ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
นายอำเภอ
ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจำกิ่งอำเภอ
ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ
ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

7 g- J1 l: G# o* i" Z+ S+ u1 t. H
ตอบกลับ สนับสนุน คัดค้าน
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 27-4-2015 17:59 , Processed in 0.121691 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้